PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik"

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet ansvaretharöverlämnatstillenhoperpolitikerienägarstiftelsefördetrepublicservicebolagen. MissgreppetattnågraavdessapolitikerförsökteutseyrkespolitikernLarsLeijonborgtillordförande försverigesradiovisarpådetorimligamednuvarandesystemetmedägarstiftelsen.förutomordförandenutsesdetolvledamöternaistiftelsestyrelsenavregeringenefterförslagfrånriksdagspartierna.istyrelsensitteringapersonersomkansärskiltmycketomradioochtvochintehellernågonsom sattnågrasomhelstpositivaavtryckförmediernaundersinapolitiskakarriärer. Stiftelsenskallvaraenbuffertmellanstatsmakternaochpublicservice,mendettaharsåledesvisat sigvaraettspelförgallerierna.sålängepolitikerutserstyrelsernaibolagenkanaldrigsvtmedgott samvetekallasig fritelevision.behållgärnaägarstiftelsen,mendessstyrelseskalltillfullobeståav sakkunnigapersonerutanpartipolitiskbakgrundochbindningar.lyftbortpolitikernafrämstdåde somintefattatvaddethandlarom,jan ErikWikström(fp)ochÅkeGustavsson(s),urägarstiftelsen. Ellertjänarstiftelsensomplattformfördepolitiskaförläningarsomintelängreärmöjligaipublic servicestyrelserna? Bevare oss för medieminister (s) DesomgillarMariaWetterstrandochröstarpåmiljöpartietihöstväljerperautomatikMonaSahlin somstatsminister.ochintebaradet.omaftonbladettipparrättsåblirleifpagrotskykulturminister. Dettaärenpolitikersombl.a.accepterarökadsponsringavpublicservice ävenisverigesradio. DettaärenåterupplivadmediemardrömsedantidenunderPalmenärs+cvarpåvägattkommersialiseraTV2.Faktumärattnuvarandemoderatakulturministerbättrehålleremotenkommersialiseringavpublicserviceäns ministrarnagjordeefterbengtgöranssonsministertid.dethandlarmer omklokhetänideologi. SkulledetbliettregeringsskifteihöstkanvihoppasattSahlinutsermodernarepolitikersomGustav Fridolin(mp)ellerRossanaDinamarca(v)sommedieansvarigminister.Deärtrotssinungdomkloka ocherfarnapåmedieområdet. Redaktör & Ansvarig utgivare: Christer Hederström Redaktionsråd: Gunnar Bergvall och Ola Stockfelt, Teknik & Distribution: Ideosphere Redaktionen: Om abonnemang och annat:

2 radio och television I fokus: BBC skär ner inför valet Mer kvalitet, mindre kvantitet Intebaradepolitiskapartiernapositionerar siginföretttroligtallmäntvalimaj.bbcsom harvantsigattbliutnyttjadsomenpolitisk fotbollkommerattpresenterasittegetvalmanifest;enstartegisköversyn,somomden genomförs,ledertillenkrymptorganisation. Förhoppningenärattdettakommeratträcka förattövertygaenkommandeekonomiskt hårtpressadregeringattintebörjaskärai BBC.BBC chefenmarkthompsonföreslår styrelsenbbctrustbl.a.attdigitalradiokanalernabbc6musicochasiannetworkstängs samtbudgetochpersonalförbbc:swebbplats skörsned.fråganärdockomdettaräckerför BBCTrustsordförandeSirMichaelLyonsliksomdetkonservativapartiet.Lyonskommer troligenkrävamer. WebbplatsenBBC.co.ukanvändsav43%av britternavarjevecka.bbcsersinanyhetstjänsterpåwebbensomenhuvudfunktioni sittpublicserviceuppdrag.attfortsättahålla dessatjänstergratisochopartiskaärinteförhandlingsbart.trotsdettaaviseras25%budgetnedskärning. Hyperlokalt innehållkommerattfåståtillbaksochplanernapånyhetstjänsterförlokalamarknaderharredanstoppatsavbbc styrelsen.murdochnewsinternationalharklagatpåattdetintegårattta betaltförtjänsterpådessawebbplatserså längebbcärgratis.webbverksamhetenuppskattasblihalverad. Ifrågaomtv kanalerna,somfårmerpartenav licensintäkterna,bbcintäkterkommerattgå merintillstörreochbättredrama,komedier, naturhistoria,dokumentärer,underhållning ochfaktaprogram.huvudkanalenharbbc1 fåttfullgottbetygochklararsig.dettamycket tackvaredesscontrollerjayhuntsomhar tagitendelriskermedattläggadokumentärer medstortgenomslagpåbästasändningstid. BBC3,somtidigarehotatsmedstängning, klararsigocksåävenomendelstörreungdomssatsningarpåbbc2och3nuskrotas. BudgetenförBBC2 450miljonerförstärks med 25miljoner.BBC4misterenheldelav sinaimportprogramsommadmenochkommertroligenattförändrastillenutpräglad kulturkanal.barnprogrammenkanstärkas. OppositionenhartidigareifrågasattBBC:s programimporterförmerän 100miljoner perår.dennabudgetpostskärsnudramatiskt nedmedungefärentredjedel.sannolikt drabbasiförstahandkostsammahollywoodfilmersomävensändspåbetalkanaler.friståendeproducenteroroarsigdockföratt andelenavbbc:sbudgetsomgårtilloriginalproduktionminskarpåbekostnadavkostsammabyggprojekt.weexpectedafewsops suchastheclosureofafewdigitalradiostationsbutsowhat?whataboutoriginalprogrammeinvestment?sägerpeterbazalgette, fdchefhosendemol. NedskärningarförBBCRadioärmerdramatiskaochnedläggningenavdetvådigitalradiokanalernakommerattsparacirka 40miljoner.BBCWorldwidemåstesäljaellerläggaut produktionenavsinatidskriftersomradio Times.Worldwidekommerhaännemerfokus påverksamhetutomlandsmedprogramexport.bbcfårocksåetttakförhurstordelav licensintäkternasomfåranvändasförsport; 8,5%.Meddettaskickarmanentydligsignal tillmurdochsbskybattbbcintetävlarpå marknadenföromfattandesporträttigheter somcricket,golfellertennisliksomfotboll (PremierLeague).(MediaGuardian) BBC-chefen överbetald enligt företrädaren InförMarkThompsonsaviseradenedskärningarsägerGregDyke,dentidigareBBCchefen,atthansefterträdareäröverbetald ochutankontaktmedsinpersonal.dyke,som ledertoriesutredningomdenkreativaindustrin,sägerattbbcprogramverksamhetär"in prettygoodshapebutit'sabitshortoffriends ".BBCbehöverintebetalageneraldirektören enårslönom 800,000(8,6miljkr),vilketär dubbeltsåmycketsomdykehade. 2

3 Starkt kritiserat BBC kan bli valfråga AlltfleriUKgissarattdetföreståendeparlamentsvaletkommeratthållasden6maj.En starkomänintedominerandefrågaivalrörelsenkankommaattgällabbc:sverksamhet; publicservice kolossenmed23.000anställda ärutsattförvassochkritiskdebattskriver SverigeskulturrådCarlOttoWerkelid. Hösten2009avslöjadesatt37cheferpåBBC tjänarmeränpremiärministern varsårslön ärca2,3miljonerkr.debattenrasadeigång, inteminstpåinsändarsidorna,ochåtskilliga kändaprofilerharbidragittillstegradtemperatur. DenkändadeckarförfattarenPDJames,BaronessJamesofHollandParkmedsäteiöverhusetochsjälvpå90 taletstyrelseledamoti BBC,vardjävulsktlistignärhon avbbc inbjödsattgöraengästintervjuiradionsnyårsprogram.vemönskadehonintervjua?bbcchefen!svaradebaronessan.hennesholmgångmedthompsonartadesigtillenskarp uppläxningdärhonförutomlönestrukturen siktadeinsigpåbbc:sväxandebyråkratioch desssviktandeomdömenärdetgällerframför allttv tablåernasinnehåll därkampenom storpublikentagitsig,somhonansåg,absurt kommersiellauttryck.pdjames,snart90år, fickbrettgenomslagochdånandebifallförsin kritik;stafettpinnentogsuppsenastförra veckanibbc1:squestiontimedärenstatistisktrepresentativallmänhetfrånolikastäder iukvarjeveckagrillarpolitikeromaktuella frågorpåbästatv tid.dettycksrådapolitisk enighetintebaraomattbbcmåstesjälvsanerabyråkratiochlönepolitikutanockså,på nytt,begrundasittuppdragiensnabbtföränderligmedievärld.(sverigesambassadilondon) Public serviceskatt föreslås i Finland KommunikationsministerSuviLindénhari dagstidningenkalevasagtattenavgiftiform avenklumpsummaom perhushåll börersättatv licensavgiften.avgiftenskulle införas2012ochskallbetalasavsamtligahushållochföretagoberoendeinnehavavradio ochtv mottagare.enarbetsgruppinomsocial ochhälsoministerietarbetarf.n.påreducerad avgiftförlåginkomsttagare.(helsinkitimes) Finsk public service får ny chef YlesstyrelseharutsetttillnyvdLauriKivinen, f.n.direktörmedansvarförpr verksamhet ochföretagsansvarpånokiasiemensnetworks.enligtstyrelseordförandekarineilimo söktemanenprofessionellchefföryle,en personsom kanföraett alldelesnytt publicservicebolag framgångsrikt mot framtiden. ValetföllpåKivinentackvarehansbreda chefserfarenhetinomkommunikationsbranschen,hansinternationalismsamthansintressentkunnande.kivinenhartidigareinnehaft flerachefpositionerinomnokia,blandannat harhanarbetatsomkommunikationschef.48 årigekivinenärekonomiemagister. NuvarandevdMikaelJungnersmandatperiod tarslut1maj.jungnerhannledarundradioni femårstidochvillefortsättasomvd.(fnb) Melodifestival tvingar public service till nedskärningar NorgestårvärdförEurovisionSongContesti majochdetkommerattmärkasinrk:sbudget.vivilblinødttilåkuttebådeiprogramtilbudet,personalbudsjettetogiområdersom ikkeerdirekteknyttettilprogramtilbud.vi trengeretparukertilpåossforåsehvilke programsomblirdirekteberørt.jeghåper seernevilmerkeminstmulig.sägernrkchefenhans ToreBjerkaas.Istyrgruppens förslagliggeratttaborttreprogramserier. DessutomskallAktuelltiNRK2kortasfrån45 till30mindefyradagarprogrammetsänds mån torsdag.vidareersättsisommarendel avderegionalaradio resp.tv sändningarna medgemensammarikssändningar.nattradion ip1föreslåsbliproduceraddagtid.totaltska NRKspara95miljoner.(Kampanje) 3

4 Bosnien kan hamna utanför europeiskt tv-samarbete TheEuropeanBroadcastingUnionsägeratt situationenförpublicserviceibosnien Herzegovinaförsämraspåfarligtvis.EBU uppmanarparlamentarikernaattsetillatten nyligenbeslutadmedialagpåeuropeisknivå ocksåfårträdaikraft.ebumenarattlandet kanbliisoleratfrånövrigaeuropap.g.a.av försenaddigitaliseringavtv.landetstv tittare riskerarattintekunnaseeurovisionsongcontestochkommandevm fotbollenominte Bosnien HerzegovinagerordentligaavbetalningarpåsinskuldtillEBUdenärmstamånaderna. television Nej till politisk tv-reklam på nätet NorskakulturministernAnnikenHuitfeldtföreslårattförbudetmotpolitisktv reklamocksåskallgällawebb tv.dettagälleräven tvliknandetjänster pånätet.dekonkretagränsernaförvadsomärwebb tvskalldiskuterasi enkommandehörning(hearing).förslagetfår oppositionenattreagera.detblirkampenmot vindmøllene,ogjegsynesdetblirlittpatetisk atmansetterigangenkampmanerdømttil åtape.detteillustrererhvordandetblirstadig vanskeligereåtrekkeskillermellomtv mediet ogandremedier,ogdetillustrerersånnsett ogsåhvordanhelegrunnlagetforforbudet motpolitisktvforvitrer,sägerhøyresstortingsrepresentantolemicthommessen. Kurdiska Roj TV får sända i Tyskland DenkurdiskasatellitstationenRojTVvanni domstolmotdenregeringen,somhadeförsöktstänga stationen efterbegäran frånden turkiska regeringen. Domstoleni LeipzigvillnuattEuropadomstoleniLuxemburgprövarärendet.RojTVärbaseradi Danmark,menharsinstörstapublikhosin vandrarnaityskland.dentyskeinrikesminis ternmenarattrojtvinteharrättattsända tilltysklandeftersomkanalenstödjerkurdiska arbetarpartiet(pkk),somsåvältysklandsom Turkietbetraktarsomterrorister.Domstolen hållermedomanklagelserna,mentyskland harenligteu lagingenrättatthindrasändningarfrånetttv företagsomärgodkäntiett annateu land.(dpa) Färre tittar på tv i realtid Tv tittandetirealtidharifinlandminskat underdetsenasteåret,visarenundersökning somkommunikationsverketharlåtitgöra. Tittandetharminskatsåvälblanddemsom tittarpåtv programviainternetsombland demsominteföljermedprogrammenvia nätet.isynnerhetungaiåldern15 19har minskatsitttv tittandeirealtid.ocksåpersonermellan20och44årtittarpåtvbetydligt mindreäntidigare. Ungefärvarannankonsumentharbörjatanvändainternetmerföratttittapåtv program ellerannataudiovisuelltinnehåll.samtidigt sägerenavtrepersonerattdekommerattse alltmerpåtvviainternetunderdetföljande året.isynnerhetpersoneriåldersgruppen45 64åräravdenåsikten.Ungefärvartionde personräknardäremotmedatttv tittandet minskarunderdetföljandeåret.dettraditionellatv tittandetförväntasminskaisynnerhet iåldersgruppen20 34år. Detärdockfortfarandevanligastatttittapå tv programirealtid.atttittapåhyrdaeller köptainspelningarkommerpåandraplatsoch kortavideoklippviainternetpåtredjeplats. Sedanföljerinspeladetv programochtvprogramliknandeinnehållviainternet.för undersökningenintervjuades4399personer mellan15och64årviaeninternetpanel. (SvenskaYLE) Mindre sport kunde spara public servicepengar Ylekundeövervägaattgeövervissastora sportevenemangtilldekommersiellakanalerna,sägerkimmosasi(saml),ordförandeför Ylesförvaltningsråd.Åtgärdenskullevaraen lösningpåylesekonomiskaproblem,säger Sasi.IdagenslägebetalarYleomkring20mil 4

5 jonereuroisändningsrättigheterförattvisa sport.utöverdettillkommerteknik ochpersonalkostnader.enligtsasiärdetotalakostnadernapertävlingfleramiljonereuro.han anserocksåattdetärsvårtattytterligaresparapåkulturen. GenomettEU direktivochenregeringsförordningfrån2007skullesändningarnabibehållaspågratiskanaler.olympiskaspel,vm ochemifriidrottochfotbollsamtvmiishockeyochskidåkningskaallavisaspågratiskanalerochstörstadelenavsändningarna dessutomirealtid.nykypäivänoterarattförändringenbaraskullevaraenfortsättningpå tidigaretrender.tidigarevisadeyletillexempelformel1ochgrandprixtävlingarnaifriidrott.sportenstårför20procentavutgifterna inomylestv verksamhetmenbarasjuprocent avsändningstiden.(svenskayle) Brasilien vill att Latinamerika väljer japansk tv-standard RegeringenlobbarhårtförattfåövrigaLatinamerikaattbestämmasigfördenbrasilianska versionenavdenjapanskadigital tvstandardenisdb Tb.DettaharredanArgentina,Chile,PeruochVenezuelagjort.Nuhar Uruguayerbjuditsettstödom$40miljoner omlandetbackarfrånsinöverenskommelse 2007medEUomattväljaDVB standarden somanvändsieuropaochandradelaravvärlden.(insidecostarica.com) Iran och grannländer startar regional tv-kanal Radio ochtv chefenezzatollahzarghamisägerattiranplanerarenpersisktalanderegionaltv kanaltillsammansmedtvågrannländer AfghanistanochTajikistan.Zarghamisägeratt finansieringenärklarochattprograminnehålletkommeratttilltalaolikatittare.(presstv) Ett berg av klagomål: Sedlighetssårande tv HosamerikanskamediemyndighetenFCCliggerf.n.1,45miljonersedlighetsklagomål(indecency)och12.049ärendenunderutredning.Mångaklagomålärdockriktademot kabelbolagochhandlarominnehållutanför FCC:sjurisdiktion.Såmycketsom7.000ärendenberörpolitisktochrasistisktinnehållliksomvåldochprogramsomsändsmycketsent påkvällen.fccdefinierar indecency som sexualorexcretory(avföringsankutet)innehåll somintenåroanständignivå.innehålletmåsteocksåvara uppenbartstötande.fccbedömerocksåhurdetaljeratinnehålletäroch omdetutformatsförattunderblåsa,kittla ellerchockeratittaren.reglernagällerallatvprogramsomsänds Detprogram somnumerahållermyndighetenssedlighetsavdelningmestsysselsattärfoxtecknande satir"familyguy.imarsförraåretgenereradeettendaavsnitt klagomål.(snl Kagan) Premier League startar egen tv-kanal BrittiskaPremierLeaguestartarnästasäsong enegenglobaldygnetrunttv kanal.denblir tillgängligihelavärldenmeninteistorbritannien.innehålletproducerasav PremierLeaguesegetproduktionsbolagoch kommerattbeståavnyheter,studiodebatter, friståendeprogramochklassiskamatcher. PremierLeagueinförocksånyareglersom förhindrarattlagensledare/tränareundviker rättighetsinnehavare ochtvingardematt närvaravid presskonferenserefter matcherna.bl.a.har ManchesterUniteds AlexFergusonvägrat atttalamedbbc, sedan2004.(reuters) Grannlands-tv i Sverige möjlig KabelbolagetComhemsSimonGateharien tidigareintervjuip1publicerathävdatattdet skullekostaföretaget275miljonerattläggaut grannländernaspublicservice tvigrundutbudet.någotsomflerapolitikergärnavill.men upphovsrättsorganisationencopyswedesvd MattiasÅkerlindsägernuattdehärkanalerna gårattläggautbetydligtbilligare.precissom andraeuropeiskatv kanaler.ochdekommer kanskeattfinnasåtminstoneiandragenerationensmarknätsomredantestasochallanya tv apparaterochboxarärförbereddaför. Förhandlingarärpågångredanivår.Det handlarmeromviljaänomstorapengar, anseråkerlind.lyssnapåhelaintervjunpå 5

6 TV-serie eller spelfilm en fråga för Regeringsrätten AgathaChristie programmenärtv serier,menartv4.granskningsnämndenmenarattde ärenskildafilmer.nutasfråganuppiregeringsrättenefterattettprövningstillståndbeviljats.ettprövningstillståndinnebäroftaatt domenkanvaravägledandeförandraliknandemål.tv4harsettprogrammensomentvserie,sommanfårbrytamedflerreklampauseränvadsomärtillåtetifilmer,enligtradio ochtv lagen.enuppfattningsomgranskningsnämndenintedelar. Detärbraattdet kommerupptillendiskussion,sägergunnar GidefeldtkommunikationsdirektörpåTV4. Marknadenrörpåsig,mendetärintealltid lagengördet.iblandmåstemannogpröva olikasaker.viärväldigtmånaomattfölja regler,detärnågotvialltidmåstetänka på.tv4riskerarattfåböta650000kronorom reklamenvisarsigvaraotillåten. Utanför SVT är Adaktusson i medieskugga SäsongspremiärenavLarsAdaktussonsaktualitetsprogram"Angeläget"påTV8sågsav detandraavbara9.000,enligtpreliminärasiffror.siffrornalåteroerhörtmärkliga menomdestämmerärdetförståsoerhört dystert.detärbaraatterkänna,sägerlars Adaktusson.(DagensMedia) HDTV i marknätet - SVT HD slutar sända Radio ochtv verketundersökerjustnumöjligheternaattgetillståndförettantalkanaler somvillsändahdtvidetdigitalamarknätet, somägsochdrivsavmedieoperatörenteracom.enligtplanernakanhdtv kanalerna börjasändaundersenaredelenavdettaår. Vilkakanalerdetblirskullekunnablikänti sommar. EnligtverketsplankommerkanalernaattsändameddensenastekomprimeringsstandardenMPEG4samtdensenasteutsändningsstandardenDVB T2.Dettaföratteffektivt utnyttjanätetochfåplatsmedupptillåtta kanaler.dvb T2 mottagarefinnsännuintepå densvenskamarknaden,menväntasfinnas senareunderåret,bådeiboxarochinbyggdai tv apparater.sverigestelevision,somunder ettantalårbedrivittestsändningarmeden HDTV kanalövermälardalen,harmeddelat attdenkanalenslutarsändaden1mars2010. Anledningenärattdevillberedaplatsinätet förhdtvmeddennyadvb T2 tekniken. radio Amerikanskt digitalradiosystem i Europa redan i år TrotsattDABochDAB+redanäretablerade digitalradiosystemischweizkommerlokala/regionalastationerinomkortbörjasända digitaltfmmeddetamerikanskasystemet IBOC(HD Radio).RadioArgovia,RadioBasel, CapitalFM,Radio24ochRadioSunshinehar tillsammanslämnatinansökanomsändningstillståndföråttasändaretillmediemyndighetenförattbörjasändaiseptemberiår. Detfinnsca50tillverkaresomkanerbjudaHD Radio mottagareochenstordelfinnstillgängligapådeneuropeiskamarknadensägerettav företagen,ruossag,somhållerideteniska förberedelserna.detkommerattfinnasmultistandardmottagareföranalogfm,dab+och HDRadiotillgängligainförstarten.(Radio World) Fakta:NärmastekonkurrenttillHDRadioifrågaom digitaltfmärdeteuropeiskadrm+somf.n.testas itysklandochsomännuinteofficielltlanserats. Danskt parti vill driva på övergång till DAB-radio RegeringspartietVenstreföreslogtidigareatt DanmarksRadiosP3skalllämnaFM bandet ochsändasenbartpådabfrånnästaårbl.a. förattgeplatsförenkommersiellkanal.detta harnumöttmassivtmotståndfrånlyssnare, DR,musikbranschenochandrapolitiker.Venstresförslagbetyderbl.a.ipraktikenattistort settallabilisterintelängrekanhörap3eftersomdetfåbilarärutrustademeddab radio. MenVenstrevidhållersittförslagochmenar attdr:sradiokanalergradvisskallflyttasina kanalerfrånfmförattenbartsändapådab. VenstrevillsläckasändarnätetförFM

7 Vidarevillpartietattnuvarandeandrakanalknippet(multiplexen)förDABskallerbjudas kommersiellaaktörerien skönhetstävlan därmanställerspecifikakravsomkanalerbl.a. klassisk,jazzochminstennyhetskanalochen kultur ochdebattkanal.därutövervillman bjudauttredjekanalknippetdabblock3för DAB+ LyxskattenpåDAB radioibilarskallavskaffas ochdetskallblilagomkravpådabsomstandardutrustningibilarfrån2015.(radionytdk) Radioutbudet i Finland: Talprogram ökar på privata kanaler Talprogrammensandelavdeprivataradiokanalernasprogramutbudharökat.Andelen talinnehållavdagssändningarnaår2009vari medeltal22procent,dåandelenår2005var 20procent.Bådemängdentalochtalprogrammensmångsidighetiprogramutbudet harökatöveralltmedundantagavhuvudstadsregionen.resultatetframgårurkommunikationsministerietsrapportsomanalyserar detkoncessionsbelagdaradioutbudet2009. UndersökningarnagjordesvidforskningsenhetenförjournalistikvidTammerforsuniversitet. Sommaterialbasfördenfärskaundersökningenanvändesinspelningarfrånperiodenaprilmaj2009avsändningarnaöver49privata radiostationersomverkari20städer.avdem utgjordedetredaktionellamaterialetöver84 procent:knappt63procentmusikoch22procenttal.underhållningengicknuomnyheternasomdenviktigastetypenavtalinnehåll, ävenomnyheternasrelativaandelsamtidigt ökadefrånvaddenvarittidigare. DekanalersomhadeallramesttyngdpåtalinnehålletvardenryskspråkigaRadioSputnik (40procent),Järviradio(39procent)ochden icke kommersiellaradiorobinhood(35procent).andelenmusikvarhögstpåkanalen IskelmätoiveiUleåborgochsomsände90 procentmusik.detmångsidigasteutbudetav talprogramfannsivillmanstrand,därmanhör sjuolikakommersiellaradiokanaler.ettnästan likamångsidigttalinnehållfannsocksåifem andrastäder,blandandraåboochjoensuu. UtbudetavolikatyperavmusikvarmångsidigastiTammerfors,KuopioochVasa.EnsidigastvardetiVillmanstrand,KotkaochKouvo la.ihelhetsjämförelsenmellanstäderna,där manbeaktarbådetal ochmusikutbudet,låg Åbo,JyväskyläochSeinäjokiitoppbeträffandemångsidigheten.SistpålistanlågKotka, VillmanstrandochKouvola. BBC vill inte betala för total utbyggnad av DAB-nätet DetärnuklartattBBComfördelar600miljonerpundsomkanaliserasöverimerseriös programkvallitetochhögkvalitet.(läsäven ombbciavdelningenradioochtv.)iochmed stängningenavkanalen6musicliksommed aviseradeändringaravbbcradio2villbbc låtadekommersiellastationernablidesomi huvudsaksänderpopulärmusikför30 50 åringar.musikenpåderegionalastationerna skallförändrassåattnyochnyarehitlistmusik inteutgörmerän15%avmusikutbudet.asiannetworkstartadeför8årsedanochkostar tiogångermeränradio1attdriva.iochmed dettaövergerbbctvådab kanaler.bbcchefenmarkthompsonsägerocksåattbbc intevillbetalautbyggnadenavdab nätetfrån 90till100procentstäckningavbefolkningen. Dettaskullekostaförfärligtmassaextrapengarsägerhan.Nästanfördubblakostnaderna fördab nätet.(radionytdk) Lyssna på webbradio i bilen RadioTime,Inc,harutvecklatenteknikMINI ConnectedskallkunnaanslutaApplesiPhone tillljud ochunderhållningssystemetibilen. DärmedärMINICooperdenförstabiltillverkarensomerbjuderdennafunktionienserietillverkadbil.HärkanmanfåtillgångtillettbetydligtstörreutbudänvadlokalaFM och DAB stationerkanerbjudaidagkanmanfå merän17.000radiokanaleröverhelavärlden. Afrikas folkrikaste stat får närradio Nigeriasradio ochtv myndighetkommeratt börjatilldelasändningstillståndförcommunity radiosåfortpresidentengettsittgodkännande.tillståndenkommerattgespåvillkoratt debidrartillattfrämjaenighethosbefolkningen.tidigareharendastspecialtillståndför undervisningsändamåltilldelatsendelorganisationeridetcivilasamhället.(voiceofnigeria) 7

8 Framgång för public service i New York WNYC:strepublicservice kanalerinewyork stårfortfarandeförbaradrygtfemprocentav radiolyssnandet.menlyssnandetpåpublic serviceharökatkraftigtdetsenasteåret. WNYC:shuvudkanal,WNYC FM,enmarknadsandelpå2,1procent.Förettårsedanvar motsvarandesiffra1,2procent.isomrasköptewnycdenklassiskamusikkanalenwqxr frånnewyorktimes,somstartadestationen redan1944.trotsattkanalensedanioktober finnspåensämresändareinewjerseyhar denlyckatsbehållapublikenochharnu2,1 procentavlyssnandet,alltsålikamycketsom WNYC FM.Slutligenliggermellanvågskanalen WNYC AMganskastabiltpå1procent.Ettai NewYorkärfortfarandeClearChannelsACstationLiteFMmed7,7procent.(Radionytt) Statsmonopolet för radio upphör i Saudiarabien Efterbudgivningharsaudiskakultur ochinformationsministeriethardelatutdeförsta privatafm licensernailandet.av15budgivarevannʾalifʾalif konsortietsombetalar75 miljonerriyals(14,4miljonereuro).villkoren äratt Alif Alifsändermed15sändareochkan expanderaupptill30.fyraytterligarefmlicenserkommerattutlysasdenärmstamånaderna. Ny rysk radiostation i Finland Finlandharfåttsinandraryskaradiostation.St Petersburg baseradedorozhnoeradio(trafikradion)fårsändaitremånaderpåsexfrekvenserisödrafinland.målgruppenärryska turister.tillylesägerstationschefenanna PetrovaattDorozhnoeRadioskaförsökafåett permanentsändningstillståndihöst.förtioår sedanstartadesryskspråkigaradiosputniki Finland.(Radionytt) Teracoms radioverksamhet fortsatt reglerad KommunikationsmyndighetenPost ochtelestyrelsenharbeslutatomfortsattregleringför radioutsändningimarknätet.ptsuppgesgöra dettaförattkommatillrättameddenbristandekonkurrensenpåmarknadeniochmedatt detendastfinnsennationellradiodistributör; Teracom.Beslutetgällermarknadenförradio imarknätet; dennationellagrossistmarknadenfördistributionavanalogljudradiovia marknät.beslutetinnebärattteracom,ska tillhandahållagrossistproduktertillkostnadsorienteradepriser.syftetärattpublicserviceföretagetsverigesradioskakunnasändasina programtillrimligapriser.srmåste,enligt sinatillståndsvillkor,sändaihelalandetochär därmedhänvisadetillteracom.särredovisningavkostnaderochintäktergördetmöjligt förptsattgranskaattteracominteanvänder övervinsterfrånutsändningavradiotillatt subventioneraandraaffärsområden.(elektronikinorden) Sveriges Radio slipper politiker som ordförande JanErikWikström(fp)föreslogtidigareförre folkpartiledarenlarsleijonborgtillnyordförandeisverigesradioefterovejoanson,som avgårivår.förslagetfickstödavviceordförandeiägarstiftelsensstyrelseåkegustavsson (s).menblandandramoderatengunnar Hökmarkvarstarktemot,ochhotademedatt reserverasigomleijonborgskulletrumfas igenomsomordförande.hotetomoenighet serdockutatthafåttwikströmochgustafssonattbacka.styrelsenförpublicserviceföretagensägarstiftelseharaldrigtidigarevarit oenigomnamnförslag.detskullevaraextra känsligtattintekunnakommaöverensnu, efterdenyabestämmelsersomgällerfrån förstajanuariiårochsomgerägarstiftelsens styrelseensamrättatttillsättasamtligamedlemmaristyrelserna.tidigareutsågregeringenordförandeochensuppleantivarjebolag. Videttstormigtextrainkallatstyrelsemötei förraveckanvardetupprördadiskussioner, ochstyrelsensombeståravrepresentanter förriksdagspartiernajobbarnumedandra namnänleijonborgsomordförandeförsr. Enkompromissskatasframtillvarjepris,och namnsomärkvaridiskussionenärbland andraförrevd:nföralectatomasnicolin. EnligtplanernaskastyrelsenpåfredagpresenteraenefterträdaretillOveJoansonsomstyrelseordförandeiSverigesRadio.Menordfö 8

9 9 randeiägarstiftelsensvenchristernilsson sägerattdetinteärsäkertattstyrelsenkommerattkunnapresenteranågotförslagså snabbt.detendahankanlovaärattdet kommerattfinnasförslaginnansr:sbolagsstämmaden26mars. Fakta:Detärregeringensomutserägarstiftelsenfördetrepublicservicebolagen.Ägarstiftelsenharenstyrelsesomomfattartretton ledamöter.samtligaledamöterutomordförandenärnomineradeavriksdagspartierna. Kommun granskar eritreansk radio EfterGT:savslöjandeattEritreanskaföreningensänderpropagandaförregimensomhåller DawitIsaakfångenfårkommunaltstödagerar nugöteborgsstad.eritreanskaföreningeni Göteborgharsedan2000fått kronori bidragavidrotts ochföreningsnämnden. SamtidigtsänderföreningenregimtrogenpropagandasittnärradioprogramEritreanskröst. Pengarnaharintegåtttillnärradioföreningen utantillinvandrarföreningen,sägerordförandeiidrotts ochföreningsnämndenkommunalrådethelenanyhus(s).vistödjerdessutom Göteborgsnärradioförening,meninteAngeredsnärradio.DetärhosAngeredsnärradio Eritreanskaföreningenhyrinsigförattsända Eritreanskröst.Menomsammapersonersom bedriverungdomsverksamhetocksåuttalat stödjerodemokratiskaprinciperochmetoder, ochhotaroliktänkandesåmåstevitittapå det,sägernyhus.honbetonarattdetärviktig atthållaisärföreningenochnärradion. Granskningenkomplicerasavattdetärolika verksamheter.nyhusärosäkerpåvilka maktmedelkommunenhar.ansvaretatt granskaradiosändningarliggerpågranskningsnämndenochmisstänktförtalskautredasavjustitiekanslern.iidrotts ochföreningsnämndenärvistenhårdapåattdeföreningarvigerbidragskafungeraefterdemokratiskaprinciper,sägernyhus.enligtkommunensegetregelverkskallenförening för attkunnasökabidrag upprätthållaföljande punkter: varauppbyggdefterdemokratiskaprinciper. varaöppenföralla. intehauppmuntrandeattitydtillmissbruk, våldochrasism. JagtyckerGöteborgsstadskaomprövaderas bidragtilleritreanskaföreningen.detärtack varebidragensomdeharmöjlighetattsända programmetdärdeförsökersplittraosseritreanerisverige.dehetsarmotosssomvillha demokrati,sägerdawitisaaksbroresayas Isak.Jagtyckerdethärradioprogrammetbör granskasfördetkränkeross,dekränkermig varjelördag.(gtexpressen) Kommersiell närradio i Skåne irriterar fransk reklamradio Sedanettparårsänder SvedalaRadiointresseradesFörening reklamfinansierademusikprograminärradioundernamnetfunradio 95,3,ochsedandrygtettårkräverdenstora franskaradiokanalenfunradioattdeska sluta.denfranskakonkurrentenmedsamma namnägsaveuropasstörstaradio ochtvbolagrtlochsänderpåhundratalsolikafrekvenserifrankrike,belgienochslovakien. BolagetägervarumärketiEU,ochvilldärförta överwebbadressenfunradio.se. EftersomradiostationeniSvedalavägradeatt bytanamnellerlämnaöversinwebbadress vändedenfranskakonkurrentensigtillden instanssomregistrerarsvenskawebbadresser, StiftelsenförInternetinfrastruktur.IsinansökanomattfåtaöveradressenhävdarfransmännenattnärradiostationeniSvedalasnyltarpåderasvarumärkeochattfranskalyssnareriskeraratthamnapåfelwebbplats.Båda stationersänderhuvudsakligenangloamerikanskmusik. StiftelsenharnukommitframtillattSvedalastationenskafåbehållasinwebbadress.Enligt stiftelsenhandlardetinteomettklartfallav missbruk,eftersomwebbadressenharanvänts underen ickeobetydligtid ochkananses varaallmäntkändinomnärradionssändningsområde(malmö).villdedrivadethär vidarekandegåvidaretilldomstol,säger stiftelsen.(sydsvenskan) Kommunalt uppdrag stärker närradiostation Kommunstyrelsensarbetsutskottgodkände ettavtalsominnebärattorsanärradiomoten ersättningav30.000krskasändafullmäktigemötenaochytterligaresextimmarkommu

10 nalinformation.ersättningenersättertidigare föreningsbidrag.iavtaletklargörsocksåägandeförhållandenavsändarutrustningochansvarsfrågor.(daladirekt.com) Sosseradio i Gagnef PåbästasändningstidbörjarSocialdemokraternaiGagnefsändaradio.Vikommerlåta vanligtfolkikommunenfåkommatilltalsi programmetomenfrågasomberörjättemånga,sägersofiewiklund,27år,enavradiopratarna.detvarlängesedanettpolitiskt partisändenärradioigagnefmennuharsocialdemokraternaikommunenbestämtsigför attnåuttillväljarnaviaetern. Jagtrorattflerpartierhängerpåsnart,säger Wiklund.Syftetmedradioprogrammetär självfalletattnåuttillväljarnaochsamtidigt fåsynpunkter,sägerfannysundström,23år, somprecisgåttmedipartiet.politikäralltvi görochdelaravallasliv,därförärdetviktigt attengagerasig.pålängresiktfunderarradiopratarnapåattåkauttillolikabyaroch träffaengruppellerföreningsomjobbarmed enspeciellfrågaochfågöraendebattidirektsändning.(dala Demokraten) Gotland nu utan närradio WisbyFMhar1marsupphörtmedsinasändningar.Stationenharsäntsedan2008dåman togöverfrekvensenfrånjustradio.bådastationernaharförsöktverkasomungdomsinriktadeprojekt,menharinteklaratavattekonomisktöverleva.gotlandlive,denideella föreningensomliggerbakomwisbyfm89,2 ochwfmmagazine(gotlandsungdomstidning),harbestämtsigförattstänganerungdomsverksamheten. UnderdetvåårsomWisbyFM89,2varitundersändningharöver160ungdomarvarit involverademeddiverseprogramochprojekt.wisbyfm:sstörstahoppvarattfåihop tillräckligtmedpengarföratthållaigångtill novemberiår.dåhadewisbyfmigångitre årochdetärvadsomkrävsförattsökaeubidrag.mendåfårkanalenhellerintehahaft någrauppehåll.dentuffaekonomiskakrisen harpåverkatsökandetavsponsringutanstörreframgång.(radiogotland,helagotland.se). Någonreklamfinansieringharmanintehaft. Ettavgörandeskältillattradiostationeninte kundedrivasvidarevarenligtenavgrundarna dehögaupphovsrättskostnadernatillstimoch Ifpiomtotaltca krperår. Kommersiell närradiostation tystnar KissFM91,6MHziKristianstadharsäntR&B ochhiphopsedan2007.iradiostationens historiaharmanhaftflerabråkmedbl.a. andraföreningarpåfrekvensen.under2008 startademanävenkissrockpå98,6mhzi ÖstraGöingekommuniSkåne,enstationsom ladesnerefternågramånaderefterekonomiskaproblem.iradio ochtv verketsregisterkanmanseatthopefm,somharsom ambitionattstartakristennärradioihelasverige,fåtttillståndattsändapå91,6mhzikristianstad.(onair.nu) Vissteduattdetfinns130närradiostationeri Sverige?AvdessaFM stationerdrivscirka 100ideelltavtotaltca450aktivaföreningar. Övriganärradiostationerdrivsprivatkommersielltvidsidanavdenofficiellareklamradion(PLR). MeromnärradioiSverigeochutomlands: allmänt Digitalbio för hela Norge Norgeblirdetförstalandetivärldensomutrustarsamtligabiograferfördigitalavisningar. Basnivånärettgodkänt2D paketbestående avendigital2k projektor,server,tmsoch NOC tjänster(networkoperationscentre). Kostnadernapåsammanlagtcirka390miljonernorskakronor(cirka471miljonerSEK) delasmellanbiografägarna,distributörerna ochfilm&kino.kostnaderförextrautrustning,tillexempel3d installationoch4ksystem,fårbiografägarnasjälvaståför.totalt finnsdet432salongermenallaärinteaktiva ochdetär414salongersomskadigitaliseras. 10

11 ManräknarmedatthadigitaliseratallabiograferiNorgeunder2011ochdåupphördistributionenav35mm film.idagslägetfinnsi Sverige35digitalasalongerplusde28som fåttstödfrånfilminstitutetochärunderutveckling.(filmnyheterna)läshelaartikelnpå mm distributionens era snart over i Norge/ Storsatsning på digitalbio i USA Trestorabiografkedjorkommerattpresenteraenfinansieringsplanom$660miljonerför attkonverteranästanhälftenavusa:sbiografsalongertilldigitalteknik.dettabereder vägenförhollywoodattrullautfler3d filmer eftersuccénmed Avatar.AMCEntertainmentInc.,CinemarkHoldingsInc.ochRegal EntertainmentGroup,byggerom1.100biografereller14.000salonger.Dettainnebär attgamla35mm projektorerskrotas.stora filmfilerkommernuiställetattdistribuerastill biografernaviaoptiskfiber. (WallStreetJournal) Efter 100 år: Filmcensuren för vuxna avskaffas Regeringenföreslårienlagrådsremissatt förhandsgranskningenavfilmsomskavisas offentligtförpersonerfrån15åravskaffas. Detinnebärattmöjlighetenattpåförhand förbjudaatthelafilmerellerdelaravfilmer visasoffentligtupphör.denuvarandeåldersgränsernaförfilm barntillåten,tillåtenfrån7 år,11åreller15år föreslåsvarakvar.enny lagföreslåsregleraförutsättningarnaförhur åldersgränsernaskafastställas. CensurmyndighetenStatensbiografbyråavvecklasochersättsmedennymyndighetmed uppdragattstärkabarnochungasommedvetnamedieanvändare.verksamhetsomidag utförsavdenstatligakommitténmedierådet överförstilldennyamyndigheten.denverksamhetvidbiografbyrånsomavserfastställandeavåldersgränserförfilmövertasavden nyamyndigheten. Regeringenföreslårvidareattdenuvarande granskningsavgifternabehållsförenbegränsadtid,förfinansieringenavfastställandetav åldersgränser.statensbiografbyråärvärldens äldstafilmcensurorgan,instiftad1911avhögerregeringenarvidlindman.byrånssyftevar tillenbörjanattklippabortdedelarienfilm somansågsvaraobehaglig,moralisktstötande ochsättaåldersgränser.sedan1996råderett principbeslutattdetintelängreskallklippas bortnågrascenerellerförbjudasfilmerutan attmankoncentrerarsigpåattbestämma åldergränsernaförfilm.närfilmcensurennu avskaffas1januari2011hardetsåledesgått precis100år. Danmark får väl kvalificerad kulturminister Efterbara1½årsom kulturminister,harden utskälldacarina Christensen(kons.), avsatts.honersättsav enerfarenpolitiker, intellektuellochäven enpublic serviceperson.perstig Møllerarbetadehos DR innanhanblevkonservativ miljöministerochsenareutrikesminister.han är67årochharmagisterexamenilitteraturvetenskapochfil.dr1973.förutomdrhar MøllerarbetatitidningshusetDetBerlingske HusochvaritlektorviduniversitetetiSorbonneiParis.Hanhargettutnästan20böcker. Ny medieminister i Nederländerna Efterholländskaregeringenskollapsinnebar attutbildnings ochkulturministernronald Plasterkharlämnatsin post.framtillnyvalet9 juniharansvaretför mediefrågornaharintermistiskttagitsöverav dentidigareviceministern MarjavanBijsterveldt. (NRCHandelsbladvia BroadcastMagazine) Ny chef för Teracom Sverige StephanGuianceharutsettstillchefförTeracomSverige.Hankommerattingåienny ledningförteracom koncernendärbland annatchefernaförboxersverige,boxerdanmarkochplustvfinlandingår.guiancehar tidigarevaritvdförkabel tv operatörenswedenonlinesamtgrundareochvdföriptvoperatörenfasttv.hankommernärmastfrån 11

12 12 entjänstsomförsäljningsdirektörpåteracom.påkoncernnivåbildasfyrakoncerngemensammafunktioner;kommunikation,humanresources,strategiskplaneringsamt EkonomiochFinans. Google stödjer Wikipedia GoogleInc,Internetsmestlönsammaföretag, gerideelltdrivnawikipediaettbidragom2 miljonerdollar.wikipediaärenavdemest besöktasajternapånätet.pengarnakommer attanvändastillteknikprojektförattutveckla ökadbandbreddochmultimediabehov.wikimediafoundationanvänderf.n.tvådatacentra,ettifloridaochettiholland.wikimediafickinöver$8miljoneridonationergenomsininsamlingsdriveijanuari.dettautgör trefjärdedelaravårsbudgeten.(wallstreet Journal) Internet betraktas som en rättighet Fyraavfemvuxnatyckeratttillgångtillinternetärengrundlägganderättighet.Hälften tyckerattnätetinteskaregleras.detframgår avenglobalundersökninggjordavbbcworld Service.Undersökningenhargjortspå27000 vuxnai26länder.denvisaratt78procentav detillfrågadetyckteattinternetgavdemstörrefrihetochnästanallamenadeattdelärde sigsakerfrånnätet.ijapan,sydkorea,frankrike,tysklandochkinavardetdockmånga somintekändesigfriaattuttryckasigpånätet.detsomoroardenvuxnabefolkningeni de26ländernaäriförstahandbedrägerier. Våldochhotmotdenpersonligaintegriteten sågssommindreoroande,enligtundersökningen.(journalisten) evenemang PUBLICSERVICEDAG DetrepublicservicebolagenSVT,SRochUR hållersinårligapublicservicedagenistockholm24mars2010. RADIODAGAR Deltagarefrånpublicserviceochkommersiell radioi25länderkommertillmerän30olika seminarierviddenförstaeuropeiskaradiodayseuropeiköpenhamn18 19mars.Bl.a. diskuterasmobilradioochhurradionskall digitaliseras.kommereuropadelasuppianalogaöarochdigitalagetton?detaljeratprogrampå RadiodageniSverigekommeriåratthållasi Stockholm29september2010 läsvärt Don'tTouchThatDial! Enrespekteradschweiziskvetenskapsmanpå 1500 talet,conradgessner,kanhavaritförst medatthavarnatföreffekternaavinformationsöverflödet,somhanansågkundevara bådeförvirrandeochskadligtförhjärnan. Idagekarhansoroimediernasomrapporteraromdemerännågonsinstorariskernamed attalltidvaritinkoppladpåendigitalmiljö.läs denintressantaartikelnislatepå Staten,vemärdet? Omvisombefolkningtapparpolitisktengagemang,hurskafilmpolitikendåblienfråga somgälleralla?,undrartuvanovotnyisin läsvärdakrönikaifilmnyheterna citatet OmdetfinnsenGudvarförfinnsdetdåhungersnödochtv underhållning? (WoodyAllen)

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 5 maj 2010 www.publicaccess.se ledare Haverifördanskradiopolitik DetserutsomDanmarksRadiosP1kanfåenprivatägdkonkurrent,sominteskallreklamfinansieras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti 2010 www.publicaccess.se ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 1 juni 2010 www.publicaccess.se ledare Utbildningsradion - en resurs i tiden DåochdåkommerdetuppkravpåattUtbildningsradionskallläggasnedochdessresurserföras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 18oktober2010 www.publicaccess.se ledare Svenskadagstidningarnastv tablåer ettfiasko! Flerasidoriensvenskdagstidningkanidagvarareserveradeförtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 16september2010 www.publicaccess.se ledare Presstödetärenskamfläck Valrörelsen2010vartristochtråkig.Avsaknadenavideologi,visionerochhelhetssynsamt

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 www.publicaccess.se ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 SR P1 09 Bakgrundsmusik utan rapport 52,75 79,13 105,50 131,88 158,25 Total 101,50 152,25 203,00 253,75 304,50 SR P2 09 Bakgrundsmusik utan rapport 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 19 Online/nya medier utan rapport

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess. ledare Skallettvalvarakulitv? Vemvardenstoravinnarenidetamerikanskamellanvalethäromveckan?Republikanskapartiet?Nej.TheTea Party?Nej.VinnarenvarutantvekanFoxNewsskriverKarlFrischiHuffingtonPost.Kanalenlyckadesbättreän

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 9februari2011 www.publicaccess.se ledare Marknaden inget för Public service Publicserviceföretagenärnågraavvåraviktigasteochvärdefullastekulturinstitutionerienomvärldsomfortfarandepräglasavkommersialiseringochkorruption,avhotmotyttrandefrihetenochmotdemokratin

Läs mer

Decemberutbetalning 2014

Decemberutbetalning 2014 Decemberutbetalning 2014 Minutvärden (kr/minut) Radio-, TV- och filmavräkning, 2014/1 2014-12-16 Online- och bioavräkning, kvartal 3 2014 Avräkningsområde Minutersättning per gradering A (x1) B (x1,5)

Läs mer

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september SVT Publik och utbudsanalys Kanal & Tablå Novus Sportenkät Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september Sammanfattning Ja eller Nej till Sportlista Ja

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50

Läs mer

Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv Granskningsnämnden för radio och tv Så funkar det missar du inte vill göra Maria Edström 8 dec 2012 termin 1 JMG Idag Vad är granskningsnämnden? Historik, organisation, regler, arbetsgång Fallstudier Genomslagskraft,

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av utredningens betänkande och vill lämna följande tankar, idéer och synpunkter till beslutsfattarna inför beslutet

Läs mer

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson Evelina Kempa Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Henrik Tindefjord Josefin Andersson Fredrik Blom Radio Historia

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät:

COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät: 200 2005-10-04 2009-09-07 COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät: Arabiskspråkiga kanaler Al Arabiya ANN (Arab News Network) Rotana Music Rotana Clip Rotana

Läs mer

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum:

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02829 C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med

Läs mer

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60 Decemberutbetalning 2016 A(x1) B (x1,5) B(x2) D(x2,5) E(x3) Sveriges Radio P1 10 Sveriges Radio 48,25 72,38 96,50 120,63 144,75 09 Bakgrundsmusik utan rapport 91,50 137,25 183,00 228,75 274,50 17 Privatkopieringsersättning

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

SUPERDEAL FRÅN SAPPA!

SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SAPPA BJUDER PÅ EN MÅNADS TV-TITTANDE! 1 MÅN FRITT Få en frimånad när du väljer några av följande paket i 12 månader. Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-08-31. Sappa Mycket ger dig tillgång

Läs mer

EWS2016 utbildningar i Lund

EWS2016 utbildningar i Lund EWS2016 utbildningar i Lund Nedan är svaren från EWS-enkäten som fylldes i, i samband med uppropet och svarsfrekvensen ligger på 89%. 1. Jag ser mig som: Antal svarande: 1039 2. Hemorten ligger i: Antal

Läs mer

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv 1/10 BESLUT 2016-11-28 Dnr: 16/01242 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv BESLUT 1. Myndigheten för press, radio och tv ger med stöd av 4 kap. 3 radio- och tvlagen

Läs mer

Välkomna till. Extrastämma. Lindåsskolans matsal. Onsdag 26/11 klockan 19.00

Välkomna till. Extrastämma. Lindåsskolans matsal. Onsdag 26/11 klockan 19.00 Välkomna till Extrastämma Lindåsskolans matsal Onsdag 26/11 klockan 19.00 Ärende: - Tillbyggnad Attefall - Uppgradering av centralantennanläggningen för radio och television. Kallelse Styrelsen för Anläggningssamfälligheten

Läs mer

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50

Läs mer

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden FL-199 Audio Visual Policy D2. Hur gammal är du? [_][_] år [00] [AVBÖJANDE/INGET SVAR] [END INTERVIEW] D1. Kön

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du? Över 200 kanaler. 35 HD-kanaler Egna favoritpaket

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du? Över 200 kanaler. 35 HD-kanaler Egna favoritpaket Du har möjligheternas TV Vad väljer du? Över 200 kanaler 35 -kanaler Egna favoritpaket Tilläggspaket September 2014 Sport och film viasat Sportpaketet 249:-/mån (1) viasat Sportpaketet 318:-/mån (1) Ishockey,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Tionde uppdaterade upplagan Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring UNivnrsrrATc-B'.^'.c ' Innehåll Förord 11 DEL I INTRODUKTION 1. Massmedierna

Läs mer

Tjänster som ingår i RAM-avtal Telia bynet AB

Tjänster som ingår i RAM-avtal Telia bynet AB Tjänster som ingår i RAM-avtal Telia bynet AB Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50 kr för att

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Spara denna broschyr Digital-tv-övergången på Gotland 19 september 2005 Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Denna information gäller för dig på Gotland som tar emot tv-sändningar via en

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1/5 Dnr 15/01405 Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1. Programtjänster registrerade som sändningar genom tråd Programföretag Programtjänst AB Svenska Spel AB Wisth &

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

USA internationell mediestruktur

USA internationell mediestruktur Ann Svensson Josefin Andersson Henrik H iktinderfjord d Karolina Johansson Elin Björklund Totte T Tfl Taflin Rebecca Lindholm Stina Bergström Anton Dyberg Linn Grönkvist USA internationell mediestruktur

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller digitalt. Vid digital distribution krävs kryptering av signal

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13)

Månadsrapport Mars 2013 (vecka 10-13) Introduktion - beskrivning av olika tittarmått Denna månadsrapport baseras på tittarresultaten från en TV-panel som rapporterar med s k people meters. Panelen är representativ för hushåll med tillgång

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Test Samspråk Kapitel 5

Test Samspråk Kapitel 5 Test Samspråk Kapitel 5 Namn: Datum: Poäng: A. LÄSFÖRSTÅELSE 1. Läs texten om kvinnodagen. År 1909 firades den första organiserade kvinnodagen. Det var några politiker i New York som bestämde sig för att

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

En sammanställning av myndighetens uppföljning. av leverantörer av. medietjänster som tillgängliggjort tv-program på

En sammanställning av myndighetens uppföljning. av leverantörer av. medietjänster som tillgängliggjort tv-program på 1/12 2013-12-20 Dnr: 13/01828 En sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-program på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden

Läs mer

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35 Live 110 Konstmusik, liten konsert 22,61 33,92 45,22 56,53 67,83 111 Konstmusik,stor konsert 45,22 67,83 90,44 113,05 135,66 124 Frikyrkan, konstmusik 2,53 3,80 5,06 6,33 7,59 126 CCLI 1,37 2,06 2,74 3,43

Läs mer

RADIOHISTORIA I NORR

RADIOHISTORIA I NORR 1 RADIOHISTORIA I NORR Nr 1/2012 Information 2012-06-08 Vandringsutställningen om radions första tid i Norrbotten. Utställningen har under hösten varit utställd på Norrbotten Museum. Där visades också

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv 1/4 BESLUT 2015-09-30 Dnr: 15/01995 TILLSTÅNDSHAVARE Se sändlista SAKEN Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv BESLUT Tillståndsvillkoren 1, 5 och 8 i respektive beslutsbilaga

Läs mer

Presidentval i USA. Mars 2012

Presidentval i USA. Mars 2012 ! Presidentval i USA Mars 2012 Obama vinner i Europa Föga förvånande skulle Barack Obama vinna i de fyra länder vi undersökt. Dock skiljer sig Storbritannien åt en hel del då de i högre utsträckning skulle

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF

BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 2004 KF BEFPAK-Befolkningsförändringar helår 24 KF Tabell 13: Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige 1 (5) Finland Norge Övriga

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier.

Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier. Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier. Radiotjänst i Kiruna AB är det företag i Sverige som har till uppgift att finansiera public service. Detta görs genom avgifter som enligt

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer