PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess."

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni föregåendenyhetsbrev. Publicserviceärenavdemestvärdefullabyggstenarnaföryttrandefrihetochkulturiettdynamiskt demokratisktsamhälle.tyvärrhållersvt,liksomsverigesradio,attnuskjutasigsjälvifoten.istället tasigansittsamhällsuppdragmedödmjukhetgårmanpåoffensivenmedskrämselpropagandaoch lobbykampanjer.dettaharfaktisktpågåtttillochfrånifleradecennier.företagsledningarnahar alltidmycketmedhjälpavsinaegnaunikamedieresurser,lyckatsförvandlakritikmothurresp.företagskötersittjobbsomettifrågasättandeavpublicserviceideologin.tyvärrharintepolitikerna,särskiltundersocialdemokratisktstyre,kunnatsättanerfotenhär.iställetharmanpytsatinnågraextra hundramiljoneritronomattjustpublicserviceskulleräddasellerblibättre.idagräckerdetmedatt kulturministernantyderatt6miljarderkromåretärenstorsummaochkandiskuteras.mendåhöjs enköravrösteromattalliansregeringenellerhögernvill avskaffapublicservice.detkanjutänkas attpublicserviceinteärettvänsterprojektutanattdetråderpolitiskkonsensusomsamhällsvärdet. Kravpåpublicserviceföretagenbehöverinteautomatisktinnebäraattdethandlarommerpengar utankanskeenbättreocheffektivareorganisation.kanskemerkvalitetänkvalitet. DetärettstortproblemattunderhållningsutbudetiSVTochSRalltmerliknardekommersiellakanalernaitonochtilltal.VarförmåsteP3flamsasomkommersiellradio(menutanreklam)?Detvisarpå enunderskattningavpublicservicepublikennärsådanaprogramsändsavensamhällsägdinstitution. SVTmenarattdetfinnsenkonkurrensfrånkommersiellatv kanaler.förattinteminskafolketsvilja attbetalasintv avgiftmåstemanvarabredisittutbud.vihållermedomattsvtskallhaenbreddi sittutbud.mendettainnebärnaturligtvisinteattmanskallspegladetnästanhundratalkommersiellakanalersompräglasavettutbudavundermåligtangloamerikansktursprung.publicserviceskalli förstahandhandlaomkvalitetävenifrågaomunderhållning.programsomantikrundan,påspåret ochskavlanhållervälmåttethär,medanpetersettmanslekprogramochkvällstidningsförsörjaren Melodifestivaleninteallsgördetta.Dettakankommersiellakanalervälsköta.Publicservicehandlar inteomattfådenpublik,somtrivsmedtv3ochkanal5,attbörjatrivasmedsvt.attsvtalltmer dominerarlistanöverprogrammeddenstörstapublikenäringetsjälvklartmåttpåkvalitet.istället bordedettavaraenväckarklockaförpolitikernaomvartsvtärpåväg. forts. Redaktör&Ansvarigutgivare:ChristerHederström Redaktionsråd:GunnarBergvallochOlaStockfelt,Teknik&Distribution:Ideosphere Omabonnemangochannat:

2 7 i SVT:s sändningsvillkor SVT ska erbjuda ett mångsidigt programutbud som omfattar allt från det breda anslaget till mer särpräglade programtyper. Hög kvalitet och nyskapande form och innehåll ska utmärka programverksamheten. Programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet. Programutbudet ska spegla förhållanden i hela landet och som helhet präglas av folkbildningsambitioner. SVT ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria åsiktsbildningen och utrymme ska ges åt en mångfald av åsikter och meningsyttringar ViuppmanarregeringochriksdaginförnästapublicserviceavtalförtydligaavtalstexteniSVT:ssändningsvillkorpåsåvisattbegreppet högkvalitet sättsiförstarummet. SVTskaerbjudaettmångsidigtprogramutbudavhögkvalitet SVTbörsedantydligtredovisahurmanleverjustupptillkvalitetskravenochvilkakriteriersomstyrbedömningen.Detärförståsomöjligtförpolitikernaattdefinierakvalitet,mendettakanSVTåläggasgörasjälv.Behövermanhjälpfinnsjualltidfilmprofessor LeifFurhammarskvalitetsdefinitioner 1. JunärmareSVTochSRkommerdenkommersiellamarknadenjunärmareavgrundenkommerpublic service.vianserattföretagenskallupphörasompseudosjälvständigaaktiebolagochliksomsina danskaochnorskamotsvarigheter,drochnrk,blisjälvständigamenstatligtägdainstitutioner.ett självägandeföretagärfögademokratisktförankradochtappardennödvändigaödmjukheten.det blirlogisktattviförespråkarattradio ochtv avgiftenavskaffastillförmånförenskattefinansiering. Därmedblirdetpåståddasambandetmellanbreddochbetalningsviljautanbetydelse.Publicservicesfärenkannaturligtståutanförkonkurrensenpådenkommersiellamediemarknaden.Medettdemokratisktochtydligtsamhällsägandekandevågarenodlasinkvalitetochtropåsinegenförmåga. DetärsannerligenpublicservicespublikochallaanställdapåSVTochSRvälvärda. Får civila samhället behålla radion? Globalthardenlokalaicke kommersiellaradion communityradio vuxitframvidsidanavstatliga/publicservicekanalerochprivatägdakanaler.communityradioärräknatiantalradiostationer denmestomfattanderadiosektornivärlden störreänstatligaresp.kommersiellasektorn.detär ocksådenmestfriasektorn;mestlokal,mestflexibelochmestdemokratisk.avstorbetydelseför minoriteterochsomplattformfördemokratiutveckling. UtanförEuropaväxercommunityradioförnärvarandesnabbastibl.a.IndienochUSA.IEuroparör detsigfrämstomstorbritannien,irlandochösterrike.omvandlingenavstatsmonopolpåradiooch tvifornaöstblockettillpublicserviceochkommersiellsektorärintenågonsuccé.mencommunity media sektornförväntasväxafrånnollitaktmedförväntningarnapåcivilasamhälletbetydelseför demokratiseringsprocessen.medtankepåaktuellamediepolitiskaproblemiungern(seavdallmänt) ärdetparadoxaltattjustdettalandnuhardeflestanärradiostationernaochävenenerkändtredje mediesektor.dennacommunitymedia sektorblevdefinieradocherkändaveuropaparlamentet 2008ochEuroparådet2009. SverigeharenavdeäldstacommunityradiosektorernaiEuropamednärradionsstart1980.Nuär Sverigedockdetendaeuropeiskalandsomlåterencommunityradioförfalla.Antaletföreningsdriv 1 BidragtillfrisvenskTV produktionutredningenförstödtilltv produktion(sou1997:172)seäven 2

3 nanärradiostationerminskar,menprivataentreprenörertaröverfrekvensernaförattmedvinstintressesändakommersiellradio.dettagårheltemotdeteuropeiskamediepolitiskaperspektivetom non profitinomdennasektor.ettavskälenärattnärradionharensidigtbetraktatssomenmediefrågaochhamnatpåsammabordsomhögljuddaintresseninompublicserviceochkommersiellradio/tv.närradionärdockfrämstenfrågaförcivilasamhälletochbordehavaritendelavdettaäveni behandlingenidepartementochriksdagsutskott.nuvarandeochtidigareregeringarharibudgetpropositionererkäntnärradionsbetydelse,menhittillshardetbarahandlatomenbartord. Denpolitiskaignoransenhandlarocksåomdensvenskaoviljanatttatillsigutländskaerfarenheter ochkunskaperpåområdet.dettaharletttillattnärradionförsökeröverlevatrotsenuddalagstiftningochenorganisationsformsomharblivitomöjligförföreningslivetochandraicke kommersiella aktörer.attandrasändningsmetoderänetersändfm radioskullekunnaanvändasförnärradioärfel. Internetärendastetttrådbundetkomplement.DigitalradioärännusålängeomöjligmeddetpåtänktaDAB systemetsomärförkostsamtochlåserinallaradioaktörerisammasändaranläggning. VarförskalldennademokratisktförankradelokalradioförsvinnajustiSverigemedandenutvecklasi övrigavärlden?läggnerheladennuvarandenärradionochstartaompånytt;ävensverigebehöver enriktigcommunityradiovidsidanavstatligaochprivatakanaler. PUBLICACCESSupphör Läsmerpåsistasidanidettanyhetsbrev! radio och tv Nye BBC-ordförande tittar sällan på tv och blir kvar i politiken LordPatten,kommandeordförandeförBBC Trust,medettårsarvodeom ,kommerinteattavsägasigsittmedlemskapikonservativapartietellerattslutamedsittrådgivningsuppdragförBPnärhanbörjarsinnya post.lordpattenmedgeratthan"hardlywatchestelevision"ochharklagatpåattbbcchefervillhalikahögalönersombankirerna hosbarclays.pattensbeslutattkvarståiett politisktpartigörhonomunikblandbbcordförandeimoderntid.hanefterträdernu MichaelLyons.(Foto:MediaGuardian) BBC slösar mycket pengar på dålig personalledning BBC:sgeneraldirektörMarkThomsonskall spara 400miljonerefterförraåretsfrysning avtv licensen.cheferpåbbcvänderpåalla stenarföratthittabesparingsmöjligheterexempelvisattintelängrebevakawimbledontennisenochformula1racertävlingar.bbc undersökerocksåmöjligheternaattslopa störredelenavsinalokalradiosändningaroch låtastörredelenavutbudetslåssammanmed detnationellanyhets ochsportnätverketbbc Radio5Live. Manräknarmedattislutändenkommeren fjärdedelavhelapersonalstyrkanom attfåsluta.enrapportsomläcktfrånbbc:s Peopledepartementvisarattlågpresenterandepersonalharkostatföretagetmerön 50 miljoner(caenhalvmiljardkronor)perår.i rapportenkategoriseras910personer(5%av samtliga)som"poorperformers".tilldetta kommer 33miljonersombetalasutsom 3

4 oförutseddaersättningar tillpersonalsom intearbetarpåoförutseddarbetstid. Dokumentetsägsharekommenderatenmer flexibelarbetsstyrkamedflerpåkorttidskontrakt,färrepåtillsvidareanställning"lifers"och mindregenerösaavgångsvillkorviduppsägningvidpersonalminskningar.peopledon't leavethebbc,theyleavelinemanagers,skrivermanirapporten.50%oftheorganisation hasaturnoverofjust3%.someareashave evenless.whenconsideringtheemployee deal,it'smoreproductivetostartfromidentifyingwhatit'snot.it'snotajobforlife,agoldplatedpension[or]apaternalisticinstitution (anymore).(mediaguardian) Singapore avskaffar tv-avgiften Regeringenharbeslutatattskrotadenobligatoriskaradio ochtv avgiften,somfunnitsin 48årochharorsakatmassvismedklagomål underlångtid. Thelicencefeesarelosingtheirrelevance, sägerfinansministertharmanshanmugaratnam.comparedtowhenthefeeswereintroducedinthe60s,tvownershiptodayisno longerlimitedtothemiddleandhigherincomegroups.today,mosthouseholds including99percentoflower incomehouseholds owntvs.hanmenarattnufinnsocksåsätt atsetvpåandrasättänviatv mottagaresom smartphones.tv avgiftensominbringade $132,5miljoner2009användsförattdelfinansieraca3.000timmarpublicserviceprogram påfri tv kanalerbl.a.samhällsfrågor,utbildning,kultur,minoritetsspråkochbarnprogram.(straitstimes) Högerextrem kampanj mot public service i USA Denamerikanskavariantenavpublicservice, NationalPublicRadio,NPRmedca900radiostationerochPublicBroadcastingService,PBS, med360tv stationer,hotasavattrepublikanernavilltabortstatsanslagentillstationerna. Stödetharifrågasattsavrepublikanernaoch NPR/PBShartillfälligtbeviljatsmedeliväntan påenbudgetuppgörelse.bådenprochpbs hartidigareanklagatsför liberalism (amerikanskapolitikjargongför vänstervridning ). PBSochNPRärdockendasttill15%finansieratmedstatligamedel,iövrigthandlardetom medlemsavgifter,sponsorintäkterochdonationerbl.a.frånföretag.ispetsenförkritiken motpublicservicestårmurdochshögerextremafoxnews,somtrotssinpartiskajournalistiknumeraärusa:sstörstanyhetskanal. EU ger organisationsstöd till tredje mediesektorn EU:sEACEA(EducationAudiovisual&Culture ExecutiveAgency)harbeviljatdenpaneuropeiskaorganisationenCommunityMediaForum Europe38.000euroidriftsstöd.Beloppetskall användasbl.a.förstyrelsensmötenochresor samtförberedelserförenetableringibryssel. Debatt: Förnya public service eller låt andra aktörer ta över Mediepolitikernamåsteskaffasigenidéom vaddevillmedpublikserviceochvågaifrågasättadagenslicenssystem.desenasteårens teknikutvecklingochförändringarimedielandskapetkräverattpublicserviceidénutvärderas,debatterasochförnyas.detärinte rimligtattettcentraltsamhälleligtuppdrag intebetalasavskattebetalarnautanendastav dendelavbefolkningensomavradiotjänst utmålassom hjältar.omstatenskaengagerasigidetfriainformations,kultur ochkunskapsutbytetbördetfinansierasöverskattsedeln.dessutommåstepolitikernabestämma sigförvaddevillmedpublicservice attvara störstoch nådeflesta elleratthahögkvalitetskriverursulabergeochceciliastegöchilò pådndebatt.dehartvåolikaideologiska utgångspunkterharmenharupptäcktattde mötsiidénattdetärhögtidattvårdapublic servicebättreänvadsomnuärfallet. Bergeärs debattörochhartidigarevaritchefför tankesmedjanagora.stegöchilòärkonsultoch tidigarevaritvdförstiftelsenfrittnäringslivoch Timbro. Läsheladebattartikelnpå public serviceeller lat andra aktorer ta over 4

5 television TV-reklamtiden bör minskas anser överhuset IdagfårITV1,Channel4ochChannel5sända7 minreklampertimme(8minpåprimetime) medanandrakommersiellakanalersomitv2, E4ochSky1fårsända9min(12mprimetime). Överhusetskommunikationskommittévillnu attreklamenskallminskasitelevisionen,så attsamtligakommersiellakanalersänder högstsjuminuterreklamitimmen.manmenarattdettakommeratt"greatlyimprovethe viewerexperience".samtidigtvillkommittén attitvskallbefriasfrånbegränsningaravvad manfårdebiteraförreklamtiden.iutbyte motdettaskallitvläggautytterligare 55 miljonerperårpåinhemskproduktioninklusivebarnprogram,samhälls ochkulturprogram. Tv branschenmenardockattdennaförändringkommerattkosta 80miljonerperåri förloradereklamintäkterochkommeratt tvingaendelmindrekanalerattstänga.detta trordockintekommitténpå.manpekarpåatt satellit ochkabelkanalernasviktigasteinkomstkällainteärreklamenutanabonnemangen.(mediaguardian) Rökning begränsas i film och tv i Kina Kinaharlovathjälpalandets300miljoner rökareattslutaochharbeslutatattscener medrökningispelfilmochtvskallbegränsas. Minderårigafårintevaranärvarandeiscener närnågontänderencigarett.cigarettmärken fårintesynasifilmerochtv serier.scener medrökningmåstevarasåkortasommöjligt enligtsarft statensradio,filmochtvmyndighet. Kinaärvärldensstörstaproducentochkonsumentavtobak.Enligtengemensamrapport avkinesiskaochutländskamedicinskaexperterkommer3,5miljonerkineserårligenattdö avrökning2030motföridag1,2ominget görs.undersökningarvisarocksåtydligtatt skolbarntarintryckavrökningenifilmochpå tv.(afp) Al-Jazeera startar sociala medier-program Al Jazeeraskastartaettnyttprogram,The Stream,medutgångspunktisocialamedier, skriverwired.thestreamkommerattsändas frånmajochskagrundasigpåinläggpåbland annatfacebookochtwitter.detinnebärdock inteattprogrammetheltkommerattstyrasav publiken,producenternakommerfortfarande atttabeslutomvilkaämnensomskatasupp. Menprogrammetkommertillstordelattfå sininformationfrånenpågåendekonversationmedtittarnapånätet.vikommeriväldigt storuträckningattvaraberoendeavvadfolk pratarom,sägershihab Eldin,producentoch enavprogramledarnaförthestream.under programmetsgångkommerinläggattläsas uppochbesvarasavprogramledarna.man planerarocksåattgenomföraintervjuervia Skype.OchävenomTV programmetsänds underenhalvtimmeperdagräknarproducenternameddygnetrunt aktivitetpåthestreamsonlinekanaler.(journalisten) Al Jazeera startar barnkanal AlJazeeraChildren schannel(jcc)planerar enengelskspråkigkanalförsändningarutanförarabvärldenmedstartislutetavåret.jcc ärmajoritetsägdavqatarfoundation,som ocksåharenkanalförförskolebarn;baraem TV. Nordiska tv-koncerner byter ägare Telenor,sommajoritetsägsavnorskastaten, ärpågångattsäljatv distributörencanaldigitalochsamtalarmedegmontochbonnier. Närmareenmiljonnordiskaparabolkunder kannufånyaägare.canaldigitalhardessutominorden kabel tv kundervarav ocksåärbredbandskunder. Förraåretföllantaletsatellitabonnentermed ijämförelsemedåretinnan.INorge harbl.a.rikstv(motsvarighetentillsvenska Boxer)lyckatstaandelarfrånCanalDigital kanskefrämstifritidshussegmentet.mendet ärfrämstidanmarkkonkurrensenharvarit svårast. Detpågårocksåenintensivprocessnärame rikanskriskkapitaletnusäljertyskaprosieben Sat,somägerSBS.Stenbeckskontrollerade 5

6 ModernTimesGroup(MTG)sägsnuhalagt budpådennordiskadelenavsbssombl.a. inkluderarkanal5och9liksomsbsradioi Sverige.EnligtKampanjeliggerprisetpåSEK9 11miljarder.(Seävenradio) SVT Play allt populärare SVTPlaysklipp ochprogramstarteruppgick 2010tillnäraenhalvmiljard.Omkring23procentavbefolkningenanvändeSVTPlayen genomsnittligvecka.enknappökningfrån 2009,dåsiffranvar20procent.Detvanliga TV tittandetuppgicktill166minuterperdag, sammasomförraåret. Boskap säljs för köp av paraboler ZimbabweBroadcastingCorporation(ZBC) fortsätterattmalautpropagandaförzanupartiet(pf)ochävenjinglarsomhyllarpresidentmugabe.förattfåbättreprogramochfå vetavadsomhänderiegnalandetsäljerfattigabyborizimbabwesinboskapförattkunna köpaparabolantennersomgertillgångtill utländsktvibl.a.sydafrikaochbotswana. (TheZimbabwean) Mikro-tv-stationer för katastrofberedskap och kultur Guantanamoärenavde102orteriKubasom nukommerattfålokalalågeffekts UHFsändaresomsänderMultivisionetts.k.öppet signalpaketsomdistribuerasfrånhavanna. Detinnehållerkanalersomtillgängliggjorts utankostnadfrånolikadelarivärldenbl.a. Telesur,TVes,CCTVKina,VenezolanadeTV, spanskpublicservice TV,DeutscheWelle, DiscoveryChannelochDisneyChannel.Avsiktenmeddelokalastationernaärocksåatt säkratillgångentilltvvidorkanerochandra naturkatastrofer.(solvision.co.cu) EU tvingar Norge tillåta alkoholreklam i tv StatssekreterareErikLahnsteinharmöttEUkommissioneniBrysselförattigenläggafram Norgesinställningomattförbudetomalkoholreklamitvmåstebehållas.MenLahnstein mötteingenförståelsefråneu.detvaren veldigtydeligtilbakemeldingfrakommisjonen omatderesprinsipiellestandpunktetstårfast. DemenerNorgemåinnføreEU direktivetom audiovisuelletjenester,sägerlahnsteinefter mötetpådirektoratetfördigitalagenda. EU direktivetomaudiovisuelletjänster2007 innebärbl.a.attalkoholreklamkanvisaspåtv inorgenärsändningarnakommerfrånannat land.manvillintegenorgeenfortsättningpå detundantagmanfickitidigareefs avtalet. EU drar medlemsländer inför rätta för public serviceskatter EU myndigheterharpåbörjatenrättsligprocessmotfrankrikesochspaniensregeringar somharpålagttelekombolagenavgiftersom avesdelfinansierapublicservicetvidessa länder.dessaavgifterkomtillnärmanbeslöt atttabortdelfinansieringenmedreklamfrån publicservicebolagen.förfrankrikesdel handlardetom 400miljonerperår.ISpanien måstetelekombolagenbetala0,9%avsina bruttointäkter.euharocksåhotatungern medliknandeåtgärdereftersommandärocksåplanerarenliknandetelekomskatt.enligt EU reglernafåravgiftersomläggspåoperatörernaenbartanvändasföratttäckaadministrativaochmyndighetsutövandekostnader. (Bloomberg) radio Brittiska FM-bandet stängs inte Radio ochtv ministernedvaizeyharinfören gruppomett20 talparlamentarikerfrånhela landetbekräftatattfm bandetintekommer attstängasochkommerattbehållasimånga årsomenavfleraplattformarförlokalkommersiellradio.hansadeocksåattdenformellaövergångentilldigitalasändningar2015 kommerendastattgenomförasomvissavillkorharuppfylltsochattlyssnarnaärheltbakomettsådantbeslut. WilliamRogers,chefenförUKRDsomäger16 lokalastationersägeratthanärtillfredställd medmötetsresultat.weneedadynamicand vibrantlocalradiosectorwithabrightand genuinelymulti platformdigitalfuture.of coursedabisoneofmanysuchplatformsbut 6

7 theprescriptive,poorlyplannedandinappropriateimpositionofthissingleplatformsimply getsinthewayofwhatconsumerchoiceisall about.(radiotoday) Möte om digitaliseringen av AM och FM KonsortietDigitalRadioMondialeharhållit sittårsmöteimalaysiamedasiapacific BroadcastingUnion.Vidkonferensenrapporterademedlemsföretagomaktivitetersom genomförtsunderåretsomgåttochdiskuteradestrategierochplanerför Indienståriregionensfokus,menfleraandra marknaderinklusiverysslandochsydkorea diskuterades.rysslandstårinförstartenavett massivtdigitaliseringsprogramdärdrmteknikenskallanvändas.voiceofrussiakommerattkonverterahelasittsändarnät.från Brasilien,SydkoreaochSriLankarapporteradesomdesenasteförsökenochutvärderingarnaavdigitaltFM (DRM+)liksom pågående testsändningari Skottland (senedan). Digitalt på FM-bandet i Skottland framgångsrikt FörsöketmedDRM+påenFM frekvensmed enmedeleffektssändare(9kw)utanförglasgowharhittillsvisatsigframgångsrikt.iförsöketharbl.a.sändarbolagetarqiva, BBC,DRMkonsortiet,Fraunhoferiis,koreanskaKETI, Nautel,mediemyndighetenOfcomoch RFmondial deltagit. PåettmöteiEdinburg29 marskommerresultatenattredovisaspåen s.k.drm+experienceday. Kulturminister förnekar miljardkostnader för digitalisering av radion KulturministerAnnikenHuitfeldtladenyligen framenpropositionomdigitaliseringavradioninorge(sepublicaccessnr22011).regeringenvillstängafm nätetfördestörreaktörerna(nrkochdekommersiellanätverken) 2017ochöppnaförDAB. Helebefolkningenmåhatilgangtiletdigitalt radiotilbudførkringkasternekanavviklesine FM sendinger,ogallenrkskanalermåha enbefolkningsdekningsomtilsvarerdagens P1 dekningpåfmi2017,meddeladehuitfeldt dengången. MenplanernaupprörändåFremskrittspartiet, somtrorattdettakankostakonsumenterna storapengar.stengingenavfm netttetbekymrerfremskrittspartiet,detbekymrerikt Norgeogdetbekymrerforbrukerne.Stenges FM nettet,måviskrote15 20millionerradioapparater,sågarnyedab radioersomikkeer avdenmestmodernetypen.detvilfåstore konsekvenserforbrukerneogmiljøet,sadeib Thomsen(FRp)ställdekulturministerAnniken HuitfeldttillsvarsiStortingetsfrågestund. Kulturministernavvisadekategorisktattkonsumenternamåstebetalaenmiljardräkning ochatt15 20miljonerFM mottagaremåste skrotas.honpåpekarattregeringenvillatt digitaliseringenskallvarastyrdavmarknaden. Honmenarattdetkommerattvarafördyrt attfortsättabådemedettanalogtochett digitaltradionät. IngaandrapartierställdesigbakomFrp:sradiooffensiviStortinget.Høyresrepresentant OlemicThommesenförslogkulturministern attgåsammanmeddanmarkochsverigeom enskandinaviskteknikstrategifördigitaliseringavradio.dettatycktehuitfeldtvarengod idésomskullekunnaöppnaförgemensamma nordiskakanalert.ex.nischkanaler. (Kampanje) Danskt försök med lokal radio på DAB+ Radio ochtvnämndenhar getttillstånd tillkanalplusi Nivåattsätta uppenlokal DAB+multiplexpåförsök.KanalPlusvillundersökahurDAB+sändningarbästkan genomförasförsmåochmellanstoraradiostationerbådeteknisktochekonomiskt.kanal Plusharsäntsedan1989påFMmedrockmu 7

8 sikochlivesändningarfrånlokalishockey. Manvillnubl.a.påmultiplexenprövanya formatsomen24 timmarshockeykanal. Dessutomvillmanundersökahurmycket bandbreddolikatyperavradioochmusikskall användasförattnåentillfredsställandeljudkvalitetpådab+.maninbjuderdessutom andrastationeriområdettillattsändasina programimultiplexen.kanalplusharträffat ettavtalmedupphovsrättsorganisationerna KODAochGramex,sominnebärattdetär ekonomisktgårattgenomföraocksådenna delavförsöket.planeradstartärden1junii år.(radionyt.comdk) Mexiko tar ett steg närmare HD Radio TelemyndighetenCOFETELhargettklartecken tillamerikanskahdradioochibocochlagt framenplanomendigitaliseringavmellanvågs ochfm bandet,somskallgenomförspå frivilligväg.hittillsharmexikotillåtithdradio isärskildaområdennäragränsenmotusa. COFETELhardockunderstrukitattävenom IBOC systemetfåranvändassåfårintedetta förhindraattandrateknikerkanutvärderas. (RadioWorld) Allttyderpåattdetärmöjlighetenattsända bådeanalogtochdigitaltpåsammafrekvens somgöratthdradioharnåttenframgång medmyndigheternaimexiko.ibochardock mångaårpånackennuiusaochharinte hellernåttsammautbredningutanförusa someuropiskasystemendrmochdab.i grannlandetkanadaharsåvälhdradiosom DABhittills misslyckats.i EuropaharHD Radioendast dyktupppå provischweiz ochnågraandra spriddaplatser. Berlinske får sannolikt fjärde FM-kanalen i Danmark DetblevendastensökandeavsändningstillståndetfördetfjärdelandstäckandeFM nätet sedanfleraandraintressentgrupperingar hoppataviförtid.radio ochtv nämndenhar nubörjatgåigenomden280sidorlångaansökanfrånberlingskepeoplea/sochdetserut somansökanleverupptilldeminimikravsom ställsförattradio24syvskallbliverklighet. Beslutetkommeratttasavnämndenden5 april,meneu kommissionenkanställakrav somkanledatillattkravenpåochkriterierför programutbudetskrkommaattändras eller heltenkeltatthelaprocessenläggsned. FjärdeFM nätethartidigareanvändsavdr förattsändap2,menregeringenönskadeen konkurrerandekanalmedpublicserviceinriktningochdrevsavkommersiellaktör,men utanreklam,fördkk100miljperårfrånmedieavgiften(fdtv avgiften).ifolkmunkallas kanalen RadioMöller efterkulturministern somhadedettasomettfavoritprojekt. Polsk radio: 60 % av musiken på polska Redan1992stipuleradeennylagatt33%av musikipolskradioskullevarapåpolskaspråket,menhurtidenskullefördelaspådygnet angavsinte.nuharregeringenlagtframett tilläggsförslagsominnebäratt60%avmusikenskallvarapåpolskakl Hiträknast.ex.intepolskajazzvokalistersomsjunger påengelska.kommersiellaradiostationer tyckerinteoväntatattförslagetärrena skräpet. Kortvågsradio sänder lokalradion i Fukushima medanledningavdetnukleäranödlägetifukushimaijapanvidaresänderlandetenda privatägdakortvågsstationradionikkeiden lokalastationenradiohukuzimapå3925, 6055och9595kHz. Sveriges Radio driver lobbykampanj DebattenomframtidensPublicServicerasar medfullkraftefterkulturministerlenaadelsohnliljerothsomtaladelinjetalomframtiden försr,svtochur.undervårenförväntasen nypublicservice utredninginförsändningstillståndetförperioden tillsättas Kulturministernsantydanomattbudgetenför publicservicebolagen totaltsjumiljarder kronor kankommaattsänkasharfåttinte minstmatssvegfors,vdförsr,attreagera kraftfullt. 8

9 Ibakgrundenfinnsävendenkontroversiella förhandsprövningenavnyapublicservicetjänstersomregeringennyligenklubbat.nu trapparsvegforsuppkampenmotregeringen ytterligare.iettbrevtillstatsministerfredrik Reinfeldt,somDagensOpiniontagitdelav, skriverhanattsrskasjösättaen opinionsbildandekampanj därvanligamänniskorska uppmanasatttipsasinafolkvaldaomderadioprogramdetyckerombäst. IbrevetgörSvegforsentydligmarkeringgällandeSverigesRadiosoberoendefrånstatsmakten. Dettaärenkampanjiopinionsbildandesyfte.Därmedkrävsinteertsamtycke ochviavstårocksåfrånattbegäradet.vitar självansvarförvårtbeslutochförvårtolkning avlagen.däremotvillvinaturligtvisinformera digomkampanjenvilketärgjortmeddetta brev.,skriverhantillfredrikreinfeldt,enligt DagensOpinion.(DagensMedia) Sveriges första kommersiella talkradio startar Snartärdetpremiärförlandetsförstakommersiellapratradiosatsning;MTG:snyakanal Radio1.Detblirenenormutmaningattfådet härattfunkamedtankepåattkanalenskoncessionsavgifterkommeratttanästan40procentavreklamintäkterna,menvitrorpåen kommersiellframtidförenpratkanalnärden välfårmöjlighetattnåhelalandetienframtidadigitalvärld.pådethärsättetärviförst utochfårtidattläraoss,sägermtgradios programdirektörchristermodig. 4aprilersättsStarFMavnyaRadio1påfrekvensen101,9dygnetruntiStockholmsregionen.PlanenärattdenskanåenheltnymålgruppförMTGRadio;personersomföredrar, ochkan,lyssnapåpratradiosamtidigtsomde jobbar.vivaldefrekvensenförattdenligger blandsverigesradioskanaler.stationenska gådirektmotdettaladeinnehålletiframför alltp1ochp4,menvikommerinteattgöra dentypenavpratradiosomp1görutanvi tittarpåkommersiellaförlagoriandraländer, sägermodig.detbliringamusikprogrami kanalen,mendetkanförekommamusiknär innehålletkräverdet somnärenartistbesökerstudion.robertaschbergsittnyadagliga radioprogram Aschberg som RingP1på syra.lanseringenavkanaleninnebärinte baraattvinufårkommersiellpratradioisverige,dethärblirocksådenförstakanalensom sänderåsiktsradio.tillskillnadfrånsveriges Radiokanvilåtavåraprogramledarehaen åsiktsomlyssnareringerinom.vartdettar ossvetvijuinteännu,mendetärdetsomgör detsåspännande,sägermodig. (Dagensmedia.se) MTG kan inte ta över SBS Radio ProSiebenSatsäljernuSBS. ModernTimesGroup (MTG)sägsnuenligt Kampanjehalagtbudpå dennordiskadelenavsbs sombl.a.inkluderarkanal5 och9liksomsbsradioisverige.eftersom SBSochMTGheltdominerarreklamradioägandetiSverige d.v.s.harnationelltoligopol ärdetintesannoliktattkonkurrensmyndigheternaisverigeocheugodkännerett övertagandeidennadelutanomdettaköp skallkommatillståndvillkorardethelamed attmtgmåstesäljasbsradiovidare.istockholmägermtgfemavtiokanalerochsbs resterandefem. allmänt Ungerska medielagen ställer europeisk mediepolitik i fokus UngernsordförandeskapiEuropeiskaunionensrådkomattinledasmedenungersknyhetsnarareändefrågorordförandelandet självvillediskutera.kraftigaskärpningarav ungerskamedielagaransågsavmångautgöra etthotmotyttrande ochinformationsfrihetenilandet.bortsettfrånliknandedebatter ommedieutvecklingeniitalienhadeingen tidigaredebattommediepolitikvaritsåomfattandeochsåkritisk.skriverhenrikselin frånbryssel.(läshelaartikelninyhetsbrev frånsverigesutsändakulturrådpå 9

10 10 Efternyhetenimittenavfebruariiåromatt "EUhartvingatUngernattbackaommedielagarna"försvanndockfrågansnabbtfråndagordningen.Problemet,menarmångakritiker, ärattdeändringarsomnuhargenomförts eftereu kommissionenspåtryckningarär kosmetiska,dvs.deåtgärdarendastenliten delidenhelhetsommångaanserfortfarande utgörenstarktproblematiskmedielagstiftning.fortsattstarkkritikharkommitbl.a.från OSSEochEuroparådet,menocksåinternti Ungern,t.ex.frånolikadelaravdetungerska civilsamhället.10marsbeslutadeeuropaparlamentetomenresolutioniärendetpåförslag avliberaler,socialister,degrönaochdeneuropeiskaförenadevänstern. Resolutionenutgårbl.a.ifrånfördragetom EU,fördragetomunionensfunktionssätt,unionensstadgaomdegrundlägganderättigheternaochEuropeiskakonventionenomde mänskligarättigheterna,somrörrespekten förochfrämjandeochskyddavdegrundlägganderättigheterna,särskiltyttrande och informationsfriheternaochrättentillmediemångfald.dessutombeaktaskommissionens uttalandenochaktualiseradeparlamentsfrågorochdedebattersomhöllsieuropaparlamentetoktober2009,ominformationsfriheteniitalien,ochseptember2010,liksomde diskussionersomfördesjanuari2011vidett gemensamtmötemedutskottetförmedborgerligafri ochrättighetersamträttsligaoch inrikesfrågorochutskottetförkulturochutbildningomdenungerskamedielagen. Parlamentetskriverattdetråderenstororo kringmediemångfaldenochmediefriheteni EUochdessmedlemsstater,särskiltItalien, Bulgarien,Rumänien,TjeckienochEstland, vilketframgåravkritikennyligenmotden medielagochdeändringaravkonstitutionen somungerninförde2010.dennakritikframfördesavinternationellaorganisationersom OSSEochEuroparådetskommissarieför mänskligarättigheter,flerainternationellaoch nationellabranschorganisationerförjournalister,utgivareochförläggare,frivilligorganisationersomarbetarmedmänskligarättigheter ochmedborgerligafri ochrättighetersamtav medlemsstaterochkommissionen. OSSEuttryckteallvarligatvivelnärdetgäller denungerskalagenstillämpningsområde, yttrandefrihetenochregleringenavinnehåll, utnämningenavenpersonsomskaagera nationellmedie ochtelekommunikationsmediemyndighetsamtöverensstämmelsenmed deprincipersomstyrpublicserviceverksamheten.ossemenadeattdennyalagstiftningenundergrävdemediemångfalden,upphävde publicservicemediernaspolitiskaochekonomiskaoberoendeochbefästedenegativa särdragenförfriamedierpålångsikt.mediemyndighetenochmedierådetvarpolitiskt homogenaochutövadeengenomgripande centraliseradochpolitiskmyndighetskontroll översamtligamedier.europaparlamentet delarosse:sallvarligareservationer. Europarådetskommissarieförmänskligarättigheterharuppmanatdeungerskamyndigheternaattvidöversynenavlandetsmedielag beaktaeuroparådetsstandarderföryttrandefrihetochmediemångfald,tillämpligarekommendationerfrånministerkommitténoch parlamentariskaförsamlingen. Denungerskamedielagenbörenligtparlamentetdärförsnarastupphävasochsesöver utifrånkommissionens,osse:socheuroparådetsanmärkningarochförslag,föratttillfullo överensstämmamedeu:slagstiftningoch europeiskavärderingarochstandarderför mediefrihet,mediemångfaldochoberoende mediestyrning.trotsupprepadeuppmaningar frånparlamentetsidaomettdirektivommediefrihet,mediemångfaldochoberoendestyrelseformerharkommissionenframtillnu skjutituppdettaförslag,somharblivitalltmer nödvändigtochakut. Europaparlamentetuppmanardeungerska myndigheternaattåterställamediestyrningensoberoendeochstoppastatensinskränkningaravyttrandefrihetenochden balanseradetäckningen,ochanserattöverreglering avmediernaärkontraproduktivtochäventyrarfaktiskmångfaldidetoffentligalivet. Europaparlamentetbeklagarkommissionens beslutattbegränsasinfokuseringtillendast trepunkternärdetgällerungernsgenomförandeaveu:sregelverkvilketinnebäratt

11 kommissionenbegränsatsinegenbehörighet attgranskaomungernsföljereu:sstadgaom degrundlägganderättigheternavidgenomförandetaveu:slagstiftning.europaparlamentetuppmanarkommissionenattfortsättasin noggrannaövervakningochbedömningavhur denungerskamedielagensnyalydelseöverensstämmermedeu:slagstiftning,särskilt medstadganomdegrundlägganderättigheterna. Europaparlamentetuppmanardeungerska myndigheternaattgranskamedielagenytterligareoch,omdetskullevisasigattlagenordagrantellertillsininnebördäroförenliga medfördragenellereu:slagstiftning,särskilt stadganomdegrundlägganderättigheterna ellerdeneuropeiskakonventionenomskydd fördemänskligarättigheternaochdegrundläggandefriheterna,upphävaochavståfrån atttillämpalagenellerdeavsnittidensom visatsigvaraoförenliga.europaparlamentet harskickatresolutionentillrådet,kommissionen,europarådet,medlemsstaternasregeringarochparlament,byrånförgrundläggande rättigheter,osseocheuroparådet. Omkring30.000demonstrantersamladesi Budapestförattprotesteramotdekontroversiellamedielagarna.Tidigarehadedetungerskaparlamentetröstadeigenomvissaförändringarimedielagarna,blandannatgällandepå balanseradrapporteringochregistreringav allamedier,efterkritikfråneu.meningaförändringarhargjortsavmediemyndigheten somövervakarallrapporteringochbestårav näraanhängaretilldetstyrandepartietfidesz. Demonstranternakrävdeattregeringenskata bortlagenhelt. Socialdemokraterna vill modernisera sin mediepolitik BeritHögman,ordförandeiriksdagensKulturutskott,harfåttiuppdragattledaenmediepolitiskgruppav experter,aktöreroch debattörerinom medieområdetsomska formuleraförslagentill dennyamediepolitiken. Detsvenskaoch internationellamedie landskapetharförändratsigrundendesenas tetioåren.ägarkoncentrationeninomtradi tionellamedierharökatochpublicservice attackeraspåområdeefterområde,samtidigt somwebbenharöppnatenormanyamöjlighetertillmångfald,öppenhetochoberoende, sägerberithögman. Socialdemokraternasmediepolitiskautredning skalämnaförslagblandannatinomföljande områden: *Insatserförattstärkamångfaldochoberoendeblanddagstidningarochtidskrifter *Policyförattstärkaettbrett,folkligtoch oberoendepublicservice *Stimuleraflerentreprenörerochnyatjänsterinommassmedia *Hittamodernasvarpådeutmaningarsom detnya,webbdominerade,medielandskapet skapar. Språk och etik inte längre viktigast för journalister HandelshögskolanBIiOslogörvarjeår enundersökningdärdefrågarchefredaktörer vaddetroromframtiden.densenasteundersökningenvisarattde552tillfrågadechefredaktörerfrånnorge,sverigeochdanmark anserattdetfinnsallvarligabristerijournalistutbildningarna.vaddefrämstvillhaär journalistersomharkompetensisocialamedier,kanhanteradigitalaverktyg,publicerasig iflerakanalerochhaendialogmedläsarna. Kompetensersomattbehärskaspråket,samhällskunskapochetikliggerlångtnerepå chefredaktörernasönskelista.(journalisten) Bioåret 2010: Stabilitet i besökssiffrorna, starkt 3Dformat och fortsatt framgång för svensk film Efterettotroligtstarktbioår2009landade2010årssiffrorpåenmernormalnivå. Detgällerävenbesökenpåsvenskfilm.Digitaliseringenavbiografernadiskuteradesflitigt underdetgångnaåret.vidårsskiftetvar140 av831salongerutrustademeddennya2ktekniken.vidsidanavarbetetmotettnytt filmavtalärdigitaliseringenavlandetsbiograferdenkanskeenskiltviktigastefilmpolitiska frågan,sägerbengttoll,tfvdpåsvenska Filminstitutet. 11

12 Bioåret2010visarfortsattstabilitetövertid vaddetgällerbesök siffranliggerstraxöver genomsnittetfördesenastefemåren.ackumuleratjanuari decemberuppgickbiobesökentill ävenomförhållandevisfå biografsalongerännuär3d utrustade,uppvisade3d formatetenstarktillväxtunderåret. Andelenökadefrån3,9procenttill15,1avde totalabiobesökenochuppgicktilldrygt besökunderåret.Besökentill svenskafilmeruppgickunder2010tillövertre miljoner,precissomunderstörredelenav 2000 talet.densvenskamarknadsandelen under2010blev20,8procent. Nyhetsbrevet PUBLIC ACCESS upphör PublicAccessstartadeutannågotlängretidsperspektivför24årsedan.IbörjanvardetettnyhetsbrevsomfinansieradesavÖppnaKanalerna,menblevsenareettsjälvständigtabonnemangsfinansieratnyhetsbrev.Underfleraårutkomdetmed20utgåvorperårochdesenasteårenmed12.BehovetavnyhetsbrevetvisadesigoväntatstorteftersomsvenskamassmedierbevakningavmedievärldenutanförSverigevar(ochtyvärrfortfarandeär)ytterstmager.Ochiriksdagenfinnsintelängrenågramediepolitiker. Nyhetsbrevetharnåttframgångisinlitenhetsåtillvidaatthafåttenstabilochuppskattandeprenumerationsstock.Mångaenskildamedieaktivainomallatremediesektorenaharvarittrognaprenumeranterävenidetrenordiskagrannländerna.Värdefulltförkontinuitetenharförståsvarit gruppabonnemangen.vitackarhärsärskiltkulturdepartementet,sr,svt,ur,dagensnyheter,kb Audiovisuellaavd,Teracom,MyndighetenförRadioochtvochdanskaStyrelsenförBibliotek&MedierliksomNärradionsRiksorganisationochRiksförbundetÖppnaKanaler.Intehellerattförglömma detredaktionsrådsomhållitsinaögonpåutgivningen;gunnarbergvallocholastockfelt. Undertecknadredaktörharnuettökatengagemangsomstyrelsemedlem,rådgivare,föreläsareoch utredareinompaneuropeiskradio ochtv politik(iförstahandcommunitymediaochpublicservice). Hela47länderberörsochdethandlaromCommunityMediaForumEuropeshuvudsfärEUinstitutionernaochEuroparådet. Ochdessutomfinnsjuettsköntlivutanförmedievärlden.Tiden räckersåledesintelängretillförnyhetsbrevet.enintressanttidvardet.tackförmig! ChristerHederström Redaktör,medieutredarem.m. (((((((((( x )))))))))) Först sänder man ett år på prov sen tar det aldrig slut så skapas ett behov som inte fanns förut (Tage Danielsson) 12

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti 2010 www.publicaccess.se ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Appendix 2. The Charter issued to Sveriges Television AB for the period 2007-2009. Bilaga SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Utbildnings- och kulturdepartementet 2006-12-21 Tillståndets innebörd,

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 www.publicaccess.se ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess. ledare Skallettvalvarakulitv? Vemvardenstoravinnarenidetamerikanskamellanvalethäromveckan?Republikanskapartiet?Nej.TheTea Party?Nej.VinnarenvarutantvekanFoxNewsskriverKarlFrischiHuffingtonPost.Kanalenlyckadesbättreän

Läs mer

Kommittédirektiv. Radio och TV i allmänhetens tjänst. Dir. 2007:71. Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007

Kommittédirektiv. Radio och TV i allmänhetens tjänst. Dir. 2007:71. Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007 Kommittédirektiv Radio och TV i allmänhetens tjänst Dir. 2007:71 Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utifrån de gällande villkoren för

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 SR P1 09 Bakgrundsmusik utan rapport 52,75 79,13 105,50 131,88 158,25 Total 101,50 152,25 203,00 253,75 304,50 SR P2 09 Bakgrundsmusik utan rapport 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 19 Online/nya medier utan rapport

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 1 juni 2010 www.publicaccess.se ledare Utbildningsradion - en resurs i tiden DåochdåkommerdetuppkravpåattUtbildningsradionskallläggasnedochdessresurserföras

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 9februari2011 www.publicaccess.se ledare Marknaden inget för Public service Publicserviceföretagenärnågraavvåraviktigasteochvärdefullastekulturinstitutionerienomvärldsomfortfarandepräglasavkommersialiseringochkorruption,avhotmotyttrandefrihetenochmotdemokratin

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 18oktober2010 www.publicaccess.se ledare Svenskadagstidningarnastv tablåer ettfiasko! Flerasidoriensvenskdagstidningkanidagvarareserveradeförtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 www.publicaccess.se ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv

Läs mer

Övergripande resultat 2002-2011

Övergripande resultat 2002-2011 Övergripande resultat 2002-2011 SVT redovisar inom ramen för Public service-redovisningen (PSR) hur verksamheten bedrivits under året. Vid sidan om detta tillgängliggörs SVT:s tabeller för allmänheten

Läs mer

Mediehistoria: Radio och TV dåd

Mediehistoria: Radio och TV dåd Mediehistoria: Radio och TV dåd och nu 11 nov 2008 Litt: Hadenius m.fl. kap. 3, 6 Medieutveckling 2008, kap 2, 3 Den svenska radiohistoriens faser: 1925 Andra Världskriget: Etablering Andra Världskriget:

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

6 Riktlinjer för kommande tillståndsperiod

6 Riktlinjer för kommande tillståndsperiod 6 Riktlinjer för kommande tillståndsperiod I detta kapitel redogör vi för de slutsatser om svensk public serviceradio och TV som enligt vår uppfattning bör dras mot bakgrund av situationen på mediemarknaden

Läs mer

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60 Decemberutbetalning 2016 A(x1) B (x1,5) B(x2) D(x2,5) E(x3) Sveriges Radio P1 10 Sveriges Radio 48,25 72,38 96,50 120,63 144,75 09 Bakgrundsmusik utan rapport 91,50 137,25 183,00 228,75 274,50 17 Privatkopieringsersättning

Läs mer

SAMISK MEDIEPOLITIK. [Handlingsprogram]

SAMISK MEDIEPOLITIK. [Handlingsprogram] SAMISK MEDIEPOLITIK [Handlingsprogram] Sametinget 2013 Antagen av plenum i Vilhelmina 2013-02-19--21 2 Innehåll Mediepolitiskt handlingsprogram Mediepolitiskt handlingsprogram Innehåll 3 INNEHÅLL BAKGRUND...

Läs mer

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson Evelina Kempa Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Henrik Tindefjord Josefin Andersson Fredrik Blom Radio Historia

Läs mer

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35 Live 110 Konstmusik, liten konsert 22,61 33,92 45,22 56,53 67,83 111 Konstmusik,stor konsert 45,22 67,83 90,44 113,05 135,66 124 Frikyrkan, konstmusik 2,53 3,80 5,06 6,33 7,59 126 CCLI 1,37 2,06 2,74 3,43

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Decemberutbetalning 2014

Decemberutbetalning 2014 Decemberutbetalning 2014 Minutvärden (kr/minut) Radio-, TV- och filmavräkning, 2014/1 2014-12-16 Online- och bioavräkning, kvartal 3 2014 Avräkningsområde Minutersättning per gradering A (x1) B (x1,5)

Läs mer

USA internationell mediestruktur

USA internationell mediestruktur Ann Svensson Josefin Andersson Henrik H iktinderfjord d Karolina Johansson Elin Björklund Totte T Tfl Taflin Rebecca Lindholm Stina Bergström Anton Dyberg Linn Grönkvist USA internationell mediestruktur

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

SUPERDEAL FRÅN SAPPA!

SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SUPERDEAL FRÅN SAPPA! SAPPA BJUDER PÅ EN MÅNADS TV-TITTANDE! 1 MÅN FRITT Få en frimånad när du väljer några av följande paket i 12 månader. Erbjudandet gäller t.o.m. 2014-08-31. Sappa Mycket ger dig tillgång

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 5 maj 2010 www.publicaccess.se ledare Haverifördanskradiopolitik DetserutsomDanmarksRadiosP1kanfåenprivatägdkonkurrent,sominteskallreklamfinansieras

Läs mer

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av utredningens betänkande och vill lämna följande tankar, idéer och synpunkter till beslutsfattarna inför beslutet

Läs mer

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Tionde uppdaterade upplagan Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring UNivnrsrrATc-B'.^'.c ' Innehåll Förord 11 DEL I INTRODUKTION 1. Massmedierna

Läs mer

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag

Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Skrivelse gällande public service-kommitténs uppdrag Regeringen inbjöd ett stort antal remissinstanser att inkomma med synpunkter på den tidigare medieutredningen. I sammanhanget begärde regeringen särskilt

Läs mer

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Radiobranschen Remissvar Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Radiobranschens yttrande över Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter: Slutbetänkande

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september SVT Publik och utbudsanalys Kanal & Tablå Novus Sportenkät Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september Sammanfattning Ja eller Nej till Sportlista Ja

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Mångfald och kvalitet i Sveriges Television

Mångfald och kvalitet i Sveriges Television 2 Granskningsnämndens rapportserie rapport nr 27 Mångfald och kvalitet i Sveriges Television En utvärdering av tillståndsperioden 2007-2009 En undersökning på uppdrag av Granskningsnämnden för radio och

Läs mer

Förslag till riksdagsbeslut [ ] Flerpartimotion

Förslag till riksdagsbeslut [ ] Flerpartimotion NUMMER DELAD [ ] Flerpartimotion Motion till riksdagen 2008/09:-s25003 ur av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av prop. 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet - Radio och TV i allmänhetens

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:K409

Motion till riksdagen 1988/89:K409 Motion till riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Radiooch TV Mot. 1988/89-411 Inledning Enligt folkpartiets mening skall radio och TV i första hand ses som medel att fördjupa och förstärka

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Utvärdering av 55-procentsvillkoret för Sveriges Television och Sveriges Radio

Utvärdering av 55-procentsvillkoret för Sveriges Television och Sveriges Radio Utvärdering av 55-procentsvillkoret för Sveriges Television och Sveriges Radio 55 55 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV Box 33,

Läs mer

Maria Bergerlind Dierauer

Maria Bergerlind Dierauer BESLUT 2016-06-17 Dnr: 16/00606, 661 och 662 SAKEN Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar för år 2015 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Stockholm 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Teracom Boxer Group AB (fortsättningsvis

Läs mer

SVENSKT MEDIEUTBUD 2015

SVENSKT MEDIEUTBUD 2015 SVENSKT MEDIEUTBUD 2015 Myndigheten för press, radio och tv En undersökning på uppdrag av Myndigheten för press, radio och tv, genomförd av professor Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och

Läs mer

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television

Jan-Olof Gurinder. senior adviser Sveriges Television Jan-Olof Gurinder senior adviser Sveriges Television Tjänster i marknätet grunden för SVT Sändningstillstånd i marknätet grunden för SVT Inget sändningstillstånd för satellit Sändningstillstånd för tråd

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Viasat Film AB ska därför senast detta datum:

Viasat Film AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02828 Viasat Film AB Box 17104 104 62 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Viasat

Läs mer

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens TV-tittarnas programpreferenser och den 11 september TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH DEN 11 SEPTEMBER KENT ASP Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens med

Läs mer

Polariserade politiska debatter om migration

Polariserade politiska debatter om migration Polariserade politiska debatter om migration Positioneringar och attityder i tv-sända valdebatter Karin Hagren Idevall Institutionen för nordiska språk Uppsala universitet Material Medium och datum Debattämne

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:164

Regeringens proposition 2012/13:164 Regeringens proposition 2012/13:164 Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Prop. 2012/13:164 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni

Läs mer

Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier.

Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier. Analys av Radiotjänst i Kiruna AB ur perspektivet sociala medier. Radiotjänst i Kiruna AB är det företag i Sverige som har till uppgift att finansiera public service. Detta görs genom avgifter som enligt

Läs mer

Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar

Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/00616, 646 och 647 SAKEN Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar för år 2014 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet SOU 2000:55 Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Genom beslut den 23 september 1999 bemyndigade regeringen chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:112

Regeringens proposition 2005/06:112 Regeringens proposition 2005/06:112 Viktigare än någonsin! Radio och TV i allmänhetens tjänst 2007 2012 Prop. 2005/06:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 16 mars 2006

Läs mer

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB Regeringsbeslut 90 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2292/MFI (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ku2013/2310/MFI (delvis) Ku2013/2532/MFI Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television

Läs mer

U 61/2016 rd. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

U 61/2016 rd. Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europarlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser för utövandet av upphovsrätt och närstående rättigheter tillämpliga på vissa

Läs mer

Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige.

Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige. Radiolyssnandet 2008 i Göteborg Radiolyssnandet 2008 i Göteborg Jan Strid Sedan flera år har vi kunnat konstatera att radiolyssnandet har minskat i Sverige. Trots att vi fått fler kanaler att lyssna till

Läs mer

Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt

Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt Press, radio, TV och Internet i Sverige en översikt Uppsala 25/10 2011 Journalistik, HT11 Göran Svensson Goran.Svensson@im.uu.se Medier och mediebruk i Sverige Översikt Historia - en personlig mediekronologi

Läs mer

Digitalisering & mediepolitik. Prof. Pelle Snickars

Digitalisering & mediepolitik. Prof. Pelle Snickars ! Digitalisering & mediepolitik Prof. Pelle Snickars D e t fi n n s e n fi l m u t r e d n i n g, e n litteraturutredning, en massmediautredning, presstödsutredning, etc. Dessutom håller jag på med kabel-tv.

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 16september2010 www.publicaccess.se ledare Presstödetärenskamfläck Valrörelsen2010vartristochtråkig.Avsaknadenavideologi,visionerochhelhetssynsamt

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

Framtidens public service

Framtidens public service Framtidens public service från analog institution till digital funktion Rapport från Public service-kommissionen april 2016 Förord Medielandskapet är under stark och ständig förändring. Mycket har hänt

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); SFS 2007:1289 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben

Riksdagsvalet 2014 Tittande på TV och på webben 19:55-2:9 2:1-2:24 2:25-2:39 2:4-2:54 2:55-21:9 21:1-21:24 21:25-21:39 21:4-21:54 21:55-22:9 22:1-22:24 22:25-22:39 22:4-22:54 22:55-23:9 23:1-23:24 23:25-23:39 23:4-23:54 23:55-:9 :1-:24 :25-:39 :4-:54

Läs mer

Riksrevisionens rapport om digitalradio

Riksrevisionens rapport om digitalradio Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU6 Riksrevisionens rapport om digitalradio Sammanfattning Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna. Som regeringen anför

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt

Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Telia Fiberanslutning i samarbete med bynet FFH Projekt Kollektivanslutning 299 kr/månad 299 kr är priset från Telia till abonnenterna, utöver denna summan rekommenderar vi att föreningen tar ut ca. 50

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn

Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Spara denna broschyr Digital-tv-övergången på Gotland 19 september 2005 Viktig information till dig som har vanlig tv-antenn Denna information gäller för dig på Gotland som tar emot tv-sändningar via en

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010 Medieutveckling 2010 Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier. Totalt sett är det fortfarande tv och därefter radio som är

Läs mer

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG

Prislista SMATV kollektiv distribution, AB Sappa Grafiska vägen 2A GÖTEBORG Kollektiv distribution är en kollektiv affär där samtliga hushåll i ditt nät får tillgång till samma tv-kanaler. Det kan ske analogt och/eller digitalt. Vid digital distribution krävs kryptering av signal

Läs mer

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Sweden FL-199 Audio Visual Policy D2. Hur gammal är du? [_][_] år [00] [AVBÖJANDE/INGET SVAR] [END INTERVIEW] D1. Kön

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2012:702 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM 10/11 Den tekniska utvecklingen utmanar på flera sätt de svenska ambitionerna med Public Service.

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du?

Du har möjligheternas TV. Vad väljer du? Du har möjligheternas TV Vad väljer du? Tilläggspaket April 2016 Sport och film viasat Sport 399:-/mån (1) viasat premium 469:-/mån (1) Viasat Sportpaketet + -kanalerna. viasat film 219:-/mån (1) Viasat

Läs mer

---I~ Ku2009/2147/RS (delvis)

---I~ Ku2009/2147/RS (delvis) ---I~ Regeri ngsbeslut 86 REGERINGEN 2009-12-17 Ku2009/2313/MFI Ku2009/2147/RS (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 STOCKHOLM Tillstånd att sända television 1 bilaga Regeringen meddelar

Läs mer

Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB Stockholm. 1 bilaga

Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut 66 Kulturdepartementet 2010-12-16 Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB 113 95 Stockholm Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Utbildningsradio

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris

Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris Novus undersökning Terrordåden i Bryssel och medierna Innehåller jmf. utfall för undersökningen efter Terrordåden i Paris Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Kommittédirektiv. Radio och tv i allmänhetens tjänst. Dir. 2016:111. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2016

Kommittédirektiv. Radio och tv i allmänhetens tjänst. Dir. 2016:111. Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2016 Kommittédirektiv Radio och tv i allmänhetens tjänst Dir. 2016:111 Beslut vid regeringssammanträde den 20 december 2016 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera villkoren för radio och tv

Läs mer