Softhouse på 5 Minuter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Softhouse på 5 Minuter"

Transkript

1 Sofous å 5 Miur

2 Välkomm ill kom oc ggr m Sofous är v Skdivis ldd kosulförg iom L Sofr Dvlom. Vi växr u å flr orr md måg gml oc g klir, oc l dl y. Idg r Sofous 100 sälld å fyr olik koor. Sd sr 1996 r vi xdr i sdig k oc gå md vis vrj år. Md d sbili som grud forsär vi ducr oc lvrr mjukvr sm uvckl vår klir md L/Agil som d gmsmm fkor; fkum är vi brks som v d främs i Skdivi å jus L Sofr Dvlom. Vi bärskr mjukvruisiv, sor oc komlx sysm oc är v jobb md krävd klir som ABB, Scidr oc Tlor. Ryggrd i förg är vår kosulr. D r go ryk i brsc frsom d lycks md si udrg, är kl gör md oc sär ffärsy i fokus. Dssuom rägls d v d växd yrkssol iom vår skrå som sgls v iiiiv som Sofr rfsmsi vi vill kiv svr för ur väl vi uför vår rb oc vi vill kä oss rskrd v kollgr oc rrs. Smr mäiskor i sbb flöd som lvrrr ffkiv mjukvr d är vd Sofous sår för Vår rbjudd Mjukvruuvcklig Sofous rbr md d ms frå orml uvckligsudrg oc yuvcklig v mjukvr ill udråll oc ssig. > S sid 8 Pjkågd Sofous rbjudr värfukioll uvckligsm som svrr för l jk llr för dlr v d å r rbsls, om så krävs. > S sid 8 L/Agil cocig Vi k jäl dig kor ldidr oc ök dukivi, bsr å bl.. L oc Agil. > S sid 9 Vill du jobb å Sofous? På sofous.s k du läs om ågr om vår mdrbr oc ur d rivs md jobb å Sofous. Här ir du också y jäsr så for d ulyss. Ubildig Vi lär u L, Agil, Sofr Egirig oc Sofr Tcology å bsis v vår rkisk rfr. > S sid 9 Övrig Då oc då uför vi äv udrg som i dirk k kgorisrs udr dss fyr rubrikr. Hr du scill bov är d llid vär kok ågo v vår säljr. > S bksid för kokiformio EFFEKTIVITET EXPERTIS SNABBA FLÖDEN LEAN ODE AGILE LEAN Ali Sofous om du vill ök di lvrskci v mjukvr gom yr i uvckligskosulr, lägg u jk- llr sysmågd llr gom bli mr dukiv md lärörlig cssr oc vrkyg ku fokusr mr å di kärkoms gom lägg u uvcklig oc förvlig v mjukvruisiv sysm llr likior ill rygg rr få jäl md bli mr dukiv gom rb mr lärörlig lig L/ Agil-ricir oc komm igåg md koiurlig förbärig.

3 Ö brv ill mjukvruidusri Idg är vi sol övr vr dl v Skdivis mjukvru idusri brsc som sår iför sor umigr i d årdd irioll kokurrs. Vi vill vr md oc srid isik om d ms risvärd lriv i lägd är ugå frå ggrd oc dukig mäiskor som vädr modr rbssä för koiurlig oc i jäm k ducr mäbr rsul md sor ffärsvärd. D är sysä som vi ll jär å i lägd. Måg iom mjukvruidusri som sökr rrs sår iför vägvl. I d rikig kr skyl som sägr Grr lägs imris, i d dr som sägr Grr ms för gr. Vilk väg sk vi följ? D som bslur sig för d förs vägvl, md iiil kosdsfokus, rsorr å följd vis: Täk rsursr oc bors frå d skild uvcklrs idividull koms. Lägs imris vir ovs ur myck som lvrrs r imm. Vi blr för d immr som ssr, i för vd som uräs; dukivi s ökig är i riorir mål. Kvli i kod oc duk går i syr övr; uvcklr sk rik si fokus mo si skild ugifr oc i lå sig disrrs v rsomg om ffärs y oc lsäkd. Fs ris gr kosdskoll, äv om m sädig vigs diskur risädrigr oc mrgiläkd. D som bslur sig för d dr vägvl, md fokus å olkosd, r sysä: Bl br för d som vrklig lvrrs. Sk sysm för årkol rä skr lvrrs. Fördju smrb md lvrör oc vrk för bäs ffärsy för båd rr. Sk icimsmodllr som gyr dukivi, ffkivi oc flxibili. Sök koms oc ggmg oc brk d som vgörd för frmgåg. Bibåll fokus å olkosd uvcklig, udråll c oc ivolvr lvrör i css. Börj md kl ffärsmodllr oc jusr dm koiurlig för gmsm värdskd oc förbärd rsio. I värld där kud oc kik uvckls kommr kör llid vilj bl midr i morgo för smm värd som lvrrds igår. Prdoxl og äkr säljr å omvä sä: m vill få mr bl i morgo för smm rbsiss oc ivsrig som igår. D d sä lös d självmosägls är säljr lvrrr mr värd md midr iss. D är urligvis ig lä ugif oc krävr m srigr forr oc forr för s kvr å smm ls rcis som d röd dig i Alic i Udrld fom som klls T Rd Qu Effc. Vi å Sofous r obsrvr vi i lik md flr dr förg i vår brsc k lv u ill d. Vi r dukig yrkskår v uvcklr som båd v ur m skr br mjukvr oc ur m sk orgisr rb så ll mår br, rsrr å o oc därmd skr mximl y ill bäs ris. När vi läggr r omsorg å ducr ffkiv kod oc är vi illämr lärörlig modr j, då gör vi d för vi v d är d kls oc smrs väg ill sk lågsikig värd för oss själv oc för vår udrgsgivr. Skdivi bövr livskrfig oc grssiv mjukvruidusri. Därför är d vikig för oss som jobbr i brsc srid isik om d ms risvärd lriv i lägd är väd ggrd oc dukig mäiskor som vädr modr rbssä för koiurlig oc i jäm k ducr mäbr rsul md sor ffärsvärd Täk å sk. Tr du i själv vi ll jär å lågsikig sysä?

4 T Sofous Wy Sofouss frmgåg byggr å vår fokus å l m där vi smidig är må om dljr. För oss bsår l v fyr vil dlr som i smvrk skr oslgbr kombiio. D fyr dlr är: mäisk, kik, css oc ffär. Vår l r si ugågsuk i mäisk vm är llid d vgörd fkor. Rä mäiskor som full u bärskr d områd vi är vrksmm i oc som gs bäs möjlig förusäigr för väx oc uvckls. D kombirr vi md orgisiosmodllr oc cssflöd som skr mximl rsio oc miiml slösri. D sis usslbi är förmåg sä sig i i vår klis bov oc sk lågsikig ffärsmodllr som gyr bägg rr. Vd vi då får är följd: Tm md smr mäiskor oc kisk lls skr ffkiv kod. Tck vr si fokus å sbb flöd md ä årkoligr får d rä skr gjord oc lvrrd. Därigom skr d lågsikig värd ill mximl ffärsy oc miiml slösri. Smr mäiskor Effkiv kod Md smr mäiskor mr vi mäiskor som llid försökr i d bäs väg ill gmsm värdskd. Vår vrk är sk mjukvr oc vrksmr som gör rä skr å kosdsffkiv sä. Vi frågr of vrför oc syliggör oc ulvr mål i vi åbörjr ugif. Vi är ö oc grös oc dlr llid md oss, för då får vi mr illbk. Ekl vi sökr d kl lösigr oc är kl oc gör md. Vi sr oc r gär iiiiv ill förbärigr oc gör dss ill y god vor som dl v vår udrg. E dl kllr oss för ålilig ffs A ku si kisk vrk dlr om gör d rä vl vd gällr vrkyg oc uvckligsmiljör. Vi vill låg frmid kosd för kod, dvs. d sk vr få fl rä, d sk vr lä ädr oc bygg om. Där d är vikig sk kod vr ffkiv oc förbruk li mi oc dorkrf. Vår isällig är d vi lämr fr oss sk vr li bär ä d vi srd md. D gällr båd kod oc vrksm. Sbb flöd Vi öjr oss i md vr dukig vrkr, vi vill jobb illsmms i sbb lvrsflöd. Ju idigr lvrs oc årkolig dso sbbr lärd. Vi gör llr måg små dlrsul som vi idigr k vis vår bsällr för sbbr förså om vi gör rä skr. Vi fråg llr sr u isäll för uäck fl sd. Vi gr sbb årkolig. Vi slär koll oc dljsyrig, d fis d i id ill. Vi ir å dlrsul som lvrrs är sr vi om fr oc rikig är rä. Vi gör sk i g oc gör d färdig. Vi ir vår uls oc k oc sr u oc lyfr blick vrför gör vi d, k vi gör d smrr? Affärsy Vår kli sk ku fokusr å sk y för si kudr, md vi fokusrr å imlmr vår klis krv i mjukvr oc läm fr oss bär kod oc bär vor. Vi försår vår klis kud oc l vi igår i. Vi vrkr för sk lågsikig värd för båd vår kli oc oss själv. K vi lvrr smm ffärs y md midr iss sk båd kli oc vi jä å d. Umig är s oc mä ffärsy d är grud för ökd lösm för vår klir oc oss. Vår kli är ärvrd oc årkolr of rä skr lvrrs.

5 S ÖDE FL LEAN DE O N EA L 2. Mjukvruuvcklig 4. Ubildig vi jälr dig förbär di uvck ligsvrksmr vi dlr md oss v kusk som är bsrd å rfr LEAN Nyfik å L oc Agil vrklig k urä för di förg? Vi k vis ur du skr god cirkl v ökd ffkivi, ögr kvli oc öjdr rsol. 3. L/Agil cocig vi jälr dig bli mr dukiv u rsol kommr i kläm Vi lär u L, Agil, Sofr Egirig oc Sofr Tcology å bsis v vår rkisk rfr i form v ö kursr, smirir, kofrsr, förgsir kursr oc ork sos. All vår lärr r gdig rfr v dfs rb i mjukvrujk. Kok oss om du vill komsuvckl di rsol å ö kursr om ill xml Scrum, Gi, Kb, TDD, säkr oc Iovio Gms lå di rsol gomgå crifirigs ubildig, ill xml rifid Scrum Msr oc rifid Scrum Pduc Or rrgr förgsir ubildig i form v kursr oc orksos om bld L, Scrum oc gil jksyrig; ldrsk, mbuildig oc förädrigsrb; Sof r rfmsi oc Egirig Prci cs; Googl Wb Toolki; Pyo. 11 o i b 18 b Vår ugågsuk är i å l värdflöd oc uifrå d få igåg bsåd oc koiurlig förbärig. Md jäl v cocig oc Agil g r skr vi y oc bä r vor. Gom olik L-modr bibållr vi flöd oc uls md mis möjlig slösri. Bsr å L/Agil vrkyg oc kikr skr vi förusäigr i vrdg för d som brukr klls coiuous dloym of vlu, dvs. koiurlig lvrs v ffärsy. Kok oss om du vill N ; gi di AN E LEA ILE LEAGIL G A komlr di orgisio md llr flr värfukioll uvckligsm som svrr för l jk, llr för dlr v d. ; l >- s o 11 mu is s g o r o ; r o r.l i o mb mb giu b u o doi l 8 o o1 b o, o > P *$ Po s \d ou ^\ o s g mi 1 i is g ri 1 s c r l S <r c x o if o.ll l b l is mb m g m i u g. dou u o l r s ; 8 o. 1 o P g o o lo, o $ P i dp if d* \ vo o ^\ o g io i i 11ic s c r bl S c u< if c x l Ex l is l ll m g i. g d r u l s o. ; 18 P g lo id if vo o ic bl u Kok oss om du vill vi bildr m md gmsmm mål oc rioririgr Md Sofous som rr ökr du solik lycks md di jk. Vi r låg, dokumrd rfr v lvrr ffärsy å vår klir i sdig flöd. Som vår kli fokusrr du å di kud oc d krv som sk ufylls, md vi fokus rr å ur dss krv sk imlmrs i mjuk vr. På så sä bildr vi m md gmsmm mål oc rioririgr. Vår uvcklr sir där d k jobb ffkivs i vår loklr llr i r. gi 1. Pjkågd Nog md jk ållr rä kurs oc mo u? Vår uvckligsm ämr sysmisk i årkolig frå dig som bsällr. Pjkmodik gör d kl lå ffärsy syr rioririgr. di o if bövr försärk md flr smr mäis kor för ök di kci iom sysm uvcklig äkr äs sg för frmidssäkr di duk, bgräs di kisk skuld llr lös svår blm md di mjukvr lr fr sciliskuskr iom SWrkikur, uvcklig, s llr byggmiljör vill bär syrig oc fr i di jk oc ksk försärk md driv jk ldr, Scrum Msr llr Pduc Or. AGLEA ILE N N A E LE IL G A Kok oss om du 11 o i b l 18 b > s u u is s 1- m g o 1 r o r r.l b b o ; o m um i u gi o b o di o l, o 1o8 b o > s P o d*$ P u \s\ o s m o ^i g g i 1 i l ri r 1 os r bc o. S b < c mx l Em llue is l ll u m o ig o g. d u o r s o o.l o ;, o 8 P gd *$ P 1 P o \ r o ^\ o l i g io i 11 id f s i r S c v<o o c if l x E l is l ll c g li.m ig d b u u r l s o. ; 18 P g lo id if vo o ic bl Vi rbr md d ms frå orml u vckligsudrg oc yuvcklig v mjuk vr ill udråll oc ssig. Dssuom är vi dukig å gör olik yr v sudir oc urdigr för jäl dig gör rä kikvl båd å låg oc kor sik. Är d bråom? Då ryckr vi i oc försökr jäl dig så for som möjlig; vi är v vid sbb rd u kivig siuior oc ågärd ku blm. kor r di ldidr för å di kud bli mr dukiv oc lvrr äu mr värd ill lägr kosd bli bär å r y rioririgr, y möjligr oc s ädrigr få modr oc vrkyg fugr så som du d os,.x. L, Agil, Scrum, Kb, XP oc TDD. Irssrd v dl v kusksuby iom vår ävrk? Läs mr om vår ryckskr, smi rir oc forum å sis sid. S äv.sofousducio.s

6 md sik å frmid Erbus grudds i Mlmö; uvudägr vr Tord Olsso, Sff Prsso oc Micl Rioldsso. Erbus by m ill Sofous vår logoy symbolisrr vi uvidgr gräsr oc liggr i kologis frmk. Förgs fokus rikds rd frå börj mo sysmuvcklig, jkldig oc modologi. D år väx vi md övr 80 % md mrgil å mr ä 25 %. Kocr r ldrig bfui sig å rö i slu v vrksmsår. År 2001 flög vi klir oc rsol övr Skå i vår g vrmlufsbllog. Do-combubbl srck md smäll, m för oss vr d bäs år ågosi. För förs gåg jobbd vi lig vd vi idg kllr gil kork där kli riorirr ugifr uifrå ffärsvärd smidig som vi lvrrr oc får bl för kci oc lvrs, srr ä mimmr. Vi blv uämd ill Gsllförg v Dgs Idusri. Vi öd koor i Krlsk Låg för d sor boom för mobil r lvrrd vi Ti Fcor som gs blv i. Tjäs lsrds i mr ä 25 lädr oc br i Norg väd rsor jäs udr dss förs år Scrum i fiv mius ublicrds oc r i skrivd sud ldds r mr ä gågr oc fis å fyr sråk. Vi öd koor i Sockolm. Vi v Irciv TV Ard i kgori Bs ITV Srvic md d mobil illämig Fcig TV i s. D förs umr v L Mgzi ublicrds. Skårfik lsrd mobil rslrr som vi d uvckl. D v u Wir-ris för bäs mobil jäs för offlig skor. Vi v Globl Mobil Ards i kgori Bs Mobil Advrisig vid GSMA i Brclo md d mobil jäs M Yourslf i Fuur. Vi rrgrd vår förs irioll kofrs, Örsud Agil. För förs gåg ådd vår omsäig övr udr miljor kor. Vi gv u vår uik Scrum Msr Ki. Vi öd koor i Göborg. Al sälld övrsg 100 rsor. Vi uämds ill Surförg i Vcks Affärr. Vår iyd ill frmids möjligr är i ig llr u båd oc. Ibld r kli sisk oc ydlig ugif lös som krävr sor iss. Då är d br brss å md dukig mäiskor. M ofs skjur vi å rörlig mål md oydlig krv oc bov v ä dilog. I d fll ssr lärörlig uvcklig bäs oc är d bäs sä få öjd klir oc låg rlior. Vi å Sofous k d är md lärörlig uvcklig. Tillsmms md vår klir sk vi lär oss bli skickligr, sbbr oc mr flxibl. I frmid sk Sofous i br vr v d vikigs slr å d skdivisk sll vi sk vr md oc uvckl sl. Pr Torm VD, Sofous osulig

7 Vi lår dig dl v vår ävrk oc vår kusk Fri iformiossridig oc ö kommuikio gyr ll ld iom mjukvruidusri Vi är md där d ädr oc sridr kusk oc y idér som åvrkr vår brsc. I fiv mius Vi byggr u bibliok v småskrifr som kor oc kärfull förklrr vikig bgr,.x. Scrum llr l od. L Mgzi lmgzi. D är vår g mgsi om L oc Agil Sofr Dvlom där du bld k läs irvjur md ldd m iom mjukvruidusri. L Trib lrib.org Sofous är uvudsosor för d ävrk som är ö för ll som dlr d värdrigr som L sår för. Smirir sofousducio.com Vi gomför rglbud frukosoc lucsmirir md olik m som är kold ill L, Agil oc kik. Sofous osulig Sockolm Tgérg Sockolm Växl: Göborg Lill Bomm Göborg Växl: Mlmö Sormg Mlmö Växl: Krlsk mus Gräsvik 3A Krlsk Växl:

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut!

E-handeln ökar i Vansbro, batteriladdare.com senast ut! Lokl klpptips! t om u skös d r e v o Här s, tillsmm e! tt e t t och k g i m med E skö säg k du köp på Nås Möbeloutlet. De på bilde fis i olik bredder, heter Sv och är e cotietlsäg. Pris frå 7 995: och

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte

Bygd i utveckling. Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i utveckling Lokala utmaningar och regionalt samspel Studiehäfte Bygd i ut veck ling Lo ka la ut ma ning ar och regionalt samspel Stu di e häf te Vid e op ro gram met Bygd i ut veck ling vill in spi

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö

Ha kul på jobbet är också arbetsmiljö Tväeri, kök, recepion, konor, hoellrum Här finns många olika arbesuppgifer och risker. Och på jus de här hoelle finns e sälle där de allid är minus fem grader en isbar. Ha kul på jobbe är också arbesmiljö

Läs mer

bra boende Mer än Nr 3/2006

bra boende Mer än Nr 3/2006 Mer än bra boende Nr 3/2006 Vi bygger en sad Trång men rivsam i sudenlyan. Fia Johansson har flya från Sockholm ill Halmsad. Hon pluggar på Högskolan. Kaen heer Lakris. där människor växer HFAB har illdelas

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen

Tillsynsrapport 2014:12 Tillsyn över långa handläggningstider för vapentillstånd. Rikspolisstyrelsen Tillsysappo 214:12 Tillsy öv låga haläggigsi fö vapillså Rikspolissyls Sammafaig 1 Sammafaig Polis ha so aal föfaigsgla uppgif. Dssa uppgif komm alli a kokua m vaaa och pioias mo uppsälla mål. Såls vigas.x.

Läs mer

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco

Daniel Bergström/Mr.Z: http://hem.passagen.se/zensco ZONG 2025 En kedja är ju aldrig starkare än sin svagaste länk, sägs det. Zong är en bok som jag började skriva 1994. Efter ett antal sidor hamnade den I glömskans skrubb ett år, och när jag tog fram den

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering

Växjö kommun En jämförande studie om svårigheter vid miljömålsformulering Fakuleen för hälso- och livsveenskap Eamensarbee Väjö kommun En jämförande sudie om svårigheer vid miljömålsformulering Sara Berglund Huvudområde: Miljöveenskap Nivå: Grundnivå Nr: 2013:M9 Eamensarbees

Läs mer

TESTET NIO NAS-ENHETER

TESTET NIO NAS-ENHETER Snabbf TESTADE NAS-ENHETER Raid 5-enheer Dell Powervaul 725N DTC NAS Xeon 3000 Iomega NAS A305m Övriga DTC NAS P4 2400C ICP Microsorage NAS-2000 Lacie Eherne Disk Linksys EFG-120 =Bäs i es DTC NAS XEON

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Han s.kall Romma igen.

Han s.kall Romma igen. N:r lo. ÅRG 30. 5 DECEMBER 1925. I-'l\r:N.-PHI~ 2: 25. r RBDAKTÖR: NATE. HÖGltlAN. Han s.kall Romma igen. lian skall komma igen, samme Jesus, som for Till en tid ur vår åsvn, och sel Han skall komma i

Läs mer

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad

Nr 2 2013 maj Brf Fältöverstens informationsblad låneskulden, vlke v prorar då v som bosadsräs-nnehavare vas beala förenens ränekosnad med skaade medel ll skllnad om v själva psonlgen hade haf vår andel av förenens lån. Men om nu ekonomn är så bra v

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 6-7 -åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

APPORTÖR. Så börjar du träna en. När man ser en duktig apportör slås man av hur enkelt allt ser ut. Hunden dirigeras til en plats och letar

APPORTÖR. Så börjar du träna en. När man ser en duktig apportör slås man av hur enkelt allt ser ut. Hunden dirigeras til en plats och letar Så börjar du träna en APPORTÖR. När man ser en duktig apportör slås man av hur enkelt allt ser ut. Hunden dirigeras til en plats och letar upp en fågel. Med hög fart kommer den sedan tilbaka och lämnar

Läs mer

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i:

N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i. .F 1.: 0'rLt-:n ~~. 'fö)1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta, n [i i: ~ N:r 5. ÄRG. 28. 5 MARS 1923. PREN.-PRIS 2: 25. l i == J {. ~((- ~ ~ ~u ~ ~~~ ~~=-~~I ~ ~D~~=-~ll_'. ~ _ 4~»~ l.f 1.: 0"'rLt-:n ~~. 'fö")1'jl L '-- '- ' REPAK'l'ÖR: N.A.'l'II. HÖGMAN. H llngra lld uta,

Läs mer

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E)

v v v v 5 v v v 4 (V,E ) (V,E) . Grftori Btylsn v ilr som stö oh inspirtion för mtmtisk rsonmng kn knppst övrsktts. Stuirn v nkl ilr hr gtt oss grftorin. Tyvärr, llr lykligtvis, visr t sig snt tt nkl oh nturlig frågställningr om nkl

Läs mer

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND

2 2006 YCKET MER ÄN ETT BOEND Nr 2 September 2006 MYCKET MER ÄN ETT BOENDE VD HAR ORDET Vilken fantastisk sommar! Bä re semesterväder än vad vi haft i år är väl svårt att önska. Värme och sol har lockat till mycket utevistelse. Ljumma

Läs mer

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar

VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga barn och deras föräldrar VÄXA OCH HA DET BRA! Uppgifter för 2-3-åriga bar och deras föräldrar Hadbokes text: Merja- Maaria Turue och Aa Suutarla, Helsigfors hälsovårdscetral Agela Fletcher och Mary Tidyma, Metality, Storbritaie

Läs mer

Uppfoljningsundersökning

Uppfoljningsundersökning S D A Utredningsbyrån BÖNDERNA MPJ DALEN Kibaha Farmers Training Centre Tanzanias Kustregion 965 68 974 4 URåsultatvärdering 7 HUVUDUNDEESÖKNNG Basundersökning Uppfoljningsundersökning DJUPUNDEESÖKNNG

Läs mer

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

* 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013) 1 Några skäl till att du måste finnas och synas på Internet... * 86% av svenskarna som är över 18 år använder Internet dagligen (2013) * 65% av Sveriges befolkning använder smartphones för att surfa (2013)

Läs mer