Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området"

Transkript

1 Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgränsning Regelverk och lagstiftning Lagen om offentlig upphandling Kommunens inköpspolicy Organisation och genomförande Kommunens upphandlingsverksamhet Tekniska nämndens upphandlingar Intern kontroll med avseende på upphandlingsverksamheten Stickprov Bilagor: Bilaga 1 Intervjuade personer i granskningen 1

3 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun genomfört en granskning av upphandlingsverksamheten inom tekniska nämndens område. Syftet med granskningen är att bedöma hur upphandlingar hanteras i förhållande till lagstiftning och interna riktlinjer samt att utvärdera den interna kontrollen av upphandlingsverksamheten. Granskningen avser även belysa viktiga överväganden inför upphandling. Granskningen har utförts genom dokumentstudie, intervjuer och stickprovskontroll. Efter genomförd granskning har vi följande synpunkter: Enligt vår bedömning är upphandlingsorganisationen i Kävlinge kommun relativt svag. Den består i huvudsak av en inköpssamordnare, vars tjänst uppgår till 20 % av en heltidstjänst, samt en inköpsgrupp som bl.a. har i uppgift att fungera som kontakt gentemot förvaltningarna vid upphandlingar som genomförs i samverkan med Lunds kommun, informera förvaltningarna om gällande inköpsavtal samt bistå med råd och stöd i förvaltningsspecifika upphandlingar. Inköpsgruppen är tämligen inaktiv och dess roll anses av de intervjuade vara otydlig. Vi rekommenderar kommunen att tydliggöra inköpsgruppens uppdrag och ta fram rutiner för hur dess arbete ska följas upp. Vid granskningstillfället saknar Kävlinge kommun ett heltäckande system som styr in kommunens beställare på befintliga avtal. Ramavtal som upphandlats i samverkan med Lunds kommuns upphandlingsenhet samlas i avtalsdatabasen INKA och en del av kommunens egna avtal, främst de kommunövergripande, samlas i det interna nätverket. Däremot saknar kommunen en avtalsdatabas där samtliga ramavtal som slutits med leverantörer samlas. Inom tekniska nämndens område genomförs flertalet upphandlingar i egen regi. Avsaknad av kommungemensamma mallar och IT-stöd resulterar i ett personberoende och manuellt arbete. Kontroll och uppföljning av avtalen försvåras då de inte är samlade i en databas. Vi rekommenderar därför kommunen att överväga att köpa in sådant IT-stöd som är kopplat till ekonomisystem och fakturahantering i syfte att kontrollera beställningar mot avtal. För att stärka kommunens regelefterlevnad är det viktigt att kommunen utvecklar och säkerställer beställarnas kompetens i upphandlingsfrågor. Detta gäller särskilt då kommunen har en decentraliserad beställarorganisation. En stor del av upphandlingarna inom tekniska nämndens område sker i egen regi, vilket innebär att kvaliteten i upphandlingarna är beroende av beställarnas kompetens inom upphandlingsfrågor. Kommunen bör därför överväga att genomföra en intern utbildningsinsats. Vår bedömning är att det föreligger behov av ökad intern kontroll och uppföljning av kommunens inköp och avtal. Ansvaret för kontroll av avtalstrohet såväl som kvaliteten i genomförda upphandlingar bör fastslås i kommunens inköpsriktlinjer. Stickprovsgranskningen visar att tekniska nämnden brustit i att till fullo följa lagen om offentlig upphandling. I en del av de granskade fallen saknar kommunen ramavtal med leverantörer av vilka kommunen handlar till belopp som kräver upphandling enligt LOU. I ett par fall har upphandling ej genomförts trots kännedom om att beloppen för inköpen i fråga överstigit tröskelvärdet för direktupphandling, med hänvisning till att upphandlingarna skulle vara för komplicerade eller riskera att bryta kontinuiteten med entreprenören. Vi har även noterat att förvaltningen i vissa fall gjort överväganden om att upphandlingar i enlighet med LOU inte behövs. Enligt vår uppfattning måste kommunen kunna visa att det då är fråga om ett undantag från LOU. 2

4 I stickprovet förekommer även fall där tekniska förvaltningen brustit i dokumentation och genomförande av upphandlingar. Bland annat saknas i flera fall tydlig rangordning av leverantörer vid upphandlingar där flera leverantörer inkluderats. Därutöver har det ej säkerställts att den leverantör som anges först i rangordningen tillfrågas först inför uppdrag, likaså att eventuella avböjanden dokumenteras i enlighet med regelverket. Avsaknaden av sådan väsentlig dokumentation medför risk för tvister och domstolsprövningar. Rutinmässig intern kontroll med avseende på upphandlingsverksamheten och avtalstroheten inom tekniska området saknas. De brister som vi påvisat i stickprovsgranskningen leder oss till bedömningen att tekniska nämndens interna kontroll med avseende på upphandling är otillräcklig. 3

5 2. Inledning 2.1. Bakgrund och syfte Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kävlinge kommun genomfört en granskning av upphandlingsverksamheten inom tekniska nämnden. Granskningen ska utgöra ett underlag för kommunens revisorer att uttala sig om huruvida upphandlingar sker i enlighet med LOU. Granskningen avser belysa överväganden inför upphandling, utvärdera om genomförandet sker i enlighet med lagstiftning och interna riktlinjer samt bedöma den interna kontrollen av upphandlingsverksamheten Revisionsfrågor Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Vilka överväganden görs inför upphandling? Följer tekniska nämnden lagen om offentlig upphandling? Finns policy/riktlinjer för hur upphandlingar ska hanteras inom kommunen? Vilket stöd har verksamheten för att genomföra upphandlingar? o Hur ser organisationen ut? o Finns ett vedertaget IT-stöd? o Sker utbildningsinsatser o.dyl.? Kartlägg och bedöm nämndens internkontrollarbete avseende upphandling. Test av intern kontroll genom stickprov Finns erforderlig dokumentation för upphandlingar i enlighet med lagstiftningen? Kontrollera att upphandlingar genomförts när så är påbjudet. Kontrollera översiktligt att upphandlingarna följer regelverket Revisionskriterier Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Kävlinge kommuns interna riktlinjer: Inköpspolicy Rutinbeskrivningar 2.4. Metod och avgränsning Dokumentstudie avseende riktlinjer och normer utförts. Intervjuer har genomförts med förvaltningschef och ansvariga för upphandling inom tekniska nämndens område samt utredare tillika upphandlingssamordnare i kommunen. Kontroll av regelefterlevnad och följsamhet gentemot avtal avseende upphandlingar har skett genom stickprov. 4

6 Granskningen avgränsas till tekniska nämndens område. Stickproven har valts ut från leverantörsreskontran i ekonomisystemet. Sammantaget har 16 av Miljö & Tekniks största leverantörer under 2010 och 2011 (t.o.m. maj 2011) valts ut för stickprovet. För de utvalda leverantörerna i stickprovet har upphandlingsförfarandet granskats och eventuella brister i förfarandet påtalas i rapporten. Genomgång av väsentliga dokument (t.ex. annons, förfrågningsunderlag, anbud, öppningsprotokoll, anbudsprövning, tilldelningsbeslut och avtal) har genomförts i syfte att bedöma upphandlingsförfarandet. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 5

7 3. Regelverk och lagstiftning 3.1. Lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. Lagstiftningen och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större förändringarna trädde i kraft dels den 1 januari 2008 och dels den 15 juli Förändringarna som trädde i kraft den 1 januari 2008 avsåg framförallt hur upphandling av ramavtal ska ske. De viktigaste förändringarna i LOU från den 15 juli 2010 berör sanktionsmöjligheterna i form av att avtal kan ogiltigförklaras. Vidare ges Konkurrensverket möjligheter att driva rättsprocesser avseende framförallt otillåtna direktupphandlingar. Detta utan att det finns en målsägare i form av en annan leverantör som ansökt om överprövning eller på annat sätt anmält ett, i deras tycke, oriktigt förfarande. Upphandlande myndigheter använder sig ofta av ramavtal. Med ramavtal avses enligt 5 kap. LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Ett ramavtal kan avse varor, tjänster eller byggentreprenader. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid (3 kap. 13 LOU). Reglerna i LOU beträffande ramavtal gäller för upphandlingar såväl över som under tröskelvärdena. Ramavtalets löptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl (5 kap. 3 LOU). Särskilda skäl kan utgöras av t.ex. ett avgränsat projekt som beräknas pågå något längre tid än fyra år och som inte har någon naturlig fortsättning när projektet avslutats. Ett annat skäl kan vara att upphandlingen medför stora investeringar för leverantören som ska skrivas av under avtalstiden. I den proposition som föregick 2010 års ändringar upphandlingslagstiftningen anges att det bör krävas att ett ramavtal med flera leverantörer och som innehåller samtliga villkor för tilldelning av kontrakt som bygger på ramavtalet genom en rangordning eller i övrigt genom utformningen av innehållet i ramavtalet tillhandahåller objektiva grunder för att fastställa i vilken ordning leverantörerna skall ha möjlighet att leverera. Ändringarna som trädde i kraft den 15 juli 2010 i upphandlingslagstiftningen rör främst överprövningsprocessen i upphandlingsmål. Bland annat införs en så kallad avtalsspärr, som innebär att det är förbjudet för en upphandlande myndighet och enhet att ingå avtal direkt efter ett tilldelningsbeslut. Vidare ersätts begreppet lågt värde med en fast beloppsgräns som anges i lagtexten motsvarande 15 procent av tröskelvärdet. Det innebär att direktupphandling kan ske till ett värde om cirka kronor, räknat över hela avtalsperioden. Det blir även möjligt att ogiltigförklara upphandlingskontrakt som ingåtts i strid med lagen. En helt ny sanktion införs, upphandlingsskadeavgift, som kan dömas ut av en förvaltningsdomstol efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlingsskadeavgiften (17 kap. 4 LOU) får inte utgöra mer än 10 procent av kontraktsvärdet eller högst 10 miljoner kronor Kommunens inköpspolicy Kävlinge kommuns inköpspolicy antogs i augusti Ansvaret för policyn åvilar kommunens ekonomichef. I syfte att nå inköpsfunktionens målsättning ska organisationen enligt inköpspolicyn ha följande förhållningssätt: Att avgöra upphandlingsärenden/inköp med utgångspunkt från vad som är långsiktigt förmånligast för kommunen. Att upprätta ramavtal genom bred förankring hos de berörda 6

8 Att upphandling/inköp ska ske med nyttjande av teknisk, juridisk och kommersiell kompetens. Att samordna ansvar för uppföljning, utveckling, information och kontroll av inköpsverksamheten genom kommunens inköpssamordnare. Att skapa lättillgängliga, pedagogiska och aktuella mallar och instruktioner för olika delar i den inköpsadministrativa processen. Att avtal och andra upphandlingsdokument finns tillgängliga på kommunens intranät. Kävlinge kommun har ett samarbetsavtal med Lunds kommun genom dess upphandlingsenhet, vilket syftar till att samordna inköpen kring de varu- och tjänstegrupper där ramavtal bör tecknas. Inköpspolicyn fastställer att den interna inköpsfunktionen, vilken fungerar som formell länk mellan Lunds kommuns upphandlingsenhet och kommunens inköpare, utgörs av en inköpsgrupp omfattande en person från respektive förvaltningsdel. Samordningsansvaret ligger enligt uppgift efter omorganisation på kanslichefen. I detta avseende är policyn inte uppdaterad. Vidare ansvarar respektive verksamhet för upphandlingsförfarandet vid förvaltningsspecifika upphandlingar. Kommunens inköpsgrupp ska dock bistå med råd och synpunkter. Inköpspolicyn fastställer att inköpsgruppen svarar för att informera förvaltningar om pågående upphandlingar och gällande inköpsavtal. Vidare ska inköpsgruppen samordna kommungemensamma upphandlingar där Lunds kommun ej deltar, samt bistå med råd och synpunkter vid förvaltningsspecifika upphandlingar. Det ska avsättas tillräckligt med personella och ekonomiska resurser för att sprida kunskap och information och för att skapa samordning inom olika inköpsområden. Iakttagelser och kommentarer Vi har noterat att ansvarsfördelningen kring upphandlingsverksamheten är delvis otydlig. I inköpspolicyn används begrepp som inköpsfunktion och inköpare utan närmare specifikation, vilket gör fördelningen otydlig. Inköpsgruppen har också ett ansvar för råd och stöd enligt policyn. Vidare saknas det ett uttryckligt ansvar för uppföljning och kontroll av avtalstrohet och regelefterlevnad. Därutöver specificeras inte huruvida de interna reglerna i inköpspolicyn avser kommunens egna upphandlingar eller upphandlingar som görs i samverkan med Lunds kommuns upphandlingsenhet. Slutligen framgår inte vem som svarar för att policyn efterlevs. Vi rekommenderar Kävlinge kommun att revidera sin inköpspolicy för att tydliggöra hur ansvaret för olika moment i upphandlingsverksamheten ska fördelas. 7

9 4. Organisation och genomförande 4.1. Kommunens upphandlingsverksamhet Den centrala upphandlingsfunktionen i Kävlinge kommun utgörs av en samordnare som ansvarar för att samordna inköpsgruppen samt bistå med råd och stöd till de förvaltningar som efterfrågar det i sina upphandlingar. Samordningstjänsten utgör i nuläget 20 % av en heltidstjänst. I budgeten för 2012 har kommunfullmäktige den 13 juni 2011 fattat beslut om att avsätta kronor för en heltidsanställd inköpssamordnare. Den intervjuade samordnaren upplever att förvaltningarnas efterfrågan på hjälp och stöd i upphandlingar ökar. Från Miljö & Tekniks sida är efterfrågan dock relativt liten då deras upphandlingar ofta enligt uppgift kräver specifik sakkompetens. Inköpsgruppen består av en person per förvaltning som har som huvuduppgift att i upphandlingar med Lunds kommuns upphandlingsenhet fungera som kontaktperson gentemot sina förvaltningar. Från Miljö & Tekniks sida deltar fastighetschefen i gruppen. Skriftliga anvisningar eller instruktioner för inköpsgruppen saknas. Det förs inga minnesanteckningar från gruppens sammanträden. Vid intervju framkommer att gruppen endast sammanträdde en gång under 2010 och ännu inte har sammanträtt under 2011, vilket uppges bero på tidsbrist och personalomsättning. Därutöver uppger de intervjuade att inköpsgruppens roll anses vara otydlig. Iakttagelser och kommentarer Kävlinge kommuns upphandlingsorganisation synes vara relativt svag med en 20 % samordningstjänst avsedd gentemot Lunds kommun och en inköpsgrupp som sammanträder med allt för långa tidsintervaller. Vi rekommenderar kommunen att Tydliggöra inköpsgruppens roll genom instruktioner eller motsvarande Bemanna inköpsgruppen med relevant personal Ta fram rutiner för uppföljning av inköpsgruppens arbete Vår bedömning är att kommunens upphandlingsorganisation fungerar tillfredställande med avseende på samverkan med Lunds kommuns upphandlingsenhet. Vid förvaltningsspecifika upphandlingar brister dock organisationen i att säkerställa upphandlingsförfarandens regelefterlevnad. I Miljö & Tekniks fall utgör de gemensamma upphandlingarna en relativt liten del av förvaltningens totala upphandlingar, varför vi anser det angeläget för kommunen att stärka den interna upphandlingsorganisationen och kontrollen av densamma Samverkan med Lunds upphandlingsenhet Samverkansavtalet mellan Kävlinge kommun och Lunds kommuns upphandlingsenhet gäller från den 1 juni 2009 och löper tills vidare med sex månaders ömsesidig uppsägningstid. I enlighet med avtalet förvaltar Lunds kommuns upphandlingsenhet gemensamma ramavtal för Kävlinge kommuns räkning och Kävlinge kommun förväntas delta i alla gemensamma ramavtalsupphandlingar som Lunds kommuns upphandlingsenhet erbjuder. Ett avböjande ska vara godkänt av respektive förvaltningschef. I förvaltningen ingår bland annat bevakning av avtal, administration av förlängning av avtal samt förhandlingar och förändringar i avtal. I upphandlingssamarbetet med Lunds kommuns upphandlingsenhet ingår ett flertal kommuner. Vid kommungemensamma upphandlingar kan samarbetet möjliggöra fördelaktiga avtal. Vidare ger samverkansavtalet upphov till resursbesparingar för Kävlinge kommun med avse- 8

10 ende på utgifter för eventuella överklaganden i samband med gemensamma upphandlingar, då dessa enligt avtalet handhas av Lunds kommun. För de tjänster som ingår i samverkansavtalet ersätter Kävlinge kommun Lunds kommun med ett halvt prisbasbelopp per år samt 1 % av de belopp som Kävlinge kommun avropar från upphandlade ramavtal. Denna bonus utbetalas av leverantörerna, vilka inkluderar bonusen i det pris som faktureras Kävlinge kommun. De personer som intervjuats i samband med denna granskning anser att samarbetet med Lunds kommuns upphandlingsenhet fungerar väl. Kävlinge kommun avstår enligt uppgift endast i enstaka fall från att delta i de upphandlingar som genomförs av Lunds kommuns upphandlingsenhet, men närmare uppgifter på hur stor andel av Lunds kommuns avtal som Kävlinge kommun är delaktig i saknas. De intervjuade anser att Kävlinge kommun har möjlighet initiera upphandlingar vid behov och Lunds kommuns upphandlingsenhet upplevs vara tillgängliga för kontakt. Det framkommer dock att Lunds kommuns upphandlingsenhet har meddelat att de inte har kapacitet att bistå med råd och stöd till Kävlinge kommuns förvaltningsspecifika upphandlingar. Iakttagelser och kommentarer Det ersättningssystem som fastställs i samarbetsavtalet mellan Lunds kommun och Kävlinge kommun, enligt vilket leverantörerna står för den faktiska utbetalningen av avtalets rörliga ersättningsdel, försvårar för Kävlinge kommun att följa upp ersättningens omfattning. Enligt uppgift genomför kommunen ingen sådan uppföljning, vilket i praktiken innebär att kommunen saknar kännedom om till vilken kostnad upphandlingstjänsten från Lunds kommun köps in. Därför kan Kävlinge kommun inte väga samverkansavtalets för- och nackdelar mot varandra. Vi rekommenderar att Kävlinge kommun gör en analys av hur stora avrop som sker gentemot de ramavtal som upphandlats av Lunds kommuns upphandlingsenhet för att kunna beräkna kostnaden av samverkansavtalet. Vår bedömning, vid granskningstillfället, är att kommunens upphandlingsstöd kan utvecklas i betydande utsträckning. Bedömningen grundar sig på att Lunds kommuns upphandlingsenhet inte har möjlighet att bistå med råd och stöd. Vidare är kommunens inköpsgrupp, som enligt inköpspolicyn ansvarar för att bistå med råd och synpunkter på kommunens egna upphandlingar, tämligen inaktiv vilket resulterar i att kommunens beställare har begränsade möjligheter att erhålla hjälp vid upphandlingar Tekniska nämndens upphandlingar Då tekniska nämndens upphandlingar enligt uppgift kräver specifik sakkunskap inom tekniska området söker förvaltningen sällan stöd hos kommunens centrala upphandlingsfunktion. De tjänstemän på Miljö & Teknik som intervjuats i samband med granskningen uppger att förvaltningen däremot har ett ramavtal med konsulter som bistår med stöd i upphandlingar. Vidare konsulterar förvaltningen emellanåt SKL och Lunds kommuns upphandlingsenhet vid frågor beträffande upphandlingar. De intervjuade påpekar även att man inom förvaltningen utnyttjar varandras kunskaper och försöker gå de utbildningar som finns tillgängliga. Varje teknikområde inom Miljö & Teknik har sina egna upphandlingsmallar. De intervjuade ser inget behov av kommungemensamma mallar då tekniska nämndens område skiljer sig från resten av kommunens. Enligt uppgift strävar de tjänstemän som utför upphandlingarna efter att anpassa upphandlingsförfarandet efter upphandlingens omfattning. De intervjuade uppger att överprövningar är ovanliga inom förvaltningens upphandlingar. På fastighetssidan är överprövningarna något fler då entreprenaderna inom det området avser större belopp. 9

11 Miljö & Teknik avropar enligt uppgift från enstaka ramavtal som upphandlats av Lunds upphandlingsenhet. Dessa avtal är få men rör stora belopp då de främst gäller el och drivmedel. Vidare uppger de intervjuade att förvaltningen emellanåt genomför kvalitetskontroller av genomförda upphandlingar. Dessa utförs främst där man anser att skäl till extra kontroll finns. Ingen dokumentation förs kring dessa kontroller. Kontroller av avtalstrohet görs ej. Förvaltningens egna avtalssystem är manuellt; avtalen förvaras i pärmar. Enligt uppgift sker samarbetet mellan dem som genomför upphandlingar så pass tätt att man ej anser sig vara i behov av tydligare uppföljning. De intervjuade ser dock risker med nuvarande avtalshantering då verksamheten utvidgas. Enligt de intervjuade fungerar anbudsutvärderingen inom Miljö & Teknik annorlunda sedan LOU förändrades Numera redovisas redan i förfrågningsunderlaget vilka frågor som ska ställas externa referenser samt hur svaren ska värderas. Iakttagelser och kommentarer Inom tekniska nämndens område genomförs flertalet upphandlingar i egen regi. Avsaknad av kommungemensamma mallar och IT-stöd resulterar i ett personberoende och manuellt arbete. Den manuella avtalshantering som tillämpas inom förvaltningen synes fungera väl i nuläget men innebär en överhängande risk då verksamhet växer eller personal byts ut. Kontroll och uppföljning av avtalen försvåras då de inte är samlade i en databas. Vi rekommenderar förvaltningen att dokumentera genomförda kontroller som en del i den fortlöpande interna kontrollen. Vi bedömer det som positivt att förvaltningen har utvecklat upphandlingsmallar som är anpassade till respektive verksamhet. Detta främjar att upphandlingsförfaranden utförs på ett korrekt sätt Intern kontroll med avseende på upphandlingsverksamheten Under 2010 genomförde kommunkansliet en kontroll av kommunens avtalstrohet. Rapporten påtalade vissa felaktigheter i avrop mot ramavtal, vilka förklarades av bristfällig information och kunskap kring kommunens befintliga avtal. De befintliga ramavtal som upphandlats i samarbete med Lunds kommuns upphandlingsenhet dokumenteras i avtalsdatabasen INKA, vilken har en funktion som gör användaren uppmärksam på avtal som nyligen lagts in. Kommunkansliets återrapportering kring avtalstrohet påpekade dock att informationen om befintliga avtal är svårtillgänglig då sökmotorn i kommunens ramavtalssystem, vilket handhas av Lunds kommun, anses vara komplicerad. Kävlinge kommuns egna avtal finns heller inte i avtalsdatabasen INKA. Vissa avtal, oftast kommunövergripande, som enbart avser Kävlinge kommun finns enligt uppgift samlade på det gemensamma nätverket. Det saknas i nuläget ett heltäckande system som styr in beställaren på befintliga avtal. Beställarens kännedom om dessa avtal är istället beroende av att informationen kring avtal kommuniceras i organisationen. Enligt uppgift har inköpssamordnaren förordat ett ärendeoch dokumenthanteringssystem för att förbättra informationen kring befintliga avtal. En intern kontroll med avseende på konsultupphandlingar genomfördes också under Denna konstaterade att en del av de konsulttjänster som används inom kommunen borde ha upphandlats då kommunens totala inköpsbelopp av dessa tjänster överstigit gränsvärdet för direktupphandling. Orsaken till att tjänsterna inte upphandlats bedöms vara att de enskilda enheternas behov inte överstiger gränsvärdet och att dessa enheter har svårt att se kommunens totala behov av tjänsterna i fråga. 10

12 Vidare påtalas i återrapporteringarna kring kommunens avtalstrohet och upphandling av konsulttjänster behovet av en intern utbildningsinsats för kommunens beställare. Av kommunens tjänsteskrivelse framgår att antalet anställda som har referensnummer (ID-nr) i fakturaportalen och därmed får utföra beställning av varor och tjänster uppgår till ca 700. Vid granskningen angav kommunen att 90 personer har attesträttigheter i ekonomisystemet. Utbildningar i upphandling tillhandahålls emellanåt av kommunalförbundet samt SKL. En del av kommunens förvaltningar brukar delta i dessa utbildningar på rekommendation av inköpssamordnaren, men kommunen tillhandahåller ingen egen intern utbildning i upphandling. Detta uppges bero främst på tidsbrist. Information om gällande upphandlingslagstiftning tillhandahålls genom en upphandlingssida i avtalsdatabasen INKA. Iakttagelser och kommentarer: Vår bedömning är att det föreligger behov av ökad intern kontroll av kommunens upphandlingar samt en förstärkt upphandlingsorganisation. Bristerna som påtalats i ovan redovisade återrapporteringar har även påträffats i denna granskning. Den stickprovsgranskning som utförts, och som redovisas i kommande avsnitt, belyser att antal brister som leder oss till bedömningen att den interna kontrollen med avseende på upphandling ej är tillräcklig. Ansvaret för kontroll av avtalstrohet såväl som kvaliteten i genomförda upphandlingar bör fastslås i kommunens inköpsriktlinjer. Förslagsvis skulle ansvaret för kontroll av de upphandlingar som Kävlinge kommun gör utanför samverkan med Lunds kommun kunna tilldelas inköpsgruppen. För att minska risken för bristande avtalstrohet bör det säkerställas att informationen om kommunens befintliga avtal når ut till kommunens samtliga beställare. Kommunen bör därför överväga att köpa in sådant IT-stöd som är kopplat till ekonomisystem och fakturahantering i syfte att kontrollera beställningar mot avtal. Kontroll och uppföljning av avtalen försvåras då avtalen inte är samlade i en databas. För att stärka kommunens regelefterlevnad är det viktigt att kommunen utvecklar och säkerställer beställarnas kompetens i upphandlingsfrågor. Detta gäller särskilt då kommunen har en decentraliserad beställarorganisation. Beträffande tekniska området sker en stor del av förvaltningens upphandlingar utanför samverkan med Lunds kommun och utan råd och stöd från kommunen, vilket gör upphandlingsverksamheten beroende av beställarnas kompetens. Det är därmed angeläget att kvalitetssäkringar genomförs. Av stickprovsgranskningen framgår att Miljö & Teknik i ett par fall har undvikit upphandling med hänvisning till att ett upphandlingsförfarande är för komplicerat eller riskerar att bryta kontinuiteten med entreprenören. Det bör här påpekas att de nya sanktionsmöjligheterna som infördes i samband med den senaste förändringen i LOU kan resultera i höga kostnader vid regelbrott. LOU ger inte utrymme för denna typ av bedömningar utan besvär med upphandlingsprocessen måste ställas i relation till eventuella kostnader för skadestånd. En brist som påträffats i upprepade fall vid stickprovsgranskningen är otydlig rangordning av leverantörer. Vid upphandlingar som inkluderar flera leverantörer kräver gällande regelverk att dessa rangordnas tydligt i tilldelningsbeskedet. Därefter ska nr 1 i rangordningen alltid tillfrågas först inför uppdrag. Avvikelse från rangordningen ska dokumenteras skriftligen, där leverantör med rangordning 1 ska godkänna att nästa leverantör tillfrågas. I de granskade fallen finns ingen sådan dokumentation utan de intervjuade uppger att leverantörerna tillfrågats per telefon. Vidare har vi i stickprovsgranskningen noterat att de värderingskriterier som inte rör pris har värderats lika i flera anbudsutvärderingar, utan dokumentation kring värderingarna. Detta synes i praktiken innebära att priset är styrande. Det är med detta otydligt hur mycket andra kriterier spelar in i anbudsutvärderingen och därmed hur väl vinnande anbud stämmer överens med förfrågan. 11

13 5. Stickprov Beloppen som anges nedan är hämtade från kommunens centrala ekonomisystem och anger den totala summa som respektive leverantör fakturerat tekniska nämnden under givet år. För 2011 anges det sammanlagda belopp som fakturerats t.o.m. 10 maj Annehälls maskinstation total kostnad total kostnad Kommunen upphandlade 2007 ett ramavtal med Annehälls maskinstation avseende slamhantering. Vid upphandling 2010 slöts ett nytt ramavtal med leverantören. Annehälls maskinstations anbud antogs då som nummer 1 av 3. I det underlag som presenterats saknade Annehälls maskinstations vinnande anbud vid upphandlingen 2007 företagsnamn och organisationsnummer. Avsaknad av sådana uppgifter försvårar möjligheten att göra kontroller av företaget. EBmetoden AB total kostnad total kostnad Kommunen har efter direktupphandling slutit avtal med EBmetoden avseende energibesparande injustering av värmesystem. Avtalen gäller ett flertal beställningar av arbeten i olika kommunala fastigheter. Enligt uppgift har leverantören patent på sin metod. Trots att leverantören har patent på sin metod måste upphandlaren kunna visa att endast denna leverantör uppfyller upphandlarens krav. Kraven som ställs i 4 kap. 5 LOU innebär att den upphandlande myndigheten måste kunna visa att enbart en leverantör kan tillhandahålla varan eller tjänsten. I normalfallet ska upphandlande myndighet genom en upphandling visa att det inte finns någon konkurrens, därefter kan ett s.k. selektivt förfarande utan föregående annonsering inledas. ElektroCity AB total kostnad total kostnad ElektroCity AB placerades på 2:a plats i upphandlingen av elprojektering och elinstallationer som genomfördes Upphandlingen vanns av EC ElektroCentralen AB. Bolagen ingår sedan flera år tillbaka i samma koncern och samlas sedan 1 januari 2011 under det gemensamma koncernnamnet Emil Lundgren Skåne AB. De två bolagen har även efter sammanslagningen behållit separata organisationsnummer, vilket rent juridiskt innebär att de ska behandlas som olika bolag och att upphandlingens vinnare ska tillfrågas inför samtliga projekt. Den information som kommunen mottagit från Emil Lundgren Skåne AB samt de fakturor som de båda bolagen skickat visar dock på att det finns en intern samverkan och uppdragsfördelning mellan bolagen i koncernen, vilket leder oss till bedömningen att kommunen ej agerat felaktigt då man anlitat båda. 12

14 Vidare har vi noterat att de referenser som tagits hänsyn till i anbudsutvärderingen inte dokumenterats. GH måleriservice Lindbergs måleri i Lomma Stoby måleri AB total kostnad total kostnad Sedan upphandling genomförd 2009 har kommunen ett ramavtal med GH måleriservice, Lindbergs måleri i Lomma och Stoby måleri avseende måleriarbeten. Enligt anbudsutvärderingen vanns upphandlingen av GH måleriservice. I tilldelningsbeskedet anges de tre leverantörerna utan tydlig rangordning. Trots att GH måleriservice enligt utvärderingen vann upphandlingen har de andra två leverantörerna fakturerat högre belopp under den granskade perioden. Vid intervju med de tjänstemän inom förvaltningen som har upphandlingsansvar på delegation framkommer att förvaltningen har fördelat uppdragen mellan leverantörerna och inte alltid tillfrågat vinnande anbudsgivare. De intervjuade tjänstemännen är medvetna om att ett sådan förfarande inte är i enlighet med LOU. (Hejdes) Woodybutiken i Kävlinge AB total kostnad total kostnad Kommunen saknar ramavtal med Woodybutiken i Kävlinge AB. Enligt uppgift rör beloppen mindre inköp av dagligvaror. Kostnaden för kommunens sammantagna inköp från Woodybutiken är väsentligt större än vad man i kommunen varit medveten om. Då den angivna summan enbart avser kostnader som butiken fakturerat tekniska nämnden kan den totala summan för kommunen som helhet vara än högre. Noteras bör att det är det sammanlagda värdet som avgör om kommunen bör ha ramavtal. Vi bedömer att kommunen bör genomföra en upphandling och upprätta ramavtal för inköp av varorna i fråga. Jacobs glasmästeri total kostnad total kostnad Kommunen saknar ramavtal med Jacobs glasmästeri. Kostnaderna ovan avser akutreparationer. Jacobs glasmästeri är den enda leverantören i Kävlinge. Ingen upphandling har skett, vilket enligt uppgift beror på att den typen av upphandlingar är komplicerad. De intervjuade tjänstemännen inom Miljö & Teknik uppger att kostnaderna för akuta glasreparationer normalt uppgår till tkr om året. Vår bedömning är därmed att det finns skäl att upphandla ett ramavtal för tjänsten. Advokatbyrån Mauritzon AB total kostnad total kostnad

15 Kommunen saknar ramavtal med Mauritzon AB. Tekniska nämnden har under perioden anlitat bolaget till en sammantagen kostnad av kr. De tjänster som köpts från Mauritzon AB innehåller avtalsgranskning samt upprättande av avtal där juridisk kompetens behövs, exempelvis exploateringsavtal. Miljö & Teknik har ingen egen juridisk kompetens inom förvaltningen. Enligt uppgift pågår vid granskningstillfället upphandling av juristkonsulttjänster hos kommunkansliet. Mauritzon AB har anlitats i många år till en sammantagen kostnad som kraftigt överstiger tröskelvärdet för direktupphandling enligt LOU. Vid intervju framkommer att Miljö & Teknik avstått från att upphandla de juridiska konsulttjänsterna av oro för att bryta kontinuiteten, vilken anses vara av stor vikt för tjänsterna i fråga. Som i tidigare fall får detta betraktas som en otillåten direktupphandling och måste därutöver ställas i relation till eventuella kostnader för skadestånd. Nya Team i Landskrona AB total kostnad total kostnad Kommunen slöt 2010 ett avtal med Nya Team i Landskrona AB avseende en ombyggnation av en förskola till bostäder. Genomförd granskning har inte föranlett några kommentarer. Onninen AB total kostnad total kostnad Kommunen slöt i början av 2007 ett ramavtal med Onninen AB avseende leverans av rör och teknisk armatur. Ramavtalet föregicks av en upphandling i vilken tre anbud inkom, varav Onninen AB erbjöd lägst pris. Efter att ha förlängts tre gånger gick avtalet ut i februari En ny upphandling ska genomföras under 2011 och det är ännu oklart vem som blir ny leverantör. Vid intervjutillfället hade kommunen inget avtal med bolaget men handlade trots det av bolaget. Detta utgör en risk för kostsamma skadeavgifter då inköpen rör sig om stora belopp och gällande lagstiftning därmed kräver att upphandling genomförs. Enligt uppgift har därefter en ny upphandling genomförts. Eftersom en period uppstod då kommunen inte hade något upphandlad leverantör bör rutinerna för bevakning av avtal stärkas. Svenska Shell AB total kostnad Preem AB total kostnad total kostnad total kostnad Avtalet med Svenska Shell AB, vilket löper från början av 2009 och avser främst drivmedel, är upphandlat via Lunds kommuns upphandlingsenhet. Efter en förlängning som genomfördes i slutet av 2010 löper avtalet till slutet av I avtalet specificeras att stationstankning i Löddeköpinge ska göras hos Svenska Shell AB medan stationstankning i Kävlinge tätort ska göras hos Preem AB, i enlighet med rekommendation från Lunds kommuns upphandlingsenhets anbudsutvärdering. Vid intervju framkommer att driftverksamheten under Miljö & Tek- 14

16 nik köper drivmedel av både Svenska Shell AB och Preem AB beroende på verksamhetens geografiska läge. Genomförd granskning har inte föranlett några kommentarer. Tyrens AB total kostnad total kostnad Kommunen slöt genom direktupphandling avtal med Tyrens AB avseende en hastighetsöversyn i Löddeköpinge som skulle genomföras under Förfrågningsunderlaget distribuerades enligt uppgift per e-post och utvärderingen innehöll tre lika anbud. Den direktupphandling som presenterats för oss förklarar inte till fullo det fakturerade beloppet som registrerats i kommunens ekonomisystem. Kostnaden för det direktupphandlade uppdraget uppgår enligt vinnande anbud till kr. En del av diskrepansen mellan detta belopp och det sammantagna förklaras enligt uppgift av genomförandet av ett investeringsprojekt som projekterades redan 2002 men som inte genomfördes förrän under den granskade perioden. Enligt ekonomisystemet kommer dock kr av det fakturerade beloppet från driftprojekt. Vi kan notera att det överstigande beloppet är högt men saknar tillräcklig information för att bedöma om felaktigheter i förhållande till gällande lagstiftning har förekommit. Anläggning & kabel entreprenad i Malmö AB total kostnad total kostnad Anläggning & kabel entreprenad i Malmö AB anlitades efter upphandling 2010 för en anläggning av ny cykelväg. Projektet är nu avslutat. Efter anbudsutvärderingen inkom en komplettering till vinnande anbud, vilket enligt de intervjuade berodde på detaljer som inte blev tydliga förrän avtalet skulle skrivas. Enligt de intervjuade låg de andra anbuden så pass långt ifrån vinnande anbud att en inbjudan till anbudskomplettering bara hade orsakat onödigt arbete för övriga anbudsgivare. Förfrågan om anbudskomplettering riktades enbart till vinnande anbudsgivare och resterande anbudsgivare uteslöts. LOU 9 kap. 8 anger att upphandlande myndighet endast får begära att ett anbud kompletteras om det kan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. I detta fall har vi ej tillräcklig information för att göra en bedömning av huruvida sådan risk förelegat. Gunnar Nilsson entreprenad AB total kostnad total kostnad ÖMAB Örestads Markentreprenad AB total kostnad total kostnad Kommunen har sedan upphandling 2009 ett ramavtal med flera leverantörer avseende anläggnings-, schakt- och ledningsarbeten inom VA-ledningsnätet. I anbudsutvärderingen utsågs Gunnar Nilsson Entreprenad AB till vinnare av upphandlingen och ÖMAB och Skanska AB till 2:a respektive 3:a. Efter en förlängning löper ramavtalet med de tre leverantörerna till och med mars Skanska AB och ÖMAB har båda fakturerat väsentligt högre belopp än 15

17 Gunnar Nilsson entreprenad AB, vilket enligt uppgift beror på att Gunnar Nilsson entreprenad AB:s ringa storlek inte tillåter genomförande av större projekt. De intervjuade uppger dock att upphandlingsvinnaren alltid tillfrågas först inför projekt. Detta dokumenteras ej. Rangordningen av de tre leverantörerna framgår inte av tilldelningsbeskedet. Vi kan notera en mycket stor skillnad mellan det belopp som fakturerats av vinnande anbudsgivare och det som fakturerats av ÖMAB Örestads Markentreprenad AB. Då det saknas dokumentation kan inte kommunen visa att vinnande anbudsgivare tillfrågats inför projekten. Avsaknad av sådan här väsentlig dokumentation innebär en risk för tvister och domstolsprövningar. Kävlinge, den 29 augusti 2011 Jakob Smith Ernst & Young Annika Marking Ernst & Young Bilaga 1 Intervjuade personer i granskningen Helen Axelsson, utredare tillika inköpssamordnare Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef Tom Nielsen, VA-chef Mikael Anderson, gatuchef Robert Ahlberg, fastighetschef Thomas Landén, driftchef Vid intervjuerna har följande revisorer medverkat Gunvor Lind Dietmar Olbrich Helle Herrmann Petersson John Axel Persson Tore Jönsson Claes Håkansson 16

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Dokumentation av direktupphandlingar

Dokumentation av direktupphandlingar Dokumentation av direktupphandlingar Den 1 juli 2014 höjs direktupphandlingsgränsen. Samtidigt införs en utökad dokumentationsplikt som innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska dokumentera

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

5,(21,7 Erik Karlsson Vice ordförande

5,(21,7 Erik Karlsson Vice ordförande HYLTEKOMMUN SAMHÄLL~ADSKONTORET Hyltekommun 1013-03-07 Kommunrevisionen. Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige Diatient DiariepIanbetiOn Uppföljningsgranskningav upphandlingsverksamheten

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpsrutinen och köptrohet Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin C 4 Energi AB och C 4 Elnät AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44

Riktlinjer för direktupphandling. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling Godkänd av kommunfullmäktige den 24 februari 2016, 44 Riktlinjer för direktupphandling för Alingsås kommun dess bolag och förbund Den 1 juli 2014 trädde nya regler i kraft

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Upphandling i kommunala bolag

Upphandling i kommunala bolag Revisionsrapport Upphandling i kommunala bolag Halmstads kommun Januari 2009 Bo Thörn Innehållsförteckning INLEDNING 1 UPPDRAG 1 GENOMFÖRANDE 1 RESULTAT 1 KOMMUNENS RIKTLINJER 1 HALMSTADS FASTIGHETS AB

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet

Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Uppföljande granskning av upphandlingar inom fastighetsområdet Rapport nr 29/2014 Mars 2015 Susanne Hellqvist, revisor, revisionskontoret Diarienummer: REV 64:2-2014 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Upphandlingsfrågor. Krokoms kommun. 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Upphandlingsfrågor Krokoms kommun 3 september 2008 Maj-Britt Åkerström Certifierad kommunal revisor 2008-09-03 Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...4 2 Inledning...6

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812

Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Johanna Bång 2014-07-18 KS-2014/812 Upphandlingsstrateg Kommunstyrelsen Riktlinjer för direktupphandling KS-2014/812 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2015-09-14 Datum: 2015-08-28 Dnr: Sida: 2 (13) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för

Läs mer

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad

Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun avtalsefterlevnad 1 (5) Datum 2017-02-23 Diarienummer KS 2017-5 Handläggare Camilla Petersson Direkttelefon 0380-51 80 10 E-postadress Camilla.petersson@nassjo.se Kommunstyrelsen Svar på granskningsrapport om Nässjö kommun

Läs mer

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 1:06 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Inköpspolicy för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2001-11-27, 114, med ändring Gäller från 2004-12-08, 132, 2006-09-13, 121 2002-01-01 Inköpspolicy för Svedala kommun

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen

Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen 1 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Stockholms universitet (SU) granskat intern styrning och kontroll i upphandlings-

Läs mer

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet

Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av tekniska nämndens upphandlingsverksamhet Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor 2011-09-20 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning 4 2.1

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Uppföljning av Granskning av Upphandlingar Hallstahammars kommun Utarbetad av PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas sammanträde 2013-01-22. Granskningen

Läs mer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer

Inköps- och upphandlingsriktlinjer Inköps- och upphandlingsriktlinjer Antagen av kommunstyrelsen/2016-11-08 2 (8) Innehållsförteckning 1 Riktlinjer för Inköp och upphandling... 3 1.1 Inköp och upphandlingar... 3 1.2 Behöriga beställare...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 1 (8) Universitetsledningens kansli Leif Petersson 2003-10-07 RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING VID UPPSALA UNIVERSITET 2 (8) Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 1.2 Affärsmässighet

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson

Tranås kommun. Granskning av upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Granskning av upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 april 2009 Lisa Åberg och Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund, syfte och metod 1 2. Regler om offentlig upphandling 1 2.1 Upphandlingsformerna 2

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande. Konkurrensverket, Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-03-04 101/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Granskning av inköp och upphandlingar

Granskning av inköp och upphandlingar Granskning av inköp och upphandlingar Ekerö kommun Lotta Ricklander Januari 2012 2012-01-18 Lotta Ricklander Projektledare Anders Hägg Uppdragsansvarig Innehållsförteckning Inköp och upphandling Sammanfattning

Läs mer

Eda kommun köp av maskintjänster m.m.

Eda kommun köp av maskintjänster m.m. KKV1044, v1.1, 2015-06-25 BESLUT 2015-09-02 Dnr 738/2014 1 (7) Eda kommun Box 66 673 22 Charlottenberg Eda kommun köp av maskintjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Eda kommun har brutit mot 15 kap. 4

Läs mer

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning vid genomförandet av direktupphandlingar vid Högskolan Dalarna Bilaga 2 till dokumentet Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr:

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem

Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Granskning av upphandling, inköp och avrop mot ramavtal Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport Avtalstrohet

Revisionsrapport Avtalstrohet www.pwc.se Revisionsrapport Helena Carlson Avtalstrohet Ljusdal Energi AB Innehållsförteckning 1. Bakgrund och uppdrag... 1 1.1. Syfte och revisionsfråga... 1 1.2. Avgränsning...2 1.2.1. Kommunala bolag...2

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S. Hemström Föredragande DOM 2012-10-03 Meddelad i Falun Mål nr 285-12 1 SÖKANDE Sebastian Hugo, 730403-5053, med firma Hugo Buss Målaregatan 10 784 33 Borlänge MOTPART Borlänge kommun 781 81 Borlänge

Läs mer

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden

Ärende: Ärende 9 Dnr Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar. Utbildningsnämnden Malmö stad Utbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2012-12-05 Vår referens Ann Andersson Direkttelefon 040-34 30 18 Tjänsteutlåtande Ärende: Ärende 9 Dnr 2012-587 Förslag till yttrande: Granskning av upphandlingar

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun 2012-02-02 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens nämnder 1. Syfte och mål Syftet med dessa riktlinjer är att skapa en enhetlig hantering av upphandlingsärenden

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandlingsgränsen är: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 534 890 kronor, dvs. högst 28 procent av tröskelvärdet som är 1 910 323 kronor.

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY INKÖPS- OCH UPPHANDLINGS- POLICY Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2017-02-23 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För eventuell uppföljning och tidplan ansvarar: Upphandlingsenheten Dokumentet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Revisionsrapport Granskning upphandling

Revisionsrapport Granskning upphandling s revisorer Kmunstyrelsen För känned: Kmunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genfört en granskning av rutinerna för upphandling. Revisionen hemställer att kmunstyrelsen lämnar

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingsverksamheten

Riktlinjer för upphandlingsverksamheten Riktlinjer för upphandlingsverksamheten Fastställd av kommunstyrelsen 1 juni 2009, 74 Reviderad av kommunstyrelsen den 9 augusti 2011, 95 Reviderad av kommunstyrelsen den 2 december 2014, 171 Riktlinjer

Läs mer

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN

INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN INKÖPSPOLICY FÖR HÖÖRS KOMMUN Inköpspolicy för Höörs kommun anger de riktlinjer som under iakttagande av gällande författningsbestämmelser om offentlig upphandling mm gäller för kommunens inköpsverksamhet.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2012. Ystads kommun. Granskning av upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2012. Ystads kommun. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna december 2012 Ystads kommun Granskning av upphandlingsverksamheten Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Eslövs komm-un. -b0-2? cr-b - Iii ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do. Granskni.ng.av kommunens upphandlingsverksamhet 201 45-12

Eslövs komm-un. -b0-2? cr-b - Iii ERNST &YOUNG Qualityln Everything We Do. Granskni.ng.av kommunens upphandlingsverksamhet 201 45-12 ESLÖVS KOMMUN Vård och Omsorg 201 45-12 Revisionarapport GgnomfOro på uporag av rgvvsoretna Jurii 2013 Dnr Eslövs komm-un c5",tviellisiject}s - -b0-2? cr-b - cd :CCID, P

Läs mer

Granskning av direktupphandling

Granskning av direktupphandling www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av direktupphandling Rebecca Lindström Carl-Magnus Stenehav Bo Thörn Region Halland Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 2.1. BAKGRUND 2 2.2. REVISIONSFRÅGA

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Kommunrevisionen 2011-03-04. På vårt uppdrag har Ernst & Young AB granskat upphandhngar inom samhällabyggnadsnämndens

Kommunrevisionen 2011-03-04. På vårt uppdrag har Ernst & Young AB granskat upphandhngar inom samhällabyggnadsnämndens HYLTE Kommunrevisionen 2011-03-04 Samhällsbyggnadsnämnden(SBN) Kopia till Kommunstyreisen för könnedom Granakning av upphandlingar 4114 4avr `ner På vårt uppdrag har Ernst & Young AB granskat upphandhngar

Läs mer

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling

Stockholm stads riktlinjer för direktupphandling Kommunstyrelsen Riktlinjer Sida 1 (5) Riktlinjerna gäller från och med den 1 juli 2014. Inledning Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2007 att i stadens regler för ekonomisk förvaltning införa ett

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013. Ystads kommun. Granskning av avtalshantering

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013. Ystads kommun. Granskning av avtalshantering Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2013 Ystads kommun Granskning av avtalshantering Innehåll Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund och syfte... 4 1.2. Revisionsfrågor...

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) KKV1039, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2014-06-26 Dnr 457/2014 1 (6) Förvaltningsrätten i Härnösand Box 314 871 27 Härnösand Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift

Ansökan om upphandlingsskadeavgift 2017-11-09 Dnr 567/2017 1 (7) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Södertälje kommun, 151 89 Södertälje

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) 2017-01-25 Dnr 45/2017 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Karolinska Universitetssjukhuset, 141

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet

Upphandling/Inköp. Nya regler som styr vår verksamhet Upphandling/Inköp Nya regler som styr vår verksamhet Beräkna värde Köp en gång Totalt per räkenskapsår, av samtliga leverantörer av lika slag inom hela myndigheten, inklusive optioner Ramavtal Total under

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN

RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN RIKTLINJER FÖR UPPHANDLING OCH INKÖP I HÖÖRS KOMUN Inköpspolicy 1. UPPHANDLINGSPROCESSEN Enligt Höörs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar Kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps-

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer