Föreningen bildades och registrerades hos Länsstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen bildades 1982-04-16 och registrerades hos Länsstyrelsen 1982-07-05."

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING För HSB:s bostasrättsförening SNÖSÄTRA nr 229 i Stockholm Styrelsen för HSB: s bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen bildades och registrerades hos Länsstyrelsen Föreningen äger och förvaltar fastigheten kv. Bäverkolonin nr 3 i Vantörs församling. Föreningens 74 lägenheter upplåtes samtliga med bostadsrätt, och är för närvarande uthyrda. varav 2 st ägs av föreningen Medlemmar Förutom HSB Stockholm ekonomisk förening, HSB Stockholms styrelseledamöter suppleanter har föreningen 102 medlemmar. och dess Under verksamhetsåret har 11 lägenheter överlåtits. Styrelse Styrelsen har sedan föregående ordinarie föreningsstämma haft följande sammansättning: Lennart Flisager Bo Fernström Angela Kempher Henry Gustafsson Ulf Storm Marianne Holmgren Arne Persson Britt Warnehed ordförande vice ordförande sekreterare studieorganisatör ledamot ledamot ledamot HSB Stockholm Suppleanter har varit: Maud Thorberg Glenn Woods Ronny Eghult HSB Stockholm I tur att avgå vid kommande ordinarie föreningsstämma Henry Gustafsson och Ulf Storm. är Bo Fernström, Glenn Woods, Firmatecknare Föreningens firma har tecknats av Lennart Flisager, Bo Fernström, Angela Kempher och Marianne Holmgren, två i förening.

2 Revisorer Revisorer har varit Kjell Bergman med Worku Tekkola som suppleant, valda av föreningen, samt HSB: s Riksförbunds Revisionsbyrå. Valberedning Valberedningen har utgjorts av Hans Gunnarsson, sammankallande, Christer Josefsson och Andreas Kurkowska. Ombud vid distriktsstämma Föreningens ombud vid distriktsstämma för distrikt 6 har varit Henry Gustafsson och Arne Persson som ordinarie med Ulf Storm och Lennart Flisager som suppleanter. Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls l. Styrelsen har under räkenskapsåret hållit 13 protokollförda sammanträden. Fastighetens förvaltning och skötsel BG Service har genom avtal med föreningen haft fastighetsskötseln. Riksbyggen har skött snöröjningen Föreningens fastighetsförvaltning har genom avtal skötts av HSB Stockholm Områdeskontor Söderort. Förvaltare Britt Warnehed har fungerat som vicevärd. Årsavgifter och hyror Föreningens årsavgifter höjdes med 3 % fr o m Fastigheten Styrelsen har under året utfört besiktningar skick. av fastigheten. Fastigheten befinns vara i gott Föreningen har under räkenskapsåret av tvättstugan. investerat kronor för upprustning/ombyggnad Ekonomi Föreningens ekonomiska ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att av årets underskott kr ,22 avräknas kr 2 826,88 mot dispositionsfonden och resterande kr ,34 balanseras i ny räkning.

3 BRF PANTAVGIFT 4 PERIOD: SNÖSÄTRA ,00-925,00 813, ,00 174,00 300,00 578,00 181, , , ,00 556,69-43,60-74,00 FöREGAENDE ,50-165, ,00 415,40 447,50 050,00 444,50 950,00 382,50 163,00 147, NR 125, ,00 953,00 375,00 994,00 975,00 459,00 689,00 033,00 139,00 000,00 519,00 967,00 008,00 680, ,69 RESULTATRÄKNING, AR Not ,50-225,00-725,00-863,00-535,00-399, ,91 691,50 271,00 238,00 239,00 911,00 967,00 753,50 087,00 430,00 275,00 375,00 032,00 975,00 304,00 568,00 169,00 294,00 537,00 370,00 597,00 056,00 775,00 526,00 625,00 125,00 180,00 198,00 SPECIFICERAD 508,41 212,00 032,00 569,29 919, ARSAVGIFTER PERSONALKOSTNADER ARVODEN ARSAVGIFTER EKONOMIFÖRVALTNING FASTI BOSTÄDER GHETSSKA TT ARANDE AR

4 BRF SNÖSÄTRA NR 229 RESULTATRÄKNING, SPECIFICERAD PERIOD: UNDERHALLSKOSTNADER LöPANDE UNDERHALL LöPANDE UNDERHALL BYGGNAD LöPANDE UNDERHALL ,00 113,00 105,00 EL, ANT 699,50 226,00 196,00 773,00 294,00 985,00 971,00 941,88 105,00 0,00 912,00 LöPANDE UNDERHALL-2 VVS ,41-427,00 LöPANDE UNDERH VÄRME ,00 853,88 LöPANDE UNDERHALL HISS LöPANDE UNDERHALL MARK LöP UNDERH, VENTILATION LöP UNDERHALL ANTENNANL LöPANDE UNDERHALL SOPSUG LöP UNDERH HYRESLÄG,LOKAL SUM LöPANDE UNDERHALL INNEVARANDE AR FöREGAENDE AR , , ,00 500,00 250, , , ,00 929, ,00 067,00 345,00 000,00 647,00 063,00 231,00 342,31 111,31 337,69 PERIODISKT UNDERHALL PER UNDERHALL BYGGNADER PER UNDERHALL MARK PER UH, VENTILATION SUM PERIODISKT UNDERHALL SUM UNDERHALLSKOSTNADER SKADOR OCH SJÄLVRISKER FONDAVSÄTTNINGAR SUM KOSTNADER FASTIGHETSFöRV. RESULTAT FöRE AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR *** RÄNTEINTÄKTER OCH -KOSTNADER *** RÄNTEINTÄKTER RÄNTEINT ALL KONTO RÄNTEINT AVG- -2 O -2 HYRESSK ,90 448, ,00 239,90 261,00 000,00 266,22 0,00 448,00 0,00 RÄNTEINTÄKTER övriga ,22 266,22 RÄNTEINT, 3 MAN INLANING 0,00 RÄNTEINT, 6 MAN INLANING SUM RÄNTEINTÄKTER , ,00 886,00 000, , ,00 548,00 184,00 709,00 736,50 885,19 114,81 619,00 733,00 412,00 RÄNTEKOSTNADER RÄNTEKOSTNADER ALLKONTO RÄNTEKOSTNAD FASTIGH.LAN SUM RÄNTEKOSTNADER AVGAR RÄNTEBIDRAG RÄNTEKOSTNAD, NETTO NETTORESULTAT AVLYFT FRAN YTTRE FOND RESULTAT FöRE SKATT REDOVISAT RESULTAT

5 BRF SNöSÄTRA NR 229 BALANSRÄKNING, SAMMANDRAG 9704 PERIOD: 12 *** TILLGANGAR *** INNEVARANDE AR FöREGAENDE AR OMSÄTTNINGSTILLGANGAR LIKVIDKONTON KUNDFORDRINGAR REST AVGIFTER O HYROR FöRUTBETALDA KOSTNADER UPPLUPNA INTÄKTER DIV KORTFRISTIGA FOROR S:A OMSÄTTNINGSTILLGANGAR ,87 905, , , , , , , ,00 0, , , , ,88 ANLÄGGNINGSTILLGANGAR ANDELAR MASKINER OCH INVENTARIER VÄRDEMINSKN MASK O INVENT BYGGNADER VÄRDEMINSKN BYGGNADER BYGGNADER OMBYGGNAD VÄRDEMINSKN OMBYGGNAD S:A ANLÄGGNINGSTILLGANGAR Not 2 Not 4 Not 4 Not 5 Not 5 Not 6 Not 6 500,00 500, , , , , , , , , , , , , , ,00 BOSTADS-/UH- LANEPOST S: A TI LLGANGAR , ,88

6 BRF SNÖSÄTRA NR 229 BALANSRÄKNING, SAMMANDRAG 9704 PERIOD: 12 *** SKULDER OCH EGET KAPITAL *** KORTFRISTIGA SKULDER LEVERANTÖRSSKULDER FÖRENINGENS SKATTESKULD , ,00 800,00 426,00 451,00 248,00 614,00 564,00 UPPLUPNA KOSTNADER ,00 FÖRSKOTTSBET AVG O31HYROR ,00 ÖVR KORTFR SKULDER S:A KORTFRISTIGA SKULDER INNEVARANDE AR FÖREGAENDE AR , , ,00 841,00 463,00 941,00 855,00 910,00 437,00 039,00 349,00 LANGFRISTIGA SKULDER FASTIGHETSLAN S:A LANGFRISTIGA SKULDER FONDER FOND FöR INRE UNDERHALL FOND FöR YTTRE UNDERHALL S:A FONDER EGET KAPITAL BUNDET EGET KAPITAL INSATS S:A BUNDET EGET KAPITAL FRITT EGET KAPITAL DISPOSITIONSFOND BALANSERAT RESULTAT ARETS RESULTAT S:A FRITT EGET KAPITAL S:A EGET KAPITAL S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,88 0, , , , , , , , , , , , ,88 ** TAXERINGSVÄRDE MARK BYGGNADER S:A TAXERINGSVÄRDE ** PANTER UTTAGNA STÄLLDA PANTER PANTER ** ANSVARSFöRBINDELSER FÖRENINGSAVGÄLD , , , , ,00

7 BRF SNÖSÄ TRA NR NOT1 Omsättningen är lika med summa intäkter. I övriga intäkter ingår kr intäkt för lägenhet nr , kr :- avräkning från Familjebostäder. NOT2 Andelar är upptagna till nominellt värde. NOT 3 Privatobligationer Lån nr 2202 Lån nr 2206 Summa Stadshypotek Anskaffn värde Marknadsvärde Nominellt värde NOT4 Maskiner/Inventarier Gräsklippare Portkodlås Portkodlås Trädgårdsmöbler Summa Anskaffn. Arets värde. Avskrivn. Avskrivn O % % år Summa Avskrivn Bokfört värde O O NOTS Byggnader Amort Värdeminskning av byggnader sker årligen med det belopp som motsvarar amorteringen på fastighetslån. NOT6 Ombyggnader Antennanl. Tvättstuga Summa % 5% NOT7 Fastighetsskatten är beräknad på 2 st taxeringsvärden. 1,7% på ( ) 1,7% på ( )

8 NOT8 Föregående års överskott kr ,81, har ,21 överförts mot balanserat resultat och kr ,00 har avsatts till yttre fonden. Styrelsen föreslår att årets underskott kr ,22 överförs kr 2 826,88 mot dispositionsfonden och resterande kr ,34 balanseras i ny räkning. Bandhagen den / tj/ ' HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENING SNÖSÄTRA NR 2291 STOCKHOLM ~/~~ Lennart Flisager '~p~ //)/ k- Bo Fernström ddw4l Marianne Holmgre~~ ~~4-A Angela Kempher il~ Maud Thorberg I / I

9 Brf Snösätra Specifikationer: Likvidkonton HSB Stockholm Allkonto Privatobligationer, Stadshypotek Kundfordringar Jonny Disenfelt fakt Förutbetalda kostnader Fastighetsförv Administrativ förvaltning Tomträttsavgäld Kabel-TV Medlemsavgifter Fastighetsförsäkring BG Service Sthlm Energi Kone Hissar Upplupna intäkter Ränteintäkt allkonto Ränteintäkt, Obligationer Stadshypotek Avräkning Familjebostäder 1996 Avräkning Samfälligheten 1996 Parkering Övriga kortfristiga Handkassa Fordringar Leverantörskulder Sthlm Energi HSB Förvaltning Familjebostäder Sv Bostadsinkasso Föreningens S- 97 Beräknad -98 skatteskuld

10 Brf Snösåtra Specifikationer, forts; Upplupna Familjebostäder Telia BG Service kostnader Sopsug i Rågsved Räntor fastighetslån Kortfristiga skulder Kortfr.skuld på långa lån (1 års låneamortering) Fastighetslån SBAB Stadshypotek (varav Kort skuld Kr :-, 1 års amortering)

11 REVISIONSBERÄTTELSE För HSB:s Bostadsrättsförening Snösätra nr 229 i Stockholm, org.nr: Vi har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen har utförts enligt god revisionssed. Årsredovisningen har upprättats enligt lagen om ekonomiska föreningar. Föreningens bundna egna kapital (insatserna) är till viss del förbrukat. Även för innevarande verksamhetsår är ett underskott budgeterat i storleksklassen :-. Avsättning till yttre underhåll har ej skett i enlighet med stadgarna. o Arsavgifterna bör snarast höjas till en nivå som innebär att föreningen får full kostnadstäckning inkluderande stadgeenlig avsättning till yttre fond. Balanserad förlust bör täckas inom en treårsperiod. Vi tillstyrker att resultaträkning och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm ;::1-.(0/ Gj 1997 h ~(. ~,./?, rn, Il/n, '~ ' j, ~ jell Bergman lsti a ällboiit Av föreningen vald revisor BoRevision AB

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780

ÅRSREDOVISNING 2012. HSB Brf Päronet i Lund Org nr 716406-8780 ÅRSREDOVISNING 2012 HSB Brf Päronet i Lund ÅRSREDOVISNING HSB Brf Päronet i Lund Styrelsen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 föreningens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31

Årsredovisning. för. räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Org nr. 76967-6178 Årsredovisning för räkenskapsåret 213-1-1 213-12-31 Sid 1-3 Sid 4 Sid 5-6 Sid 7-9 Sid 1 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Baiansräkning Tilläggsupplysningar Underskrifter Sid 1

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen

KALLELSE DAGORDNING. Lokal: Scandic Hotell, Segevång, Segesvängen HSB Brf Almedal i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Brf Almedal kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 26 februari 2014 kl 19.00. Lokal: Scandic Hotell, Segevång,

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank.

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. Brf TELLUS 2013-01-01 Brf TELLUS 2013-12-31 2006 Spara denna årsredovisning, den tillhör lägenheten och du kan behöva den vid försäljning och kontakt med din bank. ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 HEMFJÄLLSBYN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen HEMFJÄLLSBYN

Läs mer

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS-

SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGenS FÖRENINGENS EKONOMI SÅ KOLLAR DU BOSTADSRÄTTS- När NÄR DU du HAR har KÖPT köpt ELLER eller SKA KÖPA ska BOSTADSRÄTT köpa bostadsrätt Version 1.0 Köp inte grisen i

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 Olof af Acrels väg 1 o 2 171 64 Solna Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haga 4:36 769603-0944 Räkenskapsåret 2012 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5

Läs mer

Årsredovisning för 2011

Årsredovisning för 2011 1 B Årsredovisning för 2011 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 2 Årsredovisning Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Taffelberget lämnar härmed redovisning

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson.

för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Valberedning Valberedningen har utgjorts av Britta Haglund, sammankallande, och Pia Johansson. Brf Tre Kullar i Ekerö 716418-6814 för Bostadsrättsföreningen Tre Kullar i Ekerö Styrelsen får härmed avge Arsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2003-30 juni 2004. Fastighet Träkvista 3:244, Ekerö kommun

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV

ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/9 2009 31/8 2010 HSB BRF ELISETORP I ARLÖV HSB har tilldelat bostadsrättsföreningen HSB Brf Elisetorp i Arlöv CERTIFIKAT för att den uppfyller HSB:s krav för HSB

Läs mer

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ

HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 2006.05.01-2007.04.30 HSB:S BRF ANNEBERG I MALMÖ 746000-5593 Kallelse Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening Anneberg i Malmö kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231

Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Nordmalingshus AB 2007

Nordmalingshus AB 2007 2007 2007 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Bokslutskommentarer 11 Revisionsberättelse 18 Fastighetsförteckning 19 Fastighetssammanställning

Läs mer

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274

Arsredovisning. mxx-wky66msx RBF ODONVIDET. 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 mxx-wky66msx Arsredovisning RBF ODONVIDET 111 2014-31t12 2014 Org nr 746000-8274 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och ikontakt med din bank. \ Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST

ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST ÅRS REDO VIS NING HSB SYDOST 2014 INNEHÅLL Innehåll Vd har ordet 2 Det här är HSB Sydost 4 Föreningsstyrningsrapport 6 Förvaltningsberättelse 10 Koncernskiss 16 Koncernstyrelse och vd 17 Finansiella rapporter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Att vara föreningsrevisor

Att vara föreningsrevisor Att vara föreningsrevisor av Sven Knutson SISU Idrottsutbildarna och SISU Idrottsböcker 1 Innehåll Förord 3 Uppdraget som revisor 4 Vem kan utses till revisor? 4 Detta styr revisorernas arbete 5 Att planera

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer