PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess."

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv kanalenfoxnewsochhögerextremtalkradio, liksomdetohämmadeochokontrolleradehatetpåtwitterochfacebook?dennugripne22 åringen harifleravideofilmerpåyoutubebl.a.anklagatregeringenföratthjärntvättamänniskormedspråketshjälp.gabriellegiffordskontoritucsonförstördesförraåretavvandalersominriktadesigpå demokraterinförrepresentanthusetsomröstningompresidentobamas omstriddasjukvårdsreform.honhartidigarevarnatförattden överhettadepolitiskaretorikenfrånframföralltdenultrakonservativatea Partyrörelsenutlöstvåldshotmothenne.SarahPalinharimånaderhaft enusa kartapåsinfacebooksida(förstnuborttagen)därgiffordoch andrademokratermärktsutmedhårkorsetpåettkikarsikte.palins anhängareharuppmanatsatt"laddaomochsikta"pådem.denlokala polisengerdenhatiskapolitiskaretoriken,särskiltkring sjukvårdsreformenochinvandrarlagarna,skuldenfördetökandevåldet. Övertolkningenavförfattningenomattvarjemedborgareharrättatt beväpnasigärettproblemsomusalyckligtvisintedelarmedandra demokratier.meddettaikombinationmeddetelektroniskamasshatet ochsystematiskalögnerimediapåeldadavdenstoraarbetslöshetenkanusadrivasnärmareiniett förstadiumavfascistism.hatmediakanstoppaenprogressivpresident aldrigtvärtom. ISverigeharviännuentryggaremediemiljö,menviärjuändåsommestberoendeavjustamerikanskamedierbådeifrågaomägandeavkommersiellakanalerochprogramutbudisynnerhetifråga omtelevisioneninklusivepublicservice.ingenräknarvälidagmedattfoxnewspåallvarbörjarsändaisverigeävenomstenbeckstv8tidigareharsäntkanalen.menmanskallaldrigvaraförsäker. MurdochetablerarnuenfoxkanaliNorge.Menhurblirreaktionenblandpolitikerochjournalister ommurdochtaröverkanal5och9isverige?uteblirreaktionenmotenaffärsidésombyggerpåen televisionmedhatochlögnerblirframtidenkuslig. Paradoxenärattvibehöveryttrandefrihetenförattförsvaraochstärkademokratin,menyttrandefrihetenkanocksåbidratillattknäckademokratin. Redaktör&Ansvarigutgivare:ChristerHederström Redaktionsråd:GunnarBergvallochOlaStockfelt,Teknik&Distribution:Ideosphere Omabonnemangochannat:http://www.publicaccess.se 1

2 2 ledarstick KanSVTspeglahelalandet? Detskallnuutredas igen omsvtenligtsinasändningsvillkorspeglarförhållandenailandetgenom attminst55procentavallmänproduktionenirikssändningarnaproducerasutanförstockholm. Då fårvihoppasattallaparterärheltärligaochintedöljersigbakomstatistikenutansertillsjälvainnehållet.attprogramsom Debatt och Go kväll sändsfrångöteborgresp.umeåspeglarpåinget sättförhållandenaidessastäder.efterallaårkandetnuvaradagsattproduceradessastudioprogramistockholmochsparainpåderesekostnadermedflyg,tågochhotellsomnågraminuters medverkanidessaprograminnebär.dentjattrandeklassenfinnsjusommestistockholmochhar nogingetemotattvisasittmiljömedvetande.svtumeåkansedanlägganerännumerenergipåatt visaupphelanorrlandförossalla. Radioutanförpublicserviceutanenchans VarförignorerasradiomedietutanförSverigesRadioårefterår?Kanskeärdetdenmodernasvenska myten?viärbästochbehöverinteläranågotavomvärlden.billigasteelen.bästakärnkraften.bästa järnvägarna.bästakustsjöfarten.bästafriskolan. Statenharnudelatutytterligaresändningstillståndtillkommersiellradiopå14orter.SamtligatillståndhargettstillbolagsomsedanlängekontrollerarallofficiellreklamradioiSverige.13avtillståndengicktillutländsktriskkapital.Detärtragisktattsändningstillståndendastgestilldesomkanbetalastatenbästochintetilldesomkanutlovaettprogramutbudsomärförankratidensvenskakulturenochkanbidratillattstärkaradiomedietochvidgayttrandefriheten.Iställetfårvinuenänstörrejukeboxmedreklamtjatterochheltutanpublicistisktinnehåll.Varförfickintedelokalaprivata entreprenörernauteilandet,somimångaårtvingatsfuskasigframsom ideellaföreningar och läggabeslagpånärradiofrekvenser,fåchansenattsändareklamradiopåriktigt?ochdärmedfredas detcivilasamhälletsradiofrekvenserpåfm bandet. Densedanlängeföråldradesvenskanärradionmåsteskrotastillförmånförennylokalradioefter brittiskmodell communityradio medenbredförankringilokalsamhället.ochsamtidigtkanju politikernafunderaövervadreklamradionärbraför.omdenågonsinpåallvarlyssnatpåden. radio och television 62miljonertill öppnakanalerochnärradioidanmark Radio ochtv nämndenharidecemberfördelat2011årsstödtillicke kommersiellradio ochtv.dethandlaromentotalpottpådkk 51,6miljoner(61,9SEK)varav65%gårtill regionalochnationellicke kommersielltvi MUX1(marksändadigitalnätet)och35%till lokalradio.164organisationersomharsändningstillståndförnärradiodelarsåledespå DKK18,1miljoch162organisationersom sändertvdelarpå33,5milj.pengarnakommerliksomtidigarefrånmedieavgiften(f.d.tvavgiften). Kulturministeranklagar BBCförvänstervridning BrittiskakulturministernJeremyHuntsäger attbbcharvisatsighaettvänsterperspektivi ettantalfrågor.ienintervjutheobserver, sadehuntattdetvaruppenbartfördeflesta attflerbbc anställdaskulleröstapålabour ochliberalernaänpådekonservativa.han sägerattföretagetpåsenastetidenintehar varititaktmeddenallmännaopinionenoch visatpartiskhetisådanafrågorsomeuropa, invandringenochnordirland.hanharockså

3 3 uttrycktsinfrustrationöverbbc:sbeslutatt sändaettpanoramaprogramomkorruptionen inomfifadagarnainnanbeslutetomvm 2018.DetskadadeenligtHuntEnglandsansökan. Domstolstoppar nyapublicservicekanaler EndomstoliAmsterdamharfastslagitattholländskakulturministernMarjavanBijsterveldt inteharlyckatspåettgenomgripandesätt undersökavilkamarknadseffekternabliravde fyranyadigitalapublicservicekanalersomhon nyligengodkänt.domstolenstöddedärmed invändningarnasomorganisationernaförtidningsutgivarnandp,dekommersiellakanalernavestraochkommersiellradiovcr.organisationernaharprotesteratmotministerns beslutattpublicservicebolagenskallkunna tillhandahålladiversenyainteraktivatvtjänster,innehållpåmobilaplattformaroch tolvtematiskaradiokanaler.manmenaratt beslutetvarettbrottmoteuropeiskakommissionensbeslutijanuari2010somtvingaren medlemsstatattövervägakommersiellamediersintresseninnannyapublicservicetjänsterkantasibruk. Starkkritikmotförhandsprövning avnyapublicservicetjänster InomEUhardesenastetreårenförekommit enhäftigdebattomhuruvidapublicserviceföretagenkaninföranyatjänstervidsidanav sittgängseuppdragomattsändaradioochtv främstdåpåinternet.detärframförallt kommersiellatv företagochtidningsutgivare somfruktarenoffentligfinansieradkonkurrens. Hösten2009beslutadesvenskariksdagen, efterförslagipropositionenomradioochtvi allmänhetenstjänst,attnyapermanentaprogramtjänsterellerandratjänsteravstörre betydelsesomsr,svtochurvilllanseraundertillståndsperiodenskaanmälastillregeringenförgodkännande.ipropositionenangavsattdetkundevaralämpligtattsjälva prövningenavtjänsternagörspåmyndighetsnivå,samtattregeringenavsågattutarbeta enmodellförhursådanaprövningarskaske. Anmälningskravetienlighetmedriksdagens beslutskrevsinianslagsvillkorenförsr,svt ochurför2010. Förhandsprövningenav"nyapermanenta programtjänster ellerandratjänsteravstörrebetydelse"skafr.o.m.dettaårsskiftegöras avmyndighetenförradioochtvochharanpassatstilleu kommissionensregleromstatsstödtillpublicservice.publicservicebolagen harvaritmotståndaretillenförhandsprövning ochärfortfarandemycketkritiska.demenar attnuinförseninnehållsprövningsomligger heltvidsidanavdenordningsomföreskrivsi yttrandefrihetsgrundlagen.sr ledningenkritiserarävendepraktiskakonsekvenserna,bland annatattkommersiellakonkurrenterfårförslagtillnyatjänsterpåremiss. Deformella aspekternaäravutomordentligvikt,säger MatsSvegforsochCillaBenkö,vdresp.vicevd försverigesradio. Vårtfrämstaskyddför oberoendeochyttrandefrihetipublicservice liggeridetgrundlagsfästayttrandefrihetsskyddet.nuinförseninnehållsprövningsom liggerheltvidsidanavdenordningsomföreskrivsiyttrandefrihetsgrundlagen.våruppfattningärattkravetpåprövningärgrundlagsstridigt. PåKulturdepartementetansermandockatt granskningenintegällerinnehållellervillkor försändningarna,utanbaraomhuruvidanya tjänsterskafåbekostasavtv avgiftsmedel.i sammanhangetärdetviktigtattgöraendistinktionmellanvillkorsomhörtillsändningstillståndetochdevillkorsomärkoppladetill tilldelningenavpengarfrånradio ochtvavgiften.tv avgiftspengarnaräknassomstatligtstödenligteu sregelverk.dethandlar därmedinteomvillkorförsändningarnautan fråganäromnyatjänsterskafåbekostasav tv avgiftsmedel.någoninnehållsprövningär detsåledesintefrågaom,sägermariaeka, expeditions ochrättschefikulturdepartementet. Isammanhangetärdetviktigtattgöraen distinktionmellanvillkorsomhörtillsändningstillståndetochdevillkorsomärkopplade tilltilldelningenavpengarfrånradio ochtvavgiften.radio ochtv avgiftspengarnaräknassomstatligtstödenligteu:sregelverk.det handlardärmedinteomvillkorförsändning

4 4 arnautanfråganäromnyatjänsterskafå bekostasavtv avgiftsmedel.detärocksåväsentligtattpåpekaattföretagensjälvaavgör vilkatjänstersomskaanmälas.beslutetär alltsåförenligtmedyttrandefrihetsgrundlagen,sägermariaeka. Speglarpublicservicelandet? RegeringenharuppdragitåtMyndighetenför radioochtvattutvärderaomdets.k.55 procentsvillkoretäreffektivtmedavseendepå programföretagensuppgiftattspeglaförhållandenihelalandet.utvärderingenskaredovisassenast1mars2011ochkommerattutgöraettunderlagidenavstämningmedprogramföretagensomskagenomförasunder nästaår. AttspeglahelalandetärencentraldelavSR:s ochsvt:suppdrag.meduppdragettillmyndighetenförradioochtvvillviundersökaom 55 procentsvillkoretverkligenbidrartilldetta. Detärintegivetattsjälvaproduktionsplatsen äravgörande,detkanocksåhandlavilkaslags programsomgörs,sägerkulturministerlena AdelsohnLiljeroth. television NorskaTV2numed nyttavtalmedstaten Efternästanettåravförhandlingarblevdet klartmedettfemårigtavtalmellandenkommersiellakanalentv2ochstatenomettnytt avtalsomfastställertv2:sställningsom «formidlingspliktigkommersiellallmennkringkaster».avtalet,somenbartgällerhuvudkanalenochgällerfråndettaårsskifte,ärprestigetungtochstrategisktviktigtförbäggeparter.avtaletgaranterarregeringenatttv2:har sitthuvudkontoribergen,dagliganorskspråkigaprogramochegnanyhetssändningar. TV2fårmöjlighetattförsäkrasigommerintäkterfråntv distributörernaochtv2 chefen AlfHildrummenarattföretagetnukankräva enmerrimligandelavdeintäkterkabelbolagentarinfrånkunderna.idagfårtv2canek 0.50krperanslutethushållavdeca krsomkabelkundernabetalarförettgrundpaketpermånad.tidigarehartv2ikabeltvistnemdakrävtnok16 25krperhushållenligtvadKampanjeuppger.Enframtidaökning avdistributionsintäkternapårunt20krper hushållkangetv2över200miljonerextra perår. DetteerensværtviktigavtaleforTV2somvil opprettholdehovedkanalenvårsomlandets enestekommersielleallmennkringkaster.vi skalogsåifremtidenværeetsterktalternativ tilnrk,medetbredtprograminnholdrundt hovedstolpenenyheter,sportogunderholdning,sägerhildrum.(kampanje) Öppnakundregister germertv licensintäkter NRKkansnartårligeninkasseraNOK200miljonermerilicensintäkter.2009ändradeStortingetradio ochtv lagensåattnrk:slicenskontorimoirana(motsvararsvenskaradiotjänst)fickrättatthämtaininformationsom namnochadresserfrånkundregistrenhostvdistributörernaochsamköradessamedlicensregistret.pådettasättkannrkavslöja hurmångasomfaktisktserpåtvutanattbetaladenobligatoriskalicensavgiften,skriver Aftenposten.Detuppskattasvaracatioprocent.NRK chefenhans ToreBjerkaastroratt mankommerattseresultatetförst2012. Öppnakanalen iköpenhamnkanfåännuenkanal Idetdanskamedieavtalet diskuteradesibörjanav2009möjligheterattgeytterligaresändningsutrymmemöjligheterförlo

5 5 kal tviköpenhamnsområdet,eftersomman bedömdeattenbartutrymmeförenbarten kanalimarknätetskanalknippemux1kanske inteskulleräckaiförhållandetillefterfrågan. IT ochtelestyrelsenmenarattdetfinnsutrymmeförenytterligarefemkanaleriköpenhamn,varavminstenförväntasvaragodtagbarförgrannländerna.dethandlaromen litenlokalsändare,somkantäckahuvudstadsområdetmedca2miljonerinvånare.it ochtelestyrelsensägerocksåattdetlätt kommerattfinnasenliknandeskickamöjlighettillårhus området. Dentillgängligakapacitetenkananvändasför såvälicke kommersiellochkommersielllokaltv.iförstafalletskulledärmednuvarande KanalKøbenhavnskapacitetfördubblas.59 organisationerficksändningstillståndhär sommaren2009,menutrymmeträckerförvar ochenorganisationtillenbarttretimmar sändningstidpervecka.styrelsenförbibliotek ochmedierharnuskickatutenremissföratt utrönavilketbehovsomidagfinns.remissen skallvarabesvaradislutetavjanuari. Nybranschorganisation fördanskaöppnakanaler Fællesrådetfortv sendesamvirkeridanmark (FTVS)ärnamnetpådenorganisationsom kommeratttillvaratadeicke kommersiellatvstationernasintressen.idagharmerän200 organisationersändningstillståndförickekommersielltviresp.regionellerrikstäckande idetmarksändadigitalnätet.dessaharorganiseratsigiåttaregionalas.k.sändarsamverkansorganisationerochenrikstäckande.dessa representerasnuisinturavftvs.enligtordförandeclaussørensenskallftvsvaraen remissinstansochförhandlingsberättigadorganisation,somskallsetillattvillkorenför icke kommersielltväroptimala.danmark kunnemåskebliveberigetmedlidtmeretvfra deregionaleoglokalemiljøer.deterselvfølgeligtskøntatkunnefølgemedifolketingsdebatterne,menderkunnejoogsåskenoget interessantienkommuneellerregion,derbør findevejtilfladskærmenideprivatehjem. Danmarkharbrugformeretvfrafolketom dereshverdag,såsammenhængskraftenide lokalesamfundfungerer,sägersørensen. Ökatsvenskägande avdansktv distribution Tele ochkabeloperatörenstofa,somägsav svenskainvestmentbolagetratos,köpercanal Digitalsdanskakabel tv verksamhetför120 miljonerkronor.säljareäravnorskastaten majoritetsägdatelenorscanaldigitalas. FörvärvetavserenbartCanalDigitalsdanska kabelverksamhet.under2009hadedenna verksamhet42anställdaochomsatte383 MDKK.CanalDigitalerbjudertriple playtjänster,menenstordelavverksamhetenär agentverksamhet,d.v.s.förmedlingavkanalutbudtillantennföreningaridanmarksom tillsammansharca anslutnahushåll. CanalDigitalharidagslägetca56.000abonnerandekunder. RatosförvärvadeförraåretStofaavTeliaSoneraförDKK1.090miljoner.Stofaförvärvades1995avTelia.Stofahar470anställdaoch omsatte mdkk.iochmedförvärvetharnustofaöver anslutnahushåll.(läsmeripublicaccessnr72010) Bakgrund:Svenskaintressen(staten)kontrollerar nuenstordeltv distributionenidanmark.den marksändadigital tv:nnårnu98,5%avlandetoch helanätetavbroadcastservicedanmarka/sägs avstatligateracom,somocksågenomdotterbolagetboxerärprogramoperatörfördekommersiella kanalknippena(mux3 6)imarknätet.TDCärdock fortfarandestörstakabeloperatören. Nordensstörstakabel tv bolagtillsalu Comhem,med650anställdaägsidagavamerikanskariskkapitalisternaCarlyleochProvidenceEquityPartner.Normaltsäljerriskkapitaleteninvesteringefterfemårochnuvill ägarnasäljabolaget somvärderastill13 18 miljarderkronor.flera nordiskateleoperatörerlärvara intresserade,skriver DagensIndustri.DanskaTDC,norskaTelenor ochsvenskateliasonera,3ochtele2pekasut sompotentiellaköpare.enligtdi:skällahar TeliaSonerasonderathosEU:skonkurrensmyndigheteromdetvoremöjligtattköpaett sådantbolagidag.teliatvingadesavkonkur

6 6 rensskälsäljacomhem(tidigaresvenskakabel tvab)vidfusionenmedsonera2003. ComhemköptesdåavWallenbergsriskkapitalbolagEQTförreaprisetcirka2miljarder kronor.tvåårsenaresåldescomhem tillnuvarandeägare.prislappenlandadedåpå 10miljarderkronor. ComhemärSverigesstörstakabel tv bolagmed anslutnabetalandehushåll.Närmaste konkurrentikabelärtelenorägdacanaldigital med hushållmensomannarsärstörstpå satellitdistributionen. Tv operatörernastopparsvtplay KonfliktenberorpåattoperatörernaochupphovsrättsorganisationenCopyswedeintelyckatskommaöverensomvemsomskabetala rättighetskostnadernaförmaterialetisvt Play.TidigareharSVTbetalatdeupphovsmän ochprogrammakaresomcopyswedeföreträder.frånochmedårsskiftetmåstedockoperatörernasjälvakommaöverensmedupphovsrättsorganisationenomnyavillkor.innehålletisvtplay tjänstenkommerdärförsuccessivtattminskaframtill31januari.då kommersvtplayheltplockasborturoperatörernasboxar,omingetnyttavtalskrivspå. BeskedetgällerenbartSVTPlay tjänstersom förmedlasviaoperatörernasboxar.operatörernaskunderkommeralltsåattkunnafortsättaanvändasvtplayöverwebbensom vanligt. Iavtaletgårdettillexempelinteattförstå vilketmaterialavtaletomfattar,vilkarättighetsinnehavaresomcopyswedeföreträder ochdessutomharersättningsnivåernahöjts fleragångerom,utanförklaring,skriverbredbandsbolaget.telia SoneraskriveriettuttalandeattCopyswedebegärfyragångermeri ersättningutanattinnehålletutökas.copyswedemenardockattdeavgiftersomsvt betalatbaravarittemporäraochgiltigaunder tjänstensuppstartsfasochpåpekaratt"den ersättningsomnubegärsliggerunderden nivåsomoperatörernabetalarförmotsvarandetjänstidanmark".(idg.se) PubliklyftförsvenskaBarnkanalen Barnkanalensframgångar slårallamedhäpnad, skriversvt:sinterntidning VipåTV.Kanalenharrunt dagligatittare. Närmastekonkurrenthar MedanTVtittandetgenerelltminskati Sverige,harBarnkanalen fåttstadigtflertittare.räckviddeniåldrarna 7 11harökatmed3,2procentenheter,och nårnu26procentavallaiåldersgruppen. Småbarnensandelavsintittartidförbarnkanalenfickfrån32procent2009till37iår.Jag trorattframgångarnaärtackvareattvikan erbjudaettsåvarieratutbud.viharbredden, alltfrånlillaaktuellttillanimation,sägerkanalchefensafasaiyaritilljournalisten. Kanal5och9iSverigekansäljas Denamerikanskägdatyskamediekoncernen ProSiebenSat1:svdThomasEbelingsäger enligtrapidtvnewsattinvestmentbankenjp MorganharfåttiuppdragattutredaenförsäljningavaktiviteternaiSkandinavienoch Benelux.MeneneventuellförsäljningkommerinteattgällahelaSBSBroadcasting,som ProSiebenSat1togöver2007.Enutgångspunktförförsäljningenärattgörasigavmed detv kanalersomintelyckatstasiginbland detrestörstaivarjeland.kanalernaiungern, BulgarienochRumänienkommerdockatt behållas.(radionytt). SannolikhetenattKanal5och9dettaårbyter ägareärsåledesstormedtankepåattförädlingochvidareförsäljningenärriskkapitalets funktion.dessutomfinnsingetsomtalarför attmannågonsinskallkunnanåtredjeplatsen isverigeitävlanmedsvt,bonnierskoncernen ochstenbeckssfären.2009hademanen publikandelpå9%ijämförelsemedstenbeckssfärens17,3%ochtv4ab:s28,9%. Sydamerikanerväljerbort europeisktv standard Uruguayväljerdenjapansk brasilianskadigitalatv standardenisdb TiställetfördeneuropeiskakonkurrentenDVB T,sommantidigare

7 7 beslutatskulleblistandardenviddenanaloga nedsläckningen2014.uruguayvillvaramed påsammatågsomsinagrannarochpartnersi Mercosur;Brasilien,ArgentinaochParaguay. Merän2.000öppnakanaleriUSA Eninventeringvisarattdetfinnsmerän1.900 communityellerpublicaccesstv stationeri USA.Kartläggningenärdockintefullständig ochdetberäknasfinnasytterligarenågra hundratalsstationer.avde276städermed flerän invånareärdetendast22som kommuneninteregelbundetdirektsändervia kabel tvfrånfullmäktigemötenochliknande.78%avdessakommunersänderikanaler somdesjälvadriver(governmentalaccess),i övrigakommunerombesörjsdettaavideella organisationer(publicaccess)elleravkabelbolagensjälva. Driftsansvaretfördeca1.900tv stationernafördelaspå 800kommun(cityellercounty) governmental access 250skolsystem(kommunala) educational access 175högskolorochuniversitet educational access 450icke vinstdrivandeorganisationer public access Samtligakanalertillhandahållsförpublika medietjänsterutankostnadavkabelbolagen somkompensationtillkommunernaförrätten attanvändadetoffentligautrymmet(främst kabeldragningpåkommunalmark)ienlighet medbeslutetikongressen;1984cableact. TheKnightCommissionReportontheInformationNeedsofCommunitiesinaDemocracy harocksåfastslagitdenviktigarolldessakanalerspelar:publicpolicyshouldenablelocal communitiestocapitalizeonallavailabletools forconnectingcitizenstolocalinformation flows...public,educational,andgovernment cablechannelsbelonginafavoredtierin termsofeaseofaccess. Läsmerominventeringenpå ow_many_cities_have_access_tv_more_than_you_ might_think Mer om detta finns också på HDTVvanligtiUSA,men3Ddröjer Majoritetenavdeamerikanskahushållen 61 % harminstenhdtv mottagareoch26% harflerahdtv,menfåkonsumentertänker köpaen3d mottagare.färreän1%avhushållenharidagen3d mottagareochävenom 80%avvuxnaiUSAharhörttalatsom3Dså ärendast8%intresseradeavettköp.(multichannelnews) FoxNewsgöramerikanarnadumma DenrepublikanvänligaochhögerextremanyhetskanalenFoxNew anklagasoftaförattvara fylldavlögnerochohöljd propaganda.ochbägge delarnaärriktiga.det framgåravenundersökningsomgjortsavuniversityofmaryland. ForskarnadrarslutsatsenattjumermantittarepåFoxNewsjumerfelinformeradblirman omsamhällslivetiusaochrestenavvärlden. Ävenandratv nätverkharlättförattfelinformeraibland.enligtundersökningenkan dockmsnbc:stittareglädjasigåtattvara mestvälinformerade. FoxNews,somägsavmediemogulenRupert Murdoch,ärnumeranyhetskanalenmedde flestatittarnaiusa. KulturkanalenArte ifrågasattifrankrike DenpaneuropeiskakulturkanalenArteskapadesförtvådecenniersedanavfranskaoch tyskastatenochsänderbådepåfranskaoch påtyska.detharnublivitenkontroversiell frågaifrankrikeomdefranskaochtyskaskattebetalarnaskallfortsättaattbetala400miljonereuroperår.2005hadearteentittarandelom3,5%ifrankrikeochförraårethade andelensjunkittill2,5%.itysklandhartittarandelenökadnågot,menpåenmarginell andelfrån0,5till0,7%.

8 8 radio Obamasignerarlagförslag: Amerikansknärradiofårfrittfram Representanthusetgodkändestraxförejul lagförslagetsomnumöjliggörytterligare hundratalsnyalokalalågeffektsradiostationer (LowPowerFM LPFM) icke kommersiell närradio.iöverettårochinidensistaveckan obstrueradesprocessenikongressenavde kommersiellaradiobolagenslobbyorganisationnabsomhävdadeattlpfm stationerna skullekunnastöradebetydligtstarkarekommersiellaradiostationerna.menlagtexten försågsisistaminutenmedförbehållsom markerarskyddmotstörningar.enoberoende utredninghardocktidigarefastslagitattrisken förstörningarharöverdrivitsavnab.lagförslagetlocalcommunityradioact,somtidigarehargodkäntsavsenaten,togsmedacklamation.4januari2011skrevpresidentobamaunderlagförslaget. Thisbillwillallowchurches,schools,neighborhoodgroups,andotherstoputcommunityorientedprogrammingontheair anditwill helpfirstrespondersprovidethosecommunitieswithcriticalinformationintimesofnaturaldisastersorotheremergencies,sadekongressledamotenmikedoyl,(d Penn.),enav dedrivandebakomlagförslaget.isenaten engageradesigbl.a.johnmccain(r)redan frånbörjanifrågan. Redanår2000möjliggjordemediemyndighetenFCCattLPFMkundefåsändningstillstånd ochmanräknandemedatttusentalsnyaradiostationerskullebörjasända.menstarka intresseorganisationerbl.a.dekommersiella radiobolagenslobbyorganisationnabsatte stoppförvidareutvecklingframtillidag.men åtskilligaorganisationerinomdetcivilasamhälletdrevkampenföregnaradiostationer. Dessaorganisationerfinnspåheladenpolitiskaskalanochfickocksåettbrettstödibåda partiernaikongressen.lpfmisaprovenmechanismforempoweringcommunitiestocreatetheirown,trulylocaloutletsinamedium toooftendominatedbyafewcorporategiants,sägerkamillakovacsimediaaccessproject(map). Glädjenärstorbland tusentalssomengageratsigförlpfm.i amaleadership organizerfromthe ranksofthepoor workingwithother low wageworkers fightingforhuman rightsinmaryland, sägerveronica DorseyfrånUnited Workers,enorganisationförmänskligarättigheteriBaltimore.LowpowerFMradiowould allowtheunitedworkerstoexpandthemessageofourendpovertyradioshow,whichis currentlyonlyavailableontheinternet.end PovertyRadiodevelopsleadersandgivesworkersawaytotelltheirstoriesandbeheard andalowpowerfmstationwouldreachalot ofpeoplewhodonothaveaccesstotheinternet.lpfmisawayforthoseinthecommunity whoarestrugglingtosurvivetohearstories thattheycanrelateto,andtoknowthatthey arenotaloneinthisstruggleforhumandignity,sägerdorsey. CivilrightsgroupsandcommunityorganizationshavewantedlowpowerFMradiofor years,andnowthechanceishere, sägerbettyyu,koordinatorimediaactiongrassroots Network.FromSeattle,Oakland,andAlbuquerquetoMinneapolis,SanAntonio,KentuckyandPhiladelphia,thousandsofcommunitiesknowthathavingaccesstoourownslice ofthedialmeansatooltobuildourmovementsforjustice.wehavewonsomething hugeincongress,butthefightisnotover. NowweneedtoworkattheFCCtomakesure asmanylicensesaspossiblecanbeavailable inruralcommunities,townsandsuburbs,and America'scities. LPFM stationerhartidigareräddatlivunder störrestormarnärstoraradiostationerblivit strömlösaellerintenårlokalsamhällenistormensöga.wqrz LPiBaySt.Louis,MississippifickutmärkelseravPresidentBushand andraefterkatrina2005,närenavstationens

9 9 teknikersimmadeöverenöversvämmadflod medbränslepåryggenföratthållastationens generatorigång.kongressmedlemmarfrån bäggesidorserocksåstödetlocalcommunity RadioActsomenkraftfullåtgärdförattöka beredskapenöverhelalandet. FrankBluesteiniGermantownenförorttill Memphis,Tennessee,säger:Wehavebeen fightingforthepast10yearstopersuade Congresstogivecommunitieslikeoursthe opportunitytoestablishalowpowerfmradio station.frankbluestein,chefsproducentpå GermantownCommunityTelevisionsäger: Ourcitywantstoprovidecommunityandcivic groups,studentsofallages,localartistsand othersthepowertocommunicateovertheir ownlpfmchannel. Detfinnsidag800aktivaLPFM stationeriusa ochmanräknarmedattinomettparårskall antalethameränfördubblats. Utländsktriskkapital tognästanallanyaradiotillstånd SBSRadiovanndenslutnabudgivningenom 13av14nyareklamradiotillståndiSverige. DärmedkanSBSRadiobörjasändapånya frekvenserivärmdö/norrtälje/östhammar, Skellefteå,Kiruna/Gällivare,Luleå,Värnamo/Sävsjö,Kalmar,Gotland,Simrishamn/Sjöbo/Tomelilla,Hässleholm/Bjärnum, Kristianstad,Lidköping,ÖrnsköldsvikochÖstersund/Åre.Detendatillståndetsomgicktill annanbudgivarevarsundsvallnämligenkilohertzab(mtgradio).storförlorarevardb Media,somdriverkommersiellnärradiobl.a.i Skåne.DBMediasöktesamtligaområdenmen fickinteettenda. SBSRadio,somägsavamerikanskariskkapitalbolag,kundeläggaupptotalt55miljonerkr fördenyatillståndensomgällertill31juli 2018.DyrastetillståndblevVärmdö/Norrtälje/Östhammardärfemanbudsgivaretävlade; 10,1miljonerkr.HärvannSBSRadiomot RadioRoslagenAB,DBMediaAB,Kilohertz ABochSkärgårdsradionAB.Härkommernu MixMegapolattsändas.ISundsvall,ÖrnsköldsvikochÖstersundhadedetjämtländska företagetonefmabinteenchansmotoligopolenpådensvenskamarknaden. Närradiostationmåltavla förnyungerskmedielag Denvidårsskiftetinrättadenyaochredan beryktademediemyndighetennmhhinledde medatttasigandenundersökningsominleddesredaniseptemberomradiotilos sändningavrapparenice T:slåt Warning,it s on.manmenarattensådan gangster rap skallspelasefterkl21ochintesomnukl 17.30medtankepåhurlåtenkanpåverka minderåriga.radiotilosmenardockattman inteharmångalyssnaresoärunder16ochfå förstårrapparenssångtext. english1 Radioochtv stationerkanfåbötaupptill euroommanisinasändningargår emotdetallmänhetensintressen,moraloch ordningellerommansänderpartiskinformation.medigmyndighetenbehöverdockinte närmarespecificeravadettsådantlagbrott innebär.(läsmeromdenkontroversiellaungerska medielagenunderavdelningenallmänt) Fakta:RadioTilosärintesomrapporteratsisvenskamedieren privatradiostation utanenickekommersiellnärradiostation s.k.community radio.ungernärdetförstalandetiösteuropamed ettsärskiltregelsystemfördetcivilasamhällets radiostationer.http://hirek.new.tilos.hu/?p=1812 Norsklokalradiokräver attfm bandetbehålls Norsklokalradioforbundkräverienskrivelse tillkulturdepartementetattfm bandetfredas forlokalradioocksåiendigitalframtid.det gällersåvälistorstädernasomirestenavlandet.nlrvillattallaresursersomkananvän

10 dasförsändningarskallvaratillgängligaoavsettomdetärianalogellerdigitalform.lokalradiostationernaskallsjöälvafåavgöra vilkentekniksomärbästochnårflestalyssnare.forvåremedlemmerhandlerdetikkeom entenanalogellerdigitalkringkasting,men omenmodernemultiformatkringkastingsom sikrerbådeanalogogdigitaldistribusjonsteknologi.derforsiernlrneitilstyrtavviklingav FM nettet,skrivernlr. KlartförDAB+iTyskland Efterfleraförseningarträffadesisistaminutenettavtalomenlanseringavdigitalradioi Tysklandnästaår.SändarbolagetMedia Broadcastsomharkommitöverensmedfem kommersiellaradiobolagomprisetochvillkorenförattsändanationelldigitalradiomed DAB+ tekniken.myndighetensomgenombrottetiförhandlingarnakomnärenbrittisk tillverkareavchipsfördab+mottagare,frontiersilicon,lovadeattdeltaienfyraårsreklamkampanjfördab+idekommersiellastationerna.avtaletvarenförutsättningföratt tv avgiftsmedelskullekunnaingåisatsningen sominnebärattpublicserviceradiondeutschlandfunkocksåsändsidelstaternarespektive nationellt. Digitalatesterpå FM bandetistorbritannien EfterdeframgångsrikatesternaiSriLankai höstaskommernudrm konsortietgöraen genomgripandetestavdrm+iedinburgområdetiskottlandunderförstakvartaletiår. Testernasyftarbl.a.tillatt mätaräckviddenvidolika sändningslägenoch effekter,jämföra räckviddenmellandrm+ ochanalogfmliksomattmätapåverkanav DRM+signalenpåFM signaleribandiim.m. Manskalltaframlämpligamätdatasomkan tillhadnahållasinternationellafrekvensmyndighetersomceptochitu. allmänt UngerskmedialagifrågasättsiEU KritikenmotUngernsnyamedialagväxer.EU haridaguttryckttvivelpåomungerns nyakontroversiellapresslagargårattförena medeu:slagarompressfrihet. Europakommissionensvicepresidentharnuiettbrev krävtattungernskaredogöranärmareför lagensinnehåll.enligtdennyalagen,som träddeikraftdenförstajanuarisammadag somungerntogöver ordförandeskapetieu, skaallallmännyhetsförmedlingövervakasav ennymyndighetvars medlemmarutsesav detstyrandepartietfidesz. Myndighetenkan dömamassmediertillböterpåuppemot6,5 miljonerkronorförrapporter sommyndighetenfinnerstötandeellerpolitisktobalanserade. Dessutomharmyndighetenrättattinspekteraallutrustningochdokumentsom mediaanvänder ochäventvingajournalister attavslöjasinakälloromdethandlaromnationellsäkerhet. Myndighetenjobbarredan påsittförstafallefterattenradiostationspeladeenlåtav rapparenice Tförtidigtpåkvällen(meromdettaunderavdelningenRadio). Lagenharkritiseratshårtinternationelltbl.a. avfrankrike,tysklandochsverigeliksom OSSE,AmnestyochEuropaparlamentet.Men regeringeniungernslårtillbakaochsägeratt landetärenstarkanhängaretillpressfrihet ochavfärdarkritikensomogrundadochbitvis absurd.. Detärintenödvändigtattändraen ungersklagbarafördenkritiserasiutlandet, sägerzoltankovacs,statssekreterareför kommunikationerinationellradio.menregeringenmåstenuändåbevisaföreuattlagen intekränkereu:spressfrihetslagar. Kommissionensjuristergranskarjustnuden194sidor långalaxtexten. Heladennyamedielagenfinnsattläsapåengelska här Media-Law FolkpartietstvåeuroparlamentarikerOlle SchmidtochCeciliaWikströmharnuställten skriftligfrågatilleu kommissionenomutvecklingeniungern.dekräversvaromvadkommissionenkommerattgöraförattstoppaden 10

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 Boka nu!...och du får mer för pengarna. Foto: Gotlands kommun Boka inför ALMEDALSVECKAN! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00 Gotland Just Nu är den

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Tionde uppdaterade upplagan Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring UNivnrsrrATc-B'.^'.c ' Innehåll Förord 11 DEL I INTRODUKTION 1. Massmedierna

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

1 Analog TV. Televisionens historia

1 Analog TV. Televisionens historia 1 Analog TV Kapitel 1 Analog TV Televisionens historia Utvecklingen av televisionen startade officellt 1884 i och med att tysken Paul Nipkow tog patent på ett mekaniskt televisionssystem tillsammans med

Läs mer

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB Regeringsbeslut 90 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2292/MFI (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ku2013/2310/MFI (delvis) Ku2013/2532/MFI Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM 10/11 Den tekniska utvecklingen utmanar på flera sätt de svenska ambitionerna med Public Service.

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

RADIOHISTORIA I NORR

RADIOHISTORIA I NORR 1 RADIOHISTORIA I NORR Nr 1/2012 Information 2012-06-08 Vandringsutställningen om radions första tid i Norrbotten. Utställningen har under hösten varit utställd på Norrbotten Museum. Där visades också

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Hela antennsortimentet hittar du på autokatalogen. Antenner hittar du under noden bilstereo/multimedia. Sedan är de grupperade enligt fm, gps, gsm,

Hela antennsortimentet hittar du på autokatalogen. Antenner hittar du under noden bilstereo/multimedia. Sedan är de grupperade enligt fm, gps, gsm, 16 Hela antennsortimentet hittar du på autokatalogen. Antenner hittar du under noden bilstereo/multimedia. Sedan är de grupperade enligt fm, gps, gsm, kombination osv. Antenner 2011 FM / Universalantenner

Läs mer

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1/5 Dnr 15/01405 Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1. Programtjänster registrerade som sändningar genom tråd Programföretag Programtjänst AB Svenska Spel AB Wisth &

Läs mer

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA.

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 BOKA NU!...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Foto: Gotlands kommun BOKA INFÖR ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 Almedalsveckan Gotland

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

1 3 5 7 9 11 13 12 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 90 122 80 109 225 200 70 60 95 82 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS 100 20 1000 1500 2000 2500

Läs mer

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 Boka nu!...och du får mer för pengarna. Foto: Gotlands kommun Boka inför ALMEDALSVECKAN! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00 Gotland Just Nu är den

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar inuti, dessa

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

En första översikt Mars 2015

En första översikt Mars 2015 Nordicom-Sveriges Medie barometer 4 En första översikt Mars 5 Nordicom-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen 4 Andel av befolkningen 9-79 år som använder olika massmedier en genomsnittlig dag 4 (%)

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03- 20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN

ÖPPET. fibernät. Telefoni. Ethernet. Öppet Stadsnät. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden. noder. Serverhall. bandbredd DETTA ÄR KRAFTRINGEN DETTA ÄR KRAFTRINGEN Detta är Kraftringen Kraftringen är en kompetent, heltäckande partner inom energi och miljöområdet och besitter spetskompetens inom värme, kyla, värmepumpar, bredband/fiber, kraft,

Läs mer

I26 VISA SVARSKORT O. 0 Ingen tid alls. 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, upp till 1 timme 3 Mer än 1 timme, upp till 1 och 1/2 timme

I26 VISA SVARSKORT O. 0 Ingen tid alls. 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, upp till 1 timme 3 Mer än 1 timme, upp till 1 och 1/2 timme I26 VISA SVARSKORT O För att hjälpa oss att förbättra våra frågor i framtiden så kommer här några avslutande frågor som rör flera ämnen och som liknar tidigare frågor. Var vänlig och försök INTE minnas

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL

ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL TM ELKO Link Home ANVÄNDARMANUAL Ett smidigt och strukturerat nätverk för privat boende ELKO Link Home är ett flexibelt och framtidssäkert nätverk för bostäder och lägenheter. Det ger en universell och

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014

Schibsteds resa. Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Schibsteds resa Raoul Grünthal Koncernchef Schibsted Sverige Ruter Dam 6 februari 2014 Samma behov in i den digitala världen Tidning Annonser Reseservice Guider Katalogtjänster Service-journalistik. El,

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

Para ihop Technicolor TG 233

Para ihop Technicolor TG 233 Sida 1 av 11 Para ihop Technicolor TG 233 Det här behöver du: Två stycken Technicolor TG233, med tillhörande strömadaptrar och nätverkskablar. 1. Anslut en nätverkskabel mellan en av enheterna och ditt

Läs mer

Mediearbetets grunder Välkomna!

Mediearbetets grunder Välkomna! Mediearbetets grunder Välkomna! Klara Ahlqvist-Gustafsson Obstinator AB Tel: 070-740 72 09 Mail: Lördag 4 juni Hålltider: 10.00-11.30 Medias grundläggande funktionssätt Så funkar media! Vad som utgör en

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Medierna och arbetskraftsinvandringen

Medierna och arbetskraftsinvandringen Timbro Medieinstitut 2013-03- 26 Medierna och arbetskraftsinvandringen GENOMGÅNG AV SEX MEDIERS RAPPORTERING DET SENASTE ÅRET Reformen om arbetskraftsinvandring från länder utanför EU sjösattes 2008. Mediernas

Läs mer

Uppgift 3 Mediernas historia och utveckling Tidningarnas och tv mediets historiska utveckling

Uppgift 3 Mediernas historia och utveckling Tidningarnas och tv mediets historiska utveckling Uppgift 3 Mediernas historia och utveckling Tidningarnas och tv mediets historiska utveckling Kurs: Medie och kommunikationsvetenskap A, 30 p Kursledare: Piotr Urniaz Institutionen för kultur och medievetenskaper

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden

ÖPPET. STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden ÖPPET STADSNÄT Snabbaste vägen in i framtiden En sak kan vi vara helt säkra på det kommer aldrig att gå långsammare! Nä, snabbare och snabbare det är tidens melodi. Idag är du glad för 100 Mbit/s men snart

Läs mer

Plats för projektsymbol. Tjänsteknutpunkt PILOT

Plats för projektsymbol. Tjänsteknutpunkt PILOT Tjänsteknutpunkt PILOT NSII Nätverket för Svensk Internet-Infrastruktur Medlemmar: FMV, Frobbit, Netnod, STUPI, SUNET och TU-Stiftelsen Vi har några av världens ledande experter inom områdena DNS, tid,

Läs mer

Att sända kommersiell radio

Att sända kommersiell radio Att sända kommersiell radio 1 Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Gert Nilson Jernkontoret, Lars Bentell, Jernkontoret och Bengt Åke Wennberg, Samarbetsdynamik AB

Gert Nilson Jernkontoret, Lars Bentell, Jernkontoret och Bengt Åke Wennberg, Samarbetsdynamik AB "Framtidens industriarbete" GertNilsonJernkontoret,LarsBentell,JernkontoretochBengt ÅkeWennberg,SamarbetsdynamikAB Bakgrund DetråderstorenighetomattSverigestårinförstorautmaningaromviskall kunnahävdaossidenglobalakonkurrensenochbehållaarbetsplatseroch

Läs mer

MARY KAY MARKNADSPLAN!

MARY KAY MARKNADSPLAN! MARY KAY MARKNADSPLAN! Hur vi tianar våra pengar: (hur vi jobbar) Klasser Facialsl makeup Kundvård /Mer-köp Ledarskap 0-2999kr exkl.moms. = 30% 3000-4999kr -/l- = 40% 5000-& tlppåt -/l- = 50% Klass snitt

Läs mer

OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10

OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10 OPS- Offentlig Privat Samverkan Ett alternativ för Simrishamns kommun? 2009-03-10 Linda Andersson, +46 8 520 593 20, +46 70 318 93 20 linda.m.andersson@se.ey.com Innehållsförteckning 1 Bakgrund 2 Vad är

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund.

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77 Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Vem/vad är Sveriges DX-Förbund (SDXF) Sveriges DX-förbund företräder den "semi-professionella" lyssnarskaran som

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Tidskrifter säljer produkter!

Tidskrifter säljer produkter! säljer produkter! engagerar! är det medium man generellt värdesätter högst. Dessutom sysslar man sällan med annat samtidigt som man läser. Konsumenterna i Ball States undersökning ägnade sitt främsta intresse

Läs mer

MTG TV &Radio. Webbmöjligheter. www.mtgwebb.se

MTG TV &Radio. Webbmöjligheter. www.mtgwebb.se MTG TV &Radio Webbmöjligheter www.mtgwebb.se Play TV3Play, TV6Play, TV8Play Play (annonsformat) Prespot/midspot/postspot, overlay och branded player Play MTG TVs web tv portal (TV3Play, TV6Play, TV8Play)

Läs mer

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information.

Vi har startat en bokcirkel som träffas 1g/månaden, kontakta Pernilla för mer information. Torsdag 1/11 10.00-11.00 13.30-14.15 Minns du sången? Sång & musik med Aspnäskyrkan. Fredag 2/11 13.30-14.45 Vi spisar skivor. Måndag 5/11 13.00 Filmvisning. Repmånad Tisdag 6/11 10.00-11.00 Knep & Knåp.

Läs mer

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma

Om läsning. Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma Om läsning Vad, när, var och hur läser du? Ta med och läs med dem där hemma I bokstävernas krumelurer, i deras hopflätning till ord och meningar finns många hemliga rum När man fått tag i läsandet har

Läs mer

Lämna in dina filmer och bilder till oss. Nya priser och information för 2015. på Åsele Videoteknik

Lämna in dina filmer och bilder till oss. Nya priser och information för 2015. på Åsele Videoteknik Lämna in dina filmer och bilder till oss Nya priser och information för 2015 på Åsele Videoteknik information Sida 2 Information om Videoteknik & bildarkivet Sida 3 Film Sida 4 Smalfilmer Sida 6 Filmning

Läs mer

Minnessystem. Minneshierarki. Flyktigt eller icke flyktigt huvudsakliga egenskaper. Minneshierarki

Minnessystem. Minneshierarki. Flyktigt eller icke flyktigt huvudsakliga egenskaper. Minneshierarki Minneshierarki, minnestyper och teknologier Minneshierarki Ideally one would desire an indefinitely large memory capacity such that any particular word would be immediately available. We are forced to

Läs mer

Årets julklappslista!

Årets julklappslista! Årets julklappslista! Gör som jag och beställ era julklappar idag. Riskerar inte att bli utan. Bestäm sedan själv när leverans ska ske. Dessutom extra bra priser och returrätt enligt ök. Samtliga priser

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002

FÖRTROENDE- BAROMETER 2002 FÖRTROENDE- BAROMETER 2 MEDIEAKADEMIN FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLS- INSTITUTIONER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 19 november 2. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer

Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Fördelar Enkelt Billigt Snabbt Bildbehandlig Bildhantering Lätt att dela med sig Bli bättre fotograf Digitalt foto Modern teknik för alla fotografer Vad behöver jag? Kamera Oundgängligt Dator Praktiskt

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år

Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år Rosa Huset-Resursintensivt HVB Ålder 9-13år Rosa Huset Resursintensivt Specialenhet inom Adventum Behandlare Behandlingssamordnare Vårdchef Områdeschef Uppdrag Barn med funktionsnedsättning Utagerande

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1)

HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) HÅRDVARUSPECIFIKATION LS4098-UH(1) INNEHÅLL!" # $%!& # ' # ( #! " # $ " # " % " Consafe Logistics erbjuder hårdvara och relaterade tjänster enligt nedanstående specifikation. Om MA-Skåne att köpa hårdvara

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska 2 Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Webbplats www.riksdagen.se Postadress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm Besöksadresser

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden

Moving Media. Southern Sweden. En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Moving Media Southern Sweden En kreativ upplevelseindustri med fötterna i framtiden Karin Johansson-Mex Utveckligssamordnare för film och rörlig bild Näringslivsutveckling Region Skåne Karin.mex@skane.se

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning

EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning EH-OC2-IR Vilt-/Övervakningskamera för utomhusbruk Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen noggrant före du börjar använda digital Vilt- /Övervakningskamera för utomhusbruk. Gör ett test att kameran

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

2013-01-18. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

2013-01-18. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm PUBLIC SERVICERÅDET 2013-01-18 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Detta yttrande har två delar. Vissa frågor av särskilt intresse behandlas

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:25

Regeringens skrivelse 2015/16:25 Regeringens skrivelse 2015/16:25 Riksrevisionens rapport om digitalradio Skr. 2015/16:25 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

TR-026N/027N Intellect-ånggenerator

TR-026N/027N Intellect-ånggenerator TR-026N/027N Intellect-ånggenerator Bruksanvisning FÖRSIKTIG Elkontakten till denna ånggenerator skall vara försedd med jordkabel och skydd mot elstötar. Ånggeneratorn får endast installeras av kvalificerad

Läs mer

Barnteater. Bokfrukost

Barnteater. Bokfrukost Karlskoga biblioteks vårprogram 2013 Barnteater Foto: Martin Skoog Hemma hos med Teater TR3 Söndag 27 januari kl 11.00 och kl 13.00 Ålder 3-6 år. Cirka 35 minuter. En liten man i ett litet hus. En alldeles

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Remissvar från Centrum för lättläst

Remissvar från Centrum för lättläst Remissvar från Centrum för lättläst Alla människor ska kunna få läsa böcker, nyheter och information. Det handlar om det viktigaste i samhället: demokrati och delaktighet. Därför är vi på Centrum för lättläst

Läs mer

Redovisning av en kandidats valfinansiering

Redovisning av en kandidats valfinansiering Redovisning av en kandidats valfinansiering Riksdagsval EU-parlamentsval Presidentval Kommunalval År: År: År: År: 2009 1. Uppgifter om kandidaten 1.1 Kandidatens fullständiga namn 1.2 Titel, yrke, uppdrag

Läs mer

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP

DiBOSS 32 tum LCD TV. Art. nr: LT-32HLP DiBOSS 32 tum LCD TV Art. nr: LT-32HLP DiBOSS LT-32HLP (32 tum) Vägg-TV revolutionen är här. D BOSS LT-32HLP är en ÄKTA LCD-TV vilket innebär att den har bättre färgåtergivning och är mer anpassad för

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2010/2028(INI) 3.6.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet

Läs mer

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27

RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 V21 RADIO RIU 98,9 FM SÄNDNINGSATERIAL FÖR VECKA 21 201205 26-27 Samarbetsorganisationen för Invandrarföreningar i Uppsala Skolgatan 18. 753-16 UPPSALA Telefon: 018-69 45 80 eller 072-9139386 http://www.siuppsala.se/radio

Läs mer