Barn- och utbildningsnämnden (20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden (20)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (20) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 25 maj 2009 klockan i Tingshuset Ajournering kl Leif Karlsson (c), ordförande Margaretha Malmsjö (m) David Brorsson (m) Keijo Laine (kd) Rolf Söderlund (s) Barbro Orrestrand (s) Hillevi Johannesson (s) Fredrik Olofsson (c) Rune Kennborn (m) Krister Schwartz (kd) Lars Afzelius (fp) Gunilla Magnusson (s) Niklas Rosholm (s) Martin Barkstedt, förvaltningschef Lisa Wikström, utvecklingsledare Elisabeth Hulter, nämndsekreterare Susanne Glans, ekonom Personalföreträdare Marie-Louise Augustsson, Lärarförbundet Övriga Åsa Winblad Lundin, rektor Gaddenskolan Ulrika Wedberg, lärare Gaddenskolan Susanne Henning, fritidspedagog Tid och plats för justering Tisdagen den 2 juni 2009, klockan 16.00, barn- och utbildningsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Sekreterare Elisabeth Hulter Ordförande Leif Karlsson Justerande Hillevi Johannesson

2 Barn- och utbildningsnämnden (20) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum för anslags uppsättande Sista dag för överklagande Förvaringsplats för protokollet för anslags nedtagande Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Barn- och utbildningsnämnden (20) Ärenden 60 Fastställande av dagordning 61 Anmälningsärenden 62 Redovisning av delegationsbeslut 63 Information om Gaddenskolan 64 Tillsyn av Gaddenskolans fritidshem samt tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet 65 Barn- och utbildningsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1 66 Barnomsorgspeng - uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta regelverk 67 Ordföranden informerar 68 Förvaltningschefen informerar 69 Nulägesrapport om situationen inom förskolan 70 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun - barn- och utbildningsnämndens svar 71 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser - barn- och utbildningsnämndens remissvar 72 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning 73 Påminnelse till kommunstyrelsen om ärendet Förfrågan till kommunstyrelsen om tidplan för de planerade byggnationerna av förskolelokaler i Töllsjö och Erikstorp

4 Barn- och utbildningsnämnden (20) 60 Fastställande av dagordning Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att informationsärendet Redovisning brukarundersökning 2008 utgår från dagordningen och att nämnden behandlar ärendet Tillsyn av Gaddenskolans fritidshem samt tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet i anslutning till Information om Gaddenskolan och direkt därefter behandlar ärendena Barn- och utbildningsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1 samt Barnomsorgspeng - uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta regelverk. Leif Karlsson (c) föreslår att ett beslutsärende läggs till dagordningen, Påminnelse till kommunstyrelsen om ärendet Förfrågan till kommunstyrelsen om tidplan för de planerade byggnationerna av förskolelokaler i Töllsjö och Erikstorp Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslaget och fastställer dagordningen.

5 Barn- och utbildningsnämnden (20) 61 Dnr: BUN 2009/2 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls till barn- och utbildningsnämnden: - Redovisning av beredningsläge för obesvarade motioner, kommunfullmäktige Årsredovisning 2008 Bollebygds kommun, kommunfullmäktige Ansvarsfrihet för år 2008 barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige Riktlinjer för arbetsmiljö och hälsa, kommunfullmäktige Ersättning till barn- och utbildningsnämnden för mottagande av nyanlända barn och elever, kommunstyrelsen Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, kommunstyrelsen Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, kommunstyrelsen Svar på motion om upphandling av livsmedel, kommunstyrelsen Protokoll fört vid förvaltningssamverkan inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsnämnden lägger anmälda ärenden till handlingarna. Beslutsexpediering Akten

6 Barn- och utbildningsnämnden (20) 62 Dnr: 2009/3 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas för nämnden: 25. Beslut om ledighet mer än 10 skoldagar/läsår, Bodil Jivegård Redovisning av delegationsbeslut, barn- och utbildningsnämnden Tillfällig utökning av sysselsättningsgrad, Karin Johansson Barn- och utbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. Beslutsexpediering Akten

7 Barn- och utbildningsnämnden (20) 63 Information om Gaddenskolan Gaddenskolans rektor Åsa Winblad Lundin och lärare Ulrika Wedberg samt fritidspedagog Susanne Henning informerar om verksamheten vid Gaddenskolan och nämndens ledamöter bereds tillfälle att ställa frågor. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

8 Barn- och utbildningsnämnden (20) 64 Dnr: BUN 2009/56 Tillsyn av Gaddenskolans fritidshem samt tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet Den 19 september 2008 meddelade Skolverket beslut avseende den utbildningsinspektion som genomfördes under perioden 18 mars 2008 till 13 maj I beslutet redovisades bland annat vilka brister på kommun- samt skol- och verksamhetsnivå som måste åtgärdas. En av de utpekade bristerna var att kommunen inte utövar tillsyn över fritidshemmet med enskild huvudman som bedrivs i Bollebygds kommun. Under vårterminen 2009 har barnoch utbildningsförvaltningen arbetat fram en tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet. Kommunen utfärdar tillstånd till enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet om verksamheterna uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet. Kommunen har även tillsynsansvar för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen genomförde en inspektion av Gaddenskolans fritidshem. Representanter för kommunen var Staffan Lennmalm, samordningsrektor, och Lisa Wikström, utvecklingsledare. Tillsynen genomfördes genom verksamhetsbesök, samtal med medarbetare och samtal med ledningen. Tillsynen har genomförts med utgångspunkt i tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående verksamhet. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att Gadden bedriver fritidshemsverksamhet av god kvalitet men bedömer att brister finns inom följande områden: - Fritidshemmets likabehandlingsplan lever inte upp till lagens krav. - Fritidshemmet bör genomföra dokumenterade konsekvensutredningar innan beslut fattas som påverkar fritidshemmens gruppstorlek och gruppsammansättning samt personaltäthet. - Fritidshemmets kvalitetsredovisning lever inte upp till förordningens krav. För ärendet aktuella handlingar - Tillsyn av Gaddenskolans fritidshem samt tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Rapport Tillsyn av Gaddenskolans fritidshem genomförd 27 april 2009, Tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet

9 Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer Tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet daterad Barn- och utbildningsnämnden godkänner Rapport Tillsyn av Gaddenskolans fritidshem genomförd 27 april 2009, daterad Vid nästa tillsynsbesök som genomförs i enlighet med tillsynsplanen ska utpekade bristområden följas upp. Barn- och utbildningsnämnden fastställer Tillsynsplan för enskilda förskolor och fristående fritidshemsverksamhet daterad Barn- och utbildningsnämnden godkänner Rapport Tillsyn av Gaddenskolans fritidshem genomförd 27 april 2009, daterad Vid nästa tillsynsbesök som genomförs i enlighet med tillsynsplanen ska utpekade bristområden följas upp. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige för kännedom Gaddenskolan Akten

10 Barn- och utbildningsnämnden (20) 65 Dnr: BUN 2009/5 Barn- och utbildningsnämndens uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1 Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett negativt resultat för år 2009 motsvarande tkr. Förklaringen till den negativa prognosen är 28 fler prestationer inom gymnasieverksamheten jämfört med budget, vilket motsvarar tkr. Dessutom förväntas personalkostnaden bli något högre inom grundskolan beroende på att planerade personalåtgärder inte fått den planerade ekonomiska effekten. Det ackumulerade resultatet för perioden är -764 tkr vilket främst har sin förklaring i att kostnaden för köpt verksamhet överstiger budget. Uppföljningen av antalet tilldelade prestationer avseende 2009 prognostiserar att nämnden uppnår tilldelade prestationer totalt inom förvaltningen. Inom förskoleverksamheten, fritidshem och grundskola avviker inte prestationerna i förhållande till tilldelade prestationer. Avseende förskoleklassen förväntas prestationerna understiga det tilldelade antalet prestationer med 5 elever. Inom gymnasieverksamheten prognostiseras antalet prestationer överstiga det tilldelade antalet i budget med 28 elever. Nämnden har i ett äskande begärt kompensation för dessa prestationer (motsvarande tkr). Barn- och utbildningsnämnden har investerat för motsvarande 333 tkr under perioden januari-april. Investeringarna följer investeringsbudgeten som motsvarar tkr för år Sjukfrånvaron inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet januari-april 2009 har sjunkit betydligt jämfört med samma period 2008, från 7,7 till 5,1 procent. För ärendet aktuella handlingar - Uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1, barn- och utbildningsnämnden, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Uppföljningsrapport 2/2009, delårsbokslut 1, barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer uppföljningsrapport 2/2009 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter och överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för sammanställning av kommunens delårsbokslut. Barn- och utbildningsnämnden fastställer uppföljningsrapport 2/2009 för barn- och utbildningsnämndens verksamheter och överlämnar uppföljningsrapporten till kommunstyrelsen för sammanställning av kommunens delårsbokslut.

11 Barn- och utbildningsnämnden (20) Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

12 Barn- och utbildningsnämnden (20) 66 Dnr: BUN 2009/72 Barnomsorgspeng uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta regelverk Riksdagen beslutade den 22 april 2009 att införa en barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar. Beslutet medför nya bestämmelser rörande vilken kommun som ansvarar för att ett barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, kommunens godkännande av verksamhet i enskild regi samt kommunens skyldighet att betala bidrag. Kommunen åläggs även en utökad skyldighet att informera om enskild verksamhet som kommunen godkänt liksom om möjligheten att bedriva sådan. De nya bestämmelserna om barnomsorgspeng träder i kraft den 1 juli Med anledning av de nya bestämmelserna behöver Bollebygds kommun ta fram regler och villkor för godkännande och rätt till bidrag för enskilt bedriven förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag. Ärendet måste behandlas av kommunfullmäktige i juni 2009 och förvaltningen föreslår därför att ordföranden beslutar om förslaget till regelverk och ersättningsnivåer på delegation med anledning av att beslut inte nämnden inte kan avvakta. Förvaltningen justerar vid sammanträdet förslag till beslut enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på regelverk och ersättningsnivåer för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg som ordföranden beslutar om på delegation med anledning av att beslut i nämnden inte kan avvakta. För ärendet aktuella handlingar - Barnomsorgspeng - uppdrag till barn- och utbildningsförvaltningen att utarbeta regelverk, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Nya bestämmelser i samband med införandet av barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar, cirkulär 09:28, Sveriges kommuner och landsting Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på regelverk och ersättningsnivåer för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg som ordföranden beslutar om på delegation med anledning av att beslut i nämnden inte kan avvakta.

13 Barn- och utbildningsnämnden (20) Barn- och utbildningsnämnden ger barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag på regelverk och ersättningsnivåer för enskild förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg som ordföranden beslutar om på delegation med anledning av att beslut i nämnden inte kan avvakta. Beslutsexpediering Akten

14 Barn- och utbildningsnämnden (20) 67 Ordföranden informerar Barn- och utbildningsnämndens ordförande lämnar information inom följande områden: - Riksdagsledamoten Sofia Larsen (c) har besökt Bollebygds kommun den 25 maj 2009 i samband med centerpartiets kampanj inför valet till Europaparlamentet. - Föräldraföreningen i Töllsjö har påbörjat markarbetet för byggnation av förskolelokaler i Töllsjö. - Kommunstyrelsens arbetsutskott har inkommit med en skrivelse till barn- och utbildningsnämnden där nämnden ombeds återkomma till arbetsutskottet med en behovs- och tidplanering avseende byggnation av förskolelokaler i Töllsjö. Leif Karlsson har svarat att barn- och utbildningsnämnden har för avsikt att följa den planering för byggnationen som fastställts av kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

15 Barn- och utbildningsnämnden (20) 68 Förvaltningschefen informerar Barn- och utbildningschefen lämnar information inom följande områden: - Svar på fråga från föregående sammanträde med barn- och utbildningsnämnden om antalet inackorderingstillägg i Bollebygds kommun. - Socialstyrelsen genomför under hösten 2009 en nationell kartläggning av den psykiska hälsan hos samtliga elever i år 6 och år 9. - Barn- och utbildningsförvaltningen har deltagit i Skolverkets första informationsgenomgång om ny läroplan för hela den obligatoriska skolan som ska gälla från och med Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen.

16 Barn- och utbildningsnämnden (20) 69 Dnr: BUN 2009/23 Nulägesrapport om situationen inom förskolan Barn- och utbildningsförvaltningen redovisar aktuell statistik rörande situationen inom förskolan. Barn- och utbildningsnämnden godkänner informationen. Beslutsexpediering Akten

17 Barn- och utbildningsnämnden (20) 70 Dnr: BUN 2008/69 Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun - barn och utbildningsnämndens svar på förslag Kommunen är skyldig att upprätta en risk- och sårbarhetsanalys för varje ny mandatperiod. I Bollebygds kommun finns en riskhanteringsgrupp som under ledning av säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetat fram ett dokument som förslag till kommunens risk- och sårbarhetsanalys. Kommunstyrelsen beslutade att skicka förslaget på remiss till barn- och utbildningsnämnden för synpunkter senast den 31 maj Risk- och sårbarhetsanalysen kommer att användas som ett underlag i kommunens strävan att skapa en säker, trygg och robust kommun och i kommunens säkerhets- och försäkringsarbete. För ärendet aktuella handlingar - Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun - barn- och utbildningsnämndens svar på förslag, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, kommunstyrelsens förslag daterat Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden har inget att invända mot förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, daterat Barn- och utbildningsnämnden har inget att invända mot förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun, daterat Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

18 Barn- och utbildningsnämnden (20) 71 Dnr: BUN 2009/60 Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser - barn- och utbildningsnämndens remissvar Kommunen är enligt lag skyldig att upprätta en handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser. I Bollebygds kommun finns en riskhanteringsgrupp som tillsammans med säkerhetssamordnaren under 2008 har arbetet fram ett förslag till handlingsplan. Kommunstyrelsen beslutade skicka förslag på handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser på remiss till barn- och utbildningsnämnden. Syftet med handlingsplanen är att utgöra en grund för konkreta åtgärder för att minska antalet döda och skadade till följd av olyckor, minska olyckors konsekvenser på egendom och miljö, minska sannolikheten för att extraordinära händelser ska inträffa eller få allvarliga konsekvenser samt att öka förmågan att hantera extraordinära händelser och andra kriser. För ärendet aktuella handlingar - Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser - barn- och utbildningsnämndens remissvar, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser, kommunstyrelsens förslag daterat Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden har inget att invända mot förslag till handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser och översänder svar daterat till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har inget att invända mot förslag till handlingsplan för förebyggande arbete med skydd mot olyckor och extraordinära händelser och översänder svar daterat till kommunstyrelsen. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

19 Barn- och utbildningsnämnden (20) 72 Dnr: BUN 2009/73 Revidering av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Från och med den 1 juli 2009 införs vårdnadsbidrag i Bollebygds kommun i enlighet med lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att administrera ansökan och utbetalning av bidraget. Med anledning av detta behöver en ny delegation för beslut om ansökan om vårdnadsbidrag tillföras barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att rektor ges delegation för beslut om beviljande eller avslag på ansökan om vårdnadsbidrag. Enligt skollagen (1985:1100) och diskrimineringslagen (2008:567) ska huvudmannen årligen upprätta en plan för att förebygga kränkande behandling och för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. I Skolverkets inspektionsrapport av skolor och förskolor i Bollebygds kommun 2008 anmärker Skolverket på att Bollebygds kommun inte överlämnat rätten att upprätta likabehandlingsplaner till rektorerna. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför att en ny delegation för upprättande av likabehandlingsplan tillförs nämndens delegationsförteckning och att denna rätt delegeras till rektor. För ärendet aktuella handlingar - Revidering av delegationsordningen, barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämndens delegationsförteckning, barn- och utbildningsförvaltningens förslag Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat Barn- och utbildningsnämnden reviderar delegationsordningen i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag daterat Beslutsexpediering Akten

20 Barn- och utbildningsnämnden (20) 73 Påminnelse till kommunstyrelsen om ärendet Förfrågan till kommunstyrelsen om tidplan för de planerade byggnationerna av förskolelokaler i Erikstorp och Töllsjö Barn- och utbildningsnämnden beslutade att översända en förfrågan till kommunstyrelsen om tidplan för byggnation av förskolelokaler i Erikstorp och Töllsjö. Med anledning av att barn- och utbildningsnämnden ännu inte fått svar på förfrågan från kommunstyrelsen föreslår Leif Karlsson (c) att nämnden översänder en påminnelse till kommunstyrelsen i ärendet. För ärendet aktuella handlingar - Förfrågan till kommunstyrelsen om tidplan för de planerade byggnationerna av förskolelokaler i Erikstorp och Töllsjö, barn- och utbildningsnämnden Yrkande Leif Karlsson (c) yrkar på att barn- och utbildningsnämnden översänder en påminnelse till kommunstyrelsen om barn- och utbildningsnämndens förfrågan om tidplan för byggnation av förskolelokaler i Erikstorp och Töllsjö. Fredrik Olofsson (c) bifaller Leif Karlssons yrkande. Barn- och utbildningsnämnden översänder en påminnelse till kommunstyrelsen om barnoch utbildningsnämndens förfrågan om tidplan för byggnation av förskolelokaler i Erikstorp och Töllsjö. Beslutsexpediering Kommunstyrelsen Akten

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15)

Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Barn- och utbildningsnämnden 2008-11-24 1 (15) Tid och plats Måndagen den 24 november 2008 klockan 16.50 19.10, Örelundskolan Ajournering kl. 17.20-17.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-01-28 1 (21) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 28 januari 2008 klockan 16.00 17.15, Hjortviken konferens, Hindås Leif Karlsson

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-06-16 1 (19) Tid och plats Beslutande Måndagen den 16 juni 2008 klockan 16.00 18.30 Tingshuset Ajournering kl. 17.15-17.40 Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (22)

Barn- och Utbildningsnämnden (22) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-12-10 1 (22) Plats och tid Beslutande Måndagen den 10 december 2007 klockan 16.00-18.50, Tingshuset Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (23)

Barn- och utbildningsnämnden (23) Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-24 1 (23) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 24 augusti 2009 klockan 16.00 19.00 i Tingshuset Ajournering kl.17.50-18.15,

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-02-25 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Tid och plats för justering Måndagen den 25 februari 2008 klockan 16.00

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20)

Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-01-22 1 (20) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 22 januari 2007, kl. 16.00-20.45 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24)

Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-03-26 1 (24) Plats och tid Onsdagen den 26 mars 2008 klockan 16.00 18.40, Tingshuset Ajournering kl. 18.00-18.30 Beslutande Leif Karlsson (c), ordförande 28-38 Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 20 augusti 2014, klockan 16.00 17.25 ande Taito Arkkukangas (S), Maija Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S),

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Österlengymnasiet, kl

Österlengymnasiet, kl 2007-11-07 1 (15) Plats och tid Österlengymnasiet, kl. 18.00 20.45 Beslutande Lars Ragnarsson (m) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (m) Christer Grankvist (s) Carl-Göran Svensson (c) Lennart Månsson (s) Staffan

Läs mer

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren (S)

Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand (S) Jonas Ahlgren (S) 1(9) Plats och tid Tingshuset måndagen den 18 augusti kl. 17.00-17.40 Ordförande Beslutande Roland Parneving (M) Roland Parneving (M) Margaretha Almqvist-Malmsjö (M) Eva Svantesson (M) Barbro Orrestrand

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-03-27 1 Plats och tid Beslutande Skolkansliet, Malung Kl. 08.00-10.00 Sofia Söderström (S), ordförande Ann-Christine Tangen (M) Thomas Fehrm (V) Övriga

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-17 58 Innehållsförteckning Ärende 46 Förstelärare i Habo kommun... 60 47 Besök från Kulturskolan... 61 48 Ekonomisk månadsrapport... 62 49 Budget 2015 - ramtilldelning... 63 50 Ung Företagsamhet

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-09-19 1(7) Plats och tid Hälsö skola, Öckerö, klockan 16.00 19.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl

Sammanträdesdatum. Plats och tid: Ferlinrummet kl , mötet ajourneras kl Barn- och utbildningsnämnden 12 maj 2015 1(8) Plats och tid: Ferlinrummet kl 9.00 11.10, mötet ajourneras kl 10.30-10.40. Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17)

Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Omsorgsnämnden 2009-10-29 1 (17) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 29 oktober 2009, kl. 16.00-20.30 Ajournering kl.19.30-20.00 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m) 87-90

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden (10)

Barn- och ungdomsnämnden (10) Barn- och ungdomsnämnden 2014-04-23 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid Landeryds skola 13:00 16:15 Tommy Edenholm (KV) ordförande Magnus Rasmusson (S) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-21 92 Innehållsförteckning Ärende 72 Mot en giftfri förskola... 94 73 Ekonomisk månadsrapport... 96 74 Aktuell kö till förskoleverksamhet... 97 75 Barn- och elevprognos per den 15 oktober 2014...

Läs mer

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-09-25 1(12) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 september 2014 kl. 16.00-19.45 Ajournering 17.40-17.55 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Eva Svantesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-23 83 Innehållsförteckning Ärende 65 Skolskjutsupphandling 2015... 85 66 Översyn av förskolans organisation... 86 67 Tertial 2 med delårsbokslut... 87 68 Tillsyn av fristående förskolor... 88 69

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Lars Gustavsson (KD) och Annelie Carlsson (C)

Barbro Olausson (L), Peter Åkesson (MP), Lars Gustavsson (KD) och Annelie Carlsson (C) Barn- och utbildningsnämnden 1 (8) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 18 maj 2016, klockan 16.00-18.10. Beslutande Mikael Peterson (S) ordförande, Gunilla Wolinder (L), Joel Petersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 62 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 7 december 2010, kl 08.30-10.00. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kerstin Grek (S) tj ers för Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Ulf Carlsson (S) tj

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 15 december 2015, kl. 15.00 17.15 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg (M) Remco Andersson (L)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden 1 (20) Plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna, kl 19.00-21.00. Beslutande Ersättare Övriga närvarande Raimo Vuojärvi (M), ordförande, Malin Karlsson (FP), Irene Öman (M), Hans Heneby (M),

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-22 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2011-02-22 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 13 Besök från Bränninge rektorsområde... 17 14 Ekonomisk månadsrapport... 18 15 Bokslut 2010... 19 16 Budgetförutsättningar för barn- och utbildningsnämnden verksamhetsåren 2012-2014...

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S)

~~-.::J/d et~ Justerande Laila Olsen (S) l - l BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (12) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: Övriga deltagare: Justerande: Justering: 2015-05-12 Klockan 18.00-18.40 Sammanträdesrum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-09-28 1 Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Hovmantorp Tisdagen den 28 september 2010 kl. 17.00 19.00 Ragnar Lindberg (s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Susann

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Bildningscentrum Facetten, kl.13.30-16.45 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Dahl, S Astrid-Marie

Läs mer

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00

Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-05-22 Plats och tid Ljungaskolan, Sävsjö 19.00-22.00 ande Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Yngvesson, kd, ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-04-16 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 21:20 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2009-06-17 1 (25) Plats och tid Förvaltningskontoret, Lilla Rådmansgatan 2 kl. 18.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare

Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart Ohlsson (C) tjänstgörande ersättare Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-09-23 1 (25) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Familjecentralens sammanträdesrum Kl. 13:00-15:50 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) Lennart

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.30 16.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 13:15-14:25 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy Edenholm (KV)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl

Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl 1 (5) 2015-09-01 Plats och tid Beslutande Tjustsalen, Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 1 september 2015 kl. 15.45 16.10 Gunnar Jansson (S) ordförande Ann-Margret Knutsson (S) Tomas Sundell (S) Nisreen

Läs mer