Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslut Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 1/11 Beslut Dnr 10/01035 Leverantörer av medietjänster enligt sändlista Krav på tillgänglighet av tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning Myndigheten för radio och tv:s beslut 1. Generella skyldigheter för leverantörer av medietjänster Samtliga de leverantörer av medietjänster som finns angivna i bilaga 1 ska för där uppräknade programtjänster, som sänds i marknätet eller via satellit, under tiden 1 juli juni 2016 främja tillgängligheten av tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning. Främjandet ska ske genom textning, teckentolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande teknik. De generella skyldigheterna kan under perioden komma att utökas till även omfatta krav på att tillgängliggöra andra tv-sändningar än tv-sändningar på svenska. Leverantörerna ska senast den 31 augusti varje år, med början 2012, till Myndigheten för radio och tv redovisa vilka åtgärder de vidtagit för att främja tillgängligheten. 2. Särskilda skyldigheter för TV4 AB TV4 AB ska från och med den 1 juli 2011 för programtjänsterna TV4, TV4 Plus, TV4 Sport och TV4 Fakta, som sänds i marknätet eller via satellit, tillgängliggöra ljud och bild enligt följande. Myndigheten för radio och tv Tel: Fax: Box 33, Stockholm-Globen Besöksadress: Arenavägen 55, plan 7

2 /11 Nivå Omfattning av skyldighet att tillgängliggöra ljud och bild, anges i procent av sändningstiden av tv-sändningar på svenska Ljud Bild Nivå 1 1 juli juni 2012 Nivå 2 1 juli juni 2013 Nivå 3 1 juli juni 2014 Nivå 4 1 juli juni 2015 Nivå 5 1 juli juni försöksverksamhet 50 försöksverksamhet Skyldigheten att tillgängliggöra ljud i program ska uppfyllas genom textning av förinspelade tv-program, textning av direktsända tv-program och teckenspråkstolkning. Skyldigheten att tillgängliggöra bild ska uppfyllas genom syntolkning och uppläst text. TV4 AB ska använda samtliga av dessa tekniker för att uppfylla skyldigheterna under respektive nivå men får dessutom, vid sidan av dessa tekniker, uppfylla skyldigheterna med andra liknande tekniker. Reklam och andra annonser ska inte omfattas av skyldigheten och inte heller räknas med vid bedömningen av om TV4 AB har uppfyllt sina skyldigheter. Omfattningen av skyldigheten under respektive nivå ska, förutom under nivå 1, sammantaget vara uppfylld under såväl en första del om sex månader, den 1 juli till och med den 31 december, som under en andra del om sex månader, den 1 januari till och med den 30 juni. Skyldigheten behöver inte uppfyllas till den del kostnaden för skyldigheten överstiger en procent av TV4 AB:s nettoomsättning för den aktuella programtjänsten kalenderåret före det år som den aktuella nivån inleds. Om TV4 AB:s tillstånd att sända tv-program i marknätet för de aktuella programtjänsterna innehåller tillståndsvillkor om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning som innebär högre krav på tillgängliggörande än de som anges i detta beslut ska de tillståndsvillkoren gälla för sändningar i marknätet. TV4 AB ska varje år, med början 2012, senast den 31 januari respektive den 31 augusti till Myndigheten för radio och tv redovisa hur skyldigheterna har uppfyllts. Under 2012 behöver dock endast en redovisning ske den 31 augusti.

3 /11 3. Årlig prövning av skyldigheternas omfattning Myndigheten för radio och tv kommer årligen, med början 2012, och med verkan från och med den 1 juli att pröva om en eller flera av de programtjänster som omfattas av de generella skyldigheterna under punkten 1 i stället ska omfattas av särskilda skyldigheter och om en eller flera av de programtjänster som omfattas av de särskilda skyldigheterna under punkten 2 i stället ska omfattas av de generella skyldigheterna under punkten Bakgrund 1.1 Inledning En leverantör av medietjänster som tillhandahåller tv-sändning, beställ-tv eller sökbar text-tv på något annat sätt än genom tråd ska utforma tjänsten på ett sådant sätt att den blir tillgänglig för personer med funktionsnedsättning genom textning, tolkning, uppläst text eller liknande teknik. Det ska göras i den omfattning som beslutas av regeringen, om verksamheten finansieras med radio- och tv-avgift enligt lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst, och av Myndigheten för radio och tv i övriga fall. Ett sådant beslut ska gälla för en viss tid. Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning tjänsten ska göras tillgänglig för personer med funktionsnedsättning ska leverantörens finansiella förutsättningar och den tekniska utvecklingen av tillgänglighetstjänster beaktas (5 kap. 12 radiooch tv-lagen, 2010:696). Den som inte följer ett beslut om skyldighet att utforma tvsändningar, beställ-tv, eller sökbar text-tv på ett sådant sätt att programmen blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning kan föreläggas vid vite att fullgöra dessa skyldigheter (17 kap. 11 första stycket 4 p. radio- och tv-lagen). Det övergripande syftet med regleringen är att samtliga leverantörer på sikt ökar tillgängligheten i sitt utbud. Genom bestämmelsen i radio- och tv-lagen har AV-direktivets reglering om att medlemsstaterna ska uppmuntra leverantörer av medietjänster att se till att deras tjänster successivt görs tillgängliga för syn- och hörselskadade personer genomförts i Sverige (Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/65/EG om audiovisuella medietjänster utan gränser. Direktivet har senare kodifierats, direktiv 2010/13/EU, och bestämmelsen återfinns numera i artikel 7). I förarbetena till lagstiftningen gör regeringen bedömningen att bestämmelserna bara kan upprätthållas i relation till leverantörer etablerade i Sverige (prop. 2009/10:115 s. 136). Leverantörer av medietjänster som är etablerade i ett annat EU-land men som sänder program till Sverige på svenska omfattas därför inte av regleringen.

4 /11 Skyldigheten i radio- och tv-lagen att tillgängliggöra program omfattar för närvarande inte sändningar via tråd. Den 1 januari 2011 genomfördes dock ändringar i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som medför att det numera är möjligt att i lag meddela föreskrifter om att en leverantör av medietjänster även kan åläggas skyldighet att tillgängliggöra sina program via tråd (3 kap. 1 YGL p. 4). De krav som myndigheten idag kan ställa gäller dock i huvudsak bara, mot bakgrund av regelverkets utformning, tillgängliggörande via marknät och satellit. En lagändring om att även sändningar via tråd ska omfattas av skyldigheten att tillgängliggöra program kan dock medföra en annan ordning. 1.2 Kriterierna för att bedöma omfattningen av skyldigheten att tillgängliggöra program Vid bestämmandet av omfattningen av skyldigheterna enligt radio- och tv-lagen ska alltså, som tidigare har sagts, leverantörens finansiella förutsättningar och den tekniska utvecklingen beaktas, men hänsyn bör även enligt regeringen tas till hur skyldigheterna ser ut i andra länder. Det kan vidare enligt regeringen finnas skäl att göra skillnad mellan radio och tv i allmänhetens tjänst och kommersiella programföretag (prop. 2009/10:115 sid. 134) Finansiella förutsättningar Kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning bör inte ställas så högt att leverantörer av medietjänster med små resurser riskerar att slås ut från marknaden. Det bör därför finnas en möjlighet att ställa högre krav på leverantörer med goda ekonomiska förutsättningar. Det kan vidare finnas skäl att göra skillnad mellan leverantörer av medietjänster vars tjänster används av många personer och de som har ett fåtal användare. I bedömningen av en leverantörs finansiella förutsättningar att tillgängliggöra tjänster kan därför programtjänstens tittarandel ingå (prop. 2009/10:115 sid. 134) Den tekniska utvecklingen Vid beaktande av den tekniska utvecklingen bör hänsyn tas till om leverantören av medietjänsten redan har tillgång till nödvändig teknik. Under en uppbyggnadsperiod kan det därför finnas anledning att ställa högre krav på sådana leverantörer än på leverantörer som ännu inte har samma tekniska förutsättningar. Vidare bör även eventuell kapacitetsbrist som kan råda beaktas. Den tekniska utvecklingen kan också medföra att idag utrymmeskrävande tjänster på sikt kan distribueras mer effektivt (prop. 2009/10:115 sid. 134) Förhållandena i andra länder Det bör inte ställas upp betydligt högre krav på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning för leverantörer av medietjänster som är etablerade i Sverige än dem som gäller i andra länder (prop. 2009/10:115 sid. 134).

5 /11 AV-direktivets bestämmelse om att medlemsstaterna ska uppmuntra leverantörer av medietjänster att se till att deras tjänster successivt görs tillgängliga för syn- och hörselskadade personer, har ännu inte implementerats av alla EU:s medlemsstater. De flesta av de länder som har genomfört AV-direktivet har dock specificerat kvantifierbara skyldigheter avseende framförallt dold textning och i mindre utsträckning för teckenspråkstolkning och syntolkning. Det är få länder som har reglerat uppläst text men i de fall detta har gjorts är omfattningen betydligt högre än för teckenspråkstolkning och syntolkning. Trenden går mot en ökning av omfattningen av framförallt dold textning, inklusive textning av direktsända tvprogram. I Norge föreslås att en skyldighet att tillgängliggöra utbudet ska omfatta kanaler med en tittartidsandel om fem procent, vilket uppskattningsvis motsvarar drygt tittare. Textning av program föreslås ske till 100 procent när så är tekniskt och praktiskt möjligt och fullgöras mellan kl och Inga krav föreslås om tolkning eller uppläst text och inget kostnadstak har satts. I Finland omfattas tre kommersiella kanaler och de har krav på att texta procent av sändningstiden och uppläst text procent av sändningstiden. En tredjedel av skyldigheten ska uppfyllas mellan kl och Det ställs inte några krav på syn- och teckenspråkstolkning av programmen. De kanaler som omfattas av skyldigheterna ska även omfattas av vidaresändningsplikt. I Finland och Storbritannien begränsas skyldigheten att tillgängliggöra program för personer med funktionsnedsättning av ett kostnadstak som innebär att kostnaden för tillgängliggörandet inte behöver överstiga mer än en procent av leverantörens omsättning. Om en leverantör i Storbritannien har flera programtjänster och endast vissa av dem omfattas av skyldigheter får kostnadstaket baseras endast på omsättningen för dessa kanaler Sveriges Televisions (SVT) och Sveriges Utbildningsradios (UR) tillståndsvillkor om tillgänglighet Det kan, som tidigare har angetts, finnas skäl att göra skillnad mellan radio och tv i allmänhetens tjänst och kommersiella programföretag (prop. 2009/10:115, sid. 134). I det ligger enligt granskningsnämnden för radio och tv:s mening att kraven när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning generellt sett bör var högre för SVT och UR än för de kommersiella programföretagen (granskningsnämnden för radio och tv:s bedömning den 20 juni 2011 av SVT:s och UR:s respektive public serviceredovisningar för år 2010, beslut 11/00497, 533 och 534).

6 /11 Regeringen ska fatta beslut om tillgänglighet för de verksamheter som finansieras med radio- och tv-avgift, vilket när det gäller tv-verksamhet omfattar SVT och UR. Företagens skyldigheter finns i respektive sändningstillstånd som gäller till och med den 31 december Av dessa framgår att företagen ska beakta behoven hos personer med funktionsnedsättning och att ambitionsnivån när det gäller att tillgängliggöra utbudet ska höjas och tillgängligheten förbättras i syfte att arbeta mot det långsiktiga målet att hela utbudet görs tillgängligt för alla medborgare (13 respektive 12 i sändningstillstånden). Fler teckenspråkstolkade program och försök med syntolkning anges vara en rimlig utveckling mot detta mål. Tillgängligheten till program för barn och unga ska prioriteras särskilt. För SVT gäller dessutom att SVT:s programverksamhet för döva ska ha minst samma omfattning som under den föregående tillståndsperioden. Samtidigt ska ambitionsnivån för sändningar på teckenspråk höjas. Målet för tillståndsperioden ska vara att alla program på svenska i SVT:s samtliga programtjänster ska textas och att textningen ska hålla en hög kvalitet. 1.3 Myndigheten för radio och tv:s handläggning Myndigheten för radio och tv inledde hösten 2010 ett arbete med att ta fram ett underlag inför beslut om ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I detta arbete har myndigheten anlitat konsultföretaget A-focus AB för att kartlägga vilka tillgänglighetstjänster som kan vara aktuella och kostnaderna för dessa (Delrapport 1). Konsulten har vidare haft i uppdrag att göra en kartläggning om skyldigheternas omfattning i andra europeiska länder samt att lämna förslag på beslutsmodell (Delrapport 2). Leverantörer av medietjänster och olika intresseorganisationer har fått tillfälle att lämna synpunkter på rapporterna, vilka även har publicerats på myndighetens webbplats för att öka möjligheten att lämna synpunkter. Leverantörer av medietjänster, handikapporganisationer, myndigheter och övriga intressenter har även haft möjlighet att lämna synpunkter på tillgänglighetsfrågorna vid ett dialogmöte den 15 mars A-focus AB har i maj 2011 lämnat en kompletterande rapport om kostnaderna för utsändningen av tillgänglighetstjänster (Delrapport 3) samt lämnat en komplettering till kartläggningen av förhållandena i andra länder. Båda tilläggen har lagts ut på myndighetens webbplats. Vidare har myndigheten kontaktat satellitprogramföretagen för att utreda om de bedriver sändningar och i vilken omfattning de sänder program på svenska.

7 /11 2. Skälen för Myndigheten för radio och tv:s beslut 2.1 Vilka finansiella förutsättningar bör krävas för att en leverantör av medietjänster ska omfattas av en särskild skyldighet att tillgängliggöra sitt utbud för personer med funktionsnedsättning? Vid bedömningen av en leverantörs finansiella förutsättningar att tillgängliggöra sitt utbud för personer med funktionsnedsättning kan leverantörens tittartidsandelar och därigenom möjligheterna till reklamintäkter beaktas. Myndigheten anser att det är rimligt att en leverantör vars programtjänst har en viss tittartidsandel bör ges särskilda skyldigheter och högre ställda krav om tillgänglighet än de som har en lägre tittartidsandel. Att använda ett tydligt gränsvärde som utgår från en tittartidsandel ger dessutom en tydlighet och förutsägbarhet för de berörda leverantörerna. För att kunna utgå från tittartidsandelarna måste dock myndigheten ha tillförlitliga uppgifter om dessa andelar. MMS - Mediamätning i Skandinavien (MMS) årliga mätningar av tittartidsandelar baseras på antal tittare i åldern 3 99 år, vilket motsvarar cirka 9 miljoner av Sveriges befolkning. Myndigheten anser att dessa mätningar är lämpliga att använda för att bestämma en programtjänsts tittartidsandel och att det då får anses lämpligt att beakta mätningarna av det kalenderår som föregår det år en aktuell kravnivå inleds. En tittartidsandel om en procent motsvarar cirka tittare. Myndigheten bedömer mot bakgrund av att hänsyn ska tas till en leverantörs finansiella förutsättningar och förhållandena i andra europeiska länder att särskilda skyldigheter inte bör åläggas en leverantör vars programtjänst har en tittartidsandel som understiger en procent. Endast de leverantörer av medietjänster som föregående år hade en tittartidsandel om en procent eller mer enligt MMS mätning bör därför omfattas av de särskilda skyldigheterna. Ett krav på att tillgängliggöra program i viss omfattning innebär en kostnad för leverantören. I andra europeiska länder anges ett kostnadstak vilket innebär att leverantören får en uppfattning av den högsta kostnad som arbetet med tillgängligheten kan innebära. Myndigheten anser att det är lämpligt med en sådan begränsning även i Sverige. Myndigheten anser i likhet med vad som gäller i vissa andra europeiska länder att ett kostnadstak om en procent av en leverantörs nettoomsättning är en lämplig gräns för kostnaderna. Nettoomsättningen bör endast baseras på de programtjänster som omfattas av de särskilda skyldigheterna. Varje programtjänsts nettoomsättning bör dessutom beräknas för sig och sedan vägas mot de krav som gäller för den programtjänsten.

8 / TV4 AB bör ges särskilda skyldigheter för programtjänsterna TV4, TV4 Plus, TV4 Sport och TV4 Fakta Vid en genomgång av MMS tittartidsandelar för år 2010 framgår att av de kommersiella leverantörer av medietjänster som är etablerade i Sverige har endast TV4 AB programtjänster med en tittartidsandel om minst en procent. Det gäller programtjänsterna TV4 (14,2 %), TV4 Plus (3, 7 %), TV4 Sport (1,3 %) och TV4 Fakta (1,2 %). TV4 AB bör därför åläggas särskilda skyldigheter om tillgänglighet för personer för funktionsnedsättning för dessa fyra programtjänster. 2.3 Vilka krav bör TV4 AB åläggas? Vid bestämmande av hur och i vilken omfattning TV4 AB:s ovan angivna programtjänster ska göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning bör myndigheten utgå från en modell som är tydlig och förutsägbar samt som gör en effektiv tillsyn möjlig. Den beslutsmodell som föreslagits av konsultföretaget A-focus AB bygger till stor del på den modell som tillämpas i Storbritannien. I denna modell omfattas de leverantörer som når upp till ett gränsvärde för tittartidsandel av kvantitativa skyldigheter där varje teknik specificeras och nivån som ska uppfyllas anges med en successivt ökande procentsats. Övriga leverantörer åläggs enbart en allmän skyldighet att främja tillgängligheten. En beslutsmodell av detta slag, som reglerar specifika tekniker med angivande av tillgängliggörande i procent, är tydlig och förutsägbar. En nackdel med en sådan detaljstyrning är dock att den kan vara konkurrenshämmande. Kraven skulle dessutom i betydande grad kunna ses som strängare än de krav som idag gäller för SVT och UR. En sådan modell skulle inte heller ta hänsyn till utvecklingen av eventuella nya tjänster och kan tvinga TV4 AB att låsa in sig i tekniker som inte är gångbara inom en snar framtid, eller använda tjänster som är så bandbreddskrävande att de i dagsläget med svårighet kan genomföras. Alternativet är en mindre detaljerad modell där myndigheten i stället låter TV4 AB avgöra i vilken omfattning olika typer av tekniker ska användas. Fördelen med en sådan modell är att den är mindre ingripande i TV4 AB:s sändningsrätt. Den öppnar också för TV4 AB att följa den tekniska utvecklingen i högre grad. Kraven som ställs i en mindre detaljerad modell skulle dessutom vara mindre konkurrenshämmande och stå i en bättre relation till SVT:s och UR:s tillgänglighetskrav. Med hänsyn till TV4 AB:s tekniska förutsättningar, som idag främst utgörs av utrustning för textning, och till intresset av teknikneutralitet, förhållandena i andra länder och de krav som ställs upp för programföretagen i allmänhetens tjänst anser

9 /11 myndigheten att en mindre detaljerad modell typiskt sett är att föredra. Det bör dock, i syfte att främja, pröva och utveckla ett så brett utbud av teknik för tillgänglighet som möjligt, ställas krav på att samtliga de tjänster som A-focus har identifierat, det vill säga textning av förinspelade tv-program, textning av direktsända tv-program, teckenspråkstolkning, syntolkning och uppläst text, ska användas. TV4 AB bör dock i stor utsträckning självt avgöra vilken omfattning av en viss teknik som bäst tillgängliggör den aktuella tjänsten och det bör för vissa mer oprövade tekniker lämnas ett utrymme för försöksverksamhet. Omfattningen av en skyldighet att tillgängliggöra sitt utbud bör därför delas upp i en skyldighet att tillgängliggöra ljud respektive bild. Skyldigheten bör anges i procentandelar av sändningstimmarna av tv-sändningar på svenska. Beslutet om skyldigheterna bör gälla för en femårsperiod med början den 1 juli 2011 i form av olika nivåer, som var och en bör gälla under en period om ett år. Omfattningen av skyldigheterna bör, i syfte att nå en hög nivå på tillgängligheten, successivt öka från år till år. För ljud bör skyldigheterna successivt öka från 25 till 90 procent den sista perioden. För tillgängliggörande av bild bör en försöksverksamhet inledas under de två första perioderna och därefter bör tillgängligheten successivt öka för att under den sista perioden uppgå till tre procent av sändningstiden av svenska tvsändningar. Skyldigheten att tillgängliggöra ljud i program bör uppfyllas genom textning av förinspelade tv-program, textning av direktsända tv-program och teckenspråkstolkning. Skyldigheten att tillgängliggöra bild bör omfatta syntolkning och uppläst text. Samtliga av dessa tekniker bör användas för att uppfylla skyldigheterna under respektive år. För att främja en teknikutveckling bör TV4 AB dessutom, i tillägg till dessa tekniker, få uppfylla skyldigheterna med andra liknande tekniker. Reklam och andra annonser bör inte omfattas av skyldigheten och inte heller räknas med vid bedömningen av om TV4 AB har uppfyllt sina skyldigheter. För att göra en effektiv tillsyn möjlig bör kraven under respektive nivå sammantaget vara uppfyllda under såväl en första del om sex månader, den 1 juli till och med den 31 december, som under en andra del om sex månader, den 1 januari till och med den 30 juni. Undantag bör dock göras för den första nivån, som inleds redan den 1 juli Det bör vara tillräckligt att TV4 AB för den första nivån, som avslutas den 30 juni 2012, uppfyller skyldigheterna sammantaget under hela den nivån. I nuvarande tillstånd att sända tv-program i marknätet för programtjänsterna TV4, TV4 Plus, TV4 Sport och TV4 Fakta har TV4 AB åtagit sig villkor med skyldighet att göra program tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Enligt dessa villkor ska TV4 AB utforma sändningarna på ett sådant sätt att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom att texta alla icke direktsända rikssända svenska program samt under tillståndsperioden utveckla och börja

10 /11 använda metoder för att göra direktsändningar tillgängliga för hörselskadade. Tillstånden gäller till och med den 31 mars Myndigheten anser att om TV4 AB:s tillståndsvillkor för de aktuella programtjänsterna föreskriver högre krav på tillgängliggörande än de krav som följer av detta beslut bör de tillståndsvillkoren gälla för sändningar i marknätet. Samtidigt gäller dock alltid kraven under respektive nivå på användningen av olika tekniker i detta beslut. Myndigheten för radio och tv utgår från att TV4 AB prioriterar de tekniker samt tillgängliggör de program och på den tid som bäst gagnar målgrupperna. Myndigheten utgår också från att TV4 AB i detta syfte för en dialog med de berörda grupperna. 2.4 Generella skyldigheter för leverantörer av medietjänster Med hänsyn till att myndigheten anser att det bör krävas att en leverantör av medietjänster har en viss tittartidsandel för att omfattas av särskilda krav kommer flera leverantörer av medietjänster inte att omfattas av sådana krav. Myndigheten anser dock att samtliga leverantörer bör främja tillgängligheten av sina programtjänster för personer med funktionsnedsättning. Ett sådant främjande bör, för de leverantörer som inte har särskilda skyldigheter, ske genom textning, teckentolkning, syntolkning, uppläst text eller liknande teknik. Myndigheten gör i nuläget bedömningen att endast tv-sändningar på svenska bör omfattas av den generella skyldigheten. Med hänsyn främst till hur kraven på tillgänglighet utvecklas i andra länder kan dock myndigheten under den period som beslutet omfattar komma att göra den bedömningen att den generella skyldigheten bör utökas till att omfatta en programtjänsts hela utbud, det vill säga inte bara de program som är på svenska. Om den generella skyldigheten utökas på det sättet, bör denna skyldighet dessutom även omfatta de leverantörer av medietjänster som har särskilda skyldigheter under förutsättning att de särskilda skyldigheterna endast avser tillgänglighet av tv-sändningar på svenska. 2.5 En årlig prövning av vilka som ska omfattas av generella och särskilda skyldigheter Myndigheten för radio och tv bör årligen pröva om nya leverantörer av medietjänster ska omfattas av skyldigheter att tillgängliggöra sitt utbud. Myndigheten bör dessutom och på grund av utvecklingen av tittartidsandelarna i ett årligt återkommande beslut pröva om en leverantör av en viss programtjänst inte längre bör ha särskilda krav för en viss programtjänst utan enbart omfattas av den generella skyldigheten att främja tillgängligheten. Myndigheten bör också kunna besluta att det omvända ska gälla, det vill säga att en leverantör eller en

11 /11 programtjänst som endast omfattas av den generella skyldigheten i stället ska omfattas av särskilda krav. Vid bestämmandet av omfattningen av särskilda krav för programtjänster som inte tidigare omfattats av sådana krav bör, i största möjliga utsträckning och med hänsyn till finansiella och tekniska förutsättningar, de särskilda skyldigheter som gäller för TV4 AB:s programtjänster enligt detta beslut beaktas. En prövning och ett beslut enligt ovan bör meddelas när MMS redovisningar av tittartidsandelar och leverantörernas beslut om årsredovisningar finns tillgängliga och gälla med verkan från och med den 1 juli varje år. 2.6 Uppföljning Samtliga leverantörer av medietjänster som har generella skyldigheter bör årligen lämna en redovisning till myndigheten med en beskrivning av de åtgärder de har vidtagit för att främja tillgängligheten av sitt utbud. TV4 AB bör dock lämna en redovisning varje halvår med anledning av att dess krav bör vara uppfyllda under såväl den första som den andra sexmånadersperioden i varje nivå. Under 2012 bör dock TV4 AB endast åläggas att ge in en redovisning. Hur man överklagar, se bilaga 2. Magnus Larsson Generaldirektör Eva Bengtsson föredragande I den slutliga handläggningen har även avdelningscheferna Kerstin Morast och Helena Söderman samt handläggarna Christoffer Lärkner och Therese Köster deltagit.

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm

TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02810 TV4 AB Tegeluddsvägen 3-5 115 79 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

En sammanställning av myndighetens uppföljning. av leverantörer av. medietjänster som tillgängliggjort tv-program på

En sammanställning av myndighetens uppföljning. av leverantörer av. medietjänster som tillgängliggjort tv-program på 1/12 2013-12-20 Dnr: 13/01828 En sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-program på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden

Läs mer

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum:

C More Entertainment AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02829 C More Entertainment AB Tegeluddsvägen 3-5 115 84 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av generella krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med

Läs mer

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut.

På regeringens vägnar. Alice Bah Kuhnke. Jon Dunås. Likalydande till Sveriges Utbildningsradio AB. Regeringens beslut. Regeringsbeslut 12 2016-12-20 Ku2016/02488/MF Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning avseende Sveriges

Läs mer

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND

1/9. BESLUT Dnr: 15/01349 SAKEN BESLUT BAKGRUND 1/9 BESLUT 2015-06-12 Dnr: 15/01349 SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Sveriges Television AB:s samtliga programtjänster

Läs mer

Förslag på beslutsmodell för programföretags tillgänglighetstjänster - för Myndigheten för radio och tv Februari 2011

Förslag på beslutsmodell för programföretags tillgänglighetstjänster - för Myndigheten för radio och tv Februari 2011 Förslag på beslutsmodell för programföretags tillgänglighetstjänster - för Myndigheten för radio och tv Februari 2011 www.a-focus.se A-focus A-focus, etablerat 2000, är ett svenskt konsult- och researchföretag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2012:702 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

2/13. Innehållsförteckning

2/13. Innehållsförteckning 2014-12-17 En sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2013-30

Läs mer

Medier Fakta i korthet

Medier Fakta i korthet Jag vill ha fler syntolkade filmer, tv-program och teaterföreställningar. Delar av dessa skulle kunna förinspelas och läggas i en molntjänst som jag kommer åt med valfritt hjälpmedel, exempelvis en daisyspelare

Läs mer

Krav på tillgänglighet till tvsändningar. funktionsnedsättning

Krav på tillgänglighet till tvsändningar. funktionsnedsättning Krav på tillgänglighet till tvsändningar för personer med funktionsnedsättning Förslag på beslutsmodell RAPPORT FRÅN MYNDIGHETEN FÖR PRESS, RADIO OCH TV 2 Innehåll 1 Sammanfattning... 6 2 Bakgrund... 9

Läs mer

Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning

Krav på tillgänglighet till tv-sändningar för personer med funktionsnedsättning TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE ANVÄNDBAR ANVÄNDBAR ALLA PROGRAMBOLAG RÄTTIGHETER KRAV SE HÖRA LÄSA FÖRSTÅ TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE

Läs mer

Viasat Film AB ska därför senast detta datum:

Viasat Film AB ska därför senast detta datum: BESLUT 2013-12-18 Dnr: 13/02828 Viasat Film AB Box 17104 104 62 Stockholm SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Viasat

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet

Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten Viasat Fotboll i marknätet 1/5 BESLUT 2011-05-19 Dnr: 11/00271 Viasat Broadcasting UK Limited Att: Jonny Searle Floor 2, Building 11 566 Chiswick High Road London W4 5 XR United Kingdom Återkallelse av tillstånd att sända programtjänsten

Läs mer

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader

Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader Bakgrund Förslaget om vidaresändningsplikt och upphovsrättskostnader SABOs medlemsföretag och deras kabelnät SABO har idag ca 300 medlemsföretag med sammanlagt omkring 730 000 lägenheter. Drygt 90 % av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696); SFS 2015:808 Utkom från trycket den 11 december 2015 utfärdad den 3 december 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund.

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 20l3-0l-10 V år referens: Mia Ahlgren Er referens: Ku20l2/1365/MFI registrator@culture.ministry.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande om Nya villkor för Public

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

Datum Vår referens Sida Dnr: (5)

Datum Vår referens Sida Dnr: (5) Datum Vår referens Sida 2008-09-24 Dnr: 08-8790 1(5) Ert datum Er referens Ku2008/1375/MFI Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Kulturdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv

Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringsbeslut 2 2013-02-21 Ku2013/313/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Uppdrag till Myndigheten för radio och tv om sändningsutrymme för marksänd tv Regeringens

Läs mer

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv

Enligt sändlista. Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv 1/10 BESLUT 2016-11-28 Dnr: 16/01242 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända tv och sökbar text-tv BESLUT 1. Myndigheten för press, radio och tv ger med stöd av 4 kap. 3 radio- och tvlagen

Läs mer

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan?

Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Sida 1 av 6 Del 1. Hur ser ni på den svenska mediemarknaden och public service-bolagens påverkan? Hur beskriva mediemarknaden? För att kunna analysera public service-bolagens påverkan på mediemarknaden

Läs mer

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN

DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN DEN SVENSKA MEDIEMARKNADEN SVERIGES UTBILDNINGSRADIOS SYNPUNKTER OCH SVAR PÅ MRTV:S REGERINGSUPPDRAG ATT ANALYSERA PUBLIC SERVICE OCH MEDIEMARKNADEN INNEHÅLL Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 I VILKEN ELLER

Läs mer

Regeringens beslut den 19 december 2013 för perioden 1 januari december 2016

Regeringens beslut den 19 december 2013 för perioden 1 januari december 2016 1/17 BESLUT 2016-06-17 Dnr: 16/01066 SAKEN Fråga om uppfyllelse av krav på tillgänglighet till tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning i Sveriges Television AB:s samtliga programtjänster

Läs mer

Dnr: 16/02293

Dnr: 16/02293 2016-12-22 Dnr: 16/02293 Sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden

Läs mer

Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB Stockholm. 1 bilaga

Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut 66 Kulturdepartementet 2010-12-16 Ku2009/1674/MFI (slutligt) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Utbildningsradio AB 113 95 Stockholm Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Utbildningsradio

Läs mer

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Inslagen i Sydnytt fälls. Granskningsnämnden anser att de innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2010-09-06 Dnr: 10/00010, 11, 12 och 13 (221,293,512, och 587/10) SAKEN OS i Vancouver 2010, SVT, 2010-02-18 och 2010-02-20 och Sydnytt, SVT1, 2010-05-21, kl. kl, 7.40, 8.10, 8.40 och 9.10,

Läs mer

UPPLÄST TEXT AN- VÄNDARE ANVÄNDBAR PROGRAMBOLAG DIST- RIBUTÖR RÄTTIGHETER STOLKNING SYNTOLK- NING TEXTNING UPPLÄST

UPPLÄST TEXT AN- VÄNDARE ANVÄNDBAR PROGRAMBOLAG DIST- RIBUTÖR RÄTTIGHETER STOLKNING SYNTOLK- NING TEXTNING UPPLÄST TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING TEXTNING UPPLÄST TEXT ANVÄNDARE ANVÄNDBAR MÖJLIGHETER ANVÄNDBAR ALLA LEVERANTÖR PROGRAMBOLAG DISTRIBUTÖR RÄTTIGHETER KRAV SE HÖRA LÄSA FÖRSTÅ TECKENSPRÅKSTOLKNING SYNTOLKNING

Läs mer

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB

Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television AB Regeringsbeslut 90 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2292/MFI (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Ku2013/2310/MFI (delvis) Ku2013/2532/MFI Anslagsvillkor för 2014 avseende Sveriges Television

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844); SFS 2007:1289 Utkom från trycket den 14 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Melodifestivalen, SVT1, , en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden

Melodifestivalen, SVT1, , en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT 2016-10-03 Dnr: 16/00765 SAKEN Melodifestivalen, SVT1, 2016-03-12, en musiktävlingsfinal; fråga om sponsring samt utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT Sändningen fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv

Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv 1/4 BESLUT 2015-09-30 Dnr: 15/01995 TILLSTÅNDSHAVARE Se sändlista SAKEN Förnyad prövning och förlängning av vissa tillståndsvillkor för marksänd tv BESLUT Tillståndsvillkoren 1, 5 och 8 i respektive beslutsbilaga

Läs mer

Tillstånd att sända analog kommersiell radio. Godkänd beteckning

Tillstånd att sända analog kommersiell radio. Godkänd beteckning 1/4 BESLUT 2015-09-25 Dnr: 15/01484 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Tillstånd att sända analog kommersiell radio BESLUT 1. Myndigheten för radio och tv meddelar med stöd av 13 kap. 1 radio- och tvlagen

Läs mer

Granskningsnämnden finner att DN webb-tv är en sådan beställ-tv-tjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Granskningsnämnden finner att DN webb-tv är en sådan beställ-tv-tjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 1/6 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00779 SAKEN Gulddrakegalan 2012 och Här testar DN.se nya Lill-Skansen, dn.se/webbtv, 2012-03-30, program om en prisutdelning och Lill-Skansen; fråga om tjänsten utgör beställ-tv

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 februari 2010 KLAGANDE TV4 AB Ombud: Advokat Rickard Wallentin JCA Skarp Advokatbyrå AB Box 7467 103 92 Stockholm MOTPART Granskningsnämnden för radio

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2527 10 Canal Digital Sverige AB org. nummer 556039-8306 Underrättelse om misstanke om att Canal Digital Sverige AB tillämpar en längre

Läs mer

Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning

Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning Audiovisuella medietjänster och tillhörande utrustning Bilaga 3 till Konsekvensutredning avseende Europeiska kommissionens förslag till direktiv om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster Myndigheten

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Regeringsbeslut 3 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Utbildningsradio AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Utbildningsradio AB med rätt att

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9900 37 Spektrumavdelningen Teracom AB, org. nr 556441-5098 Box 30150 104 25 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Sändningarna i 24Norrbotten, ; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden och produktplacering

Sändningarna i 24Norrbotten, ; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden och produktplacering 1/6 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 11/02749 SAKEN Sändningarna i 24Norrbotten, 2011-09-05; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden och produktplacering BESLUT Sändningarna fälls. Granskningsnämnden anser

Läs mer

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE

AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549 Att: Mats Larsson Hammarsten, Niklas Norberg och Peter Bellgran Box 368 541 28 SKÖVDE BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-02-10 Dnr 13-10602 17 Konkurrensavdelningen Christian Blomberg Helena Klasson Omprövning av beslut Sökande AllTele Företag Sverige AB (AllTele Företag) 556629-0549

Läs mer

Ku2009/1674/MFI (delvis) Ku2010/2028/SAM Sveriges Television AB Stockholm. 1 bilaga

Ku2009/1674/MFI (delvis) Ku2010/2028/SAM Sveriges Television AB Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut 65 Kulturdepartementet 2010-12-16 Ku2009/1674/MFI (delvis) Ku2010/2028/SAM (delvis) Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Anslagsvillkor för 2011 avseende Sveriges Television AB 1 bilaga

Läs mer

Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio

Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio 5 BESLUT 2017-12-22 Dnr: 17/02157 m.fl. SÖKANDE Enligt sändlista SAKEN Regionala/lokala tillstånd att sända analog kommersiell radio BESLUT 1. Nedan angivna bolag ges tillstånd att sända analog kommersiell

Läs mer

Granskningsnämnden finner att 24HD Play är en sådan beställ-tv-tjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Granskningsnämnden finner att 24HD Play är en sådan beställ-tv-tjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 1/5 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00777 SAKEN Ankbröst från lufthamnen, Asiatisk gryta i Simons panna, Piggvar i Simons panna, 24HD Play, 2012-03-30, matlagningsprogram; fråga om tjänsten utgör beställ-tv

Läs mer

En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116)

En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) Sveriges TV-producenter ek för YTTRANDE SOU 2008:116 Föreningen Sveriges Filmproducenter 2009-03-16 En ny radio- och TV-lag (SOU 2008:116) Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissinstanserna Sveriges

Läs mer

Förslag till ändringar i radiooch

Förslag till ändringar i radiooch Ds 2014:37 Förslag till ändringar i radiooch tv-lagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191

Läs mer

Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden

Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden 1/5 BESLUT 2012-02-06 Dnr: 11/02645 SAKEN Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-08-31; fråga om utformning av sponsringsmeddelanden BESLUT Granskningsnämnden anser att överträdelse har skett av bestämmelsen

Läs mer

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm.

Ombud: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson, Advokatfirma Lindhs DLA Nordic KB, Box 7315, Stockholm. 1661 BESLUT Datum Vår referens Aktbilaga 2008-03-12 Dnr: 08-1331/23 Konkurrensavdelningen Barbro Svensson 08-678 56 50 barbro.svensson@pts.se Teracom AB Att: advokaterna Ingrid Eliasson och Fredrik Gustafsson

Läs mer

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare

Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor om effektnivå för den fullständiga multiplexsignalen vid användning av ljudrundradiosändare BESLUT 1(5) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-11-24 Dnr: 16-9899 22 Spektrumavdelningen Bauer Media AB, org. nr 556602-1647 Box 34108 100 26 Stockholm Föreläggande vid vite att efterleva tillståndsvillkor

Läs mer

Tillstånd för digital marksänd tv

Tillstånd för digital marksänd tv Konstitutionsutskottets betänkande 2007/08:KU4 Tillstånd för digital marksänd tv Sammanfattning I detta betänkande behandlas regeringens förslag i proposition 2007/08:8 TV tillgänglig för alla. Tillstånd

Läs mer

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen.

Programmet fälls. Granskningsnämnden anser att det innebar ett otillbörligt gynnande av kommersiella intressen. 1/5 BESLUT 2013-11-25 Dnr: 13/01085 SAKEN Gothenburg Horse Show, SVT1, 2013-04-25, en ridsporttävling; fråga om otillbörligt gynnande och elektroniska företagsskyltar BESLUT Programmet fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter BESLUT 1 (5) Skellefteå Kraft Kanalgatan 71 931 80 Skellefteå Föreläggande mot Skellefteå Kraft AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen (Ei) förelägger

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:118

Regeringens proposition 2014/15:118 Regeringens proposition 2014/15:118 Några ändringar i radio- och tv-lagen Prop. 2014/15:118 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke

Läs mer

Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-05-26; fråga om utformningen av sponsringsmeddelanden

Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-05-26; fråga om utformningen av sponsringsmeddelanden 1/7 BESLUT 2011-10-17 Dnr: 11/01385 SAKEN Sponsringsmeddelanden i TV4, 2011-05-26; fråga om utformningen av sponsringsmeddelanden BESLUT Granskningsnämnden anser att överträdelse har skett av bestämmelsen

Läs mer

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål

Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas önskemål TV-tittarnas programpreferenser och TV-kanalernas programutbud TV-TITTARNAS PROGRAMPREFERENSER OCH TV-KANALERNAS PROGRAMUTBUD KENT ASP Vad vill svenska folket se på TV? Och stämmer i så fall tittarnas

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 7 februari

Läs mer

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se

Yttrande 2012-05-04. Post- och telestyrelsen. smp@pts.se myndigheten för radio och tv Yttrande 2012-05-04 Dnr 12/00522 Post- och telestyrelsen smp@pts.se Yttrande över Post- och telestyrelsens samrådsdokument avseende grossistmarknaden för programutsändningstjänster

Läs mer

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)

Tvistlösning enligt 7 kap. 10 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-10-21 Dnr 09-7828 7 Konkurrensavdelningen Jonas Nordström 08-678 57 84 jonas.nordstrom@pts.se Sökande TeliaSonera AB, 556103-4249 Att. Per Hemrin TeliaSonera

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden

Särskild avgift enligt lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden 2009-02-17 BESLUT Hebi Holding AB FI Dnr 09-754 Sätraängsvägen 8 Delgivning nr 2 182 36 DANDERYD Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13

Läs mer

En ny radio- och tv-lag

En ny radio- och tv-lag Konstitutionsutskottets betänkande 2009/10:KU25 En ny radio- och tv-lag Sammanfattning I detta betänkande behandlas proposition 2009/10:115 En ny radio- och tvlag. I propositionen föreslår regeringen att

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:151

Regeringens proposition 2011/12:151 Regeringens proposition 2011/12:151 Ändringar i radio- och tv-lagen Prop. 2011/12:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2012 Carl Bildt Beatrice Ask (Kulturdepartementet)

Läs mer

---I~ Ku2009/2147/RS (delvis)

---I~ Ku2009/2147/RS (delvis) ---I~ Regeri ngsbeslut 86 REGERINGEN 2009-12-17 Ku2009/2313/MFI Ku2009/2147/RS (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 STOCKHOLM Tillstånd att sända television 1 bilaga Regeringen meddelar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radio- och tv-lag; utfärdad den 17 juni 2010. SFS 2010:696 Utkom från trycket den 28 juni 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Övergripande bestämmelser 1 kap.

Läs mer

Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut

Kapitalbuffert för övriga systemviktiga institut 2015-11-17 BESLUT Skandinaviska Enskilda Banken AB FI Dnr 15-8080 Att: Verkställande Direktören Delgivning nr 1 106 40 STOCKHOLM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4

Promemorian Genomförande av det omarbetade explosivvarudirektivet Ju2015/05400/L4 samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (5) Ert datum 2015-07-03 Er referens Ju2015/05400/L4 Avdelning för risk- och sårbarhetreducerande arbete Farliga ämnen Shulin Nie 010 2404211 shulin.nie@msb.se Regeringskansliet

Läs mer

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål

Föreläggande om efterlevnad av skyldighet att lagra trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål BESLUT 1(7) Datum Vår referens Aktbilaga 2014-10-01 Dnr: 14-4682 10 Nätsäkerhetsavdelningen Peder Cristvall ComHem AB Org. nr 556181-8724 Bo Bredby FE 521 833 84 Strömsund Föreläggande om efterlevnad av

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut 21 2012-12-13 Ku2012/1873/MFI (slutligt) Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen

Läs mer

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK

26 september AKTBIL. 2. Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen Box ÖRNSKÖLDSVIK BESLUT HANDLÄGGARE, AVDELNING/ENHET, TELEFON, E-POST Per G. Andersson Spektrummarknadsavdelningen 08-678 57 73 per.g.andersson@pts.se DATUM DIARIENR 26 september 2007 07-10958 AKTBIL. 2 Malux Sweden AB

Läs mer

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter

Utredning avseende SOU 2005:2, Radio och TV i allmänhetens tjänst Finansiering och skatter FÖRETAGAROMBUDSMANNEN PROMEMORIA Stiftelsen Den Nya Välfärden Datum 2005-10-04 Danderydsgatan 10 Ärende FO 2005-005 Box 5625 PM nr 2 (slutlig bedömning) 114 86 Stockholm Utredare Mårten Hyltner Utredning

Läs mer

Kommittédirektiv. Radio och TV i allmänhetens tjänst. Dir. 2007:71. Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007

Kommittédirektiv. Radio och TV i allmänhetens tjänst. Dir. 2007:71. Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007 Kommittédirektiv Radio och TV i allmänhetens tjänst Dir. 2007:71 Beslut vid regeringssammanträde den 31 maj 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall utifrån de gällande villkoren för

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen.

Granskningsnämnden finner att Aftonbladet webb-tv är en sådan beställ-tvtjänst som omfattas av bestämmelserna i radio- och tv-lagen. 1/7 BESLUT 2012-10-29 Dnr: 12/00778 SAKEN Spela! Avsnitt 8, säsong 1, Apple släpper Ipad 3 och Se senaste dragningen från Eurolotto 2012-03-29, aftonbladet.se/webbtv, 2012-03-30, program om dataspel, en

Läs mer

Sändningarna i Mix Megapol 104,3 Stockholm, , kl ; fråga om sponsringsmeddelande och annonsmängd

Sändningarna i Mix Megapol 104,3 Stockholm, , kl ; fråga om sponsringsmeddelande och annonsmängd 1/6 BESLUT 2015-03-30 Dnr: 14/01777 SAKEN Sändningarna i Mix Megapol 104,3 Stockholm, 2014-07-08, kl. 12.00 18.00; fråga om sponsringsmeddelande och annonsmängd TILLSTÅNDSHAVARE Mix Megapol.se AB BESLUT

Läs mer

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag Promemoria 2014-07-15 Ku2014/1282/MFI Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott Christoffer Lärkner Telefon 08-405 13 50 Tidningen 8 SIDOR:s möjliga framtid inom ramen för ett public serviceuppdrag

Läs mer

Kontinuitet och förändring

Kontinuitet och förändring Kontinuitet och förändring Lättläst sammanfattning Betänkande av Public service-utredningen Stockholm 2008 SOU 2008:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst

Läs mer

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET

DOM 2013-10-28. Mål nr 778-13 FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ UTREDNINGEN I MÅLET FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LULEÅ DOM 2013-10-28 Mål nr 778-13 4 UTREDNINGEN I MÅLET Förvaltningsrättens bedömning som redovisas senare under en egen rubrik grundar sig bland annat på den utredning som föreligger

Läs mer

Vidaresändningsplikt tv-sändningar genom tråd. En översyn av Myndigheten för radio och tv

Vidaresändningsplikt tv-sändningar genom tråd. En översyn av Myndigheten för radio och tv Vidaresändningsplikt för tv-sändningar genom tråd En översyn av Myndigheten för radio och tv MYNDIGHETEN FÖR RA DIO OCH TV Box 33, 121 25 Stockholm-Globen Telefon: 08-606 90 80 www.radioochtv.se Dnr 11/00784

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att det strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/5 BESLUT 2012-06-21 Dnr: 12/00220 SAKEN Nordnytt, SVT1, 2012-01-12 och 01-13, kl. 19.15, inslag om Kiruna flygplats; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslaget den 12 januari 2012 fälls. Granskningsnämnden

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för radio och tv Regeringsbeslut I:38 2014-12-22 Ku2914/2091/MFI Kulturdepartementet Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för radio och tv Riksdagen har

Läs mer

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut om överträdelse av bestämmelsen i 12 sändningstillståndet.

SVT ska på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut om överträdelse av bestämmelsen i 12 sändningstillståndet. 1/5 BESLUT 2011-05-16 Dnr: 11/00535, 536 SAKEN The Pacific, SVT1, 2011-02-09 och 02-23, kl. 22.00 samt The Pacific, SVT Play, 2011-02-09 2011-02-16 och 2011-02-23 2011-03-02, programserie om andra världskriget;

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189

e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr 2014-03-24 2013-103189 em e Energimarknadsinspektionen BESLUT 1 (5) Swedish Energy Markets Inspectorate Datum Dnr Telinet Energi AB Mäster Samuelsgatan 42 5 TR 111 57 Stockholm Föreläggande mot Telinet Energi AB med anledning

Läs mer

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig

Dokument: 15360/06 CONSOM 123 CODEC 1333 JUSTCIV 253 KOM (2005) 483 slutlig PM till riksdagen 2006-11-24 Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Helena Norberg 08-405 13 87 Rådets möte (KKR) den 4-5 december 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Ändrat

Läs mer

2/17. Innehållsförteckning

2/17. Innehållsförteckning 2015-12-17 Sammanställning av myndighetens uppföljning av leverantörer av medietjänster som tillgängliggjort tv-sändningar på svenska för personer med funktionsnedsättning under perioden 1 juli 2014 30

Läs mer

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB

Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo, 556684-6340. Lagrummet december nr 1580 AB, 556773-3091, under namnbyte till AINMT Sverige AB BESLUT 1(4) Datum Vår referens Aktbilaga 2009-03-11 Dnr: 09-2097/18 4 Spektrummarknadsavdelningen Per G. Andersson 08 678 57 73 per.g.andersson@pts.se Nordisk Mobiltelefon Sverige AB:s konkursbo Lagrummet

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

Maria Bergerlind Dierauer

Maria Bergerlind Dierauer BESLUT 2017-06-22 Dnr: 17/00691, 692 och 695 SAKEN Sveriges Radio AB:s, Sveriges Television AB:s och Sveriges Utbildningsradio AB:s public serviceredovisningar för år 2016 GRANSKNINGSNÄMNDENS BEDÖMNING

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Myndigheten för press, radio och tv Regeringsbeslut 2-03-17 Ku/00711/MF Kulturdepartementet Myndigheten för press, radio och tv Box33 12125 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Myndigheten för press, radio och tv Riksdagen har

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23)

Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23) 1/6 2016-10-17 Dnr 16/02025 Yttrande Kulturdepartementet 103 33 Stockholm kulturdepartementet.registrator@regeringskansliet.se Vissa frågor om kommersiell radio (Ds 2016:23) Ku2016/01767/MF Myndigheten

Läs mer