PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess."

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv kanalenfoxnewsochhögerextremtalkradio, liksomdetohämmadeochokontrolleradehatetpåtwitterochfacebook?dennugripne22 åringen harifleravideofilmerpåyoutubebl.a.anklagatregeringenföratthjärntvättamänniskormedspråketshjälp.gabriellegiffordskontoritucsonförstördesförraåretavvandalersominriktadesigpå demokraterinförrepresentanthusetsomröstningompresidentobamas omstriddasjukvårdsreform.honhartidigarevarnatförattden överhettadepolitiskaretorikenfrånframföralltdenultrakonservativatea Partyrörelsenutlöstvåldshotmothenne.SarahPalinharimånaderhaft enusa kartapåsinfacebooksida(förstnuborttagen)därgiffordoch andrademokratermärktsutmedhårkorsetpåettkikarsikte.palins anhängareharuppmanatsatt"laddaomochsikta"pådem.denlokala polisengerdenhatiskapolitiskaretoriken,särskiltkring sjukvårdsreformenochinvandrarlagarna,skuldenfördetökandevåldet. Övertolkningenavförfattningenomattvarjemedborgareharrättatt beväpnasigärettproblemsomusalyckligtvisintedelarmedandra demokratier.meddettaikombinationmeddetelektroniskamasshatet ochsystematiskalögnerimediapåeldadavdenstoraarbetslöshetenkanusadrivasnärmareiniett förstadiumavfascistism.hatmediakanstoppaenprogressivpresident aldrigtvärtom. ISverigeharviännuentryggaremediemiljö,menviärjuändåsommestberoendeavjustamerikanskamedierbådeifrågaomägandeavkommersiellakanalerochprogramutbudisynnerhetifråga omtelevisioneninklusivepublicservice.ingenräknarvälidagmedattfoxnewspåallvarbörjarsändaisverigeävenomstenbeckstv8tidigareharsäntkanalen.menmanskallaldrigvaraförsäker. MurdochetablerarnuenfoxkanaliNorge.Menhurblirreaktionenblandpolitikerochjournalister ommurdochtaröverkanal5och9isverige?uteblirreaktionenmotenaffärsidésombyggerpåen televisionmedhatochlögnerblirframtidenkuslig. Paradoxenärattvibehöveryttrandefrihetenförattförsvaraochstärkademokratin,menyttrandefrihetenkanocksåbidratillattknäckademokratin. Redaktör&Ansvarigutgivare:ChristerHederström Redaktionsråd:GunnarBergvallochOlaStockfelt,Teknik&Distribution:Ideosphere Omabonnemangochannat:http://www.publicaccess.se 1

2 2 ledarstick KanSVTspeglahelalandet? Detskallnuutredas igen omsvtenligtsinasändningsvillkorspeglarförhållandenailandetgenom attminst55procentavallmänproduktionenirikssändningarnaproducerasutanförstockholm. Då fårvihoppasattallaparterärheltärligaochintedöljersigbakomstatistikenutansertillsjälvainnehållet.attprogramsom Debatt och Go kväll sändsfrångöteborgresp.umeåspeglarpåinget sättförhållandenaidessastäder.efterallaårkandetnuvaradagsattproduceradessastudioprogramistockholmochsparainpåderesekostnadermedflyg,tågochhotellsomnågraminuters medverkanidessaprograminnebär.dentjattrandeklassenfinnsjusommestistockholmochhar nogingetemotattvisasittmiljömedvetande.svtumeåkansedanlägganerännumerenergipåatt visaupphelanorrlandförossalla. Radioutanförpublicserviceutanenchans VarförignorerasradiomedietutanförSverigesRadioårefterår?Kanskeärdetdenmodernasvenska myten?viärbästochbehöverinteläranågotavomvärlden.billigasteelen.bästakärnkraften.bästa järnvägarna.bästakustsjöfarten.bästafriskolan. Statenharnudelatutytterligaresändningstillståndtillkommersiellradiopå14orter.SamtligatillståndhargettstillbolagsomsedanlängekontrollerarallofficiellreklamradioiSverige.13avtillståndengicktillutländsktriskkapital.Detärtragisktattsändningstillståndendastgestilldesomkanbetalastatenbästochintetilldesomkanutlovaettprogramutbudsomärförankratidensvenskakulturenochkanbidratillattstärkaradiomedietochvidgayttrandefriheten.Iställetfårvinuenänstörrejukeboxmedreklamtjatterochheltutanpublicistisktinnehåll.Varförfickintedelokalaprivata entreprenörernauteilandet,somimångaårtvingatsfuskasigframsom ideellaföreningar och läggabeslagpånärradiofrekvenser,fåchansenattsändareklamradiopåriktigt?ochdärmedfredas detcivilasamhälletsradiofrekvenserpåfm bandet. Densedanlängeföråldradesvenskanärradionmåsteskrotastillförmånförennylokalradioefter brittiskmodell communityradio medenbredförankringilokalsamhället.ochsamtidigtkanju politikernafunderaövervadreklamradionärbraför.omdenågonsinpåallvarlyssnatpåden. radio och television 62miljonertill öppnakanalerochnärradioidanmark Radio ochtv nämndenharidecemberfördelat2011årsstödtillicke kommersiellradio ochtv.dethandlaromentotalpottpådkk 51,6miljoner(61,9SEK)varav65%gårtill regionalochnationellicke kommersielltvi MUX1(marksändadigitalnätet)och35%till lokalradio.164organisationersomharsändningstillståndförnärradiodelarsåledespå DKK18,1miljoch162organisationersom sändertvdelarpå33,5milj.pengarnakommerliksomtidigarefrånmedieavgiften(f.d.tvavgiften). Kulturministeranklagar BBCförvänstervridning BrittiskakulturministernJeremyHuntsäger attbbcharvisatsighaettvänsterperspektivi ettantalfrågor.ienintervjutheobserver, sadehuntattdetvaruppenbartfördeflesta attflerbbc anställdaskulleröstapålabour ochliberalernaänpådekonservativa.han sägerattföretagetpåsenastetidenintehar varititaktmeddenallmännaopinionenoch visatpartiskhetisådanafrågorsomeuropa, invandringenochnordirland.hanharockså

3 3 uttrycktsinfrustrationöverbbc:sbeslutatt sändaettpanoramaprogramomkorruptionen inomfifadagarnainnanbeslutetomvm 2018.DetskadadeenligtHuntEnglandsansökan. Domstolstoppar nyapublicservicekanaler EndomstoliAmsterdamharfastslagitattholländskakulturministernMarjavanBijsterveldt inteharlyckatspåettgenomgripandesätt undersökavilkamarknadseffekternabliravde fyranyadigitalapublicservicekanalersomhon nyligengodkänt.domstolenstöddedärmed invändningarnasomorganisationernaförtidningsutgivarnandp,dekommersiellakanalernavestraochkommersiellradiovcr.organisationernaharprotesteratmotministerns beslutattpublicservicebolagenskallkunna tillhandahålladiversenyainteraktivatvtjänster,innehållpåmobilaplattformaroch tolvtematiskaradiokanaler.manmenaratt beslutetvarettbrottmoteuropeiskakommissionensbeslutijanuari2010somtvingaren medlemsstatattövervägakommersiellamediersintresseninnannyapublicservicetjänsterkantasibruk. Starkkritikmotförhandsprövning avnyapublicservicetjänster InomEUhardesenastetreårenförekommit enhäftigdebattomhuruvidapublicserviceföretagenkaninföranyatjänstervidsidanav sittgängseuppdragomattsändaradioochtv främstdåpåinternet.detärframförallt kommersiellatv företagochtidningsutgivare somfruktarenoffentligfinansieradkonkurrens. Hösten2009beslutadesvenskariksdagen, efterförslagipropositionenomradioochtvi allmänhetenstjänst,attnyapermanentaprogramtjänsterellerandratjänsteravstörre betydelsesomsr,svtochurvilllanseraundertillståndsperiodenskaanmälastillregeringenförgodkännande.ipropositionenangavsattdetkundevaralämpligtattsjälva prövningenavtjänsternagörspåmyndighetsnivå,samtattregeringenavsågattutarbeta enmodellförhursådanaprövningarskaske. Anmälningskravetienlighetmedriksdagens beslutskrevsinianslagsvillkorenförsr,svt ochurför2010. Förhandsprövningenav"nyapermanenta programtjänster ellerandratjänsteravstörrebetydelse"skafr.o.m.dettaårsskiftegöras avmyndighetenförradioochtvochharanpassatstilleu kommissionensregleromstatsstödtillpublicservice.publicservicebolagen harvaritmotståndaretillenförhandsprövning ochärfortfarandemycketkritiska.demenar attnuinförseninnehållsprövningsomligger heltvidsidanavdenordningsomföreskrivsi yttrandefrihetsgrundlagen.sr ledningenkritiserarävendepraktiskakonsekvenserna,bland annatattkommersiellakonkurrenterfårförslagtillnyatjänsterpåremiss. Deformella aspekternaäravutomordentligvikt,säger MatsSvegforsochCillaBenkö,vdresp.vicevd försverigesradio. Vårtfrämstaskyddför oberoendeochyttrandefrihetipublicservice liggeridetgrundlagsfästayttrandefrihetsskyddet.nuinförseninnehållsprövningsom liggerheltvidsidanavdenordningsomföreskrivsiyttrandefrihetsgrundlagen.våruppfattningärattkravetpåprövningärgrundlagsstridigt. PåKulturdepartementetansermandockatt granskningenintegällerinnehållellervillkor försändningarna,utanbaraomhuruvidanya tjänsterskafåbekostasavtv avgiftsmedel.i sammanhangetärdetviktigtattgöraendistinktionmellanvillkorsomhörtillsändningstillståndetochdevillkorsomärkoppladetill tilldelningenavpengarfrånradio ochtvavgiften.tv avgiftspengarnaräknassomstatligtstödenligteu sregelverk.dethandlar därmedinteomvillkorförsändningarnautan fråganäromnyatjänsterskafåbekostasav tv avgiftsmedel.någoninnehållsprövningär detsåledesintefrågaom,sägermariaeka, expeditions ochrättschefikulturdepartementet. Isammanhangetärdetviktigtattgöraen distinktionmellanvillkorsomhörtillsändningstillståndetochdevillkorsomärkopplade tilltilldelningenavpengarfrånradio ochtvavgiften.radio ochtv avgiftspengarnaräknassomstatligtstödenligteu:sregelverk.det handlardärmedinteomvillkorförsändning

4 4 arnautanfråganäromnyatjänsterskafå bekostasavtv avgiftsmedel.detärocksåväsentligtattpåpekaattföretagensjälvaavgör vilkatjänstersomskaanmälas.beslutetär alltsåförenligtmedyttrandefrihetsgrundlagen,sägermariaeka. Speglarpublicservicelandet? RegeringenharuppdragitåtMyndighetenför radioochtvattutvärderaomdets.k.55 procentsvillkoretäreffektivtmedavseendepå programföretagensuppgiftattspeglaförhållandenihelalandet.utvärderingenskaredovisassenast1mars2011ochkommerattutgöraettunderlagidenavstämningmedprogramföretagensomskagenomförasunder nästaår. AttspeglahelalandetärencentraldelavSR:s ochsvt:suppdrag.meduppdragettillmyndighetenförradioochtvvillviundersökaom 55 procentsvillkoretverkligenbidrartilldetta. Detärintegivetattsjälvaproduktionsplatsen äravgörande,detkanocksåhandlavilkaslags programsomgörs,sägerkulturministerlena AdelsohnLiljeroth. television NorskaTV2numed nyttavtalmedstaten Efternästanettåravförhandlingarblevdet klartmedettfemårigtavtalmellandenkommersiellakanalentv2ochstatenomettnytt avtalsomfastställertv2:sställningsom «formidlingspliktigkommersiellallmennkringkaster».avtalet,somenbartgällerhuvudkanalenochgällerfråndettaårsskifte,ärprestigetungtochstrategisktviktigtförbäggeparter.avtaletgaranterarregeringenatttv2:har sitthuvudkontoribergen,dagliganorskspråkigaprogramochegnanyhetssändningar. TV2fårmöjlighetattförsäkrasigommerintäkterfråntv distributörernaochtv2 chefen AlfHildrummenarattföretagetnukankräva enmerrimligandelavdeintäkterkabelbolagentarinfrånkunderna.idagfårtv2canek 0.50krperanslutethushållavdeca krsomkabelkundernabetalarförettgrundpaketpermånad.tidigarehartv2ikabeltvistnemdakrävtnok16 25krperhushållenligtvadKampanjeuppger.Enframtidaökning avdistributionsintäkternapårunt20krper hushållkangetv2över200miljonerextra perår. DetteerensværtviktigavtaleforTV2somvil opprettholdehovedkanalenvårsomlandets enestekommersielleallmennkringkaster.vi skalogsåifremtidenværeetsterktalternativ tilnrk,medetbredtprograminnholdrundt hovedstolpenenyheter,sportogunderholdning,sägerhildrum.(kampanje) Öppnakundregister germertv licensintäkter NRKkansnartårligeninkasseraNOK200miljonermerilicensintäkter.2009ändradeStortingetradio ochtv lagensåattnrk:slicenskontorimoirana(motsvararsvenskaradiotjänst)fickrättatthämtaininformationsom namnochadresserfrånkundregistrenhostvdistributörernaochsamköradessamedlicensregistret.pådettasättkannrkavslöja hurmångasomfaktisktserpåtvutanattbetaladenobligatoriskalicensavgiften,skriver Aftenposten.Detuppskattasvaracatioprocent.NRK chefenhans ToreBjerkaastroratt mankommerattseresultatetförst2012. Öppnakanalen iköpenhamnkanfåännuenkanal Idetdanskamedieavtalet diskuteradesibörjanav2009möjligheterattgeytterligaresändningsutrymmemöjligheterförlo

5 5 kal tviköpenhamnsområdet,eftersomman bedömdeattenbartutrymmeförenbarten kanalimarknätetskanalknippemux1kanske inteskulleräckaiförhållandetillefterfrågan. IT ochtelestyrelsenmenarattdetfinnsutrymmeförenytterligarefemkanaleriköpenhamn,varavminstenförväntasvaragodtagbarförgrannländerna.dethandlaromen litenlokalsändare,somkantäckahuvudstadsområdetmedca2miljonerinvånare.it ochtelestyrelsensägerocksåattdetlätt kommerattfinnasenliknandeskickamöjlighettillårhus området. Dentillgängligakapacitetenkananvändasför såvälicke kommersiellochkommersielllokaltv.iförstafalletskulledärmednuvarande KanalKøbenhavnskapacitetfördubblas.59 organisationerficksändningstillståndhär sommaren2009,menutrymmeträckerförvar ochenorganisationtillenbarttretimmar sändningstidpervecka.styrelsenförbibliotek ochmedierharnuskickatutenremissföratt utrönavilketbehovsomidagfinns.remissen skallvarabesvaradislutetavjanuari. Nybranschorganisation fördanskaöppnakanaler Fællesrådetfortv sendesamvirkeridanmark (FTVS)ärnamnetpådenorganisationsom kommeratttillvaratadeicke kommersiellatvstationernasintressen.idagharmerän200 organisationersändningstillståndförickekommersielltviresp.regionellerrikstäckande idetmarksändadigitalnätet.dessaharorganiseratsigiåttaregionalas.k.sändarsamverkansorganisationerochenrikstäckande.dessa representerasnuisinturavftvs.enligtordförandeclaussørensenskallftvsvaraen remissinstansochförhandlingsberättigadorganisation,somskallsetillattvillkorenför icke kommersielltväroptimala.danmark kunnemåskebliveberigetmedlidtmeretvfra deregionaleoglokalemiljøer.deterselvfølgeligtskøntatkunnefølgemedifolketingsdebatterne,menderkunnejoogsåskenoget interessantienkommuneellerregion,derbør findevejtilfladskærmenideprivatehjem. Danmarkharbrugformeretvfrafolketom dereshverdag,såsammenhængskraftenide lokalesamfundfungerer,sägersørensen. Ökatsvenskägande avdansktv distribution Tele ochkabeloperatörenstofa,somägsav svenskainvestmentbolagetratos,köpercanal Digitalsdanskakabel tv verksamhetför120 miljonerkronor.säljareäravnorskastaten majoritetsägdatelenorscanaldigitalas. FörvärvetavserenbartCanalDigitalsdanska kabelverksamhet.under2009hadedenna verksamhet42anställdaochomsatte383 MDKK.CanalDigitalerbjudertriple playtjänster,menenstordelavverksamhetenär agentverksamhet,d.v.s.förmedlingavkanalutbudtillantennföreningaridanmarksom tillsammansharca anslutnahushåll. CanalDigitalharidagslägetca56.000abonnerandekunder. RatosförvärvadeförraåretStofaavTeliaSoneraförDKK1.090miljoner.Stofaförvärvades1995avTelia.Stofahar470anställdaoch omsatte mdkk.iochmedförvärvetharnustofaöver anslutnahushåll.(läsmeripublicaccessnr72010) Bakgrund:Svenskaintressen(staten)kontrollerar nuenstordeltv distributionenidanmark.den marksändadigital tv:nnårnu98,5%avlandetoch helanätetavbroadcastservicedanmarka/sägs avstatligateracom,somocksågenomdotterbolagetboxerärprogramoperatörfördekommersiella kanalknippena(mux3 6)imarknätet.TDCärdock fortfarandestörstakabeloperatören. Nordensstörstakabel tv bolagtillsalu Comhem,med650anställdaägsidagavamerikanskariskkapitalisternaCarlyleochProvidenceEquityPartner.Normaltsäljerriskkapitaleteninvesteringefterfemårochnuvill ägarnasäljabolaget somvärderastill13 18 miljarderkronor.flera nordiskateleoperatörerlärvara intresserade,skriver DagensIndustri.DanskaTDC,norskaTelenor ochsvenskateliasonera,3ochtele2pekasut sompotentiellaköpare.enligtdi:skällahar TeliaSonerasonderathosEU:skonkurrensmyndigheteromdetvoremöjligtattköpaett sådantbolagidag.teliatvingadesavkonkur

6 6 rensskälsäljacomhem(tidigaresvenskakabel tvab)vidfusionenmedsonera2003. ComhemköptesdåavWallenbergsriskkapitalbolagEQTförreaprisetcirka2miljarder kronor.tvåårsenaresåldescomhem tillnuvarandeägare.prislappenlandadedåpå 10miljarderkronor. ComhemärSverigesstörstakabel tv bolagmed anslutnabetalandehushåll.Närmaste konkurrentikabelärtelenorägdacanaldigital med hushållmensomannarsärstörstpå satellitdistributionen. Tv operatörernastopparsvtplay KonfliktenberorpåattoperatörernaochupphovsrättsorganisationenCopyswedeintelyckatskommaöverensomvemsomskabetala rättighetskostnadernaförmaterialetisvt Play.TidigareharSVTbetalatdeupphovsmän ochprogrammakaresomcopyswedeföreträder.frånochmedårsskiftetmåstedockoperatörernasjälvakommaöverensmedupphovsrättsorganisationenomnyavillkor.innehålletisvtplay tjänstenkommerdärförsuccessivtattminskaframtill31januari.då kommersvtplayheltplockasborturoperatörernasboxar,omingetnyttavtalskrivspå. BeskedetgällerenbartSVTPlay tjänstersom förmedlasviaoperatörernasboxar.operatörernaskunderkommeralltsåattkunnafortsättaanvändasvtplayöverwebbensom vanligt. Iavtaletgårdettillexempelinteattförstå vilketmaterialavtaletomfattar,vilkarättighetsinnehavaresomcopyswedeföreträder ochdessutomharersättningsnivåernahöjts fleragångerom,utanförklaring,skriverbredbandsbolaget.telia SoneraskriveriettuttalandeattCopyswedebegärfyragångermeri ersättningutanattinnehålletutökas.copyswedemenardockattdeavgiftersomsvt betalatbaravarittemporäraochgiltigaunder tjänstensuppstartsfasochpåpekaratt"den ersättningsomnubegärsliggerunderden nivåsomoperatörernabetalarförmotsvarandetjänstidanmark".(idg.se) PubliklyftförsvenskaBarnkanalen Barnkanalensframgångar slårallamedhäpnad, skriversvt:sinterntidning VipåTV.Kanalenharrunt dagligatittare. Närmastekonkurrenthar MedanTVtittandetgenerelltminskati Sverige,harBarnkanalen fåttstadigtflertittare.räckviddeniåldrarna 7 11harökatmed3,2procentenheter,och nårnu26procentavallaiåldersgruppen. Småbarnensandelavsintittartidförbarnkanalenfickfrån32procent2009till37iår.Jag trorattframgångarnaärtackvareattvikan erbjudaettsåvarieratutbud.viharbredden, alltfrånlillaaktuellttillanimation,sägerkanalchefensafasaiyaritilljournalisten. Kanal5och9iSverigekansäljas Denamerikanskägdatyskamediekoncernen ProSiebenSat1:svdThomasEbelingsäger enligtrapidtvnewsattinvestmentbankenjp MorganharfåttiuppdragattutredaenförsäljningavaktiviteternaiSkandinavienoch Benelux.MeneneventuellförsäljningkommerinteattgällahelaSBSBroadcasting,som ProSiebenSat1togöver2007.Enutgångspunktförförsäljningenärattgörasigavmed detv kanalersomintelyckatstasiginbland detrestörstaivarjeland.kanalernaiungern, BulgarienochRumänienkommerdockatt behållas.(radionytt). SannolikhetenattKanal5och9dettaårbyter ägareärsåledesstormedtankepåattförädlingochvidareförsäljningenärriskkapitalets funktion.dessutomfinnsingetsomtalarför attmannågonsinskallkunnanåtredjeplatsen isverigeitävlanmedsvt,bonnierskoncernen ochstenbeckssfären.2009hademanen publikandelpå9%ijämförelsemedstenbeckssfärens17,3%ochtv4ab:s28,9%. Sydamerikanerväljerbort europeisktv standard Uruguayväljerdenjapansk brasilianskadigitalatv standardenisdb TiställetfördeneuropeiskakonkurrentenDVB T,sommantidigare

7 7 beslutatskulleblistandardenviddenanaloga nedsläckningen2014.uruguayvillvaramed påsammatågsomsinagrannarochpartnersi Mercosur;Brasilien,ArgentinaochParaguay. Merän2.000öppnakanaleriUSA Eninventeringvisarattdetfinnsmerän1.900 communityellerpublicaccesstv stationeri USA.Kartläggningenärdockintefullständig ochdetberäknasfinnasytterligarenågra hundratalsstationer.avde276städermed flerän invånareärdetendast22som kommuneninteregelbundetdirektsändervia kabel tvfrånfullmäktigemötenochliknande.78%avdessakommunersänderikanaler somdesjälvadriver(governmentalaccess),i övrigakommunerombesörjsdettaavideella organisationer(publicaccess)elleravkabelbolagensjälva. Driftsansvaretfördeca1.900tv stationernafördelaspå 800kommun(cityellercounty) governmental access 250skolsystem(kommunala) educational access 175högskolorochuniversitet educational access 450icke vinstdrivandeorganisationer public access Samtligakanalertillhandahållsförpublika medietjänsterutankostnadavkabelbolagen somkompensationtillkommunernaförrätten attanvändadetoffentligautrymmet(främst kabeldragningpåkommunalmark)ienlighet medbeslutetikongressen;1984cableact. TheKnightCommissionReportontheInformationNeedsofCommunitiesinaDemocracy harocksåfastslagitdenviktigarolldessakanalerspelar:publicpolicyshouldenablelocal communitiestocapitalizeonallavailabletools forconnectingcitizenstolocalinformation flows...public,educational,andgovernment cablechannelsbelonginafavoredtierin termsofeaseofaccess. Läsmerominventeringenpå ow_many_cities_have_access_tv_more_than_you_ might_think Mer om detta finns också på HDTVvanligtiUSA,men3Ddröjer Majoritetenavdeamerikanskahushållen 61 % harminstenhdtv mottagareoch26% harflerahdtv,menfåkonsumentertänker köpaen3d mottagare.färreän1%avhushållenharidagen3d mottagareochävenom 80%avvuxnaiUSAharhörttalatsom3Dså ärendast8%intresseradeavettköp.(multichannelnews) FoxNewsgöramerikanarnadumma DenrepublikanvänligaochhögerextremanyhetskanalenFoxNew anklagasoftaförattvara fylldavlögnerochohöljd propaganda.ochbägge delarnaärriktiga.det framgåravenundersökningsomgjortsavuniversityofmaryland. ForskarnadrarslutsatsenattjumermantittarepåFoxNewsjumerfelinformeradblirman omsamhällslivetiusaochrestenavvärlden. Ävenandratv nätverkharlättförattfelinformeraibland.enligtundersökningenkan dockmsnbc:stittareglädjasigåtattvara mestvälinformerade. FoxNews,somägsavmediemogulenRupert Murdoch,ärnumeranyhetskanalenmedde flestatittarnaiusa. KulturkanalenArte ifrågasattifrankrike DenpaneuropeiskakulturkanalenArteskapadesförtvådecenniersedanavfranskaoch tyskastatenochsänderbådepåfranskaoch påtyska.detharnublivitenkontroversiell frågaifrankrikeomdefranskaochtyskaskattebetalarnaskallfortsättaattbetala400miljonereuroperår.2005hadearteentittarandelom3,5%ifrankrikeochförraårethade andelensjunkittill2,5%.itysklandhartittarandelenökadnågot,menpåenmarginell andelfrån0,5till0,7%.

8 8 radio Obamasignerarlagförslag: Amerikansknärradiofårfrittfram Representanthusetgodkändestraxförejul lagförslagetsomnumöjliggörytterligare hundratalsnyalokalalågeffektsradiostationer (LowPowerFM LPFM) icke kommersiell närradio.iöverettårochinidensistaveckan obstrueradesprocessenikongressenavde kommersiellaradiobolagenslobbyorganisationnabsomhävdadeattlpfm stationerna skullekunnastöradebetydligtstarkarekommersiellaradiostationerna.menlagtexten försågsisistaminutenmedförbehållsom markerarskyddmotstörningar.enoberoende utredninghardocktidigarefastslagitattrisken förstörningarharöverdrivitsavnab.lagförslagetlocalcommunityradioact,somtidigarehargodkäntsavsenaten,togsmedacklamation.4januari2011skrevpresidentobamaunderlagförslaget. Thisbillwillallowchurches,schools,neighborhoodgroups,andotherstoputcommunityorientedprogrammingontheair anditwill helpfirstrespondersprovidethosecommunitieswithcriticalinformationintimesofnaturaldisastersorotheremergencies,sadekongressledamotenmikedoyl,(d Penn.),enav dedrivandebakomlagförslaget.isenaten engageradesigbl.a.johnmccain(r)redan frånbörjanifrågan. Redanår2000möjliggjordemediemyndighetenFCCattLPFMkundefåsändningstillstånd ochmanräknandemedatttusentalsnyaradiostationerskullebörjasända.menstarka intresseorganisationerbl.a.dekommersiella radiobolagenslobbyorganisationnabsatte stoppförvidareutvecklingframtillidag.men åtskilligaorganisationerinomdetcivilasamhälletdrevkampenföregnaradiostationer. Dessaorganisationerfinnspåheladenpolitiskaskalanochfickocksåettbrettstödibåda partiernaikongressen.lpfmisaprovenmechanismforempoweringcommunitiestocreatetheirown,trulylocaloutletsinamedium toooftendominatedbyafewcorporategiants,sägerkamillakovacsimediaaccessproject(map). Glädjenärstorbland tusentalssomengageratsigförlpfm.i amaleadership organizerfromthe ranksofthepoor workingwithother low wageworkers fightingforhuman rightsinmaryland, sägerveronica DorseyfrånUnited Workers,enorganisationförmänskligarättigheteriBaltimore.LowpowerFMradiowould allowtheunitedworkerstoexpandthemessageofourendpovertyradioshow,whichis currentlyonlyavailableontheinternet.end PovertyRadiodevelopsleadersandgivesworkersawaytotelltheirstoriesandbeheard andalowpowerfmstationwouldreachalot ofpeoplewhodonothaveaccesstotheinternet.lpfmisawayforthoseinthecommunity whoarestrugglingtosurvivetohearstories thattheycanrelateto,andtoknowthatthey arenotaloneinthisstruggleforhumandignity,sägerdorsey. CivilrightsgroupsandcommunityorganizationshavewantedlowpowerFMradiofor years,andnowthechanceishere, sägerbettyyu,koordinatorimediaactiongrassroots Network.FromSeattle,Oakland,andAlbuquerquetoMinneapolis,SanAntonio,KentuckyandPhiladelphia,thousandsofcommunitiesknowthathavingaccesstoourownslice ofthedialmeansatooltobuildourmovementsforjustice.wehavewonsomething hugeincongress,butthefightisnotover. NowweneedtoworkattheFCCtomakesure asmanylicensesaspossiblecanbeavailable inruralcommunities,townsandsuburbs,and America'scities. LPFM stationerhartidigareräddatlivunder störrestormarnärstoraradiostationerblivit strömlösaellerintenårlokalsamhällenistormensöga.wqrz LPiBaySt.Louis,MississippifickutmärkelseravPresidentBushand andraefterkatrina2005,närenavstationens

9 9 teknikersimmadeöverenöversvämmadflod medbränslepåryggenföratthållastationens generatorigång.kongressmedlemmarfrån bäggesidorserocksåstödetlocalcommunity RadioActsomenkraftfullåtgärdförattöka beredskapenöverhelalandet. FrankBluesteiniGermantownenförorttill Memphis,Tennessee,säger:Wehavebeen fightingforthepast10yearstopersuade Congresstogivecommunitieslikeoursthe opportunitytoestablishalowpowerfmradio station.frankbluestein,chefsproducentpå GermantownCommunityTelevisionsäger: Ourcitywantstoprovidecommunityandcivic groups,studentsofallages,localartistsand othersthepowertocommunicateovertheir ownlpfmchannel. Detfinnsidag800aktivaLPFM stationeriusa ochmanräknarmedattinomettparårskall antalethameränfördubblats. Utländsktriskkapital tognästanallanyaradiotillstånd SBSRadiovanndenslutnabudgivningenom 13av14nyareklamradiotillståndiSverige. DärmedkanSBSRadiobörjasändapånya frekvenserivärmdö/norrtälje/östhammar, Skellefteå,Kiruna/Gällivare,Luleå,Värnamo/Sävsjö,Kalmar,Gotland,Simrishamn/Sjöbo/Tomelilla,Hässleholm/Bjärnum, Kristianstad,Lidköping,ÖrnsköldsvikochÖstersund/Åre.Detendatillståndetsomgicktill annanbudgivarevarsundsvallnämligenkilohertzab(mtgradio).storförlorarevardb Media,somdriverkommersiellnärradiobl.a.i Skåne.DBMediasöktesamtligaområdenmen fickinteettenda. SBSRadio,somägsavamerikanskariskkapitalbolag,kundeläggaupptotalt55miljonerkr fördenyatillståndensomgällertill31juli 2018.DyrastetillståndblevVärmdö/Norrtälje/Östhammardärfemanbudsgivaretävlade; 10,1miljonerkr.HärvannSBSRadiomot RadioRoslagenAB,DBMediaAB,Kilohertz ABochSkärgårdsradionAB.Härkommernu MixMegapolattsändas.ISundsvall,ÖrnsköldsvikochÖstersundhadedetjämtländska företagetonefmabinteenchansmotoligopolenpådensvenskamarknaden. Närradiostationmåltavla förnyungerskmedielag Denvidårsskiftetinrättadenyaochredan beryktademediemyndighetennmhhinledde medatttasigandenundersökningsominleddesredaniseptemberomradiotilos sändningavrapparenice T:slåt Warning,it s on.manmenarattensådan gangster rap skallspelasefterkl21ochintesomnukl 17.30medtankepåhurlåtenkanpåverka minderåriga.radiotilosmenardockattman inteharmångalyssnaresoärunder16ochfå förstårrapparenssångtext. english1 Radioochtv stationerkanfåbötaupptill euroommanisinasändningargår emotdetallmänhetensintressen,moraloch ordningellerommansänderpartiskinformation.medigmyndighetenbehöverdockinte närmarespecificeravadettsådantlagbrott innebär.(läsmeromdenkontroversiellaungerska medielagenunderavdelningenallmänt) Fakta:RadioTilosärintesomrapporteratsisvenskamedieren privatradiostation utanenickekommersiellnärradiostation s.k.community radio.ungernärdetförstalandetiösteuropamed ettsärskiltregelsystemfördetcivilasamhällets radiostationer.http://hirek.new.tilos.hu/?p=1812 Norsklokalradiokräver attfm bandetbehålls Norsklokalradioforbundkräverienskrivelse tillkulturdepartementetattfm bandetfredas forlokalradioocksåiendigitalframtid.det gällersåvälistorstädernasomirestenavlandet.nlrvillattallaresursersomkananvän

10 dasförsändningarskallvaratillgängligaoavsettomdetärianalogellerdigitalform.lokalradiostationernaskallsjöälvafåavgöra vilkentekniksomärbästochnårflestalyssnare.forvåremedlemmerhandlerdetikkeom entenanalogellerdigitalkringkasting,men omenmodernemultiformatkringkastingsom sikrerbådeanalogogdigitaldistribusjonsteknologi.derforsiernlrneitilstyrtavviklingav FM nettet,skrivernlr. KlartförDAB+iTyskland Efterfleraförseningarträffadesisistaminutenettavtalomenlanseringavdigitalradioi Tysklandnästaår.SändarbolagetMedia Broadcastsomharkommitöverensmedfem kommersiellaradiobolagomprisetochvillkorenförattsändanationelldigitalradiomed DAB+ tekniken.myndighetensomgenombrottetiförhandlingarnakomnärenbrittisk tillverkareavchipsfördab+mottagare,frontiersilicon,lovadeattdeltaienfyraårsreklamkampanjfördab+idekommersiellastationerna.avtaletvarenförutsättningföratt tv avgiftsmedelskullekunnaingåisatsningen sominnebärattpublicserviceradiondeutschlandfunkocksåsändsidelstaternarespektive nationellt. Digitalatesterpå FM bandetistorbritannien EfterdeframgångsrikatesternaiSriLankai höstaskommernudrm konsortietgöraen genomgripandetestavdrm+iedinburgområdetiskottlandunderförstakvartaletiår. Testernasyftarbl.a.tillatt mätaräckviddenvidolika sändningslägenoch effekter,jämföra räckviddenmellandrm+ ochanalogfmliksomattmätapåverkanav DRM+signalenpåFM signaleribandiim.m. Manskalltaframlämpligamätdatasomkan tillhadnahållasinternationellafrekvensmyndighetersomceptochitu. allmänt UngerskmedialagifrågasättsiEU KritikenmotUngernsnyamedialagväxer.EU haridaguttryckttvivelpåomungerns nyakontroversiellapresslagargårattförena medeu:slagarompressfrihet. Europakommissionensvicepresidentharnuiettbrev krävtattungernskaredogöranärmareför lagensinnehåll.enligtdennyalagen,som träddeikraftdenförstajanuarisammadag somungerntogöver ordförandeskapetieu, skaallallmännyhetsförmedlingövervakasav ennymyndighetvars medlemmarutsesav detstyrandepartietfidesz. Myndighetenkan dömamassmediertillböterpåuppemot6,5 miljonerkronorförrapporter sommyndighetenfinnerstötandeellerpolitisktobalanserade. Dessutomharmyndighetenrättattinspekteraallutrustningochdokumentsom mediaanvänder ochäventvingajournalister attavslöjasinakälloromdethandlaromnationellsäkerhet. Myndighetenjobbarredan påsittförstafallefterattenradiostationspeladeenlåtav rapparenice Tförtidigtpåkvällen(meromdettaunderavdelningenRadio). Lagenharkritiseratshårtinternationelltbl.a. avfrankrike,tysklandochsverigeliksom OSSE,AmnestyochEuropaparlamentet.Men regeringeniungernslårtillbakaochsägeratt landetärenstarkanhängaretillpressfrihet ochavfärdarkritikensomogrundadochbitvis absurd.. Detärintenödvändigtattändraen ungersklagbarafördenkritiserasiutlandet, sägerzoltankovacs,statssekreterareför kommunikationerinationellradio.menregeringenmåstenuändåbevisaföreuattlagen intekränkereu:spressfrihetslagar. Kommissionensjuristergranskarjustnuden194sidor långalaxtexten. Heladennyamedielagenfinnsattläsapåengelska här Media-Law FolkpartietstvåeuroparlamentarikerOlle SchmidtochCeciliaWikströmharnuställten skriftligfrågatilleu kommissionenomutvecklingeniungern.dekräversvaromvadkommissionenkommerattgöraförattstoppaden 10

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2007 : 19 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet

PUBLIC ACCESS 2007 : 19 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet PUBLIC ACCESS 2007 : 19 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet 28 november 2007 www.publicaccess.se Innehåll (se följebrev) Ledare Uppgradera Utbildningsradion

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009 EM D I E CEV CEV KL IU T N G 09 MEDIEUTVECKLING 2009 MEDIEUTVECKLING 2009 Radio- och TV-verket 2009 ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-27-7 Redaktör Tove de Vries Skribenter Eva Bengtsson, Ulrika Köling,

Läs mer

Mötesplats Bredband & SABOs Bredbandsdagar 2007.»Inför ett uppkopplat Sverige 2012 Stockholmsmässan 29-30 maj

Mötesplats Bredband & SABOs Bredbandsdagar 2007.»Inför ett uppkopplat Sverige 2012 Stockholmsmässan 29-30 maj UPPDATERAT 070506 Mötesplats Bredband & SABOs Bredbandsdagar 2007»Inför ett uppkopplat Sverige 2012 Stockholmsmässan 29-30 maj Under Mötesplats Bredband och SABOs Bredbandsdagar arrangeras mässan BredbandsExpo

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för

Läs mer

ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007

ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007 ARBETSMATERIAL FRAMTIDENS RADIO RADIO- OCH TV- VERKET MARS 2007 AB STELACON Alströmergatan 16 SE-112 47 Stockholm, SWEDEN Phone: +46 (0)8 58712000 Fax: +46 (0)8 58712002 office@stelacon.se www.stelacon.se

Läs mer

Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte

Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte Sidan 1 av 6 Protokoll Förenings Media Helsingborg Årsmöte Tisdagen 2010-03-23 kl. 19.00 1 Mötets öppnande Rolf Andersson öppnade mötet 2 Upprättande och justering av röstlängd. Röstlängd upprättades med

Läs mer

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg reportage Radio Text & foto: Håkan Lindberg Sveriges Radio i Göteborg. Intervju med Lars Mossberg Framtidens Radio Lars Mossberg jobbar med utvecklingsfrågor på Sveriges Radio. Det är en miljö av ständiga

Läs mer

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige

Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige Uppskattning av vägd kapitalkostnad för regleringen av marksänd fri-tv och analog ljudradio i Sverige Tjänsteområde KPMG Corporate Finance Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag 2 2. PTS föreslagna WACC 3 3.

Läs mer

Public serviceredovisning

Public serviceredovisning Public serviceredovisning 2012 1 Sveriges Radios styrelseordförande och vd har ordet... 3 2 Sveriges Radio 2010-2013... 5 2.1 Public service-uppdraget... 5 2.2 Sveriges Radios vision... 6 2.3 Redovisning

Läs mer

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM 10/11 Den tekniska utvecklingen utmanar på flera sätt de svenska ambitionerna med Public Service.

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Det här är Teracom Group

Det här är Teracom Group årsredovisning 2010 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket Rättsavdelningen Datum Dnr Lena van Aarem 2014-11-19 STY 2014-811 Tel. 08-405 03 49 Ert datum Er referens lena.van.aarem@tullverket.se Beslut om ändring i arbetsordningen (STY 2012-603) för Tullverket

Läs mer

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth

Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth Bluetooth Car Stereo Bilstereo med Bluetooth English Svenska Art.no. Model 38-3385 SM-8366UBR Ver. 201008 English Bluetooth Car Stereo Art. No. 38-3385 Model SM-8366UBR Please read the entire instruction

Läs mer

Satellitsignal upp till 10 km

Satellitsignal upp till 10 km z Allt z För Välj Med...a step into a digital world 130516 02161 signal upp till 10 km För en eller två paraboler samt terrest 1-2 paraboler z terrest signal i en fiber z mellan Quad- eller Quatro utgång

Läs mer

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid)

Landsmót 2014. 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir. 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Landsmót 2014 30 juni 6 juli Hella Rangárvellir FLYG OCH ENTRÉKORT SEK 4.400 30.6.2014 GOT-KEF DK7283 07:00 07:55 (lokal tid) 7.7.2014 KEF-GOT DK7286 09:15 12:00 (lokal tid) Hekla Travel AB önskar er välkomna

Läs mer

9/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68. 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror

9/2010. Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68. 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror 9/2010 Branschtidningarna Rateko samt El&Vitt Årgång 68 50:e IFA i Berlin Mässrapport om den hetaste hemelektroniken, småel och vitvaror Inspelnings-TV för Förmodligen Sveriges billigaste Inspelnings-TV?

Läs mer

Satellitmottagning med 19 m stor antenn

Satellitmottagning med 19 m stor antenn STATION REPORT Mottagningsstationen i Usingen, Tyskland Satellitmottagning med 19 m stor antenn 30 år av mottagning och sändning i Usingen i närheten av Frankfurt I en tidsålder när parabolerna bara blir

Läs mer

FILM I FICKAN PLATTA TV & HDTV FRAMTIDENS DIGITALA LIVSSTIL

FILM I FICKAN PLATTA TV & HDTV FRAMTIDENS DIGITALA LIVSSTIL NR 1 / 2005 / ÅRGÅNG 51 / PRIS 60 KR EXKL MOMS TIDNING FÖR ELEKTRONIKBRANSCHEN FILM I FICKAN PLATTA TV & HDTV FRAMTIDENS DIGITALA LIVSSTIL Sony och WALKMAN är registrerade varumärken som tillhör Sony Corporation,

Läs mer

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går

Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Spara denna säkerhetsinformation! om larmet går Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid Kemira Kemi AB eller Interlink AB i Helsingborg. Utgiven av Helsingborgs stad i samverkan

Läs mer

I26 VISA SVARSKORT O. 0 Ingen tid alls. 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, upp till 1 timme 3 Mer än 1 timme, upp till 1 och 1/2 timme

I26 VISA SVARSKORT O. 0 Ingen tid alls. 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, upp till 1 timme 3 Mer än 1 timme, upp till 1 och 1/2 timme I26 VISA SVARSKORT O För att hjälpa oss att förbättra våra frågor i framtiden så kommer här några avslutande frågor som rör flera ämnen och som liknar tidigare frågor. Var vänlig och försök INTE minnas

Läs mer