PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess."

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta tyckerförståsintemakthavareiwashington,somvägrarkommenterainnehålleti dokumenteneftersomdefortfarandebetraktassomhemliga.iställetskjutermanviltpåbudbäraren.foxchannelochsarahpalin liksomendelandrainomtokhögernvilldessutomfängslawikileaksgrundarepålivstid ochendelkräver t.o.m.dödsstraff.(läsävennotisunderallmänt) Oväsendetdöljerdenverkligaskandalen.Washingtonharminstsagtvaritnaivmedsinbedömningatthundratusentalsdokumentkanförblihemligaomdessasamtidigtkanvaratillgängligatusentalspersonermedformell tystnadspliktmenpålägreansvarsnivåer.densamladeinkompetensenpåhögnivåförvånar.ingenkanvältro annatänattiexempelvissvenskaregeringskanslietmed4.000anställdaendastenmycketbegränsadgrupp medutrikesministernispetsenfårläsadiplomatiskarapporter.deamerikanskadokumentenhadeblivitspriddaövervärldenävenutanwikileaks. TongångarnaiWashingtonliksomiendeleuropeiskahuvudstäderbörjarluktakinesiskyttrandefrihetoch ropenpåkontrollavnätetärillavarslande.detfinnsallanledningfördemokratinsvänneratt,liksom Reportrarutangränser,kännadjuporoöverdemärkligareaktionernaochhaökadberedskapinförmäktigakrafter somvillstrypanätet.dehandlarinteendastomdenpolitiskamaktenutanocksåomkommersiellakrafter, somberlusconiochmurdoch,somsannoliktgärnaserinternetförvandlastillettglobaltkabel tv nätsomman kansäljaprylarochunderhållningi. Dags för digitalt FM Detärtydligtatttröskelnförettglobaltgenombrottfördigitalradioärhög.Skälenkanvaraattdesystemsom redanutveckladesunder90 talet,somdabochiboc(hd Radio),redanärföråldrade.DABersättsavdetnyareochbättreDAB+,mendetdröjerinnandetreDAB ländernadanmark,norgeochstorbritannienkanskiftaut sinaredanetableradedab nät.australienochschweizharstartatmeddab+,menvadgörhundrataletandra länder?kanadaharsagtnejbådetillamerikanskahd RadioocheuropeiskaDAB.DetfinnsmycketPUSHi frågan,meningetpullalls.detärstorapublicservicebolagsomdriverpådab;knappastlyckligtovetande lyssnaresomintehörnågraproblemmedsinfm mottagare.åtskilligalyssnarävenpåfm radioisinamobiler. DAB+ärettteknisktsettutmärktsystem,menhandlardetom overkill?behövervilyssnaresåmångafler radiokanalersomkanerbjudas?särskiltnudåinternetradionkompletterarvårtfm utbudmedcirka radiostationerliksomhändigafunktionersompodradion.ensvaghetidab systemetärdenbegränsaderäckviddenijämförelsemedfm radion.juhögrefrekvensjuflersändarebehövsföratttäckaintillfullo. fortsättningnästasida Redaktör&Ansvarigutgivare:ChristerHederström Redaktionsråd:GunnarBergvallochOlaStockfelt,Teknik&Distribution:Ideosphere Omabonnemangochannat:

2 2 Runtomivärldenprövarmansignusigframmeddetfransk tyska svenskasystemetdrm(digitalradiomondiale)somhargjortdetmöjligtattdigitaliserasåvälam(kort,mellan ochlångvåg)liksomfm.drmkaninte erbjudasammamöjlighetertillettstortkanalutbudviamultiplexersomdabochdab+,menäråandrasidan etttransparentochrobustaresystemeftersommansänderpåsammafrekvensersomtidigareochdessutom kansändaanalogtochdigitaltsamtidigtpåsammafrekvens.detärsannoliktattstoraländersombrasilien, RysslandochIndienkommerattväljaDRMtackvaredenbättreräckviddenpersändare.Medexempelvisen endadigitalmellanvågssändningnårmanvidsträcktaområdenmedtillfredsställandeljudkvalitet. DetkanblimöjligtattendigitalövergångocksåkaninnebäraattmanväljerDAB+förnationellakanaleroch digitaltfm(d.v.s.drm+)förlokalaradiostationersominteharrådattingåistorasystemmedmuxar.denna möjlighetharredanövervägsavdendanskaresp.brittiskamediemyndigheten. DetärhögtidattTeracom,vidsidanavsinaförsökssändningarmedDAB+iStockholmmedomnejd,också testardigitaltfm.kanmanityskland,frankrikeochsrilankasåkanmanvälisverige?dessutombörnog SverigesRadiosomvärldsbevakningifrågaomframtidadigitalradiogörasmedettbredareperspektiv. En norsk-svensk demokratiparadox Grundförutsättningenförideelltdrivnaicke kommersiellatv kanalerärdenamerikanskaellertyskamodellen medpublicaccessd.v.s.lokalakanalersomkabelbolagenmåstedistribuerautankostnad.mestkäntsompublic accesselleröppenkanal. INorgefinnsredanfrånstarten2009avdetdigitalamarknätetplatsförenÖppenkanal.Regeringenochstortingetsågtillattdettablevettlagstadgatutrymmesomnuanvändsavorganisationslivetförrikssändningari Frikanalen.ISverigehar öppnakanaler avbyråkraterna numerakallade lokalasändarorganisationer funnitssedan 80 taletmedlagstadgadkostnadsfridistributionikabelnäten numeraisåvälanalogasomdigitalanätliksomibredbandsnät somsändertv(ip tv). KabelnätiNorge,tillskillnadmotiSverige,ärinteålagdaattdistribueraen Åpenkanal utankanalensänds bara ietern.medtankepådenhögaandelenkabelhushållinorgenårdärförfrikanalennuendast30%av hushållen(mångasomkantaemot bakkenettet menävenhartillgångtillkabelväljerdessutomoftadet sistnämndaeftersomkanalutbudetärsåmycketstörre).isverigeharmanmotsattaproblem.öppnakanaler harintetillgångtilldetmarksändanätet(somstatenäger)eftersomkanalernabjudsutenbartpåbasisavekonomiskbärkraft(samhällsnyttaellerkulturellakravexisteraricke).mångaamerikanskaskräpkanalerkommer ochgårimarknätet.ävenomnyaradiolagenförbättraträckviddenföröppnakanalerkommermanaldrigkunnanåhelabefolkningen.dettaskulleetersändningarkunnagarantera. Iallaländermedöppnakanalerellercommunitymediaärverksamhetenlevande demokratiprojekt.varkennorgeellersverigeharsåledeskunnatnåändaframochkunnat säkerställaattdessakanalernårhelabefolkningenpåsammasättsompublicserviceoch kommersielltv.detbordevaraensjälvklarhetattnorskaregeringensertillattfrikanalenfårfri distribution must carry ikabelnäten.samtidigtkanjusvenskaregeringenfunderanärmarepåvarfören ÖppenKanaliSverigeintefårennaturligplatseternutanmåstelåsasfastientrådbundendistribution.Kanske detnorskaochsvenskakulturdepartementetbordetalamedvarandraomsaken.detkanvälintevarasåatt någontvekaromattenfritelevisionskallbliförfriochkunnanåallamedborgare? UnderåretharPublicAccessutkommitmedelvautgåvoriställetfördeplaneradetolv.Detharvisserligenvaritfullmatade utgåvorpåibland15 16sidor.Menrättskalldetvara Prenumeranterkommerattkompenserasnästaårgenomatt innevarandeabonnemangförlängsmedenmånad. Redaktionen

3 radioochtv BBC-chef varslar om kraftfulla besparingar Tv licensavgiftenhargenomavtaltidigarei höstasfrusitspånuvarandenivåtill2017.ien intervjuiguardiansägerbbc:sgeneraldirektörmarkthompson,atthansiktarpåårsbesparingaromenhalvmiljardpundförattförsäkrasigomattpublicserviceföretagetskall kunnafungeraienlighetmeddevillkorsom stattsvidsenastelicensavtalet.hanräknar medattmedeffektiviseringarkunnasparain 330miljonerperår.Dettainkluderardåatt fånerkostnadernaförlicensavgiftsuppbörden ochsiktainsigpålicensskolkarna.hankommerocksåattsparainpåutgifternaförinternetsomf.n.kostar 200miljonerperår.2014 villhanslåihopbbcworldservicemedbbc News;"howeverwell resourcedthebbcis,we cannotaffordtoruntwoglobalnewsoperations". Thomsonvillintespekuleravadbesparingarna betyderförjobben,menhanmenarattbbc måstekunnaverkamedenmindrepersonalstyrkaändennuvarandepå hanlovadedockingentv kanalellerradiostation kommerattläggasnedp.g.a.resursbrist. Tv-avgiften i Japan kan ersättas av ny tysk modell Ettavvärldens störstapublic servicebolag japanskanhkhar inlettenutredning omsitttv avgiftssystemgenomatttillsättaen expertpanelmedåttaspecialisterbl.a.inom juridikochekonomi.gruppenkommeratt lämnasinarekommendationernärtvsändningarharblivitheltdigitaliseradeijuli nästaår.detnuvarandesystemetmedentvavgiftharalltmerifrågasattsbl.a.medtanke pådetalltmerökadetv tittandepånätet.nhk harbl.a.uppmärksammatdereformersomär pågångityskland.dentyskaregeringen övervägernämligenattslopasystemetmed atttautavgiftersombaseraspåtv innehav. Iställetövervägermanenpublicserviceavgift somskallbärasavalla.avgiftenskulledåbli densammaförsamtligahushållvaresigman harentv mottagareellerinte.förföretag tänkermansigenavgiftvarsstorleksättsi relationtillföretagetslönekostnader. (Yomiuri) Holländska UD tar hand om utlandsradion MedieministerMarjavanBijsterveldharnu föreslagitparlamentetattutlandsservicen inompublicserviceskallfinansierasavutrikesdepartementetfr.o.m.2013.framtilldess skalludbeslutaomvilkakärnuppgiftersom skallgällaradionetherlandsworldwide. Andrakommandeåtgärderifrågaompublic servicesommedieministernnämntärattgenomsammanslagningarfånerantaletpublic servicebolagfrån21tillåtta.menettförslag attlägganerpublicservicesstoraorkestercenterihilversum,mco,hardragitstillbaka.nästaårsmediebudgetkommeruppiparlamentetsunderhus13december(medianews Network) SR-chef: Europeiska dagstidningsbra n- schen har blåst till strid mot public service Äventidningsbranschenärsattunderhård pressochattdeneuropeiskadagstidningsbranschenharblåsttillstridmotpublicservice.detärheltbegripligtatttidningsbranschensökerensyndabock,menadesveriges RadiosvdMatsSvegforsvidettarrangemang ompublicserviceframtidpåfinlandsambassad.mendetträffarheltvidsidanavmålet. Denstorafråganhandlarinteomkonkurrens påmarginalenmellanenstakatidningsföretag ochpublicserviceutanomvadsomhänder medhelavårdemokratiskaoffentlighet.läs ävenjournalistik3.0 medieormenömsar skinn Ny lag om återanvändning av radio- och tv-program Iradio ochtv företagensarkivfinnsettstort materialinomvittskildaområden.materialet speglarihöggradsverigesutvecklingochär enviktigdelavvårtkulturarv.detfinnsett stortintressefråntittareochlyssnareattfåta delavmaterialet,t.ex.viainternet.föratt kunnaanvändamaterialetkrävstillståndfrån rättighetshavarna.oftafinnsettstortantal rättighetertillettochsammaradio ellertvprogram.mycketavmaterialetärdessutom gammalt.detblirdåännusvårareattfåtagpå 3

4 4 allarättighetshavare.idefallindividuellaavtal faktisktfinnskandevarasågamlaattmöjlighetenattgöraprogramtillgängligapåinternet interegleras.idagkandetdärförvarasvårt ellernästintillomöjligtförradio ochtvföretagenattträffadeavtalsombehövsför attåteranvändaäldreproduktioner. Regeringenföreslårdärförienpropositionatt detskallblilättareattfåtillståndheltäckande avtalomåterutnyttjandeavmaterialetiradio ochtv företagensarkiv.detskergenomatten nys.k.avtalslicensbestämmelseinförsiupphovsrättslagen.bestämmelsengördetmöjligt förradio ochtv bolagenattträffaavtalmed rättighetshavarnasorganisationeromåteranvändningavegenproduceratmaterial.sådana avtalbinderävenrättighetshavaresomstår utanfördenavtalsslutandeorganisationen. Detblirdärförlättareattträffaavtalomåterutnyttjande.Tillskyddförupphovsmännen införsenmöjlighetattmeddelaindividuella förbudmotanvändningen. Bestämmelseromavtalslicensfinnsredani upphovsrättslagenpåandraområdendärdet förekommermassutnyttjandenavupphovsrättsligtskyddadeverk.ettradio ochtvföretagfårredanidagsändautvissaverk, t.ex.musik,iradioochtvmedstödavavtalslicens.dennuföreslagnabestämmelsenom avtalslicenshardockettvidaretillämpningsområde.dengällerförallatyperavverk,även film.bestämmelsengerdessutommöjlighet attsåvälsändarepriseriradio ochtvsomatt göramaterialtillgängligtföranvändarepå Internet.Radio ellertv företagetmåstedock haproduceratprogrammetsjälvtochdetmåsteocksåursprungligenhasäntsföreden1juli 2005.Denyabestämmelsernaföreslåsträdai kraft1april2011. television Oppositions-tv sänder nu i Burma BurmasstörstabeväpnadeetniskagruppUnitedWaStateArmyhargetttillståndförDemocraticVoiceofBurma(DVB)attsändavia marksändtvidetområdesommankontrollerarinordöstraburma.dvbbörjadesändatre dagarinnanoppositionensikonaungsansuu Kyisläpptesursinhusarrest.Tidigareharden manstarkaarménendasttillåtitDVB attsändaviasatellit.mennuvidaresänder mansatellitsignalenviaenslavsändareförde somintekantaemotviasatellit.thismakes peoplehappy,sadeentalesmanföruwsa. NoteveryonehereunderstandsBurmeselanguagebutstilltheycanseethefootageand imagesonthetv.forexample,thedaywhen DawAungSanSuuKiwasreleased,people recognisedherandrealisedshewasfree. DVBharkonkurrensav 24andratv kanaler, inkluderatdenstatliga MRTVochkanaleri KinaochThailand.Men enligtreportrarutan gränseriparissertvå tredjedelaravburmesernaregelbundetpådvbtv sändningarfrån Oslo,somärdetendainhemskaalternativet tilldentvsomkontrollerasavmilitärdiktaturen.detfinnscirka wa,somären kinesiskminoritetsgrupp,iburmaochca iKina. Reklamfritt Channel 4 kan bli BBC-variant MichaelGrade,somtidigareharvaritordförandeförsåvälBBCsomITV,villattoffentligägdaChannel4skallförvandlastillettoffentligtfinansierattv bolagsomfinansierasheltav tv licensenochblirheltoberoendeavreklamintäkter.grademenarattbbcharrådattförloraenhalvmiljardpundavsinalicensintäkter om 3,6miljarderperår.Dennasummabör sedangestillchannel4somdärmedkanförvandlastillenmindreversionavbbc.it'sprettyobvioustoanyoutsideobserver andcertainlytomeasanex chairman thatthebbc couldbemuchmoreefficientlyrun,sadegrade. GrademenarattChannel4intekanfortsätta somenkommersiellkanalientidnärreklamintäkternakrymper;itfacesalong,slowdeclineinaudienceshare,inexorablymatchedby reducingincome.hansägerocksåattchannel 4redannuinteleverupptillsittuppdragatt producerakontroversiellaprogramfören mindrepublikeftersommanjagartittarsiffror förattökavinsten.asitsaudiencesharecontinuestofall nowbelow10% itwouldbe

5 releasedfromtheincreasingpressuretocompromiseitspublicserviceremitinorderto generateadvertisingrevenue.grademenar atthansförslagkommerattsäkrachannel4:s framtidochåterinrättaenkreativkonkurrens förbbcsamtidigtsomidagkommersiellakonkurrenterfrämstitvkommerattstärkasgenomattfåenökaddelavreklammarknaden. MichaelGradeärnuTorypolitikerochsitteri Överhuset.(MediaGuardian) 3D sätter fart på tv-försäljningen Försäljningenavtv mottagareharrusatijapansedanmanbörjarförberedasändningar avvärldensförstadramaseriei3d.dethandlaromtokyocontrolendramaserieitiodelar itrafikledningsmiljösomsändsavfujitelevisionjanuari.sedanföljerenräcka3dproduktionermedsport,dokumentäreroch musikvideos.(asiapacificbroadcastingunion) Sändningen av eftermiddagsfilm i TV4 fälls Granskningsnämndenansågattdeutdragna krigsscenernavaravsådankaraktärattde kundeverkaskrämmandeförbarn.filmen visadesmedstartkl.15.30,entidpunktdådet fannsriskattbarntogdelavsändningen.mot denbakgrundenfannnämndenattsändningenstredmotbestämmelsenomtelevisionens särskildagenomslagskraftitv4:ssändningstillstånd.ifilmenförekomnärgångnascener medsårademänniskorochscenerdärmänniskordödades.filmeninnehölleffektfulltljud medblandannatmusik,skrikochskottlossning. Förnyade sändningstillstånd för Öppna Kanaler Myndighetenförradioochtvhargettförnyat s.k.förordnandeföröppnakanaleniskövde, JönköpingsLokalTV föreningochöppnakanalenistockholmtillsvidaredocklängsttill ochmed31december2013.ettförordnande gerdenlokalakabelsändarorganisationenrätt attutankostnaddisponeraettbestämtutrymme(högstenkanal)ivarjekabelnätinom enkommunsåvälanalogtsomdigitalt.sedan 1augustiinkluderasävenip tvd.v.s.bredbandsnätsomsänderregelmässigttv. Treförordnandenlöperutfebruari april2011. Dessakanförnyasefteransökan.Tillstånden kanocksåutsättasförkonkurrensavandra icke kommersiellaaktörer.förordnandetför FöreningenförSändningiLokal TViUppsala löperut13februari2011,förumetvöppna Kanalen20mars2011ochförSödertäljelokal TVföreninglöperut22april Bakgrund Desändningstillståndsomstatenkallar förordanden utfärdadestidigareförs.k.lokalakabelsändarföretag.idennyaradiolagstiftningenanvänds iställetbegreppet lokalakabelsändarorganisationer.inorgeochtysklandanvändsbegreppet öppenkanal ävenilagtexter. Detfinnsidag25lokalaicke kommersiellakabelsändarorganisationer.15avdessaärmedlemmari RiksförbundetÖppnaKanaler ettnätverksom bl.a.bedriverprogramutbyte.begreppet lokal tv harundersenareårfåttenalltmerminskadanvändning.detharblivitalltvanligareattenlokal kabelsändarorganisationkallarsig öppenkanal ochdessutomharettutbudsomblandarlokalt, nationelltochglobaltinnehåll. Läsmeromdentredjemediesektornpå TV3:s brott mot reklamregler skall stoppas MTG:sdanskakanalerTV3,3+och3Pulsöverträdernästanvarjedaggränsenförhurmånga minutersreklamsomfårvisasitvidanmark. EftersomTV3harsittsäteiLondonharRadio ochtv nämndennubegärtattdenbrittiska mediemyndigheteningriper.manvillocksåatt Ofcomstopparreklamavbrottenifilmoch andraprogramitv3liksomhossbs.enligten mätningärreklamtiden20 25procentlängre äntillåtetpertimme.nævneteroverrasket over,ateniøvrigtseriøsaktøroverskrider reglerneidetomfang,sägernämndensordförandechristianscherfig.enligtmedieforskarenfrandsmortensenpåaarhusuniversitet harofcommenarattstorbritannientjänarpå atttv stationernafinnsilandetochharinget intresseavattageraordningsman.menetnyt mediedirektivgivermulighedforatgåtileukommissionen,hvisderikkeskernoget.ognår detgældertv3sreklameovertrædelser,så svigterofcomsintilsynspligt,hvisdeikkegriberind,sägerfrandsmortensentillpolitiken. (TV Nyt) Maktspel om norska TV 2 TV2ärNorgesochharenpositionsommotsvararTV4iSverige.A pressen,somägsavlo 5

6 ochtelenor(!),ärnupåvägutursittdelägarskap.nupågårettspelommakteninorges näststörstamediehusochstörstakommersiellatv kanal.detspekulerasinomtv2att TelenorkommerattköpaA pressensaktieri samarbetemedbonnierägdasvenskatv4. SvenskaTV4:svdJanSchermanharlängehaft ennordiskvisionförsittföretagochhariflera årtalatombehovetavenkonsolideringav dennordiskatv marknadenochdekommersiella,nordiskaallmän tv bolagen.telenoroch Bonnierharsamtidigtocksåarbetatallttätare pådennordiskamarknaden. MöjlighetenförattägarsituationeniTV2kan ändrashardyktupptilföljdavattdagenstvå ägare;egmontocha pressen,förenmånad sedanintelängreärbundnaavdenpunkti avtaletnärmanköpteschibstedochförband sigattintesäljautförräntidigastomtreår. MycketpekarnupåattTelenor,Bonnieroch EgmontkanbildaallianserikampenomdanskaTV2,somskallsäljasutavdanskastaten. Kulturministern aktualiserar ändring av medieägarlagen IfredagskundenorskakulturministernAnnikenHuitfeldtochTV2 chefenalfhildrum skrivaunderettnytttv avtalsomsäkrartv2 merintäkterfrånkabel tv distributörerna. SamtidigtråderosäkerhetkringTelenors ägarpostia pressenochägarskapetifleraav deandramediekoncernerna(senotisovan). KulturministerHuitfeldtvillnugåigenommedieägarskapslagenpånyttävenomhontill Kampanjeförnekarattdettaharnågotsammanhangmeddensenastetidenshändelser. Detståristatsbudsjettetvilafremtidligerei høst.visignaliserteallerededaatvivilhaen gjennomgangavmedieeierskapsloven,säger hon.vivilgågjennom medieeierskapslovenpå nyttogdetvivilha særligfokuspåerdigitalt innholdogvertikal integrasjon. Huitfeldtmenaratt orsakentillennyöversynavlagenharattgöra meddennyasituationenknutentillnyamedier.samtidigserviatdistributørenespilleren størrerolleenntidligere.redan2007lade HuitfeldtsföregångareGiskeframenpropositionom«Kringkastingiendigitalfremtid».Nu kommerkulturministernattföljauppdettai statsbudgetenförnästaår.detkanvaratal omennyutredningsomskallarbetaframett förslagomennymedielag. SträngareägarskapsreglerkaninnebäraproblemförTelenoromkoncernenkommerin somägareitv2.telenorägerredanidag NordensstörstadistributörCanalDigital,en tredjedelavrikstv(motsvararsvenskaboxer), och45procentavtv kanalenetv2zebraoch TV2Sport.EttuppköpiTV2gerTelenorfull kontrollidetdigitalamarknätet(66prosent) ochförståsökadkontrollitv2 bolaget. (Kampanje) Fakta:TelenorvarengångitidenTeleverket(som TeliaiSverige)ochäridageninternationelltverksammedia ochtelekomkoncernmed33.000anställda.norskastatenkontrollerarbolagengenom attäga54%avaktierna. Nationellt nät för internet-tv i Kina Ettnationelltnätverkförip tvharbyggts meddelardenstatligaradio,film ochtvmyndigheten.manharbyggtnätetmedtvå nivåer;encentralnivåsomanvändsförprogramtillhelalandetochenlokalnivåsom användsförsändningarispecifikaregioner. Kapacitetenär100tv kanalermednormalstandard,15hd kanaleroch20.000timmar beställ tv(vod).nätetärredanibrukförpilotsändningariundernätiregionernasichuan, Hubei,Beijing,ShenzhenandShandong. (Xinhua) Franska gratiskanaler i marknätet kan bryta om EU-regler FrankrikeharfåtttvåmånaderpåsigattbesvaraklagomålfrånEuropakommissionenom atttilldelningenavfriadigitalamarksända kanalertillprivatägdacanalplus,tf1ochm6 kanstridamotkonkurrensvillkoren.detsätt hurkanalernatilldelades,attkompensera kanalernaförövergångenfrånanalogtilldigitaltv,kanstridamotkommissionensregler omtransparensochicke diskriminering.enligt enlag2007fårkommersiellakanalersom tidigaresändemarksäntanalogt,d.v.s.just CanalPlus,TF1ochM6,automatiskts.k.bonuskanaler(vidsidanavsinahuvudkanaler)i DTT nätet.mennyaaktörerinätetsomnrj, 6

7 BFM,Bolloré,ABochLagardèreharifrågasatt omdettaärlagligt.(advancedtelevision) Tv-kanal för olympiader Amerikanskaolympiskakommittén(USOC)har återigenlagtframplaneromenegenkabelkanalförsändningarfrånolympiaderna.f.n. harnbcensamrätttillsändningariusa,men vinterspelen2014ochsommarspelen2015 harännuintefåttsitttv bolag.usocvilldiskuteradetplaneradekabelbolagetmedcomcastsåsnartdetbolagethargjortklartsitt förvärvavnbcuniversal.nbcharbetalt$2 miljarderför2008och2010.usocvillmatcha dededicerade24 timmarskanalersomdrivs avnationalfootballleague(nfl)ochmajor LeagueBasebal.USOCfickövergeliknande planer2009eftermotståndfråninternationellaolympiskakommittén,menmanärmer optimistiskomattkommaigångdennagång. Södra Afrika har valt digital-tv Regionenharenbefolkningom250miljoneri 14länderförutomSydafrika.SouthAfrican DevelopmentCommunity(SADC)harnuvalt engemensamdigital tv standardnämligen deneuropeiskadvb T2medMPEG4 kompression.denskallvaraibrukimedlemsstaternafr.o.m.2014.tidigareharbrasilien ochjapanbedrivitenlobbykampanjförattfå södraafrikaattiställetväljadenbrasilianskjapanskastandardenfördigital tv(sepublic Accessnr82010). Högt ljud i tv-reklam stoppas Representanthusetharnumedacklamation gettslutligtklarteckenförettlagförslagsom stopparreklamköparefrånatthöjaljudvolymennärettreklamavbrottstartar.bakom förslagetstårkongressledamotenannaeshoo (D CA)somägerattdetvarhennesegna "earsplittingexperiences''somfickhenneatt drivafrågan.henneskontorharhörtav mångasomgetthennesittstöd.nuåterstår barapresidentensunderskriftpåförslaget sominnebärattmediemyndighetenfcc åläggsattinomettårfastställaenstandard somkoordinerarljudnivånireklamenmedde reguljäraprogrammen.lagenkommeratt gällaallatv företaginklusivekabelochsatellit. (AP) Utbildningsradion först på itunes U PåUR:snyasidapåiTunesUkanmantadelav merän400föreläsningarochseminariermed någraavsverigesbästaföreläsare.tvprogrammenkanladdasneddirekttilldatorn. LanseringenavURpåiTunesUärettledivår strävanattstärkasverigesomenavdeledandekunskapsnationerna.endigitalmotorväg ståröppendirekttillstudenterochlärareoch viharettomfattandeochviktigtinnehållatt bidramed,sägerur:svderikfichtelius.ur SamtidenärdenförstaredaktionenpåUR somaktivtarbetarmedattpublicerasinaprogramöppetochtillgängligaföralla.urska givetvisvaradärstudenternaärochviärgladaattsomförstapublicservicebolagetieuropaävennåvårpublikviaitunesu,sägerlena AllerstamredaktionschefpåURSamtiden. samtiden som podcast/ Debatt: Public service-modellen urholkas med realityprogram Realityprogramär,isigsjälva,etthotmot människorsmassmedialaverklighetsuppfattning.vileverienextremtfiktionaliseradtid, vilketgörklassiskjournalistikutsattpåytterligareettsättsomomdetinteräcktemedalla deandrasättenskriverbl.a.andreasekström kulturjournalistpåsydsvenskanienkrönikai Journalisten.Hanfrågarsigvadärdetför slagsmänniskasominteharensusningom skillnadenmellandokumentärochickedokumentärfilm?jo:detärreality människan.som harlärtsigattdetengelskaordetför"verklighet"isjälvaverketbetyder"påhittat,regisserat,orkestrerat,tillfixat,manipulerat".elleri ettord:overklighet.sverigestelevisionbeter siganingslöstgenomattsända"ung&bortskämd".delseftersomsjälvagenrenärdirekt skadligfördejournalistiskagenrersomsvt rimligenbörvärnaförst.delseftersomallmänhetensförtroendeförpublicservicemodellenalldelessäkertunderminerasvarje gångsvtgörnågotsomtv3ellerkanal5kan göraistället. Detärallvarnu,jagönskarattSVT:sansvariga förstoddet.trointeattpublicservicemodellenärevig.trointeattfolksbetalningsviljaförlicensenäroändlig.trointeattriksdagenalltidkommeratthapolitikersomkan 7

8 samlamajoritetfördetsystemviharidag, menarekström Läshelakrönikanpå radio digitalradio Lång väntan på DAB+ IStorbritannienharutbyggnadenavdigitalradioiteknikformatetDABnåttlängst.Men ingettyderpåattenuppgraderingavdab+ skulleliggarunthörnet.desomväntarpå DAB+måsterustasigmedenstorportion tålamodmenarradiokonsultenjamescridland.ettavdestorafördelarnameddab+ skullevaraenbättreljudkvalitetändab,men detgercridlandingetför.hanpekarpåatt AustraliensomnuanvänderDAB+attharvalt attsändamedenbitratepå48kpsaac+vilket motsvarardetsomnumeramestanvändspå DABnämligen128mpsM2.DenstörrekapacitetenpåDAB+ärintehellerrelevantmenar han.demuxar(kanalknippen)somfinnsidag ärnämligeninteensfulltutnyttjadesåden platsenmantjänarinpådab+betyderinte någramerintäkterfördeföretagsomdriver muxarna. IStorbritannienharnuvarttredjehushållen DAB radioochommantarhänsyntillhurofta manköpernyaapparatersåmenarcridland attdab standardenblikvarmycketlänge. Menommansomettnyttlandståribegrepp attintroduceradigitalradioenligtdettasystem såskallmannaturligtvisbörjameddab+menarcridland.förutomistorbritannienärdet endastidanmarkochnorgesomdabäretablerat.(radionyttdk) Reklamradiostationer vägrar delta i DAB-kampanj KommersiellaradiokoncernerinklusiveCapital Radio ägarnaglobalradioochsmoothradios GMGRadio/Bauer,meddelarattdeinte kommerattsändajulreklamsomfrämjardab förränregeringenochbbcinvesterarmeri digitalaradiosändare.kommersiellaoperatörerärheltenkeltinteintresseradeavattinve steraidigitalakanakknippen(muxar)sominte kanblilönsamma. Denkommersiellaradiosektornläggerutca 20miljonerperårpåutvecklingavdigitalradio.Menisektornsägermanattendigital övergång2015endastkanskeombbcsatsar 15miljonerperår.CommercialradiooperatorsarecurrentlyindiscussionswithgovernmentaboutthefundingoflocalDABcoverage. Untilthosediscussionsareresolved,weunderstandthatsomestationsfeltitwouldbe inappropriatetorunthedigitalradiochrist mascampaign,sägerentalesmanförradio Centre,ensomrepresenterardenkommersiellaradiosektorn.DigitalRadioUK,somsamordnardendigitalaövergångentrordockatt andraradiostationerkommerattdeltaikampanjen"digitalradio,moretolove".en motkampanjkanbliaktuellochlyssnarnafår dåhöra ADABradiomaybeforChristmas butmightnotbeforlife". Ennyttoinriktadanalysavdigitalradioliksom enundersökningavkonsumenternasintresse förattbetalafördennyateknikenkommeratt lämnastillregeringenislutetavnästaår. (DailyTelegraph,MediaGuardian) Första testet av digital FM i Asien DRM konsortietharnugenomförttesterav DRM+iColombopåSriLanka.Mangördettai samarbetemedlokalatelekommyndigheterna,srilankanbroadcastingcorporation (SLBC),DeutscheWelleochAsian Pacific BroadcastingUnion(ABU). Apple söker patent på radioapp Appleharlagtinenpatentansökanfören radioapplikationtilliphoneochipad,skriverpatentlyapple.com.idennyaappenkan manväljafm ochmellanvågsstationerilistor ochpåenkarta.dessutomskadetgåattlyssnapåbetalradiofrånsatellitradionsiriusxm.i ansökannämnsocksåattappleharplanerpå enradiomottagareförföretagetsstationära ochbärbaradatorer.enapplikationförfmradiofinnssedanförraåretiipodnano,men harsaknatsiandraipod modellerochiiphone.(radionytt) Brittisk närradio växer mest Omkring11miljonerbritterkannulyssnapå communityradio.antaletharökatmed17% påettåroch36%sedan2008rapporterar 8

9 9 mediemyndighetenofcom.sedandentredje radiosektornöppnadesförfemårsedanstartarnuennystationigenomsnittvartionde dag.nufinns181aktivaradiostationeroch ytterligare30liggeristartgroparnaattinta eternviafmocham. Entypiskcommunityradiostationharenliten räckviddupptill5kmradieochdrivsnonprofit(icke vinstutdelande).thecommunity RadioAnnualReportprovidesanencouraging pictureofthestateofcommunityradiointhe UK.Ingeneral,it sbeenachallengingfew yearsfortheradiosector.communityradio hassharedthesechallenges.despitethis,it continuestodeliverlocalcontentandother communitybenefits.itisagenuinesuccess story,andagreatcredittothethousandsof volunteersandenthusiaststhatmakeithappen,sägerofcomschefedrichards Genomsnittsstationenengagerar75frivilliga omåret.cirka40.000timmarger15.000originalsändningpåfrivilligbasisvarjevecka.totalt bidrarfrivilligaideellakraftertill2miljoner radiotimmarperår.chrisjonespåharboroughfmsäger:oneofthemostsatisfying achievementsiswatchingpeoplewhoinitially cametouswithlittleornobroadcastingexperiencebeingtransformedintoverycompetent communityradiobroadcasters.ettstortantal radiostationerbetjänarminoritetsgrupper. ExempelvisDiverseFMiLutonsomsänderpå bl.a.bengali,hindi,gujarati,urdu,pahari, polska.arabiska,swahiliochpatwa.flerastationergerocksåfördelarförlandsbygdensom TempoFMiWetherby(WestYorkshire).Creatinganewfocusfortheareathroughthemediumofradio,bylinkingthevariouscommunitieswithintheassociatedtownshasbeena greatachievement,sägerstuartrobinsonpå TempoFM. Detsomärgrundläggandefördennyabrittiskacommunityradioärsmåskalighetenochatt manskallkunnagesocialafördelartilletteller fleralokalsamhällen.dettaärdessutomett villkorförettsändningstillstånd.t.ex.attkunnainvolveradesomärfunktionshindradeoch bundnatillsinahem.shmufmiaberdeenhar tillsammansmedfleraandraorganisationer skapatettheltidsprogramförattutbildningav fängelsefångar.dettainkluderarproduktion ochsändningavradioprogram.thescheme hasprovidedencouragement,motivationand supporttoprisonerswhocontinuetodevelop theirskills,postrelease,whichhascontributed towardsabreakintheircycleofre offending, sägermurraydawsonpåshmufm. Ettannatvillkorförsändningstillståndäratt manlämnarårsrapportochekonomiskredovisningtillofcomvarjeår.engenomsnittstationkostarattdrivaperår Största finansieringskällanäroffentligabidrag(37%), somkommuner(8%),konstrådet,hälso och utbildningsorganisationerochskildakällori NationalLottery.Fördeflestastationerär intäkterfrånreklamtillåtna,mensådanafår enbartanvändasnon profitd.v.s.förradiostationensdrift.senasteåretkomäven frånkulturdepartementetviacommunity RadioFund(4%). Entredjeomgångomutfärdandeavsändningstillståndförcommunityradioövervägs nuavofcom. HelaOfcomsrapportkanhämtashär: rpt10.pdf Internationell närradiokonferens avslutad DentiondeglobalakonferensenförcommunityradioAMARC10iLaPlataArgentinasamladeförenmånadsedanmerän500aktivafrån 87länder.Isittavslutningstaluppmanadeden nyvaldeordförandeföramarc,maríapía Matta,tillökadsolidaritetförförföljdaradiostationerochettfördjupandeavcommunity radiosuppdraginförmänsklighetensutmaningarpå2000 talet. DennyastyrelsenförAMARC: MariaPiaMatta,ordförande,Chile EmmanuelBoutterin,viceordf,Frankrike FranklinHuizies,kassör,Sydafrika MarceloSolervicens,generalsekreterare MariaEugeniaChávez,WomenInternationalNetwork,Mexiko AshishSen,Indien OumarSeckNdiaye,Senegal CarlosAparicio,Mexico SonyEsteus,Haiti SilviaRichardson,Kanada WilnaQuarmine,Ghana SawsanZaida,Jordan. Merinformationpå

10 allmänt Reportrar utan gränser fördömer jakten på WikiLeaks Reportrarutangränser(RSF)iParisharfördömtblockeringen,cyberattackernaochpolitiskapåtryckningargentemotcablegate.wikileaks.org,somavslöjaramerikansk diplomatiskkommunikation.rsfärbekymrad överdeextremauttalandensomamerikanska myndighetspersonergörangåendewikileaks ochdessgrundarejulianassange.rsfär chockathurwikileaksstoppatspåservrari FrankrikeochUSAefterpolitiskapåtryckningar.Dessaländerkommer nuinivåmeddenyttrandefrihetsomgällerikina. RSFmenarattdetärdomstolar,intepolitiker,som skallbeslutaomenwebbplats skallkunnastängas.rsfsäger attdettaärförstagångenman serhurdeninternationella samfundetförsökerstoppa enwebbplatssomarbetar medprincipenom öppenhet.(rsf) Medier bidrog till förortskonflikt EnforskningsrapportomoroligheternaiRosengård2008visarattmedierbidrogtillkonflikterna.Fleraavdeungdomarochyngremän somdeltogiupploppensågmediebevakningensomettavskälentillattstartabråk.detär intressantattungdomarnavarsåväldigt medvetnaommediernasroll.fleratyckteatt detvarviktigtattbråkenmedpolisensyntesi medier,attuppmärksamhetengjordedetintressant,sägercarinalisterborn,forskarepå institutionenförurbanastudierpåmalmö högskola.ungdomarnasadeblandannatatt detärbraattsverigeocheuropafårsehur detärhär,sägerhon.obalanseradrapporteringdärrosengårdlyftesframsomenfarlig ochokontrollerbarstadsdelbidrogocksåtill stigmatiseringen,enligtrapporten.ungdomarnahadeocksåkollpåvilkajournalisterde ansåg skrevbra omoroligheterna.detvar väldigtmedvetetvilkamanvaldeattskrämma ochinte.detvisarattdehärungdomarna verkligenläsersvenskatidningar,vilketman oftahörattdeintegör,sägerlisterborn. (Journalisten) Lobbykampanj mot riksdagens reklammotstånd Itioaktuellariksdagsmotionerkrävsökad regleringavreklammarknaden.sverigesannonsörertänkerbekämpademnästaårmed hjälpavenlobbykampanjsigneradpr byrån JKL.Detfinnsenallmänuppfattningattreklamenärond.Vitrorsnarareattreklamenär väldigtgodochvillvisauppallapositivasidor denförmedsig,sägerandersericsonvdhos Sverigesannonsörer.Hanvillävenförändra dengenerellaavoghettillreklamsomfinns hospolitiker.manserreklamensomnågot somfördyrar,försvårarochfördummar.du vinneralltidpoängomduklankarnerpåreklam.enfrågahanvetharvaritaktuellför diskussiontidigareärattförbjudareklamför kaloririkmatförattmotverkafetmanisamhället.tänkomnågonavvåraministrarkunde sägaattreklamenärviktig.tackvarereklam ochannonspengarharvifriamedierilandet. Dettrorjagintemångatänkerpå,attreklamenärväldigtviktigförenfungerandedemokrati,sägerEricson.(Resumé) Danska mediestödet utreds Kulturministernharutsettenutredningsom skallutarbetaettunderlagförregeringens kommandebeslutomdetoffentligamediestödet.utredningskommittén,sombestårav mediefolkochexperter,hariuppdragattundersökaolikamodellerfördetframtidastödet.ordförandeblirtidigarefinansministern HenningDyremose. Medieområdetudviklersigmedstorhast.Der kommernyemedieformertil,ogderskeren sammensmeltningafmediernepåfleremedieplatforme somf.eks.aviser,radio,tvog internettet.mediestøtteudredningen,derkom sidsteår,gavetglimrendeoverblikoverudviklingen.nuvilvihaveundersøgt,hvordanmediestøttenkanbidragetildennødvendige udvikling,fornyelseogrationaliseringibranchenudensamtidigatsmidebarnetudmed badevandet,sägerkulturministerperstig Møller. 10

11 11 Utredningensutgångspunktärattdetframtidamediestödetskalltillförsäkraattallamedborgarefårettutbudmedmångfaldochallsidighetsamtmedhögkvalitet.Detskallockså gekunskapochkultursamtrelevantsamhällsinformationochdebattsomharbetydelseför ettdemokratisktsamhälle.utredningensförslagskallliggainomdeekonomiskaramarna fördetnuvarandestödettillpress,radiooch tv.idirektivenfastslåsocksåattdanmarks Radioäveniframtidenskallvaraenstor licensfinansieradpublicserviceverksamhet. Utredningenskallocksåhållaenoffentlighörningomfrågornasåattbrukarintressenakan ingåiövervägandena.enrapportskalllämnas tillregeringensenast1oktober varkostnaden,fördettotalamediestödet6.400,5miljonerdanskakr(=8.960miljonersvenskakr)enligtmediestödsutredningen 2009.Avdettagick61%tillelektroniskamedierochresterandetilltrycktamedier(dagstidningarochtidskrifter).Störstadelenav mediestödet;dek3.326,4miljkrgicktillpublicservicebolagetdr.sågottsomhelastödet tillelektroniskamedierinklusivelokal/regional icke kommersiellradio/tvfinansierasgenom tv avgiften(numeramedieavgiften).statens stödtillmediernaärdek1.387krperdanski jämförelsemeddek748krpersvensk.läs merommediestödetipublicaccessnr Varannan spanjor läser tidningarna på nätet Spanjorernatyckeromattläsadagstidningar, mendetfinnsenstarkökningavandelensom föredrarattläsapånätethellreänpåpapper. EnligtenrapportfrånNationellaobservatoriet förtelekommunikationerochinformationssamhälletläserhela49,7%avbefolkningen tidningarnapånätet.dettaskermestadelspå datorer;enbart7,1läserviamobiltelefoner ochliknande. Ledande mediekoncern i Spanien säljs till utlandet GrupoPrisa,denmediekoncernsombl.a.äger SpaniensledandedagstidningElPaishållerpå atttasöveravusa baseradelibertyacquisitionsholdingscorpochandrainvesterare. Affärenkommerattistoradelarreducera Prisasskuldbergpå 4,8miljarder,menPrisa kommerattbehålladenredaktionellakontrollenielpais.prisaägerförutomelpaisradio ochtv bolagochärverksami22länder.(businessweek) personnytt NyaSverigesRadiouppdrag TillkanalchefpåSRRadioStockholmharutsetts ÅsaPaborn.Detkännsfantastisktroligtattkommatillbakatill SverigesRadioefter 10årutanförhuset. Attfåledaoch utvecklakanaleroch innehålltillsammans mednågraavlandets vassastemediemänniskorskabli otroligtspännande ochärförmigett drömjobb,säger Pabornomdetnyajobbet.Honärsedan2006 programdirektörvidsbsradioab.därharhon ansvaratför,drivitochutvecklatdetnationella nätverketmixmegapol,samtfleralokalastationer. ÅsaPabornbörjadesinradiobanasomreporter ochprogramledarepåradiovästmanland1987, menharävenjobbatsomkanalproducentpåradio UpplandochjournalistpåSVTiMalmöochGöteborgochpåsamhällsredaktionenpåSR.Publicistiskchefserfarenhetharhonfrånårensom programchefpåp ochsom redaktionschefpåutbildningsradion innanhonkomtillsbsradio.honärocksåledamotiradioakademin.(foto:sr) TillkanalchefpåSRMalmöharutsettsAnne Sseruwagi.HonhararbetatpåSverigesRadiounderlångtid,blandannatsomredaktionschefoch nyhetschef.annesseruwagiharundersintidpåsr blandannatvaritverksamsomredaktionschefpå SRInternational,nyhetschefpåSisuradio,nyhetsreporterochprogramledare.Nusenastharhon haftuppdragsompersonalkoordinatorpåsr:s programenhet. LenaHenrikssonharutsettstillnyinformationschefpåSverigesRadio.LenaHenrikssonharerfarenhetavinformationsarbetefrånTV4,URoch SverigesRadio.Detkännsotroligtinspirerandeoch detmåstevarasverigesroligasteinformationsjobb jagfått.detskablispännandeatttillsammans medalladuktigamedarbetarnafåutvecklainformationsarbetet,mötanyabehovochhitta

12 nyasättattkommunicera.förmiggårdeninterna ochexternakommunikationenhandihandoch dialogochdelaktighetär tvåviktigadelariett företagskommunikation, sägerhenriksson.honkom tillsr2001ochharsedan dessvaritverksamsom pressinformatör, samordnareförpresstjänsten,projektledarepå informationsavdelningenochsedanapriliårsomtf informationschef.(foto:sr). SverigesRadiosvicevdCillaBenköharvaltsini ExecutiveBoardiEBU,EuropeanBroadcasting Union.Honnomineradessomgemensamnordisk kandidatavsamtligapublicservicebolaginorden. PublicServiceiEuropaärhårtpressat,ivissaländeravpolitiskaskäl,iandraavfinansiellasvårigheter.Tilldettakommerettalltmerökatkommersielltutbudochnyasättförpublikenatttatillsig detta,sägercillabenkö.minuppgiftinomebublir attarbetaförettstarktochsjälvständigtpublic Serviceäveniframtiden.Publicservicebolagenska Public Access önskar alla läsare en God jul och ett riktigt Gott Nytt År 2011 fyllasammaviktigarollförpublikensomvigöri dag,oavsettvilkenplattformpublikenväljeratt mötavårtutbudpå.ebu,somharfunnitsi60år, ärvärldensstörstaorganisationförpublicserviceradioochtv.ebuhar86nationellamedieorganisationersommedlemmar,däriblandsr,svtochur samttv4frånsverige. evenemang Köpenhamn17 18mars2011: RADIODAYSEUROPE Påkonferensenmötskommersiellradioochpublic serviceieuropa.mankommeratthållamerän30 seminarierundertvådagarpåtivolikongresscenter.månganamnkunnigafrånintressantaföretag stårpåtalarlistanbl.a.russbuckleygoogle,jon MitchellSpotify,CliveDickensAbsoluteRadioUK, SharonDasturClearChannel/Z100NewYork,USA, TimDavieBBC,BettinaBendixDR,DeanCappello WNYC/NPRNewYork,USA,RobertRuckstuhlDRS3 Schweiz,JohnSimonsGMG RadioUK.Merom programmetpå 12

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti 2010 www.publicaccess.se ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 9februari2011 www.publicaccess.se ledare Marknaden inget för Public service Publicserviceföretagenärnågraavvåraviktigasteochvärdefullastekulturinstitutionerienomvärldsomfortfarandepräglasavkommersialiseringochkorruption,avhotmotyttrandefrihetenochmotdemokratin

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess. ledare Skallettvalvarakulitv? Vemvardenstoravinnarenidetamerikanskamellanvalethäromveckan?Republikanskapartiet?Nej.TheTea Party?Nej.VinnarenvarutantvekanFoxNewsskriverKarlFrischiHuffingtonPost.Kanalenlyckadesbättreän

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 1 juni 2010 www.publicaccess.se ledare Utbildningsradion - en resurs i tiden DåochdåkommerdetuppkravpåattUtbildningsradionskallläggasnedochdessresurserföras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 www.publicaccess.se ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 16september2010 www.publicaccess.se ledare Presstödetärenskamfläck Valrörelsen2010vartristochtråkig.Avsaknadenavideologi,visionerochhelhetssynsamt

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 5 maj 2010 www.publicaccess.se ledare Haverifördanskradiopolitik DetserutsomDanmarksRadiosP1kanfåenprivatägdkonkurrent,sominteskallreklamfinansieras

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 18oktober2010 www.publicaccess.se ledare Svenskadagstidningarnastv tablåer ettfiasko! Flerasidoriensvenskdagstidningkanidagvarareserveradeförtv

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet 1/5 BESLUT 2011-05-19 Dnr: 11/00271 Viasat Broadcasting UK Limited Att: Jonny Searle Floor 2, Building 11 566 Chiswick High Road London W4 5 XR United Kingdom Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Tionde uppdaterade upplagan Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring UNivnrsrrATc-B'.^'.c ' Innehåll Förord 11 DEL I INTRODUKTION 1. Massmedierna

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson Evelina Kempa Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Henrik Tindefjord Josefin Andersson Fredrik Blom Radio Historia

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

TV4. Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen Jan Scherman, vice vd Nordie Broadcasting. Stort tack för att vi fått möjligheten att komma hit!

TV4. Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen Jan Scherman, vice vd Nordie Broadcasting. Stort tack för att vi fått möjligheten att komma hit! TV4 Casten Almqvist vd TV4-Gruppen J an Sch nnan vice vd Nordk: Broadcasting 1111111111. 111111 IIIIII, III....,..., 6 Presentation för Konstitutionsutskottet, 8 maj 2012 Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning 1/11 Beslut 2011-06-23 Dnr 10/01035 Leverantörer av medietjänster enligt sändlista Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för radio och tv:s beslut 1.

Läs mer

Rundradiorörelsen 2011. rundradiorörelsens samlade ekonomi

Rundradiorörelsen 2011. rundradiorörelsens samlade ekonomi Rundradiorörelsen 2011 1 rundradiorörelsens samlade ekonomi 1 januari 2011-31 december 2 Rundradiorörelsen 2011 Rundradiorörelsen 2011 3 Innehåll 4 8 9 10 11 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Rundradiorörelsens samlade ekonomi

Rundradiorörelsens samlade ekonomi Rundradiorörelsen 2013 1 Rundradiorörelsens samlade ekonomi 2013 1 januari - 31 december 2 Rundradiorörelsen 2013 Rundradiorörelsen 2013 3 Innehåll 4 Förvaltningsberättelse 8 Resultaträkning 9 Balansräkning

Läs mer

Telekommunikation 2015. 4 Digital Radio och TV

Telekommunikation 2015. 4 Digital Radio och TV Telekommunikation 2015 4 Digital Radio och TV Internetradio Om Internetradio Webbradio, e-radio, onlineradio, nätradio, webcasting, streaming radio Streaming av ljud Kräver internetuppkoppling Kan tillhandahållas

Läs mer

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Spara denna broschyr Digital-tv-övergången på Gotland 19 september 2005 Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Denna information gäller för dig på Gotland som tar emot tv-sändningar via en

Läs mer

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02810 TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 Boka nu!...och du får mer för pengarna. Foto: Gotlands kommun Boka inför ALMEDALSVECKAN! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00 Gotland Just Nu är den

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG.

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG. MODERN TIMES GROUP MTG AB ("MTG") Delårsrapport 1999 1 januari 30 juni 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 16 augusti 1999, resultatet

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet

OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01582 SAKEN OS Extra, Sveriges Radio P4 Stockholm, 2012-08-02, inslag om försäljning av guld på Internet; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

1 Analog TV. Televisionens historia

1 Analog TV. Televisionens historia 1 Analog TV Kapitel 1 Analog TV Televisionens historia Utvecklingen av televisionen startade officellt 1884 i och med att tysken Paul Nipkow tog patent på ett mekaniskt televisionssystem tillsammans med

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv 1/4 BESLUT 2015-09-30 Dnr: 15/01995 TILLSTÅNDSHAVARE Se sändlista SAKEN Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv BESLUT Tillståndsvillkoren 1, 5 och 8 i respektive beslutsbilaga

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på saklighet. 1/5 BESLUT 2012-12-10 Dnr: 12/01881 SAKEN Fråga doktorn, SVT1, 2012-09-17 m.fl., inslag om tinnitus; fråga om saklighet, genmäle och beriktigande BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet

Läs mer

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Stockholm 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Teracom Boxer Group AB (fortsättningsvis

Läs mer

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.

TV4 ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut. 1/5 BESLUT 2011-12-12 Dnr: 11/02190 SAKEN TV4Nyheterna, TV4, 2011-08-13, kl. 19.30, inslag om lax; fråga om saklighet BESLUT Inslaget fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kravet på saklighet.

Läs mer

11 Avgiftssystemet. 11.1 Bakgrund

11 Avgiftssystemet. 11.1 Bakgrund 11 Avgiftssystemet 11.1 Bakgrund Den som innehar en TV-mottagare skall enligt 1 lagen (1989:41) om TV-avgift betala TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB). Avgiftsskyldigheten omfattar såväl enskilda

Läs mer

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 SR P1 09 Bakgrundsmusik utan rapport 52,75 79,13 105,50 131,88 158,25 Total 101,50 152,25 203,00 253,75 304,50 SR P2 09 Bakgrundsmusik utan rapport 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 19 Online/nya medier utan rapport

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); SFS 2007:1289 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Melodifestivalen, SVT1, , en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden

Melodifestivalen, SVT1, , en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT 2016-10-03 Dnr: 16/00765 SAKEN Melodifestivalen, SVT1, 2016-03-12, en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT Sändningen fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

PRISLISTA 2012. 24Norrbotten och Nya Medier

PRISLISTA 2012. 24Norrbotten och Nya Medier PRISLISTA 2012 24Norrbotten och Nya Medier Tv när du har tid. 24Norrbotten är en lokal nyhetskanal. Här förmedlas lokala händelser via nyhetssändningar, program och text-tv. Programformatet för 24Norrbotten

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik

Teknikskifte. i Sveriges skolor UR online med digital teknik Teknikskifte i Sveriges skolor UR online med digital teknik Den nya tekniken Nedsläckningen av det analoga marknätet för televisionen har börjat. 2008 ska hela Sverige ha bytt till digitalt marknät. Teknikskiftet

Läs mer

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut.

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut. Regeringsbeslut 12 2016-12-20 Ku2016/02488/MF Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning avseende Sveriges

Läs mer

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA.

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 BOKA NU!...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Foto: Gotlands kommun BOKA INFÖR ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 Almedalsveckan Gotland

Läs mer

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V04. Vecka 04 201301 26-27. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU

SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V04. Vecka 04 201301 26-27. RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU 1 SÄNDNINGSMATERIAL FÖR V04 Vecka 04 201301 26-27 RIU 98,90 FM Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala SIU Skolgatan 18 753 16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 Boka nu!...och du får mer för pengarna. Foto: Gotlands kommun Boka inför ALMEDALSVECKAN! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00 Gotland Just Nu är den

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35 Live 110 Konstmusik, liten konsert 22,61 33,92 45,22 56,53 67,83 111 Konstmusik,stor konsert 45,22 67,83 90,44 113,05 135,66 124 Frikyrkan, konstmusik 2,53 3,80 5,06 6,33 7,59 126 CCLI 1,37 2,06 2,74 3,43

Läs mer

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Radiobranschen Remissvar Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Radiobranschens yttrande över Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter: Slutbetänkande

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Tune In.magazine ...OCH MASSA SPÄNNANDE LÄSNING I VECKANS NUMMER! 3 heta podcasts! Hemliga journalisten svarar på DINA frågor. Filmtips!!

Tune In.magazine ...OCH MASSA SPÄNNANDE LÄSNING I VECKANS NUMMER! 3 heta podcasts! Hemliga journalisten svarar på DINA frågor. Filmtips!! Tune In.magazine Sveriges största radiotidning för ungdomar! 3 heta podcasts! De senaste radioprogramen! Hemliga journalisten svarar på DINA frågor Filmtips!! Radions historia- det trodde du aldrig om

Läs mer

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ DOM 2013-10-28 Mål nr 778-13 4 UTREDNINGEN I MÅLET Förvaltningsrättens bedömning som redovisas senare under en egen rubrik grundar sig bland annat på den utredning som föreligger

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2015:808 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 3 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2012:702 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO

YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO 28 oktober 2015 Till Konstitutionsutskottet YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO Bakgrund Riksrevisionens rapport om digitalradio, Digitalradio

Läs mer

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på saklighet och opartiskhet.

Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kraven på saklighet och opartiskhet. 1/5 BESLUT 2012-03-19 Dnr: 11/02936 SAKEN Sydnytt, SVT1, 2011-09-21, kl. 19.15, inslag om gatutidningen Aluma; fråga om saklighet och opartiskhet BESLUT Inslaget frias. Granskningsnämnden anser att det

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

SUPERDEAL FRÅN SAPPA!

SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SAPPA BJUDER PÅ EN MÅNADS TV-TITTANDE! 1 MÅN FRITT Få en frimånad när du väljer några av följande paket i 12 månader. Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-08-31. Sappa Mycket ger dig tillgång

Läs mer

Alexander Huss. Jacob Forsman Shahab Ataei. Emilia Abrahamsson Carl Olsson Victor Hilding Frida Bergman Robin Knutsson

Alexander Huss. Jacob Forsman Shahab Ataei. Emilia Abrahamsson Carl Olsson Victor Hilding Frida Bergman Robin Knutsson -Sydafrikanska Medier- Alexander Huss Patrik Svensson Jacob Forsman Shahab Ataei Karin Bergman Emilia Abrahamsson Carl Olsson Victor Hilding Frida Bergman Robin Knutsson -Tidnings historia- Tidningens

Läs mer