Svenska folkets åsikter om Public Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folkets åsikter om Public Service"

Transkript

1 Svenska folkets åsikter om Public Service intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT

2 Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: Sveriges Television och Sveriges Radio 2008 Omslagsfoto: Johan Ljungström/Sveriges Radio, SR Bild Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: Prinfo Team Offset & Media, Malmö 2008 SVT

3 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning av undersökningen 5 Förtroendet för public service-företagen 5 Vad är viktigast i utbudet? 5 Hur väl utför public service-företagen sitt uppdrag? 6 Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna 6 Hur viktigt är nya medier? 7 Relationen till publiken 7 1. Förtroendet för SR och SVT 8 Förtroendet för Sveriges Television 8 Förtroendet för Sveriges Radio Vad är viktigt i en TV eller radiokanals utbud? 12 Uppdraget är viktigt! 12 Små skillnader mellan olika grupper Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 15 Publikens betyg på SVT 15 Publikens betyg på Sveriges Radio Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna 20 TV: SVT högst betyg i fem av sju grenar 20 Radio: P1 och P4 bäst i samtliga grenar Internettjänsterna 22 Skillnader mellan olika grupper Relationen till publiken 24 Bakgrundsfrågor I: Konsumtion 26 TV- och radiokonsumtion 26 Internetkonsumtion 27 Bakgrundsfrågor II: Demografi 28 Metodik 30 Definitioner 30

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes av SIFO RESEARCH INTERNATIONAL på Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag mellan 11 september och 3 oktober 2007 i form av en postenkät till personer. Dessa erbjöds även besvara enkäten via webben. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval, uttaget på riket år personer (49,3 procent) besvarade enkäten. Se sidan 26 för bakgrundsdata, metodkommentarer och definitioner. 4 Svenska folkets åsikter om Public Service

5 Sammanfattning av undersökningen Förtroendet för public service-företagen Av de som har en åsikt, är det mer än sju av tio personer, 71,2 procent, i undersökningen som anser att de har högt förtroende för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete, 69,7 procent har högt förtroende för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete. Var femte har Mycket stort förtroende för det sätt på vilket både Sveriges Television och Sveriges Radio sköter sitt arbete, Det höga förtroendet återfinns i alla undergrupper, det vill säga oavsett exempelvis ålder, kön och bostadsort. Exempelvis har mer än 75 procent av mittpartiernas sympatisörer högt förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete. Mellan procent har Mycket stort förtroende. Endast bland de som röstat på annat parti är bedömningen påtagligt lägre. Diagram 1. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande företag sköter sitt arbete? Procent av angivna svar. Svarsfrekvens SVT 91 % och SR 81 %. Hela Riket år. % ,2 69, ,7 24,1 10 8,0 6,2 0 SVT SR Mycket stort och ganska stort Varken eller Mycket lite och ganska lite Vad är viktigast i utbudet? I undersökningen tillfrågas publiken om 23 olika aspekter i public serviceuppdraget. Publiken tillfrågades dels hur viktiga de anser de olika aspekterna vara, dels hur bra de anser att företagen lever upp till aspekterna. Sammanfattning av undersökningen 5

6 Det viktigaste i TV och radiokanalers utbud är enligt undersökningen: pålitliga och trovärdiga nyheter, program som intresserar mig, hög kvalitet, information vid olyckor och oväder, att visa respekt för människors värde i sina program, program med god hörbarhet och program som förklarar vad som händer i Sverige och världen. Alla dessa aspekter anges som viktiga för procent av de som besvarat frågan, under fem procent anser att frågorna är oviktiga. Skillnaderna mellan olika undergrupper är små. Störst differens i åsikter mellan män och kvinnor är det i två frågor, vikten av att sända program som får mig att stanna till och tänka och att sända program som ger kulturupplevelser, där 15 procentenheter fler kvinnor än män anser det vara viktigt. Public service-företagens kärnpublik anser generellt att de flesta aspekterna är viktigare än den publik som mer sällan använder public service. I övrigt rangordnar de båda grupperna de olika aspekterna på samma sätt. Det är även små skillnader mellan alliansens och samarbetspartiernas sympatisörers prioriteringar i vad som är viktigt. Rangordningen mellan olika aspekter är densamma. Hur väl utför public service-företagen sitt uppdrag? Frågebatteriet i frågan Hur viktigt tycker Du det är att ställdes även med formuleringen Hur bra tycker Du att (SVT eller SR) lyckas med att På nära hälften av aspekterna får de båda public service-företagen ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. Cirka 85 procent anser att de båda public service-företagen lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter, som även är det område som publiken anser vara viktigast. Även bland de som anger att de sällan eller aldrig tittar eller lyssnar på public service, anser cirka 75 procent att de båda public service-företagen lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Endast på varsitt område ges företagen ett medelbetyg under sex: Det är inom musik (SVT) respektive barnprogram (SR). Skillnaderna är små mellan olika grupper i betygsättningen av public servicebolagen, exempelvis när det gäller ålder, kön och politisk tillhörighet. Skillnaderna är särskilt små när det gäller de områden som bedöms som viktigast, exempelvis betygsättningen av public service-bolagens nyhetstjänster. Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna Undersökningen ställde ett antal frågor om public service-kanalerna i relation till de största kommersiella kanalerna. Frågorna var Hur bra tycker Du att följande kanaler lyckas med att: n sända pålitliga och trovärdiga nyheter? n sända program som ger kunskaper och insikter? n sända program som är underhållande och engagerande? n sända program som ger kulturupplevelser? n sända program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram? n sända program som håller hög kvalitet? n sända program som intresserar Dig? n sända varierande musik av många olika slag? (enbart till radio) 6 Svenska folkets åsikter om Public Service

7 På fem av sju aspekter får SVT1 och SVT2 högst betyg av de fem största tv-kanalerna, mellan procent anser att de lyckats bra eller mycket bra. Sveriges Radio tar förstaplatsen i samtliga kategorier. P1 och P4 får i samtliga kategorier ett högre betyg än de kommersiella kanalerna. På fem av åtta aspekter får alla SRs kanaler högre betyg än de kommersiella kanalerna. Hur viktigt är nya medier? Publiken tillfrågades om värdet av public services internettjänster. I alla undergrupper (ålder, kön utbildning, härkomst eller politiskt block) med de allra äldsta som enda undantag svarar över hälften, att de tycker det är bra att SVT och SR erbjuder tjänsterna och att de lyckas bra med detta (betyg 7 10). Även bland den äldre delen av befolkningen finns ett starkt stöd för verksamheten på internet. I gruppen år anser över 60 procent att public service-företagen lyckas bra och att det är en viktig tjänst. Bland pensionärer anser cirka 50 procent att det är viktigt eller mycket viktigt, medan 25 till 33 procent att det är oviktigt eller ganska oviktigt. Relationen till publiken I public service-uppdraget ingår att vara lyhörd för publikens förväntningar på verksamheten. Cirka 60 procent av de svarande anser att de två public serviceföretagen i hög grad bryr sig om tittarnas/lyssnarnas åsikter. Den grupp som i allra högst grad anser att SVT i hög grad bryr sig om tittarnas/lyssnarnas åsikter är den grupp som är född utanför Norden, och den grupp som i allra högst grad anser att SR gör det är åldersgruppen år. Sammanfattning av undersökningen 7

8 1. Förtroendet för SR och SVT Förtroendet för Sveriges Television Mer än sju av tio personer, 71,2 procent, uppger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete, var femte har Mycket stort förtroende. Mönstret återkommer i alla undergrupper, det vill säga oavsett exempelvis ålder, kön och bostadsort. Till och med i de grupper som har minst förtroende för SVT, de som röstar på annat parti eller de som så gott som aldrig använder SVT är andelen som har ett stort förtroende betydligt större än de som har ett lågt förtroende. Cirka 70 procent av både alliansens och samarbetspartiernas väljare (av de som haft en åsikt) har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete, var fjärde har Mycket stort förtroende. Det största förtroendet återfinns bland de politiska mittpartiernas sympatisörer: centerpartiet, miljöpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna, med reservation för att antalet svarande är lågt i den sistnämnda gruppen. Diagram 2. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? (Procent av angivna åsikter) 8,0 Mycket stort och ganska stort Varken eller 20,7 Mycket lite och ganska lite 71,2 8 Svenska folkets åsikter om Public Service

9 Tabell 1. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? Procent år Män Kvinnor år år år år år Mycket stort 20,6 22,3 19,0 24,9 20,5 21,7 22,4 13,8 Ganska stort 44,1 43,0 45,1 39,8 43,6 44,0 44,3 46,8 Varken eller 18,8 17,8 19,7 16,9 17,7 20,1 18,1 20,2 Ganska litet 5,5 7,4 3,9 4,2 5,2 5,6 5,9 6,0 Mycket litet 1,8 2,6 1,1 3,4 2,4 0,5 1,6 Vet ej 8,3 6,6 9,8 14,1 9,3 5,4 8,4 8,6 Diagram 3. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? Centerpartiet Miljöpartiet de gröna C+KD Folkpartiet Kristdemokraterna SVT kärntittare Samarbetspartierna Socialdemokraterna Eftergymnasial utb. SR kärnlyssnare Bosatt i Stockholm Alliansen Hemmavarande barn 7 18 år Bosatt i större stad Hemmavarande barn 0 6 år år M+FP Gymnasial utb år Privatradio ickelyssnare Jag är född i Sverige Män Vänsterpartiet år år år Kvinnor Privatradio kärnlyssnare Jag är inte född i Norden Moderaterna Bosatt i Göteborg/Malmö år Bosatt i glesbygd Funktionshinder Förgymnasial utb. SR ickelyssnare Annat parti SVT icketittare Högt förtroende Lågt förtroende % 1. Förtroendet för SR och SVT 9

10 Förtroendet för Sveriges Radio 69,7 procent av de som avgivit en åsikt anser att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SR sköter sitt arbete, var femte har Mycket stort förtroende. Liksom för SVT återkommer mönstret i alla grupper, oavsett ålder, kön och bostadsort. Över 60 procent av både alliansens och samarbetspartiernas väljare (av de som haft en åsikt) har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SR sköter sitt arbete, drygt var femte har Mycket stort förtroende. Den grupp som angett minst förtroende är gruppen lågkonsumenter. Bland dessa anser var tredje att de har mycket stort eller ganska stort förtroende, medan cirka 7 procent anser att de har ett litet eller mycket litet förtroende. Diagram 4. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? (Procent av angivna åsikter) 6,2 Mycket stort och ganska stort Varken eller 24,1 Mycket lite och ganska lite 69,7 10 Svenska folkets åsikter om Public Service

11 Tabell 2. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? Procent år Män Kvinnor år år år år år Mycket stort 19,4 22,3 16,9 19,2 18,3 20,2 22,5 15,0 Ganska stort 37,2 38,2 36,3 30,9 39,3 33,2 38,1 42,2 Varken eller 19,6 20,0 19,2 16,6 17,6 22,4 19,4 19,6 Ganska litet 3,5 3,9 3,1 1,5 2,7 4,6 3,4 4,2 Mycket lite 1,5 2,0 1,1 2,3 2,1 1,0 1,0 1,8 Vet ej 17,6 13,2 21,6 29,5 19,3 17,2 15,0 14,1 Diagram 5. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? Miljöpartiet de gröna SR kärnlyssnare Kristdemokraterna C+KD Centerpartiet Folkpartiet SVT kärntittare Samarbetspartierna Eftergymnasial utb. Socialdemokraterna Alliansen år Män Vänsterpartiet Bosatt i större stad M+FP Jag är född i Sverige Gymnasial utb. Privatradio ickelyssnare år år Bosatt i Stockholm år Moderaterna Hemmavarande barn 0 6 år Bosatt i glesbygd Privatradio kärnlyssnare år Kvinnor Hemmavarande barn 7 18 år Förgymnasial utb. Bosatt i Göteborg/Malmö år Funktionshinder Annat parti Jag är inte född i Norden SVT icketittare SR ickelyssnare Högt förtroende Lågt förtroende % 1. Förtroendet för SR och SVT 11

12 2. Vad är viktigt i en TV- eller radiokanals utbud? Uppdraget är viktigt! Vi har i denna undersökning definierat Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag utifrån 23 olika aspekter. Svenska folket anser generellt att alla aspekter av uppdraget är viktiga. Detta gäller även när man bryter ner resultaten i olika undergrupper. Det viktigaste i TV- och radiokanalers utbud är: pålitliga och trovärdiga nyheter, program som intresserar mig, hög kvalitet, information vid olyckor och oväder och att visa respekt för människors värde i sina program. Mindre viktiga delar är enligt undersökningen: program för språkliga och etniska minoriteter, svensk musik, kulturupplevelser, svenska serier och program som speglar mångfalden i Sverige. Diagram 6. Hur viktigt tycker du att det finns TV- och radiokanaler som sänder pålitliga och trovärdiga nyheter sänder program som intresserar mig sänder program av hög kvalitet sänder snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder visar respekt för människors värde i sina program sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet sänder prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen sänder program som är underhållande och engagerande sänder nyheter från min del av landet gör viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr sänder program med nya idéer och nya perspektiv sänder program som ger mig kunskaper och insikter sänder program som roar och engagerar barn sänder program som får mig att stanna till och tänka sänder prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram bevakar och sänder från stora. idrottsevenemang och konserter sänder varierande musik av många olika slag sänder program från och om min del av landet sänder bra svenska serier sänder prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sänder program som ger kulturupplevelser sänder en stor andel svensk musik sänder program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige % Viktigt år (Procent 7 10) Ej viktigt år (Procent 1 4) 12 Svenska folkets åsikter om Public Service

13 Tabell 3. Hur viktigt tycker Du det är att det finns TV- och radiokanaler som sänder (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Inte alls viktig och 10 är Mycket viktig ) år Medel 1 10 Viktigt (Procent 7 10) pålitliga och trovärdiga nyheter 9,5 96,0 program som intresserar mig 9,1 92,9 snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder 9,0 90,0 program av hög kvalitet 8,9 91,1 visar respekt för människors värde i sina program 8,8 88,6 program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 8,8 88,0 program som hjälper mig förstå vad som händer i Sverige och världen 8,4 84,3 nyheter från min del av landet 8,1 79,9 gör viktiga avslöjanden och upptäckter i sina nyhets- och samhällsprogram 8,1 79,5 program som är underhållande och engagerande 8,1 82,2 program med nya idéer och nya perspektiv 7,9 77,4 program som ger mig kunskaper och insikter 7,9 76,6 program som roar och engagerar barn 7,6 70,9 program som får mig att stanna till och tänka 7,5 69,4 program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 7,3 67,4 bevakar och sänder från stora... idrottsevenemang och konserter 7,3 66,6 varierande musik av många olika slag 7,2 63,6 program från och om min del av landet 7,1 61,6 bra svenska tv-serier 6,7 58,5 program som speglar mångfalden i Sverige, tex. ålder och bakgrund 6,7 55,9 program som ger kulturupplevelser 6,3 48,6 en stor andel svensk musik 5,7 37,0 program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 5,0 30,2 2. Vad är viktigt i en TV- eller radiokanals utbud? 13

14 Små skillnader mellan olika grupper Lågkonsumenter och högkonsumenter Även de som sällan använder Sveriges Television eller Sveriges Radio anser ofta att de olika aspekterna på public service är viktiga eller mycket viktiga. Lågkonsumenter och högkonsumenter av public service rangordnar de olika aspekterna i stort sett lika. Med undantag för musik och underhållning finns dock en tendens att högkonsumenter anser att aspekterna är något viktigare än lågkonsumenter gör. Skillnaderna är något större bland de aspekter som bedöms som mindre viktiga. De som sällan använder Sveriges Television eller Sveriges Radio anser exempelvis i lägre grad att program för språkliga och etniska minoriteter är viktiga. Samma prioriteringar höger till vänster Skillnaderna mellan prioriteringarna i olika undergrupper är små. Exempelvis är det små skillnader mellan de politiska blocken vad gäller synen på vad som är viktigt. Prioriteringarna mellan olika aspekter på uppdraget är desamma. Skillnaden mellan vänster och höger är något större när det gäller de aspekter som av båda grupperna bedöms som minst betydelsefulla, exempelvis musik. Kvinnor vill ha program som får mig att stanna till och tänka män vill ha idrottsevenemang Kvinnor tycker generellt att alla aspekter är viktigare än män. Enda undantaget är aspekten, att bevaka och sända från stora nationella och internationella idrottsevenemang och konserter som män anser vara viktigare än kvinnor. Störst differens i åsikter mellan män och kvinnor är i de två frågorna: sänder program som får mig att stanna till och tänka och sänder program som ger kulturupplevelser där 15 procentenheter fler kvinnor jämfört med män anser det vara viktigt. Mångfalden i Sverige och program för språkliga och etniska minoriteter Det område som anses minst viktigt är program för språkliga och etniska minoriteter. Drygt 30 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. Dock är spridningen stor inom de olika undergrupperna, från endast 18 procent som anser det viktigt till som mest 56 procent. Eftersom programmen riktar sig till särskilda grupper är det värt att notera att programmen anses viktigare bland exempelvis de som inte är födda i Norden. I samtliga undergrupper, inklusive bland de som inte är födda i Norden anses dock program som speglar mångfalden i Sverige vara viktigare. Viktigt med program från hela landet Resultaten visar även jämförelsevis små skillnader mellan olika delar av landet. Aspekter som rör i huvudsak mångfald, kultur och kunskap värderas något högre i storstäderna, medan program från och om min del av landet värderas högre utanför storstäderna. 14 Svenska folkets åsikter om Public Service

15 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? Publikens betyg på SVT På elva av de 23 aspekterna får SVT ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. På ytterligare tio aspekter är medelbetyget över sex. På alla områden utom vad gäller att sända en stor andel svensk musik ges SVT mer positiva betyg än negativa. Publiken anser också att SVT lyckas särskilt bra i de områden som också bedömts som särskilt viktiga. Detta gäller exempelvis nyheter, som var det område som publiken bedömde som allra viktigast. 88 procent anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Diagram 7. Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen sända snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr visa respekt för människors värde i sina program sända program som roar och engagerar barn sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet sända program som ger mig kunskaper och insikter sända program av hög kvalitet bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter sända nyheter från min del av landet sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram sända program som är underhållande och engagerande sända program som får mig att stanna till och tänka sända program som ger kulturupplevelser sända program med nya idéer och nya perspektiv sända program som intresserar mig sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sända program från och om min del av landet sända bra svenska serier sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige sända varierande musik av många olika slag sända en stor andel svensk musik % Bra år (Procent 7 10) Dåligt år (Procent 1 4) 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 15

16 Tabell 4. Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Mycket dåligt och 10 är Mycket bra ) år Medel 1 10 Bra (Procent 7 10) sända pålitliga och trovärdiga nyheter 8,3 87,9 sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen 7,7 76,5 sända snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder 7,6 75,8 göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr 7,5 73,4 visa respekt för människors värde i sina program 7,4 70,6 sända program som roar och engagerar barn 7,3 70,1 sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 7,3 70,0 sända program som ger mig kunskaper och insikter 7,2 66,5 sända program av hög kvalitet 7,1 66,2 sända nyheter från min del av landet 7,0 63,2 bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter 7,0 63,9 sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 6,7 57,8 sända program som får mig att stanna till och tänka 6,5 54,0 sända program som är underhållande och engagerande 6,5 54,8 sända program som ger kulturupplevelser 6,4 50,1 sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund 6,3 47,9 sända program med nya idéer och nya perspektiv 6,3 49,0 sända program från och om min del av landet 6,1 44,9 sända program som intresserar mig 6,1 48,1 sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 6,1 42,9 sända bra svenska serier 6,0 43,8 sända varierande musik av många olika slag 5,7 37,3 sända en stor andel svensk musik 5,3 29,8 Inom ett par områden som av publiken bedömts som mycket viktiga, är dock betygen lägre även om de fortfarande är positiva. Det gäller att sända program som är underhållande och engagerande och sända program som intresserar mig. Skillnader mellan olika grupper Liksom det var små skillnader mellan olika undergrupper när det gäller bedömningarna kring vad som är viktigt är skillnaderna små när det gäller bedömningarna av hur väl SVT lyckas. Exempelvis är skillnaden mellan personer som uppger att de skulle ha röstat på antingen alliansen eller samarbetspartierna om det vore val i dag små. Rangordningen mellan olika områden, det vill säga vad SVT anses vara bra respektive mindre bra på är i stort sett densamma för båda blocken som för hela gruppen år. Dock är den som sympatiserar med samarbetspartierna något nöjdare exempelvis när det gäller musikutbudet. Vad gäller andelen som anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända på- 16 Svenska folkets åsikter om Public Service

17 litliga och trovärdiga nyheter är andelen 90 procent i de båda blocken. På frågan Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att sända program som intresserar mig? svarar mer än varannan person som uppger sig sympatisera med något politiskt parti utom moderaterna att det stämmer bra eller mycket bra, vilket är högre än bland de som inte avgivit politisk tillhörighet. Skillnaderna är dock större mellan den större gruppen högkonsumenter och den mindre gruppen lågkonsumenter. Högkonsumenter ger generellt SVT högre betyg än lågkonsumenter. Det gäller i synnerhet aspekten sänder program som intresserar mig. På andra områden är bedömningen mer lika, exempelvis vad gäller nyheter. Även i gruppen lågkonsumenter anser 73 procent att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Tre av fyra personer med hemmavarande barn upp till sex år anser att Sveriges Television lyckas bra eller mycket bra med att sända program som roar och engagerar barn. Andelen sjunker dock något bland de som har hemmavarande äldre barn. Denna äldre barn- och ungdomsgrupp ser förhållandevis mycket på kommersiell television. 55 procent av de som är födda utanför Norden anser att SVT lyckas sända program som speglar mångfalden bra eller mycket bra. Varannan person i gruppen anser att Sveriges Television lyckas bra eller mycket bra med att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. 70 procent anser att SVT sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. Bland de som upplever sig ha ett funktionshinder som försvårar deras tv-tittande eller radio lyssnande är andelen lägre. 45 procent i denna grupp anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet medan 24 procent av personer som upplever sig ha ett funktionshinder anser att SVT lyckas dåligt (betyg 1 4) med detta. Publikens betyg på Sveriges Radio På tio av de 22 aspekterna får SR ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. På alla områden utom ett får Sveriges Radio ett betyg över 6. Det område där SR ges ett lägre betyg är barnprogrammen. På alla områden får SR mer positiva betyg än negativa. Liksom SVT anses SR särskilt bra på de områden som har med nyhetsbevakningen att göra. 83 procent anser att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter och 81 procent anser att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder. 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 17

18 Diagram 8. Hur bra tycker Du att Sveriges Radio lyckas med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter sända program av hög kvalitet göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och samhällsprogram sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen visa respekt för människors värde i sina program sända nyheter från min del av landet sända varierande musik av många olika slag sända program som ger mig kunskaper och insikter sända program som är underhållande och engagerande sända program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram sända program från och om min del av landet sända program som får mig att stanna till och tänka sända program som intresserar mig sända en stor andel svensk musik sända program med nya idéer och nya perspektiv sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sända program som ger kulturupplevelser sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige sända program som roar och engagerar barn % Bra år (Procent 7 10) Dåligt år (Procent 1 4) Skillnader mellan olika grupper Skillnaden mellan personer som uppger att de skulle ha röstat på antingen alliansen eller samarbetspartierna om det vore val i dag är små. Prioriteringsordningen är i stort sett densamma som för hela gruppen år, dock är den som röstar på samarbetspartierna något nöjdare. De som uppgett parti, oavsett om det är alliansparti eller samarbetsparti, är generellt något mer nöjda än genomsnittet. Liksom för SVT finns det skillnader mellan högkonsumenter och lågkonsumenter. Även gruppen lågkonsumenter ger dock SR goda betyg inom i synnerhet nyhetsområdet. Exempelvis anser 75 procent av lågkonsumenterna att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. 18 Svenska folkets åsikter om Public Service

19 Tabell 5. Hur bra tycker Du att Sveriges Radio lyckas med att... (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Mycket dåligt och 10 är Mycket bra ) år Medel 1 10 Bra (Procent 7 10) sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder 8,1 81,4 sända pålitliga och trovärdiga nyheter 8,0 82,9 sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 7,5 73,7 bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter 7,3 69,1 visa respekt för människors värde i sina program 7,2 66,8 sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen 7,2 67,9 göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr 7,2 68,2 sända program av hög kvalitet 7,2 68,2 sända nyheter från min del av landet 7,1 65,1 sända varierande musik av många olika slag 7,0 65,0 sända program som ger mig kunskaper och insikter 6,8 60,8 sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 6,7 56,3 sända program som är underhållande och engagerande 6,6 57,0 sända program från och om min del av landet 6,6 54,8 sända en stor andel svensk musik 6,5 52,5 sända program som får mig att stanna till och tänka 6,4 53,8 sända program med nya idéer och nya perspektiv 6,4 51,3 sända program som intresserar mig 6,4 52,8 sända program som ger kulturupplevelser 6,3 48,5 sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund 6,3 49,3 sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 6,0 41,2 sända program som roar och engagerar barn 5,8 38,3 Av de personer som upplever sig ha ett funktionshinder som försvårar deras tv-tittande eller radiolyssnande är det 55 procent som anser att Sveriges Radio sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. 21 procent av personer som upplever sig ha ett funktionshinder anser att SR lyckas dåligt (betyg 1 4) med att sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. 46 procent av de som är födda utanför Norden anser att Sveriges Radio lyckas sända program som speglar mångfalden bra eller mycket bra. Drygt en av tre personer i gruppen anser att Sveriges Radio lyckas bra eller mycket bra med att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 19

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214)

Antal intervjuer(1000) (457) (543) (101)(205)(176)(159)(358)(167)(347)(221) (195) (454) (541) (352) (214) Flyttskatten Stockholms län, Vill0020 3 ---Kön---- ---------Ålder--------- ----Inkomst Tkr----- ----Bostad---- -----Block---- Villa/ Alla 35-45- 55-25- 51- Bostads radhus/ M,Fp Mp,S % Man Kvinna -34 44

Läs mer

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009

SKOP. Rapport till Den Nya Välfärden om hur svenskarna ser på försvaret november 2009 om hur svenskarna ser på försvaret SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 3 och 19 intervjuades cirka 1.000 personer om hur de ser på det

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den 20 november

Läs mer

Övergripande resultat 2002-2011

Övergripande resultat 2002-2011 Övergripande resultat 2002-2011 SVT redovisar inom ramen för Public service-redovisningen (PSR) hur verksamheten bedrivits under året. Vid sidan om detta tillgängliggörs SVT:s tabeller för allmänheten

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Rapport till Företagarna december 2011

Rapport till Företagarna december 2011 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela riket. Mellan den 6 och 27 intervjuades 1. ungdomar på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september

Novus Sportenkät. Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september SVT Publik och utbudsanalys Kanal & Tablå Novus Sportenkät Undersökningen genomförd av SVT Strategi och SVT Publik och Utbudsanalys 27 augusti 4 september Sammanfattning Ja eller Nej till Sportlista Ja

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!!

SD-sympatisörer tror att livet blir sämre de kommande åren i högre utsträckning än andra väljare!! SDs landsdagar Om undersökningen Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören

Karin Nelsson. Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören 2014-08-26 Karin Nelsson Svenska folkets förtroende för partiledarna och språkrören Mätning om politiska åsikter Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets förtroende för de olika

Läs mer

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna

Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Novus undersökning Terrordåden i Paris och medierna Fältarbete genomfört av Novus Sammanställt av SVT Publik- och Utbudsanalys Metod / Om undersökningen Fältperiod: 18-19/11 2015 Antal genomförda intervjuer:

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009

SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009 SIFO Radioundersökningar Rapport II 2009 PROJEKTNUMMER 1518232 ULF HARALDSSON & ANTE ERIKSSON SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8 507 420 00 FAX

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund

Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund Opinionsundersökning april/maj 2016 Bakgrund SKOP har på uppdrag av Moderata Samlingspartiet i Västra Götaland intervjuat personer som bor i Göteborgs stad och som är mellan 18 och 84 år. Intervjuerna

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015

SKOP. Rapport till Frivärld oktober 2015 SKOP gör regelbundna undersökningar bland ungdomar personer mellan 16 och 25 år som är bosatta i hela Sverige. I september/ intervjuades 1.000 personer. En fråga ställdes på uppdrag av Frivärld och redovisas

Läs mer

SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009

SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009 SIFO Radioundersökningar Rapport I 2009 PROJEKTNUMMER 1516976 ULF HARALDSSON & ANTE ERIKSSON SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8 507 420 00 FAX

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Juli 2011 Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Maj 2011 Arbetslösheten Moderaternas rysare För första gången har Socialdemokraterna högre förtroende än Moderaterna i den för folket viktigaste frågan nämligen arbetslösheten.

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12.

Tror Du att den ekonomiska situationen i Sverige kommer att bli bättre, sämre eller vara oförändrad under det kommande året? Sep 12. Ekonomi-SKOP 2 s 2 - kommentar av SKOP:s Ör Hultåker - Fortsatt pessimism om Sveriges ekonomiska situation - Borgerliga sympatisörer betydligt mer pessimistiska än rödgröna - Öka optimism om den egna hushållsekonomin

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25

Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning. Den Nya Välfärden 2015-05-25 Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning Den Nya Välfärden 15-05-25 Om undersökningen Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm

Moderaterna tappar. Juli YouGov Sweden AB Holländargatan 17B Stockholm Moderaterna tappar Moderaterna toppar inte längre förtroendet för att kunna lösa arbetslösheten, S är nu rejält om. Socialdemokraterna syns mest och knappar in även på det parti som gör bäst jobb. Fredrik

Läs mer

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER

TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER TV4/NOVUS VÄLJARBAROMETER 23 APRIL Ras för Socialdemokraterna I TV4/Novus väljarbarometer för april tappar Socialdemokraterna stöd samtidigt som blockskillnaden fortsätter att minska. Stödet för Moderaterna

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 7 oktober 2016 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och intervjuades drygt 1.000 personer.

Läs mer

Radio kanaler, plattformar och förtroende

Radio kanaler, plattformar och förtroende Radio kanaler, plattformar och förtroende Radio kanaler, plattformar och förtroende Annika Bergström M assmediesystemet växer in i den digitala kommunikationsteknologin med allt vad det innebär av interaktivitet,

Läs mer

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro

Resultat. Analys av Sverigedemokraternas valresultat. Timbro Resultat Analys av Sverigedemokraternas valresultat Timbro 214-11-18 Om undersökningen Undersökningens målgrupp var den svenska röstberättigade allmänheten Totalt genomfördes 3888 intervjuer i målgruppen

Läs mer

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet

Betalt på internet. Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Betalt på internet Opinionsundersökning om allmänhetens syn på att betala för text, bild, film och musik som sprids via internet Rapport från Kulturskaparna kulturskaparna.com 10 mars 2010 1 Innehåll 1

Läs mer

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron

6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron 6. Norrlänningarnas syn på livet och tillvaron Kerstin Westin, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet Vad är viktigt i livet? Synen på livet och tillvaron kan diskuteras eller beskrivas i termer

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Vad betyder Radio? Jan Strid

Vad betyder Radio? Jan Strid Vad betyder Radio? Vad betyder Radio? Jan Strid R adio är kanske det medium som förändrats mest under de senaste 30 åren. I slutet av 1970-talet fick vi närradio som gav möjligheter för vissa sammanslutningar,

Läs mer

Förtroendebarometer 2011

Förtroendebarometer 2011 Förtroendebarometer 2011 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vid MedieAkademins seminarium den 29 november 2011 För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan

Underkänt! Västeråsarnas åsikter om skolan Underkänt! arnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

FÖRTROENDE- BAROMETER 2007

FÖRTROENDE- BAROMETER 2007 FÖRTROENDE BAROMETER 07 FÖRTROENDE FÖR SAMHÄLLSINSTITUTIONER, PARTIER, MASSMEDIER OCH FÖRETAG Resultat presenterade vi MedieAkademins seminarium den 21 november 07. För undersökningen ansvarar professorerna

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj En enkätundersökning för Domstolsverket

Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj En enkätundersökning för Domstolsverket 160301 Uppfo ljning av resultatet fra n na mndemannakampanj 2015 En enkätundersökning för Domstolsverket 2 1. Inledning 2. Undersökningen 3. Resultat 4. Summering och rekommendationer 3 Inledning Domstolsverket

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel

Radiolyssnandet i Sverige Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel. Radiolyssnandet i Sverige TNS 2016 Källa: TNS Sifo PPM-panel Årsrapport från TNS Sifos PPM-panel Sammanfattning Daglig räckvidd för radiolyssnandet i Sverige ökar något år 2015 jämfört med 2014 (från 72,6 procent till 73,1 procent). Ökningen kan främst hänföras

Läs mer

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan

Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Underkänt! Östersundsbornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård

Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Befolkningsundersökning 2010 Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård Vårdbarometern Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna

Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm saknar stöd bland Stockholmarna Trots att politiska representanter angett att det finns ett stabilt stöd för projektet med ett Nobel Center på Blasieholmen är inte

Läs mer

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan

Underkänt! Luleåbornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer februari 2015 Stockholm, 24 februari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer februari: stabilt rödgrönt övertag

Läs mer

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens

Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens TV-tittarnas programpreferenser och den 11 september TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH DEN 11 SEPTEMBER KENT ASP Vad föredrar svenska folket helst att se på TV? Stämmer tittarnas önskemål överens med

Läs mer

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 GULLSPÅNGS KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31

Rapport. Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter. Stockholms Handelskammare 2014-10-31 Rapport Bromma Flygplats - Betydelsen för destinationsorter Stockholms Handelskammare -- Om undersökningen Undersökningens målgrupp var allmänheten, - år, på de orter som har flygförbindelse med Bromma

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB Rapport 2009:9 De senaste rapporterna från ÅSUB 2008:1 Det finska språkets ställning inom det åländska arbetslivet 2008:2 Kvinnors företagande på Åland 2008:3 Konjunkturläget våren 2008 2008:4 Ekonomisk

Läs mer

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011

Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Skåneopinion i samarbete med Sydsvenskan Oktober 2011 Miljöpartiet dubblat på ett år Det är tufft för Socialdemokraterna i hela landet och Skåne är inget undantag. Både riksdagsvalet och regionvalet sjunker

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden

Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Myndigheten för radio och tv:s regeringsuppdrag att analysera public service och mediemarknaden Svenska Tidningsutgivareföreningen (TU) har getts tillfälle att yttra sig över de frågor som Myndigheten

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Vem kan man lita på? SD ökar i alla opinionsinstituts mätningar, men hamnar på olika nivåer. Vilket inte alls är konstigt, det beror på vilken metod som används.

Läs mer

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan

Underkänt! Skövdebornas åsikter om skolan Underkänt! bornas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella kunskapsmätningar

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/

DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/ DN/Ipsos väljarbarometer november 2014 Stockholm, 25/11 2014 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com 2014 Ipsos. All rights reserved DN/Ipsos väljarbarometer: Dött lopp mellan Alliansen och de rödgröna DN/Ipsos

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens

Läs mer

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015

Örebro kommun. Örebro skolenkät Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun Örebro skolenkät 2015 Hovstaskolan 58 respondenter (Svarsfrekvens: 100 procent) Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Örebro kommun, Örebro skolenkät 2015, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071

P1071 TÖREBODA KOMMUN. Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 TÖREBODA KOMMUN Allmänhetens syn på valfrihetssystem inom hemtjänsten P1071 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp... 3 1.4 Metod... 4 1.5 Register

Läs mer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer

Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer Svenska folket säger Nej till TV-licens på jobbdatorer mars 2009 TV-licens på jobbdatorer - Berättelsen om en dålig idé Vad handlar det här om? Under februari har vi i fackpressen kunnat läsa att Radiotjänst

Läs mer

Och vad anser nu svenska folket om allt detta?

Och vad anser nu svenska folket om allt detta? Och vad anser nu svenska folket om allt detta? Sverigedemokraterna, som överraskande placeras i den politiska mitten i årsbokens opinionsundersökning, bedöms vara nöjda med riksdagsarbetet hittills medan

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan

Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Underkänt! Stockholmarnas åsikter om skolan Rapport från Lärarnas Riksförbund Förord Både inför valet 2006 och 2010 rankades skolan som en av väljarnas i särklass viktigaste frågor. Dystra internationella

Läs mer

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Halmstads kommun Socialförvaltningen Funktionshinderomsorgen Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Rapport från personalenkät 2014 För undersökning och rapport

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Allmänheten om klimatförändringar

Allmänheten om klimatförändringar Allmänheten om klimatförändringar Projektnummer 3806400 2000-11-11 Sifo Research & Consulting AB Linnégatan 87 Tel: +46 (0)8-507 420 00 Fax: +46 (0)8-507 420 01 SE-114 78 Stockholm E-mail: info@sifo.se

Läs mer