Svenska folkets åsikter om Public Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folkets åsikter om Public Service"

Transkript

1 Svenska folkets åsikter om Public Service intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT

2 Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: Sveriges Television och Sveriges Radio 2008 Omslagsfoto: Johan Ljungström/Sveriges Radio, SR Bild Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: Prinfo Team Offset & Media, Malmö 2008 SVT

3 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning av undersökningen 5 Förtroendet för public service-företagen 5 Vad är viktigast i utbudet? 5 Hur väl utför public service-företagen sitt uppdrag? 6 Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna 6 Hur viktigt är nya medier? 7 Relationen till publiken 7 1. Förtroendet för SR och SVT 8 Förtroendet för Sveriges Television 8 Förtroendet för Sveriges Radio Vad är viktigt i en TV eller radiokanals utbud? 12 Uppdraget är viktigt! 12 Små skillnader mellan olika grupper Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 15 Publikens betyg på SVT 15 Publikens betyg på Sveriges Radio Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna 20 TV: SVT högst betyg i fem av sju grenar 20 Radio: P1 och P4 bäst i samtliga grenar Internettjänsterna 22 Skillnader mellan olika grupper Relationen till publiken 24 Bakgrundsfrågor I: Konsumtion 26 TV- och radiokonsumtion 26 Internetkonsumtion 27 Bakgrundsfrågor II: Demografi 28 Metodik 30 Definitioner 30

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes av SIFO RESEARCH INTERNATIONAL på Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag mellan 11 september och 3 oktober 2007 i form av en postenkät till personer. Dessa erbjöds även besvara enkäten via webben. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval, uttaget på riket år personer (49,3 procent) besvarade enkäten. Se sidan 26 för bakgrundsdata, metodkommentarer och definitioner. 4 Svenska folkets åsikter om Public Service

5 Sammanfattning av undersökningen Förtroendet för public service-företagen Av de som har en åsikt, är det mer än sju av tio personer, 71,2 procent, i undersökningen som anser att de har högt förtroende för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete, 69,7 procent har högt förtroende för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete. Var femte har Mycket stort förtroende för det sätt på vilket både Sveriges Television och Sveriges Radio sköter sitt arbete, Det höga förtroendet återfinns i alla undergrupper, det vill säga oavsett exempelvis ålder, kön och bostadsort. Exempelvis har mer än 75 procent av mittpartiernas sympatisörer högt förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete. Mellan procent har Mycket stort förtroende. Endast bland de som röstat på annat parti är bedömningen påtagligt lägre. Diagram 1. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande företag sköter sitt arbete? Procent av angivna svar. Svarsfrekvens SVT 91 % och SR 81 %. Hela Riket år. % ,2 69, ,7 24,1 10 8,0 6,2 0 SVT SR Mycket stort och ganska stort Varken eller Mycket lite och ganska lite Vad är viktigast i utbudet? I undersökningen tillfrågas publiken om 23 olika aspekter i public serviceuppdraget. Publiken tillfrågades dels hur viktiga de anser de olika aspekterna vara, dels hur bra de anser att företagen lever upp till aspekterna. Sammanfattning av undersökningen 5

6 Det viktigaste i TV och radiokanalers utbud är enligt undersökningen: pålitliga och trovärdiga nyheter, program som intresserar mig, hög kvalitet, information vid olyckor och oväder, att visa respekt för människors värde i sina program, program med god hörbarhet och program som förklarar vad som händer i Sverige och världen. Alla dessa aspekter anges som viktiga för procent av de som besvarat frågan, under fem procent anser att frågorna är oviktiga. Skillnaderna mellan olika undergrupper är små. Störst differens i åsikter mellan män och kvinnor är det i två frågor, vikten av att sända program som får mig att stanna till och tänka och att sända program som ger kulturupplevelser, där 15 procentenheter fler kvinnor än män anser det vara viktigt. Public service-företagens kärnpublik anser generellt att de flesta aspekterna är viktigare än den publik som mer sällan använder public service. I övrigt rangordnar de båda grupperna de olika aspekterna på samma sätt. Det är även små skillnader mellan alliansens och samarbetspartiernas sympatisörers prioriteringar i vad som är viktigt. Rangordningen mellan olika aspekter är densamma. Hur väl utför public service-företagen sitt uppdrag? Frågebatteriet i frågan Hur viktigt tycker Du det är att ställdes även med formuleringen Hur bra tycker Du att (SVT eller SR) lyckas med att På nära hälften av aspekterna får de båda public service-företagen ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. Cirka 85 procent anser att de båda public service-företagen lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter, som även är det område som publiken anser vara viktigast. Även bland de som anger att de sällan eller aldrig tittar eller lyssnar på public service, anser cirka 75 procent att de båda public service-företagen lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Endast på varsitt område ges företagen ett medelbetyg under sex: Det är inom musik (SVT) respektive barnprogram (SR). Skillnaderna är små mellan olika grupper i betygsättningen av public servicebolagen, exempelvis när det gäller ålder, kön och politisk tillhörighet. Skillnaderna är särskilt små när det gäller de områden som bedöms som viktigast, exempelvis betygsättningen av public service-bolagens nyhetstjänster. Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna Undersökningen ställde ett antal frågor om public service-kanalerna i relation till de största kommersiella kanalerna. Frågorna var Hur bra tycker Du att följande kanaler lyckas med att: n sända pålitliga och trovärdiga nyheter? n sända program som ger kunskaper och insikter? n sända program som är underhållande och engagerande? n sända program som ger kulturupplevelser? n sända program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram? n sända program som håller hög kvalitet? n sända program som intresserar Dig? n sända varierande musik av många olika slag? (enbart till radio) 6 Svenska folkets åsikter om Public Service

7 På fem av sju aspekter får SVT1 och SVT2 högst betyg av de fem största tv-kanalerna, mellan procent anser att de lyckats bra eller mycket bra. Sveriges Radio tar förstaplatsen i samtliga kategorier. P1 och P4 får i samtliga kategorier ett högre betyg än de kommersiella kanalerna. På fem av åtta aspekter får alla SRs kanaler högre betyg än de kommersiella kanalerna. Hur viktigt är nya medier? Publiken tillfrågades om värdet av public services internettjänster. I alla undergrupper (ålder, kön utbildning, härkomst eller politiskt block) med de allra äldsta som enda undantag svarar över hälften, att de tycker det är bra att SVT och SR erbjuder tjänsterna och att de lyckas bra med detta (betyg 7 10). Även bland den äldre delen av befolkningen finns ett starkt stöd för verksamheten på internet. I gruppen år anser över 60 procent att public service-företagen lyckas bra och att det är en viktig tjänst. Bland pensionärer anser cirka 50 procent att det är viktigt eller mycket viktigt, medan 25 till 33 procent att det är oviktigt eller ganska oviktigt. Relationen till publiken I public service-uppdraget ingår att vara lyhörd för publikens förväntningar på verksamheten. Cirka 60 procent av de svarande anser att de två public serviceföretagen i hög grad bryr sig om tittarnas/lyssnarnas åsikter. Den grupp som i allra högst grad anser att SVT i hög grad bryr sig om tittarnas/lyssnarnas åsikter är den grupp som är född utanför Norden, och den grupp som i allra högst grad anser att SR gör det är åldersgruppen år. Sammanfattning av undersökningen 7

8 1. Förtroendet för SR och SVT Förtroendet för Sveriges Television Mer än sju av tio personer, 71,2 procent, uppger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete, var femte har Mycket stort förtroende. Mönstret återkommer i alla undergrupper, det vill säga oavsett exempelvis ålder, kön och bostadsort. Till och med i de grupper som har minst förtroende för SVT, de som röstar på annat parti eller de som så gott som aldrig använder SVT är andelen som har ett stort förtroende betydligt större än de som har ett lågt förtroende. Cirka 70 procent av både alliansens och samarbetspartiernas väljare (av de som haft en åsikt) har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete, var fjärde har Mycket stort förtroende. Det största förtroendet återfinns bland de politiska mittpartiernas sympatisörer: centerpartiet, miljöpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna, med reservation för att antalet svarande är lågt i den sistnämnda gruppen. Diagram 2. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? (Procent av angivna åsikter) 8,0 Mycket stort och ganska stort Varken eller 20,7 Mycket lite och ganska lite 71,2 8 Svenska folkets åsikter om Public Service

9 Tabell 1. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? Procent år Män Kvinnor år år år år år Mycket stort 20,6 22,3 19,0 24,9 20,5 21,7 22,4 13,8 Ganska stort 44,1 43,0 45,1 39,8 43,6 44,0 44,3 46,8 Varken eller 18,8 17,8 19,7 16,9 17,7 20,1 18,1 20,2 Ganska litet 5,5 7,4 3,9 4,2 5,2 5,6 5,9 6,0 Mycket litet 1,8 2,6 1,1 3,4 2,4 0,5 1,6 Vet ej 8,3 6,6 9,8 14,1 9,3 5,4 8,4 8,6 Diagram 3. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? Centerpartiet Miljöpartiet de gröna C+KD Folkpartiet Kristdemokraterna SVT kärntittare Samarbetspartierna Socialdemokraterna Eftergymnasial utb. SR kärnlyssnare Bosatt i Stockholm Alliansen Hemmavarande barn 7 18 år Bosatt i större stad Hemmavarande barn 0 6 år år M+FP Gymnasial utb år Privatradio ickelyssnare Jag är född i Sverige Män Vänsterpartiet år år år Kvinnor Privatradio kärnlyssnare Jag är inte född i Norden Moderaterna Bosatt i Göteborg/Malmö år Bosatt i glesbygd Funktionshinder Förgymnasial utb. SR ickelyssnare Annat parti SVT icketittare Högt förtroende Lågt förtroende % 1. Förtroendet för SR och SVT 9

10 Förtroendet för Sveriges Radio 69,7 procent av de som avgivit en åsikt anser att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SR sköter sitt arbete, var femte har Mycket stort förtroende. Liksom för SVT återkommer mönstret i alla grupper, oavsett ålder, kön och bostadsort. Över 60 procent av både alliansens och samarbetspartiernas väljare (av de som haft en åsikt) har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SR sköter sitt arbete, drygt var femte har Mycket stort förtroende. Den grupp som angett minst förtroende är gruppen lågkonsumenter. Bland dessa anser var tredje att de har mycket stort eller ganska stort förtroende, medan cirka 7 procent anser att de har ett litet eller mycket litet förtroende. Diagram 4. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? (Procent av angivna åsikter) 6,2 Mycket stort och ganska stort Varken eller 24,1 Mycket lite och ganska lite 69,7 10 Svenska folkets åsikter om Public Service

11 Tabell 2. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? Procent år Män Kvinnor år år år år år Mycket stort 19,4 22,3 16,9 19,2 18,3 20,2 22,5 15,0 Ganska stort 37,2 38,2 36,3 30,9 39,3 33,2 38,1 42,2 Varken eller 19,6 20,0 19,2 16,6 17,6 22,4 19,4 19,6 Ganska litet 3,5 3,9 3,1 1,5 2,7 4,6 3,4 4,2 Mycket lite 1,5 2,0 1,1 2,3 2,1 1,0 1,0 1,8 Vet ej 17,6 13,2 21,6 29,5 19,3 17,2 15,0 14,1 Diagram 5. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? Miljöpartiet de gröna SR kärnlyssnare Kristdemokraterna C+KD Centerpartiet Folkpartiet SVT kärntittare Samarbetspartierna Eftergymnasial utb. Socialdemokraterna Alliansen år Män Vänsterpartiet Bosatt i större stad M+FP Jag är född i Sverige Gymnasial utb. Privatradio ickelyssnare år år Bosatt i Stockholm år Moderaterna Hemmavarande barn 0 6 år Bosatt i glesbygd Privatradio kärnlyssnare år Kvinnor Hemmavarande barn 7 18 år Förgymnasial utb. Bosatt i Göteborg/Malmö år Funktionshinder Annat parti Jag är inte född i Norden SVT icketittare SR ickelyssnare Högt förtroende Lågt förtroende % 1. Förtroendet för SR och SVT 11

12 2. Vad är viktigt i en TV- eller radiokanals utbud? Uppdraget är viktigt! Vi har i denna undersökning definierat Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag utifrån 23 olika aspekter. Svenska folket anser generellt att alla aspekter av uppdraget är viktiga. Detta gäller även när man bryter ner resultaten i olika undergrupper. Det viktigaste i TV- och radiokanalers utbud är: pålitliga och trovärdiga nyheter, program som intresserar mig, hög kvalitet, information vid olyckor och oväder och att visa respekt för människors värde i sina program. Mindre viktiga delar är enligt undersökningen: program för språkliga och etniska minoriteter, svensk musik, kulturupplevelser, svenska serier och program som speglar mångfalden i Sverige. Diagram 6. Hur viktigt tycker du att det finns TV- och radiokanaler som sänder pålitliga och trovärdiga nyheter sänder program som intresserar mig sänder program av hög kvalitet sänder snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder visar respekt för människors värde i sina program sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet sänder prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen sänder program som är underhållande och engagerande sänder nyheter från min del av landet gör viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr sänder program med nya idéer och nya perspektiv sänder program som ger mig kunskaper och insikter sänder program som roar och engagerar barn sänder program som får mig att stanna till och tänka sänder prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram bevakar och sänder från stora. idrottsevenemang och konserter sänder varierande musik av många olika slag sänder program från och om min del av landet sänder bra svenska serier sänder prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sänder program som ger kulturupplevelser sänder en stor andel svensk musik sänder program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige % Viktigt år (Procent 7 10) Ej viktigt år (Procent 1 4) 12 Svenska folkets åsikter om Public Service

13 Tabell 3. Hur viktigt tycker Du det är att det finns TV- och radiokanaler som sänder (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Inte alls viktig och 10 är Mycket viktig ) år Medel 1 10 Viktigt (Procent 7 10) pålitliga och trovärdiga nyheter 9,5 96,0 program som intresserar mig 9,1 92,9 snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder 9,0 90,0 program av hög kvalitet 8,9 91,1 visar respekt för människors värde i sina program 8,8 88,6 program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 8,8 88,0 program som hjälper mig förstå vad som händer i Sverige och världen 8,4 84,3 nyheter från min del av landet 8,1 79,9 gör viktiga avslöjanden och upptäckter i sina nyhets- och samhällsprogram 8,1 79,5 program som är underhållande och engagerande 8,1 82,2 program med nya idéer och nya perspektiv 7,9 77,4 program som ger mig kunskaper och insikter 7,9 76,6 program som roar och engagerar barn 7,6 70,9 program som får mig att stanna till och tänka 7,5 69,4 program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 7,3 67,4 bevakar och sänder från stora... idrottsevenemang och konserter 7,3 66,6 varierande musik av många olika slag 7,2 63,6 program från och om min del av landet 7,1 61,6 bra svenska tv-serier 6,7 58,5 program som speglar mångfalden i Sverige, tex. ålder och bakgrund 6,7 55,9 program som ger kulturupplevelser 6,3 48,6 en stor andel svensk musik 5,7 37,0 program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 5,0 30,2 2. Vad är viktigt i en TV- eller radiokanals utbud? 13

14 Små skillnader mellan olika grupper Lågkonsumenter och högkonsumenter Även de som sällan använder Sveriges Television eller Sveriges Radio anser ofta att de olika aspekterna på public service är viktiga eller mycket viktiga. Lågkonsumenter och högkonsumenter av public service rangordnar de olika aspekterna i stort sett lika. Med undantag för musik och underhållning finns dock en tendens att högkonsumenter anser att aspekterna är något viktigare än lågkonsumenter gör. Skillnaderna är något större bland de aspekter som bedöms som mindre viktiga. De som sällan använder Sveriges Television eller Sveriges Radio anser exempelvis i lägre grad att program för språkliga och etniska minoriteter är viktiga. Samma prioriteringar höger till vänster Skillnaderna mellan prioriteringarna i olika undergrupper är små. Exempelvis är det små skillnader mellan de politiska blocken vad gäller synen på vad som är viktigt. Prioriteringarna mellan olika aspekter på uppdraget är desamma. Skillnaden mellan vänster och höger är något större när det gäller de aspekter som av båda grupperna bedöms som minst betydelsefulla, exempelvis musik. Kvinnor vill ha program som får mig att stanna till och tänka män vill ha idrottsevenemang Kvinnor tycker generellt att alla aspekter är viktigare än män. Enda undantaget är aspekten, att bevaka och sända från stora nationella och internationella idrottsevenemang och konserter som män anser vara viktigare än kvinnor. Störst differens i åsikter mellan män och kvinnor är i de två frågorna: sänder program som får mig att stanna till och tänka och sänder program som ger kulturupplevelser där 15 procentenheter fler kvinnor jämfört med män anser det vara viktigt. Mångfalden i Sverige och program för språkliga och etniska minoriteter Det område som anses minst viktigt är program för språkliga och etniska minoriteter. Drygt 30 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. Dock är spridningen stor inom de olika undergrupperna, från endast 18 procent som anser det viktigt till som mest 56 procent. Eftersom programmen riktar sig till särskilda grupper är det värt att notera att programmen anses viktigare bland exempelvis de som inte är födda i Norden. I samtliga undergrupper, inklusive bland de som inte är födda i Norden anses dock program som speglar mångfalden i Sverige vara viktigare. Viktigt med program från hela landet Resultaten visar även jämförelsevis små skillnader mellan olika delar av landet. Aspekter som rör i huvudsak mångfald, kultur och kunskap värderas något högre i storstäderna, medan program från och om min del av landet värderas högre utanför storstäderna. 14 Svenska folkets åsikter om Public Service

15 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? Publikens betyg på SVT På elva av de 23 aspekterna får SVT ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. På ytterligare tio aspekter är medelbetyget över sex. På alla områden utom vad gäller att sända en stor andel svensk musik ges SVT mer positiva betyg än negativa. Publiken anser också att SVT lyckas särskilt bra i de områden som också bedömts som särskilt viktiga. Detta gäller exempelvis nyheter, som var det område som publiken bedömde som allra viktigast. 88 procent anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Diagram 7. Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen sända snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr visa respekt för människors värde i sina program sända program som roar och engagerar barn sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet sända program som ger mig kunskaper och insikter sända program av hög kvalitet bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter sända nyheter från min del av landet sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram sända program som är underhållande och engagerande sända program som får mig att stanna till och tänka sända program som ger kulturupplevelser sända program med nya idéer och nya perspektiv sända program som intresserar mig sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sända program från och om min del av landet sända bra svenska serier sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige sända varierande musik av många olika slag sända en stor andel svensk musik % Bra år (Procent 7 10) Dåligt år (Procent 1 4) 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 15

16 Tabell 4. Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Mycket dåligt och 10 är Mycket bra ) år Medel 1 10 Bra (Procent 7 10) sända pålitliga och trovärdiga nyheter 8,3 87,9 sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen 7,7 76,5 sända snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder 7,6 75,8 göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr 7,5 73,4 visa respekt för människors värde i sina program 7,4 70,6 sända program som roar och engagerar barn 7,3 70,1 sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 7,3 70,0 sända program som ger mig kunskaper och insikter 7,2 66,5 sända program av hög kvalitet 7,1 66,2 sända nyheter från min del av landet 7,0 63,2 bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter 7,0 63,9 sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 6,7 57,8 sända program som får mig att stanna till och tänka 6,5 54,0 sända program som är underhållande och engagerande 6,5 54,8 sända program som ger kulturupplevelser 6,4 50,1 sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund 6,3 47,9 sända program med nya idéer och nya perspektiv 6,3 49,0 sända program från och om min del av landet 6,1 44,9 sända program som intresserar mig 6,1 48,1 sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 6,1 42,9 sända bra svenska serier 6,0 43,8 sända varierande musik av många olika slag 5,7 37,3 sända en stor andel svensk musik 5,3 29,8 Inom ett par områden som av publiken bedömts som mycket viktiga, är dock betygen lägre även om de fortfarande är positiva. Det gäller att sända program som är underhållande och engagerande och sända program som intresserar mig. Skillnader mellan olika grupper Liksom det var små skillnader mellan olika undergrupper när det gäller bedömningarna kring vad som är viktigt är skillnaderna små när det gäller bedömningarna av hur väl SVT lyckas. Exempelvis är skillnaden mellan personer som uppger att de skulle ha röstat på antingen alliansen eller samarbetspartierna om det vore val i dag små. Rangordningen mellan olika områden, det vill säga vad SVT anses vara bra respektive mindre bra på är i stort sett densamma för båda blocken som för hela gruppen år. Dock är den som sympatiserar med samarbetspartierna något nöjdare exempelvis när det gäller musikutbudet. Vad gäller andelen som anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända på- 16 Svenska folkets åsikter om Public Service

17 litliga och trovärdiga nyheter är andelen 90 procent i de båda blocken. På frågan Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att sända program som intresserar mig? svarar mer än varannan person som uppger sig sympatisera med något politiskt parti utom moderaterna att det stämmer bra eller mycket bra, vilket är högre än bland de som inte avgivit politisk tillhörighet. Skillnaderna är dock större mellan den större gruppen högkonsumenter och den mindre gruppen lågkonsumenter. Högkonsumenter ger generellt SVT högre betyg än lågkonsumenter. Det gäller i synnerhet aspekten sänder program som intresserar mig. På andra områden är bedömningen mer lika, exempelvis vad gäller nyheter. Även i gruppen lågkonsumenter anser 73 procent att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Tre av fyra personer med hemmavarande barn upp till sex år anser att Sveriges Television lyckas bra eller mycket bra med att sända program som roar och engagerar barn. Andelen sjunker dock något bland de som har hemmavarande äldre barn. Denna äldre barn- och ungdomsgrupp ser förhållandevis mycket på kommersiell television. 55 procent av de som är födda utanför Norden anser att SVT lyckas sända program som speglar mångfalden bra eller mycket bra. Varannan person i gruppen anser att Sveriges Television lyckas bra eller mycket bra med att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. 70 procent anser att SVT sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. Bland de som upplever sig ha ett funktionshinder som försvårar deras tv-tittande eller radio lyssnande är andelen lägre. 45 procent i denna grupp anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet medan 24 procent av personer som upplever sig ha ett funktionshinder anser att SVT lyckas dåligt (betyg 1 4) med detta. Publikens betyg på Sveriges Radio På tio av de 22 aspekterna får SR ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. På alla områden utom ett får Sveriges Radio ett betyg över 6. Det område där SR ges ett lägre betyg är barnprogrammen. På alla områden får SR mer positiva betyg än negativa. Liksom SVT anses SR särskilt bra på de områden som har med nyhetsbevakningen att göra. 83 procent anser att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter och 81 procent anser att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder. 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 17

18 Diagram 8. Hur bra tycker Du att Sveriges Radio lyckas med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter sända program av hög kvalitet göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och samhällsprogram sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen visa respekt för människors värde i sina program sända nyheter från min del av landet sända varierande musik av många olika slag sända program som ger mig kunskaper och insikter sända program som är underhållande och engagerande sända program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram sända program från och om min del av landet sända program som får mig att stanna till och tänka sända program som intresserar mig sända en stor andel svensk musik sända program med nya idéer och nya perspektiv sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sända program som ger kulturupplevelser sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige sända program som roar och engagerar barn % Bra år (Procent 7 10) Dåligt år (Procent 1 4) Skillnader mellan olika grupper Skillnaden mellan personer som uppger att de skulle ha röstat på antingen alliansen eller samarbetspartierna om det vore val i dag är små. Prioriteringsordningen är i stort sett densamma som för hela gruppen år, dock är den som röstar på samarbetspartierna något nöjdare. De som uppgett parti, oavsett om det är alliansparti eller samarbetsparti, är generellt något mer nöjda än genomsnittet. Liksom för SVT finns det skillnader mellan högkonsumenter och lågkonsumenter. Även gruppen lågkonsumenter ger dock SR goda betyg inom i synnerhet nyhetsområdet. Exempelvis anser 75 procent av lågkonsumenterna att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. 18 Svenska folkets åsikter om Public Service

19 Tabell 5. Hur bra tycker Du att Sveriges Radio lyckas med att... (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Mycket dåligt och 10 är Mycket bra ) år Medel 1 10 Bra (Procent 7 10) sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder 8,1 81,4 sända pålitliga och trovärdiga nyheter 8,0 82,9 sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 7,5 73,7 bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter 7,3 69,1 visa respekt för människors värde i sina program 7,2 66,8 sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen 7,2 67,9 göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr 7,2 68,2 sända program av hög kvalitet 7,2 68,2 sända nyheter från min del av landet 7,1 65,1 sända varierande musik av många olika slag 7,0 65,0 sända program som ger mig kunskaper och insikter 6,8 60,8 sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 6,7 56,3 sända program som är underhållande och engagerande 6,6 57,0 sända program från och om min del av landet 6,6 54,8 sända en stor andel svensk musik 6,5 52,5 sända program som får mig att stanna till och tänka 6,4 53,8 sända program med nya idéer och nya perspektiv 6,4 51,3 sända program som intresserar mig 6,4 52,8 sända program som ger kulturupplevelser 6,3 48,5 sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund 6,3 49,3 sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 6,0 41,2 sända program som roar och engagerar barn 5,8 38,3 Av de personer som upplever sig ha ett funktionshinder som försvårar deras tv-tittande eller radiolyssnande är det 55 procent som anser att Sveriges Radio sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. 21 procent av personer som upplever sig ha ett funktionshinder anser att SR lyckas dåligt (betyg 1 4) med att sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. 46 procent av de som är födda utanför Norden anser att Sveriges Radio lyckas sända program som speglar mångfalden bra eller mycket bra. Drygt en av tre personer i gruppen anser att Sveriges Radio lyckas bra eller mycket bra med att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 19

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB

Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB Mobil täckning TeliaSonera Sverige AB TNS Sifo AB 2013-04-29 Bakgrund och metod Bakgrund/syfte Telia Sonera Sverige AB ville genomföra en mätning för att se vilken mobiloperatör som svenska folket upplever

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Effektmätning av gratistidningen

Effektmätning av gratistidningen Effektmätning av gratistidningen Nr 8, november 011 Kampanjnummer: 01150 Målgrupp: Konsument, villahushåll Utskicksperiod: måndag 7 november, v. 45, 011 Mätperiod: slutet v 45 början 48, 011 Mediaeffekter

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet

Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Projektnummer 1513763 2005-06-28 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

FÖRTROENDEBAROMETER 2015 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 2015-03- 05

FÖRTROENDEBAROMETER 2015 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 2015-03- 05 FÖRTROENDEBAROMETER 15 ALLMÄNHETENS FÖRTROENDE FÖR INSTITUTIONER, POLITISKA PARTIER, MASSMEDIER & FÖRETAG 15-03- 05 Medieakademins förtroendebarometer 15! Medieakademins förtroendebarometer har genomförts

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Några frågor och svar om attityder till cannabis

Några frågor och svar om attityder till cannabis Några frågor och svar om attityder till cannabis 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon: 08-598 998 00 Fax: 08-598 998 05 Ipsos Sweden AB. 1 Innehåll

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2011 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning Sammanfattning av nöjdkundmätning Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen

Akademikerbarometer 3-2006. Sveriges akademiker om den nya regeringen Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen 2006 Akademikerbarometer 3-2006 Sveriges akademiker om den nya regeringen Av Jonas Bengtsson Denna rapport är framtagen på uppdrag av,

Läs mer

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson

1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson 1(5) Regeringskansliet Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Martin Persson Remissvar SOU 2012:59 (Nya villkor för public service) Föreningen svenska tonsättare (FST) organiserar sedan

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Nej till sjukpenning Vad hände sen?

Nej till sjukpenning Vad hände sen? Social Insurance Report Nej till sjukpenning Vad hände sen? ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Christina Olsson Bohlin 08-786 95 83 christina.olsson.bohlin@forsakringskassan.se

Läs mer

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet

Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet Kännedomsundersökning gällande kostråd om fet fisk i Östersjöområdet 17 december 2014 TNS SIFO Johan Orbe Anita Bergsveen Innehållsförteckning Bakgrund 03 Syfte 04 Målgrupper och antal intervjuer 05 Genomförande

Läs mer

Attitydundersökning om bidragsfusk 2010

Attitydundersökning om bidragsfusk 2010 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Claes Falck Research Director Affärsområde Samhälle och Opinion Direct line

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem

Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem 1 Unga i media Vi pratar om dem men sällan med dem Unga får sällan komma till tals i mediernas dagliga rapportering. Och ofta talar vuxna om unga, men de får sällan själva uttala sig. Det visar en ny undersökning

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 7 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor

Per Hedberg. Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Svenska folkets val av energikällor Per Hedberg I propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik redovisar regeringen sin syn på hur den svenska energiförsörjningen

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002

MMS Månadsrapport. TV-tittandet under november 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under november 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under november 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24

Rapport. Förbifart Stockholm Stockholms Län. Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Rapport Förbifart Stockholm Stockholms Län Uppföljning efter beslut Bil Sweden 2009-09-24 Bakgrund och syfte 4 Förbifart Stockholm har fått s.k. tillåtlighet av regeringen den 3 september. Arbetet med

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2013

FÖRTROENDE- BAROMETER 2013 FÖRTROENDE- BAROMETER 2013 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium på Mediedagarna i Göteborg (Meg) den 7 mars 2013 För

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Vem vill rösta på ett företagarparti?

Vem vill rösta på ett företagarparti? Juni 2010 Vem vill rösta på ett företagarparti? Innehåll Sammanfattning... 3 Den svenska allmänhetens beredskap att rösta på ett företagarparti... 4 LO-medlemmar positiva till ett företagarparti... 5 Företagarna

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 50 ATTITYDER TILL REKLAM OCH ANNONSER I OLIKA MEDIER Josefine Sternvik 2003 Allmänheten och reklamen

Läs mer

Svenskt medieutbud 2013

Svenskt medieutbud 2013 Myndigheten för radio och tv En undersökning på uppdrag av Myndigheten för radio och tv, genomförd av professor Kent Asp, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet.

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN

HUMORRAPPORTEN 2011 PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN PRESENTERAR HUMOR- RAPPORTEN OM HUMOR I DEN SVENSKA POLITIKEN 2011 INNEHÅLL INTRODUKTION FÖR LITE HUMOR I SVENSK POLITIK HUMOR ÖKAR ENGAGEMANG INFÖR ROLIGARE DEBATTER ROLIGASTE PARTILEDAREN TRÅKIGASTE

Läs mer

MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002

MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002 MMS Månadsrapport TV-tittandet under mars 2002 I den här releasen presenterar MMS data om TV-tittandet under mars 2002. Samtliga uppgifter har hämtats från det people meter system som MMS använder och

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen

Här bor väljarna. Fokus den 15 september 2014. Alliansen Här bor väljarna Fokus den 15 september 2014 Det är dagen efter valet, där egentligen ingen står som segrare. Ingen utom sverigedemokraterna. Två val i rad (både i gårdagens och i valet 2010) har partiet

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften

ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften Vindkraft i medvind VINDKRAFT I MEDVIND PER HEDBERG ISverige byggs vindkraften ut. I Vindkraftsutredningen slås fast att vindkraften utgör en viktig energikälla i en utveckling mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer

Den japanska jordbävningen i mitten av mars 2011 följd av en tsunami och

Den japanska jordbävningen i mitten av mars 2011 följd av en tsunami och Kärnkraftsopinionen pre-fukushima Kärnkraftsopinionen pre-fukushima Sören Holmberg Den japanska jordbävningen i mitten av mars 2011 följd av en tsunami och kärnkraftsolyckan i Fukushima fick en omedelbar

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer