Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd. -kassa. www.syt.fi 2015. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland"

Transkript

1 Företagare har också rätt till arbetslöshetsskydd -kassa Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

2 Varför borde jag bli medlem i SYT-kassan? Företagares arbete innebär alltid risker. Medlemskap i en företagarorganisation ger många förmåner, men arbetslöshetsförsäkring får du bara om du blir medlem i SYT-kassan. Företagsverksamhet innebär alltid risker och också företagare behöver arbetslöshetsskydd. Arbetslöshetsförsäkring via en arbetslöshetskassa är förmånlig och enkel riskhantering. Medlemskap i en företagarorganisation garanterar inte inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd. Som företagare måste man bli medlem i en arbetslöshetskassa för att kunna få inkomstrelaterad dagpenning. Medlemskap i SYT möjliggör inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning inklusive barnförhöjning. Som kassamedlem kan man få rätt till inkomstrelaterad dagpenning på basen av 15 månaders medlemskap och företagarverksamhet. Övergår man från löntagare till företagare har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd ifall man övergår från sin löntagakassa till SYT-kassan inom tre månader räknat från datum då man inledde sin företagsverksamhet. Blir man arbetslös kan man som medlem i SYT-kassan få inkomstrelaterad dagpenning i enlighet med den försäkringsnivå man har valt i högst 500 dagar. Har man bevisligen blivit arbetslös är man berättigad till befrielse från medlemsavgift. Deltar man i sysselsättningsfrämjande tjänster kan man få förhöjd dagpenning i högst 200 dagar. Under sådan tid betalas dessutom arbetslöshetsförmån plus skattefri kostnadsersättning som utgör 9 eller 18 euro per vardag. Minimimedlemsavgiften är 14,41 per månad. På basen av inkomstrelaterad dagpenning som en arbetslöshetskassa betalar tjänar man in 1,5 % i pension förutsatt att man är under 63 år. Däremot intjänar man inte pension på basen av grunddagpenning och arbetslöshetsstöd som betalas av Fpa. Medlemsavgiften är avdragsgill i den personliga beskattningen. 2

3 Riskerar du driva din affärsverksamhet utan skydd? Arbetslöshetsskydd från SYT-kassan Arbetslöshet kan kännas fjärran och delvis omöjlig i flertalet företagares livsfilosofi. Men det lönar sig ändå att vara beredd. Arbetslöshetsskydd är inte löntagarnas ensamrätt. I Finland kan man också som företagare bli medlem i en arbetslöshetskassa som betalar inkomstrelaterad arbetslöshetspenning till sina arbetslösa medlemmar. Personer som med avseende på arbetslöshetsskydd betraktas som företagare kan få arbetslöshetsskydd från en löntagarkassa endast under en s.k. efterskyddsperiod, d.v.s. ifall företagsverksamheten slutar inom mycket kort tid efter det den inleddes. Eftersom företagarna inte kan förutse framtiden är medlemskap i SYT-kassan ett lätt och förmånligt sätt att sköta sin personliga riskhantering. På löntagarsidan är det naturligt och vardagligt att vara medlem i ett förbund eller en arbetslöshetskassa, och det är ingen dess märkvärdigare sak på förtagarsidan heller. Är man som företagare inte medlem i en arbetslöshetskassa och blir arbetslös, kan man få grunddagpenning eller arbetsmarknadsstöd från Fpa. År 2015 är grunddagpenningen 32,80, dvs. ca 705 per månad. I motsats till inkomstrelaterad dagpenning som betalas av en arbetslöshetskassa intjänas ingen pension på basen av Fpa:s arbetslöshetsförmåner. För att ifall man blir arbetslös kunna få inkomstrelaterad dagpenning måste man bli medlem i en företagarkassa. Riskerar du driva din affärsverksamhet utan skydd? Arbetslöshetsskydd till företagare sedan 1995 Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland (SYT-kassan) inledde sin verksamhet för 20 år sedan år 1995, när lagstiftningen gjorde det möjligt att grunda en arbetslöshetskassa för företagare. Kassamedlemmarna förvaltar SYT-kassan. Kassastämman som är öppen för alla medlemmar är det högsta beslutande organet i SYT. Kassans styrelse ansvarar för att kassans ärenden sköts i enlighet med gällande lagstiftning, kassans stadgar och kassastämmans beslut. SYT-kassan är avsedd för företagare, lantbruksföretagare, företagares makar, delägare i företaget samt yrkesutövare, oavsett bransch och företagsform. SYTkassan har f.n. över medlemmar. SYT-kassan är en ideellt oberoende företagarkassa vars verksamhet övervakas av Finansinspektionen. Som företagare lönar det sig att vara medlem i Finlands största företagarkassa, eftersom man kan förlora en del av företagets omsättning p.g.a. av orsaker som man inte själv kan påverka, t.ex. om konkurrenssituationen förändras. Olyckshändelse, sjukdom eller andra livsförändringar kan äventyra företagarens utkomst. Som företagare kan man också frivilligt ge upp sin företagsverksamhet. Företagares inkomstrelaterade arbetslöshetsskydd baserar sig på frivillig arbetslöshetsförsäkring. När man har lagt ned sin företagsverksamhet kan man i lugn och ro överväga vad man vill göra i fortsättningen. Med avseende på arbetslöshetskyddet är det viktigt att man har klart för sig om man betraktas som företagare eller löntagare. Begreppet företagare har en bred tolkning med avseende på arbetslöshetsskyddet. T.o.m. företagares familjemedlemmar som inte äger den minsta lilla del av företaget eller som själv inte innehar administrativ ställning inom företaget betraktas ofta ur arbetslösperspektiv som företagare. Betraktas man ur arbetslöshetsperspektiv som företagare kan man vara medlem i en löntagarkassa endast 18 månader räknat från datum då företagarverksamheten inleds. 3

4 Vem kan teckna arbetslöshetsförsäkring i SYT-kassan Kan vem som helst teckna arbetslöshetsförsäkring i SYT-kassan? Nej, inte riktigt vem som helst. Lagen om utkomstskydd för arbetslösa ställer några villkor: Man kan bli medlem om man är företagare, permanent bor i Finland och har tecknat lagstadgad pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) baserad på en arbetsinkomst som är minst euro per år. Med avseende på arbetslöshetskydd betraktas man som företagare om man är FöPL- eller LFöPL-försäkringsskyldig (stipendietagare uteslutna) Är man ArPL-försäkrad delägare i företaget eller företagarens familjemedlem betraktas man också som företagare om man allena äger minst 15 % eller familjen äger minst 30 % av bolaget där man arbetar i ledande ställning (vd, styrelsemedlem) allena äger eller familjen äger minst 50 % av bolaget där man arbetar utan att inneha ledande ställning (som arbetstagare) Som familjemedlemmar betraktas företagares maka/make (även sambo), barn och föräldrar som bor i samma hushåll som företagaren. Man anses inneha ledande ställning om man arbetar som verkställande direktör eller styrelsemedlem i företaget. I bolag med jämndelat ägandeskap anses bolagsmän vars ägandeandel överskrider 15 % inneha ledande ställning. Företagare eller löntagare? Ligger din eller din familjs ägandeandel under SYT-kassans gränser för medlemskap? Då lönar det sig att teckna arbetslöshetsförsäkring i en löntagarkassa. Mera information: Är din FöPL-, LFöPL- eller ArPLnivå inte tillräcklig? Höj först din pensionsnivå och bli sedan medlem i SYT-kassan. Från löntagare till företagare Som löntagare är man vanligen medlem i en arbetslöshetskassa för löntagare. Är man medlem i en löntagarkassa har man möjlighet till oavbrutet arbetslöshetsskydd om man övergår till en företagarkassa inom tre månader räknat från datum då man inleder sin företagverksamhet. Blir man företagare på heltid lönar det sig att bli medlem i SYT-kassan genast när ArPL-försäkrad delägare Ledande ställning (vd eller styrelseledamot) ägandeandel: 15 % allena 30 % tillsammans med familjen Pensionsförsäkring minst /v Arbetstagare ägandeandel: 50 % allena eller tillsammans med familjen man inleder sin företagsverksamhet. Då börjar man tjäna in sitt arbetsvillkor genast och man kan få inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd från SYT-kassan redan efter 15 månader, ifall man då blir arbetslös. När man efter att ha varit löntagare blir företagare har man vanligen rätt till s.k. efterskydd. Det här innebär att man har rätt att få dagpenning i enlighet med den löneinkomst man hade innan man blev företagare, ifall företagsverksamheten läggs ned inom efterskyddsperioden. Efterskyddsperioden börjar löpa fr.o.m. datum då företagsverksamheten inleds. För personer som blir företagare är efterskyddsperioden vanligen 18 månader, men fortgår högst till dess företagares arbetsvillkor som medlem i SYT-kassan har uppfyllts. Blir man som kassamedlem arbetslös under efterskyddsperioden begär SYT uppgifter om medlemskap från den tidigare arbetslöshetskassan och betalar dagpenning ifall personen i fråga är berättigad till dagpenning. Återgår företagaren till löntagararbete lönar det sig för honom eller henne att blir medlem i en löntagarkassa. FöPL- eller LFöPL-försäkrad företagare Obs! även företagaresmake/maka ägandeandel 0 %, om makan/maken äger minst 50 % av företaget där familjemedlemmen arbetar 4

5 Arbetslöshetsskydd utan avbrott Företagarna bestämmer själva sitt arbetslöshetskydd. Övergår du från en löntagarkassa till SYT-kassan inom tre månader räknat från datum då du blev företagare behåller du oftast ditt arbetslöshetsskydd utan avbrott. Du måste också bli medlem inom en månad räknat från datum då du gick ut ur din tidigare kassa. Som företagare lönar det sig inte för dig att fortsätta vara medlem i en löntagarkassa, eftersom du då inte kan tjäna in rätt till dagpenning för företagare. Dessutom utgår rätten till dagpenning som du har tjänat in som löntagare när företagsverksamheten har fortgått 18 över månader. Har du inte genast hunnit bli medlem, bli medlem nu, så blir avbrottet så kort som möjligt. Din rätt till löneinkomstrelaterad dagpenning fortgår högst 18 månader fr.o.m. det datum då du inledde din företagsverksamhet och din på din företagarinkomst baserade rätt till dagpenning börjar när du har arbetat som företagare och varit medlem i kassan minst 15 månader. Medlemskap för etablerade företagare Också personer som har varit verksamma som företagare under längre tid är välkomna att bli medlemmar i kassan. Medlemskapet börjar när anslutningsblanketten (elektronisk eller pappersblankett) har kommit fram till SYT-kassan. Som medlem i en företagarkassa har man rätt att få inkomstrelaterad dagpenning efter det man har varit försäkrad i minst 15 månader, förutsatt att man under sin tid som försäkrad har uppfyllt företagares arbetsvillkor. Företagares arbetsvillkor uppfylls när man in om de närmast förflutna 48 månaderna har arbetat som företagare minst 15 månader och företagsverksamheten har varit väsentlig till sin omfattning. Medlemskapstiden måste vara minst 15 månader. Hur blir jag medlem i SYT-kassan? Man kan blir medlem i SYT-kassan via internet på adressen www. syt.fi eller använda anslutningsblanketten som finns i föreliggande broschyr. Vill du att kassans sakkunniga personal kontaktar dig beträffande medlemskapet ska du skicka kontaktbegäran t.ex. per e- post till adressen Uppge ditt namn, företagets namn och telefonnummer. Du kan själv påverka din inkomstdagpenning Som medlem i SYT-kassan väljer du själv ditt arbetslöshetsskydd: miniminivån är euro per år, maximinivån motsvarar den arbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring. Det lönar sig genast att teckna försäkring som motsvarar din FöPL-, LFöPL- eller ArPL-arbetsinkomst. Höjer man sin arbetsinkomst över 20 procent vid ett senare tillfälle träder höjningen i full kraft först 15 månader efter datum då höjningen gjordes. Man kan inte teckna arbetslöshetsförsäkring som överskrider FöPL-, LFöPL- eller ArPL-nivån. Det lönar sig alltid att skriftligen meddela kassan om ändringar i arbetsinkomsten. Hur väljer jag försäkringsnivå i kassan? 1. FöPL- och LFöPL-försäkrade företagare Som företagare kan man inte försäkra sig i SYT-kassan på en högre nivå än vad som ligger till grund för FöPL- eller LFöPLförsäkringen. För FöPL- och LFöPL-försäkrade är den beräknade arbetsinkomsten som överenskommits med försäkringsbolaget avgörande. När man väljer försäkringsnivå i arbetslöshetskassan kan man räkna ihop sina FöPL- och LFöPL-inkomster samt ArPLlön man förtjänat i företagarställning. Man ska också observera att dividender och privatuttag eller i beskattningen fastställd arbetsinkomst inte påverkar arbetsinkomsten. 2. ArPL-försäkrade delägare eller familjemedlemmar ArPL-årslönen är maximinivån för vilken man som företagare kan försäkra sig i SYT-kassan. För ArPL-försäkrades del betyder det här de facto utbetalade löner som är underställda pensionsförsäkringen. Har du dessutom FöPL- eller LFöPL-arbetsinkomster kan du räkna ihop inkomsterna när du väljer försäkringsnivå. 5

6 Vad kostar det att teckna arbetslöshetsförsäkring? Personer som får arbetslöshetdagpenning och försörjer barn under 18 år får dagpenning plus barnförhöjning. Barnförhöjningen utgör 5,29 för ett barn, sammanlagt 7,77 för två barn och sammanlagt 10,02 för tre eller flera barn. Enligt lag får dagpenningen inklusive barnförhöjning inte överskrida 90 % av den lön som ligger till grund för dagpenningen. Dagpenning som betalas av kassan är beskattningsbar inkomst. I tabellen nedan finns exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning. Är din FöPL-arbetsinkomst t.ex euro per år kan du välja försäkringsnivå i SYT mellan och euro. När villkoren för betalning av dagpenning har uppfyllts, betalar SYT-kassan efter en självrisktid på 5 dagar inkomstdagpenning för 5 dagar per vecka i högst 500 dagar. SYT-kassans medlemsavgift är ca 1,4-2,6 % av den nivå som företagaren har tecknat arbetslöshetsförsäkring för. Medlemsavgiften är 2,65 % av den arbetsinkomst som ligger till grund för försäkringen för den del som överskrider euro. Du kan välja en försäkringsnivå som högst motsvarar den årsarbetsinkomst som ligger till grund för din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL). Du kan alltså välja vilket som helst belopp i euro som överskrider euro. Det lönar sig att genast teckna arbetslöshetsförsäkring på en nivå som motsvarar FöPL-, LFöPL- eller ArPL-inkomsten. En vid senare tidpunkt gjord höjning som överskrider 20 procent träder i full kraft först 15 månader efter höjningen. Företagardagpenningen som SYT-kassan betalar omfattar grunddel, förtjänstdel samt eventuell barnförhöjning. År 2015 är grunddelen 32,80 euro. Förtjänstdelen är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider månadsinkomsten euro är förtjänstdelen för den överskridande delen 20 %. Exempel på arbetsinkomst, medlemsavgift och dagpenning Är man inte medlem i en arbetslöshetskassa och blir arbetslös, kan man få grunddagpenning från Fpa: 32,80 per vardag, d.v.s. ca 705 per månad. I motsats till inkomstrelaterad dagpenning som betalas av en arbetslöshetskassa intjänar man ingen pension på basen av Fpa:s arbetslöshetsförmåner. På webbsidan finns en räknare som du kan använda för att räkna ut beloppet för din dagpenning och medlemsavgift utgående från din egen arbetsinkomst. Den inkomstrelaterade dagpenningen som SYT betalar omfattar grund- 6 6

7 dagpenning 32,80 euro. Dagpenning är beskattningsbar inkomst. Makes/makas inkomster påverkar inte dagpenningen. Personer som bevisligen är helt arbetslösa befrias från medlemsavgift. Dagpenning betalas för högst 500 dagar. Medlemsavgifterna är avdragsgilla i beskattningen Medlemsavgifterna är avdragsgilla i din personliga beskattning. Nya medlemmar betalar medlemsavgift fr.o.m. början av den månad de har anslutit sig till kassan blir du t.ex. medlem , betalar du medlemsavgift för åtta (8) månader (majdecember) under ditt första år. Medlemsavgiftsfakturans första förfallodag är ca 2 veckor efter medlemskapets början. Man kan betala sin medlemsavgift i en eller fyra rater. SYT-kassan skickar ifyllda bankgiro för betalning. Medlemsavgiftsfakturorna för hela året postas samtidigt. Arbetsinkomst Medlemsavgift Medlemsavgift Man kan också välja att få medlemsavgiftsfakturan som elektronisk e-faktura. Medlemmarna ansvarar själva för ändring i försäkringsnivå Dagpenning Dagpenning Inkomstrelaterad dagpenning vs. /år /år /månad /vardag /månad /månad ,94 14,41 39,54 850,11 144, ,80 20,32 44,20 950,30 245, ,30 26,94 49, ,96 357, ,30 31,36 52, ,78 432, ,80 42,40 61, ,26 620, ,30 44,61 63, ,92 732, ,30 53,44 70, ,95 807, ,80 64,48 79, ,43 995, ,30 75,52 85, , , ,80 86,56 89, , , ,30 97,61 93, , , ,30 119,69 100, , , ,30 141,75 108, , , ,30 163,85 116, , , ,30 185,94 124, , ,66 Som företagare utnyttjar man företagares arbetslöshetsskydd bäst när man försäkrar sig för samma belopp som FöPL-, LFöPLeller ArPL-försäkringen är baserad på eller för det sammanlagda beloppet av de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) som man har betalat som följd av företagsverksamheten. Du får välja en försäkringsnivå som högst motsvarar den fastställda årsinkomsten i din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL eller delägares/familjemedlems ArPL-årslön) eller motsvarar det sammanlagda beloppet av de olika pensionsförsäkringarna (FöPL. LFöPL, ArPL) som du har betalat som följd av företagsverksamheten. Arbetsinkomsten man väljer för ArPLförsäkrade delägare i företaget och företagarens familjemedlemmar kan högst motsvara beloppet för bruttoårslönen eller det sammanlagda beloppet av de olika pensionsförsäkringarna (FöPL, LFöPL, ArPL) som man har betalat som följd av företagsverksamheten. Det lönar sig att beakta att endast i företagarställning förtjänade ArPL-arbetsinkomster - alltså inte arbetsinkomster man har förtjänat som anställd hos utomstående arbetsgivare - kan räknas ihop med årsinkomsterna för övriga pensionsförsäkringar. Lön som man som FöPL-försäkrad företagare betalar åt sig själv kan inte heller räknas ihop med FöPL-försäkringen. Mera information om hur man väljer arbetsinkomst finns på adressen Kontakta ditt försäkringsbolag för mera information om din FöPL- och LFöPL-arbetsinkomst. SYT-kassan kan ändra medlemmars försäkringsnivåer endast på basen av medlemmarnas skriftliga eller elektroniska meddelanden. Vi höjer t.ex. inte arbetsinkomsten som våra FöPL-försäkrade medlemmar har valt i kassan på basen av årlig indexhöjning. Från SYT-kassan till en löntagarkassa Lägger du ned din företagsverksamhet och blir löntagare på heltid lönar det sig också att byta kassa och övergå från SYT-kassan till en löntagarkassa. I SYT-kassan kan man inte tjäna in löntagares arbetsvillkor och försäkringsvillkor. I en företagarkassa intjänad rätt till dagpenning fortgår också i löntagarkassan. Mera information om löntagarkassor: 7

8 Kan företagare bli arbetslösa? När kan företagare få dagpenning? Kan en företagare vara arbetslös? Det enkla svaret är ja. Som företagare är man berättigad till arbetslöshetsskydd om man har uppfyllt företagares arbetsvillkor och bevisligen har lagt ned sin företagsverksamhet. Företagsverksamheten bedöms ha lagts ned om företagets har sålts, försatts i konkurs eller likvidation eller om bolagsmännen - när det är fråga om annan bolagsform än aktiebolag - sinsemellan har avtalat om upplösning av bolaget. Företagsverksamheten bedöms också ha lagts ned när produktionsverksamheten och den ekonomiska verksamheten har avslutats och företagaren har sagt upp sin pensionsförsäkring, lagt in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i förskottsuppbördsregistret och arbetsgivarregistret och lagt in anmälan till Skatteförvaltningen om strykning av företaget i registret över momsskyldiga eller om avbrott i företagsverksamheten. Företaget får bli kvar i handelsregistret. Dagpenning betalas utan krav på nedläggning av företagsverksamheten ifall företagarens arbetsförmåga permanent har minskat i väsentlig omfattning, ifall företagsverksamheten p.g.a. naturförhållanden är säsongbetonad eller om företagaren kan jämställas med löntagare, d.v.s. han eller hon utför arbete åt fåtaliga uppdragsgivare och har ingen fast inköps- eller försäljningsadress eller motsvarande verksamhetsort där verksamheten idkas. Som företagare kan man inte permittera sig själv p.g.a. brist på arbete, men familjemedlemmar kan permitteras, ifall företaget samtidigt förutom en familjemedlem har permitterat minst en utomstående arbetstagare. OM DU BLIR ARBETSLÖS ANMÄL DIG SOM ARBETSSÖKANDE TILL ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅN Du är inte medlem i en arbetslöshetskassa Du är medlem i en arbetslöshetskassa Ansök om Grunddagpenning Ansök om Inkomstrelaterad Dagpenning Har man som företagare blivit arbetslös ska man anmäla sig som arbetslös arbetssökande på arbets- och näringsbyrån. Den lokala arbetskraftsmyndigheten ger sitt uttalande om företagarens arbetslöshet till kassan. Kassan kan inte göra beslut som avviker från arbets- och näringsbyråns beslut. Förutsättningar för betalning av dagpenning: SYT-kassan betalar inkomstrelaterad dagpenning på basen av arbets- och näringsbyråns utlåtande. För att få dagpenning måste du anmäla dig som arbetssökande på arbets- och näringsbyrån som sedan utreder om din företagsverksamhet eller sysselsättning har avslutats. Förutsättningen är att du har varit medlem i SYT-kassan och arbetat som företagare minst 15 månader och att din pensionsförsäkring (FöPL, LFöPL, ArPL) har varit i kraft på minst miniminivån euro/år i 15 månader. Folkpensionsanstalten (FPA) EXEMPEL: FöPL (2 083,33 /månad) Medlemsavgift: 0 / månad. Arbetslöshetsdag-penning: 705 / månad. Högst 500 dagar Arbetslöshetskassan (SYT) EXEMPEL: FöPL (2 083,33 / månad) Medlemsavgift: 42,40 / månad. - arbetslösa personer befrias från medlemsavgift Arbetslöshetsdag-penning: 1325,26 / kk. Pension intjänas 1,5 % Högst 500 dagar Förutsättningen uppfylls om du under de senaste 48 månaderna har varit företagare i 15 månader och varit medlem i kassan. Det här är företagares s.k. arbetsvillkor. Obs! Företagares arbetsvillkor intjänas bl.a. inte under perioder man har fått sjukdagpenning eller moderskaps- eller faderskapsdagpenning. Sjukdagpenning betalas av Fpa eller försäkringsbolag. 8 8

9 Nya företagare kan ha rätt till dagpenning på basen av efterskydd. Efterskyddet är i kraft högst 18 månader efter datum då företagsverksamheten inleds. Eventuell periodisering av försäljningsvinst kan skjuta upp tidpunkten då betalning av dagpenning börjar. Man kan få inkomstrelaterad dagpenning högst till dess man fyller 65 år. Om du blir arbetslös: Betalning av arbetslöshetsdagpenning förutsätter positivt utlåtande från arbets- och näringsbyrån samt uppfyllande av arbetsvillkor. Inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem vardagar per vecka och högst 500 dagar. Självriskperioden är alltid fem vardagar. Dagpenningen omfattar grunddagpenning plus förtjänstdel, som är 45 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider månadsinkomsten euro är förtjänstdelen för den överskridande delen 20 %. Dagpenning är beskattningsbar inkomst. Får man arbetslöshetsdagpenning och försörjer barn under 18 år betalas barnförhöjning. Barnförhöjningen utgör 5,29 euro för ett barn, 7,77 euro för två barn och 10,02 euro för tre eller flera barn under 18 år. Dagpenningens belopp inklusive barnförhöjning får vara högst 90 % av den arbetsinkomst som ligger till grund för dagpenningen. Personer som är helt arbetslösa befrias från medlemsavgift. Som arbetslös kan man arbeta på deltid eller heltid. Deltidsarbetande får s.k. jämkad dagpenning. Vid jämkad dagpenning tillämpas en skyddsandel på 300. Arbete sparar in arbetslöshetsdagar. Företagare har inte tillgång till s.k. pensionssluss. Har dagpenning betalats 500 dagar betalas inte några tillläggsdagar före ålderspensionen. Dagpenning är beskattningsbar inkomst. Makas/makes inkomster påverkar inte dagpenningen. Hur beräknas företagares inkomstdagpenning? Inkomstdagpenningen beräknas utgående från den pensionsförsäkringsnivå eller medeltalet för de nivåer man har försäkrat sig för under de senaste 15 månaderna inom en tidsperiod som omfattar de senaste 48 månaderna innan företagsverksamheten lades ned. Dagpenning beräknas lika för företagare och löntagare. När dagpenningen fastställs jämförs försäkringsnivåerna i SYT-kassan och pensionsförsäkringsbolaget för samma tidsperiod. Dagpenning fastställs enligt den lägre nivån. Den lägsta pensionsinkomsten för vilken dagpenning kan beviljas är /år. Har pensionsförsäkringsinkomsten och/eller arbetsinkomsten som uppgetts till SYT-kassan varierat, betalas dagpenning i enlighet med medeltalet för arbetsinkomsten per månad under de senaste 15 månaderna före arbetslösheten. Dagpenning inklusive barnförhöjning får utgöra högst 90 % av den inkomst som ligger till grund för dagpenningen. Företagarens familjemedlems permittering Företagarens familjemedlemmar kan ha rätt att få arbetslöshetsförmån med anledning av permittering på heltid förutsatt att de är försäkrade på annan grund än lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare, och företaget förutom familjemedlemmen också har permitterat eller sagt upp arbetstagare som inte är företagarens familjemedlemmar. Företagsverksamhet på deltid Företagare som idkar företagsverksamhet på deltid kan ha rätt att få jämkad arbetslöshetsförmån, varvid inkomsterna från företagsverksamheten beaktas vid uträkning av förmånens belopp. Företagaren kan påvisa att företagsverksamheten eller det egna arbetet inte utgör något hinder för att ta emot heltidsarbete i form av företagsverksamhet eller heltidsarbete som inte står i samband med det egna arbetet under minst sex månader under förutsättning att ingen förändring sker med avseende på företagsverksamhetens omfattning. Företagsverksamheten kan också betraktas som deltidssyssla på basen av annan utredning som påvisar att verksamhetens omfattning är ringa. Jämkad inkomstrelaterad dagpenning kan betalas till kassamedlemmar som har uppfyllt arbets- och försäkringsvillkoret. Ansökande måste också ha anmält sig som arbetslös arbetssökande, vara arbetsförmögen och tillgänglig på arbetsmarknaden. Vi rekommenderar att du kontaktar arbets- och näringsbyrån för att få mera information: 9

10 Självrisktid och periodisering av försäljningsvinst Självrisktiden är alltid fem vardagar. Företagare som har blivit arbetslösa ska också fylla i en utredningsblankett med avseende på företagsverksamhetens ekonomiska situation vid tidpunkten för nedläggning. Man är inte berättigad till inkomstdagpenning för en viss period över vilken företagsegendomens försäljningsvinst som står i samband med företagsverksamhetens nedläggning periodiseras. Försäljningsvinst från företagets anläggningstillgångar eller övriga långfristiga investeringar bedöms stå i samband med företagets nedläggning också ifall försäljningsvinsten har erhållits inom en period av sex månader före företagets nedläggning. Försäljningsvinst kan uppkomma t.ex. på grund av försäljning av delägarskap, bolagsandel, företagsverksamhet eller företagsegendom. Man ska också beakta att försäljningsvinst kan föreligga som följd av att företagsegendom inte har sålts eller företagsegendom har tagits i eget bruk. Försäljningsvinst periodiseras dock inte om företagsverksamheten har fortgått i högst 18 månader eller om slutsumman i balansräkningen för företagets sista räkenskapsperiod minus företagsverksamhetens skulder är högst Saknas balansräkning används förteckning över företagets egendom. Försäljningsvinsten periodiseras i enlighet med den arbetsinkomst som ligger till grund för inkomstdagpenningen. Försäljningsvinst från företagsegendom periodiseras över högst 24 månader. Periodiseringen skjuter upp tidpunkten vid vilken betalning av dagpenning för maximiperioden 500 dagar börjar. Inkomstdagpenningens betalningslängd Inkomstdagpenning betalas för fem vardagar per vecka och för högst 500 arbetslöshetsdagar. Eftersom inkomstrelaterad dagpenning betalas för fem dagar per vecka utgår maximiperioden tidigast efter ett år och 11 månader. Är din arbetshistoria kortare än tre år avdras emellertid 100 dagar från maximiperioden 500 dagar. 100 dagar avdras också från maximiperioden 500 dagar om du vägrar ta emot sysselsättningsfrämjande tjänster eller avbryter en sådan tjänst inom de första 250 dagpenningsdagarna. Avdrag pga. att man har vägrat ta emot sysselsättningsfrämjande tjänster eller har avbrutit en sådan tjänst görs inte om man deltar i tjänsten minst 40 dagar under de första 250 dagpenningsdagarna och får förhöjd förtjänstdel för sådan tid. Har maximiperioden för förtjänstdelen förkortats betalar arbetslöshetskassan inkomstdagpenning i nivå av grunddagpenning för de sista 100 eller 200 dagarna. I motsats till löntagare är företagare inte berättigade till extra dagar. Efter 500 dagar kan företagare ansöka om arbetsmarknadsstöd från Fpa. Sysselsättningsfrämjande tjänster Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa arbetssökande att delta i sysselsättningsfrämjande tjänster, vilket berättigar till inkomstdagpenning. Personer som får dagpenning kan ha rätt till förhöjd förtjänstdel under den tid de deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Man kan få förhöjd arbetslöshetsförmån under den tid man deltar sysselsättningsfrämjande tjänster ifall tjänsten har avtalats om i sysselsättningsplanen eller motsvarande plan. Den förhöjda förtjänstdelen utgör 58 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Överskrider årsinkomsten vändpunkten ( år 2015) är förtjänstdelen för den överskridande delen 35 %. När förhöjd förstjänstdel betalas kan inkomstdagpenningens belopp inklusive barnförhöjningar högst motsvara den lön som ligger till grund för dagpenningen. Även då motsvarar inkomstdagpenningens belopp minst grunddagpenning plus barnförhöjning. Förhöjd förtjänstdel betalas för högst 200 dagar. Arbetslöshetsförmån betalas oavsett karenstid när man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster. Självrisktiden löper också under sysselsättningsfrämjande tjänster, dvs. förmån betalas oavsett självrisktid. Dagpenning kan också beviljas till arbetslöshetshotade företagare även om företagsverksamheten inte har lagts ned. Då motsvarar förmånen grunddagpenningen

11 Under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster betalas vanligen förutom arbetslöshetsförmån också skattefri kostnadsersättning. Kostnadsersättningen är 9 eller 18 euro per vardag. Dagpenning som betalas under tid man deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster minskar maximiperioden för arbetslöshetsersättning på 500 dagar. Sysselsättningsfrämjande tjänster omfattar t.ex.: arbetskraftsutbildning studier på eget initiativ jobbsökarträning utbildningsträning karriärträning Du får mera information på arbets- och näringsbyrån: Man kan bli medlem i SYT-kassan när som helst på adressen Medlemskapet börjar fr.o.m. datum när anslutningsblanketten kommer from till SYT-kassan. Lagändringar som träder kraft 2015 Arbetslösa företagares ekonomiska situation förbättras och förmånerna betalas snabbare. Fr.o.m Företagares arbetsvillkor förkortades från 18 månader till 15 månader. Företagares miniminivå för medlemskap i en arbetslöshetskassa och intjäning av företagares arbetsvillkor höjs till 1 027,17 euro per månad eller euro per år (tidigare /år). I fortsättningen höjs miniminivån årligen enligt lönefaktor. Företagare kan numera försäkra sig i en arbetslöshetskassa för sina sammanlagda i företagarställning förtjänade FöPL-, LFöPL- och ArPL-arbetsinkomster. Sålunda kan företagares samtliga i företagarställning förtjänade arbetsinkomster i enlighet med FöPL-, LFöPL- och ArPL-försäkringarna sammanslås med avseende på medlemskap i en arbetslöshetskassa, försäkring i en arbetslöshetskassa, intjänande av arbetsvillkor och fastställande av lön som ligger till grund för inkomstdagpenningen. Dessutom har man underlättat företagares familjemedlemmars tillgång till arbetslöshetsdagpenning i fall där företagsverksamhetens förutsättningar permanent har försvagats och familjemedlemmen inte längre arbetar i företaget. Dessutom förutsätts att inkomsten från företagsverksamheten inte överskrider 1 027,17 euro per månad per person som arbetar i företaget. 11

12 SYT-kassan tryggar dig som företagare Är du småföretagare, handlare, yrkesutövare, delägare, företagares make/ maka eller ansamföretagare? Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland har grundats för att trygga dig som företagare. Arbetslöshetsförsäkring är inte löntagarnas ensamrätt. I Finland kan också företagare vara medlemmar i en arbetslöshetskassa som betalar inkomstrelaterad dagpenning till arbetslösa företagare. Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland är en oberoende arbetslöshetskassa som grundades av företagare Över företagare har redan valt SYT-kassans trygghet. SYT är landets största arbetslöshetskassa för företagare. SYT-kassan omfattar företagare i många olika branscher. Du kan vara företagare i bygg- eller servicebranschen, butiksinnehavare, frisör, bokförare, advokat eller konsult - SYT-kassan tryggar din verksamhet. SYT-kassan erbjuder frivillig arbetslöshetsförsäkring med målsättning att förbättra företagares livskvalitet och trygghet. SYT betalar inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning till sina medlemmar. Kassans allmänna villkor och arbetslöshetsskyddets nivå har fastställts i lagen om arbetslöshetskassor och lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Finansinspektionen övervakar Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finlands verksamhet. SYT-kassans sakkunniga personal betjänar och ger råd i frågor som gäller företagares och företagares familjemedlemmars arbetslöshetsskydd. Per telefon: måndagar-fredagar kl och tisdagar-onsdagar kl , (09) På kontoret: måndagar-torsdagar kl. 9-13, Mannerheimvägen 76 A, 4 våningen, Helsingfors På Internet: / Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland PB 999, Mannerheimvägen 76 A, Helsingfors Tfn (09) , fax (09) , -kassa Över företagare är redan medlemmar i kassan. Bli medlem du också:

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012

ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 ARBETSLÖSHETS- KASSORNAS FÖRMÅNS- BROSCHYR 2012 Inkomstrelaterad dagpenning Jämkad inkomstrelaterad dagpenning Sysselsättningsfrämjande tjänster Alterneringsersättning Andra sociala förmåners inverkan

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 INKOMSTRELATERAT ARBETSLÖSHETSSKYDD OCH ALTERNERINGSERSÄTTNING www.tyj.fi ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2015 Förmånsbroschyren som ges ut av Arbetslöshetskassornas

Läs mer

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014

ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 ARBETSLÖSHETSKASSORNAS FÖRMÅNSBROSCHYR 2014 Förutsättningarna för och storleken på inkomstrelaterad dagpenning Förtjänstskyddets varaktighet Företagarens utkomstskydd Arbetsinkomstens och de sociala förmånernas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 december 2013 1049/2013 Lag om ändring och temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Läs mer

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA

Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA Arbetslöshetsanvisningar för JYTYs medlemmar och förtroendemän 2014 JYTYS ARBETSLÖSHETSKASSA INNEHÅLL 1 GUIDE OM UTKOMSTSKYDDET 4 2 FÖRMÅNER 4 3 RÄTT TILL ARBETSLÖSHETSDAGPENNING 5 4 DÅ ARBETSLÖSHETEN

Läs mer

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG

FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG FT10 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG 2015 www.concordia.jakobstad.fi 2 ÅTGÄRDER FÖR IGÅNGSÄTTANDET AV ETT FÖRETAG INNEHÅLL SIDA 1. ALLMÄNT 3 2. FÖRETAGARENS FÖRSÄKRINGAR 3 2.1 Företagarens pensionsförsäkring

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA

ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING OM ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS UPPGIFTER I GENOMFÖRANDET AV SYSTEMET MED UTKOMSTSKYDD FÖR ARBETSLÖSA Anvisning Arbets- och näringsbyråerna Närings-, trafik- och miljöcentralerna 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Arbets-och näringsförvaltningens kundservicecenter ARBETS- OCH NÄRINGSMINISTERIETS ANVISNING

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA

Innehåll. Innehållet i denna bok har sammanställts och redigerats av Arbetspensionsförsäkrarna TELA Arbetspension och övrig sosialförsäkring 2012 Innehåll Sida Vad ersätter försäkringen?... 2 Var söks ersättningen?... 4 ArPL = Pension för arbetstagare... 5 FöPL = Pension för företagare... 31 LFöPL =

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Rätt skydd för företagaren

Rätt skydd för företagaren Rätt skydd för företagaren försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Det är viktigt att en företagare kan koncentrera sig på sin egen affärsverksamhet. Störningar i verksamheten och överraskande kostnader

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering

Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Social trygghet, arbetspension och beskattning under utstationering Till läsaren Den här broschyren är avsedd för arbetstagare som avser att tillfälligt arbeta utomlands som arbetstagare utsända av en

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen samt 14 och 15 lagen om rehabiliteringspenning PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

Olycksfallsförsäkring för företagare

Olycksfallsförsäkring för företagare Olycksfallsförsäkring för företagare försäkringshandledning gäller från 1.1.2009 Skydd för företagare i ägande ställning som står utanför den lagstadgade olycksfallsförsäkringen samt för deras familjemedlemmar

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe. Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2001:2swe Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern? SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Helsingfors 2001 INNEHÅLL Tillbaka till Finland senast i pensionsåldern?...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015

Vuxenutbildningsstödet. till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödet till löntagare som blir studieledig eller till företagare 2014 2015 Vuxenutbildningsstödets huvuddrag 4 Innehållsförteckning Förutsättningarna för att erhålla vuxenutbildningsstöd

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till ändring av pensionslagstiftningen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inom den privata sektorns arbetspensionssystem

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

Trygga arbetslöshetsförsäkring

Trygga arbetslöshetsförsäkring Försäkringsvillkor Trygga arbetslöshetsförsäkring Gäller försäkringar tecknade från 2013-01-01 Detta villkor gäller försäkring för arbetslöshet i Swedbank Försäkrings Tryggakoncept. Försäkringsgivare Tre

Läs mer