Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1"

Transkript

1 Patienter med tandimplantat Uppföljningsrutiner och stödbehandling SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

2 SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

3 Innehåll För att implantat ska fungera på lång sikt måste uppföljning ingå som en naturlig del av behandlingen. DENTSPLY Implants har därför tagit fram denna manual i samarbete med professor Tord Berglundh, en auktoritet inom området. Tord Berglundh är professor vid Avdelningen för Parodontologi vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Kliniska bilder: Prof. Tord Berglundh Uppföljning förutsättningen för en lyckad implantatbehandling 4 ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex Integration av mjuk- och hårdvävnad 5 Peri-implantär mukosa och gingiva 6 Undersökning av peri-implantära vävnader 7 Definition och diagnos av peri-implantära sjukdomar 8 Histopatologiska tecken vid peri-implantär sjukdom 10 Mukosit Peri-implantit Prevalens av peri-implantära sjukdomar 12 Riskfaktorer för peri-implantit 13 Behandling av peri-implantära sjukdomar 13 Icke-kirurgisk behandling Kirurgisk behandling Riktlinjer för uppföljning av implantatpatienter 15 Uppföljning infektionskontroll Röntgenundersökning Klinisk undersökning Referenser SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

4 Uppföljning förutsättningen för en lyckad implantatbehandling För att behandling med tandimplantat skall betraktas som lyckad krävs inte bara en fullgod initial inläkningsprocess utan även en bevarad intakt förankring av implantatet mot omgivande vävnader. Miljön i munhålan ger en kontinuerlig exponering av mikroorganismer mot såväl tänder som tandimplantat och deras omgivande vävnader. Bakterie ansamling på tandimplantat resulterar i inflammation i den peri-implantära mukosan och med tiden kan denna inflammationsprocess öka och ge skador i förankringen mellan implantat och ben- respektive mjukvävnad. Att förebygga uppkomsten av inflammationssjukdomar är således en viktig del i arbetet med att uppnå lyckat behandlingsresultat för tandimplantat. BioManagement Complex Implantatets utformning och övriga produktegenskaper kan bidra till att vävnadsintegrationen inleds och bevaras och vara avgörande för en lyckad uppföljning. ASTRA TECH Implant System har många produktegenskaper som har visat sig spela en stor roll för dessa processer och som sammanfattas i ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex. Denna manual innehåller information om uppföljningsrutiner för patienter med tandimplantat. Vad som skall undersökas, hur ofta och på vilket sätt undersökningen ska utföras beskrivs tillsammans med rekommendationer om hur svåra problem med inflammationsprocesser, t.ex. peri-implantit, skall handläggas. OsseoSpeed mer ben snabbare MicroThread biomekanisk benstimulans Conical Seal Design en stark och stabil koppling Connective Contour optimal kontur för bindvävsanslutning SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

5 Integration av mjuk- och hårdvävnad Integration av mjuk- och hårdvävnad till implantat är resultatet av en över flera veckor lång sårläkningsprocess. Direkt efter implantatinstallation startar en serie vävnadsreaktioner. Initialt bildas ett blodkoagel som inom loppet av några dagar infiltreras av inflammationsceller och blodkärl och övergår i en granulationsvävnad. I den fortsatta läkningsprocessen ersätts denna granulationsvävnad med en organiserad bindväv, ur vilken ben bildas och etablerar kontakt med implantatet. Denna process benämns osseointegration. Vävnadsintegrationen runt implantat är en sårläkningsprocess. Osseointegration, benbildningen i kontakt med implantatet. Biological Width, den vertikala dimensionen av gränssnittet mellan implantatet och den peri-implantära mukosan (epitel- och bindväv). Läkningsprocessen i mjukvävnaden runt implantat har ett liknande mönster. Under de första dagarna bildas en granulationsvävnad i gränsen mot implantatet. Från den marginala delen av mukosan växer epitel in över denna vävnad samtidigt som bindväv organiseras apikalt och integreras mot implantatet för att på så vis förhindra fortsatt epitelmigration. Den peri-implantära mukosan har således både en epitelzon och en bindvävszon i gränsen mot implantatet. Den sammanvägda dimensionen av epitel- och bindvävsgränszonerna kallas Biological Width (Berglundh & Lindhe 1996) SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

6 Gingiva, mjukvävnaden runt tänder. Peri-implantär mukosa, mjukvävnaden runt implantat. Peri-implantär mukosa och gingiva Den mjukvävnad som omger ett tandimplantat kallas för periimplantär mukosa. Även om mycket av vävnadsstrukturer och dimensioner hos denna vävnad har likheter med tandens gingiva, finns grundläggande skillnader mellan de två vävnadstyperna. Från tandens rotcement löper kollagena fibrer och fäster vid den omgivande hård- och mjukvävnaden (Fig. 1). Tandimplantatet saknar rotcement och har därför inte samma mekaniska och biologiska fäste mot omgivande vävnad som tänder. Kollagena fibrer löper i olika riktningar inom den peri-implantära mukosan och i bindvävsområdet närmast implantatet är fibrerna organiserade parallellt med implantatets längsriktning (Fig. 2). Trots avsaknad av ett fiberfäste mot implantatet bildar epitelbarriären tillsammans med bindvävszonens integrering ett effektivt och funktionellt mjukvävnadslås. Fig. 1 Fig SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

7 Undersökning av peri-implantära vävnader Peri-implantära vävnader skall undersökas vid varje återbesök. Undersökningsmetoderna är huvudsakligen identiska med de som används vid undersökning av parodontala vävnader vid tänder. Således används parodontal undersökningssond (metall eller plast) för att fastställa sonderingsdjup och förekomst av blödning vid sondering. Sondering av peri-implantära och parodontala vävnader är en säker och tillförlitlig metod att skilja frisk vävnad från sjuk, under förutsättning att kontrollerat, normalt sonderingstryck används. När sondering utförs vid frisk vävnad möter sonden motstånd och sonderingsdjupet motsvarar kontaktepitelets vertikala dimension. Vid sondering i inflammerad vävnad kommer sonden nå apikalt om epitelets utsträckning. Graden av inflammation i vävnaden påverkar sonderingsdjupet (Schou et al. 2002). En frisk peri-implantär mukosa runt implantat är en förutsättning för ett lyckat resultat på lång sikt med bibehållen estetik. Blödning vid sondering och sonderingsdjup är viktiga undersökningsmoment för att skilja frisk vävnad från sjuk. Fig. 3 Fig SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

8 Definition och diagnos av peri-implantära sjukdomar Parodontala sjukdomar vid tänder omfattar gingivit och parodontit. Båda tillstånden kännetecknas av gingival inflammation men parodontit skiljs från gingivit genom påvisbar stödjevävnadsförlust. Motsvarande tillstånd bland peri-implantära sjukdomar kallas mukosit respektive peri-implantit. Definitionen innebär således att inflammation påvisas i den peri-implantära mukosan hos dessa sjukdomar medan peri-implantit dessutom förutsätter att förlust av stödjevävnad kan konstateras (Lindhe & Meyle 2008, Lang & Berglundh 2011). Diagnos av dessa tillstånd fordrar att mukosan sonderas och att blödning och/eller pus (varbildning) kan konstateras (Fig. 5). Blödning vid sondering indikerar inflammation i mukosan. Detta fynd tillsammans med sonderingsdjup 6 mm eller ett ökat sonderingsdjup mellan olika undersökningstillfällen påkallar röntgenundersökning. Marginal benförlust måste konstateras tillsammans med blödning/pus vid sondering för påvisande av peri-implantit. Bedömning av marginal benförlust runt implantat bör således baseras på jämförelser med tidigare röntgenundersökning. Röntgen från utlämningstillfället av den implantatstödda protestiska konstruktionen och från 1-årsuppföljning nyttjas som referens. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att marginala benförändringar som inträffar under några månader efter implantatinstallation måste särskiljas från benförlust som inträffar under implantatets senare funktionstid SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

9 Inflammation men ingen förlust av stödjevävnad Inflammation + förlust av stödjevävnad Parodontal Gingivit Parodontit Peri-implantär Mukosit Peri-implantit Fig SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

10 Histopatologiska tecken vid peri-implantär sjukdom Mukosit Resultat från djurexperimentella studier och analyser av vävnadsprover från människa har visat på likartade vävnadsreaktioner vid mukosit och gingivit. Utveckling av inflammation i gingivan vid tänder och i mukosan runt implantat följer samma mönster och sker som ett svar på en bakterieansamling i området (fig. 6 7). Både gingivit och mukosit är reversibla tillstånd och inflammationsprocesserna i vävnaderna kan således läka ut om adekvat infektionskontroll med mekanisk rengöring sätts in. Peri-implantär mukosit och gingivit visar likartade vävnadsreaktioner. Båda dessa tillstånd är reversibla. Fig. 6 Fig SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

11 Peri-implantit Till skillnad från mukosit visar peri-implantit stora avvikelser i jämförelse med sin motsvarighet inom parodontala sjukdomar (fig. 8 9). Vid parodontit är inflammationsreaktionen begränsad till bindvävsområdet intill fickepitelet och avgränsas från det alveolära benet genom en c:a 1 mm bred bindvävszon. Tandköttsfickan omges av ett fickepitel, vilket i den mest apikala delen är i kontakt med tandens rotyta och avgränsar därigenom bakteriernas utbredning. Fig. 8 Fig. 9 Även peri-implantitlesionen uppvisar en patologisk ficka med bakterier. Till skillnad från parodontit täcks inte hela fickan av fickepitel vid peri-implantit. Den apikala tredjedelen saknar epiteltäckning vilket resulterar i en öppen såryta mellan biofilmen med bakterier i fickan och inflammationsområdet i bindväven. En ytterligare viktig skillnad mot parodontit är storleken och utbredningen av inflammationsprocessen. Vid peri-implantit saknas en skyddande bindvävszon mellan lesionen och benet och inflammationen når till områden nära benet. Det är viktigt att förstå dessa skillnader mellan parodontit och peri-implantit för att kunna tillämpa adekvata behandlingsstrategier. Peri-implantit- och parodontitlesioner uppvisar många histopatologiska skillnader. Lesionen vid parodontit avgränsas från det alveolära benet genom en bindvävszon, vid peri-implantit når inflammationen områden nära benet. Skillnaderna mellan peri-implantit och parodontit måste tas hänsyn till vid val av lämpliga behandlingsstrategier för sjukdomen SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

12 Olika studier visar att % av implantatpatienter har peri-implantit vid ett eller flera implantat % av implantatpatienter uppvisar peri-implantit av betydande grad med en omfattande benförlust. Prevalens av peri-implantära sjukdomar Det finns få studier som undersökt förekomst av peri-implantära sjukdomar (Zitzmann & Berglundh 2008). Mukosit är i likhet med gingivit ett mycket vanligt tillstånd. Inflammation i peri-implantära vävnader tillsammans med förlust av stödjande ben runt implantat, dvs peri-implantit, vid ett eller flera implantat förekommer hos 28 56% av patienter. Sjukdomens omfattning och svårighetsgrad varierar mellan patienter och c:a 10 15% av dessa uppvisar peri-implantit av betydande grad. Tillgängliga data på förekomst av sjukdom är huvudsakligen baserade på ett vanligen använt implantatsystem. Även om det i nuläget saknas information från kliniska studier på förekomst av peri-implantit från andra system, är det viktigt att förstå att sjukdomen kan uppstå vid alla typer av implantat. Fig SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

13 Riskfaktorer för peri-implantit Patienter med hög benägenhet för parodontit löper större risk att utveckla peri-implantit (Heitz-Mayfield 2008). Även om alla patienter med tandimplantat behöver adekvat uppföljning och efterkontroll bör infektionskontroll genomföras särskilt noggrant på patienter med hög parodontitkänslighet för att förebygga uppkomst av periimplantär sjukdom (Rocuzzo et al. 2010). I likhet med parodontit är peri-implantit vanligare bland rökare än icke-rökare. Data från experimentella studier har visat att även implantatets ytegenskaper är en riskfaktor för peri-implantit. Implantatytans struktur och sammansättning kan påverka såväl debut som utveckling av sjukdomen. Riskfaktorer som måste tas hänsyn till när det gäller sjukdomsdebut och utveckling av peri-implantit: Tidigare svår parodontit Rökning Implantatytans egenskaper Utformning av brokonstruktion/ krona åtkomlighet för egenvård och infektionskontroll Utformningen av den implantatstödda brokonstruktionen/kronan kan utgöra ytterligare en riskfaktor för peri-implantär sjukdom. Åtkomlighet för patientens dagliga egenvård och för tand läkare/ tandhygienist vid utförande av infektionskontrollsåtgärder är avgörande för att förebygga inflammation i peri-implantära vävnader (Fig. 10). Behandling av peri-implantära sjukdomar Mukosit och peri-implantit är infektionssjukdomar och behandling skall vara riktad mot infektionen för att uppnå (i) utläkning av inflammationsprocesser i peri-implantära vävnader och (ii) för hindrande av ytterligare stödjevävnadsförlust. Icke-kirurgisk behandling Varje patient bör få individuellt anpassad instruktion i mekanisk infektionskontroll. Val av borstar och övriga hjälpmedel anpassas efter patientens förutsättningar. Professionell rengöring begränsas till implantatkomponenter belägna ovanför eller vid randen av mukosan. Så kallad blind instrumentering bör undvikas. Vid avlägsnande av implantatsten används handinstrument av titan och kolfiber. Polering utförs med gummikopp och polerpasta. Kirurgisk behandling Kirurgisk behandling av peri-implantit genomförs om patologi kvarstår (blödning/pus vid sondering samt sonderingsdjup 6 mm) efter icke-kirurgisk behandling och om patientens nivå på egenutförd infektionskontroll är tillfredställande. I förekommande fall kan SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

14 skruvretinerad brokonstruktion avlägsnas vid kirurgitillfället för att underlätta åtkomlighet. Syftet med den kirurgiska behandlingen är att skapa tillgänglighet för rengöring av implantatet. Efter uppfällning av lambåer avlägsnas inflammationsvävnad och implantatytor rengörs mekaniskt med minitork och koksaltlösning (fig. 11). Det finns ingen dokumentation som påvisar bättre effekt med användande av antiseptika framför koksaltlösning vid rengöring av kontaminerade implantatytor. Bedömning görs av bendefektens morfologi. Vanligtvis saknas benväggar buccalt och/eller lingualt. I de fall där rekonstruktiv teknik inte är möjlig omformas benkanter med rundborr för underlättande av fickeliminering (fig. 12). Rekonstruktiv teknik kan övervägas när bendefekten omges av benväggar av tillräcklig dimension. Det saknas vetenskapligt underlag som visar att användande av benersättningsmaterial, olika biologiska material eller membran förbättrar behandlingsresultatet i samband med kirurgisk behandling av peri-implantit (Nationella riktlinjer, SoS, 2011). Fig. 11 Fig. 12 Behandlingsmålet för peri-implantär sjukdom är att få utläkning av inflammationsprocessen. Detta noteras kliniskt genom förslutning av fickan och avsaknad av blödning vid sondering. Resultatet av behandlingen förhindrar ytterligare förlust av stödjevävnader, vilket uppnås genom adekvat uppföljning. En förutsättning för att uppfylla dessa mål är att patienten själv kan sköta sin munhygien och att tandvårdspersonalen kan genomföra professionell infektionskontroll. Professionell infektionskontroll innebär att hårda och mjuka bakteriebeläggningar på implantatet och suprakonstruktionen tas bort. Målet med kirurgisk behandling av peri-implantit är att komma åt att avlägsna infektionen och inflammerad vävnad samt dekontaminering av implantatytan SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

15 Riktlinjer för uppföljning av implantatpatienter Uppföljning infektionskontroll I samband med att den implantatstödda brokonstruktionen/kronan lämnas ut är det viktigt att instruera patienten i munhygienteknik. Egenutförd mekanisk infektionskontroll ska utföras 2 gånger om dagen med individuellt anpassade borstar och övriga hjälpmedel (fig. 13). Fig SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

16 Röntgenundersökning Röntgenundersökning av implantat bör ske vid utlämning av bro konstruktionen/kronan och vid 1-årsuppföljning. Förändringar i den marginala bennivån under det första året i funktion kan bero på biologiska ombyggnadsprocesser i benet efter implantatinstallationen. Information från analys av röntgenbilder tagna vid utlämning av den protetiska konstruktionen samt vid 1-årsuppföljning utgör grunden för framtida kontroller av bennivåförändringar (Fig. 14). Fig SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

17 Klinisk undersökning Klinisk undersökning med sondering genomförs minst en gång årligen med början 6 månader efter utlämning av protetisk konstruktion. Vid undersökningen noteras sonderingsdjup, förekomst av blödning/pus vid sondering samt plack. Kliniska tecken på inflammation (blödning/pus vid sondering) och sonderingsdjup 6 mm påkallar behovet av röntgenundersökning. Bennivå analyseras mot tidigare referens röntgen. Vid avsaknad av kliniska tecken på patologi i peri-implantära vävnader bör röntgenundersökning undvikas. Diagnosticerad peri-implantär sjukdom behandlas med infektionskontrollåtgärder som beskrivits ovan. Återbesöksintervall för patienter med implantat upprättas i relation till riskfaktorer för peri-implantär sjukdom. Patienter med hög be nägenhet för parodontit bör kallas för undersökning och professionell infektionskontroll oftare (2 6 månader) än övriga patienter. Röntgenbilder tagna vid utlämning av brokonstruktion samt vid 1-årskontroll utgör grunden för framtida kontroller av bennivåförändringar. Egenutförd mekanisk infektionskontroll ska utföras två gånger om dagen med individuellt anpassade borstar och övriga hjälpmedel. Återbesöksintervall för patienter med implantat upprättas i relation till riskfaktorer för peri-implantär sjukdom. Klinisk undersökning med sondering genomförs minst en gång årligen. Kliniska tecken på inflammation (blödning/pus vid sondering) och sonderingsdjup 6 mm påkallar behovet av röntgenundersökning. Vid avsaknad av kliniska tecken på patologi i peri-implantära vävnader bör röntgenundersökning undvikas SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

18 References Berglundh, T. & Lindhe, J. (1996). Dimensions of the periimplant mucosa. Biological width revisited. Journal of Clinical Periodontology, 23, Schou S, Holmstrup P, Stoltze K, Hjørting-Hansen E, Fiehn NE & Skovgaard LT. (2002) Probing around implants and teeth with healthy or inflamed periimplant mucosa/gingiva. A histologic comparison in cynomolgus monkeys. Clinical Oral Implants Research, 13: Lindhe J & Meyle J. (2008) Peri-implant diseases: Consensus Report of the Sixth European Workshop on Periodontology. Group D of European Workshop on Periodontology. Journal of Clinical Periodontology, (Suppl), 35, Zitzmann, NU & Berglundh, T. (2008) Definition and prevalence of periimplant diseases. Proceedings from the 6th European Workshop on Periodontology. Journal of Clinical Periodontology, (Suppl), 35, Heitz-Mayfield LJ. (2008) Peri-implant diseases: diagnosis and risk indicators. Proceedings from the 6th European Workshop on Periodontology. Journal of Clinical Periodontology, (Suppl), 35, SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

19 SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

20 BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis som i naturen är det harmonin mellan flera olika men lika viktiga kombinerade egenskaper som är grunden till det självklart fungerande det naturliga. Följande kombination av nyckelfaktorer är unika för ASTRA TECH Implant System : OsseoSpeed SE DENTSPLY IH OsseoSpeed mer ben på kortare tid MicroThread biomekanisk benstimulering Conical Seal Design en stark och stabil passform Connective Contour ökad kontaktyta och mjukvävnadsvolym MicroThread Conical Seal Design Connective Contour DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , , SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige

Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige TEMA IMPLANTAT Forskning Referentgranskad accepterad för publicering 12 juni 2015. Värdering av behandling med tandimplantat i Sverige Hur är kunskapsläget inom periimplantit? Vid Göteborgs universitet

Läs mer

Infektioner vid implantat: mukosit och peri-implantit diagnostik och behandling

Infektioner vid implantat: mukosit och peri-implantit diagnostik och behandling Infektioner vid implantat: mukosit och peri-implantit diagnostik och behandling STEFAN RENVERT Bakgrund Under de senaste decennierna har förlorade tänder i allt större utsträckning ersatts med dentala

Läs mer

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV

Follow nature s contour. OsseoSpeed Profile EV Follow nature s contour OsseoSpeed Profile EV 360 bevarande av bennivåerna vid sluttande alveoler OsseoSpeed Profile EV är ett unikt * implantat särskilt utformat för att följa det befintliga benet vid

Läs mer

Förekomst av peri-implantit 3 år efter Implantatinstallation vid Centrum Oral Rehabilitering Parodontologi

Förekomst av peri-implantit 3 år efter Implantatinstallation vid Centrum Oral Rehabilitering Parodontologi Institutionen för hälsa och samhälle Examensarbete inriktning munhälsa Grundnivå II, 15 högskolepoäng Ht 2008 Förekomst av peri-implantit 3 år efter Implantatinstallation vid Centrum Oral Rehabilitering

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

2014-09-08. Lite aktuellt inom parodontologi. Bjorn.Klinge@mah.se Bjorn.Klinge@ki.se

2014-09-08. Lite aktuellt inom parodontologi. Bjorn.Klinge@mah.se Bjorn.Klinge@ki.se Lite aktuellt inom parodontologi Bjorn.Klinge@mah.se Bjorn.Klinge@ki.se Diagnostik Behandlingsplanering Aktuella riktlinjer för rationell behandling av kronisk och aggressiv parodontit Rationell behandling

Läs mer

Mukosit, peri-implantit och implantathygien

Mukosit, peri-implantit och implantathygien Mukosit, peri-implantit och implantathygien Berörda enheter Folktandvård, Medicinsk tandvård, privat tandvård Syfte Beskrivning av prevalensen, kliniken samt kortfattat om behandlingen av peri-implantär

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Behandling

Läs mer

En inblick i tandhygienistens uppfattning om parodontal stödbehandling

En inblick i tandhygienistens uppfattning om parodontal stödbehandling En inblick i tandhygienistens uppfattning om parodontal stödbehandling - En kvalitativ innehållsanalys Isabelle Refthagen Johanna Seidelin Handledare: Henrik Jansson avd. parodontologi Examensarbete 7,5

Läs mer

Antibiotika i parodontalbehandling T5 HT14

Antibiotika i parodontalbehandling T5 HT14 Antibiotika i parodontalbehandling Antibiotika har länge varit ett hett ämne i parodontologi. Varför? Antal publikationer Pub Med Parodontit / Peri-implantit och antibiotika (human) 1963-2014 2396 (P)

Läs mer

Tandlossning och DIABETES

Tandlossning och DIABETES Tandlossning och DIABETES Översättning och faktagranskning, Camilla Franks TANDLOSSNING OCH DIABETES Tandlossning och diabetes Parodontit är det medicinska namnet på tandlossning. Det finns två vanligt

Läs mer

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen

Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen N ORDISK TEMA: IMPLANTOLOGI Nor Tannlegeforen Tid 2010; 120: 116 24 Anja Nieminen, Marjatta Jokela-Hietamäki och Veli-Jukka Uitto Implantatens livslängd beroende av stödbehandlingen Trots att korrekt installerade

Läs mer

Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011

Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011 Evidensbaserad parodontologi Termin 4, 25 februari 2011 Björn Klinge, Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi, Avd för Parodontologi Bjorn.Klinge@ki.se Risktänder Riskytor Per Axelsson,

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer

SKRIVNING PARODONTALKIRURGI. 8:e terminen. 18 oktober kl Sal 6, Östra paviljongen. Ange din kod på varje sida

SKRIVNING PARODONTALKIRURGI. 8:e terminen. 18 oktober kl Sal 6, Östra paviljongen. Ange din kod på varje sida Skrivning Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Avd för Molekylär parodontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.umu.se Skrivning i parodontalkirurgi T8 Exempel 2012 Sid

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av REFERENSPRISLISTA 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Kod Åtgärd Pris t.o.m 30 juni 2010 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 640 650 102 Fullständig undersökning

Läs mer

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 2012 DENTSPLY IH ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex 78777-SE-1208 DENTSPLY Implants version Astra Tech BioManagement Complex.indd 3 2012-08-15 14.29 OsseoSpeed MicroThread Conical

Läs mer

Tandlossning och DIABETES

Tandlossning och DIABETES Tandlossning och DIABETES TANDLOSSNING OCH DIABETES TANDLOSSNING OCH DIABETES Parodontit är det medicinska namnet på tandlossning. Det finns två vanligt förekommande typer av tandlossning. Den första kallas

Läs mer

Vårdprogram för implantatbehandling. Tobak och operation Råd när du ska sluta

Vårdprogram för implantatbehandling. Tobak och operation Råd när du ska sluta Vårdprogram för Tobak och operation Råd när du ska sluta Vårdprogram för Utformad av Specialisttandvården; käkkirurgi, protetik och parodontologi. Identifiera riskpatienten Anamnes: Sjukdomar och aktuell

Läs mer

Treatment of Peri-implant disease among patients referred to periodontal specialist care in Sweden

Treatment of Peri-implant disease among patients referred to periodontal specialist care in Sweden Treatment of Peri-implant disease among patients referred to periodontal specialist care in Sweden Karin Håff Elin Jacobson Supervisor Margareta Hultin 1 Innehållsförteckning Summary... 3 Författarnas

Läs mer

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen

Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le och känna dig trygg igen Med tandimplantat kan du le igen Tandimplantat har många fördelar För dig som saknar en, flera eller alla tänder Att behålla alla tänder livet ut är

Läs mer

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat

Som naturliga tänder. Fördelarna med tandimplantat Som naturliga tänder Fördelarna med tandimplantat Introduktion Tandimplantat För alla behov En bra investering som jag har glädje av hela livet Kent Hanson, 60 år Tandimplantat är en idealisk lösning för

Läs mer

Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat?

Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat? Parodontitbehandling och/eller tandersättning med implantat? jan l. wennström Möjligheten att med implantatstödd protetik rehabilitera patienter med parodontalt destruerade bett leder ofta till delikata

Läs mer

Tidstrend i prevalens och sjukdomsgrad av parodontit under 30 år i Norrbotten

Tidstrend i prevalens och sjukdomsgrad av parodontit under 30 år i Norrbotten Tidstrend i prevalens och sjukdomsgrad av parodontit under 30 år i Norrbotten Anna Arespång, ST tandläkare, Avdelningen för Parodontologi Tandvårdens kompetenscentrum Luleå 2013. anna.arespang@nll.se Handledare:

Läs mer

Parodontitkänsliga patienter riskerar att förlora implantat

Parodontitkänsliga patienter riskerar att förlora implantat Isidor & Schou Parodontitkänsliga patienter riskerar att förlora implantat Flemming Isidor prof, ph d, dr odont, avd för protetik, Odontologiska inst, Aarhus universitet E-post: flisidor@odont. au.dk Søren

Läs mer

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Socialdepartementet 103 33 Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts

Läs mer

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV

Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV Evolution genom vetenskap ASTRA TECH Implant System EV ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex En enstaka egenskap hos ett implantatsystem kan aldrig vara grunden till ett lyckat resultat. Precis

Läs mer

Evidensbaserat seminarium i moment Parodontologi MOD 1OD002. Studentexempel till tvärgruppsredovisning

Evidensbaserat seminarium i moment Parodontologi MOD 1OD002. Studentexempel till tvärgruppsredovisning Evidensbaserat seminarium i moment Parodontologi MOD 1OD002 Studentexempel till tvärgruppsredovisning STUD EXEMPEL 1 Comparative biology of chronic and aggresive periodontits vs. perimplantitis, Syftet

Läs mer

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , ,

ATLANTIS GARANTI DENTSPLY Implants, Aminogatan 1, Box 14, Mölndal , , ATLANTIS GARANTI ATLANTIS När vi skapade ATLANTIS var vår vision att leverera tandimplantatkonstruktioner som är lika individuella som varje patient, varje gång, och för varje större implantatsystem unika

Läs mer

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727)

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727) 3M ESPE Behaglig tandvård Ett friskt leende lekande lätt. BR61/3-1(7727) Clinpro Prophy Powder 999-3M_Clinpro_ProphyPowder_F.i1 1 8-8-7 16:19:21 Systematisk profylax med ett komplett produktprogram I forskningens

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 783 660 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 876 81 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling Utdrag av SBU: s systematiska litteraturöversikt

Läs mer

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris

PRISLISTA. Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris PRISLISTA Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Vårt pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Riktlinjer för vårdprogram för vuxna

Riktlinjer för vårdprogram för vuxna Riktlinjer för vårdprogram för vuxna Profylax- och vårdprogrammet är framtaget av Folktandvården Gävleborg AB på uppdrag av beställarenheten Landstinget Gävleborg. Innehåll: RIKTLINJER FÖR VÅRDPROGRAM

Läs mer

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Prislista. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 823 730 101red Basundersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder

4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder 4. Kronisk parodontit diagnostiska och prognostiska metoder Kronisk parodontit innebär att det finns en inflammation i de parodontala vävnaderna med en progressiv förlust av tandens stödjevävnad, som är

Läs mer

Klinisk fotografering

Klinisk fotografering Klinisk fotografering Introduktion Välkommen till vår guide för klinisk fotografering. En bild säger mer än 1 000 ord och är en utmärkt hjälp att bevara minnen. Alla har vi väl någon gång fångat minnesvärda

Läs mer

Prislista, gäller från den 1 september 2010

Prislista, gäller från den 1 september 2010 Prislista, gäller från den 1 september 2010 Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 650 700

Läs mer

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende

Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende Läkemedelsverket publicerade i oktober 2012 nya rekommendationer avseende antibiotikaprofylax inför tandbehandling, rekommendationer som i princip innebär att de flesta patienter med hjärtfel relaterat

Läs mer

Periimplantit En litteratur- och enkätstudie

Periimplantit En litteratur- och enkätstudie Periimplantit En litteratur- och enkätstudie Midia Goran, Jane Laks Odontologiska institutionen Karolinska institutet Sammanfattning: Senare studier visar att implantatbehandling inte är så riskfri som

Läs mer

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR)

2014-10-21. Kliniktillfälle 3. Varför borstar vi tänderna? Plackindex (PI) Instruktion egenvård. Professionell tandrengöring (PTR) Kliniktillfälle 3 Plackindex (PI) Instruktion egenvård Professionell tandrengöring (PTR) Grupp 1-27/10 Grupp 2 24/10 Varför borstar vi tänderna? Sjukdomsförebyggande Mekanisk bakterieborttagning Fluortillskott

Läs mer

Behandling av tandlossning

Behandling av tandlossning Behandling av tandlossning Liksom vid all tandbehandling, inleds också behandlingen av blödande tandkött och tandlossning med en noggrann undersökning. I allmänhet omfattar denna undersökning följande

Läs mer

PREVENTION AV GINGIVIT

PREVENTION AV GINGIVIT Björn Klinge, Odontologiska institutionen, Avd för Parodontologi PREVENTION AV GINGIVIT Metoder för att reducera gingivit Tandborste Tandkräm med antiseptika Munsköljningsvätskor Påverka kunskaper attityder

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Peri-implantit. Hjälp-Hur ska jag behandla? Ann-Marie Roos-Jansåker Övertandläkare, Odont.Dr. Specialist i Parodontologi Kristianstad Sweden

Peri-implantit. Hjälp-Hur ska jag behandla? Ann-Marie Roos-Jansåker Övertandläkare, Odont.Dr. Specialist i Parodontologi Kristianstad Sweden Peri-implantit Hjälp-Hur ska jag behandla? Ann-Marie Roos-Jansåker Övertandläkare, Odont.Dr. Specialist i Parodontologi Kristianstad Sweden ann-marie.jansaker@skane.se Årskursus 2012 Definitions Mucositis

Läs mer

Kliniktillfälle 2. Undersökning. 1. Plack vad gäller utbredning, tjocklek och typ av ytor. 2. Gingiva vad gäller färg, form, yta och konsistens

Kliniktillfälle 2. Undersökning. 1. Plack vad gäller utbredning, tjocklek och typ av ytor. 2. Gingiva vad gäller färg, form, yta och konsistens Lena Karlsson 14 oktober 2013 1 Kliniktillfälle 2 Plackinfärgning (PI) enligt Lenox / Kopczyk Gingivalindex enligt Löe och Silness,1963 - Sebastian God egenvård - Lena Undersökning 1. Plack vad gäller

Läs mer

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder

Tabell1. Kod Åtgärd Referenspris Vårt pris Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 760 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 680

Läs mer

REMISSVAR dnr 455/2010

REMISSVAR dnr 455/2010 Stockholm 100324 REMISSVAR dnr 455/2010 På förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd (omtryckt i TLVFS 2009:1)

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Tandhygienistprogrammet

Tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet Studiehandledning Odontologisk profylaktik 1 Teoretisk kurs, 7,5 högskolepoäng 1TH002 Termin 1 Höstterminen 2010 Kursansvarig och examinator Universitetsadjunkt, Med.dr., Lena Karlsson

Läs mer

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER

Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Nationellt Forum 2011 TANDHYGIENISTER Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 september 2011 TALARE Pristagare av IADR:s stora internationella kariespris 2007 Dowen Birkhed Sahlgrenska akademin Ann-Marie

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan, Stockhom 2009 Undersökande åtgärder Åtgärrds Nummer Åtgärrdsbeskrivning Pris Subventions belopp 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 615 615 102 Fullständig

Läs mer

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall

Folktandvården Dalarna. RamBarn 2015. Riskbedömning - revisionsintervall Folktandvården Dalarna RamBarn 2015 Riskbedömning - revisionsintervall Dokumenttitel Riskbedömning - revisionsintervall Klinik/Funktion/Process Avd för Pedodonti Upprättad av Anne Hultgren Talvilahti Utgåva

Läs mer

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling.

Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Västra Götalandregionens ersättningslista vid Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling. Gäller från 2009-01-01 Reviderad 2009-10-01 Ny utgåva 2009-07-01 Ersättningslistan är baserad

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder.

Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Bli hel igen. Så kan du bli dig själv igen med nya tänder. Brukar du undvika att le för att en eller flera tänder saknas i din mun? När vågade du senast ta en tugga av ett krispigt äpple? Har du slutat

Läs mer

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län

Prislista från 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Prislista 15 januari 2016 Folktandvården, Region Jönköpings län Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vad betyder orden i prislistan? Attachments kopplingsdel mellan tand och protes. Benaugmentation

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014

Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Förslag till ny taxa från 1/9 2014 Denna flik skickad tillsammans med Missiv till HSN 17 juni 2014 Ny åtgärd i blå text ALLMÄNTANDVÅRD (ATV) SPECIALISTTANDVÅRD (STV) Åtgärd spec spec 101 Basundersökning

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård

Ansvarsfördelning mellan allmän- och specialisttandvård Regional medicinsk riktlinje Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HSD-A 47-2014) giltigt till september 2016 Utarbetad av Sektorsrådet i odontologi Huvudbudskap Riktlinjen beskriver vilken vård

Läs mer

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775

Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 Översikt över behandlingar och priser 2015 Behandlingar Priskod Ölandstandläkarnas pris Refpris Basundersökning och diagnostik, tandläkare p101 775 775 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning

Läs mer

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller

330 500 enstaka problem, tandläkare 103e Kompletterande eller akut undersökning eller utredning av enstaka tand eller Tandvårdstaxa Folktandvården Örebro läns landsting 2011-10-01 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 725 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659. 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659. 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603 Prislista 2010 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 659 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 731 603 103

Läs mer

Taxa Burgsviks Tandvård

Taxa Burgsviks Tandvård Sida 1/5 Utskriven 14-1-1 21:46 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 13 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller ens 15 Kompletterande eller akut undersökning,

Läs mer

riser & åtgärder 2012

riser & åtgärder 2012 P riser & åtgärder 2012 sida 2/12 Folktandv. BASUNDERSÖKNING 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 660 690 960 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 605 630 630 103 Akut eller

Läs mer

Icke-kirurgisk behandling vid tandimplantat Allmän litteraturstudie

Icke-kirurgisk behandling vid tandimplantat Allmän litteraturstudie EXAMENSARBETE Våren 2013 Sektionen för Hälsa och Samhälle Examensarbete i Oral hälsa OH8363 Icke-kirurgisk behandling vid tandimplantat Allmän litteraturstudie Författare Emma Appelgren Josefin Henningsson

Läs mer

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista 2011-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti

ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS ISUS suprakonstruktioner för implantat garanti ATLANTIS original TITAN KOBOLT-KROM 10 ÅR 10 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal ATLANTIS ISUS patientspecifika, skruvretinerade suprakonstruktioner

Läs mer

En liten skrift om: Munhygien för katt & hund

En liten skrift om: Munhygien för katt & hund En liten skrift om: Munhygien för katt & hund Bakterier i munhålan Hundens och kattens tänder utsätts dagligen för bakterieangrepp. Normalt ryms det flera miljoner bakterier i munhålan och varje gång hunden/katten

Läs mer

Garanti för implantatsystem

Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem Garanti för implantatsystem IMPLANTAT OCH KOMPONENTER ZIRKONIA INSTRUMENT LIVSTID 5 ÅR 3 ÅR DENTSPLY Implants erbjuder tandvårdspersonal en omfattande implantatportfölj genom

Läs mer

Satsa på bättre parodontitvård

Satsa på bättre parodontitvård Satsa på bättre parodontitvård björn klinge Tandhälsan har förbättrats påtagligt i Skandinavien under senare årtionden. Färre individer är helt tandlösa och vi får behålla allt fler tänder i allt högre

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tabrizi Dental. Sida 1/7 Utskriven 14-01-14 22:30. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/7 Utskriven 14-1-14 22:3 11 Basundersökning och diagnostik utförd av tandläkare 12 Fullständig undersökning och diagnostik utförd av tandhygienist 13 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

faktorerna i samband med att en klinisk studie görs av en viss metod.

faktorerna i samband med att en klinisk studie görs av en viss metod. sbu vetenskap & klinik sbu (statens beredning för medicinsk utvärdering) Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling sbu:s systematiska litteraturöversikt och slutsatser Figur 1. Grav, generell

Läs mer

Prislista Gylle Tandvård

Prislista Gylle Tandvård Prislista Gylle Tandvård Undersökning Pris Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av 340 340 enstaka tand eller enstaka

Läs mer

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670

Institutionen för odontologi. 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 Prislista 2011 och Led i sjukdomsbehandling Undersökning 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 813 670 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 750 618 103

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. Indikatorer

Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011. Indikatorer Nationella riktlinjer för vuxentandvård 2011 Indikatorer 2 Innehåll Metoder för beteendepåverkan 5 1.1 Utbildning i beteendemedicinsk prevention och behandling (U) 5 1.2 Rökande patienter med parodontit

Läs mer

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation

Så skyddar Decapinol. mot tandköttsinflammation Så skyddar Decapinol delmopinol HCl mot tandköttsinflammation Förebygg plack och behåll Ditt leende Information om en enkel daglig rutin som hjälper mot tandköttsinflammation och förebygger tandlossning

Läs mer

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande

970 970 undersökning, utförd av tandläkare 107-0 Omfattande akut eller kompletterande Prislista 2015-05-18 www.domnadental.se 08-774 29 40 info@domnadental.se ÅTGÄRD BESKRIVNING FK REFERENSPRIS VÅRT PRIS 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Grundläggande implantatteori samt kliniska urval

Grundläggande implantatteori samt kliniska urval Grundläggande implantatteori samt kliniska urval Tandläkare Johan Mårtensson Privatkliniker Bromma Termin 7, HT-14 Fredag 5/12-2014 Del 1 Teori, Del 2 Klinik Kurslitteratur: urval ur J.Lindhe s Clinical

Läs mer

Information om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd

Information om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd 2010-04-26 Information om ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd Informationstexten avser att kortfattat ge dig som behandlare en översikt över ändringarna som börjar

Läs mer

Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor.

Prislista 2013. Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. Prislista 2013 Gäller från 1 januari 2013. Vid fakturering tillkommer en avgift på 50 kronor. 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utfört av tandläkare

Läs mer

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01

Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Prislista Maria Tandvård AB, Hornsgatan 50 A, Stockholm Gällande från 2011-09-01 Undersökande åtgärder Åtgärdsnummer Åtgärdsbeskrivning Detaljerat Pris Subventionsbelopp 101 Basundersökning och diagnostik,

Läs mer

Evidensbaserad parodontologi

Evidensbaserad parodontologi Evidensbaserad parodontologi björn klinge Evidens inget nytt Evidens är alls inget nytt, inget mystiskt hokuspokus. I Nationalencyklopedins ordbok kan man läsa att begreppet evidens förekommer i svenska

Läs mer

Tandlossning en infektionssjukdom

Tandlossning en infektionssjukdom Tandlossning en infektionssjukdom Lennart Hänström Universitetslektor i parodontologi Vi lever i fredlig samexistens med en stor mängd bakterier. Räkna med att kroppen kan innehålla upp till ett par kilo

Läs mer

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Praktikertjänst AB. Sida 1/5 Utskriven 14-05-06 18:44. Åtgärd Beskrivning

Åtgärder, prislista. Tandhälsan Praktikertjänst AB. Sida 1/5 Utskriven 14-05-06 18:44. Åtgärd Beskrivning Åtgärder, lista Sida 1/5 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist 103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av

Läs mer

TANDVÅRD FÖR DIN HUND ELLER KATT. Goda Råd från Evidensia.

TANDVÅRD FÖR DIN HUND ELLER KATT. Goda Råd från Evidensia. TANDVÅRD FÖR DIN HUND ELLER KATT. Goda Råd från Evidensia. Har du tittat din hund i munnen? Borstar du din katts tänder? En viktig sak för hundens hälsa och välbefinnande är att hålla tänder och tandkött

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

Prislista. Tandläkare Per Backe

Prislista. Tandläkare Per Backe Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013

Prislista. Akalla Tandläk0arpraktik. Gäller f.o.m 1/9 2013 1 Prislista Akalla Tandläk0arpraktik Gäller f.o.m 1/9 2013 100-Undersök. Riskbedöm. och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 750 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer