Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter. Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen"

Transkript

1 Dagvatten och markavvattning - beröringspunkter Magdalena Lindberg Eklund Fiske- och vattenvårdsenheten Miljöavdelningen

2 Lite om dikningsföretag, diken, markavvattning mm Avvattning av mark hör hemma i två kapitel i MB, 9 kap (avloppsdagvatten) resp 11 kap (traditionell markavvattning) Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen eller kommunen? Avvattning inom detaljplan Avvattning utom detaljplan

3 Dikningsföretag och diken/ledningar laglighet? Dikningsföretag har tillstånd =förrättning Äldre diken och ledningar har oftast rätt att finnas Juridiskt fixerade i djup och läge!!!

4 Ur förrättningsakten för ett dikningsföretag

5 Underhållsskyldighet (11:17 MB) Ägaren har underhållsskyldighet för dessa diken och ledningar så att det inte uppkommer skada för allmänna eller enskilda intressen genom ändringar i vattenförhållandena

6 Ny markavvattning 11 kap Är förbjudet i Skåne! Kräver tillstånd! Värdefulla miljöer (våtmarker, vattendrag) skyddas med lagstiftningen

7 Länsstyrelsens tillsyn på diken och ledningar Markavvattning som skadar allmänna intressen Underhåll på ledningar/diken Dikningsföretag: Avvikelser i förrättningen som skadar allmänna eller enskilda intressen, ej klagomål inom dikningsföretaget

8 Myter Dikningsföretagen/dikesägarna tror att de måste rensa för att skydda nytillkommen bebyggelse mot översvämningar Tvärtom är många av dessa rensningar/fördjupningar olovliga!!!! - Artskyddsförordningen - Markavvattning - Olovlig grävning i vattendragen - MKN

9 Behöver inte rensa för att klara tillkommande vatten (M ) Y X X översvämning pga att dike Y inte kan ta emot vattnet MMD: Krav på underhållsåtgärder kan endast ske i den omfattning dessa krävs för att säkerställa att det ursprungliga syftet, dvs avvattningen av jordbruksmarken, upprätthålls Om någon uppströms vill leda avloppsvatten från en fastighet och släppa detta till ett dike som är upptaget och avsett för markavvattning måste denne antingen träffa avtal om detta med ägaren till diket eller vidta åtgärder för att en sk kombinerad samfällighet ska bildas. (3 kap 5-8 LSV)

10 9-kap vattnet når 11-kap anläggningarna Staffanstorp 1947 (flygbild, Staffanstorps kommuns hemsida) Dikena/dikningsföretagen anlades oftast utan koppling till bebyggelse Liten kapacitet - räcker för åkermarkens behov! Staffanstorp idag Idag: Bebyggelse kring dikningsföretagen Ökat tryck på markavvattnande ledningar/diken och vattendrag Överbelastning och översvämningar

11 Tillsynsmyndighet?

12 Avvattning av mark: 9 kap eller 11 kap??? Med avloppsvatten avses (9:2 p 3 MB) bl a -Vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för en viss eller vissa fastigheters räkning Med markavvattning enl 11 kap avses (11:2 p 4 MB) Åtgärder för att avvattna mark, när det inte är fråga om avledande av avloppsvatten, eller för att sänka eller tappa ur ett vattenområde eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål. Vattenavledning för att avvattna mark inom detaljplan räknas normalt som avloppsvatten (9 kap MB). Dag- och dränvatten. Avloppsdagvatten. Kommunen tsm Avvattning av mark utanför detaljplan räknas normalt som markavvattning enl 11 kap MB). Länsstyrelsen tsm

13 Avvattning av mark, en gång till Utanför detaljplan Markavvattning (om syftet att varaktigt öka är uppfyllt), 11 kap Triggar olovliga åtgärder! Detaljplan Vissa fastigheter Avledande av avloppsvatten, 9 kap Markavvattning (om syftet att varaktigt öka är uppfyllt), 11 kap Ger pulsartade översvämningar!

14 Tillsyn över utsläpp av dagvatten till bäckar/dikningsföretag? Dagvatten inom detaljplan (avloppsdagvatten) Miljönämndens tillsynsansvar (9:1 p.1 MB: Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp av avloppsvatten) Dagvatten utanför detaljplan Miljönämndens tillsynsansvar (9:1 p.2 MB: Med miljöfarlig verksamhet avses användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten) Vägdagvatten Enstaka fastigheter Andra hårdgjorda ytor

15 M : Dagvatten från väg är inte markavvattning eller annan vattenverksamhet Klagomål på översvämning pga vägdagvatten samt ytligt avrinnande vatten från markerna Domstolen: Varken markavvattning eller annan vattenverksamhet över vilken länsstyrelsen har tillsynen. Lst ej behörig att fatta beslut i denna fråga.

16 Bygglov och planläggningsärenden Kommunen ska bevaka att lokalisering sker till mark som är lämpad för ändamålet (2 kap 5 PBL) Bla med hänsyn till: - Vattenförhållandena - Möjlighet till avlopp - Förebygga vattenförorening - Risk för översvämning Ska klara hänsynsreglerna i MB och vara en ekonomiskt rimlig lösning!

17 Vissa åtgärder inom detaljplan är markavvattning enl 11 kap Dika ut en våtmark för att kunna bygga Invallningar vid vattenområden för att skydda mot översvämningar Kräver dispens och tillstånd enl 11:13, 14 MB! Även inom detaljplan!!!!

18 Hur hittar man dikningsföretag på Länsstyrelsens hemsida? sök på vattenarkivet! Tittskåp/karta med länk till förrättningen!

19 Tack!

20 Bortledning av vatten utanför detaljplan M Y X Y = Exploatering, dp saknas X = Klagar på att dagvatten/avloppsvat ten från Y ger översvämning 1. Lst: Ingen markavvattning 2. MMD: Markavvattning 3. MMÖD: Varken markavvattning eller avledande av avloppsvatten Inte avloppsvatten: Ligger utanför dp och är i detta fall inte tillräckligt påverkat för att klassas som annan flytande orenlighet enl 9:2. Inte markavvattning: Marken har inte dränerats. Visserligen avlägsnas vatten från byggnader och mark men bedömningen måste göras med utgångspunkt från syftet med bestämmelserna om markavvattning och med beaktande av omfattningen av de åtgärder som typiskt sett brukar hänföras till markavvattning.

Markavvattning - En edyssé av Ulf Täng Markavvattningsföretag

Markavvattning - En edyssé av Ulf Täng Markavvattningsföretag Markavvattning - En edyssé av Ulf Täng Markavvattningsföretag Vad vi skall gå igenom! Några allmänna begrepp Historiskt perspektiv Markavattningsföretag Hitta markavvattningsföretag Praktiskt och ibland

Läs mer

Vägledning för hantering av markavvattning

Vägledning för hantering av markavvattning Vägledning för hantering av markavvattning 2006-12-01 1. INLEDNING...4 2. LAGSTIFTNINGENS HISTORIA...5 3. VAD OMFATTAS AV MARKAVVATTNINGSBESTÄMMELSERNA?...6 3.1 Miljöbalkens definition av vattenverksamhet

Läs mer

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden

Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden INFORMATION 1 (5) 2012-03-29 Information om tillstånd, dispenser m.m. för åtgärder/ verksamheter som påverkar mark- eller vattenområden Ofta krävs anmälan, tillstånd eller dispens för arbeten som påverkar

Läs mer

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen

RAPPORT. Dagvatten - men hur ska vi göra då? Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12. Jonas Christensen Dagvatten - men hur ska vi göra då? när vi inte kan skriva planbestämmelser som styr dagvattenflöden. Uppsala den 8 oktober 2012 Reviderad 2013-04-12 Jonas Christensen RAPPORT... 1 1. Inledning... 2 2.

Läs mer

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken

Markavvattning och rensning. Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna i 11 kapitlet i miljöbalken handbok 2009:5 UTGÅVA 1 AUGUsti 2009 Markavvattning och rensning Handbok för tillämpningen av bestämmelserna

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Miljösamverkan Värmland Miljönämndens roll vid dagvattenhantering Foto: Camilla Högdahl Tillsynshandledning februari 2012 Denna handledning har tagits fram av projektgrupp dagvattenhantering. I projektgruppen

Läs mer

Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna. Klimatförändringarna och juridiken

Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna. Klimatförändringarna och juridiken Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till klimatförändringarna Klimatförändringarna och juridiken Klimatförändringarna och juridiken Odlings landskapets tekniska system måste anpassas till

Läs mer

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Kristinehamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen om allmänna

Läs mer

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA).

Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Information till fastighetsägare om Marks kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster (ABVA). Bilaga till ABVA antagen av kommunfullmäktige 24 juni 2008, 113. 2 Information till fastighetsägare om Marks

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1 (11) Information till fastighetsägare om Strömsunds kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster 1. Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. Allmänna bestämmelser för användande av Ulricehamns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-15 att gälla from 2009-01-01.

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i kommuner i Kronobergs län Inledning 1. För fastighetsägares användning av den allmänna VA-anläggningen inom respektive

Läs mer

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 2 Dnr KL 2008/330.348 Antaget av KF 2008-12-18, 115 Allmänna bestämmelser för användande av Bromölla, Hässleholms Hörby, Kristianstads Osby, Perstorps

Läs mer

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om allmänna vatten- och avloppstjänster i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1.

ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1. ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av Växjö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Information till fastighetsägare enligt bilaga 1. ABVA beslutad i kommunfullmäktige 2008-12-16, 296, med

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Mullsjö Energi & Miljö AB ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mullsjö kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Mullsjö kommunfullmäktige (

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA 2012 Allmänna bestämmelser för användande av Hylte kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt Information till fastighetsägare Antagna av kommunfullmäktige (KF 43) 2011-06-16 att gälla från

Läs mer

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Trosa kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-22 att gälla från och med 2009-01-01 INLEDNING... 2 1. ALLMÄNT... 3 1.1 HUVUDMAN

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning. Information till fastighetsägare KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven av kommunstyrelsens förvaltning Nr KFS 024 Ersätter 318/2000 Allmänna bestämmelser (ABVA) är antagna av kommunfullmäktige den 23 oktober 2008. Gäller från och med den

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i Piteå kommun samt Information till fastighetsägare www.pireva.se Innehållsförteckning ABVA 07... 1 Inledning...

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Töreboda kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Töreboda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Töreboda kommun Antaget av kommunfullmäktige Töreboda kommun

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. med. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Jönköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning med Information till fastighetsägare ABVA antagen av kommunfullmäktige 2009-02-26 2 ABVA Allmänna

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Ludvika kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Ludvika 2008-11-27 179 att gälla

Läs mer

Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Nybro kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster LAGEN (2006:412) OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER KAN FÅS HOS TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 1 Innehållsförteckning Information

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Information till fastighetsägare. samt. Ersätter ABVA 1972-06-19 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Skara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Ersätter ABVA 1972-06-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Inkoppling

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

KRAFTSAMLING VÄXTODLING. Bevattningsdammar. Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion

KRAFTSAMLING VÄXTODLING. Bevattningsdammar. Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion KRAFTSAMLING VÄXTODLING Bevattningsdammar Hjälp med planering, myndighetskontakt och konstruktion Innehåll INLEDNING 3 Vattenresurser 4 Vattenkvalitet 4 ARBETSGÅNG 5 1 PLANERING 7 Vattenbehov 7 Rådighet

Läs mer

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

ABVA 07. Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar. ABVA 07 Allmänna bestämmelser för användande av Gagnefs, Leksands och Rättviks kommuners allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt Information till fastighetsägare Antagna av Kommunfullmäktige i Gagnefs

Läs mer