PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess."

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv kanalenfoxnewsochhögerextremtalkradio, liksomdetohämmadeochokontrolleradehatetpåtwitterochfacebook?dennugripne22 åringen harifleravideofilmerpåyoutubebl.a.anklagatregeringenföratthjärntvättamänniskormedspråketshjälp.gabriellegiffordskontoritucsonförstördesförraåretavvandalersominriktadesigpå demokraterinförrepresentanthusetsomröstningompresidentobamas omstriddasjukvårdsreform.honhartidigarevarnatförattden överhettadepolitiskaretorikenfrånframföralltdenultrakonservativatea Partyrörelsenutlöstvåldshotmothenne.SarahPalinharimånaderhaft enusa kartapåsinfacebooksida(förstnuborttagen)därgiffordoch andrademokratermärktsutmedhårkorsetpåettkikarsikte.palins anhängareharuppmanatsatt"laddaomochsikta"pådem.denlokala polisengerdenhatiskapolitiskaretoriken,särskiltkring sjukvårdsreformenochinvandrarlagarna,skuldenfördetökandevåldet. Övertolkningenavförfattningenomattvarjemedborgareharrättatt beväpnasigärettproblemsomusalyckligtvisintedelarmedandra demokratier.meddettaikombinationmeddetelektroniskamasshatet ochsystematiskalögnerimediapåeldadavdenstoraarbetslöshetenkanusadrivasnärmareiniett förstadiumavfascistism.hatmediakanstoppaenprogressivpresident aldrigtvärtom. ISverigeharviännuentryggaremediemiljö,menviärjuändåsommestberoendeavjustamerikanskamedierbådeifrågaomägandeavkommersiellakanalerochprogramutbudisynnerhetifråga omtelevisioneninklusivepublicservice.ingenräknarvälidagmedattfoxnewspåallvarbörjarsändaisverigeävenomstenbeckstv8tidigareharsäntkanalen.menmanskallaldrigvaraförsäker. MurdochetablerarnuenfoxkanaliNorge.Menhurblirreaktionenblandpolitikerochjournalister ommurdochtaröverkanal5och9isverige?uteblirreaktionenmotenaffärsidésombyggerpåen televisionmedhatochlögnerblirframtidenkuslig. Paradoxenärattvibehöveryttrandefrihetenförattförsvaraochstärkademokratin,menyttrandefrihetenkanocksåbidratillattknäckademokratin. Redaktör&Ansvarigutgivare:ChristerHederström Redaktionsråd:GunnarBergvallochOlaStockfelt,Teknik&Distribution:Ideosphere Omabonnemangochannat:http://www.publicaccess.se 1

2 2 ledarstick KanSVTspeglahelalandet? Detskallnuutredas igen omsvtenligtsinasändningsvillkorspeglarförhållandenailandetgenom attminst55procentavallmänproduktionenirikssändningarnaproducerasutanförstockholm. Då fårvihoppasattallaparterärheltärligaochintedöljersigbakomstatistikenutansertillsjälvainnehållet.attprogramsom Debatt och Go kväll sändsfrångöteborgresp.umeåspeglarpåinget sättförhållandenaidessastäder.efterallaårkandetnuvaradagsattproduceradessastudioprogramistockholmochsparainpåderesekostnadermedflyg,tågochhotellsomnågraminuters medverkanidessaprograminnebär.dentjattrandeklassenfinnsjusommestistockholmochhar nogingetemotattvisasittmiljömedvetande.svtumeåkansedanlägganerännumerenergipåatt visaupphelanorrlandförossalla. Radioutanförpublicserviceutanenchans VarförignorerasradiomedietutanförSverigesRadioårefterår?Kanskeärdetdenmodernasvenska myten?viärbästochbehöverinteläranågotavomvärlden.billigasteelen.bästakärnkraften.bästa järnvägarna.bästakustsjöfarten.bästafriskolan. Statenharnudelatutytterligaresändningstillståndtillkommersiellradiopå14orter.SamtligatillståndhargettstillbolagsomsedanlängekontrollerarallofficiellreklamradioiSverige.13avtillståndengicktillutländsktriskkapital.Detärtragisktattsändningstillståndendastgestilldesomkanbetalastatenbästochintetilldesomkanutlovaettprogramutbudsomärförankratidensvenskakulturenochkanbidratillattstärkaradiomedietochvidgayttrandefriheten.Iställetfårvinuenänstörrejukeboxmedreklamtjatterochheltutanpublicistisktinnehåll.Varförfickintedelokalaprivata entreprenörernauteilandet,somimångaårtvingatsfuskasigframsom ideellaföreningar och läggabeslagpånärradiofrekvenser,fåchansenattsändareklamradiopåriktigt?ochdärmedfredas detcivilasamhälletsradiofrekvenserpåfm bandet. Densedanlängeföråldradesvenskanärradionmåsteskrotastillförmånförennylokalradioefter brittiskmodell communityradio medenbredförankringilokalsamhället.ochsamtidigtkanju politikernafunderaövervadreklamradionärbraför.omdenågonsinpåallvarlyssnatpåden. radio och television 62miljonertill öppnakanalerochnärradioidanmark Radio ochtv nämndenharidecemberfördelat2011årsstödtillicke kommersiellradio ochtv.dethandlaromentotalpottpådkk 51,6miljoner(61,9SEK)varav65%gårtill regionalochnationellicke kommersielltvi MUX1(marksändadigitalnätet)och35%till lokalradio.164organisationersomharsändningstillståndförnärradiodelarsåledespå DKK18,1miljoch162organisationersom sändertvdelarpå33,5milj.pengarnakommerliksomtidigarefrånmedieavgiften(f.d.tvavgiften). Kulturministeranklagar BBCförvänstervridning BrittiskakulturministernJeremyHuntsäger attbbcharvisatsighaettvänsterperspektivi ettantalfrågor.ienintervjutheobserver, sadehuntattdetvaruppenbartfördeflesta attflerbbc anställdaskulleröstapålabour ochliberalernaänpådekonservativa.han sägerattföretagetpåsenastetidenintehar varititaktmeddenallmännaopinionenoch visatpartiskhetisådanafrågorsomeuropa, invandringenochnordirland.hanharockså

3 3 uttrycktsinfrustrationöverbbc:sbeslutatt sändaettpanoramaprogramomkorruptionen inomfifadagarnainnanbeslutetomvm 2018.DetskadadeenligtHuntEnglandsansökan. Domstolstoppar nyapublicservicekanaler EndomstoliAmsterdamharfastslagitattholländskakulturministernMarjavanBijsterveldt inteharlyckatspåettgenomgripandesätt undersökavilkamarknadseffekternabliravde fyranyadigitalapublicservicekanalersomhon nyligengodkänt.domstolenstöddedärmed invändningarnasomorganisationernaförtidningsutgivarnandp,dekommersiellakanalernavestraochkommersiellradiovcr.organisationernaharprotesteratmotministerns beslutattpublicservicebolagenskallkunna tillhandahålladiversenyainteraktivatvtjänster,innehållpåmobilaplattformaroch tolvtematiskaradiokanaler.manmenaratt beslutetvarettbrottmoteuropeiskakommissionensbeslutijanuari2010somtvingaren medlemsstatattövervägakommersiellamediersintresseninnannyapublicservicetjänsterkantasibruk. Starkkritikmotförhandsprövning avnyapublicservicetjänster InomEUhardesenastetreårenförekommit enhäftigdebattomhuruvidapublicserviceföretagenkaninföranyatjänstervidsidanav sittgängseuppdragomattsändaradioochtv främstdåpåinternet.detärframförallt kommersiellatv företagochtidningsutgivare somfruktarenoffentligfinansieradkonkurrens. Hösten2009beslutadesvenskariksdagen, efterförslagipropositionenomradioochtvi allmänhetenstjänst,attnyapermanentaprogramtjänsterellerandratjänsteravstörre betydelsesomsr,svtochurvilllanseraundertillståndsperiodenskaanmälastillregeringenförgodkännande.ipropositionenangavsattdetkundevaralämpligtattsjälva prövningenavtjänsternagörspåmyndighetsnivå,samtattregeringenavsågattutarbeta enmodellförhursådanaprövningarskaske. Anmälningskravetienlighetmedriksdagens beslutskrevsinianslagsvillkorenförsr,svt ochurför2010. Förhandsprövningenav"nyapermanenta programtjänster ellerandratjänsteravstörrebetydelse"skafr.o.m.dettaårsskiftegöras avmyndighetenförradioochtvochharanpassatstilleu kommissionensregleromstatsstödtillpublicservice.publicservicebolagen harvaritmotståndaretillenförhandsprövning ochärfortfarandemycketkritiska.demenar attnuinförseninnehållsprövningsomligger heltvidsidanavdenordningsomföreskrivsi yttrandefrihetsgrundlagen.sr ledningenkritiserarävendepraktiskakonsekvenserna,bland annatattkommersiellakonkurrenterfårförslagtillnyatjänsterpåremiss. Deformella aspekternaäravutomordentligvikt,säger MatsSvegforsochCillaBenkö,vdresp.vicevd försverigesradio. Vårtfrämstaskyddför oberoendeochyttrandefrihetipublicservice liggeridetgrundlagsfästayttrandefrihetsskyddet.nuinförseninnehållsprövningsom liggerheltvidsidanavdenordningsomföreskrivsiyttrandefrihetsgrundlagen.våruppfattningärattkravetpåprövningärgrundlagsstridigt. PåKulturdepartementetansermandockatt granskningenintegällerinnehållellervillkor försändningarna,utanbaraomhuruvidanya tjänsterskafåbekostasavtv avgiftsmedel.i sammanhangetärdetviktigtattgöraendistinktionmellanvillkorsomhörtillsändningstillståndetochdevillkorsomärkoppladetill tilldelningenavpengarfrånradio ochtvavgiften.tv avgiftspengarnaräknassomstatligtstödenligteu sregelverk.dethandlar därmedinteomvillkorförsändningarnautan fråganäromnyatjänsterskafåbekostasav tv avgiftsmedel.någoninnehållsprövningär detsåledesintefrågaom,sägermariaeka, expeditions ochrättschefikulturdepartementet. Isammanhangetärdetviktigtattgöraen distinktionmellanvillkorsomhörtillsändningstillståndetochdevillkorsomärkopplade tilltilldelningenavpengarfrånradio ochtvavgiften.radio ochtv avgiftspengarnaräknassomstatligtstödenligteu:sregelverk.det handlardärmedinteomvillkorförsändning

4 4 arnautanfråganäromnyatjänsterskafå bekostasavtv avgiftsmedel.detärocksåväsentligtattpåpekaattföretagensjälvaavgör vilkatjänstersomskaanmälas.beslutetär alltsåförenligtmedyttrandefrihetsgrundlagen,sägermariaeka. Speglarpublicservicelandet? RegeringenharuppdragitåtMyndighetenför radioochtvattutvärderaomdets.k.55 procentsvillkoretäreffektivtmedavseendepå programföretagensuppgiftattspeglaförhållandenihelalandet.utvärderingenskaredovisassenast1mars2011ochkommerattutgöraettunderlagidenavstämningmedprogramföretagensomskagenomförasunder nästaår. AttspeglahelalandetärencentraldelavSR:s ochsvt:suppdrag.meduppdragettillmyndighetenförradioochtvvillviundersökaom 55 procentsvillkoretverkligenbidrartilldetta. Detärintegivetattsjälvaproduktionsplatsen äravgörande,detkanocksåhandlavilkaslags programsomgörs,sägerkulturministerlena AdelsohnLiljeroth. television NorskaTV2numed nyttavtalmedstaten Efternästanettåravförhandlingarblevdet klartmedettfemårigtavtalmellandenkommersiellakanalentv2ochstatenomettnytt avtalsomfastställertv2:sställningsom «formidlingspliktigkommersiellallmennkringkaster».avtalet,somenbartgällerhuvudkanalenochgällerfråndettaårsskifte,ärprestigetungtochstrategisktviktigtförbäggeparter.avtaletgaranterarregeringenatttv2:har sitthuvudkontoribergen,dagliganorskspråkigaprogramochegnanyhetssändningar. TV2fårmöjlighetattförsäkrasigommerintäkterfråntv distributörernaochtv2 chefen AlfHildrummenarattföretagetnukankräva enmerrimligandelavdeintäkterkabelbolagentarinfrånkunderna.idagfårtv2canek 0.50krperanslutethushållavdeca krsomkabelkundernabetalarförettgrundpaketpermånad.tidigarehartv2ikabeltvistnemdakrävtnok16 25krperhushållenligtvadKampanjeuppger.Enframtidaökning avdistributionsintäkternapårunt20krper hushållkangetv2över200miljonerextra perår. DetteerensværtviktigavtaleforTV2somvil opprettholdehovedkanalenvårsomlandets enestekommersielleallmennkringkaster.vi skalogsåifremtidenværeetsterktalternativ tilnrk,medetbredtprograminnholdrundt hovedstolpenenyheter,sportogunderholdning,sägerhildrum.(kampanje) Öppnakundregister germertv licensintäkter NRKkansnartårligeninkasseraNOK200miljonermerilicensintäkter.2009ändradeStortingetradio ochtv lagensåattnrk:slicenskontorimoirana(motsvararsvenskaradiotjänst)fickrättatthämtaininformationsom namnochadresserfrånkundregistrenhostvdistributörernaochsamköradessamedlicensregistret.pådettasättkannrkavslöja hurmångasomfaktisktserpåtvutanattbetaladenobligatoriskalicensavgiften,skriver Aftenposten.Detuppskattasvaracatioprocent.NRK chefenhans ToreBjerkaastroratt mankommerattseresultatetförst2012. Öppnakanalen iköpenhamnkanfåännuenkanal Idetdanskamedieavtalet diskuteradesibörjanav2009möjligheterattgeytterligaresändningsutrymmemöjligheterförlo

5 5 kal tviköpenhamnsområdet,eftersomman bedömdeattenbartutrymmeförenbarten kanalimarknätetskanalknippemux1kanske inteskulleräckaiförhållandetillefterfrågan. IT ochtelestyrelsenmenarattdetfinnsutrymmeförenytterligarefemkanaleriköpenhamn,varavminstenförväntasvaragodtagbarförgrannländerna.dethandlaromen litenlokalsändare,somkantäckahuvudstadsområdetmedca2miljonerinvånare.it ochtelestyrelsensägerocksåattdetlätt kommerattfinnasenliknandeskickamöjlighettillårhus området. Dentillgängligakapacitetenkananvändasför såvälicke kommersiellochkommersielllokaltv.iförstafalletskulledärmednuvarande KanalKøbenhavnskapacitetfördubblas.59 organisationerficksändningstillståndhär sommaren2009,menutrymmeträckerförvar ochenorganisationtillenbarttretimmar sändningstidpervecka.styrelsenförbibliotek ochmedierharnuskickatutenremissföratt utrönavilketbehovsomidagfinns.remissen skallvarabesvaradislutetavjanuari. Nybranschorganisation fördanskaöppnakanaler Fællesrådetfortv sendesamvirkeridanmark (FTVS)ärnamnetpådenorganisationsom kommeratttillvaratadeicke kommersiellatvstationernasintressen.idagharmerän200 organisationersändningstillståndförickekommersielltviresp.regionellerrikstäckande idetmarksändadigitalnätet.dessaharorganiseratsigiåttaregionalas.k.sändarsamverkansorganisationerochenrikstäckande.dessa representerasnuisinturavftvs.enligtordförandeclaussørensenskallftvsvaraen remissinstansochförhandlingsberättigadorganisation,somskallsetillattvillkorenför icke kommersielltväroptimala.danmark kunnemåskebliveberigetmedlidtmeretvfra deregionaleoglokalemiljøer.deterselvfølgeligtskøntatkunnefølgemedifolketingsdebatterne,menderkunnejoogsåskenoget interessantienkommuneellerregion,derbør findevejtilfladskærmenideprivatehjem. Danmarkharbrugformeretvfrafolketom dereshverdag,såsammenhængskraftenide lokalesamfundfungerer,sägersørensen. Ökatsvenskägande avdansktv distribution Tele ochkabeloperatörenstofa,somägsav svenskainvestmentbolagetratos,köpercanal Digitalsdanskakabel tv verksamhetför120 miljonerkronor.säljareäravnorskastaten majoritetsägdatelenorscanaldigitalas. FörvärvetavserenbartCanalDigitalsdanska kabelverksamhet.under2009hadedenna verksamhet42anställdaochomsatte383 MDKK.CanalDigitalerbjudertriple playtjänster,menenstordelavverksamhetenär agentverksamhet,d.v.s.förmedlingavkanalutbudtillantennföreningaridanmarksom tillsammansharca anslutnahushåll. CanalDigitalharidagslägetca56.000abonnerandekunder. RatosförvärvadeförraåretStofaavTeliaSoneraförDKK1.090miljoner.Stofaförvärvades1995avTelia.Stofahar470anställdaoch omsatte mdkk.iochmedförvärvetharnustofaöver anslutnahushåll.(läsmeripublicaccessnr72010) Bakgrund:Svenskaintressen(staten)kontrollerar nuenstordeltv distributionenidanmark.den marksändadigital tv:nnårnu98,5%avlandetoch helanätetavbroadcastservicedanmarka/sägs avstatligateracom,somocksågenomdotterbolagetboxerärprogramoperatörfördekommersiella kanalknippena(mux3 6)imarknätet.TDCärdock fortfarandestörstakabeloperatören. Nordensstörstakabel tv bolagtillsalu Comhem,med650anställdaägsidagavamerikanskariskkapitalisternaCarlyleochProvidenceEquityPartner.Normaltsäljerriskkapitaleteninvesteringefterfemårochnuvill ägarnasäljabolaget somvärderastill13 18 miljarderkronor.flera nordiskateleoperatörerlärvara intresserade,skriver DagensIndustri.DanskaTDC,norskaTelenor ochsvenskateliasonera,3ochtele2pekasut sompotentiellaköpare.enligtdi:skällahar TeliaSonerasonderathosEU:skonkurrensmyndigheteromdetvoremöjligtattköpaett sådantbolagidag.teliatvingadesavkonkur

6 6 rensskälsäljacomhem(tidigaresvenskakabel tvab)vidfusionenmedsonera2003. ComhemköptesdåavWallenbergsriskkapitalbolagEQTförreaprisetcirka2miljarder kronor.tvåårsenaresåldescomhem tillnuvarandeägare.prislappenlandadedåpå 10miljarderkronor. ComhemärSverigesstörstakabel tv bolagmed anslutnabetalandehushåll.Närmaste konkurrentikabelärtelenorägdacanaldigital med hushållmensomannarsärstörstpå satellitdistributionen. Tv operatörernastopparsvtplay KonfliktenberorpåattoperatörernaochupphovsrättsorganisationenCopyswedeintelyckatskommaöverensomvemsomskabetala rättighetskostnadernaförmaterialetisvt Play.TidigareharSVTbetalatdeupphovsmän ochprogrammakaresomcopyswedeföreträder.frånochmedårsskiftetmåstedockoperatörernasjälvakommaöverensmedupphovsrättsorganisationenomnyavillkor.innehålletisvtplay tjänstenkommerdärförsuccessivtattminskaframtill31januari.då kommersvtplayheltplockasborturoperatörernasboxar,omingetnyttavtalskrivspå. BeskedetgällerenbartSVTPlay tjänstersom förmedlasviaoperatörernasboxar.operatörernaskunderkommeralltsåattkunnafortsättaanvändasvtplayöverwebbensom vanligt. Iavtaletgårdettillexempelinteattförstå vilketmaterialavtaletomfattar,vilkarättighetsinnehavaresomcopyswedeföreträder ochdessutomharersättningsnivåernahöjts fleragångerom,utanförklaring,skriverbredbandsbolaget.telia SoneraskriveriettuttalandeattCopyswedebegärfyragångermeri ersättningutanattinnehålletutökas.copyswedemenardockattdeavgiftersomsvt betalatbaravarittemporäraochgiltigaunder tjänstensuppstartsfasochpåpekaratt"den ersättningsomnubegärsliggerunderden nivåsomoperatörernabetalarförmotsvarandetjänstidanmark".(idg.se) PubliklyftförsvenskaBarnkanalen Barnkanalensframgångar slårallamedhäpnad, skriversvt:sinterntidning VipåTV.Kanalenharrunt dagligatittare. Närmastekonkurrenthar MedanTVtittandetgenerelltminskati Sverige,harBarnkanalen fåttstadigtflertittare.räckviddeniåldrarna 7 11harökatmed3,2procentenheter,och nårnu26procentavallaiåldersgruppen. Småbarnensandelavsintittartidförbarnkanalenfickfrån32procent2009till37iår.Jag trorattframgångarnaärtackvareattvikan erbjudaettsåvarieratutbud.viharbredden, alltfrånlillaaktuellttillanimation,sägerkanalchefensafasaiyaritilljournalisten. Kanal5och9iSverigekansäljas Denamerikanskägdatyskamediekoncernen ProSiebenSat1:svdThomasEbelingsäger enligtrapidtvnewsattinvestmentbankenjp MorganharfåttiuppdragattutredaenförsäljningavaktiviteternaiSkandinavienoch Benelux.MeneneventuellförsäljningkommerinteattgällahelaSBSBroadcasting,som ProSiebenSat1togöver2007.Enutgångspunktförförsäljningenärattgörasigavmed detv kanalersomintelyckatstasiginbland detrestörstaivarjeland.kanalernaiungern, BulgarienochRumänienkommerdockatt behållas.(radionytt). SannolikhetenattKanal5och9dettaårbyter ägareärsåledesstormedtankepåattförädlingochvidareförsäljningenärriskkapitalets funktion.dessutomfinnsingetsomtalarför attmannågonsinskallkunnanåtredjeplatsen isverigeitävlanmedsvt,bonnierskoncernen ochstenbeckssfären.2009hademanen publikandelpå9%ijämförelsemedstenbeckssfärens17,3%ochtv4ab:s28,9%. Sydamerikanerväljerbort europeisktv standard Uruguayväljerdenjapansk brasilianskadigitalatv standardenisdb TiställetfördeneuropeiskakonkurrentenDVB T,sommantidigare

7 7 beslutatskulleblistandardenviddenanaloga nedsläckningen2014.uruguayvillvaramed påsammatågsomsinagrannarochpartnersi Mercosur;Brasilien,ArgentinaochParaguay. Merän2.000öppnakanaleriUSA Eninventeringvisarattdetfinnsmerän1.900 communityellerpublicaccesstv stationeri USA.Kartläggningenärdockintefullständig ochdetberäknasfinnasytterligarenågra hundratalsstationer.avde276städermed flerän invånareärdetendast22som kommuneninteregelbundetdirektsändervia kabel tvfrånfullmäktigemötenochliknande.78%avdessakommunersänderikanaler somdesjälvadriver(governmentalaccess),i övrigakommunerombesörjsdettaavideella organisationer(publicaccess)elleravkabelbolagensjälva. Driftsansvaretfördeca1.900tv stationernafördelaspå 800kommun(cityellercounty) governmental access 250skolsystem(kommunala) educational access 175högskolorochuniversitet educational access 450icke vinstdrivandeorganisationer public access Samtligakanalertillhandahållsförpublika medietjänsterutankostnadavkabelbolagen somkompensationtillkommunernaförrätten attanvändadetoffentligautrymmet(främst kabeldragningpåkommunalmark)ienlighet medbeslutetikongressen;1984cableact. TheKnightCommissionReportontheInformationNeedsofCommunitiesinaDemocracy harocksåfastslagitdenviktigarolldessakanalerspelar:publicpolicyshouldenablelocal communitiestocapitalizeonallavailabletools forconnectingcitizenstolocalinformation flows...public,educational,andgovernment cablechannelsbelonginafavoredtierin termsofeaseofaccess. Läsmerominventeringenpå ow_many_cities_have_access_tv_more_than_you_ might_think Mer om detta finns också på HDTVvanligtiUSA,men3Ddröjer Majoritetenavdeamerikanskahushållen 61 % harminstenhdtv mottagareoch26% harflerahdtv,menfåkonsumentertänker köpaen3d mottagare.färreän1%avhushållenharidagen3d mottagareochävenom 80%avvuxnaiUSAharhörttalatsom3Dså ärendast8%intresseradeavettköp.(multichannelnews) FoxNewsgöramerikanarnadumma DenrepublikanvänligaochhögerextremanyhetskanalenFoxNew anklagasoftaförattvara fylldavlögnerochohöljd propaganda.ochbägge delarnaärriktiga.det framgåravenundersökningsomgjortsavuniversityofmaryland. ForskarnadrarslutsatsenattjumermantittarepåFoxNewsjumerfelinformeradblirman omsamhällslivetiusaochrestenavvärlden. Ävenandratv nätverkharlättförattfelinformeraibland.enligtundersökningenkan dockmsnbc:stittareglädjasigåtattvara mestvälinformerade. FoxNews,somägsavmediemogulenRupert Murdoch,ärnumeranyhetskanalenmedde flestatittarnaiusa. KulturkanalenArte ifrågasattifrankrike DenpaneuropeiskakulturkanalenArteskapadesförtvådecenniersedanavfranskaoch tyskastatenochsänderbådepåfranskaoch påtyska.detharnublivitenkontroversiell frågaifrankrikeomdefranskaochtyskaskattebetalarnaskallfortsättaattbetala400miljonereuroperår.2005hadearteentittarandelom3,5%ifrankrikeochförraårethade andelensjunkittill2,5%.itysklandhartittarandelenökadnågot,menpåenmarginell andelfrån0,5till0,7%.

8 8 radio Obamasignerarlagförslag: Amerikansknärradiofårfrittfram Representanthusetgodkändestraxförejul lagförslagetsomnumöjliggörytterligare hundratalsnyalokalalågeffektsradiostationer (LowPowerFM LPFM) icke kommersiell närradio.iöverettårochinidensistaveckan obstrueradesprocessenikongressenavde kommersiellaradiobolagenslobbyorganisationnabsomhävdadeattlpfm stationerna skullekunnastöradebetydligtstarkarekommersiellaradiostationerna.menlagtexten försågsisistaminutenmedförbehållsom markerarskyddmotstörningar.enoberoende utredninghardocktidigarefastslagitattrisken förstörningarharöverdrivitsavnab.lagförslagetlocalcommunityradioact,somtidigarehargodkäntsavsenaten,togsmedacklamation.4januari2011skrevpresidentobamaunderlagförslaget. Thisbillwillallowchurches,schools,neighborhoodgroups,andotherstoputcommunityorientedprogrammingontheair anditwill helpfirstrespondersprovidethosecommunitieswithcriticalinformationintimesofnaturaldisastersorotheremergencies,sadekongressledamotenmikedoyl,(d Penn.),enav dedrivandebakomlagförslaget.isenaten engageradesigbl.a.johnmccain(r)redan frånbörjanifrågan. Redanår2000möjliggjordemediemyndighetenFCCattLPFMkundefåsändningstillstånd ochmanräknandemedatttusentalsnyaradiostationerskullebörjasända.menstarka intresseorganisationerbl.a.dekommersiella radiobolagenslobbyorganisationnabsatte stoppförvidareutvecklingframtillidag.men åtskilligaorganisationerinomdetcivilasamhälletdrevkampenföregnaradiostationer. Dessaorganisationerfinnspåheladenpolitiskaskalanochfickocksåettbrettstödibåda partiernaikongressen.lpfmisaprovenmechanismforempoweringcommunitiestocreatetheirown,trulylocaloutletsinamedium toooftendominatedbyafewcorporategiants,sägerkamillakovacsimediaaccessproject(map). Glädjenärstorbland tusentalssomengageratsigförlpfm.i amaleadership organizerfromthe ranksofthepoor workingwithother low wageworkers fightingforhuman rightsinmaryland, sägerveronica DorseyfrånUnited Workers,enorganisationförmänskligarättigheteriBaltimore.LowpowerFMradiowould allowtheunitedworkerstoexpandthemessageofourendpovertyradioshow,whichis currentlyonlyavailableontheinternet.end PovertyRadiodevelopsleadersandgivesworkersawaytotelltheirstoriesandbeheard andalowpowerfmstationwouldreachalot ofpeoplewhodonothaveaccesstotheinternet.lpfmisawayforthoseinthecommunity whoarestrugglingtosurvivetohearstories thattheycanrelateto,andtoknowthatthey arenotaloneinthisstruggleforhumandignity,sägerdorsey. CivilrightsgroupsandcommunityorganizationshavewantedlowpowerFMradiofor years,andnowthechanceishere, sägerbettyyu,koordinatorimediaactiongrassroots Network.FromSeattle,Oakland,andAlbuquerquetoMinneapolis,SanAntonio,KentuckyandPhiladelphia,thousandsofcommunitiesknowthathavingaccesstoourownslice ofthedialmeansatooltobuildourmovementsforjustice.wehavewonsomething hugeincongress,butthefightisnotover. NowweneedtoworkattheFCCtomakesure asmanylicensesaspossiblecanbeavailable inruralcommunities,townsandsuburbs,and America'scities. LPFM stationerhartidigareräddatlivunder störrestormarnärstoraradiostationerblivit strömlösaellerintenårlokalsamhällenistormensöga.wqrz LPiBaySt.Louis,MississippifickutmärkelseravPresidentBushand andraefterkatrina2005,närenavstationens

9 9 teknikersimmadeöverenöversvämmadflod medbränslepåryggenföratthållastationens generatorigång.kongressmedlemmarfrån bäggesidorserocksåstödetlocalcommunity RadioActsomenkraftfullåtgärdförattöka beredskapenöverhelalandet. FrankBluesteiniGermantownenförorttill Memphis,Tennessee,säger:Wehavebeen fightingforthepast10yearstopersuade Congresstogivecommunitieslikeoursthe opportunitytoestablishalowpowerfmradio station.frankbluestein,chefsproducentpå GermantownCommunityTelevisionsäger: Ourcitywantstoprovidecommunityandcivic groups,studentsofallages,localartistsand othersthepowertocommunicateovertheir ownlpfmchannel. Detfinnsidag800aktivaLPFM stationeriusa ochmanräknarmedattinomettparårskall antalethameränfördubblats. Utländsktriskkapital tognästanallanyaradiotillstånd SBSRadiovanndenslutnabudgivningenom 13av14nyareklamradiotillståndiSverige. DärmedkanSBSRadiobörjasändapånya frekvenserivärmdö/norrtälje/östhammar, Skellefteå,Kiruna/Gällivare,Luleå,Värnamo/Sävsjö,Kalmar,Gotland,Simrishamn/Sjöbo/Tomelilla,Hässleholm/Bjärnum, Kristianstad,Lidköping,ÖrnsköldsvikochÖstersund/Åre.Detendatillståndetsomgicktill annanbudgivarevarsundsvallnämligenkilohertzab(mtgradio).storförlorarevardb Media,somdriverkommersiellnärradiobl.a.i Skåne.DBMediasöktesamtligaområdenmen fickinteettenda. SBSRadio,somägsavamerikanskariskkapitalbolag,kundeläggaupptotalt55miljonerkr fördenyatillståndensomgällertill31juli 2018.DyrastetillståndblevVärmdö/Norrtälje/Östhammardärfemanbudsgivaretävlade; 10,1miljonerkr.HärvannSBSRadiomot RadioRoslagenAB,DBMediaAB,Kilohertz ABochSkärgårdsradionAB.Härkommernu MixMegapolattsändas.ISundsvall,ÖrnsköldsvikochÖstersundhadedetjämtländska företagetonefmabinteenchansmotoligopolenpådensvenskamarknaden. Närradiostationmåltavla förnyungerskmedielag Denvidårsskiftetinrättadenyaochredan beryktademediemyndighetennmhhinledde medatttasigandenundersökningsominleddesredaniseptemberomradiotilos sändningavrapparenice T:slåt Warning,it s on.manmenarattensådan gangster rap skallspelasefterkl21ochintesomnukl 17.30medtankepåhurlåtenkanpåverka minderåriga.radiotilosmenardockattman inteharmångalyssnaresoärunder16ochfå förstårrapparenssångtext. english1 Radioochtv stationerkanfåbötaupptill euroommanisinasändningargår emotdetallmänhetensintressen,moraloch ordningellerommansänderpartiskinformation.medigmyndighetenbehöverdockinte närmarespecificeravadettsådantlagbrott innebär.(läsmeromdenkontroversiellaungerska medielagenunderavdelningenallmänt) Fakta:RadioTilosärintesomrapporteratsisvenskamedieren privatradiostation utanenickekommersiellnärradiostation s.k.community radio.ungernärdetförstalandetiösteuropamed ettsärskiltregelsystemfördetcivilasamhällets radiostationer.http://hirek.new.tilos.hu/?p=1812 Norsklokalradiokräver attfm bandetbehålls Norsklokalradioforbundkräverienskrivelse tillkulturdepartementetattfm bandetfredas forlokalradioocksåiendigitalframtid.det gällersåvälistorstädernasomirestenavlandet.nlrvillattallaresursersomkananvän

10 dasförsändningarskallvaratillgängligaoavsettomdetärianalogellerdigitalform.lokalradiostationernaskallsjöälvafåavgöra vilkentekniksomärbästochnårflestalyssnare.forvåremedlemmerhandlerdetikkeom entenanalogellerdigitalkringkasting,men omenmodernemultiformatkringkastingsom sikrerbådeanalogogdigitaldistribusjonsteknologi.derforsiernlrneitilstyrtavviklingav FM nettet,skrivernlr. KlartförDAB+iTyskland Efterfleraförseningarträffadesisistaminutenettavtalomenlanseringavdigitalradioi Tysklandnästaår.SändarbolagetMedia Broadcastsomharkommitöverensmedfem kommersiellaradiobolagomprisetochvillkorenförattsändanationelldigitalradiomed DAB+ tekniken.myndighetensomgenombrottetiförhandlingarnakomnärenbrittisk tillverkareavchipsfördab+mottagare,frontiersilicon,lovadeattdeltaienfyraårsreklamkampanjfördab+idekommersiellastationerna.avtaletvarenförutsättningföratt tv avgiftsmedelskullekunnaingåisatsningen sominnebärattpublicserviceradiondeutschlandfunkocksåsändsidelstaternarespektive nationellt. Digitalatesterpå FM bandetistorbritannien EfterdeframgångsrikatesternaiSriLankai höstaskommernudrm konsortietgöraen genomgripandetestavdrm+iedinburgområdetiskottlandunderförstakvartaletiår. Testernasyftarbl.a.tillatt mätaräckviddenvidolika sändningslägenoch effekter,jämföra räckviddenmellandrm+ ochanalogfmliksomattmätapåverkanav DRM+signalenpåFM signaleribandiim.m. Manskalltaframlämpligamätdatasomkan tillhadnahållasinternationellafrekvensmyndighetersomceptochitu. allmänt UngerskmedialagifrågasättsiEU KritikenmotUngernsnyamedialagväxer.EU haridaguttryckttvivelpåomungerns nyakontroversiellapresslagargårattförena medeu:slagarompressfrihet. Europakommissionensvicepresidentharnuiettbrev krävtattungernskaredogöranärmareför lagensinnehåll.enligtdennyalagen,som träddeikraftdenförstajanuarisammadag somungerntogöver ordförandeskapetieu, skaallallmännyhetsförmedlingövervakasav ennymyndighetvars medlemmarutsesav detstyrandepartietfidesz. Myndighetenkan dömamassmediertillböterpåuppemot6,5 miljonerkronorförrapporter sommyndighetenfinnerstötandeellerpolitisktobalanserade. Dessutomharmyndighetenrättattinspekteraallutrustningochdokumentsom mediaanvänder ochäventvingajournalister attavslöjasinakälloromdethandlaromnationellsäkerhet. Myndighetenjobbarredan påsittförstafallefterattenradiostationspeladeenlåtav rapparenice Tförtidigtpåkvällen(meromdettaunderavdelningenRadio). Lagenharkritiseratshårtinternationelltbl.a. avfrankrike,tysklandochsverigeliksom OSSE,AmnestyochEuropaparlamentet.Men regeringeniungernslårtillbakaochsägeratt landetärenstarkanhängaretillpressfrihet ochavfärdarkritikensomogrundadochbitvis absurd.. Detärintenödvändigtattändraen ungersklagbarafördenkritiserasiutlandet, sägerzoltankovacs,statssekreterareför kommunikationerinationellradio.menregeringenmåstenuändåbevisaföreuattlagen intekränkereu:spressfrihetslagar. Kommissionensjuristergranskarjustnuden194sidor långalaxtexten. Heladennyamedielagenfinnsattläsapåengelska här Media-Law FolkpartietstvåeuroparlamentarikerOlle SchmidtochCeciliaWikströmharnuställten skriftligfrågatilleu kommissionenomutvecklingeniungern.dekräversvaromvadkommissionenkommerattgöraförattstoppaden 10

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 16september2010 www.publicaccess.se ledare Presstödetärenskamfläck Valrörelsen2010vartristochtråkig.Avsaknadenavideologi,visionerochhelhetssynsamt

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 5 maj 2010 www.publicaccess.se ledare Haverifördanskradiopolitik DetserutsomDanmarksRadiosP1kanfåenprivatägdkonkurrent,sominteskallreklamfinansieras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 9februari2011 www.publicaccess.se ledare Marknaden inget för Public service Publicserviceföretagenärnågraavvåraviktigasteochvärdefullastekulturinstitutionerienomvärldsomfortfarandepräglasavkommersialiseringochkorruption,avhotmotyttrandefrihetenochmotdemokratin

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti 2010 www.publicaccess.se ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 18oktober2010 www.publicaccess.se ledare Svenskadagstidningarnastv tablåer ettfiasko! Flerasidoriensvenskdagstidningkanidagvarareserveradeförtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 1 juni 2010 www.publicaccess.se ledare Utbildningsradion - en resurs i tiden DåochdåkommerdetuppkravpåattUtbildningsradionskallläggasnedochdessresurserföras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess. ledare Skallettvalvarakulitv? Vemvardenstoravinnarenidetamerikanskamellanvalethäromveckan?Republikanskapartiet?Nej.TheTea Party?Nej.VinnarenvarutantvekanFoxNewsskriverKarlFrischiHuffingtonPost.Kanalenlyckadesbättreän

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 SR P1 09 Bakgrundsmusik utan rapport 52,75 79,13 105,50 131,88 158,25 Total 101,50 152,25 203,00 253,75 304,50 SR P2 09 Bakgrundsmusik utan rapport 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 19 Online/nya medier utan rapport

Läs mer

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35 Live 110 Konstmusik, liten konsert 22,61 33,92 45,22 56,53 67,83 111 Konstmusik,stor konsert 45,22 67,83 90,44 113,05 135,66 124 Frikyrkan, konstmusik 2,53 3,80 5,06 6,33 7,59 126 CCLI 1,37 2,06 2,74 3,43

Läs mer

USA internationell mediestruktur

USA internationell mediestruktur Ann Svensson Josefin Andersson Henrik H iktinderfjord d Karolina Johansson Elin Björklund Totte T Tfl Taflin Rebecca Lindholm Stina Bergström Anton Dyberg Linn Grönkvist USA internationell mediestruktur

Läs mer

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016 Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö Januari-2016 Att tänka på innan du köper bärbar dator Behov/Användningsområde Om man mest ska använda datorn till epost, Internet, lagra foton och skriva dokument i

Läs mer

Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar

Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/00616, 646 och 647 SAKEN Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar för år 2014 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Läs mer

Decemberutbetalning 2014

Decemberutbetalning 2014 Decemberutbetalning 2014 Minutvärden (kr/minut) Radio-, TV- och filmavräkning, 2014/1 2014-12-16 Online- och bioavräkning, kvartal 3 2014 Avräkningsområde Minutersättning per gradering A (x1) B (x1,5)

Läs mer

Svenskarna och internet

Svenskarna och internet Svenskarna och internet 21 oktober 28 Ulrika Facht Forskningsinformatör NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet URL: www.nordicom.gu.se/mediesverige E-post: ulrika.facht@nordicom.gu.se Nordicom-Sveriges

Läs mer

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60 Decemberutbetalning 2016 A(x1) B (x1,5) B(x2) D(x2,5) E(x3) Sveriges Radio P1 10 Sveriges Radio 48,25 72,38 96,50 120,63 144,75 09 Bakgrundsmusik utan rapport 91,50 137,25 183,00 228,75 274,50 17 Privatkopieringsersättning

Läs mer

Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt

Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt Uppsala 25/10 2011 Journalistik, HT11 Göran Svensson Goran.Svensson@im.uu.se Medier och mediebruk i Sverige Översikt Historia - en personlig mediekronologi

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 Boka nu!...och du får mer för pengarna. Foto: Gotlands kommun Boka inför ALMEDALSVECKAN! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00 Gotland Just Nu är den

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av utredningens betänkande och vill lämna följande tankar, idéer och synpunkter till beslutsfattarna inför beslutet

Läs mer

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND 1/9 BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/01349 SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Sveriges Television AB:s samtliga programtjänster

Läs mer

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut.

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut. Regeringsbeslut 12 2016-12-20 Ku2016/02488/MF Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning avseende Sveriges

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning

DT-120. FM-stereo/AM. Svensk bruksanvisning DT-120 FM-stereo/AM Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kontroller LCD-display Val av band DBB (Deep Bass Booster) On/Off Stationssökare Stereo/Mono Power On/Off Volymkontroll Låsknapp Batterikapacitet

Läs mer

MEDIER. Karin Fahlquist

MEDIER. Karin Fahlquist MEDIER Karin Fahlquist Medier KANAL som används för förmedling av Kommunikation Underhållning Teknologier som kommunicerar något till en publik Massmedia En kanal som når många människor (ungefär) samtidigt

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:K409

Motion till riksdagen 1988/89:K409 Motion till riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Radiooch TV Mot. 1988/89-411 Inledning Enligt folkpartiets mening skall radio och TV i första hand ses som medel att fördjupa och förstärka

Läs mer

Lokalradiosändningarna i 104,0 RIX FM Kalmar, 2007-08-31, kl. 6.00 18.00; fråga om annonsmängd och otillbörligt gynnande

Lokalradiosändningarna i 104,0 RIX FM Kalmar, 2007-08-31, kl. 6.00 18.00; fråga om annonsmängd och otillbörligt gynnande 1/6 BESLUT SB 226/08 2008-03-31 Dnr: 700/07-31 SAKEN Lokalradiosändningarna i 104,0 RIX FM Kalmar, 2007-08-31, kl. 6.00 18.00; fråga om annonsmängd och otillbörligt gynnande TILLSTÅNDSHAVARE RBS Broadcasting

Läs mer

Sveriges Radios Trafikredaktion

Sveriges Radios Trafikredaktion Sveriges Radios Trafikredaktion Trafikinformation - en färskvara Johan Wiberg - Arbetsledare för trafikredaktionerna i Jönköping, Göteborg och Malmö - Förvaltare för trafikredaktionens datasystem Casus

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september SVT Publik och utbudsanalys Kanal & Tablå Novus Sportenkät Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september Sammanfattning Ja eller Nej till Sportlista Ja

Läs mer

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA.

BOKA NU! ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 ALMEDALSSVECKAN BOKA INFÖR ...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 BOKA NU!...OCH DU FÅR MER FÖR PENGARNA. Foto: Gotlands kommun BOKA INFÖR ALMEDALSVECKAN! BOKA SENAST 12 JUNI 2012 KL. 17.00 Almedalsveckan Gotland

Läs mer

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens TV-tittarnas programpreferenser och den 11 september TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH DEN 11 SEPTEMBER KENT ASP Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens med

Läs mer

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun

Boka nu! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00. Boka inför. ...och du får mer för pengarna. Den officiella programtidningen för. Foto: Gotlands kommun Den officiella programtidningen för ALMEDALSSVECKAN 2012 Boka nu!...och du får mer för pengarna. Foto: Gotlands kommun Boka inför ALMEDALSVECKAN! Boka senast 12 juni 2012 Kl. 17.00 Gotland Just Nu är den

Läs mer

Mediehistoria: Radio och TV dåd

Mediehistoria: Radio och TV dåd Mediehistoria: Radio och TV dåd och nu 11 nov 2008 Litt: Hadenius m.fl. kap. 3, 6 Medieutveckling 2008, kap 2, 3 Den svenska radiohistoriens faser: 1925 Andra Världskriget: Etablering Andra Världskriget:

Läs mer

BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/02785 2789 SAKEN TILLSTÅNDSHAVARNA BESLUT AVGIFT

BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/02785 2789 SAKEN TILLSTÅNDSHAVARNA BESLUT AVGIFT BESLUT 2012-05-02 Dnr: 11/02785 2789 SAKEN Sändningarna i 105,5 RIX FM Stockholm och 106,7 RIX FM Malmö, 2011-08- 01, kl. 06.00 14.00 och 104,0 RIX FM Östersund, 104,4 RIX FM Karlstad samt 105,6 RIX FM

Läs mer

ELKO Sound. planera in musiken redan från start. Möjligheter. Komplett systemlösning

ELKO Sound. planera in musiken redan från start. Möjligheter. Komplett systemlösning Sound Sound ELKO Sound planera in musiken redan från start Musik utgör en central del i många hem och traditionellt har musiksystemen främst återfunnits i vardagsrum och eventuellt i form av en enklare

Läs mer

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02810 TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Du har intresset. Vi har magasinet.

Du har intresset. Vi har magasinet. Du har intresset. Vi har magasinet. Trender som påverkar alla medier Digitalisering allt större digital konsumtion Versonifiering ökad grad av paketering Personifiering allt mer skräddarsys TV-vitalisering

Läs mer

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Del I Nyckelfunktioner:

Del I Nyckelfunktioner: Diktafon A50 Del I Nyckelfunktioner: Extra lång inspelningstid, med röstanpassad ACT-formatering, som gör att du kan spela in längre än med en konventionell diktafon utan att sänka ljudkvaliteten. Röstaktiverad

Läs mer

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se myndigheten för radio och tv Yttrande 2012-05-04 Dnr 12/00522 Post- och telestyrelsen smp@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens samrådsdokument avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN TROLLSLÄNDAN

VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN TROLLSLÄNDAN VÄLKOMMEN TILL FÖRSKOLAN TROLLSLÄNDAN Avdelningar: Bullerbyn Villekulla Saltkråkan Katthult Avdelningarna Förskolan Trollsländan består av fyra avdelningar. Villekulla/Bullerbyn telefon 22 54 22. Katthult/Saltkråkan

Läs mer

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014

De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer mars 2014 De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 203 6 mars 204 Huvudrapporten kan förbeställas via info@nordicom.gu.se Pris 275 kr + moms och porto NORDICOM-Sverige Göteborgs universitet Mediedagen

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

Databasteknik för D1, SDU1 m fl

Databasteknik för D1, SDU1 m fl Örebro universitet Institutionen för teknik Thomas Padron-McCarthy (Thomas.Padron-McCarthy@oru.se) Tentamen i Databasteknik för D1, SDU1 m fl onsdag 19 augusti 2009 kl 08:15-12:15 Gäller som tentamen för:

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1)

Betänkandet Radio och TV i allmänhetens tjänst Riktlinjer för en ny tillståndsperiod (SOU 2005:1) FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB YTTRANDE 2005-05-25 Utbildnings- och kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet Radio och TV

Läs mer

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum:

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02829 C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Appendix 2. The Charter issued to Sveriges Television AB for the period 2007-2009. Bilaga SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Utbildnings- och kulturdepartementet 2006-12-21 Tillståndets innebörd,

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

MAKT och MEDIER. Maktrelationer MAKTLÖSA MEDIER Theory of Powerful Media put to the test MAKTLÖSA MEDIER

MAKT och MEDIER. Maktrelationer MAKTLÖSA MEDIER Theory of Powerful Media put to the test MAKTLÖSA MEDIER MAKT och MEDIER Maktrelationer MEDIERNAS MAKT ÖVER PUBLIKEN MAKTEN ÖVER MEDIERNA All Powerful Media ALLSMÄKTIGA MEDIER 1900-1940 Magic Bullet Theory, Injektionsnålsteorin (Harold Lasswell) Theory of Powerful

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö September-2017

Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö September-2017 Att köpa ny dator SeniorNet Lidingö September-2017 Att köpa ny dator Kompakt bordsdator Stationär dator Allt-i-ett-dator Laptop Hybrid (laptop/surfplatta) Agenda Att tänka på innan du köper dator Faktorer

Läs mer

1 Analog TV. Televisionens historia

1 Analog TV. Televisionens historia 1 Analog TV Kapitel 1 Analog TV Televisionens historia Utvecklingen av televisionen startade officellt 1884 i och med att tysken Paul Nipkow tog patent på ett mekaniskt televisionssystem tillsammans med

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson Evelina Kempa Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Henrik Tindefjord Josefin Andersson Fredrik Blom Radio Historia

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet

Listen Only CutOff FM Radio Dual. Nyhet! Dual Pro. FM Radio CutOff Listen Only. det kompletta hörselskyddet Listen Only CutOff FM Radio Dual Nyhet! Dual FM Radio CutOff Listen Only det kompletta hörselskyddet Sordin erbjuder högklass hörselskydd till låga prise för fritid och yrkesmässigt bruk Musik och kommunikation

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Journalistkårens partisympatier

Journalistkårens partisympatier partisympatier 20 Kapitel 13 Journalistkårens partisympatier Kent Asp Journalister är en yrkesgrupp med makt. Det är ett skäl till varför det både ur ett vetenskapligt och i ett samhällsperspektiv är av

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Biografi Av Sören Halje

Biografi Av Sören Halje Biografi Av Sören Halje Jag är född i ett musikbejakande hem, där det fanns många instrument att pröva på. Pappa hade en fiol och ett kromatiskt munspel som han spelade på ibland. Där fanns också en gammal

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Bilaga 2 till cirkulär 2001:88. SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan

Bilaga 2 till cirkulär 2001:88. SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan SKOLBANDNINGSAVTAL «Komnr» mellan å ena sidan COPYSWEDE ek.för. såsom företrädare för sig själv och för rättigheter tillkommande sina medlemsorganisationer samt producentorganisationer och radioföretag,

Läs mer

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

1 3 5 7 9 11 13 12 15 17 [Nm] 400 375 350 325 300 275 250 [kw][ps] 140 190 130 176 120 163 110 149 100 136 90 122 80 109 225 200 70 60 95 82 175 150 125 155 PS 100 PS 125 PS 100 20 1000 1500 2000 2500

Läs mer

Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv Granskningsnämnden för radio och tv Så funkar det missar du inte vill göra Maria Edström 8 dec 2012 termin 1 JMG Idag Vad är granskningsnämnden? Historik, organisation, regler, arbetsgång Fallstudier Genomslagskraft,

Läs mer

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM 10/11 Den tekniska utvecklingen utmanar på flera sätt de svenska ambitionerna med Public Service.

Läs mer

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Tillhanda Post och telestyrelsen 2014 10 24 Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Ericsson noterar med tillfredställelse möjligheten som erbjuds marknadens aktörer att kommentera rubricerad förstudie avseende

Läs mer

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03

Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Luleå kommun Fastställt av Kommunstyrelsen 2013-06-03 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syfte 3 3. Olika typer av sponsring och avgränsning 3 3.1 Evenemangssponsring 3 3.2 Idrottsponsring 3.3 Övrig

Läs mer

DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) Klicka på File Settings. Färdigt med konfigureringen!

DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) Klicka på File Settings. Färdigt med konfigureringen! DC ++ o allt annat runt om! (en kom-i-gång guide..) 1. Ladda ner senaste dc++ n ( http://dcplusplus.sourceforge.net/ ) 2. Konfigurera (inställningar) Steg 1 (ett) är att ställa in hur man skall synas Klicka

Läs mer

Radio kanaler, plattformar och förtroende

Radio kanaler, plattformar och förtroende Radio kanaler, plattformar och förtroende Radio kanaler, plattformar och förtroende Annika Bergström M assmediesystemet växer in i den digitala kommunikationsteknologin med allt vad det innebär av interaktivitet,

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1/5 Dnr 15/01405 Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1. Programtjänster registrerade som sändningar genom tråd Programföretag Programtjänst AB Svenska Spel AB Wisth &

Läs mer

En sammanställning av myndighetens uppföljning. av leverantörer av. medietjänster som tillgängliggjort tv-program på

En sammanställning av myndighetens uppföljning. av leverantörer av. medietjänster som tillgängliggjort tv-program på 1/12 2013-12-20 Dnr: 13/01828 En sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-program på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer