PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm"

Transkript

1 PUBLIC SERVICERÅDET Kulturdepartementet Stockholm Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Dnr Ku2014/2006/MFI Inledning Bakgrund Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift är att som nätverk och opinionsbildare slå vakt om grundläggande public servicevärden och dessutom stödja arbetet med att förstärka dessa värden. PSR vill stärka den demokratiska insynen över de radio- och tv- företag som har samhällets uppdrag att bedriva public serviceverksamhet. Detta kan ske genom medverkan i den offentliga dialogen och det utredningsarbete som berör public service såväl I Sverige som internationellt. PSR är partipolitiskt obundet utan anknytning till myndigheter, SVT, SR, kommersiella radio- och tv- företag eller andra företag och intresseorganisationer. Den statliga utredningen Digitalradiosamordningen har lagt fram en plan för övergång från FM- sändningar till marksänd digitalradio (med ett sändarnät baserat på den digitala plattformen DAB+). PSR, som fått detta betänkande på remiss för synpunkter, vill med detta yttrande i flera delar starkt ifrågasätta såväl de motiv som de förslag som lagts fram av utredaren. I det följande presenterar vi en omvärldsanalys och en ekonomisk analys. Därefter ger vi synpunkter på innehållet i betänkandets kapitel 2-5. Public servicerådet Tågaliden 10 tel Stocksund, Sverige Org.nr

2 Omvärldsanalys Historien bryr sig inte om rättvisa. En del teknologier misslyckas, inte för att de i sig är dåliga, utan för att världen har gått vidare när de kommer fram. Detta citat ur IT- tidningen Wired (18 februari 2015) handlade om bilar men är i hög grad relevant när det gäller att bedöma de förslag som Nina Wormbs lägger fram i Digitalradiosamordningen. En övergripande brist i utredningen är att den helt saknar en analys eller ens beskrivning vare sig av de modernare alternativ till DAB+ för marksänd digitalradio som utvecklats sedan talet, eller vad den disruptiva förändring som drivs av den snabba utvecklingen inom fast och mobilt internet innebär för distribution av digitalradio. I själva verket passerade DAB/DAB+ sitt bäst före - datum ungefär 2005 när Leif Pagrotsky såg till att den dyra experimentverksamhet med DAB som Sveriges Radio och Teracom bedrivit sedan talet lades ner. Det är olyckligt att akronymen DAB betyder Digital Audio Broadcasting. Den antyder helt felaktigt att DAB = digitalradio. I själva verket är DAB/DAB+ bara en av flera tekniska plattformar. Det finns andra, och mer moderna, plattformar för marksänd digitalradio - DRM+, DVB- T och DVB- T2 - som alla kan utnyttja existerade infrastruktur för FM- eller tv- sändningar. Teknikvalet ifrågasätts dock inte i utredningen. Sveriges Radio har i debatten hävdat att "Sverige måste få digitalradio för att inte komma efter i it- utvecklingen". Det är ett märkligt, nästan surrealistiskt, uttalande eftersom vårt land sedan många år har digitalradio med distribution genom både fast och mobilt internet. I själva verket ligger Sveriges Radio, t.ex. med SR Play och poddradion, långt framme när det gäller denna distributionsform som i hög grad uppskattas av lyssnarna. Utredningen tycks utgå från att radiolyssnarna kommer att uppleva att digital marksänd radio ger ett tydligt mervärde både i förhållande till dagens FM- sändningar och till mobil internet- distribution. Och att de därför är positiva till att byta ut sina väl fungerande FM- radiomottagare mot DAB- apparater. Vi är mycket tveksamma om det faktiskt förhåller sig så. Lyssnarna har hittills inte visat något som helst intresse för att vårt land ska byta plattform för marksänd radio. Det finns ungefär 6 miljarder FM- mottagare i världen medan antalet DAB- mottagare är cirka 30 miljoner (varav två tredjedelar i Storbritannien). DAB- lyssningen i världen är mindre 1 % av det totala radiolyssnandet. Hela världen lyssnar på radio via främst FM och Internet. Lyssningen online ökar i och med den snabba utvecklingen med smartphones och mobilt bredband, som om ett par år beräknas ha så gott som obegränsad kapacitet för den idag etablerade broadcast radion. Det också är vanligt att mobila telefoner har FM- kapacitet. 1 Det finns däremot ännu inte någon tillverkare som lagt in DAB- mottagare i sina mobila/smartphones eftersom det inte existerar en global marknad. 1 Detta är särskilt vanligt i Afrika och Asien. 2

3 Det finns inga s.k. hårda fakta som pekar på att DAB+ i framtiden kommer att finnas i flertalet länder i Europa och inte heller att världsstandarden FM kommer att upphöra i något land. Internationella initiativ av ITU eller EU för att digitalisera radion förekommer inte. Den enda DAB- lyssningen som på veckobasis ligger på mer än 10 % finns i ett fåtal länder; Danmark, Norge 2, Storbritannien och Schweiz samt Australien. Man kan knappast tala om någon framgång ens i dessa fem länder. I Danmark och Storbritannien är man idag tveksam till att övergå från DAB till DAB+ liksom att sluta med FM. Finland avstod redan 2007 från det föråldrade DAB- systemet. Tyskland har ett fullt utbyggt DAB+- nät med endast 5 % lyssning. 3 I Frankrike har regeringen sedan 2012 satt stopp för public serviceradions fortsatta engagemang i DAB- radio p.g.a. kostnaderna. Framtidsutsikterna för DAB- systemet är således synnerligen osäkra. Med den snabba utvecklingen av mobilt bredband, inte minst LTE Broadcast som börjar tas i bruk under 2016, finns inget som talar för att sändarstrukturer för marksänd FM- radio kommer att behöva ersättas med annan teknik inom överskådlig tid. Med erfarenheter av flera års arbete med frågan konstaterar vi att det inte är de svenska radiolyssnarna som blir vinnare om FM- nätet läggs ned utan de företag och organisationer som har egna intressen i saken. Svenska digitalradioutredare har gjort sig alltför beroende av information från intressenter med uppgift att främja DAB- tekniken, bl.a. WorldDMB och företag som Digitalradio Norge, Teracom och Factum AB. Man har dessutom alltför mycket begränsat sin omvärldsbevakning till ett fåtal länder i Europa och därmed ignorerat det globala perspektivet. Redan idag har nästan alla 11- åringar i Sverige en smartphone. Det är svårt att tänka sig att dessa 2020 väljer att lyssna på radio och musik i en DAB- radio istället för sin smartphone. Ekonomisk analys En övergång till DAB+ kommer att medföra stora samhällsekonomiska kostnader; för distribution, för utökad programverksamhet hos SR och för konsumenterna (=radiolyssnarna). Den totala nettokostnaden för samhället kan beräknas ligga på nivån miljarder kronor. Det finns en risk att den blir ännu högre. Med utgångspunkt från utredningens beräkningar kan man göra följande sammanställning för perioden : - Distribution 625 Mkr - Programverksamhet SR 800 Mkr - Uteblivna koncessionsavgifter från kommersiell radio 800 Mkr - Konsumenter (=radiolyssnare) 5,000 Mkr - Konsumenter (bilradio) 3,500 Mkr Totalt > 10,000 Mkr 2 Mätningar i Norge görs på uppdrag av företaget Digital Radio Norge, vars uppdrag är att främja DAB- utbyggnaden. 3 I Tyskland fortsätter FM vara den huvudsakliga lyssnarplattformen, men även andelen lyssning on- line och via satellit är större än DAB+ 3

4 Denna utredning har liksom tidigare utredningar inte kunnat föra i bevis att samhället skulle åsamkas kostnader av betydande mått om man avstår från att byta ut nuvarande infrastruktur för rundradio. Eventuella inbesparingar av energi på distributionssidan kan inte motivera en förändring av hela infrastrukturen för rundradio. Synpunkter på motiveringar och förslag i betänkandet (kapitel- och avsnittsnumrering samt rubrik som i betänkandet) 2 Varför digital marksänd ljudradio? 2.1 Utveckla radion Utredaren menar att FM- nätet är fullt och att vi inte heller sett någon större utveckling av radiobranschen som ekonomisk bransch. Men utredaren har inte definierat vad hon menar med radiobranschen som ekonomisk bransch. Inkluderar man här även den kommersiella närradion och den kommersiellt drivna webbradion eller menar man enbart MTG och SBS? Det finns utrymme i FM- nätet i Sverige. Varken i Sverige eller i övriga världen finns det heller några uttalade behov av att stänga FM- bandet för att ge plats för mobilt bredband eller annan tele- kommunikation. 4 Hösten 2014 hittade Teracom 68 nya FM- frekvenser, som kan ge 17 nya tillstånd i redan existerande tillståndsområden för kommersiell radio. Teracoms förslag är att de 17 tillstånden blir utlysta samtidigt som de fyra reklamradiotillstånd som just nu står lediga i Stockholm, Göteborg och Östersund/Åre. Förutom dessa lediga FM- frekvenser finns också vakanta frekvenser för närradio i ca 150 kommuner. Flertalet av dessa frekvenser har aldrig tagits i bruk och det är sannolikt att de heller aldrig kommer att tas i bruk för föreningsdriven närradio. 5 Det finns således ett stort utrymme på FM- bandet för många nya lokala radiostationer. Att intresset för FM- radio är oförändrat bekräftas av att Teracom 2014 tecknade avtal med GatesAir i Cincinnati USA för en uppgradering av hela FM- sändarnätet i Sverige. Samtliga stationer ska vara klara under Inköpet av helt nya sändare indikerar att Teracom räknar med att FM- nätet inte kommer att stängas under överskådlig tid. En modern FM- sändare beräknas ha en livstid om minst 20 år. 6 Till detta kommer möjligheten att genom en omplanering ge plats för ännu fler sändare på FM- bandet. Detta är kostsamt att genomföra, men marginellt i förhållande till samhällskostnaderna 4 Däremot förekommer en diskussion om att ta bort DAB ur Band III och återföra detta frekvensområde uteslutande till televisionen (DVB- T2). Eftersom högre tv- band i framtiden tas i bruk av mobilt bredband. Närmast handlar det om 700 mhz, men nu övervägs även 600 MHz för mobilt bredband. Finland har redan stängt Band III för radio (DAB). 5 Sverige är idag det enda land i Europa som tillåter kommersiella aktörer använda närradiofrekvenser. 6 The proven innovation of Flexiva transmitters will introduce increased efficiency and reliability in the Teracom FM network for many years to come (Per G Borgå, produktchef radio, Teracom). 4

5 för de strukturella förändringar ett byte från FM till DAB+ skulle innebära. Det kan också utredas att använda Band I (47-68 MHz) för rundradio. I Brasilien vidgas nu FM- bandets utrymme med 50 procent genom att man tar i bruk lägre frekvenser under 87,5 MHz. EU- direktivet om elektronisk kommunikation förhindrar att en medlemsstat förbjuder användning av ett frekvensområde som är avsatt för en specifik användning. Det finns inte några planer på en internationell avveckling av FM- bandet. Därför bör inte heller en regering vare sig i Sverige eller i något annat land inom Europeiska Unionen kunna förbjuda användning av Band II för etersänd ljudradio. 2.2 Fler program och större mångfald Utredaren menar att digitalradio ger plats för fler program vilket ger större mångfald och mervärde för lyssnarna. DAB+ kan ge nationella radiokanaler, men det finns inga marknadsundersökningar som visar på att det finns en efterfrågan som pekar på att DAB+ i framtiden kan få lyssnarna att välja bort nätradion även om FM upphörde. Det är fel att påstå att det endast finns två kommersiella kanaler ute i landet. På många ställen finns dessutom den kommersiella närradion som fyller upp ett vakuum för en lokalt förankrad lokalradio efter misslyckandet med PLR, den s.k. privata lokalradion (idag MTG och SBS). I såväl storstadsområden som ute i landet etableras idag på privata initiativ närradiostationer på FM- bandet. 7 Det är sannolikt att många av de idag vakanta närradiofrekvenserna (se även 2.1 ovan) i ökad grad kommer att tas i bruk av denna informella lokalradio. Det som idag distribueras av de kommersiella radionätverken är nästan uteslutande musik och reklam. Med undantag för Sveriges Radio P1 och lokalradio i P4 består också större delen av innehållet som distribueras av public serviceradion av musik och annan underhållning. Av rena lönsamhetsskäl finns det idag inget som talar för att MTG och SBS kommer att försöka konkurrera med SR:s P1 med publicistiskt innehåll som nyheter, fakta och samhällsreportage och debatt. Det framstår som orimligt att byta ut en idag väl fungerande sändningsstruktur för radio i syfte att öka mångfalden av musik och annan underhållning. Dessutom finns mer än digitala radiokanaler tillgängliga på Internet. Nätradio fanns inte på kartan när DAB utvecklades på 90- talet. Detsamma gäller de nya musikkanaler som idag är vanliga; ipod, itunes, Spotify, Wimp och liknande. Dessa tjänster tar över mycket lyssnande i synnerhet från musikbaserad kommersiell radio. 2.3 Bättre konkurrens Utredaren påstår att med digitalradio får vi mer jämbördiga konkurrensvillkor mellan SR och de kommersiella bolagen samt också mellan SR och de kommersiella programföretagen. I SR:s uppdrag ingår inte att konkurrera med kommersiell radio, även om särskilt P3 från den kommersiella sidan emellanåt anklagas för just detta. Det finns ingen anledning till att 7 Några exempel är Dansbandsradion i Skåne, Prime Radio i Bohuslän, Skrärgårdsradion i Värmdö, Dixie Radio i Stockholm. 5

6 samhällsresurser ska satsas på att SR ska kunna konkurrera med format som Mix Megapol och Bandit Rock. Omregleringen av kommersiell radio har inte misslyckats p.g.a. avsaknad av frekvensutrymme. Skälet är helt enkelt att staten aldrig har utrett närmare hur en livskraftig lokalt förankrad lokalradio ska kunna utvecklas. Utredaren presenterar inga fakta som pekar på att just DAB- tekniken ska lösa detta. Tvärtom riskerar nuvarande duopolsituation med två dominerande aktörer att cementeras. Idag har MTG och SBS 21 av 25 av tilldelade nya sändningstillstånden för DAB+ och återstående fyra tillstånd har tilldelats redan på FM etablerade lokala aktörer. Några nya aktörer har ännu inte visat intresse för den svenska reklamradiomarknaden och det utbjudna kanalutrymmet var dessutom större än efterfrågan. Såväl tidigare utredare som denna utredare borde ha presenterat en marknadsanalys. Finns det helt enkelt en lönsam marknad för radiokanaler i ett DAB- nät i Sverige? Den kommersiella radion har hittills inte kunnat påvisa att fler kanaler kan ge ökad vinst. I detta sammanhang kan man notera att Finland, som avstod från DAB redan 2007, har den mest lönsamma kommersiella radiobranschen i Norden. Runt om i Europa finns tydliga tecken på att kommersiell radio vill fortsätta med FM- radio bl.a. i Danmark, Frankrike och Polen. Det är förvånande hur lite intresse utredaren har ägnat situationen för majoriteten av lokala kommersiella radiostationer runt om i Europa. Association of European Radios (AER) som organiserar lokala kommersiella stationer framhåller FM- radions avgörande betydelse för affärsmodellen. FM on band II remains an efficient, simple- to- use and free- to- air technology for the vast majority of radio stations across Europe. 8 I Danmark som sänt DAB sedan 2002 är radiobranschen nu skeptisk till eller emot att stänga FM- radion. I spetsen för denna opposition står SBS Discovery, som nu har uttalat 9 att DAB är en vanvettigt dyr distributionsform och en black om foten för affärsmodellen. I Norge ökar motståndet ju närmare ett beslut om släckning av FM kommer. Det är framför allt följderna för lokal radio och bilradion liksom krisberedskapen som oroar. 2.4 Ökade möjligheter för public service Någon undersökning som visar på behovet av fler public servicekanaler har aldrig redovisats, vare sig av Sveriges Radio eller av någon annan. Utredaren påstår att dagens situation innebär en svårighet att möta lyssnarnas behov där kanalkrockarna är många och profilering svår. Med fler kanaler ökar möjligheterna för public service att fullgöra sitt uppdrag från staten. DAB+ är kostnadseffektivt om alla kanaler utnyttjas, men det kostar också att driva och administrera programproduktion för nya kanaler. Det har talats om att Sveriges Radio behöver minst 100 miljoner kronor extra per år för att driva 6-8 nya kanaler utöver de FM- kanaler man har idag. Det handlar om studioteknik och personal samt inte minst upphovsrättskostnader för musik etc. Kostnaderna för lyssnarna blir också högre eftersom man måste köpa nya mottagare. 8 AER Position on RSPG opinion on wireless broadband(2013): 9 MediaWatch 13 februari 2015: 6

7 Den linjära radiolyssnandet liksom det linjära tv- tittandet minskar stadigt. Kanalkrockar i radio blir alltmer sällsynta eftersom SR:s poddradio löser sådana problem. SR:s digitala strategi utgår från att göra det enklare för publiken att lyssna, när de vill, hur de vill och på vad de vill. Lyssningen sker i huvudsak på två plattformar: Sverigesradio.se och SR Play. 10 Den utveckling vi ser är alltså att ett ökat intresse för on demand- lyssning (podd) driver på en ökad digital lyssning av SR:s innehåll. En ökande andel av detta sker från mobila plattformar (mobiltelefoner, smartphones och läsplattor). Med sina 4-6 kanaler på FM och framgångsrika närvaro på nätet torde SR väl fullgöra sitt uppdrag även i framtiden. Genom att satsa tillkommande resurser på innehållet i synnerhet på P1 och lokalradion i P4 bör allmänhetens förtroende att kunna bestå. 2.5 Flera plattformar Utredaren slår in öppna dörrar med påpekandet att på sikt borde radio som medieform kunna finnas även via satellit eller kabel, precis som tv. Det är inget ovanligt att radio finns på satellit och kabel. I Tyskland - med en stark FM- lyssning - lyssnar exempelvis betydligt fler på radio på detta sätt än via DAB+. Det är svårt att förstå argumentet för DAB+ när radio redan finns på fyra plattformar; FM, kabel, satellit och Internet. Om man nu bedömer det som nödvändigt att digitalisera marksänd radio kan det påpekas att det finns modernare och effektivare system än DAB+ som dessutom bygger på befintliga infrastrukturer. Systemet DRM30/DRM+ kan användas på alla etablerade och globala rundradioband från långvåg till FM- bandet 11. Man kan också sända radio i tv- näten med DVB- T2 Lite som är tre gånger mer frekvenseffektivt än DAB Robust och separat infrastruktur Utredaren påstår att ett marknät är billigt i jämförelse med de mobila telekomnäten och erbjuder fördelar för informationsspridning inte enbart ur ett beredskapsperspektiv. Det är utomordentligt värdefullt att ha flera och delvis funktionellt överlappande infrastrukturella kommunikations- system. Så länge många vill höra samma sak samtidigt är rundradio även det enklaste och mest frekvenseffektiva sättet att sprida innehåll på. Utredaren har här gjort en tankevurpa. Det medför marginella kostnader att lyssna på radio via bredband som ändå finns och sänds via mobilnät som upprättats i första hand för kommunikation och andra samhällsnyttiga ändamål snarare än för att distribuera i stort sett enbart musikunderhållning. Kommunikation är alltid dubbelriktad. Att antyda att ett marknät för radio skulle spela i samma division som mobila telekomnäten som infrastrukturellt kommunikationssystem är bra magstarkt. Det är förvisso bra med överlappande informationssystem men därvidlag torde dagens 10 På dessa SR- plattformar såg det ut så här i november 2014, med en jämförelse mot november Siffrorna gäller veckogenomsnitt och lyckade lyssningar (inte personer, utan lyssningar): Direktlyssning: (+18 %), Poddlyssning: (+81 %), Ljudklipp: (+9 %). Totalt: (+43 %) 11 0, MHz 7

8 och morgondagens mobilnät vara centrala tillsammans med ett kompletterande rundradionät vilket redan finns i form av det etablerade FM- nätet. Redan idag är teorin om att många vill höra samma sak samtidigt i många avseenden överspelad med tanke på den enorma mångfalden av lyssningsmöjligheter som finns på Internet av såväl direktsänd som poddradio liksom musiktjänsterna. När hela svenska folket vill lyssna när Tre Kronor vinner VM eller när statsministern talar till oss i kristid kommer FM- nätet att även fortsättningsvis garantera att alla nås samtidigt. I detta sammanhang är det viktigt att nämna de senaste årens kraftfulla utveckling av den mobila tekniken LTE Broadcast. Denna teknik, som baseras på en utvecklad version av Multimedia Broadcast Multicast Service (embms) används i 4G (och senare 5G) för att kunna sända dataintensiv trafik (inklusive video) till många samtidigt - from unicast to broadcast mode. LTE Broadcast har framgångsrikt testats vid stora idrottsevenemang för att kunna nå alla mobilanvändare samtidigt utan att nätet proppar igen. 12 Tekniken har redan testats i ett 15- tal länder runtom i världen och svenska Ericsson ett av de ledande företagen inom detta område. 13 Inom telekomindustrin tror många att LTE Broadcast kan komma att helt eller delvis ersätta traditionell marksänd radio och tv (broadcasting). 14 Man kan också invända mot påståendet om frekvenseffektivitet. En marksänd radiokanal tar upp frekvensutrymme oberoende hur många som lyssnar, men detta innebär också att samma utrymme tas i anspråk när ett fåtal eller ingen lyssnar. En radiokanal via Internet tar upp frekvensutrymme endast när någon lyssnar. Således nås frekvenseffektiviteten för marksänd radio endast då en masspublik lyssnar på en kanal. Ju fler kanaler som finns i ett marksänt nät desto mer sjunker således frekvenseffektiviteten per lyssnare Idag når 4G- näten 92 % av befolkningen. Redan 2020 kommer nästan alla svenskar att ha en smartphone och 4G kommer att följas av 5G med en kapacitet som vida överstiger det som länder som Danmark och Sverige satt som bredbandsmål; 100 Mbs. Detta kommer väl att räcka till för att hantera den stora datamängd som tv- och videotjänsterna genererar. Att i det sammanhanget påstå att mobilnäten inte räcker till för radio är löjeväckande. En radiokanal tar ca gånger mindre utrymme än en tv- kanal på nätet. Ingen kommer att skaffa sig en mobil plattform för att just lyssna på radio, utan radion kommer att finnas som en bonus för alla mobila och fasta bredbandsabonnenter. Man behöver inte ens köpa en radiomottagare. FM- nätet når alla i Sverige och via detta sänds bl.a. VMA (Viktigt meddelande till allmänheten). Till vår förvåning har utredaren ignorerat följderna för krisberedskapen om ett DAB- nät ska ersätta det idag väl fungerande FM- nätet. Tillsammans med världsledande mobila bredbandnät med bl.a. LTE Broadcast (se även sid. 7) blir det moderna och robusta FM- nätet en fortsatt tillförlitlig tillgång. 12 tekniken användes exempelvis vid arenan för senaste finalen av amerikansk fotboll Super Bowl den 1 februari 2015 på University of Phoenix Stadium i Glendale, Arizona blog/lte/lte- broadcast- tv- distribution/ 14 The Prospects for LTE Broadcast (Policy Tracker Report February 2015) 8

9 Det är tveksamt om ett DAB- nät någonsin kan ersätta FM- nätets räckvidd ifråga om verklig lyssning (d.v.s. att samtliga hushåll inklusive bilar använder en DAB- mottagare). Ett problem med DAB är multiplexsystemet, som används när man sänder i VHF- Band III MHz. Detta är i grunden ett frekvensområde för television. Bl.a. Finland använder hela bandet enbart för television. Det är allmänt känt bland tekniskt kunniga att då och då inträffar s.k. skip som innebär att radiosignaler från radio- och tv- stationer kan gå mycket långt. 15 Detta beror på troposfärisk spridning i atmosfären. Signaler från exempelvis Tyskland kan nå slå ut en DAB- multiplex i Sverige. När televisionen sändes analogt på VHF band III innebar detta inget stort problem eftersom det handlade om att en enstaka frekvens på en (1) kanal stördes. Men idag kan en hel multiplex med kanaler slås ut. Det finns således risk att en utländsk sändare kan slå ut samtliga SR:s radiokanaler i ett område som exempelvis Stor- Stockholm. Vi vill med detta inte påstå att dessa problem kan vägas upp med radio via Internet, men detta är ett av flera skäl att ur beredskapssynpunkt behålla den beprövade och robusta FM- radion fanns det i Sverige cirka 4,4 miljoner personbilar, lastbilar och bussar i trafik. Flertalet uppskattas ha FM- radio. I en gemensam debattartikel i Dagens Nyheter 16 skriver två nationella motororganisationer att utredningen om DAB har tyckts glömma bort att tre av tio radiolyssnare sitter i en bil. Organisationerna föreslår en längre övergångsperiod. Miljontals personbilar med enbart FM- mottagare kommer fortfarande att vara i bruk i Sverige om tio år, menar man. Vi vill här tillägga att svenska DAB- utredare har ignorerat att Sverige har en omfattande biltrafik från utlandet. Varken turister eller yrkesmässig trafik kan förväntas att vara utrustade med DAB- radio. Det finns ingenting som idag pekar på att DAB+ i framtiden kommer att finnas i flertalet länder i Europa och inte heller att världsstandarden FM kommer att upphöra i något land. Föreställer sig utredarna att en bilburen besökare från Finland måste köra genom Sverige i radiotystnad? Även i Norge glömdes de utländska besökarna i det beslut Stortinget tog om digitalradio Man beräknar att det kom 3,9 miljoner bilturister till Norge Ett stort antal var danskar och svenskar. Dessutom kom långtradarchaufförer från utlandet. Detta är ett skäl till att en planerad stängning av FM- nätet nu ifrågasätts i Norge. Miljontals personbilar med enbart FM- mottagare kommer fortfarande att vara i bruk i Sverige om tio år och många år därefter. Beredskapsskäl talar för att vi har måste ha kvar ett robust FM- nät som kan distribuera public servicekanalerna, inte minst trafikinformation på lokalradio (P4), till såväl medborgarna som utländska besökare. Slutsatsen är tydlig; ett DAB- nät kan inte ersätta FM- radion för krisberedskap. 2.7 Långsiktigt lägre kostnader och energiförbrukning Att distribuera radiokanaler digitalt drar mindre energi och innebär därför lägre 15 Vanligtvis kan vid troposfärisk spridning radiosignaler i VHF band III nå km, men det har rapporterats om tv- signaler som nått km bortglomda- i- digitalradioutredningen/ 9

10 distributionskostnader på sikt hävdar utredaren. DAB sänds på ett dubbelt så högt frekvensområde (200 MHz bandet) som FM (100 MHz), vilket också kräver ett annat antennarrangemang. Om man ersätter en större FM- sändare med DAB+ brukar man placera ut slavsändare - eller "gap- fillers" - för att garantera samma täckning som tidigare. Nya FM- sändare är dessutom mycket mer effektiva med små energiförluster. En modern FM- sändare ger 70 % effekt av inmatad elström. En äldre typ för analog FM kan ha % verkningsgrad. En modern FM- sändare kan sannolikt betraktas som lika energieffektiv som en DAB- sändare. Om en multiplex nyttjas till fullo i en DAB- sändare d.v.s. allt potentiellt kanalutrymme tas i bruk blir en sådan sändare effektivare per kanal än en FM- sändare. Men om man sänder många nya kanaler i en multiplex så kräver var och en av dessa också ökade kostnader i form av produktion, personal, upphovsrättsavgifter och förstås energikostnader från produktion till signalleverans till sändare. Det finns en stor risk att om ett DAB- nät etableras och om publiken sviker genom att vilja behålla FM och/eller övergå till nätradio kommer Sverige i framtiden behöva driva två parallella sändarnät för FM respektive DAB. Detta blir inte energieffektivt. 2.8 Enkel, direkt och gratis mottagning Utredaren skriver att marknätet är enkelt att använda för lyssnarna eftersom det enda man behöver är en radiomottagare. Man behöver inget abonnemang, ingen mobiltelefon eller dator, dataströmmen registreras ingenstans och hur många som helst kan lyssna samtidigt utan att det hackar. Det kan här noteras att det är betydligt enklare för lyssnare att använda FM- radion än DAB. Dessa argument kan lika gärna användas för FM. Det kan också påpekas att det blivit alltmer sällsynt att nätradiomottagning hackar i och med att bredbandskapaciteten kraftigt ökat. Vi hänvisar i övrigt till våra synpunkter på tidigare avsnitt i kapitel Radion i ett föränderligt samhälle Utredarens menar att riskerna med att inte göra något är betydande. Riskerna är tekniska, ekonomiska och sociala. På sikt kanske även demokratiska. Utredaren har inte närmare förklarat vad hon menar med betydande risker. Vi efterlyser en beskrivning av vilka tekniska, ekonomiska och sociala risker det finns med att fortsätta sända radio på FM samtidigt som digitalradio utvecklas på nätet. Hur riskeras demokratin om vi inte väljer DAB? Den stora risken man tar med att försöka tvinga radiolyssnarna från FM till DAB är istället att man kan ta död på förtroendet för marksänd rundradio i Sverige. 10

11 2.10 Slutsats Att DAB- systemet skulle vara en ryggrad i ett modernt informationssamhälle som bör ha ett effektivt distributionsnät är ett påstående utan någon verklighetsinsikt. Utredaren implicerar att om vi inte ändrar infrastrukturen för radio är vi inte längre moderna. Det är också ett grundlöst påstående att förändringen kan säkra en sedan länge central informationsinfrastruktur. Ett teknikskifte ska förstås vara ansvarsfullt, men först gäller det att på ett trovärdigt sätt påvisa att ett sådant behövs och är möjligt. Detta har utredaren misslyckats med. 3 En plan för övergång till digital marksänd ljudradio senast Utredaren föreslår fyra grundvillkor för att övergången ska kunna genomföras. Dessa villkor är antingen manipulativa eller meningslösa och kan inte i någon del ligga till grund för att byta ut en hel sändnings- och mottagarstruktur i Sverige. 1. SR:s digitala sändningar ska ha samma täckning som företagets analoga FM- sändningar och uppfylla de beredskaps- och säkerhetskrav som ställs av riksdag och regering. VI vill starkt ifrågasätta hur utredaren formulerar täckningskravet. Det går inte att basera det enbart på geografisk räckvidd, d.v.s. att teoretiskt nå befolkningen. För att nå befolkningen i verklig mening krävs också att det finns DAB- mottagare i hushållen och i bilarna, liksom att det finns ett konstaterat lyssnande. Det krävs verkliga, inte potentiella lyssnare. Utredaren har på ett uppseendeväckande sätt undvikit att ta hänsyn till en högst sannolik utveckling som innebär att en stor del av lyssnande alltmer övergår från marksänd radio till nätradion. Denna utveckling stärks dessutom av att det inte finns något intresse från mobiltillverkarna att bygga in DAB- kapacitet i sina smartphones. Behovet av och intresset för digitala marksändningar har tidigare överdrivits. Detta skedde vid digitaliseringen av den marksända televisionen i Sverige. Idag använder endast 24 % av hushållen det marksända digitala tv- nätet för att ta emot tv- program. Kabel, satellit och Internet dominerar. Vi bedömer det som osannolikt att ett framtida rikstäckande DAB- nät kommer att aktivt kunna nå en tillräckligt stor andel av befolkningen för att det ska kunna nå den nivå FM- nätet idag har för säkerhets- och krisberedskapen. Vi uppmanar till största vaksamhet på att en övergång till ett oprövat DAB- nät kan äventyra denna beredskapsnivå procent av radiolyssnarna ska dagligen lyssna på radio via en digital plattform Detta är alltför diffust formulerat. Att lyssna på radio via en digital plattform skulle innebära att om nätradio fortsätter öka och tar en stor andel av lyssning så skulle FM- radion läggas ned till förmån för DAB. Vilken logik ligger bakom att en framgång för SR:s poddradio främjar en övergång till DAB? Vi ser det också som ytterst svårt att kunna särskilja analog och digital lyssning. Hur många lyssnar inte på radio på sin mobil såväl via FM som on- line? Om lyssningen på FM trots en väsentlig 11

12 digital lyssning fortsätter att ta största andelen av radiolyssnandet exempelvis 60 %, ska då lyssnarna ändå tvingas över till DAB? Detta grundvillkor är endast hållbart om man vet att DAB- radio i framtiden kommer att ta lyssnare från nätet. Det finns inget som idag pekar på detta. Tvärtom är det ju så att FM- radio och nätradion väl kompletterar varandra som rundradiosystem. Att lyssna digitalt innebär i sig inget mervärde för mottagaren. 3. Programutbudet i digitala marksändningar ska ge lyssnarna ett mervärde i form av ett större utbud jämfört med FM- sändningarna. Sannolikheten är stor att ett framtida DAB- nät kommer att domineras av radiobranschen d.v.s. SR, MTG och SBS. Dessa kommer naturligtvis erbjuda ett större utbud, men detta är enbart en bråkdel vad som erbjuds radiolyssnare på nätet, som dessutom kan erbjuda bättre ljudkvalitet än DAB+. Begreppet mervärde måste i detta sammanhang definieras. 4. Det ska finnas ekonomiskt och praktiskt rimliga sätt att anpassa analoga bilradiomottagare för digital mottagning. Menar man DAB- mottagning blir detta en komplicerad och kostsam historia eftersom marknaden är så begränsad internationellt. Hur ser utredaren på connected cars med system typ Apple CarPlay eller Google Android Auto? Nätradio är integrerad i dessa system. Ska dessa också anpassas för DAB? Det är dessutom osannolikt att utländska besökare, såväl bilturister som yrkestrafik, vill anpassa sina FM- mottagare. 4 Närradiosändningar Närradion bör få fortsätta sända på FM- bandet Vi delar utredarens uppfattning att närradion får fortsätta sända på FM- bandet. Om public service och kommersiella radionätverk får lämna FM- bandet innebär detta dock att man får två skilda sändningsstrukturer för marksänd radio i Sverige. Det stora frekvensutrymme som frigörs möjliggör då att många fler privata närradioaktörer kan ta FM- bandet i anspråk och därmed ökar trycket av en kommersialisering av närradio ytterligare. Utifrån hittills gjorda erfarenheter ställer oss tveksamma till att Myndigheten för radio och tv har resurser och kompetens att kunna förhindra en sådan utveckling. Denna innebär förstås nackdelar för den ideellt drivna närradion, men fördelar i form av en reellt lokalt förankrad kommersiell radio vid sidan av de två kommersiella rikstäckande nätverken Småskalig DAB DAB- tekniken utvecklades under 1980/90- talen för att tillgodose BBC och andra europeiska public servicebolags behov. Det var först senare som en del kommersiella radiobolag engagerades. Inte förrän när det under senare år blev uppenbart att DAB- systemet inte var lämpligt för lokal radio 12

13 började DAB- intressenter att pröva småskalig DAB i syfte att helt enkelt kunna bli av med FM- radio. De två organisationerna för community radio (närradio) i Europa, CMFE och AMARC, har tagit ställning för att FM- bandet ska behållas och om en digitalisering av marksänd radio ska ske i framtiden så ska tekniken DRM+ användas (d.v.s. en digitalisering av FM- bandet). 17 Det finns inget som idag pekar på att DAB- radio kan vara till fördel för lokal radio vare sig den sänds ideellt eller kommersiellt. Huvudskälet är de höga kostnaderna som inte kan bäras av det begränsade lyssnarunderlaget. De brittiska försöken med småskalig DAB har inte löst problemet med hur community radio ska kunna finansiera sådana sändningar. De måste dessutom under lång tid sända både på FM och DAB för att behålla sin publik. I Frankrike sänder närradio i DAB i Paris, Marseille och Nice, men här står staten för nära hälften av driftskostnaden. I Sverige har den ideellt drivna närradion under sin 35 år aldrig fått något statligt stöd och kan knappast förvänta sig erhålla sådant enbart för att sända DAB- radio. Om försök med digitalradio ska göras för närradio ska naturligtvis även andra tekniker prövas. I detta sammanhang vill vi åter påminna om att inga andra digitalradiosystem än DAB överhuvudtaget har prövats på offentlig nivå i Sverige Konsekvenser 5.2 Radiopubliken måste köpa nya mottagare Det är radiolyssnarna som får de stora kostnaderna för ett skifte till DAB+. I dag finns det miljoner FM- mottagare (inklusive bilradio) i Sverige, som alla måste skrotas och ersättas eftersom nuvarande analoga FM- mottagare inte kan användas för DAB- mottagning. Utredningen räknar dock med att endast 10 miljoner FM- mottagare kommer att ersättas av mottagare för DAB+ mottagning. Med ett uppskattat snittpris på 500 kr per mottagare (exklusive bilradio) blir detta en total kostnad på nivån 5 miljarder kronor under övergångsperioden. I de flesta hushåll finns det mer än en FM- mottagare och den totala kostnaden för hushållen kan bli dubbelt så hög. Det finns idag DAB- mottagare till låg kostnad i s.k. USB- stickor. Men sådana används främst för datorer och blir inte användbara för smartphones eller för bilradio bl.a. på grund av antennproblem. 5.3 Fordon med FM- mottagare måste digitaliseras Utredningen ser lättsinnigt på de ekonomiska kostnader som uppstår för de som vill fortsätta att lyssna på marksänd radio i personbilar, bussar och lastbilar. Man utgår från att nya bilar kommer att utrustas med mottagare för DAB+ och att FM- mottagare i existerande fordon kompletteras 17 Community Radio: FM and Digitalization - Future Distribution Platforms for Community Radio in Europe (CMFE Green paper 2014) 18 andra aktuella system är DRM30/DRM+, DVB- T2 Lite och HD Radio samt LTE Broadcast. 13

14 med konverterare (bedömd genomsnittskostnad 2,000 kr/styck). 19 Som nämnts tidigare kommer de connected cars som börjar säljas redan 2016 knappast att anpassas för DAB- systemet. Den totala kostnaden för att utrusta både privatbilar och fordon i yrkesmässig trafik kommer försiktigt bedömt att ligga på nivån 3,5 miljarder kronor. 5.4 FM- frekvensernas värde för annan användning Utredarens slutsats är mycket riktigt att det inte finns någon annan användning av FM- bandet än för ljudradio med nuvarande analoga tekniken eller en digital teknik som bl.a. DRM+. Det finns heller ingenstans i världen planer på att använda FM- bandet annat än till ljudradio. Det finns således ingen samhällsnytta med att stänga bandet 87,5-108 MHz för ljudradio. 5.5 Konsekvenser för staten Utredningen föreslår att kommersiell radio som sänder DAB+ ska befrias från koncessionsavgifter för FM- sändningar. Det betyder att den årliga intäkten för staten under perioden på c:a 130 Mkr/år kommer att minskas och enligt planerna upphöra då FM- sändarna släcks Detta intäktsbortfall för staten kan uppskattas till totalt 800 Mkr. De borttagna koncessionsavgifterna är naturligtvis den viktigaste anledningen till att de kommersiella radioföretagen tar ställning för DAB+. Att DAB+ kan ge dem möjlighet att nå rikstäckning är i verkligheten mindre intressant; kommersiell radio når redan i dag de mest intressanta annonsmarknaderna. Det finns en mycket stor sannolikhet att DAB- radion inte får det genomslag som utredaren förväntar sig utan att FM- radion kommer att fortsätta sända även efter Detta blir till fördel för kommersiell radio som då naturligtvis fortsätter sända FM parallellt med DAB, men utan koncessionsavgift. 5.6 Konsekvenser för företagen Med en avveckling av FM- nätet 2022 kommer Sveriges Radio under perioden att få dubbla distributionskostnader för att sända både på FM och DAB+. Enligt de beräkningar som presenterats i utredningen kommer de ökade kostnaderna för DAB+ för SR att bli 625 Mkr. SR har uppskattat den årliga kostnaden för ett utökat programutbud och teknisk omställning för ett digitaliserat marknät till 100 Mkr. SR gör bedömningen att 50 Mkr per år "kan prioriteras fram internt" för att hantera de ökade utvecklings- och utbudskostnaderna, d.v.s. nya kanaler. Vidare krävs det enligt företaget en ökning av tilldelningen från rundradio- kontot med samma summa, d.v.s. 50 Mkr årligen, för att komma upp i den nivå på 100 Mkr som man anser vara nödvändig för att ge det mervärde som är krävs för en lyckad digitalisering. 19 Konvertering av bilradio kostar i Norge idag ca 2500 kr (NOK) Se aktuell annons av- din- originale- radio- til- dab 14

15 Det handlar här under den längre perioden om 800 Mkr extra för SR. Teracom vill inte uppge investerings- och driftskostnader för ett helt nytt sändarnät med DAB+ teknik, men fristående experter bedömer att de ligger på nivån 2 miljarder kronor. Teracom kalkylerar naturligtvis med att detta helt ska finansieras genom uthyrning till SR och de två kommersiella bolagen. Distributionskostnaderna vill SR finansiera genom lån på 720 Mkr i Riksgälden med återbetalnings- tid fram till Det framgår dock inte hur lånet ska återbetalas om konsumenterna inte anammar DAB+ utan föredrar att ersätta FM- lyssningen med ökad online lyssning. Här chansar man helt enkelt på att detta inte kommer att ske. Blir DAB- lanseringen inte framgångsrik riskerar Teracom AB förluster och kan liksom under första testperioden för DAB tvingas begära ägartillskott av staten för att inte komma på obestånd. Det är svårt att se att en övergång till DAB- radio skulle leda till några signifikanta sysselsättnings- effekter för reklamradiobranschen och skatteintäkter för staten. Så gott som all utrustning både på sändar- och mottagarsidan importeras. Radiobranschen i Sverige har totalt cirka anställda varav 70 % arbetar inom Sveriges Radio. Radioreklamen omfattar endast cirka 2 % av den totala reklamomsättningen I Sverige. 5.7 Övriga konsekvensbeskrivningar Sammanfattande beskrivning av nuvarande ordning och vilken förändring som eftersträvas Utredaren skriver att det under utbyggnadsskedet och perioden med både analoga och digitala sändningar är viktigt att förutsättningarna för att sända radio inte ändras. Men om en övergång ska ske på marknadens villkor utan statlig intervention kan förutsättningar ändras oberoende av regleringar, genom att konsumtionsbeteenden och utveckling av ny teknik kan ske snabbare än väntat. Det finns således stor risk att hela projektet snabbt körs över av verkligheten. Närmast till hand är då det som redan nu kan skönjas. Intresset för bordsradiomottagare minskar dramatiskt och radio/musik- lyssnadet flyttas till stor del över till mobiler/smartphones. Detta kan inte planhushållsmässigt regleras med lagstiftning Regleringens påverkan på konkurrensförhållanden Utredarens överväganden utgår helt ifrån att det i framtiden enbart kommer att finnas en marknadsplattform för kommersiell radio d.v.s. ett DAB- radionät. I detta avsnitt förtränger man helt att en dynamisk marknad utvecklas för såväl radio som tv på Internet. Mycket pekar på att den plattformen också kan komma bli dominerande efter Om staten ensidigt stöder DAB- plattformen genom intervention med reglering och indirekt finansiellt stöd snedvrider man marknaden för kommersiell radio till nackdel för de aktörer som sänder på Internet. Detta bör kunna bli uppmärksammat av konkurrensmyndigheterna i såväl Sverige som i EU. 15

16 I detta sammanhang vill vi också påpeka att det val av system DAB+ som intressenterna gjort är deras eget val, inte medborgarnas. Staten har ännu inte prövat och beslutat om systemets hållbarhet varken tekniskt eller ekonomiskt. Det är utmanande att staten har låtit DAB- intressenterna sätta dagordningen och inte närmare granskat om andra lösningar är till fördel för konsumenterna liksom för de som driver lokala radiostationer vid sidan av de tre stora radiobolagen. Slutsatser Betänkandet har mycket stora brister i alla delar, såväl i sin verklighetsbeskrivning som i förslags- delen. Det kan inte på något sätt ligga till grund för ett beslut om att byta ut nuvarande sändnings- och mottagarstruktur för marksänd radio. Vår bedömning är att det idag inte finns samhällsmotiv för ett politiskt beslut om marksänd digitalradio i Sverige. Däremot kan frågan utredas vidare, men detta måste då omfatta ett objektivt faktaunderlag ifråga om teknik, ekonomi och framtida marknad. Man måste överväga modernare digitala system än DAB+, som DRM+ och DVB- T2 Lite. Dessutom torde det vara något av en självklarhet att utreda vilken betydelse den mobila bredbandstekniken LTE Broadcast kommer att få för framtida svensk radio och tv. Man bör också uppmärksamma varningssignaler ifråga om DAB/DAB+ i våra grannländer liksom i de flesta länder i Europa. Man måste med ett globalt perspektiv uppmärksamma DAB- systemets begränsningar inför framtiden. Detta innebär en närmare analys om DAB- tekniken har rimliga möjligheter på en världsmarknad och om det finns en vilja hos konsumenterna att ersätta FM och on- line radio med DAB+. Ett eventuellt framtida systemskifte för radiomediet måste genomföras på ett demokratiskt sätt och på marknadsmässiga villkor utan offentlig finansiering via skatter och licensavgifter. Med tvång riskerar man att mista medborgarnas förtroende. Skiftet kan därför inte ske genom att ta bort möjligheten för konsumenten att kunna behålla FM- radion. DAB+ måste accepteras på egna eventuella meriter. Samtliga radiostationer och deras lyssnare själva får avgöra vad som är bäst för dem. På en fri marknad behövs inte en statlig intervention och risktagande med allmänna medel. Genomförs utredarens förslag finns det en risk för att Sveriges Radio i framtiden kommer att bli tvingad att fortsätta sända såväl DAB+ som FM, vid sidan av nätradion. De ökade distributions- kostnaderna kommer då att inverka negativt på SR:s övriga verksamhet. En sådan utveckling kan också riskera den politiskt starka position som public serviceföretaget för närvarande har. Vi vill slutligen uppmana regeringen att vid överväganden om framtida plattformar för marksänd radio också ta kris- och beredskapssäkerheten på största allvar. PUBLIC SERVICERÅDET Gunnar Bergvall Styrelseordförande 16

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

Digital Radio Sweden. Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen.

Digital Radio Sweden. Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen. YTTRANDE 2015-03-22 Dnr Ku2014/2006/MFI Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio

Från analog till digital marksänd radio Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen Betänkande av Digitalradiosamordningen Stockholm 2014 SOU 2014:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012

Inledning. Om marknätet. Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se. Stockholm den 4 april 2012 Myndigheten för Radio och TV registrator@radioochtv.se Stockholm den 4 april 2012 Teracom Group har inbjudits att lämna synpunkter på Stelacons och PTS rapporter till Myndigheten för radio och tv angående

Läs mer

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Radiobranschen Remissvar Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Radiobranschens yttrande över Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter: Slutbetänkande

Läs mer

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Stockholm 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Teracom Boxer Group AB (fortsättningsvis

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Innehållsförteckning Bakgrund 3 Radion idag 4 Konsumtion av radio Betalningsvilja Radiokanaler i Sverige idag Utmaningar 6 Stora datamängder

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet

Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Tillhanda Post och telestyrelsen 2014 10 24 Konsultation förstudie 700 MHz-bandet Ericsson noterar med tillfredställelse möjligheten som erbjuds marknadens aktörer att kommentera rubricerad förstudie avseende

Läs mer

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av utredningens betänkande och vill lämna följande tankar, idéer och synpunkter till beslutsfattarna inför beslutet

Läs mer

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI

Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77, Diarienummer Ku2014/2006/MFI Datum: 2015-03-19 Kulturdepartementet ku.remissvar@regeringskansliet.se 103 33 STOCKHOLM Remissvar - betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen, SOU 2014:77,

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007

Kommittédirektiv. Översyn av villkor för kommersiell radio. Dir. 2007:77. Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Kommittédirektiv Översyn av villkor för kommersiell radio Dir. 2007:77 Beslut vid regeringssammanträde den 14 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ges i uppdrag att föreslå vilka

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 1 juni 2010 www.publicaccess.se ledare Utbildningsradion - en resurs i tiden DåochdåkommerdetuppkravpåattUtbildningsradionskallläggasnedochdessresurserföras

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige.

Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige. Radiolyssnandet 2008 i Göteborg Radiolyssnandet 2008 i Göteborg Jan Strid Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige. Trots att vi fått fler kanaler att lyssna till

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund.

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77 Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Vem/vad är Sveriges DX-Förbund (SDXF) Sveriges DX-förbund företräder den "semi-professionella" lyssnarskaran som

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:25

Regeringens skrivelse 2015/16:25 Regeringens skrivelse 2015/16:25 Riksrevisionens rapport om digitalradio Skr. 2015/16:25 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO

YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO 28 oktober 2015 Till Konstitutionsutskottet YTTRANDE MED ANLEDNING AV REGERINGENS SKRIVELSE 2015/16:25 RIKSREVISIONENS RAPPORT OM DIGITALRADIO Bakgrund Riksrevisionens rapport om digitalradio, Digitalradio

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

2013-01-18. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

2013-01-18. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm PUBLIC SERVICERÅDET 2013-01-18 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Detta yttrande har två delar. Vissa frågor av särskilt intresse behandlas

Läs mer

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Johan Jakobsson (fp) 2004-01-20 Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Inledning Majoriteten i digitalradiokommittén anser att radion i Sverige ska digitaliseras. Samma teknikfixering som ledde

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Svenskt DABForums remissutlåtande över delbetänkandet "Digital Radio. Kartläggning och analys."

Svenskt DABForums remissutlåtande över delbetänkandet Digital Radio. Kartläggning och analys. Kulturdepartementet Enheten för medierfrågor 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2002-10-04 Svenskt DABForums remissutlåtande över delbetänkandet "Digital Radio. Kartläggning och analys." Svenskt DABForum tackar

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige!

Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! 1 Telia fortsätter att ersätta delar av det fasta telenätet med modernare teknik, och vi miljardsatsar i Sverige! Björn Berg Informationsansvarig/informationschef, TeliaSonera Fast telefoni ersätts med

Läs mer

Radio kanaler, plattformar och förtroende

Radio kanaler, plattformar och förtroende Radio kanaler, plattformar och förtroende Radio kanaler, plattformar och förtroende Annika Bergström M assmediesystemet växer in i den digitala kommunikationsteknologin med allt vad det innebär av interaktivitet,

Läs mer

Remiss avseende Från analog till digital marksänd radio. En plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Remiss avseende Från analog till digital marksänd radio. En plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK, MEDIER OCH KOMMUNIKATION Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Ulla Sätereie, prefekt 031-786 49 99 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Dnr VR 2014/123

Läs mer

Övergripande resultat 2002-2011

Övergripande resultat 2002-2011 Övergripande resultat 2002-2011 SVT redovisar inom ramen för Public service-redovisningen (PSR) hur verksamheten bedrivits under året. Vid sidan om detta tillgängliggörs SVT:s tabeller för allmänheten

Läs mer

Synpunkter på utkast till Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Synpunkter på utkast till Strategi för tillståndsgivning för analog kommersiell radio Till: Myndigheten för press, radio och tv registrator@mprt.se BAUER MEDIA AB SVERIGE T +46 8 450 33 00 Gjörwellsgatan 30, Box 34108 SE-100 26 Stockholm www.bauermedia.se 2017-06-09 Synpunkter på utkast

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet

Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet Särskilt informationsmöte om mobiltäckning och täckningskrav i 700-bandet 11 december, kl. 13.00-14.30 på PTS Post- och telestyrelsen Syftet och agenda Ge regionala aktörer och andra intressenter av ett

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC februari 2005

Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC februari 2005 Information om koordineringsmöten och önskemål till den första planeringsövningen inför RRC-06 15 februari 2005 Förslag till dagordning - Bakgrund - Information från koordineringsmöten - Önskemål till

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:118

Regeringens proposition 2003/04:118 Regeringens proposition 2003/04:118 Digitala TV-sändningar Prop. 2003/04:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2004 Marita Ulvskog Mona Sahlin (Kulturdepartementet)

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti 2010 www.publicaccess.se ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv

Läs mer

Digital radio. Dags att ta nästa steg

Digital radio. Dags att ta nästa steg Digital radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som samtidigt kan nå ut till miljontals lyssnare över hela landet. Och

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB)

Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Koordineringsarbete digital TV och ljudradio (DVB-T och T-DAB) Första regeringsuppdraget - 28 mars 1996 - I den första etappen skall Post- och telestyrelsen koordinera frekvenser så att sändningsmöjlighet

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05

Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 MINNESANTECKNINGAR DATUM 10 december 2003 VÅR REFERENS Minnesanteckningar från det tionde nationella förberedelsemötet inför RRC-04/05 Datum: 5 december 2003 Tid: 0900-1400 Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset,

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas syn på digitala läromedel Digitala läromedel: tillgång eller börda? En undersökning om lärarnas

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern

1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern British Broadcasting Corporation Historia 1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern 1935 BBC börjar sändas på TV, förr var det endast radio. Företaget stod bakom den första nationella TV-kanalen

Läs mer

Arbete med mobiltäckning var är vi idag?

Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Arbete med mobiltäckning var är vi idag? Jonas Wessel Anna Wikström PTS Post- och telestyrelsen Rättigheter Nya täckningskartor Två år med täckningsfrågan 11-punktslistan & 800 MHz Rätt till telefoni?

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer.

Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Smarter way to pay. Betala mindre. Tjäna mer. Snabbare. Säkrare. Billigare. Varför har inget tänkt på det här tidigare? Lösningen är så enkel och så smidig att man undrar. Så här ligger det till. En del

Läs mer

Tekniska stödtjänster

Tekniska stödtjänster Sveriges Television AB:s (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB:s (UR) samrådsyttrande över PTS andra förslag till beslut avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster för distribution av TV-sändningsinnehåll

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation

Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation SVENSKA SAMMANFATTNING Bilaga 1 KOMMUNFÖRBUNDET 1999-02-17 Sektionen för Energi, Skydd och Säkerhet Finanssektionen Ett tryggare Sverige. Ett gemensamt system för mobil kommunikation Allmänt om radiokommunikation

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:K409

Motion till riksdagen 1988/89:K409 Motion till riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Radiooch TV Mot. 1988/89-411 Inledning Enligt folkpartiets mening skall radio och TV i första hand ses som medel att fördjupa och förstärka

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3)

Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Film&TV-Producenterna YTTRANDE 2016-02-26 Remissvar EU-kommissionens meddelande Mot en modernare och mer europeisk ram för upphovsrätten (Ju2016/00084/L3) Om Film&TV-Producenterna Film&TV-Producenterna

Läs mer

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson Evelina Kempa Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Henrik Tindefjord Josefin Andersson Fredrik Blom Radio Historia

Läs mer

6 Överväganden och förslag

6 Överväganden och förslag 6 Överväganden och förslag 6.1 Inledning Utredningen har enligt direktiven att överväga Digital-TV-kommitténs förslag att en extern aktör, ett fristående operatörsföretag, får tillstånd att förfoga över

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Att sända kommersiell radio

Att sända kommersiell radio Att sända kommersiell radio 1 Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa

Läs mer

Sveriges Radios Trafikredaktion

Sveriges Radios Trafikredaktion Sveriges Radios Trafikredaktion Trafikinformation - en färskvara Johan Wiberg - Arbetsledare för trafikredaktionerna i Jönköping, Göteborg och Malmö - Förvaltare för trafikredaktionens datasystem Casus

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

Framtidens radio. Slutrapport

Framtidens radio. Slutrapport Framtidens radio Slutrapport Framtidens radio Radio- och TV-verket 2008 ISBN 978-91-85229-24-6 Dnr 578/2008 Grafisk form: Karin Sjödin Omslagsfoto: Jesús Rodríguez/AGE/SCANPIX Tryck: Edita, Västerås juni

Läs mer

När det talas eller skrivs om ungdomar och medier handlar det i första hand om

När det talas eller skrivs om ungdomar och medier handlar det i första hand om De unga och radion DE UNGA OCH RADION JAN STRID När det talas eller skrivs om ungdomar och medier handlar det i första hand om ny medieteknologi: data, mp-3-spelare och plasmatv. Men någonstans skall de

Läs mer

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio

Svar på remiss av strategi för Myndigheten för press, radio och tv:s tillståndsgivning för analog kommersiell radio Beslut Datum Vår referens Sida 2017-06-09 Dnr: 17-6404 1(5) Spektrumavdelningen Ulf Johansson 086785592 ulf.johansson@pts.se Er referens Dnr: 17/00477 Myndigheten för press, radio och tv Svar på remiss

Läs mer

KOMMUNIKATIONSMINISTERNS ALIBI

KOMMUNIKATIONSMINISTERNS ALIBI KOMMUNIKATIONSMINISTERNS ALIBI 221 Av sekreterare JAN GILLBERG Radioutredningens betänkanden har nyligen offentliggjorts. "Man behöver inte vara speciellt visionärt begåvad för att våga förutse, att utredningens

Läs mer