Allmänna utskottet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna utskottet 2011-10-18"

Transkript

1 kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Tjänstemän från Region Gävleborgs kansli Lena Roos Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Lena Roos 1

2 Innehåll 48 Upprop och protokollsjustering 49 Godkännande av föredragningslistan 50 Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1 a) Järnriket i Bergslagen b) RUN-Regional utbildning för Nyföretagare 51 Prioritering av strukturfondsansökningar 52 Delårsbokslut Förslag till VP och budget 2012 samt Ekonomisk flerårsplan Motion från Lennart Sjögren, Gunnar Canslätt och Bertil Eriksson, KD Ett nytt regionalt utvecklingsprogram behövs! motionssvar 55 Regional utvecklingsstrategi (RUS) from Förslag till näringslivsprogram 57 Förslag till reviderat ägardirektiv och ny strategi för ALMI Företagspartner AB 58 Remiss En fjärde migrationsdomstol 59 Förändring av delegationsordning 60 Barnahus Gävleborg från projekt till ordinarie verksamhet 61 Kommunalisering av hemsjukvården, rapport 62 Remissvar Missbruksutredningen, rapport 2

3 48 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Lena Roos utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 49 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan godkänns i befintligt skick. 3

4 50 Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1, aktuella ansökningar Ansvarig tjänsteman: Gunilla Norrman Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. INTRESSEFÖRENINGEN BERGSLAGET (org nr ) beviljas högst kronor (högst 24,2 % av de faktiska kostnaderna på kr eller högst 20,3 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kr). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Regionförbundet Gävleborg (org nr ) beviljas högst kronor (högst 100 % av de faktiska kostnaderna på kr eller högst 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kr). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Gunilla Norrman föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Kansliet har berett ansökningar om regionala tillväxtmedel, anslag 1:1. På de följande sidorna återfinns en sammanställning över de aktuella ansökningarna samt beslutsförslag. Dnr Projekt/sökande Förslag a) Järnriket i Bergslagen kr Bifall b) RUN-Regional utbildning för Nyföretagare kr Bifall Beslutsunderlag bifogas separat! 4

5 A) JÄRNRIKET I BERGSLAGEN Datum: Dnr: 42/ Sign. Strateg: LA Sign. Handläggare: GN Förslag till beslut: Att bevilja 2 miljoner kr till projekt Järnriket i Bergslagen. Ärendebeskrivning Intresseföreningen Bergslaget ansökte om medel för Bergslagssatsningen, Etapp 3, våren Region Gävleborg beviljade ansökta medel medan projektet fick avslag från Strukturfonderna. Intresseföreningen har nu kommit in med en ny ansökan där man koncentrerar sig på utvecklingen av Järnriket som destination. Intresseföreningen Bergslaget söker medel för projektet Järnriket i Bergslagen. Målet med projektet är att utveckla Järnriket till en destination. Detta ska ske med det industrihistoriska kulturarvet som motor där man ska förädla Järnriket till att bli en säljbar, exportmogen produkt. Tjänstemannabedömningen är att projektet stämmer mycket väl överens med såväl den regionala turismstrategin som den nationella, där fokus är att skapa fler exportmogna destinationer. En prioriterad målgrupp i den regionala strategin är WHOPS (wealthy, healthy older people) som huvudsakligen attraheras av kulturupplevelser. Kulturturism växer både i Europa och i Sverige och trenden är att besökare mer och mer söker upplevelser i kombination med kunskap. Intresset för historia är stort. Regionen har en gedigen historia kring såväl Hälsingegårdarna som järnbruken och har i och med det en stor potential att vidareutveckla och levandegöra utvalda miljöer till kvalitativa besöksmål. En kulturhistorisk destination kring länets järnhistoria skulle bli ett mycket bra komplement till övriga potentiella destinationer i länet som har fokus på äventyr, friluftsliv samt kust och hav. När det gäller affärsutvecklingsdelen i projektet är det av stor vikt att projektet har ett nära samarbete med regionens utvecklingsprojekt för besöksnäringen, Nu kör vi då projekt Järnriket i Bergslagen kan ha stor nytta av att ta del av branschutvecklings- och exportmognadsdelen som finns i området Kompetens och kvalitet inom Nu kör vi projektet. Järnriket i Bergslagen är en del i Bergslagssatsningen som även omfattar Dalarna, Värmland, Västmanland och Örebro län. Projekt inom Bergslagssatsningen pågår även i de övriga länen. Budgeten som redovisas i ansökan om Järnriket i Bergslagen är den totala budgeten för hela Bergslagssatsningen. I lägesrapporten/redovisningen skall projektägaren dock särredovisa vad som hänt i respektive län avseende aktivitet och ekonomiskt utfall. 5

6 Projekt: Järnriket i Bergslagen Beslut Region Gävleborg beviljar INTRESSEFÖRENINGEN BERGSLAGET (org nr ) högst kronor (högst 24,2 % av de faktiska kostnaderna på kr eller högst 20,3 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kr). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Villkor för beslut Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Motivering Projektet stämmer mycket väl överens med det regionala tillväxtarbetet inom området Entreprenörskap och är i enlighet med Regionalt Utvecklingsprogram Gävleborg Enligt RUP:s åtgärdsstrategi Ett dynamiskt näringsliv stärker projektet framför allt delmålet att göra en strategisk satsning för besöksnäringen i bred samverkan mellan näringslivet och samhällets aktörer. Regionala nyttan av projektets insatser förväntas vara ett breddat näringsliv med nya verksamheter, främst relaterade till besöksnäringen, genom att utveckla och levandegöra utvalda industrihistoriska miljöer, bergslagshistoriska centrum, till attraktiva och kvalitativa besöksmål med god tillgänglighet. Projektbeskrivning Med det industrihistoriska kulturarvet som motor ska projektet, tillsammans med entreprenörer och övriga aktörer i och kring de industrihistoriska miljöerna, förädla Järnrikets råvaror till säljbara, färdiga, exportmogna turistprodukter. Projektet syftar till att utveckla Destinationen Järnriket mot målgruppen swedish lifestyle med fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil. Projektet ska också vidmakthålla det entreprenörsnätverk som bildats inom Bergslagssatsningen - Kultur och Turism. Projektets mål är att Järnriket utvecklas till en destination som kan hantera hela kedjan: produkt, erbjudande, marknadsföring, göra affären, genomförande. Projektet har fokus på näringslivet, dvs företag och entreprenörer företrädesvis inom tjänstesektorn. Insatserna kommer också att beröra övriga intressenter som besöksnäringen, turistorganisationer m fl samt ideella aktörer. 6

7 Budget Resurser i projektet Kostnader 2011 År 2012 År 2013 Totalt Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övrigt Faktiska kostnader Off dir fin kostnad (In natura finansiering) Summa totalt Finansiering av resurserna i projekt exkl. privata bidrag i annat än pengar Nationell offentlig finansiering Kontant finansiering År 2011 År 2012 År 2013 Totalt Region Gävleborg (1:1) Region Dalarna (1:1) Region Örebro län (1:1) Region Värmland (1:1) Länsstyrelsen Gävleborg (7:2) Länsstyrelsen Örebro (7:2) Länsstyrelsen Västmanland(7:2) Länsstyrelsen Västmanland(1:1) Länsstyrelsen Dalarna (7:2) Länsstyrelsen Värmland (7:2) Summa kontant finansiering Finansiering i annat än pengar Länsstyrelsen Länsmuseet Gävleborg Sandvikens kommun, Turism Sandviken,Högbo bruks AB Gävle kommun, Kultur&Fritid Gävle kommun, Turism Hofors kommun Summa finansiering i annat än pengar Summa total

8 Redovisning Projektet ska rekvirera medel en gång i kvartalet. En första rekvisition ska vara inskickad till Region Gävleborg senast Rekvisitionen ska innehålla en lägesrapport, rekvisitionsblankett, underlag för kostnader i form av resultatrapport, huvudbok samt eventuella tidrapporter och beräkningsunderlag för timkostnad. Projektet ska slutredovisas senast Slutrapporten ska innehålla en utförlig redovisning av genomförda insatser, och därutöver samma underlag som vid delrekvirering. Utbetalning Utbetalning görs från anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Generella villkor för projektmedlen framgår av bifogad villkorsbilaga. Ett exemplar av denna bilaga ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas till Region Gävleborg, Box 834, GÄVLE. Sven-Åke Thoresen Ordförande Ulrika Brandt Projektmedelschef Bilagor: Villkorsbilaga Rekvisitionsblankett Brev om skyltning 8

9 B) RUN REGIONAL UTBILDNING FÖR NYFÖRETAGARE Datum: Dnr: Sign. Strateg: NC Sign. Handläggare: GN Förslag till beslut: Att bevilja kr till projekt RUN Regional Utbildning för Nyföretagare. Ärendebeskrivning Region Gävleborg ansöker om projektmedel för att utveckla och bedriva en regional utbildning för nyföretagare. Projektet syftar till att ge individer med konkreta affärsidéer kunskap och verktyg för att kunna starta och driva ett eget företag. Genom projektet får länet en och samma utbildning för nyföretagare med ett flexibelt upplägg som möjliggör samarbete mellan kommunerna. Genom kompetensutveckling syftar projektet till att dels fler företag startas dels att höja överlevnadsgraden hos företagen i regionen. Projektets effektmål är att det 2013 skall startas 10 % fler företag jämfört med Projektet är framarbetat i nära samverkan med kommunernas näringslivsorganisationer och är väl förankrat i regionen. Projektet är särskilt angeläget då ingen annan organisation i nuläget erbjuder utbildning för nyföretagare. Region Gävleborg är dock ingen optimal ägare för denna aktivitet varför en viktig uppgift under projekttiden blir att finna en långsiktig ägare samt att trygga en långsiktig finansiering. 9

10 Projekt: RUN - Regional Utbildning för Nyföretagare Beslut Region Gävleborg beviljar Regionförbundet Gävleborg (org nr ) högst kronor (högst 100 % av de faktiska kostnaderna på kr eller högst 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kr). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Villkor för beslut Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Motivering Projektet stämmer mycket väl överens med det regionala tillväxtarbetet inom området Entreprenörskap och är i enlighet med Regionalt Utvecklingsprogram Gävleborg Enligt RUP:s åtgärdsstrategi Ett dynamiskt näringsliv mäts utvecklingen i regionen bland annat av antalet nystartade företag, vilket är projektets främsta mål. Regionala nyttan av projektets insatser innebär att fler individer ges kunskap och verktyg för att kunna starta och driva ett eget företag. På sikt resulterar det i fler företag och en ökad sysselsättning i regionen. Projektbeskrivning Region Gävleborg ansöker om projektmedel för att utveckla och bedriva en regional utbildning för nyföretagare. Projektet syftar till att ge individer med konkreta affärsidéer kunskap och verktyg för att kunna starta och driva ett eget företag. Genom projektet får länet en och samma utbildning för nyföretagare med ett flexibelt upplägg som möjliggör samarbete mellan kommunerna. På individnivå är projektets mål att alla deltagare ska bli bättre rustade företagare vilket underlättar i deras företagsstart. Långsiktigt kommer detta att ge fler företag och arbetstillfällen i vår region. På aktivitetsnivå är projektets mål att 800 individer skall ha genomgått nyföretagarutbildningen.på effektnivå är projektets mål att 2013 skall det startas 10 % fler företag i Gävleborgs län jämfört med Av de företag som startar upp med hjälp av projektet skall minst 75 % fortfarande vara aktiva företag efter 3 år. Projektets målgrupp är individer (dock ej arbetslösa) som har en konkret affärsidé och/eller har planer på att ta över ett befintligt företag. 10

11 Budget Resurser i projektet Kostnader 2012 År2 År3 Totalt Egen personal Externa tjänster Övrigt Faktiska kostnader Off dir fin kostnad (In natura finansiering) Summa totalt Finansiering av resurserna i projekt exkl. privata bidrag i annat än pengar Nationell offentlig finansiering Kontant finansiering 2012 År2 År3 Totalt Region Gävleborg (1:1) Summa kontant finansiering Finansiering i annat än pengar Bollnäs kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Gävle kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns kommun Summa finansiering i annat än pengar Summa total

12 Redovisning Projektet ska rekvirera medel en gång i kvartalet. En första rekvisition ska vara inskickad till Region Gävleborg senast Rekvisitionen ska innehålla en lägesrapport, rekvisitionsblankett, underlag för kostnader i form av resultatrapport, huvudbok samt eventuella tidrapporter och beräkningsunderlag för timkostnad. Projektet ska slutredovisas senast Slutrapporten ska innehålla en utförlig redovisning av genomförda insatser, och därutöver samma underlag som vid delrekvirering. Utbetalning Utbetalning görs från anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Generella villkor för projektmedlen framgår av bifogad villkorsbilaga. Ett exemplar av denna bilaga ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas till Region Gävleborg, Box 834, GÄVLE. Sven-Åke Thoresen Ordförande Ulrika Brandt Projektmedleschef Bilagor: Villkorsbilaga Rekvisitionsblankett Brev om skyltning 12

13 51 Prioritering av strukturfonds ansökningar Ansvarig tjänsteman: Gunilla Norrman Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Förslaget till projektbedömning antas. Gunilla Norrman föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat förslag till prioriteringar av inkomna ansökningar om strukturfondsmedel ur Europeiska Socialfonden (ESF) inför Strukturfondspartnerskapets sammanträde Prioriteringen bygger på överensstämmelsen med det av Regionfullmäktige antagna Regionala Utvecklingsprogrammet (RUP). 13

14 Projektbedömning till Partnerskapet för Norra Mellansverige inför prioritering /09 EUROPEISKA SOCIALFONDEN (ESF) Programområde 1 G Växtverk i Gävle B Projektet stämmer väl med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Samt utveckling av ledarskap och förståelse för entreprenörskapets förutsättningar. Dock ser vi detta projekt som direkt parallellt med BraFöre och kan om inte tydlighet i kommunikationerna skapa förvirring bland företagen. Om projektet ges medel måste kontakt mellan dessa projekt upprättas omgående. Dessutom förkommer deltagande företag både i detta projekt och i BraFöre-projektet Medarbetarutveckling Hälsingland C Projektet stämmer med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Dock har en stor del av målsättningen i detta projekt samma inriktning och målgrupp som Region Gävleborgs stora satsning på utveckling av besöksnäringen Innovativt lärande Norr B Projektet stämmer väl med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella HELT ENKELT Gävleborg A Projektet stämmer mycket väl med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Stimulera till nya kunskaper och ökad kompetens. Dock ser vi detta som än mer kraftfullt om fler kommuner i regionen varit delaktiga Strategisk kompetensutveckling A Projektet stämmer mycket väl med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Stimulera till nya kunskaper och ökad kompetens. Dock ser vi detta som än mer kraftfullt om fler bostads- företag i fler kommuner från regionen varit delaktiga Dragkraft Norra Mellansverige B Projektet stämmer väl med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Samt stimulera till nya kunskaper och ökad kompetens inte bara för individens skull utan även för att tillgodose länets behov av arbetskraft EIO- Norra Sverige C Projektet stämmer med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Dock kan man här mer skönja branschens egna behov av utveckling och vi ställer oss tveksam till medel för detta. 14

15 Programområde 2 G Motivationsstationer A Projektet stämmer mycket väl med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Det är av högsta vikt att individer i dessa grupper ges möjlighet att bryta invanda mönster och genom ökad självkänsla och tro på sig själv tar steget tillbaka till utbildning etc. Enl. RUP Betydelsen av en god utbildning och en höjd självkänsla kan knappast överskattas för individer som är inriktade på att göra revansch i samhället Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV B Projektet stämmer väl med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Det är av högsta vikt att individer i dessa grupper ges möjlighet att bryta invanda mönster och genom ökad självkänsla och tro på sig själv tar steget tillbaka till utbildning etc. Dock verkar inriktningen vara väl koncentrerad till att få till stånd föreningsverksamhet i förstone Arbetslust i Västra Gästrikland A Projektet stämmer mycket väl med RUP:s åtgärdsstategi: Lära och Växa att individer erbjuds kunskap och ny kompetens i miljöer utanför de traditionella. Det är av högsta vikt att individer i dessa grupper ges möjlighet att bryta detta mönster och genom ökad självkänsla och tro på sig själv tar steget tillbaka till utbildning och eller egen försörjning. Samordning bör dock ske med projektet Sigrid. 15

16 52 Delårsbokslut per Ansvarig tjänsteman: Monica Edin Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Delårsbokslutet per , inklusive revisorernas utlåtande, godkänns och delges medlemmarna Monica Edin, Ulrika Brandt och Mats Fransson föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Enligt förbundsordningen 13 för Region Gävleborg ska delårsbokslut upprättas per den 31 augusti årligen. Kansliet har upprättat delårsbokslut per som innehåller en allmän del och en beskrivning av den verksamhet som bedrivits inom de olika enheterna och de eventuella avvikelser som kan redovisas mot den antagna verksamhetsplanen för Delårsbokslutet återfinns i bilaga. Överläggning med Regionförbundets revisorer äger rum Revisorernas utlåtande medföljer kallelsen till Regionfullmäktige. 16

17 53 Verksamhetsplan och budget 2012 samt ELP Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson/Ulrika Brandt Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Förslag till verksamhetsplan och budget 2012 samt ekonomisk flerårsplan antas. Monica Edin, Ulrika Brandt och Mats Fransson föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 samt ekonomisk flerårsplan för tiden Allmänna utskottet diskuterar den framtida utformningen av verksamhetsplanen där det tydligare bör framgå vilka åtaganden inom respektive verksamhetsområde som Regionstyrelsen accepterat att genomföra inom ramen för tilldelade resurser. 17

18 54 Motion från Lennart Sjögren, Gunnar Canslätt och Bertil Eriksson, KD Ett nytt regionalt utvecklingsprogram (RUP) behövs! - motionssvar Ansvarig tjänsteman: Magdalena Berglin Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Motionen anses besvarad med vad som anförs i Regionstyrelsens svarsskrivelse. Kansliet har berett svar på rubricerad motion från Kristdemokraterna vilken remitterats till Regionstyrelsen för beredning. Regionfullmäktige Regionfullmäktige beslutade att 1. Motionen får lämnas till Regionfullmäktige 2. Motionen remitteras till regionstyrelsen för beredning Ärendebeskrivning Lennart Sjögren, Gunnar Canslätt och Bertil Eriksson, samtliga KD har inkommit med en motion Ett nytt regionalt utvecklingsprogram (RUP) behövs! till Regionfullmäktige. Ledamöter i Regionfullmäktige och fullmäktige hos en förbundsmedlem har, i enlighet med förbundsordningen 5.8 rätt att väcka ärenden i form av motioner. Motion skall ha inkommit till förbundet senast 2 månader före det möte vid vilket den ska behandlas. Motionen ska, i enlighet med KL 5 kap , beredas av Regionstyrelsen, före beslut i Regionfullmäktige. Regionfullmäktiges presidium har erbjudit motionären att kort kommentera motionen. Lennart Sjögren, KD, ger en kort bakgrundsbeskrivning till motionen. 18

19 19

20 20

21 21

22 55 Regional utvecklingsstrategi (RUS) from 2014 Ansvarig tjänsteman: Magdalena Berglin/Niclas Cronsell Allmänna utskottets beslut 1. Förslaget till svar på regeringsuppdraget slutbehandlas vid Regionstyrelsens sammanträde efter diskussion vid Regionstyrelsens sammanträde Magdalena Berglin och Niclas Cronsell föredrar ärendet. I samband med Regionstyrelsens sammanträde kommer resultatet av de genomförda seminarierna att redovisas. Dessutom kommer ett utkast till svar på regeringsuppdraget (RUS) att redovisas för att senare vid Regionstyrelsens sammanträde slutbehandlas. Regionstyrelsen Magdalena Berglin föredrar ärendet. Regionstyrelsen diskuterar frågan och i diskussionen framkommer ett önskemål om att ungdomar ska vara en del av processen för att ge ett ungdomsperspektiv på frågorna inom ramen för arbetet. Regionstyrelsen beslutade att 1. Informationen noteras till protokollet med tillägget att ungdomsperspektivet ska tydliggöras genom att ungdomar erbjuds att delta i processen. Allmänna utskottet Magdalena Berglin föredrar ärendet. Allmänna utskottet beslutar att 1. Förslag till arbetssätt för det kommande arbetssättet med den regionala utvecklingsstrategin (RUS) godkänns. 2. Beslutet delges Regionstyrelsen vid sammanträdet Ärendebeskrivning Det regionala utvecklingsprogrammet i Gävleborg, Möjligheter nära dig, omfattar åren Innan denna tidsperiod löper ut bör en ny strategi för den regionala utvecklingen vara framme. Den nya strategin, Regionala utvecklingsstrategin, RUS, bör blicka ut mot 2020 för att därmed nå samma tidshorisont som EU 2020 och den nationella strategin. RUS föreslås därför omfatta åren Möjligheter nära dig togs fram i bred samverkan mellan regionens aktörer. På initiativ av Regionstyrelsen var utgångspunkten de lokala utvecklingsprogrammen. Detta lokala perspektiv är ett annorlunda arbetssätt som rönt uppmärksamhet i landet och är värt att slå vakt om. Det lokala perspektivet föreslås därför även utgöra bas i RUS. 22

23 Region Gävleborg har fått regeringsuppdrag/erbjudande att identifiera och redovisa prioriteringar avseende länets framtida regionala utvecklingsarbete fr.o.m Uppdraget skall redovisas senast den 15 december Det arbete som skall göras i uppdraget ligger helt i linje med arbetet för att ta fram RUS. Därför föreslås uppdraget bli en del av processen att ta fram RUS. Arbetssätt Aktörer på lokal och regional nivå deltar i arbetet genom att bidra med kunskap till en analys av utmaningar och möjlighet i det regionala utvecklingsarbetet. Därefter skall viktiga strategiska insatser identifieras, något som föreslås genomföras i seminarieform under hösten. Delaktigheten i arbetet tar sin utgångspunkt i Quadruple Helix, dvs den modell för samverkan som innefattar akademin, offentliga sektorn, näringslivet och ideella organisationer. Aktiviteter och Tidplan Aktivitet Deltagare Tidpunkt Förfrågan: Beskriv de tre viktigaste utmaningarna och möjligheterna för regionens utveckling Berörda aktörer Juni - 5 september Bearbetningar RG september Seminarier 5 st med samma upplägg. Med utgångspunkt i de mest inspelade utmaningarna och möjligheterna skall seminarierna prioritera strategiska insatser. Berörda aktörer september Bearbetningar av seminarierna, RG september underlag till prio-möte. Prioriteringsmöte Regionstyrelsen 30 september Bearbetningar RG 1 okt 20 okt (utskick RS) Beslut Regionstyrelsen 28 oktober Beslut Regionstyrelsen 2 december Inskick regeringsuppdrag RG 15 december Därefter kommer processen att färdigställa RUS att fortgå i regionen under våren Utifrån beslutade strategiska insatser kommer arbetet att fokuseras på hur samarbetet skall gå till. RUS skall sedan remissas under hösten 2012 och slutligen beslutas i regionfullmäktige januari Berörda aktörer Vid deltagande i seminarier bör antalet representanter från berörda aktörer begränsas, exempelvis till 3 personer per organisation. Berörda aktörer föreslås vara: Kommunerna Politiska partier (disktriktsorganisationerna) Landstinget Gävleborg Gästriklands och Hälsinglands idrottsförbund Länsstyrelsen Gävleborg SAGA resurscentrum Strukturfondspartnerskapet Röda korset Högskolan i Gävle Rädda barnen Arbetsförmedlingen LEADERS LAG-grupper Försäkringskassan LO Trafikverket TCO X-Trafik SACO Företagarna Svenskt näringsliv Mellansvenska handelskammaren (Listan kan kompletteras med ytterligare aktörer. ) 23

24 56 Förslag till Näringslivsprogram Ansvarig tjänsteman: Carina Åkerberg Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Förslaget till Näringslivsprogram antas. Carina Åkerberg föredrar ärendet. Remiss på det näringslivspolitiska programmet skickades ut till totalt 41 aktörer. Vid remisstidens utgång har 21 remissvar inkommit. En sammanfattning av remissvaren redovisas och ett förslag till reviderat program presenteras (bilaga). Regionstyrelsen Carina Åkerberg föredrar ärendet. Regionstyrelsen beslutade att 1. Näringslivspolitiska programmet utsändes på bred remiss. 2. Remissvar ska vara kansliet tillhanda senast Ärendebeskrivning Kansliet har i samarbete med bland andra kommunernas näringslivschefer utarbetat ett förslag till näringslivspolitiskt program. Programmet presenterades vid Regionstyrelsens sammanträde Kansliet föreslår att programmet utsändes på bred remiss och att remisstiden utgår Därefter bereds programmet och behandlas vid Regionstyrelsens sammanträde

25 Inkomna remissvar Företagarna Saknar prioriteringar, otydligt, ofokuserat, saknar tydliga mål. Svenskt Näringsliv För omfattande, otydligt, bottenlöst och komplicerat, saknar regional unicitet och bristfällig i sin målsättning Handelskammaren Positiv till att det tagits fram, för mångordigt, saknar unicitet för regionen, saknar mätbara mål, saknar fokus/prioriteringar, vem gör vad? Movexum Tydliggör namnet Movexum Unionen - Förslaget täcker in områden nödvändiga för näringslivets utveckling, Fokus på hela länet, ta bort byråkratiska hinder, - Entreprenörskap trygghetssystem för företagare viktigt, - Kompetens utbildningssystemet och kompetensutveckling i företag, - Attraktionskraft området måste genomföras med hög prioritet, - Genomförande skapa arenor, dialog med många aktörer viktig. Vill vara delaktiga Coompanion Social ekonomi, sociala företag. Förslag på tillägg i texterna eller som eget område FindIT - Teknikparker och kluster kan vara stödjande för att identifiera kompetensområden och aktörer lämpliga att bearbeta och involvera i regionala sammanhang. - Regional paketering av möjligheten att verka och bo i Gävleborg viktig för att attrahera kompetens. Visa på vår regionala arbetsmarknad. - Koordinera utbildningsinsatserna - Bevara viktiga kompetenser i regionen t ex Sandvik. Samverka med klustren kring detta - Prioritera, utvärdera och stöd långsiktigt (om de levererar) de klustersatsningar som görs - Insatser som stärker och ökar investeringsviljan i Gävleborg en viktig insats. - Paketera för att attrahera! Folkpartiet Allmänt hållet, saknar tydliga konkreta förslag, Företagsklimatet viktigt, samtliga kommuner bör arbeta aktivt med LOV, Regionalt regelverk för jämn könsfördelning i kommunala bolagsstyrelser, utredningar om osund konkurrens, dela upp upphandlingar i mindre delar. Centerpartiet Bekant resonemang likt alla andra regioner, byt ut ett kompetensområde mot något nytt, lyft fram innovativa miljöer i företag, nyföretagande viktigt, utnyttja befintliga organisationer bättre, bygg inte nytt, håll koll på track record, en dörr in konceptet värt att jobba vidare med. Satsa vidare på UF, Nyföretagarcentrum, ALMI och Movexum som aktörer att driva projekt. Vänsterpartiet Kulturella och Kreativa näringar bör lyftas fram mer, inte kopplas till upplevelsenäring, Kulturen ett eget värde. 25

26 Moderaterna Välskrivet och heltäckande program, betonar samverkan och behovet av olika typer av mötesarenor, samsyn, röd tråd mellan kommunernas och regionens näringslivsarbete viktigt, samlande regionala plattformen för nyföretagarrådgivning bör också inkludera rådgivning för befintliga företag, skapa inte nya organisationer, använd befintliga tex ALMI. Dokumentet bör konkretiseras, vem gör vad när? Populärversion behövs. Tillväxtverket - Beskriv kriterierna och varför de är av betydelse för näringslivets utveckling bättre. - Hur har programmet förankrats i näringslivet? Hur skall de delta framåt? Remissen har inte gått ut till företag. Svar från offentligheten. - Additionella projekt/verksamheter - inte ordinarie verksamheter är viktigt att betona. Lägg till i kriterierna. Prioriteringsordning lyft fram. - Positiva till kopplingen till den nationella strategin, och koppling till utvecklingsprocesser på internationell nivå. - Komplettera beskrivning av insatsområden med text om varför de är av betydelse för Gävleborg. - Lyft fram landsbygdsperspektivet - Skapa strukturer för funktionell samverkan, visa på dessa, det skyndar på processen. - Mer detaljrika och konkreta insatser för att hinna genomföra något innan programtiden. Nu för allmänt hållen. - Konstigt att inte redan ha kopplat in styrkeområdena från början - Genomförandet behöver förtydligas. Hur? Vem? Primära finansieringskällor? - Peka ut genomförare mer tydligt! - Mål? - Rekommenderar att vi har en följeforskare. Länsstyrelsen - Viktigt med ett program. Hade trott att det skulle vara mer handlingsinriktat än RUP. Ytterligare konkretisering behövs inom varje insatsområde. Tydligare målstyrning. Bättre/tydligare språkbruk. Hur skall uppföljning och utvärdering ske? Tydligare koppling till vårt eget näringsliv och unicitet. Saknar analysen. Beskriv de horisontella kriteriernas betydelse mer konkret prioritera emellan dem. I insatsområdena högre konkretion i analys och prioriteringar, - Entreprenörskap och företagande : Komplettera med fakta om vad som görs i dag förbättringsinsatser. - Kompetensförsörjning: tydligare regionaliserad skrivning. - Innovativa miljöer: lyft fram de innovativa miljöerna i företagen. - Tillgänglighet: Byt namn till infrastruktur, högre grad av handlingsprogramskaraktär behövs. Attraktionskraft: konkretisera! - Det finns anledning att fördjupa och nyansera beskrivningen av prioriterade komptensområden. Uppföljning och utvärdering av resultat och effekter i ett eget avsnitt Sandviken - Viktigt att prioriteringsgrunderna sätts på pränt och förs fram som krav i sammanhang och diskussioner som handlar om prioriteringar. - Alla kriterier viktiga men näringlivets behov och god genomförandeförmåga är avgörande. - Samordnande aktiviteter för attraktion av etableringar/investeringar bör läggas till som ett komplement till mottagningskapaciteten - Regional paketering av arbetserbjudanden viktig. Arbetsmarknaden är regional - Koordinera utbildningssatsningar så att utbudet kompletterar varandra- inte konkurerar - Stöd arbetet med innovativa miljöer genom prioritering och kritisk massa, koppla nya satsningar till befintliga. Utvärdera det som pågår. Långsiktigt arbete kräver långsiktiga finansieringar. - Utvecklade pendlingsmöjligheter viktigt 26

27 - Investeringsviljan hos kommunerna att bygga för expansion i näringslivet viktig fråga. - Ett strategiskt arbete bör göras kring attraktionsfrågorna. Paketering för att attrahera människor/kompetens och kapital viktigt. Investerings- och etableringsarbetet bör knytas till detta - Utvecklingsplaner skall tas fram för varje prioriterat kompetensområde. Det lägger grunden för ett brett förankrat insatsprogram. - Saknar tydliga mätbara mål. Uppföljning viktigt. Ockelbo - Samtliga insatsområden viktiga. Kommenterar tre av dem. - Ta fram en tydlig handlingsplan för att frigöra riskkapital för nystartade företag och företag med expansionsplaner - Tillgodose näringslivets kompetensbehov säkerställ koppling mellan utbildningsinsatserna och de faktiska behov som finns. - Kommunikationer som fungerar helger som kvällar (turtäthet). Järnväg och vägnät måste fungera efter företagens behov Hofors (Entré Hofors) - Saknar målsättningar, önskar konkretisering och ökad tydlighet. - Allmänt och diffust hållet. Handlar det om Gävleborg? - Vad är programmets funktion? Resultat i förhållande till kostnad? Ovanåker - Kort programperiod. Vad kan vi åstadkomma? Inga projektmedel att fördela. - Samordna Länsstyrelsen och Region Gävleborgs resurser - Hitta en långsiktig finansieringslösning för en fungerande basorganisation för grundläggande företagsservice. - Additionalitet, inte projekt som drift. - Regionala och lokala insatser inte ställas emot varandra. Kompletterar i stället. - Utveckla skrivningen om bredbandsinfrastruktur. Söderhamn - Programmet griper över mycket. Kanske Tillväxtpolitisktprogram ett bättre ord. - Trampolinen inte självklar - Permanenta nyföretagarrådgivning- och utbildning. Kontinuiteten viktig - Permanenta etablerings- och investeringsfrämjandet - Utveckla förutsättningarna inom kapitalområdet. - Otidsenlig stödområdesindelning bör ses över - Utveckla rådgivnings- och informationsinsatserna = positivt men hur ser det ut i verkligheten med ALMI? - Konkretisera vad vi menar med kompetenshöjande satsningar t ex mer aktiv satsning på olika yrkeshögskoleutbildningar, Teknikcollege bra exempel och borde nämnas i texten för att kunna få fortsatt uppbackning. - Glädjande att innovationsfrågorna lyfts in. Följer en naturlig utveckling. Den regionala strategin fortfarande tunn när det gäller vem som gör vad och hur analys och uppföljning av arbetet skall gå till. - Bra att utveckla och stärka den regionala inkubatorsverksamheten (lokal förankring viktig) - Stöd innehållet i de innovativa miljöerna inte själva teknikparkerna, klustren eller innovationssystemet i sig. - Koppla de innovativa miljöerna starkare till inkubatorn så att kommersialiseringsgraden stärks. - En sammanhållande aktör saknas på detta område, som kan styra och fördela de olika insatserna som behöver göras. Innovationsråd. - Ta bort ökade kunskaper om IT användandet.! - Satsa på väl fungerande inflyttnings- och medflyttningsservice lokalt och regionalt. 27

28 - Positiva till övriga insatsförslag och förhållningssätt som föreslås under attraktionskraft och gränsöver - Men räcker detta? Tillsätt en strategigrupp och ta fram en handlingsplan för insatsområdet! Hudiksvall - Välskrivet. Bra att samverkan och samarbete lyfts fram. Regionala ledarskapet viktigt för allt genomförande. Bra med viktiga insatser och förhållningssätt. - Behov av populärversion samt konkretisering vem gör vad och när. Antingen i detta dokument eller ett annat. - Synpunkter på några av formuleringarna Ljusdal - Viktigt att ta till vara erfarenheter från tidigare projekt innan men tar tag i nya. Utvärdera vad som var bra eller inte. Vad har gjorts i RUPen vad är kvar? Näringslivets behov måste vara första fokus. - Bygg kontinuerliga plattform för nyföretagarrådgivning- och utbildning inte bara projekt - Bygg en långsiktig lösning för rådgivnings- och informationsinsatser inom de kommunala näringslivsorganisationerna och samverkan dem emellan. - Saknar insats riktat mot generationsväxlingsproblematiken - Vill ha en regional högskolemäklare med utgångspunkt från företagens behov. Utveckla också resonemanget kring omvärldsbevakningen - Ta bort ökade möjligheter till och kunskap om IT.. - förlegat - Utgå ifrån våra utvecklingsbehov i stället för tillgång till finansiering. - Inventera inte företagens behov mer! Erbjud ett smörgåsbord av kompetenshöjande erbjudanden. - Hur hänger alla styrdokument ihop????? Nordanstig - Väl genomarbetat. Tar upp angelägna insatsområden. Saknar dock landsbygdsperspektivet. - Ändra i texten s 7 - Positivt med en regional samlad plattform för nyföretagarrådgivning och utbildning viktigt att den permanentas i någon form och att vi får kvalificerade rådgivare. - Även etablerings och investeringsverksamheten bör permanentas - Positivt att skapa bättre förutsättningar för tillgång på kapital - Vi har en otidsenlig stödområdesindelning som vi borde göra något åt - Bra att vi vill göra något åt en utveckling av informations- och rådgivningsinsatserna till företagen. Rimmar dock illa med det som sker med bl a ALMI. ALMI nämns inte ens med namn. - Märkligt att programmet behandlas sent 2011 när det inte finns pengar kvar i strufo - Fokusera i stället på hur Gävleborgs behov kan tillgodoses i kommande programperiod. - Landsbygdsperspektivet inom kompetensförsörjning - Landsbygdens möjligheter till innovativ utveckling (produktion och förädling av livsmedel och skogsråvara, produktion av förnybar energi, turism och rekreation samt landskap och naturvård). Behov av bättre helhetssyn krävs. - Ostkustbanans utbyggnad till dubbelspår mellan Stockholm och Sundsvall betonas - Stationer och resecentrumbör fortsatt prioriteras för medel - E4 utbyggnad, flexibla strandskyddsregler, tillgång till goda kommunikationer samt bredband. - Regionen bör medverka till att skapa opinion mot staten för att stärka och utöka det statliga bostadsgarantisystemet så att ny- och ombyggnation på landsbygden underlättas - Vill att livsmedelssektorn också utses till prioriterat kompetensområde - Nonchalera inte den lokala utgångspunkten! Ang skrivningen kring att regionala satsningar går före lokala. 28

29 Bollnäs - Vård och omsorg, vattenbaserad naturturism samt livsmedel bör läggas till de prioriterade kompetensområdena - Ger möjlighet att hitta finansiering till utveckling. - Ändra formuleringen när det gäller bredband - Ge basfunktionerna tillräckliga resurser! - Bra med samlat grepp kring nyföretagandet, etableringsfrämjandet samt utvecklandet av rådgivningsfunktionerna - Attraktionskraft och gränsöverskridande samverkan ett av de viktigare inslagen i programmet. Bra att de marknadsutvidgande insatserna lyfts fram. 29

30 57 Reviderat ägardirektiv och ny strategi för ALMI Företagspartner AB Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Regionstyrelsens beslut 1. De efter frågade kompletteringarna har ej inkommit varför ärendet lämnas vidare till Regionstyrelsen för beslut. Regionstyrelsen Göran Lundvall, VD för ALMI Företagspartner AB (moderbolaget) informerar om verksamheten inom ALMI och de förberedelser som sker inför samgåendet med ALMI Dalarna och förslaget till nytt ägardirektiv för det gemensamma bolaget. Göran Lundvall kommer att presentera en sammanställning för att ge möjlighet till en jämförelse av de föreslagna målen och nuläget. Ägardirektivet kommer att behandlas i Regionstyrelsen och i Regionfullmäktige Inför beredningen av ärendet uppmanas ledamöterna att komma in till Region Gävleborgs kansli med synpunkter. Allmänna utskottet Mats Törnquist föredrar ärendet. Regionstyrelsen har sitt strategisammanträde då prioriteringar av verksamheten 2012 ska diskuteras. Ärendet bör därför behandlas i samband med detta sammanträde. Ärendebeskrivning ALMI moderbolag har genom Christopher Friis översänt bifogat utkast till reviderat ägardirektiv för ALMI Företagspartner AB Gävleborg. I utkastet har avsnitt som är föremål för diskussion markerats med gult. Det första är ett tillägg med anledning av pågående samordningsprocess. Det andra gäller vilka valbara och unika kunderbjudanden som bolaget bör tillhandahålla. Och slutligen de regionspecifika delarna. Avsnitt 2 kan vid behov kompletteras med eventuella regionala måltal. Allmänna utskottet beslutade att 1. Ärendet behandlas vid Regionstyrelsens strategisammanträde och fastställs av Regionfullmäktige

31 Ägardirektiv till styrelsen för Almi Företagspartner Gävleborg AB Almi Företagspartner Gävleborg AB, nedan kallat Bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av Region Gävleborg (49 %). Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av bolagets verksamhet utöver de förutsättningar som framgår av gällande bolagsordning och de samverkansavtal som föreligger mellan ägarna. Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet efter beslut som fattats vid årsstämma under våren Samordning av verksamheten En process har inletts för att den 1 januari 2012 samordna verksamheterna som bedrivs inom Almi-bolagen i Dalarna och Gävleborg till ett gemensamt bolag, Almi Företagspartner Gävle Dala AB. Föreliggande direktiv kan komma att kompletteras med ytterligare anvisningar med anledning av denna samordning. Utgångspunkten för samverkan är att de anslag och andra resurser som respektive regional ägare tillskjuter till det gemensamma bolaget ska användas inom resp region. Varje region har sina särskilda förutsättningar och målgrupperna har olika behov av Almis kunderbjudanden varför verksamhetens innehåll ska spegla detta. Dessa ägaranvisningar ska även tillställas den kommande styrelsen för Almi Företagspartner Gävle Dala AB och ska vara styrande för planeringen och samordningen av verksamheten för Uppdrag Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag och stimulera nyföretagandet i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv från idéer till framgångsrika företag. 2 Vision, affärsidé och mål Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almis affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål. Bolaget ska i sin verksamhet uppnå följande mål: 1. Avkastningen i låneverksamheten ska uppgå till 2 procent över en kommande treårsperiod. 2. Bolaget ska under 2012 bevilja lån till ett belopp som senare fastställs i dialog med bolaget. 3. Andelen kundtid ska på sikt uppgå till minst 80 procent. 4. I snitt ska varje finansieringsrådgivare få beviljat 4 nya lån per månad kunderbjudanden inom rådgivningsverksamheten ska levereras under I snitt ska varje medarbetare leverera 10 kunderbjudanden inom rådgivningsverksamheten per månad. 31

32 3 Verksamhet Bolagets verksamhet ska i enlighet med uppdraget, visionen och affärsidén vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering genom utlåning till små och medelstora företag. Åtgärderna ska vara marknadskompletterande och utformas och tillämpas så att snedvridning av konkurrensen undviks. Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men vissa erbjudanden och resurser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan företag med övriga företag får ett mer begränsat utbud av tjänster och rådgivningstimmar. Bolaget ska öka kännedomen om Almis erbjudanden och aktivt söka nya kunder. Bolaget ska planera och rapportera sina insatser inom verksamheten enligt den modell som gäller i koncernen. 3.1 Låneverksamheten Bolaget ska i kommission tillhandahålla samtliga finansieringsformer som ingår i koncernens produktutbud. Bolaget ska verka för att tillgodose behovet av marknadskompletterande finansiering för små och medelstora företag som kan finansieras av Almi. Bolaget ska eftersträva ökad utlåning till kategorin medelstora företag och även erbjuda större lån. Låneverksamheten ska tillföras de resurser som krävs för att nå avkastningskravet och utlåningsmålet. Bolaget ska i övrigt ta fram en handlingsplan med syfte att öka produktiviteten inom låneverksamheten samt behålla nuvarande höga nyutlåningsnivå. 3.2 Rådgivningsverksamheten Bolaget ska tillhandahålla Almis nationella kunderbjudanden. Dessa är: 1. Alla innovationserbjudanden 2. IFS-rådgivning 3. Lönsamhetsstyrning 4. Mentor eget företag 5. Kunskapsseminarier Bolaget ska dessutom i första hand rikta rådgivningsinsatser mot bolagets lånekunder. Bolaget ska ta fram en handlingsplan för att i ökad utsträckning upphandla tjänster inom rådgivningsverksamheten i syfte att stimulera den privata marknaden. Av planen ska framgå målsättningar på nivåer för upphandlad verksamhet under 2012 och

33 4 Övriga riktlinjer m m Bolaget ska i övrigt - öka andelen tid mot kund, - tillämpa den koncerngemensamma prissättningsmodellen, - samverka med Almi Invest Norra Mellansveringe AB som ingår i AlmiInvest-koncernen - medverka i genomförandet av det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) i samarbete med privata och offentliga aktörer på lokal och regional nivå, - driva projekten Kulturells och kreativa Näringr (KKN), Refill (för företag med lönsamhetsproblem) och Miljöteknik för företag, - överföra administrativa funktioner enligt fastställd plan till koncernens affärsserviceenhet, vilket innebär att skanning av leverantörsfakturor och lönehantering överförs under 2011 samt redovisningen under Q3 2011, - utveckla genusperspektivet i hela verksamheten så att kvinnor och män bemöts på lika villkor samt - uppmärksamma den påverkan på samhälle, miljö och människa som såväl den egna verksamheten har som våra produkters och tjänsters påverkan hos våra kunder. 5 Finansiering av verksamheten Om bolagets finansiering för 2012 träffas överenskommelse i särskild ordning. Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av sin kärnverksamhet genom medel från bl a regionala aktörer eller EU. Detta ägardirektiv har upprättats i tre originalexemplar, varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget. Stockholm den 2011 Gävle den 2011 Almi Företagspartner AB Region Gävleborg Göran Lundwall VD Sven-Åke Thoresen Regionstyrelsens ordförande 33

34 58 En fjärde migrationsdomstol, remiss Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets beslut 1. Region Gävleborg ställer sig bakom yttrandet från Region Dalarna m fl. Mats Fransson föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Region Gävleborg har från Regeringskansliet erhållit rapporten En fjärde migrationsdomstol för yttrande. Kansliet har utformat ett förslag till yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till Regeringskansliet senast varför det behöver behandlas av Allmänna utskottet. Yttrandet kan därefter delges Regionstyrelsen som en rapport vid sammanträdet

35 35

36 36

37 37

38 59 Förändring av delegationsordning Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Föreslagna förändringar i delegationsordningen godkänns. Mats Fransson föredrar ärendet. Ärendebeskrivning Region Gävleborgs delegationsordning antogs av Regionfullmäktige Sedan dess har det erfarenhetsmässigt visat sig att några förtydliganden behöver göras framförallt vad som kan betecknas som verkställighet. Dessutom behöver en justering göras beträffande anställning av regiondirektör och ett belopp fastställas avseende representation. Följande justeringar föreslås: 13. Anställning av regiondirektör Återgår till Regionstyrelsen 24. Representation och uppvaktning, Beloppsgräns - halvt prisbasbelopp över ett halvt prisbasbelopp Ett förtydligande avseende verkställighet enligt följande: Med verkställighet menas genomförande av åtgärder/aktiviteter som innebär ett naturligt fullföljande av ett tidigare fattat beslut, t ex avrop inom ramen för ett fattat upphandlings-beslut, genomförande av projektaktiviteter enligt plan och budget samt beslut som fattas inom ramen för tjänst. Föreslagna förändringar är markerade med gul färg i materialet! 38

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015-01-29 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 5 februari kl 9-12 Plats: Clarion Hotel Gillet Föredragningar Gruppmöten Beslutsärenden Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare

Läs mer

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-17 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven

Läs mer

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län

Utkast till. Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Utkast till Åtgärdsdokument Regionalt strukturfondsprogram för konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Stockholm län Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. PROGRAMMETS MÅL OCH STRATEGISKA INRIKTNING...2

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN !" #$ REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2011 09 02 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information... 4 49 Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: 11-212...

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Projektstöd 2015-02-17 Tjänsteskrivelse 1 (6) 1(6) Lena Kihl Dnr: 14-280 Sida Till Nämnden för regional tillväxt Medfinansiering av Almi Invest Östra Mellansverige

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

2008-06-09 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-06-09 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Allmänna utskottet 2008-06-09 2008-06-09 kl 13.15-16.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Carina Åkerberg Kerstin Oremark

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014 03 26 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Förbundsstyrelsens sammanträde föregås av ägarsamråd med samordningsförbundet kl 8 9, samt medlemssamråd om medlemsavgift 2015 kl 9 10. Kallelse har

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2014-09-17 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 25 september kl 9.30-12 Plats: Regionförbundets kansli, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017 och 2018 Budget och verksamhetsplan 2016 med inriktning mot 2017-2018 Region Blekinge Dnr: 102-122-2015 Version: A beslutad av Regionstyrelsen 2015-06-10

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer