Barn- och Utbildningsnämnden (19)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19)"

Transkript

1 Barn- och Utbildningsnämnden (19) Tid och plats Beslutande Måndagen den 16 juni 2008 klockan Tingshuset Ajournering kl Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö (m) Lars Afzelius (fp) tjg för Keijo Laine (kd) Rolf Söderlund (s), vice ordförande Gunilla Magnusson (s) tjg för Barbro Orrestrand (s) Hillevi Johannesson (s) Fredrik Olofsson (c) David Brorsson (m) Övriga närvarande Ersättare Fredrik Olofsson (c) David Brorsson (m) Lisbeth Augustinsson (s) Tjänstemän Martin Barkstedt, barn- och utbildningschef Elisabeth Hulter, nämndsekreterare/utredare Lisa Wikström, utvecklingsledare Susanne Glans, ekonom Staffan Lennmalm, samordningsrektor Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 23 juni 2008, klockan 16.00, barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Elisabeth Hulter Ordförande Leif Karlsson Justerande Hillevi Johannesson

2 Barn- och Utbildningsnämnden (19) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande Barn- och Utbildningsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Barn- och Utbildningsnämnden (19) Ärenden 62 Fastställande av dagordning 63 Anmälningsärenden 64 Redovisning av delegationsbeslut 65 Ordföranden informerar 66 Förvaltningschefen informerar 67 Nulägesrapport om situationen inom förskolan 68 Uppföljningsrapport Översyn av särskolan utifrån ett pedagogiskt, personalmässigt och ekonomiskt perspektiv 70 Barnens närvaro vid förskolorna i Bollebygds kommun - kartläggningsresultat samt förslag på vidare uppdrag 71 Utvärdering av försöket med kompisåkning på kommunens skolskjuts 72 Revidering av barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts 73 Uppföljning av riktlinjer för interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands 74 Ansökan från Gaddenskolan om avtal om skolskjuts 75 Barn- och utbildningsnämndens arkivbeskrivning 76 Revidering av barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplaner

4 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 62 Fastställande av dagordning Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen. -

5 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 63 Dnr: BUN 2008/02 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls till barn- och utbildningsnämnden: - Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp Barn- och Utbildningsnämnden lägger anmälda ärenden till handlingarna. Akten

6 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 64 Dnr: BUN 2007/03 Redovisning av delegationsbeslut 17. Ansökan om barnomsorg utanför ordinarie öppettider, Ansökan om barnomsorg utöver ordinarie öppettid, Protokollsutdrag 55 Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsnämnden Ansökan om barnomsorg utöver ordinarie öppettider, Barn- och Utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Akten

7 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 65 Ordföranden informerar Barn- och utbildningsnämndens ordförande lämnar information inom följande områden: - Evenemanget Cykelracet i Bollebygd. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. -

8 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 66 Förvaltningschefen informerar Barn- och utbildningsförvaltningens chef lämnar information inom följande områden: - Barn- och Utbildningsförvaltningens sommarfest i Eriksdalsparken den 29 maj Den centrala förvaltningen, undantaget nämndsekreteraren/utredaren, flyttar till lokaler i fastigheten som inhyser vårdcentralen. - Analys kostverksamheten. - Mål i år 3 i matematik, svenska och svenska som andra språk. - Skriftliga omdömen från år 1. - Eventuella uppsägningar av på grund av ett minskat antal elever i år 7-9. Barn- och Utbildningsnämnden godkänner informationen. -

9 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 67 Dnr: BUN 2008/29 Nulägesrapport om situationen inom förskolan Barn- och Utbildningsförvaltningen redovisar aktuell statistik rörande situationen inom förskolan. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. -

10 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 68 Dnr: BUN 2008/5 Uppföljningsrapport I uppföljningsrapport 3 redovisas barn- och utbildningsnämndens ekonomiska resultat per januari-maj Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott på 530 tkr. För ärendet aktuella handlingar - Uppföljningsrapport 3, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Uppföljningsrapport 3/2008, barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningens rapport Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3/2008 för Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljningsrapport 3/2008 för Barn- och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen Akten

11 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 69 Dnr: BUN 2008/29 Översyn särskolan utifrån ett pedagogiskt, personalmässigt och ekonomiskt perspektiv Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde , 111, behandlades förvaltningens rapport Översyn av särskolan utifrån ett pedagogiskt, personalmässigt och ekonomiskt perspektiv, daterad Nämnden gav förvaltningen i uppdrag att utifrån slutsatserna i rapporten genomföra en översyn av särskolan. Ett av de fyra deluppdragen, att utarbeta riktlinjer för särskoleskjuts, behandlades som ett ärende av nämnden Barn- och Utbildningsförvaltningen återkommer vid nämndens junisammanträde med rapporter kring resterande tre deluppdrag. Förvaltningen korrigerar vid sammanträdet rapporten Analys av personalsammansättningen och behovet av kompetensutveckling med följande ändring på sidan 1: Andel med pedagogisk högskoleexamen 67 % ändras till Andel med pedagogisk högskoleexamen 57 %. För ärendet aktuella handlingar - Översyn särskolan utifrån ett pedagogiskt, personalmässigt och ekonomiskt perspektiv, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Riktlinje för omfattning och inriktning av individuellt stöd för individualintegrerade elever, barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat Analys av personalsammansättningen och behovet av kompetensutveckling, barn- och utbildningsförvaltningens rapport Organisation och kostnader för särskolan, barn- och utbildningsförvaltningens rapport Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens rapporter Analys av personalsammansättningen och behovet av kompetensutveckling, daterad , och Organisation och kostnader för särskolan, daterad , samt fastställer Riktlinje för omfattning och inriktning av individuellt stöd för individualintegrerade elever, daterad Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens rapporter Analys av personalsammansättningen och behovet av kompetensutveckling, daterad , och Organisation och kostnader för särskolan, daterad , samt fastställer Riktlinje för omfattning och inriktning av individuellt stöd för individualintegrerade elever, daterad Akten

12 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 70 Dnr: BUN 2008/86, 2006/62 Barnens närvaro vid förskolorna i Bollebygds kommun kartläggningsresultat samt förslag på vidare uppdrag Diskussionen om barngruppernas storlek har pågått under en längre period i Bollebygds kommun. För att teckna en bakgrundsbild av läget beskrivs i detta ärende först den politiska gången från och med det att frågan väcktes politiskt (Rolf Söderlunds (s) motion till kommunfullmäktige daterad ), till frågans nuvarande läge, där barn- och utbildningsförvaltningen på uppdrag av barn- och utbildningsnämndens presidium har genomfört en kartläggning av närvaron på förskolorna. Kartläggningen visar att det finns anledning att arbeta vidare med arbetssätt och system som innebär att hänsyn kan tas till en skiftande närvarograd och som tillåter att flexiblare lösningar skapas. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att ett resurstilldelningssystem samt en bemanningsplan med koppling till volymtimmar utarbetas och att ett förslag till ett flexiblare utnyttjande av personalens tjänstgöringstid (t ex årsarbetstid) arbetas fram. För ärendet aktuella handlingar Barn- och Utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Barnens närvaro vid förskolorna i Bollebygds kommun utredningsresultat samt förslag på vidare uppdrag, Motion, Rolf Söderlund (s), Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunfullmäktiges beslut Barn- och Utbildningsnämndens planeringsförutsättningar , beslutade Barn- och Utbildningsnämndens budgetunderlag , fastställt Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram följande utredningsuppdrag med följande förutsättningar och tidsramar: Ett resurstilldelningssystem med tillhörande bemanningsplan baserat på volymtimmar ska utarbetas. Resurstilldelningssystemet och bemanningsplanen ska arbetas fram mot bakgrund av den genomförda kartläggningen av förskolebarnens närvaro. Resurstilldelningssystemet och bemanningsplanen ska tas i bruk år 2009, vilket innebär att ett förslag ska presenteras för beslut för nämnden i oktober 2008.

13 Barn- och Utbildningsnämnden (19) Ett förslag för att möjliggöra en flexiblare planering av tjänstgöringen vid förskolorna ska utarbetas. Förslaget ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden för beslut i november Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram följande utredningsuppdrag med följande förutsättningar och tidsramar: Ett resurstilldelningssystem med tillhörande bemanningsplan baserat på volymtimmar ska utarbetas. Resurstilldelningssystemet och bemanningsplanen ska arbetas fram mot bakgrund av den genomförda kartläggningen av förskolebarnens närvaro. Resurstilldelningssystemet och bemanningsplanen ska tas i bruk år 2009, vilket innebär att ett förslag ska presenteras för beslut för nämnden i oktober Ett förslag för att möjliggöra en flexiblare planering av tjänstgöringen vid förskolorna ska utarbetas. Förslaget ska presenteras för barn- och utbildningsnämnden för beslut i november Kommunstyrelsen för kännedom Akten

14 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 71 Dnr: BUN 2008/85 Utvärdering av försöket med kompisåkning på kommunens skolskjuts Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 10 december 2007 beslutades att icke skolskjutsberättigade elever tillåts åka med skolskjuts om avtal finns med elevens vårdnadshavare. Nämnden beslutade att tillåta så kallad kompisåkning under en prövotid och förvaltningen fick i uppdrag att utarbeta ett regelverk kring avtalet om kompisåkning. Barn- och utbildningsförvaltningen återkommer till nämndens sammanträde i juni 2008 med en utvärdering av försöket med kompisåkning. Försöket med kompisåkning har analyserats utifrån i vilken omfattning som elever har nyttjat möjligheten, utifrån hur regelverket har efterlevts och utifrån synpunkter på försöket från skolskjutschaufförer, berörda skolor och föräldrar. För ärendet aktuella handlingar - Utvärdering av försöket med kompisåkning på kommunens skolskjuts, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Diagram över omfattningen av kompisåkning 25/2-30/5, barn- och utbildningsförvaltningen Regelverk för kompisåkning, barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens utvärdering av försöket med kompisåkning på kommunens skolskjuts daterad Barn- och Utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens utvärdering av försöket med kompisåkning på kommunens skolskjuts daterad Akten

15 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 72 Dnr: BUN 2008/85 Revidering av barn- och utbildningsnämndens riktlinjer för skolskjuts Under våren 2008 har kompisåkning på kommunens skolskjuts tillåtits på försök. Barn- och utbildningsförvaltningen har utarbetat ett regelverk som gäller för elever som åker med sina kompisars skolskjuts. Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 16 juni 2008 redovisar förvaltningen en utvärdering av försöket med kompisåkning. Med anledning av denna utvärdering föreslår förvaltningen nämnden att revidera riktlinjerna för skolskjuts så att kompisåkning tillåts. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår följande tillägg till riktlinjerna för skolskjuts: Ett nytt stycke läggs till på s. 1 efter Vem har rätt till skolskjuts?: Kompisåkning Elever får, i mån av plats, åka med en kompis skolskjuts om avtal och intyg undertecknas av vårdnadshavare i enlighet med Bollebygds kommuns regelverk för kompisåkning vid skolskjuts, daterat Under rubriken Försäkringar på s. 3 läggs följande mening till: Elev som åker med en kompis skolskjuts omfattas inte av kommunens olycksfallsförsäkring. För ärendet aktuella handlingar - Revidering av skolskjutsriktlinjer, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Riktlinjer för skolskjuts, barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och Utbildningsnämnden reviderar riktlinjerna för skolskjuts enligt förvaltningens förslag daterat Barn- och Utbildningsnämnden reviderar riktlinjerna för skolskjuts enligt förvaltningens förslag daterat Akten

16 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 73 Dnr: BUN 2008/87 Uppföljning av riktlinjer för interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningschefen att i mars 2007 lämna förslag på riktlinjer gällande utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning för studier utomlands efter det att en ansökan om att gå gymnasiets tredje år vid Skandinaviska skolan i Madrid inkommit till nämnden. Barn- och Utbildningsnämnden beslutade att fastställa riktlinjer gällande utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning för gymnasiestudier utomlands. Riktlinjerna bifogas ärendet. Barn- och Utbildningsnämnden beslutade även att riktlinjerna ska följas upp i juni En uppföljning av riktlinjerna har gjorts och den visar att riktlinjerna har fungerat. Riktlinjerna har tillämpats avseende en elev under perioden sedan riktlinjerna antogs. Ersättning motsvarande den interkommunala ersättningen Den aktuella skolan har avseende höstterminen 2007 kontaktat kommunen för kontroll av gällande interkommunal ersättning och därefter debiterat det beloppet (se handling 1 och 2). Övriga punkter som riktlinjerna anger kontrollerades innan beslut fattades, se handling Interkommunal ersättning för gymnasiestudier utomlands daterad (handling 3) och delegationsbeslut underskrivet (handling 4). För ärendet aktuella handlingar - Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde Riktlinjer för utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning för studier utomlands, antagna av Barn- och utbildningsnämnden Mail sänt till Skandinaviska skolan i Madrid handling 1. - Faktura, interkommunal ersättning för elev, från Skandinaviska skolan i Madrid till Bollebygds Kommun, inkommen handling 2. - Skrivelse Interkommunal ersättning för gymnasiestudier utomlands daterad handling 3. - Delegationsbeslut underskrivet handling 4. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner uppföljning av riktlinjer gällande utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning för gymnasiestudier utomlands antagna av barnoch utbildningsnämnden

17 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 74 Dnr: BUN 2008/81 Ansökan från Gaddenskolan om avtal om skolskjuts Föräldrakooperativet Gaddenskolan har inkommit med en ansökan om skolskjuts för en av skolans elever. Under läsåret 2007/2008 har eleven åkt med kommunens skolskjuts i enlighet med avtal mellan Gaddenskolan och Bollebygds kommun. Gaddenskolan ansöker om att ett liknande avtal tecknas för läsåret 2008/2009. Barn- och Utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att teckna avtal med eleven för läsåret 2008/2009. För ärendet aktuella handlingar - Ansökan om skolskjuts friskolan Gadden, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Skolskjuts till elev på Gadden, ansökan om skolskjuts från Gaddenskolans rektorer Julio García Atterström och Åsa Winblad Lundin, Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att träffa en överenskommelse med friskolan Gadden om villkor och pris för kommunal skolskjuts för eleven. Överenskommelsen gäller endast denna elev för läsåret 2008/09. Barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att träffa en överenskommelse med friskolan Gadden om villkor och pris för kommunal skolskjuts för eleven. Överenskommelsen gäller endast denna elev för läsåret 2008/09. Gaddenskolan Akten

18 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 75 Dnr: BUN 2008/72 Barn- och Utbildningsnämndens arkivbeskrivning Den 22 januari 2004 gav kommunstyrelsen samtliga nämnder i uppdrag att upprätta dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning, samt att utse arkivansvarig och arkivredogörare vid förvaltningen. Arkivbeskrivningens syfte är att vägleda sökande om myndighetens handlingar och arkiv. Arkivbeskrivningen redogör för Barn- och utbildningsnämndens verksamhet, dess ärendeoch dokumenthantering, samt var man kan finna uppgifter om myndighetens historik. I arkivbeskrivningen finns uppgifter om åtkomsten till myndighetens handlingar, eventuella inskränkningar såsom sekretess och gallringshänvisningar. Slutligen redogörs för verksamhetssystem, personuppgiftsombud och arkivansvar. Arkivbeskrivningen fastställs av barn- och utbildningsnämnden en gång per mandatperiod. Kommunarkivarien reviderar beskrivningen vid förändringar. Vid större omorganiseringar av nämndens verksamhet bör nämnden på nytt fastställa arkivbeskrivningen. För ärendet aktuella handlingar Barn- och utbildningsnämndens arkivbeskrivning, barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat Barn- och Utbildningsnämndens arkivbeskrivning, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till arkivbeskrivning daterat Barn- och utbildningsnämnden fastställer förslag till arkivbeskrivning daterat Akten

19 Barn- och Utbildningsnämnden (19) 76 Dnr: BUN 2008/84 Revidering av barn- och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplaner Barn- och utbildningsnämnden fastställde sina dokumenthanteringsplaner Därefter har dokumenthanteringsplanerna ändrats för att bli mer tydliga. Tidigare fanns följande kolumner: dokument/handling, sorteringsordning, förvaras i närarkiv, leverans till kommunarkiv, bevaras/gallras och anmärkning. I de för ärendet aktuella dokumenthanteringsplanerna ska följande information om verksamhetens handlingar finnas med i planerna: dokument/gallring, handlingen ska registreras, handlingarna finns att söka/förvaras, leverans till kommunarkivet, bevaras/gallras, vem gallrar och anmärkning. Barn- och utbildningsnämnden fastställer dokumenthanteringsplanerna en gång per mandatperiod. Mellan beslut om fastställande bör kommunarkivarien ges rätten att revidera. Om verksamheterna genomgår stora förändringar ska nämnden åter fastställa planerna. Barn- och utbildningsförvaltningen korrigerar vid sammanträdet förslaget till beslut med följande ändring: där det i dokumenthanteringsplanerna står Omsorgens diarium byts detta ut mot BUN:s diarium. För ärendet aktuella handlingar - Revidering av dokumenthanteringsplaner, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Dokumenthanteringsplan, Förskolan inkl. särskolan, Dokumenthanteringsplan, Grundskolan inkl. särskolan, Dokumenthanteringsplan, Individuella programmet, Dokumenthanteringsplan, Elevhälsovården, Dokumenthanteringsplan, Förvaltningsadministrationen, Barn- och Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden reviderar dokumenthanteringsplanerna enligt förvaltningens förslag daterade Barn- och utbildningsnämnden reviderar dokumenthanteringsplanerna enligt förvaltningens förslag daterade

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 28 januari 2008 klockan 16.00 17.15, Hjortviken konferens, Hindås Leif Karlsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (20)

Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden 2009-05-25 1 (20) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 25 maj 2009 klockan 16.00 18.05 i Tingshuset Ajournering kl.17.10-17.30 Leif

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (22)

Barn- och Utbildningsnämnden (22) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-12-10 1 (22) Plats och tid Beslutande Måndagen den 10 december 2007 klockan 16.00-18.50, Tingshuset Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24) Plats och tid Onsdagen den 26 mars 2008 klockan 16.00 18.40, Tingshuset Ajournering kl. 18.00-18.30 Beslutande Leif Karlsson (c), ordförande 28-38 Krister

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (23)

Barn- och utbildningsnämnden (23) Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-24 1 (23) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 24 augusti 2009 klockan 16.00 19.00 i Tingshuset Ajournering kl.17.50-18.15,

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren (S)

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren (S) 1(9) Plats och tid Tingshuset måndagen den 18 augusti kl. 17.00-17.40 Ordförande Beslutande Roland Parneving (M) Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-02 1-13 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum kl 13.30-17.30 ande: Övriga närvarande: Stefan Widerberg (C) ordförande Margaretha Fransson (M)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-03-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Socialkontoret SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.45 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s) ) 2004-02-26 1 (16) Plats och tid: Furåsen, Färgelanda, torsdagen den 26 februari 2004, klockan 13.00-16.00. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande Tommy Widekärr (fp)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl. 12.30-13.00 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Åke Svensson, skolchef

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden 1 Tid och plats för sammanträde Protokoll från sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Torsdagen den 22 december, 14.00 Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Ajournering 15.00 15.10 ande

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-08-18

Sammanträdesdatum 2014-08-18 1(13) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket, kl. 18.00-20.30 Beslutande Övriga Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Maria Malmberg (C),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-10-31 1(15) Plats och tid avgörande Folkets Hus, Hovmantorp Onsdagen den 31 oktober 2012 kl. 08.00-15.30 Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar(s) Dragomir Zekic(s) Åke

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. Arkivbeskrivning 1 (5) Fastställd: KS 2008-06-26 109 Reviderad: Dnr: KS 2008/263 Arkivbeskrivning Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens organisation Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Marie Junttila (S), Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C) Hans Landerholm (S), Stellan Lund (M), Aado Mets (M)

Marie Junttila (S), Tauno Arbelius (S), Malin Eriksson (C) Hans Landerholm (S), Stellan Lund (M), Aado Mets (M) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 16 juni 2010, klockan 16.00 17.50 Beslutande Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson (S), Ingrid D. Andersson (C)

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare

Kommunkontoret kl 08.30 11.15. Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Sida 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.30 11.15 Beslutande Kerstin Andersson, ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Tarja le Hégarat, tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Göran Olsson,

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66

Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, NR ÄRENDE DNR. Val av protokolljusterare Godkännande av dagordning BUN 16/66 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-12-14 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 14 december 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA NR ÄRENDE DNR 1 Val av protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesdag 2015- Innehåll 81 Godkännande av ärendelista... 98 82 Statusrapport... 99 83 Sjukfrånvaro... 100 84 Riktlinjer för en trafiksäker arbetsmiljö inom Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 16.00 17.25 ande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(13)

Sammanträdesprotokoll 1(13) Sammanträdesprotokoll 1(13) Plats och tid ande Kommunhuset, konferensrummet hos barn- och utbildningsförvaltningen, klockan 16.30 18.20 Nancy Ibarra (V), ordförande Johanna Odö (S) Rickard Gillman (S)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Familjenämnden SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset Sessionssalen, 2011-01-03 kl 18.00-18.45 Beslutande Magnus Karlsson (M) Wiggo Wrangborg (M) ers Gunilla Quist-Lundin (M) Gunborg Johansson

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-14 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 10 januari 2012, klockan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-22 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-22 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13 Besök från Bränninge rektorsområde... 17 14 Ekonomisk månadsrapport... 18 15 Bokslut 2010... 19 16 Budgetförutsättningar för barn- och utbildningsnämnden verksamhetsåren 2012-2014...

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd

Monica Nilsson, s Lennart Eklund, c. Eva Didrikson, s Agneta Goth, v Runa Petersson, kd, ersättare för Annica Eek, kd 1(10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00 12.15 Ajournering kl. 10.30-10.45 ande Gunilla Abrahamsson, s Pär Edgren, m Arne Fäldt, s Lars Nilsson, c Monica Nilsson, s Lennart Eklund,

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S)

Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) 1(15) Plats och tid Kulltorps skola, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande (närvarande 48-58) Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson (C) Annie Fredriksen (S) Övriga

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156

Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Terese Borg, ekonom, 142-145 Catarina Påhlman, IFO-chef, 144, 146-156 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-12-21 1 (16) Plats och tid Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum, kl. 15.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Åsa Carlsson (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Grimsnäs Herrgård, kl. 8.00 15.00 ande Ragnar Lindberg (s) ordf. Lina Cesar (s) Ahmed Yonis Warsame (s) Monika Stasny (s) Anton Håkansson (s) Kristina Eriksson (c) v. ordf. Marcus

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Bällstarummet, tid 19.00-20.45 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (16) Plats och tid Ramslättsrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16.00, rast klockan 14.50 15.10. Beslutande s Gunnar Nilsson, ordförande kd Per-Olof Hermansson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017,

Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, PLATS OCH TID Kommunkontoret, loklal Mellanfryken, onsdag 25 januari 2017, 15.00 17.10 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Jessica Hildén (S), ordförande Albert Langenbach (M), vice ordförande Robin Johansson

Läs mer