PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik"

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven idagbehovavenriktignyhetstimmeinågonavdestorasvenskatv kanalerna.förtv4ärdettaen omöjligtankeeftersommanmåsteslängainreklamfleragångerunderentimmeochdååterstår bara45minuteravtimmen.ochdeamerikanskakanalersomsänderpåsvenskafrånlondonskallvi inteenstänkapå.somsvenskafolketsegentvärdetförståssjälvklartattsverigestelevisionfårta ansvaretförattgeossennyhetsspäckad,analyserande,tankeväckandeochgärnaävenunderhållande60minuter.medmersomkommerinfrånhelalandetutanförhuvudstadenochfrånhelavärlden iövrigt. FörnågraårsedangjordemanvalhäntaförsökattskapanågonslagsnyhetstimmeavAktuellt.Men detfölldåpåattsåmyckettidbehövdesförallunderhållningsomskulleinpåprimetimeförkonkurrensmeddekommersiellakanalerna.nufinnsisvt2enbartenhalvtimmekl21somoftastupptasav en10 15minutersanalysavettämneochsedanåterstårenmagerkvartövrigavärldenochvädret. Felproportioner.Inteensennyhetshalvtimme! Menhurärdetdå19 20iSVT1?Ja,härharvipåvardagarKulturnytt1900,regionalanyheter1915 ochrapport1930.sermycketbrautpåpapperet,meninteirutan.densomvillhaennyhetstimme riskerarnämligenattfåsammanyhetinyllet2 3gångerundertimmen.Dettagällersärskildomman boristockholm,vilketjumångagör.detärskrattretandehurabc Nyttkantauppenriksnyhetbara förattdenhänderjustistockholm.enstorkulturbegivenhetpåoperanellerstockholmsfilmfestival kanskekommandeguldbaggegalankommersäkerligeniallatrenyhetssändningarna. Detsaknastydligenallssortskoordineringmellanredaktionernatrotsattdesitternäravarandraitvhuset.Dagsattsättasignertillsammansochskapaensammanhållennyhetstimme19 20därKulturnyttochregionalnyttgärnakanbytaplatsmedvarandra.Alltidmanspararinpåattinteköraen nyhettvåellertregångerkananvändastillattgeossännuflernyheterochanalyser. SVTharalltförattbyggauppenriktignyhetstimmeavklass.Detfinnspengar,mycketkompetent personalochgottomsändningsutrymme.detsomsannoliktsaknasärdemodigaochvisionäracheferna,somförstårattsvtharettalldelessärskiltsamhällsuppdrag.beslutsfattaresomocksåfattar; attdetfinnsenstordelavpublikensomharkravochförväntningarpåsitttv företagsärskiltiljuset avdenseriösadagspressenalltmerförsvagadeställning.allmänintressetkräverettpublicistisktlyft avpublicservice televisionen.ochförsökintekommaundanmedatthänvisatillnätet... Redaktör&Ansvarigutgivare:ChristerHederström Redaktionsråd:GunnarBergvallochOlaStockfelt,Teknik&Distribution:Ideosphere Omabonnemangochannat:http://www.publicaccess.se

2 radio och television EBU varnar för nedskärningar i public service Budgetsnedskärningarhotarpublicservicebolagensoberoende,uppdragochexistens menareuropeanbroadcastingunion.ebu nämnerbl.a.dekraftigabesparingarnaikosovo,litauen,polenochungern.ebu chefen JeanRéveillonuppmanariettbrevLitauens presidentochpremiärministerattdratillbaka ettförslagomattsänkaanslagentillpublic servicemedytterligare19%.iettannatbrev berebukosovosregeringattåterinföratvlicensen.endelregeringaranvänderfinanskrisensomenursäktförattdranedpåanslagen tillennivåsomhotarpublicservice bolagens oberoendeochgördetomöjligtfördematt utförasinauppdrag"sägerebu:sordförande Jean PaulPhillipot. VidEBU:sårsmötekommanöverensomett projektsomskahjälpamedlemsföretagmed särskiltstoraproblemnärdetgällerekonomi, teknik,politikellerprogramverksamhetbl.a. fritillgångtill500tv programavhögkvalitet. Samarbetenmellanenskildamedlemsföretag skauppmuntrasochdetblirdessutomen särskildsatsningpådigitalinfrastruktur.(radionytt) Förändringar i svenska radio- och tv-lagen Regeringenharfattatbeslutomenlagrådsremissmedförslagtillnyradio ochtv lag. Dennyaradio ochtv lageninnebärmånga förbättringarochförenklingarjämförtmed tidigarelag,sägerkulturministerlenaadelsohnliljeroth.genomdennyalagengenomförseu direktivetomaudiovisuellatjänsteri svensklagstiftning.blandannatförenklasbestämmelsernaomplaceringavreklamoch reklamavbrott,samtidigtsomregleromproduktplaceringochnyaannonsteknikerinförs. Tillämpningsområdetförlagenutvidgastillatt omfattaallaaudiovisuellatjänsteroavsett sändningsteknik.ettsyftemeddenyareglernaärävenattökatillgänglighetenförpersonermedfunktionsnedsättning,genomatttvsändningarochbeställ tvihögregradgörs tillgängligagenomtextning,tolkningellerliknande.förändringarförkommersiellradio ochnärradioföreslåsockså(redovisasunder avdelningenradio)ochföricke kommersiell lokal tv(seavdelningentelevision). Ny myndighet för radio och tv Isinlagrådsremissförelårregeringenenmer effektivochändamålsenligmyndighetsstrukturgenomattradio ochtv verketoch GranskningsnämndenförradioochTVbildar ennygemensammyndighetradio ochtvmyndigheten.regeringenvillattmyndigheten lokaliserastillstockholm.densärskiltsammansattagranskningsnämndeninordnassom särskildabeslutsorganidennyamyndigheten. Tidigarehardetdiskuteratsattävenandra mediemyndighetersompresstödsnämnden, BiografbyrånochMedierådetskulleinordnasi detta,mendetblirinteaktuelltdennagång. Regeringenlämnarenpropositiontillriksdagenvårenochdennyalagenträderikraft1 juli2010. Helalagrådsremissenfinnspå JK lägger ner utredning mot Sverigedemokrat "Detärfaktisktattislamärdetstörstahotet förvårtsamhälle sadesamuelälgemalmi Växjökommunfullmäktigeioktober.UttalandetanmäldesförhetsmotfolkgruppavsocialdemokratenGunnarStorbjörkförhetsmot folkgrupp.jkgördockingentingåtdenanmälansomlämnatsin.anledningenärheltenkelt attjkanserattuttalandetsomspredsvianärradioochöppnakanaleninteomfattasav yttrandefrihetsgrundlagen.jkskriverattom detärnågonmyndighetsomskautredaom Älgemalmsuttalanderördesigomhetsmot folkgruppellerinte,såärdetpolisochåklagare.jktilläggerdockisittbeslutattettliknandeuttalandefrånsverigedemokraternaspartiledarejimmieåkessoniendebattartikeli Aftonbladet,därhanskrevatt muslimernaär vårtstörstautländskahot"inteansågsvara hetsmotfolkgrupp.(smålandsposten) BBC-anställda vill inte flytta från London BBC utlokaliserar nu fem programavdelningar till sitt nya produktionscenter MediaCity Salford utanför Manchester. Mindre än hälften avpersonalenpå924personergårmedpåatt flytta.minstbenägenhetattflyttahardesom arbetar på BBC Learning(motsvarande svens

3 kaur)26%ochbarnavdelningen31%medan sportenärmervillig(58%).förattunderlätta fördesomgårmedpåattflyttaochsomäger huserbjudslånupptill80%avhusvärdet. Förutomde428somflyttarfrånLondonskall 800flytta2011frånbolagetskontoriManchester.BBCNorthwilldeliverahugeboostto ourcreativeeconomyinthenorthofengland, andbringthebbcclosertoouraudiences, sägerentalesmanförbbc.(mediaguardian) Public service köper konst för 45 miljoner BBCharkritiseratsföratthalagtutmiljontals pundavlicensbetalarnaspengarpåkonstverk isittnyahuvudkontor.broadcastinghouse genomgårnuenomfattandeombyggnadför 813miljoner.Konstverkenkostar 4miljoner (ca45miljonerkr).ombyggnadenärredantre årförsenadochligger 20miljoneröverbudget.(MediaGuardian) BBC och British Library går samman om att öppna sina arkiv BBCochBritishLibrary(motsvarighetentill svenskakb)samarbetaromdigitaltteknikprojektisyfteattöppna institutionernasstora arkivförallmänheten. Dethandlarom150enheterBritishLibrarysarkivinsamladeunderde gångna250årenochenmiljontimmarradio ochtvsombbcharsäntutsedan1922.de bäggeinstitutionernakommerattbildaen gemensamstyrkommittéförattutvecklaen samladstrategiifrågaomupphovsrättsadministration,distributionavarkivmaterialoch tekniskafrågorsomdigitaliseringochlagring. UnlockingthewealthofcontentintheBritish LibraryandBBCarchivesisagreatopportunity aswellasanimmensechallenge, sägerbbc chefenmarkthompson.itisvitalwepartner,harnessingthepowerofdigitaltechnologytogivethepublictheaccess theydeserve.(mediaguardian) television Sony satsar stort på 3D under fotbolls-vm FIFAharmeddelatattkommandeVMturneringiSydafrikakommeratttv sändasi 3D.ManhartecknatettavtalmedSonyom attleverera3dtvfrånupptill25matcher. Thispropelsthefootballfanintoawholenew viewingdimensionandmarksthedawningof anewerainthebroadcastingofsport,säger FIFAgeneralsekretareJeromeValcke.Att mångaocksåkommerattkunnasematcherna i3därdocktveksamteftersomdetännufinns få3d klaramottagarepåmarknaden.sony räknardock medattdetta främjar3dteknikensom manräknar medskallbli bolagets kommande$10 miljardersaffär. Ihöstas meddelade ocksåsonyatt maniårkommerattlanseraen3d klarbravia LCDTV.3Dviewersaroundtheworldwillfeel asthoughtheyareinsidethestadiumsin SouthAfrica,watchingthegamesinperson. sägersonysvdstringer.(tvtechnology) Vidaresändningsplikt av tv även i koppartråden I sin lagrådsremiss föreslår regeringen att undantagetfrånvidaresändningspliktentas bortnärdetgällerenanläggningdärtvprogramförsframtillabonnenternamed hjälpavdigitalteknikgenomettallmänt kommunikationsnätsombeståravparkabelav metall(s.k.xdsl nät).dettaärvadsomallmäntkallaskoppartråden.undantagetfrån vidaresändningsplikthargälltomnätetendast användsförattföraframettbegränsatantal tv program.f.n.ärteliasoneraabdendominerandeoperatörenförtv sändningarisådananät.bolagetnumeraerbjuderabonnemang förettrelativtstortantaltv program,sammanlagtca70olikaprogramtjänster.denteoretiskatekniskaräckviddenfördettanätär 3

4 cirka2,7miljonerhushåll.f.n.harbolaget drygt300000abonnerandehushåll. Regeringenanserattutvecklingenavdistributionavtv programviaxdsl nätdesenaste årenharvaritsådanattdetnusaknasanledningattgenerelltundantasådanaanläggningarutvecklingenkaninnebäraenriskförinlåsningseffektixdsl nät.härtillkommerattlagstiftningensålångtsommöjligtbörvarateknikneutral. Öppna Kanaler får must carry i digitala nät och bredbandsnät Ilagrådsremissen,sominnebärenanpassning tilluso direktivet,fårbegreppettrådsändning envidgaddefinition.dettainnebärattskyldighetenatttillhandahållautrymmeförlokala kabelsändarföretagskagälladesomägereller påannatsättförfogaröverettelektroniskt kommunikationsnät.tidigareavsågs enanläggningförtrådsändning d.v.s.kabel tv.nu inkluderassåvältelefonnätetförfasttelefoni (koppartråden)ochinternet.medsändning genomtrådavses,tillskillnadfrånsändning genometern,sändninggenomensärskiltanordnadledare.telefonnätetförfasttelefoni ochkabel tv nätetärexempelpåtrådnät. KommunikationviaInternetskertillövervägandedeltrådbundet.Dennyabestämmelsen blirdärmedenligtregeringenteknikneutral. Dessutommåstedenoperatörsomförfogar överettelektronisktkommunikationsnätoch sominätetvidaresändertv programtillallmänhetenmedbådeanalogochdigitalteknik tillhandahållasåvälanalogtsomdigitaltsändningsutrymmefördelokalakabelsändarföretagen.dettainnebärattettkabel tv bolag, somcomhem,måstedistribueradenlokala öppnakanalensåvälidetgamlaanalogautrymmetsomviadigitalboxen.iochmeddetta kommeröppnakanalerattometthalvårkunnanåbetydligtflerhushållänhittills.den endaplattformensomännusaknas,tillskillnadmotidanmarkochnorge,ärmarksänd digital tv. Regeringenföreslårocksåattdenmissvisande benämningen lokaltkabelsändarföretag ersättsmedlokalkabelsändarorganisation. Radio ochtv verketsförslagom när tvsammanslutning vannintegehörhosnågoninstans. Föreslagen lagtext Sändningsutrymme för TV-program från lokala kabelsändarorganisationer 5 Desomägerellerannarsförfogaröverett elektronisktkommunikationsnätsomanvändsför överföringavtv sändningartillallmänhetengenomtrådochsomminst100avdehushållsomär anslutnatillnätetanvändersomsitthuvudsakliga medelatttaemottv sändningarska,ivarje kommundärdeharettsådantkommunikationsnät,kostnadsfritttillhandahållaettsärskiltbestämtutrymmeförsändningaravtv program frånenellerfleralokalakabelsändarorganisationersomharförordnatsavradio ochtv verket. InätdärTV sändningarskermedbådeanalogoch digitalteknikskautrymmeförsändningaraven lokalkabelsändarorganisationtillhandahållasmed bådeanalogochdigitaltsändningsteknik. Öppna Kanalen fick tre år till i Göteborg Radio &TV verketharförordnatföreningen ÖppnaKanaleniGöteborg(ÖKG)attfåsändai kabelnätetytterligaretreårt.o.m.2012.stadenhargenomidrotts ochföreningsförvaltningenocksåbeviljatettfortsattdrifts och verksamhetsbidragför2010om kr vilketäroförändratbeloppfråntidigareår. ÖKGstartadesinasändningar1995ochnår idag230000hushålligöteborg,partille, MölndalochKungälv. Fler nordiska lokal-tv-stationer läggs ned Inästanvarjenyhetsbrevunder2008harrapporteratsomnedläggningavkommersiella lokal tv stationer.dennegativautvecklingen fortsätter.enavdesistakvarvarandenorska TVRomerikeladesnedvidårsskiftet.ISverige slutarenligtttela.setvfyrstadnuattsända. Detfinnsintepengartillattdrivakanalen vidare.tvfyrstadharsäntlokal tviolikaformersedan1993.undertioårvarkanalenen avtv4:slokalkanaler,ochsedan2002sänder manviacomhemskabelnät.sändningarnahar dygnetruntnåttlysekil,uddevalla,vänersborgochtrollhättan.frånårsskiftetfördubblarcomhemkanalhyran.enligthansottosson somdrivertvfyrstadvarnedläggningsbeslutetingetattensreflekteraöverefterbeskedet.detinnebärenhalvmiljonimerkostnad. 4

5 Dentröskelnäralldelesförhög,depengarna finnsinte.comhemhänvisartillenmarknadsanpassningavprisernaochfördyradesändningsavgifter,enförklaringhansottossoninte germycketför.utvecklingenhartvärtomvarit attteknikenharblivitbilligare.mendetgår inteattförhandlamedcomhem,detärde somsätterhyran. TVFyrstadlevervidareienannorlundaform. Sedanslutetavnovembersändermanvia nätetpåtvvast.se.sommedlemsföreningfria Fantasiersändermanickekommersielltäven viaöppnakanalenigöteborg. Tysk kommersiell tv hotar public service med EU JürgenDoetz,ordförandefördentyskaorganisationenförprivatägdatv företagvprt, hotarmedattinlämnaformellaklagomåltill Europakommissionenifrågaomdestatligatvavgifterna.Hanmenarattpublicserviceföretagensnedvriderkonkurrensengenomattge siginpåmarknadenförinternettjänster.bl.a. harardnyligenmeddelatattmankommer atterbjudasittnyhetsprogrampåkvällarna Tagesschausomenmobiltelefonapplikation. FDP regeringenskoalitionspartner haren förändringavtv avgiftssystemetpåsinagenda.(thelocal) Fakta:PublicserviceiTysklandfinansieras medbådetv licensochreklam. Fri kabel-tv på danska datorer KabelbolagetYouSeegernugettsinabredbandskunderheltfritillgångtilltvviasina datorer.kundernakansede30mestpopulära tv kanalernapådendanskamarknaden.när tjänstenyouseeweb tvärfulltutbyggd kommerdeocksåattfåtillgångtillenkomplettmotsvarighettillyouseestretv paketi kabelnätetvaravdetstörstaerbjudermerän 50kanaler. YouSeeärblanddeförstakabeltv bolageni världensomlåterdistribueratvpådetöppna internetd.v.s.somwebb tv.ävenicke kunder kanköpainsigpåyouseeswebb tv,menutbudetärbegränsattill23kanaler.dettakostar DEK39perdygnellerDEK199permånad.Alla bredbandskunderhardessutommöjlighetatt hyradesenastespelfilmernafrånyouseecinema.herognuhandlerdetforosomattil bydevoreskunderenunikkombinationaf bredbånd,musikogtv,somingenandrekan konkurreremed.pålængeresigthandlerdet omatforberedeospå,atdetgradvistbliver mereogmerealmindeligtatsetvellerleje filmviacomputeren,sägerulflundpåyou See.http://www.yousee.tv TV3 och Kanal 5 fällda av brittisk mediemyndighet Ofcomärdenmyndighetsomutövartillsyn överprogramföretagsomäretableradei Storbritannienbl.a.TV3ochKanal5.Dessahar fälltsavofcomförattifemrespektivefyrafall säntreklamliknandesponsringsmeddelanden. Enligtdetbrittiskaregelverketskasponsringsmeddelandenklartgåattskiljafrånreklam.Sponsringsmeddelandenfårinteinnehållareklammeddelandenellerandrauppmaningarochfårinteuppmuntratillförhyrning ellerköpavsponsornsellerentredjeparts produkterellertjänster.utländskaprogramföretagomfattasinteavsvenskareglerutanska normaltföljareglernaidetlanddärföretagen äretablerade.sändningarnatillsverigekan därförinteprövasavgranskningsnämnden. Enligtenöverenskommelsevidarebefordrar GRNanmälningarmotprogramföretagsomär etableradeistorbritannientillofcom.idefall OfcomgranskarprogrammetrapporterasresultatettillGRN. Alla garanteras fri digital-tv i Australien Allaaustraliensareoberoendevarilandetde borkommernuattfåtillgångtillvarjefridigitaltv kanal f.n.finns16sådana.regeringen satsara$40miljoner(sek25,7milj)peråri fyraårpåendigitalsatellittjänstförtittare utanförtätbefolkadeområdenochhardessutomkommitöverensmedtv bolagenomatt uppgradera100regionalaanalogasändaranläggningar.thisisafantasticoutcomefor peopleinregionalaustralia,manyofwhom areinblackspotareasandhavereceivedlimitedtelevisionservicesformanyyears,säger kommunikationsministerstephenconroy. (ABCNews) Miljö-tv startar i Vietnam VTC14 ensärskildtv kanalförmiljöochnaturkatastrofskydd startadevidårsskiftet. Kanalenssyfteärattökaallmänhetensuppmärksamhetompåverkanavnaturkatastrofer,epidemierochmiljöförstöringliksomatt 5

6 geinformationochkunskapomhurman skyddarsigochlindrardessahändelser.kanalensänderuppdateradinformationomväder, miljö,trafikochhälsovårdliksominformation ompartietochstatenspolitikpådessaområden.enligtinternationellstatistikförlorar Vietnamca5,5%avsinBNPvarjeårp.g.a. naturkatastrofer,epidemier,trafikolyckoroch miljöskador.(voiceofvietnamnews) Brittisk tv-kris: Kvinnorna fick ta smällen Nedskärningarnaibrittiskatv industrinhari höggraddrabbatkvinnligtanställdaenligt MediaGuardian.Enundersökningvisarattmer än5.000kvinnorharmistjobbinomtvsektorndesenasteåren.motsvarandetalför mänär300.statistikenomfattarfastanställdaochlångtidsvikariervidtv kanalernabbc, ITV,Channel4,ChannelFive,Sky,UKTVoch VirginMedia. Georgia lanserar ny ryskspråkig kanal Detgeorgiskapublicservicebolagetsänder sedanårsskiftetsinnyaryskspråkigatv kanal FirstCaucasusTV,påinternet tv.com mednyhetsprogram fyragångerperdag.inomkortsänderman ocksåviasatellit.70%avprogramutbudet kommerattägnasgeorgiaochrestenövriga världen,rysslandochnorrakaukasien.first Caucasuskommerocksåattsändaviakabel ochsändaradiodessutom.(azerbaijanpress Agency/ITAR TASS) radio Villospår för svensk radio: Vissa lättnader för kommersiell radio, men Isinlagrådsremissföreslårregeringenvissa lättnaderförkommersiellradio.dessasyftar tillattskapaförutsättningarförlivskraftiga radioföretagochbidratillmångfaldenoch konkurrensenpåhelaradioområdetheterdet. Åttaårigatillståndsperioder,slopadeinnehållskravochförbättrademöjlighetertill sponsringärnågraavdelarnaidetnyaregelsystemet,somocksåinnebärattallatillstån denutlysespånyttgenomslutnaanbudsförfa randenvidtillståndsperiodernasslut.närdet gällerfråganomeventuelltsänktakoncessionsavgifter somförvissatillståndshavare kanvaraenekonomiskbördasomreducerar derasmöjligheterattutvecklaverksamheten avserregeringenattåterkommai2011års budgetproposition.eftersomutvecklingsmöjligheternaifm nätetärbegränsadevillregeringenskapaförutsättningarförenmarknadsdrivenutvecklingavdigitalradio.därförfinns ocksåförslagtillreglerförtillståndsgivningför digitalkommersiellradio. ChristerModig,viceVDpåMTGRadio,ärenligtRadionytt,besvikenöverregeringenslagrådsremiss.Gårdenigenomsåkandetledatill enrättsligprocess.detverkarsomomvihar pratatfördövaöron.dehartolkatsakensämreänvadjaghartrott,sägerchristermodig.i lagrådsremissenharövergångsperiodenförlängtstillåttaår,menkoncessionsavgifterna sänksinte.justitiekanslernhartidigarekommenteratutredningenochsagtattsänkta koncessionsavgifterunderfyraårförmodligen inteärtillräckligtförattkompenseraetttillbakadragandeavtillstånden,sägermodig. Hantrorintehellerattbranschengynnas märkbartavslopadereglerkringsponsring ochlokaltinnehåll.attdeföreslårattviska kunnasponsra"frökenur"ärjuskrattretande.deharinteensfrågatbranschenhurstora sponsorintäkterförändringarnaskullekunna innebära.dethandlaromkanskeenellertvå miljonerperårochdepengarnakommertroligtvisatttasfråndereklamintäkterviredan har,sägerhan. Omlagrådsremissenblirverklighetliggeren satsningpådab+långtbortaförmtgradio. Markbundendigitalradioliggerfullständigtpå is.vemskaharådattinvesteraiden?regeringenstängerdendörrengenomattbehålla koncessionsavgifternavilketdrabbarallaradiokanaler,ävensr.vifårtittapåandradigitalaalternativistället,gärnasålångtborta frånpolitikensommöjligt,sägerchristermodig. *** 6

7 Riksförbudet för närradion avskaffas: Fritt fram för kommersiella och religiösa nätverk Isinlagrådsremissföreslårregeringenvissa förändringarförnärradion.detblirmöjligtatt istörreutsträckningsändamaterialsominte harproduceratssärskiltfördenegnaverksamhetenochattsändaöverstörreområden. Detskavaratillräckligtattdetfinnssärskilda skälförattsändningsområdetförnärradioska kunnavarastörreänenkommun. Faktaomnärradionidag: Kravpåslopandeavriksförbudetharfunnitsi mångaårinomföreningsradion.detärdock möjligtattdenföreslagnalagändringen kommermångaårförsentfördetcivilasamhället.iställetärliberaliseringengynnsamför privatakommersiellaellerreligiösaintressen somvillsändainätverköverhelalandet.det finnsnämligeningaägarkravpådesomsöker sändningstillståndsom ideellförening. Detfinnsidagca140närradiostationeriSverige.900organisationerharidagsändningstillstånd.Avdessauppskattasungefärhälften varainaktiva.ca25avnärradiostationerna driverprivatägdkommersiellverksamhet somiolikadelaravlandetkonkurrerarmed deofficiellareklamradionätverkenmtgoch SBS.TillskillnadmotMTGochSBSbetalar dessakommersiellaaktöreringasändningsavgiftereftersommansökttillståndsom ideellaföreningar.sverigeärdetendaland ieuropasomtillåterenkommersialiseringav närradion(communityradio). Närradionskapades1980förföreningslivet. Förutomattprivataintressentillåtstaöver frekvensernaharföreningslivetalltsvårare attfinansieraradiostationerna.tillskillnad motibl.a.danmark,frankrike,storbritannienochösterrikefinnsdetingetstatligtstödi Sverige. Merpå Community radio: DRM+ bäst för digitalisering av FM Kommitténförelektroniskakommunikationer inomcept den europeiska samarbetsorganisationenförpostochtele harskickatutpåremiss sinrapport'future possibilitiesforthe digitalisationofbandii ( mhz)'.DenpaneuropeiskaorganisationenCommunityMediaForumEurope skriverisittremissvarattfm bandetsanvändare lyssnarnaochradiostationerna måste göradigitaliseringennogsamteftersomfmteknikenärettmycketutvecklatsystemsom ärhögstuppskattad.detärettenkeltoch flexibeltsystemochmycketkostnadseffektivt. FM mottagareärbilliga,kompaktaochväl spridda;varjehushållharfleramottagarefastslårcmfe:sordförandepieterdewit. CMFEgårmedpåattdetintefinnstillräckligt medfrekvenserpådetnuvarandefm bandet förattallanyaradiostationerskallfåplats. Communityradio(närradio)saknaroftatillräckligtillgångtillFM utrymmeeftersomflertaletfrekvenserredananvändselleräravsatt förpublicserviceellerkommersiellradio.i fleraländersaknasocksåtillräckliglegalterkännandeföratttillräckligtutrymmekanavsättasförvanligtvissmåskaligcommunityradio.digitaliseringkanbidratillattlösadetta problem,menettnyttsystemmåstebyggapå redanexisterandefm teknik,somintekan slåsavförränettnyttdigitaltsystemheltaccepteratsavlyssnarna.underenövergångsperiodmåsteanalogochdigitalradioexistera sidavidsida. Blanddeolikasystemsomredovisatsirapporten;DRM+,HDRadio,FMeXtraochT DAB bedömercmfeattdrm+bästmöterovan nämndakraveninomcommunityradiosektorn.systemetförefallerocksåattvara relativtenkeltochbilligtattsättaibrukbl.a. kanradiostationernasomidagbehållasina egnasändareochfrekvenser.hd RadiokommerantagligenattkrävaenkomplettomplaneringaveuropeiskaFM bandetocht DABär kostsamtochgörradiostationerna,liksomför DAB+,beroendeavmultiplexoperatörer. 7

8 Wewanttoconcludewiththenotionthatnew technologiesaremeanttomakemorepossible.thisalsoappliestothedigitalizationofthe FM band,avslutarpieterdewit.bothaudiencesandradioorganizationsshouldprofitfrom this.alsonewtechnologyshouldservemedia policyandprovidesocialgaininsteadofdictatingmediapolicyandonlyprovidingcommercialgain. Remissvaretifulltextkanhämtaspå Försenad digitalradiostart i Frankrike MediemyndighetenConseilSupérieurdel'AudiovisuelharskjutitframlanseringenavdigitalradiomedljudvariantenavsystemetT DMB.Frånbörjanvardetmeningattman skullekommaigångvidförraåretsslut,men nuskjutsdethelaupptillmittenav2010. Sändningsutrymmenochtillståndsbeslutär gjorda,menbeslutommultiplexerochradiostationerskostnaderförattsändasamtidigt bådeanalogtochdigitaltharförsenatprocessen.fleraprivatägdaradiobolagsomrtl, Europe1,NRJGroupochNextRadioTVärbekymradeöverkostnadernaförattsändaDMB. Ienofficiellrapportberäknasattstationerna måsteutmedytterligare miljoner euroidigitalasändningskostnader.regeringenkommerattgestatsstödförattdethela kommerigångometthalvårförattförsäkra sigattdethåller.attgöranågotannatsägs destabilisera radiolandskapet.(radioworld) Närradiodebatt i överhuset Detfinnsnuöver200icke kommersiellalokala radiostationeristorbritannien.innanjuldebatteradebrittiskaöverhusetochgodkände CommunityRadio(Amendment)Order2010. Blanddefrågorsomtogsuppvarbehovetav attstärkacommunityradiofund.senaste budgetåretfördelades 482,494på33radiostationer. IftheGovernmentarechangingregulations andwishingthecommunityradioindustry well,ihopethatatthesametimetheywill givesomeindicationthatthefundingfor communityradiowillbeimproved.itisallvery welltowishcommunityradiowellandsay whatanimportantpartofthebroadcasting landscapeitisbut,withoutwillingsomeadditionalresourcetoit,itwillbedifficult,particularlyinthecurrentclimate,forittosustain itself,sadelordclement Jones(LibDem). HanfickettsvarfrånLordFaulknerofWorcester(Labour)sombl.a.noteradeatttheMinisterforCreativeIndustrieshasmetrepresentativesofthecommunityradiosectortodiscuss thefutureofthecommunityradiofund.he hasagreedtowritetoothergovernmentdepartmentstohighlightthebenefitsofcommunityradioindeliveringwidergovernmentobjectivesandtoseekafinancialcontribution fromthemtothefund. Hela den omfattande debatten om Community Radio Order 2010 kan läsas på Wales värderar sin community radio Detbrittiskastatsstödettillcommunityradio ärännumycketbegränsat(seovan).iwales hardockregionalregeringen,welshassembly Government,skapatenfondsomskallstödja communityradio stationersomfåttenfemårslicensavofcom.varjeårkommerbidrag attfördelasochminimisummanär utannågonövregräns.motivettillattsätta uppcommunityradiofundäretterkännande avdetvärdecommunityradiotillförsinalokalsamhällen.(communitymediaassociation) Merinfo: Stort steg framåt för amerikansk närradio LagändringsförslagetLocalCommunityRadio Actröstadesigenommedstormajoritetirepresentanthuset.DethandlaromattkongressenlyfterbortderestriktionerpåLPFMsom funnitssedan2000ochsominneburitattdet civilasamhälletipraktikenharvaritutestängt frånattsändaradioide50störstaradiomarknadernainklusiveallastorstäder(medtotalt merän160miljoneramerikaner).förslaget gårnuvidaretillsenatenförettsannoliktgodkännande. 8

9 9 Underhållning bättre än störsändare PrivatägdaFM stationer,somf.n.växerupp överhelaburma,lockarstorpublik.destatligaradiosändningarnafrån80 och90 talethar ersattsavpopulärafriståenderadiostationer. Defårsända07 21ochfårfinansierasmed reklam.mångaburmeserägerkinatillverkade radiomottagaremedbådekortvågochfm, menmanföredrarattlyssnapåfm.tidigare lyssnadevitillbbc,voiceofamericaochradio FreeAsia,sägerMyoMaungenkontoristi Rangoon.Mendetblitråkigtattlyssnapå politiskaprogramhelatiden.våralivären dagligkampsåliteunderhållningpiggarupp. ÄvenomdeflestaFM stationerheltenkelt försökerlockalyssnaremedpopuläraprogram ärdetflerasomävenförsökerfådrauppmärksamhetenfrånutländskastationersom BBC,VOA,RFAochdenNorgebaseradeDemocraticVoiceofBurma.Padaukmyaydrar ungalyssnaremeddesenastepoplåtarna varvademedbombastiskregeringspropaganda.(theirrawaddy) Ålands radio i kollisionskurs med landskapsregeringen Ålandsradiolanerallasändningar22/12. Orsakenvarattlagtingetsfinansutskotthöll fastvidlandskapsregeringenshårdasparlinje sominnebärenkraftigbantningav2010års budget.sändningsstoppetkomtillförattpersonalenskullefåmöjlighetattbegrundainnebördenavsparförslagetochfunderapåhur programtablånförnästaårnumåstegörasom iallhast,baraettparveckorinnansparbeslutetträddeikraft.sändningsstoppetären markeringfrånvårsida.detäringenstrejk, ingenfackligaktion,ochvifickbådestyrelsens ochförvaltningsrådetsgodkännande,förklaradeowesjöblom. Ilandskapsregeringensbudgetförslagvillman användaålandsradioslicenspengartillatt betalaupphovsrättskostnadenfördefem svenskatv kanalersomåterutsändspååland SVT1,SVT2,SVT24,Barnkanalen/KunskapskanalenochTV4.Ändasedan1970 talethar landskapetståttförutgifteneftersompolitikernabedömtdetsomensjälvstyrelsepolitisk frågaattålänningarnakansetvfrånsverige. RedantidigareiåraviseradelandskapsregeringenattÅlandsradiomåstesparanästaår genomattbetalaupphovsrättskostnaderna cirka euro fördeåterutsändningar avdesvenskatv kanalernasombolagetsköter.detlösteålandsradiogenomattinte besättavakantatjänsterochtecknakortare vikariatsavtal. Menlandskapsregeringenkrävdeännumera, detvillsägaattålandsradioskullebetalaocksådekommersiellabolagens Ålcom,MCA ochett20 talsmåantennbolaginklusiveip tv upphovsrättskostnaderföråterutsändningenochfinansutskottetvaldeigårattgåpå sammahårdasparlinje.dettakostarålands radioytterligareca euro,somlandskapsregeringenvillplockabortfrånlicensmedleninnandeåterbetalastillpublicservicebolaget.viärbereddaattbetalavåraegna upphovsrättskostnaderfördesvenskatvkanalerna,cirka35procentavtotalkostnaden, menlicenspengarskainteanvändasföratt subventionerakommersiellabolag,säger AstridOlhagenpåÅlandsradio.Honhävdar attlandskapsregeringenbrytermotsinegen lagomrundradioverksamhetochköröversina egnautseddaorgan,ålandsradiosstyrelse ochförvaltningsråd.ilagenstårdetattde licensmedelsomsamlasinendastfåranvändasförrundradioverksamhet.licenspengarna ärålandsradiosendainkomstkälla.(nya Åland) Fakta:ÅlandsRadio/TVABbildadesden1maj 1996,somettaktiebolagägtavlandskapetÅland. BolagettogöverdenverksamhetRundradion(Yle) ifinlandtidigarebedrivitpååland.bolagetproducerardelsradioprogramiegenregi,delsvidareutsändermantv ochradioprogramfrånriket ochsverige.frånsändarmastenismedsböle, Sund,sänderÅlandsRadioochTV8radiokanaler och2digitalaprogramblock,med9tv kanaler, varavenärenlokalkanal.denavgiftlyssnareoch tittarebetalar, tv licensen,gårtillproduktionen avålandsradiosegnaprogram.programmenfrån fastlandsfinlandfåråterutsändasutankostnad medansverigefortsättningsvisvillhainupphovsrättsersättningförsinaprogram.

10 Amerikanskt radiobolag konkurshotat CitadelBroadcastingCorp,tredjestörstaradiobolagetiUSA,harlämnatinansökanom konkursskydd(chapter11).citadeldriver165 FM stationsand58mellanvågsstationer.citadel,somocksåägerabcradionetwork,hade sistakvartalet$183miljoneriintäkteren14 procentsminskning.(reuters) Tillfällig mellanvågsstation i Sverige DetärArcticRadioClubochMorokuliensom gemensamtfirar50 årsjubileumsatteuppen tillfälligmellanvågsstationöverårsskiftet (28/12 10/12010).Sändarenvarengammal marinsändarestandardradiossst400meden uteffektpåc:a400w.denhadelånatsutav KentKarlssoniJulitta.Huvudfrekvens1584 khzmenstationenstillfälligasvenskaoch norskatillståndmedgavävensändningarpå 1386,1395och1602kHz. Undersändningsperiodenharavlyssningav stationenrapporteratsfrånmångadelarav Sverigeliksomidetrenordiskagrannländerna.AnsvarigafrånARCvarBengtEricsonVäxjö ochronnyforslundsvartsjö. Morokulienärettområde(mikronation)i SverigevidgränsenmotNorge,vidortenEda GlasbrukiVärmland.NamnetMorokulien skapades1959avlennarthyland,sverigeoch RandiKolstad,Norge,förradioprogrammet "Överallagränser". ArcticRadioClubstartades1959somenDXklubbfördesomenhobbylyssnadeochrapporteradeutländskamellanvågsstationeröver helavärlden.dettavar ettsnäppmerkvalificeratochspännande änkortvåg.archar fortfarandeaktiva medlemmaroch mellanvågsstationer (AM)finnsdetfortfarandegottomi världen. Sveriges Radio byter ljudformat för webben ImarslanserasSR:snyawebbplats.Samtidigt ersättsljudformatenwindowsmediaaudio ochrealaudiomedflash,som98procentav SR sbesökareharisindator.förutomattdet uppfyllerdefunktionellakravsomviharnärvi utformarvårnyasajt,såvaldesflashföratt detfungerarpåbådewindows,maxochlinux samtattdeflestaavvårabesökareredanhar detinstalleratpåsinadatorer"sägerspakur Dagsson,somärinvesteringsstrategpåSR s avdelningförtekniskutveckling.underflashspelarenströmmarsriljudformatetaac,som kodarljudetmereffektivtändenuvarande formaten.vidsidanavdebithastighetersom användsidag 32och96kilobitpersekund introduceras192kilobitpersekundsomett alternativmedhögreljudkvalitet. SverigesRadioerbjuderävenMP3 strömmar (på192kilobitpersekund)fördesomintevill användaflash.detformatetgördetbland annatenkeltattlyssnaiitunesochinternetradiomottagare.(radionytt) Sveriges Radios ordförande går SR:sstyrelseordförandeOveJoansonhargett beskedtillpublicservicebolagensägarstiftelse atthaninteställerupptillomvalvidsvt:s årsstämma26mars2010.jagharvaritordförandeisrisjuår,längretidännågonavde övrigapublicservice bolagensordföranden.i sammanlagt19avdesenaste26årenharjag antingenvaritvdellerstyrelseordförandeisr. DetärettbratillfälleattlämnaSRnunärSR stårpåtopp.viåtnjuterhögreförtroendehos allmänhetenännågotannatsvensktföretag ochvårlyssningökarstadigtsägerjoanson 10

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg reportage Radio Text & foto: Håkan Lindberg Sveriges Radio i Göteborg. Intervju med Lars Mossberg Framtidens Radio Lars Mossberg jobbar med utvecklingsfrågor på Sveriges Radio. Det är en miljö av ständiga

Läs mer

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd MYNDIGHETEN FÖR R ADIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 Myndigheten

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Hur kan medierna bidra till demokratin?

Hur kan medierna bidra till demokratin? Linköpings universitet VT 2007 Medie- och kommunikationsvetenskap 2 Jon Lindholm Hur kan medierna bidra till demokratin? Nyhetsrapportering kring val, politik och annat samhällsstoff tycks inte längre

Läs mer

Undersökning av marknaden för svensk tvproduktion. tv-produktion

Undersökning av marknaden för svensk tvproduktion. tv-produktion Undersökning av marknaden för svensk tv-produktion Film&TV-Producenterna 22 januari 2015 1 Författare: Simen Karlsen, David Nordström, Dr. Claus Kastberg Nielsen 2 1 Introduktion och sammanfattning Film&TV-Producenterna

Läs mer

ENFALD MÅNGFALD 9 RÖSTER OM INTERNATIONELL TV

ENFALD MÅNGFALD 9 RÖSTER OM INTERNATIONELL TV WINTER JOHN LLOYD SBACH JEAN SEATON TTAR PAOLO MANCINI HOMAS E PATTERSON MOND KUHN ENFALD MANCINI MÅNGFALD ERSON 9 RÖSTER OM ACH INTERNATIONELL N JANICE WINTER TV TON RAYMOND KUHN LFGANG DONSBACH ESRINE

Läs mer

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv

Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. - för Myndigheten för radio och tv Utredning avseende TV-tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning - för Myndigheten för radio och tv December 2010 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

Handlingsplan för marknadskontroll 2014

Handlingsplan för marknadskontroll 2014 Dnr:13/00405 Handlingsplan för marknadskontroll 2014 1 Myndighetens tillsynsarbete Myndigheten för radio och tv utövar tillsyn enligt radio-och tv-lagen (2010:696). Tillsynen grundas på myndighetens eget

Läs mer

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007. TeliaSonera Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 TeliaSonera Årsredovisning 2007 Innehåll Detta är TeliaSonera 3 Året i korthet 4 Koncernchefens kommentarer 5 TeliaSonera-aktien 6 Koncernstrategi 8 Marknad och kunder 9 En översikt

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU

Studiematerial från riksdagen. Det här är EU. Teds tröja en fråga för EU Studiematerial från riksdagen Det här är EU Teds tröja en fråga för EU EU påverkar dig EU beslutar om mycket som påverkar dig och dina kompisars vardag. Du behöver bara vända på din väckarklocka eller

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar

Fri tillgång till information och kunskap. några aktuella utmaningar Fri tillgång till information och kunskap några aktuella utmaningar Förord Vi lever mitt i ett ständigt ökande informationsflöde. Att navigera i denna miljö kräver en särskild kompetens informationskompetens.

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

MOBILTELEFONENS HISTORIA

MOBILTELEFONENS HISTORIA MOBILTELEFONENS HISTORIA Institutionen för datateknik (IDt) Mälardalens högskola 6 oktober 2004 Västerås Författare: Martin Rydberg Peter Winbo mrg02002@student.mdh.se pwo02001@student.mdh.se 1 SAMMANFATTNING

Läs mer

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer