PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik"

Transkript

1 PUBLIC ACCESS 2010 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2010 ledare En riktig nyhetstimme i public service Trotsellertackvaredenstorawebbhajpenochallfragmentiseringavnyhetsflödetfinnsdetäven idagbehovavenriktignyhetstimmeinågonavdestorasvenskatv kanalerna.förtv4ärdettaen omöjligtankeeftersommanmåsteslängainreklamfleragångerunderentimmeochdååterstår bara45minuteravtimmen.ochdeamerikanskakanalersomsänderpåsvenskafrånlondonskallvi inteenstänkapå.somsvenskafolketsegentvärdetförståssjälvklartattsverigestelevisionfårta ansvaretförattgeossennyhetsspäckad,analyserande,tankeväckandeochgärnaävenunderhållande60minuter.medmersomkommerinfrånhelalandetutanförhuvudstadenochfrånhelavärlden iövrigt. FörnågraårsedangjordemanvalhäntaförsökattskapanågonslagsnyhetstimmeavAktuellt.Men detfölldåpåattsåmyckettidbehövdesförallunderhållningsomskulleinpåprimetimeförkonkurrensmeddekommersiellakanalerna.nufinnsisvt2enbartenhalvtimmekl21somoftastupptasav en10 15minutersanalysavettämneochsedanåterstårenmagerkvartövrigavärldenochvädret. Felproportioner.Inteensennyhetshalvtimme! Menhurärdetdå19 20iSVT1?Ja,härharvipåvardagarKulturnytt1900,regionalanyheter1915 ochrapport1930.sermycketbrautpåpapperet,meninteirutan.densomvillhaennyhetstimme riskerarnämligenattfåsammanyhetinyllet2 3gångerundertimmen.Dettagällersärskildomman boristockholm,vilketjumångagör.detärskrattretandehurabc Nyttkantauppenriksnyhetbara förattdenhänderjustistockholm.enstorkulturbegivenhetpåoperanellerstockholmsfilmfestival kanskekommandeguldbaggegalankommersäkerligeniallatrenyhetssändningarna. Detsaknastydligenallssortskoordineringmellanredaktionernatrotsattdesitternäravarandraitvhuset.Dagsattsättasignertillsammansochskapaensammanhållennyhetstimme19 20därKulturnyttochregionalnyttgärnakanbytaplatsmedvarandra.Alltidmanspararinpåattinteköraen nyhettvåellertregångerkananvändastillattgeossännuflernyheterochanalyser. SVTharalltförattbyggauppenriktignyhetstimmeavklass.Detfinnspengar,mycketkompetent personalochgottomsändningsutrymme.detsomsannoliktsaknasärdemodigaochvisionäracheferna,somförstårattsvtharettalldelessärskiltsamhällsuppdrag.beslutsfattaresomocksåfattar; attdetfinnsenstordelavpublikensomharkravochförväntningarpåsitttv företagsärskiltiljuset avdenseriösadagspressenalltmerförsvagadeställning.allmänintressetkräverettpublicistisktlyft avpublicservice televisionen.ochförsökintekommaundanmedatthänvisatillnätet... Redaktör&Ansvarigutgivare:ChristerHederström Redaktionsråd:GunnarBergvallochOlaStockfelt,Teknik&Distribution:Ideosphere Omabonnemangochannat:http://www.publicaccess.se

2 radio och television EBU varnar för nedskärningar i public service Budgetsnedskärningarhotarpublicservicebolagensoberoende,uppdragochexistens menareuropeanbroadcastingunion.ebu nämnerbl.a.dekraftigabesparingarnaikosovo,litauen,polenochungern.ebu chefen JeanRéveillonuppmanariettbrevLitauens presidentochpremiärministerattdratillbaka ettförslagomattsänkaanslagentillpublic servicemedytterligare19%.iettannatbrev berebukosovosregeringattåterinföratvlicensen.endelregeringaranvänderfinanskrisensomenursäktförattdranedpåanslagen tillennivåsomhotarpublicservice bolagens oberoendeochgördetomöjligtfördematt utförasinauppdrag"sägerebu:sordförande Jean PaulPhillipot. VidEBU:sårsmötekommanöverensomett projektsomskahjälpamedlemsföretagmed särskiltstoraproblemnärdetgällerekonomi, teknik,politikellerprogramverksamhetbl.a. fritillgångtill500tv programavhögkvalitet. Samarbetenmellanenskildamedlemsföretag skauppmuntrasochdetblirdessutomen särskildsatsningpådigitalinfrastruktur.(radionytt) Förändringar i svenska radio- och tv-lagen Regeringenharfattatbeslutomenlagrådsremissmedförslagtillnyradio ochtv lag. Dennyaradio ochtv lageninnebärmånga förbättringarochförenklingarjämförtmed tidigarelag,sägerkulturministerlenaadelsohnliljeroth.genomdennyalagengenomförseu direktivetomaudiovisuellatjänsteri svensklagstiftning.blandannatförenklasbestämmelsernaomplaceringavreklamoch reklamavbrott,samtidigtsomregleromproduktplaceringochnyaannonsteknikerinförs. Tillämpningsområdetförlagenutvidgastillatt omfattaallaaudiovisuellatjänsteroavsett sändningsteknik.ettsyftemeddenyareglernaärävenattökatillgänglighetenförpersonermedfunktionsnedsättning,genomatttvsändningarochbeställ tvihögregradgörs tillgängligagenomtextning,tolkningellerliknande.förändringarförkommersiellradio ochnärradioföreslåsockså(redovisasunder avdelningenradio)ochföricke kommersiell lokal tv(seavdelningentelevision). Ny myndighet för radio och tv Isinlagrådsremissförelårregeringenenmer effektivochändamålsenligmyndighetsstrukturgenomattradio ochtv verketoch GranskningsnämndenförradioochTVbildar ennygemensammyndighetradio ochtvmyndigheten.regeringenvillattmyndigheten lokaliserastillstockholm.densärskiltsammansattagranskningsnämndeninordnassom särskildabeslutsorganidennyamyndigheten. Tidigarehardetdiskuteratsattävenandra mediemyndighetersompresstödsnämnden, BiografbyrånochMedierådetskulleinordnasi detta,mendetblirinteaktuelltdennagång. Regeringenlämnarenpropositiontillriksdagenvårenochdennyalagenträderikraft1 juli2010. Helalagrådsremissenfinnspå JK lägger ner utredning mot Sverigedemokrat "Detärfaktisktattislamärdetstörstahotet förvårtsamhälle sadesamuelälgemalmi Växjökommunfullmäktigeioktober.UttalandetanmäldesförhetsmotfolkgruppavsocialdemokratenGunnarStorbjörkförhetsmot folkgrupp.jkgördockingentingåtdenanmälansomlämnatsin.anledningenärheltenkelt attjkanserattuttalandetsomspredsvianärradioochöppnakanaleninteomfattasav yttrandefrihetsgrundlagen.jkskriverattom detärnågonmyndighetsomskautredaom Älgemalmsuttalanderördesigomhetsmot folkgruppellerinte,såärdetpolisochåklagare.jktilläggerdockisittbeslutattettliknandeuttalandefrånsverigedemokraternaspartiledarejimmieåkessoniendebattartikeli Aftonbladet,därhanskrevatt muslimernaär vårtstörstautländskahot"inteansågsvara hetsmotfolkgrupp.(smålandsposten) BBC-anställda vill inte flytta från London BBC utlokaliserar nu fem programavdelningar till sitt nya produktionscenter MediaCity Salford utanför Manchester. Mindre än hälften avpersonalenpå924personergårmedpåatt flytta.minstbenägenhetattflyttahardesom arbetar på BBC Learning(motsvarande svens

3 kaur)26%ochbarnavdelningen31%medan sportenärmervillig(58%).förattunderlätta fördesomgårmedpåattflyttaochsomäger huserbjudslånupptill80%avhusvärdet. Förutomde428somflyttarfrånLondonskall 800flytta2011frånbolagetskontoriManchester.BBCNorthwilldeliverahugeboostto ourcreativeeconomyinthenorthofengland, andbringthebbcclosertoouraudiences, sägerentalesmanförbbc.(mediaguardian) Public service köper konst för 45 miljoner BBCharkritiseratsföratthalagtutmiljontals pundavlicensbetalarnaspengarpåkonstverk isittnyahuvudkontor.broadcastinghouse genomgårnuenomfattandeombyggnadför 813miljoner.Konstverkenkostar 4miljoner (ca45miljonerkr).ombyggnadenärredantre årförsenadochligger 20miljoneröverbudget.(MediaGuardian) BBC och British Library går samman om att öppna sina arkiv BBCochBritishLibrary(motsvarighetentill svenskakb)samarbetaromdigitaltteknikprojektisyfteattöppna institutionernasstora arkivförallmänheten. Dethandlarom150enheterBritishLibrarysarkivinsamladeunderde gångna250årenochenmiljontimmarradio ochtvsombbcharsäntutsedan1922.de bäggeinstitutionernakommerattbildaen gemensamstyrkommittéförattutvecklaen samladstrategiifrågaomupphovsrättsadministration,distributionavarkivmaterialoch tekniskafrågorsomdigitaliseringochlagring. UnlockingthewealthofcontentintheBritish LibraryandBBCarchivesisagreatopportunity aswellasanimmensechallenge, sägerbbc chefenmarkthompson.itisvitalwepartner,harnessingthepowerofdigitaltechnologytogivethepublictheaccess theydeserve.(mediaguardian) television Sony satsar stort på 3D under fotbolls-vm FIFAharmeddelatattkommandeVMturneringiSydafrikakommeratttv sändasi 3D.ManhartecknatettavtalmedSonyom attleverera3dtvfrånupptill25matcher. Thispropelsthefootballfanintoawholenew viewingdimensionandmarksthedawningof anewerainthebroadcastingofsport,säger FIFAgeneralsekretareJeromeValcke.Att mångaocksåkommerattkunnasematcherna i3därdocktveksamteftersomdetännufinns få3d klaramottagarepåmarknaden.sony räknardock medattdetta främjar3dteknikensom manräknar medskallbli bolagets kommande$10 miljardersaffär. Ihöstas meddelade ocksåsonyatt maniårkommerattlanseraen3d klarbravia LCDTV.3Dviewersaroundtheworldwillfeel asthoughtheyareinsidethestadiumsin SouthAfrica,watchingthegamesinperson. sägersonysvdstringer.(tvtechnology) Vidaresändningsplikt av tv även i koppartråden I sin lagrådsremiss föreslår regeringen att undantagetfrånvidaresändningspliktentas bortnärdetgällerenanläggningdärtvprogramförsframtillabonnenternamed hjälpavdigitalteknikgenomettallmänt kommunikationsnätsombeståravparkabelav metall(s.k.xdsl nät).dettaärvadsomallmäntkallaskoppartråden.undantagetfrån vidaresändningsplikthargälltomnätetendast användsförattföraframettbegränsatantal tv program.f.n.ärteliasoneraabdendominerandeoperatörenförtv sändningarisådananät.bolagetnumeraerbjuderabonnemang förettrelativtstortantaltv program,sammanlagtca70olikaprogramtjänster.denteoretiskatekniskaräckviddenfördettanätär 3

4 cirka2,7miljonerhushåll.f.n.harbolaget drygt300000abonnerandehushåll. Regeringenanserattutvecklingenavdistributionavtv programviaxdsl nätdesenaste årenharvaritsådanattdetnusaknasanledningattgenerelltundantasådanaanläggningarutvecklingenkaninnebäraenriskförinlåsningseffektixdsl nät.härtillkommerattlagstiftningensålångtsommöjligtbörvarateknikneutral. Öppna Kanaler får must carry i digitala nät och bredbandsnät Ilagrådsremissen,sominnebärenanpassning tilluso direktivet,fårbegreppettrådsändning envidgaddefinition.dettainnebärattskyldighetenatttillhandahållautrymmeförlokala kabelsändarföretagskagälladesomägereller påannatsättförfogaröverettelektroniskt kommunikationsnät.tidigareavsågs enanläggningförtrådsändning d.v.s.kabel tv.nu inkluderassåvältelefonnätetförfasttelefoni (koppartråden)ochinternet.medsändning genomtrådavses,tillskillnadfrånsändning genometern,sändninggenomensärskiltanordnadledare.telefonnätetförfasttelefoni ochkabel tv nätetärexempelpåtrådnät. KommunikationviaInternetskertillövervägandedeltrådbundet.Dennyabestämmelsen blirdärmedenligtregeringenteknikneutral. Dessutommåstedenoperatörsomförfogar överettelektronisktkommunikationsnätoch sominätetvidaresändertv programtillallmänhetenmedbådeanalogochdigitalteknik tillhandahållasåvälanalogtsomdigitaltsändningsutrymmefördelokalakabelsändarföretagen.dettainnebärattettkabel tv bolag, somcomhem,måstedistribueradenlokala öppnakanalensåvälidetgamlaanalogautrymmetsomviadigitalboxen.iochmeddetta kommeröppnakanalerattometthalvårkunnanåbetydligtflerhushållänhittills.den endaplattformensomännusaknas,tillskillnadmotidanmarkochnorge,ärmarksänd digital tv. Regeringenföreslårocksåattdenmissvisande benämningen lokaltkabelsändarföretag ersättsmedlokalkabelsändarorganisation. Radio ochtv verketsförslagom när tvsammanslutning vannintegehörhosnågoninstans. Föreslagen lagtext Sändningsutrymme för TV-program från lokala kabelsändarorganisationer 5 Desomägerellerannarsförfogaröverett elektronisktkommunikationsnätsomanvändsför överföringavtv sändningartillallmänhetengenomtrådochsomminst100avdehushållsomär anslutnatillnätetanvändersomsitthuvudsakliga medelatttaemottv sändningarska,ivarje kommundärdeharettsådantkommunikationsnät,kostnadsfritttillhandahållaettsärskiltbestämtutrymmeförsändningaravtv program frånenellerfleralokalakabelsändarorganisationersomharförordnatsavradio ochtv verket. InätdärTV sändningarskermedbådeanalogoch digitalteknikskautrymmeförsändningaraven lokalkabelsändarorganisationtillhandahållasmed bådeanalogochdigitaltsändningsteknik. Öppna Kanalen fick tre år till i Göteborg Radio &TV verketharförordnatföreningen ÖppnaKanaleniGöteborg(ÖKG)attfåsändai kabelnätetytterligaretreårt.o.m.2012.stadenhargenomidrotts ochföreningsförvaltningenocksåbeviljatettfortsattdrifts och verksamhetsbidragför2010om kr vilketäroförändratbeloppfråntidigareår. ÖKGstartadesinasändningar1995ochnår idag230000hushålligöteborg,partille, MölndalochKungälv. Fler nordiska lokal-tv-stationer läggs ned Inästanvarjenyhetsbrevunder2008harrapporteratsomnedläggningavkommersiella lokal tv stationer.dennegativautvecklingen fortsätter.enavdesistakvarvarandenorska TVRomerikeladesnedvidårsskiftet.ISverige slutarenligtttela.setvfyrstadnuattsända. Detfinnsintepengartillattdrivakanalen vidare.tvfyrstadharsäntlokal tviolikaformersedan1993.undertioårvarkanalenen avtv4:slokalkanaler,ochsedan2002sänder manviacomhemskabelnät.sändningarnahar dygnetruntnåttlysekil,uddevalla,vänersborgochtrollhättan.frånårsskiftetfördubblarcomhemkanalhyran.enligthansottosson somdrivertvfyrstadvarnedläggningsbeslutetingetattensreflekteraöverefterbeskedet.detinnebärenhalvmiljonimerkostnad. 4

5 Dentröskelnäralldelesförhög,depengarna finnsinte.comhemhänvisartillenmarknadsanpassningavprisernaochfördyradesändningsavgifter,enförklaringhansottossoninte germycketför.utvecklingenhartvärtomvarit attteknikenharblivitbilligare.mendetgår inteattförhandlamedcomhem,detärde somsätterhyran. TVFyrstadlevervidareienannorlundaform. Sedanslutetavnovembersändermanvia nätetpåtvvast.se.sommedlemsföreningfria Fantasiersändermanickekommersielltäven viaöppnakanalenigöteborg. Tysk kommersiell tv hotar public service med EU JürgenDoetz,ordförandefördentyskaorganisationenförprivatägdatv företagvprt, hotarmedattinlämnaformellaklagomåltill Europakommissionenifrågaomdestatligatvavgifterna.Hanmenarattpublicserviceföretagensnedvriderkonkurrensengenomattge siginpåmarknadenförinternettjänster.bl.a. harardnyligenmeddelatattmankommer atterbjudasittnyhetsprogrampåkvällarna Tagesschausomenmobiltelefonapplikation. FDP regeringenskoalitionspartner haren förändringavtv avgiftssystemetpåsinagenda.(thelocal) Fakta:PublicserviceiTysklandfinansieras medbådetv licensochreklam. Fri kabel-tv på danska datorer KabelbolagetYouSeegernugettsinabredbandskunderheltfritillgångtilltvviasina datorer.kundernakansede30mestpopulära tv kanalernapådendanskamarknaden.när tjänstenyouseeweb tvärfulltutbyggd kommerdeocksåattfåtillgångtillenkomplettmotsvarighettillyouseestretv paketi kabelnätetvaravdetstörstaerbjudermerän 50kanaler. YouSeeärblanddeförstakabeltv bolageni världensomlåterdistribueratvpådetöppna internetd.v.s.somwebb tv.ävenicke kunder kanköpainsigpåyouseeswebb tv,menutbudetärbegränsattill23kanaler.dettakostar DEK39perdygnellerDEK199permånad.Alla bredbandskunderhardessutommöjlighetatt hyradesenastespelfilmernafrånyouseecinema.herognuhandlerdetforosomattil bydevoreskunderenunikkombinationaf bredbånd,musikogtv,somingenandrekan konkurreremed.pålængeresigthandlerdet omatforberedeospå,atdetgradvistbliver mereogmerealmindeligtatsetvellerleje filmviacomputeren,sägerulflundpåyou See.http://www.yousee.tv TV3 och Kanal 5 fällda av brittisk mediemyndighet Ofcomärdenmyndighetsomutövartillsyn överprogramföretagsomäretableradei Storbritannienbl.a.TV3ochKanal5.Dessahar fälltsavofcomförattifemrespektivefyrafall säntreklamliknandesponsringsmeddelanden. Enligtdetbrittiskaregelverketskasponsringsmeddelandenklartgåattskiljafrånreklam.Sponsringsmeddelandenfårinteinnehållareklammeddelandenellerandrauppmaningarochfårinteuppmuntratillförhyrning ellerköpavsponsornsellerentredjeparts produkterellertjänster.utländskaprogramföretagomfattasinteavsvenskareglerutanska normaltföljareglernaidetlanddärföretagen äretablerade.sändningarnatillsverigekan därförinteprövasavgranskningsnämnden. Enligtenöverenskommelsevidarebefordrar GRNanmälningarmotprogramföretagsomär etableradeistorbritannientillofcom.idefall OfcomgranskarprogrammetrapporterasresultatettillGRN. Alla garanteras fri digital-tv i Australien Allaaustraliensareoberoendevarilandetde borkommernuattfåtillgångtillvarjefridigitaltv kanal f.n.finns16sådana.regeringen satsara$40miljoner(sek25,7milj)peråri fyraårpåendigitalsatellittjänstförtittare utanförtätbefolkadeområdenochhardessutomkommitöverensmedtv bolagenomatt uppgradera100regionalaanalogasändaranläggningar.thisisafantasticoutcomefor peopleinregionalaustralia,manyofwhom areinblackspotareasandhavereceivedlimitedtelevisionservicesformanyyears,säger kommunikationsministerstephenconroy. (ABCNews) Miljö-tv startar i Vietnam VTC14 ensärskildtv kanalförmiljöochnaturkatastrofskydd startadevidårsskiftet. Kanalenssyfteärattökaallmänhetensuppmärksamhetompåverkanavnaturkatastrofer,epidemierochmiljöförstöringliksomatt 5

6 geinformationochkunskapomhurman skyddarsigochlindrardessahändelser.kanalensänderuppdateradinformationomväder, miljö,trafikochhälsovårdliksominformation ompartietochstatenspolitikpådessaområden.enligtinternationellstatistikförlorar Vietnamca5,5%avsinBNPvarjeårp.g.a. naturkatastrofer,epidemier,trafikolyckoroch miljöskador.(voiceofvietnamnews) Brittisk tv-kris: Kvinnorna fick ta smällen Nedskärningarnaibrittiskatv industrinhari höggraddrabbatkvinnligtanställdaenligt MediaGuardian.Enundersökningvisarattmer än5.000kvinnorharmistjobbinomtvsektorndesenasteåren.motsvarandetalför mänär300.statistikenomfattarfastanställdaochlångtidsvikariervidtv kanalernabbc, ITV,Channel4,ChannelFive,Sky,UKTVoch VirginMedia. Georgia lanserar ny ryskspråkig kanal Detgeorgiskapublicservicebolagetsänder sedanårsskiftetsinnyaryskspråkigatv kanal FirstCaucasusTV,påinternet tv.com mednyhetsprogram fyragångerperdag.inomkortsänderman ocksåviasatellit.70%avprogramutbudet kommerattägnasgeorgiaochrestenövriga världen,rysslandochnorrakaukasien.first Caucasuskommerocksåattsändaviakabel ochsändaradiodessutom.(azerbaijanpress Agency/ITAR TASS) radio Villospår för svensk radio: Vissa lättnader för kommersiell radio, men Isinlagrådsremissföreslårregeringenvissa lättnaderförkommersiellradio.dessasyftar tillattskapaförutsättningarförlivskraftiga radioföretagochbidratillmångfaldenoch konkurrensenpåhelaradioområdetheterdet. Åttaårigatillståndsperioder,slopadeinnehållskravochförbättrademöjlighetertill sponsringärnågraavdelarnaidetnyaregelsystemet,somocksåinnebärattallatillstån denutlysespånyttgenomslutnaanbudsförfa randenvidtillståndsperiodernasslut.närdet gällerfråganomeventuelltsänktakoncessionsavgifter somförvissatillståndshavare kanvaraenekonomiskbördasomreducerar derasmöjligheterattutvecklaverksamheten avserregeringenattåterkommai2011års budgetproposition.eftersomutvecklingsmöjligheternaifm nätetärbegränsadevillregeringenskapaförutsättningarförenmarknadsdrivenutvecklingavdigitalradio.därförfinns ocksåförslagtillreglerförtillståndsgivningför digitalkommersiellradio. ChristerModig,viceVDpåMTGRadio,ärenligtRadionytt,besvikenöverregeringenslagrådsremiss.Gårdenigenomsåkandetledatill enrättsligprocess.detverkarsomomvihar pratatfördövaöron.dehartolkatsakensämreänvadjaghartrott,sägerchristermodig.i lagrådsremissenharövergångsperiodenförlängtstillåttaår,menkoncessionsavgifterna sänksinte.justitiekanslernhartidigarekommenteratutredningenochsagtattsänkta koncessionsavgifterunderfyraårförmodligen inteärtillräckligtförattkompenseraetttillbakadragandeavtillstånden,sägermodig. Hantrorintehellerattbranschengynnas märkbartavslopadereglerkringsponsring ochlokaltinnehåll.attdeföreslårattviska kunnasponsra"frökenur"ärjuskrattretande.deharinteensfrågatbranschenhurstora sponsorintäkterförändringarnaskullekunna innebära.dethandlaromkanskeenellertvå miljonerperårochdepengarnakommertroligtvisatttasfråndereklamintäkterviredan har,sägerhan. Omlagrådsremissenblirverklighetliggeren satsningpådab+långtbortaförmtgradio. Markbundendigitalradioliggerfullständigtpå is.vemskaharådattinvesteraiden?regeringenstängerdendörrengenomattbehålla koncessionsavgifternavilketdrabbarallaradiokanaler,ävensr.vifårtittapåandradigitalaalternativistället,gärnasålångtborta frånpolitikensommöjligt,sägerchristermodig. *** 6

7 Riksförbudet för närradion avskaffas: Fritt fram för kommersiella och religiösa nätverk Isinlagrådsremissföreslårregeringenvissa förändringarförnärradion.detblirmöjligtatt istörreutsträckningsändamaterialsominte harproduceratssärskiltfördenegnaverksamhetenochattsändaöverstörreområden. Detskavaratillräckligtattdetfinnssärskilda skälförattsändningsområdetförnärradioska kunnavarastörreänenkommun. Faktaomnärradionidag: Kravpåslopandeavriksförbudetharfunnitsi mångaårinomföreningsradion.detärdock möjligtattdenföreslagnalagändringen kommermångaårförsentfördetcivilasamhället.iställetärliberaliseringengynnsamför privatakommersiellaellerreligiösaintressen somvillsändainätverköverhelalandet.det finnsnämligeningaägarkravpådesomsöker sändningstillståndsom ideellförening. Detfinnsidagca140närradiostationeriSverige.900organisationerharidagsändningstillstånd.Avdessauppskattasungefärhälften varainaktiva.ca25avnärradiostationerna driverprivatägdkommersiellverksamhet somiolikadelaravlandetkonkurrerarmed deofficiellareklamradionätverkenmtgoch SBS.TillskillnadmotMTGochSBSbetalar dessakommersiellaaktöreringasändningsavgiftereftersommansökttillståndsom ideellaföreningar.sverigeärdetendaland ieuropasomtillåterenkommersialiseringav närradion(communityradio). Närradionskapades1980förföreningslivet. Förutomattprivataintressentillåtstaöver frekvensernaharföreningslivetalltsvårare attfinansieraradiostationerna.tillskillnad motibl.a.danmark,frankrike,storbritannienochösterrikefinnsdetingetstatligtstödi Sverige. Merpå Community radio: DRM+ bäst för digitalisering av FM Kommitténförelektroniskakommunikationer inomcept den europeiska samarbetsorganisationenförpostochtele harskickatutpåremiss sinrapport'future possibilitiesforthe digitalisationofbandii ( mhz)'.DenpaneuropeiskaorganisationenCommunityMediaForumEurope skriverisittremissvarattfm bandetsanvändare lyssnarnaochradiostationerna måste göradigitaliseringennogsamteftersomfmteknikenärettmycketutvecklatsystemsom ärhögstuppskattad.detärettenkeltoch flexibeltsystemochmycketkostnadseffektivt. FM mottagareärbilliga,kompaktaochväl spridda;varjehushållharfleramottagarefastslårcmfe:sordförandepieterdewit. CMFEgårmedpåattdetintefinnstillräckligt medfrekvenserpådetnuvarandefm bandet förattallanyaradiostationerskallfåplats. Communityradio(närradio)saknaroftatillräckligtillgångtillFM utrymmeeftersomflertaletfrekvenserredananvändselleräravsatt förpublicserviceellerkommersiellradio.i fleraländersaknasocksåtillräckliglegalterkännandeföratttillräckligtutrymmekanavsättasförvanligtvissmåskaligcommunityradio.digitaliseringkanbidratillattlösadetta problem,menettnyttsystemmåstebyggapå redanexisterandefm teknik,somintekan slåsavförränettnyttdigitaltsystemheltaccepteratsavlyssnarna.underenövergångsperiodmåsteanalogochdigitalradioexistera sidavidsida. Blanddeolikasystemsomredovisatsirapporten;DRM+,HDRadio,FMeXtraochT DAB bedömercmfeattdrm+bästmöterovan nämndakraveninomcommunityradiosektorn.systemetförefallerocksåattvara relativtenkeltochbilligtattsättaibrukbl.a. kanradiostationernasomidagbehållasina egnasändareochfrekvenser.hd RadiokommerantagligenattkrävaenkomplettomplaneringaveuropeiskaFM bandetocht DABär kostsamtochgörradiostationerna,liksomför DAB+,beroendeavmultiplexoperatörer. 7

8 Wewanttoconcludewiththenotionthatnew technologiesaremeanttomakemorepossible.thisalsoappliestothedigitalizationofthe FM band,avslutarpieterdewit.bothaudiencesandradioorganizationsshouldprofitfrom this.alsonewtechnologyshouldservemedia policyandprovidesocialgaininsteadofdictatingmediapolicyandonlyprovidingcommercialgain. Remissvaretifulltextkanhämtaspå Försenad digitalradiostart i Frankrike MediemyndighetenConseilSupérieurdel'AudiovisuelharskjutitframlanseringenavdigitalradiomedljudvariantenavsystemetT DMB.Frånbörjanvardetmeningattman skullekommaigångvidförraåretsslut,men nuskjutsdethelaupptillmittenav2010. Sändningsutrymmenochtillståndsbeslutär gjorda,menbeslutommultiplexerochradiostationerskostnaderförattsändasamtidigt bådeanalogtochdigitaltharförsenatprocessen.fleraprivatägdaradiobolagsomrtl, Europe1,NRJGroupochNextRadioTVärbekymradeöverkostnadernaförattsändaDMB. Ienofficiellrapportberäknasattstationerna måsteutmedytterligare miljoner euroidigitalasändningskostnader.regeringenkommerattgestatsstödförattdethela kommerigångometthalvårförattförsäkra sigattdethåller.attgöranågotannatsägs destabilisera radiolandskapet.(radioworld) Närradiodebatt i överhuset Detfinnsnuöver200icke kommersiellalokala radiostationeristorbritannien.innanjuldebatteradebrittiskaöverhusetochgodkände CommunityRadio(Amendment)Order2010. Blanddefrågorsomtogsuppvarbehovetav attstärkacommunityradiofund.senaste budgetåretfördelades 482,494på33radiostationer. IftheGovernmentarechangingregulations andwishingthecommunityradioindustry well,ihopethatatthesametimetheywill givesomeindicationthatthefundingfor communityradiowillbeimproved.itisallvery welltowishcommunityradiowellandsay whatanimportantpartofthebroadcasting landscapeitisbut,withoutwillingsomeadditionalresourcetoit,itwillbedifficult,particularlyinthecurrentclimate,forittosustain itself,sadelordclement Jones(LibDem). HanfickettsvarfrånLordFaulknerofWorcester(Labour)sombl.a.noteradeatttheMinisterforCreativeIndustrieshasmetrepresentativesofthecommunityradiosectortodiscuss thefutureofthecommunityradiofund.he hasagreedtowritetoothergovernmentdepartmentstohighlightthebenefitsofcommunityradioindeliveringwidergovernmentobjectivesandtoseekafinancialcontribution fromthemtothefund. Hela den omfattande debatten om Community Radio Order 2010 kan läsas på Wales värderar sin community radio Detbrittiskastatsstödettillcommunityradio ärännumycketbegränsat(seovan).iwales hardockregionalregeringen,welshassembly Government,skapatenfondsomskallstödja communityradio stationersomfåttenfemårslicensavofcom.varjeårkommerbidrag attfördelasochminimisummanär utannågonövregräns.motivettillattsätta uppcommunityradiofundäretterkännande avdetvärdecommunityradiotillförsinalokalsamhällen.(communitymediaassociation) Merinfo: Stort steg framåt för amerikansk närradio LagändringsförslagetLocalCommunityRadio Actröstadesigenommedstormajoritetirepresentanthuset.DethandlaromattkongressenlyfterbortderestriktionerpåLPFMsom funnitssedan2000ochsominneburitattdet civilasamhälletipraktikenharvaritutestängt frånattsändaradioide50störstaradiomarknadernainklusiveallastorstäder(medtotalt merän160miljoneramerikaner).förslaget gårnuvidaretillsenatenförettsannoliktgodkännande. 8

9 9 Underhållning bättre än störsändare PrivatägdaFM stationer,somf.n.växerupp överhelaburma,lockarstorpublik.destatligaradiosändningarnafrån80 och90 talethar ersattsavpopulärafriståenderadiostationer. Defårsända07 21ochfårfinansierasmed reklam.mångaburmeserägerkinatillverkade radiomottagaremedbådekortvågochfm, menmanföredrarattlyssnapåfm.tidigare lyssnadevitillbbc,voiceofamericaochradio FreeAsia,sägerMyoMaungenkontoristi Rangoon.Mendetblitråkigtattlyssnapå politiskaprogramhelatiden.våralivären dagligkampsåliteunderhållningpiggarupp. ÄvenomdeflestaFM stationerheltenkelt försökerlockalyssnaremedpopuläraprogram ärdetflerasomävenförsökerfådrauppmärksamhetenfrånutländskastationersom BBC,VOA,RFAochdenNorgebaseradeDemocraticVoiceofBurma.Padaukmyaydrar ungalyssnaremeddesenastepoplåtarna varvademedbombastiskregeringspropaganda.(theirrawaddy) Ålands radio i kollisionskurs med landskapsregeringen Ålandsradiolanerallasändningar22/12. Orsakenvarattlagtingetsfinansutskotthöll fastvidlandskapsregeringenshårdasparlinje sominnebärenkraftigbantningav2010års budget.sändningsstoppetkomtillförattpersonalenskullefåmöjlighetattbegrundainnebördenavsparförslagetochfunderapåhur programtablånförnästaårnumåstegörasom iallhast,baraettparveckorinnansparbeslutetträddeikraft.sändningsstoppetären markeringfrånvårsida.detäringenstrejk, ingenfackligaktion,ochvifickbådestyrelsens ochförvaltningsrådetsgodkännande,förklaradeowesjöblom. Ilandskapsregeringensbudgetförslagvillman användaålandsradioslicenspengartillatt betalaupphovsrättskostnadenfördefem svenskatv kanalersomåterutsändspååland SVT1,SVT2,SVT24,Barnkanalen/KunskapskanalenochTV4.Ändasedan1970 talethar landskapetståttförutgifteneftersompolitikernabedömtdetsomensjälvstyrelsepolitisk frågaattålänningarnakansetvfrånsverige. RedantidigareiåraviseradelandskapsregeringenattÅlandsradiomåstesparanästaår genomattbetalaupphovsrättskostnaderna cirka euro fördeåterutsändningar avdesvenskatv kanalernasombolagetsköter.detlösteålandsradiogenomattinte besättavakantatjänsterochtecknakortare vikariatsavtal. Menlandskapsregeringenkrävdeännumera, detvillsägaattålandsradioskullebetalaocksådekommersiellabolagens Ålcom,MCA ochett20 talsmåantennbolaginklusiveip tv upphovsrättskostnaderföråterutsändningenochfinansutskottetvaldeigårattgåpå sammahårdasparlinje.dettakostarålands radioytterligareca euro,somlandskapsregeringenvillplockabortfrånlicensmedleninnandeåterbetalastillpublicservicebolaget.viärbereddaattbetalavåraegna upphovsrättskostnaderfördesvenskatvkanalerna,cirka35procentavtotalkostnaden, menlicenspengarskainteanvändasföratt subventionerakommersiellabolag,säger AstridOlhagenpåÅlandsradio.Honhävdar attlandskapsregeringenbrytermotsinegen lagomrundradioverksamhetochköröversina egnautseddaorgan,ålandsradiosstyrelse ochförvaltningsråd.ilagenstårdetattde licensmedelsomsamlasinendastfåranvändasförrundradioverksamhet.licenspengarna ärålandsradiosendainkomstkälla.(nya Åland) Fakta:ÅlandsRadio/TVABbildadesden1maj 1996,somettaktiebolagägtavlandskapetÅland. BolagettogöverdenverksamhetRundradion(Yle) ifinlandtidigarebedrivitpååland.bolagetproducerardelsradioprogramiegenregi,delsvidareutsändermantv ochradioprogramfrånriket ochsverige.frånsändarmastenismedsböle, Sund,sänderÅlandsRadioochTV8radiokanaler och2digitalaprogramblock,med9tv kanaler, varavenärenlokalkanal.denavgiftlyssnareoch tittarebetalar, tv licensen,gårtillproduktionen avålandsradiosegnaprogram.programmenfrån fastlandsfinlandfåråterutsändasutankostnad medansverigefortsättningsvisvillhainupphovsrättsersättningförsinaprogram.

10 Amerikanskt radiobolag konkurshotat CitadelBroadcastingCorp,tredjestörstaradiobolagetiUSA,harlämnatinansökanom konkursskydd(chapter11).citadeldriver165 FM stationsand58mellanvågsstationer.citadel,somocksåägerabcradionetwork,hade sistakvartalet$183miljoneriintäkteren14 procentsminskning.(reuters) Tillfällig mellanvågsstation i Sverige DetärArcticRadioClubochMorokuliensom gemensamtfirar50 årsjubileumsatteuppen tillfälligmellanvågsstationöverårsskiftet (28/12 10/12010).Sändarenvarengammal marinsändarestandardradiossst400meden uteffektpåc:a400w.denhadelånatsutav KentKarlssoniJulitta.Huvudfrekvens1584 khzmenstationenstillfälligasvenskaoch norskatillståndmedgavävensändningarpå 1386,1395och1602kHz. Undersändningsperiodenharavlyssningav stationenrapporteratsfrånmångadelarav Sverigeliksomidetrenordiskagrannländerna.AnsvarigafrånARCvarBengtEricsonVäxjö ochronnyforslundsvartsjö. Morokulienärettområde(mikronation)i SverigevidgränsenmotNorge,vidortenEda GlasbrukiVärmland.NamnetMorokulien skapades1959avlennarthyland,sverigeoch RandiKolstad,Norge,förradioprogrammet "Överallagränser". ArcticRadioClubstartades1959somenDXklubbfördesomenhobbylyssnadeochrapporteradeutländskamellanvågsstationeröver helavärlden.dettavar ettsnäppmerkvalificeratochspännande änkortvåg.archar fortfarandeaktiva medlemmaroch mellanvågsstationer (AM)finnsdetfortfarandegottomi världen. Sveriges Radio byter ljudformat för webben ImarslanserasSR:snyawebbplats.Samtidigt ersättsljudformatenwindowsmediaaudio ochrealaudiomedflash,som98procentav SR sbesökareharisindator.förutomattdet uppfyllerdefunktionellakravsomviharnärvi utformarvårnyasajt,såvaldesflashföratt detfungerarpåbådewindows,maxochlinux samtattdeflestaavvårabesökareredanhar detinstalleratpåsinadatorer"sägerspakur Dagsson,somärinvesteringsstrategpåSR s avdelningförtekniskutveckling.underflashspelarenströmmarsriljudformatetaac,som kodarljudetmereffektivtändenuvarande formaten.vidsidanavdebithastighetersom användsidag 32och96kilobitpersekund introduceras192kilobitpersekundsomett alternativmedhögreljudkvalitet. SverigesRadioerbjuderävenMP3 strömmar (på192kilobitpersekund)fördesomintevill användaflash.detformatetgördetbland annatenkeltattlyssnaiitunesochinternetradiomottagare.(radionytt) Sveriges Radios ordförande går SR:sstyrelseordförandeOveJoansonhargett beskedtillpublicservicebolagensägarstiftelse atthaninteställerupptillomvalvidsvt:s årsstämma26mars2010.jagharvaritordförandeisrisjuår,längretidännågonavde övrigapublicservice bolagensordföranden.i sammanlagt19avdesenaste26årenharjag antingenvaritvdellerstyrelseordförandeisr. DetärettbratillfälleattlämnaSRnunärSR stårpåtopp.viåtnjuterhögreförtroendehos allmänhetenännågotannatsvensktföretag ochvårlyssningökarstadigtsägerjoanson 10

11 allmänt Digitala biografer i Sverige får stöd 27biograferdigitaliseras,kvalitetsfilmsaktörer stärksochväxthusverksamhetförungafilmareihelalandetfårstöd.dethandlartillstor delomårslångastödsomgerfilmorganisationermöjlighetattarbetalångsiktigtoch strategiskt.menävenpunktinsatserfinnsriktademotbiografer,somkanrevolutionera filmdistributionenilandet.digitaliseringen ochkonsumentperspektivetärtvåprioriterade frågorförfilminstitutetidag.meddenna satsningbidrarvitilldigitaliseringav27biograferihelalandet,samtidigtsomviockså stärkerkvalitetsfilmsvisningarsåvälpåbiografersomilandetsklassrum,sägerfilminstitutetsvicevdbengttoll. Filminstitutetpresenteradetidigareiårett projektfördigitaliseringavettbegränsatantal utvaldabiografer.biografägareruntomilandetharvisatstortintresseförprojektetochpå korttidhar90ansökningarkommitin. Imångafallvisardettaävenpåstortlokalt intresse,inteminstfrånkommuner,eftersom sökandebiografersjälvamåsteordnaminst 40%avbeloppet. BlandstödmottagarnafinnsBiostaden,Karlskronasommedhjälpavdigitalteknikbland annatsatsarpåpensionärergenomdagföreställningarochvisir,leksandsomsatsarpå visningarförhörselskadade.liksomdeandra biografernaiprojektetskamanocksåbredda utbudetavsvenskfilm. Läsmer:http://www.sfi.se/digitaltprojekt Grundlagsförstärkningar för digital bio m.m. Regeringenharlagtenpropositionmedförslagattdigitalbioochannanoffentliguppspelningurdatabaserskaomfattasavgrundlagsskyddetiyttrandefrihetsgrundlagen.Undantagetfråncensurförbudetutvidgassåatt dettillåterlagregleromgranskningochgodkännandeavdigitalbiopåsammasättsomför traditionellbiograffilm.ändringarnaföranledervissatilläggiregeringsformen.vidareföreslåsattdetskablimöjligtattilagställakrav pådensomsändertvitrådattutformasändningarnapåettsådantsättattprogrammen genomtextning,teckenspråkstolkning,syntolkning,upplästtextellerliknandeteknikblir tillgängligaförpersonermedfunktionsnedsättning. Ipropositionenföreslåsocksåattdetitryckfrihetsförordningenochyttrandefrihetsgrundlagentydliggörsattdetärförbjudetförmyndigheterochandraallmännaorganattingripa motdensomanvändersigavsintryck respektiveyttrandefrihet.lagändringarnaföreslåsträdaikraftden1januari2011. Storbritannien och Frankrike: Framtidens nya skatter på gång Brittiskaregeringenharskickatutpåremiss ettförslagomennyskattsomskallfinansiera investeringarisupersnabbtbredband(50mbs ellermer).dentänktabredbandsfondenom1 miljardpundärendelavregeringensprojekt DigitalBritain.Mankommerattläggaenavgift om50pencepermånadpåallafastatelefonanslutningar.regeringenvilltabeslutom dettainnanettkommandenyvalivår.oppositionensägerattmankommerattrivaupp beslutetommanvinnervalet.(reuters) PresidentNicolasSarkozyvillbeskattawebbföretagenförattstöttakultursfärenochden kreativaindustrinifrankrike.gigantersom GoogleochYahookanfåbetalaskattpåde reklamintäktermanfårinilandet.dens.k. Googleskatten beräknasdrain 10 20miljonerperår.Pengarnakanbl.a.användasför atttidningsprenumerationertillvidgadepubliceringsplattformarpånätet. SkeptikernapekarpåsvårigheternaattfåUSAbaseradeaktörerattföljafranskstyrdafinansiellaålägganden.Detblirdessutomsvårtatt fastställahurmångawebbanvändareifrankrikesomnåsavdenberördareklamen.ihave nothingagainsttaxesandsubsidiesingeneral butithinksuchasystemwouldbeabsolutely impossibletoputinplaceduetotheglobal natureoftheinternet,sägerchrisanderson, redaktörförtidskriftenwired,tillliberation. (MediaGuardian) 11

12 Lästips: International Journal of Digital Television Idennanyatidskrift,harmanbl.a.bevakathur dendigitalaomställningenhargåttiolikaländerochjämförterfarenheterna.mantaräven upputmaningenattutnyttjakonvergensen mellandigital tvochinternet/telekom.detre redaktörernakommerfrånuniversitetistorbritannien,australienochusa.se Noterat:Programläggning KvällstablånSVT1den4januari entillfällighet? 20.00Seriestart:Kraschen 21.00Collision 21.45ByeByeC'estFini 22.00Seriestart:Världensundergång Filmtips: NärdokumentärfilmarenHelgiFelixsonvarpå Islandförettårsedanrasadealltochbankernaföll.Urdetväxtefilmen"GudhjälpeIsland".NuvisasdenpåSVT1tisdag12januari kl21.30.setrailer: FelixsonärfrånIsland,menbosattiSverige. FleraavTittiJohnsonsochhanstidigaredokumentärfilmerharvisatisvensktvbl.a.Understjärnorna,Motståndaretilllängtanoch Kondormannen.http://www.felixfilm.se Citatet: På tal om dramat Tiger Woods Detendasomkonkurreratmedotrohetsdramatisvenskakvällstidningardesenastedagarnaharvaritfinalenitv programmet Idol. Fenomenenäruppenbartbesläktade,inte minstsomantydanomdenmassmediala framtidvigårtillmötes.tv4ärförnärvarandemedie Sverigesstörstasedelpress,medan journalistikitraditionellbemärkelseharblivit enpermanentkrisbransch.dagstidningarskär nerinpåbarabenen,somderedangjorti USA.Vidränksavunderhållning,sensationer, osammanhängandeinformationochmarknadsföringfrånsärintressen,medandetoberoendeallmänintressetblirettmuseiföremåli marginalen. Ingetontomverklighetsflykt,detbehövsväl särskiltidåligatider,mennäridolsyndromet nårenkritiskmassalämnashalvabefolkningenisticket.särskiltungamänniskorriskerar attgånersigiettkändisträskdäridealen hindrardemfrånatttadejobbsomstårtill buds,ochdärunderhållningsindustrinhar blivitsåraffineradattdenheltstängerute solljusetfrånverkligheten.(niklasekdali DagensNyheter15dec) Vad är fri radio och television? Besök: 12

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 7 december 2010 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2010 : 11 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 7december2010 www.publicaccess.se ledare Syndabockarna finns i Washington Nufårvieniförtidenframtidahistoriebeskrivningsomärbetydligtintressantareändenärupprörande.Detta

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess.

PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrev om radio, TV, film och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 10 januari 2011 www.publicaccess. PUBLIC ACCESS 2011 : 1 Nyhetsbrevomradio,TV,filmochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 10januari2011 www.publicaccess.se ledare Hatmediakanknäckademokratin HademassakerniTusconkunnatskeutanhjälpavtv

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 12 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 4december2009 www.publicaccess.se ledare En vilsen opposition i mediepolitiken Detärnästanomvändavärldenjustnu.Denrödgrönaoppositionenvilltillskillnadmotalliansenha

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2010 : 2 Nyhetsbrevomradio,TV,Internetochandramedier mediepolitik,yttrandefrihetochteknik 12februari2010 www.publicaccess.se ledare Regeringentardödpånärradion DennyaAlliansregeringenutfästesigattslåvaktomnärradionochdetvarförståsmedstorspänningmansåg

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik

PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik PUBLIC ACCESS 2009 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - mediepolitik, yttrandefrihet och teknik 14 oktober 2009 www.publicaccess.se ledare Kampen mellan David och Goliat är global

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor)

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) PUBLIC SERVICERÅDET 2015-01- 08 (5 sidor) Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo, Norge postmottak@kud.dep.no, Yttrande å remiss: Høringsbrev - Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen

Läs mer

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet

2015-11- 02. Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet PUBLIC SERVICERÅDET 2015-11- 02 Till styrelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Radios presentation av Digitalradio/DAB på Internet Public servicerådet (PSR) är en ideell förening med uppgift att som nätverk

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar

FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar FRÅN ANALOG TILL DIGITAL MARKSÄND RADIO EN PLAN FRÅN DIGITALRADIOSAMORDNINGEN SOU 2014:77 Sveriges Radios remissvar SAMMANFATTNING AV SVERIGES RADIOS SYNPUNKTER En plan för hur radions marknät ska digitaliseras

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006

Utredning avseende anmälan om SVT och TV 4:s krav på särskild ersättning för visning av fotbolls-vm 2006 FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2006-09-29 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2006-007 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg

Framtidens Radio. Intervju med Lars Mossberg reportage Radio Text & foto: Håkan Lindberg Sveriges Radio i Göteborg. Intervju med Lars Mossberg Framtidens Radio Lars Mossberg jobbar med utvecklingsfrågor på Sveriges Radio. Det är en miljö av ständiga

Läs mer

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg

En skrift om digital marksänd radio. Dags att ta nästa steg En skrift om digital marksänd radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som kan nå ut till miljontals samtidiga lyssnare

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

PUBLIC SERVICERÅDET. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03- 20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Slutrapport. Närradio i DAB. Den första närradiosändningen med DAB-teknik i Sverige

Slutrapport. Närradio i DAB. Den första närradiosändningen med DAB-teknik i Sverige Slutrapport Närradio i DAB Den första närradiosändningen med DAB-teknik i Sverige Alla rättigheter till detta material tillhör Närradioföreningen Stockholm-Sydväst. Hägersten i november 2005. Innehållsförteckning

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Digital radio. Dags att ta nästa steg

Digital radio. Dags att ta nästa steg Digital radio Dags att ta nästa steg Radion ska vara för alla och fungera överallt. Sverige behöver även i framtiden marksänd radio som samtidigt kan nå ut till miljontals lyssnare över hela landet. Och

Läs mer

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet

Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Öppna access- och fastighetsnät för konkurrens på bredbandsområdet Viktoria Arwinge Konkurrensavdelningen viktoria.arwinge@pts.se PTS mål på bredbandsområdet Kort sikt Ökade förutsättningar för konkurrens

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund.

Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77. Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Från analog till digital marksänd radio SOU 2014:77 Kommentar från Sveriges DX-Förbund. Vem/vad är Sveriges DX-Förbund (SDXF) Sveriges DX-förbund företräder den "semi-professionella" lyssnarskaran som

Läs mer

Del 2 Underhållning och kultur

Del 2 Underhållning och kultur Del 2 Underhållning och kultur 7. UNDERHÅLLNING Musik, film, radio, tv, böcker. Det är lätt att gå vilse bland alla medierelaterade sajter på Internet. Det här avsnittet guidar dig till några av skatterna.

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

IVA:s konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm. Christer Hederström representerar Stockholms Närradioförening (SNF) som har funnits i 20 år.

IVA:s konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm. Christer Hederström representerar Stockholms Närradioförening (SNF) som har funnits i 20 år. 2003-03-04 Minnesanteckningar Runda bords-samtal om kommersialiseringen av närradion 4 mars 2003 kl. 13.00-16.30 IVA:s konferenscenter Grev Turegatan 16, Stockholm Generaldirektör Björn Rosén hälsar alla

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013

Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Bredbandsnät Z-väg förslag till årsstämma 2013 Sammanfattning Styrelsen föreslår att det gamla nuvarande kabel-tv-nätet i området ersätts med ett modernt fiberbaserad nätverk som förutom att distribuera

Läs mer

Välkommen tillbaka till den sista träffen!

Välkommen tillbaka till den sista träffen! DEL 3 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv

Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv 1 2006-05-18 SVT/SR/UR Kommentarer till NetLights webbenkät Användning av frigjort frekvensutrymme vid övergången till marksänd digital-tv Efter diskussion den 11 maj 2006 med Kristoffer Nilsson, NetLight,

Läs mer

ÖPPNA RADION OCH TELEVISIONEN

ÖPPNA RADION OCH TELEVISIONEN KULTURDEPARTEMENTET ÖPPNA RADION OCH TELEVISIONEN Kartläggning och analys av icke-kommersiell lokal radio och tv Christer Hederström Ds 2004:00 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Uppdraget...15

Läs mer

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring

Massmedier. Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. Tionde uppdaterade upplagan. Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring Massmedier Press, radio och tv i den digitala tidsåldern Tionde uppdaterade upplagan Stig Hadenius Lennart Weibull Ingela Wadbring UNivnrsrrATc-B'.^'.c ' Innehåll Förord 11 DEL I INTRODUKTION 1. Massmedierna

Läs mer

Vidaresändningsplikt tv-sändningar genom tråd. En översyn av Myndigheten för radio och tv

Vidaresändningsplikt tv-sändningar genom tråd. En översyn av Myndigheten för radio och tv Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd En översyn av Myndigheten för radio och tv MYNDIGHETEN FÖR RA DIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784

Läs mer

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden.

Medielandskapets starka förändring innebär ökad konkurrens för de bolag som redan finns på marknaden. Svenska Läromedel Norrtullsgatan 6 113 29 Stockholm Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Saken: Utredning om mediemarknaden m.m. Stockholm den 24 juni 2015 Svenska Läromedel får härmed

Läs mer

Mediotekets AV-medietjänster

Mediotekets AV-medietjänster SID 1 / 5 Mediotekets AV-medietjänster Medioteket erbjuder ett stort och aktuellt utbud av AV-media, lån av kameror och redigeringsstudior samt skolbioverksamhet, vilket beskrivs närmare i bifogad informationsfolder.

Läs mer

1 Analog TV. Televisionens historia

1 Analog TV. Televisionens historia 1 Analog TV Kapitel 1 Analog TV Televisionens historia Utvecklingen av televisionen startade officellt 1884 i och med att tysken Paul Nipkow tog patent på ett mekaniskt televisionssystem tillsammans med

Läs mer

Från analog till digital marksänd radio

Från analog till digital marksänd radio Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen Betänkande av Digitalradiosamordningen Stockholm 2014 SOU 2014:77 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio?

Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Teracom White Paper: Klarar mobiltelenäten utsändning av radio? Innehållsförteckning Bakgrund 3 Radion idag 4 Konsumtion av radio Betalningsvilja Radiokanaler i Sverige idag Utmaningar 6 Stora datamängder

Läs mer

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND

Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Mediakit NORRLAND ETT EGET LAND Annonsera på NORRLAND ETT EGET LAND Välkommen till sensationen och den stora destinationssajten och facebooksidan Norrland ett eget land. Norrland ett eget land har spridit

Läs mer

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) 2013-06-25 Saco Box 2206 103 15 Stockholm Yttrande: Nya villkor för public service (SOU 2012:59) DIK har tagit del av Public service kommitténs betänkande Nya villkor för public service (SOU 2012:59).

Läs mer

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20

PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 PUBLIC SERVICERÅDET 2015-03-20 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande å remiss: Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU

Läs mer

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd MYNDIGHETEN FÖR R ADIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784 Innehåll 1 Sammanfattning... 1 Myndigheten

Läs mer

2013-01-18. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

2013-01-18. Kulturdepartementet 103 33 Stockholm PUBLIC SERVICERÅDET 2013-01-18 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Detta yttrande har två delar. Vissa frågor av särskilt intresse behandlas

Läs mer

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet

Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Till statsrådet och chefen för Kulturdepartementet Den 19 juni 2002 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv (dir. 2002:85) att utredningen om utvärdering av digital radio m.m. digitalradioutredningen

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 -

Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv MANUAL - 1 - Välkommen till NAV(N)ET kabel-tv Du har nu tillgång till en stor mängd TV-kanaler, både analoga och digitala. Basutbudet i NAV(N)ET kabel-tv från Vaggeryds

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket

Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Mål i mun Förslag på en plan för svenska språket Den här utredningen ger förslag på en plan för hur vi ska fortsätta att tala och skriva svenska, fast vi har börjat använda mer engelska. Texten är omskriven

Läs mer

Digital Radio Sweden. Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen.

Digital Radio Sweden. Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen. YTTRANDE 2015-03-22 Dnr Ku2014/2006/MFI Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Betänkandet SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen

Läs mer

Att sända kommersiell radio

Att sända kommersiell radio Att sända kommersiell radio 1 Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:25

Regeringens skrivelse 2015/16:25 Regeringens skrivelse 2015/16:25 Riksrevisionens rapport om digitalradio Skr. 2015/16:25 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 oktober 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke

Läs mer

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN

INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN INBJUDAN TILL SEMINARIUM OM FRAMTIDENS PUBLIC SERVICE OCH FRÅGAN OM TV-LICENSEN VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM 10/11 Den tekniska utvecklingen utmanar på flera sätt de svenska ambitionerna med Public Service.

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

INNEHÅLL. 3.4 Handlägga frågor om europeiska produktioner FÖRORD 3 RESULTATREDOVISNING 4. 3.5 Utöva tillsyn enligt yttrandefrihetsgrundlagen

INNEHÅLL. 3.4 Handlägga frågor om europeiska produktioner FÖRORD 3 RESULTATREDOVISNING 4. 3.5 Utöva tillsyn enligt yttrandefrihetsgrundlagen ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL FÖRORD 3 RESULTATREDOVISNING 4 1 Samlad redovisning av verksamheten 2013 1.1 Mål och uppdrag 6 1.2 Resultatredovisningens indelning 6 1.3 Organisation och kompetens 6 1.4 Ärendeflöde

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

TV4. Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen Jan Scherman, vice vd Nordie Broadcasting. Stort tack för att vi fått möjligheten att komma hit!

TV4. Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen Jan Scherman, vice vd Nordie Broadcasting. Stort tack för att vi fått möjligheten att komma hit! TV4 Casten Almqvist vd TV4-Gruppen J an Sch nnan vice vd Nordk: Broadcasting 1111111111. 111111 IIIIII, III....,..., 6 Presentation för Konstitutionsutskottet, 8 maj 2012 Casten Almqvist, vd TV4-Gruppen

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Lagrådsremiss. En ny radio- och tv-lag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En ny radio- och tv-lag. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En ny radio- och tv-lag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 17 december 2009 Lena Adelsohn Liljeroth Maria Eka (Kulturdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN Stockholm den 14 februari 2011 TV4-GRUPPEN ÖKADE BÅDE FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2010 TV4-Gruppen ökade både försäljning och resultat 2010. Koncernens

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,66

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2008 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet

PUBLIC ACCESS 2008 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet PUBLIC ACCESS 2008 : 10 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet 15 augusti 2008 www.publicaccess.se Ledare För Sverige i världen: Satsa på Radio Sweden

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010

14 medlemsbolag. Digital projektion. Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se. Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Digital projektion Biografen Rio Eskilstuna Tisdagen den 19 oktober 2010 Björn Gregfelt bjorn.gregfelt@fkb.se 14 medlemsbolag 1 Biografstatistik - världen Biografer Världen 150.000 (varav 109.000 kommersiella)

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 Ärende Sökande Upphovsrättslig bedömning av IPTV Hibox Systems Oy Ab Given 16.11.2007 Sammanfattning IPTV-verksamheten, så som den beskrivs i ansökan, innebär överföring

Läs mer

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB Regeringsbeslut 90 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2292/MFI (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ku2013/2310/MFI (delvis) Ku2013/2532/MFI Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015

ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 ÅRSRAPPORT TV4-GRUPPEN 2014 Stockholm den 5 februari 2015 Starkt resultat för TV4-Gruppen 2014 TV4-Gruppen, 1 januari 31 december 2014 TV4-Gruppen gör ett starkt 2014. Det operativa resultatet uppgick

Läs mer

Digital goes Physical. Större distribution än Coca Cola? Inbrytning på den amerikanska marknaden. Roll out Q2 2012

Digital goes Physical. Större distribution än Coca Cola? Inbrytning på den amerikanska marknaden. Roll out Q2 2012 LEGIO X GEMINA Inom en snar framtid kommer mobiltelefonen enligt eniga branschbedömare att utgöra den centrala enheten för musik, film, spel, ID-handlingar, pengar m.m. När det kommer till musik visar

Läs mer

2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10

2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10 1. INLEDNING... 4 DEL 1 FAKTA OCH INFORMATION 2. INFORMATIONSSÖKNING... 6 A. Sökmotorer...6 B. Uppslagsverk...8 C. Språklexikon...10 3. SAMHÄLLSINFORMATION... 12 A. Myndighetskontakter...12 B. Sjukvård...15

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på

Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Focus Germany 2011 Samma dag som årets filmfestival i Göteborg inleddes hölls ett seminarium om samproduktion av dokumentärfilm med fokus på Tyskland. Seminariet arrangerades av North Sea Screen Partners,

Läs mer

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter

Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1/5 Dnr 15/01405 Beslutsbilaga 1 Programtjänster som omfattas av generella skyldigheter 1. Programtjänster registrerade som sändningar genom tråd Programföretag Programtjänst AB Svenska Spel AB Wisth &

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Johan Jakobsson (fp) 2004-01-20 Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Inledning Majoriteten i digitalradiokommittén anser att radion i Sverige ska digitaliseras. Samma teknikfixering som ledde

Läs mer

Community Readiness Model

Community Readiness Model Community Readiness Model Samhällsmedicin Gävleborg Jessica Tanzilli Sven Persson 1 Hur modellen fungerar i teori och praktik Community Readiness modellen (CMR) beskriver en organisations eller kommuns

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

PUBLIC ACCESS 2007 : 19 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet

PUBLIC ACCESS 2007 : 19 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet PUBLIC ACCESS 2007 : 19 Nyhetsbrev om radio, TV, Internet och andra medier - teknik, mediepolitik och yttrandefrihet 28 november 2007 www.publicaccess.se Innehåll (se följebrev) Ledare Uppgradera Utbildningsradion

Läs mer

Yttrande över Myndigheten för radio och TVs översyn: Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd

Yttrande över Myndigheten för radio och TVs översyn: Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Stockholm 2012-02-01 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Myndigheten för radio och TVs översyn: Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd Inledning KLYS - Konstnärliga och Litterära

Läs mer