PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik"

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv strukturenmodern?ominte,kanföljandeskenästamandatperiod? Publicservice: tv avgiftenslopasochersättsmedskattefinansiering. Riktlinjersomtydligtsätterstoppförallslagskommersiellaktivitet(inteens lite sponsringellerproduktplacering). Förvaltningsstiftelsen politikerryggsäckenförps bolagen ersättsavenprofessionellöverstyrelseutanpolitiskatillsättningar. SRgesettskärptdemokratiuppdragochåterstartarutlandssändningar(RadioSweden)ieternpådigitalkortvågochmellanvåg. URfårstörreandelavpublicservicekakan;merpengarochvidgatuppdragpåområdensomintekangestill SRochSVT ellerkommersiellaaktörer. URfårenegentv kanal;kunskapskanalen. URgesuppdragattutvecklapublicistiskradio ochtv verksamhetförandraspråkänsvenskaochsamverka brettmeddetcivilasamhälletsmedier. Kommersiellradio: Desnedvridandekoncessionsavgifternaavskaffashelt. Dentredjemediesektorn: Denkorruptaprivatiseringenochkommersialiseringenavnärradionstoppas. Närradionfårresurserattutvecklasenligtutländskamodellertillenriktiglokalradio communityradio med devisionersomgjortsaveuropaparlamentetocheuroparådet Detstatligastödettillprivatägddagspress(550miljkr/år)minskaskraftigtochresurserförsiställetövertill detcivilasamhälletsmedier(icke kommersiellradioochtv),somidagfår0kristöd. ÖppnakanalerfårliksomiDanmarkochNorgesärkiltutrymme must carry idigitalamarknätet. Sannoliktuppfyllsingaavdessavisioner.Svenskarikspolitikerharnämligeningakunskaperommedieriomvärlden.Deslårsigtillro;Sverigeändåärbäst.Maktenöverderastankarliggerhoskarriärdrogadelagvrängare ochräknenissaridepartementochmyndigheter.av349ledamöteririksdagenfinnsfaktisktbaraenhandfull somsjälvakanochvillnågotomradioochtv.antaletärbetydligtfärreändet40 talsombehövsförattfyllade tvåutskottsomberörmedieområdet;konstitutionsutskottetochkulturutskottet.enomöjligekvationsom speglarmaktelitensrepressivatolerans;antaletkanaleroptimerasmedaninnehålletbryrmansiginteom. Kvantitetenkrossarkvaliteten.Näringsfrihetförettfåtalgårföreyttrandefrihetföralla. Etteventuelltregeringsskiftenästamånadförändraringet.Särskiltsomsocialdemokraterna,numedPagrotsky ispetsen,inteharsattnågradjuparespårimediepolitikendesenastetjugoåren.justnuharvitvåstelabetongblock.mennärblockpolitikenmisslyckasochmiljöpartietgårisammanmedflertaletallianspartierbörjar detrörasigävenimediepolitiken.vigörettnyttförsök. Redaktör & Ansvarig utgivare: Christer Hederström Redaktionsråd: Gunnar Bergvall och Ola Stockfelt, Teknik & Distribution: Ideosphere Redaktionen: Om abonnemang och annat:

2 radioochtv Tydligt statligt stöd till tredje mediesektorn i Österrike CommunitymediaiÖsterrikeengagerarmer än3.000frivilligaiverksamhetenpåmerän 25språk.Detfinnsnuettpolitisktbeslutom attmediemyndighetenrtrkommerattstödja samtliga14communityradio stationer(närradio)ochtvåcommunity tvstationer(öppna kanaler)medmedelurfondenförickekommersiellradioochtvsomlanserades 2009.IenkommentarunderstrykerstatssekreterarenförmediaJosefOstermayerbetydelsenavdentredjeradio/tv sektornilandets medielandskap.totaltanslåsperår1,56miljonereuro(motsvarandesek14,8miljoner) vilketbetyderattvarjestationfårisnitt (SEK )perårförprogramproduktion. Changingsocietiesandcommercializationof themedialandscapeledinmanycountriesto asituationwheretraditionalpublicservice broadcastersaremovingoutoftheirformer role.forawiderangeofsocialgroupscommunitymediafulfillstheroleofpublicservice frombelowsägerhelmutpeissl,ordförande förfro VerbandesFreierRadiosÖsterreich detnationellanärradioförbundet. Icke-kommersiella medieorganisationer kan gå samman Fördenicke kommersiellaradio ochtvsektornitysklandfinnsf.n.trenationellaorganisationer.detärbok(föröppnakanaler radio/tv),bfr(freiesradio=ungefärsvensk närradio)ochbcbam(medborgar ochutbildningsmedia).dessatreorganisationerhar delvisolikainriktningarochharhittillsheller intekunnatsamverka.bokharnubegärtatt organisationenfördefederalamediemyndigheterna(alm)skallinledaenmedlingsprocess,somkanledatillettsamgåendeoch därmedförbättrautvecklingsmöjligheternaför dentredjemediesektorniförbundsrepubliken.fråniårärbokmedlemidenpaneuropeiskaorganisationencommunitymediaforumeurope.bfrkommersannolikteftersitt kommandeårsmöteattanslutasigtillcmfe. Attfinansierabrittiskpublicservice: Skuggministrar: GörBBCtillmedlemsstyrtkooperativ LaboursordförandekandidatDavidMiliband ochtidigarekulturministerntessajowellföreslåriendebattartikelattbbcskallinrättaen ömsesidigmodell,somgerlicensbetalarnaen demokratiskröst ochgörpublicservicebolagetmeransvarigt; strengtheningthedemocraticaccountabilityofthebbc.eftersombbc finansierasdirektviahushållenärdetintemer änrättattenvanligmedborgaresommedlem skallkunnavaramedochbeslutaomhurbolagetdrivsmenarde.enligtplanenskullemedlemmarnaharättattväljarepresentantertill ettmedlemsrådsomisinturväljermajoritetenavledamöteribbctrust(ägarstiftelsen). Detfinnsingenanledningvarförsådanahär idéerinteskullekunnaövervägasförbbc. Etableradekooperativfinnsredansombl.a. banker,byggföretagochkreditföretagsom förkroppsligardetbästaavömsesidighetoch somtillfredsställerkonsumentbehovsamtidigt sommanfrämjaretiska,värdestyrdaaffärsmodeller,somuppträderansvarsfulltpåen marknaddärförmångainstitutionerintefungerarså.idénärintefrämmandefördennya koaltionsregeringenochpassarinipremiärministerdavidcameronsbigsociety manifest somlanseradesinnanvaletiårochsenast togsuppietttaliliverpoolisomras.se (MediaGuardian) Tankesmedjaföreslårbetal tv DentidigareBBC producentendavidgraham föreslårienrapportfrånadamsmithinstitute,enliberaltankesmedja,atttv licensenavskaffasochattbolagetiställetfinansierasgenomabonnemang.ommangårövertillen frivilligabonnemangsmodellkommerenligt rapportförfattarenbbcuppmuntrastillatt konkurrerameddestoraamerikanskafilm ochtv bolagen,exporteramerhögkvalitativt innehållochdessutomeldapåenbetydande tillväxtfördenbrittiskaradio ochtv industrin ochdessbidragtillekonoministort. En stålring runt BBC mot terrorister BBCharfåttklarteckenfrånsäkerhetstjänsten MI5omattfåbyggaenfästningsliknande

3 skyddsvärnruntbroadcastinghouse(radio ochtv huset)vidportlandplaceilondon. Stålringen,sombeståravhydrauliskapollareochbetongblocksomkanhållaståndmot fordonsattacker,kostar5miljonerpundatt byggaochblirklarinovember. Stora nedskärningar väntar brittisk mediemyndighet Regeringensignaleradeisinnödbudget22 juniattmankanskäranersåmycketsom25 %ialladepartement/myndigheter.mediemyndighetenofcomgörnuenutvärdering somkanledatill betydande nedskärningari budgeten. OfcomschefEdRichardssägerattdetkanbli frågaomuppsägningar.personalstyrkanärf.n. 873ochbudgeten 142miljonerperår.RichardssägerattOfcomförmodligenkommer att fågöramerförmindre.hanharredan beslutatsänkasinegenlönmedtioprocent. OfcomochRichardskritiseradesförraåretav dekonservativa.davidcameronpekadesärkiltutrichardslönsomettexempelpådeför högalönernainomdenoffentligasektorn. Richardslönvarförraåret (SEK4,5 miljoner).ofcomsordförandecolettebowe, arvoderadesmed 200,000förraåret. (MediaGuardian) Tre holländska public servicebolag går samman NPS,RVUochTeleacgår1septembersamman iengemensamorganisationntrsomkommer atthaca300anställda.fokuskommerfortsättaattliggapåinformation,utbildningoch kultur.samgåendetskerinförhotetavattden 3 nyakoalitionsregeringenkommerattgöra nedskärningaridenstatligafinansieringen. Svenska staten tar över det danska radio- och tv-nätet IdagharTeracomABkommitöverensmed säljarna,danskadrochtv2,attgenomföra ettförvärvavmarknätetförradioochtv.i förvärvetingåroperatörenbsd(broadcast ServiceDanmark),34sändarstationersamt fördelningsnätet detfibernätsomtarhand omtransmissionenochkontributioneninätet. 2009digitaliseradesdetdanskatv nätet,ett nätsomtäckerhelalandet.imarknätetsänds ävendigitalradiosamtfm radio.bsdharen starkpositionidanmarkmedstabilakundkontraktochenverksamhetsomgenererarpositivaresultat,vilketkommerattbidratillkoncernenslönsamhet.förvärvetinnebärattteracom koncernenkandranyttaavdeolika bolagenserfarenheterochkunskapochpåett slagkraftigaresättutveckladesvenskaoch danskamarknäten,sägercristerfritzson, koncernchefteracom.denheltstatligtägda Teracomkoncernenägersedantidigarebetal tv operatörenboxertva/s,somharen12 åriglicensidetdanskamarknätet. Kommersialiseringen av public service Dubbla budskap från (s) OmPagrotskyblirkulturministereftervalet kanviocksåväntaosssponsradekultursändningaritvochradio.jaghardenprincipiella uppfattningenattidrottochkulturinteskall särbehandlasnärdetgällertillexempelstöd frånnäringslivet.detfinnsidagbaraettenda kulturevenemangsomärtillåtetattvisaitv medsponsringochdetärnyårskonsertenfrån Wien.Därförsvarardetsinplatsochdärgår dettydligenatthittasponsorer.detskulledet kanskeocksågåattgöramedföreställningar fråndalhallaellergöteborgsoperan.hur sponsringskullegörasiradioharhaninte funderatkring.menförmigräckerdetatt konstateraattdetförbudsomfinnsmotkultursponsringipublicserviceinteharnågot skälförsig.(srmittimusiken) DetnyasändningsavtaletförSVTmåsteregleraproduktplacering.Detrivsdärföruppom oppositionenvinnervalet,sägerpagrotskytill SvenskaDagbladet.Alliansenharnämligen genomattavståfrånreglering,öppnatföratt SVTmotbetalningkanexponerakommersiella produkterisinaegnaproduktioner.produkt

4 4 placeringärenmycketlömskformavreklam eftersomtittarenintehargardenuppe.det räckerinteattföreellerefterprogrammet meddelaatttillexempelkelloggsbetalade frukostbordet,sägerpagrotsky. Irländsk public service riskerar privatisering Detnationellaradio ochtv bolagetrtéhar drabbatsavdubbelmotgångidagarna.generaldirektörencathalgoanharsagtuppsigoch bolagetharhamnatpålistanöverdestatliga bolagsomkanbliaktuellaförprivatisering.en utredningsgrupphartillsattsförattgranska företagenpålistanochskallvaraklaravid åretsslut.detsomärmestalarmerandeför RTÉärattgruppenledsavekonomenColm McCarthy,somtidigareharföreslagitattkulturrådetskallstympasochattkulturdepartementetskallskrotasförattsparapåstatens utgifter. television EU godkänner ökad offentlig finansiering av public service Europakommissionenhargodkäntdenändradefinansieringenavfranskochspanskpublic servicesominnebäravskaffandeavreklam somdelfinansieringochiställetökatoffentligt stöd.kommissionenanserattfrancetélévisionsnyafinansieringsominnebärtv licens somdirektstatstödöverensstämmermed EU:sregelsystemomstatsstöd.Villkoretäratt publicserviceuppdragetärtydligtdefinierat ochattstateninteöverkompenserar.reklamen,somståttför25 30%avintäkterna, kommerattvarabortafrånfrancetélévisions islutetavnästaår.reformenomfattarockså tvånyaskatter;enpåreklamochenpåelektroniskkommunikation. Kommissionenhar ocksågodkäntdetnya skattebaserade finansieringssystemet förradiotelevisionespañasominnebäratt reklamochallaandrakommersiellaaktiviteter,somtv shoppingochbetal tv,avskaffats. Intäktsbortfalletkompenserarmednyaskatterpåtvochtelekomoperatörer.Kommersiellatv bolagmedfritillgångtilleternbeläggs medenskattom3%ochbetal tv operatörer 1,5%.Internetleverantörerochliknandebetalar0,9%påsinaintäkter.Dessutomfår RTVEen80%andelavdenuvarandeintäkternapåfrekvensavgifternamaximalt 330miljoner.Ävenomkommissionenärtveksamom dessaskatterärkompatiblamedeu lagarär intestödettillrtveifrågasatt.rtveöverkompenserasinteförsittuppdrag.joaquínalmunia,kommissionärmedansvarikonkurrensfrågor,konstaterarattreformentydligtminskarriskenförsnedvridenkonkurrensmellan offentligaochkommersiellaverksamheter. 24 Världstelevisionen Runtomivärldentarnationalstatervarapå dennyateknikenochetablerarkanalersom främstviasatellitdygnetruntkannåstora delaravjordklotet.desänderfrämstpåengelska,menävenviktigaregionbaseradespråk somarabiska,persiskaochspanska.utvecklingenliknarihöggradtidenunderkallakriget dåkortvågenutveckladesmedbbcochvoice ofamericasomledandeaktörer.medtelevisionenblirnudessatidigaregiganterenbart tvåavbetydligtfler.ikonkurrensmedoffentligfinansieradetv kanalerblirsamtidigtallt svårareförkommersielltdrivnaaktörerpåden globalamarknaden.detvisarbl.a.cnn:söde. Härnedangesnågraexempelfråndetaktuella nyhetsflödet.läsävenmeromdettaunder avd.lästipsislutetavnyhetsbrevet. Kina satsarsjumiljarderdollarpåinternationella nyheter.detär15ggrmeränhelabudgeten förbbcworldservice.förramånadenlanseradesenandranyhetskanalpåengelska.cnc World(ChinaXinhuaNewsNetworkCorporation)skallsändaviasatellit,menocksåkabel, mobiltelefonochinternet.cncsägersigvilja erbjuda enbättrebildavkinaförsininternationellapublik.manvillocksågeeninternationellvisionutifrånettkinesisktperspektiv ochnåtittareimerän130länder/regioner. Frankrike France24sändernubl.a.dygnetruntbådepå franskaochengelskatillusabl.a.viadish Network.EfterfråganpåFrance24harvarit

5 storsärskiltfrånpresidentensrådgivareför PakistanochAfghanistanRichardHolbrooke;I thinkitisveryimportantfortheunitedstates, foramericanswhodonotknowenoughabout foreigncountries,thatthereisadifferentviewpointfromothercountries. Ryssland IjulistartadedygnetruntsändningarpåengelskafrånRussiaToday(RT)överdetbrittiska digitalamarknätetfreeviewochnårdenvägen16,8miljonerhushåll.manvannutrymmetikonkurrensmedandrainternationella nyhetskanalerbl.a.aljazeera.rtkanockså sesviasatellitoperatörenbritishskybroadcasting(bskyb).rt,somocksåsänderpåarabiska ochspanska,harnunomineratsfördetprestigefylldatv prisetemmyinternationaltelevisionawardi konkurrensmed SkyNews,Al JazeeraEnglish ochtvglobo. Australien PublicservicebolagetAustralianBroadcasting CorplanseradesinavgiftsfriaABCNews24i juli.nyaprogram,somharutvecklatsspecifikt förkanalen,fokuserarpåinternationellanyheter,nationellpolitikochföretagsvärlden. MångaavABC:snuvarandenyhets ochaktualitetsprogramkommercocksåattsändasiabc News24.EntoppmodernnyhetscenteriSydneyblirkanalenshjärta. Israel PremiärministerBenyaminNetanyahuärocksåministerförradioochtv frågor.somsådan harhanisommarinförenkommittéiknesset utrycktsinvisionomenisraeliskdygnet runt nyhetskanalsomsänderpåhebreiska,engelskaocharabiska. Saudiarabien Världens19:erikasteperson,prinsAlwaleed bintalalsägeratthanskingdomholding groupkommerattstartaendygnetruntarabiskspråkignyhetskanal.kanalenskallfrämja enmoderathållninginompolitiska,ekonomiskaochsocialafrågor.kanalen,varschef blirdensaudiskajournalistveteranenjamal Khashoggi,kommerattfrämstkonkurrera medaljazeeraochalarabiya.(xinhua) Tittarflykt och identitetskris för CNN Ibörjanav90 talet,vidförstairak kriget,var CNN:srapporteringnyochbanbrytande.Tre decenniersenareärkanalenienallvarligidentitetskris,skrivertheindependent.cnn:s publikunderdagtidfölltillexempelfrån till baraunderförraåret. Underkvällarnasbästasändningstidattraherarmanigenomsnitt tittare,vilket kanjämförasmedmsnbc:s ochfox News ,somnåttframgångargenom attanlitaöppetsubjektivaprogramledare. Efteratthatappatenradkändamedarbetare, somchristianeamanpour,harcnnockså börjatanpassasigtilldessamerkommersiella principer. CNNharfortfarande4000anställda,stationeradei33länderochharalltjämtentongivanderollvidstorakatastrofer.Problemet åtminstoneurettägarperspektiv ärattstora katastroferinträffarsällan.enligttheindependentharinternetepokenletttillattfolk intelängresökersigtilltv kanalernapåkvällarnaförattfånyheter(breakingnews) utan förattfåkommentarerpådessanyheter. (Journalisten) 3D utan glasögon på väg Tittarnakommerattfåullständig3Dom2 3år sägerkimin Kyu,chefförSydkoreaspublic servicebolagkbs.tidsplanenhålleromregeringenstestsändningarav3dmarksändningari oktoberlyckas.hansägerattdenglobalaförsäljningenav3d mottagareöverträffaralla förväntningar.prognosenäratt80miljoner mottagaresåltsvidslutetav2015.kimin Kyu troratt3dtvutanspecialglasögonblirmöjlig 2020.(Asia PacificBroadcastingUnion) IUngernharAntennaHungáriaZrtochiPont Kfthargenomförtprovmedsändningav3D videoviaettdigitaltmarksäntsystemoch visualiseratinnehålletpåensärskild glasögonfri apparat.(budapestbusinessjournal) Svagt intresse för 3D i Japan Japanskakonsumenterärintelockadeav3D (ännu).nästan70%svararienenkätattde inteharnågraplanerattköpaen3dtv.orsakenärfrämstmotståndetmotatthasärskilda glasögon,denhögakostnadenochbristenpå intressantinnehåll.(reuters) 5

6 Bolivia väljer japansk digital-tv BoliviaochJapanharträffatavtalomattinom tioårsläckanerlandetsanalogatv systemoch övergåtilldetjapanskadigitalasystemetisdb T.DettaharvaltsävenavandraländeriSydamerika,främstBrasilien,ikonkurrensmedde amerikanska,kinesiskaocheuropeiskasystemen.(afp) Italiensk tutt-tv övervakas Italienärkäntföretttv utbudmedprat och lekprogramdärtävlingarnaskvalitetbrukar beskrivassomunderordnadefunktionenatt visaupplättkläddaungakvinnor.nuinrättas enmyndighetsomskaövervakaochmotverka sexismitv utbudet.syftetärattfådestatliga kanalernaåtergemänniskorpåettvärdigt sätt,särskiltmedtankepåförvrängdakvinnobilder,rapporterartheindependent.mendet ärendastdenstatligatelevisionenrai,som kontrolleras.parlamentsledamotengiovanna Melandrimenardockattmyndighetenären vändpunktochhoppasattdetävenärbörjan påenrevolutioninomitaliensktv:ssättatt återgekvinnor.ilgiornale,entidningägdav familjenberlusconi,vardockkritiskochansåg detvara"moraliserande".independentbeskriveritaliensktvsom"enändlösparadav högrestablondineriutmanandeklädersom fösesruntavirriterande50 åriga,kortväxta programledarekvällefterkväll."(journalisten) Islamiska tv-kanaler i Spanien Detförstaspanskspråkigaislamiskatv nätet lanserasnuunderramadan.denmadridbaseradekanalenkallascordobaochsyftartill attspridaislambland700miljonerspansktalandeilatinamerika,spanienochafrika.bakomkanalenliggerdetsaudiskarisalat ul Islam Institute.CórdobaärenstadiAndalusiensom undermedeltidenvarhuvudstadenidetislamskakalifatetsomerövradeochstyrdespanieninästan800år.(ahlulbaytnewsagency, Iran) Programkoncessionerna för finsk tv förlängdes RegeringenharbeslutatförlängaprogramkoncessionernaförFyranochMTV3medsexår. DessutomförlängdeskoncessionernaförFy ransport,fyransportpro,liv,jim,sub,sub Leffa/Juniori,MTV3Max,TurkuTV,Voice/TV5,Canal+ochDisneyChannel.Efterdet koncessionernaharförlängtskommersamtligaprogramkoncessionerförtv verksamhetatt upphörasamtidigtislutetavår2016.programkoncessionernafördekanalersomnu fåttförlängninghadeannarsupphörtislutet avaugustidettaår.dåprogramkoncessionernaförlängsochderasgiltighetstidförenhetligasfrämjardetenstabilutvecklingförbranschenochtryggarenfortsättningfördetnuvarandetv utbudet.närallaprogramkoncessionerförtv verksamhetupphörsamtidigtår 2016kandegranskassomenstörrehelheti ställetförsomenskildakoncessionsbeslut. DenkoncessionsombeviljatsRundradion(Yle) förförmedlandetavprogramfrånsvtworld förlängstillslutetavaugusti2011. NRK gick minus på schlagerfinalen Melodifestivalenblevendåligaffärförnorska publicservice företagetnrk.förlustenkanbli upptillfemmiljonernorskakronor(översex miljonersvenskakr).utgifternahöllsunder kontroll,menintäkternasvek,skriveraftenposten.påutgiftssidanliggerviomkringdetvi beräknat,medkostnaderpåmellan199och 201miljonerkronor.Påintäktssidanliggervi runt3miljonerkronorlägreänberäknat,sägerradiochefenhans ToreBjerkaas. DetosäkralägetmedvulkanutbrottetpåIslandleddetillattmångabiljetterkomiretur desistadagarnaföreeurovisionsfinalen.det ärocksåfortsattoklartvemsomskabetala polisensräkningförbevakningenruntevenemanget.polisenharskickatenräkningpå10,3 miljonernorskakronortillnrk,somisintur harskickatdenvidaretillkulturdepartementet.omnrkåkerpåattbetalaävendenräkningensåblirminusetännustörre.(tt NTB) Öppen Kanal för hela Europa LångtframskridnaplanerfinnsattmedStockholmsombasunder2011etableraensatellitsändpublicaccess kanal.deflestaöppnakanalerieuropasändsidaglokaltviakabelnät. UndantagärviamarknätetrikstäckandeÅpen KanaliNorgeochderegionalaickekommersiellakanalernaiDanmark.EUROPE ACCESSäretticke kommersiellt,självfinansierandepaneuropeiskttv projekt.syftetäratt gemedborgarnaieuropaenmöjlighetatt spridasittegenproduceradematerialviasatellittillett50 talländer.initiativtagaretillprojektetärföreningenmittischack.merinfo:

7 Öppna kanaler får digitalt lyft Idennyaradio ochtv lagen,somgäller fr.o.m.1augustiharmangjortförbättringsom stämmermedenmodernteknik.bl.a.skallen kabeloperatörmedettelektronisktkommunikationsnätmedminst100hushållanslutna kostnadsfrittsändadeicke kommersiella Öppnakanalerna eller lokalkabel tvförening somdetheterilagtexten.kabeloperatörernakundetidigareväljaomdettaskulle skeianalogelleridigitalform.numåsteman sändaenöppenkanalsåvälanalogtsomdigitaltombäggesystemenfinnsiresp.kabelnät. LagändringenberörinteenbartdestorakabeloperatörernasomComhemutanävensådanasomsänderbredbands tvsomteliaoch andratelekomföretag.pånågotårssiktkan därmedantalethushållsomkanseöppna kanalerkommaatttotaltutökasmedflera hundratusentalshushåll. Schackprogram firar augustisänderMittiSchacksitt300:eoriginalproduceradeprogram.Föreningenstartade2004avdefemsyskonenKrzymowski, juristerochblivandejurister,somhelatiden harproducerathalvtimmesschackprogrami Mälarhöjden(Stockholm).Programmensänds ikabel tvviadeöppnakanalernaistockholm, Växjö,Norrköping,SkövdeochUddevallasamt nuävenavpublicaccessstationenipaloaltoi Kaliforniensamtpånätet.Se Svenskt investmentbolag köper dansk kabel-tv RatosharköptheladanskaStofaavsvenskfinskaTeliaSoneraförDKK1.090miljoner(SEK 1.386milj).Stofaärens.k.triple playoperatör(bredband,kabel tvochtelefoni) somförser hushållmedkabel tvoch 40%avdessaocksåmedbredband.Stofa grundades1959ochköptesavtelia1995. Stofahar470anställda.Investmentbolaget Ratosägerbl.a.BibliotekstjänstABochsålde nyligenhaglöfstilljapanskaasicsförmeden vinstomcasek765milj. SD politiker vägrar betala TV-licensen IslutetavjunikombeskedetfrånSVT.Sverigedemokraterna,SD,ärintevälkomnaiSVT:s traditionellaslutdebattinförhöstensriksdagsval.sd:spartiledarejimmieåkessonsvarademedattpartietskulleinledaenprotestaktionmotsvt:sbeslut.sdhävdarattsvti ochmeddetta,ochandra,publicistiskabeslut inteuppfyllersittpublicservice uppdrag.en delavprotestenkanbliattstrypapengaflödet frånpartietsmedlemmartillsvt.fleraledandesverigedemokraterharvaltatt iprotest slutabetalatv licensen.janaxelsson,programdirektörpåsvt,hartidigaresagtattsverigedemokraternasopinionssiffrorintemotiverarattdeskullefådeltaiåretsslutdebatt. Sverigedemokraternaharintelegatpånågon konstanthögnivåiopinionsundersökningarna undervåren,iställethardependlatuppoch ner.deharintehellerhaftnågoncentralrolli denrikspolitiskadebatten,sadehantidigare tillsvt. SDstorsatsarnupåattgöraegentv undernamnetsdtelevision.därskaenbild avsverigedemokraternasomintekommer framiandramediervisas.(dagensmedia) SVT och UR får sända två hd-tv-kanaler RegeringenharigettSVTochURtillståndför attparallellsändasvt1ochsvt2imarknätet medhd teknik.meddagensbeslutliksom tidigarefrånradio ochtv verketkommer tittarnaattfåtillgångtilltotaltniotv kanaler somsändsmedennyfrekvenseffektivteknik (DVB T2),vilkengertittarnaenmycketbättre bildänstandard tv.föratttadelavdenya skarpareversionernaavsvt1ochsvt2krävs ennymottagningsbox.devanligasvtkanalernakommerfortsättaattsändassom vanligtochkräveringetbyteavbox.denya sändningarnaplanerasattkommaigångunder hösten2010. Klassisk kommersiell kanal skrotas IochmedZTVtogpopkulturenpåallvarplatsi detsvenskatv nätet.närkanalendrogigång 1991mångdubbladesiettslagutbudetav indierock,programledaresomvisstevilka gympaskormanskullehapåsigochbakfylleanpassadunderhållning(bacon)isvensktv. Plötsligtfannsocksåeninhemskvideomarknad.Tidigamedarbetarenämner lekstuga närdeminnstillbaka.resursernavarknappa, 7

8 8 mentrots ellerkansketackvaredet fanns enfrihetsomtillätetthårtnischatutbud.ztv lågmittemellanmtvochsvtochvarettcentraltnavidenuppväxlingavpopkulturensroll somägderumisverigeunder90 talet.per Sinding LarsenvarmedomattstartaZTV 1991.ZTVvarJanStenbeckssannapublicservice gärning.deförstaåttaårenläthanoss somjobbadedärhållassomensortskabel tv:s husockupanterutanatttjänaenspänn,säger Sinding Larsen.DesenastetioårenharZTV dalatifrågaomsåvältittarsiffrorsominflytande.dethängerihopmedenallmänutvecklingdärmusikvideo tvkonkurreratsutavinternet.6septemberplaneraskanalenersättasavsport ochdokumentärkanalentv10. (SvenskaDagbladet) Konstverk på tv kan bryta mot upphovsrätt Sedanupphovsrättslagenändradesfårkonstverkintelängrevisasidigitalamedierutan upphovspersonenstillstånd.ändringenav upphovsrättslagenförsvårarförsvtattgöra inslagsomkritisktgranskarkonst,reklamoch marknadsföring.uryttrande ochinformationssynpunktärdetsynnerligenotillfredsställandeattdengranskadepådettasättkan läggahinderivägenförgranskningmedhänvisningtillsinupphovsrätt,skriversvt:sbolagsjuristiettbrevtillenrättssakkunniginom justitiedepartementet.idanmarkochnorge ärdettillåtetattvisakonstverkidigitalformi sambandmedkritisktgranskande.(journalisten) Tidningsbaron köper brittiska Five RichardDesmondharköptdetbrittiskatvbolagetFiveavdemeuropeiskaradio ochtvkoncernenrtlgroup(luxemburg)för125 millioneuro(sek1.185miljoner)kontant.five driverdenfemteanalogamarknätetochtvå digitalakanalerochhartotaltca8%avtvreklammarknadenochsexprocentavtittarna. Desmond,ägerkändistidningenOK!,dagstidningarnaDailyExpressoch DailyStarsamtenradda porrkanaler.(reuters) Debatterompublicservice TreaktuelladebattinläggomSVTpresenterasi kortformnedan.virekommenderarvarmt läsarenattläsadessaintressantadebattartiklarisinhelhetidn,dagensmediaresp.expressen. Vikandetittarsiffror etthotmotpublicservice tv Nygranskningavpublicserviceharpresenterats. PolitikernasluteruppbakomSVTmerännågonsin. Menpåsikthotarvikandepublikunderlagoch intäkter.utvärderingen somgjortspåuppdragav Granskningsnämnden visarattsvtunderdetre senasteårenuppfylltdekravsomkanställaspåett mångsidigtprogramutbud.detgällerblandannat balansenmellandetinformationsinriktadeoch underhållningsinriktadeochdeninhemskatvproduktionensställning.menendelpublicservicekravuppfyllsimindregradäntidigare,tillexempel utbudetsomriktastillungdomarochminoritetsgrupper.aldrigtidigareharpublicservicehaftett såbrettpolitisktstödsomidag.iochmedatt moderaternaharbyttfotärdenintelängreen partiskiljandefråga,skriverutredarenkentasp. Detärhuvudslutsatsenirapporten Mångfaldoch kvalitetisverigestelevision enutvärderingav tillståndsperioden LäsKentAspshela debattartikelpå TV4:sförsökattskadeskjutaSVTärpatetiskt Attgörapublicservicesämreärinterättvägatt utvecklamedielandskapet,skriverdagensmedias ErikWesterberg.SVT:sprisadePlay tjänstharskapatmervärdeförlicensbetalarna,somfåtttillgång tillmassoravmaterialondemandpåwebben. SamtidigtharSVT,somoftafårutståspottochspe förattvaraentrögrörligkoloss,genomsinambitiösasatsningdrivithelawebb tv utvecklingeni Sverige.Deharvisatvägen.Dekommersiellakanalernaharsnälltföljtefter. IngenkanidaghävdaannatänattSVTbanade vägenfördentresiffrigatillväxtsomirmnuspår inomwebb tv.detkantyckasoproblematisktatt SVTgörsittallrabästaförattskapamestamöjliga nyttaförmediekonsumenterna oavsettplattform. Ompublikenflyttarutpånätetmåstesjälvklart publicserviceföljamed.alltannatvoreslöseri medlicenspengarna.mennuskapublicservicebolagenvingklippasförgott förattskyddadekommersiellamedieaktörernafrån snedvridenkonkurrens fråndeallmäntfinansieradepublicservicebolagen.

9 9 Föralla nyapermanentaprogramtjänsteroch andrastörretjänsteravstörrebetydelse skasvt, URochSRförstbehövabeomlovfrånregeringen, enligtutredarensförslag.opinionfördessabegränsningarpiskasnuupp,blandviadndebatt,av olikaföreträdareförmedierna.westerbergskriver attiremissvarettillkulturdepartementetframgår detattjanschermanstv4villattkonkurrenten SVTskabehövaväntaietthalvår,iställetförföreslagnatremånaderinnan,defårgodkännande elleravslagpåattlanseranyatjänster.etttragiskt försökfråntv4 enmarknadsledaremedettrörelseresultatpå642miljonerkronorkrisåret2009 attskadeskjutasinakonkurrenteriställetföratt självablibättre. LäsheladebattartikelnavErikWesterberg: le ece Strunt tvbehöveringalicenspengar Debattenomdennyaradio ochtv lagenriskerar atthamnafelredanfrånbörjan.omsvtskaanvändasigavbetaldproduktplaceringärnaturligtvis viktigtochbördiskuteras.riskenfinnsattvikommerattdiskuteradeneventuellaprocentavsvt programtidsomberörsavproduktplaceringutan attdiskuteradeövriga99procenten.därförbör viprataominnehållskvalitén.svtharnämligen intevaltvilkenfotmanvillståpå.antingenkan manbliendelavtv marknaden,kämpaomtittarnaochproducerakommersielltgångbaraprogram ochdåfinnsdetingenanledningatthaenlicensfinansieradtelevision.detklararnämligenkommersiellakanalerbättre.ellersåkanmanproducera kvalitetsprogram,slutavaraängsligförpubliksiffrorochskippameningslösheter.dåharmanockså rättattkrävaengaranteradlicensintäkt.mankan,i ochförsig,ocksåviljavara"bådeoch"menvanligtvisslutardetmedattmanblir"varkeneller". Varkentelevisionmedkvalitetellerkommersiell underhållning.ungefärsomnu.kvalitetsprogram trycksundan,detoffentligarummetavintellektualiseras,förenklasochtrivialiserasochframkommer dokusåporochmeningslösunderhållning. Detärsvårtattöverdrivadenbetydelsesomden europeiskadebattenharföross.trotsdetharsvt fortfarandeefter15årieuintekommitpåatt skapaeneu kanal.svenskarnavetväldigtliteom deneuropeiskadebattenibrysselochännumindre omdebattenideenskildaeu länderna.bildenblir ännudystrarenärmanbetänkerdetfaktumatt deneuropeiskanyhetsbevakningenärhårtnationelltvinklad.fleraforskningsrapportervisaratt nyheterförvridsmedvetetavreportrarnapåplats avdenenklaanledningenattdeförsökeranpassa sinanyhetertillhemmaredaktionernasnyhetsvärdering.påsåsättblireuropeiskafrågorantingen framställdasomdelaveninrikespartipolitiskkamp ellersåförsökermanframställaeusomnågotsom hotardennationellasuveräniteten.informationsnivånsjunker,informationskvalitetenförsämras ochavståndettilleuväxer.detresulterariettallt sämrevaldeltagande,ointresseförandraochen nationalistisktprägladprovinsialism. Vibehöverenpublicservicesomförsvararsin existensgenomattvararelevant.somförbättrar demokratiniställetförattbidratilldessförsämring.exempelvisgenomattköpaindebästaeuropeiskaprogrammen,sändanyheteromochfrån Europa,direktsändaviktigadebatteriandraländer,visadokumentärer,filmochdenbästaunderhållningenfrånvåromvärld.EU tvärnaturligtvis baraettexempelsomillustrerarproblemet.men detvisarhurviskullekunnafåenannanpublic service.enpublicservicesomgörvårvärldstörre. Dåskullejagkunnatänkamigattlevabådemed produktplaceringarochsponsorpengar. JasenkoSelimoviçärkonstnärligledare,dramatikeroch regissör.hanärtjänstledigtfrånsverigesradioföratt kandideratillriksdagenförfolkpartiet.läshelaselimoviçsdebattinläggpå tvbehover inga licenspengar radio Närradion vill driva fjärde FM-nätet i Danmark Ladosdrivedenfjerderadiokanal,sägerde99 lokalaicke kommersiellaradio ochtvstationersomingåririksorganisationensammenslutningenaflokaleradio ogtvstationer(slrtv).detäckertillsammansi stortsettvarjeavkrokilandet.medankulturministernsfm4 utredningarbetarvidaremed sittförslaghurdetfjärdefm nätet,(f.n.dr:s P2),harSLRTVnukommitmedsittoväntade förslag. Stationernamenarattdeharexaktdeerfarenheteravattsändaradiosomkrävsenligt dekravsomministernredanharställt;ingen reklam,ingendominansavpop musikmeni ställetenbredmusikprofil,liksomnyhets, aktualitets,kultur ochdebattprogram,liksomattstoralyssnarsiffrorinteärdetviktigasteframgångskriteriet.mångaavslrtv:smedlemsstationerharvaritieternimerän25år. Deterefterdekriterierviharproduceretradio igennemmangeår.voreradio ogtv stationer hardirektefølingmedlyttereogseereivore

10 lokalområder,hvorvisendernærværendeog vedkommenderadio,såvivédnaturligvis, hvordanennylandsdækkenderadiokanalkan drives,sägerprebenpoulsen,somärkonstitueradordförandeislrtvsamtidigsomhan lederradiostationenchristianshavnskanali Köpenhamn.Detstatligabidragettillickekommersielllokalradioär2010DEK25miljoner,somfinansierasgenommedieavgiften (tidigaretv avgiften).(radionytdk) Inga beslut om övergång till digitalradio Dennyabrittiskakoalitionsregeringenhar meddelatattmanslopartidigaresattmåldatum2015förradionsanaloganedsläckningav radio.iställetkommertidpunktenanpassastill lyssnarnasefterfrågan.ettbeslutomtidpunkt tasförstnärhälftenavlyssnandetärdigitalt, sägerkommunikationsministeredvaizey.f.n. dominerarfmochmellanvågmedanstårdab för15procentavlyssnandet.wecan timpose thisonanunwillingpublic,nomatterhow persuasivethebusinesscase,orhowclearly weknowthatanalogueisalreadyprovidinga barriertogrowthandcreativity,sägervaizey. Listenersneedtobepersuadedthatthecontentonofferiscompelling,thatthequalityis highandthatdigitalradios,athomeorinthe car,areaffordableandhavelisteningquality thatisatleastasgoodasfm.(reuters) LyssnarepåIrlandharfåttregeringensbesked omattdeintebehöverslängasinaanaloga mottagaretrotsattdab sändningarnuskeri landet.entalesmanförkommunikationsministernsägerattirelandhasnoplantocease VHF FMbandII.Irelandneverhadsuchaplan. Ifdigitalradiodeliverytakesoff,thenitmay bepossibletophaseoutanalogueradio,but therearemanyradiosperhousehold,somaybe5 10millionFMradioreceiversnationwide. Fyra nya kanaler i rikstäckande norsk digitalradio DekommersiellaRadioNorge,P5,NRJoch Radio1finnsnuiDAB nätet.därmedfinnsalla destörstakanalernainätetsomnuinnehåller 18kanaler.Sjuavdessasänderexklusivtpå DABochinteparallelltpåFM. Kritik mot norsk digitalradiokampanj IntresseorganisationenDigitalradioNorgeAS harlanseratenstorkampanj "Jatilradio" sombl.a.viaradio ochtv reklamskallövertyganorrmännenomdab radionsvälsignelser. Allaärdockintesåglada.RadioNerokallar exempelviskampanjenförtotaltvilseledande. Dengerintryckavattensamladradiobransch stårbakom,meniverklighetenhandlardet omdestoraaktörernasomsänderidab nätet ochbedriverenvåldsamlobbyverksamhet, sägertrondfrostpåradionerotilldagsavisen.kampagnenerdetsidstekrampagtige udspilfranrk,p4ogsbsiforsøgetpåatfået gennembrudforennorskdab satsing,som harpågåeti29år.ordförandeförnorsklokalradioforbundandreasreitanärocksåskeptisktillkampanjenochsägeratthanverkligen förstårkritiken. DigitalradioNorgeskampanj kanseshär: Japansk digitalradio går sin egen väg F.n.pågårendigitalövergångförmarksändtv somskallvaraklarijuli2011.ienrapportthe FutureofRadioandRegionalInformationMediafråninrikes ochkommunikationsministeriet(mic)försökermanredauthuräven andramedierskalldigitaliseras.ettproblem medradioärattmanijapananvänder76 90 MHzförFM bandetinte87,5 108MHzsomi störredelenavvärldeniövrigt.micförutser dockattenkommandedigitalradiokommer attsändaspåvhfbandi(90 108MHz)med sammastandardsomförtv;isdb T.Enligt MainichiDailyNewskandettastartaredan hösten2013,menattstationernakommeratt parallellsändaanalogtpåfmsålängedefinnerdettalämpligt.(radioworld) Mer än 800 nya FM-stationer i Indien NurullasdentredjefasenavprivataFMstationerutefterettregeringsbeslut.Fasen harblivitförsenadinästantvåårp.g.a.avbl.a. försvarsministerietsinvändningaromrisken förstörningariförsvarsanläggningar.det handlarom806nyafm sändarei217städer. Stationernakommeratttäckaallastädermed ettinvånarantalöver (thefinancial Express) Digital radio på väg i mobiler DetfinnsidagingasmartphonesmedmöjlighetatttaemotdigitalradioiUSA.Detärdyrt attlyssnapåradiovianätetochtaruppen massabandbredd.såmycketattdetstora telebolagetat&t,intelängreerbjuders.k. flatrate(fastavgift).iställetväntasnu smartphonesiusafrånmittenavnästaår kommameddigitalradio.dethandlardåom detamerikanskasystemetmeddigitalradiopå 10

11 sammanfrekvensersomfmochmellanvåg; HD RadioellerIBOC(InBandOnChannel). FörsäljningenavHDRadioharvaritytterst beskedlighittillshardetsåltsenbart4miljonermottagareiusa(ijämförelsemed13,5 miljonerdab mottagareistorbritannienoch Nordirland).Menenvändningväntasioch medmobilernasåledesfårhd Radio. (RadionytDK) Inget åtal mot närradioprogram Regimkritikerkalladesför"landsförrädare" ochhotadesmed"viskaklippatunganav dem".trotsdettablirdetingetåtalmotradioprogrammeteritreanskaröstersomsändsi närradion.jkmotiverarbeslutetattinte väckaåtalpåföljandesätt:förtalkanintebli aktuelltnärdetsomidethärfalletärenföreningsomstårbakomanmälan.detmåsteröra sigomenenskildperson.hetsmotfolkgrupp innefattarintepolitiskaåsikterochavdet skäletväcksingetåtal.uppviglinginnebäratt manitillexempelenradiosändningförsöker uppmananågontillenbrottsliggärning.jk bedömerhäratthotetomattklippatunganav regimkritikerintekanuppfattassombokstavligt. Jagtyckerändåvåranmälanärenviktigmarkering.Dekanintefortsättakörapåisamma stilsomdeneritreanskaregimen,medhotoch kränkningar,sägeresayasisaak,brortilldawit ochmedlemisvensk eritreanskaorganisationenfördemokratiochrättvisaigöteborg.30 junianmäldedeeritreanskaröster,somdrivs averitreanskaföreningenigöteborg,förvad demenarär"upprepadepåhoppochkränkningar"riktademotdemsomarbetarfördemokratiochrättvisa.ianmälantilljktarorganisationenuppsextillfällenijanuariochfebruariiårdådetyckerattradioprogrammet gåttövergränsen.bl.a.dåenkvinnaringerin tillprogrammetochsägerommedlemmarnai organisationenatt"deluktarruttetkött","de ärodugliga"och"taavståndfråndessaavskum".programledarengöringetförattstoppahenne.iettannatprogramsomsändsstrax innanenlagligdemonstrationförfrisläppandetavdawitisaakuppmanaslyssnarnaatt "kommaochtittapåförrädarna"ochtamed sigkameraförattdokumentera.enlyssnare ringerocksåinochuppmanarallaeritreaner atttamedsigensaxförattklippatunganav demsomärregimkritiker. (Göteborgs Posten) Public service stärkt i San Francisco USA:sstörstapublicservice radion,kqedisan Franciscos,harstärktsochärnäraattblistadensstörstaradiostation.KQEDhar5,6procentavradiolyssnandetidensenasteelektroniskaradiomätningenfrånArbitron.Deträckertillentredjeplatsochärbara0,3procentenhetmindreändenmarknadsledandenyhetsstationenKBS AM.NusatsarKQEDpåen utökadlokalnyhetsservice,med16iställetför sexdagliganyhetssändningar.kqedstärker därförsinnyhetsredaktionmedåttanyajournalisterochflyttarsamtidigtihopredaktionernaförradioochwebb.(radionytt) Piratradio ett vågspel utanför Fiji EnopponenttillFijisintermistiskaregeringvill startaenflytanderadiostationförattkunna sändaocensureradenyheteriniörepubliken. UsaiaWaqatairewa,ordförandeidetSydneybaseradeFijiDemocracyandFreedomMovement,villbörjasändapåsammasättsom piratradionunder60 taletsändepopmusiktill StorbritannienochRadioHaurakitillNyaZeeland.WaqatairewamenarattFijisfolkbehövernyheternasomregimenBainimaramainte låterdemhöra(radioaustralia) Filippinsk radio måste spela filippinsk musik Denfilippinskaradioeternfyllsalltmeravutländskpopmusik.NuharpresidentBenigno AquinoIIIfåttnogochharutfärdatenpresidentordertillberördamyndigheteromattalla radiostationermåstespelaminstfyraoriginalstyckenfilippinskmusikvarjetimme. (ManilaTimes) 11

12 12 Elegiöverentrogenvän:Hälsningöverhaventystas Närsommarschemaperiodenlöperut31oktoberförpassarSverigesRadiosledningRadioSweden sutlandssändningarpåkort ochmellanvågtilldenevigaradiotystnaden.detskerienlighetmeddenrådandevillfarelsenattallalyssnareutomlandsnumeraäruppkoppladepåinternet,därradionsutbudfinnstillgängligt. Såskyllersjälva,niefterföljaretilldebådaSkanskaingenjörersom varidencolombianskagerillans klorochhadeenlitenkortvågsmottagaresommentallivlinatillsverige!nimåsteförvissaeromatterakidnapparelåterervaraonlinepåinternet.detsammagällerersomhamnarikrigs ellerkatastroflägen,där infrastrukturochelförsörjningbrytersammanochenbatteridrivenradiomottagareskullevisasigvaraguld värd omdetbarafunnesensändareiandraändan. Radioledningenharageratmålmedvetetochtaktisktskickligt,medettstegitaget.Vidövergångentillvårschemat2009slopadesRadioSweden slyssnaranpassadeprogrampåsvenska.iställetdrevgamlaekomedarbetareiledningenigenomattlunchekotskullerepriserastillsvenskalyssnareutomlands.därförkunde ederred.förrasommarenavnjutasjörapportenöverdesvenskafarvattnendåhanbefannsigvidstillahavets stränder.tackarochbockar,betydligtbättreändenradiotystnadsomnustundar! RadioSweden sförhistoriainleddes1938.detvarenoroligtid.spanienblöddeavinbördeskrigochikristallkulankundeännustörretragedierskönjas.österrikeanslötstillnazi Tyskland.Snarttvingadesdettjeckiska Sudetlandetinundersammahatt samtidigtsomdenbrittiskepremiärministernnevillechamberlainaningslöstdeklarerade fredivårtid.inovemberiscensattenazisternadevåldsammajudeförföljelsersomkomatt kallaskristallnatten.ettprogramurvalfrånsvenskaradiotjänstsinrikesutbudbörjadesändaspålångvåg,riktat motnordatlanten. Specialprogrammenförlyssnareutomlandsföddesdåandravärldskrigetrasadeochriktadesigdirekttillden svenskasjömanskåren.närskagerrakspärreninfördes1940ochtiotusentalssjömänfannsigavskurnafrån hemlandetinledderadiotjänstkortvågssändningartilldem,kalladehälsningöverhaven.signaturmelodin ensmäktandetangoballadmedsammanamn skapadesavkompositörenlars ErikLarssonochuniversalgenietAlfHenrikson: Luftenvarglasklarochhöstsolenbrann ochdetblåsteenangenämbris närfyrenpåvingabakomossförsvann underskimrandeavlägsnadis Ochdevåraentankeskänktevi somihemlandetstannadeän mentilljul,mentilljulen,tänktevi skallvivaratillbakaigen DeegenproduceradeRadioSweden programmenbordesåledeshafåttfirasitt70 årsjubileumiår.istället fullbordarutlandssändningarnasdödgrävaresittsvekmotlyssnarna. BakomkulissernaharSR:sviceVDCillaBenködrivitfrågan.Honhargjortdetmedhjälpavbenägnahantlangare,SRInternationalsutbudsansvarigeElle KariHöjebergochdessredaktionschefIngemarLöfgren.Beredvilligt genomfördeavrättningen.radiochefenmatssvegfors,sombordevetabättrefråntidigareinslagikarriären, rörinteettfinger.epitetetdefyrasgängharfåttennyinnebörd.ettsorgligtslutkapitelskrivsiradiosweden s stoltahistoria. EfterSR:ssvekfårvitrognakort ochmellanvågslyssnareförlitaosspåbbcworldservice.förhoppningsvis fortsätterbbcattbiståsinamångmiljonhövdadelyssnarskaroruteivärldenochfästerkanskeliteextraviktvid osssomövergivitsavvåraegnapublicservicestationer. TorbjörnDalnäs RedaktörförSjöfartsverketstidskriftUTKIK

13 13 allmänt Island blir öppenhetsparadis Alltingetharenhälligtantagitenlagsomska skyddapressenmotdomstolsförelägganden ochförtalsturism.beslutetinnebärattisland fårvärldensmestlångtgåendelagomyttrande ochpressfrihet.alltingetharställtsigbakomicelandicmodernmediainitiative,immi, ettprojektsominitieradesefterbankkraschen ochsomsyftartillattförvandlaislandtillen öppenhetensfrizonivärlden,enmotsvarighet tillskatteparadissomcaymanislands. Dennyalagenskyddarwhistleblowers,journalisterochmediersomoffentliggördokument ochhistoriersomstaterellerföretagvillhemlighålla.lagenärensammanställningavöppenhetslagarfrånhelavärlden,blandannat Sverige.EnavdedrivandebakomImmihar varitjulianassange,grundareavwikileaks. (Journalisten) EU-kommissionen godtar statligt stöd till privatägd press EU kommissionengodkännerdetsvenska presstödetochläggernerdenprövningsom inleddesredan2006.kommissionengördärmedbedömningenattpresstödetärförenligt medeu:sregleromstatligtstödtillföretag. Godkännandetkommerefterattriksdagen beslutatomvissajusteringaravstödettill storstadstidningarna,detvillsägadendelav stödetsomberörsvenskadagbladetoch SkånskaDagbladet.Riksdagensbeslutinnebär bl.a.attdetmaximalastödetsänksfrånsek60 miljonertill45miljonerperår.vidareinförs ettantalövergripanderegleromatttidningar somfårpresstödvarjeårskaredovisahur stödetanvänds. Denprövningsominleddes2006ochdåavsåg helapresstödet,avslutasnuhelt.eukommissionensbeslutvisarattregeringens arbeteförattförklarapresstödetssyfteoch funktionochattförsvarastödetsförenlighet meddegemensammaeuropeiskareglernahar varitframgångsrikt,sägerkulturministerlena AdelsohnLiljerothienkommentar.Totaltfår dekommersiellatidningsföretagensek550 miljonerperåristatsstöd. Nordiskt stöd till multietniskt mediemöte Danmarksförstamultikulturellatv station IndvandrerTViÅrhusärblanddeprojekt,som avnordiskakulturfondennyligenharbeviljats DKK Pengarnaskallanvändasfören multietniskmedieträffmeddeltagarefrån helanorden.härskallman delevidenog belysedetomfattendepositivepotentiale,der liggeriatudnyttedenordiskemultietniske medierbedre.seminarietskallfokuserapå attstärkasamarbetetmellanolikamediersom öppnatv kanalerochnärradion. personnytt Nyförsäljnings ochmarknadsdirektörpåteracom MagnusRosenberg harutsettstill försäljnings och marknadsdirektörpå Teracom.Han kommerattingåi Teracoms företagsledning.rosenbergharlångerfarenhet frånradio ochtv branschenochhartidigarebland annatvaritförsäljningschefpåteracomochansvaratförsektionenbroadcast.isamarbetemedövrigateracom koncernenärjagärövertygadomatt Magnusmedsittdrivochengagemangkommeratt lyckasmedlanseringenochimplementerigenav hdtvimarknätet.somnästautmaningstårdigitaliseringenavradion,sägerstephanguiance,sverigechefpåteracom. Nygeneraldirektör förnyamediemyndigheten RegeringenharutsettMagnusLarssontillgeneraldirektörochchefförMyndighetenförradiooch tv.larsson(född1967)äridagdirektörförgranskningsnämndenförradioochtvsamtvikarierande generaldirektörförradio ochtv verket.hanhar tidigarebl.a.varithovrättsassessorvidsveahovrättsamttingsfiskalvidnackatingsrätt.hanhar ävenbakgrundpåkulturdepartementet. GranskningsnämndenochRadio ochtv verkethar avvecklats1augusti,samtidigtsomdennyaradio ochtv lagenträttikraft.verksamheternavidde bådamyndigheternaöverförsiställetnutillden nyamyndighetenförradioochtv.

14 14 UR chef nyhedersdoktorvidmittuniversitetet ErikFichteliusblirenavfyranyahedersdoktorer vidmittuniversitetet.motiveringenärblandannat hanslångaerfarenhetavnyhets ochsamhällsjournalistikpåhögstanivå. Fichteliusharocksåvariten återkommandegästföreläsare vidmittuniversitetets journalistutbildning.dethärär etterkännandeavmitt engagemangijournalistiken. Jagärstolt,gladochrörd, sägerhanomutnämningen. Fichteliusintresseförmediernasochjournalistikensrollisamhällsutvecklingensamtengagemangetipublicserviceharocksåhaftbetydelseför utnämningen.jagärgladförattdetjaggörinom publicservice,tillexempelutvecklingenavkunskapskanalen,harbetydelseförutbildningsväsendet,sägererikfichteliussomidagärvdförutbildningsradion.(foto:johanbergmark/ur) evenemang ECREA2010,3rdEuropeanCommunication Conference hållsihamburg12 15oktober2010påhuvudtematTransculturalCommunication Intercultural Comparisons.Ca1000deltagareväntaskomma. Läsmerpå AMARC10GlobalConference2010 Vipåminnerdesomharettintresseavdemokratifrågorochlokalradioomkonferensenden10:e WorldAssemblyofCommunityRadioBroadcasters somhållsiciudaddelaplata(buenosaires)iargentina8 13november2010.Manräknarmed400 deltagarefrånmerän110länder.bidragfördeltagarkostnad(sponsorship)kansökashosamarc. Allinformationpå RadiodagenochRadiogalan2010 skeristockholmonsdagen29septembermed seminarierunderheladagenpåkulturhusetoch utdelningavstoraradioprisetpåkvällenmedfest påberns.läsmerpå ochhttp:// lästips Mediernafyllerpolitiskttomrum LO:sförrechefekonomDanAnderssonharskrivit rapporten Mäktarpolitikernamedmedielogiken? omhurmedieutvecklingenpåverkarvalrörelserochmedborgarnasröstbenägenhet.denna ArbetarrörelsensTankesmedjas23erapportställer frågan:vadhändermedmedborgarna/väljarnanär medierfyllerutpolitikensvakuum?anderssons genomgångutmynnari14slutsatser.enslutsatsär attmediernasatsaralltmindreresurserpåkvalitativjournalistikochdetislutändenledertillökande dominansförpopulistiskochförenkladrapporteringompolitikenochpolitikernaochattdetisin turmissgynnarsocialdemokraterna. Irapportendiskuterasocksåeffekternaavsåkallademediedrev.OmdessaskriverDanAnderssoni sinförstaav14slutsatser:allmänhetenförlorar nästanalltidpåmediedrev.skäletärattfrågan somdrevetgälleräroftaavlägredignitetänför lusteniformavökadpopulismisamhället.anne MarieLindgren,utredningschefiArbetarrörelsens Tankesmedja,skriveriförordettillrapporten:Medierna ellerförattvaraexakt,dedelaravmediernasomsysslarmedbevakningavekonomioch politik brukardefinierasinuppgiftsom att granskamakthavarna.idenmeningenärmedier viktigademokratiskaväktare motmaktmissbruk, motmisstagochfelgreppoch,föralldel,affärer ochskandaler. Menenväktareär,påsittsätt,ocksåenmakthavare.Imaktenattbevakaliggermaktenattväljavad somskaansesmisstänktochnödvändigtattdra framiljuset.ochdenmaktenkanförståsanvändas felochförattgynnaegnaintressen omdetalltså intefinnsnågonsomvaktarsjälvaväktarna.mediernaäridagpåettheltannatsättänförnågra decenniersedanenaktöripolitiken,intebaraen rapportör,ellerenskommentator.agerandetstyrs avegnamekanismerochenegenlogik ochgenomattseochförstådetkanmansjälvgranska dem. Omattfinansierapublicservice EuropeanAudiovisualObservatoryhargettut rapportenirisplus,publicservicemedia:money forcontent(57sidor)prisprint 24,50 pdf 33. Beställning:orders

15 15 Westernstate backednewsoutfitsare strugglingtokeeptheirinfluencein thedevelopingworld NärSaadMohseniväxteuppiAfghanistanbrukade hansfarlyssnatillbbcochvoiceofamerica.detta varnästandeendasättetattfåtillförlitliganyheter bådeinrikesochutrikes.såärdetintelängre,förramånadenlanserademohsenisinsatellitsända nyhetskanalsomdygnetruntsänderpådarioch Pashto.Sådanahärnyakanalerärskälettillatt västerländskaregeringartapparsinarösterpå ställendärdesommestvillblihörda. Nyteknologihardramatisktsänktkostnaderoch rivitdeflestahinderförnykomlingar.detsenaste åretharbbcworldserviceförlorat8miljoner lyssnareochtittare.femavsexskattefinansierade amerikanskautlandssändanderadio ochtvorganisationerharförloratpublik.dettaharskett trotsattrespektivebudgetvaritgenerös.övergång frånkortvågtillåterutsändningarvialokalafmstationerochtillinternethargjortsändningarna enklaattcensureraellerstoppasförmyndigheternaibl.a.kinaochiran. DetstörstaproblemetärkonkurrensenfrånKina, Frankrikeochandraländersomstartatengelskspråkiganyhetskanalerdygnetrunt(seävennotiseniavdTelevision).Nykomlingarnaerövrarinte baraterritoriumutanävenpersonalsomfriställs frånvästerländskakanalerbl.a.kortvågsstationer somvoiceofamerica.nuavvecklarvoasinakortvågssändningarfrånhemmaterritoriet,medan RadioChinairasktaktharetableratkortvågsstationerihelavärldenbl.a.iTexas. LäsheladenintressantaartikelniTheEconomist = &fsrc=rss webbtips Roaselleroroas?Mötenfrämmandevärldinordkoreansktvmedreportageochnyheter *** Citatet Vemvet kanskenågonsvensktv kanalvågarföljadetfranskamönstretochlåtermänniskorna självmedtv kamerorsomanteckningsblockfåberättaomdetsverigeidag,därsnartvarfemtevuxenmedborgareärarbetslös.dennabarfotatelevisionskullesäkertbreddaochfördjupaperspektivet påkrisensomhittillsräknemaffian,politikeretablissemanget,storföretagenochfacktopparnahaft monopolpåattbeskriva.(janschermanreporterpåkallafaktatv4iresumé1993)

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 5 maj 2010 www.publicaccess.se ledare Haverifördanskradiopolitik DetserutsomDanmarksRadiosP1kanfåenprivatägdkonkurrent,sominteskallreklamfinansieras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 1 juni 2010 www.publicaccess.se ledare Utbildningsradion - en resurs i tiden DåochdåkommerdetuppkravpåattUtbildningsradionskallläggasnedochdessresurserföras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess. ledare Skallettvalvarakulitv? Vemvardenstoravinnarenidetamerikanskamellanvalethäromveckan?Republikanskapartiet?Nej.TheTea Party?Nej.VinnarenvarutantvekanFoxNewsskriverKarlFrischiHuffingtonPost.Kanalenlyckadesbättreän

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 www.publicaccess.se ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 9februari2011 www.publicaccess.se ledare Marknaden inget för Public service Publicserviceföretagenärnågraavvåraviktigasteochvärdefullastekulturinstitutionerienomvärldsomfortfarandepräglasavkommersialiseringochkorruption,avhotmotyttrandefrihetenochmotdemokratin

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 18oktober2010 www.publicaccess.se ledare Svenskadagstidningarnastv tablåer ettfiasko! Flerasidoriensvenskdagstidningkanidagvarareserveradeförtv

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 16september2010 www.publicaccess.se ledare Presstödetärenskamfläck Valrörelsen2010vartristochtråkig.Avsaknadenavideologi,visionerochhelhetssynsamt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Spara denna broschyr Digital-tv-övergången på Gotland 19 september 2005 Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Denna information gäller för dig på Gotland som tar emot tv-sändningar via en

Läs mer

Ägarintressen, ägarnas påverkan av budskap, opinionsbildning i samhället

Ägarintressen, ägarnas påverkan av budskap, opinionsbildning i samhället Ägarintressen, ägarnas påverkan av budskap, opinionsbildning i samhället Kunskaper om olika ägarintressen inom mediaområdet, ägarnas möjligheter att påverka innehållet i medier samt opinionsbildningen

Läs mer

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av utredningens betänkande och vill lämna följande tankar, idéer och synpunkter till beslutsfattarna inför beslutet

Läs mer

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska

Svenska Finska Estniska. Ryska Engelska Koreanska. Franska Tyska Italienska. Grekiska Danska Norska. Isländska Ungerska Spanska Kapitel 4 - Nationalitet och språk Aktivering 4.1. Vilka språk talar Åsa och Jens? Vi undersöker vilka språk som talas i gruppen och i världen. Material: språkplansch på väggen med olika språk. Affisch

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-12-10 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

SUPERDEAL FRÅN SAPPA!

SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SAPPA BJUDER PÅ EN MÅNADS TV-TITTANDE! 1 MÅN FRITT Få en frimånad när du väljer några av följande paket i 12 månader. Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-08-31. Sappa Mycket ger dig tillgång

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se

Prislista SMATV kollektiv distribution, 2015-10-13 AB Sappa Grafiska vägen 2A 412 63 GÖTEBORG 031-774 10 40 agent@sappa.se Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av signal

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du?

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du? Du har möjligheternas TV Vad väljer du? Tilläggspaket April 2016 Sport och film viasat Sport 399:-/mån (1) viasat premium 469:-/mån (1) Viasat Sportpaketet + -kanalerna. viasat film 219:-/mån (1) Viasat

Läs mer

Granskningsnämnden för radio och tv

Granskningsnämnden för radio och tv Granskningsnämnden för radio och tv Så funkar det missar du inte vill göra Maria Edström 8 dec 2012 termin 1 JMG Idag Vad är granskningsnämnden? Historik, organisation, regler, arbetsgång Fallstudier Genomslagskraft,

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern

1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern British Broadcasting Corporation Historia 1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern 1935 BBC börjar sändas på TV, förr var det endast radio. Företaget stod bakom den första nationella TV-kanalen

Läs mer

Jan Myrdalbiblioteket Hyllstruktur version 3.3 Avdelning/Knubbtext Vån Rum Knubbtext utskriven STF årsböcker

Jan Myrdalbiblioteket Hyllstruktur version 3.3 Avdelning/Knubbtext Vån Rum Knubbtext utskriven STF årsböcker Filosofi och religion 0 Källare: Rum 1 Filosofi och religion Juridik och kriminologi 0 Källare: Rum 1 Juridik och kriminologi Lychnos 0 Källare: Rum 1 Lychnos Psykologi/Sexologi 0 Källare: Rum 1 Psykologi/Sexologi

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 SR P1 09 Bakgrundsmusik utan rapport 52,75 79,13 105,50 131,88 158,25 Total 101,50 152,25 203,00 253,75 304,50 SR P2 09 Bakgrundsmusik utan rapport 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 19 Online/nya medier utan rapport

Läs mer

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare

Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Befolkning 2010 Sysselsättning 2008 Huvudsaklig verksamhet och yrkesställning Andelen sysselsatta av hela befolkningen större bland flera medborgarskapsgrupper än bland finländare Sett efter medborgarskap

Läs mer

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv 1/10 BESLUT 2016-11-28 Dnr: 16/01242 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv BESLUT 1. Myndigheten för press, radio och tv ger med stöd av 4 kap. 3 radio- och tvlagen

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller endast digitalt. Digital distribution kräver kryptering av

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler

Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Särskilda trafikförfattningar m.m./skeppsmätning 1 Internationell konvention (SÖ 1979:6) om skeppsmätning med därtill hörande internationella skeppsmätningsregler Artikel 1 Allmänna förpliktelser enligt

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller digitalt. Vid digital distribution krävs kryptering av signal

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Förändrad statistisk redovisning av public service

Förändrad statistisk redovisning av public service PUBLIC SERVICE 1 (5) 2017-12-14 Johan Norberg Nationalräkenskaper Förändrad statistisk redovisning av public service I september 2019 kommer SCB ändra redovisningen i nationalräkenskaperna avseende radio-

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening CCF Hej! Tv-tittande är något som engagerar. Alla har sina favoritprogram och kanaler som de inte vill vara utan. Därför ser vi till att du kan komponera

Läs mer

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång

Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Statistik barn 0-12 år i Östergötland Bilaga till ABC bokstavslek - en förstudie Vanligaste språk förutom svenska Finspång Polen 1 till 5 1 till 5 Storbritanien, Irland 1 till 5 1 till 5 Tyskland, Österrike

Läs mer

Standardprislista Tele2 Business

Standardprislista Tele2 Business Standardprislista Tele2 Business Spring Mobil Växel Gäller från 20130708 Spring Mobil AB är ett eget bolag med org.nr. 55090238 som marknadsförs och säljs via Tele2 Sverige AB Innehåll Mobilabonnemang

Läs mer

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL - Companies engaged in online activities FIS A Bedriver ert företag onlineförsäljning och/eller

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Långvarigt nätverksstöd

Långvarigt nätverksstöd 1. Grundläggande information 1.1. Nätverkets namn 1.2. En kort engelskspråkig beskrivning 0/500 Ifall din ansökning beviljas, kan beskrivningen publiceras på Kulturkontakt Nords webbplats. 1.3. Planerat

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16/10/2009 K(2009)8121 SG-Greffe (2009) D/7223 Post- och telestyrelsen (PTS) Birger Jarlsgatan 16 102 49 Stockholm Sverige Att.: Marianne Treschow Generaldirektör Fax:

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater:

Markera ut det här på kartan som heter Afrikas stater: Afrika 2. Markera Victoriasjön med namn och blått 3. Markera bergskedjan Atlasbergen med brunt och namn 4. Markera ut godahoppsudden på kartan 5. Markera Ön madagaskar med röd färg 6. Markera ut Saharaöknen

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35 Live 110 Konstmusik, liten konsert 22,61 33,92 45,22 56,53 67,83 111 Konstmusik,stor konsert 45,22 67,83 90,44 113,05 135,66 124 Frikyrkan, konstmusik 2,53 3,80 5,06 6,33 7,59 126 CCLI 1,37 2,06 2,74 3,43

Läs mer

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september SVT Publik och utbudsanalys Kanal & Tablå Novus Sportenkät Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september Sammanfattning Ja eller Nej till Sportlista Ja

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

11 Avgiftssystemet. 11.1 Bakgrund

11 Avgiftssystemet. 11.1 Bakgrund 11 Avgiftssystemet 11.1 Bakgrund Den som innehar en TV-mottagare skall enligt 1 lagen (1989:41) om TV-avgift betala TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB). Avgiftsskyldigheten omfattar såväl enskilda

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet

Läs mer

Övergripande resultat 2002-2011

Övergripande resultat 2002-2011 Övergripande resultat 2002-2011 SVT redovisar inom ramen för Public service-redovisningen (PSR) hur verksamheten bedrivits under året. Vid sidan om detta tillgängliggörs SVT:s tabeller för allmänheten

Läs mer

Välkommen till Växjö Europas grönaste stad

Välkommen till Växjö Europas grönaste stad Välkommen till Växjö Europas grönaste stad Varför Europas grönaste stad? BBC sände program från Växjö Europas grönaste stad 2007 Fossilbränslefritt Växjö Politisk enighet Maria Persdotter, projektledare

Läs mer

Fotbollskväll, SVT1, , och 10-19, kl ; fråga om sponsring av sändningar i samband med sportevenemang

Fotbollskväll, SVT1, , och 10-19, kl ; fråga om sponsring av sändningar i samband med sportevenemang 1/5 BESLUT 2016-06-17 Dnr: 15/02888 SAKEN Fotbollskväll, SVT1, 2015-09-28, 10-12 och 10-19, kl. 22.15; fråga om sponsring av sändningar i samband med sportevenemang BESLUT Programmen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data

Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Svensk FoU Policyaktörer, Drivkrafter och Data Patrik Gustavsson Tingvall, Handelshögskolan i Stockholm och CESIS SCB 24 Maj 2011 FoU-utgifter internationellt Totala utgifter som Varför andel av BNP, 2008

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER!

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! HISTORIK Slutet av 80- talet skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet

Läs mer

Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE ANVÄNDBAR ANVÄNDBAR ALLA PROGRAMBOLAG RÄTTIGHETER KRAV SE HÖRA LÄSA FÖRSTÅ TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer