Allmänna utskottet kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna utskottet 2012-02-08. 2012-04-02 kl.09.00-11.15, Region Gävleborgs kansli, Gävle"

Transkript

1 kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Tjänstemän från Region Gävleborgs kansli Stig Eng Mats Fransson Sven-Åke Thoresen Stig Eng 1

2 Innehåll 24 Upprop och protokollsjustering 25 Godkännande av föredragningslistan 26 Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1 a) Fjällvägen b) Året runt på Wij Trädgårdar trädgårdsdestination NMN etapp 2 c) Delegering av projektbeslut avseende ansökningsomgång Årsredovisning Redovisning av personalarbetet 29 Tecknande av lokalt kollektivavtal - Omställningsavtal KOM-KL, förslag 30 Förslag till ändring av riktlinjer för representation inom Region Gävleborg 31 Rapporter a) Regionstyrelsens strategimöte b) Aktuella utskottsärenden c) Kanslirapport d) Arbetsmarknadsläget e) Utbyggnaden av E4 genom Nordanstigs kommun f) Trafikmuseum g) Studiebesök hos Region Halland 2

3 24 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Stig Eng utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 25 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan kompletteras med följande punkter: 30 Förslag till ändring av riktlinjer för representation inom Region Gävleborg 31e) Utbyggnaden av E4 genom Nordanstigs kommun 31f) Trafikmuseum 31g) Studiebesök hos Region Halland 3

4 26 Regionala tillväxtmedel, anslag 1:1 a) Fjällvägen (dnr 6/12) Ansvarig tjänsteman: Gunilla Norrman/Lena Andersson Allmänna utskottets beslut 1. Region Gävleborg beviljar BOLLNÄS KOMMUN (org nr ) högst kronor (högst 56,2 % av de faktiska kostnaderna på kr eller högst 35,2 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kr). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Beredningens förslag Förslag till beslut: att bevilja kr till projekt Fjällvägen. Ärendebeskrivning Bollnäs kommun ansöker om medel för projektet Fjällvägen. Projektets syfte är att skapa innovativ samverkan längs vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-Riksgränsen, där näringslivet och det offentliga samverkar i arbetsgrupper för att gemensamt hitta lösningar för framtida utveckling av Fjällvägen. Detta för att gynna näringslivet som på olika sätt är beroende av vägen. Projektet innefattar arbete med besöksnäring, övrigt näringsliv samt infrastrukturfrågor. Tjänstemannabedömningen är att vägturism kan inbringa betydande intäkter till näringslivet längs vägen och destinationerna. En grundläggande förutsättning är dock att det genereras en ökad efterfrågan genom mer trafik och ökad efterfrågan av varor och tjänster från den existerande trafiken, för att turistvägar ska bidra med att skapa nya värden. Projektet syftar just till att skapa förutsättningarna för ökad trafik och ökad efterfrågan hos näringsidkarna längs Fjällvägen. Detta gynnar också i sin tur destinationerna som är samverkanspartners i projektet. Projektet ligger i linje med besöksnäringsstrategin för regionen, främst inom områdena samverkan, utveckling och paketering av turistiska produkter och tjänster samt enkelt och behagligt resande. Projektet ligger också i linje med arbetet inom det större utvecklingsprojektet för besöksnäringen i Gävleborg, Nu kör vi, som bl. a arbetar för att få starkare destinationer i länet. Gällande infrastrukturdelen är Riksväg 83 är ett av länets prioriterade regionala stråk. Åtgärder för vägförbättringar på avsnitt med låg standard är högt prioriterat i Länsplanen. Kriterierna arbetspendling och näringsliv är grundläggande faktorer. Projekt Fjällvägen bedöms ge mervärden till Länsplanens satsningar genom att få fram relevanta fakta från näringslivets och besöksnäringens horisont som underlag för drift- och underhållsinsatser, investeringar, mm. Likaså projektets ambitioner att utveckla dialog och samarbete med Trafikverket i det dagliga drifts- och underhållsarbetet. Det är exempelvis viktigt med anpassade insatser m.h.t de varierande trafikströmmarna och belastningarna (tydliga trafiktopparna vid specifika tillfällen). 4

5 Projekt: Fjällvägen Beslut Region Gävleborg beviljar BOLLNÄS KOMMUN (org nr ) högst kronor (högst 56,2 % av de faktiska kostnaderna på kr eller högst 35,2 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kr). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Villkor för beslut Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Motivering Projektet stämmer mycket väl överens med det regionala tillväxtarbetet inom området Entreprenörskap och är i enlighet med Regionalt Utvecklingsprogram Gävleborg Enligt RUP:s åtgärdsstrategier Ett dynamiskt näringsliv samt Den goda resan stärker projektet delmålen Vi stimulerar ökade kontakter mellan såväl företag som företag och forsknings- och utbildningsaktörer, för att bidra till utveckling och kommersialisering av nya produkter, tjänster och processer i både nya och befintliga företag samt Vi prioriterar infrastruktursatsningar som skapar förutsättningar för näringslivets utveckling och en växande arbetsmarknad. Regionala nyttan av projektets insatser är att vägturism kan inbringa betydande intäkter till näringslivet längs vägen och destinationerna. Projektet syftar just till att skapa förutsättningarna för ökad trafik och ökad efterfrågan hos näringsidkarna längs Fjällvägen Projektbeskrivning Projektet Fjällvägen är ett samarbetsprojekt mellan fyra kommuner, Bollnäs, Ljusdal, Härjedalen och Söderhamn samt näringslivet längs vägen. Projektet har formats utifrån behov i inlandet, för att kunna stimulera och bidra till regional utveckling och tillväxt. Projektet ska identifiera lokala önskemål om att utveckla inlandets infrastruktur med syfte att stärka tillväxten. Viktigt är att koordinera och samordna fler infrastruktursatsningar mellan kommuner längs vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg-Funäsdalen-Riksgränsen. Projektets syfte är att skapa en innovativ samverkan längs vägstråket Tönnebro-Bollnäs-Ljusdal-Sveg- Funäsdalen-Riksgränsen, där näringslivet och det offentliga samverkar i arbetsgrupper för att gemensamt hitta lösningar för framtida utveckling av Fjällvägen för att gynna näringslivet som på olika sätt är beroende av vägen Projektets strategiska mål: Projektet ska arbeta med att knyta ihop och utveckla arbetsgrupper, nya arbetssätt, mm kring olika teman längs Fjällvägen. Arbetsgrupperna ska arbeta kring Näringsliv, Vägåtgärder, Information och marknadsföring Projektets övergripande mål: Regional och interregional samverkan mellan näringslivet och det offentliga för att skapa en ökad utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning hos näringslivet längs Fjällvägen. 5

6 - Bilda långsiktigt hållbara arbetsgrupper kring utveckling längs Fjällvägen. - Skapa en gemensam utvecklingsvision och strategi för inlandet med ett brett och gränsöverskridande samarbete - Delta i erfarenhets- och kunskapsutbyte med andra regioner, nationellt och internationellt - Förberedelse för framtida genomförandeprojekt kring olika insatser. Målgrupp för projektet :Näringslivet - befintligt, nyföretagande och etableringar, Offentliga aktörer samt Organisationer och föreningar som bedriver näringsverksamhet. Indirekt målgrupp: Projekt som syftar till utveckling av södra Norrlands inland - andra projekt som har kopplingar till inlandets utveckling, Besökare och turister samt Invånare i respektive kommun och län Budget Resurser i projektet Kostnader År 2012 År 2013 År 2014 Totalt Egen personal Externa tjänster Investeringar Övrigt Faktiska kostnader Off dir fin kostnad (In natura finansiering) Summa totalt Finansiering av resurserna i projekt exkl. privata bidrag i annat än pengar Nationell offentlig finansiering Kontant finansiering År 2012 År 2013 År 2014 Totalt Region Gävlenborg (1:1) Region Jämtland (1:1) Bollnäs kommun Söderhamns kommun Härjedalens kommun Ljusdals kommun Destination Järvsö AB Destination Vemdalen AB Destination Funäsfjällen AB Summa kontant finansiering Finansiering i annat än pengar Bollnäs kommun Ljusdals kommun Härjedalens kommun Söderhamns kommun Summa finansiering i annat än pengar Summa total

7 Redovisning Projektet ska rekvirera medel en gång i kvartalet. En första rekvisition ska vara inskickad till Region Gävleborg senast Rekvisitionen ska innehålla en lägesrapport, rekvisitionsblankett, underlag för kostnader i form av resultatrapport, huvudbok samt eventuella tidrapporter och beräkningsunderlag för timkostnad. Projektet ska slutredovisas senast Slutrapporten ska innehålla en utförlig redovisning av genomförda insatser, och därutöver samma underlag som vid delrekvirering. Utbetalning Utbetalning görs från anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Generella villkor för projektmedlen framgår av bifogad villkorsbilaga. Ett exemplar av denna bilaga ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas till Region Gävleborg, Box 834, GÄVLE. Sven-Åke Thoresen Ordförande Ulrika Brandt Projektmedelschef 7

8 b) Året runt på Wij Trädgårdar trädgårdsdestination NMN etapp 2 (dnr 8/12) Ansvarig tjänsteman: Gunilla Norrman/Lena Andersson Allmänna utskottets beslut 1. Region Gävleborg beviljar STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR (org nr ) högst kronor (högst 71,3 % av de faktiska kostnaderna på kr eller högst 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kr). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Beredningens förslag Förslag till beslut: att bevilja kr till projekt Året Runt på Wij Trädgårdar Trädgårdsdestination Norra Mellansverige Etapp 2. Ärendebeskrivning Stiftelsen Wij Trädgårdar ansöker om medel för projektet Året Runt på Wij Trädgårdar - Trädgårdsdestination i Norra Mellansverige, Etapp 2. Detta är en fortsättning på projektet Året Runt på Wij Trädgårdar - Trädgårdsdestination i Norra Mellansverige, Etapp 1. Projektet arbetar för att Wij Trädgårdar ska bli ett attraktiv året-runt besöksmål och en reseanledning i en destination i samverkan med Kungsberget och Högbo Bruk. Etapp 1 har gjort goda resultat, bl. a i form av ett bättre resultat under maj, september och oktober; en ökning som inte härrörs till högsäsongen. Projektet har även lett till att ett djupare samarbete etablerats kring destinationsutvecklingen med Högbo Bruk och Kungsberget. Eldtemplet och Herrgården har varit viktiga delar för att få till stånd en utveckling. En ny verksamhet har även etablerats på Wij Trädgårdar under projekttiden. Etapp 2 fokuserar på att fullborda anläggningen till en stabil del i Trädgårdsdestination Norra Mellansverige samt i destinationsutvecklingen tillsammans med Högbo Bruk och Kungsberget. Detta ska göras genom att färdigställa attraktiva aktiviteter samt att underlätta för andra aktörer att angöra till Wij Trädgårdars verksamhet. Tjänstemannabedömningen är att etapp 1 åstadkommit goda resultat och att mycket har hänt inom destinationstanken kring Wij Trädgårdar, Högbo Bruk och Kungsberget inom projektiden. Det är av stor vikt att Wij Trädgårdar får slutföra sitt arbete genom Etapp 2. Detta ligger helt i linje med det regionala utvecklingsprojektet för besöksnäringen, Nu kör vi, den regionala besöksnäringsstrategin och även med ambitionerna i Sveriges nationella turismstrategi. 8

9 Projekt: Året Runt på Wij Trädgårdar - Trädgårdsdestination Norra Mellansverige Etapp 2 Beslut Region Gävleborg beviljar STIFTELSEN WIJ TRÄDGÅRDAR (org nr ) högst kronor (högst 71,3 % av de faktiska kostnaderna på kr eller högst 50 % av de totala stödberättigade kostnaderna på kr). Om projektets kostnader skulle bli lägre än budgeterat, minskas Region Gävleborgs finansiering proportionerligt med kostnaderna. Projektet ska pågå mellan och Villkor för beslut Region Gävleborg beviljar projektet medel under förutsättning att övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget. Region Gävleborgs beslut kan inte överklagas. Motivering Projektet stämmer mycket väl överens med det regionala tillväxtarbetet inom området Entreprenörskap och är i enlighet med Regionalt Utvecklingsprogram Gävleborg Enligt RUP:s åtgärdsstrategi Ett dynamiskt näringsliv, stärker projektet delmålet att göra En strategisk satsning för besöksnäringen, i bred samverkan mellan näringslivet och samhällets aktörer. Regionala nyttan av projektets insatser förväntas vara en stärkt, attraktiv destination som gynnar näringslivet med ett utökat antal affärspartners som följd och som ger fler arbetstillfällen. Projektbeskrivning Region Gävleborg fattade beslut att bevilja Wij Trädgårdar kronor, under förutsättning att Norra Mellansverige strukturfondsprogram och övriga finansiärer beviljar enligt finansieringsbudget (Total omsättning kronor). Då finansiering från Strukturfondsprogram uteblev inkom Wij trädgårdar med en reviderad projektplan och projektbudget där man delade upp projektet "Året runt på Wij Trädgårdar -Trädgårdsdestination Norra Mellansverige" i två etapper. Region Gävleborg fattade ändringsbeslut att bevilja Wij Trädgårdar kronor för Året Runt på Wij Trädgårdar - Trädgårdsdestination i Norra Mellansverige, Etapp 1 (Total omsättning ). Detta projekt utgör Året Runt på Wij Trädgårdar - Trädgårdsdestination i Norra Mellansverige, Etapp 2. (Total omsättning kronor) Kortfattad beskrivning av aktiviteter i projektet - Etapp 2: 1) Anläggning av en ny angöringsplats/parkering för åretruntverksamhet och studenter, som även kan användas som arena vid större evenemang. En central och tillgänglig angöringsplats är en förutsättning för aktiviteter året runt. 2) Tillsammans med Järnriket bygger vi en ny sommarentré som kopplar ihop Wij Valsverk och Wij Trädgårdar med ett mer naturligt och publikt intryck. 3) Planering och delprojektering av framtida mötesplatser i den del av parken som tidigare varit privat område, men numera tillhör anläggningen. Experimentalfältet, ett trädgårdsområde avsett för pedagogiska ändamål, samt Lustgården, en ny trädgårdsanläggning med plats för möten. Projektets syfte är att tillgängliggöra Wij Trädgårdar året runt och öka möjligheterna för fler aktörer att verka på arenan. Under projekttiden medverkar projektägaren i utvecklingsaktiviteter för Trädgårdsdestination Norra Mellansverige och destinationsutvecklingen av Kungsberget -Högbo- Ockelbo och den turistiska satsningen i regionen. Projektets mål är: -Att förbättra parkeringsmöjligheter och entré för åretruntverksamhet 9

10 - Planera nya mötesplatser i form av Lustgård - Utforma och genomföra två projektarbeten kring Experimentalfält, samt planering av utveckling av framtida Experimentalfält. Inom destinationen Kungsberget - Högbo - Ockelbo är målet att de ska komplettera varandra sommar och vinter och därigenom utöka paketerbjudanden året runt, samt dra nytta av varandras målgrupper och högsäsonger. Den primära målgruppen för destinationen är Whops och Aktiva familjer, med tema som Outdoor, family activities och Swedish lifestyle, vilket är gemensamt för Kungsberget- Högbo- Ockelbo. Budget Resurser i projektet Kostnader År 2012 Egen personal Externa tjänster Investeringar Övrigt Faktiska kostnader Off dir fin kostnad (In natura finansiering) Privat dir fin kostnad (In natura finansiering) Summa totalt Finansiering av resurserna i projekt exkl. privata bidrag i annat än pengar Nationell offentlig finansiering Kontant finansiering År 2012 Region Gävleborg (1:1) Ockelbo kommun Summa kontant finansiering Finansiering i annat än pengar Högskolan i Gävle Ockelbo kommun Wij Säteri i Ockelbo kommun IKEA Summa finansiering i annat än pengar Summa total Redovisning Projektet ska rekvirera medel en gång i kvartalet. En första rekvisition ska vara inskickad till Region Gävleborg senast Rekvisitionen ska innehålla en lägesrapport, rekvisitionsblankett, underlag för kostnader i form av resultatrapport, huvudbok samt eventuella tidrapporter och beräkningsunderlag för timkostnad. Projektet ska slutredovisas senast Slutrapporten ska innehålla en utförlig redovisning av genomförda insatser, och därutöver samma underlag som vid delrekvirering. Utbetalning Utbetalning görs från anslaget 1:1, Regionala tillväxtåtgärder. Generella villkor för projektmedlen framgår av bifogad villkorsbilaga. Ett exemplar av denna bilaga ska undertecknas av behörig firmatecknare och återsändas till Region Gävleborg, Box 834, GÄVLE. Sven-Åke Thoresen Ordförande Ulrika Brandt Projektmedelschef 10

11 c) Delegering av projektbeslut avseende ansökningsomgång Ansvarig tjänsteman: Gunilla Norrman Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Till Allmänna utskottet delegeras att vid sammanträdet Fatta beslut i samtliga ärenden i ansökningsomgången oavsett sökt belopp 2. Fatta beslut om förslag till prioritering av ansökningar (ERUF) till Strukturfondspartnerskapets sammanträde Ärendebeskrivning Tillväxtverket har återöppnat programmet för Norra Mellansverige och utlyser 60 mkr (återflöden) med sista ansökningsdag Tillväxtverket behöver medfinansieringsintyg för aktuella projekt senast Beredningen har därför vid sitt sammanträde beslutat föreslå Regionstyrelsen att delegera till Allmänna utskottet att vid sammanträdet Fatta beslut i samtliga ärenden i ansökningsomgången oavsett sökt belopp 2. Fatta beslut om förslag till prioritering av ansökningar (ERUF) till Strukturfondspartnerskapets sammanträde Tillväxtverket har lämnat Redovisning för inlämnade slutrapporter i Norra Mellansverige till Strukturfondspartnerskapet som vi får ta del av. Dessa två dokument (del 1 och 2) finns på REGENT inför Regionstyrelsens sammanträde

12 27 Årsredovisning 2011 Ansvarig tjänsteman: Mats Törnquist Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning för år 2011 godkänns. 2. Region Gävleborgs resultat kronor balanseras i ny räkning 3. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse överlämnas till kommunerna och Landstinget Gävleborg Mats Törnquist föredrar förslaget till årsredovisning Till kansliet uppdras att göra vissa redaktionella ändringar innan materialet bifogas handlingarna till Regionstyrelsens sammanträde Ärendebeskrivning Kansliet har utarbetat förslag till årsredovisning Årsredovisningen behandlas av Regionstyrelsen och av Regionfullmäktige Revisionsmöte äger rum 3 april

13 28 Redovisning av personalarbetet Ansvarig tjänsteman: Bengt Valdemarsson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Informationen noteras till protokollet. Ärendebeskrivning Bengt Valdemarsson och Annette Lundin informerar om personalarbetet inom Region Gävleborg. Av informationen framgår bland annat att - Region Gävleborg köper tjänster av medlemmarna för löneadministration och IT-stöd samt de kompetenser som inte finns inom organisationen - Samverkansråd/skyddsorganisation och lokala kollektivavtal finns för t ex flextid, 2-års gräns för projektanställning(individnivå) mm - Företagshälsovård som köps av Previa med bland annat regelbundna psykosociala arbetsmiljöenkäter och hälsokontroller - Jämställdhetsplan, utbildning i kränkande särbehandling, rekrytering och mångfald, HLR/brandskydd har utarbetats/genomförts - Revidering av jämställdhetsplanen och lönekartläggning ur jämställdhetssynpunkt sker under Samtlig personal har nu försäkringslösning för pensionerna - Personalföreningen PUSS svarar för personalsociala och trivselaktiviteter Ordföranden tackar för informationen. 13

14 29 Tecknande av lokalt kollektivavtal - Omställningsavtal KOM-KL, förslag Ansvarig tjänsteman: Bengt Valdemarsson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Lokalt kollektivavtal KOM-KL antas. Bengt Valdemarsson föredrar ärendet. Ärendebeskrivning AGF-KL (Avgångsförmåner för anställda) upphör 31 december Genom omställningsavtalet KOM-KL, som börjar gälla fr.o.m. 1 januari 2012, får drygt 1 miljon anställda i kommuner och landsting, samt kommunalförbund och företag inom Pacta, en egen omställningsorganisation - Omställningsfonden. Syftet med fonden är att det aktiva omställningsarbetet ska stödja och hjälpa en arbetstagare i omställningen till ett nytt arbete samt att ekonomiska förmåner ger trygghet i omställning. Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal enligt nedan protokollsutdrag från protokoll Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Rekommendation om Lokalt kollektivavtal KOM-KL Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, landsting, region eller kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5. Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det. 14

15 Lokalt kollektivavtal KOM-KL Bilaga 5 till KOM-KL 1 Innehåll Till Lokalt kollektivavtal KOM-KL, nedan kallat avtalet, hör 1. de bestämmelser som de centrala parterna genom förhandlingsprotokoll den 7 december 2010 har träffat överenskommelse om för Omställningsavtal KOM-KL enligt 1 vad avser bilagorna 1 och 2 samt 2 och 3, samt 2. de bestämmelser i övrigt som de lokala parterna träffar överenskommelse om ska ingå i avtalet. 2 Giltighet och uppsägning Mom. 1 Avtalet gäller tills vidare från och med den 1 januari AGF-KL upphör då att gälla. Anmärkning För en arbetsgivare som blir medlem i en arbetsgivarorganisation som är cen- tral part i KOM-KL efter den 1 januari 2012 gäller avtalet med beaktande av 26 MBL från den tidpunkt som arbetsgivaren blir medlem. Mom. 2 Avtalet upphör vid ingången av ett kalenderår, om en part skriftligen säger upp avtalet minst tre kalendermånader före årsskiftet. Med uppsägningen ska följa ett förslag till nytt kollektivavtal. Avtalet kan tidigast upphöra den 1 januari Säger en central part upp KOM-KL upphör avtalet att gälla vid samma tidpunkt, om inte de centrala parter som uppsägningen gäller för kommer överens om annat. Anmärkning Detta förutsätter att berörd central part är arbetsgivar- eller arbetstagarorgani- sation för den arbetsgivar- respektive arbetstagarpart som är bunden av avtalet. 15

16 30 Förslag till ändring av riktlinjer för representation inom Region Gävleborg Ansvarig tjänsteman: Bengt Valdemarsson Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen Regionfullmäktige beslutar 1. Förslag till nya riktlinjer för representation antas. Bengt Valdemarsson föredrar ärendet. Ordföranden föreslår att riktlinjerna ändras i enlighet med nedanstående förslag. Ärendebeskrivning Regionfullmäktige antog riktlinjer för representation inom Region Gävleborg. Regionstyrelsens ordförande har aktualiserat frågan om att revidera riktlinjerna för att göra dessa tydliga och att uttala att all representation skall vara alkoholfri inom Region Gävleborg. 16

17 Riktlinjer för representation inom Region Gävleborg Med representation avses de tillfällen då Region Gävleborg är värd för gäst/gäster som inte är anställda eller har förtroendeuppdrag i regionen. Representation kan utövas förutom i Region Gävleborg även vid besök i kommunala angelägenheter på andra orter inom och utom landet, om syftet med besöket är att främja regionens intressen. En gemensam förutsättning för att med regionens medel utövad representation skall vara att den i varje särskilt fall kan anses försvarbar med hänsyn till att fråga är om användande av allmänna medel. All representation skall utövas under ansvar. Regionens representation skall vara alkoholfri (spritfri). Regionens representation kan utövas vid följande tillfällen: a) När representanter för annan kommun, statlig myndighet, organisation, institution eller företag besöker regionen i angelägenhet, som rör regionen. b) Vid besök av officiell karaktär eller med annan anknytning av särskilt intresse. c) I andra fall när representation framstår som motiverad av särskilda skäl. Formerna för representation Representation kan bestå av måltid, mottagning, ekonomiskt bidrag, hyresfri upplåtelse av lokal, bussrundturer, industribesök, kulturinslag o dyl. eller något av detta i förening. När representation består av en måltid bekostar regionen inte servering av vin eller starköl vid luncher, om inte beslut om undantag har fattats. Endast vid middagar och supéer kan servering av vin och starköl förekomma under iakttagande av den måttfullhet och sparsamhet, som alltid måste förknippas med användandet av allmänna medel. Värdskapet Vid representation företräds regionen såsom värd av regionstyrelsens ordförande, regionfullmäktiges ordförande eller annan förtroendevald/tjänsteman hos regionen till vilken ordföranden uppdragit att företräda regionen. Beslut om representation och kostnaderna för densamma Beslut om representation enligt punkt a) ovan samt beslut om sådant undantag som stadgas i andra stycket under Formerna för representation fattas av regionstyrelse eller den till vilken styrelsen delegerat beslutanderätten. Tillämpning Om representation utövas genom att bidrag lämnas till kostnaderna för en måltid bör bidraget utges med ett visst belopp per kuvert. Punkten c) ovan - Representation på grund av särskilda skäl bör tillämpas restriktivt. Förtäring vid interna sammankomster Förtäring vid interna sammankomster förekommer dels som allmänt personalbefrämjande åtgärder (personalfester, julluncher o dylikt) dels i form av kaffe, arbetslunch, måltid i samband med egna kurser och seminarier o dyl. Beslut i det förra fallet fattas av styrelse i sin helhet eller genom delegation. Beslut i det senare fallet torde i regel vara att betrakta som verkställighetsbeslut och kostnaden en del av den verksamhet sammankomsten rör. 17

18 31 Rapporter Allmänna utskottets förslag till Regionstyrelsen 1. Informationen noteras till protokollet. a) Regionstyrelsens strategimöte Innehållet i Regionstyrelsens strategimöte diskuteras. Följande frågor är aktuella att ta upp vid sammanträdet: - RUS-processen, vision, mål mm - Målformuleringar i Näringslivsprogrammet - Regionkommunfrågan, hur jobbar vi vidare? - Utskottsarbetet, uppdrag, roll, sammanträdesdagar mm - Internationellt arbete b) Aktuella utskottsärenden För dagen är inga ärenden aktuella för behandling i Regionstyrelsen c) Kanslirapport En muntlig rapport lämnas över arbetsläget på Region Gävleborgs kansli. d) Arbetsmarknadsläget Ett informationsmaterial om kommande pensionsavgångar ur arbetsmarknaden delas ut. Övrig aktuell information finns på: 18

19 e) Utbyggnaden av E4 genom Nordanstigs kommun Stig Eng aktualiserar frågan om utbyggnaden av E4 genom Nordanstigs kommun, där Trafikverket har skickat en förfrågan om medfinansiering till kommunerna. För dagen finns inte någon aktuell information om hur kommunerna ställt sig till denna förfrågan. En information i ärendet bör därför lämnas vid Regionstyrelsens sammanträde Allmänna utskottet a) Stig Eng rapporterar från ett möte med Trafikverket om ombyggnaden av E4 genom Nordanstigs kommun, en sträcka på 22 km. Projekteringsarbetet är på gång men ett önskemål finns om att vägen ska bli en 4-fältsväg i stället för en 3- fältsväg. En sådan förändring kräver dock enligt Trafikverket medfinansiering med ca mkr. Trafikverket kommer att återkomma med en kostnadsberäkning för den fortsatta diskussionen. f) Trafikmuseum Mats Törnquist informerar om att Trafikverket planerar att slå samman sina olika muséer till ett gemensamt muséum för samtliga trafikslag. Verksamheten bedrivs i dag i Gävle (järnväg), Borlänge (väg), Eskilstuna (vägmaskiner), Ängelholm (tåg), Arlanda (flyg) och Tekniska muséet i Stockholm (bil). Förslaget innebär att de olika samlingarna skulle koncentreras till Gävle. Ytterligare information kommer vid ett senare tillfälle. g) Studiebesök hos Region Halland Den Parlamentariska kommittén för bildande av regionkommun 2015 har besökt Region Halland. Eva Tjernström rapporterar från besöket. 19

Omställningsavtal KOM-KL

Omställningsavtal KOM-KL Omställningsavtal KOM-KL 1 Vision Alla som kan och vill arbeta ska också ha ett arbete att gå till. 2 Innehåll Förkortningar...5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL...7 Parter 7 1 Innehåll m.m....

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2014-09-29 kl.09.00 11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Göran Sjöstedt, Hanna Bruce

Läs mer

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten

Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten Version 2013-10-14 Styrning och ledning av Leader Upplandsbygd Ansvarsbeskrivning och allmänna riktlinjer för verksamheten LAG (Local Action Group) LAG är Upplandsbygds styrelse. LAG i Leader Upplandsbygd

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2012-08-15 kl.09.00-11.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Magdalena Berglin Gunilla Norrman Mats

Läs mer

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige.

Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för projekt Tekniskt stöd för Strukturfondspartnerskapet i Norra Mellansverige. Enheten för ekonomi Hanna Bäckman, 054-7011036 Hanna.backman@regionvarmland.se TJÄNSTEUTLÅTANDE REGIONSTYRELSEN REGION VÄRMLAND RV2015-634 Sida 1(5) Beslut om att bevilja medel till Region Värmland för

Läs mer

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029

Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 2016-02-2323 Er ref: N2015/4305/TIF Vår ref: 2014/606-544 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande - Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-2029 Regionförbundet

Läs mer

Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande. Tjänstemän Mats Törnquist

Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande. Tjänstemän Mats Törnquist 2009-04-15 kl.09.15-10.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Åsa Äng Eriksson, 1:e vice ordförande Tjänstemän Mats Törnquist Åsa Äng Eriksson 20 23 Mats Törnquist Per-Olof Svensson

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd

ANSÖKNINGSOMGÅNG. Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande. Projektmedel för pilotprojekt. näringarna i gles- och landsbygd ANSÖKNINGSOMGÅNG Pengar att söka inom programmet Främja kvinnors företagande Projektmedel för pilotprojekt inom de gröna näringarna i gles- och landsbygd Ansökningar tas emot löpande fram till 16/9 2010

Läs mer

Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström Björn Mårtensson Stig Eng Evy Degerman Sigvard Ring

Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström Björn Mårtensson Stig Eng Evy Degerman Sigvard Ring 2008-04-25 kl 10.00-12.00, Scandic Hotel CH, Gävle Per-Olof Svensson, ordf Ann-Margret Knapp, 1:e v ordf Sven-Åke Thoresen Marie-Louise Dangardt Marit Holmstrand Magnus Jonsson Peter Kärnström Eva Tjernström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (19) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 27 september 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet

Arbetsordning för Svenska Klätterförbundet Denna arbetsordning har antagits av Svenska Klätterförbundets styrelse den 27 november 2010. Den skall fastställas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter förbundsmötet och ska revideras

Läs mer

Regionstyrelsen 2010-05-07

Regionstyrelsen 2010-05-07 2010-05-07 kl 10.00 14.00, Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig

Läs mer

Policy gällande representation och gåvor

Policy gällande representation och gåvor Policy gällande representation och gåvor Svenska Kommunalarbetareförbundet (förbundskontoret) Antagen av förbundsstyrelsen 2010-09-08 Reviderad av förbundsstyrelsen 2013-12-19 1 (8) Policy gällande representation

Läs mer

2010-02-05 kl 10.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle

2010-02-05 kl 10.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle 2010-02-05 kl 10.00-12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Åsa Äng Eriksson, tjänstgörande ordförande Björn Mårtensson Inger Källgren Sawela Alf Norberg Mats Törnquist Ann-Christin Gagge Carina Åkerberg

Läs mer

Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn"

Projektbidrag till projekt: Kompletterande åtgärder avseende mål 2 projekt, muddring av farled Karlsborgs hamn BESLUT Länsstyrelsen Beslutsdatum 2013-10-09 (16212000-2692) Kalix kommun Nygatan 4 95281 KALIX Diarienummer 303-303-10603-13 Ärendeid 00178308 Projektbidrag till projekt: "Kompletterande åtgärder avseende

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE

RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE HÖGSKOLAN I GÄVLE 2012-06-18 Dnr 2011/1113 Reviderad 2012-10-31 Reviderad 2013-09-17 RIKTLINJER I SAMBAND MED REPRESENTATION VID HÖGSKOLAN I GÄVLE Begreppet representation Representation är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (14) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 23 februari 2012 kl. 08:15-11:35. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Bransch Ärende Parter Almega IT&Telekomföretagen bransch Telekom Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor m.m. för tiden 2016-04-01 t.o.m. 2017-03-31. Almega IT&Telekomföretagen,

Läs mer

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma

Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma 1 (9) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Utveckling & styrning Landstingsstyrelsen Förslag till bildande av Stiftelsen Flemingsberg Science och formerna för finansiering och drift av densamma Ärendebeskrivning

Läs mer

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg

Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg Handlingar till personalutskottets möte den 1 april i Vänersborg FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med personalutskottet den 1 april 2014 Plats: Blå salongen, Residenset, Vänersborg Tid: 9-12 Protokollsjustering

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2013-02-22 kl. 09.00 Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos, 1:e vice ordförande Stig Eng, 2:e vice ordförande Eva Tjernström Mats Törnquist Ann Christin Gagge Monica Edin

Läs mer

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet

1 Långsiktig strategi för Skogsstyrelsens medverkan i det regionala tillväxtarbetet PROTOKOLL Nr H- 11/2015 Datum 2015-03-24 1(1) Närvarande: Monika Stridsman Göran Rune Peter Blombäck Göran Lindberg Generaldirektör, beslutande Avdelningschef Enhetschef Handläggare, föredragande Justeras

Läs mer

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet

Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Antagen av regionstyrelsen 2010-12-08, uppdaterad 2011-12-14 Utgångspunkter för Regionförbundet södra Smålands projektverksamhet Projektmedel är ett viktigt verktyg för regional utveckling, och dessa ska

Läs mer

Presidium nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11-36

Presidium nämnd arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 11-36 PROTOKOLL 1(11) Diarienummer Plats: Malin Wengholms tjänsterum, Regionens hus Närvarande: ande: Malin Wengholm, ordf. Torbjörn Eriksson, Maria Hörnsten Övriga: Ulrika Geeraedts, regional utvecklingsdirektör

Läs mer

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård

Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård 2014-09-09 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/460-141 Kommunstyrelsen Samarbetsavtal om regional samverkan för en starkare besöksnäring i Stockholms skärgård Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Förhandlingsprotokoll 2015-12-28 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 11 Parter Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Regionkonferens Luleå 3 feb Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Gösta Bergenheim, M? KSO Varberg 1999-2010 1:e vice ordf kommunalförbundet Region Halland 2003-2010

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart nr 14 april 2011 information till församlingar, samfälligheter och stift från svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och från kyrkokansliet Kollektivavtalet för Svenska kyrkans 23 000 anställda är klart

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar

Regional inriktning för transportsystemet i Stockholms län. Remissvar 2012-10-26 Stockholm Nordost Mikael Engström Länsstyrelsen i Stockholms län tel. dir: 076 643 96 70 Analysenheten, Robert Örtegren Shula Gladnikoff Box 220 67 tel. dir. 076 643 96 73 104 22 Stockholm Regional

Läs mer

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335

YTTRANDE. Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 Regionstyrelsen YTTRANDE Datum 2016-04-07 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss. Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastighetsjärnvägens finansiering och

Läs mer

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder

Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och reglementen för Jönköpings kommuns nämnder Allmänna bestämmelser för kommunens nämnder Ks 2010:525 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Allmänna bestämmelser för jönköpings kommuns nämnder Ingår i Allmänna bestämmelser och

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger Tid: Måndag 27 september 2004 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06

PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 PROTOKOLL 1 (21) 2011-04-06 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.55 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) - 16.40 Monica Grape (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 3 juli 2007 kl. 08:00-11:35. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson Ove

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande ersättare Annika

Läs mer

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01 Reglemente 1(8) Omsorgs- och socialförvaltningen Fastställt av kommunfullmäktige: 2008-05-20 62 Reviderat: 2009-12-15 142 2014-12-16 142 Reglemente för omsorgs- och socialnämnden från och med 2015-01-01

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50.

Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (17) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Torsdag 24 februari 2011 kl. 08:15-14:50. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet

Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Senaste ändrat Grupp/avdelning/projekt Version Författare 2014-05-28 Uppsala 3:2013 Arbetsutskottet Förhandlingsordning Antagen av styrelsen 2013-10-23 Inledning Förhandlingsordningen är utformad utifrån

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34

Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.3.1 U30 Ersätter 3.3.1 U29 Gäller fr.o.m. 2015-03-19 Kommunstyrelsens delegationsförteckning Antagen av Kommunstyrelsen den 18 mars 2015, Ks 34 2(10) Innehåll Kommunallagen 6

Läs mer

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län

Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län Projekt Sammanhållen hemvård i Gävleborg 2012-02-22 Projektrapport om kommunaliseringen av hemsjukvården i Gävleborgs län - utredning av förutsättningar för och förslag till kommunalisering av hemsjukvården

Läs mer

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM

RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL 6 STORSTAD STOCKHOLM RAMAVTAL OM FINANSIERING OCH MEDFINANSIERING AVSEENDE ÖKAD TILLGÄNGLIGHET I STORSTÄDERNA SAMT ÖKAT BOSTADSBYGGANDE STORSTAD STOCKHOLM Innehållsförteckning 1. Parter 2. Inledning

Läs mer

Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357

Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1357 2014-01-13 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för representation och uppvaktningar KS-2013/1357 Förslag

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB

Ägardirektiv för Karlstad Airport AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1(8) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-08 Ägardirektiv för Karlstad Airport AB Ägardirektiv för verksamheten

Läs mer

Allmänna utskottet

Allmänna utskottet 2013-03-22 kl.09.00 12.00, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, S, ordförande Lena Roos, M, 1:e vice ordförande Stig Eng, C, 2:e vice ordförande Eva Tjernström, S Tjänstemän vid Region Gävleborgs

Läs mer

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013

ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner. PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 ERBJUDANDE till Gävleborgs kommuner 1 (5) PROCESSUTBILDNING FÖR SEKTORSÖVERGRIPANDE BARN- OCH UNGDOMSPOLITIK år 2012-2013 Inom ramen för den regionala barn- och ungdomspolitiska strategin Region Gävleborg

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunstyrelsen. Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-23 Kommunstyrelsen Sammanträde 29 september 2015 klockan 10-12 i Kommunfullmäktigesalen klockan 13 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare och tid för justering

Läs mer

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget

Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget Mälardalsrådets verksamhetsplan och budget 2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Storregionala mötesplatser...4 Storregionala processer...6 Kommunikation...8 Medlemskap...9 Kansliet...9 Budget... 10

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa sammanträdesrum Ängen klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn Hoflund

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12

Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 1-12 Tid: 2016-01-18 kl. 13.00-15:45 Plats: Region Halland 8 RJL2016/ 78 Delegationsordning för regionstyrelsen Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för överförmyndarnämnden Åstorps kommuns Reglemente för överförmyndarnämnden Beslutat av Kommunfullmäktige 2014-11-17 197 Dnr 2014/292 2(8) Innehåll 1 VERKSAMHETER... 3 2 NÄMNDSPECIFIKA UPPGIFTER:... 3 3 NÄMNDGEMENSAMMA UPPGIFTER:...

Läs mer

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län

Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län DELEGERINGSONING Antagen av Förbundsstyrelsen 2015-05-07 Delegeringsordning för Förbundsstyrelsen för Regionförbundet Västerbottens län Delegering av beslutanderätt inom styrelsen (KL 6 kap 33-38 ) Enligt

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2013-05-08 Sammanträdestid 08:00-11.40 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Tillväxt genom internationellt arbete

Tillväxt genom internationellt arbete Tillväxt genom internationellt arbete Kenneth Sjaunja EU-projektkontoret Norrbottens läns landsting Vision Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. Vårt

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt

KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING. Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (11) KOMMUNSTYRELSENS DELEGATIONSORDNING Delegation av kommunstyrelsens beslutanderätt Regler om delegering av nämndärenden finns i 6 kap. 33-38 kommunallagen (KL). Delegation innebär

Läs mer

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost

RUFS 2010 - aktualitet och användbarhet Remissvar från Stockholm Nordost 2013-12-06 Handläggare: Mikael Engström Stockholms läns landsting tel. dir: 076 643 96 70 registrator.lsf@sll.se Shula Gladnikoff Diarienummer LS 1304-0578 tel. dir. 076 643 96 73 RUFS 2010 - aktualitet

Läs mer

2011-09-30 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle. Caroline Schmidt, tjg ers. Insynsplatser Roger Hedlund Pär Åslund, 71 Stig Zettlin, 71

2011-09-30 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle. Caroline Schmidt, tjg ers. Insynsplatser Roger Hedlund Pär Åslund, 71 Stig Zettlin, 71 kl 09.00 12.00, Clarion Hotel Winn, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordförande Lena Roos,1:e vice orförande Peter Kärnström Marie-Louise Dangardt Yoomi Renström Alf Norberg Patrik Stenvard Magnus Svensson Ingemar

Läs mer

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv BESLUTSUNDERLAG Landstingstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (4) Ledningsenhet Dnr LD12/01415 Uppdnr 351 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling

Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2015:126-141 Näringslivskontoret 2015-02-27 1/2 KS 14:1 Handläggare Gunilla Malm Tel. 0722-269 125 Kommunstyrelsen Medfinansiering till YHM 2015, kompetensutveckling Förslag till

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län

Utländska direktinvesteringar till Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-11-13 RJL 2015/2327 Regionledningskontoret Regional Utveckling Mikael Gustafsson Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utländska direktinvesteringar till Jönköpings

Läs mer

Driftnämnden Kultur och skola

Driftnämnden Kultur och skola Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-07 Driftnämnden Kultur och skola Tid: Plats: 7 maj 2015, kl 08:30 16:00 (Se bifogad agenda) Teater Halland, Varberg 1 Justering utse Sven-Anders Svensson (C)

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar

KOMMUNALFÖRBUNDET GR. GR prioriterar Dnr: 09-154.20 Tjänsteutlåtande 2009-09-14 Georgia Larsson Förslag till yttrande över Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra

Läs mer

Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobias Registret m.m. Dnr 09/2898

Nationell finansiering av biobanken för navelsträngsblod och Tobias Registret m.m. Dnr 09/2898 STYRELSENS Vårt dnr BESLUT NR 10 2009-09-18 Avdelningen för vård och omsorg Bengt Lundberg Landstingsstyrelserna, regionstyrelserna i Skåne och Västra Götaland samt kommunstyrelsen i Gotlands kommun Nationell

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211

Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 194-211 Tid: 2015-12-07 kl. 13.00-16.40 Plats: Regionens hus, Sal A 201 RJL2015 /2516 Verksamhetsavtal avseende kommunal utveckling och samordning Beslut

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

Sida 1 av 3 SAMVERKANSAVTAL Bakgrund Örebro läns landsting, nu Region Örebro län, och Örebro kommun har kommit överens om att från och med den 1 januari 2005 inrätta en gemensam nämnd, kallad den gemensamma

Läs mer

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen.

Stadgar Form: Tagg, Stockholm Tryck: modintr Storgatan 5 Box 5510 yck offset 2011-10 114 85 Stockholm telefon 08-782 08 00 www.teknikforetagen. Stadgar Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige och Teknikarbetsgivarna Stadgar för Föreningen Teknikföretagen i Sverige 1 Föreningens ändamål 5 2 Föreningens säte 5 3 Föreningen och dess medlemmar

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016

Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 FÖRSLAG nr 2 Sid 1 av 10 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-29 0.6 Strategi för besöksnäringen i Ljusdals kommun 2006-2016 INNEHÅLL Versionshistorik... 1 Godkännande... 1 1 Sammanfattning...

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs 2010-05-21 1 (3) CIRKULÄR 10:31 Arbetsgivarpolitik: 10-2:13 Marianne Hörding Susanne Lavemark Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Nyckelord: HÖK 10, OFRs

Läs mer

Information och råd. Ver. 1, 071217

Information och råd. Ver. 1, 071217 Information och råd till dem som beviljats stöd ur något av de Regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Ver. 1, 071217 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle

kl , Region Gävleborgs kansli, Gävle 2012-04-13 kl 10.00-14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Sven-Åke Thoresen, ordf Inger Källgre Sawela Lena Roos, 1:e vice ordf Magnus Svensson Stig Eng, 2:e vice ordf Kenth Lövgren Eva Tjernström Ingemar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar

Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN. Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar Sammanfattning av delrapport från SVERIGEFÖRHANDLINGEN Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar UPPSALA VÄSTERÅS KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STOCKHOLM SÖDERTÄLJE JÄRNA TROLLHÄTTAN

Läs mer

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31

I-avtalet 2016 2019. Lönebildningsavtal. Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 I-avtalet 2016 2019 Lönebildningsavtal Giltighetstid 2016-04-01 2019-03-31 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Unionen Ledarna AiF, Akademiker förbunden inom Fastigos avtalsområde (Sveriges

Läs mer

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet.

Presidiets förslag Regionstyrelsen utser Per Persson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-06-27 Regionstyrelsen Tid Onsdag 27 juni 2012, kl 09:00 12:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsen

Läs mer

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden

EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013. Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden EU:s Strukturfondsprogram 2007-2013 Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Tre mål 1. Konvergens 2. Konkurrenskraft och sysselsättning Regionala fonden Sociala fonden 3. Europeiskt territoriellt

Läs mer

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner

Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner Policy och riktlinjer för representation och personalförmåner FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Policy för representation och personalförmåner s. 3 2. Riktlinjer för representation

Läs mer

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP)

Författningssamling för Gotlands kommun STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN GOTLAND INTERACTIVE PARK (GIP) Antagna av kommunfullmäktige 2004-06-23. Stadgar antagna vid konstituerande sammanträde den 23 juni år 2004 av Gotlands kommun, Högskolan

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Kommunledningsutskottet 2014-09-16 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Beslutande Kommunhusets sammanträdeslokal Notariet, tisdagen den 16 september 2014 kl 08.15-13.50 Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-15.00 Beslutande Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S) Marianne Sandlund (S) Anne-Marie Olofsgård (FP) Veronica Brandt (S) för Håkan Hjelm

Läs mer

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde 3GSKOLA : SKÖVDE Rektor BESLUT 2015-10-01 Dnr HS 2015/668 Riktlinjer för representation vid Högskolan i Skövde Härmed fastställer jag riktlinjer för representation vid Högskolkan i Skövde. Riktlinjerna

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(7) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag

Läs mer

Delegations- och attestordning för Regionförbundet Sörmland

Delegations- och attestordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20140227 14015 Delegations och attestordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20140227 4, att gälla från 20140301. Ärende Beslutas av Delegerat Vidaredelegerat Verksamhetsplan

Läs mer

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet

Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder i Västsverige Västsvenska paketet 01054 1(1) Datum Diarienummer 2014-11-19 RS140090 Göteborgs Stad Stadsledningskontoret 404 82 Göteborg Svar angående förfrågan till parterna i Avtal om medfinansiering av transportslagsövergripande infrastrukturåtgärder

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad

Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad 1 av 7 Reglemente med gemensamma bestämmelser för nämnder i Vaxholms stad Det gemensamma reglementet innehåller grundläggande bestämmelser om arbetsformer för Vaxholms stads nämnder. Det gemensamma reglementet

Läs mer

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40

Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40 Protokoll Nr 6 Sammanträdesdatum 2012-10-18 Sammanträdestid 08.00-10.40 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar

Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar SKRIVELSE 1(8) Lagar och regler för regionalt utvecklingsansvar Detta är en sammanställning av några kortare texter som beskriver vilka lagar och regler som styr det regionala utvecklingsuppdraget som

Läs mer