Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2013 Bostadsstiftelsen Uddevallahem Stiftelsen Ljungskilehem Granskning av upphandling, inköp och avrop mot ramavtal

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Revisionskriterier Metod och avgränsning Regelverk och lagstiftning Lagen om offentlig upphandling Uddevallahems upphandlingspolicy samt inköps- och upphandlingsinstruktion Uddevallahems och Ljungskilehems attestinstruktioner Stiftelsernas upphandlings- och inköpsverksamhet Organisation och genomförande Uppföljning av upphandlingar och inköp Stickprovsgranskning Kontroll av ett urval annonserade upphandlingar Kontroll av attest av ett urval leverantörsfakturor Bilaga 1. Källförteckning Bilaga 2. Resultatredovisning: Stickprovsgranskning avseende leverantörsfakturor

3 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Bostadsstiftelsen Uddevallahem och Stiftelsen Ljungskilehem granskat stiftelsernas upphandlings- och inköpsverksamhet. Syftet med granskningen har varit att belysa och bedöma den interna kontrollen samt att utreda hur upphandlingar, inköp och avrop mot ramavtal hanteras i förhållande till lagstiftning och interna riktlinjer. De huvudsakliga resultat som framkommit i granskningen är att stiftelsernas upphandlingsverksamhet formellt sett styrs utifrån Uddevallahems upphandlingspolicy samt inköps- och upphandlingsinstruktion. Uddevallahem genomför Ljungskilehems upphandlingar efter behov. Inköps- och upphandlingsinstruktionen hänvisar till inaktuell lagstiftning och policy men ett utkast till ny instruktion föreligger. Merparten av upphandlingarna sker inom förvaltningsavdelningen, där upphandlarna emellanåt deltar i externa utbildningar. Upphandlingarna sköts utifrån vissa mallar. Avtal förvaras digitalt samt i arkivet. Information om gällande avtal publiceras på Uddevallahems intranät. Därtill samverkar Uddevallahem i så stor utsträckning som möjligt med andra bostadsbolag/-stiftelser och nyttjar, där det är möjligt, ramavtal som upphandlats av HBV, SKL Kommentus samt Uddevalla kommun. Vår sammanfattande bedömning utifrån de ställda revisionsfrågorna är att Uddevallahems organisation för upphandlingar och inköp skapar förutsättningar för en god styrning avseende upphandlingar. Upphandlingar genomförs av en begränsad grupp anställda och kontrolleras i samtliga fall av förvaltningschefen. Avropsbehörig personal informeras om sina skyldigheter genom en blankett där avroparens beloppsgräns definieras och som ska fyllas av såväl avropare som chef. Upphandlingspolicyn samt inköps- och upphandlingsinstruktionen bör dock justeras i syfte att tydliggöra vad som gäller för direktupphandlingar enligt LOU samt kompletteras med stiftelsernas egna direktiv kring hur direktupphandlingar ska genomföras för att säkerställa att affärsmässighet och de grundläggande EU-rättsliga principerna beaktas. Vidare riskerar Ljungskilehems direktupphandling av tjänster från Uddevallahem att överstiga lagstadgad beloppsgräns för direktupphandling om inte en ny samverkansform etableras under innevarande år. Eftersom upphandlingsverksamheten är ett komplext område med ett strikt regelverk anser vi att stiftelserna bör utöka sin interna kontroll av verksamheten inom detta område. Avsaknaden av en avtalsdatabas höjer riskerna i avtalshanteringen och det är därmed viktigt att avtalstroheten kontrolleras och att ändamålsenlig avtalsbevakning säkerställs. Den interna kontrollen avseende attest av leverantörsfakturor bedöms, utifrån genomförd stickprovskontroll, vara god. Vi har utifrån granskningen identifierat följande förbättringsområden/rekommendationer: Inköps- och upphandlingsinstruktionen samt upphandlingspolicyn bör i vissa delar omformuleras för att tydliggöra vilka gränsvärden som gäller för direktupphandling. Upphandlingspolicyn bör kompletteras med riktlinjer för direktupphandling. Stiftelserna bör prioritera att under året finna en samverkanslösning som är hållbar och som inte riskerar att strida mot LOU. Stiftelserna bör säkerställa att deras upphandlare får kontinuerlig kompetensutveckling på upphandlingsområdet. Införandet av en avtalsdatabas bör enligt vår bedömning övervägas. Uppföljningar bör göras gentemot leverantörsreskontra i syfte att kontrollera att det inte förekommer otillåtna direktupphandlingar, att avtalstroheten är tillfredsställande och att stiftelserna har ramavtal där det behövs. Vi rekommenderar stiftelserna att säkerställa att det framgår vem som svarat för de olika kontrollmomenten vid attest av leverantörsfakturor. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund De kommunala stiftelserna omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) och är egna upphandlande enheter. De har skyldighet att upphandla de varor och tjänster de konsumerar. Av LOU framgår vad som gäller vid köp av olika typer av varor och tjänster. Stiftelserna gör årligen ett stort antal inköp från många olika leverantörer och den totala inköpsvolymen är betydande. Det är därför av stor vikt att stiftelserna har utvecklade rutiner för hur upphandlingar ska genomföras, dokumenteras och följas upp. Ernst & Young har på uppdrag av revisorerna i Bostadsstiftelsen Uddevallahem och Stiftelsen Ljungskilehem genomfört en granskning av stiftelsernas upphandlings- och inköpsverksamhet. Denna granskning är en del i revisorernas årliga granskning av stiftelsernas styrelser och ska utgöra grund för revisorernas uttalande i frågan om ansvarsfrihet Syfte och avgränsning Syftet med granskningen är att belysa och bedöma den interna kontrollen samt att utreda hur upphandlingar, inköp och avrop mot ramavtal hanteras i förhållande till lagstiftning och interna riktlinjer. Granskningen avser Bostadsstiftelsen Uddevallahem samordnad med Stiftelsen Ljungskilehem (i rapporten kallade Uddevallahem och Ljungskilehem) Revisionsfrågor Utifrån syftet med granskningen besvaras följande revisionsfrågor: Har stiftelserna säkerställt en tydlig styrning för upphandling och inköp genom exempelvis dokumenterade och kända policys och riktlinjer för upphandling och inköp? Finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning för upphandling och inköp? Finns en ändamålsenlig avtalshantering samt rutiner för att säkerställa att avtal, även ramavtal, finns för väsentliga inköpsområden? Sker upphandlingar i enlighet med lagkraven och med hänsyn till affärsmässighet och konkurrens? Finns nyckelkontroller som säkerställer en god intern kontroll vad gäller upphandling och inköp? Genomförs kontrollerna på avsett sätt? Följer man attestkedjan vid inköp? 2.4. Revisionskriterier I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av: Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Stiftelsernas interna riktlinjer: Upphandlingspolicy Anvisningar/rutinbeskrivningar Attestordning Revisionskriterierna beskrivs närmare i kapitel 3. 3

5 2.5. Metod och avgränsning Inledningsvis har en dokumentstudie avseende riktlinjer och rutinbeskrivningar utförts. Intervjuer har genomförts med Bostadsstiftelsen Uddevallahems vd och ekonomichef. Kontroll av regelefterlevnad vid upphandlingar och inköp har skett genom en substantiell stickprovsgranskning. Stickprovsgranskningen syftar till att ge svar på om stiftelserna genomför upphandlingar i enlighet med lagkraven och med hänsyn till affärsmässighet och konkurrens samt om interna riktlinjer och stiftelsernas delegationsordning och attestordning följs vid inköp och avrop mot ramavtal. Stickprovsgranskningen avser tre slumpvis utvalda upphandlingar samt tio genomförda inköp. För de utvalda leverantörerna i stickprovsgranskningen avseende upphandlingar har upphandlingsförfarandet granskats genom genomgång av väsentliga dokument (t.ex. annons, förfrågningsunderlag, anbud, öppningsprotokoll, anbudsprövning, tilldelningsbeslut och avtal). För de tio utvalda inköpen har attester av respektive leverantörsfaktura granskats i förhållande till attestinstruktionerna. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 4

6 3. Regelverk och lagstiftning 3.1. Lagen om offentlig upphandling Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig verksamhet. Lagstiftningen och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. De senaste större förändringarna trädde i kraft dels den 1 januari 2008 och dels den 15 juli De viktigaste förändringarna i LOU från den 15 juli 2010 berör sanktionsmöjligheterna i form av att avtal kan ogiltigförklaras. Vidare ges Konkurrensverket möjligheter att driva rättsprocesser avseende framförallt otillåtna direktupphandlingar. Detta utan att det finns en målsägare i form av en annan leverantör som ansökt om överprövning eller på annat sätt anmält ett, i deras tycke, oriktigt förfarande. En helt ny sanktion införs, upphandlingsskadeavgift (17 kap. 4 LOU), som kan dömas ut av en förvaltningsdomstol efter ansökan av Konkurrensverket. Upphandlande myndigheter använder sig ofta av ramavtal. Med ramavtal avses enligt 5 kap. LOU ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid (3 kap. 13 LOU). Ramavtalets löptid ska vara maximalt fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl (5 kap. 3 LOU). Ändringarna som trädde i kraft den 15 juli 2010 i upphandlingslagstiftningen rör främst överprövningsprocessen i upphandlingsmål. Bland annat införs en så kallad avtalsspärr, som innebär att det är förbjudet för en upphandlande myndighet och enhet att ingå avtal direkt efter ett tilldelningsbeslut. Vidare ersätts begreppet lågt värde med en fast beloppsgräns som anges i lagtexten motsvarande 15 procent av tröskelvärdet. Det innebär 2012 att direktupphandling kan ske till ett värde om cirka kronor, räknat över hela avtalsperioden Uddevallahems upphandlingspolicy samt inköps- och upphandlingsinstruktion Upphandlingspolicyn fastställdes av Uddevallahems styrelse den 6 februari Policyn definierar mål om att all upphandling ska genomföras med iakttagande av affärsmässighet, effektivitet, kompetens, samordning och miljökrav. I syfte att effektivisera processer ska stiftelsens egna, kommunens inköpsavdelnings och HBV:s resurser utnyttjas vad avser kompetens, upphandlingsrutiner och produkterfarenheter. Av policyn framgår att upphandling får genomföras inom varje avdelning efter budget och givna ramar. För projekt, ny- och ombyggnad gäller av styrelsen beslutad arbetsordning. Vidare definieras olika begrepp och upphandlingsförfaranden. Bl.a. anges att direktupphandling får göras vid inköp av vara eller tjänst inom ett sammanlagt årsbehov av sju prisbasbelopp. Som komplement till upphandlingspolicyn finns en inköps- och upphandlingsinstruktion daterad 9 september Ett utkast till ny instruktion har framtagits och ligger för beslut i styrelsen. Gällande instruktion syftar till att tydliggöra regler och rutiner kring inköp och upphandlingar och fastslår bl.a. följande: Ramavtal tecknas av vd, förvaltningschef eller ekonomichef. Vid nybyggnation ska upphandling alltid undertecknas av vd. Vd, förvaltningschef, ekonomichef eller den de delegerar till samt budgetansvariga är behöriga att avropa på ramavtal. Vid direktupphandlingar över två basbelopp bör skriftligt anbud från minst tre anbudsgivare införskaffas 5

7 I förslaget till ny instruktion finns motsvarande skrivningar och ansvarsfördelning. För direktupphandlingar har skrivningen ändrats till att affärsmässighet ska säkerställas, förslagsvis genom offertinhämtning från tre leverantörer. Vidare anges i både gällande instruktion och förslaget till ny instruktion att Uddevalla kommuns och HBV:s ramavtal finns att tillgå för Uddevallahem och att dessa är att betrakta som likvärdiga avtal tecknade av Uddevallahem. Tillagt till de nya instruktionerna finns även en blankett för tillstånd för avropsinköp från befintligt ramavtal samt direktupphandling som ska fyllas i med uppgifter om beställaren och vilken beloppsgräns som råder för dennes beställarbehörighet Uddevallahems och Ljungskilehems attestinstruktioner Uddevallahems attestinstruktion antogs av stiftelsens styrelse den 3 februari Ljungskilehems attestinstruktion antogs av styrelsen den 14 september Instruktionerna är i allt väsentligt lika. Enligt dessa är huvudregeln för attest att en befattningshavare har befogenhet att attestera omkostnader som konterats på kostnadsställe, avdelning, projekt eller konto för vilket han/hon ansvarar. Det anges att alla kostnader ska attesteras av minst två personer och att attesten alltid ska vara dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att i efterhand se vem som attesterat. Ekonomiavdelningen ansvarar för att underlag till utbetalningar alltid är attesterade. I attestinstruktionerna specificeras vilka beloppsgränser som gäller för respektive funktions attesträtt samt vilka kontroller som ska utföras vid olika delmoment. Exempelvis ska leverantörsfakturor före slutattest kontrolleras avseende att leverantören har F-skattesedel, att fakturan uppfyller av Uddevallahem/Ljungskilehem uppställda krav, att leverans av beställd produkt/tjänst har skett samt att fakturan överensstämmer med beställning Vår bedömning Skrivningen avseende direktupphandling i policyn bör enligt vår bedömning ändras för att bättre motsvara lagstiftningen. Gränsvärdet för direktupphandlingar utgår ifrån det tröskelvärde som gäller vid varor och tjänster, inte prisbasbeloppet, och policyn bör enligt vår bedömning utgå ifrån samma referensbelopp. Vidare specificerar lagstiftningen regler kring hur ett kontraktsvärde ska beräknas och det är enligt vår bedömning en förenkling att ange att det sammanlagda årsbehovet motsvarar ett kontraktsvärde. Värdet ska uppskattas till det totala beloppet som kan komma att betalas enligt avtalet, exempelvis ska options- och förlängningsklausuler betraktas som om de utnyttjas. Det innebär att värdet av ett ramavtal med fyra års löptid uppgår till fyra årsbehov av varan eller tjänsten. Det är vår rekommendation att skrivningen i upphandlingspolicyn samt inköps- och upphandlingsinstruktionen omformuleras för att minska risken för otillåtna direktupphandlingar. Vad gäller instruktionen anser vi att det är positivt att den fastställer en ansvarfördelning för avtalstecknande och ramavtalsavrop samt att det i det nya förslaget finns en blankett för beställartillstånd, då detta skapar förutsättningar för en god kontroll över beställarbehörigheterna. Vi ser dock att formuleringen avseende kommunens och HBV:s ramavtal bör förtydligas då den i dagsläget riskerar ge upphov till att personal avropar från kommunens ramavtal utan att stiftelsen är avtalspart och har rätt att avropa. Avslutningsvis anser vi att den nya instruktionen bör fastställas så snart som möjligt eftersom den gamla hänvisar till ej gällande lagstiftning och policy. Rekommendationer Inköps- och upphandlingsinstruktionen samt upphandlingspolicyn bör i vissa delar omformuleras för att tydliggöra vilka gränsvärden som gäller för direktupphandling och vad som gäller för avrop mot kommunens ramavtal. 6

8 4. Stiftelsernas upphandlings- och inköpsverksamhet 4.1. Organisation och genomförande Enligt det samverkansavtal som slutits mellan stiftelserna Uddevallahem och Ljungskilehem överlåter Ljungskilehem all administration och ekonomi till Uddevallahem mot en ersättning om kr per år. Då Ljungskilehem är i behov av att genomföra en upphandling gör Uddevallahem detta mot särskild ersättning. De intervjuade uppger att det sker få upphandlingar i Ljungskilehem och att de inköp som görs i stiftelsen framför allt är avrop på ramavtal. Vidare uppges att det förs diskussioner kring stiftelsernas framtida samverkan och om Uddevallahem eventuellt också kan komma att överta Ljungskilehems fastighetsbestånd framöver. Upphandlingar inom Uddevallahem genomförs inom fastighetsavdelningen, under fastighetschefens ansvar. Enligt de intervjuade genomförs merparten av alla upphandlingar av en begränsad grupp bestående av fem personer så att dessa har möjlighet att bygga upp specialistkompetens kring upphandlingar Samverkan med andra upphandlande myndigheter De intervjuade anser att samverkansmöjligheter med såväl Uddevalla kommun som andra kommuner utnyttjas inom upphandlingsverksamheten så långt det är möjligt. Både Ljungskilehem och Uddevallahem är medlemmar i HBV, en inköpscentral för allmännyttiga bostadsföretag. Medlemskapet möjliggör för stiftelserna att avropa mot föreningens ramavtal, vilket enligt de intervjuade också görs i stor utsträckning. En väsentlig del av de varor som stiftelserna behöver i det löpande förvaltningsarbetet avropas enligt de intervjuade från dessa ramavtal. Vidare tar stiftelserna enligt uppgift del av kommunens upphandlingsplanering i syfte att ansluta till de upphandlingar som anses relevanta för stiftelserna. Stiftelsen har även tillgång till kommunens avtalsregister. Därutöver avropar stiftelserna enligt uppgift emellanåt från SKL Kommentus ramavtal Systemstöd och kompetensutveckling Uddevallahem har inte något IT-stöd för genomförandet av upphandlingar. Däremot används branschspecifika föreskrifter som mallar för förfrågningsunderlag. Slutna avtal förvaras i Uddevallahems arkiv samt digitalt på stiftelsens huvudkontor. Därtill finns uppgifter på stiftelsens intranät om vilka leverantörer som stiftelsen har avtal med, i syfte att underlätta för avropare. På intranätet finns även en länk till HBV:s ramavtal. Förvaltningschefen ansvarar för att hålla avtalsmappar och avtalsinformation aktuella. De intervjuade har inte upplevt några problem med avtalens tillgänglighet. Vad gäller kompetensutveckling uppges att de som genomför upphandlingar deltar i externa utbildningar emellanåt. Framför allt är det HBV och branschorganisationen SABO som anordnar utbildningstillfällen. HBV genomförde även under 2011 en mer övergripande utbildning avseende beställning, inköp och upphandling för en bredare del av Uddevallahems personal. I övrigt deltar upphandlande personal inte i något särskilt upphandlingsnätverk el. dyl Vår bedömning Inledningsvis noterar vi att samverkansformen mellan Ljungskilehem och Uddevallahem kan vara tvivelaktig sett utifrån LOU då den i praktiken innebär att Ljungskilehem direktupphand- 7

9 lar tjänsterna från Uddevallahem. Kontraktsvärdet riskerar att överstiga lagstadgad beloppsgräns för direktupphandling om inte en ny samverkansform etableras under innevarande år och det är därför enligt vår bedömning viktigt att stiftelserna prioriterar att finna en samverkanslösning som är hållbar och inte riskerar att strida mot LOU:s krav. Vidare ser vi det som positivt att stiftelserna utnyttjar samverkansmöjligheter med andra upphandlande myndigheter så långt det är möjligt. Upphandlingar är ett område där lagstiftning och praxis ständigt förändras och det är enligt vår bedömning viktigt att stiftelserna säkerställer att upphandlarna får kontinuerlig kompetensutveckling på området. Vad gäller avtalshanteringen ser vi att risken för låg trohet mot slutna avtal ökar då stiftelserna saknar en lättillgänglig avtalsdatabas/avtalsregister. Detta kan innebära ekonomiska och förtroendemässiga risker för stiftelserna. I syfte att säkerställa tillgänglighet och ändamålsenlig avtalsbevakning rekommenderar vi stiftelserna att överväga införande av en avtalsdatabas. Rekommendationer Stiftelserna bör prioritera att under året etablera en samverkanslösning som är hållbar och som inte riskerar att strida mot LOU. Stiftelserna bör säkerställa att deras upphandlare får kontinuerlig kompetensutveckling på upphandlingsområdet. Stiftelserna bör säkerställa att tillgången till och bevakningen av stiftelsernas avtal är ändamålsenlig. En avtalsdatabas bör övervägas Uppföljning av upphandlingar och inköp Stiftelsen Uddevallahems styrelse antar varje år en plan för uppföljning av intern kontroll. Inom ramen för planen kontrolleras efterlevnaden av stiftelsens rutiner, däribland rutiner på inköpsområdet. I planen för 2012 ingår stickprovskontroll av beställningsrutin och beloppsgränser, stickprovskontroll av utförda upphandlingar samt stickprovskontroll av att leverantörsfakturor konterats rätt i ekonomisystemet. Kontrollen avseende upphandlingar innebär att förvaltningschefen granskar samtliga förfrågningsunderlag innan publicering. Kontrollerna rapporteras enligt plan en gång årligen till stiftelsernas vd. Ingen återrapportering av kontrollerna sker till stiftelsens styrelse. Av intervjuerna framgår att det inte görs någon uppföljning eller kontroll av stiftelsernas avtalstrohet. Däremot ska samtliga fakturor ankomstkontrolleras eller attesteras av ekonomiavdelningen/vd, vilket de intervjuade anser gör att större beställningar av nya leverantörer upptäcks. Avseende avrop på ramavtal och attest säkerställs regelefterlevnad till stor del genom automatiserade kontroller. Avrop på HBV:s ramavtal görs enligt de intervjuade genom HBV:s digitala beställningssystem vilket inte tillåter beställningen om den överskrider beställarens beloppsbehörighet. Likaså stoppar ekonomisystemet attester som inte motsvarar den inloggade attestantens attestbehörighet. Vid intervju påpekas att organisationen är mycket strikt kring dessa rutiner, delvis som följd av den förskingring som avslöjades Vår bedömning Eftersom upphandlingsverksamheten är ett komplext område med ett strikt regelverk anser vi att stiftelserna bör utöka sin uppföljning av verksamheten. Uppföljningar bör systematiskt göras gentemot leverantörsreskontra i syfte att kontrollera att det inte förekommer otillåtna direktupphandlingar, att avtalstroheten är tillfredsställande och att stiftelserna har ramavtal där det behövs. Ansvaret för löpande uppföljning/kontroll kan med fördel skrivas in i upphandlingspolicyn. 8

10 Vidare anser vi att genomförandet av direktupphandlingar bör följas upp inom ramen för internkontrollarbetet i syfte att säkerställa att de är affärsmässiga och transparenta. Vi anser att riktlinjer för direktupphandling kan utgöra ett sätt att markera vikten av att marknadens konkurrens stimuleras och nyttjas vid inköp. Enligt vår bedömning bör offertförfrågan ske skriftligt samt tillställas minst tre leverantörer och valet av leverantör bör dokumenteras. Detta för att säkerställa efterlevnad av LOU:s krav om att inköp/upphandlingar ska vara förenliga med de grundläggande EU-rättsliga principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Rekommendationer Uppföljningar bör göras gentemot leverantörsreskontra i syfte att kontrollera att det inte förekommer otillåtna direktupphandlingar, att avtalstroheten är tillfredsställande och att stiftelserna har ramavtal där det behövs. Riktlinjer för direktupphandling bör upprättas. Stiftelserna bör genomföra kontinuerliga kontroller avseende genomförandet av direktupphandlingar. 9

11 5. Stickprovsgranskning 5.1. Kontroll av ett urval annonserade upphandlingar Inom ramen för granskningen har vi genomfört en stickprovskontroll avseende tre av de annonserade upphandlingar som stiftelsen Uddevallahem genomfört under 2011 och Samtliga upphandlingar har genomförts inom förvaltningsavdelningen. Vid alla tre upphandlingar följer underlagen mallar för administrativa föreskrifter. Samtliga har utförts enligt förenklat förfarande. I förfrågningsunderlagen ställs vissa krav på att leverantörer ska uppvisa miljö- och kvalitetsledningssystem, underlag för arbetsmiljöstyrning, skatteblanketter m.m., vilket säkerställts i samtliga fall. Uddevallahem är avtalspart i alla tre upphandlingar men i den som avser måleriarbeten anges även i förfrågningsunderlaget att vissa uppdrag kan komma att avse Ljungskilehems fastighetsbestånd. Även i dessa fall är det dock enligt uppgift Uddevallahem som avropar mot avtalet. I alla tre upphandlingar har referenser använts i utvärderingen av anbud. Vid en av upphandlingarna har skriftliga referensutlåtanden begärts medan övriga två inhämtats muntligen och dokumenterats av handläggaren. I tabellen nedan redovisas det sammantagna resultatet av stickprovskontrollen. Benämning Byggentreprenad Måleriarbeten, invändigt underhåll Takomläggning Avtalstyp Ramavtal Ramavtal Bygg-/totalentreprenad Utförd år Kontraktsvärde 2,1 milj. kr/år (upphandlarens uppskattning) 6,6-8,6 milj. kr/år (upphandlarens uppskattning) 1,3 milj. kr Våra noteringar Muntliga referensutlåtanden används i utvärderingsfasen, vilket sänker graden av transparens. Avtalsperioden är flyttad 1,5 månader jämfört med i förfrågningsunderlaget angiven avtalstid, vilket skulle kunna ge upphov till överprövning. Muntliga referensutlåtanden används i utvärderingsfasen, vilket sänker graden av transparens. Förenklat förfarande har tillämpats trots att upphandlingen överstiger tröskelvärdet, vilket uppges bero på att man kategoriserat det som en byggentreprenadsupphandling. Förfrågningsunderlaget hänvisar till krav som ställs i den tidigare upphandlingslagstiftningen som upphört att gälla. Att anbudsgivaren ska inkomma med referenser anges som skallkrav, samtidigt som anbudsgivaren får 1p i utvärderingen om inte referenser lämnas. Dessa kriterier går emot varandra Vår bedömning Sammanfattningsvis konstaterar vi att de underlag som vi gått igenom är tydligt skrivna. De krav och utvärderingskriterier som specificeras är i stort tydliga och skapar en god grund för transparens i urvalsprocessen. Dock används muntliga referensutlåtanden i utvärderingsfasen, vilket enligt vår bedömning kan sänka graden av transparens och därmed öka risken för överprövning. Det är omdiskuterat hur referenser kan användas i utvärderingsfasen då praxis inte är entydig i frågan, varför det kan finnas skäl att använda referenser i utvärderingen av anbud med försiktighet. 10

12 5.2. Kontroll av attest av ett urval leverantörsfakturor En stickprovsgranskning omfattande tio leverantörsfakturor har också genomförts. Urvalet har omfattat såväl Uddevallahems som Ljungskilehems fakturor. Kontrollen har avsett efterlevnad av Uddevallahems och Ljungskilehems attestinstruktion. För respektive faktura har vi kontrollerat att tre kontrollmoment dokumenterats, att attest utförts av minst två personer, att slutattest utförts av behörig person enligt attestplanen samt att egna kostnader, så som reseräkningar, attesterats av annan person. För nio av tio granskade inköp framgår uppgift om beställare eller referens på fakturan. I det tionde fallet framgår anläggningen som fjärrvärmeavgiften avser. Av dessa nio har fyra fakturor pris- och kvantitetsattesterats av någon annan än beställaren, alternativt anges endast inom vilken avdelning som pris- och kvantitetskontroll skett. Vem som utfört ankomstkontrollen anges i fyra fall för övriga sex fall anges endast ekonomiavdelning. För två fakturor har endast två kontroller dokumenterats, vilket enligt uppgift innebär att ankomstkontroll och prisoch kvantitetskontroll utförts av samma person. För samtliga fakturor gäller att minst två personer varit involverade i attestförfarandet. En av fakturorna har attesterats av ekonomichefen i egenskap av tf vd, vilket styrks av ett styrelseprotokoll. Samtliga fakturor har hanterats elektroniskt i Uddevallahems ekonomisystem, vilket säkerställer att kontroll- och beslutsattest inte utförs av en och samma person. Fullständigt resultat av stickprovsgranskningen avseende leverantörsfakturor redovisas i bilaga Vår bedömning Vår sammanfattande bedömning utifrån stickprovskontrollen är att Uddevallahem/Ljungskilehem följer attestinstruktionerna vid inköp. Efterlevnaden av attestinstruktionen säkerställs i hög grad av automatiserade kontroller. Samtliga fakturor har slutattesterats av de funktioner som enligt respektive instruktion haft behörighet att attestera i respektive fall. Vi noterar dock att namnen på dem som utfört ankomstkontroll och pris- och kvantitetskontroll inte alltid anges utan att endast avdelning många gånger framgår, medan det i attestinstruktionen anges att utförd kontroll ska dokumenteras med signatur så att det i efterhand går att se vem som utfört kontrollen. Det är vår bedömning att inte bara slutattesten ska kunna spåras till en person utan att även övriga två kontroller bör signeras med namn. Det bör säkerställas att pris- och kvantitetskontrollen utförs av beställaren, alternativt att fakturan stäms av med beställaren, i syfte att kontrollera att fakturan är riktig i förhållande till beställning. Våra rekommendationer Vi rekommenderar stiftelserna att säkerställa att det framgår vem som svarat för de olika kontrollmomenten vid attest av leverantörsfakturor. Uddevalla, den 26 februari 2013 Annika Marking Ernst & Young Cecilia Svensson Ernst & Young 11

13 Bilaga 1. Källförteckning Intervjuer Thomas Aebeloe, vd, Uddevallahem samt Ljungskilehem Linda Samuelsson, ekonomichef, Uddevallahem Thomas Zetterlund, förvaltningschef, Uddevallahem Material Upphandlingspolicy för Uddevallahem, antagen av styrelsen , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Inköps- och upphandlingsinstruktion, , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Utkast till ny inköps- och upphandlingsinstruktion, Bostadsstiftelsen Uddevallahem Attestinstruktion, antagen av styrelsen , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Protokoll Styrelsemöte nr 5, , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Plan för uppföljning av intern kontroll 2012, antagen av styrelsen , Bostadsstiftelsen Uddevallahem Avtal mellan Uddevallahem och Ljungskilehem, Upphandlingsunderlag avseende tre upphandlingar: Ramavtal Bygg (2012), Ramavtal måleri lägenheter och lokaler (2012) samt Takarbeten, Kv. Täljstenen 1, Uddevalla (2011) Fakturor och utskrift från ekonomisystemet avseende de tio leverantörsfakturor som anges i bilaga 2 (samtliga från 2012). 12

14 Bilaga 2. Resultatredovisning: Stickprovsgranskning avseende leverantörsfakturor Leverantörsnamn Belopp (kr) Stiftelse Slut- attestant Våra noteringar Assa Abloy AB Uddevallahem Uddevalla Energi AB Uddevallahem First Card AB Uddevallahem Västkustmedia AB Uddevallahem DC FC EC EC Ankomst- samt pris- och kvantitetskontrollant ospecificerad. Ankomst- samt pris- och kvantitetskontroll utförd av ekonomiavdelningen. Ankomstkontrollant ospecificerad. Pris- och kvantitetskontroll utförd av annan än fakturareferensen. Beijer byggmaterial AB Uddevallahem FC Ankomstkontrollant ospecificerad. Toyota Uddevallahem EC/FC Fakturan attesterad av FC då den rör EC:s utgifter. Mediakonsult i GBG AB Uddevallahem EC EC attesterat i egenskap av tf vd, i enlighet med styrelsebeslut. VästSvenska Måleri AB Ljungskilehem EC/tf vd - Niklassons Kakel AB Ljungskilehem EC/tf vd - Beijer byggmaterial AB Ljungskilehem EC/tf vd Pris- och kvantitetskontroll utförd av annan än fakturareferensen. EC = ekonomichef, FC = förvaltningschef, DC = distriktschef 13

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun

Riktlinjer för direktupphandling inom Vetlanda kommun 1 (5) Riktlinjer för inom Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Kommunstyrelse (2014-11-05 181) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2014-11-05 Dokumentansvarig: Leif Henriksson,

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06

Kort om. Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Kort om Direktupphandling - till lågt värde 2011:06 Vad är direktupphandling? En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering. Det är ett enklare förfarande jämfört med övriga upphandlingsförfaranden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlade ramavtal. Härjedalens Kommun 2 November 2012 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 5 Sammanfattning

Läs mer

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12

ABCD. Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport. Arvika kommun. KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp Revisionsrapport KPMG 2011-11-15 Antal sidor: 12 ABCD Arvika kommun Intern kontroll avseende inköp 2011-11-15 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer

Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Upphandlings- och inköpspolicy med riktlinjer Inköpspolicyn fastställd av kommunfullmäktige 2014-02-07, 20 Riktlinjerna fastställda av kommunstyrelsen (Ks) 2014-02-04, 24 Revidering av riktlinjerna fastställda

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar

Granskning av upphandlingsförfarandet. inom utvalda nämnder och förvaltningar Revisionsrapport Granskning av upphandlingsförfarandet inom utvalda nämnder och förvaltningar Svalövs Kommun Fredrik Andrén Januari 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun

Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för Inköp i Essunga kommun Riktlinjer för inköp i Essunga kommun Dessa riktlinjer grundar sig på Upphandlingspolicy för Essunga kommun. Riktlinjerna gäller för alla kommunala förvaltningar.

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338

Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR: 2015/338 Riktlinje fo r upphandling KOMMUNSTYRELSEN KS 99 2015-05-07 DNR 2015/338 SYFTE OCH MÅL Denna riktlinje vänder sig till alla inom

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun

Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-03-31, 52 1 2014-01-27 Riktlinjer för upphandling i Norrtälje kommun Riktlinjer till samtliga kommunens

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg

Ramavtalet i fokus Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Ramavtalet i fokus Ing-Marie Trygg Upphandlingsbolaget Beställ på rätt sätt Ing-Marie Trygg & Charlotta Martinsson Annelie Gärdmark & Göran Brunberg Lagen om offentlig upphandling Gäller den verkligen

Läs mer

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar

Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Krav på riktlinjer vid direktupphandlingar Direktupphandling får användas om kontraktets värde uppgår till: Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Högst 505 800 kronor, dvs. högst 28 procent

Läs mer

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna

Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Regler vid inköp och upphandling vid Högskolan Dalarna Beslut: 2015-04-10 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/1879/10 Ersätter: - Relaterade dokument: Bilaga 1, Upphandlingsprocessen. Bilaga 2, Handläggningsordning

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer för upphandling och inköp Dnr ks 09/127 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2010-02-02, 14 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av upphandling och inköp

Granskning av upphandling och inköp www.pwc.se Revisionsrapport Jörn Wahlroth September 2014 Granskning av upphandling och inköp Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.3. Revisionskriterier...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp

Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Datum: 2013-12-20 Dnr: Sida: 1 (8) Tillämpningsanvisningar till Riktlinjer för upphandling och inköp Dessa tillämpningsanvisningar avser att tydliggöra antagna riktlinjerna för upphandling och inköp, samt

Läs mer

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret

Södertälje kommun. Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Revisionsrapport 5/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av upphandling och hantering av avtal inom social- och omsorgskontoret och samhällsbyggnadskontoret Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen!

Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun. Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tommy Klang Upphandlingschef Skövde kommun Målet är att göra bra affärer! Få en organisation som förstår processen! Tydlig organisation 3 nivåer 1. Inköpssamordnare 2. Direktupphandlare (3 000-270 000)

Läs mer

5,(21,7 Erik Karlsson Vice ordförande

5,(21,7 Erik Karlsson Vice ordförande HYLTEKOMMUN SAMHÄLL~ADSKONTORET Hyltekommun 1013-03-07 Kommunrevisionen. Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige Diatient DiariepIanbetiOn Uppföljningsgranskningav upphandlingsverksamheten

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av inköpsrutiner och ramavtal Krokoms kommun December 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning och rekommendationer... 8

Läs mer

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy

Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy Nordmalings kommunkoncerns Inköps- och upphandlingspolicy inkl. riktlinjer för direktupphandling Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 128 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 3 1.1 Inköps- och upphandlingspolicyns

Läs mer

Riktlinjer för upphandling och inköp

Riktlinjer för upphandling och inköp Riktlinjer upphandling och inköp Dnr Ks 11/159 Riktlinjer för upphandling och inköp Ånge kommunkoncern Antagen av kommunstyrelsen 2011-06-07 110 841 81 Ånge kommun tel 0690-250 100 e-post ange@ange.se

Läs mer

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas

Datum 2013-09-02. VÄRMEKs legala bas Datum 2013-09-02 VÄRMEKs legala bas VÄRMEK agerar inom lag om upphandling för försörjningssektorn (LUF). LUF:en är något mer flexibel än LOU men omgärdas ändå av strikta regler. Upphandlande enheter/myndigheter

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholms kommun. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholms kommun Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling

Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011. Lidingö stad. Granskning av upphandling Revisionsrapport 5 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari 2011 Lidingö stad Granskning av upphandling Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och avgränsning...3

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22

Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Policy och riktlinjer för upphandling Antagen av kommunfullmäktige 2005-mm-dd Ersätter upphandlingspolicy antagen 2003-09-22 Upphandlingspolicy Vallentuna 2005.doc 1/6 Policy Vallentuna kommuns och kommunala

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun

Riktlinjer för inköp Grästorps kommun STYRDOKUMENT 14 A 2013-03-20 Dnr 113/2013 Riktlinjer för inköp Grästorps kommun Postadress Besöksadress kommun@grastorp.se Grästorps kommun Kommunens hus www.grastorp.se Allmän verksamhet Jon Jespersgatan

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Upphandlings- och e-handelsenheten

Upphandlings- och e-handelsenheten Upphandlings- och e-handelsenheten Vilka är vi? Upphandlingsenheten Upphandlingschef Kerstin Svensson Upphandlare Hans Löthman Helena Ekström Dagnielo Sanchez Matilda Alskog (praktikant) Marja-Leena Engren

Läs mer

Inköpspolicy för Burlövs kommun

Inköpspolicy för Burlövs kommun Inköpspolicy för Burlövs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-15, 69 Träder i kraft 2014-09-15 Inköp och upphandling ska ske enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling (2007:1091), LUF, Lagen om offentlig

Läs mer

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun

Upphandlingspolicy för Falköpings kommun 2010-04-06 1 (9) Upphandlingspolicy för Falköpings kommun Upphandlingspolicyn beskriver ramarna för kommunens upphandling. Upphandlingspolicyn fastställes av Kommunfullmäktige och revideras vid behov.

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling UPPH2012-0066 Fastställda av Landstingsstyrelsen 2013-05-27 Gäller fr.o.m. 2013-07-01 Tidigare riktlinjer upphör därmed att gälla. Landstingets ledningskontor Upphandlingsenheten

Läs mer

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun

Riktlinjer vid direktupphandling för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2014-12-05 Fastställd: Kommunstyrelsen 2014-12-01 198 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2014/345 Riktlinjer vid direktupphandling

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksam heten Kristianstads kommun Fredrik Andrén Oktober 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 2.1. Bakgrund 5 2.2. Syfte 5 2.3. Metod

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsprocess efter antagande av ny upphandlingspolicy Trelleborgs kommun Fredrik Andrén November 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 2.1.

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10)

Upphandlingspolicy. MA Upphandlingsenheten. Upphandlingspolicy 1(10) Upphandlingspolicy MA Upphandlingsenheten Upphandlingspolicy 1(10) Innehållsförteckning Upphandlingspolicy... 3 Upphandlingsrutiner... 3 Inledning... 3 Grunderna för offentlig upphandling... 3 Omfattning...

Läs mer

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun

Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun 2012-10-19 Sidan 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Riktlinjer för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Förutsättningar Härnösands kommun (kommunen) bedriver en verksamhet vars tyngdpunkt ligger

Läs mer

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning

Arboga Kommun. Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Arboga Kommun Granskning av effektiviteten i den interna kontrollen avseende processen för projekthantering och projektuppföljning Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU.

2. Upphandlande enhet Sävsjö kommun med dess förvaltningar är en enda upphandlande enhet enligt LOU. 1 Antaget av kommunfullmäktige, 2010-09-20 75 Senaste ändring, - - Diarienummer: 3.2010.050 Upphandlingspolicy 1. Inledning För upphandlings- och inköpsverksamheten gäller Lagen om offentlig upphandling

Läs mer

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014

Revisionsrapport. servicenämnden. Marks kommun. Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Revisionsrapport Upphandlingsverksamhet inom Teknikoch servicenämnden Marks kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor November2014 Innehållsförteckning INLEDNING 1 BAKGRUND 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 3

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy

Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Tillämpningsanvisningar till upphandlingspolicy Ystads kommun är en upphandlande myndighet enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling och en upphandlande enhet enligt Lag (2007:1092) om upphandling

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Sida 1(9) KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Innehållsförteckning 1. Syfte...2 2. Omfattning.....2 3. Gällande lagstiftning och regelverk 2 4. Ansvar....3 5. Förhållningssätt

Läs mer

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson

Granskning av inköpskort, uppföljning. Halmstads kommun. Revisionsrapport. Februari 2012. Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Granskning av inköpskort, uppföljning Halmstads kommun Revisionsrapport Februari 2012 Kerstin Sikander Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte, avgränsning och metod...

Läs mer

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun

Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Upphandlings- och Inköpspolicy för Nybro kommun Jonas Algotsson Upphandlingssamordnare Nybro kommun namn@example.com 1 Sammanfattning Detta dokument är ett verktyg och vägledning för våra kommunala tjänstemän

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-12-12 Dnr833/2014 1 (11) Förvaltningsrätten i Falun Box 45 791 21 Falun Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart Kommunalförbundet Inköp Gävleborg, (org.

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY ÄNGELHOLMS KOMMUN INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY Ängelholms kommuns upphandlingar och inköp ska präglas av effektivitet, kompetens och samordning för att uppnå en god totalekonomi. Inköp och upphandling

Läs mer

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte

FÖRSLAG. Riktlinjer för upphandling. Syfte FÖRSLAG Riktlinjer för upphandling Enligt Eslövs kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller genomförandet

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011

Tranås kommun. Uppföljning av granskning om upphandling. Revisionsrapport. KPMG AB 21 mars 2011 Uppföljning av granskning om upphandling Revisionsrapport KPMG AB 21 mars 2011 Revrapport_Uppföljning av granskning om upphandling_tranås.docm Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Ansvarig

Läs mer

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar

KONKURRENSVERKEr. Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar KONKURRENSVERKEr Swedish Gompetition Authority 2014-11-19 Dnr 179/2014 1 (7) stiftelsen Högskolan i Jönköping Box 1026 55111 Jönköping Högskolan i Jönköping - avtal gällande förmånsbilar Konkurrensverkets

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY FÖR LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND 1. BAKGRUND Landstingsdirektören har det formella ansvaret för framtagande av inköps- och upphandlingspolicy och gemensamma regler för anskaffning

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling

Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Riktlinjer för Piteå kommun upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer KF 2008-12-15, 255 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området

Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011. Kävlinge kommun. Granskning av upphandlingar inom tekniska området Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna augusti 2011 Kävlinge kommun Granskning av upphandlingar inom tekniska området Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

Inhyrd personal via bemanningsföretag

Inhyrd personal via bemanningsföretag Revisionsrapport Inhyrd personal via bemanningsföretag Landstinget i Östergötland 2010-08-26 Anders Larsson, certifierad kommunal revisor Lotta Ricklander Stefan Knutsson Eva Andlert, certifierad kommunal

Läs mer

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling

EY Building a better working world. Alingsås kommun. Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari 2015 Alingsås kommun Fördjupad granskning av intern kontroll inom inköp och upphandling EY Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Läs mer

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling

Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Policy för inköp och upphandling samt Riktlinjer för inköp och direktupphandling Dnr: LKS 2015-232 Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-25, 54 Sid 1 (5) Policy för inköp och upphandling Denna policy innefattar

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun 2007-09-03 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Upphandlings- och inköpspolicy för Bengtsfors kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 106. 1. Mål och inriktning Denna policy innehåller riktlinjer,

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Inköp och upphandling

Inköp och upphandling www.pwc.se Revisionsrapport Lotta Ricklander Richard Vahul Inköp och upphandling Nynäshamns kommun Nynäshamns kommun Inköp och upphandling Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy

Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy Lidingö stads upphandlings- och inköpspolicy 1. Omfattning Upphandlings- och inköpspolicyn gäller all upphandling och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader inom staden. Denna policy fastställer

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

SL:s upphandling av konsultmäklare

SL:s upphandling av konsultmäklare KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2013-06-26 Dnr 155/2013 1 (6) AB Storstockholms Lokaltrafik 105 73 Stockholm SL:s upphandling av konsultmäklare Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet från vidare handläggning.

Läs mer

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se

Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan. www.regionsiljan.se Hur fungerar offentlig upphandling? Upphandlingsenheten Kommunalförbundet Region Siljan www.regionsiljan.se Vilka är vi Jussi, upphandlingschef, jussi.halonen@regionsiljan.se, 0250-55 35 40 Cecilia Dahl-Bogg,

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer