FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG"

Transkript

1 FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015

2 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR Företagarens pensionsförsäkring dvs. FöPL Företagarens övriga försäkringar 5 3. FÖRETAGETS FÖRSÄKRINGAR Egendomsförsäkringar Avbrottsförsäkringar Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Transportförsäkring 7 4. LOKALER OCH MYNDIGHETSTILLSTÅND Uppgörande av hyresavtal Sökande av myndighetstillsånd 7 5. KOSTNADER SOM UPPSTÅR I ANLEDNING AV UTBETALNINGEN AV LÖNER Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift Lagstadgade och obligatoriska försäkringar som ska tas för arbetstagaren Obligatoriska och lagstadgade pensionsförsäkringskostnader Utbetalning av lönerna i praktiken MERVÄRDESSKATT Omvänd mervärdeskatteskyldighet Avdrag av mervärdesskatt Betalning av mervärdesskatt Lindring i mervärdesskattebeloppet REDOVISNINGEN AV ARBETSGIVARPRESTATIONERNA OCH MERVÄRDES- SKATTEN OCH INBETALNINGEN ÅT SKATTEMYNDIGHETEN ATT ANORDNA BOKFÖRING Prestationsprincip, betalningsprincip Olika bolagsformer i bokföringen Bokföringsbyråer Att hjälpa bokföri gsbyrån i bokföringsarbetet ATT ÖPPNA BANKKONTO FAKTURERING Fakturapåteckningar Traditionell pappersfaktura och elektronisk fakturering FÖRETAGARENS ARBETSLÖSHETSSKYDD ATT ANORDNA FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT ANSLUTA SIG TILL FÖRETAGARORGANISATION 18 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter.

3 3 1. ALLMÄNT I det föregående skedet skickades företagets registreringsdokument för att registreras i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS), varifrån man efter några dagar får ett FO-nummer för företaget med returpost. För att anordna den egentliga företagsverksamheten måste man vidta ytterligare några åtgärder, och samtidigt lära sig grundläggande saker som har att göra med att driva ett företag. ARBETSUPPGIFTERNA 1. Att teckna försäkringar 2. Lokaler och myndighetstillstånd, hyresavtal 3. Kostnader som uppstår i samband med utbetalning av löner 4. Att uppgöra arbetsavtal 5. Att betala mervärdesskatt 6. Att anordna bokföringen 7. Att öppna bankkonto 8. Fakturering 9. Företagarens arbetslöshetsskydd 10. Att anordna företagshälsovården 11. Anslutningar till organisationer Schema över pensionsbehoven FÖRETAG FÖRETAGARE PERSONAL OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR inga obligatoriska försäkringar Företagarpension, dvs. FöPL pensionsförsäkringar grupplivförsäkring gruppolycksfallsförsäkring arbetslöshetsförsäkring FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR fastighet maskinhaveri avbrott rättsskydd transport ansvar mm. fulltidsolycksfall företagarens arbetsoförmåga och yrkessjukdom livförsäkring och bestående arbetsoförmåga frivillig pension utgifter för sjukdom reseförsäkring livförsäkring frivillig pensions-försäkring utgifter för sjukdom olycka på fritiden fulltidsolycksfall reseförsäkring 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 2.1 FÖRETAGARENS PENSIONSFÖRSÄKRING, DVS. FÖPL-FÖRSÄKRING En självständig företagare försäkrar sig själv i enlighet med lagen om pension för företagare. FöPL-försäkringen ger skydd vid åldrande och arbetsoförmåga och ger en företagare som övergår i deltidsarbete en möjlighet att övergå i deltidspension. FöPL-försäkringen skyddar även familjens utkomst ifall företagaren avlider. FöPL är en lagstadgad utgift, som man måste beakta då produkten prissätts Vilka hör till FöPL? Till FöPL hör en i Finland boende person som inte är i arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagare. Förutsättningen är även att:

4 4 Företagaren är år. Företagsverksamheten har fortgått kontinuerligt under minst fyra månader efter det att företagaren fyllde 18 år. Medelinkomst under år 2015 är 7 502, euro (nedre gräns ,55 euro, varefter möjlighet att få FPA s arbetslöshetsersättning eller ansluta sig till arbetslöshetskassan) Företagaren inte erhåller tidigarelagd ålderspension i enlighet med FöPL. Gränsen för att omfattas av FöPL är 30 procents ägarandel i företag En affärs- eller yrkesidkare, ansvarig bolagsman i personbolag och aktieägare i aktiebolag anses vara företagare. Från och med år 2011 försäkras en aktieägare som arbetar i ledande ställning i aktiebolaget som företagare, om han ensam äger över 30 procent eller tillsammans med familjemedlem över 50 procent av bolagets aktier eller röstetal. Med ledande ställning avses verkställande direktör, styrelsemedlem eller suppleant. Också delägare som har försäkrat sig som arbetstagare (ArPL), och som uppnår den nya ägarandelen (över 30 procent) försäkras enligt FöPL Nödvändigheten av FöPL-försäkring i olika företagsformer Yrkes- och näringsidkare (Firma) Yrkes- och näringsidkarna försäkras alltid i enlighet med FöPL. Även deras familjemedlemmar omfattas av FöPL om de arbetar i företaget utan arbetsavtal och utan lön. Personbolag (Öppet och kommanditbolag) Bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag omfattas alltid av FöPL om de arbetar i företaget. En tyst bolagsman omfattas av ArPL, om man betalar honom lön från vilken man innehåller förskottsskatt. Om lön inte betalas står han helt och hållet utanför det lagstadgade pensionsskyddet. Aktionär i ett aktiebolag En aktionär i ledande ställning omfattas av FöPL, om han ensam äger 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmarna över 50 procent av företagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna berättigar till. För övriga ägare som arbetar i företaget tar man ArPL försäkring Hur definieras den inkomst som ligger till grund för pensionen? Enligt lag bör FöPL-arbetsinkomsten motsvara en sådan lön som man skulle vara tvungen att betala om man i stället för företagaren skulle avlöna en utomstående person. Med arbetsinkomsten prissätter man således företagarens arbetsinsats, och den hänför sig inte direkt till företagsverksamhetens lönsamhet eller till den lön som i verkligheten utbetalas åt företagaren. Lönen kan vara större eller mindre än arbetsinsatsen. Fluktuationerna i de verkliga inkomsterna inverkar inte på arbetsinkomstens storlek. Vid uträkning av pensionen beaktas arbetsinkomsterna för hela den tid som företagsverksamheten har pågått. Därför är det viktigt att se till att arbetsinkomsten är av rätt storlek under hela försäkringstiden. Företagaren kan om han så önskar höja eller sänka försäkringspremiens storlek, varvid de dåliga åren kan ersättas av förhöjda avgifter under de goda åren. Dylika elasticiteter kan dock inte erhållas av en företagare som har obetalda, förfallna FöPL- premier eller en företagare som erhåller nedsättning av betalningarna på grund av att han håller på att starta företagsverksamheten Företagarpensionens storlek 2015 Grunden för pensionsutbetalningen är att arbetsinkomstens undre gräns utgör 7 502,14 euro och motsvarande övre gräns är euro i året. Storleken på försäkringspremien för en fungerande företagare är 23,7 % av den inkomst som har använts som grund för pensionspremien för person som inte har fyllt 53 år. För personer som är äldre än så, är kostnaden 25,2 %. Företagare som påbörjar sin verksamhet får ett 22 procents avdrag för de fyra första åren, (under 53 år = efter avdrag 18,486 % och över 53 år = 19,656 %). I arbetslöshetskassan kan företagaren ansluta sig, om FöPL-arbetsinskomsten är minst ,55 euro/år. Deltidspension är möjlig, om arbetsinkomsten är större än ,29 euro/år. Pensionskostnaderna kan betalas per månad eller uppdelas i färre rater. Exempel på uträkning av pensionsavgiften, om arbetsinkomsten är överenskommen till /år Pensionsutgiften är x 23,7 % = /år, dvs. 592,50 euro/månad (under 53-åring). Försäkringsavgiften för en företagare som påbörjar sin verksamhet under fyra år 5 545,80 euro/år eller 462,15 euro/månad (under 53 år).

5 Företagarpensionen i beskattningen FöPL-betalningarna är i sin helhet en avdragbar utgift för betalaren. FöPL-avgiften kan betalas av antingen företaget eller personen själv Företagarpensionens inverkan på de dagpenningar som utbetalas av Folkpensionsanstalten (FPA) Den arbetsinkomst som ligger till grund för FöPL-premien definierar bl.a. storleken på sjukdagpenningen. Detta innebär att FöPL-arbetsinkomsten borde motsvara den lön som utbetalas för det normala arbete som företagaren utför. 2.2 FÖRETAGARENS ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR I sista skedet av planen för affärsverksamheten (FT3 Affärsplan) kartlades riskerna med företagsverksamheten. Observeras bör att företagets största risk oftast är att företagaren själv hamnar ur ledet. Lagen förpliktar arbetstagaren att ta flera personförsäkringar men företagaren har inte denna förpliktelse. En upplyst företagare tar ändå åtminstone följande försäkringar Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring De ersättningar som utbetalas på basen av försäkringen avser förlust av arbetsförmåga som beror på olycksfall eller yrkessjukdom förorsakad av arbetet och de utgörs av dagpenning och invaliditetspension. Storleken på ersättningen och utbetalningarna är bunden till den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarpensionen. Dessutom inverkar farligheten på det arbete som utförs på försäkringspremiens storlek. T.ex. om FöPL-arbetsinkomst är euro, är årsavgiften för en olycksfallsförsäkring för arbete och fritid samt yrkessjukdom ca 470 euro dvs. ca 1,7 % Livförsäkring Det är skäl för företagaren att för sig själv ta en livförsäkring, vars storlek motsvarar minst de lån som tagits mot personlig borgen. På detta sätt förmår de kvarlevande i värsta fall se till att de hålls skuldfria. Avgifterna för livförsäkring och bestående arbetsoförmåga framgår av följande tabell. Försäkringspremier för livförsäkring och försäkring mot bestående arbetsoförmåga som har betalats i företagets namn är avdragsgilla i företagets beskattning då förmånstagaren är någon annan än företaget. I personbeskattningen är de däremot inte avdragsgilla. Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga i enlighet med försäkringen utgör skattefri inkomst för mottagaren. Ersättningar som har utbetalats på basen av livförsäkring är skattefria för nära anhöriga ända upp till och beskattningsbara i arvsbeskattningen till den överstigande delen. ÅLDER LIVFÖRSÄKRING + KORTVARIG ARBETSO- FÖRMÅGA 21 DAGAR/12 MÅNADER FÖRSÄKRING MOT BESTÅENDE ARBETSOFÖRMÅGA FÖRSÄKRINGSSUMMA EURO. CIRKA ÅRSPREMIER. SAMMAN- LAGT Försäkring för sjukvårdsutgifter Nämnda försäkring ersätter, som namnet säger, sjukvårdskostnader även vid ett privat sjukhus. Då försäkringen tas för ett företag är försäkringspremierna avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringen är individuell, dvs. alla försäkrade personer antecknas i försäkringsbrevet. Denna gång är män och kvinnor likvärdiga beträffande avgiften. Premier för försäkring, om dagspenning är 50, självrisk 156 (ca priser/person) ÅLDER 30 år 36 år 40 år 46 år 52 år PRIS

6 6 3. FÖRETAGETS FÖRSÄKRINGAR I delen FT3 av Företagstolken bekantade vi oss med och kartlade företagets risker och funderade på hur man kan förbereda sig för dem. På denna punkt är det bra att återvända till slutet av FT1 Planering av företagsverksamheten och granska den uppgjorda riskkartläggningen. En del av riskerna kan man gardera sig emot genom att ta en för ändamålet planerad försäkring. 3.1 EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR Egendomsförsäkringarna täcker de materiella skador som har förorsakats fastigheten, t.ex. av brand, vattenledningsläckage och skador som har förorsakats av skadade maskiner och apparater i fastigheten. Storleken på brandförsäkringspremien är 0,3 % av försäkringsvärdet. Försäkringarna mot maskinhaveri gäller från fall till fall och är viktiga att ta då den egna verksamheten är beroende av en viss maskin eller en viss maskin eller funktion hos en underleverantör/samarbetskompanjon. 3.2 AVBROTTSFÖRSÄKRINGAR Med en avbrottsförsäkring kan man då en olycka har inträffat säkra de kostnader som har förorsakat kostnader för verksamheten. Med en avbrottsförsäkring kan man ersätta Av sakskador föranledda kostnader för företaget Personalens lönekostnader, som man har blivit tvungen att betala fastän ingen produktion har förekommit Försäljningsbidrag som man på grund av skada har gått miste om, som kan drabba även nyckel personer ERFARENHETEN LÄR Avbrottsförsäkringen bör betala minst ett förlorat försäljningsbidrag för 2 år, emedan första året går till att reparera misstagen och andra året till att få tillbaka förlorade kunder. 3.3 ANSVARSFÖRSÄKRING Ansvarsförsäkringarna täcker den ersättningsskyldighet som enligt lag kan förorsakas företaget på grund av verksamhet som hör till dess område eller på grund av säkerhetsbrister i produkter som det tillverkar eller importerar. För några specialbranscher, t.ex. konsultation och spedition, finns en egen separat ansvarsförsäkring. Även för verkställande direktörens och styrelsens ansvar finns en egen försäkring. 3.4 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Rättsskyddsförsäkringen ersätter de jurist- och rättegångskostnader som har uppstått för den försäkrade på grund av att han har använt jurist vid tviste- och brottsmål och vid stridbara ansökningsärenden, då ärendet hänför sig till den försäkrades verksamhet eller till användningen av ett med fordonskasko försäkrat fordon i trafiken. 3.5 TRANSPORTFÖRSÄKRING En transportförsäkring ersätter en vara som har skadats i transportkedjan. Chaufförerna har sina egna ansvarsförsäkringar men de summor som de ersätter kan vara mycket mindre än produktens verkliga värde. Betalning i objekten ; betalningarna varierar beroende på branschen och verksamheten per försäkringsbidrag. Ett serviceföretag kan reservera euro/år, ett industriföretag

7 7 4. LOKALER OCH MYNDIGHETSTILLSTÅND 4.1 UPPGÖRANDE AV HYRESAVTAL I allmänhet påbörjas företagsverksamhet i hyrda lokaler. Fastän även ett muntligt hyresavtal är gångbart, lönar det sig att göra ett skriftligt hyresavtal. Detta är nödvändigt, fastän företagaren skulle hyra lokalerna av en familjemedlem eller av sig själv. Hyresavtalsblanketten hittar du i delen Företagets administration. 4.2 SÖKANDE AV MYNDIGHETSTILLSTÅND Innan verksamheten påbörjas, har man inom vissa branscher redan i god tid före företagets grundande varit tvungna att söka tillstånd för idkande av näringsverksamhet, miljötillstånd, placeringstillstånd osv. Vilka tillstånd som behövs framgår av FT5 Tillståndförpliktigade näringsgrenar. Vanligast är att man i Finland gör en anmälan till kommunens hälsoinspektör angående ibruktagandet av livsmedelslokaler. Vad är en livsmedelslokal? Med livsmedelslokaler avses vilken byggnad eller lokal som helst eller del av det eller annat övrigt ute- eller inneutrymme, där man för försäljning eller överlåtelse tillverkar, uppbevarar, transporterar, saluför, utbjuder eller på annat sätt behandlar livsmedel, dock ej lokal för primärproduktion. Primärproduktion av djurprodukter behövs tillstånd från lokala hälsoinspektören, andra bara anmälan. HYGIENPASS Om en person hanterar opaketerade livsmedel som lätt förstörs, bör han/hon ha ett hygienpass. Tilläggsuppgifter från livsmedelverket 5. KOSTNADER SOM UPPSTÅR I ANLEDNING AV UTBETALNINGEN AV LÖNER Då företagaren betalar lön åt sina arbetstagare eller sig själv, måste arbetsgivaren betala följande lagstadgade kostnader och försäkringar: sjukförsäkringsavgift betalas till skattebyrån arbetspensionsförsäkringsavgift åt pensionsförsäkringsbolaget olycksfallsförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget arbetslöshetsförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget grupplivförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget Eftersom beskattningen har förändrats från att gynna lyftandet av dividend till att utbetala lön, lönar det sig för allt flera småföretagare att betala lön även åt sig själva. Lönsamhetsgränsen går vid en beskattningsbar inkomst om ca euro. I detta fall blir man tvungen att betala till lönerna hörande bikostnader, som framgår av nedanstående tabell. Försäkringspremierna betalas enligt såväl den utbetalda lönen för utförd arbetstid som outförd arbetstid, såsom lön som har utbetalts för årssemester och lediga dagar mm. Man bör kunna beakta de indirekta arbetskraftskostnaderna i företagets kostnadsberäkning och i budgeteringen. En arbetstagare som således gör 8 timmars arbetsdagar får lön för ca timmar och den som gör 7,5 timmars dagar för ca timmar. I följande tabell presenteras kort storleken på företagarens och företagets obligatoriska och frivilliga kostnader, då företaget betalar lön åt sina ägare och arbetstagare. En firmaföretagare kan inte betala lön ta naturaförmåner åt sig själv, men inom de övriga företagsformerna kan man.

8 8 Tabell: Kostnader föranledda av löneutbetalningar år 2015 FöPL-företagare Delägare Arbetstagare 1. Sjukförsäkringsavgift 2,08 % av lönen, betalning 12. dagen i månaden för de löner som har utbetalts under föregånende månad 2. Arbetslöshets försäkring Löner under Löner under arbetsgivarens andel 0,8 % 0,8 % 0,8 % personens egen andel - 0,24 % 0,65 % 3. Pensionsförsäkring FöPL ArPL ArPL Arbetsinkomstens undre gräns Pensionspremiens belopp, sammanlagt Personens andel av pensionskostnaden Pensionspremiens betalare Pensionspremiens belopp 4. Olycks- och yrkessjukdomsförsäkring ,55 57,10 /mån 57,10 /månn 23,7 % under 53 år 25,2 % över 53 år (-22 % 4 första åren) Företagaren själv eller företaget Enligt arbetsinkomsten, inte enligt lönen Inte obligatorisk men man rekommenderar att den tas, ca 1,7 % av arbetsinkomsten 24 % företagets och arbetstagarens andel 5,7 % under 53 år, 7,2 % över 53 år Företaget/arbetsgivaren Enligt lönen obligatorisk arbetsgivaren tar 0,4 8 % av lönen 24 % företagets och arbtstagarens andel 5,7 % under 53 år, 7,2 % över 53 år Företaget/arbetsgivaren Enligt lönen obligatorisk arbetsgivaren tar 0,4 8 % av lönen 5. Livförsäkring frivillig, privat obligatorisk grupplivförsäkring 0,08 % obligatorisk, grupplivförsäkring 0,08 % Betalare företaget företaget företaget Sammanlagt för företaget 27,5 29 % 20,15 29,25 % 20,15 29,25 % Ett exempel på löneutbetalningskostnader LÖNEN % Person 8 h/dag, timlön Person 7,5 h/ dag, timlön Person månadslön Arbetstimmar 8 h/dag 7,5 h/dag 8 h/dag Grundlön Timlön av arbetstiden 10,00 Övriga lönekostnader beroende på grundlön/månadslön Timlön av arbetstiden 10,00 Månadslön 2000 Semesterlön 9,8 0,98 0, Semesterpenning 4,9 0,49 0, Söckenhelgsersättningar Pekkas - ledigheter Sjukdoms-och skolningstider Löner sammanlagt 2,86 0,29 0,29 5,1 0,51 4,0 0,40 0, ,67 /h 12,16 /h Årslön Obs. I medeltal i företagen

9 9 BIKOSTNADER % Person 8 h/dag Person 7,5 h/ dag Person månadslön ArPL -avgift 18,0 2,28 2, ,80 Socialskyddsavgift 2,08 0,26 0,25 539,96 Arbetslöshetsförsäkring 0,8 0,10 0,09 207,68 Olycksfallsförsäkring 1,2 0,15 0,15 311,52 Obs. Inom olycksfallskänsliga områden (byggande, livsmedel) kan det vara t.o.m. till 8 % Grupplivförsäkring 0,07 0,01 0,01 18,72 Frivilliga bikostnaderna 2 0,25 0,24 519,20 I medeltal i företagen Bikostnaderna totalt 23,92 3,03 2, ,88 PERSONALKOST 15,70 /h 15,07 /h ,88 /v Koefficient på grundlönen 1,57 1,51 1,34* *Koefficient om semesterlön betalas 1, ARBETSGIVARENS SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT (tidigare socialskyddsavgift) Sjukförsäkringsavgiften är lika stor för alla företag, dvs. 2,08 procent av den beskattningsbara inkomsten (löner och naturaförmåner). Summan betalas samtidigt som förskottsinnehållningen åt Skatteverket den 12 dagen i varje månad utgående från de löner som har utbetalts under föregående månad. Se närmare punkt LAGSTADGADE OCH OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR SOM ARBETSGIVAREN MÅSTE TECKNA Följande obligatoriska försäkringar betalas samtidigt som den faktura som inkrävs i januari. Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring för sina arbetstagare är de arbetsgivare skyldiga att teckna i branscher i vilkas allmänt bindande arbetskollektivavtal finns ett stadgande därom. Försäkringsavgiften är lika stor i alla försäkringsbolag, eftersom det är fråga om en obligatorisk försäkring (ca 0,07 % av lönerna). Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen skyddar arbetstagarna vid händelse av arbetsolyckor och yrkesskador. Storleken på försäkringen varierar enligt bransch, beroende på hur olycksbenägen den är, från 0,4 procent ända upp till 8 procent. I byggnadsbranschen inträffar mest olyckor. Försäkringspremiens storlek varierar försäkringsbolagen emellan. En genomsnittlig olycksfallsförsäkring utgör ca 1,2 % av lönen. Arbetslöshetsförsäkring Varje arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring bör försäkra sina arbetstagare är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringspremierna består av två delar, vilka arbetsgivaren redovisar för sitt försäkringsbolag. År 2015 Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie uppgår till 0,8 procent av lönen ända upp till en lönesumma om euro och för den del som överstigr denna 3,15 procent av lönen. Av löntagarens arbetlöshetsförsäkringspremie, vars storlek är 0,65 procent av lönen. 5.3 OBLIGATORISKA OCH LAGSTADGADE PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER ArPL-premien, dvs. Arbetspensionspremien betalas för åriga arbetstagare. Även pensionerade arbetstagare måste försäkras om de arbetar även efter att de har pensionerats. Avtalsarbetsgivarna (utbetalda löner över 8 100

10 10 euro/6 mån) får en faktura på ArPL betalning, men en tillfällig arbetsgivare redovisar ArPL betalningarna per månad (även annat avtal) åt pensionsförsäkringsbolaget. År 2015 Arbetsgivaren betalar ArPL premier 24 % av lönen, av vilken en under 53 årig arbetstagares andel uppgår till 5,70 procent och en över årigs andel till 7,20 procent. En tillfällig arbetsgivares (inte fast anställda, lönerna under /6 månader) ArPL- premie är 24,7 % av lönesumman. 5.4 UTBETALNING AV LÖNER I PRAKTIKEN I praktiken kan löneutbetalningen skötas så, att man anskaffar ett löneutbetalningsprogram till den egna datorn, genom att använda sig av en bokföringsbyrå eller nätsidorna I den kostnadsfria tjänsten www. palkka.fi kan man tryggt sköta småföretagets löneutbetalning. Samtidigt sköts alla officiella redovisningar och arkiveringen av löneuppgifterna ända upp till 11 år. 6. MERVÄRDESSKATT Mervärdesskatten är en allmän konsumtionsskatt som omfattar konsumtionen av nästan alla varor och tjänster. Mervärdesskatten är en indirekt skatt som är avsedd att betalas av den slutliga konsumenten. Som skatteindrivare fungerar skatteskyldiga bolag som inkluderar skatten i sina försäljningspriser och redovisar skatten till staten. Försäljningen av varor och tjänster är i regel mervärdesskatteskyldig. Några i lagstiftningen separat omnämnda funktioner, bl.a. försäljningen av fastigheter och aktielokaler, hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster, har lämnats utanför beskattningen. Om företaget säljer endast varor eller tjänster som faller utanför beskattningen, är det inte mervärdesskatteskyldigt. Om företagets omsättning (skattefri försäljning) är mindre än 8500 euro under räkenskapsperioden, behöver det inte anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt. Om euros gräns ändå överskrids, är företagaren tvungen att betala mervärdesskatten i efterhand från början av räkenskapsperioden med de konsekvenser som fördröjningen medför. Om omsättningen stannar under euro, är det möjligt att ansöka om lindring (se punkt 6.3). Man kan ansöka om att vara mervärdesskatteskyldig fastän omsättningen är under euro under räkenskapsperioden. Mervärdesskattesatser: allmän 24 % inkvartering, motion, persontransport, böcker, beställda tidningar 10 % livsmedel 14 % djurfoder 14 % restaurangmat 14 % Mera uppgifter om mervärdesskatten Exempel T.ex. Teaterbiljetten kostar 10 euro. Hur stor del utgör mervärdesskattens andel av priset, när skattesatsen är 10 %? Biljett 10, varvid det skattefria priset är 10 euro/1,10 = 9,09 euro. Andelen skatt i tjänsten är 10 euro - 9,09 euroa = 4,68 euro. T.ex. En Cateringservice vill ha 32 euro/bröllopsgäst skattefritt för mat och kaffeservering. Vad är faktureringspriset? Produktens skattefria pris 32 euro x 1,14 = 36,48 euro inklusive mervärdesskatt 14 %. T.ex. Tillägg av 24 % mervärdesskatt till produktens pris. Produktens skattefria pris är: x 1,24 = euro

11 OMVÄND MERVÄRDESSKATTESKYLDIGHET I byggbranschen vanliga långa underleverantörkedjorna har orsakat svårigheter att samla in alla de mervärdeskatterna, som borde betalas. Därför har i byggbranschen tagit i bruk omvänd mervärdeskatteskyldighet. Omvänd skattskyldighet betyder att köparen är skattskyldig för försäljning av en vara eller en tjänst. Omvänd skattskyldighet tillämpas på byggtjänster som säljs i Finland (eller på uthyrning av arbetskraft för byggtjänster), om köparen är en sådan näringsidkare, som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster. 6.2 AVDRAG AV MERVÄRDESSKATT Om du är en mervärdesskatteskyldig företagare kan du avdra den mervärdesskatt som ingår i den vara eller tjänst som du har köpt av en annan mervärdesskatteskyldig vid redovisningen till staten, om du har anskaffat varan eller tjänsten som omsättningstillgång eller anläggningstillgång eller att i övrigt användas inom skattepliktig affärsverksamhet. Avdragsrätten förutsätter att det finns en faktura från köpet, av vilken den skatt som har ingått i det framgår. Skatten kan inte avdras från varor och tjänster som har anskaffats för företagets ägares eller personalens privata användning eller vilka hör till den grupp där avdragsrätten är begränsad. Man har separat begränsat avdragsrätten för t.ex. representationsutgifter och vissa fordon. 6.3 BETALNING AV MERVÄRDESSKATT Du kan göra mervärdesskatteberäkningen per månad med programmet i Företagartolkens del Företagets planketter FT15.20 Mervärdesskatteräknare. Om bokföringsbyrån sköter bokföringen månatligen får du uppgifterna om mervärdesskatten och redovisningen därifrån och du kan uppgöra en fullmakt med vilken de kan göra anmälan i ditt ställe. 6.4 LINDRING I MERVÄRDESSKATTEBELOPPET Den övre gränsen för en omsättning som berättigar till lindring är euro under redovisningsperioden. Lindringen gäller för alla företagsformer. Kommuner och sådana utländska skattepliktiga, som inte har fast stationeringsort i Finland, är inte berättigade till lindringen. Lindringen baserar sig på omsättningen under redovisningsperioden. För de skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga eller vilkas skatteperiod är kalenderåret, anses redovisningsperioden i mervärdesbeskattningen vara ett kalenderår. Om företagets bokföringsperiod eller delar av den, som lindringen gäller, är längre eller kortare än 12 månader, omräknas bokföringsperiodens omsättning till att motsvara omsättningen under 12 månader. Omräkningen sker genom att multiplicera omsättningen med talet 12 och genom att dividera den med bokföringsperioden eller månadernas antal i en delad bokföringsperiod. Som månader räknas fulla kalendermånader. De skattskyldiga vars omsättning under bokföringsperioden uppgår till högst euro, erhåller som lindring den skatt som man har redovisat för hela bokföringsperioden eller delar av den. För de skattskyldiga vilkas omsättning under bokföringsperioden överstiger euro utan skatt, bestäms lindringen enligt följande Lindring = skatt - omsättning x skatt Exempel Bokföringsperiodens (kalenderåret 2008 = 12 mån) omsättning (skattefria försäljningspriser) är euro. Företaget har under bokföringsperioden betalat staten mervärdesskatt om euro. Lindringens belopp uträknas enligt följande: Lindring = 1500 ( )/14000 * 1500 = euro Den skatteskyldiga begär, att Skatteverket returnerar lindringen om euro efter redovisningsperioden utgång.

12 12 Exempel Kiosken vid rastplatsen på riksväg är öppen under tiden Under den tiden säljer kiosken produkter för ett värde om euro. Årsomsättningar uppgår till 7 200/2,5 * 12 = euro. Företaget är mervärdesskatteskyldigt, eftersom omsättningen överstiger euro/år. 7. REDOVISNINGEN AV ARBETSGIVARPRESTATIONERNA OCH MERVÄRDESSKATTEN OCH INBETALNINGEN ÅT SKATTEMYNDIGHETEN Arbetsgivarprestationerna (av lönerna uppburna skatter och sjukförsäkringsavgifter) och mervärdesskatten inbetalas till skattemyndigheten på samma gång. Även för arbetsgivarprestationerna och mervärdesskatten meddelas med samma blankett. Om bokföringsbyrån sköter om meddelande, kom ihåg att avtala vem som betalar förseningsböter. Katso! - tjänst Anmälningen av arbetsgivarprestationerna och mervärdesskatten överflyttas till nätet samtidigt som man tar i bruk Skattekontot. Via Katso-nätsidorna levereras data tillförlitligt och friktionsfritt till skattemyndigheten då användaren först har registrerat sig i systemet via sina egna bankkoder. Företaget kan även ge en fullmakt åt t.ex. en bokföringsbyrå varvid man via den kan upprätthålla uppgifter om skattekontot. Vad är ett Skattekonto? Skattekontot är ett konto som påminner om ett bankkonto, till vilket kunden betalar sina arbetsgivaravgifter och sina mervärdesskatter. Om man erhåller återbetalning av mervärdesskatten krediteras de direkt av andelen arbetsgivarprestationer. Exempel Av februari månads löner betalas arbetsgivarprestationer euro Av januari månads mervärdesskatt erhålls återbäring euro (den mervärdesskatt som ska betalas av försäljningen är mindre än skatten av försäljningen) Till skattemyndigheten betalas den 12 mars euro Processen för anmälning och betalning: 1. Arbetsgivarprestationerna och mervärdesskatten meddelas samtidgt via nätet. Pappersblanketter skickas inte längre till skattskyldiga men man får dem från skatteverket 2. Anmälan till skattemyndigheten senast den 12:e dagen i varje månad Utbetalda löner från föregående månad och uppgifterna för mervärdesskatten från månaden före det 3. Anmälningssätt På nätet i Katso-tjänsten på förfallodagen Eller ett brev per post senast den 5:e dagen så att det hinner fram senast den 7:e dagen Hårda förseningsavgifter då anmälan försenas, om anmälan inte är framme den 12:e dagen 4. Arbetsgivarprestationer och betalning av mervärdesskatt till skattemyndigheten För stora inbetalningar eller återbetalningar av mervärdesskatt inkommer direkt på företagets konto i banken, såvida man inte har meddelat skattemyndigheten om en återbetalningsgräns (t.ex. som återbetalningsgräns meddelats 500, dvs. en återbetalning som är större än det inbetalas på företagets bankkonto) OBS. De mervärdesskatteskyldiga eller arbetsgivare som regelbundet betalar löner, vilkas omsättning under kalenderåret uppgår till högst euro och vilka inte har anmälnings- eller betalningsbrister i beskattningen är berättigade till förlängda perioder. Även en arbetsgivare som sporadiskt utbetalar löner kan anmäla och betala arbetsgivarprestationerna per kvartal, om omsättningen uppgår till högst euro och arbetsgivaren i fråga om mervärdesskatten är i förlängt förfarande. För regelbunden betalare är dock bättre att välja månatlig betalning, att man inte missar betalningsdag.

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG

GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG 2/2015 FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG www.novago.fi FT9 GRUNDANDE AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. VAL AV NAMN FÖR FÖRETAGET 3 2. FRÅGOR SOM INVERKAR PÅ VALET AV FÖRETAGSFORM 4 3. VAL AV FÖRETAGSFORM 6 3.1

Läs mer

Hushållet som arbetsgivare

Hushållet som arbetsgivare Hushållet som arbetsgivare 2007 Hur sköter man skatter, pensioner, socialskyddsavgifter och försäkringspremier? Var får man stöd? Utgivare: Arbetslöshetsförsäkringsfonden Arbetsministeriet Folkpensionsanstalten

Läs mer

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY

Guiden. Bli företagare i Finland. Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi. Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY Guiden år Bli företagare i Finland Stöd till blivande företagare CERTIFIED BY ISO 9001 Reservera tid till en företagsrådgivare nära dig: www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar

Läs mer

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare.

AFFÄRSJURIDIK. Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. AFFÄRSJURIDIK Kompendium i grundläggande lagstiftning för företagsgrundare. startaeget.fi och Liselott Berg Ahlroth (1/61) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING AFFÄRSIDÉN 1 Affärsidé 1.1 Affärsidéns komponenter

Läs mer

Bli företagare i Finland

Bli företagare i Finland Bli företagare i Finland CERTIFIED BY ISO 9001 www.uusyrityskeskus.fi Inledning Med friheten som företagare ökar ansvaret för att lyckas på egen hand. En framgångsrik affärsverksamhet förutsätter att man

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Bokföring har funnits

Läs mer

FÖRETAGETS FINANSIERING

FÖRETAGETS FINANSIERING FÖRETAGETS FINANSIERING 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. PENNINGBEHOV VID GRUNDANDET OCH FINANSIÄRERNA 3 2.1 Startpenning 4 3. BEHOVET AV OCH UTRÄKNING AV DRIFTSKAPITALET

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN

EN HANDLEDNING I BOKFÖRING FRÅN BOKFÖRINGSNÄMNDEN BOKFÖRING ÄR MER ÄN ATT FÖRA BOK. VAD SOM INGÅR I BEGREPPET BOKFÖRING FÖRKLARAS I DENNA HANDLEDNING FÖR DIG SOM STARTAR EGET. VI TAR OCKSÅ UPP HUR VIKTIGT DET ÄR ATT GÖRA EN BUDGET. Information till enskilda

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Bokföring för nybörjare.

Bokföring för nybörjare. Bokföring för nybörjare. Har du precis startat företag och vill sköta din egen bokföring? Den här bokföringsguiden är till för dig! Senast uppdaterad: 2015-05-22 Vi tar ditt företagande personligt Innehåll.

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat

Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsanvisningar och guider 5 Småföretagets arbetsmiljö ger resultat Arbetarskyddsförvaltningen Tammerfors 2011 ISSN

Läs mer

Bokföring, bokslut och deklaration

Bokföring, bokslut och deklaration Bokföring, bokslut och deklaration Del 1 För enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut Innehållsförteckning Introduktion 3 Vem får upprätta förenklat årsbokslut? 3 Vilka regler tillämpas?

Läs mer

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG

god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG god föreningsstyrning VINNARE VARJE DAG Innehåll Till läsaren... 3 1 Vad är en förening?... 4 1.1 Grundläggande begrepp... 4 1.2 Föreningens syfte... 4 1.3 Föreningens stadgar... 4 1.4 Centrala verksamhetsprinciper...

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006

BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 BOKFÖRING startaeget.fi och Paula Väisänen (1/21) 12.6.2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. BOKFÖRINGSVERKSAMHET och -MATERIAL... 4 2.1. Räkenskapsperiod... 4 2.2. Bokföringsarbetet... 4 2.3.

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

GUIDE OM HYRT ARBETE

GUIDE OM HYRT ARBETE GUIDE OM HYRT ARBETE Innehåll Inledning... 3 1. Allmänt om hyrt arbete... 4 Vad innebär hyrt arbete?... 4 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden?... 4 Är det tillåtet att ta ut förmedlingsarvode

Läs mer

Skatteregler för enskilda näringsidkare

Skatteregler för enskilda näringsidkare SKV 295 utgåva 17 Skatteregler för enskilda näringsidkare taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som driver enskild näringsverksamhet, t.ex. i form av enskild firma hyreshus jord- eller

Läs mer

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet

Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC. Allt vad du bör veta om arbetslivet Välkommen till arbetslivet! Arbetslivets ABC Allt vad du bör veta om arbetslivet Tjänstemannacentralorganisationen STTK besöksadress: Mikaelsgatan 8 A 00100 Helsingfors postadress: PB 421, 00100 Helsingfors

Läs mer

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson

Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner. 2011 Bengt Bengtsson Dubbel bokföring klassificering i två dimensioner 2011 Bengt Bengtsson Klassificering i två dimensioner Bokföring av ekonomiska händelser för affärsmän och företagare har förekommit allt sedan skrivkonstens

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Guide. Guide om hyrt arbete

Guide. Guide om hyrt arbete Guide Guide om hyrt arbete Innehåll 1. Inledning 4 2. Allmänt om hyrt arbete 5 Vad innebär hyrt arbete? 5 Hur avviker hyrt arbete från andra anställningsförhållanden? 5 När kan hyrd arbetskraft anlitas?

Läs mer

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi

praktikan Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 Ekonomi Författare Christer Eklöf. Sveriges Frikyrkosamråd Ekonomi Uppdaterat 2004-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ekonomiavsnitt i tre delar 1 2 Allmänna förutsättningar 1 3

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer