En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling"

Transkript

1 Socialdepartementet Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts i tandvårdsstödet den 1 juli I denna delrapport beskrivs patientupplevd nytta av genomförd tandimplantatbehandling. I den fortsatta studien kommer frågor rörande vårdkvalitet och hälsoekonomiska effekter av implantatbehandling utförd inom ramen för det statliga tandvårdsstödet att behandlas. Studien genomförs av Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, avdelningen för paradontologi, Institutionen för odontologi. Rapporten är skriven av doktorand Jan Derks under handledning av professorerna Jan Håkansson, Tord Berglundh och Jan Wennström. Rapporten överlämnas till regeringen. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Adriana Lender i närvaro av överdirektör Stig Orustfjord, försäkringsdirektörer Gunnar Johansson, verksamhetsområdeschef Jan Almqvist och professor Jan Håkansson, den senare som föredragande. Adriana Lender Jan Håkansson

2 Preliminär rapport Tandimplantatbehandling i Sverige Patientupplevd nytta, vårdkvalitet och hälsoekonomiska effekter av implantatbehandling utförd inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Avdelningen för parodontologi, Institutionen för odontologi Doktorand: Handledare: Jan Derks Jan Håkansson, professor Tord Berglundh, professor Jan Wennström, professor

3 Sammanfattning Projektets övergripande syfte är att utvärdera behandling med tandimplantat i Sverige. Kärnpunkter är patientupplevd nytta, vårdkvalitet, komplikationer och hälsoekonomiska aspekter i relation med den typen av tandbehandling. Projektet består av fem studier. Studierna baseras på personer som implantatbehandlades under året Dokumentation som inhämtades från Försäkringskassan innehåller information om exakt typ av vård, information om vårdgivare (tandläkare) och ekonomisk information. I studie 1 skickades en enkät till alla personer för att analysera deras personliga upplevelser och åsikter i samband med implantatbehandlingen. Svarsfrekvensen låg vid 81%. Preliminära resultat presenteras i studie 1 och är ej färdig analyserat. Denna analys avses att göra mot faktorer som vårdgivare och behandlingstyp och mot bakgrundsfaktorer som kön och socio-ekonomiska faktorer. I nästa steg (studie 2) kommer ansvariga vårdgivare att kontakteras och behandlingsdokumentation, i form av journalanteckningar och röntgen, kommer att insamlas. Analysen ska riktas till vård- och dokumentationskvalitet, samt möjliga komplikationer och deras eventuella orsaker. Brevet till tandläkarna ska skickas ut i juni Ett slumpmässigt urval av 800 forskningspersoner kommer att inbjudas till en klinisk undersökning i studie 3. Undersökningen kommer att omfatta röntgenologisk och klinisk dokumentation av utförd implantatbehandling. Klinisk studie initieras år I studie 4 kommer resultat av studier 2 och 3 att sammanfogas. Syftet är att identifiera potentiella riskfaktorer för komplikationer kring tandimplantatbehandling. Hälsoekonomisk ståndpunkt kommer att evalueras i studie 5. Baserat på insamlade data kommer analyser att göras för att beräkna kostnadseffektiviteten av implantatbehandling, inkluderande såväl initial behandling som indicerad tilläggsbehandling under uppföljningstiden.

4 Introduktion Bakgrund Implantatretinerad protetik är en väletablerad och vanlig behandlingsmetod vid partiell- eller total tandlöshet som varit ekonomiskt ersättningsberättigad genom det allmänna tandvårdsstödet sedan år Uppskattningsvis erhåller årligen mellan och personer i Sverige behandling med tandimplantat. Behandlingsformen är resurskrävande med stora kostnader för såväl patient som samhälle. Genom den förändring i det allmänna tandvårdsstödet som genomfördes i juli 2002 gavs patienter över 65 år ökad ekonomisk ersättning för protetisk behandling, inkluderande tandimplantat. Statens kostnad för tandprotetisk behandling för denna åldersgrupp uppgick under åren till ca miljoner kronor per år, varav behandling med tandimplantat svarade för en årlig kostnad av miljoner kronor. Denna kostnad skall ställas i relation till den totala budgeten på drygt 3 miljarder per år för tandvårdsstödet till hela den svenska befolkningen under samma period. Med den nya reformen för tandvårdsstöd som trädde i kraft ges ökad ersättning för implantatrelaterade behandlingsåtgärder även för individer under 65 år, vilket sannolikt kommer att avsevärt öka denna behandlingsåtgärds kostnadsandel av det totala tandvårdsstödet. Ingen uppföljning och utvärdering har genomförts av implantatbehandling som utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet med avseende på upplevd patientnytta, vårdkvalitet och hälsoekonomiska aspekter. Det saknas dessutom kunskap om prognosen för tandimplantatbehandlingar som är gjorda utanför strikt vetenskapliga studier och inom allmäntandvården (s.k. effectiveness studier). Ett viktigt argument utöver kostnadsaspekten för initiering av uppföljning av tandimplantatbehandling är att vetenskapliga rapporter visat på förekomst av inflammationer/infektioner runt tandimplantat, s.k. peri-implantit. Dessa problem har krävt ytterligare vårdinsatser, inkluderande kirurgisk behandling. Tandimplantat har även förlorats, vilket ofta leder till att den protetiska konstruktionen behöver göras om eller utvidgas, eller helt förloras. Patienter har därmed efter förhållandevis kort tid på nytt blivit vård- och kostnadskrävande av betydande grad. Kunskapen är dock bristfällig om hur vanligt förekommande biologiska och tekniska komplikationer är eftersom inga populationsbaserade studier har genomförts.

5 Introduktion Övergripande syfte Det övergripande syftet med föreliggande projekt med epidemiologiskt upplägg är att utvärdera behandling med tandimplantat med avseende på (i) patientupplevd nytta, (ii) vårdkvalitet, (iii) prevalens av biologiska och tekniska komplikationer och riskfaktorer/- indikatorer för sådana komplikationer samt (iv) hälsoekonomiska aspekter. Frågeställningar Vilken patientupplevd nytta har tandimplantatbehandlingen medfört? Vilken typ av implantatstödda tandrekonstruktioner har utförts? Vilket medicinskt/odontologiskt/röntgenologiskt underlag förelåg för terapibeslut avseende tandimplantatbehandlingen? Vilken alternativ bettrehabiliterande behandling förelåg? Varför valde patient/tandläkare inte denna? Vilken uppföljning sker av patienter som erhållit tandimplantatbehandling? Hur stor andel av behandlade patienter har problem efter utförd behandling (biologiska/tekniska komplikationer, förlust av implantat/rekonstruktion)? Vilka potentiella riskfaktorer/-indikatorer kan identifieras avseende biologiska och tekniska komplikationer? Är vårdkvalitet beroende av vem som utför vården och/eller var vården utförs? Vilka hälsoekonomiska effekter avseende tandimplantatbehandling kan identifieras?

6 Introduktion Projektet är delat i 5 studier: 1) Enkätstudie...sida 6 2) Journalstudie sida 19 3) Klinisk undersökning...sida 21 4) Riskfaktorer för komplikationer..sida 22 5) Hälsoekonomisk studie sida 23 Metoder och genomförande Målgrupp är personer behandlade med tandimplantat inom ramen för tandvårdsstödet under år Registerutdrag avseende implantatbehandlade patienter under 2003 tagits fram av Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm. Ett slumpmässigt urval om patienter gjordes varav var i åldersgruppen år av de totalt som blivit förhandsprövade och behandlade år 2003 och samtliga förhandsprövade personer i åldersgruppen år 2003.

7 Studie 1 - Enkätstudie Syfte: Att utvärdera patientupplevd nytta/tillfredställelse med erhållen tandimplantatbehandling. Del A Material & metod: En patientenkät till person med tolv frågor som fokuserats på upplevd patientnytta av genomgången behandling med tandimplantat samt möjlighet att skriva ett kommentar utsändes gemensamt från Försäkringskassan och Sahlgrenska Akademin i april Enkäten besvarades av personer. 81%. 2 påminnelser gjordes och insamlingen varade till och med oktober I åldersgruppen år låg svarsfrekvensen lite högre, 83%, jämfört med 77% för åldersgruppen år (Tabell 1). Tabell 1: Svarsfrekvensen på enkäten Svarsfrekvens Åldersgruppen Frekvens Procent Totalt Ej svarat Svarat Totalt % Ej svarat Svarat Totalt

8 RESULTAT - Enkätfrågor Den första frågan gällde hur nöjda patienterna var med sin tandimplantatbehandling (Figur 1). Figur 1: Är du nöjd med resultatet i stort av din tandimplantatbehandling?. Uppdelning efter svarsalternativ. Majoriteten svarade att de var nöjda, med sin implantatbehandling, 96%. Av dessa svarade 67% mycket nöjd och 27% kände sig i stort sett nöjd med implantatbehandlingen. 72 patienter (2%) svarade absolut inte nöjd. I åldersgruppen år var man mer nöjd med tandimplantatbehandlingen än i yngre åldersgruppen. I nästa fråga (Fråga 2) tillfrågades patienterna hur nöjda de kände sig med utseendet på sina tänder efter tandimplantatbehandlingen (Figur 2). Största delen av de svarande kände sig nöjda, 96%. Av dessa svarade 66% mycket nöjd och 30% i stort sett nöjd, endast 3% svarade att de inte var särskilt nöjda och 1% att de var absolut inte nöjda med utseendet efter sin implantatbehandling. Ytterligare analys kommer att göras mot bakgrundsfaktorer som exempelvis: antal implantat som installerades och deras position. socio-ekonomiska faktorer. kön. storstad/landsbygd.

9 Figur 2: Är du nöjd med utseendet på dina tänder efter din tandimplantatbehandling?. Uppdelning efter svarsalternativ. Tuggförmågan efter implantatbehandlingen undersöktes i Fråga 3. Frågan var: Hur har din tuggförmåga förändrats efter din tandimplantatbehandling?. I figur 3 redovisas svarsfördelning. Där framkom att 71% upplevde att tuggförmågan har blivit bättre. Uppdelat på graden av förbättring uppgav 55% Mycket bättre och 16% Något bättre. 26% upplevde ingen skillnad och 3% uppgav att det blev sämre efter behandlingen. Åldersgruppen år beskrev statistiskt signifikant oftare en förbättring av tuggförmåga än åldergruppen år. Denna fråga kommer också att analyseras mot bakgrundfaktorer som antal av implantat som installerades eftersom tuggförmågan är beroende av, bland annat, hur många tänder som saknas.

10 Figur 3 Hur har din tuggförmåga förändrats efter din tandimplantatbehandling?. Uppdelning efter svarsalternativ. I fråga 4 tillfrågades patienten om påverkat säkerheten i socialt umgänge. Formulering var Hur har behandlingen med tandimplantat påverkat hur säker du känner dig i socialt umgänge? och redovisas i figur 4. Figur 4 Hur har behandlingen med tandimplantat påverkat hur säker du känner dig I socialt umgänge?. Uppdelning efter svarsalternativ. Mer än hälften av de svarande kände sig säkrare i socialt umgänge efter behandlingen, 70%. Av dessa svarade 52% mycket säkrare och 15% något säkrare. 32% upplevde ingen skillnad angående den här frågan alltmedan 1% kände sig mindre säker efter behandlingen. Också här ska behandlingsinformation inhämtas och vara del av ytterligare analyser när det gäller olika svarsalternativ.

11 Femte frågan gällde behandlingen själv och patienterna frågades: Hur upplevde du behandlingen med tandimplantat?. Resultatet redovisas i figur 5. Figur 5 Hur upplevde du behandlingen med tandimplantat?. Uppdelning efter svarsalternativ. Där framkom att ungefär hälften upplevde behandlingen som obehaglig. Uppdelat på frågealternativen uppgav 9% att behandlingen var mycket obehaglig och 45% ganska obehaglig. 47% upplevde behandlingen som ej obehaglig. Möjliga besvär efter tandimplantatbehandlingen undersöktes i Fråga 6. Fråga ställdes: Har du haft några besvär från dina tandimplantat?. Resultatet redovisas i figur 6. Där framkom att majoriteten aldrig har haft några besvär, 68%. Däremot svarade 26% Ja, vid något enstaka tillfälle och 6% som svarade Ja, vid upprepade tillfällen.

12 Figur 6 Har du haft några besvär från dina tandimplantat?. Uppdelning efter svarsalternativ. Sjunde frågan gällde tiden innan implantatbehandlingen och patienterna tillfrågades: Hur lång tid var du tandlös innan implantatbehandlingen genomfördes?. Resultatet redovisas i figur 7. För ungefär hälften var tiden då de var tandlösa kortare än 6 månader, 56%. För 32% var det 6 månader men mindre än 2 år, 6% svarade 2-5 år och 7% svarade Mer än 5 år. Denna fråga kommer att behandlas och analyseras mot uppgifter om implantatbehandlingen som inhämtas från Försäkringskassans förhandsprövningar. Figur 7 Hur lång tid var du tandlös innan implantatbehandlingen genomfördes?. Uppdelning efter svarsalternativ.

13 I fråga 8 tillfrågades patienten om terapidiskussion inför implantatbehandlingen. Formulering var Vem föreslog behandling med tandimplantat? och flera svarsalternativ var möjliga (Tabell 2). För majoriteten var det tandläkaren som föreslog behandlingen, 74%, och endast 5% svarade Någon i familjen eller bekantskapskretsen medan svarsalternativet Tandsköterskan/tandhygienist uppgavs av 2%. I 40% av svaren uppgav patienten själv att det var han/hon själv som valde implantat som behandlingsalternativ. Vanligaste kombination var Jag själv och Tandläkaren, 16%. Tabell 2 Vem föreslog behandling med tandimplantat? Jag själv 836 (23%) & någon I familjen eller bekantskapskretsen 36 (1%) & tandläkaren 563 (16%) & tandsköterskan / tandhygienisten 12 (0%) Totalt (40%) Någon I familjen eller bekantskapskretsen 79 (2%) & jag själv 36 (1%) & tandläkaren 50 (1%) & tandsköterskan / tandhygienisten 3 (0%) Totalt 168 (5%) Tandläkaren 2021 (56%) & jag själv 563 (16%) & någon I familjen eller bekantskapskretsen 50 (1%) & tandsköterskan / tandhygienisten 31 (1%) Totalt 2665 (74%) Tandsköterskan / tandhygienisten 9 (0%) & jag själv 12 (0%) & någon I familjen eller bekantskapskretsen 3 (0%) & tandläkaren 31 (1%) Totalt 55 (2%) Besöksfrekvensen hos tandläkare/tandhygienist efter tandimplantatbehandlingen undersöktes i Fråga 9 och formuleringen var: Går du regelbundet till tandläkare/tandhygienist för kontroll av dina tandimplantat?. Resultatet redovisas i figur 8. Majoriteten besöker tandvården regelbundet ( Minst 1 gång per år, 81%, och Minst 1 gång vartannat år, 10%). 9%, däremot, får ingen stödjande behandling ( Söker enbart tandvård vid akut besvär, 6%, och Har inte varit hos tandläkare/tandhygienist sedan implantatbehandlingen gjordes, 3%). Bland dem som inte får regelbundet stödjande behandling av deras tandimplantat är åldersgruppen år överrepresenterad.

14 Figur 8 Går du regelbundet till tandläkare/tandhygienist för kontroll av dina tandimplantat?. Uppdelning efter svarsalternativ. Tionde frågan gällde patienten åsikt om behandlingen var värd den kostnad som man betalat: Tycker du att behandlingen med tandimplantat var värt pengarna?. Resultatet redovisas i figur 9. I 87% av all fall svarade man Ja medan 10% uttryckte att de var Tveksamt och 3% uppgav Nej. I åldersgruppen år tyckte man oftare att behandlingen var värt pengarna än i yngre åldersgruppen. Denna fråga kommer att analyseras mot individuella kostnader av behandlingen och mot olika bakgrundsfaktorer.

15 Figur 9 Tycker du att behandlingen med tandimplantat var värt pengarna?. Uppdelning efter svarsalternativ. I fråga 11 tillfrågades patienten: Om du skulle välja idag, skulle du då föredra behandling med tandimplantat?. Där framkom att majoriteten svarade Ja, 87%. 11% sa Kanske och 3% svarade Nej (Figur 10). Det fanns mer patienter i åldersgruppen år som skulle välja tandimplantat igen idag. Figur 10 Om du skulle välja idag, skulle du då föredra behandling med tandimplantat?. Uppdelning efter svarsalternativ. Tolfte och sista frågan gällde patientens skriftliga medgivande till ansvariga för denna studie för att få kontakta behandlingsansvarig tandläkaren (Figur 11). 81% svarade Ja.

16 Det var signifikant fler patienter i åldersgruppen år som gav sitt medgivande till att få ytterligare information från deras tandläkare jämfört med år åldersgruppen. Figur 11 Får vi ta kontakt med din tandläkare för att få ytterligare information om din behandling?. Uppdelning efter svarsalternativ.

17 RESULTAT - Kommentarer av alla forskningspersoner skrev en kommentar i enkäten, 33%. En gruppering av kommentarer gjordes och redovisas i figur 12. n=1.368 Figur 12 Gruppering och antal av oftast och typisk kommentar. Exempel för varje grupp gers i följande: Nöjd Superbra nytt liv efter implantat. Tack XXX (Tandläkare 1), tack XXX (Tandläkare 2), tack XXX (Tandläkare 3). (Enkät Nr 1565) Dyrt Det är alldeles för dyrt. Man kan jun inte vara tandlös. Jag fick låna pengar till behandlingen. Tandbesvär borde vara likställt andra sjukdomar och kosta lika mycket. (Enkät Nr 5493) Biologisk problem Jag har fått fickor runt implantatet och är opererad i maj 2009 för att få bort fickorna. Avvaktar resultatet av fickoperationen. (Enkät Nr 5609) Teknisk problem Mitt ( ) implantat gick sönder efter ca 1 år och 10 månader. ( ) Stiftet satt i en sida så att överhänget sprack ( ). Ny tand sattes dit. Besvärligt att tänderna sitter tajt. Mat fastnar ofta i mellan. (Enkät Nr 1243)

18 Funktionell problem Har titanstift i både över- och underkäke som inte gick att använda. Har väldigt ont av dom. Fick protes i både över- och underkäke som inte sitter bra. Har svårt att äta. Mitt liv är förstört. (Enkät Nr 7075) Dåligt utseende Tändernas utseende: efter enbart 5 år har de blivit mycket missfärgade. Vid förfrågan skyller man på patientens matvanor. Man kan flyga fram och tillbaka till månen men inte åstadkomma porslinständer som håller utseendet längre än 5 år? ( Enkät Nr 5502)

19 Del B Material & metod: Försäkringskassans förhandsprövningar till implantatbehandlingen insamlats till alla patienter. Behandlande tandläkare kan identifieras i detta dokument och även behandlingsdetaljer framgår. Syftet med analysen är att analysera möjliga relationer mellan patientens behandling, typ av vårdgivare (allmäntandläkare eller specialist) och deras enkätsvarar. RESULTAT (preliminärt, bearbetning just påbörjad) Del B Alla förhandsprövningar har insamlats. Inläsning i databasen pågår. Tills nu har dokument till 602 patienter inlästs. De flesta implantat-kirurgi-behandlingarna gjordes på privat kliniker, 72% mot 24% på Folktandvårdens kliniker. 60% av kirurger var specialist tandläkare (oral kirurg = 48% och parodontolog = 13%). Implantat-protetik gjordes mest på privatkliniker, 77% mot 23% på Folktandvårdens kliniker. Allmäntandläkare utförde i 69% av fallen implantat-protetik. Däremot gjordes 26% av protetik specialister, 4% av parodontolog och 0.2% av bettfysiolog. Dominerande kirurgi-teknik var 2-stegs installation av implantat (58% av alla implantat). I medel fick varje patient 4.69 implantat (Figur 13) n=602 Figur 13 Fördelning av antal av implantat per patient.

20 Studie 2 Studie 2 - Journalstudie Syfte: Att utvärdera underlag för och dokumentation av utförd tandimplantatbehandling. Material & metod: I studien inkluderas samtliga individer i Studie 1 som gett sitt samtycke till att journaldata och röntgenbilder får inhämtas från behandlande tandläkare. Analysen kommer att infatta variabler avseende planering/genomförande/ uppföljning av tandimplantatbehandling. Vidare inhämtas information om vårdmiljö (allmäntandläkare/ specialisttandläkare, privat-/offentlig tandvård). Ingen information lagras som kan möjliggöra identifikation av enskild patient eller tandläkare. Information avseende behandlingen: Anamnestiskt och kliniskt underlag samt omfattning/typ av röntgenunderlag för planering och behandling Bettstatus före implantatbehandlingen (antal tänder ök/uk, parodontal stödjevävnadsförlust, karies, endodontiska problem) Alternativa behandlingsförslag presenterade för patienten Typ av implantatbehandling (antal implantat, fabrikat, typ av protetisk konstruktion och omfattning) Kirurgisk metod (en/två-stegs kirurgi, direktplacering efter extraktion, läkningstid, käkbensrekonstruktion) Protetisk metod (tidpunkt för belastning, skruvförankrad eller cementerad konstruktion) Förlorade implantat före resp. efter belastning och eventuell orsak till förlust Vem utförde den kirurgiska behandlingen (specialist/allmäntandläkare, privat/folktandvård) Vem som utförde den protetiska behandlingen (specialist/allmäntandläkare, privat/folktandvård) Information avseende uppföljning: Antal utförda efterkontroller hos tandläkare/tandhygienist/tandsköterska Typ av undersökningar vid kontrollbesök (röntgen, klinisk undersökning av implantatkonstruktion och vävnaderna runt implantat) Fynd vid kontrollbesök (biologiska och tekniska komplikationer), diagnoser Utförda åtgärder relaterade till komplikationer

21 Studie 2 RESULTAT (preliminärt) enkäter skickades ut ifyllda enkäter återsänds (svarsfrekvens: 81%) forskningspersoner gav oss deras medgivande för att kontakta deras tandläkare (81%; Figur 14). Figur 14 Sista och tolfte frågan i enkäten: Får vi ta kontakt med din tandläkare för att få ytterligare information om din behandling?. Alla berörde tandläkarnas namn och adress har identifierats. Studieupplägg Brev till berörda tandläkare kommer att skickas ut i juni Behandlingsdokumentation kommer att samlas på avdelning för parodontologi vid Göteborgs universitet. Analysen enligt ovan ska göras under andra hälften av 2010.

22 Studie 3 Studie 3 - Klinisk undersökning (planerad) Syfte: Att analysera prevalens, omfattning och svårighetsgrad av biologiska och tekniska komplikationer. Material & metod: Ca 800 slumpmässigt valda personer i ovan journal- och röntgenstuderade patientgrupper (25% per åldersgrupp) inviteras till uppföljande klinisk undersökning 8 år efter erhållen tandimplantatbehandling. De personer som samtycker erbjuds en kostnadsfri undersökning av implantatkonstruktion och tänder. Inbjudan till undersökning sker efter samråd med patientens tandläkare. Undersökningen kommer att omfatta röntgenologisk och klinisk dokumentation av utförd implantatbehandling för beskrivning av: Subjektiva symptom Aktuellt bettstatus (kvarvarande egna tänder, protetiska konstruktioner, karies- och parodontalstatus) Utsträckning av den implantatstödda protetiska bettrekonstruktionen. Tekniska komplikationer relaterade till tandimplantat och dess komponenter samt den protetiska konstruktionen. Implantatförlust beräknat på implantat-, konstruktions- och individnivå. Marginal bennivå kring tänder och tandimplantat och förändring i relation till tidigare röntgendokumentation. Sonderingsdjup av mjukvävnadsfickor kring tänder och tandimplantat (buccalt, mesial, lingualt, distalt) och förekomst av blödning och/eller pus vid sondering (inflammationssymtom). Prevalens av peri-implantit och mucosit. Diagnosen peri-implantit baseras på kriteriet blödning och/eller pus vid sondering tillsammans med dokumenterad stödjevävnadsförlust (röntgenologiskt detekterad marginal benförlust). Med diagnosen mucosit avses blödning och/eller pus vid sondering utan tecken på stödjevävnadsförlust. Klinisk studie initieras år 2011.

23 Studie 4 Studie 4 Riskfaktorer för komplikationer (planerad) Syfte: Att identifiera potentiella riskfaktorer/-indikatorer för biologiska och tekniska komplikationer. Material & metod: Patientmaterialet för denna delstudie utgörs av dels de individer som ingått i Studie 2 och dels de i Studie 3. Insamlad data kommer att analyseras med hjälp av multilevel statistisk metod i vilken variabler på behandlare-, individ-, rekonstruktions- och implantatnivå kommer att inkluderas. Potentiella riskfaktorer/-indikatorer för såväl biologiska som tekniska komplikationer kommer att identifieras.

24 Studie 5 Studie 5 - Hälsoekonomisk studie (planerad) Syfte: Att utvärdera hälsoekonomiska aspekter av tandimplantatbehandling. Material & metod: Patientmaterialet för denna delstudie utgörs av dels de individer som ingått i Studie 2 och dels de i Studie 3. De hälsoekonomiska aspekter som kommer att analyseras är bl.a. vårdkvalitet och upplevd patientnytta i relation till ekonomiska variabler. Baserat på insamlad data kommer ekonomiska modellanalyser att göras för att beräkna kostnadseffektiviteten av implantatbehandling, inkluderande såväl initial behandling som indicerad tilläggsbehandling under uppföljningstiden. Specifika frågeställningar kommer att definieras i samarbete med hälsoekonom (Prof. Björn Lindgren, Biomedicinskt centrum, Lunds universitet).

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment. sbu:s sammanfattning och slutsatser

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment. sbu:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment sbu:s sammanfattning och slutsatser 9 SBU:s sammanfattning och slutsatser

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Nationella riktlinjer för f tandvården

Nationella riktlinjer för f tandvården Nationella riktlinjer för f tandvården är det möjligt. Friskare tänder t till rimligare kostnader (SOU 2007:19) Socialstyrelsens regeringsuppdrag Utarbeta och uppdatera Nationella riktlinjer för God vård

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech December 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2010-01-15 Ersättningslistan är baserad på Folktandvården Västra Götalands prislista, och anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

Behandling av patienter med tandförluster

Behandling av patienter med tandförluster SBU Behandling av patienter med tandförluster SBU:s sammanfattning och slutsatser KÄLLA Tandförluster: Statens beredning för medicinsk utvär dering (SBU); 2010. http://www.sbu. se Projektgrupp: Madeleine

Läs mer

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech

Bakgrundsinformation. Tandimplantat och Astra Tech Bakgrundsinformation Tandimplantat och Astra Tech Oktober 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tandlöshet drabbar många...3 Traditionella lösningar...3 Tandimplantat...4 Marknadsutveckling...4 Astra Techs implantatsystem...5

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Stina Hellman. Prislista

Stina Hellman. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Etik och implantatprotetik

Etik och implantatprotetik Etik och implantatprotetik stig karlsson Bakgrund Implantatmarknaden i dag präglas av en många gånger intensiv marknadsföring riktad mot tandläkarna, men även direkt mot patienterna. Tandläkarna utlovas

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Tandläkare Jonas Ström. Prislista

Tandläkare Jonas Ström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Prislista Tandläkare Annica Örmin

Prislista Tandläkare Annica Örmin Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris *Referenspris) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet Tandvårdsstödet omfattar alla som bor i Sverige från och med den 1 juli det år hon eller han den fyller 20 år. Det innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot

Läs mer

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista

Tandläkare Maria Lettius, Borgentandläkarna. Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Omsorg, kvalitet och kunnande! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne

Prislista Specialisttandvård Folktandvården Skåne Prislista Specialisttandvård Folktandvården 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Diagnostik 101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 858 660 103 Akut eller kompletterande undersökning

Läs mer

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro

Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Tillstånd: Friändstandlöshet i överkäken som ger funktionsstörning Åtgärd: Implantatstödd bro Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 877 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista

Tandvårdsteam Maria Lettius. Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! Prislista Bästa kvalitet, kunskap och omhändertagande! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 780 1 100 775

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

Vår beteckning Dnr 037330-2009

Vår beteckning Dnr 037330-2009 1 (7) Tandvårds och läkemedelsförmånsverket Box 55 171 11 Solna Remissyttrande ang. förslag till allmänna råd till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård

Tandvård. Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Tandvård Information om socialförsäkringen för dig som behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller

Läs mer

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se

tandläkare jens müller, bragegatan 3, 281 39 hässleholm 0451-818 00 www.jensmuller.se Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

City Tandvård. Prislista

City Tandvård. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista

Stina Hellman. Friska tänder för livet! Prislista Friska tänder för livet! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 745 102 Fullständig undersökning

Läs mer

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens

Prislista. Alla priser är angivna i svenska kronor. Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referens Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista

Tandläkare Tuula Kauhanen. på Näsets Tandläkargrupp Priser 1 maj 2015. Prislista på Näsets Tandläkargrupp er 1 maj 2015 lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård

Pensionärer om sin munhälsa och tandvård 2012-06-18 Resultat av enkät till äldre våren 2012 Pensionärer om sin munhälsa och tandvård Sammanfattning Det är vanligt eller ganska vanligt att äldre har problem med mun och tänder. Det upplever 4 av

Läs mer

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris

Kod Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder Pris Referenspris Prislista 2011-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

Två Tandläkare. Prislista

Två Tandläkare. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Prislista. Gäller från den 1januari 2015

Prislista. Gäller från den 1januari 2015 Prislista Gäller från den 1januari 2015 Innehåll 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 3 200 Sjukdomsförebyggande åtgärder 4 300 Sjukdomsbehandlande åtgärder 4 400 Kirurgiska åtgärder

Läs mer

Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

Malmös mest nöjda patienter! Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Tandvården Kågeröd. Prislista

Tandvården Kågeröd. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär

Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär 1. Löpnr Sign 2. Område : 1 2 3 4 5 6 Tandhälsoundersökning i Dalarna 2008 Enkätformulär Om vi skulle behöva nå dig, vilket telefonnummer kan vi då ringa? Telefonnummer Bostad.-. Arbete Mobil.-...-.. 3.

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Lars Thureson

Prislista. Tandvårdsteam Lars Thureson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandläkarna Stora Gungan. Prislista

Tandläkarna Stora Gungan. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista

Hönö Tandläkarmottagning. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 905 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund

Tdl. Ewa Rosén Lundberg Tdl. Björn Lundberg Tdl. Caroline Edlund Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 770 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

prislista Allmäntandvård

prislista Allmäntandvård lista Allmäntandvård Välkommen till Folktandvården! Här följer en beskrivning av vad det kostar att göra olika slags behandlingar på alla Folktandvårdens kliniker i Västra Götaland. Prislistan är förändrad

Läs mer

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01

Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Folktandvården Dalarna Allmäntandvårdstaxa 2014-09-01 Åtg nr Behandlingsåtgärd Pris Referenspris 100. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder 101 Basundersökning, diagnostik tandläkare

Läs mer

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista Vi skapar leenden! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 745 102 Fullständig undersökning och

Läs mer

Tandläkare Berg Ole. Vackra leende och nöjda kunder. Prislista

Tandläkare Berg Ole. Vackra leende och nöjda kunder. Prislista Vackra leende och nöjda kunder lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 950 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Tingvallapraktiken. Prislista

Tingvallapraktiken. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 600 775 875 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista

Tandläkare Anders Skoglund. Vi skapar leenden! Prislista Vi skapar leenden! lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Information om ändringar den 1 juli 2009 i TLV:s föreskrift om statligt tandvårdsstöd

Information om ändringar den 1 juli 2009 i TLV:s föreskrift om statligt tandvårdsstöd Uppdaterad 2009-06-04 Information om ändringar den 1 juli 2009 i TLV:s föreskrift om statligt tandvårdsstöd Från och med den 1 juli 2009 gäller TLV:s föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2009:1) om ändring

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 745 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Gävle Implantatklinik. Prislista

Gävle Implantatklinik. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista 2014-09-01

Prislista 2014-09-01 Prislista 2014-09-01 Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen

Läs mer

Prislista. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift tala med din tandläkare/tandvårdsteamet.

Prislista. Priset kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. För mer exakt prisuppgift tala med din tandläkare/tandvårdsteamet. Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna intervall

Läs mer

Prislista. Tingvallapraktiken

Prislista. Tingvallapraktiken Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Hugo Rammsy. Prislista

Hugo Rammsy. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:193) om statligt tandvårdsstöd; SFS 2008:432 Utkom från trycket den 11 juni 2008 utfärdad den 29 maj 2008. Regeringen föreskriver att

Läs mer

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare

Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd

Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Gäller från 2011-11-01 Tandvårdsenhetens Ersättningslista för Särskilt Tandvårdsstöd Ersättningslistan anger de åtgärdskoder som ingår i Nödvändig Tandvård och Tandvård som Led i Sjukdomsbehandling. Listan

Läs mer

Tandläkarna Gustafsson. Prislista

Tandläkarna Gustafsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista

S:t Jörgen-Tandläkarna. Ditt glada leende - Vår drivkraft. Prislista Ditt glada leende - Vår drivkraft Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller

Läs mer

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1

Patienter med tandimplantat. Uppföljningsrutiner och stödbehandling. 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 Patienter med tandimplantat Uppföljningsrutiner och stödbehandling 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 1 2012-08-08 09.17 2 79004-SE-1208 Supportive Therapy Manual.indd 2 2012-08-08 09.17 Innehåll

Läs mer

Tandläkare Richard Neider. Prislista

Tandläkare Richard Neider. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista

Prislista. Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder. Kod. Referenslista Prislista Från och med det året du fyller 20 år omfattas du av den allmänna tandvårdsförsäkringen. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen

Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen 1(5) Anvisningar till munvårdskortet och bedömningsjournalen Anvisningarna beskriver hur munvårdskortet och bedömningsjournalen ska fyllas i samt hur handlingen ska spridas och förvaras. Munvårdskortet

Läs mer

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015

Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Sida 1 Specialisttandvårdstaxa för Region Halland från 1 januari 2015 Specialiståtgärder 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 114S Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning

Läs mer

Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall.

Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall. Utsätts patienten för onödig röntgenexponering i tandvården? - En deskriptiv studie på klinik-nivå över 184 patientfall. Nyckelord: kariesdiagnostik, röntgen, risker, barn, adolecens, strålning Röntgendiagnostik

Läs mer

Remissmall Bettfysiologi

Remissmall Bettfysiologi Remissmall Bettfysiologi Aktuella subjektiva symtom i käkar/ ansikte/ huvud? Har patienten någon ovana/ parafunktion som kan belasta käksystemet, t.ex. nagelbitning, frekvent tuggummituggning, frekvent

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam. Prislista

Sanei Tandvårdsteam. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 845 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Kvalite service och personligt omhändertagande. Prislista

Kvalite service och personligt omhändertagande. Prislista Kvalite service och personligt omhändertagande lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 875 775 103

Läs mer

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. "För patienten i centrum" Prislista

Citytandläkarna Britt-Marie Älverbrandt, Ulf Högardh. För patienten i centrum Prislista "För patienten i centrum" lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 775 103 Akut eller kompletterande

Läs mer

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista

Sanei Tandvårdsteam 2014. Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Sanei Tandvårdsteam 2014 Låt oss ta hand om dina tänder! Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. Åsa Berg Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista

Tandläkare Behzad Sharifi. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 730 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Tandläkare Agneta Nilsson. Prislista

Tandläkare Agneta Nilsson. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 750 730 121 Röntgenundersökning av enskild tand 52 40 124

Läs mer

Borås Tandhälsa / Tandläkare Tage Svedensten. Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen. Prislista

Borås Tandhälsa / Tandläkare Tage Svedensten. Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen. Prislista Hos oss ska Du känna dig trygg och väl omhändertagen Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 875

Läs mer

Tandläkare Richard Neider. Trygg Tandvård. Prislista

Tandläkare Richard Neider. Trygg Tandvård. Prislista Trygg Tandvård Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 785 745 102 Fullständig undersökning och diagnostik,

Läs mer

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder?

Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Självskattad munhälsa: Är Du i allmänhet nöjd med Dina tänder? Kalmar: Det stora flertalet är i allmänhet nöjda med sina tänder (79%) och sina tänders utseende (76%). En andel på 21% är inte nöjda med

Läs mer

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01

Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Prislista tandvård Gäller från och med 2011-03-01 Tandvårdscheck 20-29 år samt 75+ = 300 kronor per år Tandvårdscheck 30-74 år = 150 kronor per år Högkostnadsskydd beräknas på referenspris: 3000-15000

Läs mer

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes

505 Amalgamkrona, på premolar inkl. stiftförankring. 509 Stiftförankring, per tand. Se även under åtgärd 505.... 703 Hel över- eller underkäksprotes RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET FÖRESKRIVER Riksförsäkringsverkets författningssamling ISSN 0348-582X RFFS 1988:19 SJUKFÖRSÄKRING S Utkom från trycket den 25 oktober 1988 Riksförsäkringsverkets föreskrifter om ändring

Läs mer

Tandläkare Mikael Jansson. Det bästa för dina tänder. Prislista

Tandläkare Mikael Jansson. Det bästa för dina tänder. Prislista Tandläkare Mikael Jansson Det bästa för dina tänder Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 795 745

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet. Alla priser är i svenska kronor. lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 985 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer