Översikt lagstiftning. Vad säger lagen om dagvatten? Förändringar på gång?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Översikt lagstiftning. Vad säger lagen om dagvatten? Förändringar på gång?"

Transkript

1 Vad säger lagen om dagvatten? Förändringar på gång? Tillämpliga lagar? Rättsliga förutsättningar/möjligheter att styra dagvattenhanteringen - instrument för att lösa vissa problem - kan hindra/försvåra genomförandet av vissa lösningar 1 Översikt lagstiftning Plan- och bygglagen (PBL) Miljöbalken Lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet Lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar (va-lagen) Anläggningslagen Jordabalken 2

2 Begreppsbildningen (TNC 95) Dagvatten: tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion Regnvatten Smältvatten Spolvatten Framträngande grundvatten Dränvatten Vatten som avleds genom dränering 3 Begrepp i lagstiftningen I Markavvattning (11 kap. 2 MB) Åtgärd för att avvattna mark, om ej avledande av avloppsvatten Åtgärd för att sänka eller tappa ur ett vattenområde Åtgärd för att skydda mot vatten Allt under förutsättning att syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål (såsom odling, bebyggelse) Exempel: dikning för vägbyggnad, bebyggelse eller anläggningar; ändring av vattendrag eller invallning för att skydda mot översvämning 4

3 Begrepp i lagstiftningen II Avloppsvatten (9 kap. 2 MB), bl.a. vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats Miljöfarlig verksamhet (9 kap. 1 MB), bl.a. Utsläpp av avloppsvatten från mark, byggnad, anläggning i mark, vattenområde eller grundvatten Användning av mark, byggnad, anläggning på sätt som kan medföra olägenhet för hälsa/miljö genom förorening av mark, vattenområde eller grundvatten 5 Begrepp i lagstiftningen III Begreppen dag/dränvatten i vissa föreskrifter Boverkets byggregler (BFS 1993:57) Va-huvudmännens allmänna bestämmelser om brukandet av den allmänna vaanläggningen (ABVA) och va-taxor Naturvårdsverkets föreskrifter om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (SNFS 1994:7) Även i förslaget till ny lag om allmänna vattentjänster (SOU 2004:64) 6

4 Begreppsbildningens betydelse I Om avloppsvatten Va-lagstiftningen tillämplig Reglerna om miljöfarlig verksamhet i MB tillämpliga på utsläpp eller annan markanvändning som kan medföra förorening Fastighetssamverkan möjlig i form av gemensamhetsanläggning enligt AL 7 Begreppsbildningens betydelse II Om ej avloppsvatten Va-lagstiftningen ej tillämplig Reglerna om vattenverksamhet/ avvattning av mark i MB tillämpliga Fastighetssamverkan enligt 3 kap. lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet markavvattningssamfälligheter 8

5 Tillståndsplikt I Markavvattning kräver tillstånd (11 kap. 13 MB) Undantag viss täckdikning av jordbruksmark Även annan vattenverksamhet (t.ex. grävning, sprängning och rensning i vattenområden) kräver tillstånd (11 kap. 1 MB) Undantag om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas (11 kap. 12 MB) Gemensamt undantag: rensning för att bibehålla vattnets djup och läge, om ej nytt naturtillstånd inträtt (11 kap. 15 MB) 9 Tillståndsplikt II Att anlägga/driva/ändra inrättningar eller miljöfarlig verksamhet eller släppa ut avloppsvatten kräver tillstånd Under rubriken Avloppsrening för avloppsanläggning dimensionerad för mer än pe Att anlägga/driva inrättningar eller miljöfarlig verksamhet kräver anmälan Under rubriken Avloppsrening för avloppsanläggning dimensionerad för mer än 25 men högst pe Vid mindre ändring av tillståndspliktig verksamhet eller ändring av anmälningspliktig verksamhet av betydelse från störningssynpunkt 10

6 Tillståndsplikt III Enligt NV:s läsanvisningar omfattar punkterna om avloppsanläggning: Drift av avloppssystem och reningsanläggningar (oavsett om vattentoalett är ansluten eller ej) Dagvattennät, spillvattennät och pumpstationer som är anslutna till avloppsanläggningen Jfr. MskL där tillstånds/anmälningsplikt knöts till utsläpp av avloppsvatten. Dagvattenutsläpp har ändå inte ansetts för-prövningspliktiga tidigare (NV meddelande 1/1983 Dagvattenhantering, planering och miljöeffekter)!? MD i Vänersborg (mål M ): avloppsledningssystem som sådana är undantagna från tillstånds- och anmälningsplikt!? (Överklagat) 11 Miljökrav på avloppsvatten Avledande och rening/ omhändertagande (9 kap. 7 MB) Lämpliga anordningar/inrättningar Minimikrav på rening av utsläpp från tätbebyggelse = längre gående rening än slamavskiljning (12 FMH) Und. om uppenbart utan risk för olägenhet De allmänna hänsynsreglerna (2 kap. MB) Bevisbörderegeln + kunskapskravet Försiktighetsprincipen Lokaliseringsregeln Skyddsåtgärder, försiktighetsmått, BAT-principen 12

7 Miljökrav på avledande av dagvatten (ej avloppsvatten) Markavvattning De allmänna hänsynsreglerna Särskilt skyddet av våtmarker Förbud i många delar av landet Annat avledande (t.ex. dagvatten från fastighet till allmän ledning, MD i Vänersborg i mål M 87-03) Ev. annan tillståndsplikt Ev. krav på anmälan för samråd De allmänna hänsynsreglerna 13 Dagvatten i planeringen Hänsyn till vattenförhållandena vid planläggning/lokalisering av bebyggelse OBS! Endast plankarta/planbestämmelser är bindande Tänkbara planbestämmelser Se bl.a. Boverkets allmänna råd 1995:2, Vatten i detaljplan Plangenomförandet Exploateringsavtal, Bildande av gemensamhetsanläggningar, Beslut enligt PBL, MB m.m. 14

8 Va-lagen I Om avloppsvatten Kommunen ansvarig enligt 2 Brukningsrätt/avgiftsskyldighet inom verksamhetsområdet (9 ) Möjlighet finansiera avvattningar av gator/allmänna platser (10 ) 15 Va-lagen II Kommunens yttersta ansvar för avledande av dagvatten (2 ) Inom detaljplan Större sammanhang Hälsoskyddets behov Ansvaret kan fullgöras genom Allmän va-anläggning Gemensamhetsanläggning enligt AL 16

9 Va-lagen III Brukningsrätt/avgiftsskyldighet för ändamålet dagvatten fastighet (Df) Rättsförhållandet gentemot vahuvudmannen Inom detaljplan Inom verksamhetsområdet för ändamålet Behovet av dagvattenanordningar kan inte med större fördel tillgodoses på annat sätt Numera som regel områdesvis bedömning OBS! Ej faktisk anslutningsskyldighet 17 Övergång till duplikatsystem I ABVA punkt 17: dag- och dränvatten får inte längre tillföras spillvattenledning Faktisk hopkoppling med dagvattenledning får prövas enligt miljöbalken Avgiftsskyldighet för ny fp? I princip nej om fastigheten haft brukningsrätt för dagvatten (Va-nämnden BVa 58/82, prop. 1970:118 s. 54 f. och 107) Bara dränvatten som fått tillföras befriar dock ej från dagvattenavgift (Avgöranden i va-mål del 2 9A:8) 18

10 Övergång till duplikatsystem II Kostnadsreglering Utgångspunkt: fastighetsägaren får själv bekosta omläggningen (prop. 1970:118 s. 107; Avgöranden i va-mål del 3 26A:7) Dock rätt till ersättning om kostnaderna blir större än vad som i allmänhet kan påräknas (Avgöranden i va-mål del 3 26A:6) Informationsskyldighet (jfr. 23 va-lagen) Risk för skadeståndsskyldighet om fördyring uppstår p.g.a. underlåten information 19 Styrmedel för LOD Ej detaljplan (OBS ev. ny va-lag!!) Ej verksamhetsområde för dagvatten Planbestämmelser om enskild LODanläggning Större fördelsbedömningen Markförutsättningar Hög avgift Df Ev. LOD-bidrag Brytande av brukningsrätt? Större fördelsbedömningen LOD-bidrag (ABVA punkt 17) 20

11 Dagvatten gata Inom detaljplan Avgiftsskyldighet oberoende av fp och övriga krav i 9 va-lagen Avser avvattning av allmän plats Begränsning i 25 va-lagen Kostnaden för områdets eget behov Åtgärder för avledande ska ha utförts Avvattningen måste vara i funktion i det område där fastigheten är belägen 21 SOU 2004:164 Allmänna vattentjänster Begreppet avloppsvatten föreslås ändras: Dag- och dränvatten från tätbebyggt område (knyts inte längre till dp) 2 2 st. Påverkar bl.a. fastighetsägarnas brukningsrätt/avgiftsskyldighet Avgiftsskyldighet även för LOD-anläggning utan upprättande av förbindelsepunkt (14 4 st.) Kommunernas yttersta ansvar för va-försörjningen Föreslås också omfatta miljöhänsyn (3 ) Dagvatten gata även andra motsvarande platser utöver dp Ersättning av väghållare för halva reningskostnaden (15 3 st och 37 2 st) Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli