PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik"

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven idagbehovavenriktignyhetstimmeinågonavdestorasvenskatv kanalerna.förtv4ärdettaen omöjligtankeeftersommanmåsteslängainreklamfleragångerunderentimmeochdååterstår bara45minuteravtimmen.ochdeamerikanskakanalersomsänderpåsvenskafrånlondonskallvi inteenstänkapå.somsvenskafolketsegentvärdetförståssjälvklartattsverigestelevisionfårta ansvaretförattgeossennyhetsspäckad,analyserande,tankeväckandeochgärnaävenunderhållande60minuter.medmersomkommerinfrånhelalandetutanförhuvudstadenochfrånhelavärlden iövrigt. FörnågraårsedangjordemanvalhäntaförsökattskapanågonslagsnyhetstimmeavAktuellt.Men detfölldåpåattsåmyckettidbehövdesförallunderhållningsomskulleinpåprimetimeförkonkurrensmeddekommersiellakanalerna.nufinnsisvt2enbartenhalvtimmekl21somoftastupptasav en10 15minutersanalysavettämneochsedanåterstårenmagerkvartövrigavärldenochvädret. Felproportioner.Inteensennyhetshalvtimme! Menhurärdetdå19 20iSVT1?Ja,härharvipåvardagarKulturnytt1900,regionalanyheter1915 ochrapport1930.sermycketbrautpåpapperet,meninteirutan.densomvillhaennyhetstimme riskerarnämligenattfåsammanyhetinyllet2 3gångerundertimmen.Dettagällersärskildomman boristockholm,vilketjumångagör.detärskrattretandehurabc Nyttkantauppenriksnyhetbara förattdenhänderjustistockholm.enstorkulturbegivenhetpåoperanellerstockholmsfilmfestival kanskekommandeguldbaggegalankommersäkerligeniallatrenyhetssändningarna. Detsaknastydligenallssortskoordineringmellanredaktionernatrotsattdesitternäravarandraitvhuset.Dagsattsättasignertillsammansochskapaensammanhållennyhetstimme19 20därKulturnyttochregionalnyttgärnakanbytaplatsmedvarandra.Alltidmanspararinpåattinteköraen nyhettvåellertregångerkananvändastillattgeossännuflernyheterochanalyser. SVTharalltförattbyggauppenriktignyhetstimmeavklass.Detfinnspengar,mycketkompetent personalochgottomsändningsutrymme.detsomsannoliktsaknasärdemodigaochvisionäracheferna,somförstårattsvtharettalldelessärskiltsamhällsuppdrag.beslutsfattaresomocksåfattar; attdetfinnsenstordelavpublikensomharkravochförväntningarpåsitttv företagsärskiltiljuset avdenseriösadagspressenalltmerförsvagadeställning.allmänintressetkräverettpublicistisktlyft avpublicservice televisionen.ochförsökintekommaundanmedatthänvisatillnätet... Redaktör&Ansvarigutgivare:ChristerHederström Redaktionsråd:GunnarBergvallochOlaStockfelt,Teknik&Distribution:Ideosphere Omabonnemangochannat:

2 radio och television EBU varnar för nedskärningar i public service Budgetsnedskärningarhotarpublicservicebolagensoberoende,uppdragochexistens menareuropeanbroadcastingunion.ebu nämnerbl.a.dekraftigabesparingarnaikosovo,litauen,polenochungern.ebu chefen JeanRéveillonuppmanariettbrevLitauens presidentochpremiärministerattdratillbaka ettförslagomattsänkaanslagentillpublic servicemedytterligare19%.iettannatbrev berebukosovosregeringattåterinföratvlicensen.endelregeringaranvänderfinanskrisensomenursäktförattdranedpåanslagen tillennivåsomhotarpublicservice bolagens oberoendeochgördetomöjligtfördematt utförasinauppdrag"sägerebu:sordförande Jean PaulPhillipot. VidEBU:sårsmötekommanöverensomett projektsomskahjälpamedlemsföretagmed särskiltstoraproblemnärdetgällerekonomi, teknik,politikellerprogramverksamhetbl.a. fritillgångtill500tv programavhögkvalitet. Samarbetenmellanenskildamedlemsföretag skauppmuntrasochdetblirdessutomen särskildsatsningpådigitalinfrastruktur.(radionytt) Förändringar i svenska radio- och tv-lagen Regeringenharfattatbeslutomenlagrådsremissmedförslagtillnyradio ochtv lag. Dennyaradio ochtv lageninnebärmånga förbättringarochförenklingarjämförtmed tidigarelag,sägerkulturministerlenaadelsohnliljeroth.genomdennyalagengenomförseu direktivetomaudiovisuellatjänsteri svensklagstiftning.blandannatförenklasbestämmelsernaomplaceringavreklamoch reklamavbrott,samtidigtsomregleromproduktplaceringochnyaannonsteknikerinförs. Tillämpningsområdetförlagenutvidgastillatt omfattaallaaudiovisuellatjänsteroavsett sändningsteknik.ettsyftemeddenyareglernaärävenattökatillgänglighetenförpersonermedfunktionsnedsättning,genomatttvsändningarochbeställ tvihögregradgörs tillgängligagenomtextning,tolkningellerliknande.förändringarförkommersiellradio ochnärradioföreslåsockså(redovisasunder avdelningenradio)ochföricke kommersiell lokal tv(seavdelningentelevision). Ny myndighet för radio och tv Isinlagrådsremissförelårregeringenenmer effektivochändamålsenligmyndighetsstrukturgenomattradio ochtv verketoch GranskningsnämndenförradioochTVbildar ennygemensammyndighetradio ochtvmyndigheten.regeringenvillattmyndigheten lokaliserastillstockholm.densärskiltsammansattagranskningsnämndeninordnassom särskildabeslutsorganidennyamyndigheten. Tidigarehardetdiskuteratsattävenandra mediemyndighetersompresstödsnämnden, BiografbyrånochMedierådetskulleinordnasi detta,mendetblirinteaktuelltdennagång. Regeringenlämnarenpropositiontillriksdagenvårenochdennyalagenträderikraft1 juli2010. Helalagrådsremissenfinnspå JK lägger ner utredning mot Sverigedemokrat "Detärfaktisktattislamärdetstörstahotet förvårtsamhälle sadesamuelälgemalmi Växjökommunfullmäktigeioktober.UttalandetanmäldesförhetsmotfolkgruppavsocialdemokratenGunnarStorbjörkförhetsmot folkgrupp.jkgördockingentingåtdenanmälansomlämnatsin.anledningenärheltenkelt attjkanserattuttalandetsomspredsvianärradioochöppnakanaleninteomfattasav yttrandefrihetsgrundlagen.jkskriverattom detärnågonmyndighetsomskautredaom Älgemalmsuttalanderördesigomhetsmot folkgruppellerinte,såärdetpolisochåklagare.jktilläggerdockisittbeslutattettliknandeuttalandefrånsverigedemokraternaspartiledarejimmieåkessoniendebattartikeli Aftonbladet,därhanskrevatt muslimernaär vårtstörstautländskahot"inteansågsvara hetsmotfolkgrupp.(smålandsposten) BBC-anställda vill inte flytta från London BBC utlokaliserar nu fem programavdelningar till sitt nya produktionscenter MediaCity Salford utanför Manchester. Mindre än hälften avpersonalenpå924personergårmedpåatt flytta.minstbenägenhetattflyttahardesom arbetar på BBC Learning(motsvarande svens

3 kaur)26%ochbarnavdelningen31%medan sportenärmervillig(58%).förattunderlätta fördesomgårmedpåattflyttaochsomäger huserbjudslånupptill80%avhusvärdet. Förutomde428somflyttarfrånLondonskall 800flytta2011frånbolagetskontoriManchester.BBCNorthwilldeliverahugeboostto ourcreativeeconomyinthenorthofengland, andbringthebbcclosertoouraudiences, sägerentalesmanförbbc.(mediaguardian) Public service köper konst för 45 miljoner BBCharkritiseratsföratthalagtutmiljontals pundavlicensbetalarnaspengarpåkonstverk isittnyahuvudkontor.broadcastinghouse genomgårnuenomfattandeombyggnadför 813miljoner.Konstverkenkostar 4miljoner (ca45miljonerkr).ombyggnadenärredantre årförsenadochligger 20miljoneröverbudget.(MediaGuardian) BBC och British Library går samman om att öppna sina arkiv BBCochBritishLibrary(motsvarighetentill svenskakb)samarbetaromdigitaltteknikprojektisyfteattöppna institutionernasstora arkivförallmänheten. Dethandlarom150enheterBritishLibrarysarkivinsamladeunderde gångna250årenochenmiljontimmarradio ochtvsombbcharsäntutsedan1922.de bäggeinstitutionernakommerattbildaen gemensamstyrkommittéförattutvecklaen samladstrategiifrågaomupphovsrättsadministration,distributionavarkivmaterialoch tekniskafrågorsomdigitaliseringochlagring. UnlockingthewealthofcontentintheBritish LibraryandBBCarchivesisagreatopportunity aswellasanimmensechallenge, sägerbbc chefenmarkthompson.itisvitalwepartner,harnessingthepowerofdigitaltechnologytogivethepublictheaccess theydeserve.(mediaguardian) television Sony satsar stort på 3D under fotbolls-vm FIFAharmeddelatattkommandeVMturneringiSydafrikakommeratttv sändasi 3D.ManhartecknatettavtalmedSonyom attleverera3dtvfrånupptill25matcher. Thispropelsthefootballfanintoawholenew viewingdimensionandmarksthedawningof anewerainthebroadcastingofsport,säger FIFAgeneralsekretareJeromeValcke.Att mångaocksåkommerattkunnasematcherna i3därdocktveksamteftersomdetännufinns få3d klaramottagarepåmarknaden.sony räknardock medattdetta främjar3dteknikensom manräknar medskallbli bolagets kommande$10 miljardersaffär. Ihöstas meddelade ocksåsonyatt maniårkommerattlanseraen3d klarbravia LCDTV.3Dviewersaroundtheworldwillfeel asthoughtheyareinsidethestadiumsin SouthAfrica,watchingthegamesinperson. sägersonysvdstringer.(tvtechnology) Vidaresändningsplikt av tv även i koppartråden I sin lagrådsremiss föreslår regeringen att undantagetfrånvidaresändningspliktentas bortnärdetgällerenanläggningdärtvprogramförsframtillabonnenternamed hjälpavdigitalteknikgenomettallmänt kommunikationsnätsombeståravparkabelav metall(s.k.xdsl nät).dettaärvadsomallmäntkallaskoppartråden.undantagetfrån vidaresändningsplikthargälltomnätetendast användsförattföraframettbegränsatantal tv program.f.n.ärteliasoneraabdendominerandeoperatörenförtv sändningarisådananät.bolagetnumeraerbjuderabonnemang förettrelativtstortantaltv program,sammanlagtca70olikaprogramtjänster.denteoretiskatekniskaräckviddenfördettanätär 3

4 cirka2,7miljonerhushåll.f.n.harbolaget drygt300000abonnerandehushåll. Regeringenanserattutvecklingenavdistributionavtv programviaxdsl nätdesenaste årenharvaritsådanattdetnusaknasanledningattgenerelltundantasådanaanläggningarutvecklingenkaninnebäraenriskförinlåsningseffektixdsl nät.härtillkommerattlagstiftningensålångtsommöjligtbörvarateknikneutral. Öppna Kanaler får must carry i digitala nät och bredbandsnät Ilagrådsremissen,sominnebärenanpassning tilluso direktivet,fårbegreppettrådsändning envidgaddefinition.dettainnebärattskyldighetenatttillhandahållautrymmeförlokala kabelsändarföretagskagälladesomägereller påannatsättförfogaröverettelektroniskt kommunikationsnät.tidigareavsågs enanläggningförtrådsändning d.v.s.kabel tv.nu inkluderassåvältelefonnätetförfasttelefoni (koppartråden)ochinternet.medsändning genomtrådavses,tillskillnadfrånsändning genometern,sändninggenomensärskiltanordnadledare.telefonnätetförfasttelefoni ochkabel tv nätetärexempelpåtrådnät. KommunikationviaInternetskertillövervägandedeltrådbundet.Dennyabestämmelsen blirdärmedenligtregeringenteknikneutral. Dessutommåstedenoperatörsomförfogar överettelektronisktkommunikationsnätoch sominätetvidaresändertv programtillallmänhetenmedbådeanalogochdigitalteknik tillhandahållasåvälanalogtsomdigitaltsändningsutrymmefördelokalakabelsändarföretagen.dettainnebärattettkabel tv bolag, somcomhem,måstedistribueradenlokala öppnakanalensåvälidetgamlaanalogautrymmetsomviadigitalboxen.iochmeddetta kommeröppnakanalerattometthalvårkunnanåbetydligtflerhushållänhittills.den endaplattformensomännusaknas,tillskillnadmotidanmarkochnorge,ärmarksänd digital tv. Regeringenföreslårocksåattdenmissvisande benämningen lokaltkabelsändarföretag ersättsmedlokalkabelsändarorganisation. Radio ochtv verketsförslagom när tvsammanslutning vannintegehörhosnågoninstans. Föreslagen lagtext Sändningsutrymme för TV-program från lokala kabelsändarorganisationer 5 Desomägerellerannarsförfogaröverett elektronisktkommunikationsnätsomanvändsför överföringavtv sändningartillallmänhetengenomtrådochsomminst100avdehushållsomär anslutnatillnätetanvändersomsitthuvudsakliga medelatttaemottv sändningarska,ivarje kommundärdeharettsådantkommunikationsnät,kostnadsfritttillhandahållaettsärskiltbestämtutrymmeförsändningaravtv program frånenellerfleralokalakabelsändarorganisationersomharförordnatsavradio ochtv verket. InätdärTV sändningarskermedbådeanalogoch digitalteknikskautrymmeförsändningaraven lokalkabelsändarorganisationtillhandahållasmed bådeanalogochdigitaltsändningsteknik. Öppna Kanalen fick tre år till i Göteborg Radio &TV verketharförordnatföreningen ÖppnaKanaleniGöteborg(ÖKG)attfåsändai kabelnätetytterligaretreårt.o.m.2012.stadenhargenomidrotts ochföreningsförvaltningenocksåbeviljatettfortsattdrifts och verksamhetsbidragför2010om kr vilketäroförändratbeloppfråntidigareår. ÖKGstartadesinasändningar1995ochnår idag230000hushålligöteborg,partille, MölndalochKungälv. Fler nordiska lokal-tv-stationer läggs ned Inästanvarjenyhetsbrevunder2008harrapporteratsomnedläggningavkommersiella lokal tv stationer.dennegativautvecklingen fortsätter.enavdesistakvarvarandenorska TVRomerikeladesnedvidårsskiftet.ISverige slutarenligtttela.setvfyrstadnuattsända. Detfinnsintepengartillattdrivakanalen vidare.tvfyrstadharsäntlokal tviolikaformersedan1993.undertioårvarkanalenen avtv4:slokalkanaler,ochsedan2002sänder manviacomhemskabelnät.sändningarnahar dygnetruntnåttlysekil,uddevalla,vänersborgochtrollhättan.frånårsskiftetfördubblarcomhemkanalhyran.enligthansottosson somdrivertvfyrstadvarnedläggningsbeslutetingetattensreflekteraöverefterbeskedet.detinnebärenhalvmiljonimerkostnad. 4

5 Dentröskelnäralldelesförhög,depengarna finnsinte.comhemhänvisartillenmarknadsanpassningavprisernaochfördyradesändningsavgifter,enförklaringhansottossoninte germycketför.utvecklingenhartvärtomvarit attteknikenharblivitbilligare.mendetgår inteattförhandlamedcomhem,detärde somsätterhyran. TVFyrstadlevervidareienannorlundaform. Sedanslutetavnovembersändermanvia nätetpåtvvast.se.sommedlemsföreningfria Fantasiersändermanickekommersielltäven viaöppnakanalenigöteborg. Tysk kommersiell tv hotar public service med EU JürgenDoetz,ordförandefördentyskaorganisationenförprivatägdatv företagvprt, hotarmedattinlämnaformellaklagomåltill Europakommissionenifrågaomdestatligatvavgifterna.Hanmenarattpublicserviceföretagensnedvriderkonkurrensengenomattge siginpåmarknadenförinternettjänster.bl.a. harardnyligenmeddelatattmankommer atterbjudasittnyhetsprogrampåkvällarna Tagesschausomenmobiltelefonapplikation. FDP regeringenskoalitionspartner haren förändringavtv avgiftssystemetpåsinagenda.(thelocal) Fakta:PublicserviceiTysklandfinansieras medbådetv licensochreklam. Fri kabel-tv på danska datorer KabelbolagetYouSeegernugettsinabredbandskunderheltfritillgångtilltvviasina datorer.kundernakansede30mestpopulära tv kanalernapådendanskamarknaden.när tjänstenyouseeweb tvärfulltutbyggd kommerdeocksåattfåtillgångtillenkomplettmotsvarighettillyouseestretv paketi kabelnätetvaravdetstörstaerbjudermerän 50kanaler. YouSeeärblanddeförstakabeltv bolageni världensomlåterdistribueratvpådetöppna internetd.v.s.somwebb tv.ävenicke kunder kanköpainsigpåyouseeswebb tv,menutbudetärbegränsattill23kanaler.dettakostar DEK39perdygnellerDEK199permånad.Alla bredbandskunderhardessutommöjlighetatt hyradesenastespelfilmernafrånyouseecinema.herognuhandlerdetforosomattil bydevoreskunderenunikkombinationaf bredbånd,musikogtv,somingenandrekan konkurreremed.pålængeresigthandlerdet omatforberedeospå,atdetgradvistbliver mereogmerealmindeligtatsetvellerleje filmviacomputeren,sägerulflundpåyou See. TV3 och Kanal 5 fällda av brittisk mediemyndighet Ofcomärdenmyndighetsomutövartillsyn överprogramföretagsomäretableradei Storbritannienbl.a.TV3ochKanal5.Dessahar fälltsavofcomförattifemrespektivefyrafall säntreklamliknandesponsringsmeddelanden. Enligtdetbrittiskaregelverketskasponsringsmeddelandenklartgåattskiljafrånreklam.Sponsringsmeddelandenfårinteinnehållareklammeddelandenellerandrauppmaningarochfårinteuppmuntratillförhyrning ellerköpavsponsornsellerentredjeparts produkterellertjänster.utländskaprogramföretagomfattasinteavsvenskareglerutanska normaltföljareglernaidetlanddärföretagen äretablerade.sändningarnatillsverigekan därförinteprövasavgranskningsnämnden. Enligtenöverenskommelsevidarebefordrar GRNanmälningarmotprogramföretagsomär etableradeistorbritannientillofcom.idefall OfcomgranskarprogrammetrapporterasresultatettillGRN. Alla garanteras fri digital-tv i Australien Allaaustraliensareoberoendevarilandetde borkommernuattfåtillgångtillvarjefridigitaltv kanal f.n.finns16sådana.regeringen satsara$40miljoner(sek25,7milj)peråri fyraårpåendigitalsatellittjänstförtittare utanförtätbefolkadeområdenochhardessutomkommitöverensmedtv bolagenomatt uppgradera100regionalaanalogasändaranläggningar.thisisafantasticoutcomefor peopleinregionalaustralia,manyofwhom areinblackspotareasandhavereceivedlimitedtelevisionservicesformanyyears,säger kommunikationsministerstephenconroy. (ABCNews) Miljö-tv startar i Vietnam VTC14 ensärskildtv kanalförmiljöochnaturkatastrofskydd startadevidårsskiftet. Kanalenssyfteärattökaallmänhetensuppmärksamhetompåverkanavnaturkatastrofer,epidemierochmiljöförstöringliksomatt 5

6 geinformationochkunskapomhurman skyddarsigochlindrardessahändelser.kanalensänderuppdateradinformationomväder, miljö,trafikochhälsovårdliksominformation ompartietochstatenspolitikpådessaområden.enligtinternationellstatistikförlorar Vietnamca5,5%avsinBNPvarjeårp.g.a. naturkatastrofer,epidemier,trafikolyckoroch miljöskador.(voiceofvietnamnews) Brittisk tv-kris: Kvinnorna fick ta smällen Nedskärningarnaibrittiskatv industrinhari höggraddrabbatkvinnligtanställdaenligt MediaGuardian.Enundersökningvisarattmer än5.000kvinnorharmistjobbinomtvsektorndesenasteåren.motsvarandetalför mänär300.statistikenomfattarfastanställdaochlångtidsvikariervidtv kanalernabbc, ITV,Channel4,ChannelFive,Sky,UKTVoch VirginMedia. Georgia lanserar ny ryskspråkig kanal Detgeorgiskapublicservicebolagetsänder sedanårsskiftetsinnyaryskspråkigatv kanal FirstCaucasusTV,påinternet tv.com mednyhetsprogram fyragångerperdag.inomkortsänderman ocksåviasatellit.70%avprogramutbudet kommerattägnasgeorgiaochrestenövriga världen,rysslandochnorrakaukasien.first Caucasuskommerocksåattsändaviakabel ochsändaradiodessutom.(azerbaijanpress Agency/ITAR TASS) radio Villospår för svensk radio: Vissa lättnader för kommersiell radio, men Isinlagrådsremissföreslårregeringenvissa lättnaderförkommersiellradio.dessasyftar tillattskapaförutsättningarförlivskraftiga radioföretagochbidratillmångfaldenoch konkurrensenpåhelaradioområdetheterdet. Åttaårigatillståndsperioder,slopadeinnehållskravochförbättrademöjlighetertill sponsringärnågraavdelarnaidetnyaregelsystemet,somocksåinnebärattallatillstån denutlysespånyttgenomslutnaanbudsförfa randenvidtillståndsperiodernasslut.närdet gällerfråganomeventuelltsänktakoncessionsavgifter somförvissatillståndshavare kanvaraenekonomiskbördasomreducerar derasmöjligheterattutvecklaverksamheten avserregeringenattåterkommai2011års budgetproposition.eftersomutvecklingsmöjligheternaifm nätetärbegränsadevillregeringenskapaförutsättningarförenmarknadsdrivenutvecklingavdigitalradio.därförfinns ocksåförslagtillreglerförtillståndsgivningför digitalkommersiellradio. ChristerModig,viceVDpåMTGRadio,ärenligtRadionytt,besvikenöverregeringenslagrådsremiss.Gårdenigenomsåkandetledatill enrättsligprocess.detverkarsomomvihar pratatfördövaöron.dehartolkatsakensämreänvadjaghartrott,sägerchristermodig.i lagrådsremissenharövergångsperiodenförlängtstillåttaår,menkoncessionsavgifterna sänksinte.justitiekanslernhartidigarekommenteratutredningenochsagtattsänkta koncessionsavgifterunderfyraårförmodligen inteärtillräckligtförattkompenseraetttillbakadragandeavtillstånden,sägermodig. Hantrorintehellerattbranschengynnas märkbartavslopadereglerkringsponsring ochlokaltinnehåll.attdeföreslårattviska kunnasponsra"frökenur"ärjuskrattretande.deharinteensfrågatbranschenhurstora sponsorintäkterförändringarnaskullekunna innebära.dethandlaromkanskeenellertvå miljonerperårochdepengarnakommertroligtvisatttasfråndereklamintäkterviredan har,sägerhan. Omlagrådsremissenblirverklighetliggeren satsningpådab+långtbortaförmtgradio. Markbundendigitalradioliggerfullständigtpå is.vemskaharådattinvesteraiden?regeringenstängerdendörrengenomattbehålla koncessionsavgifternavilketdrabbarallaradiokanaler,ävensr.vifårtittapåandradigitalaalternativistället,gärnasålångtborta frånpolitikensommöjligt,sägerchristermodig. *** 6

7 Riksförbudet för närradion avskaffas: Fritt fram för kommersiella och religiösa nätverk Isinlagrådsremissföreslårregeringenvissa förändringarförnärradion.detblirmöjligtatt istörreutsträckningsändamaterialsominte harproduceratssärskiltfördenegnaverksamhetenochattsändaöverstörreområden. Detskavaratillräckligtattdetfinnssärskilda skälförattsändningsområdetförnärradioska kunnavarastörreänenkommun. Faktaomnärradionidag: Kravpåslopandeavriksförbudetharfunnitsi mångaårinomföreningsradion.detärdock möjligtattdenföreslagnalagändringen kommermångaårförsentfördetcivilasamhället.iställetärliberaliseringengynnsamför privatakommersiellaellerreligiösaintressen somvillsändainätverköverhelalandet.det finnsnämligeningaägarkravpådesomsöker sändningstillståndsom ideellförening. Detfinnsidagca140närradiostationeriSverige.900organisationerharidagsändningstillstånd.Avdessauppskattasungefärhälften varainaktiva.ca25avnärradiostationerna driverprivatägdkommersiellverksamhet somiolikadelaravlandetkonkurrerarmed deofficiellareklamradionätverkenmtgoch SBS.TillskillnadmotMTGochSBSbetalar dessakommersiellaaktöreringasändningsavgiftereftersommansökttillståndsom ideellaföreningar.sverigeärdetendaland ieuropasomtillåterenkommersialiseringav närradion(communityradio). Närradionskapades1980förföreningslivet. Förutomattprivataintressentillåtstaöver frekvensernaharföreningslivetalltsvårare attfinansieraradiostationerna.tillskillnad motibl.a.danmark,frankrike,storbritannienochösterrikefinnsdetingetstatligtstödi Sverige. Merpå Community radio: DRM+ bäst för digitalisering av FM Kommitténförelektroniskakommunikationer inomcept den europeiska samarbetsorganisationenförpostochtele harskickatutpåremiss sinrapport'future possibilitiesforthe digitalisationofbandii ( mhz)'.DenpaneuropeiskaorganisationenCommunityMediaForumEurope skriverisittremissvarattfm bandetsanvändare lyssnarnaochradiostationerna måste göradigitaliseringennogsamteftersomfmteknikenärettmycketutvecklatsystemsom ärhögstuppskattad.detärettenkeltoch flexibeltsystemochmycketkostnadseffektivt. FM mottagareärbilliga,kompaktaochväl spridda;varjehushållharfleramottagarefastslårcmfe:sordförandepieterdewit. CMFEgårmedpåattdetintefinnstillräckligt medfrekvenserpådetnuvarandefm bandet förattallanyaradiostationerskallfåplats. Communityradio(närradio)saknaroftatillräckligtillgångtillFM utrymmeeftersomflertaletfrekvenserredananvändselleräravsatt förpublicserviceellerkommersiellradio.i fleraländersaknasocksåtillräckliglegalterkännandeföratttillräckligtutrymmekanavsättasförvanligtvissmåskaligcommunityradio.digitaliseringkanbidratillattlösadetta problem,menettnyttsystemmåstebyggapå redanexisterandefm teknik,somintekan slåsavförränettnyttdigitaltsystemheltaccepteratsavlyssnarna.underenövergångsperiodmåsteanalogochdigitalradioexistera sidavidsida. Blanddeolikasystemsomredovisatsirapporten;DRM+,HDRadio,FMeXtraochT DAB bedömercmfeattdrm+bästmöterovan nämndakraveninomcommunityradiosektorn.systemetförefallerocksåattvara relativtenkeltochbilligtattsättaibrukbl.a. kanradiostationernasomidagbehållasina egnasändareochfrekvenser.hd RadiokommerantagligenattkrävaenkomplettomplaneringaveuropeiskaFM bandetocht DABär kostsamtochgörradiostationerna,liksomför DAB+,beroendeavmultiplexoperatörer. 7

8 Wewanttoconcludewiththenotionthatnew technologiesaremeanttomakemorepossible.thisalsoappliestothedigitalizationofthe FM band,avslutarpieterdewit.bothaudiencesandradioorganizationsshouldprofitfrom this.alsonewtechnologyshouldservemedia policyandprovidesocialgaininsteadofdictatingmediapolicyandonlyprovidingcommercialgain. Remissvaretifulltextkanhämtaspå Försenad digitalradiostart i Frankrike MediemyndighetenConseilSupérieurdel'AudiovisuelharskjutitframlanseringenavdigitalradiomedljudvariantenavsystemetT DMB.Frånbörjanvardetmeningattman skullekommaigångvidförraåretsslut,men nuskjutsdethelaupptillmittenav2010. Sändningsutrymmenochtillståndsbeslutär gjorda,menbeslutommultiplexerochradiostationerskostnaderförattsändasamtidigt bådeanalogtochdigitaltharförsenatprocessen.fleraprivatägdaradiobolagsomrtl, Europe1,NRJGroupochNextRadioTVärbekymradeöverkostnadernaförattsändaDMB. Ienofficiellrapportberäknasattstationerna måsteutmedytterligare miljoner euroidigitalasändningskostnader.regeringenkommerattgestatsstödförattdethela kommerigångometthalvårförattförsäkra sigattdethåller.attgöranågotannatsägs destabilisera radiolandskapet.(radioworld) Närradiodebatt i överhuset Detfinnsnuöver200icke kommersiellalokala radiostationeristorbritannien.innanjuldebatteradebrittiskaöverhusetochgodkände CommunityRadio(Amendment)Order2010. Blanddefrågorsomtogsuppvarbehovetav attstärkacommunityradiofund.senaste budgetåretfördelades 482,494på33radiostationer. IftheGovernmentarechangingregulations andwishingthecommunityradioindustry well,ihopethatatthesametimetheywill givesomeindicationthatthefundingfor communityradiowillbeimproved.itisallvery welltowishcommunityradiowellandsay whatanimportantpartofthebroadcasting landscapeitisbut,withoutwillingsomeadditionalresourcetoit,itwillbedifficult,particularlyinthecurrentclimate,forittosustain itself,sadelordclement Jones(LibDem). HanfickettsvarfrånLordFaulknerofWorcester(Labour)sombl.a.noteradeatttheMinisterforCreativeIndustrieshasmetrepresentativesofthecommunityradiosectortodiscuss thefutureofthecommunityradiofund.he hasagreedtowritetoothergovernmentdepartmentstohighlightthebenefitsofcommunityradioindeliveringwidergovernmentobjectivesandtoseekafinancialcontribution fromthemtothefund. Hela den omfattande debatten om Community Radio Order 2010 kan läsas på Wales värderar sin community radio Detbrittiskastatsstödettillcommunityradio ärännumycketbegränsat(seovan).iwales hardockregionalregeringen,welshassembly Government,skapatenfondsomskallstödja communityradio stationersomfåttenfemårslicensavofcom.varjeårkommerbidrag attfördelasochminimisummanär utannågonövregräns.motivettillattsätta uppcommunityradiofundäretterkännande avdetvärdecommunityradiotillförsinalokalsamhällen.(communitymediaassociation) Merinfo: Stort steg framåt för amerikansk närradio LagändringsförslagetLocalCommunityRadio Actröstadesigenommedstormajoritetirepresentanthuset.DethandlaromattkongressenlyfterbortderestriktionerpåLPFMsom funnitssedan2000ochsominneburitattdet civilasamhälletipraktikenharvaritutestängt frånattsändaradioide50störstaradiomarknadernainklusiveallastorstäder(medtotalt merän160miljoneramerikaner).förslaget gårnuvidaretillsenatenförettsannoliktgodkännande. 8

9 9 Underhållning bättre än störsändare PrivatägdaFM stationer,somf.n.växerupp överhelaburma,lockarstorpublik.destatligaradiosändningarnafrån80 och90 talethar ersattsavpopulärafriståenderadiostationer. Defårsända07 21ochfårfinansierasmed reklam.mångaburmeserägerkinatillverkade radiomottagaremedbådekortvågochfm, menmanföredrarattlyssnapåfm.tidigare lyssnadevitillbbc,voiceofamericaochradio FreeAsia,sägerMyoMaungenkontoristi Rangoon.Mendetblitråkigtattlyssnapå politiskaprogramhelatiden.våralivären dagligkampsåliteunderhållningpiggarupp. ÄvenomdeflestaFM stationerheltenkelt försökerlockalyssnaremedpopuläraprogram ärdetflerasomävenförsökerfådrauppmärksamhetenfrånutländskastationersom BBC,VOA,RFAochdenNorgebaseradeDemocraticVoiceofBurma.Padaukmyaydrar ungalyssnaremeddesenastepoplåtarna varvademedbombastiskregeringspropaganda.(theirrawaddy) Ålands radio i kollisionskurs med landskapsregeringen Ålandsradiolanerallasändningar22/12. Orsakenvarattlagtingetsfinansutskotthöll fastvidlandskapsregeringenshårdasparlinje sominnebärenkraftigbantningav2010års budget.sändningsstoppetkomtillförattpersonalenskullefåmöjlighetattbegrundainnebördenavsparförslagetochfunderapåhur programtablånförnästaårnumåstegörasom iallhast,baraettparveckorinnansparbeslutetträddeikraft.sändningsstoppetären markeringfrånvårsida.detäringenstrejk, ingenfackligaktion,ochvifickbådestyrelsens ochförvaltningsrådetsgodkännande,förklaradeowesjöblom. Ilandskapsregeringensbudgetförslagvillman användaålandsradioslicenspengartillatt betalaupphovsrättskostnadenfördefem svenskatv kanalersomåterutsändspååland SVT1,SVT2,SVT24,Barnkanalen/KunskapskanalenochTV4.Ändasedan1970 talethar landskapetståttförutgifteneftersompolitikernabedömtdetsomensjälvstyrelsepolitisk frågaattålänningarnakansetvfrånsverige. RedantidigareiåraviseradelandskapsregeringenattÅlandsradiomåstesparanästaår genomattbetalaupphovsrättskostnaderna cirka euro fördeåterutsändningar avdesvenskatv kanalernasombolagetsköter.detlösteålandsradiogenomattinte besättavakantatjänsterochtecknakortare vikariatsavtal. Menlandskapsregeringenkrävdeännumera, detvillsägaattålandsradioskullebetalaocksådekommersiellabolagens Ålcom,MCA ochett20 talsmåantennbolaginklusiveip tv upphovsrättskostnaderföråterutsändningenochfinansutskottetvaldeigårattgåpå sammahårdasparlinje.dettakostarålands radioytterligareca euro,somlandskapsregeringenvillplockabortfrånlicensmedleninnandeåterbetalastillpublicservicebolaget.viärbereddaattbetalavåraegna upphovsrättskostnaderfördesvenskatvkanalerna,cirka35procentavtotalkostnaden, menlicenspengarskainteanvändasföratt subventionerakommersiellabolag,säger AstridOlhagenpåÅlandsradio.Honhävdar attlandskapsregeringenbrytermotsinegen lagomrundradioverksamhetochköröversina egnautseddaorgan,ålandsradiosstyrelse ochförvaltningsråd.ilagenstårdetattde licensmedelsomsamlasinendastfåranvändasförrundradioverksamhet.licenspengarna ärålandsradiosendainkomstkälla.(nya Åland) Fakta:ÅlandsRadio/TVABbildadesden1maj 1996,somettaktiebolagägtavlandskapetÅland. BolagettogöverdenverksamhetRundradion(Yle) ifinlandtidigarebedrivitpååland.bolagetproducerardelsradioprogramiegenregi,delsvidareutsändermantv ochradioprogramfrånriket ochsverige.frånsändarmastenismedsböle, Sund,sänderÅlandsRadioochTV8radiokanaler och2digitalaprogramblock,med9tv kanaler, varavenärenlokalkanal.denavgiftlyssnareoch tittarebetalar, tv licensen,gårtillproduktionen avålandsradiosegnaprogram.programmenfrån fastlandsfinlandfåråterutsändasutankostnad medansverigefortsättningsvisvillhainupphovsrättsersättningförsinaprogram.

10 Amerikanskt radiobolag konkurshotat CitadelBroadcastingCorp,tredjestörstaradiobolagetiUSA,harlämnatinansökanom konkursskydd(chapter11).citadeldriver165 FM stationsand58mellanvågsstationer.citadel,somocksåägerabcradionetwork,hade sistakvartalet$183miljoneriintäkteren14 procentsminskning.(reuters) Tillfällig mellanvågsstation i Sverige DetärArcticRadioClubochMorokuliensom gemensamtfirar50 årsjubileumsatteuppen tillfälligmellanvågsstationöverårsskiftet (28/12 10/12010).Sändarenvarengammal marinsändarestandardradiossst400meden uteffektpåc:a400w.denhadelånatsutav KentKarlssoniJulitta.Huvudfrekvens1584 khzmenstationenstillfälligasvenskaoch norskatillståndmedgavävensändningarpå 1386,1395och1602kHz. Undersändningsperiodenharavlyssningav stationenrapporteratsfrånmångadelarav Sverigeliksomidetrenordiskagrannländerna.AnsvarigafrånARCvarBengtEricsonVäxjö ochronnyforslundsvartsjö. Morokulienärettområde(mikronation)i SverigevidgränsenmotNorge,vidortenEda GlasbrukiVärmland.NamnetMorokulien skapades1959avlennarthyland,sverigeoch RandiKolstad,Norge,förradioprogrammet "Överallagränser". ArcticRadioClubstartades1959somenDXklubbfördesomenhobbylyssnadeochrapporteradeutländskamellanvågsstationeröver helavärlden.dettavar ettsnäppmerkvalificeratochspännande änkortvåg.archar fortfarandeaktiva medlemmaroch mellanvågsstationer (AM)finnsdetfortfarandegottomi världen. Sveriges Radio byter ljudformat för webben ImarslanserasSR:snyawebbplats.Samtidigt ersättsljudformatenwindowsmediaaudio ochrealaudiomedflash,som98procentav SR sbesökareharisindator.förutomattdet uppfyllerdefunktionellakravsomviharnärvi utformarvårnyasajt,såvaldesflashföratt detfungerarpåbådewindows,maxochlinux samtattdeflestaavvårabesökareredanhar detinstalleratpåsinadatorer"sägerspakur Dagsson,somärinvesteringsstrategpåSR s avdelningförtekniskutveckling.underflashspelarenströmmarsriljudformatetaac,som kodarljudetmereffektivtändenuvarande formaten.vidsidanavdebithastighetersom användsidag 32och96kilobitpersekund introduceras192kilobitpersekundsomett alternativmedhögreljudkvalitet. SverigesRadioerbjuderävenMP3 strömmar (på192kilobitpersekund)fördesomintevill användaflash.detformatetgördetbland annatenkeltattlyssnaiitunesochinternetradiomottagare.(radionytt) Sveriges Radios ordförande går SR:sstyrelseordförandeOveJoansonhargett beskedtillpublicservicebolagensägarstiftelse atthaninteställerupptillomvalvidsvt:s årsstämma26mars2010.jagharvaritordförandeisrisjuår,längretidännågonavde övrigapublicservice bolagensordföranden.i sammanlagt19avdesenaste26årenharjag antingenvaritvdellerstyrelseordförandeisr. DetärettbratillfälleattlämnaSRnunärSR stårpåtopp.viåtnjuterhögreförtroendehos allmänhetenännågotannatsvensktföretag ochvårlyssningökarstadigtsägerjoanson 10

11 allmänt Digitala biografer i Sverige får stöd 27biograferdigitaliseras,kvalitetsfilmsaktörer stärksochväxthusverksamhetförungafilmareihelalandetfårstöd.dethandlartillstor delomårslångastödsomgerfilmorganisationermöjlighetattarbetalångsiktigtoch strategiskt.menävenpunktinsatserfinnsriktademotbiografer,somkanrevolutionera filmdistributionenilandet.digitaliseringen ochkonsumentperspektivetärtvåprioriterade frågorförfilminstitutetidag.meddenna satsningbidrarvitilldigitaliseringav27biograferihelalandet,samtidigtsomviockså stärkerkvalitetsfilmsvisningarsåvälpåbiografersomilandetsklassrum,sägerfilminstitutetsvicevdbengttoll. Filminstitutetpresenteradetidigareiårett projektfördigitaliseringavettbegränsatantal utvaldabiografer.biografägareruntomilandetharvisatstortintresseförprojektetochpå korttidhar90ansökningarkommitin. Imångafallvisardettaävenpåstortlokalt intresse,inteminstfrånkommuner,eftersom sökandebiografersjälvamåsteordnaminst 40%avbeloppet. BlandstödmottagarnafinnsBiostaden,Karlskronasommedhjälpavdigitalteknikbland annatsatsarpåpensionärergenomdagföreställningarochvisir,leksandsomsatsarpå visningarförhörselskadade.liksomdeandra biografernaiprojektetskamanocksåbredda utbudetavsvenskfilm. Läsmer: Grundlagsförstärkningar för digital bio m.m. Regeringenharlagtenpropositionmedförslagattdigitalbioochannanoffentliguppspelningurdatabaserskaomfattasavgrundlagsskyddetiyttrandefrihetsgrundlagen.Undantagetfråncensurförbudetutvidgassåatt dettillåterlagregleromgranskningochgodkännandeavdigitalbiopåsammasättsomför traditionellbiograffilm.ändringarnaföranledervissatilläggiregeringsformen.vidareföreslåsattdetskablimöjligtattilagställakrav pådensomsändertvitrådattutformasändningarnapåettsådantsättattprogrammen genomtextning,teckenspråkstolkning,syntolkning,upplästtextellerliknandeteknikblir tillgängligaförpersonermedfunktionsnedsättning. Ipropositionenföreslåsocksåattdetitryckfrihetsförordningenochyttrandefrihetsgrundlagentydliggörsattdetärförbjudetförmyndigheterochandraallmännaorganattingripa motdensomanvändersigavsintryck respektiveyttrandefrihet.lagändringarnaföreslåsträdaikraftden1januari2011. Storbritannien och Frankrike: Framtidens nya skatter på gång Brittiskaregeringenharskickatutpåremiss ettförslagomennyskattsomskallfinansiera investeringarisupersnabbtbredband(50mbs ellermer).dentänktabredbandsfondenom1 miljardpundärendelavregeringensprojekt DigitalBritain.Mankommerattläggaenavgift om50pencepermånadpåallafastatelefonanslutningar.regeringenvilltabeslutom dettainnanettkommandenyvalivår.oppositionensägerattmankommerattrivaupp beslutetommanvinnervalet.(reuters) PresidentNicolasSarkozyvillbeskattawebbföretagenförattstöttakultursfärenochden kreativaindustrinifrankrike.gigantersom GoogleochYahookanfåbetalaskattpåde reklamintäktermanfårinilandet.dens.k. Googleskatten beräknasdrain 10 20miljonerperår.Pengarnakanbl.a.användasför atttidningsprenumerationertillvidgadepubliceringsplattformarpånätet. SkeptikernapekarpåsvårigheternaattfåUSAbaseradeaktörerattföljafranskstyrdafinansiellaålägganden.Detblirdessutomsvårtatt fastställahurmångawebbanvändareifrankrikesomnåsavdenberördareklamen.ihave nothingagainsttaxesandsubsidiesingeneral butithinksuchasystemwouldbeabsolutely impossibletoputinplaceduetotheglobal natureoftheinternet,sägerchrisanderson, redaktörförtidskriftenwired,tillliberation. (MediaGuardian) 11

12 Lästips: International Journal of Digital Television Idennanyatidskrift,harmanbl.a.bevakathur dendigitalaomställningenhargåttiolikaländerochjämförterfarenheterna.mantaräven upputmaningenattutnyttjakonvergensen mellandigital tvochinternet/telekom.detre redaktörernakommerfrånuniversitetistorbritannien,australienochusa.se Noterat:Programläggning KvällstablånSVT1den4januari entillfällighet? 20.00Seriestart:Kraschen 21.00Collision 21.45ByeByeC'estFini 22.00Seriestart:Världensundergång Filmtips: NärdokumentärfilmarenHelgiFelixsonvarpå Islandförettårsedanrasadealltochbankernaföll.Urdetväxtefilmen"GudhjälpeIsland".NuvisasdenpåSVT1tisdag12januari kl21.30.setrailer: FelixsonärfrånIsland,menbosattiSverige. FleraavTittiJohnsonsochhanstidigaredokumentärfilmerharvisatisvensktvbl.a.Understjärnorna,Motståndaretilllängtanoch Kondormannen. Citatet: På tal om dramat Tiger Woods Detendasomkonkurreratmedotrohetsdramatisvenskakvällstidningardesenastedagarnaharvaritfinalenitv programmet Idol. Fenomenenäruppenbartbesläktade,inte minstsomantydanomdenmassmediala framtidvigårtillmötes.tv4ärförnärvarandemedie Sverigesstörstasedelpress,medan journalistikitraditionellbemärkelseharblivit enpermanentkrisbransch.dagstidningarskär nerinpåbarabenen,somderedangjorti USA.Vidränksavunderhållning,sensationer, osammanhängandeinformationochmarknadsföringfrånsärintressen,medandetoberoendeallmänintressetblirettmuseiföremåli marginalen. Ingetontomverklighetsflykt,detbehövsväl särskiltidåligatider,mennäridolsyndromet nårenkritiskmassalämnashalvabefolkningenisticket.särskiltungamänniskorriskerar attgånersigiettkändisträskdäridealen hindrardemfrånatttadejobbsomstårtill buds,ochdärunderhållningsindustrinhar blivitsåraffineradattdenheltstängerute solljusetfrånverkligheten.(niklasekdali DagensNyheter15dec) Vad är fri radio och television? Besök: 12

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 7 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 19 augusti 2010 www.publicaccess.se ledare: Ett hopplöst val Mediefrågornaliggerlångtutanförlistanövervalfrågor.MenärverkligenSverigefulländatifrågaomdemokratiochyttrandefrihet?Ärradioochtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2009 www.publicaccess.se ledare Öppna etern för det civila samhället Svenskmediepolitikärmärklig.Alltskallalltidseutsomdetalltidhagjort.Alltintressefokuseraspåpublic

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 www.publicaccess.se ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 9 februari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 9februari2011 www.publicaccess.se ledare Marknaden inget för Public service Publicserviceföretagenärnågraavvåraviktigasteochvärdefullastekulturinstitutionerienomvärldsomfortfarandepräglasavkommersialiseringochkorruption,avhotmotyttrandefrihetenochmotdemokratin

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 11 november 2010 www.publicaccess. ledare Skallettvalvarakulitv? Vemvardenstoravinnarenidetamerikanskamellanvalethäromveckan?Republikanskapartiet?Nej.TheTea Party?Nej.VinnarenvarutantvekanFoxNewsskriverKarlFrischiHuffingtonPost.Kanalenlyckadesbättreän

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 21 mars 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 3 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 21mars2011 www.publicaccess.se ledare Public service: Först kvalitet, sedan bredd Kommersialiseringenavpublicservicemåstetaspåallvar.Därförfortsättervimedfrånledartexteni

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 8 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 16september2010 www.publicaccess.se ledare Presstödetärenskamfläck Valrörelsen2010vartristochtråkig.Avsaknadenavideologi,visionerochhelhetssynsamt

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 3 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 12 mars 2010 www.publicaccess.se ledare Politisk ägarstiftelse är hyckleri Idagutserintelängreregeringenordförandeochensuppleantiresp.publicservicebolagutandet

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 9 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 18oktober2010 www.publicaccess.se ledare Svenskadagstidningarnastv tablåer ettfiasko! Flerasidoriensvenskdagstidningkanidagvarareserveradeförtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 6 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 1 juni 2010 www.publicaccess.se ledare Utbildningsradion - en resurs i tiden DåochdåkommerdetuppkravpåattUtbildningsradionskallläggasnedochdessresurserföras

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60

Sveriges Radio P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 17 Privatkopieringsersättning 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 3,88 5,81 7,74 9,67 11,60 Decemberutbetalning 2016 A(x1) B (x1,5) B(x2) D(x2,5) E(x3) Sveriges Radio P1 10 Sveriges Radio 48,25 72,38 96,50 120,63 144,75 09 Bakgrundsmusik utan rapport 91,50 137,25 183,00 228,75 274,50 17 Privatkopieringsersättning

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35

Juniutbetalning 2017 A (x1) B (x1,5) C (x2) D (x2,5) E (x3) Live Disco Totalt 181,45 272,18 362,90 453,63 544,35 Live 110 Konstmusik, liten konsert 22,61 33,92 45,22 56,53 67,83 111 Konstmusik,stor konsert 45,22 67,83 90,44 113,05 135,66 124 Frikyrkan, konstmusik 2,53 3,80 5,06 6,33 7,59 126 CCLI 1,37 2,06 2,74 3,43

Läs mer

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se

Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Myndigheten för radio och TV Att: uppdrag@mrtv.se Svar gällande Myndigheten för radio och TV:s uppdrag om förhandsprövning av nya tjänster FOX International Channels Nordic (FIC) är en del av 21st Century

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58

SR P2 Lokal 10 Sveriges Radio 3,76 5,64 7,52 9,40 11,28 17 Privatkopieringsersättning 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 Total 3,86 5,79 7,72 9,65 11,58 SR P1 09 Bakgrundsmusik utan rapport 52,75 79,13 105,50 131,88 158,25 Total 101,50 152,25 203,00 253,75 304,50 SR P2 09 Bakgrundsmusik utan rapport 1,50 2,25 3,00 3,75 4,50 19 Online/nya medier utan rapport

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september SVT Publik och utbudsanalys Kanal & Tablå Novus Sportenkät Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september Sammanfattning Ja eller Nej till Sportlista Ja

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU

SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU SAMMANFATTNING... 3 SVERIGES RADIO ETT NYTT MEDIELANDSKAP KRÄVER NYA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 1. FÖRÄNDRINGAR SOM BÖR GENOMFÖRAS NU... 4 1.1 Beakta utbudet på webben... 4 1.2 Berwaldhallen... 6 1.3 Beslut

Läs mer

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag

Närradions riksorganisation. Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Remissvar, 2008:116, En ny radio och TV-lag Närradions riksorganisation, NRO, har tagit del av utredningens betänkande och vill lämna följande tankar, idéer och synpunkter till beslutsfattarna inför beslutet

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern

1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern British Broadcasting Corporation Historia 1922 BBC grundas. Kallas idag public service-modern 1935 BBC börjar sändas på TV, förr var det endast radio. Företaget stod bakom den första nationella TV-kanalen

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Decemberutbetalning 2014

Decemberutbetalning 2014 Decemberutbetalning 2014 Minutvärden (kr/minut) Radio-, TV- och filmavräkning, 2014/1 2014-12-16 Online- och bioavräkning, kvartal 3 2014 Avräkningsområde Minutersättning per gradering A (x1) B (x1,5)

Läs mer

Motion till riksdagen 1988/89:K409

Motion till riksdagen 1988/89:K409 Motion till riksdagen 1988/89: av Bengt Westerberg m. fl. (fp) Radiooch TV Mot. 1988/89-411 Inledning Enligt folkpartiets mening skall radio och TV i första hand ses som medel att fördjupa och förstärka

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 5 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 5 maj 2010 www.publicaccess.se ledare Haverifördanskradiopolitik DetserutsomDanmarksRadiosP1kanfåenprivatägdkonkurrent,sominteskallreklamfinansieras

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77

Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Stockholm 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkandet Från analog till digital marksänd radio En plan från Digitalradiosamordningen SOU 2014:77 Teracom Boxer Group AB (fortsättningsvis

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE ANVÄNDBAR ANVÄNDBAR ALLA PROGRAMBOLAG RÄTTIGHETER KRAV SE HÖRA LÄSA FÖRSTÅ TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

MEDIER. Karin Fahlquist

MEDIER. Karin Fahlquist MEDIER Karin Fahlquist Medier KANAL som används för förmedling av Kommunikation Underhållning Teknologier som kommunicerar något till en publik Massmedia En kanal som når många människor (ungefär) samtidigt

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten

Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Samråd om hur UHF-bandet ska användas i framtiden: Lamyrapporten Fields marked with are mandatory. Fält markerade med är obligatoriska. 1 Om dig som svarar g svarar som privatperson företrädare för en

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio

Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio remissvar på Ds 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio MTG Radio ( MTG ) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på DS 2016:23 Vissa frågor om kommersiell radio. Med anledning av

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 20 februari 2012 God försäljningstillväxt och starkt tittarår för TV4-Gruppen TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2011 TV4-Gruppen ökar omsättningen, men minskar resultatet

Läs mer

Förändrad statistisk redovisning av public service

Förändrad statistisk redovisning av public service PUBLIC SERVICE 1 (5) 2017-12-14 Johan Norberg Nationalräkenskaper Förändrad statistisk redovisning av public service I september 2019 kommer SCB ändra redovisningen i nationalräkenskaperna avseende radio-

Läs mer

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg reportage Radio Text & foto: Håkan Lindberg Sveriges Radio i Göteborg. Intervju med Lars Mossberg Framtidens Radio Lars Mossberg jobbar med utvecklingsfrågor på Sveriges Radio. Det är en miljö av ständiga

Läs mer

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019

Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Konstitutionsutskottets yttrande 2013/14:KU3y Bildning och tillgänglighet radio och tv i allmänhetens tjänst 2014 2019 Till kulturutskottet Kulturutskottet beslutade den 22 oktober 2013 att ge konstitutionsutskottet

Läs mer

Radio och TV - förr och nu

Radio och TV - förr och nu Radio och TV - förr och nu Radion hur började det? Marconi 1901 1:a världskriget USA ledande Sverige: Radiotjänst 1925 PRINCIPER SOM STYRDE RADIOTJÄNST 1925 Staten ska ge ramar för verksamheten men inte

Läs mer

Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar

Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/00616, 646 och 647 SAKEN Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar för år 2014 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Läs mer

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3292 av Andreas Norlén m.fl. (M) Motverka hybridkrigföring i form av propaganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); SFS 2007:1289 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

1/5. BESLUT 2015-10-26 Dnr: 15/01355 SAKEN BESLUT SÄNDNINGARNA

1/5. BESLUT 2015-10-26 Dnr: 15/01355 SAKEN BESLUT SÄNDNINGARNA 1/5 BESLUT 2015-10-26 Dnr: 15/01355 SAKEN Eurovision Song Contest: Semifinal 1, 2015-05-19 samt Eurovision Song Contest: Semifinal 2, 2015-05-21, SVT1, sändningar från en musiktävling; fråga om otillbörligt

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613

Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 Kommentarer till verksamheten. Emitor Holding (publ) AB Org.nr: 556643-6613 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari - 31 december 2005 (jämförelesesiffor 2004 avser Emitor AB) Kommentarer till verksamheten. Finansiell

Läs mer

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB

SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Appendix 2. The Charter issued to Sveriges Television AB for the period 2007-2009. Bilaga SÄNDNINGSTILLSTÅND FÖR SVERIGES TELEVISION AB Utbildnings- och kulturdepartementet 2006-12-21 Tillståndets innebörd,

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Effnet Holding AB (publ)

Effnet Holding AB (publ) Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnet Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetkoncernens omsättning för det tredje kvartalet uppgick till 6,2 (4,5). Omsättningen

Läs mer

Viasat Film AB ska därför senast detta datum:

Viasat Film AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02828 Viasat Film AB Box 17104 104 62 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Viasat

Läs mer

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011

Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 Svenska Filminstitutet Box 27126, 102 52 Stockholm Besök: Filmhuset, Borgvägen 1-5 Telefon: 08-665 11 00 Fax: 08-661 18 20 www.sfi.se 2011-08-10 Slutsatser av Digitalt projekt 2010 2011 1. Inledning Med

Läs mer

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg

Kan väljas bort (zappa) Hög impact. Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Kapitel MDK A Tv-reklam Fördelar Nackdelar Påverkar flera sinnen Dyrt Når nästan alla Kan väljas bort (zappa) Hög impact Begränsad tid den visas (oftast 30 sekunder) Högt kom-ihåg Når inte alla grupper

Läs mer

Public service-publiken i dag och i morgon

Public service-publiken i dag och i morgon Public service-publiken i dag och i morgon Åsa Nilsson Institutionen för journalistik & masskommunikation (JMG) SOM-institutet Göteborgs universitet MMS 7: 15 tv-kanaler-i-topp (daglig räckvidd i procent)

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars Delårsrapport januari mars JANUARI MARS I SAMMANDRAG Intäkter 1118 (963) EBITDA 171 (171) EBITDA marginal 15% (18%) Rörelseresultat 75 (67) Rörelsemarginal 7% (7%) Resultat efter

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Förvaltningstraditioner. Karlsson kap 7

Förvaltningstraditioner. Karlsson kap 7 Förvaltningstraditioner Karlsson kap 7 1 2 Globalisering New Public Management har spritt sig över hela västvärlden Men det betyder inte att offentlig förvaltning ser likadan ut över hela världen Skillnaderna

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Din guide till upphovsrätten

Din guide till upphovsrätten Din guide till upphovsrätten Därför upphovsrätt Upphovsrättslagen Upphovsrätten är ett viktigt instrument för kulturell utveckling och fritt skapande. Den bidrar till ett brett och mångfacetterat kulturliv

Läs mer

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet

Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Kultur för alla? Om tillgänglighet, interaktion och integritet Auktionsverket Kulturarena 12 13 november 2015 Vad behövs för att fler ska ta del av och delta i det offentligt finansierade kulturlivet?

Läs mer

Framtidens radio, DAB & kostnader Konvergens. Innehåll. Lars.Jonsson@sr.se. Lite om metadata DAB = Digital ljudradio Lite om DRM= Digital radio för KV

Framtidens radio, DAB & kostnader Konvergens. Innehåll. Lars.Jonsson@sr.se. Lite om metadata DAB = Digital ljudradio Lite om DRM= Digital radio för KV Framtidens radio, DAB & kostnader Konvergens Lars.Jonsson@sr.se Föreläsning KTH 2003-09-29 1 Innehåll Lite om metadata DAB = Digital ljudradio Lite om DRM= Digital radio för KV Kostnader för radio via

Läs mer

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010

Medieutveckling. Medieutveckling 2010. Medieutveckling 2010 Medieutveckling 2010 Ett vanligt dygn ägnar svenskarna i åldern 9-79 år närmare sex timmar av sin tid åt att ta del av utbudet i olika medier. Totalt sett är det fortfarande tv och därefter radio som är

Läs mer

Undersökning: Konkurrensen från public service

Undersökning: Konkurrensen från public service Undersökning: Konkurrensen från public service Bakgrund Sammanlagt har 62 personer svarat på frågorna. Undersökningen har utförts av Alstra. Undersökningen genomfördes mellan 19 januari till 16 februari

Läs mer

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui

Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson. Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Massmedier ur ett lokalt perspektiv: Emilia Abrahamsson Erika Olsson Ida Jonsson Evelina Kempa Robin Karlsson Ann Svensson Leila Bouchaoui Henrik Tindefjord Josefin Andersson Fredrik Blom Radio Historia

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg november 2017

Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg november 2017 www.pwc.se Skatter i en digitaliserad värld Kunskapsdagarna Göteborg #kunskapsdagar Ser tre stora skattetrender idag 01 02 03 Fortsatt sänkta bolagsskatter Utvecklingsländerna tar en ökad andel av vinsten

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

2/17. Innehållsförteckning

2/17. Innehållsförteckning 2015-12-17 Sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2014 30

Läs mer

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007

SIFO Radioundersökningar. Rapport II 2007 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2007 RADIOLYSSNANDET I HELA RIKET SAMT STOCKHOLM, GÖTEBORG OCH MALMÖ Undersökningsperioder: Hela Riket 8/1-18/3 2007 Lokala områden 2/10-10/12 2006, 8/1-18/3 2007 SIFO

Läs mer

Förhandsprövning av nya tjänster: Förslag på svensk modell

Förhandsprövning av nya tjänster: Förslag på svensk modell Förhandsprövning av nya tjänster: Förslag på svensk modell Rapport till Kulturdepartementet 20 januari 2010 Till chefen för kulturdepartementet, Lena Adelsohn Liljeroth I proposition 2008/09:195 Utveckling

Läs mer

Nya villkor för public service SOU 2012:59. Sveriges Radios remissvar

Nya villkor för public service SOU 2012:59. Sveriges Radios remissvar Sveriges Radio AB Nya villkor för public service SOU 2012:59 Sveriges Radios remissvar 21 januari 2013 Inledning Public service-kommittén har på kort tid utfört ett mycket omfattande utredningsuppdrag.

Läs mer

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag

Kyrkomötet beslutar att motion 2015:66 är besvarad med vad utskottet anfört. Motion 2015:66 av Anna-Karin Westerlund m.fl., Eget produktionsbolag Kyrkomötet Kyrkomötet Kyrkolivsutskottets betänkande 2015:15 Eget produktionsbolag Sammanfattning I detta betänkande behandlas motion 2015:66 Eget produktionsbolag. Motionärerna vill ge kyrkostyrelsen

Läs mer

Melodifestivalen, SVT1, , en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden

Melodifestivalen, SVT1, , en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT 2016-10-03 Dnr: 16/00765 SAKEN Melodifestivalen, SVT1, 2016-03-12, en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT Sändningen fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Den 16 juni 2011 beslutade alliansregeringen tillsätta en utredning om Radio

Den 16 juni 2011 beslutade alliansregeringen tillsätta en utredning om Radio Public service i radio och tv en politisk fråga? Public service i radio och tv en politisk fråga? Lennart Weibull Den 16 juni 2011 beslutade alliansregeringen tillsätta en utredning om Radio och tv i allmänhetens

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:151

Regeringens proposition 2011/12:151 Regeringens proposition 2011/12:151 Ändringar i radio- och tv-lagen Prop. 2011/12:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2012 Carl Bildt Beatrice Ask (Kulturdepartementet)

Läs mer

Närradio & när-t V i fokus

Närradio & när-t V i fokus Närradio & när-t V i fokus Närradio och när-tv i fokus Radio- och TV-verket 2007 ISBN 978-91-85229-20-8 Dnr 37/2007 Redaktör: Skribenter: Grafisk form: Foto: Peter Schierbeck Eva Bengtsson, Hans Cederroth,

Läs mer

Statistikrapport 2014-01 Januari 2014

Statistikrapport 2014-01 Januari 2014 Statistikrapport 2014-01 Januari 2014 Framtagen av: Johan Fröberg Chef, Analys & statistik 2014-03-12 1 (6) Ny period för redovisning Från och med januari 2014 övergår vi till att redovisa besök och intäkter

Läs mer

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL

Mobil sjöfart Mobil luftfart Landmobil radio Radiolänk Radionavigering & lokalisering Rundradio Amatörradio Privatradio SRD MIL PTS Inriktningsplan för spektrumhantering PTS inriktningsplan beskriver nuvarande användning i olika frekvensband och planerade förändringar på några års sikt samt tilldelningsform som har använts/planeras

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03- 20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13

Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Radiobranschen Remissvar Box 34108 100 26 Stockholm 2009-02-13 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Radiobranschens yttrande över Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter: Slutbetänkande

Läs mer

Kvartalsredogörelse, Q3. 29 november 2013. Community Entertainment

Kvartalsredogörelse, Q3. 29 november 2013. Community Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 29 november 2013 unity Entertainment Kvartalsredogörelse, Q3 29 november 2013 SIFFROR FÖR Q3 2013 Januari-september 2013 för CEAB-koncernen (2012 inom parentes för jämförelse).

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG.

Aktierna i MTG handlas på Nasdaq under symbolen MTGNY samt, sedan den 3 maj 1999, vid Stockholms Fondbörs under symbolen MTG. MODERN TIMES GROUP MTG AB ("MTG") Delårsrapport 1999 1 januari 30 juni 1999 Modern Times Group MTG AB ("MTG") (Nasdaq; MTGNY) (Stockholms Fondbörs; MTG), redovisar idag, måndagen den 16 augusti 1999, resultatet

Läs mer

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02810 TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Läs gärna mer på annons.se

Läs gärna mer på annons.se FOTBOLLEN. Vi vet att reklamavbrotten i fotbollspausen kan kännas rätt jobbiga. Men innan du önskar reklamen dit pepparn växer, får du gärna funra på vad n betyr för fotbollen och dina möjligheter att

Läs mer