FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG"

Transkript

1 FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015

2 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR Företagarens pensionsförsäkring dvs. FöPL Företagarens övriga försäkringar 5 3. FÖRETAGETS FÖRSÄKRINGAR Egendomsförsäkringar Avbrottsförsäkringar Ansvarsförsäkring Rättsskyddsförsäkring Transportförsäkring 7 4. LOKALER OCH MYNDIGHETSTILLSTÅND Uppgörande av hyresavtal Sökande av myndighetstillsånd 7 5. KOSTNADER SOM UPPSTÅR I ANLEDNING AV UTBETALNINGEN AV LÖNER Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift Lagstadgade och obligatoriska försäkringar som ska tas för arbetstagaren Obligatoriska och lagstadgade pensionsförsäkringskostnader Utbetalning av lönerna i praktiken MERVÄRDESSKATT Omvänd mervärdeskatteskyldighet Avdrag av mervärdesskatt Betalning av mervärdesskatt Lindring i mervärdesskattebeloppet REDOVISNINGEN AV ARBETSGIVARPRESTATIONERNA OCH MERVÄRDES- SKATTEN OCH INBETALNINGEN ÅT SKATTEMYNDIGHETEN ATT ANORDNA BOKFÖRING Prestationsprincip, betalningsprincip Olika bolagsformer i bokföringen Bokföringsbyråer Att hjälpa bokföri gsbyrån i bokföringsarbetet ATT ÖPPNA BANKKONTO FAKTURERING Fakturapåteckningar Traditionell pappersfaktura och elektronisk fakturering FÖRETAGARENS ARBETSLÖSHETSSKYDD ATT ANORDNA FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN ATT ANSLUTA SIG TILL FÖRETAGARORGANISATION 18 På grund av uppdateringstidtabellerna ansvarar vi inte för skador, som uppkommer på grund av felaktiga uppgifter.

3 3 1. ALLMÄNT I det föregående skedet skickades företagets registreringsdokument för att registreras i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS), varifrån man efter några dagar får ett FO-nummer för företaget med returpost. För att anordna den egentliga företagsverksamheten måste man vidta ytterligare några åtgärder, och samtidigt lära sig grundläggande saker som har att göra med att driva ett företag. ARBETSUPPGIFTERNA 1. Att teckna försäkringar 2. Lokaler och myndighetstillstånd, hyresavtal 3. Kostnader som uppstår i samband med utbetalning av löner 4. Att uppgöra arbetsavtal 5. Att betala mervärdesskatt 6. Att anordna bokföringen 7. Att öppna bankkonto 8. Fakturering 9. Företagarens arbetslöshetsskydd 10. Att anordna företagshälsovården 11. Anslutningar till organisationer Schema över pensionsbehoven FÖRETAG FÖRETAGARE PERSONAL OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR inga obligatoriska försäkringar Företagarpension, dvs. FöPL pensionsförsäkringar grupplivförsäkring gruppolycksfallsförsäkring arbetslöshetsförsäkring FRIVILLIGA FÖRSÄKRINGAR fastighet maskinhaveri avbrott rättsskydd transport ansvar mm. fulltidsolycksfall företagarens arbetsoförmåga och yrkessjukdom livförsäkring och bestående arbetsoförmåga frivillig pension utgifter för sjukdom reseförsäkring livförsäkring frivillig pensions-försäkring utgifter för sjukdom olycka på fritiden fulltidsolycksfall reseförsäkring 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 2.1 FÖRETAGARENS PENSIONSFÖRSÄKRING, DVS. FÖPL-FÖRSÄKRING En självständig företagare försäkrar sig själv i enlighet med lagen om pension för företagare. FöPL-försäkringen ger skydd vid åldrande och arbetsoförmåga och ger en företagare som övergår i deltidsarbete en möjlighet att övergå i deltidspension. FöPL-försäkringen skyddar även familjens utkomst ifall företagaren avlider. FöPL är en lagstadgad utgift, som man måste beakta då produkten prissätts Vilka hör till FöPL? Till FöPL hör en i Finland boende person som inte är i arbets- eller tjänsteförhållande eller lantbruksföretagare. Förutsättningen är även att:

4 4 Företagaren är år. Företagsverksamheten har fortgått kontinuerligt under minst fyra månader efter det att företagaren fyllde 18 år. Medelinkomst under år 2015 är 7 502, euro (nedre gräns ,55 euro, varefter möjlighet att få FPA s arbetslöshetsersättning eller ansluta sig till arbetslöshetskassan) Företagaren inte erhåller tidigarelagd ålderspension i enlighet med FöPL. Gränsen för att omfattas av FöPL är 30 procents ägarandel i företag En affärs- eller yrkesidkare, ansvarig bolagsman i personbolag och aktieägare i aktiebolag anses vara företagare. Från och med år 2011 försäkras en aktieägare som arbetar i ledande ställning i aktiebolaget som företagare, om han ensam äger över 30 procent eller tillsammans med familjemedlem över 50 procent av bolagets aktier eller röstetal. Med ledande ställning avses verkställande direktör, styrelsemedlem eller suppleant. Också delägare som har försäkrat sig som arbetstagare (ArPL), och som uppnår den nya ägarandelen (över 30 procent) försäkras enligt FöPL Nödvändigheten av FöPL-försäkring i olika företagsformer Yrkes- och näringsidkare (Firma) Yrkes- och näringsidkarna försäkras alltid i enlighet med FöPL. Även deras familjemedlemmar omfattas av FöPL om de arbetar i företaget utan arbetsavtal och utan lön. Personbolag (Öppet och kommanditbolag) Bolagsmännen i ett öppet bolag och de ansvariga bolagsmännen i ett kommanditbolag omfattas alltid av FöPL om de arbetar i företaget. En tyst bolagsman omfattas av ArPL, om man betalar honom lön från vilken man innehåller förskottsskatt. Om lön inte betalas står han helt och hållet utanför det lagstadgade pensionsskyddet. Aktionär i ett aktiebolag En aktionär i ledande ställning omfattas av FöPL, om han ensam äger 30 procent eller tillsammans med familjemedlemmarna över 50 procent av företagets aktiekapital eller av det röstetal som aktierna berättigar till. För övriga ägare som arbetar i företaget tar man ArPL försäkring Hur definieras den inkomst som ligger till grund för pensionen? Enligt lag bör FöPL-arbetsinkomsten motsvara en sådan lön som man skulle vara tvungen att betala om man i stället för företagaren skulle avlöna en utomstående person. Med arbetsinkomsten prissätter man således företagarens arbetsinsats, och den hänför sig inte direkt till företagsverksamhetens lönsamhet eller till den lön som i verkligheten utbetalas åt företagaren. Lönen kan vara större eller mindre än arbetsinsatsen. Fluktuationerna i de verkliga inkomsterna inverkar inte på arbetsinkomstens storlek. Vid uträkning av pensionen beaktas arbetsinkomsterna för hela den tid som företagsverksamheten har pågått. Därför är det viktigt att se till att arbetsinkomsten är av rätt storlek under hela försäkringstiden. Företagaren kan om han så önskar höja eller sänka försäkringspremiens storlek, varvid de dåliga åren kan ersättas av förhöjda avgifter under de goda åren. Dylika elasticiteter kan dock inte erhållas av en företagare som har obetalda, förfallna FöPL- premier eller en företagare som erhåller nedsättning av betalningarna på grund av att han håller på att starta företagsverksamheten Företagarpensionens storlek 2015 Grunden för pensionsutbetalningen är att arbetsinkomstens undre gräns utgör 7 502,14 euro och motsvarande övre gräns är euro i året. Storleken på försäkringspremien för en fungerande företagare är 23,7 % av den inkomst som har använts som grund för pensionspremien för person som inte har fyllt 53 år. För personer som är äldre än så, är kostnaden 25,2 %. Företagare som påbörjar sin verksamhet får ett 22 procents avdrag för de fyra första åren, (under 53 år = efter avdrag 18,486 % och över 53 år = 19,656 %). I arbetslöshetskassan kan företagaren ansluta sig, om FöPL-arbetsinskomsten är minst ,55 euro/år. Deltidspension är möjlig, om arbetsinkomsten är större än ,29 euro/år. Pensionskostnaderna kan betalas per månad eller uppdelas i färre rater. Exempel på uträkning av pensionsavgiften, om arbetsinkomsten är överenskommen till /år Pensionsutgiften är x 23,7 % = /år, dvs. 592,50 euro/månad (under 53-åring). Försäkringsavgiften för en företagare som påbörjar sin verksamhet under fyra år 5 545,80 euro/år eller 462,15 euro/månad (under 53 år).

5 Företagarpensionen i beskattningen FöPL-betalningarna är i sin helhet en avdragbar utgift för betalaren. FöPL-avgiften kan betalas av antingen företaget eller personen själv Företagarpensionens inverkan på de dagpenningar som utbetalas av Folkpensionsanstalten (FPA) Den arbetsinkomst som ligger till grund för FöPL-premien definierar bl.a. storleken på sjukdagpenningen. Detta innebär att FöPL-arbetsinkomsten borde motsvara den lön som utbetalas för det normala arbete som företagaren utför. 2.2 FÖRETAGARENS ÖVRIGA FÖRSÄKRINGAR I sista skedet av planen för affärsverksamheten (FT3 Affärsplan) kartlades riskerna med företagsverksamheten. Observeras bör att företagets största risk oftast är att företagaren själv hamnar ur ledet. Lagen förpliktar arbetstagaren att ta flera personförsäkringar men företagaren har inte denna förpliktelse. En upplyst företagare tar ändå åtminstone följande försäkringar Olycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkring De ersättningar som utbetalas på basen av försäkringen avser förlust av arbetsförmåga som beror på olycksfall eller yrkessjukdom förorsakad av arbetet och de utgörs av dagpenning och invaliditetspension. Storleken på ersättningen och utbetalningarna är bunden till den arbetsinkomst som ligger till grund för företagarpensionen. Dessutom inverkar farligheten på det arbete som utförs på försäkringspremiens storlek. T.ex. om FöPL-arbetsinkomst är euro, är årsavgiften för en olycksfallsförsäkring för arbete och fritid samt yrkessjukdom ca 470 euro dvs. ca 1,7 % Livförsäkring Det är skäl för företagaren att för sig själv ta en livförsäkring, vars storlek motsvarar minst de lån som tagits mot personlig borgen. På detta sätt förmår de kvarlevande i värsta fall se till att de hålls skuldfria. Avgifterna för livförsäkring och bestående arbetsoförmåga framgår av följande tabell. Försäkringspremier för livförsäkring och försäkring mot bestående arbetsoförmåga som har betalats i företagets namn är avdragsgilla i företagets beskattning då förmånstagaren är någon annan än företaget. I personbeskattningen är de däremot inte avdragsgilla. Engångsersättningen för bestående arbetsoförmåga i enlighet med försäkringen utgör skattefri inkomst för mottagaren. Ersättningar som har utbetalats på basen av livförsäkring är skattefria för nära anhöriga ända upp till och beskattningsbara i arvsbeskattningen till den överstigande delen. ÅLDER LIVFÖRSÄKRING + KORTVARIG ARBETSO- FÖRMÅGA 21 DAGAR/12 MÅNADER FÖRSÄKRING MOT BESTÅENDE ARBETSOFÖRMÅGA FÖRSÄKRINGSSUMMA EURO. CIRKA ÅRSPREMIER. SAMMAN- LAGT Försäkring för sjukvårdsutgifter Nämnda försäkring ersätter, som namnet säger, sjukvårdskostnader även vid ett privat sjukhus. Då försäkringen tas för ett företag är försäkringspremierna avdragsgilla i företagets beskattning. Försäkringen är individuell, dvs. alla försäkrade personer antecknas i försäkringsbrevet. Denna gång är män och kvinnor likvärdiga beträffande avgiften. Premier för försäkring, om dagspenning är 50, självrisk 156 (ca priser/person) ÅLDER 30 år 36 år 40 år 46 år 52 år PRIS

6 6 3. FÖRETAGETS FÖRSÄKRINGAR I delen FT3 av Företagstolken bekantade vi oss med och kartlade företagets risker och funderade på hur man kan förbereda sig för dem. På denna punkt är det bra att återvända till slutet av FT1 Planering av företagsverksamheten och granska den uppgjorda riskkartläggningen. En del av riskerna kan man gardera sig emot genom att ta en för ändamålet planerad försäkring. 3.1 EGENDOMSFÖRSÄKRINGAR Egendomsförsäkringarna täcker de materiella skador som har förorsakats fastigheten, t.ex. av brand, vattenledningsläckage och skador som har förorsakats av skadade maskiner och apparater i fastigheten. Storleken på brandförsäkringspremien är 0,3 % av försäkringsvärdet. Försäkringarna mot maskinhaveri gäller från fall till fall och är viktiga att ta då den egna verksamheten är beroende av en viss maskin eller en viss maskin eller funktion hos en underleverantör/samarbetskompanjon. 3.2 AVBROTTSFÖRSÄKRINGAR Med en avbrottsförsäkring kan man då en olycka har inträffat säkra de kostnader som har förorsakat kostnader för verksamheten. Med en avbrottsförsäkring kan man ersätta Av sakskador föranledda kostnader för företaget Personalens lönekostnader, som man har blivit tvungen att betala fastän ingen produktion har förekommit Försäljningsbidrag som man på grund av skada har gått miste om, som kan drabba även nyckel personer ERFARENHETEN LÄR Avbrottsförsäkringen bör betala minst ett förlorat försäljningsbidrag för 2 år, emedan första året går till att reparera misstagen och andra året till att få tillbaka förlorade kunder. 3.3 ANSVARSFÖRSÄKRING Ansvarsförsäkringarna täcker den ersättningsskyldighet som enligt lag kan förorsakas företaget på grund av verksamhet som hör till dess område eller på grund av säkerhetsbrister i produkter som det tillverkar eller importerar. För några specialbranscher, t.ex. konsultation och spedition, finns en egen separat ansvarsförsäkring. Även för verkställande direktörens och styrelsens ansvar finns en egen försäkring. 3.4 RÄTTSSKYDDSFÖRSÄKRING Rättsskyddsförsäkringen ersätter de jurist- och rättegångskostnader som har uppstått för den försäkrade på grund av att han har använt jurist vid tviste- och brottsmål och vid stridbara ansökningsärenden, då ärendet hänför sig till den försäkrades verksamhet eller till användningen av ett med fordonskasko försäkrat fordon i trafiken. 3.5 TRANSPORTFÖRSÄKRING En transportförsäkring ersätter en vara som har skadats i transportkedjan. Chaufförerna har sina egna ansvarsförsäkringar men de summor som de ersätter kan vara mycket mindre än produktens verkliga värde. Betalning i objekten ; betalningarna varierar beroende på branschen och verksamheten per försäkringsbidrag. Ett serviceföretag kan reservera euro/år, ett industriföretag

7 7 4. LOKALER OCH MYNDIGHETSTILLSTÅND 4.1 UPPGÖRANDE AV HYRESAVTAL I allmänhet påbörjas företagsverksamhet i hyrda lokaler. Fastän även ett muntligt hyresavtal är gångbart, lönar det sig att göra ett skriftligt hyresavtal. Detta är nödvändigt, fastän företagaren skulle hyra lokalerna av en familjemedlem eller av sig själv. Hyresavtalsblanketten hittar du i delen Företagets administration. 4.2 SÖKANDE AV MYNDIGHETSTILLSTÅND Innan verksamheten påbörjas, har man inom vissa branscher redan i god tid före företagets grundande varit tvungna att söka tillstånd för idkande av näringsverksamhet, miljötillstånd, placeringstillstånd osv. Vilka tillstånd som behövs framgår av FT5 Tillståndförpliktigade näringsgrenar. Vanligast är att man i Finland gör en anmälan till kommunens hälsoinspektör angående ibruktagandet av livsmedelslokaler. Vad är en livsmedelslokal? Med livsmedelslokaler avses vilken byggnad eller lokal som helst eller del av det eller annat övrigt ute- eller inneutrymme, där man för försäljning eller överlåtelse tillverkar, uppbevarar, transporterar, saluför, utbjuder eller på annat sätt behandlar livsmedel, dock ej lokal för primärproduktion. Primärproduktion av djurprodukter behövs tillstånd från lokala hälsoinspektören, andra bara anmälan. HYGIENPASS Om en person hanterar opaketerade livsmedel som lätt förstörs, bör han/hon ha ett hygienpass. Tilläggsuppgifter från livsmedelverket 5. KOSTNADER SOM UPPSTÅR I ANLEDNING AV UTBETALNINGEN AV LÖNER Då företagaren betalar lön åt sina arbetstagare eller sig själv, måste arbetsgivaren betala följande lagstadgade kostnader och försäkringar: sjukförsäkringsavgift betalas till skattebyrån arbetspensionsförsäkringsavgift åt pensionsförsäkringsbolaget olycksfallsförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget arbetslöshetsförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget grupplivförsäkringsavgift åt försäkringsbolaget Eftersom beskattningen har förändrats från att gynna lyftandet av dividend till att utbetala lön, lönar det sig för allt flera småföretagare att betala lön även åt sig själva. Lönsamhetsgränsen går vid en beskattningsbar inkomst om ca euro. I detta fall blir man tvungen att betala till lönerna hörande bikostnader, som framgår av nedanstående tabell. Försäkringspremierna betalas enligt såväl den utbetalda lönen för utförd arbetstid som outförd arbetstid, såsom lön som har utbetalts för årssemester och lediga dagar mm. Man bör kunna beakta de indirekta arbetskraftskostnaderna i företagets kostnadsberäkning och i budgeteringen. En arbetstagare som således gör 8 timmars arbetsdagar får lön för ca timmar och den som gör 7,5 timmars dagar för ca timmar. I följande tabell presenteras kort storleken på företagarens och företagets obligatoriska och frivilliga kostnader, då företaget betalar lön åt sina ägare och arbetstagare. En firmaföretagare kan inte betala lön ta naturaförmåner åt sig själv, men inom de övriga företagsformerna kan man.

8 8 Tabell: Kostnader föranledda av löneutbetalningar år 2015 FöPL-företagare Delägare Arbetstagare 1. Sjukförsäkringsavgift 2,08 % av lönen, betalning 12. dagen i månaden för de löner som har utbetalts under föregånende månad 2. Arbetslöshets försäkring Löner under Löner under arbetsgivarens andel 0,8 % 0,8 % 0,8 % personens egen andel - 0,24 % 0,65 % 3. Pensionsförsäkring FöPL ArPL ArPL Arbetsinkomstens undre gräns Pensionspremiens belopp, sammanlagt Personens andel av pensionskostnaden Pensionspremiens betalare Pensionspremiens belopp 4. Olycks- och yrkessjukdomsförsäkring ,55 57,10 /mån 57,10 /månn 23,7 % under 53 år 25,2 % över 53 år (-22 % 4 första åren) Företagaren själv eller företaget Enligt arbetsinkomsten, inte enligt lönen Inte obligatorisk men man rekommenderar att den tas, ca 1,7 % av arbetsinkomsten 24 % företagets och arbetstagarens andel 5,7 % under 53 år, 7,2 % över 53 år Företaget/arbetsgivaren Enligt lönen obligatorisk arbetsgivaren tar 0,4 8 % av lönen 24 % företagets och arbtstagarens andel 5,7 % under 53 år, 7,2 % över 53 år Företaget/arbetsgivaren Enligt lönen obligatorisk arbetsgivaren tar 0,4 8 % av lönen 5. Livförsäkring frivillig, privat obligatorisk grupplivförsäkring 0,08 % obligatorisk, grupplivförsäkring 0,08 % Betalare företaget företaget företaget Sammanlagt för företaget 27,5 29 % 20,15 29,25 % 20,15 29,25 % Ett exempel på löneutbetalningskostnader LÖNEN % Person 8 h/dag, timlön Person 7,5 h/ dag, timlön Person månadslön Arbetstimmar 8 h/dag 7,5 h/dag 8 h/dag Grundlön Timlön av arbetstiden 10,00 Övriga lönekostnader beroende på grundlön/månadslön Timlön av arbetstiden 10,00 Månadslön 2000 Semesterlön 9,8 0,98 0, Semesterpenning 4,9 0,49 0, Söckenhelgsersättningar Pekkas - ledigheter Sjukdoms-och skolningstider Löner sammanlagt 2,86 0,29 0,29 5,1 0,51 4,0 0,40 0, ,67 /h 12,16 /h Årslön Obs. I medeltal i företagen

9 9 BIKOSTNADER % Person 8 h/dag Person 7,5 h/ dag Person månadslön ArPL -avgift 18,0 2,28 2, ,80 Socialskyddsavgift 2,08 0,26 0,25 539,96 Arbetslöshetsförsäkring 0,8 0,10 0,09 207,68 Olycksfallsförsäkring 1,2 0,15 0,15 311,52 Obs. Inom olycksfallskänsliga områden (byggande, livsmedel) kan det vara t.o.m. till 8 % Grupplivförsäkring 0,07 0,01 0,01 18,72 Frivilliga bikostnaderna 2 0,25 0,24 519,20 I medeltal i företagen Bikostnaderna totalt 23,92 3,03 2, ,88 PERSONALKOST 15,70 /h 15,07 /h ,88 /v Koefficient på grundlönen 1,57 1,51 1,34* *Koefficient om semesterlön betalas 1, ARBETSGIVARENS SJUKFÖRSÄKRINGSAVGIFT (tidigare socialskyddsavgift) Sjukförsäkringsavgiften är lika stor för alla företag, dvs. 2,08 procent av den beskattningsbara inkomsten (löner och naturaförmåner). Summan betalas samtidigt som förskottsinnehållningen åt Skatteverket den 12 dagen i varje månad utgående från de löner som har utbetalts under föregående månad. Se närmare punkt LAGSTADGADE OCH OBLIGATORISKA FÖRSÄKRINGAR SOM ARBETSGIVAREN MÅSTE TECKNA Följande obligatoriska försäkringar betalas samtidigt som den faktura som inkrävs i januari. Grupplivförsäkring Grupplivförsäkring för sina arbetstagare är de arbetsgivare skyldiga att teckna i branscher i vilkas allmänt bindande arbetskollektivavtal finns ett stadgande därom. Försäkringsavgiften är lika stor i alla försäkringsbolag, eftersom det är fråga om en obligatorisk försäkring (ca 0,07 % av lönerna). Olycksfallsförsäkring Olycksfallsförsäkringen skyddar arbetstagarna vid händelse av arbetsolyckor och yrkesskador. Storleken på försäkringen varierar enligt bransch, beroende på hur olycksbenägen den är, från 0,4 procent ända upp till 8 procent. I byggnadsbranschen inträffar mest olyckor. Försäkringspremiens storlek varierar försäkringsbolagen emellan. En genomsnittlig olycksfallsförsäkring utgör ca 1,2 % av lönen. Arbetslöshetsförsäkring Varje arbetsgivare som enligt lagen om olycksfallsförsäkring bör försäkra sina arbetstagare är skyldig att betala arbetslöshetsförsäkringspremie. Arbetslöshetsförsäkringspremierna består av två delar, vilka arbetsgivaren redovisar för sitt försäkringsbolag. År 2015 Arbetsgivarens arbetslöshetsförsäkringspremie uppgår till 0,8 procent av lönen ända upp till en lönesumma om euro och för den del som överstigr denna 3,15 procent av lönen. Av löntagarens arbetlöshetsförsäkringspremie, vars storlek är 0,65 procent av lönen. 5.3 OBLIGATORISKA OCH LAGSTADGADE PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER ArPL-premien, dvs. Arbetspensionspremien betalas för åriga arbetstagare. Även pensionerade arbetstagare måste försäkras om de arbetar även efter att de har pensionerats. Avtalsarbetsgivarna (utbetalda löner över 8 100

10 10 euro/6 mån) får en faktura på ArPL betalning, men en tillfällig arbetsgivare redovisar ArPL betalningarna per månad (även annat avtal) åt pensionsförsäkringsbolaget. År 2015 Arbetsgivaren betalar ArPL premier 24 % av lönen, av vilken en under 53 årig arbetstagares andel uppgår till 5,70 procent och en över årigs andel till 7,20 procent. En tillfällig arbetsgivares (inte fast anställda, lönerna under /6 månader) ArPL- premie är 24,7 % av lönesumman. 5.4 UTBETALNING AV LÖNER I PRAKTIKEN I praktiken kan löneutbetalningen skötas så, att man anskaffar ett löneutbetalningsprogram till den egna datorn, genom att använda sig av en bokföringsbyrå eller nätsidorna I den kostnadsfria tjänsten www. palkka.fi kan man tryggt sköta småföretagets löneutbetalning. Samtidigt sköts alla officiella redovisningar och arkiveringen av löneuppgifterna ända upp till 11 år. 6. MERVÄRDESSKATT Mervärdesskatten är en allmän konsumtionsskatt som omfattar konsumtionen av nästan alla varor och tjänster. Mervärdesskatten är en indirekt skatt som är avsedd att betalas av den slutliga konsumenten. Som skatteindrivare fungerar skatteskyldiga bolag som inkluderar skatten i sina försäljningspriser och redovisar skatten till staten. Försäljningen av varor och tjänster är i regel mervärdesskatteskyldig. Några i lagstiftningen separat omnämnda funktioner, bl.a. försäljningen av fastigheter och aktielokaler, hälso- och sjukvårdstjänster och socialvårdstjänster, har lämnats utanför beskattningen. Om företaget säljer endast varor eller tjänster som faller utanför beskattningen, är det inte mervärdesskatteskyldigt. Om företagets omsättning (skattefri försäljning) är mindre än 8500 euro under räkenskapsperioden, behöver det inte anmäla sig som mervärdesskatteskyldigt. Om euros gräns ändå överskrids, är företagaren tvungen att betala mervärdesskatten i efterhand från början av räkenskapsperioden med de konsekvenser som fördröjningen medför. Om omsättningen stannar under euro, är det möjligt att ansöka om lindring (se punkt 6.3). Man kan ansöka om att vara mervärdesskatteskyldig fastän omsättningen är under euro under räkenskapsperioden. Mervärdesskattesatser: allmän 24 % inkvartering, motion, persontransport, böcker, beställda tidningar 10 % livsmedel 14 % djurfoder 14 % restaurangmat 14 % Mera uppgifter om mervärdesskatten Exempel T.ex. Teaterbiljetten kostar 10 euro. Hur stor del utgör mervärdesskattens andel av priset, när skattesatsen är 10 %? Biljett 10, varvid det skattefria priset är 10 euro/1,10 = 9,09 euro. Andelen skatt i tjänsten är 10 euro - 9,09 euroa = 4,68 euro. T.ex. En Cateringservice vill ha 32 euro/bröllopsgäst skattefritt för mat och kaffeservering. Vad är faktureringspriset? Produktens skattefria pris 32 euro x 1,14 = 36,48 euro inklusive mervärdesskatt 14 %. T.ex. Tillägg av 24 % mervärdesskatt till produktens pris. Produktens skattefria pris är: x 1,24 = euro

11 OMVÄND MERVÄRDESSKATTESKYLDIGHET I byggbranschen vanliga långa underleverantörkedjorna har orsakat svårigheter att samla in alla de mervärdeskatterna, som borde betalas. Därför har i byggbranschen tagit i bruk omvänd mervärdeskatteskyldighet. Omvänd skattskyldighet betyder att köparen är skattskyldig för försäljning av en vara eller en tjänst. Omvänd skattskyldighet tillämpas på byggtjänster som säljs i Finland (eller på uthyrning av arbetskraft för byggtjänster), om köparen är en sådan näringsidkare, som i samband med sin verksamhet på annat sätt än tillfälligt säljer byggtjänster. 6.2 AVDRAG AV MERVÄRDESSKATT Om du är en mervärdesskatteskyldig företagare kan du avdra den mervärdesskatt som ingår i den vara eller tjänst som du har köpt av en annan mervärdesskatteskyldig vid redovisningen till staten, om du har anskaffat varan eller tjänsten som omsättningstillgång eller anläggningstillgång eller att i övrigt användas inom skattepliktig affärsverksamhet. Avdragsrätten förutsätter att det finns en faktura från köpet, av vilken den skatt som har ingått i det framgår. Skatten kan inte avdras från varor och tjänster som har anskaffats för företagets ägares eller personalens privata användning eller vilka hör till den grupp där avdragsrätten är begränsad. Man har separat begränsat avdragsrätten för t.ex. representationsutgifter och vissa fordon. 6.3 BETALNING AV MERVÄRDESSKATT Du kan göra mervärdesskatteberäkningen per månad med programmet i Företagartolkens del Företagets planketter FT15.20 Mervärdesskatteräknare. Om bokföringsbyrån sköter bokföringen månatligen får du uppgifterna om mervärdesskatten och redovisningen därifrån och du kan uppgöra en fullmakt med vilken de kan göra anmälan i ditt ställe. 6.4 LINDRING I MERVÄRDESSKATTEBELOPPET Den övre gränsen för en omsättning som berättigar till lindring är euro under redovisningsperioden. Lindringen gäller för alla företagsformer. Kommuner och sådana utländska skattepliktiga, som inte har fast stationeringsort i Finland, är inte berättigade till lindringen. Lindringen baserar sig på omsättningen under redovisningsperioden. För de skattskyldiga som inte är bokföringsskyldiga eller vilkas skatteperiod är kalenderåret, anses redovisningsperioden i mervärdesbeskattningen vara ett kalenderår. Om företagets bokföringsperiod eller delar av den, som lindringen gäller, är längre eller kortare än 12 månader, omräknas bokföringsperiodens omsättning till att motsvara omsättningen under 12 månader. Omräkningen sker genom att multiplicera omsättningen med talet 12 och genom att dividera den med bokföringsperioden eller månadernas antal i en delad bokföringsperiod. Som månader räknas fulla kalendermånader. De skattskyldiga vars omsättning under bokföringsperioden uppgår till högst euro, erhåller som lindring den skatt som man har redovisat för hela bokföringsperioden eller delar av den. För de skattskyldiga vilkas omsättning under bokföringsperioden överstiger euro utan skatt, bestäms lindringen enligt följande Lindring = skatt - omsättning x skatt Exempel Bokföringsperiodens (kalenderåret 2008 = 12 mån) omsättning (skattefria försäljningspriser) är euro. Företaget har under bokföringsperioden betalat staten mervärdesskatt om euro. Lindringens belopp uträknas enligt följande: Lindring = 1500 ( )/14000 * 1500 = euro Den skatteskyldiga begär, att Skatteverket returnerar lindringen om euro efter redovisningsperioden utgång.

12 12 Exempel Kiosken vid rastplatsen på riksväg är öppen under tiden Under den tiden säljer kiosken produkter för ett värde om euro. Årsomsättningar uppgår till 7 200/2,5 * 12 = euro. Företaget är mervärdesskatteskyldigt, eftersom omsättningen överstiger euro/år. 7. REDOVISNINGEN AV ARBETSGIVARPRESTATIONERNA OCH MERVÄRDESSKATTEN OCH INBETALNINGEN ÅT SKATTEMYNDIGHETEN Arbetsgivarprestationerna (av lönerna uppburna skatter och sjukförsäkringsavgifter) och mervärdesskatten inbetalas till skattemyndigheten på samma gång. Även för arbetsgivarprestationerna och mervärdesskatten meddelas med samma blankett. Om bokföringsbyrån sköter om meddelande, kom ihåg att avtala vem som betalar förseningsböter. Katso! - tjänst Anmälningen av arbetsgivarprestationerna och mervärdesskatten överflyttas till nätet samtidigt som man tar i bruk Skattekontot. Via Katso-nätsidorna levereras data tillförlitligt och friktionsfritt till skattemyndigheten då användaren först har registrerat sig i systemet via sina egna bankkoder. Företaget kan även ge en fullmakt åt t.ex. en bokföringsbyrå varvid man via den kan upprätthålla uppgifter om skattekontot. Vad är ett Skattekonto? Skattekontot är ett konto som påminner om ett bankkonto, till vilket kunden betalar sina arbetsgivaravgifter och sina mervärdesskatter. Om man erhåller återbetalning av mervärdesskatten krediteras de direkt av andelen arbetsgivarprestationer. Exempel Av februari månads löner betalas arbetsgivarprestationer euro Av januari månads mervärdesskatt erhålls återbäring euro (den mervärdesskatt som ska betalas av försäljningen är mindre än skatten av försäljningen) Till skattemyndigheten betalas den 12 mars euro Processen för anmälning och betalning: 1. Arbetsgivarprestationerna och mervärdesskatten meddelas samtidgt via nätet. Pappersblanketter skickas inte längre till skattskyldiga men man får dem från skatteverket 2. Anmälan till skattemyndigheten senast den 12:e dagen i varje månad Utbetalda löner från föregående månad och uppgifterna för mervärdesskatten från månaden före det 3. Anmälningssätt På nätet i Katso-tjänsten på förfallodagen Eller ett brev per post senast den 5:e dagen så att det hinner fram senast den 7:e dagen Hårda förseningsavgifter då anmälan försenas, om anmälan inte är framme den 12:e dagen 4. Arbetsgivarprestationer och betalning av mervärdesskatt till skattemyndigheten För stora inbetalningar eller återbetalningar av mervärdesskatt inkommer direkt på företagets konto i banken, såvida man inte har meddelat skattemyndigheten om en återbetalningsgräns (t.ex. som återbetalningsgräns meddelats 500, dvs. en återbetalning som är större än det inbetalas på företagets bankkonto) OBS. De mervärdesskatteskyldiga eller arbetsgivare som regelbundet betalar löner, vilkas omsättning under kalenderåret uppgår till högst euro och vilka inte har anmälnings- eller betalningsbrister i beskattningen är berättigade till förlängda perioder. Även en arbetsgivare som sporadiskt utbetalar löner kan anmäla och betala arbetsgivarprestationerna per kvartal, om omsättningen uppgår till högst euro och arbetsgivaren i fråga om mervärdesskatten är i förlängt förfarande. För regelbunden betalare är dock bättre att välja månatlig betalning, att man inte missar betalningsdag.

FT10. kosek.fi ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10. kosek.fi ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 kosek.fi 2(19) ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2015 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING

TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING TILL DIG SOM ANSÖKER OM DAGPENNING MEDLEMSKAP Se till att du inte har några obetalda medlemsavgifter. Om du har betalat din medlemsavgift själv ber vi dig bifoga en kopia av det senaste betalningsverifikatet.

Läs mer

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag)

4. avtal har ingåtts bolagsmännen emellan för upplösning av företaget (gäller inte aktiebolag) INSTRUKTIONER FÖR ANSÖKAN OM INKOMSTDAGPENNING Företagarinfo 2015 1. Kontakta arbets- och näringsbyrån (arbetskraftsbyrån) Avslutar du din företagsverksamhet ska du anmäla dig som arbetslös arbetssökande

Läs mer

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa www.syt.fi 2015 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap

Läs mer

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008

ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSRAHASTO 1 (24) 28.12.2007 ANVISNINGAR OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGSPREMIER ÅR 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT...3 1.1. Förändringar i premiestrukturen från år 2009...3 2. BETALNINGSSKYLDIGA...4

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå

Småföretagets skatteärenden. Startia för Företagare -seminarium 5.11.2012 Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Småföretagets skatteärenden Startia för Företagare -seminarium Pirjo Mäkynen Skattesakkunnig Skatteförvaltningen, Österbottens skattebyrå Skatteförvaltningen i Vasa Handledning och rådgivning, servicenummer

Läs mer

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare

LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare LFÖPL-försäkrade - vem är kunder i företagshälsovården för lantbruksföretagare? Utbildning för företagshälsovårdare 9.5.2012 2 Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA (Mela) Har hand om den lagstadgade

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015

ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 ANSÖKAN OM SKATTEKORT OCH FÖRSKOTTSSKATT 2015 Med denna blankett ansöker personkunder, rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och sammanslutningsdelägare om skattekort och/eller förskottsskatt.

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd RIKSDAGENS SVAR 110/2004 rd Regeringens proposition med förslag till revidering av stadgandena gällande inkomstbeskattningen av frivilliga pensionsförsäkringar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagares

Läs mer

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp

Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Anvisningar för beräkning av rehabiliteringspenningens belopp Närmare information om grunderna för rehabiliteringspenningen får du via länken Rehabilitering och på FPAbyråerna. Rehabiliteringspenningbeloppet

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) FöPL-Villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för företagare (FöPL) Godkända av social-

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 18.11.2008 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 18.11.2008 Den anställdes språk Uppgift om språket har lagts till den anställdes och arbetsersättningsmottagarens uppgifter. Löneuträkningen och ersättningsmottagarens

Läs mer

Lag. om ändring av inkomstskattelagen

Lag. om ändring av inkomstskattelagen Lag om ändring av inkomstskattelagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i inkomstskattelagen (1535/1992) 54 d 2 mom., 80 9 punkten, 92 26 punkten, 95 1 mom. 1 punkten, 96 a 1 mom., 100 2 och 3 mom.,

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide

Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide Beskattning av försäkringar som tecknats av företag och företagare Skatteguide Skatteguide 2 (11) INFORMATION OM BESKATTNINGEN AV FÖRSÄKRINGAR 1 RISKLIVFÖRSÄKRINGAR Denna guide behandlar huvudreglerna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa

20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa 20. (33.17 och 34.06, delvis) Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa,

Läs mer

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall

40. Pensioner. Genomsnittlig totalpension (egenpension) euro/mån utfall Statsbudgeten 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av

Läs mer

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare

Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare OFLA-VILLKOR fritid 1 (5) Försäkringsvillkor för fritidsolycksfallsförsäkring enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare Allmänna bestämmelser 1 Försäkringstagare är en i

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008 Olycksfallsförsäkring för företagare Förmånligt skydd för företagare i händelse av olycksfall Företagare är beroende av de ersättningar som

Läs mer

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Försäkringsvillkor för OFLAfritidsolycksfallsförsäkring Betryggande välfärd LPA Dessa försäkringsvillkor gäller olycksfallsförsäkring för fritiden enligt 21 5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring för

Läs mer

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING

FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING Guiden har sammanställts inom utvecklingsprojektet Företagsam i Förening 2014 FÖRENINGSBESKATTNING MOMSREGISTRERING INNEHÅLL 1 BESKATTNING AV ALLMÄNNYTTIGA SAMFUND... 3 2 MERVÄRDESSKATT OCH MOMSREGISTRERING...

Läs mer

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu.

ANVISNINGAR. Publicering av uppgifter Rapporten blir synlig ungefär genast då fullmakten är behandlad av Suomen Tilaajavastuu. ANVISNINGAR För att gå med i programmet Luotettava Kumppani bör fullmaktsavtalet fyllas i, undertecknas och skickas in. På basen av avtalet inhämtar tjänsten Tilaajavastuu.fi alla uppgifter som lagen om

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL)

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) 1 Allmänna bestämmelser 1 Dessa försäkringsvillkor tillämpas på avtalsförhållandet mellan arbetsgivaren (försäkringstagaren)

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

PERIODSKATTEDEKLARATION

PERIODSKATTEDEKLARATION Deklarationsanvisningar för PERIODSKATTEDEKLARATION skatteåret 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar: skatt.fi/blanketter/periodskattedeklaration INNEHÅLL PERIODSKATTEDEKLARATION OCH SKATTEKONTO 3 INLÄMNANDE

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG

ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG Handelsregistret ETABLERINGSPAKET FÖR KOMMANDITBOLAG I det etableringspaket för kommanditbolag som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har utarbetat finns alla handlingar som behövs för att bilda och registrera

Läs mer

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän

Lönegaranti. Lönegaranti. www.mol.fi. för arbetstagare och sjömän Lönegaranti www.mol.fi Lönegaranti för arbetstagare och sjömän Om en arbetsgivare försätts i konkurs eller annars blir insolvent, tryggar lönegaranti betalningen av sådana fordringar som grundar sig på

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 10 april 2013 Om Kyllenius Kyllenius hjälper företag att få en Effektiv ekonomi Vi hjälper våra kunder med löpande bokföring, deklarationer, löner och

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1

Företagsbeskattningen. i ett nötskal. Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag. Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Företagsbeskattningen i ett nötskal Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Företagsbeskattningen i ett nötskal Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Löneväxling till pension. Gäller från

Löneväxling till pension. Gäller från Löneväxling till pension Gäller från 2017-09-01 Löneväxling till pension Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar som kan påverkas...

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014

Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 Hereditas från livränteanstalt till aktiebolag 5.9.2014 1 Framgångsrikt placerande i mer än 109 år Livränteanstalten Hereditas grundades 4.6.1905 baserat på näringstillstånd beviljat av Kejserliga Senaten.

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare

Arbetslöshetsförsäkringspremier. anvisning till arbetsgivare Arbetslöshetsförsäkringspremier anvisning till arbetsgivare INNEHÅLL Allmänt om arbetslöshetsförsäkringspremier. 1 Uppbörd av arbetslöshetsförsäkringspremier. 2 Förskott på arbetslöshetsförsäkringspremie.

Läs mer

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan

Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Ifyllningsanvisningar för ArPL-årsanmälan Anvisningar för årsanmälan för löner utbetalda år 2014 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia behöver årligen anställnings- och löneuppgifter från arbetsgivaren

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2015 och uppskattningar för 2016 2017 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8

Arbetslöshetsgrad (%) 8,7 9,4 9,0 8,8 20. Utkomstskydd för arbetslösa F ö r k l a r i n g : Utkomsten för arbetslösa tryggas genom arbetslöshetsdagpenningen, som betalas enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa, och arbetsmarknadsstödet.

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

Information från Skatteverket

Information från Skatteverket Information från Skatteverket Informationsträffar och besök Nyföretagarträffar och andra informationsträffar. Företagsbesök Nyföretagarinformationer Starta företag - Riktar sig till personer som funderar

Läs mer

Vad är ett hushållsavdrag?

Vad är ett hushållsavdrag? Hushållsavdrag Vad är ett hushållsavdrag? Avdrag från skatt minskar det skattebelopp som ska betalas. är personligt med undantag av avdrag för maka/make Du får avdra kostnader för arbete som utförts i

Läs mer

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007

ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 6.11.2007 ÄNDRINGAR I PALKKA.FI 6.11.2007 Det är möjligt att få tilläggsinformation på löneuträkningen Du kan spara 160 tecken fritt formulerad text på löneuträkningen. 6.11.2007 1 (3) Du kan spara överlappande

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01

Löneväxling vid Karolinska Institutet. Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till pension?... 1 3 Ersättningar

Läs mer

Vad innebär företagande?

Vad innebär företagande? Vad innebär företagande? Företagsamhet är ett sätt att tänka och agera En företagare får sin utkomst genom företagandet Inom många yrken är det vanligt att man är företagare Typisk för en företagare är

Läs mer

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten

Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten Dessa avtalsvillkor tillämpas när Företaget ansluter sig till Pålitlig Partnertjänsten genom att lämna in en fullmakt till Suomen Tilaajavastuu Oy (senare ST).

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen

Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) ArPL-villkor Försäkringsvillkor för försäkringsavtal enligt lagen om pension för arbetstagare (ArPL) (Godkända av

Läs mer

ArPL-försäkringen i ett nötska

ArPL-försäkringen i ett nötska ArPL-försäkringen 2013 Försäkra enkelt hos Etera ch t för snabb o Eteras recep ervice tspensionss flexibel arbe nsionsste arbetspe De aktuella avgifterna tjänster elektroniska Behändiga din tjänst experter

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen

Beslut. Lag. om ändring av 10 i inkomstskattelagen RIKSDAGENS SVAR 179/2006 rd Regeringens proposition med förslag till bestämmelser om beskattning för hyrda arbetstagare från utlandet och beskattning av ersättning för arbete som betalas till begränsat

Läs mer

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014):

Landsbygdsverket föreskriver med stöd av 45, 46 och 47 i lagen av den 17 januari 2014 om stödjande av landsbygdens utveckling (28/2014): 1(5) FÖRESKRIFT Nr 53/15 Dnr 1189/54/2015 Giltighetstid 2.7.2015-31.12.2023 LANDSBYGDSVERKETS FÖRESKRIFT OM ANSÖKAN OM UTBETALNING AV STÖD FÖR UTVECKLINGSPROJEKT, FÖRETAGSSTÖD FÖR LANDSBYGDEN OCH VERKSAMHETSPENNING

Läs mer

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret

Till stiftelseregistret. Till stiftelseregistret Myndighetens anteckningar / Y4 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB

ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM MELLAN KARLEBY STAD OCH KARLEBY HAMN AB 31.12.2014 1(7) ÖVERLÅTELSEHANDLING AV APPORTEGENDOM Den här överlåtelsehandlingen för apportegendom (nedan "Överlåtelsehandling")

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 407 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Guide. Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering

Guide. Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering Guide Anvisningar för personer som erbjuder heminkvartering 1 Försäkra dig om gästernas identitet Inledning Olika heminkvarteringar har blivit populärare under de senaste åren tack vare det ökade antalet

Läs mer

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro)

40. Pensioner. Utbetalade pensioner åren (mn euro) 40. Pensioner F ö r k l a r i n g : Utgifterna under kapitlet föranleds av statens andelar när det gäller finansiering av pensionssystemen samt statens andel när det gäller finansiering av lantbruksföretagarnas

Läs mer

Löneväxling vid Karolinska Institutet

Löneväxling vid Karolinska Institutet Löneväxling vid Karolinska Institutet Gäller från 2014-11-01 Uppdaterad 2017-01-01 Löneväxling vid Karolinska Institutet Dnr 1-647/2014 INNEHÅLL 1 Vad innebär löneväxling?... 1 2 Vem kan löneväxla till

Läs mer

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING

ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING Produktfakta ALANDIA PLACERINGSFÖRSÄKRING 1.1.2015 Här får du en allmän beskrivning av vad försäkringen innehåller och hur den fungerar. En utförligare bild av försäkringen får du genom att bekanta dig

Läs mer

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna

Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna Starta företag Information på lättläst svenska från myndigheterna 2013:1 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det

Läs mer

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i

6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund. Att observera när deklarationen fylls i 6B Skattedeklaration för näringsverksamhet samfund Att observera när deklarationen fylls i Skattedeklaration 6B lämnas av Aktiebolag och andelslag Icke ömsesidiga fastighetsbolag Andelsbanker och sparbanker

Läs mer

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör

Om inte annat överenskommits, skall lönen betalas ut på den sista dagen i lönebetalningsmånaden. Lönebetalningsperioden då anställningen upphör A. LÖNEUTBETALNING A1 TIDPUNKTER FÖR LÖNEUTBETALNING Löneutbetalningstid Med lönebetalningsperiod avses den tid för vilken lön betalas. Lönebetalningsperioden får i regel vara högst en månad lång. Om arbetstagarens

Läs mer

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE

ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE ARPL FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FÖRSÄKRINGSAVTAL ENLIGT LAGEN OM PENSION FÖR ARBETSTAGARE INNEHÅLL Allmänna bestämmelser...02 Personer som omfattas av försäkringen...02 Försäkringens giltighet...02 Försäkringen

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018

Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 BUDGETERINGSANVISNING 1 (7) Budgeteringsanvisning för KomPL-avgifterna 2016 och uppskattningar för 2017 2018 Allmän bakgrund till uppskattningen I denna anvisning behandlas alla ärenden som gäller samtliga

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna

Starta företag Information från myndigheterna Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2013:2 Fundera Starta Driva Utveckla Avveckla Starta företag Lättläst 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får

Läs mer

l. Nuläge och föreslagna ändringar

l. Nuläge och föreslagna ändringar 1993 rd - RP 87 Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om arbetslöshetskassor

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag Pensionssparavdrag 373 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för - premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för. - inbetalningar på pensionsspararens

Läs mer

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa

Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Arbetsgivarens självriskpremie inom utkomstskyddet för arbetslösa Innehåll Allmänt om självriskpremien... 4 1 Betalningsskyldighet... 4 1.1 Lönesumma...4 1.2 Självriskpremieprocent...4 1.3 Självriskpremie

Läs mer

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER

ANVISNING 24.3.2015 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN OM APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER 1 (6) ANVISNING 24.3.2015 ANVISNING AV SÄKERHETS- OCH UTVECKLINGSCENTRET FÖR LÄKEMEDELSOMRÅDET OM ANMÄLAN AV APOTEKETS INKOMSTER OCH UTGIFTER FÖR FASTSTÄLLANDE AV APOTEKSAVGIFTEN 1 INLÄMNING AV ANMÄLAN

Läs mer

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

RP 214/2016 rd. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 a i sjukförsäkringslagen, 62 i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, 6 kap. 4 i lagen om utkomstskydd

Läs mer

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa

Medlemsguide. Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Medlemsguide Försäkringsmannaförbundet FMF rf Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa Denna guide innehåller allmän information för medlemmarna i Försäkringsmannaförbundet och Försäkringstjänstemännens

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2

Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 Anvisningar för deklaration 2 JORDBRUKS- IDKARE skatteår 2014 Detaljerade deklarationsanvisningar finns på adressen skatt.fi/blanketter/2 INNEHÅLL AKTUELLT 3 ATT DEKLARERA 3 BETALNING OCH ÅTERBÄRING AV

Läs mer

21 Pensionssparavdrag

21 Pensionssparavdrag 391 21 Pensionssparavdrag 21.1 Villkor för avdragsrätt Avdrag får göras (2 ) för premier för pensionsförsäkring som den skattskyldige äger och för inbetalningar på pensionsspararens eget p-sparkonto Pensionssparavdrag

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010.

Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Aktuellt Arbetsgivar- och egenavgifterna är oförändrade 2011 jämfört med 2010. Arbetsgivaravgifterna 2011 Arbetsgivaravgifter betalas med 31,42 % på summan av kontant lön, skattepliktigförmåner och skattepliktig

Läs mer

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet.

6. Uppgör notuppgift för premieinkomst enligt försäkringsinspektionens modell för notuppgifter som delats ut i materialet. SGF- EXAMEN TENTAMEN I BOKFÖRING B-DEL BOKFÖRINGSUPPGIFT 22.5.2008 1. Uppgör en kontoplan med bifogade schema för kontoplan. Konton och kontonamn skall namnges och deras gruppering skall motsvara vad som

Läs mer

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar

01.01.2010. FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 01.01.2010 FÖRETAGS- FÖRSÄKRINGar 2 Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Det är utgångspunkten för oss på Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag

Läs mer

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016

Fennia-Livskydd. skyddar dig, dina närstående och ditt företag. Gäller från 1.4.2016 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Gäller från 1.4.2016 1 Fennia-Livskydd skyddar dig, dina närstående och ditt företag Innehåll Kort om Fennia-Livskydd 3 Innehållet i Fennia-Livskydd

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

AVTAL OM ENKELT BOLAG

AVTAL OM ENKELT BOLAG AVTAL OM ENKELT BOLAG Mellan registrerande bolagsmän har denna dag överrenskommits om att i enkelt bolag bedriva tränings- och tävlingsverksamhet med travhäst. Verksamheten bedrivs som enkelt bolag under

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR

16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 108 1 (5) 16.1.2015 UTLÅTANDE OM ÄNDRING AV BOKFÖRINGSANVISNINGARNA OM PATIENTFÖRSÄK- RINGSANSVAR 1 Begäran om utlåtande Sjukvårdsdistrikten A och B (nedan sökandena)

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer