En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling"

Transkript

1 Socialdepartementet Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts i tandvårdsstödet den 1 juli I denna delrapport beskrivs patientupplevd nytta av genomförd tandimplantatbehandling. I den fortsatta studien kommer frågor rörande vårdkvalitet och hälsoekonomiska effekter av implantatbehandling utförd inom ramen för det statliga tandvårdsstödet att behandlas. Studien genomförs av Göteborgs universitet, Sahlgrenska akademin, avdelningen för paradontologi, Institutionen för odontologi. Rapporten är skriven av doktorand Jan Derks under handledning av professorerna Jan Håkansson, Tord Berglundh och Jan Wennström. Rapporten överlämnas till regeringen. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Adriana Lender i närvaro av överdirektör Stig Orustfjord, försäkringsdirektörer Gunnar Johansson, verksamhetsområdeschef Jan Almqvist och professor Jan Håkansson, den senare som föredragande. Adriana Lender Jan Håkansson

2 Preliminär rapport Tandimplantatbehandling i Sverige Patientupplevd nytta, vårdkvalitet och hälsoekonomiska effekter av implantatbehandling utförd inom ramen för det statliga tandvårdsstödet. Avdelningen för parodontologi, Institutionen för odontologi Doktorand: Handledare: Jan Derks Jan Håkansson, professor Tord Berglundh, professor Jan Wennström, professor

3 Sammanfattning Projektets övergripande syfte är att utvärdera behandling med tandimplantat i Sverige. Kärnpunkter är patientupplevd nytta, vårdkvalitet, komplikationer och hälsoekonomiska aspekter i relation med den typen av tandbehandling. Projektet består av fem studier. Studierna baseras på personer som implantatbehandlades under året Dokumentation som inhämtades från Försäkringskassan innehåller information om exakt typ av vård, information om vårdgivare (tandläkare) och ekonomisk information. I studie 1 skickades en enkät till alla personer för att analysera deras personliga upplevelser och åsikter i samband med implantatbehandlingen. Svarsfrekvensen låg vid 81%. Preliminära resultat presenteras i studie 1 och är ej färdig analyserat. Denna analys avses att göra mot faktorer som vårdgivare och behandlingstyp och mot bakgrundsfaktorer som kön och socio-ekonomiska faktorer. I nästa steg (studie 2) kommer ansvariga vårdgivare att kontakteras och behandlingsdokumentation, i form av journalanteckningar och röntgen, kommer att insamlas. Analysen ska riktas till vård- och dokumentationskvalitet, samt möjliga komplikationer och deras eventuella orsaker. Brevet till tandläkarna ska skickas ut i juni Ett slumpmässigt urval av 800 forskningspersoner kommer att inbjudas till en klinisk undersökning i studie 3. Undersökningen kommer att omfatta röntgenologisk och klinisk dokumentation av utförd implantatbehandling. Klinisk studie initieras år I studie 4 kommer resultat av studier 2 och 3 att sammanfogas. Syftet är att identifiera potentiella riskfaktorer för komplikationer kring tandimplantatbehandling. Hälsoekonomisk ståndpunkt kommer att evalueras i studie 5. Baserat på insamlade data kommer analyser att göras för att beräkna kostnadseffektiviteten av implantatbehandling, inkluderande såväl initial behandling som indicerad tilläggsbehandling under uppföljningstiden.

4 Introduktion Bakgrund Implantatretinerad protetik är en väletablerad och vanlig behandlingsmetod vid partiell- eller total tandlöshet som varit ekonomiskt ersättningsberättigad genom det allmänna tandvårdsstödet sedan år Uppskattningsvis erhåller årligen mellan och personer i Sverige behandling med tandimplantat. Behandlingsformen är resurskrävande med stora kostnader för såväl patient som samhälle. Genom den förändring i det allmänna tandvårdsstödet som genomfördes i juli 2002 gavs patienter över 65 år ökad ekonomisk ersättning för protetisk behandling, inkluderande tandimplantat. Statens kostnad för tandprotetisk behandling för denna åldersgrupp uppgick under åren till ca miljoner kronor per år, varav behandling med tandimplantat svarade för en årlig kostnad av miljoner kronor. Denna kostnad skall ställas i relation till den totala budgeten på drygt 3 miljarder per år för tandvårdsstödet till hela den svenska befolkningen under samma period. Med den nya reformen för tandvårdsstöd som trädde i kraft ges ökad ersättning för implantatrelaterade behandlingsåtgärder även för individer under 65 år, vilket sannolikt kommer att avsevärt öka denna behandlingsåtgärds kostnadsandel av det totala tandvårdsstödet. Ingen uppföljning och utvärdering har genomförts av implantatbehandling som utförts inom ramen för det statliga tandvårdsstödet med avseende på upplevd patientnytta, vårdkvalitet och hälsoekonomiska aspekter. Det saknas dessutom kunskap om prognosen för tandimplantatbehandlingar som är gjorda utanför strikt vetenskapliga studier och inom allmäntandvården (s.k. effectiveness studier). Ett viktigt argument utöver kostnadsaspekten för initiering av uppföljning av tandimplantatbehandling är att vetenskapliga rapporter visat på förekomst av inflammationer/infektioner runt tandimplantat, s.k. peri-implantit. Dessa problem har krävt ytterligare vårdinsatser, inkluderande kirurgisk behandling. Tandimplantat har även förlorats, vilket ofta leder till att den protetiska konstruktionen behöver göras om eller utvidgas, eller helt förloras. Patienter har därmed efter förhållandevis kort tid på nytt blivit vård- och kostnadskrävande av betydande grad. Kunskapen är dock bristfällig om hur vanligt förekommande biologiska och tekniska komplikationer är eftersom inga populationsbaserade studier har genomförts.

5 Introduktion Övergripande syfte Det övergripande syftet med föreliggande projekt med epidemiologiskt upplägg är att utvärdera behandling med tandimplantat med avseende på (i) patientupplevd nytta, (ii) vårdkvalitet, (iii) prevalens av biologiska och tekniska komplikationer och riskfaktorer/- indikatorer för sådana komplikationer samt (iv) hälsoekonomiska aspekter. Frågeställningar Vilken patientupplevd nytta har tandimplantatbehandlingen medfört? Vilken typ av implantatstödda tandrekonstruktioner har utförts? Vilket medicinskt/odontologiskt/röntgenologiskt underlag förelåg för terapibeslut avseende tandimplantatbehandlingen? Vilken alternativ bettrehabiliterande behandling förelåg? Varför valde patient/tandläkare inte denna? Vilken uppföljning sker av patienter som erhållit tandimplantatbehandling? Hur stor andel av behandlade patienter har problem efter utförd behandling (biologiska/tekniska komplikationer, förlust av implantat/rekonstruktion)? Vilka potentiella riskfaktorer/-indikatorer kan identifieras avseende biologiska och tekniska komplikationer? Är vårdkvalitet beroende av vem som utför vården och/eller var vården utförs? Vilka hälsoekonomiska effekter avseende tandimplantatbehandling kan identifieras?

6 Introduktion Projektet är delat i 5 studier: 1) Enkätstudie...sida 6 2) Journalstudie sida 19 3) Klinisk undersökning...sida 21 4) Riskfaktorer för komplikationer..sida 22 5) Hälsoekonomisk studie sida 23 Metoder och genomförande Målgrupp är personer behandlade med tandimplantat inom ramen för tandvårdsstödet under år Registerutdrag avseende implantatbehandlade patienter under 2003 tagits fram av Försäkringskassans huvudkontor i Stockholm. Ett slumpmässigt urval om patienter gjordes varav var i åldersgruppen år av de totalt som blivit förhandsprövade och behandlade år 2003 och samtliga förhandsprövade personer i åldersgruppen år 2003.

7 Studie 1 - Enkätstudie Syfte: Att utvärdera patientupplevd nytta/tillfredställelse med erhållen tandimplantatbehandling. Del A Material & metod: En patientenkät till person med tolv frågor som fokuserats på upplevd patientnytta av genomgången behandling med tandimplantat samt möjlighet att skriva ett kommentar utsändes gemensamt från Försäkringskassan och Sahlgrenska Akademin i april Enkäten besvarades av personer. 81%. 2 påminnelser gjordes och insamlingen varade till och med oktober I åldersgruppen år låg svarsfrekvensen lite högre, 83%, jämfört med 77% för åldersgruppen år (Tabell 1). Tabell 1: Svarsfrekvensen på enkäten Svarsfrekvens Åldersgruppen Frekvens Procent Totalt Ej svarat Svarat Totalt % Ej svarat Svarat Totalt

8 RESULTAT - Enkätfrågor Den första frågan gällde hur nöjda patienterna var med sin tandimplantatbehandling (Figur 1). Figur 1: Är du nöjd med resultatet i stort av din tandimplantatbehandling?. Uppdelning efter svarsalternativ. Majoriteten svarade att de var nöjda, med sin implantatbehandling, 96%. Av dessa svarade 67% mycket nöjd och 27% kände sig i stort sett nöjd med implantatbehandlingen. 72 patienter (2%) svarade absolut inte nöjd. I åldersgruppen år var man mer nöjd med tandimplantatbehandlingen än i yngre åldersgruppen. I nästa fråga (Fråga 2) tillfrågades patienterna hur nöjda de kände sig med utseendet på sina tänder efter tandimplantatbehandlingen (Figur 2). Största delen av de svarande kände sig nöjda, 96%. Av dessa svarade 66% mycket nöjd och 30% i stort sett nöjd, endast 3% svarade att de inte var särskilt nöjda och 1% att de var absolut inte nöjda med utseendet efter sin implantatbehandling. Ytterligare analys kommer att göras mot bakgrundsfaktorer som exempelvis: antal implantat som installerades och deras position. socio-ekonomiska faktorer. kön. storstad/landsbygd.

9 Figur 2: Är du nöjd med utseendet på dina tänder efter din tandimplantatbehandling?. Uppdelning efter svarsalternativ. Tuggförmågan efter implantatbehandlingen undersöktes i Fråga 3. Frågan var: Hur har din tuggförmåga förändrats efter din tandimplantatbehandling?. I figur 3 redovisas svarsfördelning. Där framkom att 71% upplevde att tuggförmågan har blivit bättre. Uppdelat på graden av förbättring uppgav 55% Mycket bättre och 16% Något bättre. 26% upplevde ingen skillnad och 3% uppgav att det blev sämre efter behandlingen. Åldersgruppen år beskrev statistiskt signifikant oftare en förbättring av tuggförmåga än åldergruppen år. Denna fråga kommer också att analyseras mot bakgrundfaktorer som antal av implantat som installerades eftersom tuggförmågan är beroende av, bland annat, hur många tänder som saknas.

10 Figur 3 Hur har din tuggförmåga förändrats efter din tandimplantatbehandling?. Uppdelning efter svarsalternativ. I fråga 4 tillfrågades patienten om påverkat säkerheten i socialt umgänge. Formulering var Hur har behandlingen med tandimplantat påverkat hur säker du känner dig i socialt umgänge? och redovisas i figur 4. Figur 4 Hur har behandlingen med tandimplantat påverkat hur säker du känner dig I socialt umgänge?. Uppdelning efter svarsalternativ. Mer än hälften av de svarande kände sig säkrare i socialt umgänge efter behandlingen, 70%. Av dessa svarade 52% mycket säkrare och 15% något säkrare. 32% upplevde ingen skillnad angående den här frågan alltmedan 1% kände sig mindre säker efter behandlingen. Också här ska behandlingsinformation inhämtas och vara del av ytterligare analyser när det gäller olika svarsalternativ.

11 Femte frågan gällde behandlingen själv och patienterna frågades: Hur upplevde du behandlingen med tandimplantat?. Resultatet redovisas i figur 5. Figur 5 Hur upplevde du behandlingen med tandimplantat?. Uppdelning efter svarsalternativ. Där framkom att ungefär hälften upplevde behandlingen som obehaglig. Uppdelat på frågealternativen uppgav 9% att behandlingen var mycket obehaglig och 45% ganska obehaglig. 47% upplevde behandlingen som ej obehaglig. Möjliga besvär efter tandimplantatbehandlingen undersöktes i Fråga 6. Fråga ställdes: Har du haft några besvär från dina tandimplantat?. Resultatet redovisas i figur 6. Där framkom att majoriteten aldrig har haft några besvär, 68%. Däremot svarade 26% Ja, vid något enstaka tillfälle och 6% som svarade Ja, vid upprepade tillfällen.

12 Figur 6 Har du haft några besvär från dina tandimplantat?. Uppdelning efter svarsalternativ. Sjunde frågan gällde tiden innan implantatbehandlingen och patienterna tillfrågades: Hur lång tid var du tandlös innan implantatbehandlingen genomfördes?. Resultatet redovisas i figur 7. För ungefär hälften var tiden då de var tandlösa kortare än 6 månader, 56%. För 32% var det 6 månader men mindre än 2 år, 6% svarade 2-5 år och 7% svarade Mer än 5 år. Denna fråga kommer att behandlas och analyseras mot uppgifter om implantatbehandlingen som inhämtas från Försäkringskassans förhandsprövningar. Figur 7 Hur lång tid var du tandlös innan implantatbehandlingen genomfördes?. Uppdelning efter svarsalternativ.

13 I fråga 8 tillfrågades patienten om terapidiskussion inför implantatbehandlingen. Formulering var Vem föreslog behandling med tandimplantat? och flera svarsalternativ var möjliga (Tabell 2). För majoriteten var det tandläkaren som föreslog behandlingen, 74%, och endast 5% svarade Någon i familjen eller bekantskapskretsen medan svarsalternativet Tandsköterskan/tandhygienist uppgavs av 2%. I 40% av svaren uppgav patienten själv att det var han/hon själv som valde implantat som behandlingsalternativ. Vanligaste kombination var Jag själv och Tandläkaren, 16%. Tabell 2 Vem föreslog behandling med tandimplantat? Jag själv 836 (23%) & någon I familjen eller bekantskapskretsen 36 (1%) & tandläkaren 563 (16%) & tandsköterskan / tandhygienisten 12 (0%) Totalt (40%) Någon I familjen eller bekantskapskretsen 79 (2%) & jag själv 36 (1%) & tandläkaren 50 (1%) & tandsköterskan / tandhygienisten 3 (0%) Totalt 168 (5%) Tandläkaren 2021 (56%) & jag själv 563 (16%) & någon I familjen eller bekantskapskretsen 50 (1%) & tandsköterskan / tandhygienisten 31 (1%) Totalt 2665 (74%) Tandsköterskan / tandhygienisten 9 (0%) & jag själv 12 (0%) & någon I familjen eller bekantskapskretsen 3 (0%) & tandläkaren 31 (1%) Totalt 55 (2%) Besöksfrekvensen hos tandläkare/tandhygienist efter tandimplantatbehandlingen undersöktes i Fråga 9 och formuleringen var: Går du regelbundet till tandläkare/tandhygienist för kontroll av dina tandimplantat?. Resultatet redovisas i figur 8. Majoriteten besöker tandvården regelbundet ( Minst 1 gång per år, 81%, och Minst 1 gång vartannat år, 10%). 9%, däremot, får ingen stödjande behandling ( Söker enbart tandvård vid akut besvär, 6%, och Har inte varit hos tandläkare/tandhygienist sedan implantatbehandlingen gjordes, 3%). Bland dem som inte får regelbundet stödjande behandling av deras tandimplantat är åldersgruppen år överrepresenterad.

14 Figur 8 Går du regelbundet till tandläkare/tandhygienist för kontroll av dina tandimplantat?. Uppdelning efter svarsalternativ. Tionde frågan gällde patienten åsikt om behandlingen var värd den kostnad som man betalat: Tycker du att behandlingen med tandimplantat var värt pengarna?. Resultatet redovisas i figur 9. I 87% av all fall svarade man Ja medan 10% uttryckte att de var Tveksamt och 3% uppgav Nej. I åldersgruppen år tyckte man oftare att behandlingen var värt pengarna än i yngre åldersgruppen. Denna fråga kommer att analyseras mot individuella kostnader av behandlingen och mot olika bakgrundsfaktorer.

15 Figur 9 Tycker du att behandlingen med tandimplantat var värt pengarna?. Uppdelning efter svarsalternativ. I fråga 11 tillfrågades patienten: Om du skulle välja idag, skulle du då föredra behandling med tandimplantat?. Där framkom att majoriteten svarade Ja, 87%. 11% sa Kanske och 3% svarade Nej (Figur 10). Det fanns mer patienter i åldersgruppen år som skulle välja tandimplantat igen idag. Figur 10 Om du skulle välja idag, skulle du då föredra behandling med tandimplantat?. Uppdelning efter svarsalternativ. Tolfte och sista frågan gällde patientens skriftliga medgivande till ansvariga för denna studie för att få kontakta behandlingsansvarig tandläkaren (Figur 11). 81% svarade Ja.

16 Det var signifikant fler patienter i åldersgruppen år som gav sitt medgivande till att få ytterligare information från deras tandläkare jämfört med år åldersgruppen. Figur 11 Får vi ta kontakt med din tandläkare för att få ytterligare information om din behandling?. Uppdelning efter svarsalternativ.

17 RESULTAT - Kommentarer av alla forskningspersoner skrev en kommentar i enkäten, 33%. En gruppering av kommentarer gjordes och redovisas i figur 12. n=1.368 Figur 12 Gruppering och antal av oftast och typisk kommentar. Exempel för varje grupp gers i följande: Nöjd Superbra nytt liv efter implantat. Tack XXX (Tandläkare 1), tack XXX (Tandläkare 2), tack XXX (Tandläkare 3). (Enkät Nr 1565) Dyrt Det är alldeles för dyrt. Man kan jun inte vara tandlös. Jag fick låna pengar till behandlingen. Tandbesvär borde vara likställt andra sjukdomar och kosta lika mycket. (Enkät Nr 5493) Biologisk problem Jag har fått fickor runt implantatet och är opererad i maj 2009 för att få bort fickorna. Avvaktar resultatet av fickoperationen. (Enkät Nr 5609) Teknisk problem Mitt ( ) implantat gick sönder efter ca 1 år och 10 månader. ( ) Stiftet satt i en sida så att överhänget sprack ( ). Ny tand sattes dit. Besvärligt att tänderna sitter tajt. Mat fastnar ofta i mellan. (Enkät Nr 1243)

18 Funktionell problem Har titanstift i både över- och underkäke som inte gick att använda. Har väldigt ont av dom. Fick protes i både över- och underkäke som inte sitter bra. Har svårt att äta. Mitt liv är förstört. (Enkät Nr 7075) Dåligt utseende Tändernas utseende: efter enbart 5 år har de blivit mycket missfärgade. Vid förfrågan skyller man på patientens matvanor. Man kan flyga fram och tillbaka till månen men inte åstadkomma porslinständer som håller utseendet längre än 5 år? ( Enkät Nr 5502)

19 Del B Material & metod: Försäkringskassans förhandsprövningar till implantatbehandlingen insamlats till alla patienter. Behandlande tandläkare kan identifieras i detta dokument och även behandlingsdetaljer framgår. Syftet med analysen är att analysera möjliga relationer mellan patientens behandling, typ av vårdgivare (allmäntandläkare eller specialist) och deras enkätsvarar. RESULTAT (preliminärt, bearbetning just påbörjad) Del B Alla förhandsprövningar har insamlats. Inläsning i databasen pågår. Tills nu har dokument till 602 patienter inlästs. De flesta implantat-kirurgi-behandlingarna gjordes på privat kliniker, 72% mot 24% på Folktandvårdens kliniker. 60% av kirurger var specialist tandläkare (oral kirurg = 48% och parodontolog = 13%). Implantat-protetik gjordes mest på privatkliniker, 77% mot 23% på Folktandvårdens kliniker. Allmäntandläkare utförde i 69% av fallen implantat-protetik. Däremot gjordes 26% av protetik specialister, 4% av parodontolog och 0.2% av bettfysiolog. Dominerande kirurgi-teknik var 2-stegs installation av implantat (58% av alla implantat). I medel fick varje patient 4.69 implantat (Figur 13) n=602 Figur 13 Fördelning av antal av implantat per patient.

20 Studie 2 Studie 2 - Journalstudie Syfte: Att utvärdera underlag för och dokumentation av utförd tandimplantatbehandling. Material & metod: I studien inkluderas samtliga individer i Studie 1 som gett sitt samtycke till att journaldata och röntgenbilder får inhämtas från behandlande tandläkare. Analysen kommer att infatta variabler avseende planering/genomförande/ uppföljning av tandimplantatbehandling. Vidare inhämtas information om vårdmiljö (allmäntandläkare/ specialisttandläkare, privat-/offentlig tandvård). Ingen information lagras som kan möjliggöra identifikation av enskild patient eller tandläkare. Information avseende behandlingen: Anamnestiskt och kliniskt underlag samt omfattning/typ av röntgenunderlag för planering och behandling Bettstatus före implantatbehandlingen (antal tänder ök/uk, parodontal stödjevävnadsförlust, karies, endodontiska problem) Alternativa behandlingsförslag presenterade för patienten Typ av implantatbehandling (antal implantat, fabrikat, typ av protetisk konstruktion och omfattning) Kirurgisk metod (en/två-stegs kirurgi, direktplacering efter extraktion, läkningstid, käkbensrekonstruktion) Protetisk metod (tidpunkt för belastning, skruvförankrad eller cementerad konstruktion) Förlorade implantat före resp. efter belastning och eventuell orsak till förlust Vem utförde den kirurgiska behandlingen (specialist/allmäntandläkare, privat/folktandvård) Vem som utförde den protetiska behandlingen (specialist/allmäntandläkare, privat/folktandvård) Information avseende uppföljning: Antal utförda efterkontroller hos tandläkare/tandhygienist/tandsköterska Typ av undersökningar vid kontrollbesök (röntgen, klinisk undersökning av implantatkonstruktion och vävnaderna runt implantat) Fynd vid kontrollbesök (biologiska och tekniska komplikationer), diagnoser Utförda åtgärder relaterade till komplikationer

21 Studie 2 RESULTAT (preliminärt) enkäter skickades ut ifyllda enkäter återsänds (svarsfrekvens: 81%) forskningspersoner gav oss deras medgivande för att kontakta deras tandläkare (81%; Figur 14). Figur 14 Sista och tolfte frågan i enkäten: Får vi ta kontakt med din tandläkare för att få ytterligare information om din behandling?. Alla berörde tandläkarnas namn och adress har identifierats. Studieupplägg Brev till berörda tandläkare kommer att skickas ut i juni Behandlingsdokumentation kommer att samlas på avdelning för parodontologi vid Göteborgs universitet. Analysen enligt ovan ska göras under andra hälften av 2010.

22 Studie 3 Studie 3 - Klinisk undersökning (planerad) Syfte: Att analysera prevalens, omfattning och svårighetsgrad av biologiska och tekniska komplikationer. Material & metod: Ca 800 slumpmässigt valda personer i ovan journal- och röntgenstuderade patientgrupper (25% per åldersgrupp) inviteras till uppföljande klinisk undersökning 8 år efter erhållen tandimplantatbehandling. De personer som samtycker erbjuds en kostnadsfri undersökning av implantatkonstruktion och tänder. Inbjudan till undersökning sker efter samråd med patientens tandläkare. Undersökningen kommer att omfatta röntgenologisk och klinisk dokumentation av utförd implantatbehandling för beskrivning av: Subjektiva symptom Aktuellt bettstatus (kvarvarande egna tänder, protetiska konstruktioner, karies- och parodontalstatus) Utsträckning av den implantatstödda protetiska bettrekonstruktionen. Tekniska komplikationer relaterade till tandimplantat och dess komponenter samt den protetiska konstruktionen. Implantatförlust beräknat på implantat-, konstruktions- och individnivå. Marginal bennivå kring tänder och tandimplantat och förändring i relation till tidigare röntgendokumentation. Sonderingsdjup av mjukvävnadsfickor kring tänder och tandimplantat (buccalt, mesial, lingualt, distalt) och förekomst av blödning och/eller pus vid sondering (inflammationssymtom). Prevalens av peri-implantit och mucosit. Diagnosen peri-implantit baseras på kriteriet blödning och/eller pus vid sondering tillsammans med dokumenterad stödjevävnadsförlust (röntgenologiskt detekterad marginal benförlust). Med diagnosen mucosit avses blödning och/eller pus vid sondering utan tecken på stödjevävnadsförlust. Klinisk studie initieras år 2011.

23 Studie 4 Studie 4 Riskfaktorer för komplikationer (planerad) Syfte: Att identifiera potentiella riskfaktorer/-indikatorer för biologiska och tekniska komplikationer. Material & metod: Patientmaterialet för denna delstudie utgörs av dels de individer som ingått i Studie 2 och dels de i Studie 3. Insamlad data kommer att analyseras med hjälp av multilevel statistisk metod i vilken variabler på behandlare-, individ-, rekonstruktions- och implantatnivå kommer att inkluderas. Potentiella riskfaktorer/-indikatorer för såväl biologiska som tekniska komplikationer kommer att identifieras.

24 Studie 5 Studie 5 - Hälsoekonomisk studie (planerad) Syfte: Att utvärdera hälsoekonomiska aspekter av tandimplantatbehandling. Material & metod: Patientmaterialet för denna delstudie utgörs av dels de individer som ingått i Studie 2 och dels de i Studie 3. De hälsoekonomiska aspekter som kommer att analyseras är bl.a. vårdkvalitet och upplevd patientnytta i relation till ekonomiska variabler. Baserat på insamlad data kommer ekonomiska modellanalyser att göras för att beräkna kostnadseffektiviteten av implantatbehandling, inkluderande såväl initial behandling som indicerad tilläggsbehandling under uppföljningstiden. Specifika frågeställningar kommer att definieras i samarbete med hälsoekonom (Prof. Björn Lindgren, Biomedicinskt centrum, Lunds universitet).

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register

Anhörigas situation RIKS-STROKE. R apport från Riks-Stroke. The Swedish Stroke Register Anhörigas situation R apport från Riks-Stroke RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register FÖRORD Det nationella kvalitetsregistret Riks-Stroke presenterar sedan 1996 årliga rapporter om den svenska strokevårdens

Läs mer

Mikael Moutakis 4mars2014

Mikael Moutakis 4mars2014 Bilaga 2 till TLVs regeringsrapport Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet : Påverkar referenspriset allmänhetens uppfattning av en tandläkares kostnadsförslag? Mikael Moutakis 4mars2014 1

Läs mer

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet

Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet Social Insurance Report Prisutvecklingen inom tandvården 2008 2009 samt analys av patientkostnaden i det gamla respektive nya tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län

Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Västernorrlands län Resultat från en enkätstudie år 12 och jämförelser med 08 Kristina Alexanderson Olivia Ernstsson Elin Hinas Therese Ljungquist Sektionen

Läs mer

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna

Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst. Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2009 09 24 Åberg, M, Piuva, K & Holmdahl, J FoU-Nordväst Inventering av behov hos personer med psykiska funktionsnedsättningar i Nordvästkommunerna 2 Sammanfattning...4 1. Inledning...6 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret

Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 Bort med bullret Utvärdering av Arbetsmiljöverkets kampanj 2005 BORT MED BULLRET! Christina Björkdahl Misse Wester-Herber Sven Ove Hansson Avdelningen för

Läs mer

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013 - en studie med fokus på missbruk och beroende samt problem för andra än brukaren relaterat till alkohol, narkotika, dopning och

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke

Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke Ett år efter stroke Rapport från Riks-Stroke 1-årsuppföljning 2011 - livssituation, tillgodosedda behov och resultat av vårdens och omsorgens insatser RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Rapport nr 10 2009 Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden

2003:23. Konsumenten på tandvårdsmarknaden 2003:23 Konsumenten på tandvårdsmarknaden Tandvården ur ett konsumentperspektiv PM 2003:23 ISBN 91-7398-850-2 Konsumentverket 2003 Konsumentverket/KO 2003:23 2 (58) KONSUMENTEN PÅ TANDVÅRDSMARKNADEN SAMMANFATTNING.................................................................................................................

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer