kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle. Inger Källgren Sawela

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-11-21 kl 09.00-11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Inger Källgren Sawela"

Transkript

1 kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e vice ordf Stig Eng, C, 2:e vice ordf Carina Blank, S Peter Kärnström, S Marie-Louise Dangardt, S Alf Norberg, V Inger Källgren Sawela, M Patrik Stenvard, M Kenth Lövgren, FP Ingemar Kalén, KD Marie Centerwall, S tjg ers Sven-Erik Lindestam, S tjg Monica Olsson, S tjg ers Caroline Schmidt, C tjg ers Carl-Ewert Ohlsson, C, ej tjg ers Inger Schörling, MP, ej tjg ers Carina Östansjö, FP, ej tjg ers Olle Nilsson Sträng, BP insynsplats Hans Olsson, M, ej tjg ers Jonas Holm, M, ej tjg ers Pär Åslund, FHT, insynspl Stig Zettlin, SVG, insynspl Inger Källgren Sawela Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Inger Källgren Sawela 1

2 Innehåll 69 Upprop och protokollsjustering 70 Godkännande av föredragningslistan 71 Slutrapport uppdrag Hållbar jämställd tillväxt 72 Delårsbokslut Utökning av beslutsbudget, Regionala tillväxtmedel 74 Yrkeshögskola Gävleborg 75 Varselpaketet: Innovationsmiljö Hudiksvall/Katalysator Smak av Gävleborg Livsmedel som drivkraft för hållbar utveckling 77 Etableringsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg 78 Leader Nedre Dalälven lokal ledd utveckling 79 Leader Hälsingebygden lokal ledd utveckling 80 Leader Gästrikebygden lokal ledd utveckling 81 CLIP 3.0 innovativa miljöer för hållbar logistik och innovativ produktion 82 FindIT, hållbar tillväxt i regionala värdekedjor med IT som verktyg 83 Förslag på extra utdebitering för medlemmarna i Region Gävleborg med anledning av eventuellt skadestånd enligt Hovrättens dom T Beställning Central Sweden Länstransportplan, VP 2015 med utblick mot Skrivelse till SJ med anledning av indragning av tågförbindelse Sandviken-Stockholm 87 Nominering av ordförande, 4 ledamöter till Strukturfondspartnerskapet och tjänsteman ill Övervakningskommittén 88 Rensning/gallring av handlingar inför övergång till nya Region Gävleborg 89 Rapporter 2

3 69 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Inger Källgren Sawela utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 70 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i befintligt skick. 3

4 71 Slutrapport uppdrag Hållbar jämställd tillväxt Ansvarig tjänsteman: Carina Löfgren/Lena Aune Regionstyrelsens beslut 1. Rapporten godkänns och insändes till Regeringskansliet. Carina Löfgren föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat rapport över regeringsuppdraget Hållbar jämställd tillväxt. Rapporten har bifogats kallelsen. 4

5 72 Delårsbokslut Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Regionstyrelsens beslut 1. Delårsbokslutet per , inklusive revisorernas utlåtande, godkänns och delges medlemmarna Mats Törnquist föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Enligt förbundsordningen 13 för Region Gävleborg ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti årligen. Resultatet i delårsbokslutet är kronor. I delårsbokslutet återfinns resultatuppföljning med kommentarer till resultatet och en verksamhetsberättelse för respektive enhet. Revisionsmöte äger rum

6 73 Utökad beslutsbudget avseende 1:1 medel 2014 Ansvarig tjänsteman: Ulrika Bandt Regionstyrelsens beslut 1. Beslutsbudgeten utökas med 5,4 mkr. Ärendebeskrivning Den redan beslutade budgeten för 2014 uppgår till 70 Mkr. Vid tidigare styrelsemöte har informerats om att en utökning av budgeten med 10 Mkr skulle kunna koma att bli aktuell. Detta p.g.a. det stora ansökningstrycket till följd av att ERUF s första utlysningar i den nya programperioden kommer inom kort. Så mycket som 10 Mkr kommer vi nu inte att behöva utöka budgeten med. Återstående beslutsutrymme uppgår nu till 15,6 Mkr samtidigt som dagens beslutsförslag uppgår till 21 Mkr. Därmed skulle beslutsbudgeten behöva utökas med 5,4 Mkr under förutsättning att beslut tas enligt beslutsförslag. 6

7 74 Projekt Yrkeshögskola Gävleborg Ansvarig tjänsteman: Kent Bogren Regionstyrelsens beslut 1. Ansökan beviljas enligt angivna villkor i bifogade beslutsdokument Tjänstemannayttrande Förslag till beslut: att bevilja ansökan om kr till projektet. Resonemang som lett fram till ställningstagandet Yrkeshögskoleutbildningar (YH) utgör en stor del av den eftergymnasiala yrkesutbildningen och är direkt kopplat till arbetslivets behov. Samverkan med arbetslivet är en grundbult i YH och direkt avgörande för att Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) ska ge tillstånd för genomförande. Konkurrensen om utbildningstillstånden är mycket stor samtidigt som behovet av kompetenshöjning i regionens arbetsliv är påtagligt. YH kan många gånger ses som en brygga till än högre utbildning. Det är därför av stor vikt att ansökningarna är väl skrivna samt mycket väl förankrade i de aktuella branscherna. Projektet syftar till att: Utveckla YH-utbildningar för befintliga och kommande behov. Att ha fingertoppskänsla för växande sektorer och branscher. Skapa strukturer för samverkan mellan YH-anordnare, arbetsliv och HiG och därigenom utgöra en kraftfull del i regionens kompetensplattformsarbete. Utveckla marknadsföringsarbetet och göra YH mer känt bland studerande likväl hos arbetslivet. Öka tillgängligheten och bredda rekryteringen. Här har man en stor påverkansmöjlighet att exempelvis bryta traditionella könsmönster i yrkesval samt att utveckla inkluderande YH-utbildningar. Projektet ligger helt i linje med Kompetensprogrammet och kommer att ha ett mycket nära arbete med Kompetensforum. Vi ser projektet som mycket kraftfullt i och med att HiG står som projektägare där vi kan se flera Synergieffekter, exempelvis möjlighet att pussla attraktiva kurser mellan YHutbildningar och högskolekurser. Detta blir både kostnadseffektivt och kvalitativt. Genom samverkan kan effektiv marknadsföring göras mot målgrupperna (Studenter och arbetsliv) Projektet kommer att vara en mycket viktig del i kompetensplattformsarbetet just i det konkreta matchningsarbetet. En annan mycket viktig faktor är att genom samverkan YH- anordnare emellan skapas kunskaper som är avgörande för framgång i ansökningsarbetet. 7

8 1(5) Dnr: REGX Ärendeid: Handläggare: Gunilla Norrman HÖGSKOLAN I GÄVLE Micael Melander Kungsbäcksvägen GÄVLE Projekt: Yrkeshögskola Gävleborg Beslut Region Gävleborg beviljar HÖGSKOLAN I GÄVLE (org nr ) högst kronor (högst 74,9 % av de faktiska kostnaderna på kronor eller högst 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kronor). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Villkor för beslut Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget. Projektet ska drivas i överensstämmelse med innehållet i ansökan och beslut Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Motivering Projektet stämmer mycket väl med den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg Projektets mål har en direkt inverkan på RUS övergripande mål: Nya möjligheter för människors självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Genom att länets Yh-anordnare samverkar skapas möjlighet att utveckla utbildningar som ger snabb och välbehövlig kompetenshöjning inom regionens tillväxtområden. Projektets uppgift är bl.a. att vara lyhörd för arbetslivets snabba utveckling och kompetensbehov. Att erbjuda spetsutbildningar just där arbetslivet så kräver leder både till kompetenshöjning och arbete, vilket stärker regionens individer och höjer utbildningsnivån i stort (Stärkta individer). Genom att Högskolan i Gävle tar på sig samverkans- och utvecklingsuppdraget i projektet stärks samverkan inte bara mellan Yh-anordnare och arbetslivet utan även mellan all eftergymnasial utbildning och arbetslivet (Smart samverkan). Högskolan i Gävle bedöms vara en mycket stark aktör med förmåga att omvandla kompetensbehov till utbildning på rätt nivå. Detta kommer tvivelsutan att motverka matchningsproblemen inom kompetensförsörjningen. Projektet ligger i linje med Kompetensprogrammet och kommer att ha ett mycket nära arbete med det regionala kompetensplattformsarbetet, Kompetensforum. Projektet bedöms leda till flera synergieffekter, exempelvis genom att Yh-utbildningar och Högskolan i Gävle kan ge vissa gemensamma kurser. Detta bedöms bli både kostnadseffektivt och kvalitativt. Genom samverkan kan effektiv 8

9 2(5) Dnr: REGX Ärendeid: marknadsföring göras mot målgrupperna (studenter och arbetsliv). Projektet kommer att vara en mycket viktig del i kompetensplattformsarbetet i det konkreta matchningsarbetet. En annan mycket viktig faktor är att genom samverkan Yh-anordnare emellan skapas kunskaper som är avgörande för framgång i ansökningsarbetet avseende tillstånd att bedriva Yh-utbildning. Enligt den Nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft stämmer projektet överens med det regionala tillväxtarbetet inom Prioritering 1: Innovation, företagande och entreprenörskap samt Prioritering 3: Kompetensförsörjning. Projektbeskrivning Yrkeshögskoleutbildningar fyller en viktig funktion för att möta arbetslivets behov av kompetent arbetskraft och hjälper på så sätt länets arbetsgivare att verka och utvecklas. Projektet syftar till att arbeta för ett utvecklande av utbildningsformen i länet, för befintliga och kommande behov på arbetsmarknaden. Projektets syfte är att: - Utveckla Yh-utbildningar som länet behöver för kommande och befintliga behov på arbetsmarknaden genom samverkan med aktörer från såväl utbildningsväsendet som arbetslivet. - Skapa strukturer för samverkan mellan yrkeshögskoleanordnare arbetsliv Högskolan i Gävle och därmed bidra till arbetet med kompetensförsörjning genom att leverera rätt utbildning vid rätt tidpunkt och bidra till ekonomisk och social hållbarhet i regionen. - Stärka och komplettera marknadsföringsarbetet för att göra utbildningsformen mer känd, öka synligheten för länets Yh-utbildningar samt visa den starka kopplingen till yrkeslivet och de yrkesroller som utbildningen leder till. - Öka tillgängligheten och bredda rekryteringen till utbildningarna och på så sätt bidra till att stärka individer. Såväl jämställdhet, inkludering, integrering och ålder beaktas. Projektet har en nära koppling till och deltar i arbetet med kompetensforum Gävleborg och de lokala kompetenscentra som utvecklas i kommunerna. Aktiviteterna i projektet leder även mot de mål som finns i regionens utvecklingsstrategi och kompetensprogram där kompetens är en av drivkrafterna för en hållbar utveckling. Strategins målområden stärkta individer, tillgängliga miljöer och smart samverkan tangerar exakt arbetet med yrkeshögskoleutbildningar. Det krävs samverkan med arbetslivet för att skapa utbildningar, de blir tillgängliga i och med att de bedrivs/kan följas från länet och det stärker individerna som får möjlighet till kompetenshöjning och arbete. Mål vid projekttidens slut: - Yrkeshögskola Gävleborg har bildats där de Yh-anordnare som verkar i länet samt Högskolan i Gävle ingår - Yrkeshögskola Gävleborg är en strategisk aktör i länets kompetensförsörjningsarbete - Har utvecklingen av yrkeshögskolan i Gävleborgs län ett fokus på arbetslivets befintliga och kommande behov av kompetens. Nya utbildningar krävs för nya möjligheter - Har antalet företagskontakter och engagerade aktörer, såsom branschkontakter, college etc. ökat jämfört med januari Har antalet Yh-utbildningar och utbildningsplatser ökat jämfört med januari

10 3(5) Dnr: REGX Ärendeid: Har antalet sökande per utbildningsplats ökat jämfört med januari Finns ett upparbetat stödsystem för det systematiska kvalitetsarbetet - Har alla utbildningsansökningar som projektdeltagarna insänt till Myndigheten för yrkeshögskolan hållit sådan kvalitet att de inte avslagits av kvalitetsskäl - Finns en modell för hur Yh-anordnare aktivt kan arbeta med breddad rekrytering och jämställdhet sett ur ett hållbarhetsperspektiv Målgrupp: Arbetsliv: Regionens arbetsliv får tillgång till rekryterbar arbetskraft med rätt kompetens. Genom aktiv medverkan i utbildningarna kan arbetslivets representanter påverka innehåll och nivå på kurser Utbildningsanordnare: offentliga och privata; att stärka alla organisationer i arbetet med att skapa rätt utbildning i rätt tid och att trygga rekrytering till utbildningar i drift. Studerande: genom att attraktiva Yh-utbildningar erbjuds, ökar möjligheter till anställning/eget företagande och bidrar till utveckling på det personliga planet. En målgrupp som är mer indirekt kan sägas vara dem som engageras i utbildnings- och kompetensfrågor, såsom branschorganisationer, college, studie-och yrkesvägledare etc. De får ökad kunskap och inflytande om Yh-utbildningarna. 10

11 4(5) Dnr: REGX Ärendeid: Budget Resurser i projektet Kostnader Totalt Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övrigt Faktiska kostnader Off dir fin kostnad (In natura finansiering) Summa totalt Finansiering av resurserna i projekt Kontant finansiering Totalt Regionförbundet Gävleborg (1:1) Högskolan i Gävle Gävle kommun Sandvikens kommun Söderhamns kommun Hudiksvalls kommun Bollnäs kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ovanåkers kommun Ockelbo kommun Hofors kommun Summa kontant finansiering Finansiering i annat än pengar Sandvikens kommun Gävle kommun Söderhamns kommun Hudiksvalls kommun Bollnäs kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ovanåkers kommun Ockelbo kommun Hofors kommun Högskolan i Gävle Summa finansiering i annat än pengar Summa total

12 5(5) Dnr: REGX Ärendeid: Redovisning Projektet ska rekvirera medel en gång i kvartalet. En första rekvisition ska vara inskickad till Region Gävleborg senast Rekvisitionen ska innehålla en lägesrapport, rekvisitionsblankett, underlag för kostnader i form av resultatrapport, huvudbok samt eventuella tidrapporter och beräkningsunderlag för timkostnad. Projektet ska slutredovisas senast Slutrapporten ska innehålla en utförlig redovisning av genomförda insatser, och därutöver samma underlag som vid delrekvirering. Utbetalning Utbetalning görs från anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Generella villkor för projektmedlen framgår av bifogad villkorsbilaga. Ett exemplar av denna bilaga ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas till Region Gävleborg, Box 834, GÄVLE. Sven-Åke Thoresen Ordförande Ulrika Brandt Chef projektfinansiering Bilagor: Villkorsbilaga Information om redovisning av projekt Brev om skyltning 12

13 75 Projektnamn: Varselpaketet: Innovationsmiljö Hudiksvall/Katalysator 2.0. Ansvarig tjänsteman: Magnus Ernström Regionstyrelsens beslut 1. Ansökan beviljas enligt angivna villkor i bifogade beslutsdokument Tjänstemannayttrande Förslag till beslut: att bevilja ansökan om kr till projektet. Resonemang som lett fram till ställningstagandet I maj 2013 Ericsson meddelade Ericsson Cables i Hudiksvall att man har för avsikt att lägg aner produktionen på orten, totalt omfattande 300 anställda. Under hösten meddelade även Cargotec HIAB i Hudiksvall att man kommer att flytta all produktion till en ny fabrik i Polen. Totalt drabbas ungefär ett 150-tal anställda av uppsägning. Teleperformance i Söderhamn har i två omgångar sagt upp personal den första under hösten 2013 (132 uppsagda) och den andra omgången våren 2014 (varsel om uppsägning av samtliga 248 anställda). Ett extra anslag i statliga projektmedel (anslag 1:1) om 5+5 Mkr under beviljades Gävleborg från Näringsdepartementet. Regionstyrelsen beslutade att öronmärka de tio miljoner kronorna till särskilda insatser på grund av varselsituationen i norra Hälsingland. De särskilda insatserna skulle lägga särskild vikt vid att ge effekt i de drabbade orterna, bygga på att stärka befintliga aktörer och system och, även om de har epicentrum i norra Hälsinland, ge regional nytta. Projektet ligger mycket väl i linje med de förutsättningar Regionstyrelsen antagit i sitt inriktningsbeslut för de extra medlen till varselpaketet. Det sökta projektet består av två delprojekt. Delprojektet Innovationsmiljö Hudiksvall går ut på att etablera en fysisk innovationsmiljö. Detta innebär att även norra Hälsingland får tillgång till en fysisk miljö (motsvarande science park eller teknikpark), där insatser från flera aktörer, t ex klusterorganisationer, inkubator, ALMI eller andra aktörer, kan samverka. Syftet med innovationsmiljön är att samla och koordinera befintliga resurser från det regionala stödsystemet för företagande, entreprenörskap och innovation. Metodiken kring centret och samordningen av aktörer ska kunna öka hela stödsystemets förmåga att stärka både enskilda och grupper av innovatörer och företag. Fokus för innovationsmiljö Hudiksvall ligger på människans drivkrafter och förmågan till nytänkande. Det är en intressant ansats, som skiljer sig från de flesta övriga innovationsmiljöer i Gävleborg, som ofta adresserar en särskild bransch, fråga eller kundsegment. 13

14 Delprojektet Katalysator 2.0 innebär en samverkan mellan Gävleborgs platsbunda innovationsmiljöer (teknikparker, science parks). Katalysator del 1 har under genomförts som ett samarbete mellan Sandbacka Park (Sandviken), Faxe Park (Söderhamn) och Gävle Teknikpark, i syfte att skapa en gemensam modell för vad en platsbunden innovationsmiljö i Gävleborg ska vara i framtiden. Man har arbetat både med gemensamma erbjudanden, med utveckling av de individuella nischerbjudandena och innovationsmiljöerna ska kunna samverka för att tillsammans skapa regional nytta. I och med att projekten integreras inlemmas även innovationsmiljön i Hudiksvall i den regionala kontexten från dag 1, och blir delaktig i utarbetandet av den gemensamma infrastrukturen till stöd för företagande, entreprenörskap och innovation. Projektet som helhet adresserar mycket väl ett flertal av inriktningarna och målen i Innovations- och Näringslivsprogram Projektet bidrar vidare till en hållbar utveckling ur ett socialtmiljömässigt- och ekonomiskt perspektiv. Särskilt anges att projektet har för avsikt att inventera den kunskap och erfarenhet som aktörerna har av att arbeta med genusmedvetet ledarskap, mångfald eller miljömässig hållbarhet, för att bättre kunna nyttja respektive aktörs särskilda kompetenser. Innovation handlar i grunden om att ifrågasätta invanda mönster och normer och bryta dem där det är nödvändigt. Projektet har beaktat frågeställningarna och hänvisar särskilt till att arbetet med hållbarhetskriterier ska vara forskningsbaserat. 14

15 1(4) Dnr: REGX Ärendeid: Handläggare: Anna Wiklund Innovativa samarbeten i Hudik ek för Moniqa Klefbom Hudiksvalls kommun HUDIKSVALL Projekt: Varselpaketet: Innovationsmiljö Hudiksvall/Katalysator 2.0 Beslut Region Gävleborg beviljar Innovativa samarbeten i Hudiksvall ek för (org nr ) högst kronor (högst 63,2 % av de faktiska kostnaderna på kronor eller högst 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kronor). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Villkor för beslut Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget. Projektet ska drivas i överensstämmelse med innehållet i ansökan och beslut. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Motivering Projektet adresserar samtliga hållbarhetsfaktorer, och syftar till att skapa ekonomisk utveckling genom samverkan mellan aktörerna i det regionala stödsystemet för företagande, entreprenörskap och innovation. Hållbarhetsfaktorerna nyttjas direkt som drivkrafter för tillväxt och innovation. Infrastruktur berörs inte i projektet, däremot är inriktningen avsedd att höja kompetensen hos företag, entreprenörer och innovatörer. Projektet stärker individer genom att ge stöd till processer som utvecklar entreprenöriella och innovativa färdigheter. Projektet är ett väl förankrat samverkansprojekt som omfattar huvuddelen av de befintliga aktörerna i det regionala stödsystemet för företagande, entreprenörskap och innovation, själva innovationsmiljön avser vara tillgänglig för alla med intresse att utveckla sig själva, sina idéer eller sitt företag genom innovativ förmåga och kommersialiserbara innovationer. Projektet adresserar Prioritering 1, Innovation, företagande och entreprenörskap, men har också beröringspunkter med Prioritering 3, Kompetensförsörjning. 15

16 2(4) Dnr: REGX Ärendeid: Projektbeskrivning Projektets syfte är att: - utifrån enskilda individers, näringslivets och offentlig sektors behov förbättra innovationsklimatet i Gävleborg - skaffa gemensam kunskap om potentialer som finns i behov och utmaningar och samverka för att utveckla nya produkter och handlingsmönster utifrån dessa utmaningar Projektets mål för respektive delprojekt är: a) Delprojekt 1; etablering av innovationsmiljö i Hudiksvall, som kan utgöra mottagare för delprojekt 2. D.v.s. samlokalisera olika regionala och nationella aktörer för entreprenörskap samt upparbeta en samverkan dem emellan som leder till att fler innovationer kommer till stånd. b) Delprojekt 2; Katalysator 2.0. I samverkan med Sandbacka Park (Sandviken), Faxe Park (Söderhamn), Teknikparken Gävle skapa och driftsätta en behovsstyrd modell för lokal tillgänglighet och närvaro från hela det regionala systemet för främjande av entreprenörskap och innovation. Direkta målgrupper för projektets aktiviteter är: a) idérika företag, organisationer, entreprenörer och individer i norra Hälsingland; Fördelningen mellan kvinnor och män ska vara minst 40/60 % totalt i projektet. b) innovationsmiljöer/science parks, övriga aktörer i det regionala systemet för främjande av entreprenörskap och innovation 16

17 3(4) Dnr: REGX Ärendeid: Budget Resurser i projektet Kostnader Totalt Egen personal Externa tjänster Övrigt Faktiska kostnader Off dir fin kostnad (In natura finansiering) Summa totalt Finansiering av resurserna i projekt Kontant finansiering Totalt Regionförbundet Gävleborg Hudiksvalls kommun Hudiksvalls kommun Gävle kommun Sandvikens kommun Söderhamns kommun Summa kontant finansiering Finansiering i annat än pengar Hudiksvalls kommun Hudiksvalls kommun Summa finansiering i annat än pengar Summa total

18 4(4) Dnr: REGX Ärendeid: Redovisning Projektet ska rekvirera medel en gång i kvartalet. En första rekvisition ska vara inskickad till Region Gävleborg senast Rekvisitionen ska innehålla en lägesrapport, rekvisitionsblankett, underlag för kostnader i form av resultatrapport, huvudbok samt eventuella tidrapporter och beräkningsunderlag för timkostnad. Projektet ska slutredovisas senast Slutrapporten ska innehålla en utförlig redovisning av genomförda insatser, och därutöver samma underlag som vid delrekvirering. Utbetalning Utbetalning görs från anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Generella villkor för projektmedlen framgår av bifogad villkorsbilaga. Ett exemplar av denna bilaga ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas till Region Gävleborg, Box 834, GÄVLE. Sven-Åke Thoresen Ordförande Ulrika Brandt Chef projektfinansiering Bilagor: Villkorsbilaga Information om redovisning av projekt Brev om skyltning 18

19 76 Projektnamn: Smak av Gävleborg Livsmedel som drivkraft för hållbar utveckling Ansvarig tjänsteman: Anna Beminge Linde Regionstyrelsens beslut 1. Ansökan beviljas enligt angivna villkor i bifogade beslutsdokument Marie-Louise Dangardt anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Tjänstemannayttrande Förslag till beslut: att bevilja ansökan om kr till projektet. Resonemang som lett fram till ställningstagandet Beskriv uttömmande och resonerande vad du grundat ditt ställningstagande på där du beaktar: 1) På vilket sätt projektet bidrar till en hållbar utveckling ur ett socialt- miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv. 2) På vilket sätt Kompetens och/eller Infrastruktur berörs. 3) På vilket sätt projektet bidrar till måluppfyllelse i något av målområdena, Stärkta individer, Smart samverkan och Tillgängliga miljöer, i den Regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg ? Exemplifiera gärna med kopplingar till berört program. 4) Andra aspekter såsom genomförandeförmåga, projektledning/organisation, risker, konsekvenser, koppling till andra projekt, rimlighet, kostnadseffektivitet, konkurrenspåverkan. Smak av Gävleborg är ett initiativ till att ta ett regionalt grepp för att stärka mat- och livsmedelsnära sektorer och insatsområden. Det ligger i linje med det nationella arbetet och enligt den förstudie som genomfördes i Gävleborg Det är ett komplext arbete som omfattar områdena primärproduktion, offentlig mat, förädlad mat, handel, restaurang och matturism. Insatserna sker genom smart samverkan med de olika aktörerna för att nyttja resurser och kompetens för att nå hållbar utveckling. Näringarna i sig har stor tillväxtpotential och genom det nationella arbete som bedrivs kan vi nå längre genom bland annat export och matturism. Frågorna är också aktuella i debatten vilket gör att efterfrågan på utveckling är stor. 19

20 Genomgripande ska projektet verka hållbarhetsintegrerat där alla aktörer ska ha samma möjligheter, där den miljömässiga påverkan ska minska och där ett varsamt och smart nyttjande ska leda till mindre belastning ekonomiskt. Insatserna riktar sig till företagare i mikro och små och medelstora företag och till andra aktörer för kompetensutveckling, relationsskapande, innovation och samverkan för utveckling. En aspekt är hållbara transporter, så logistikfrågorna är något aktörerna arbetar med för att minska utsläpp, vara mer tillgänglig för kunder och ekonomiskt minska kostnader för transporter. MatVärden (tidigare HälsingeLivs) har framgångsrikt drivit offentligtfinansierade projekt och driver just nu ett överbryggningsprojekt i väntan på att strata detta aktuella projekt. Projektledaren är mycket erfaren i sitt arbete med frågorna, sitt breda nätverk inom alla insatsområdena, sin förmåga till samverkan med andra aktörer som Region Gävleborg och har drivit strukturfondsprojekt. Övriga projektmedarbetare har bra erfarenheter från områdena med breda kontaktytor lokalt, regionalt och nationellt. Eftersom arbetet utgår från en regional politisk vilja att ta ett regionalt brett grepp kring frågorna och kring de nationella målen, är det mycket olyckligt om satsningen inte får finansiering. Det pågår inga andra övergripande projekt och tidigare projekt drivna av andra organisationer har inte hållit och drivs heller inte längre. Det är viktigt att projektgruppen kan arbeta vidare eftersom det är svårt att finna liknande nyckelkompetenser regionalt. Arbetet bedrivs och ska bedrivas i samverkan med andra regionala satsningar kring besöksnäring, Världsarvet Hälsingegårdar, upphandling, affärsutveckling mm. Därför är det viktigt med en närvaro av finansiären under projektets gång för att säkerställa att projektet utvecklas och att eventuella utmaningar kan lösas på bra sätt. En sådan stor satsning som omfattar en så stor del av näringslivet, anställda och offentlig ekonomi kräver en realistisk budget som garanterar en grundverksamhet. 20

21 1(4) Dnr: REGX Ärendeid: Handläggare: Johanna Ridal Föreningen MatVärlden Ylva Olofsson Collinigatan Bollnäs Projekt: Smak av Gävleborg - Livsmedel som drivkraft för hållbar utveckling Beslut Region Gävleborg beviljar Föreningen MatVärlden (org nr ) högst kronor (högst 50 % av de faktiska kostnaderna på kronor eller högst 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kronor). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Villkor för beslut Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att Norra Mellansverige strukturfondsprogram beviljar enligt finansieringsbudget. Projektet ska bedrivas i överensstämmelse med innehållet i ansökan och beslut. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Motivering Projektet stämmer mycket väl med RUS, genom ett hållbarhetsfokus med insatser för Smart samverkan. Särskilt viktigt är arbetets form att tillsammans med samhällets olika aktörer nå framgång och utveckling. I Gävleborg är det viktigt med ett övergripande regionalt ansvar för de komplexa frågorna kring mat och projektet är ett viktigt verktyg för att få till stånd en hållbar utveckling. Projektet ska arbeta strategiskt för att vara en regional plattform för mat och därigenom sprida kunskap, utveckla relationer, främja insatser för olika aktörer och arbeta för mat som attraktionskraft. Arbetet sker i samverkan med de nationella insatserna och den regionala utvecklingen/insatser i Gävleborg. Den globala utvecklingen kräver att vårt näringsliv och offentliga aktörer klarar av att stärka matnäringarna. Det sker i Smart samverkan för att använda de resurser som finns på bästa sätt och för att finna nya och bättre lösningar. Förutsättningar för arbetet är att det sker på ett hållbart sätt för att nå minskad miljöbelastning, ökade utvecklingsmöjligheter för alla individer och företag och minska den ekonomiska sårbarheten i den globala konkurrensen. Projektet arbetar nära näringarna genom kompetenshöjande insatser för företagarna, men även med att vara en kunskapsplattform för frågorna (aktuell forskning t ex). Projektet lyfter också frågor kring logistik och hållbara transporter. 21

22 (4) Dnr: REGX Ärendeid: Projektbeskrivning Syftet med projektet är att upparbeta en kunskap, ett arbetssätt och en samverkansplattform som möjliggör ett hållbart Gävleborg med livsmedel som grund. Genom att i projektets arbete verka för att öka produktion och konsumtion av livsmedel som produceras här i regionen minskar vi vårt samhälles sårbarhet samtidigt som vi ökar våra möjligheter till fler arbetstillfällen. Ökad andel regionalt producerade råvaror och livsmedel på våra privata tallrikar, på våra turisters tallrikar och i våra offentliga kök ger direkt arbetstillfällen hos primärnärings- och livsmedelsförädlingsföretag. Indirekt skapas även arbetstillfällen i turistnäringen då öppna landskap, som primärnäringen ger, är en förutsättning för att turistnäringen ska fungera. Projektets huvudmål är att öka andelen regionalt producerade livsmedel (från jord till bord) samt öka konsumtionen av regionalt producerade livsmedel. Delmål: - Öka andelen regionalt producerade livsmedel både i volym och antal produkter. 3-5 produkter per företag och en volymökning på 20% på ett urval av livsmedelsproducenter. - Öka antalet företag som förädlar regionalt producerade råvaror. (Livsmedelsförädlingsföretag) med 30%, - Öka andelen regionalt producerade råvaror/livsmedel på våra kommunala/offentliga tallrikar med 20%. - Öka andelen livsmedel som exporteras utanför regionens gränser, både inom och utom Sverige. - Öka antalet restauranger som har en eller flera rätter på menyn som är tillagade av regionalt producerade råvaror. - Öka andelen lokalt producerade livsmedel till konsumenter som bor i Gävleborg. Projektets målgrupper är: - Små- micro och medelstora företag inom lantbruks- och livsmedelsförädlingsbranschen samt näringar som direkt eller indirekt berörs av livsmedelsnäringen. (ex besöksnäring). - Blivande företagare inom livsmedelsbranschen. - Kommuner och andra organisationer som köper livsmedel eller på annat sätt kan påverka livsmedelsproduktion/konsumtion eller som via sin verksamhet har en stor påverkan på branschen. (ex skolor, handel föreningar, organisationer etc). - En indirekt målgrupp är även konsumenten av livsmedel i Gävleborg. 22

23 (4) Dnr: REGX Ärendeid: Budget Resurser i projektet Kostnader År 2015 År 2016 År 2017 Totalt Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Investeringar Övrigt Projektintäkter (Avgår) Faktiska kostnader Summa totalt Finansiering av resurserna i projekt Kontant finansiering 2015 År2 År3 Totalt Regionförbundet Gävleborg Tillväxtverket Summa kontant finansiering Finansiering i annat än pengar Summa finansiering i annat än pengar Summa total

24 (4) Dnr: REGX Ärendeid: Redovisning Projektet ska rekvirera medel en gång i kvartalet. En första rekvisition ska vara inskickad till Region Gävleborg senast Rekvisitionen ska innehålla en lägesrapport, rekvisitionsblankett, underlag för kostnader i form av resultatrapport, huvudbok samt eventuella tidrapporter och beräkningsunderlag för timkostnad. Projektet ska slutredovisas senast Slutrapporten ska innehålla en utförlig redovisning av genomförda insatser, och därutöver samma underlag som vid delrekvirering. Utbetalning Utbetalning görs från anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Generella villkor för projektmedlen framgår av bifogad villkorsbilaga. Ett exemplar av denna bilaga ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas till Region Gävleborg, Box 834, GÄVLE. Sven-Åke Thoresen Ordförande Ulrika Brandt Chef projektfinansiering Bilagor: Villkorsbilaga Information om redovisning av projekt Brev om skyltning 24

25 77 Projektnamn: Etableringsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg Ansvarig tjänsteman: Niclas Cronsell Regionstyrelsens beslut 1. Ansökan beviljas enligt angivna villkor i bifogade beslutsdokument Marie-Louise Dangardt anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Tjänstemannayttrande Förslag till beslut: att bevilja ansökan om kr till projektet. Resonemang som lett fram till ställningstagandet 1) På vilket sätt projektet bidrar till en hållbar utveckling ur ett socialt- miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv. 2) På vilket sätt Kompetens och/eller Infrastruktur berörs. 3) På vilket sätt projektet bidrar till måluppfyllelse i något av målområdena, Stärkta individer, Smart samverkan och Tillgängliga miljöer, i den Regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg ? Exemplifiera gärna med kopplingar till berört program. 4) Andra aspekter såsom genomförandeförmåga, projektledning/organisation, risker, konsekvenser, koppling till andra projekt, rimlighet, kostnadseffektivitet, konkurrenspåverkan. Region Gävleborg ansöker om medel för Etableringsprojekt för besöksnäringen med projekttid Projektet är en följd av projekt Nu kör vi samt Överbryggningsprojektet. Projektet ämnar även söka EU-strukturfondsmedel. Syftet med projektet är ge fortsatt processtöd till destinationsorganisationerna, kommunerna och övriga i regionen som arbetar mot den beslutade strukturen i exitmodellen och säkerställa affärsmodellen inom ramen för Visit Hälsingland Gästrikland AB samt fortsätta arbetet med affärsutveckling mot internationell marknad. Det övergripande målet med projektet är att destinationsorganisationerna självständigt driver och förvaltar den länsövergripande sälj- och marknadsorganisationen med alla dess delar på ett långsiktigt, hållbart sätt vid projektets slut. Tjänstemannabedömningen är att projektet ligger i linje med besöksnäringsarbetet och besöksnäringsstrategin i regionen. Projekt Nu kör vi samt Överbryggningsprojektet har uppnått många bra resultat och har starkt bidragit till att den nya strukturen enligt exitmodellen har börjat formeras. Då strukturförändringar tar lång tid att genomföra kommer dock ytterligare stöd att vara nödvändigt för att säkerställa att strukturen kommer att vara långsiktigt hållbar. Kommunerna, destinationerna och de övriga turistiska aktörerna behöver mer tid på sig för att 25

26 komma in i den nya strukturen och hitta det rätta arbetssättet för att kunna nå ett långsiktigt, hållbart resultat. De behöver fortsatt stöd i arbetet och därför finns behovet av detta Etableringsprojekt. Mycket tid och pengar har investerats i att bygga upp den här strukturen och det är av stor vikt att säkerställa att strukturen är hållbar även på lång sikt. Projektet bidrar till hållbar utveckling på fler sätt. Genom att förverkliga den beslutade strukturmodellen för besöksnäringen i länet bidrar projektet till ekonomisk hållbarhet, bl. a för att modellen bygger på uppdrag istället för bidrag. Kommunerna kan lägga ut uppdrag på destinationsorganisationerna som exempelvis driften av turistbyråer och/eller andra turistiskt inriktade verksamheter. Detta kan bli mer ekonomiskt hållbart då destinationsorganisationerna oftast besitter högre kunskap om turistiskt arbete än vad kommunen gör samt att det skapas synergieffekter med det övriga turistiska arbetet som destinationsorganisationerna bedriver. Då det är företagen som äger destinationsorganisationerna ökar också engagemanget för att organisera sig från näringens sida, vilket ger bästa förutsättningarna för att strukturen ska bli långsiktigt hållbar. Projektet bidrar också till att öka förutsättningarna för att fler jobb skapas. Besöksnäringen är en katalysator för att skapa jobb och är ofta inkörsporten till arbetsmarknaden för ungdomar och personer med utländsk härkomst. I Gävleborg har fler personer med utländsk härkomst från bl. a Nederländerna och Belgien startat besöksnäringsföretag. De bidrar med specifika kunskaper om målgrupperna från dessa länder samt med ett entreprenörskap som är väldigt involverande och öppet. De bidrar med ett annorlunda förhållningssätt som underlättar nätverkande och gemensam paketering och försäljning av de turistiska upplevelserna. Projektet kommer bl. a att samarbeta med dessa entreprenörer för att kanalisera de positiva aspekter som de kan bidra med till resten av näringen. Destinationsorganisationerna består idag av ca hälften män och hälften kvinnor. Däremot är det endast ett fåtal aktörer med utländsk härkomst som är medlemmar. Projektet kommer att i sitt processtöd påvisa fördelarna med att aktivt arbeta för att få in fler personer med utländsk härkomst som kan bidra med sina erfarenheter och sin kunskap till destinationsutvecklingen. Genom projektets stöd och att företagen organiserar sig i destinationsorganisationer enligt den beslutade strukturmodellen sker ett gemensamt lärande där projektet sätter hållbar utveckling i fokus. Detta sker bl. a genom att man tillsammans tittar på hur man på bästa sätt minskar miljöpåverkan i destinationen i takt med att besökarantalet ökar. Genom det uppstår också bättre förutsättningar för produktutveckling inom hållbar turism. Projektet berör kompetens och infrastruktur genom att de i sig är grundläggande drivkrafter för besöksnäringen. Vidare är hela projektupplägget med processtöd ett lärande för besöksnäringsföretagen och destinationsorganisationerna såväl som för kommunerna. Projektet bidrar till målområdet Smart Samverkan i RUS genom att projektet till stor del handlar om gränsöverskridande samverkan och att bygga broar mellan näringslivet, föreningslivet och det offentliga med det gemensamma målet att utveckla regionens besöksnäringsstruktur till att vara långsiktigt hållbar. 26

27 1(5) Dnr: REGX Ärendeid: Handläggare: Gunilla Norrman Region Gävleborg Lena Andersson Box GÄVLE Projekt: Etableringsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg Beslut Region Gävleborg beviljar Region Gävleborg (org nr ) högst kronor (högst 50 % av de faktiska kostnaderna på kronor eller högst 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kronor). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Villkor för beslut Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att Norra Mellansverige strukturfondsprogram beviljar enligt finansieringsbudget. Projektet ska drivas i överensstämmelse med innehållet i ansökan och beslut. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Motivering Projektet bidrar till hållbar utveckling på fler sätt. Genom att förverkliga den beslutade strukturmodellen för besöksnäringen i länet bidrar projektet till ekonomisk hållbarhet, bl. a för att modellen bygger på uppdrag istället för bidrag. Projektet bidrar också till att öka förutsättningarna för att fler jobb skapas. Besöksnäringen är en katalysator för att skapa jobb och är ofta inkörsporten till arbetsmarknaden för ungdomar och personer med utländsk härkomst. Projektet kommer att arbeta samarbeta med de utländska företagare inom besöksnäringen som finns i Gävleborg idag för att kanalisera deras förhållningssätt och de positiva aspekter de kan bidra med till resten av näringen. Destinationsorganisationerna består idag av ca hälften män och hälften kvinnor. Däremot är det endast ett fåtal aktörer med utländsk härkomst som är medlemmar. Projektet kommer att i sitt processtöd påvisa fördelarna med att aktivt arbeta för att få in fler personer med utländsk härkomst som kan bidra med sina erfarenheter och sin kunskap till destinationsutvecklingen. Genom projektets stöd och att företagen organiserar sig i destinationsorganisationer enligt den beslutade strukturmodellen sker ett gemensamt lärande där projektet sätter hållbar utveckling i fokus. Detta sker bl. a genom att man tillsammans tittar på hur man på bästa sätt minskar miljöpåverkan i destinationen i takt med att besökarantalet ökar. Genom det uppstår också bättre förutsättningar för produktutveckling inom hållbar turism. 27

28 2(5) Dnr: REGX Ärendeid: Projektet berör kompetens och infrastruktur genom att de i sig är grundläggande drivkrafter för besöksnäringen. Vidare är hela projektupplägget med processtöd ett lärande för besöksnäringsföretagen och destinationsorganisationerna såväl som för kommunerna. Projektet bidrar till målområdet Smart Samverkan i RUS genom att projektet till stor del handlar om gränsöverskridande samverkan och att bygga broar mellan näringslivet, föreningslivet och det offentliga med det gemensamma målet att utveckla regionens besöksnäringsstruktur till att vara långsiktigt hållbar. Enligt den Nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft stämmer projektet överens med det regionala tillväxtarbetet inom prioritering 1, Innovation, företagande och entreprenörskap. Projektbeskrivning Besöksnäringen har utpekats som ett viktigt strategiskt område för utvecklingen i Gävleborg. I augusti 2009 antog Regionstyrelsen i Gävleborg en besöksnäringsstrategi för länet. Till en följd av detta anställdes en besöksnäringsstrateg på Region Gävleborg och ett stort utvecklingsprojekt för besöksnäringen, Nu kör vi riggades. Syftet med projektet Nu kör vi är att lägga grunden för en framtida attraktiv, kompetent och lönsam besöksnäring i Gävleborg. Inom ramen för projektets arbete tog en sk Exitmodell fram; en organisatorisk strukturbild för regionen att arbeta efter för att nå en långsiktig och hållbar struktur med sikte på år Exitmodellen antogs av Regionstyrelsen i Gävleborg i mars Då strukturförändringar tar lång tid att genomföra är det av stor vikt att vara uthållig och systematiskt arbeta mot det långsiktiga målet. Arbetet i Nu kör vi handlar mycket om att bryta upp gamla strukturer och ersätta dem med en mer långsiktig och hållbar struktur. Ett Överbryggningsprojekt drivs med syfte att upprätta ett aktiebolag och samtidigt inleda förhandlingar med de destinationsorganisationer (DMO), som är redo att överta detta bolag under Syftet innefattar också att fortsätta ge processtöd till destinations-organisationerna och övriga i regionen som arbetar mot Exitmodellen samt fortsatt arbete med internationell marknadsföring. Etableringsprojektet för besöksnäringen i Gävleborgs syfte är att ge fortsatt processtöd till destinationsorganisationerna, kommunerna och övriga i regionen som arbetar mot Exitmodellen och säkerställa affärsmodellen inom ramen för Visit Hälsingland Gästrikland AB samt fortsätta arbetet med affärsutveckling mot internationell marknad. För att få en lönsam utveckling i besöksnäringen krävs samverkan mellan olika aktörer i branschen samt mellan näring och det offentliga. Traditionellt ges många offentliga bidrag till besöksnäringen för att det turistiska arbetet ska kunna utföras. Den beslutade exitmodellen är en modell för hur det turistiska arbetet kan bli mer långsiktigt ekonomiskt hållbart. Modellen bygger på uppdrag istället för bidrag. Projektet bidrar också till att öka förutsättningarna för att fler jobb skapas. Besöksnäringen är en katalysator för att skapa jobb. Besöksnäringen är ofta inkörsporten till arbetsmarknaden för ungdomar och personer med utländsk härkomst. 28

29 3(5) Dnr: REGX Ärendeid: Genom projektets stöd och att företagen organiserar sig i destinationsorganisationer enligt Exitmodellen, sker ett gemensamt lärande där projektet sätter hållbar utveckling i fokus. Detta sker bl a genom att man tillsammans tittar på hur man på bästa sätt minskar miljöpåverkan i destinationen i takt med att besökarantalet ökar. Genom det uppstår också bättre förutsättningar för produktutveckling inom hållbar turism. Projektets övergripande mål är att destinationsorganisationerna självständigt driver och förvaltar den länsövergripande sälj- och marknadsorganisationen med alla dess delar på ett långsiktigt, hållbart sätt vid projektets slut. Direkta målgrupper är destinationsorganisationerna med dess medlemmar, kommunerna, de nätverk av företag och organisationer i länet som arbetar efter exitmodellen samt researrangörer och media på de prioriterade utländska marknaderna. Indirekta målgrupper är de målgrupper som bearbetas inom ramen för den internationella marknadsföringen; WHOPS (wealthy healthy older people ) samt Active family (barnfamiljer som föredrar en aktiv semester) 29

30 4(5) Dnr: REGX Ärendeid: Budget Resurser i projektet Kostnader Totalt Egen personal Externa tjänster Övrigt Faktiska kostnader Summa totalt Finansiering av resurserna i projekt Kontant finansiering Totalt Regionförbundet Gävleborg (1:1) Tillväxtverket (ERUF) Summa kontant finansiering Finansiering i annat än pengar Summa finansiering i annat än pengar Summa total

31 5(5) Dnr: REGX Ärendeid: Redovisning Projektet ska rekvirera medel en gång i kvartalet. En första rekvisition ska vara inskickad till Region Gävleborg senast Rekvisitionen ska innehålla en lägesrapport, rekvisitionsblankett, underlag för kostnader i form av resultatrapport, huvudbok samt eventuella tidrapporter och beräkningsunderlag för timkostnad. Projektet ska slutredovisas senast Slutrapporten ska innehålla en utförlig redovisning av genomförda insatser, och därutöver samma underlag som vid delrekvirering. Utbetalning Utbetalning görs från anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Generella villkor för projektmedlen framgår av bifogad villkorsbilaga. Ett exemplar av denna bilaga ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas till Region Gävleborg, Box 834, GÄVLE. Sven-Åke Thoresen Ordförande Ulrika Brandt Chef projektfinansiering Bilagor: Villkorsbilaga Information om redovisning av projekt Brev om skyltning 31

32 78 Projekt Lokal ledd utveckling Leader Nedre Dalälven Ansvarig tjänsteman: Magdalena Berglin Regionstyrelsens beslut 1. Ansökan beviljas enligt angivna villkor i bifogade beslutsdokument Tjänstemannayttrande Förslag till beslut: att bevilja ansökan om kr till projektet. Resonemang som lett fram till ställningstagandet Projektet är ett ramprojekt med det nationella programmet för Lokal ledd utveckling genom Leadermetoden som huvudfinansiär. Programmet administreras av Jordbruksverket och finansieras av särskilda avsatta medel från EU:s jordbruks-, fiske-, social- och regionalfond. Programmet har därmed en tydlig koppling till EU2020-strategin och nationella Partnerskapsöverenskommelsen. Leadermetoden handlar om att arbeta med utveckling genom ett underifrånperspektiv, där de som berörs är aktivt involverade i delprojekten som arbetas fram och beviljas medel inom ramprojektet. Projekten ska priorieras utifrån en utvecklingsplan i för Leaderområdet. Planen som finns för Leader Nedre Dalälven under innevarande programperiod kommer att utgöra ramverk för prioritering i ramprojektet. Ramprojektet för Leader Nedre Dalälven ska förstärka och komplettera den regionala utvecklingsstrategin samt relevanta program ur ett lokalt perspektiv. Leader har ett särskilt fokus på landsbygdens utmaningar och en lokal operativ gräsrotsnivå. Leader bedöms utgöra ett bra komplement till övriga operativa program inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin. Överensstämmelsen med RUS bedöms god, utifrån ansökan. Delprojekten kommer att bedömas utifrån förutsättningar att bidra till nya och/eller bevarade försörjningsmöjligheter, ökat entreprenörskap samt inflyttning av permanentboende och företag. Därtill kommer ett särskilt fokus på unga att finnas i ramprojektet. Analyser och erfarenheter till stöd för detta finns. Betydelsen av tillgänglighet och kompetens för utveckling av landsbygden betonas i ansökan. Den övergripande målbilden (ge ett betydelsefullt bidrag till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av området) samt beskrivningarna av vad detta innebär gör att samtliga målområden i RUS innefattas i ramprojektet. 32

Personal vid Region Gävleborgs kansli

Personal vid Region Gävleborgs kansli 2014-10-27 kl. 09.00 12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Personal vid Region Gävleborgs kansli Stig Eng 30 49 Mats Fransson Sven-Åke Thoresen

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande. Tjänstemän Mats Törnquist

Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande. Tjänstemän Mats Törnquist 2009-04-15 kl.09.15-10.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Tjänstemän Mats Törnquist Åsa Äng Eriksson 20 23 Mats Törnquist Per-Olof Svensson

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle. Inger Källgren Sawela, M

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle. Inger Källgren Sawela, M 2014-02-28 kl 10.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordf Stig Eng, C, 1:e vice ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Peter Kärnström, S Marie-Louise Dangardt, S Alf Norberg,

Läs mer

Allmänna utskottet 2012-02-08. 2012-04-02 kl.09.00-11.15, Region Gävleborgs kansli, Gävle

Allmänna utskottet 2012-02-08. 2012-04-02 kl.09.00-11.15, Region Gävleborgs kansli, Gävle 2012-04-02 kl.09.00-11.15, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Tjänstemän från Region Gävleborgs kansli

Läs mer

Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, Omskrivning av projektet

Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, Omskrivning av projektet 1 Utvecklingsprojekt för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, 2011-2013 Omskrivning av projektet 2 Projektets ursprungliga delområden Mötesplatser och samverkan Kompetens och kvalitet Internationell

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2012-08-15 kl.09.00-11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Magdalena Berglin Gunilla Norrman Mats

Läs mer

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Innovation Runway Förslag till beslut Innovation Runway beviljas 2 862 421 kr i projektmedel för perioden

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2013-03-22 kl.09.00 12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Tjänstemän vid Region Gävleborgs

Läs mer

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015

LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Diarienr: 1(5) Upprättare: Lednings- och verksamhetsstöd Utveckling- och projektstöd LÄGESRAPPORT/SLUTRAPPORT ÖVERBRYGGNINGSPROJEKT nov 2013- febr 2015 Projektledare Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2011-12-12 kl 10.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Personal vid Region Gävleborgs kansli

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

2011-09-30 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle. Caroline Schmidt, tjg ers. Insynsplatser Roger Hedlund Pär Åslund, 71 Stig Zettlin, 71

2011-09-30 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle. Caroline Schmidt, tjg ers. Insynsplatser Roger Hedlund Pär Åslund, 71 Stig Zettlin, 71 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos,1:e vice orförande Peter Kärnström Marie-Louise Dangardt Yoomi Renström Alf Norberg Patrik Stenvard Magnus Svensson Ingemar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 1 2008-02-04 kl 13.30 16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Ulrika

Läs mer

Regional utveckling med fokus på integration

Regional utveckling med fokus på integration Regional utveckling med fokus på integration David Norman 2015-01-01 Verksamhetsövergång från Regionförbundet och Länsstyrelsen. Region Gävleborg är nu regionalt utvecklingsansvarig. Lagen (2010:630) om

Läs mer

Allmänna utskottet 2013-10-04

Allmänna utskottet 2013-10-04 2013-10-04 kl.09.00 10.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Alf Norberg, sammankallande i Internationella utskottet

Läs mer

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008

Nyttan och glädjen att dra åt samma håll. Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Nyttan och glädjen att dra åt samma håll Ett inspirationsexempel Leader Folkungaland 9 10 sept 2008 Uppdrag: Inspiration från program eller strategi till tydliga nåbara mål som är utvecklande för bygden

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Gör såhär! Bilaga intressanmälan

Gör såhär! Bilaga intressanmälan LOKALT LEDD UTVECKLING LEADER NÄRHETEN Hållbar landsbygdsutveckling och ökad livskvalitet - för alla Gör såhär! Bilaga intressanmälan Innan du börjar med Intresseanmälan - Lokal bilaga ska du läsa igenom

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Allmänna utskottet 2013-11-08

Allmänna utskottet 2013-11-08 2013-11-08 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Gunnar Olsson och Erik Löfgren,

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Kraftsamling Biogas II

Kraftsamling Biogas II Tjänsteskrivelse RJL 2015/295 Regionledningskontoret Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Kraftsamling Biogas II Förslag till beslut Kraftsamling Biogas II beviljas 1 662 788 kr i projektmedel för

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström Björn Mårtensson Stig Eng Evy Degerman Sigvard Ring

Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström Björn Mårtensson Stig Eng Evy Degerman Sigvard Ring 2008-04-25 kl 10.00-12.00, Scandic Hotel CH, Gävle Per-Olof Svensson, ordf Ann-Margret Knapp, 1:e v ordf Sven-Åke Thoresen Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

Allmänna utskottet 2011-10-18

Allmänna utskottet 2011-10-18 2011-10-18 kl 09.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Tjänstemän från Region Gävleborgs kansli Lena Roos

Läs mer

Urvalskriterier och poängbedömning

Urvalskriterier och poängbedömning Urvalskriterier och poängbedömning Bilaga 13.9 till Lokal utvecklingsstrategi Leader Nordvästra Skåne med Öresund 1 Innehåll Inledning... 3 Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret Regional utveckling Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tjänsteskrivelse 2015-10-27 RJL 2015/2222 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ung företagsamhet Förslag till beslut Nämnden för

Läs mer

Energikontor Norra Småland

Energikontor Norra Småland Tjänsteskrivelse 2015-03-10 Regional utveckling Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö Energikontor Norra Småland Förslag till beslut Projekt Energikontor Norra Småland beviljas 400 000 i projektmedel

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Vision Gotlands landsbygd är 2015 ett hållbart samhälle med ett starkt lokalt engagemang. Verksamhetsidé Leader Gotland stöder nytänkande tillsammans med andra och med nytta för många.

Läs mer

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning

Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning EM4000 W-4.0, 2010-11-17 Datum: 2016-05-17 Dnr: 2016-4714 1 (5) Utlysning: medel för implementeringsnätverk och samordningsnätverk inom energi- och klimatomställning Bakgrund Regeringen avsätter 25 miljoner

Läs mer

Att ansöka om regionala projektmedel. Handledning

Att ansöka om regionala projektmedel. Handledning Att ansöka om regionala projektmedel Handledning I. Viktigt att veta inför ansökan Region Gävleborg medfinansierar projekt med tydliga mål och syften att medverka till regional tillväxt och utveckling.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND

LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND LEADER NORDVÄSTRA SKÅNE MED ÖRESUND Den Självförsörjande Regionen VAD ÄR LEADER? En del i det svenska landsbygdsprogrammet En metod för att utveckla landsbygden 48 leaderområden i Sverige 7 leaderområden

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram

VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram VG 2020 och EU:s strukturfondsprogram Högskolan i Borås 7 mars 2017 Andreas Catoni EU:s Struktur-och investeringsfonder EU:s Struktur-och investeringsfonder Regionalfonden, ERUF Socialfonden, ESF (Sammanhållningsfond)

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2013-02-22 kl. 09.00 Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Mats Törnquist Ann Christin Gagge Monica Edin

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram

Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Tjänsteskrivelse RJL 2015/224 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Ett regionalt näringslivsinriktat forskningsprogram Förslag till beslut Ett regionalt näringslivsinriktat

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader.

Lägesrapport. 23 maj 2013. Regionala Skärgårdsrådet. Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader. Regionala Skärgårdsrådet Lägesrapport Destinationsutveckling av Stockholms skärgård för internationella marknader 23 maj 2013 Erika Rosander projektledare Stockholm Visitors Board SKÄRGÅRDSSTRATEGIN Destinationssamverkan

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar?

Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? 2014-2020 Har du en idé som kan utveckla området där du bor och verkar? Då kan du söka stöd för att förverkliga den genom LEADER Längs Göta älv Ale Lilla Edet Trollhättan Vänersborg Norra Hisingen Angered

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Styrelsen 2006-11-29 1 (11) Plats och tid Pingstkyrkan, Edsbyn, klockan 09.30 11.00. Beslutande Sven-Åke Thoresen, ordf, s, Hudiksvall Evy Degerman, c, Bollnäs Olle Nilsson Sträng, s, Bollnäs Stefan Bäckström,

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Timbanken beslut om finansiering

Timbanken beslut om finansiering Regionkontoret Näringslivsavdelningen Bea Lindell TJÄNSTESKRIVELSE 2016-03-08 Diarienummer RS160130 1(6) Regionstyrelsen Timbanken 2017-2020 - beslut om finansiering Förslag till beslut Regionstyrelses

Läs mer

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1

Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 POLICY 1 (5) Bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken - Regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1 Senast uppdaterad: 2013-05-20 Inledning Regeringen avsätter ett anslag inom utgiftsområde

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Hälsingland Turisms framtida roll Förstudie 2015. Mona Bergner och Jonny Eriksson

Hälsingland Turisms framtida roll Förstudie 2015. Mona Bergner och Jonny Eriksson Hälsingland Turisms framtida roll örstudie 2015 Mona Bergner och Jonny Eriksson Syfte för arbetet Ett utredningsuppdrag med syftet: Att utreda hur Hälsingland Turism i framtiden kan eller inte kan ingå

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län

10. Samarbete. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 10. Samarbete Syftet med åtgärden är att stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan av ett samarbete är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att kunna

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Projekt Lokal samverkan Trepartnerskap Underifrånperspektiv Innovativitet Nätverkande Överförbarhet Långsiktighet Ideell Offentlig Privat näringsliv Tips Identifiera

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014

ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 ANSÖKNINGSOMGÅNG FÖR ERUF- FINANSIERING TILL OCH MED 1.9.2014 Av Österbottens förbunds finansieringsram står 880 000 euro EU-stöd att sökas hos Birkalands förbund för utvecklingsprojekt som faller under

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2008-10-13 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Mats Törnquist, regiondirektör Mats Fransson, kanslichef Monica Edin, ekonomichef

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn

2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn 2008-08-22, 10.00 15.00, CFL, Söderhamn Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson Evy Degerman Marie-Louise Dangardt Stig Eng Eva Tjernström Sigvard Ring Alf Norberg, tjg ers Ann-Margret Knapp Sven-Åke

Läs mer

Tillväxtverkets roll och. erfarenheter från projektet. Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12

Tillväxtverkets roll och. erfarenheter från projektet. Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12 Tillväxtverkets roll och erfarenheter från projektet Hållbar destinationsutveckling Therese Lindberg 2016-04-12 Vår organisation Nationell myndighet med regional närvaro 390 medarbetare nio orter Vi öppnar

Läs mer