Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Granskning av upphandling, inköp och avrop mot ramavtal

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgränsning Regelverk och lagstiftning Lagen om offentlig upphandling Uddevallahems upphandlingspolicy samt inköps- och upphandlingsinstruktion Uddevallahems och Ljungskilehems attestinstruktioner Stiftelsernas upphandlings- och inköpsverksamhet Organisation och genomförande Uppföljning av upphandlingar och inköp Stickprovsgranskning Kontroll av ett urval annonserade upphandlingar Kontroll av attest av ett urval leverantörsfakturor Bilaga 1. Källförteckning Bilaga 2. Resultatredovisning: Stickprovsgranskning avseende leverantörsfakturor

3 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Bostadsstiftelsen Uddevallahem och Stiftelsen Ljungskilehem granskat stiftelsernas upphandlings- och inköpsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att belysa och bedöma den interna kontrollen samt att utreda hur upphandlingar, inköp och avrop mot ramavtal hanteras i förhållande till lagstiftning och interna riktlinjer. De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att stiftelsernas upphandlingsverksamhet formellt sett styrs utifrån Uddevallahems upphandlingspolicy samt inköps- och upphandlingsinstruktion. Uddevallahem genomför Ljungskilehems upphandlingar efter behov. Inköps- och upphandlingsinstruktionen hänvisar till inaktuell lagstiftning och policy men ett utkast till ny instruktion föreligger. Merparten av upphandlingarna sker inom förvaltningsavdelningen, där upphandlarna emellanåt deltar i externa utbildningar. Upphandlingarna sköts utifrån vissa mallar. Avtal förvaras digitalt samt i arkivet. Information om gällande avtal publiceras på Uddevallahems intranät. Därtill samverkar Uddevallahem i så stor utsträckning som möjligt med andra bostadsbolag/-stiftelser och nyttjar, där det är möjligt, ramavtal som upphandlats av HBV, SKL Kommentus samt Uddevalla kommun. Vår sammanfattande bedömning utifrån de ställda revisionsfrågorna är att Uddevallahems organisation för upphandlingar och inköp skapar förutsättningar för en god styrning avseende upphandlingar. Upphandlingar genomförs av en begränsad grupp anställda och kontrolleras i samtliga fall av förvaltningschefen. Avropsbehörig personal informeras om sina skyldigheter genom en blankett där avroparens beloppsgräns definieras och som ska fyllas av såväl avropare som chef. Upphandlingspolicyn samt inköps- och upphandlingsinstruktionen bör dock justeras i syfte att tydliggöra vad som gäller för direktupphandlingar enligt LOU samt kompletteras med stiftelsernas egna direktiv kring hur direktupphandlingar ska genomföras för att säkerställa att affärsmässighet och de grundläggande EU-rättsliga principerna beaktas. Vidare riskerar Ljungskilehems direktupphandling av tjänster från Uddevallahem att överstiga lagstadgad beloppsgräns för direktupphandling om inte en ny samverkansform etableras under innevarande år. Eftersom upphandlingsverksamheten är ett komplext område med ett strikt regelverk anser vi att stiftelserna bör utöka sin interna kontroll av verksamheten inom detta område. Avsaknaden av en avtalsdatabas höjer riskerna i avtalshanteringen och det är därmed viktigt att avtalstroheten kontrolleras och att ändamålsenlig avtalsbevakning säkerställs. Den interna kontrollen avseende attest av leverantörsfakturor bedöms, utifrån genomförd stickprovskontroll, vara god. Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: Inköps- och upphandlingsinstruktionen samt upphandlingspolicyn bör i vissa delar omformuleras för att tydliggöra vilka gränsvärden som gäller för direktupphandling. Upphandlingspolicyn bör kompletteras med riktlinjer för direktupphandling. Stiftelserna bör prioritera att under året finna en samverkanslösning som är hållbar och som inte riskerar att strida mot LOU. Stiftelserna bör säkerställa att deras upphandlare får kontinuerlig kompetensutveckling på upphandlingsområdet. Införandet av en avtalsdatabas bör enligt vår bedömning övervägas. Uppföljningar bör göras gentemot leverantörsreskontra i syfte att kontrollera att det inte förekommer otillåtna direktupphandlingar, att avtalstroheten är tillfredsställande och att stiftelserna har ramavtal där det behövs. Vi rekommenderar stiftelserna att säkerställa att det framgår vem som svarat för de olika kontrollmomenten vid attest av leverantörsfakturor. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund De kommunala stiftelserna omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) och är egna upphandlande enheter. De har skyldighet att upphandla de varor och tjänster de konsumerar. Av LOU framgår vad som gäller vid köp av olika typer av varor och tjänster. Stiftelserna gör årligen ett stort antal inköp från många olika leverantörer och den totala inköpsvolymen är betydande. Det är därför av stor vikt att stiftelserna har utvecklade rutiner för hur upphandlingar ska genomföras, dokumenteras och följas upp. Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Bostadsstiftelsen Uddevallahem och Stiftelsen Ljungskilehem genomfört en granskning av stiftelsernas upphandlings- och inköpsverksamhet. Denna granskning är en del i revisorernas årliga granskning av stiftelsernas styrelser och ska utgöra grund för revisorernas uttalande i frågan om ansvarsfrihet Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att belysa och bedöma den interna kontrollen samt att utreda hur upphandlingar, inköp och avrop mot ramavtal hanteras i förhållande till lagstiftning och interna riktlinjer. Granskningen avser Bostadsstiftelsen Uddevallahem samordnad med Stiftelsen Ljungskilehem (i rapporten kallade Uddevallahem och Ljungskilehem) Revisionsfrågor Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Har stiftelserna säkerställt en tydlig styrning för upphandling och inköp genom exempelvis dokumenterade och kända policys och riktlinjer för upphandling och inköp? Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? Finns en ändamålsenlig avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal, även ramavtal, finns för väsentliga inköpsområden? Sker upphandlingar i enlighet med lagkraven och med hänsyn till affärsmässighet och konkurrens? Finns nyckelkontroller som säkerställer en god intern kontroll vad gäller upphandling och inköp? Genomförs kontrollerna på avsett sätt? Följer man attestkedjan vid inköp? 2.4. Revisionskriterier I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Stiftelsernas interna riktlinjer: Upphandlingspolicy Anvisningar/rutinbeskrivningar Attestordning Revisionskriterierna beskrivs närmare i kapitel 3. 3

5 2.5. Metod och avgränsning Inledningsvis har en dokumentstudie avseende riktlinjer och rutinbeskrivningar utförts. Intervjuer har genomförts med Bostadsstiftelsen Uddevallahems vd och ekonomichef. Kontroll av regelefterlevnad vid upphandlingar och inköp har skett genom en substantiell stickprovsgranskning. Stickprovsgranskningen syftar till att ge svar på om stiftelserna genomför upphandlingar i enlighet med lagkraven och med hänsyn till affärsmässighet och konkurrens samt om interna riktlinjer och stiftelsernas delegationsordning och attestordning följs vid inköp och avrop mot ramavtal. Stickprovsgranskningen avser tre slumpvis utvalda upphandlingar samt tio genomförda inköp. För de utvalda leverantörerna i stickprovsgranskningen avseende upphandlingar har upphandlingsförfarandet granskats genom genomgång av väsentliga dokument (t.ex. annons, förfrågningsunderlag, anbud, öppningsprotokoll, anbudsprövning, tilldelningsbeslut och avtal). För de tio utvalda inköpen har attester av respektive leverantörsfaktura granskats i förhållande till attestinstruktionerna. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 4

6 3. Regelverk och lagstiftning 3.1. Lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. Lagstiftningen och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större förändringarna trädde i kraft dels den 1 januari 2008 och dels den 15 juli De viktigaste förändringarna i LOU från den 15 juli 2010 berör sanktionsmöjligheterna i form av att avtal kan ogiltigförklaras. Vidare ges Konkurrensverket möjligheter att driva rättsprocesser avseende framförallt otillåtna direktupphandlingar. Detta utan att det finns en målsägare i form av en annan leverantör som ansökt om överprövning eller på annat sätt anmält ett, i deras tycke, oriktigt förfarande. En helt ny sanktion införs, upphandlingsskadeavgift (17 kap. 4 LOU), som kan dömas ut av en förvaltningsdomstol efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlande myndigheter använder sig ofta av ramavtal. Med ramavtal avses enligt 5 kap. LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid (3 kap. 13 LOU). Ramavtalets löptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl (5 kap. 3 LOU). Ändringarna som trädde i kraft den 15 juli 2010 i upphandlingslagstiftningen rör främst överprövningsprocessen i upphandlingsmål. Bland annat införs en så kallad avtalsspärr, som innebär att det är förbjudet för en upphandlande myndighet och enhet att ingå avtal direkt efter ett tilldelningsbeslut. Vidare ersätts begreppet lågt värde med en fast beloppsgräns som anges i lagtexten motsvarande 15 procent av tröskelvärdet. Det innebär 2012 att direktupphandling kan ske till ett värde om cirka kronor, räknat över hela avtalsperioden Uddevallahems upphandlingspolicy samt inköps- och upphandlingsinstruktion Upphandlingspolicyn fastställdes av Uddevallahems styrelse den 6 februari Policyn definierar mål om att all upphandling ska genomföras med iakttagande av affärsmässighet, effektivitet, kompetens, samordning och miljökrav. I syfte att effektivisera processer ska stiftelsens egna, kommunens inköpsavdelnings och HBV:s resurser utnyttjas vad avser kompetens, upphandlingsrutiner och produkterfarenheter. Av policyn framgår att upphandling får genomföras inom varje avdelning efter budget och givna ramar. För projekt, ny- och ombyggnad gäller av styrelsen beslutad arbetsordning. Vidare definieras olika begrepp och upphandlingsförfaranden. Bl.a. anges att direktupphandling får göras vid inköp av vara eller tjänst inom ett sammanlagt årsbehov av sju prisbasbelopp. Som komplement till upphandlingspolicyn finns en inköps- och upphandlingsinstruktion daterad 9 september Ett utkast till ny instruktion har framtagits och ligger för beslut i styrelsen. Gällande instruktion syftar till att tydliggöra regler och rutiner kring inköp och upphandlingar och fastslår bl.a. följande: Ramavtal tecknas av vd, förvaltningschef eller ekonomichef. Vid nybyggnation ska upphandling alltid undertecknas av vd. Vd, förvaltningschef, ekonomichef eller den de delegerar till samt budgetansvariga är behöriga att avropa på ramavtal. Vid direktupphandlingar över två basbelopp bör skriftligt anbud från minst tre anbudsgivare införskaffas 5

7 I förslaget till ny instruktion finns motsvarande skrivningar och ansvarsfördelning. För direktupphandlingar har skrivningen ändrats till att affärsmässighet ska säkerställas, förslagsvis genom offertinhämtning från tre leverantörer. Vidare anges i både gällande instruktion och förslaget till ny instruktion att Uddevalla kommuns och HBV:s ramavtal finns att tillgå för Uddevallahem och att dessa är att betrakta som likvärdiga avtal tecknade av Uddevallahem. Tillagt till de nya instruktionerna finns även en blankett för tillstånd för avropsinköp från befintligt ramavtal samt direktupphandling som ska fyllas i med uppgifter om beställaren och vilken beloppsgräns som råder för dennes beställarbehörighet Uddevallahems och Ljungskilehems attestinstruktioner Uddevallahems attestinstruktion antogs av stiftelsens styrelse den 3 februari Ljungskilehems attestinstruktion antogs av styrelsen den 14 september Instruktionerna är i allt väsentligt lika. Enligt dessa är huvudregeln för attest att en befattningshavare har befogenhet att attestera omkostnader som konterats på kostnadsställe, avdelning, projekt eller konto för vilket han/hon ansvarar. Det anges att alla kostnader ska attesteras av minst två personer och att attesten alltid ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att i efterhand se vem som attesterat. Ekonomiavdelningen ansvarar för att underlag till utbetalningar alltid är attesterade. I attestinstruktionerna specificeras vilka beloppsgränser som gäller för respektive funktions attesträtt samt vilka kontroller som ska utföras vid olika delmoment. Exempelvis ska leverantörsfakturor före slutattest kontrolleras avseende att leverantören har F-skattesedel, att fakturan uppfyller av Uddevallahem/Ljungskilehem uppställda krav, att leverans av beställd produkt/tjänst har skett samt att fakturan överensstämmer med beställning Vår bedömning Skrivningen avseende direktupphandling i policyn bör enligt vår bedömning ändras för att bättre motsvara lagstiftningen. Gränsvärdet för direktupphandlingar utgår ifrån det tröskelvärde som gäller vid varor och tjänster, inte prisbasbeloppet, och policyn bör enligt vår bedömning utgå ifrån samma referensbelopp. Vidare specificerar lagstiftningen regler kring hur ett kontraktsvärde ska beräknas och det är enligt vår bedömning en förenkling att ange att det sammanlagda årsbehovet motsvarar ett kontraktsvärde. Värdet ska uppskattas till det totala beloppet som kan komma att betalas enligt avtalet, exempelvis ska options- och förlängningsklausuler betraktas som om de utnyttjas. Det innebär att värdet av ett ramavtal med fyra års löptid uppgår till fyra årsbehov av varan eller tjänsten. Det är vår rekommendation att skrivningen i upphandlingspolicyn samt inköps- och upphandlingsinstruktionen omformuleras för att minska risken för otillåtna direktupphandlingar. Vad gäller instruktionen anser vi att det är positivt att den fastställer en ansvarfördelning för avtalstecknande och ramavtalsavrop samt att det i det nya förslaget finns en blankett för beställartillstånd, då detta skapar förutsättningar för en god kontroll över beställarbehörigheterna. Vi ser dock att formuleringen avseende kommunens och HBV:s ramavtal bör förtydligas då den i dagsläget riskerar ge upphov till att personal avropar från kommunens ramavtal utan att stiftelsen är avtalspart och har rätt att avropa. Avslutningsvis anser vi att den nya instruktionen bör fastställas så snart som möjligt eftersom den gamla hänvisar till ej gällande lagstiftning och policy. Rekommendationer Inköps- och upphandlingsinstruktionen samt upphandlingspolicyn bör i vissa delar omformuleras för att tydliggöra vilka gränsvärden som gäller för direktupphandling och vad som gäller för avrop mot kommunens ramavtal. 6

8 4. Stiftelsernas upphandlings- och inköpsverksamhet 4.1. Organisation och genomförande Enligt det samverkansavtal som slutits mellan stiftelserna Uddevallahem och Ljungskilehem överlåter Ljungskilehem all administration och ekonomi till Uddevallahem mot en ersättning om kr per år. Då Ljungskilehem är i behov av att genomföra en upphandling gör Uddevallahem detta mot särskild ersättning. De intervjuade uppger att det sker få upphandlingar i Ljungskilehem och att de inköp som görs i stiftelsen framför allt är avrop på ramavtal. Vidare uppges att det förs diskussioner kring stiftelsernas framtida samverkan och om Uddevallahem eventuellt också kan komma att överta Ljungskilehems fastighetsbestånd framöver. Upphandlingar inom Uddevallahem genomförs inom fastighetsavdelningen, under fastighetschefens ansvar. Enligt de intervjuade genomförs merparten av alla upphandlingar av en begränsad grupp bestående av fem personer så att dessa har möjlighet att bygga upp specialistkompetens kring upphandlingar Samverkan med andra upphandlande myndigheter De intervjuade anser att samverkansmöjligheter med såväl Uddevalla kommun som andra kommuner utnyttjas inom upphandlingsverksamheten så långt det är möjligt. Både Ljungskilehem och Uddevallahem är medlemmar i HBV, en inköpscentral för allmännyttiga bostadsföretag. Medlemskapet möjliggör för stiftelserna att avropa mot föreningens ramavtal, vilket enligt de intervjuade också görs i stor utsträckning. En väsentlig del av de varor som stiftelserna behöver i det löpande förvaltningsarbetet avropas enligt de intervjuade från dessa ramavtal. Vidare tar stiftelserna enligt uppgift del av kommunens upphandlingsplanering i syfte att ansluta till de upphandlingar som anses relevanta för stiftelserna. Stiftelsen har även tillgång till kommunens avtalsregister. Därutöver avropar stiftelserna enligt uppgift emellanåt från SKL Kommentus ramavtal Systemstöd och kompetensutveckling Uddevallahem har inte något IT-stöd för genomförandet av upphandlingar. Däremot används branschspecifika föreskrifter som mallar för förfrågningsunderlag. Slutna avtal förvaras i Uddevallahems arkiv samt digitalt på stiftelsens huvudkontor. Därtill finns uppgifter på stiftelsens intranät om vilka leverantörer som stiftelsen har avtal med, i syfte att underlätta för avropare. På intranätet finns även en länk till HBV:s ramavtal. Förvaltningschefen ansvarar för att hålla avtalsmappar och avtalsinformation aktuella. De intervjuade har inte upplevt några problem med avtalens tillgänglighet. Vad gäller kompetensutveckling uppges att de som genomför upphandlingar deltar i externa utbildningar emellanåt. Framför allt är det HBV och branschorganisationen SABO som anordnar utbildningstillfällen. HBV genomförde även under 2011 en mer övergripande utbildning avseende beställning, inköp och upphandling för en bredare del av Uddevallahems personal. I övrigt deltar upphandlande personal inte i något särskilt upphandlingsnätverk el. dyl Vår bedömning Inledningsvis noterar vi att samverkansformen mellan Ljungskilehem och Uddevallahem kan vara tvivelaktig sett utifrån LOU då den i praktiken innebär att Ljungskilehem direktupphand- 7

9 lar tjänsterna från Uddevallahem. Kontraktsvärdet riskerar att överstiga lagstadgad beloppsgräns för direktupphandling om inte en ny samverkansform etableras under innevarande år och det är därför enligt vår bedömning viktigt att stiftelserna prioriterar att finna en samverkanslösning som är hållbar och inte riskerar att strida mot LOU:s krav. Vidare ser vi det som positivt att stiftelserna utnyttjar samverkansmöjligheter med andra upphandlande myndigheter så långt det är möjligt. Upphandlingar är ett område där lagstiftning och praxis ständigt förändras och det är enligt vår bedömning viktigt att stiftelserna säkerställer att upphandlarna får kontinuerlig kompetensutveckling på området. Vad gäller avtalshanteringen ser vi att risken för låg trohet mot slutna avtal ökar då stiftelserna saknar en lättillgänglig avtalsdatabas/avtalsregister. Detta kan innebära ekonomiska och förtroendemässiga risker för stiftelserna. I syfte att säkerställa tillgänglighet och ändamålsenlig avtalsbevakning rekommenderar vi stiftelserna att överväga införande av en avtalsdatabas. Rekommendationer Stiftelserna bör prioritera att under året etablera en samverkanslösning som är hållbar och som inte riskerar att strida mot LOU. Stiftelserna bör säkerställa att deras upphandlare får kontinuerlig kompetensutveckling på upphandlingsområdet. Stiftelserna bör säkerställa att tillgången till och bevakningen av stiftelsernas avtal är ändamålsenlig. En avtalsdatabas bör övervägas Uppföljning av upphandlingar och inköp Stiftelsen Uddevallahems styrelse antar varje år en plan för uppföljning av intern kontroll. Inom ramen för planen kontrolleras efterlevnaden av stiftelsens rutiner, däribland rutiner på inköpsområdet. I planen för 2012 ingår stickprovskontroll av beställningsrutin och beloppsgränser, stickprovskontroll av utförda upphandlingar samt stickprovskontroll av att leverantörsfakturor konterats rätt i ekonomisystemet. Kontrollen avseende upphandlingar innebär att förvaltningschefen granskar samtliga förfrågningsunderlag innan publicering. Kontrollerna rapporteras enligt plan en gång årligen till stiftelsernas vd. Ingen återrapportering av kontrollerna sker till stiftelsens styrelse. Av intervjuerna framgår att det inte görs någon uppföljning eller kontroll av stiftelsernas avtalstrohet. Däremot ska samtliga fakturor ankomstkontrolleras eller attesteras av ekonomiavdelningen/vd, vilket de intervjuade anser gör att större beställningar av nya leverantörer upptäcks. Avseende avrop på ramavtal och attest säkerställs regelefterlevnad till stor del genom automatiserade kontroller. Avrop på HBV:s ramavtal görs enligt de intervjuade genom HBV:s digitala beställningssystem vilket inte tillåter beställningen om den överskrider beställarens beloppsbehörighet. Likaså stoppar ekonomisystemet attester som inte motsvarar den inloggade attestantens attestbehörighet. Vid intervju påpekas att organisationen är mycket strikt kring dessa rutiner, delvis som följd av den förskingring som avslöjades Vår bedömning Eftersom upphandlingsverksamheten är ett komplext område med ett strikt regelverk anser vi att stiftelserna bör utöka sin uppföljning av verksamheten. Uppföljningar bör systematiskt göras gentemot leverantörsreskontra i syfte att kontrollera att det inte förekommer otillåtna direktupphandlingar, att avtalstroheten är tillfredsställande och att stiftelserna har ramavtal där det behövs. Ansvaret för löpande uppföljning/kontroll kan med fördel skrivas in i upphandlingspolicyn. 8

10 Vidare anser vi att genomförandet av direktupphandlingar bör följas upp inom ramen för internkontrollarbetet i syfte att säkerställa att de är affärsmässiga och transparenta. Vi anser att riktlinjer för direktupphandling kan utgöra ett sätt att markera vikten av att marknadens konkurrens stimuleras och nyttjas vid inköp. Enligt vår bedömning bör offertförfrågan ske skriftligt samt tillställas minst tre leverantörer och valet av leverantör bör dokumenteras. Detta för att säkerställa efterlevnad av LOU:s krav om att inköp/upphandlingar ska vara förenliga med de grundläggande EU-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Rekommendationer Uppföljningar bör göras gentemot leverantörsreskontra i syfte att kontrollera att det inte förekommer otillåtna direktupphandlingar, att avtalstroheten är tillfredsställande och att stiftelserna har ramavtal där det behövs. Riktlinjer för direktupphandling bör upprättas. Stiftelserna bör genomföra kontinuerliga kontroller avseende genomförandet av direktupphandlingar. 9

11 5. Stickprovsgranskning 5.1. Kontroll av ett urval annonserade upphandlingar Inom ramen för granskningen har vi genomfört en stickprovskontroll avseende tre av de annonserade upphandlingar som stiftelsen Uddevallahem genomfört under 2011 och Samtliga upphandlingar har genomförts inom förvaltningsavdelningen. Vid alla tre upphandlingar följer underlagen mallar för administrativa föreskrifter. Samtliga har utförts enligt förenklat förfarande. I förfrågningsunderlagen ställs vissa krav på att leverantörer ska uppvisa miljö- och kvalitetsledningssystem, underlag för arbetsmiljöstyrning, skatteblanketter m.m., vilket säkerställts i samtliga fall. Uddevallahem är avtalspart i alla tre upphandlingar men i den som avser måleriarbeten anges även i förfrågningsunderlaget att vissa uppdrag kan komma att avse Ljungskilehems fastighetsbestånd. Även i dessa fall är det dock enligt uppgift Uddevallahem som avropar mot avtalet. I alla tre upphandlingar har referenser använts i utvärderingen av anbud. Vid en av upphandlingarna har skriftliga referensutlåtanden begärts medan övriga två inhämtats muntligen och dokumenterats av handläggaren. I tabellen nedan redovisas det sammantagna resultatet av stickprovskontrollen. Benämning Byggentreprenad Måleriarbeten, invändigt underhåll Takomläggning Avtalstyp Ramavtal Ramavtal Bygg-/totalentreprenad Utförd år Kontraktsvärde 2,1 milj. kr/år (upphandlarens uppskattning) 6,6-8,6 milj. kr/år (upphandlarens uppskattning) 1,3 milj. kr Våra noteringar Muntliga referensutlåtanden används i utvärderingsfasen, vilket sänker graden av transparens. Avtalsperioden är flyttad 1,5 månader jämfört med i förfrågningsunderlaget angiven avtalstid, vilket skulle kunna ge upphov till överprövning. Muntliga referensutlåtanden används i utvärderingsfasen, vilket sänker graden av transparens. Förenklat förfarande har tillämpats trots att upphandlingen överstiger tröskelvärdet, vilket uppges bero på att man kategoriserat det som en byggentreprenadsupphandling. Förfrågningsunderlaget hänvisar till krav som ställs i den tidigare upphandlingslagstiftningen som upphört att gälla. Att anbudsgivaren ska inkomma med referenser anges som skallkrav, samtidigt som anbudsgivaren får 1p i utvärderingen om inte referenser lämnas. Dessa kriterier går emot varandra Vår bedömning Sammanfattningsvis konstaterar vi att de underlag som vi gått igenom är tydligt skrivna. De krav och utvärderingskriterier som specificeras är i stort tydliga och skapar en god grund för transparens i urvalsprocessen. Dock används muntliga referensutlåtanden i utvärderingsfasen, vilket enligt vår bedömning kan sänka graden av transparens och därmed öka risken för överprövning. Det är omdiskuterat hur referenser kan användas i utvärderingsfasen då praxis inte är entydig i frågan, varför det kan finnas skäl att använda referenser i utvärderingen av anbud med försiktighet. 10

12 5.2. Kontroll av attest av ett urval leverantörsfakturor En stickprovsgranskning omfattande tio leverantörsfakturor har också genomförts. Urvalet har omfattat såväl Uddevallahems som Ljungskilehems fakturor. Kontrollen har avsett efterlevnad av Uddevallahems och Ljungskilehems attestinstruktion. För respektive faktura har vi kontrollerat att tre kontrollmoment dokumenterats, att attest utförts av minst två personer, att slutattest utförts av behörig person enligt attestplanen samt att egna kostnader, så som reseräkningar, attesterats av annan person. För nio av tio granskade inköp framgår uppgift om beställare eller referens på fakturan. I det tionde fallet framgår anläggningen som fjärrvärmeavgiften avser. Av dessa nio har fyra fakturor pris- och kvantitetsattesterats av någon annan än beställaren, alternativt anges endast inom vilken avdelning som pris- och kvantitetskontroll skett. Vem som utfört ankomstkontrollen anges i fyra fall för övriga sex fall anges endast ekonomiavdelning. För två fakturor har endast två kontroller dokumenterats, vilket enligt uppgift innebär att ankomstkontroll och prisoch kvantitetskontroll utförts av samma person. För samtliga fakturor gäller att minst två personer varit involverade i attestförfarandet. En av fakturorna har attesterats av ekonomichefen i egenskap av tf vd, vilket styrks av ett styrelseprotokoll. Samtliga fakturor har hanterats elektroniskt i Uddevallahems ekonomisystem, vilket säkerställer att kontroll- och beslutsattest inte utförs av en och samma person. Fullständigt resultat av stickprovsgranskningen avseende leverantörsfakturor redovisas i bilaga Vår bedömning Vår sammanfattande bedömning utifrån stickprovskontrollen är att Uddevallahem/Ljungskilehem följer attestinstruktionerna vid inköp. Efterlevnaden av attestinstruktionen säkerställs i hög grad av automatiserade kontroller. Samtliga fakturor har slutattesterats av de funktioner som enligt respektive instruktion haft behörighet att attestera i respektive fall. Vi noterar dock att namnen på dem som utfört ankomstkontroll och pris- och kvantitetskontroll inte alltid anges utan att endast avdelning många gånger framgår, medan det i attestinstruktionen anges att utförd kontroll ska dokumenteras med signatur så att det i efterhand går att se vem som utfört kontrollen. Det är vår bedömning att inte bara slutattesten ska kunna spåras till en person utan att även övriga två kontroller bör signeras med namn. Det bör säkerställas att pris- och kvantitetskontrollen utförs av beställaren, alternativt att fakturan stäms av med beställaren, i syfte att kontrollera att fakturan är riktig i förhållande till beställning. Våra rekommendationer Vi rekommenderar stiftelserna att säkerställa att det framgår vem som svarat för de olika kontrollmomenten vid attest av leverantörsfakturor. Uddevalla, den 26 februari 2013 Annika Marking Ernst & Young Cecilia Svensson Ernst & Young 11

13 Bilaga 1. Källförteckning Intervjuer Thomas Aebeloe, vd, Uddevallahem samt Ljungskilehem Linda Samuelsson, ekonomichef, Uddevallahem Thomas Zetterlund, förvaltningschef, Uddevallahem Material Upphandlingspolicy för Uddevallahem, antagen av styrelsen , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Inköps- och upphandlingsinstruktion, , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Utkast till ny inköps- och upphandlingsinstruktion, Bostadsstiftelsen Uddevallahem Attestinstruktion, antagen av styrelsen , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Protokoll Styrelsemöte nr 5, , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Plan för uppföljning av intern kontroll 2012, antagen av styrelsen , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Avtal mellan Uddevallahem och Ljungskilehem, Upphandlingsunderlag avseende tre upphandlingar: Ramavtal Bygg (2012), Ramavtal måleri lägenheter och lokaler (2012) samt Takarbeten, Kv. Täljstenen 1, Uddevalla (2011) Fakturor och utskrift från ekonomisystemet avseende de tio leverantörsfakturor som anges i bilaga 2 (samtliga från 2012). 12

14 Bilaga 2. Resultatredovisning: Stickprovsgranskning avseende leverantörsfakturor Leverantörsnamn Belopp (kr) Stiftelse Slut- attestant Våra noteringar Assa Abloy AB Uddevallahem Uddevalla Energi AB Uddevallahem First Card AB Uddevallahem Västkustmedia AB Uddevallahem DC FC EC EC Ankomst- samt pris- och kvantitetskontrollant ospecificerad. Ankomst- samt pris- och kvantitetskontroll utförd av ekonomiavdelningen. Ankomstkontrollant ospecificerad. Pris- och kvantitetskontroll utförd av annan än fakturareferensen. Beijer byggmaterial AB Uddevallahem FC Ankomstkontrollant ospecificerad. Toyota Uddevallahem EC/FC Fakturan attesterad av FC då den rör EC:s utgifter. Mediakonsult i GBG AB Uddevallahem EC EC attesterat i egenskap av tf vd, i enlighet med styrelsebeslut. VästSvenska Måleri AB Ljungskilehem EC/tf vd - Niklassons Kakel AB Ljungskilehem EC/tf vd - Beijer byggmaterial AB Ljungskilehem EC/tf vd Pris- och kvantitetskontroll utförd av annan än fakturareferensen. EC = ekonomichef, FC = förvaltningschef, DC = distriktschef 13

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg

Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet. Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Revisionsrapport juni 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Granskning av system för uppföljning av upphandlad verksamhet Granskning utförd på uppdrag av revisorerna i Landstinget Kronoberg Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Kungälvs kommun. Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Kungälvs kommun Granskning av inköps- och upphandlingsverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av

Granskningsrapport. Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid. Tekniska nämnden och Servicenämnden. Hösten 2011. Granskning utförd av Granskningsrapport Granskning av viss upphandlingsverksamhet vid Tekniska nämnden och Servicenämnden Hösten 2011 Granskning utförd av AffärsConcept i Stockholm AB på uppdrag av Stadsrevisionen, Malmö Stad

Läs mer

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013

Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 Göteborgs Spårvägar AB inklusive dotterbolag Granskningsredogörelse 2013 GRANSKNINGSREDOGÖRELSE FÖR GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2013 2 Innehåll Sammanfattande bedömning sid 3 Uppföljning av föregående års granskning

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H

Mölndals stad. ii ERNST& YOUNG. Granskning av upphandlingsverksamheten 2011-11-01 MÖLNDALS STAD. Revisorerna. Diaiienr 2L2_ O H Mölndals stad 2011-11-01 MÖLNDALS STAD Revisorerna Diaiienr 2L2_ O H ii ERNST& YOUNG Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2011 U ERNST&

Läs mer

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten Övertorneå kommun Helena Lundberg Certifierad kommunal revisor Ändamålsenlighet och intern kontroll inom upphandlingsverksamheten

Läs mer

Direktupphandling - Vägledning

Direktupphandling - Vägledning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Direktupphandling - Vägledning OM VÄGLEDNINGEN... 2 1 KORT OM DIREKTUPPHANDLING... 3 1.1 VAD ÄR DIREKTUPPHANDLING?... 3 1.2 NÄR FÅR MAN DIREKTUPPHANDLA?... 3 1.3 RESTRIKTIV TILLÄMPNING

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Landstingets investeringar

Landstingets investeringar Revisionsrapport Landstingets investeringar i ny- och ombyggnation - upphandlingar under byggprocessen Kerstin Sikander Cert. kommunal revisor Bo Thörn Cert. kommunal revisor Eva Andlert Cert. kommunal

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde

PROJEKTRAPPORT NR 04/2013. Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde PROJEKTRAPPORT NR 04/2013 N Risken för oegentligheter inom Stockholms läns sjukvårdsområde Vad gör Landstingsrevisorerna? Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets nämnder

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet,

Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, Granskning av inköps- och upphandlingsverksamhet, uppföljning Hultsfreds kommun Revisionsrapport 2011-03-18 Caroline Liljebjörn Stefan Wik Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Granskning av intern kontroll Huddinge kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1. Metod...4 3 Intern kontrollplan...5

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Nacka kommun Revisorerna. Revisjonsskrivelse 2013-11-07. Till. Fritidsn~mnden Kommunstyrelsen Tekniska nemnden Fullm~ktiges presidium

Nacka kommun Revisorerna. Revisjonsskrivelse 2013-11-07. Till. Fritidsn~mnden Kommunstyrelsen Tekniska nemnden Fullm~ktiges presidium Nacka kommun Revisorerna Revisjonsskrivelse 2013-11-07 Till Cc Fritidsn~mnden Kommunstyrelsen Tekniska nemnden Fullm~ktiges presidium Revisjonsrapport 5/2013 Granskning av upphandling och finkop EY har

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer