PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik"

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic servicebolagen,somvantsigattsättaagendan,ochpåkommersiellamedier.yttrandefrihetblirbaraettbegrepp;utanverkligbetydelseisamhället.dentredjemediesektorn närradionochöppnakanaler kanbara drömmaomdetengagemangsomvisatsavdanskaochnorskapolitiker.isverigegermandessakanaleringet somhelststödjustförattdeärförsvagaitillvaronochintesåviktigasomdenprivatägdadagspresssomges enhalvmiljardomåretistatsstöd.menutanstöd,somintebarahandlarompengarutanommodernareregelverk,överleverintedessaideellakrafter.påsammasättsomidrottsföreningarinteklararsigutankommunaltochstatligtstöd. Attitydernakankommaattändrasdendagsvenskapolitikermåstetatillsigintryckochbeslutfråndeteuropeiskasamarbetet.Imångaländerharennyvågfördentredjemediesektorntagitfartgenomattfrågornabl.a. kommeruppieuropaparlamentetochieuroparådet.norgesäkerställdeattenrikstäckandeöppenkanalskulle fåplatsidetdigitalamarknätetochidagarnafårdennakanalocksåmust carryikabelnäten.därmednåsockså nästanhelabefolkningenochdetcivilasamhälletkanpåettdemokratisktvismatchanrkochdekommersiella kanalerna. Communitymedia börjartaförsigsåvälieternsomipolitikenibl.a.irlandochspanien.alltdettaskersamtidigtsompublicserviceföretagensdånandedominansifrågasättsochkommersiellakanalersillusionerspricker ochpengarnaförsvinner.enintressantutvecklingpågårnuiösteuropadärdentredjemediesektornuppmärksammasocherkänns.förstutvarungern,sedanföljernärmastpolen,tjeckienochslovenien.ettintressefrån Rysslandbörjarocksåmärkas,menförstnärdetcivilasamhälletfårsinfullafrihethärkanviväntaossfriaradio ochtv stationerimedborgarnasegnahänder.mediernakanbidratilldemokratiutvecklingenidessaländer betydligtmeränsåpoperor,mainstreammusikochreklam.(läsgärnaocksånyhetsnotisernaomargentinaoch Australien!) ProblemetmedSverigeärattdettavarettavdeförstaeuropeiskaländernamed communitymedia.närradionär30årochmotsvarandetvsådär20år.detregelsystemmanskapadedåtillhördedentidenochhar fögaattgörameddagenssamhälle.självklartmåstedettillmodernareregelsystemommanverkligenvillbehålladessamedier.nuvarandehaltandelagstiftningärtyvärrintemeränenyttringavmaktelitensrepressiva tolerans.idennyaradiolagen,somnuskrivs,behövsreellaförändringar.ingetduttandemedredanförlegad textutanheltnyagreppbehövs.bl.a.måstemöjlighetenförkommersiellaaktörerförkläddasom ideellaföreningar attutnyttjanärradionstoppas.innaneu:skonkurrensmyndighetuppmärksammarmissbruket. Deöppnakanalernabehöverliksomallaandratv kanalerkommautidedigitalanätenochboxarna.detta släpperintedetriskkapitalägdaamerikanskakabelbolaget,somharnästanmonopolisverige,tillfrivilligt.utan mantvingaröppnakanalerkvaridetanaloga,medalltfärrehushållanslutna,sålängelageninteändras.mustcarryärenåtgärdsomintekostarstatskassanettöre.attsedanöppnakanalerocksåhoppaspåplatsistatens egetmarksändadigitalnätärvälatthoppasförmycketilandetlagom.detärlångttilldanmarkochnorge ibland. Redaktör & Ansvarig utgivare: Christer Hederström Redaktionsråd: Gunnar Bergvall och Ola Stockfelt, Teknik & Distribution: Ideosphere Redaktionen: Om abonnemang och annat: 1

2 radio och tv Finland: Svenska tv-kanalen hotad av public service nedskärningar TotaltmåsteYlespara31miljonereuro,varav SvenskaYleskasparatvåmiljoner.vdMikael JungnerlovarinteattFST5kvarstår,mengaranterarattdetfinnssvenskspråkigtv tidpå primetimeävenifortsättningen.sparkravet uppståreftersomregeringengåttmedpåatt höjatv avgiftenmedendasttreprocentnästa år.ylehadehoppatspåsexprocent.nedskärningarnakommerattdrabbabådedefastanställdaochvisstidsanställda,sägerjungner.de anställdavidverksamhetersomläggsnedär dockintedirektuppsägningshotade,säger Jungner.Kunnigpersonalkommerattvara efterfrågadocksåifortsättningenochmånga anställdakommerattbytaarbetsuppgifter. Livligrekryteringkommerattskeinombolaget,förutspårhan. Sparåtgärdernainnebärocksåfärresporträttigheterochsändningskostnadernaskafås ned.ylekommerocksåattanvändafärreunderleverantörer,alltsåköpainfärreprogram somproducerasavfriaproduktionsbolag.det ärännuoklartvilkaradio ochtv kanalersom påverkasavsparåtgärderna.yleharidagfyra tv kanaler;fst5,tv1,tv2ochyleteema. Jungnerlovargebeskedomhuruvidahanär intresseradavattfortsättasombolagetsvd "förstnärjagmåstegöradet."ifebruarivet manmeraomvd lägetochvemsomvisar intresseförposten.(svenskayle) Förslag om att avskaffa brittiska tv-licensen Enutredningomoppositionensmediepolitik föreslåratttv licensenavskaffas.utredningen, somfåttsittuppdragavdekonservativasordförandedavidcameron,harlettsavtidigare BBC chefengregdyke.enligtförslagetskulle demedel(ca 123miljoner)somBBCanvänderförattadministreraochdrivaindenårliga avgiften(f.n )iställetläggasienfond förattfinansierapublicserviceikommersiella kanaler möjligenävenförlokalanyheter. BBCskullefortsattvaraoffentligtfinansierat, menföretagetsårligaintäkter(f.n.3,6miljarder)skullekommafrånskattsedelnellerstatligaanslag.utredningsrapportenväntasbli offentligidecember.denkommerocksåattta uppsådantsomolaglignedladdning,lanseringenavdigitalradion,framtidenförchannel 4,BBCochpublicserviceradio/tv. DavidCameronhartidigareiårkrävtatttvlicensenskallfrysasochkritiseratvadhan kallarbbc:sslöseri.toriesharaviseratattom dekommertillmaktensåkommerbbctvingas offentliggörasinastjärnorslönerochbegränsa direktörernaslöner.mankommertvingaalla offentliganställda,vilketinkluderarbbc,som tjänarmeränpremiärministernattkunna motiveradettainförfinansministern.flerän 250BBC anställdaharenårsinkomstsom överstiger 100,000( SEK). (MediaGuardian) Mer av tv-avgift till radio- och tv-fond för alla Denfriståendeirländskaradio ochtv fonden växernästaårtill14miljonereurofrånnuvarande10,5miljonerperår.såvälkommersiell radioochtvsomickekommersiellcommunity radio/tvliksompublicservicertékanerhålla programstödfrånsoundandvision.inyaförändradevillkorgesocksåmöjlighetförcommunityradio/tvattsökastödförävenannat änprogramproduktion.fondenfinansierasav endelavtv licensen.endelsomfrånbörjan var5%ochnuökatstill7%.medlenfördelas avdennyamediemyndighetenbroadcasting AuthorityofIreland.F.n.tarmaninansökningaromradioprojektsomberörirländsk kulturellersomsyftartillattförbättravuxnas läsförmåga.(sundaybusinesspost) Tredje mediesektorn får plats i Europarådet EftertvåårskommunikationhardenpaneuropeiskaorganisationenCommunityMedia ForumEurope(CMFE)etableratsigiEuroparådet.CMFEhargodkäntsiEuroparådetsom såvälpermanentobservatöristyrkommittén förmediaochnyakommunikationstjänster (CDMC)somobservatöriExpertkommitténför NyaMedier(MC NM).Därmedhardetcivila

3 samhälletsmediesektorförförstagångenfått sammaställningieuroparådetsomdeorganisationersomrepresenterarpublicservice/ statligaochkommersiellamedier(ebu,act, IFJetc).FöreträdareförCMFEmenarattdettaärförcommunitymediadenviktigastemediepolitiskamarkeringenpåeuropanivåsedan EuropaparlamentetsresolutionomTredje mediesektornseptember Ökat statligt stöd till närradio via riksorganisation DennyabrittiskaCommunityRadio närradion harundersenasteårenvuxitsnabbtoch detfinnsredanöver200sådanaradiostationeretablerademedeuropaskanskebästa regelverkochgodaförutsättningarattblien viktigdelavdetbrittiskamedielandskapet. Detsaknasdocketttillräckligtgrundläggande finansielltstrukturstöd.statenskjutertillendast pundperårtillheladennasektor.communitymediaforumeuropeharien skrivelsetillbrittiskaregeringenbegärtfådess synpåhurmantänkersigettframtidastödför attsektornskallkunnafortsättautvecklas. BrittiskeministernförradioochtvSionSimon harsvaratattmanf.n.inteharnågraplaner påattutökacommunityradiofund.man arbetardockpåatthittastödformersomkan underlättaförradiostationernaattkunnabli självförsörjande.däremotavsermanattnu gedirektstödtillriksorganisationencommunitymediaassociation(cma) Nationellt jättearkiv för film och ljud KungligabiblioteketochSverigesTelevision villinrättaettnationelltaudiovisuelltarkiv;ett samlatdigitaltkulturarvsomomfattarradio, tv,filmochmusik.idagliggerinteansvaretpå någonenskildmyndighetellerinstitutionatt samlain,bevaraochtillgängliggöradetaudiovisuellakulturarvet. Visionenäratttillgängliggöraarkivmaterialet förallmänhetengenomöppnandetavenkulturarvsportalpånätet.ävenforskareoch andraskullekunnahanyttaavden.sedan sträckersigvisionenbetydligtlängre.fullt förverkligadfårarkivetenegenbyggnaddär utställningar,seminarierochmuseiverksamhetkanaktiveras.fördettakrävsstorainvesteringarimångmiljonklassen.exempelvishar Nederländernasatsat800miljonerkrpåsitt nyaaudiovisuellaarkiv.danmarkradiohar fått75miljonerkrförsitt Kulturarvsprojekt. 3 Detäridagupptillosssjälvaatttahandom vårtgamlamaterial.medettgemensamtarkivskullemerakunnagörastillgängligt,säger IréneTostar,chefförSVT:srättighetsfrågor. SVTochKBharuppvaktatkultur ochutbildningsdepartementenförattfåuppdragetatt byggauppdetnyaarkivet.redanidagharkb ansvarföraudiovisuellamedier(föredetta Statensljud ochbildarkiv)ochsamlarinden delavdetsvenskakulturarvetsombestårav ljudochrörligabilder.härfinnstv ochradioprogramsomsändsfrånsverige,filmersom visaspåbiografer,videofilmersomspridsi Sverige,svenskaskivorochmultimedier.Samlingarnaomfattarnärmare7miljonerinspeladetimmar.SVTarkiverarbarasittegetmaterial,mycketsombolagetinteharrättigheter tillgårförlorat.(dagensnyheter) Radio, tv. tidningar, webb MTG nu i sitt kompletta mediehus på Söder SamtligaMTG anställdasitternutillsammansi detstorahusetpåringvägenpåsödermalmi Stockholm.Dethandlarom personer, liteberoendepåhurmanräknar,sägerpresschefenperlorentz.tidigarefunktionersom receptionochkonferensrumkannudelas vilketskahjälpatillattfåigenendelavflyttkostnaderna.viharblivitbättrepåattjobba somettmedichusnärdetgällerannonsörer förtv,radioochwebb.dettakommernaturligtvisattaccelereradenprocessen,säger Lorentz.DethärblirdetendakomplettamediehusetiSverige.Ommanbackarbandetsju årsattvipåfleraolikaställen.enannanfördel ärdeinformellaytornadärkreativapersoner frånolikaföretagsominteskulleträffasannarsspringerpåvarandraochkanutbytaidéer.byggnotanfrånskanskalandarpåenhalv miljardkronor.(dagensmedia)

4 television Digitala marknätet i Australien: Staten ger stöd och frekvenser till Öppna kanaler Regeringenharbeslutatstödjadeöppnakanalernamedattkunnagenomföradendigitala övergången.communitytelevisionisanimportantcomponentoftheaustralianmedialandscapeandiamverypleasedthatit nowhasapathwaytodigitaltransmission, sägerministernförbredband,kommunikationerochdigitalekonomisenatorstephenconroy.iamdelightedthatbyworkingclosely withthecommunitytvsector,wehaveidentifiedsuitablespectrumandnecessaryfunding toenablecommunitytvstationstobegin digitalsimulcasts.communitytv stationernac31melbourne,tvssydney,qctv BrisbaneandChannel31Adelaidefårnusändabådeanalogtochdigitalttillsdetanaloga släcksnerihuvudstäderna2013.ennystation iperthstartarenbartdigitaltredannästaår. RegeringenharocksåanslagittotaltA$2,6 miljoner(17miljsek)fördeextrakostnaderna medattsändabådeanalogtochdigitalt. ThisinitiativewillbringCommunityTVinto linewithcommercialandnationalbroadcasters,andensuretheirloyalandpassionate audiencescancontinuetoenjoytheirbeloved localcommunitytvstationsastheyswitchto digitaltelevision,sägerconroy.närdenförra regeringenintroduceradedigitaltvgavden endastpublicserviceochkommersielltvfrekvensutrymmeochlämnadedeöppnakanalernastrandademedanalogteknik.unlikethe previousgovernment,theruddgovernment greatlyvaluestheroleofcommunitytelevision.itprovideshundredsofhoursoftruly localcontenteverymonth,andreachesmore thanamillionviewerseachweek.ilookforwardtoseeing CommunityTelevision growandthrivenow thatithasthe certaintytobepart ofaustralia'sdigital televisionfuture. LässenatorConroystalpåC31DigitalCommunityTVForum9november: Nästa TV 2-koncession i Norge blir must-carry EttavdesistabeslutenTrondGisketoginnan hanlämnadekulturministerpostenvaratt utlysaennykoncessionförenrikstäckande kommersiellkanalmedpublicserviceinriktning,sommanvillskallkonkurreramednrk. Kanalenskallhaenvidaresändningsplikt (must carry)somocksåinnebärattdistributörernamåsteträffaavtalomettmarknadspris förinnehålletsomkoncessionsinnehavaren producerarochtillhandahåller.detinnebär attdistributionsintäkternablirmycketviktiga fördensomfårkoncessionen.omintetvkanalenkommeröverensmeddistributören skallkulturdepartementetellermedietilsynet fastställabeslutaombeloppet.andrakravär attkanalenshuvudkontorliggeribergenoch attmanförpliktarsigatthaenegennyhetsredaktion.detkommerocksåattfinnaskravom norskspråkigtinnehålliutbudet.manhar ännuintebeslutatomdetocksåkommeratt krävasenkoncessionsavgift. NuvarandekoncessionsinnehavareTV2är storfavoritatttahemkoncessionen.men Giskehoppadesändåattflerasökerkoncessionensomutlysesvidnyår.Medenfallande reklammarknadärdetriskförattdagenstv2 riskerarattförloraöver400miljonernkr.det blirbetal tvochdistributionsintäkterfrån kabel tv bolagensomblirdenyaintäktskällorna.viasatellithartv2redan2007förhandlatsigframtillsolidaintäkterom200milj nkrfråntelenorochmtg.frånkabelbolagen hardethandlatomminimalaintäkter.tv2har fåttca50öreperhushållsistatvåtreåren. Samtidigtharbolagenfåttutigenomsnitt200 krperhushåll.(kampanje) Marksänd Öppen kanal får must-carry i kabel Ianslutningtillplaneradvidaresändningsplikti norskakabelnätfördenkommersiellakanalen medpublicserviceuppdrag(seovan)erfar PublicAccessattregeringenäveninförvidaresändningspliktfördenrikstäckandeöppna kanalen.nästaårkommersåledesorganisationslivetviafrikanalendärmedattnåde flestahushålleninorgeviaeternochkabel. 4

5 Kabelbolag utestänger dansk öppen kanal LandetsstörstakabeloperatörYouSeeharnu utanförvarningstängtavkanalkøbenhavn. Dettaärenligttv stationenkonsekvensenav attfolketingetsmajoritetmedoklaraskäl tagitbortmust carryförlokal tvvilketgjort attstationernahamnatheltihänderpåkabelbolagen.direktörjimmyrehakpåkanal Københavnhoppasattpolitikernasnarast insersittmisstagochsenastikommandenya medieavtaletivårrättartillmisstaget.(tv Nyt) Fakta:KanalKøbenhavnärDanmarksstörstaickekommersiellalokal tv station,somnärmastmotsvararöppnakanalenistockholm.tidigarehade kabelbolagenvidaresändningspliktfördessakanaler,meniochmedattkanalernanukansändasi detregionalaochnationelladigitalamarknätethar must carrybestämmelsentagitsbort.detfinns dockfleratv producerandeorganisationersom fortsätterattsändaikabel.istädernafortsätter ocksåhushållenatttittapåtvviasinakabelnät. Lokal-tv döden fortsätter i Norge ANTV,somdrivsavAvisaNordlandiBodø, sällarsigtilldenlångaradenavkommersiella lokal tv stationersomlagtsnedsenasteåret. ANTVharsedanstartenijanuari2005orsakat ANMediaenförlustpå8miljnkr.Viharhatt blantlandetsbesteseertallforlokal tv.slik annonsemarkedetserutnå,finnervidetimidlertidvanskeligåfinansieredriftenavtvvidere,sägerchefredaktörenjan EirikHanssen.(Kampanje) Dansk tv-produktion i utländska händer MediekoncernenEgmontharsåltsittdotterbolagproduktionsbolagetNordiskFilmTVtill franskabanijayentertainmentsomsedansin start2008köptuppstörretv bolagifrankrike, Spanien,Tyskland,Ryssland,EnglandochUSA. NordiskFilmTVärocksåiFinland,Norgeoch Sverigemedenomsättningförraåretpåmer änenhalvmiljardkr,300anställdaochentvproduktionom1.500timmar.kostnadernaför produktionerutifråninhemskaformatismå länderbörjarblifördyraförkommersiella kanaler.manvillhabilligaochsäkrakortsom gårhempåstoramarknader.nordiskfilmtv kannubättrekandeltaideninternationella tv formatmarknaden.iochmedförsäljningen återstårendastenstörredanskägdtv producentidanmarknämligendanmarksradio. TV-krig mellan Vita huset och Fox News PresidentObamaharlåtitsigintervjuasien radtv kanalersenastemånadenföratttala försinhälsovårdreform.hanhardockvägrat framträdairupertmurdochsnyhetskanalfox News.Skäletärattkanalensysslarmedhögerextrempropaganda,intenyheter.KommunikationschefenAnitaDunnberättadeförCNN attdenamerikanskaregeringenanserattfox Newsskiljerutsigblandetermediernailandet.Låtossvararealister.Deansesavdeflestavaraendelavdetrepublikanskapartiet.Låt ossintelåtsasattdeärennyhetsförmedlare somcnn,sadedunn. FoxNewsslårifrånsigkritikenochdrarparallellermellansinverksamhetochUSA:sdagstidningar.Nyhetskanalenmenarattde,liksom tidningarna,erbjuderbådeopinionsmaterial ochnyhetsmaterialochattdeflestatittarna klararattskiljapådeolikarollerna.davidgergen,politiskkommentatorochanalytikerpå CNN,hävdarattVitahusetsuttalandenkan kommaattfåoönskadeffekt.närduskapar ensituationdärvitahusetståremotfoxnews såhamnardepåsammanivå.dugerdeminte barabättretittarsiffrorpådethärviset,du lyftersamtidigtderasställningochsänkerdin egen.gergentyckerattvitahusetistället bordehaanväntsigavhumorikampenmot FoxNews,alternativtlåtitdetdemokratiska partietståttförkritikenmottv kanalen. FoxNewsharbl.a.gjortstortnummeravoppositionenmotObamashälsovårdsreform. Manharfrämjatmötendärpresidentenhar betecknatssomnazistochkommunist.kanalensmestkändenyhetsankareo ReillyangriperocksåObamassträvanattförbättraUSA:s relationermedomvärlden.(mediaguardian, SVTKulturnyheterna) 5

6 Berlusconiägd tv-kanal trakasserar domare EnavSilvioBerlusconisegnatv kanalerhar anklagatsföratttrakasseraraimondomesianodendomaresomstårbakomdomslutet motdetmutåtaladefininvest premiärministernsaffärsimperium.fininvestskallbetala 750miljonereurotillettkonkurrerandebolag. Canale5harföljtochsmygfilmatdomarenpå Milanosgator.ResultatetvisadessedaniprogrammetMattino5medkommentarersom förlöjligademesianotrotsatthanendastgjort vardagligasaker.händelsenharytterligare ökatspänningenmellanpremiärministernoch domarkårenefterattförfattningsdomstolen tidigarebeslutatttaifrånberlusconihans åtalsimmunitet.hankommerattnuåter tvingasställauppidomstolenförkorruptionsanklagelser.(theindependent) Brasiliansk public service ut i världen PublicservicebolagetTVBrasilkommeratt 2010lanseraeninternationellkanalriktad motbrasilianareiförskingringen.därmed kommermanattävenglobaltkonkurreramed deprivatägdakanalernaglobotvochrede Record.ManbörjarmedatttäckainAfrika följtavnordamerika.(c21media) Rumänien får tv-kanal för etniska minoriteter MediemyndighetenhargettSCCentrumConsultingSRLTarguJiuitillståndattviasatellit sändabahtvsomärfokuseradpåetniska minoriteter.dennyakanalenskallsändapå rumänskaöverhelalandetochdesssyfteär attfåbortmotsättningarnamellanetniska grupper,intenödvändigtvismellanrumäner ochminoritetsgrupperutanävenmellanminoriteterna.bahbetyder lyckatill pårumänska.(financiarul.ro) Europeiska protester: Ungernkritiserasför nedskärningaravpublicservice Deneuropeiskapublicserviceorganisationen EBUharuppmanatUngernspremiärminister ochpresidentattomprövanästaårsmassiva budgetnedskärningarnaförmtvmagyartelevisio.dethandlarom73miljonereurofrån MTV(sändningskostnadernaundantagna) vilketärca30%avbudgeten.suchasevere cutwouldfundamentallydamagepublicservicebroadcastinginhungaryandpreventmtv fromcarryingoutitsvitalfunctionintheservi ceofhungariancitizensskriverebu:sordfö randejean PaulPhilippotochgeneraldirektö renjeanreveillon.manmenarattnedskär ningargårlångtutövervadsomärberättigati ljusetavdenglobalarecessionen.depåminnerocksådeungerskaledarnaatteuroparlamentetsresolution2008pekarpåbehovetav långsiktigfinansieringföroffentligradiooch tv.(ebu) PublicserviceiKosovostyrsavstaten Deneuropeiskapublicserviceorganisationen EBUhardrämttillHashimThaci,Kosovos premiärminister,föratthaomvandlatpublic serviceföretagetrtktilldetstyrandepartiets mediaverktygsedankosovoblevsjälvständig stat2008. Pressurefromyourgovernmenttransformed RTKfrombeingabalancedsupplierofnews intoamediaarmoftherulingpartyandof yourselfasprimeminister.criticaloralternativevoiceshavebeensuppressed,skriverjean Reveillon,EBU:sgeneralsekreteraretillpremiärministern.Hannoterarattdetvareuropeisk ekonomisktstödsommöjliggjordekanalenför ettdecenniumsedan.situationenharförvärratsdesenastefemmånaderna.ebuvillatt premiärministernvidtarakutaåtgärderföratt återställartk:ssjälvständighet.reportrar utangränservärderarattpressfrihetenikosovosjunkitpådessrankinglista;från56:etill 75:eplatssenasteåret.(dpa) Produktplacering förbjuds i brittisk barn-tv MediemyndighetenOfcomharförvarnatall tv bolagsomsänderbarn tvliksomproducenterattingaproduktplaceringarblirtillåtna efter19decemberiår.detgällerprogram somriktarsigtillbarnunder16.förbudet gällerävenimporteradeprogram.vilket kommerattmärkasmestifrågaomprogram frånusa.förbudetberörendastprogramsom uttryckligenärproduceradeförbarnellersom baseraspåaktuelltpublikunderlag.densistnämndafaktornkanberöraprogramsom mångabarntittarpåt.ex.eastenders,doctor WhoochTheXFactor.(MediaGuardian) Tv-avgiften kan avskaffas i Sydafrika RegeringenharlagtframförslagomattförändrapublicservicebolagetSABC.Syftetär bl.a.attgebolagetenstabilarefinansiering ochbliroberoendeavmarknaden.dettain 6

7 nebärbl.a.ettslopandeavtv avgiften.istället skallsabcfinansierasdirektviaskattsedeln. Detfinnsocksåettförslagomenenhetför utlandssändningarsomävenskallinkludera ChannelAfrica.(DailyDispatchOnline) Microsofts Internet TV en kalldusch för iptv-företagen Microsofttarnuförstastegetinpådenglobalatv marknaden.detnyaoperativsystemet Windows7kommerattmöjliggöraförsydkoreanernaatttaemottv sändningarpåsina datorerutansärskildamottagareelleriptvabonnemang.microsoftkoreaharlagttillen funktionioperativsystemetsomgörattprogramfrånmbcochebskantasemotgenom eninternetfunktion.dettarapporteraskoreanskaiptv leverenatörerintevarasåglada över.viharinvesteratnästan1,25miljarder dollarpåattuppgraderanätverkenochtillverkasettop boxar,medanmicrosoftintebehöverinvesteranågotytterligareförsintv tjänst sägerentalesmanförettiptv företag.men sydkoreanskamyndigheternasägerattdet intefinnsnågonlagliggrundförattkunna stoppamicrosoftinternettv.(chosenilbo) 7 Ledigt frekvensutrymme till trådlöst bredband EU kommissionenvillatteterutrymmetsom frigörsnäreuropagåröverfrånanalogtill digitaltvböranvändasförattgeflertillgång tilltrådlöstbredbandochavancerademobiltjänster.kommissionenharpresenteratplanersomsäkerställerattdetvakantaeterutrymmetanvändsavinnovativatjänsteleverantörersommantrorskallkunnatillföraett värdemellan20och50miljardereurotillden europeiskaekonomin.dethandlaromså mycketsomfyrafemtedelaraveterutrymmet somanväntsföranalogtv.planernahjälper EUattnåsinmålsättningattkunnatillhandahållaallaEU medborgarehöghastighetsbredbandislutetav2013.kommissionenanseratt denviktigastedelenavdetvakantaspektretär MHzsomharbraräckviddochnår igenombyggnader.dettablirbraförtrådlösa tjänstersommobil3goch4gsommöjliggör videostreaming,snabbwebbläsningoch snabbanedladdningarmedenmobiltelefon. 2008protesteradetv bolagenmotattintedet frigjordeutrymmetiförstahandanvändsför flertv kanaler.dethardockiverkligheteninte visatsigfinnasenefterfråganpåflertvkanalervilketocksåharaccentueratsavden ekonomiskakrisenochnedgångenförkommersielltv. Fotboll i 3D MexikanskaTelevisaharsäntdenförstafotbollsmatcheni3D.Detvarmatchenmellan AmericaochGuadalajarasomsändesdirekt till3d utrustadebiograferiguadalajaraoch Monterrey.Televisasomärlandetsstörstatvbolagplanerarnu3D fortsättningenmedfinalmatchernailiganprimeradivisiónapertura.(televisionbroadcast) Italiensk tv först att pröva Super-HD ItalienskapublicservicebolagetRAIharsom förstatv bolagsäntetttv programmedhdtekniken4ksominnebärenbildkvalitetsom ärfyragångerbättreännuvarandestandard förhdtv.enligtraiuppnårmandärmed sammabildkvalitetsom35mmfilm(biograffilmstandarden).sändningenskeddevidfestivalenprixitalia2009iturin.(dvdintelligence) Svenska producenter på krigsstigen IenanmälantillKonkurrensverketanklagar producenternasverigestelevisionförbland annatstöldavprogramidéer,otillräckligersättningförexternaproduktionerochförstorarättigheterförutlandsförsäljning.flera filmareochproduktionsbolaggerexempelpå SVT:sdominerandeställningnärdettillexempelgällerförvärvavprogram,sändningsrättigheterochunderfinansieringavprojekt.De anonymarösternaianmälanhävdarbl.a.att: SVTanserattde fullfinansierar omdeläggerin krienproduktion.internationelltsettärbedömningenattdetärsvårtatt göraendokumentärfilmundercirka1,6miljonerkronor( euro). åtskilligafilmarevågarintegåtillsvtmed sinaidéeravrädslaförstöld. SVTärbereddaattutövautpressningmot externaproducenterföratttillvarjeprisslå vaktomeninternproduktionsomdeinteklararavsjälva. problemetärattexternaproducenterblir konkurrenter tillsvt:segnaprogramchefer. SVTbristeriöverenskommelsernärdetgällerersättningarochandrabeslut. Film&TV producenternaharlänge,utanresultat,drivitdenhärfråganbådegentemotsvt ochpublicservice utredningen,sägerper Erik

8 8 Wallin,Film&TV Producenterna.Nuharvi härsknattillochvillattkonkurrensverkettar tagidenhärfrågan.manvillhaettregelverk somregleraraffärs ochkonkurrensvillkoren gentemotsvt.lenaglaser,tillförordnadprogramdirektörförallmän TVpåSverigesTelevision,sägerattSVTsjälvklarttaranmälanpå störstaallvar.konkurrensverketsägerattom manbedömerattärendetståristridmed konkurrenslagstiftningengårmanvidaretill åtgärderellersanktioner.dettarnormaltca ettårförettsådanthärärende.(filmnyheterna.se) EU:s bekymmer över svensk TV Somvirapporteradeiförranyhetsbrevethör SverigetilldeländeriEuropasomvisarminst andeleuropeiskatv produktioner.istället dominerastablåernaavamerikanskaprogram, någotsomkritiserasaveu.enligteu:sdirektiv skaminst50procentavmedlemsländernas TV sändningarvaraproduceradeinomeuropa. MenmångaavdesvenskakanalernadominerasavUSA produktionerochleverdärförinte upptilleu:sdirektiv.enligtenmätningfrån 2006visadesvenskakanalerigenomsnitt45 procenteuropeisktmaterial,vilketärbetydligt lägreänexempelvisdanmarkochnorge,som hamnadepå80respektive69procent. EnavförklaringarnatillattSverigeintaren bottenplaceringimätningenkanhaattgöra medattenstordelavdeinräknadesvenska kanalernaärsmå,nischadekanaler,oftamed övervägandeamerikansktinnehåll.närett medeltalplockasframräknasallakanalersom jämbördiga,oavsetthurmångatittaredehar. FilippaArvasOlsson,kanslirådvidkulturdepartementetsmedieenhet,anserdärföratt siffranärnågotmissvisande.desvenskapublic service kanalernavisartillexempellångtmer europeisktmaterialäneu:sdirektivkräver, sägerhon.menkravenpåminst50procent europeisktutbudharmöttkritik,bådeinom ochutombranschen.ävenregeringenärtveksamtilleu direktivet.detfinnsbättresättatt främjaeuropeisktv produktionänatträkna kvoter.detharvaritbådedennuvarandeoch denförraregeringensinställningifrågan, sägerarvasolsson. KentAsp,professorijournalistikvidGöte borgsuniversitet,harförståelseföratt50 procentskvotenipraktikenharignoreratsav flerasvenskakanaler.detfinnsenallergimot förhållningsorderavdethärslaget.direktivet krockarmedkravenpåpressfrihetochfria medier,sägerasp.samtidigtbetonarhanatt detinteärnågonnyhetattsverige kanske merännågotannatland harendragningtill denangloamerikanskatv kulturen.oavsett mätningarnasriktighetärgrundproblemet urvattnandetavdenkulturellamångfaldeni TV viktigtattdiskuteraochtapåallvar,sägerhan.försverigesdelhandlardetkanske främstomettkrympandeantalinhemska produktioner,vilketbottnariattkanalersaknasekonomiskaincitamentattsatsapåsvenskaproduktioner.fördekommersiellakanalernalönardetsigmerattköpainamerikanskaunderhållningsprogramänattproducera egetmaterial.dettatrotsatttittarsiffrornai regelärhögreförsvenskaprogram,sägerasp. (ETC) Opinioner: Kattis Ahlström anklagar SVT för cynisk journalistik "Ingenharrättattstruntai barnensegnarättigheter" Tidigaretv profilenkattisahlström,numeraförlagschef,skriveridndebattattsvt:s Ettfallför Louise :medbarnsomoffermåstestoppas.en nioårigpojkeberättadeisvtomhurhanspappa misshandladehonomsåvälpsykisktsomfysiskt. Detärrenkränkningattpådetvisetlåtaettbarn framträdamedsinsorginförhelasvenskafolket. Barnärjustbarntillsdeär18årochingenvuxen harrättattflyttapådengränsen Honskriverbl.a.attalltsedan Robinsons första (ochutskällda)säsongsändesitvhargränsernaför denpersonligaintegritetenförflyttats.vuxnamänniskorharsex,ärotrogna,gråter,förtalarvarandra,visaruppsinanyaplastbröstochexponerar sittallrainnerstaitv programavvarieradkvalitet. Ochdensomreagerarbemötsmedenavmätt gäspning.vembryrsig?jaggördet,förjagvet efter20årpåtvvaddetkaninnebäraförenpersonatthalämnatutsigitv.jagvethurillvilliga grannarkanfrysaut,hurcheferkanreageraoch hurförhållandenkangåikrasförattmanblivit förfördavdedärmagiskaminuternaavuppmärksamhetochberusningsomdetkaninnebäraattfå varamedenstunditv. Värreärdetattgränsernaheltobemärktäven förflyttatsneriåldrarnamenarahlström.viaccepterarattbarndeltarisammanhangsomdemed tankepåsinålderomöjligtkanförståinnebörden

9 9 av.honhävdarattdetfinnsettansvarhosmediernaattföljadelagarochreglersomgälleralldeles oavsettomföräldrartrorsigvetavadsomärbäst förjustderasbarn. Barnärklassadesomjustbarntillsdeär18år.De haralldelesegnarättigheterochingenvuxen,vare sigpsykoterapeutellermediechef,harrättatt flyttapådengränsenmenarhon.detvattniga argumentetomattandrakanlärasignågotavden härtypenavprogramärkvalificeratskitsnack.det ärrenspekulativochcyniskjournalistikochså längevitrorattdethandlaromnågotslagsgod terapiförfolketfårvibörjaseövervårintellektuellakapacitetochskärpaihoposs.tittarunten veckapådeolikakanalernaochbevittnahursmå barngråternärdeskafåsinastoraöronplastikjusteradeellerhurbarnskavaramedochväljarätt killeåtmamma.kännefterimagenomdetkänns rätt.omviintekanåberopabarnkonventionenså kanskevikanvädjatillvårtochmediechefernas sundaförnuftförattfåstopppådethäravslutar KattisAhlström. PåDNDebattfortsattedebatten: Vimåstefåvisaattbarnsberättelserräknas.Ien replikskrivertreansvarigapåsvtbl.a.attkattis Ahlströmisinvälviljakränkerbarnsrätttillåsiktsfrihetochyttrandefrihet. Mediernasetiskareglermåstegeskyddåtbarnen. Medieföretagenlåterallmänintressetgåföreprincipenombarnensbästa.Desvenskaetiskareglernaförpress,radioochtvärinteförenligamedhur dagensverklighetsbaseradetv programärutformade.barnfinnsöverhuvudtagetintemedidessa regler,skriverbofredrikmalmberg,barnläkaren MargaretaBlennow,socionomenCeciliaModig ochpsykoterapeutenbörjesvensson. AnmärkningsvärtattSVTbristerihänsyntillbarn. Publiceringarnamedbarninblandadeharblivit hänsynslösareundersenareår,menarjournalistförbundet. LäsKattisAhlströmsinläggochdetreövrigainläggenpå Diskriminerande avgift för kabeltv-abonnenter Boendeiflerfamiljshussomtittarpåtvviakabel elleriptvska,förutomdenobligatoriskatv avgiften,tvingasbetalaenextraavgiftföratttittapå SVT:skanaler.Ärmandäremotvillaägare,och tittarpåtvviasatellitellerdetdigitalamarknätet, kostardetingetextra.dennadiskriminerande huvudfrågaberörövertremiljonerhushålliflerfamiljshus.börintesvtgörasomandratv kanaler ochtahandomallasinakostnaderinklusiveupphovsrättskostnaderförallasändningsplattformar oavsettomdetärsatellit ellerkabel tv?frågarsig JanFriedman,koordinatorförOSU(Operatöreri SamverkanförenRättvisUpphovsrättsersättning. OSUbeståravComhem,Tele2,TeliaSonera.) RiksdagenharsedantidigarebeslutatattSVT:s kanalerskanåallamedborgareochdesändsdärförutmedvidaresändningsplikt,detvillsägaatt operatörernaärskyldigaattutanersättningdistribuerakanalernaiderasnät.detärsvårtatthitta någonannansektordärprivataföretagärålagda attutföraentjänståtstatengratisochdessutom betalaenavgiftfördettatvång.bakomliggande lagstiftningärinteny,intehellersignalernafrån riksdagenattdettainteskulledrabbaoperatörer avvidaresändningspliktigakanaler.detnyaäratt praxisharförskjutits,utanattpolitikernaharuppmärksammatdessaförändringar,ochsåledesinte uppdateratlagstiftningen. Kvarärkabel ochip operatörernasomfårbetala merförsvtänandraoperatörer.islutändanblir dethushålleniflerfamiljshussomfårståförnotan. IavvaktanpånyareglerharCopyswede,somföreträderupphovsmännen,rättattfåbetalt.Nivåerna skagivetvisvararättvisaochgrundasigpåbakomliggandeersättningsanspråkfrånupphovsmännen skriverfriedman.iställetförattredovisadessa underlagharcopyswededragittillmedanspråk somskullekostaoperatörernacirka60miljoner kronorperår.detärtregångersåmycketsomsvt betaladetillsammaupphovsmänförbaraettår sedan.vadsommotiverardennakraftigahöjning haringenfråncopyswedehittillskunnatförklara. Ytterstärdetmedandraordoperatörernasip och kabel tv kundersomblirstraffadeavdetta.den operatörsomintebetalardeorimligaanspråken tillcopyswedefårhellerintesändasvt:skanaler, vilketgårheltemotavsiktenmedvidaresändningsplikten.mesträttvistförtv tittarnaärattsvt tarhandomallaupphovsrättskostnadersomföljer medsinaegnaprogram,precissomandratvkanalergöravslutarfriedman.(dagensmedia) Nordiskt samarbete och public service Detavgörandeskäletförattsamarbetetengång växtesigstarktvardockspråkförståelsen.närdet varfåsomhadegodakunskaperifrämmande språkvardetlättareattträffasinomnordendär man(ivarjefallfördetmesta)förstodvarandra. Detkittetärdockpåvägattlösasupp.Svenskans försvagadeställningifinlandgörattengelskai alltflersammanhangblirdetnaturligasamtalsspråket.detsammaärpåvägatthändamellandanskar ochsvenskar,liksomikontaktermellanislänningar ochövriganordborskrivervltienledare29okt Härfinnsviktigaarbetsuppgifterförnordiskapolitiker.Detvoredystertomviinteiframtidenkunde

10 användamodersmåletikontaktermedandrai Norden.Detgällerattvänjasigvidatthöraoch läsadeandranordiskaspråken.ettsättattförbättrasituationenkundevaraattgöradetlättareattse påtvfråndeandraländerna. Detblevingetav satsningenpåengemensamnordisktv satellit, somvaraktuellförealladekommersiellasatellit ochkabelbolagen.därförärdetironisktattdetnu ärmycketlättareochbilligareattsemängderav andrakanalerängrannländernasutbudavpublic service.(västmanlandlänstidning) radio Argentinsk medielag ett föredöme: Tredje mediesektorn får en tredjedel av etern DennyaradiolagensomregeringeniArgentinafickgodkändiparlamentet(sePublicAccessnr10)harfåttinternationelluppmärksamhet.Destorakommersiellaoligopolen somnufåttminskatutrymmehävdarattyttrandefrihetenbeskurits,medanreaktionerna fråndetcivilasamhälletärpositiva.world AssociationofCommunityRadioBroadcasters inlatinamerica&caribbean(amarclac) glädjersigåtattdennyalagensomnugaranterarmångfaldochpluralismimediesektorn. Manserdettasomettmycketbraexempel, sombidrartilldemokratiseringen.enligtorganisationenbyggerdennyaradiolagenbl.a.på ramverkochrekommendationerfråninter AmericanSystemofHumanRightsochandra internationellaorganisationersomarbetar medyttrandefrihet.ettarbetesombl.a.syftar tillattmotverkamediekoncentration.uttryckligenerkännstremediesektorer;enstatlig,en kommersiellochenicke kommersiell(communitymedia).dentredjesektorngaranteras entredjedelavfrekvensutrymmetiargentina utangeografiskabegränsningar. Schweizisk digitalradio; kanske både DAB+ och digitalt FM LokalaFM stationerkankommaattsända digitaltnästaseptemberenligtuppgifterfrån mediemyndigheten.regeringenplaneraratt införaettdubbelsystemfördigitalradio.public serviceochdenyakommersiellastationerna skallsändaidab+,medannuvarandelokala stationerskallsändadigitaltpåsinafmfrekvenser.detsystemmannämnerärdet amerikanskahdradio,menettdefinitivtbesluttasförstiapril2010.(radioworld) Franska jämförande tester av digital lokalradio DetfranskanärradioförbundetSNRLhar genomförtprovsändningarmedDAB+/T DMBiNantesochParis,2008DRM26MHz ochisomrasdrm+igrasse.vidkonferensen Civilmedia09iSalzburgredovisadesresultaten.FördelarnamedDRM+förlokallokalradio ärbetydandesärskiltifrågaomräckviddmed sammasändarepålandsbygdenochibergsområdensomblirdensammasomfmsändaren.främstfördelenmeddab+finnsi störrestäderdärdetfinnsfleranärradiostationersomkangåsammanomettgemensamt kanalknippe(multiplex)ochdärmeddelapå kostnaderna.snrlharuppmärksammatmediemyndighetencsapåattdetstatligastöd somkommerattgesförderadiostationersom villblidigitalamåsteomfattabådateknikerna. Desmåradiostationera,ävendekommersiella,måstesjälvafåväljadentekniksomfungerarbästisittresp.sändningsområde. Fakta:Detfinnsidagca700non profit radioasociatives (föreningsradio)ifrankrike.dedelarpå ettstatligtstödom29miljonereuroperårvilket kangeenstationstödtillungefärhalvadriftskostnaden.stödetfinansierasgenomenavgiftpå kommersiellaradionsreklamintäkter. Lokal radio blir rikssänd i USA CBSRadioharbörjatanvändaHDRadio digitaltfm förattspridasinalokalaradiokanaler överusa,skriverradioinsight.senasthar Country95.1KFRGfrånRiversideochSophie 103.7frånSanDiegofåttplatsiHDRadioutbudetiLosAngeles.IsinturharrockstationenKROQiLosAngelesnumeraenHDRadiokanaliSanDiegoochryktengåromenlanseringiNewYork.CBSskaocksåetableraNew YorkssportstationWFANpåtreorteriFlorida. (Radionytt) Allt fler lyssnar på radio i mobilen Alltfleranvändermobilenförattlyssnapå FM radiovisarrajarssenasteundersökningav radiolyssnandetistorbritannien.dettagäller särskiltunga15 24årsom32,7%lyssnari mobilenijämförelsemedhelabefolkningen 13,5%.Dendigitalalyssningenharfortsatt ökaochliggernupå21,1%varavdabharden störstaandelen(13,3%).fortfarandelyssnar 10

11 störredelen 66,1% påmellanvågoch FM.(RadionytDK) Dörren på glänt för tysk digitalradio LanseringenavdigitalradioharstoppatsiTyskland,eftersomreklamradionharhoppatav projektet.dessutomharkef,somfördelartvlicenspengarna,dragittillbakafinansieringen avpublicservice radionsdigitalisering.den rikstäckandepublicservice radiondeutschlandradioavslutardab sändningarnavidnyår, menharvädjattillpolitikernaomattfåbehållafrekvensutrymmetförframtidadigitala satsningar.vidsittårligatoppmöte,skrev regeringschefernaunderettavtalomradio ochtv.blandannatinnebärdetattdigitalradiofrekvensernablirkvar.(radionytt) Kulturdepartementetkommenterar notisen"kulturministern:radiokansändasidigital TV nätet"ipublicaccessnr10: MankanfåintrycketiMitt i musiken inslagetatt KulturministernförespråkardigitalradioiTV näten, mensåärintefallet.detärjunågonannansom gördet...ministernkonstaterarjubaraheltkorrekt attdetfinnsolikatekniskalösningar.omnågotska kommenterasärdetpåståendetattkulturdepartementetintegillardabävenisittnyautförande DAB+.Kulturdepartementetharunderdennaregeringaldrigförespråkatnågonenskildteknikeller tagitavståndfråndab+.vihardockoftasagtatt teknikfråganärviktigochattbranschenmåste varaöverensförattmöjliggöraendigitalutveckling.viharjuocksånoteratattrabochsr/ur gemensamtuttalatstödfördab+somenlämplig kandidatfördigitalradio,skrivererikkristowpolitisktsakkunnighoskulturministern. Sviker regeringen reklamradion? Idensenasteutredningsomomkommersiell radioföreslogsenkraftigsänkningavreklamradionskoncessionsavgifter(130miljoner kr/år)..kulturministernhardockintevelat utlovaensådanekonomisklättnadförreklamradion,medhänvisningtilldetekonomiska läget.idagensindustrivarnarstaffanrosell ochannaberggren,vdförsbsradiorespektivemtgradio,förenuteblivensänkning.det skulleisåfallvaraettformidabeltsvekochett vägvalsomkaninnebärabörjanpåslutetför kommersiellradioisverige.vårviktigaste konkurrentomlyssnarna,sverigesradio,erhållerårligenrunt2.100miljonerkronorfrån licensmedlen.utöverdeordinarietilldelningarnaharregeringen,mittilågkonjunkturen, beslutatattsverigesradioskagesen"extra höguppräkning"påtreprocentunder2010, vilketmotsvararcirka70miljonerkronor,skriverrosellochberggren.vibegäringetskattefinansieratradiostödochingenextrahöguppräkning.vibegärbaraattfåkonkurrerapå marknadenutanbakbundnahänder.vivill liksomvårakonkurrenterkunnapubliceraoch sändautanattbelastasavenstraffskattsom dränerarosspåenfjärdedelavvåraintäkter. Public serviceradion ökar lyssnandet, reklamradion minskar P1nårsittbästaresultatpå15år,medanreklamradionfårsittsämstaresultatsedan 2004.Detvisardensenastelyssnarmätningen fråntns SIFO.P1harimätningenendaglig räckviddpå12,9procent,vilketärenhalv procentenhetmeränidenförraundersökningenoch1,6procentenhetmeränförettår sedan.såbrahardetintegåttförp1på15år. ÄvenP4harframgångimätningenochnårnu 31,7procentavsvenskarnaengenomsnittlig dag.p3hamnarpå11,3procentochp21,8 procent. SR:sandelavlyssnandetharstigitmed2,4 procentenhetertill65,6procent.publicservice radionstårförnästantvåtredjedelarav lyssnartimmarnailandet.samtidigtminskar reklamradionsandelmed1,9procentenhettill 27,3procent. Inga radiokanaler i danskt kabelnät DanskakabeltvdistributörenYouSeeharnu kraftigtreduceratradioutbudetikabeln.man stängerallationonstop musikkanalerfrån brittiskamusicchoice.samtidigtskrinläggs allaplanerpåatterbjudadab radiokanalerna inätet.skäletärheltenkeltattdetinteär lönsamt.förfåkunderanvänderkanalerna. bandbreddenochpengarsomyouseenuspararkananvändasbättre.attinteersättamusic ChoicemedDAB radiokanalergårintedå upphovsrättskostnadernablirförhöga.den andrastörrekabeldistributörentelia/stofa hardockmeddab kanalernamediettgrundpaket.(radionytdk) DAB ersätter DAB+ i Danmark om kanske fyra år MankanlugntköpaenDAB radiotilljul.det ärminförsiktigavärderingattdetkommeratt ta3 4årkanskemer,innanmanskallskaffa sigennydab+radio,sägerchristiankjeldsen, DABDigitalRadioDanmark.IdetnyamedieavtaletärdetöverenskommetattDanmark 11

12 skallbytafråndabtilldab+ pålångsikt. Menpolitikernaharännuintetagitbeslutet omattuppdaterasändningsnätettilldab+ somdåkommerattinrymmauppemot60 radiokanaler.(radionytdk) Detharsåltsca1,3miljonerDAB mottagarei Danmark,mennästaningenkantaemot DAB+.RadiolyssningeniDanmarkskerännu till90%påfm. Norsk lokalradio vill sända public servicenyheterna 40lokalradiostationeriNorgehartillLokalradioförbundetmeddelatsittintresseattåterutsändaNRK:sDagsnytt.Mångavillgärnagöra dettameddentekniskalösningensomp4 användermedtillgångtillenpft server.det fungerteslikatp4påetgitttidspunktlaut nyhetsbulletinenpåserverensin.dakunne radioensklokkestyrteftpprogramhentefila ogoverskrivedengamlefila.dalethentetda oppfilenogspiltedenavikjøreplanen.slik kunneradioenforeksempelihelgenespille ferskenyheterhvertimeutenatnoemanuelt blegjort,skrivertormagnegausdalfrånradiokvinesdaltillnlr.lokalradiostationerna kangeigentjänstertillnrkiformavlokala nyhetersomkanhabåderegionaltochnationelltintresse.(lokalradio.no) Brittisk bolag kortvågssänder polska utlandsradion TjänsteleverantörenVTGroupharträffatett fyraårigtavtalomattsändapublicservicebolagetpolskieradioöversinaeuropeiskaoch globalasändningssystempåkortvågtilleuropa ochisrael.utlandsprogrammensändspåpolska,engelska,tyska,hebreiska,ryska,vitryska ochukrainska.viavt:sglobalmedianetwork sändermanfrånwarszawaviafiberochsatellittillbrittiskaradiostationersomwoofferton liksomviadhabiyya(förenandearabemiraten)ochmoosbrun(österrike).detmesta sändsanalogt,menmanharavsatt1,5timper dygnfördrmdigitalkortvåg.kontraktetär fyraårigtochvärt1,5miljonpund. Skånepartiets närradio bryter motupphovsrätten SkånepartietiMalmökanhamnaiklammeri medrättsväsendetigen.manharåterkommandegångerlästuppupphovsskyddatmaterialfråntidningarisinnärradio.blandannat läsesdetuppinsändareisinhelhetpubliceradeidenkristnatidningenvärldenidag.ordförandeiskånepartietcarlp.herslowäräven närradionsprogramledare.hanmedgerattde ävenläseruppartiklarochledarefrånandra tidningarochnämnersvenskadagbladetsom exempel.vityckerdenbehöverspridninghär nere.vimenarattdettaärnödvändigtförden allmännapolitiskadebattenochdetblirett reklamvärdesomlyssnarnafårbedöma,säger Herslow. OlleWilöfpåJournalistförbundetmenaratt dettabrytermotupphovsrättenominteåterutsändningenkanansesvaraettcitatilagens mening,ellerattnågonannanspecialregelkan tillämpaspåsändningen,tillexempelundantagförnyhetsrapportering.närherslowfår höraattskånepartietsnärradiokanbrytamot upphovsrättensägerhanatttidningsägareoch författarekankontaktapartietomdeanser attderasupphovsrättärkränkt.feliciasvaeren,chefredaktörpåvärldenidag,sägeratt tidningenintepånågotsättvillsammankopplasmedfrämlingsfientlighet.innanjaguttalar migmeromdettavilljagsättamiginivilket sammanhangdeharanväntvårtmaterial, sägerhon.tidigarestämdeupphovsrättsorganisationenstimherslow.anledningenvaratt Skånepartietsnärradiofortsatteattsända musikutanattbetalastim.dennatvistpågår fortfarande.(flamman) Miljöpartiet vill öppna grammofonarkivet Miljöpartietharlagtettförslagiriksdagenom attsverigesradiosgrammofonarkivborde digitaliserasisinhelhet,ochattmaterialäldre än70år sommedandraordintelängrehar upphovsrättsskydd bordegörasmertillgängligtförallmänheten.jagtyckerattdetärett spännandeochglädjandeförslagdärföratt detfinnsenmassaspännandemusikivåra äldstaskatterigrammofonarkivetsomabsolutbordetillgängliggöras,sägerlainelasmaniswikmark,chefbl.a.förgrammofonarkivet. AlltärintedigitaliseratänsägerLasminis Wikmark.Vadgällerdetanalogamaterialetså digitaliserarvidetefterförfrågandetvillsäga närdetbehövsiradio ellertv produktionen ochdåspararvisedandetmaterialetdigitalt. Vadgällercd skivornaförviöverdessasystematiskteftersomdetärenganskalätthanteringochplaneraratthaallavåracdinomettår 12

13 somdigitalafiler.honmenarattdetskulle krävasresurser,ettintresseförattjustdethär speciellakulturarvet,attmanvilltillgängliggöradet,attdetvärderassåhögt,därförattdet kommerattkostaavsevärdapengarattrealiseradet.(dagensnyheter) Radio Eskilstuna närradioveteran 30 RadioEskilstuna92,7fylldehäromdagen30år ochhardärmedvaritmedändafrånnärradionsstart.viprofilerarosssomenlokalradiostationmedlokalareportageochlokalaprogramledare,tillskillnadfråndekommersiella lokalradiostationernasomsändsfrånstockholm,ochradiosörmlandsomsänderregionalt,sägerragnarsmittberg.idagharstationencirka5000lyssnarevarjedagochenligt Smittbergblirdetbarafler.Radiostationenfår bidragavarbetsförmedlingenochkfum.sedandirektsändermanfrånfullmäktigeochfår betaltfördet.smittbergärsjälvenav60som arbetarideelltmednärradion.ja,jagsänder gratis,mendetärjätteroligt.(folket) Latinamerikansk radio i Göteborg FrånHammarkullensändernågralatinamerikanervarjedagradionyheterpåspanska. "Ambitionenärattgerösteråtdemsomannarsintehörsochattgeettannatperspektiv pådetsomhänderivärlden",sägergladys Vargas,aktiviRadio19deAbril(FM106,3 MHz).Denlatinamerikanskaföreningenhar funnitsi23årochidagärdetolvpersoner somjobbarmedradiosändningar,ennyhetssidapånätetochsocialaevenemangförlatinamerikanerigöteborg.detsomförenarossär intressetförjämlikhet,respektförmänskliga rättigheterochsocialism,sägervargassom komtillsverigefrånchile1977.arbetetär ideelltochfinansierasgemensamtochmed hjälpavstudiecirklarochföreningsbidrag. EstebanAguayosomnyligenflyttatfrånMexicotillGöteborgmenarattmedieriSverige generelltbristerisinnyhetsbevakningnärdet gällersydamerika.mängderavnyheterkommerinteframochiblandärdetrenafelaktigheter.dessutomsaknarjagendjupareanalys avdetsomhänder,sägerhan.radio19de Abrilharsjälvakorrespondenterpåplatsi Chile,BoliviaochUruguayochsänderlivefrån Latinamerikaengångiveckan.Aguayoönskar attflermediergjordesåiställetförattköpa materialfrånnyhetsbyråer.förutomattfylla luckorinyhetsbevakningenvillradio19de Abrilocksåvaraenknutpunktfördemsom borigöteborg.deberättaromsinverksamhetmedkafékvällar,studiecirklarochsociala evenemang.eftersomvisänderfrånensegregeradförortärdetviktigtattjobbasocialtså attfolkfaktisktkommerutochträffarvarandra,sägervargas.(friatidningen)läshela reportagetpå Kommersiell närradio i Bohuslän expanderar i Norge DetkommersiellanärradiobolagetiStrömstad RadioPrimekankommaatttaöverytterligare tvåradiostationerinorge.radioprimefinns redansomkommersiellnärradioisvenska Strömstad(medslavsändareigrannorterna SvinesundochTanum)ochiHaldenoch Sarpsborgpådennorskasidanavgränsen. MediehusetØstfold,somijunisåldeSarpsborg stationentillradioprime,villnuäven säljasinakvarvarandestationerifredrikstad ochmoss.destationersomäraktuellaär RadioFredrikstadochRadioMoss.Ingetär klartmendetförsdiskussionermellanradio Prime koncernenochaktuellastationer.mer kanjagintesägajustnu,sägerradioprimes vdcallebergström.(radionytt) 13

14 allmänt Norsk mediestödsutredning Detnorskadirektaochindirektapresstödet liggerpåcirka1miljardnkrperår.merän dubbeltsåmycketsomisverige.presstödet ochmomsbefrielsenutformadespåslutetav 60 taletochharfunnitsistortsettutanförändringarändatillsnu.dethardockskett storaförändringarpåmedieområdetsärskilt desenasteårenbådeinomteknikochmedieanvändningenochekonomin.kulturdepartementethartillsattenutredningsomskallgöra medenhelhetssynskallutvärderadetekonomiskastödetpåmedieområdet.utredningenledsavyngveslettholm,administrativ chefkopinorochtidigarestatssekreterarei departementet.iutredningensitterbl.a.finn H.Andreassenf.d.TV2 chefochnumeraverksamhetschefförfrikanalen.utredningenskall varaklar1januari2011. Yttrandefrihet i trycksvärta och på nedhuggna träd räcker inte Spørsmåleteromytringsfrihetenalenesikres gjennomtryktemedier,atstatensmidlerforå fåenlevendesamfunnsdebatterbestivaretatt nårmeningsytringertilsettestrykksverteog forevigespånedhugdetrær?skriverfrikanalenscheffinnh.andreassenidagensnäringsliv.hanpekarpåattfrikanalen,somägsav70 organisationeridetcivilasamhället,tillskillnadmotpapperstidningarmåstebetalamoms (MVA)påinköpavvarorochtjänster,men intefårgöraavdragföringåendemoms.kostnadernaförenskildapersonerochmindre organisationerbliuppemot50%högreänför denpartitrognapressen.detcivilasamhället bestraffasmedenextraskattförsindeltagandedemokrati,medanetableradeaktörersom utryckersigpåpapperfårhundratalsmiljoner istöd. Närpresstödetnuutredsärdetviktigtattse allamedier digitalasomanaloga somen enhet.detärintedistributionsformeneller produktionsmetodensomäravgörande,men hurmediernamöjliggör enåpenogopplyst offentligesamtale somtjänardemokratin. Ogdaerdetviktigatenikkeglemmersivilsamfunnetmedsinfragmentertesammenset ningogpulserendeaktivitet,avslutarandreas sen. Pressfriheten minskar i Europa Pressfreedommustbedefendedeverywhere intheworldwiththesameenergyandthe sameinsistence,sadereportrarutangränsers generalsekreterarejean FrançoisJulliardi sambandmedattmanpublicerasinåttonde rapportmedpressfrihetsrankingen.detär störandeattseeuropeiskademokratiersom Frankrike,ItalienochSlovakienstadigfalla neråtilistanårefterårsadehan.europabordevaraettgottexempelifrågaommedborgerligarättigheter. Ävenomdeförsta13nationernapålistanär europeiskasåharfrankrikehamnatpå43:e plats,slovakien(44)ochitalien(49).dessatre länderharnufåttsesigomsprungnaavunga demokratieriafrika(mali,sydafrikaochghana)ochuruguayochtrinidad/tobago.israel harstörtdykt47platsernertillnr93ochnu hamnatundersådanaländerimellanöstern somkuwaitochlibanon(60resp61).militär censurutgöretthotförjournalisterna.iran harinteoväntatsjunkitsåmycketattmannu knackarpådörrentillbotteninfernotsom beståravturkmenistan(173),nordkorea (174)ochEritrea(175)därmediernaärså förtrycktaattdeinteensexisterar. EnljuspunktärUSAsomharavanceratfrån 40::etill20:eplatsvilketnaturligtvismycketär enobamaeffekt.krigeniafghanistanochirak fortsätterdockatthållausanere.(hrea) Hård kontroll av vitrysk media DetauktoritäraVitryssland,somvillnärmasig EU,harintestärktyttrandefrihetensomutlovat,enligtengranskning.DanskaJaneMöller LarsenfrånorganisationenInternationalMediaSupportärenavdemsomprecisträffat journalisterochmyndigheterivitryssland.det gårinteattsenågrastrukturellaförändringar. Detäralarmerandehursvårtdetärförjournalisterattfåtagpåinformationochdetär storabarriärerföryttrandefriheten.enny medielagharletttillförsämringar,sägerhon. Vitryskajournalisterfårständigtvarningarav åklagare.detharuppståttensortsideologiska avdelningaröveralltinomdetoffentligasom avgörvadmediernafårpublicera.journalis 14

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti 2010 www.publicaccess.se ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 1 juni 2010 www.publicaccess.se ledare Utbildningsradion - en resurs i tiden DåochdåkommerdetuppkravpåattUtbildningsradionskallläggasnedochdessresurserföras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 5 maj 2010 www.publicaccess.se ledare Haverifördanskradiopolitik DetserutsomDanmarksRadiosP1kanfåenprivatägdkonkurrent,sominteskallreklamfinansieras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 9februari2011 www.publicaccess.se ledare Marknaden inget för Public service Publicserviceföretagenärnågraavvåraviktigasteochvärdefullastekulturinstitutionerienomvärldsomfortfarandepräglasavkommersialiseringochkorruption,avhotmotyttrandefrihetenochmotdemokratin

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 18oktober2010 www.publicaccess.se ledare Svenskadagstidningarnastv tablåer ettfiasko! Flerasidoriensvenskdagstidningkanidagvarareserveradeförtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess. ledare Skallettvalvarakulitv? Vemvardenstoravinnarenidetamerikanskamellanvalethäromveckan?Republikanskapartiet?Nej.TheTea Party?Nej.VinnarenvarutantvekanFoxNewsskriverKarlFrischiHuffingtonPost.Kanalenlyckadesbättreän

Läs mer

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av utredningens betänkande och vill lämna följande tankar, idéer och synpunkter till beslutsfattarna inför beslutet

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:K409

Motion till riksdagen 1988/89:K409 Motion till riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Radiooch TV Mot. 1988/89-411 Inledning Enligt folkpartiets mening skall radio och TV i första hand ses som medel att fördjupa och förstärka

Läs mer

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35 Live 110 Konstmusik, liten konsert 22,61 33,92 45,22 56,53 67,83 111 Konstmusik,stor konsert 45,22 67,83 90,44 113,05 135,66 124 Frikyrkan, konstmusik 2,53 3,80 5,06 6,33 7,59 126 CCLI 1,37 2,06 2,74 3,43

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 SR P1 09 Bakgrundsmusik utan rapport 52,75 79,13 105,50 131,88 158,25 Total 101,50 152,25 203,00 253,75 304,50 SR P2 09 Bakgrundsmusik utan rapport 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 19 Online/nya medier utan rapport

Läs mer

1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern

1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern British Broadcasting Corporation Historia 1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern 1935 BBC börjar sändas på TV, förr var det endast radio. Företaget stod bakom den första nationella TV-kanalen

Läs mer

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Tionde uppdaterade upplagan Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring UNivnrsrrATc-B'.^'.c ' Innehåll Förord 11 DEL I INTRODUKTION 1. Massmedierna

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 www.publicaccess.se ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60 Decemberutbetalning 2016 A(x1) B (x1,5) B(x2) D(x2,5) E(x3) Sveriges Radio P1 10 Sveriges Radio 48,25 72,38 96,50 120,63 144,75 09 Bakgrundsmusik utan rapport 91,50 137,25 183,00 228,75 274,50 17 Privatkopieringsersättning

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

USA internationell mediestruktur

USA internationell mediestruktur Ann Svensson Josefin Andersson Henrik H iktinderfjord d Karolina Johansson Elin Björklund Totte T Tfl Taflin Rebecca Lindholm Stina Bergström Anton Dyberg Linn Grönkvist USA internationell mediestruktur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); SFS 2007:1289 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Alexander Huss. Jacob Forsman Shahab Ataei. Emilia Abrahamsson Carl Olsson Victor Hilding Frida Bergman Robin Knutsson

Alexander Huss. Jacob Forsman Shahab Ataei. Emilia Abrahamsson Carl Olsson Victor Hilding Frida Bergman Robin Knutsson -Sydafrikanska Medier- Alexander Huss Patrik Svensson Jacob Forsman Shahab Ataei Karin Bergman Emilia Abrahamsson Carl Olsson Victor Hilding Frida Bergman Robin Knutsson -Tidnings historia- Tidningens

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät:

COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät: 200 2005-10-04 2009-09-07 COPYSWEDE licensierar följande TV- och radiokanaler för vidaresändning via kabel-tv-nät: Arabiskspråkiga kanaler Al Arabiya ANN (Arab News Network) Rotana Music Rotana Clip Rotana

Läs mer

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september SVT Publik och utbudsanalys Kanal & Tablå Novus Sportenkät Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september Sammanfattning Ja eller Nej till Sportlista Ja

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1/5 Dnr 15/01405 Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1. Programtjänster registrerade som sändningar genom tråd Programföretag Programtjänst AB Svenska Spel AB Wisth &

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03- 20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Decemberutbetalning 2014

Decemberutbetalning 2014 Decemberutbetalning 2014 Minutvärden (kr/minut) Radio-, TV- och filmavräkning, 2014/1 2014-12-16 Online- och bioavräkning, kvartal 3 2014 Avräkningsområde Minutersättning per gradering A (x1) B (x1,5)

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG.

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG. MODERN TIMES GROUP MTG AB ("MTG") Delårsrapport 1999 1 januari 30 juni 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 16 augusti 1999, resultatet

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Remissyttrande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80)

Remissyttrande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80) Kulturdepartementet103 33 Stockholm Remissyttrande: En gränsöverskridande mediepolitik. För upplysning, engagemang och ansvar (SOU 2016:80) Sammanfattande synpunkter Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

2/17. Innehållsförteckning

2/17. Innehållsförteckning 2015-12-17 Sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2014 30

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum:

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02829 C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med

Läs mer

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson Evelina Kempa Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Henrik Tindefjord Josefin Andersson Fredrik Blom Radio Historia

Läs mer

Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt

Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt Uppsala 25/10 2011 Journalistik, HT11 Göran Svensson Goran.Svensson@im.uu.se Medier och mediebruk i Sverige Översikt Historia - en personlig mediekronologi

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden FL-199 Audio Visual Policy D2. Hur gammal är du? [_][_] år [00] [AVBÖJANDE/INGET SVAR] [END INTERVIEW] D1. Kön

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv Granskningsnämnden för radio och tv Så funkar det missar du inte vill göra Maria Edström 8 dec 2012 termin 1 JMG Idag Vad är granskningsnämnden? Historik, organisation, regler, arbetsgång Fallstudier Genomslagskraft,

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 16september2010 www.publicaccess.se ledare Presstödetärenskamfläck Valrörelsen2010vartristochtråkig.Avsaknadenavideologi,visionerochhelhetssynsamt

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

ANDERS KEMPE: Bort med tassarna!

ANDERS KEMPE: Bort med tassarna! ANDERS KEMPE: Bort med tassarna! Verklig yttrandefrihet inom etermedierna existerar ännu inte i Sverige. Etableringsfriheten som princip är självklar då det gäller dagstidningar men gör halt så snart det

Läs mer

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Digital projektion Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se 14 medlemsbolag 1 Biografstatistik - världen Biografer Världen 150.000 (varav 109.000 kommersiella)

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Telekommunikation 2015. 4 Digital Radio och TV

Telekommunikation 2015. 4 Digital Radio och TV Telekommunikation 2015 4 Digital Radio och TV Internetradio Om Internetradio Webbradio, e-radio, onlineradio, nätradio, webcasting, streaming radio Streaming av ljud Kräver internetuppkoppling Kan tillhandahållas

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN

REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 19 februari 2013 REKORDFÖRSÄLJNING OCH ÖKAT RESULTAT FÖR TV4-GRUPPEN TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2012 TV4-Gruppen ökar omsättningen och resultatet under 2012.

Läs mer

Motion till riksdagen 1989/90:K401. av Carl Bildt m.fl. (m) Mot. En fri radio och TV. Innehållsförteckning. l. Sammanfattning

Motion till riksdagen 1989/90:K401. av Carl Bildt m.fl. (m) Mot. En fri radio och TV. Innehållsförteckning. l. Sammanfattning Motion till riksdagen 1989/90: av Carl Bildt m.fl. (m) En fri radio och TV Mot. 1989/90 Innehållsförteckning l. Sammanfattning................................... l 2. Fria massmedia....................................

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010 Medieutveckling 2010 Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier. Totalt sett är det fortfarande tv och därefter radio som är

Läs mer

SUPERDEAL FRÅN SAPPA!

SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SAPPA BJUDER PÅ EN MÅNADS TV-TITTANDE! 1 MÅN FRITT Få en frimånad när du väljer några av följande paket i 12 månader. Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-08-31. Sappa Mycket ger dig tillgång

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI Datum: 2015-03-19 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se 103 33 STOCKHOLM Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77,

Läs mer

Välkommen! Erik Fichtelius Eva Hamilton Mats Svegfors vd UR vd SVT vd SR

Välkommen! Erik Fichtelius Eva Hamilton Mats Svegfors vd UR vd SVT vd SR Välkommen! Erik Fichtelius Eva Hamilton Svegfors vd UR vd SVT vd SR Moderatorer Program 24 Mars 2010 Charles Leadbeater Kristian Luuk Karin Hübinette 09.30 Keeping up with the audience Charles Leadbeater,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2012:702 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

1 Inledning... 4 1.1 Sveriges Radios vd och styrelseordförande har ordet... 4 1.2 Sveriges Radio i ett föränderligt medielandskap... 6 1.

1 Inledning... 4 1.1 Sveriges Radios vd och styrelseordförande har ordet... 4 1.2 Sveriges Radio i ett föränderligt medielandskap... 6 1. 1 Inledning... 4 1.1 Sveriges Radios vd och styrelseordförande har ordet... 4 1.2 Sveriges Radio i ett föränderligt medielandskap... 6 1.3 Årets redovisning... 9 2 Det här vill Sveriges Radio... 10 3 Detta

Läs mer

ÖPPNA RADION OCH TELEVISIONEN

ÖPPNA RADION OCH TELEVISIONEN KULTURDEPARTEMENTET ÖPPNA RADION OCH TELEVISIONEN Kartläggning och analys av icke-kommersiell lokal radio och tv Christer Hederström Ds 2004:00 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Uppdraget...15

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV Projektnummer Ulf Haraldsson & Ante Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport IV 2009 Projektnummer 1518232 Ulf Haraldsson

Läs mer

Digital Radio Sweden. Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen.

Digital Radio Sweden. Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen. YTTRANDE 2015-03-22 Dnr Ku2014/2006/MFI Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen

Läs mer

Myndigheten för press, radio och tv har i

Myndigheten för press, radio och tv har i INNEHÅLL 1 METOD 4 2 FÖRÄNDRINGAR I MEDIEKONSUMTIONEN 5 3 KONSUMTION AV TV 9 4 KONSUMTION AV PLAYTJÄNSTER 12 5 KONSUMTION AV RADIO 14 6 KONSUMTION AV DAGSTIDNINGAR 18 INLEDNING Myndigheten för press, radio

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009

EM D I N G MEDIEUTVECKLING 2009 EM D I E CEV CEV KL IU T N G 09 MEDIEUTVECKLING 2009 MEDIEUTVECKLING 2009 Radio- och TV-verket 2009 ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-85229-27-7 Redaktör Tove de Vries Skribenter Eva Bengtsson, Ulrika Köling,

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:118

Regeringens proposition 2003/04:118 Regeringens proposition 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet)

Läs mer