Regionstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen 2010-05-07"

Transkript

1 kl , Förvaltningshuset, Ljusdal Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e v ordförande Carina Blank Sven-Åke Thoresen Marit Holmstrand Peter Kärnström Evy Degerman Stig Eng Yoomi Renström, tjg ers Håkan Rönström, tjg ers Bertil Eriksson, tjg ers Carina Östansjö, tjg ers Åke Bertils, tjg ers Aage Hansen, insynsplats Tjänstemän Mats Fransson Lena Wigren Anna-Karin Ferm Magdalena Berglin Bengt Valdemarsson Peter Kärnström Mats Fransson Per-Olof Svensson Peter Kärnström 1

2 Innehåll 20 Upprop och protokollsjustering 21 Godkännande av föredragningslistan 22 Länsplan för transportinfrastruktur, regeringsbeslut 23 Förslag om utträde ur SKL Pensionsstiftelse och övergång till försäkringslösning för pensioner 24 Årsredovisning Stiftelsen Samfonden för ungdomsvård 26 Prioritering av strukturfondsansökningar 27 Ekonomisk rapport per Besök från SKL, rapport 29 Strukturfondspartnerskapet, rapport 30 Kontakter med Näringsdepartementet, rapport 2

3 20 Upprop och protokollsjustering Upprop förrättas och Peter Kärnström utses att jämte ordföranden att justera protokollet. 21 Godkännande av föredragningslistan Föredragningslistan kompletteras med följande ärenden: 26 Prioritering av strukturfondsansökningar 29 Strukturfondspartnerskapet, rapport 30 Kontakter med Näringsdepartementet, rapport 3

4 22 Länsplan för transportinfrastruktur, regeringsbeslut Ansvarig tjänsteman: Magdalena Berglin Regionstyrelsens beslut 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. 2. Länsplanen för transportinfrastruktur fastställs med föreslagen justering beträffande gång- och cykelväg mellan Järvsö och Järvsöbacken. Ärendebeskrivning Regionstyrelsen beslutade den 5 november 2009 om prioriteringar av den regionala transportinfrastrukturen för åren genom Länsplan för regional transportinfrastruktur. Därefter sändes planen för granskning och beslut om slutlig ram till regeringen. Regeringen har den 29 mars 2010 beslutat om definitiva ramar för samtliga länsplaner. Gävleborg tilldelades 873 miljoner kronor för tolvårsperioden. Denna summa överensstämmer med den preliminärt tilldelade ramen. Region Gävleborg har nu fått regeringens uppdrag att innan den 30 juni 2010 fastställa Länsplanen. Fastställelse av planen föreslås i enlighet med de prioriteringar som Regionstyrelsen slog fast i november Magdalena Berglin föredrar ärendet. Två justeringar är gjorda i planen. Cirkulationsplats i Norrborn, Bollnäs, där samtal förts med kommunen om att inte låsa skrivningen vid en cirkulationsplats utan ge möjligheter till alternativa lösningar. Gång- och cykelväg mellan Järvsö och Järvsöbacken är ett tillägg i planen. Åtgärden kräver medfinansiering för att genomföras. Evy Degerman meddelar att kommunstyrelsen i Bollnäs beslutat att tillskriva Trafikverket beträffande trafiksäkerhetsåtgärderna i Norrborn. Kommunens uppfattning är att det ursprungliga förslaget med cirkulationsplats ska gälla. Regionstyrelsen har inget att invända mot detta. 4

5 23 Förslag om utträde ur SKL Pensionsstiftelse och övergång till försäkringslösning för pensioner Ansvarig tjänsteman: Bengt Valdemarsson Regionstyrelsens beslut 1. Region Gävleborgs engagemang i SKL:s Pensionsstiftelse avvecklas till förmån för en försäkringslösning 2. Till ordföranden och regiondirektören uppdras att genomföra förändringen. Ärendebeskrivning Regionstyrelsen beslutade : 1. I årsredovisning för 2008 införs en ansvarsförbindelse med kronor för att redovisa det pensionsåtagande som ej täcks av stiftelsens värde alternativt uppbokade medel i bokslut. 2. Till kansliet uppdras att återkomma med förslag på åtgärder som ska vidtas för att skapa en beredskap för eventuella framtida förändringar samt ökade pensionsåtaganden och för att avveckla ansvarsförbindelsen 3. Till kansliet uppdras att genomföra en översyn av Region Gävleborgs pensionsförvaltning och lämna eventuella förslag till förändringar. Kansliet har därefter upphandlat en utredning i enlighet med beslutet och KPA har på uppdrag av Region Gävleborgs kansli genomfört en utredning om pensionsförvaltningen. Vid Regionstyrelsens sammanträde medverkade Lena Wikström och Jochum Krook från KPA för att informera om den utredning som gjorts. Regionstyrelsen beslutade vid sammanträdet b) att till regiondirektören uppdra att till ett kommande sammanträde med Regionstyrelsen redovisa ett förslag till försäkringslösning för personalens pensioner. Arbetet sker med sikte på att en övergång till försäkringslösning kan genomföras under De ekonomiska förutsättning-arna ska klarläggas så att de eventuella kostnaderna för Region Gävleborg, efter gottgörelse från SKL Pensionsstiftelse, tydliggörs och blir så låga som möjligt. För att skapa en smidig övergång är det Allmänna utskottets uppfattning att Regionstyrelsen bör besluta att uppdra till ordföranden och regiondirektören att slutföra uppdraget. Bengt Valdemarsson föredrar ärendet. 5

6 24 Årsredovisning 2009 Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Regionstyrelsens beslut Regionfullmäktige beslutar 1. Årsredovisning för år 2009 godkänns. 2. Region Gävleborgs resultat kronor balanseras i ny räkning 3. Årsredovisningen inklusive revisionsberättelse överlämnas till kommunerna och Landstinget Gävleborg Ärendebeskrivning Kansliet har upprättat årsredovisning för Årsredovisningen har diskuterats vid en överläggning med revisorerna Materialet har därefter genomgått mindre redaktionella justeringar. Vid dagens sammanträde föreligger den slutliga versionen av årsredovisningen som efter behandling i Allmänna utskottet överlämnas till Regionstyrelsen för behandling vid sammanträdet och i Regionfullmäktige Revisionsberättelsen överlämnas efter det att Regionstyrelsen godkänt årsredovisningen vid sammanträdet

7 25 Stiftelsen Samfonden för ungdomsvård Ansvarig tjänsteman: Mats Fransson Regionstyrelsens beslut 1. Till kansliet uppdras att klarlägga förutsättningarna för fonden fortsatta existens och återkomma till Regionstyrelsen med ett förslag. 2. Årsredovisningarna för åren 2006 tom 2009 undertecknas av Regionstyrelsens presidium. Ärendebeskrivning Allmänna utskottet : Styrelsen för Kommunförbundet Gävleborg beslutade att överta förvaltningen av Stiftelsen Samfonden för ungdomsvård från Landstinget Gävleborg. Kommunförbundets styrelse har utgjort stiftelsens styrelse. Samfondens stadgar bifogas tillsammans med de beslut beträffande förvaltningen av samfondens medel som fattats av kommunförbundets styrelse. I och med överförandet av verksamheten från Gävleborgs Kommuner och Landsting (Kommunförbundet Gävleborg) som skedde följde förvaltningen av samfonden med, men har inte blivit uppdaterad genom nya beslut om hur förvaltningen ska ske. Regionstyrelsen behöver därför fatta beslut om detta. Dessutom behöver bakgrundsinformationen kompletteras med dokument över de beslut som fattats beträffande fondens förvaltning fram till och med Allmänna utskottet c): Av årsredovisningen framgår att fondens bundna kapital utgörs av fondandelar i Robur Kapitalinvest. Fonden har inte något fritt kapital. Detta innebär att fonden inte kan dela ut några stipendier. Innan beslut om förvaltare mm fattas behöver därför förutsättningarna för fondens fortsatta existens klarläggas. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 26 Prioritering av strukturfondsansökningar Ansvarig tjänsteman: Lena Johansson-Skeri Regionstyrelsens beslut 1. Till Allmänna utskottet uppdras att besluta om prioritering av strukturfondsansökningar till Strukturfondspartnerskapets sammanträde Ärendebeskrivning Kansliet arbetar för närvarande med ett förslag till prioritering av de ansökningar från ERUF och ESF som inkommit till Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige. Prioriteringen bygger på det av Regionfullmäktige antagna Regionala Utvecklingsprogrammet (RUP). Någon formell begäran om prioritering har ännu inte kommit från Strukturfondspartnerskapet. För att ha möjlighet att hantera en sådan begäran inom givna tidsramar behöver Regionstyrelsen uppdra till Allmänna utskottet att besluta i ärendet med förslaget till prioritering som underlag. 12

13 27 Ekonomisk rapport Ansvarig tjänsteman: Monica Edin Regionstyrelsens beslut 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Allmänna utskottet a): Monica Edin informerar om det ekonomiska resultatet per Det sammantagna resultatet visar på ett positivt resultat i förhållande till budget. Resultatet för 1:a kvartalet är kkr vilket innebär en positiv avvikelse i förhållande till budget med 842 kkr. Regionstyrelsen delges härmed den ekonomiska rapporten för kvartal

14 14

15 15

16 28 Besök från SKL, rapport Regionstyrelsens beslut 1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) besökte Region Gävleborg med anledning av utvecklingen i regionkommunfrågan. SKL har genom ett enhälligt styrelsebeslut uttryckt sin uppfattning om hur processen mot en ny regionreform ska drivas. Arbetet ska vara klart 2012 för att hinna med de nödvändiga förberedelserna inför en start SKL arrangerar en konferens i frågan. Regeringen har samtidigt givit fd generaldirektören i Skatteverket Mats Sjöstrand ett uppdrag att utvärdera/bedöma ansökningarna från Norrlandsregionen och Svealandsregionen. Arbetet ska vara klart hösten I och med att aktiviteten nu ökat i regionkommunfrågan bör den parlamentariska gruppen inom Region Gävleborg bibehållas i det fortsatta arbetet. Det noteras att nästa sammanträde i Svealandsgruppen äger rum

17 29 Strukturfondspartnerskapet, rapport Regionstyrelsens beslut 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Evy Degerman, ledamot av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige, informerar om att partnerskapet vid mötet diskuterat bland annat varselprojektet och finansieringen av detta. Projektet är mycket omfattande och stora resurser är bundna i projektet. Det tycks dock som det finns en tröghet att uppnå omfattningen som planerats bland annat beroende på svårigheter att få det planerade antalet företag att delta. Frågan har tagits upp med ESF-rådet och Näringsdepartementet. 17

18 30 Kontakter med Näringsdepartementet, rapport Regionstyrelsens beslut 1. Rapporten läggs med godkännande till handlingarna. Ärendebeskrivning Ordföranden informerar om de kontakter som tagits med Näringsdepartementet och näringsministern i syfte att belysa de utvecklingsinsatser som behövs i regionen för att förbättra konkurrenskraft och sysselsättning. Diskussionerna har än så länge inte resulterat i några klara besked om insatser från regeringens sida men diskussionerna fortsätter med bland annat besök av generaldirektörerna för berörda myndigheter. 18

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-01-16 1 (26) 2008-01-16 1 (26) Plats och tid Onsdag den 16 januari kl. 09.00 14.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Suzanne

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (22) Datum Tid Kl. 14.00 16.30 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, tf kommunchef Britta Själander, sekreterare Malou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer