Svenska folkets åsikter om Public Service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska folkets åsikter om Public Service"

Transkript

1 Svenska folkets åsikter om Public Service intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT

2 Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: Sveriges Television och Sveriges Radio 2008 Omslagsfoto: Johan Ljungström/Sveriges Radio, SR Bild Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: Prinfo Team Offset & Media, Malmö 2008 SVT

3 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning av undersökningen 5 Förtroendet för public service-företagen 5 Vad är viktigast i utbudet? 5 Hur väl utför public service-företagen sitt uppdrag? 6 Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna 6 Hur viktigt är nya medier? 7 Relationen till publiken 7 1. Förtroendet för SR och SVT 8 Förtroendet för Sveriges Television 8 Förtroendet för Sveriges Radio Vad är viktigt i en TV eller radiokanals utbud? 12 Uppdraget är viktigt! 12 Små skillnader mellan olika grupper Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 15 Publikens betyg på SVT 15 Publikens betyg på Sveriges Radio Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna 20 TV: SVT högst betyg i fem av sju grenar 20 Radio: P1 och P4 bäst i samtliga grenar Internettjänsterna 22 Skillnader mellan olika grupper Relationen till publiken 24 Bakgrundsfrågor I: Konsumtion 26 TV- och radiokonsumtion 26 Internetkonsumtion 27 Bakgrundsfrågor II: Demografi 28 Metodik 30 Definitioner 30

4 Om undersökningen Undersökningen genomfördes av SIFO RESEARCH INTERNATIONAL på Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag mellan 11 september och 3 oktober 2007 i form av en postenkät till personer. Dessa erbjöds även besvara enkäten via webben. Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval, uttaget på riket år personer (49,3 procent) besvarade enkäten. Se sidan 26 för bakgrundsdata, metodkommentarer och definitioner. 4 Svenska folkets åsikter om Public Service

5 Sammanfattning av undersökningen Förtroendet för public service-företagen Av de som har en åsikt, är det mer än sju av tio personer, 71,2 procent, i undersökningen som anser att de har högt förtroende för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete, 69,7 procent har högt förtroende för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete. Var femte har Mycket stort förtroende för det sätt på vilket både Sveriges Television och Sveriges Radio sköter sitt arbete, Det höga förtroendet återfinns i alla undergrupper, det vill säga oavsett exempelvis ålder, kön och bostadsort. Exempelvis har mer än 75 procent av mittpartiernas sympatisörer högt förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete. Mellan procent har Mycket stort förtroende. Endast bland de som röstat på annat parti är bedömningen påtagligt lägre. Diagram 1. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket följande företag sköter sitt arbete? Procent av angivna svar. Svarsfrekvens SVT 91 % och SR 81 %. Hela Riket år. % ,2 69, ,7 24,1 10 8,0 6,2 0 SVT SR Mycket stort och ganska stort Varken eller Mycket lite och ganska lite Vad är viktigast i utbudet? I undersökningen tillfrågas publiken om 23 olika aspekter i public serviceuppdraget. Publiken tillfrågades dels hur viktiga de anser de olika aspekterna vara, dels hur bra de anser att företagen lever upp till aspekterna. Sammanfattning av undersökningen 5

6 Det viktigaste i TV och radiokanalers utbud är enligt undersökningen: pålitliga och trovärdiga nyheter, program som intresserar mig, hög kvalitet, information vid olyckor och oväder, att visa respekt för människors värde i sina program, program med god hörbarhet och program som förklarar vad som händer i Sverige och världen. Alla dessa aspekter anges som viktiga för procent av de som besvarat frågan, under fem procent anser att frågorna är oviktiga. Skillnaderna mellan olika undergrupper är små. Störst differens i åsikter mellan män och kvinnor är det i två frågor, vikten av att sända program som får mig att stanna till och tänka och att sända program som ger kulturupplevelser, där 15 procentenheter fler kvinnor än män anser det vara viktigt. Public service-företagens kärnpublik anser generellt att de flesta aspekterna är viktigare än den publik som mer sällan använder public service. I övrigt rangordnar de båda grupperna de olika aspekterna på samma sätt. Det är även små skillnader mellan alliansens och samarbetspartiernas sympatisörers prioriteringar i vad som är viktigt. Rangordningen mellan olika aspekter är densamma. Hur väl utför public service-företagen sitt uppdrag? Frågebatteriet i frågan Hur viktigt tycker Du det är att ställdes även med formuleringen Hur bra tycker Du att (SVT eller SR) lyckas med att På nära hälften av aspekterna får de båda public service-företagen ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. Cirka 85 procent anser att de båda public service-företagen lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter, som även är det område som publiken anser vara viktigast. Även bland de som anger att de sällan eller aldrig tittar eller lyssnar på public service, anser cirka 75 procent att de båda public service-företagen lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Endast på varsitt område ges företagen ett medelbetyg under sex: Det är inom musik (SVT) respektive barnprogram (SR). Skillnaderna är små mellan olika grupper i betygsättningen av public servicebolagen, exempelvis när det gäller ålder, kön och politisk tillhörighet. Skillnaderna är särskilt små när det gäller de områden som bedöms som viktigast, exempelvis betygsättningen av public service-bolagens nyhetstjänster. Public service i jämförelse med de kommersiella kanalerna Undersökningen ställde ett antal frågor om public service-kanalerna i relation till de största kommersiella kanalerna. Frågorna var Hur bra tycker Du att följande kanaler lyckas med att: n sända pålitliga och trovärdiga nyheter? n sända program som ger kunskaper och insikter? n sända program som är underhållande och engagerande? n sända program som ger kulturupplevelser? n sända program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram? n sända program som håller hög kvalitet? n sända program som intresserar Dig? n sända varierande musik av många olika slag? (enbart till radio) 6 Svenska folkets åsikter om Public Service

7 På fem av sju aspekter får SVT1 och SVT2 högst betyg av de fem största tv-kanalerna, mellan procent anser att de lyckats bra eller mycket bra. Sveriges Radio tar förstaplatsen i samtliga kategorier. P1 och P4 får i samtliga kategorier ett högre betyg än de kommersiella kanalerna. På fem av åtta aspekter får alla SRs kanaler högre betyg än de kommersiella kanalerna. Hur viktigt är nya medier? Publiken tillfrågades om värdet av public services internettjänster. I alla undergrupper (ålder, kön utbildning, härkomst eller politiskt block) med de allra äldsta som enda undantag svarar över hälften, att de tycker det är bra att SVT och SR erbjuder tjänsterna och att de lyckas bra med detta (betyg 7 10). Även bland den äldre delen av befolkningen finns ett starkt stöd för verksamheten på internet. I gruppen år anser över 60 procent att public service-företagen lyckas bra och att det är en viktig tjänst. Bland pensionärer anser cirka 50 procent att det är viktigt eller mycket viktigt, medan 25 till 33 procent att det är oviktigt eller ganska oviktigt. Relationen till publiken I public service-uppdraget ingår att vara lyhörd för publikens förväntningar på verksamheten. Cirka 60 procent av de svarande anser att de två public serviceföretagen i hög grad bryr sig om tittarnas/lyssnarnas åsikter. Den grupp som i allra högst grad anser att SVT i hög grad bryr sig om tittarnas/lyssnarnas åsikter är den grupp som är född utanför Norden, och den grupp som i allra högst grad anser att SR gör det är åldersgruppen år. Sammanfattning av undersökningen 7

8 1. Förtroendet för SR och SVT Förtroendet för Sveriges Television Mer än sju av tio personer, 71,2 procent, uppger att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete, var femte har Mycket stort förtroende. Mönstret återkommer i alla undergrupper, det vill säga oavsett exempelvis ålder, kön och bostadsort. Till och med i de grupper som har minst förtroende för SVT, de som röstar på annat parti eller de som så gott som aldrig använder SVT är andelen som har ett stort förtroende betydligt större än de som har ett lågt förtroende. Cirka 70 procent av både alliansens och samarbetspartiernas väljare (av de som haft en åsikt) har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SVT sköter sitt arbete, var fjärde har Mycket stort förtroende. Det största förtroendet återfinns bland de politiska mittpartiernas sympatisörer: centerpartiet, miljöpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna, med reservation för att antalet svarande är lågt i den sistnämnda gruppen. Diagram 2. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? (Procent av angivna åsikter) 8,0 Mycket stort och ganska stort Varken eller 20,7 Mycket lite och ganska lite 71,2 8 Svenska folkets åsikter om Public Service

9 Tabell 1. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? Procent år Män Kvinnor år år år år år Mycket stort 20,6 22,3 19,0 24,9 20,5 21,7 22,4 13,8 Ganska stort 44,1 43,0 45,1 39,8 43,6 44,0 44,3 46,8 Varken eller 18,8 17,8 19,7 16,9 17,7 20,1 18,1 20,2 Ganska litet 5,5 7,4 3,9 4,2 5,2 5,6 5,9 6,0 Mycket litet 1,8 2,6 1,1 3,4 2,4 0,5 1,6 Vet ej 8,3 6,6 9,8 14,1 9,3 5,4 8,4 8,6 Diagram 3. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Television sköter sitt arbete? Centerpartiet Miljöpartiet de gröna C+KD Folkpartiet Kristdemokraterna SVT kärntittare Samarbetspartierna Socialdemokraterna Eftergymnasial utb. SR kärnlyssnare Bosatt i Stockholm Alliansen Hemmavarande barn 7 18 år Bosatt i större stad Hemmavarande barn 0 6 år år M+FP Gymnasial utb år Privatradio ickelyssnare Jag är född i Sverige Män Vänsterpartiet år år år Kvinnor Privatradio kärnlyssnare Jag är inte född i Norden Moderaterna Bosatt i Göteborg/Malmö år Bosatt i glesbygd Funktionshinder Förgymnasial utb. SR ickelyssnare Annat parti SVT icketittare Högt förtroende Lågt förtroende % 1. Förtroendet för SR och SVT 9

10 Förtroendet för Sveriges Radio 69,7 procent av de som avgivit en åsikt anser att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SR sköter sitt arbete, var femte har Mycket stort förtroende. Liksom för SVT återkommer mönstret i alla grupper, oavsett ålder, kön och bostadsort. Över 60 procent av både alliansens och samarbetspartiernas väljare (av de som haft en åsikt) har mycket stort eller ganska stort förtroende för det sätt på vilket SR sköter sitt arbete, drygt var femte har Mycket stort förtroende. Den grupp som angett minst förtroende är gruppen lågkonsumenter. Bland dessa anser var tredje att de har mycket stort eller ganska stort förtroende, medan cirka 7 procent anser att de har ett litet eller mycket litet förtroende. Diagram 4. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? (Procent av angivna åsikter) 6,2 Mycket stort och ganska stort Varken eller 24,1 Mycket lite och ganska lite 69,7 10 Svenska folkets åsikter om Public Service

11 Tabell 2. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? Procent år Män Kvinnor år år år år år Mycket stort 19,4 22,3 16,9 19,2 18,3 20,2 22,5 15,0 Ganska stort 37,2 38,2 36,3 30,9 39,3 33,2 38,1 42,2 Varken eller 19,6 20,0 19,2 16,6 17,6 22,4 19,4 19,6 Ganska litet 3,5 3,9 3,1 1,5 2,7 4,6 3,4 4,2 Mycket lite 1,5 2,0 1,1 2,3 2,1 1,0 1,0 1,8 Vet ej 17,6 13,2 21,6 29,5 19,3 17,2 15,0 14,1 Diagram 5. Hur stort förtroende har Du för det sätt på vilket Sveriges Radio sköter sitt arbete? Miljöpartiet de gröna SR kärnlyssnare Kristdemokraterna C+KD Centerpartiet Folkpartiet SVT kärntittare Samarbetspartierna Eftergymnasial utb. Socialdemokraterna Alliansen år Män Vänsterpartiet Bosatt i större stad M+FP Jag är född i Sverige Gymnasial utb. Privatradio ickelyssnare år år Bosatt i Stockholm år Moderaterna Hemmavarande barn 0 6 år Bosatt i glesbygd Privatradio kärnlyssnare år Kvinnor Hemmavarande barn 7 18 år Förgymnasial utb. Bosatt i Göteborg/Malmö år Funktionshinder Annat parti Jag är inte född i Norden SVT icketittare SR ickelyssnare Högt förtroende Lågt förtroende % 1. Förtroendet för SR och SVT 11

12 2. Vad är viktigt i en TV- eller radiokanals utbud? Uppdraget är viktigt! Vi har i denna undersökning definierat Sveriges Television och Sveriges Radios uppdrag utifrån 23 olika aspekter. Svenska folket anser generellt att alla aspekter av uppdraget är viktiga. Detta gäller även när man bryter ner resultaten i olika undergrupper. Det viktigaste i TV- och radiokanalers utbud är: pålitliga och trovärdiga nyheter, program som intresserar mig, hög kvalitet, information vid olyckor och oväder och att visa respekt för människors värde i sina program. Mindre viktiga delar är enligt undersökningen: program för språkliga och etniska minoriteter, svensk musik, kulturupplevelser, svenska serier och program som speglar mångfalden i Sverige. Diagram 6. Hur viktigt tycker du att det finns TV- och radiokanaler som sänder pålitliga och trovärdiga nyheter sänder program som intresserar mig sänder program av hög kvalitet sänder snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder visar respekt för människors värde i sina program sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet sänder prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen sänder program som är underhållande och engagerande sänder nyheter från min del av landet gör viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr sänder program med nya idéer och nya perspektiv sänder program som ger mig kunskaper och insikter sänder program som roar och engagerar barn sänder program som får mig att stanna till och tänka sänder prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram bevakar och sänder från stora. idrottsevenemang och konserter sänder varierande musik av många olika slag sänder program från och om min del av landet sänder bra svenska serier sänder prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sänder program som ger kulturupplevelser sänder en stor andel svensk musik sänder program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige % Viktigt år (Procent 7 10) Ej viktigt år (Procent 1 4) 12 Svenska folkets åsikter om Public Service

13 Tabell 3. Hur viktigt tycker Du det är att det finns TV- och radiokanaler som sänder (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Inte alls viktig och 10 är Mycket viktig ) år Medel 1 10 Viktigt (Procent 7 10) pålitliga och trovärdiga nyheter 9,5 96,0 program som intresserar mig 9,1 92,9 snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder 9,0 90,0 program av hög kvalitet 8,9 91,1 visar respekt för människors värde i sina program 8,8 88,6 program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 8,8 88,0 program som hjälper mig förstå vad som händer i Sverige och världen 8,4 84,3 nyheter från min del av landet 8,1 79,9 gör viktiga avslöjanden och upptäckter i sina nyhets- och samhällsprogram 8,1 79,5 program som är underhållande och engagerande 8,1 82,2 program med nya idéer och nya perspektiv 7,9 77,4 program som ger mig kunskaper och insikter 7,9 76,6 program som roar och engagerar barn 7,6 70,9 program som får mig att stanna till och tänka 7,5 69,4 program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 7,3 67,4 bevakar och sänder från stora... idrottsevenemang och konserter 7,3 66,6 varierande musik av många olika slag 7,2 63,6 program från och om min del av landet 7,1 61,6 bra svenska tv-serier 6,7 58,5 program som speglar mångfalden i Sverige, tex. ålder och bakgrund 6,7 55,9 program som ger kulturupplevelser 6,3 48,6 en stor andel svensk musik 5,7 37,0 program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 5,0 30,2 2. Vad är viktigt i en TV- eller radiokanals utbud? 13

14 Små skillnader mellan olika grupper Lågkonsumenter och högkonsumenter Även de som sällan använder Sveriges Television eller Sveriges Radio anser ofta att de olika aspekterna på public service är viktiga eller mycket viktiga. Lågkonsumenter och högkonsumenter av public service rangordnar de olika aspekterna i stort sett lika. Med undantag för musik och underhållning finns dock en tendens att högkonsumenter anser att aspekterna är något viktigare än lågkonsumenter gör. Skillnaderna är något större bland de aspekter som bedöms som mindre viktiga. De som sällan använder Sveriges Television eller Sveriges Radio anser exempelvis i lägre grad att program för språkliga och etniska minoriteter är viktiga. Samma prioriteringar höger till vänster Skillnaderna mellan prioriteringarna i olika undergrupper är små. Exempelvis är det små skillnader mellan de politiska blocken vad gäller synen på vad som är viktigt. Prioriteringarna mellan olika aspekter på uppdraget är desamma. Skillnaden mellan vänster och höger är något större när det gäller de aspekter som av båda grupperna bedöms som minst betydelsefulla, exempelvis musik. Kvinnor vill ha program som får mig att stanna till och tänka män vill ha idrottsevenemang Kvinnor tycker generellt att alla aspekter är viktigare än män. Enda undantaget är aspekten, att bevaka och sända från stora nationella och internationella idrottsevenemang och konserter som män anser vara viktigare än kvinnor. Störst differens i åsikter mellan män och kvinnor är i de två frågorna: sänder program som får mig att stanna till och tänka och sänder program som ger kulturupplevelser där 15 procentenheter fler kvinnor jämfört med män anser det vara viktigt. Mångfalden i Sverige och program för språkliga och etniska minoriteter Det område som anses minst viktigt är program för språkliga och etniska minoriteter. Drygt 30 procent av de tillfrågade anser att det är viktigt att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. Dock är spridningen stor inom de olika undergrupperna, från endast 18 procent som anser det viktigt till som mest 56 procent. Eftersom programmen riktar sig till särskilda grupper är det värt att notera att programmen anses viktigare bland exempelvis de som inte är födda i Norden. I samtliga undergrupper, inklusive bland de som inte är födda i Norden anses dock program som speglar mångfalden i Sverige vara viktigare. Viktigt med program från hela landet Resultaten visar även jämförelsevis små skillnader mellan olika delar av landet. Aspekter som rör i huvudsak mångfald, kultur och kunskap värderas något högre i storstäderna, medan program från och om min del av landet värderas högre utanför storstäderna. 14 Svenska folkets åsikter om Public Service

15 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? Publikens betyg på SVT På elva av de 23 aspekterna får SVT ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. På ytterligare tio aspekter är medelbetyget över sex. På alla områden utom vad gäller att sända en stor andel svensk musik ges SVT mer positiva betyg än negativa. Publiken anser också att SVT lyckas särskilt bra i de områden som också bedömts som särskilt viktiga. Detta gäller exempelvis nyheter, som var det område som publiken bedömde som allra viktigast. 88 procent anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Diagram 7. Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen sända snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr visa respekt för människors värde i sina program sända program som roar och engagerar barn sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet sända program som ger mig kunskaper och insikter sända program av hög kvalitet bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter sända nyheter från min del av landet sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram sända program som är underhållande och engagerande sända program som får mig att stanna till och tänka sända program som ger kulturupplevelser sända program med nya idéer och nya perspektiv sända program som intresserar mig sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sända program från och om min del av landet sända bra svenska serier sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige sända varierande musik av många olika slag sända en stor andel svensk musik % Bra år (Procent 7 10) Dåligt år (Procent 1 4) 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 15

16 Tabell 4. Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Mycket dåligt och 10 är Mycket bra ) år Medel 1 10 Bra (Procent 7 10) sända pålitliga och trovärdiga nyheter 8,3 87,9 sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen 7,7 76,5 sända snabb och pålitlig info. vid olyckor, elavbrott och oväder 7,6 75,8 göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr 7,5 73,4 visa respekt för människors värde i sina program 7,4 70,6 sända program som roar och engagerar barn 7,3 70,1 sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 7,3 70,0 sända program som ger mig kunskaper och insikter 7,2 66,5 sända program av hög kvalitet 7,1 66,2 sända nyheter från min del av landet 7,0 63,2 bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter 7,0 63,9 sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 6,7 57,8 sända program som får mig att stanna till och tänka 6,5 54,0 sända program som är underhållande och engagerande 6,5 54,8 sända program som ger kulturupplevelser 6,4 50,1 sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund 6,3 47,9 sända program med nya idéer och nya perspektiv 6,3 49,0 sända program från och om min del av landet 6,1 44,9 sända program som intresserar mig 6,1 48,1 sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 6,1 42,9 sända bra svenska serier 6,0 43,8 sända varierande musik av många olika slag 5,7 37,3 sända en stor andel svensk musik 5,3 29,8 Inom ett par områden som av publiken bedömts som mycket viktiga, är dock betygen lägre även om de fortfarande är positiva. Det gäller att sända program som är underhållande och engagerande och sända program som intresserar mig. Skillnader mellan olika grupper Liksom det var små skillnader mellan olika undergrupper när det gäller bedömningarna kring vad som är viktigt är skillnaderna små när det gäller bedömningarna av hur väl SVT lyckas. Exempelvis är skillnaden mellan personer som uppger att de skulle ha röstat på antingen alliansen eller samarbetspartierna om det vore val i dag små. Rangordningen mellan olika områden, det vill säga vad SVT anses vara bra respektive mindre bra på är i stort sett densamma för båda blocken som för hela gruppen år. Dock är den som sympatiserar med samarbetspartierna något nöjdare exempelvis när det gäller musikutbudet. Vad gäller andelen som anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända på- 16 Svenska folkets åsikter om Public Service

17 litliga och trovärdiga nyheter är andelen 90 procent i de båda blocken. På frågan Hur bra tycker Du att Sveriges Television lyckas med att sända program som intresserar mig? svarar mer än varannan person som uppger sig sympatisera med något politiskt parti utom moderaterna att det stämmer bra eller mycket bra, vilket är högre än bland de som inte avgivit politisk tillhörighet. Skillnaderna är dock större mellan den större gruppen högkonsumenter och den mindre gruppen lågkonsumenter. Högkonsumenter ger generellt SVT högre betyg än lågkonsumenter. Det gäller i synnerhet aspekten sänder program som intresserar mig. På andra områden är bedömningen mer lika, exempelvis vad gäller nyheter. Även i gruppen lågkonsumenter anser 73 procent att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. Tre av fyra personer med hemmavarande barn upp till sex år anser att Sveriges Television lyckas bra eller mycket bra med att sända program som roar och engagerar barn. Andelen sjunker dock något bland de som har hemmavarande äldre barn. Denna äldre barn- och ungdomsgrupp ser förhållandevis mycket på kommersiell television. 55 procent av de som är födda utanför Norden anser att SVT lyckas sända program som speglar mångfalden bra eller mycket bra. Varannan person i gruppen anser att Sveriges Television lyckas bra eller mycket bra med att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. 70 procent anser att SVT sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. Bland de som upplever sig ha ett funktionshinder som försvårar deras tv-tittande eller radio lyssnande är andelen lägre. 45 procent i denna grupp anser att SVT lyckas bra eller mycket bra med att sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet medan 24 procent av personer som upplever sig ha ett funktionshinder anser att SVT lyckas dåligt (betyg 1 4) med detta. Publikens betyg på Sveriges Radio På tio av de 22 aspekterna får SR ett medelbetyg över sju på den tiogradiga skalan från Mycket dålig till Mycket bra. På alla områden utom ett får Sveriges Radio ett betyg över 6. Det område där SR ges ett lägre betyg är barnprogrammen. På alla områden får SR mer positiva betyg än negativa. Liksom SVT anses SR särskilt bra på de områden som har med nyhetsbevakningen att göra. 83 procent anser att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter och 81 procent anser att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder. 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 17

18 Diagram 8. Hur bra tycker Du att Sveriges Radio lyckas med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter sända program av hög kvalitet göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och samhällsprogram sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen visa respekt för människors värde i sina program sända nyheter från min del av landet sända varierande musik av många olika slag sända program som ger mig kunskaper och insikter sända program som är underhållande och engagerande sända program som låter många perspektiv och synpunkter komma fram sända program från och om min del av landet sända program som får mig att stanna till och tänka sända program som intresserar mig sända en stor andel svensk musik sända program med nya idéer och nya perspektiv sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund sända program som ger kulturupplevelser sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige sända program som roar och engagerar barn % Bra år (Procent 7 10) Dåligt år (Procent 1 4) Skillnader mellan olika grupper Skillnaden mellan personer som uppger att de skulle ha röstat på antingen alliansen eller samarbetspartierna om det vore val i dag är små. Prioriteringsordningen är i stort sett densamma som för hela gruppen år, dock är den som röstar på samarbetspartierna något nöjdare. De som uppgett parti, oavsett om det är alliansparti eller samarbetsparti, är generellt något mer nöjda än genomsnittet. Liksom för SVT finns det skillnader mellan högkonsumenter och lågkonsumenter. Även gruppen lågkonsumenter ger dock SR goda betyg inom i synnerhet nyhetsområdet. Exempelvis anser 75 procent av lågkonsumenterna att SR lyckas bra eller mycket bra med att sända pålitliga och trovärdiga nyheter. 18 Svenska folkets åsikter om Public Service

19 Tabell 5. Hur bra tycker Du att Sveriges Radio lyckas med att... (bedömningen görs på en tiogradig skala där 1 är Mycket dåligt och 10 är Mycket bra ) år Medel 1 10 Bra (Procent 7 10) sända snabb och pålitlig information vid olyckor, elavbrott och oväder 8,1 81,4 sända pålitliga och trovärdiga nyheter 8,0 82,9 sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet 7,5 73,7 bevaka och sända från stora idrottsevenemang och konserter 7,3 69,1 visa respekt för människors värde i sina program 7,2 66,8 sända prog. som hjälper mig förstå vad som händer i Sv. och världen 7,2 67,9 göra viktiga avslöjanden och upptäcker i sina nyhets- och sam. pr 7,2 68,2 sända program av hög kvalitet 7,2 68,2 sända nyheter från min del av landet 7,1 65,1 sända varierande musik av många olika slag 7,0 65,0 sända program som ger mig kunskaper och insikter 6,8 60,8 sända prog. som låter många perspektiv och synpunkter komma fram 6,7 56,3 sända program som är underhållande och engagerande 6,6 57,0 sända program från och om min del av landet 6,6 54,8 sända en stor andel svensk musik 6,5 52,5 sända program som får mig att stanna till och tänka 6,4 53,8 sända program med nya idéer och nya perspektiv 6,4 51,3 sända program som intresserar mig 6,4 52,8 sända program som ger kulturupplevelser 6,3 48,5 sända prog. som speglar mångfalden i Sv., ex. ålder och bakgrund 6,3 49,3 sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige 6,0 41,2 sända program som roar och engagerar barn 5,8 38,3 Av de personer som upplever sig ha ett funktionshinder som försvårar deras tv-tittande eller radiolyssnande är det 55 procent som anser att Sveriges Radio sänder program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. 21 procent av personer som upplever sig ha ett funktionshinder anser att SR lyckas dåligt (betyg 1 4) med att sända program med god hörbarhet och bra ljudkvalitet. 46 procent av de som är födda utanför Norden anser att Sveriges Radio lyckas sända program som speglar mångfalden bra eller mycket bra. Drygt en av tre personer i gruppen anser att Sveriges Radio lyckas bra eller mycket bra med att sända program för språkliga och etniska minoriteter i Sverige. 3. Hur väl utför public service-bolagen sitt uppdrag? 19

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB

Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB År 2008 UTREDNINGSINSTITUTET Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB En undersökning med fokus på teknik, läsvana och läsupplevelse bland talbokslåntagare på folkbibliotek, länstaltidningsprenumeranter

Läs mer

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002

SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 SVENSKARNA OCH INTERNET 2002 WORLD INTERNET INSTITUTE www.worldinternetinstitute.org är ett oberoende forskningsinstitut som utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv studerar Internets påverkan på

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Omregleringen av apoteksmarknaden

Omregleringen av apoteksmarknaden Rapport 2011:9 Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag 2 (27) Omregleringen av apoteksmarknaden Redovisning av ett regeringsuppdrag Konsumentverket 2011 Utredare: Carl Magnus

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24

Rapport. 18-årsundersökning MSB 2014-10-24 Rapport 18-årsundersökning MSB 1--2 Innehåll Sid: Om undersökningen 3 Målgruppen Slutsatser Resultat Om det inträffar en kris 9 Risk och oro för den egna säkerheten 18 Förtroende för myndigheterna 29 Säkerheten

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström Johan Kostela Dalarnas forskningsråd februari 2010 Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Bidrag till analysen Sven Lagerström

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer