Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden"

Transkript

1 Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten för Radio och TV (MRTV) har ställt inom ramen för rubricerade regeringsuppdrag, och får anföra följande. Vi vill som även meddelats per telefon informera om att TU inom kort också kommer att överlämna en särskild rapport från Copenhagen Economics om hur tidningarna påverkas av public service-företagens digitala satsningar. Den rapporten är alltså inte ett remissvar utan ett oberoende framtagen analys som vi ger in eftersom den har bäring på Myndighetens utredningsuppdrag. Bakgrundsfakta Nordicom vid Göteborgs Universitet har sedan 1979 undersökt den svenska befolkningens mediekonsumtion i olika mått. Under 2013 spenderade genomsnittssvensken 378 minuter om dagen på mediekonsumtion. Det är nästan sex och en halv timme varje dag, mer än en fjärdedel av vår dag och nästa 40 procent av vår vakna tid, som vi tar till oss nyheter, sport, underhållning m m via olika mediekanaler. Det svenska public service systemet har en lång tradition i Sverige. De tre olika delarna av public service återfinns inom flera av de kanaler vi konsumerar media igenom. Sveriges Television (SVT) står bakom flera linjära eller broadcastade kanaler och är dessutom en betydande aktör på den svenska Internetmarknaden. Sveriges Radio (SR) har likaså ett antal radiokanaler och en stark existens på Internet. Utbildningsradion (UR) producerar material som sedan återfinns hos både SVT och SR men också genom egna kanaler på Internet.

2 Källa: Nordicom, Mediebarometern 2013 TV-tittandet i Sverige 2013 TV-tittande står för den största delen av vår mediekonsumtion, så som den är uppdelad i grafen från Nordicom. 25 procent av tiden används till linjärt TV-tittande. Den dominanta aktören i denna kanal är public service SVT. Nio av de tio mest sedda programmen under 2013 kom från SVT1. Enligt siffrorna från Mediemätningar i Skandinavien (MMS) var SVT1 den enskilt största kanalen under Källa: MMS Årsrapport 2013 Lägger vi ihop SVT1 och SVT2 blir deras marknadsandel 30 procent. Dessutom återfinns Barnkanalen, SVT24 samt Kunskapskanalen inom public service. Totalt sker 35 procent av tittande via public services kanaler. Webb-TV eller Video On Demand MMS mäter även tittandet via Internet. Här är SVT en ännu mer dominerande aktör. 69 procent av alla startade klipp kommer från SVT och 67 procent av all den tittade tiden. Den näst största aktören TV4 är inte ens en tredjedel av SVT (Källa: MMS Webb-TV Årsrapport 2013).

3 Radiolyssnandet i Sverige 2013 Radiolyssnandet står för den näst största delen av vår mediekonsumtion, så som den är uppdelad i grafen från Nordicom. 20 procent av tiden används till radio. Även här är den dominanta aktören public service, SR. Sex av tio lyssnar dagligen på SR och P4 är den största kanalen med 3,4 miljoner lyssnare. (sr.se den 27 maj 2013). I TNS-Sifos radiomätningar är SRs totala andel av lyssnartiden 79,3 procent i den senaste mätningen. Källa: TNS-Sifo Radiorapport

4 Mediedagen i Sverige 2013 Räknar vi samman de olika tiderna och kanalerna där den genomsnittliga svensken kommer i kontakt med public service ser vi en jätte. Utifrån Nordicoms graf kan vi utläsa att 25 procent av konsumtionen är TV. Det innebär 94 minuter om dagen. Från MMS siffror såg vi att SVT står för 35 procent av tittandet, det vill säga 33 minuter per svensk och dag. När vi ser på webb-tv är SVTs andel ännu större, 67 procent enligt MMS. I snitt tittar vi 5 minuter om dagen på webb-tv enligt Nordicom. Detta ger oss att 3 minuter av tittandet sker hos public service. Radio lyssnandet utgör i snitt 77 minuter av vår konsumtion. SRs andel av det totala lyssnandet är 79,3 procent vilket i minuter blir 61. Vi lyssnar även på webb-radio under 8 minuter en genomsnittlig dag. Denna siffra är inkluderad i TNS Sifos marknadsandel vilket gör att även 6 minuter av webb- Radio lyssnande kommer public service tillgodo. Lägger vi ihop dessa siffror ser vi att vi spenderar 103 minuter varje dag med public service. Då har vi ändå inte tagit med de delar av kanalerna som inte tillhör den huvudsakliga distributionsformen, så som det textmaterial som återfinns på sr.se och svt.se. Dessa 103 minuter innebär att public service utgör 27,3 procent av vår dagliga mediekonsumtion. Som jämförelse kan konsumtionen hos TUs medlemmar, dagstidningarna, räknas ihop till 19 minuter med den tryckta tidningen och 4 minuter med tidningen online, det blir 23 minuter per genomsnittlig dag. Det utgör 6,1 procent av vår mediedag eller en femtedel av den tid som ägnas åt public service. Del 1. Hur ser ni på den svenskå mediemårknåden och public service-bolågens på verkån? Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden 1. I vilken eller vilka områden av marknaden, indelad enligt strukturen ovan, verkar ni? TU:s medlemmar är verksamma i samtliga led enligt den i frågeunderlaget beskrivna modellen (Rättigheter Produktion Mediebolag Distribution Konsumenter).

5 2. Påverkas ni av public service-bolagens verksamhet och på vilket sätt inom respektive område enligt strukturen ovan? TUs medlemmar påverkas av public service-bolagens verksamhet i alla led. Rättigheter: Tidningarna skapar sin egen journalistik i konkurrens med public service. Tidningarna konkurrerar även med public service om arbetskraft, d v s att anställa journalister. Produktion: TU:s medlemmar producerar och köper in material för i princip alla kategorier som public service agerar i. Detta gäller för både innehåll, så som nyheter, konsumentinformation, nöje, sport med mera, såväl som format såsom text, rörlig bild, etc. Konkurrensen kan leda till högre priser på produktionen än vad fallet skulle vara annars. Mediebolag: Även om TUs medlemmar ursprungligen hade sin bas i att ge ut tryckta tidningar, så är de i dagsläget mer och mer inblandade i produktion på alla plattformar - även de där public service ursprungligen var ensamma - men också inom områden dit både TUs medlemmar och public service har flyttat delar av sin journalistik, exempelvis Internetplattformar. Distribution: I distributionsledet märker TU:s medlemmar minst av konkurrens från public service. Distributionsformerna på de huvudsakliga kanalerna skiljer sig åt och i fråga om online distributionen påverkar man inte varandra nämnvärt. Konsumenter: Här märker TU:s medlemmar tydligt av den snedvridande påverkan från public service. Som ovan visats står public service tidsmässigt för mer än 27 procent av vår dagliga mediekonsumtion, att jämföra med dagspressens 6 procent. Det är ganska uppenbart att public service bolagens dominans minskar konsumtionen bland de privata aktörerna. 3. Påverkas ni i högre grad av andra aktörer än public service-bolagen, positivt eller negativt? Självfallet finns en betydande påverkan i det faktum att stora annonsintäkter förflyttats från traditionella medier till jättar som Google och Facebook. Påverkan från public service är dock påtaglig.

6 TU:s medlemmar konkurrerar på två plan, dels om svenskarnas mediekonsumtion där public service är en direkt konkurrent. Dels om annonsörernas investeringar där public service inte är en konkurrent (bortsett från SVT:s sponsorskap som direkt konkurrerar om annonsbudgetarna). Möjligheten att få annonsinvesteringar baseras dock självfallet på hur stor del av mediekonsumtionen man har. 4. Vilken betydelse och roll bedömer ni att public service-bolagen har i den pågående förändringen av mediemarknaden? Samtliga public service bolag ligger långt framme i sina teknikskiften. Så var exempelvis SVT:s play-tjänst en föregångare som kom att stå modell för de övriga Tv-kanalernas satsningar. För de kommersiella TV-aktörerna var detta en draghjälp. SVT både testade ny teknik och utformning likväl som de vande Sveriges befolkning att titta på webb-tv. Public service finansieringsmodell innebär också att man har utrymme för att ta större risker än vad kommersiella aktörer kan göra. Det innebär i sin tur att man kan vara långt framme med nyheter och trender, vilket resulterar i att man får en betydande del av mediekonsumtionen. Detta gör att public service i större utsträckning kan styra medieskiftet och även ändra människors vanor. Ett av det största problemen för TU:s medlemmar i och med det nya teknikskiftet är att få betalt för sin journalistik på nätet. Och just här märker dagspressen mycket tydligt av konkurrensen från public service bolagen. Dessa tillhandahåller information som ofta är av samma typ och utformning som dagspressens - se t ex sverigesradio.se som innehåller en hel del nyheter utan att ljud används som huvudsakligt medium utan istället text, och SVT:s app, som är direkt utformad som en tidningssajt, för att ta två exempel. Det säger sig självt att en konkurrenssnedvridning och marknadsstörning uppstår om produkter tillhandahålls på ett sådant sätt att konsumenterna upplever dem som ett bra substitut till dagstidningarnas hemsidor, mobilapplikationer eller andra digitala plattformar. En direkt konkurrensyta uppstår och eftersom public service är skattefinansierat och inte beroende av annonsintäkter ges man här ett stort försprång. På motsvarande sätt sjunker de privata mediehusens annonsintäkter om public servicebolagens digitala tjänster uppfattas som bra substitut eftersom färre mediekonsumenter då kommer att exponeras för annonseringen. Det paradoxala är att public service, trots sin trygga finansiering, sällan har resurser att ute i landet sköta en egen nyhetsagenda utan använder dagstidningarna som nyhetskälla och lägger ner tid på att konkurrera med samma dagspress såväl i sina nyhetssändningar som på sajterna.

7 Låt oss ge ett mycket konkret exempel från Västerbotten en ögonblicksbild från november Under en period om 12 dagar var SVT:s lokala sändningar (som i snitt innehåller tre-fyra nyhetsinslag) vid tio tillfällen uppbyggda med lokaltidningen som nyhetskälla: Västerbottens-Kuriren (sex ggr), Norran (tre ggr) och Folkbladet (en gång). Parallellt med detta annonserar man efter fyra onlinespecialister som har bred erfarenhet av textproduktion till Umeå. Rimligheten i att public service bygger sina lokala sändningar på detta sätt, d v s genom att konkurrera skapt med lokaltidningarna och samtidigt dagligen och systematiskt fylla sina sändningar med deras material, måste naturligtvis ifrågasättas. Detta för också över på de återstående två delfrågorna. Del 2. Våd ånser ni om systemet med fo rhåndspro vning åv nyå tjå nster? 1. Anser ni att någon/några tjänster borde ha anmälts till förhandsprövning? Systemet med förhandsprövning har funnits sedan 201O men hittills har inga tjänster anmälts och därför inte heller prövats. TU delar inte uppgiften i MRTV:s frågeställning om att Public service-bolagen har således bedömt att de inte startat några nya tjänster som omfattas av systemet med förhandsprövning. Tvärtom är det snarare så att public servicebolagen valt att inte anmäla några sådana tjänster eftersom de själva förfogar över om en anmälan kommer att göras eller ej. Ett av de allra tydligaste exemplen är SVT:s app. Som ovan nämnts är den till sin utformning mycket lik en tidningssajt med stor dominans av text. Appen marknadsförs också kraftfullt av SVT. Givetvis påverkas dagstidningarnas verksamhet av SVT-appen i och med att den har en påverkan på konsumenternas val. Medan dagstidningarna har att utveckla modeller för att ta betalt för sitt innehåll och för att skapa annonsintäkter är SVT-appen finansierad från början och några annonsintäkter behöver man heller inte bekymra sig om. Detta leder ofrånkomligen till en påverkan på dagstidningarnas möjligheter att ta betalt, d v s att skapa läsar- och annonsintäkter.

8 2. Bör systemet med förhandsprövning förändras och på vilket sätt? Det är uppenbart att den svenska modellen av förhandsprövning inte fungerar. Det är då heller inte en fråga om modellen bör förändras tvärtom måste den förändras för att Sverige ska ha ett regelverk som inte står i strid med EU:s statsstödsregler, där just en fungerande förhandsprövning av nya tjänster av större omfattning är ett krav. Detta är alltså inte en fråga för public service-företagen utan ett ansvar som åvilar den svenska regeringen. TU har också noterat den skriftväxling kring bristerna i den svenska modellen som under 2014 ägt rum mellan EU-kommissionen och den svenska regeringen. De grundläggande kraven i en ny modell bör vara en fortsatt skyldighet för public service att anmäla nya tjänster av en viss omfattning, men också en rätt och en möjlighet för utomstående att anmäla och få sådana tjänster prövade. Prövningen bör då avse dels om den tilltänkta tjänsten ligger inom ramen för public service-uppdraget, dels vilken marknadspåverkan den kan komma att få. Och själva prövningen ska naturligtvis inte göras av public service-bolagen själva utan av ett fristående organ. Stockholm den 8 januari 2015 TU Per Hultengård VD

Svensk internet- och etermedia

Svensk internet- och etermedia Svensk internet- och etermedia en omvärldsanalys 2002 2006 2010 2015 Handelshögskolan i Stockholm 2011 Sammanfattning Vi har på uppdrag av Sveriges Television och Sveriges Radio gjort en uppdatering av

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Undersökning av marknaden för svensk tvproduktion. tv-produktion

Undersökning av marknaden för svensk tvproduktion. tv-produktion Undersökning av marknaden för svensk tv-produktion Film&TV-Producenterna 22 januari 2015 1 Författare: Simen Karlsen, David Nordström, Dr. Claus Kastberg Nielsen 2 1 Introduktion och sammanfattning Film&TV-Producenterna

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet

PTS remissvar på betänkandet REMISSVAR Datum Vår referens 2015-03-20 Dnr: 14-13061 Sida Er referens 1(11) Ku2014/2006/MFI Spektrumavdelningen Amela Hatibovic Sehic 08-678 5621 amela.hatibovic-sehic@pts.se Kulturdepartementet Enheten

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga

Iq Rapport 2013:2. Alkoholreklam på internet. främst unga Iq Rapport 2013:2 Alkoholreklam på internet Alkoholreklam på internet påverkar främst unga Innehåll 1. Förord 2. Alkoholreklam på internet 2013 13. Marknadsföring av alkohol i Sverige 16. Så surfar svenskarna

Läs mer

Svenskarna och Internet

Svenskarna och Internet Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Olle Findahl Olle Findahl Svenskarna och Internet 2012 Svenskarna och Internet 2012 Version 1.0 2012 Olle Findahl Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Att medielandskapet har förändrats de senaste decennierna torde inte ha undgått

Att medielandskapet har förändrats de senaste decennierna torde inte ha undgått Allt fler står utanför nyhetsvärlden Allt fler står utanför nyhetsvärlden Adam Shehata och Ingela Wadbring Att medielandskapet har förändrats de senaste decennierna torde inte ha undgått någon. Konkurrensen

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren

Digitala nyheter. Nyhetsförmedling via Internet. Erik Fjellman & Jan Sjögren & Digitala nyheter Nyhetsförmedling via Internet Erik Fjellman & Jan Sjögren Denna rapport i programmet Telematik 2004 är VINNOVA-rapport VR 2002:15 (ISBN 91-89588-63-0) och Via TELDOK 43 (ISSN 0283-5266).

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Hur kan medierna bidra till demokratin?

Hur kan medierna bidra till demokratin? Linköpings universitet VT 2007 Medie- och kommunikationsvetenskap 2 Jon Lindholm Hur kan medierna bidra till demokratin? Nyhetsrapportering kring val, politik och annat samhällsstoff tycks inte längre

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen

Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport om svensk barnfilm och hur den kan stärkas genom satsningar i Stockholm-Mälardalen Gila Bergqvist Ulfung och Lisa Taube Ge morgondagens Pippi en chans! en rapport

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Bokpriskommissionens delrapport t I. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter

Bokpriskommissionens delrapport t I. Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter Bokpriskommissionens delrapport t I Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter Delrapport från Bokpriskommissionen Stockholm 2002 Till statsrådet och chefen För Kulturdepar departementet Regeringen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015

En utvärdering av IQ:s verksamhet. av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 En utvärdering av IQ:s verksamhet av Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap Januari 2015 Innehåll Förord 1 Inledning 2 Kommunikationsstrategi 4 Mål och målgrupper 8 Sändare och

Läs mer

Mellan politik och marknad

Mellan politik och marknad Mellan politik och marknad av anna maria jönsson & jesper strömbäck utbudet av nyhets- och samhällsprogram i TV mellan 1990 och 2004 Demokratiinstitu tets rapportserie nr 10 20 04 Demokratiinstitutet och

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer