Barn- och utbildningsnämnden (22)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö (m) Keijo Laine (kd) Rolf Söderlund (s) vice ordförande Barbro Orrestrand (s) Hillevi Johannesson (s) Fredrik Olofsson (c) Krister Schwartz (kd) David Brorsson (m) Martin Barkstedt, Barn- och utbildningschef Eva Brandt, rektor Bollebygdskolan år 7-9, Anna Ligården, utvecklingsledare Lisa Wikström, utredare/nämndsekreterare Personalföreträdare Marie-Louise Augustsson, Lärarförbundet, Kim Norell, Kommunal, Annelen Persson, Lärarförbundet, Övriga - Tid och plats för justering Barn- och utbildningsförvaltningen, måndagen den 26 mars 2007, kl Paragrafer 29-34, Underskrifter Sekreterare Lisa Wikström Ordförande Leif Karlsson Justerande Keijo Laine

2 Barn- och utbildningsnämnden (22) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum , för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 Barn- och utbildningsnämnden (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Personalföreträdare Leif Karlsson (c) ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö (m) Keijo Laine (kd) Rolf Söderlund (s) vice ordförande Barbro Orrestrand (s) Hillevi Johannesson (s) Fredrik Olofsson (c) Krister Schwartz (kd) David Brorsson (m) Martin Barkstedt, Barn- och utbildningschef Anna Ligården, utvecklingsledare Lisa Wikström, utredare/nämndsekreterare Marie-Louise Augustsson, Lärarförbundet Kim Norell, Kommunal Annelen Persson, Lärarförbundet Övriga - Tid och plats för justering Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007 Paragrafer 35 Underskrifter Sekreterare Lisa Wikström Ordförande Leif Karlsson Justerande Keijo Laine

4 Barn- och utbildningsnämnden (22) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum , 35 för anslags uppsättande Sista dag för överklagande för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Barn- och Utbildningsförvaltningen Underskrift/anslaget av

5 Barn- och utbildningsnämnden (22) Ärenden 29 Fastställande av dagordning 30 Anmälningsärenden 31 Redovisning av delegationsbeslut 32 Förvaltningschefen informerar 33 Nulägesrapport om situationen inom förskolan 34 Information om Bollebygdskolan år Tillägg till barn- och utbildningsnämndens yttrande till samrådet för detaljplan för del av Erikstorp, ny förskola 36 Ekonomisk uppföljningsrapport januari-februari Kvalitetsredovisning Riktlinjer för utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands 39 Behov och intresse av att starta en montessoriförskola i Bollebygds kommun 40 Svar på motion angående skolprogram mot rasism och främlingsfientlighet 41 Handikapplan för Bollebygds kommun - Barn- och utbildningsnämndens svar på Handikapprådets frågor

6 Barn- och utbildningsnämnden (22) 29 Fastställande av dagordning Barn- och utbildningsnämnden beslutar att till den föreslagna dagordningen lägga ärende Tillägg till barn- och utbildningsnämndens yttrande till samrådet för detaljplan för del av Erikstorp, ny förskola. Ärendet behandlas efter den föreslagna dagordningens ärende 7.

7 Barn- och utbildningsnämnden (22) 30 Dnr: BUN 2007/02 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls till barn- och utbildningsnämnden: - Dom från Länsrätten i Vänersborg meddelad , angående överklagan av barn- och utbildningsnämndens beslut om att avslå ansökan om köp av förskoleplats i annan kommun, Dnr 2006/95. - Dom från Länsrätten i Vänersborg meddelad , angående överklagan av barn- och utbildningsnämndens beslut om att avslå ansökan om köp av förskoleplats i annan kommun, Dnr 2005/75. - Kommunfullmäktiges beslut , Begäran från Morgan Ohlsén om entledigande från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden. - Kommunfullmäktiges beslut , Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden. - Kommunstyrelsens beslut , Planeringsförutsättningar Skrivelse om pedagogiska måltider, Dnr 2007/42. - Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp Protokoll fört vid förvaltningens samverkansgrupp Barn- och Utbildningsnämnden beslutar att beslutar att lägga anmälda ärenden till handlingarna. Beslutsexpediering Akten

8 Barn- och utbildningsnämnden (22) 31 Dnr: BUN 2007/03 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas för Barn- och utbildningsnämnden: 8. Anställningsavtal. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. Beslutsexpediering Akten

9 Barn- och utbildningsnämnden (22) 32 Förvaltningschefen informerar Information ges inom följande områden: - Skolriksdagen i Stockholm mars Frejagårdens verksamhet har startat. - Stöd från kommunen och andra till skolklass på Bollebygdskolan som bokat biljetter via Fly Me som gått i konkurs. - Förändring av ledningsorganisationen rekrytering av två samordningsrektorer. - Bollebygdskolans lokaler. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. Beslutsexpediering -

10 Barn- och utbildningsnämnden (22) 33 Dnr BUN 2007/19 Nulägesrapport om situationen inom förskolan Förvaltningschef Martin Barkstedt redovisar aktuell statistik rörande situationen inom förskolan. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna informationen. Beslutsexpediering Akten

11 Barn- och utbildningsnämnden (22) 34 Dnr: BUN 2007/26 Information om Bollebygdskolans år 7-9 Eva Brandt, rektor för Bollebygdskolans år 7-9, informerar om situationen vid skolan.

12 Barn- och utbildningsnämnden (22) 35 Dnr: BUN 2006/121 Tillägg till barn- och utbildningsnämndens yttrande till samrådet för detaljplan för del av Erikstorp, ny förskola Ett förslag till detaljplan för del av Erikstorp 1:4, ny förskola, var föremål för samråd under tiden till Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola med upp till sex avdelningar. Planen innefattar även ändringar av Skräddargårdsvägen i syfte att förbättra trafiksituationen. I samband med samrådet lämnade Barn- och utbildningsnämnden in ett yttrande, daterat , där Barn- och utbildningsnämnden poängterar vikten av att detaljplanen möjliggör en flexibel byggrätt, att föreslagen byggnad skall kunna inrymma upp till sex avdelningar, samt att hänsyn tas till gång- och cykeltrafikanter. Då behovet av en ny förskola inom det närmaste året är mycket stort vill Barn- och utbildningsnämnden komplettera sitt yttrande till aktuell detaljplan. För ärendet aktuella handlingar inklusive tjänsteskrivelse daterad Barn- och utbildningsnämnden beslutar att komplettera sitt tidigare yttrande, , till samrådet över detaljplan för del av Erikstorp 1:4, ny förskola, med yttrande daterat Omedelbar justering Paragrafen justeras omedelbart. Beslutsexpediering: Byggnads- och miljönämnden Akten

13 Barn- och utbildningsnämnden (22) 36 Dnr: BUN 2007/05 Ekonomisk uppföljningsrapport januari-februari 2007 Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt ekonomisk uppföljning för januari-februari Barn- och utbildningsnämnden prognostiserar ett underskott med tkr för år Det ackumulerade resultatet uppgår till 322 tkr. Underskottet härrör från förskoleverksamheten som prognostiserar ett underskott på tkr p.g.a. två nya avdelningar samt fler barn i verksamheten. Antal prestationer (antal barn) i förskoleverksamheten under 2007 förväntas att vara ca 20 fler än budget. Förvaltningen återkommer vid nämndens majsammanträde med förslag till åtgärder. För ärendet aktuella handlingar Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Ekonomisk uppföljningsrapport januari-februari Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk uppföljningsrapport januari-februari Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna ekonomisk uppföljningsrapport januari-februari Beslutsexpediering Akten

14 Barn- och utbildningsnämnden (22) 37 Dnr: BUN 2007/49 Kvalitetsredovisning 2006 Enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. skall varje kommun årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl skolverksamhet, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. I kvalitetsredovisningen skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen i läroplaner och kursplaner redovisas. Barn- och utbildningsförvaltningens övergripande kvalitetsredovisning baseras på enheternas kvalitetsredovisningar från läsåret 2005/2006. Därtill har statistiska uppgifter, olika uppföljningar samt resultat från brukarenkäter till barn och elever, föräldrar samt medarbetarnas uppfattning på förvaltningsnivå använts som underlag för den här kvalitetsredovisningen som omfattar kalenderåret Årets kvalitetsredovisning innehåller förutsättningar, arbetet i verksamheten samt samlad bedömning av måluppfyllelse i förskoleverksamheten, förskoleklass, grundskolan, fritidshemsverksamheten och särskolan. För ärendet aktuella handlingar Kvalitetsredovisning Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner Kvalitetsredovisning 2006 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet som Bollebygds kommuns kvalitetsredovisning för 2006 och översänder denna till Skolverket. Barn- och utbildningsnämnden godkänner Kvalitetsredovisning 2006 och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer dokumentet som Bollebygds kommuns kvalitetsredovisning för 2006 och översänder denna till Skolverket. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

15 Barn- och utbildningsnämnden (22) 38 Dnr: BUN 2007/27 Riktlinjer för utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands Barn- och utbildningsnämnden beslutade att uppdra åt förvaltningschefen att i mars 2007 lämna förslag på riktlinjer gällande utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning för studier utomlands. För ärendet aktuella handlingar - Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämndens sammanträde Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Riktlinjer för utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning för studier utomlands, förslag till Barn- och utbildningsnämndens sammanträde Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer gällande utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning för gymnasiestudier utomlands. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att behandla Dennis Delwérs ansökan om interkommunal ersättning till Skandinaviska skolan i Madrid för studier motsvarande gymnasiets tredje år med utgångspunkt i riktlinjerna. Barn- och utbildningsnämnden beslutar också att komplettera Barn- och utbildningsnämndens delegationsplan med beslut om utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands enligt riktlinjer fastställda av Barn- och utbildningsnämnden Delegat ska vara rektor för gymnasieskolan. Riktlinjerna ska följas upp i juni Mindre justeringar i riktlinjerna, till följd av praktiska överväganden, görs av Barn- och utbildningschefen och rapporteras till nämnden. Barn- och utbildningsnämnden fastställer riktlinjer gällande utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning för gymnasiestudier utomlands. Barn- och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att behandla Dennis Delwérs ansökan om interkommunal ersättning till Skandinaviska skolan i Madrid för studier motsvarande gymnasiets tredje år med utgångspunkt i riktlinjerna. Barn- och utbildningsnämnden beslutar också att komplettera Barn- och utbildningsnämndens delegationsplan med beslut om utbetalning av motsvarande interkommunal ersättning vid gymnasiestudier utomlands enligt riktlinjer fastställda av Barn- och utbildningsnämnden Delegat ska vara rektor för gymnasieskolan. Riktlinjerna ska följas upp i juni Mindre justeringar i riktlinjerna, till

16 Barn- och utbildningsnämnden (22) följd av praktiska överväganden, görs av Barn- och utbildningschefen och rapporteras till nämnden. Beslutsexpediering Dennis Delwér Akten

17 Barn- och utbildningsnämnden (22) 39 Dnr: BUN 2007/41, 2006/06 Behov och intresse av att starta en montessoriförskola i Bollebygds kommun Barn- och utbildningsnämnden beslutade att fastställa verksamhetsplan för Enligt verksamhetsplanen var ett av uppdragen att utreda behovet av en montessoriförskola i Bollebygd. Förvaltningen har genomfört en enkätundersökning bland föräldrar till barn i förskoleverksamheten för att kartlägga behov och intresse. Enkätens resultat och förvaltningens utredning pekar på att det finns begränsningar både i intresse för och möjligheter att starta en förskola med montessoriinriktning. För ärendet aktuella handlingar Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Enkätundersökning om intresset för en förskola med inriktning mot montessoripedagogik i Bollebygds kommun, daterad Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte gå vidare i arbetet med utredning av möjligheterna att starta en montessoriförskola i kommunen. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte gå vidare i arbetet med utredning av möjligheterna att starta en montessoriförskola i kommunen. Beslutsexpediering Akten

18 Barn- och utbildningsnämnden (22) 40 Dnr: BUN 2006/153 Svar på motion angående skolprogram mot rasism och främlingsfientlighet Barbro Ridell (v) och Pembe Gencoglu (mp) har inkommit med en motion angående skolprogram mot rasism och främlingsfientlighet. De föreslår att det i Barn- och utbildningsnämndens regi skall bildas arbetsgrupper bestående av lärare och elever. Arbetsgrupperna ska arbeta fram ett förslag till program för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna motionen till Barn- och utbildningsnämnden för beredning. Barn- och utbildningsnämnden bedömer att förvaltningens verksamheter inom ramen för det pågående arbetet med likabehandling redan arbetar i enlighet med motionens intentioner. För ärendet aktuella handlingar Motion till kommunfullmäktige i Bollebygd angående skolprogram mot rasism och främlingsfientlighet, motion Barbro Ridell (v) och Pembe Gencoglu (mp). Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen angående skolprogram mot rasism och främlingsfientlighet anses vara besvarad, med hänvisning till att Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter inom ramen för likabehandlingsarbetet arbetar enligt motionens intentioner. Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att motionen angående skolprogram mot rasism och främlingsfientlighet anses vara besvarad, med hänvisning till att Barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter inom ramen för likabehandlingsarbetet arbetar enligt motionens intentioner. Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Akten

19 Barn- och utbildningsnämnden (22) 41 Dnr: BUN 2006/148 Handikapplan för Bollebygds kommun barn- och utbildningsnämndens svar på Handikapprådets frågor Kommunfullmäktige antog en handikapplan för Bollebygds kommun. I handikapplanen har de funktionshindrades möjligheter till delaktighet och tillgänglighet till kommunal information betonats särskilt. Handikapprådet beslutade att handikapplanen och några diskussionsfrågor skickas till kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att i dessa organ få till en diskussion i hur handikapplanen kan förverkligas. För ärendet aktuella handlingar Handikapplan för Bollebygds kommun (Kommunfullmäktiges beslut ). Handikapprådets beslut inklusive diskussionsfrågor Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara på frågor översända från Handikapprådet enligt följande: 1. Vilka frågor hanterar styrelsen/nämnden som har betydelse för funktionshindrade? 2. Hur kan styrelsen/nämnden säkerställa att ovanstående frågor blir föremål för samråd med handikapprådet innan beslut? 3. Kan styrelsen/nämnden på annat sätt se till att funktionshindrade ges möjlighet att påverka beslut i dessa frågor? 4. Hur kan styrelsen/nämnden utifrån handikapplanen sätta egna delmål i ex verksamhetsplan/budget? Hur kan dessa delmål följas upp? 5. Hur kan handikapplanen spridas till styrelsen/nämndens anställda? 6. Synpunkter på handikapplanen? 1. Alla frågor som hanteras av Barn- och utbildningsnämnden har betydelse för funktionshindrade då alla nämndens verksamheter omfattar funktionshindrade som ska kunna ta del av verksamheten på samma villkor som övriga barn och elever. Av särskild betydelse för barn och elever med fysiska funktionshinder är frågor som rör fysisk planering och skolskjutsar. För barn och elever med psykiska funktionshinder kan verksamhetens organisation vara av särskild betydelse avseende exempelvis barn- eller elevgruppens storlek. 2. Frågor som har betydelse för funktionshindrade hanteras kontinuerligt inom verksamheterna. Handikapperspektivet ska fortlöpande genomsyra verksamheternas

20 Barn- och utbildningsnämnden (22) arbete. När större frågor av betydelse för funktionshindrade hanteras inom nämnden, exempelvis vid lokalförändringar eller nybyggnationer, är det viktigt att handikapprådet fungerar som remissorgan så att handikapperspektivet blir tillgodosett. 3. Samtliga verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde arbetar med utgångspunkten att alla barn och elever skall känna sig trygga och bemötas med respekt för sin individualitet. Alla enheter inom Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde är enligt Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier. I arbetet med likabehandling är delaktighet och inflytande av största vikt och verksamheterna eftersträvar att erbjuda alla barn/elever möjligheter att påverka i många olika frågor. 4. Barn- och utbildningsnämnden har sedan flera år tillbaks prioriterat delaktighet och inflytande i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. I Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan återfinns nämndens effektmål kring delaktighet och inflytande för barn/elever och föräldrar. Målen följs upp kontinuerligt genom bl.a. brukarenkäter. Med utgångspunkt från resultatet sätter Barn- och utbildningsnämnden upp nya mål. Måluppfyllelse och åtgärder för ökad måluppfyllelse redovisas i nämndens årsredovisning och i kommunens kvalitetsredovisning. I kvalitetsredovisningen redovisas också måluppfyllelsen kring likabehandlingsarbetet. 5. Samverkansprocessen utgör en viktig arena för spridningen av handikapplanen. Planen och dess innehåll kan förslagsvis lyftas vid arbetsplatsträffar för att få till stånd en levande diskussion kring planens syfte. Vidare bör handikapplanen finnas tillgänglig på kommunens insida. 6. Handikapplanen utgör ett grundläggande viktigt dokument för att tillförsäkra att funktionshindrades perspektiv tillgodoses vid planeringen och utförandet av kommunal verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden vill dock betona att handikapperspektivet kontinuerligt måste tillgodoses inom verksamheterna och att frågor med betydelse för funktionshindrade varje dag hanteras inom nämnden. Barn- och utbildningsnämnden menar därför att handikapplanens skrivningar rörande att nämnderna ska samråda med handikapprådet i frågor som har betydelse för funktionshindrade, bör ändras till frågor som har större betydelse för funktionshindrade. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att svara på frågor översända från Handikapprådet enligt följande: 1. Vilka frågor hanterar styrelsen/nämnden som har betydelse för funktionshindrade? 2. Hur kan styrelsen/nämnden säkerställa att ovanstående frågor blir föremål för samråd med handikapprådet innan beslut? 3. Kan styrelsen/nämnden på annat sätt se till att funktionshindrade ges möjlighet att påverka beslut i dessa frågor?

21 Barn- och utbildningsnämnden (22) 4. Hur kan styrelsen/nämnden utifrån handikapplanen sätta egna delmål i ex verksamhetsplan/budget? Hur kan dessa delmål följas upp? 5. Hur kan handikapplanen spridas till styrelsen/nämndens anställda? 6. Synpunkter på handikapplanen? 1. Alla frågor som hanteras av Barn- och utbildningsnämnden har betydelse för funktionshindrade då alla nämndens verksamheter omfattar funktionshindrade som ska kunna ta del av verksamheten på samma villkor som övriga barn och elever. Av särskild betydelse för barn och elever med fysiska funktionshinder är frågor som rör fysisk planering och skolskjutsar. För barn och elever med psykiska funktionshinder kan verksamhetens organisation vara av särskild betydelse avseende exempelvis barn- eller elevgruppens storlek. 2. Frågor som har betydelse för funktionshindrade hanteras kontinuerligt inom verksamheterna. Handikapperspektivet ska fortlöpande genomsyra verksamheternas arbete. När större frågor av betydelse för funktionshindrade hanteras inom nämnden, exempelvis vid lokalförändringar eller nybyggnationer, är det viktigt att handikapprådet fungerar som remissorgan så att handikapperspektivet blir tillgodosett. 3. Samtliga verksamheter inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde arbetar med utgångspunkten att alla barn och elever skall känna sig trygga och bemötas med respekt för sin individualitet. Alla enheter inom Barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde är enligt Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling skyldiga att upprätta en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier. I arbetet med likabehandling är delaktighet och inflytande av största vikt och verksamheterna eftersträvar att erbjuda alla barn/elever möjligheter att påverka i många olika frågor. 4. Barn- och utbildningsnämnden har sedan flera år tillbaks prioriterat delaktighet och inflytande i enlighet med kommunfullmäktiges inriktningsmål. I Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan återfinns nämndens effektmål kring delaktighet och inflytande för barn/elever och föräldrar. Målen följs upp kontinuerligt genom bl.a. brukarenkäter. Med utgångspunkt från resultatet sätter Barn- och utbildningsnämnden upp nya mål. Måluppfyllelse och åtgärder för ökad måluppfyllelse redovisas i nämndens årsredovisning och i kommunens kvalitetsredovisning. I kvalitetsredovisningen redovisas också måluppfyllelsen kring likabehandlingsarbetet. 5. Samverkansprocessen utgör en viktig arena för spridningen av handikapplanen. Planen och dess innehåll kan förslagsvis lyftas vid arbetsplatsträffar för att få till stånd en levande diskussion kring planens syfte. Vidare bör handikapplanen finnas tillgänglig på kommunens insida. 6. Handikapplanen utgör ett grundläggande viktigt dokument för att tillförsäkra att funktionshindrades perspektiv tillgodoses vid planeringen och utförandet av kommunal verksamhet. Barn- och utbildningsnämnden vill dock betona att handikapperspektivet kontinuerligt måste tillgodoses inom verksamheterna och att frågor med betydelse för

22 Barn- och utbildningsnämnden (22) funktionshindrade varje dag hanteras inom nämnden. Barn- och utbildningsnämnden menar därför att handikapplanens skrivningar rörande att nämnderna ska samråda med handikapprådet i frågor som har betydelse för funktionshindrade, bör ändras till frågor som har större betydelse för funktionshindrade.

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Dnr 97/2014.610 PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH MOTVERKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING ÅR 2015 Barn- och utbildningsnämnden Inledning 3 Syfte och mål 3 Värdegrund 3 Normkritiskt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1 2015-01-12 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Eriksgården 2015 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats E-post 517 83 Bollebygd Ballebovägen 2 033 231300 033-231428

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13)

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2008 1(13) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-17.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman Felth (s)

Läs mer