INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER"

Transkript

1 INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER

2 [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP

3 I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför sin framtida ekonomi. Hur påverkar vårt nuvarande tankesätt vårt finansiella beteende och vad kan detta säga oss? Denna rapport sammanfattar resultaten från BlackRocks Investor Pulse-undersökning som görs för tredje året. I år har vi även tagit pulsen på svenska investerare genom att intervjua 1000 personer mellan åldrarna 25 till 74 år med olika bakgrunder över hela Sverige. VAD VI LÄRT OSS AV DIG Vår undersökning visar att svenskarna är de mest positiva i hela Europa till sin framtida ekonomi och upplever sig ha större kontroll. Deltagarna i undersökningen är alla ansvariga för att ta ekonomiska beslut i sitt hushåll och i genomsnitt sparar och investerar de nästan en fjärdedel av sin månadsinkomst. Men det finns fortfarande mycket mer de kan göra för att förbättra sin ekonomiska framtid. Till exempel är svenskarna mycket benägna att investera i aktier och fonder men har trots detta en högre andel i kontanta medel på kontot än vad de själva anser är lämpligt. Förhoppningsvis kan det vi lärt oss av undersökningen ge dig insikter som kan hjälpa dig då du själv funderar på vad du ska göra med dina pengar. I denna rapport har vi också lyft fram vanor för en grupp som vi kallar KLOKA investerare. De utmärker sig i undersökningen genom ett positivt sparande- och investeringsmönster som leder till ett större självförtroende då det gäller den ekonomiska framtiden. Det som även kännetecknar dessa investerare är att de använder sig av investeringar med löpande inkomster på många olika sätt och genom livets alla stadier. Resultaten i undersökningen tillhandahålls endast i informationssyfte. Slutsatserna syftar till att ge en indikation på den nuvarande inställningen till att spara och investera hos ett urval av svenska medborgare och bör inte användas till något annat ändamål. Källa: BlackRock analys mellan 24 juli 23 augusti 2014 bland ett nationellt representativt urval av personer, i 20 länder, i åldern år. Underlag per marknad är följande: Storbritannien (2000), Tyskland (2000), Italien (2000), Frankrike (1000), Nederländerna (1000), Sverige (1000), Belgien (1000), Spanien (1000), USA (4000 ), Kanada (1000), Mexiko (1000), Colombia (1000), Brasilien (1000), Chile (1000), Kina (2000), Indien (1500), Japan (1000), Taiwan (1000), Hongkong (1000), Singapore (1000). SVERIGE [1]

4 [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE SENTIMENT

5 39 % 30 % 30 % SVENSKARNA KÄNNER SIG OPTIMISTISKA TILL SIN EGEN EKONOMI MEDAN DE OROAR SIG ÖVER DEN ALLMÄNNA EKONOMIN Svenskarnas syn på sin egen ekonomiska framtid är mest positiv i hela Europa med över hälften (55%) av de intervjuade som känner sig positiva. Trots detta tvekar svenskarna fortfarande över sin förmåga att uppnå viktiga finansiella mål, bara hälften är övertygade om att de kan spara pengar, spara till pension och öka sin förmögenhet. Mycket av detta grundar sig i människors uppfattning om den allmänna ekonomin. Även om Sverige har en av de bästa ekonomierna i Europa känner relativt få människor av fördelarna. Endast 17% tror att ekonomin kommer att bli bättre jämfört med 27% av svenskarna som tror att den allmänna ekonomin blir sämre. Sveriges ekonomi anses faktiskt som det största hotet mot människors privatekonomiska framtid. Detta är kopplat till oro över de höga levnadskostnaderna. SKULDERNA TAS PÅ ALLVAR Svenskarna prioriterar att betala av sina skulder mer än andra i Europa. Mer än en fjärdedel (27%) prioriterar behovet av att betala av sina kreditkortsskulder medan var sjunde person (14%) prioriterar studieskulder. Det innebär att tre och en halv gånger så många svenskar prioriterar studieskulderna jämfört med det europeiska genomsnittet. Medan de flesta (74%) är övertygade om att de kommer att uppnå målet om att betala av skulderna, är det sannolikt att det påverkar andra delar av privatekonomin. Till exempel säger mer än var fjärde svensk i åldern 25 till 34 år att avbetalningarna på studieskulden gör det svårt för dem att kunna spara till pensionen. POSITIVA OM SIN EGEN EKONOMISKA FRAMTID EUROPA 47 % 55 % SVERIGE Svenskarna är de mest positiva till sin privatekonomiska framtid i Europa DE SEX STÖRSTA HOTEN MOT DEN EKONOMISKA FRAMTIDEN 29 % 29 % 24 % Den allmänna svenska ekonomin Höga levnadskostnader Skattehöjningar Ändringar i socialförsäkringar / statlig pension Den globala ekonomin Bostads- / fastighetskostnader SVERIGE [3]

6 [4] BLACKROCK INVESTOR PULSE INVESTERINGS- BETEENDEN

7 ANDELEN KONTANTA MEDEL EKONOMISKT SJÄLVFÖRTROENDE LEDER TILL HÖGRE ANDEL AKTIER Även om svenskarna sparar och investerar en något lägre andel av sina inkomster, är de sannolikt de européer som tar sin ekonomi på störst allvar. Investeringarna är mer balanserade och aktier står för ungefär en femtedel, vilket innebär att de investerar nästan dubbelt så mycket i aktier som andra européer. Ett stort antal svenskar säger också att de är intresserade av att bygga upp ett sparande för framtiden. Intresset för aktier är tydligt när de intervjuade beskriver vilka faktorer som påverkar deras investeringsbeslut. Den vanligaste förklaringen (89%) är möjligheten att få sina investeringar att växa över tiden trots upp- och nedgångar på marknaden. Det är därför inte förvånande att svenskarna är mer benägna att ta risker än andra européer. I Europa svarar 59% att de är ovilliga att ta några risker med sina pengar, medan mindre än hälften av svenskarna är av samma uppfattning. Aktier ses därmed som en bra långsiktig investering. Att handla, köpa och sälja aktier kan kanske också förklaras av den uppkopplade livsstil svenskar lever. De använder nämligen bärbara datorer, surfplattor och smartphones i stor utsträckning vilket underlättar aktiehandel. KONTANTA MEDEL ÄR FORTFARANDE FÖRSTA PRIORITET FÖR SVENSKARNA Trots att svenskarna har en högre andel aktier än andra européer, är de fortfarande medvetna om att de har för stor andel kontanta medel. Den genomsnittliga svensken har 62% av sin förmögenhet i kontanta medel, trots att deras eftersträvade andel bara är 30%. Med en genomsnittlig förmögenhet på kronor i vår undersökning, innebär det att så mycket som kronor för närvarande ligger i kontanta medel. Denna andel skulle kunna frigöras för långsiktiga investeringar. Svenskarna är mer öppna för investeringar än de flesta, men andelen kontanta medel är fortfarande relativt hög, särskilt med tanke på skillnaden mellan den långsiktiga avkastningen för aktier kontra ett sparkonto (Riksbankens ränta i Sverige är för närvarande negativ). SVERIGE 62 % 66 % EUROPA En något lägre andel kontanta medel ANLEDNINGAR TILL ATT INTE INVESTERA 34 % Jag är försiktig med mina pengar 18 % Jag kan inte tillräckligt mycket om investeringar 42 % Jag vill kunna vara flexibel och hålla möjligheter öppna 32 % Att ha en andel i kontanta medel ger mig trygghet 12 % Jag är försiktig med att investera i finansiella instrument SVERIGE [5]

8 [6] BLACKROCK INVESTOR PULSE LÖPANDE INKOMSTER

9 ` MÅNGA GÅR MISTE OM MÖJLIGHETEN ATT INVESTERA MED LÖPANDE INKOMSTER Vad är en investering med löpande inkomst? En investering med löpande inkomst innebär att dina pengar är placerade i tillgångar som syftar till att generera en regelbunden inkomst. Obligationer, aktier och fastigheter är bland de vanligaste typerna av investeringar för att generera löpande inkomster. För varje typ av placering kallas de löpande inkomsterna för olika saker. Medan samtliga utbetalningar kallas inkomst", heter det för obligationer - investeringar som beter sig som lån - "kuponger". Pengar som betalas ut till innehavarna av aktier i bolag kallas en "utdelning", medan pengar från fastighetsinvesteringar kallas "direktavkastning". Vissa fonder - de utdelande - är också ett mycket effektivt sätt att generera inkomster. Som för aktier, kallas dessa utbetalningar ofta för "utdelning". Men det är inte alla fonder som har utdelning, och du bör tala med din finansiella rådgivare om vilka fonder som är mest lämpliga för dig. Investeringar med löpande inkomster är inte bara till för att få en inkomst. De kan också användas för att öka förmögenheten. Detta kan göras genom investeringar i fastigheter, obligationer och fonder som har regelbundna utbetalningar. Sex av tio (59%) svenskar säger att det är viktigt för dem att få en inkomst från sina investeringar. Medan de flesta svenskar kan räkna med att få inkomster från sina tjänstepensioner när de går i pension, är det många sparare och investerare som går miste om möjligheten att generera ytterligare inkomster (och faktiskt tillväxt) från sina besparingar. Detta gäller särskilt de i åldern år, som är minst benägna att investera i produkter med löpande inkomst. Kvinnor är mycket mindre benägna att tänka på placeringar med löpande inkomst (bara 35% av kvinnorna har en sådan placering, jämfört med 52% av männen). Bland de investerare som har en placering som ger en inkomst är det bara 39% som tar ut och använder inkomsten. INVESTERINGAR UTAN LÖPANDE INKOMSTER SVERIGE 57 % 58 % EUROPA Mer än hälften av svenskarna har inga investeringar som ger löpande inkomster VAD GÖR DE MED INKOMSTEN? ÅTERINVESTERAR INKOMSTEN INVESTERING MED LÖPANDE INKOMST: ETT VIKTIGT VERKTYG FÖR KLOKA SPARARE OCH INVESTERARE Som tidigare nämnts har vi identifierat en särskild grupp som är bekväma med att ta investeringsbeslut, tar ekonomisk planering på allvar och rankas bland de flitigaste spararna i sin åldersgrupp. Det sätt som KLOKA investerare använder investeringar med löpande inkomster visar hur dessa kan komplettera och optimera en portfölj. Tre fjärdedelar (77%) av denna grupp har produkter som ger löpande inkomst, och ett ännu större antal (89%) säger att inkomst från investeringar är viktigt för dem (jämfört med det svenska genomsnittet 59%). Av de KLOKA investerarna, säger 81% att inkomstpotentialen för en investering är en viktig faktor bakom deras beslut att köpa in en finansiell produkt. Liksom för andra svenska sparare, kan vi se en preferens för aktieplaceringar då aktier med direktavkastning främst föredras som produkt för att generera inkomst. Två tredjedelar valde att återinvestera dessa inkomster på marknaden. ANDEL SOM TAR UT OCH ANVÄNDER INKOMSTEN SVERIGE [7]

10 [8] BLACKROCK INVESTOR PULSE PENSION

11 HAR BÖRJAT PENSIONSSPARA SVENSKARNA STÅR INFÖR ETT INKOMSTBORTFALL VID PENSIONEN Sverige har ett gott rykte för sitt generösa pensionssystem som dessutom rankas som nummer fyra i världen av OECD. Sveriges pensionssystem med tjänstepensioner täcker 90% av alla anställda. Enligt OECD kan en svensk som tjänar en genomsnittlig inkomst förvänta sig att ersätta upp till 58% av sina arbetsinkomster med en kombination av offentliga och obligatoriska tjänstepensioner. Vår undersökning visar dock att svenska folket har höga förväntningar på pensionsinkomster och bedömer att de kommer att behöva ersätta 76% av sin hushållsinkomst när de går i pension. När de står inför uppgiften att ersätta detta bortfall känner endast 38% av svenskarna sig säkra på att de når de inkomster som behövs. En brist på medvetenhet om pensionsplanering är utan tvekan en orsak till sämre självförtroende i frågan. Mindre än hälften (43%) förstår hur mycket de behöver spara till sin pension och endast en fjärdedel (26%) är väl förberedda för sin pension. EUROPA 56 % 65 % SVERIGE Två tredjedelar av svenska folket sparar för närvarande till pensionen vilket är högre än det europeiska genomsnittet ORO FÖR ATT BESPARINGARNA INTE KOMMER RÄCKA TILL säger att de är oroade för att besparingarna inte kommer räcka till SVERIGE [9]

12 [10] BLACKROCK INVESTOR PULSE KLOKA INVESTERARE

13 HUR BLIR MAN EN AV DE KLOKA INVESTERARNA Svenska folket har en mer positiv inställning när det kommer till sin egen privatekonomi och jämfört med det europeiska genomsnittet upplever svenskarna att de har mer kontroll över sin ekonomiska framtid. Trots detta har de flesta den största delen av sin förmögenhet på sparkontot. Cirka en tredjedel har ännu inte börjat spara till pension och endast en sjättedel (18%) använder professionell ekonomisk rådgivning. Men det finns en grupp svenskar som vi tycker verkar ha hittat den rätta balansen mellan ekonomisk planering, olika investeringar och som ser sig ha mer kontroll över sin ekonomiska framtid. Dessa sparare och investerare kännetecknas av vissa beteenden som ger dem möjlighet att se på framtiden med större självförtroende. Vi kallar dessa investerare för KLOKA investerare. VILKA ÄR DE VIKTIGASTE EGENSKAPERNA HOS KLOKA INVESTERARE? ``De tar sin ekonomiska planering på allvar. ``De är de mest benägna att spara och investera i sin åldersgrupp. ``De är mer säkra på sin förmåga att fatta egna investeringsbeslut. VILKA ÄR DESSA KLOKA INVESTERARE? ` `I genomsnitt tjänar de kronor per år. ``74% av dem är män. ``Över en tredjedel av dem (38%) äger sin egen bostad. ``Var åttonde deltagare i denna undersökning tillhör denna grupp. FEM VANOR HOS KLOKA INVESTERARE K L O K A Kontinuerligt sparar och placerar sitt kapital Lägger vikt vid pensionen Optimerar portföljen med hjälp av investeringar med löpande inkomster Kombinerar olika investeringar för att sprida risken i portföljen Anser att ekonomisk rådgivning ger resultat SVERIGE [11]

14 FEM VANOR HOS KLOKA SPARARE K L Kontinuerligt sparar och placerar sitt kapital ``De är mer engagerade i sin långsiktiga planering och 80% säger att de tycker om att styra sina investeringar jämfört med 33% totalt. ``84% av dem tar sig tid att regelbundet se över sina investeringar jämfört med 32% totalt. ``60% anser sig vara aktiva investerare jämfört med det svenska genomsnittet på bara 19%. Lägger vikt vid pensionen ``78% av dem pensionssparar vilket kan jämföras med det svenska genomsnittet på 65%. ``Nästa tre fjärdedelar är övertygade om att de kommer att uppnå sina önskade pensionsinkomster jämfört med endast två av fem (38%) bland övriga svenskar. ``Det är mer än dubbelt så sannolikt att de känner sig väl förberedda inför sin pension (67% mot 26% av alla intervjuade svenskar). ` ` De flesta (84%) föredrar att investera på lång sikt. jämfört med 46% totalt. [12] BLACKROCK INVESTOR PULSE

15 O K A Optimerar portföljen med hjälp av investeringar med löpande inkomster ``Mycket mer sannolikt att de har en placering eller äger en investeringsprodukt som ger löpande inkomst (77% jämfört med 43% av alla svenskar). ``De använder också en mängd olika produkter, t.ex. aktier med utdelning (direkt eller indirekt via fonder), för att skapa löpande inkomster. ``De flesta av dem föredrar att återinvestera sina inkomster, och gör det för att öka sin förmögenhet på lång sikt. Kombinerar olika investeringar för att sprida risken i portföljen ``De har en hög andel kontanta medel, men de sprider sina placeringar och har en tredjedel (32%) aktier. ``Två tredjedelar av dem (69%) äger aktier och en fjärdedel (24%) äger obligationer. Använder finansiell rådgivning ``Förutom att ägna mer tid åt att övervaka sina egna investeringar och att de har ett stort intresse av att lära sig mer om investeringar har över hälften (54%) också använt sig av professionell finansiell rådgivning. ` ` De är även mer benägna att behålla sin relation till rådgivaren och därmed dra nytta av fortlöpande professionell rådgivning. SVERIGE [13]

16 [14] BLACKROCK INVESTOR PULSE SLUTSATS

17 VAD VI KAN LÄRA OSS AV KLOKA INVESTERARE Det finns mycket vi kan lära oss av det sättet KLOKA investerare intresserar sig för sina besparingar och investeringar. Hur de sprider sina investeringar, prioriterar pensionssparande och har ett aktivt förhållningssätt till planering och rådgivning är också en viktig slutsats. SÅ VAD GÖR JAG MED MINA PENGAR? Alla är olika. Vi lever alla under olika personliga förhållanden och befinner oss i olika skeden av livet. Men en trend som är tydlig är övertron på avkastningen på sparkontot. ÖVERVÄG KOSTNADEN AV ATT HA KONTANTA MEDEL PÅ ETT SPARKONTO Vi tror att kontanta medel har en plats i en väldiversifierad portfölj. Men på lång sikt urholkar även låg inflation köpkraften av kontanta medel. Att ha en alltför stor andel av din totala förmögenhet i kontanta medel kan hindra dig från att nå dina långsiktiga ekonomiska mål. Det är därför många investerare skulle behöva omvärdera sitt nuvarande förhållningssätt till risk och avkastning samt överväga om deras nuvarande investeringsinriktning fungerar. Även om de flesta har en viss andel aktier kan en lägre andel kontanta medel som placeras i andra alternativ t.ex. obligationer och aktier vara avgörande för att nå framtida investeringsmål. AVKASTNING PER TILLGÅNGSSLAG BASERAT PÅ EN INVESTERING AV SEK FÖR 25 ÅR SEDAN. ( ) SEK AKTIER SEK OBLIGATIONER SEK KONTANTA MEDEL Viktig information: Källa: Thomason Reuters Datastream. All data från 31 decementer 1989 till 31 december Informationen är endast för illustrativt ändamål och historisk avkastning är inte menat att represeentera någon specifk investering. Det går ej att investera direkt i ett jämförelseindex. Aktier är aktier i bolag som vanligtvis är noterade på en börs, här representerade av MSCI Europe Index (total return). Obligationer är ett sätt att låna ut pengar till en organisation (t.ex. en stat eller ett företag) under en tidsperiod i utbyte mot en fast räntebetalning (en "avkastning"), här representerad av Citi World Government Bond (Europe) Index (total return). Likvida medel representeras av JP Morgan Sweden 3-månaders Cash Index. Alla avkastningsiffror är i svenska kronor räknat och baseras på de månatliga stängningskurserna för respektive index. SVERIGE [15]

18 ANVÄND INVESTERINGAR MED LÖPANDE INKOMST FÖR ALLA STADIER I LIVET En inkomst är viktig under pensionen. Inkomsten kan också vara ett kraftfullt verktyg medan du fortfarande arbetar. Tyvärr är det i dagens marknad svårare än någonsin att hitta den inkomst du behöver. Inkomster från kontanta medel och många statsobligationer är nära rekordlåga nivåer och investerare kan behöva sprida sina investeringar för att nå sina mål. FÅ DIN FÖRMÖGENHET ATT VÄXA LÅNGSIKTIGT Vi lever allt längre vilket leder till ökade konstnader, det finns alltså en risk att dina besparingar inte räcker livet ut. I osäkra tider är många försiktiga med att öka sin exponering mot högre tillväxt med högre risk vilket skulle kunna bidra till att nå deras framtida ekonomiska mål. Det är omöjligt att välja den lämpligaste tidpunkten för investeringar då marknaderna förändras snabbt. Därför anser vi att det är viktigt att investera regelbundet, ofta på lång sikt, och att fortsätta vara investerad, snarare än att försöka förutsäga när man ska kliva in eller ut ur marknaden. ÖVERVÄG PROFESSIONELL RÅDGIVNING Vår analys visar att om man gör någon form av finansiell planering kommer det att ha en positiv inverkan på huruvida man känner sig ha kontroll över sin ekonomiska framtid. Men knappt mer än en sjättedel av svenska sparare och investerare söker faktiskt professionell rådgivning. Vår undersökning visar att individer som tar del av professionell rådgivning känner sig mer i kontroll över sin ekonomiska framtid, förmodligen för att processen tvingar dem att ha en mer engagerad och heltäckande bild av sin privatekonomi. Så överväg dina finansiella mål idag för att se om du har rätta förutsättningar och råd för att nå dem. [16] BLACKROCK INVESTOR PULSE

19 SVERIGE [17]

20 VARFÖR BLACKROCK Expertis Dra nytta av branschledande kunskaper vi har nästan specialister i 30 länder som förvaltar 4,59 biljoner dollar* åt investerare. Noggrannhet Förlita dig på vår noggrannhet vi är riskexperter med en ryktbarhet känd över hela världen och vi stresstestar portföljer gånger i veckan. Förtroende Känn förtroende därför att kunderna är den främsta prioriteringen hos BlackRock. Genom vårt kompletta utbud av aktiva och passiva produkter kan rådgivare välja det som är rätt för dem. *Förvaltat kapital per den 30 juni 2014 Vill du veta mer blackrockinternational.com Alla finansiella investeringar innebär någon form av risk. Därför kan värdet på din investering och inkomsterna från den variera och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras. Detta material har utfärdats av BlackRock Investment Management (UK) Limited som auktoriserats av och står under tillsyn från den engelska tillsynsmyndigheten Financial Conduct Authority (FCA). BlackRocks registrerade address är 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: Företaget är registrerat i England under registreringsnummer För din säkerhet brukar telefonsamtal spelas in. Detta material är inte avsett att kunna åberopas som en prognos, analys eller investeringsrådgivning och utgör inte en rekommendation, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller sälja några värdepapper eller ett förslag om investeringsstrategi i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller distribution skulle vara olaglig eller i vilken den person som gör ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är auktoriserad och kvalificerad att göra detta l-CORP MAR-15.

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010

Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Räknefärdighet och finansiell förmåga 1 Preliminära resultat från Finansinspektionens konsumentundersökning 2010 Johan Almenberg 2 och Olof Widmark 3 24 januari 2011 Sammanfattning. Vi redogör för några

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen

5 STEG MOT 1 MILJON. Apple. ibolaget tar över världen En specialrapport från Bullstreet - Maj 2012 5 STEG MOT 1 MILJON ibolaget tar över världen Bästa köp just nu Företagsuppdateringar Bullstreets 10 budord Snabbgranskning av företagen Vi blickar framåt Apple

Läs mer

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi

KLOK BOKEN. Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi KLOK BOKEN Åtta kapitel med samlade råd och tips om vardagsekonomi lindorff.se Den här boken är producerad av Lindorff Sverige tillsammans med Syre AB. Illustrationerna är gjorda av Helene Gedda och texterna

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid

big 6bästa business magazine meyer kunden i fokus Europaprognos Så får du betalt i tid Intrum Recepten som ger Telenor och Nordea både nöjda kunder och hög återbetalningsnivå kredithanteringsmagasinet från intrum justitia nr. 1 2011 magazine Europaprognos 2011 6bästa tipsen Så får du betalt

Läs mer

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Spara Låna TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923

INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 20 13 INTRUM JUSTITIA ÅRSREDOVISNING Katalysator för en sund ekonomi sedan 1923 2 XXXXXXXXXXX 1923 2013 INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia hjälper sedan 90 år kunder inom många branscher med kredithantering.

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025

framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 framtidens rådgivning, redovisning och revision en resa mot år 2025 projektgrupp copyright: FAR, Kairos Future beställare: FAR projektledning: Göran Krafft, Kairos Future författare: Magnus Kempe, Kairos

Läs mer

Vad avgör företagens FoU-investeringar?

Vad avgör företagens FoU-investeringar? Vad avgör företagens FoU-investeringar? 1 2 Innehåll Förord...5 Sammanfattning... 7 Håller företagens forskning och utveckling på att försvinna från Sverige?... 10 Svag tillväxt av FoU i Sverige...10 Färre

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Marknadskommentar December

Marknadskommentar December Vi fortsätter även denna månad att titta på räntemarknaderna och effekten av centralbankernas, i många fall helt extrema, penningpolitik. Som väl alla vet sänkte Riksbanken, för första gången någonsin,

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige

Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Åtgärder för att begränsa den svarta marknaden i Sverige Nationalekonomiska institutionen Karl-Magnus Dahlén Handledare: Åsa Hansson D-Uppsats 15 hp Sammanfattning Jag har i denna uppsats analyserat ett

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö

Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö 1 (4) Stockholm maj 2012 Viktig information till dig som sparar i Humanfonden, Banco Hjälp och Banco Ideell Miljö Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer