INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INVESTOR PULSE SVERIGE. investerare HUR TÄNKER"

Transkript

1 INVESTOR PULSE SVERIGE HUR investerare TÄNKER

2 [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE UNDERSÖ KNINGEN UTFÖ RDES AV CICERO GROUP

3 I denna tid av ökat ekonomiskt ansvar undersöker BlackRock hur investerare känner inför sin framtida ekonomi. Hur påverkar vårt nuvarande tankesätt vårt finansiella beteende och vad kan detta säga oss? Denna rapport sammanfattar resultaten från BlackRocks Investor Pulse-undersökning som görs för tredje året. I år har vi även tagit pulsen på svenska investerare genom att intervjua 1000 personer mellan åldrarna 25 till 74 år med olika bakgrunder över hela Sverige. VAD VI LÄRT OSS AV DIG Vår undersökning visar att svenskarna är de mest positiva i hela Europa till sin framtida ekonomi och upplever sig ha större kontroll. Deltagarna i undersökningen är alla ansvariga för att ta ekonomiska beslut i sitt hushåll och i genomsnitt sparar och investerar de nästan en fjärdedel av sin månadsinkomst. Men det finns fortfarande mycket mer de kan göra för att förbättra sin ekonomiska framtid. Till exempel är svenskarna mycket benägna att investera i aktier och fonder men har trots detta en högre andel i kontanta medel på kontot än vad de själva anser är lämpligt. Förhoppningsvis kan det vi lärt oss av undersökningen ge dig insikter som kan hjälpa dig då du själv funderar på vad du ska göra med dina pengar. I denna rapport har vi också lyft fram vanor för en grupp som vi kallar KLOKA investerare. De utmärker sig i undersökningen genom ett positivt sparande- och investeringsmönster som leder till ett större självförtroende då det gäller den ekonomiska framtiden. Det som även kännetecknar dessa investerare är att de använder sig av investeringar med löpande inkomster på många olika sätt och genom livets alla stadier. Resultaten i undersökningen tillhandahålls endast i informationssyfte. Slutsatserna syftar till att ge en indikation på den nuvarande inställningen till att spara och investera hos ett urval av svenska medborgare och bör inte användas till något annat ändamål. Källa: BlackRock analys mellan 24 juli 23 augusti 2014 bland ett nationellt representativt urval av personer, i 20 länder, i åldern år. Underlag per marknad är följande: Storbritannien (2000), Tyskland (2000), Italien (2000), Frankrike (1000), Nederländerna (1000), Sverige (1000), Belgien (1000), Spanien (1000), USA (4000 ), Kanada (1000), Mexiko (1000), Colombia (1000), Brasilien (1000), Chile (1000), Kina (2000), Indien (1500), Japan (1000), Taiwan (1000), Hongkong (1000), Singapore (1000). SVERIGE [1]

4 [2] BLACKROCK INVESTOR PULSE SENTIMENT

5 39 % 30 % 30 % SVENSKARNA KÄNNER SIG OPTIMISTISKA TILL SIN EGEN EKONOMI MEDAN DE OROAR SIG ÖVER DEN ALLMÄNNA EKONOMIN Svenskarnas syn på sin egen ekonomiska framtid är mest positiv i hela Europa med över hälften (55%) av de intervjuade som känner sig positiva. Trots detta tvekar svenskarna fortfarande över sin förmåga att uppnå viktiga finansiella mål, bara hälften är övertygade om att de kan spara pengar, spara till pension och öka sin förmögenhet. Mycket av detta grundar sig i människors uppfattning om den allmänna ekonomin. Även om Sverige har en av de bästa ekonomierna i Europa känner relativt få människor av fördelarna. Endast 17% tror att ekonomin kommer att bli bättre jämfört med 27% av svenskarna som tror att den allmänna ekonomin blir sämre. Sveriges ekonomi anses faktiskt som det största hotet mot människors privatekonomiska framtid. Detta är kopplat till oro över de höga levnadskostnaderna. SKULDERNA TAS PÅ ALLVAR Svenskarna prioriterar att betala av sina skulder mer än andra i Europa. Mer än en fjärdedel (27%) prioriterar behovet av att betala av sina kreditkortsskulder medan var sjunde person (14%) prioriterar studieskulder. Det innebär att tre och en halv gånger så många svenskar prioriterar studieskulderna jämfört med det europeiska genomsnittet. Medan de flesta (74%) är övertygade om att de kommer att uppnå målet om att betala av skulderna, är det sannolikt att det påverkar andra delar av privatekonomin. Till exempel säger mer än var fjärde svensk i åldern 25 till 34 år att avbetalningarna på studieskulden gör det svårt för dem att kunna spara till pensionen. POSITIVA OM SIN EGEN EKONOMISKA FRAMTID EUROPA 47 % 55 % SVERIGE Svenskarna är de mest positiva till sin privatekonomiska framtid i Europa DE SEX STÖRSTA HOTEN MOT DEN EKONOMISKA FRAMTIDEN 29 % 29 % 24 % Den allmänna svenska ekonomin Höga levnadskostnader Skattehöjningar Ändringar i socialförsäkringar / statlig pension Den globala ekonomin Bostads- / fastighetskostnader SVERIGE [3]

6 [4] BLACKROCK INVESTOR PULSE INVESTERINGS- BETEENDEN

7 ANDELEN KONTANTA MEDEL EKONOMISKT SJÄLVFÖRTROENDE LEDER TILL HÖGRE ANDEL AKTIER Även om svenskarna sparar och investerar en något lägre andel av sina inkomster, är de sannolikt de européer som tar sin ekonomi på störst allvar. Investeringarna är mer balanserade och aktier står för ungefär en femtedel, vilket innebär att de investerar nästan dubbelt så mycket i aktier som andra européer. Ett stort antal svenskar säger också att de är intresserade av att bygga upp ett sparande för framtiden. Intresset för aktier är tydligt när de intervjuade beskriver vilka faktorer som påverkar deras investeringsbeslut. Den vanligaste förklaringen (89%) är möjligheten att få sina investeringar att växa över tiden trots upp- och nedgångar på marknaden. Det är därför inte förvånande att svenskarna är mer benägna att ta risker än andra européer. I Europa svarar 59% att de är ovilliga att ta några risker med sina pengar, medan mindre än hälften av svenskarna är av samma uppfattning. Aktier ses därmed som en bra långsiktig investering. Att handla, köpa och sälja aktier kan kanske också förklaras av den uppkopplade livsstil svenskar lever. De använder nämligen bärbara datorer, surfplattor och smartphones i stor utsträckning vilket underlättar aktiehandel. KONTANTA MEDEL ÄR FORTFARANDE FÖRSTA PRIORITET FÖR SVENSKARNA Trots att svenskarna har en högre andel aktier än andra européer, är de fortfarande medvetna om att de har för stor andel kontanta medel. Den genomsnittliga svensken har 62% av sin förmögenhet i kontanta medel, trots att deras eftersträvade andel bara är 30%. Med en genomsnittlig förmögenhet på kronor i vår undersökning, innebär det att så mycket som kronor för närvarande ligger i kontanta medel. Denna andel skulle kunna frigöras för långsiktiga investeringar. Svenskarna är mer öppna för investeringar än de flesta, men andelen kontanta medel är fortfarande relativt hög, särskilt med tanke på skillnaden mellan den långsiktiga avkastningen för aktier kontra ett sparkonto (Riksbankens ränta i Sverige är för närvarande negativ). SVERIGE 62 % 66 % EUROPA En något lägre andel kontanta medel ANLEDNINGAR TILL ATT INTE INVESTERA 34 % Jag är försiktig med mina pengar 18 % Jag kan inte tillräckligt mycket om investeringar 42 % Jag vill kunna vara flexibel och hålla möjligheter öppna 32 % Att ha en andel i kontanta medel ger mig trygghet 12 % Jag är försiktig med att investera i finansiella instrument SVERIGE [5]

8 [6] BLACKROCK INVESTOR PULSE LÖPANDE INKOMSTER

9 ` MÅNGA GÅR MISTE OM MÖJLIGHETEN ATT INVESTERA MED LÖPANDE INKOMSTER Vad är en investering med löpande inkomst? En investering med löpande inkomst innebär att dina pengar är placerade i tillgångar som syftar till att generera en regelbunden inkomst. Obligationer, aktier och fastigheter är bland de vanligaste typerna av investeringar för att generera löpande inkomster. För varje typ av placering kallas de löpande inkomsterna för olika saker. Medan samtliga utbetalningar kallas inkomst", heter det för obligationer - investeringar som beter sig som lån - "kuponger". Pengar som betalas ut till innehavarna av aktier i bolag kallas en "utdelning", medan pengar från fastighetsinvesteringar kallas "direktavkastning". Vissa fonder - de utdelande - är också ett mycket effektivt sätt att generera inkomster. Som för aktier, kallas dessa utbetalningar ofta för "utdelning". Men det är inte alla fonder som har utdelning, och du bör tala med din finansiella rådgivare om vilka fonder som är mest lämpliga för dig. Investeringar med löpande inkomster är inte bara till för att få en inkomst. De kan också användas för att öka förmögenheten. Detta kan göras genom investeringar i fastigheter, obligationer och fonder som har regelbundna utbetalningar. Sex av tio (59%) svenskar säger att det är viktigt för dem att få en inkomst från sina investeringar. Medan de flesta svenskar kan räkna med att få inkomster från sina tjänstepensioner när de går i pension, är det många sparare och investerare som går miste om möjligheten att generera ytterligare inkomster (och faktiskt tillväxt) från sina besparingar. Detta gäller särskilt de i åldern år, som är minst benägna att investera i produkter med löpande inkomst. Kvinnor är mycket mindre benägna att tänka på placeringar med löpande inkomst (bara 35% av kvinnorna har en sådan placering, jämfört med 52% av männen). Bland de investerare som har en placering som ger en inkomst är det bara 39% som tar ut och använder inkomsten. INVESTERINGAR UTAN LÖPANDE INKOMSTER SVERIGE 57 % 58 % EUROPA Mer än hälften av svenskarna har inga investeringar som ger löpande inkomster VAD GÖR DE MED INKOMSTEN? ÅTERINVESTERAR INKOMSTEN INVESTERING MED LÖPANDE INKOMST: ETT VIKTIGT VERKTYG FÖR KLOKA SPARARE OCH INVESTERARE Som tidigare nämnts har vi identifierat en särskild grupp som är bekväma med att ta investeringsbeslut, tar ekonomisk planering på allvar och rankas bland de flitigaste spararna i sin åldersgrupp. Det sätt som KLOKA investerare använder investeringar med löpande inkomster visar hur dessa kan komplettera och optimera en portfölj. Tre fjärdedelar (77%) av denna grupp har produkter som ger löpande inkomst, och ett ännu större antal (89%) säger att inkomst från investeringar är viktigt för dem (jämfört med det svenska genomsnittet 59%). Av de KLOKA investerarna, säger 81% att inkomstpotentialen för en investering är en viktig faktor bakom deras beslut att köpa in en finansiell produkt. Liksom för andra svenska sparare, kan vi se en preferens för aktieplaceringar då aktier med direktavkastning främst föredras som produkt för att generera inkomst. Två tredjedelar valde att återinvestera dessa inkomster på marknaden. ANDEL SOM TAR UT OCH ANVÄNDER INKOMSTEN SVERIGE [7]

10 [8] BLACKROCK INVESTOR PULSE PENSION

11 HAR BÖRJAT PENSIONSSPARA SVENSKARNA STÅR INFÖR ETT INKOMSTBORTFALL VID PENSIONEN Sverige har ett gott rykte för sitt generösa pensionssystem som dessutom rankas som nummer fyra i världen av OECD. Sveriges pensionssystem med tjänstepensioner täcker 90% av alla anställda. Enligt OECD kan en svensk som tjänar en genomsnittlig inkomst förvänta sig att ersätta upp till 58% av sina arbetsinkomster med en kombination av offentliga och obligatoriska tjänstepensioner. Vår undersökning visar dock att svenska folket har höga förväntningar på pensionsinkomster och bedömer att de kommer att behöva ersätta 76% av sin hushållsinkomst när de går i pension. När de står inför uppgiften att ersätta detta bortfall känner endast 38% av svenskarna sig säkra på att de når de inkomster som behövs. En brist på medvetenhet om pensionsplanering är utan tvekan en orsak till sämre självförtroende i frågan. Mindre än hälften (43%) förstår hur mycket de behöver spara till sin pension och endast en fjärdedel (26%) är väl förberedda för sin pension. EUROPA 56 % 65 % SVERIGE Två tredjedelar av svenska folket sparar för närvarande till pensionen vilket är högre än det europeiska genomsnittet ORO FÖR ATT BESPARINGARNA INTE KOMMER RÄCKA TILL säger att de är oroade för att besparingarna inte kommer räcka till SVERIGE [9]

12 [10] BLACKROCK INVESTOR PULSE KLOKA INVESTERARE

13 HUR BLIR MAN EN AV DE KLOKA INVESTERARNA Svenska folket har en mer positiv inställning när det kommer till sin egen privatekonomi och jämfört med det europeiska genomsnittet upplever svenskarna att de har mer kontroll över sin ekonomiska framtid. Trots detta har de flesta den största delen av sin förmögenhet på sparkontot. Cirka en tredjedel har ännu inte börjat spara till pension och endast en sjättedel (18%) använder professionell ekonomisk rådgivning. Men det finns en grupp svenskar som vi tycker verkar ha hittat den rätta balansen mellan ekonomisk planering, olika investeringar och som ser sig ha mer kontroll över sin ekonomiska framtid. Dessa sparare och investerare kännetecknas av vissa beteenden som ger dem möjlighet att se på framtiden med större självförtroende. Vi kallar dessa investerare för KLOKA investerare. VILKA ÄR DE VIKTIGASTE EGENSKAPERNA HOS KLOKA INVESTERARE? ``De tar sin ekonomiska planering på allvar. ``De är de mest benägna att spara och investera i sin åldersgrupp. ``De är mer säkra på sin förmåga att fatta egna investeringsbeslut. VILKA ÄR DESSA KLOKA INVESTERARE? ` `I genomsnitt tjänar de kronor per år. ``74% av dem är män. ``Över en tredjedel av dem (38%) äger sin egen bostad. ``Var åttonde deltagare i denna undersökning tillhör denna grupp. FEM VANOR HOS KLOKA INVESTERARE K L O K A Kontinuerligt sparar och placerar sitt kapital Lägger vikt vid pensionen Optimerar portföljen med hjälp av investeringar med löpande inkomster Kombinerar olika investeringar för att sprida risken i portföljen Anser att ekonomisk rådgivning ger resultat SVERIGE [11]

14 FEM VANOR HOS KLOKA SPARARE K L Kontinuerligt sparar och placerar sitt kapital ``De är mer engagerade i sin långsiktiga planering och 80% säger att de tycker om att styra sina investeringar jämfört med 33% totalt. ``84% av dem tar sig tid att regelbundet se över sina investeringar jämfört med 32% totalt. ``60% anser sig vara aktiva investerare jämfört med det svenska genomsnittet på bara 19%. Lägger vikt vid pensionen ``78% av dem pensionssparar vilket kan jämföras med det svenska genomsnittet på 65%. ``Nästa tre fjärdedelar är övertygade om att de kommer att uppnå sina önskade pensionsinkomster jämfört med endast två av fem (38%) bland övriga svenskar. ``Det är mer än dubbelt så sannolikt att de känner sig väl förberedda inför sin pension (67% mot 26% av alla intervjuade svenskar). ` ` De flesta (84%) föredrar att investera på lång sikt. jämfört med 46% totalt. [12] BLACKROCK INVESTOR PULSE

15 O K A Optimerar portföljen med hjälp av investeringar med löpande inkomster ``Mycket mer sannolikt att de har en placering eller äger en investeringsprodukt som ger löpande inkomst (77% jämfört med 43% av alla svenskar). ``De använder också en mängd olika produkter, t.ex. aktier med utdelning (direkt eller indirekt via fonder), för att skapa löpande inkomster. ``De flesta av dem föredrar att återinvestera sina inkomster, och gör det för att öka sin förmögenhet på lång sikt. Kombinerar olika investeringar för att sprida risken i portföljen ``De har en hög andel kontanta medel, men de sprider sina placeringar och har en tredjedel (32%) aktier. ``Två tredjedelar av dem (69%) äger aktier och en fjärdedel (24%) äger obligationer. Använder finansiell rådgivning ``Förutom att ägna mer tid åt att övervaka sina egna investeringar och att de har ett stort intresse av att lära sig mer om investeringar har över hälften (54%) också använt sig av professionell finansiell rådgivning. ` ` De är även mer benägna att behålla sin relation till rådgivaren och därmed dra nytta av fortlöpande professionell rådgivning. SVERIGE [13]

16 [14] BLACKROCK INVESTOR PULSE SLUTSATS

17 VAD VI KAN LÄRA OSS AV KLOKA INVESTERARE Det finns mycket vi kan lära oss av det sättet KLOKA investerare intresserar sig för sina besparingar och investeringar. Hur de sprider sina investeringar, prioriterar pensionssparande och har ett aktivt förhållningssätt till planering och rådgivning är också en viktig slutsats. SÅ VAD GÖR JAG MED MINA PENGAR? Alla är olika. Vi lever alla under olika personliga förhållanden och befinner oss i olika skeden av livet. Men en trend som är tydlig är övertron på avkastningen på sparkontot. ÖVERVÄG KOSTNADEN AV ATT HA KONTANTA MEDEL PÅ ETT SPARKONTO Vi tror att kontanta medel har en plats i en väldiversifierad portfölj. Men på lång sikt urholkar även låg inflation köpkraften av kontanta medel. Att ha en alltför stor andel av din totala förmögenhet i kontanta medel kan hindra dig från att nå dina långsiktiga ekonomiska mål. Det är därför många investerare skulle behöva omvärdera sitt nuvarande förhållningssätt till risk och avkastning samt överväga om deras nuvarande investeringsinriktning fungerar. Även om de flesta har en viss andel aktier kan en lägre andel kontanta medel som placeras i andra alternativ t.ex. obligationer och aktier vara avgörande för att nå framtida investeringsmål. AVKASTNING PER TILLGÅNGSSLAG BASERAT PÅ EN INVESTERING AV SEK FÖR 25 ÅR SEDAN. ( ) SEK AKTIER SEK OBLIGATIONER SEK KONTANTA MEDEL Viktig information: Källa: Thomason Reuters Datastream. All data från 31 decementer 1989 till 31 december Informationen är endast för illustrativt ändamål och historisk avkastning är inte menat att represeentera någon specifk investering. Det går ej att investera direkt i ett jämförelseindex. Aktier är aktier i bolag som vanligtvis är noterade på en börs, här representerade av MSCI Europe Index (total return). Obligationer är ett sätt att låna ut pengar till en organisation (t.ex. en stat eller ett företag) under en tidsperiod i utbyte mot en fast räntebetalning (en "avkastning"), här representerad av Citi World Government Bond (Europe) Index (total return). Likvida medel representeras av JP Morgan Sweden 3-månaders Cash Index. Alla avkastningsiffror är i svenska kronor räknat och baseras på de månatliga stängningskurserna för respektive index. SVERIGE [15]

18 ANVÄND INVESTERINGAR MED LÖPANDE INKOMST FÖR ALLA STADIER I LIVET En inkomst är viktig under pensionen. Inkomsten kan också vara ett kraftfullt verktyg medan du fortfarande arbetar. Tyvärr är det i dagens marknad svårare än någonsin att hitta den inkomst du behöver. Inkomster från kontanta medel och många statsobligationer är nära rekordlåga nivåer och investerare kan behöva sprida sina investeringar för att nå sina mål. FÅ DIN FÖRMÖGENHET ATT VÄXA LÅNGSIKTIGT Vi lever allt längre vilket leder till ökade konstnader, det finns alltså en risk att dina besparingar inte räcker livet ut. I osäkra tider är många försiktiga med att öka sin exponering mot högre tillväxt med högre risk vilket skulle kunna bidra till att nå deras framtida ekonomiska mål. Det är omöjligt att välja den lämpligaste tidpunkten för investeringar då marknaderna förändras snabbt. Därför anser vi att det är viktigt att investera regelbundet, ofta på lång sikt, och att fortsätta vara investerad, snarare än att försöka förutsäga när man ska kliva in eller ut ur marknaden. ÖVERVÄG PROFESSIONELL RÅDGIVNING Vår analys visar att om man gör någon form av finansiell planering kommer det att ha en positiv inverkan på huruvida man känner sig ha kontroll över sin ekonomiska framtid. Men knappt mer än en sjättedel av svenska sparare och investerare söker faktiskt professionell rådgivning. Vår undersökning visar att individer som tar del av professionell rådgivning känner sig mer i kontroll över sin ekonomiska framtid, förmodligen för att processen tvingar dem att ha en mer engagerad och heltäckande bild av sin privatekonomi. Så överväg dina finansiella mål idag för att se om du har rätta förutsättningar och råd för att nå dem. [16] BLACKROCK INVESTOR PULSE

19 SVERIGE [17]

20 VARFÖR BLACKROCK Expertis Dra nytta av branschledande kunskaper vi har nästan specialister i 30 länder som förvaltar 4,59 biljoner dollar* åt investerare. Noggrannhet Förlita dig på vår noggrannhet vi är riskexperter med en ryktbarhet känd över hela världen och vi stresstestar portföljer gånger i veckan. Förtroende Känn förtroende därför att kunderna är den främsta prioriteringen hos BlackRock. Genom vårt kompletta utbud av aktiva och passiva produkter kan rådgivare välja det som är rätt för dem. *Förvaltat kapital per den 30 juni 2014 Vill du veta mer blackrockinternational.com Alla finansiella investeringar innebär någon form av risk. Därför kan värdet på din investering och inkomsterna från den variera och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras. Detta material har utfärdats av BlackRock Investment Management (UK) Limited som auktoriserats av och står under tillsyn från den engelska tillsynsmyndigheten Financial Conduct Authority (FCA). BlackRocks registrerade address är 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Tel: Företaget är registrerat i England under registreringsnummer För din säkerhet brukar telefonsamtal spelas in. Detta material är inte avsett att kunna åberopas som en prognos, analys eller investeringsrådgivning och utgör inte en rekommendation, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller sälja några värdepapper eller ett förslag om investeringsstrategi i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning eller distribution skulle vara olaglig eller i vilken den person som gör ett sådant erbjudande eller uppmaning inte är auktoriserad och kvalificerad att göra detta l-CORP MAR-15.

ETF-guide för investerare

ETF-guide för investerare ETF-guide för investerare Dra fördel av en investeringsrevolution Börshandlade fonder (ETF:er 1 ) kan hjälpa dig att förändra hur du hanterar dina investeringar. ETF:er kombinerar fördelarna hos traditionella

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning.

Om placeringshorisonten är kortare vill man vanligtvis ha en tryggare placering, och då nöjer man sig med en lägre möjlig avkastning. Vårt erbjudande Om du har möjlighet att investera minst 500 000 SEK eller motsvarande belopp i annan valuta, kan du inom ramen för Nordic Private Portfolio investera i såväl kontanta medel som i de flesta

Läs mer

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder

Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Stockholm oktober 2014 1(4) Vi gör förändringar i våra Premiumfonder Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt arbetar

Läs mer

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor

Tio gyllene regler för aktieinvesteringar. En samling insiktsfulla pärlor Tio gyllene regler för aktieinvesteringar En samling insiktsfulla pärlor Förord Tio gyllene regler för aktieinvesteringar Aberdeen har arbetat med placeringar i mer än 30 år. Under den tiden har marknadscykler

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015

Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Stockholm den 4 mars 2015 Handelsbanken Sverige/Världen Viktig information om fondfusion Handelsbanken strävar efter att förbättra och renodla fonderbjudandet. Handelsbanken Sverige/Världen

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Maj 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Maj 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för maj 2015 Krona senaste månaden 0,00% Jämförelseindex senaste månaden -0,02% Krona senaste

Läs mer

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28

Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Placeringspolicy för KTH:s donationskapital 2012-05-28 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Ansvarsfördelning och organisation... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Övergripande mål...

Läs mer

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Æbletræer, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmålarna. Tillhör Skagens Museum (beskuren). SKAGEN Credit De bästa företagsobligationerna från den globala trädgården Konsten att använda sunt förnuft Det

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

Ditt sparande är din framtid

Ditt sparande är din framtid Ditt sparande är din framtid 1 Välkommen till Skandias investeringsguide Det kanske viktigaste beslut du har att fatta gäller ditt långsiktiga sparande. Både på kort och lång sikt. Därför är det värt att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen

Läs mer

Fondallokering 2014-02-17

Fondallokering 2014-02-17 Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Pacificfond och Banco Fjärran Östern Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2015. Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2015 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2015 Krona senaste månaden 0,02% Jämförelseindex senaste månaden -0,04% Krona

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2014 Krona senaste månaden 0,06% Jämförelseindex senaste månaden 0,01% Krona

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Contura och Swedbank Robur Kommunikationsfond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud

Läs mer

Faktablad Simplicity Norden

Faktablad Simplicity Norden Faktablad Simplicity Norden Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3% US Trend 125 115 110 105 95 90 apr-09 sep-09 feb-10 jul-10 dec-10 maj-11 okt-11 mar-12 US Trend 2,5% -2,5% 3, 15, Aktier 46% - - 10 varav svenska aktier 9% - - 10 varav utländska aktier 37% - - 10 Räntebärande

Läs mer

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet

Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet 2014-08-21 Riktlinjer för kapitalförvaltning inom Prostatacancerförbundet Prostatacancerförbundet har ansvar för att bevara och förränta förbundets medel på ett försiktigt och ansvarsfullt sätt. Centralt

Läs mer

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100

Trend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Skogsfond och Swedbank Robur Råvarufond Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. Inom vårt utbud finns

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

FlexLiv Överskottslikviditet

FlexLiv Överskottslikviditet FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att

Läs mer

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén

Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014. Vice riksbankschef Martin Flodén Penningpolitik och makrotillsyn LO 27 mars 2014 Vice riksbankschef Martin Flodén Översikt Makrotillsyn: ett nytt policyområde växer fram Är penningpolitiken ett lämpligt verktyg för makrotillsynen? Hur

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 ( vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Kon-Tiki förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden

Läs mer

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden

SKAGEN m 2. En andel i den globala fastighetsmarknaden SKAGEN m 2 En andel i den globala fastighetsmarknaden Förvaltarna av SKAGEN m 2 Peter Almström Michael Gobitschek Harald Haukås Vad är SKAGEN m 2? En global aktiefond med syfte att skapa god långsiktig

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014

Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE BULL-CERTIFIKAT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Bull-certifikat (även

Läs mer

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ).

Fonden regleras i enlighet med den norska lagen om värdepappersfonder av den 25 november 2011 (lov om verdipapirfond, vpfl ). Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN Global 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN Global förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS (SKAGEN). Fonden är

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad.

Fonden kännetecknas normalt av en förhållandevis hög volatilitet. Riskprofilen beskrivs utförligare i fondens faktablad. Fondbestämmelser för värdepappersfonden SKAGEN m 2 1 Värdepappersfondens och förvaltningsbolagets namn Värdepappersfonden SKAGEN m 2 förvaltas av förvaltningsbolaget SKAGEN AS. Fonden är godkänd i Norge

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Allmänt

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING

MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Augusti 2012 Portföljförvaltare: Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för augusti 2012 Krona månadsavkastning 0,50 % Jämförelseindex

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond

Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Globala Aktiefond Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Globala Aktiefond med en ny fond, Swedbank Robur Access Global (Access

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2012 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand, Tomas Nordbø Middelthon och Elisabeth Gausel Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2012

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23

Skandias plånboksindex. April, 2013 2013-04-23 Skandias plånboksindex April, 2013 2013-04-23 1 Sammanfattning Plånboksindex för april: Hushållen alltmer optimistiska Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska framtidsutsikter

Läs mer

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk

Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Aktieindexobligationer hög avkastning till låg risk Utvärdering av Handelsbankens aktieindexobligationer 1994-2007 Sammanfattning Avkastning jämförbar med aktier Handelsbankens aktieindexobligationer har

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Juni 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2011

Läs mer

Boräntan, bopriserna och börsen 2015

Boräntan, bopriserna och börsen 2015 Boräntan, bopriserna och börsen 2015 22 december 2015 Lägre boräntor, högre bostadspriser och en liten börsuppgång. Så kan man summera svenska folkets förväntningar på 2015. BORÄNTAN, BOPRISERNA & BÖRSEN

Läs mer

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen

Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen 09/04/2015 Förändringar i Handelsbanken Sverige/Världen Vi vill med detta brev informera dig om att Handelsbanken Fonder kommer att sammanlägga Handelsbanken Sverige/Världen med Handelsbanken Globalfond

Läs mer

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara

Robur Access Hedge. Ett nytt sätt att fondspara Robur Access Hedge Ett nytt sätt att fondspara Är du redo för en ny syn på fondsparande? Nu har vår fond-i-fondfamilj utökats med en intressant och snabbt växande sparform. Med Robur Access Hedge kan du

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Aktieinvest FK AB, 113 89 Stockholm 2007-03-30 1 Agenda Kort om Aktieinvest Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder Avgifter och prisjämförelse

Läs mer

Pensioner hur svårt kan det va?

Pensioner hur svårt kan det va? Peter Malmqvist Pensioner hur svårt kan det va? Pensionsberäkningar Fondförsäkringens betydelse Aktiers svängningar ökar Historisk avkastning styr Valutautvecklingens effekt Obligationer viktiga Fredrik,

Läs mer

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking. Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Stockholm augusti 2012 1(3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Penningmarknadsfond och Banco Likviditetsfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel

SKAGEN Krona. Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Statusrapport Juni 2014 Portföljförvaltare : Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel SKAGEN Krona Data för juni 2014 Krona senaste månaden 0,13% Jämförelseindex senaste månaden 0,05% Krona senaste

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans. Januari 2011 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand och Elisabeth Gausel. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Januari

Läs mer

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna

Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje

Läs mer

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17%

Yale Endowment Plan. Yales portfölj 1986 Yales portfölj 2010. Reala tillgångar; Private. Equity; 5% Reala tillgångar; 26% Aktier; 17% 1 Yale Endowment Plan Universitetets pensionsfond har ett värde på omkring $ 16,6 Mdr och förvaltaren heter sedan 1985 David Swensen och är världskänd för att ha uppfunnit The Yale Model" som är en populär

Läs mer

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond

Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Stockholm augusti 2012 1 (3) Swedbank Robur Finansfond läggs samman med Swedbank Robur Globalfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär

Läs mer

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft!

SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! SKAGEN Fonder Konsten att investera med sunt förnuft! Hur kan Du som entreprenör och företagare investera med sunt förnuft? Halmstad 15 september, 2010 David Persson Göteborg 1 september 2010 David Persson

Läs mer

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25

Andra AP-fonden Second Swedish National Pension Fund AP2 2008-09-25 Investeringsstrategi i en buffertfond AP2, 25 september 2008 1 Bakgrund till pensionsreformen Reform driven av demografi. Från förmånsbaserat till avgiftsbaserat system 1999. Autonomt pensionssystem. Fixerad

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Stockholm juni 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Indexfond Asien och Folksams Aktiefond Asien Vi har beslutat att sammanlägga Swedbank Robur Indexfond Asien (Indexfond Asien)

Läs mer

Del 4 Emittenten. Strukturakademin

Del 4 Emittenten. Strukturakademin Del 4 Emittenten Strukturakademin Innehåll 1. Implicita risker och tillgångar 2. Emittenten 3. Obligationer 4. Prissättning på obligationer 5. Effekt på villkoren 6. Marknadsrisk och Kreditrisk 7. Implicit

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB

KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB KVARTALSRAPPORT FÖR GOODCAUSE INVEST I AB Portföljen fullinvesterad, avkastning och risk enligt plan Räntan för det första halvåret 2013 uppgår till 2,73%, motsvarande 5,46% på helårsbasis Fortsatt utmanande

Läs mer

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar

Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Depåförsäkring Depå hos Strukturinvest inom ramen för olika depåförsäkringar Gillar du enkelhet och smidighet när det handlar om ditt sparande? Då har vi en god nyhet. Nu kan du samla ditt sparande i strukturerade

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Stockholm juni 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Ethica Balanserad Vi arbetar ständigt med att utveckla vår förvaltning och de tjänster vi levererar till våra kunder. Som

Läs mer

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan

Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Stockholm augusti 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar Folksams Aktiefond Japan Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Aktiefond Japan med en ny fond, Swedbank Robur Access Japan (Access

Läs mer

Vässa ekonomin i vinter

Vässa ekonomin i vinter Du öppnar väl ditt orange kuvert? Upptäck Aktiehandel på nätet. Smart Safety: enklare för dig svårare för tjuven. Vässa ekonomin i vinter Januari 2009 Nytt år nya möjligheter Det år som vi nu lämnat bakom

Läs mer

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden

Stadgar för värdepappersfonden. ODIN Norden Stadgar för värdepappersfonden ODIN Norden 1 Värdepappersfondens namn m.m. Värdepappersfonden ODIN Norden är en självständig förmögenhetsmassa som uppstått genom kapitalinsatser från en obestämd krets

Läs mer

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser

Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Bilaga 1 2012-10-17 1 (5) Pensionsadministrationsavdelningen Håkan Tobiasson Bilaga 1 till Underlag för Standard för pensionsprognoser Utgångspunkter för avkastningsantagande Det finns flera tungt vägande

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension

Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i Folksams Obligationsfond, Folksams Tjänstemannafond Obligation och Swedbank Robur Räntefond Pension Vi har beslutat att sammanlägga

Läs mer

Fondsparandet i Europa och Sverige

Fondsparandet i Europa och Sverige Fondsparandet i Europa Fondbolagens Förening 8124 Fondsparandet i Europa och Sverige Nyligen publicerade EFAMA (European Fund and Asset Management Association) Fact Book 28 som innehåller en sammanställning

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT MINI FUTURE SHORT Hur ska jag använda detta dokument? Detta dokument förser dig med information om väsentliga egenskaper och risker för en investering i Certifikat

Läs mer

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS

NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB

Investeringsaktiebolaget Cobond AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Allmänt om bolaget 4 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI.

Om KOMBIfonderna. Informationsblad för kunder hos VFF Fondförsäkring AB. KOMBI Aktiefond Sverige. KOMBI Aktiefond Utland KOMBI. -fonderna Fonder för dig som är anställd inom Om fonderna -fonderna är särskilt framtagna, prisvärda fonder för dig som är anställd i Sverige inom. Efter en noggrann utvärdering föll -fonderna består av

Läs mer

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS

OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS OMVÄRLDEN HAR FÖRÄNDRATS Ekonomi känns ofta obegripligt och skrämmande, men med små åtgärder kan du få koll på din ekonomi och ta makten över dina pengar. Genom årens gång har det blivit allt viktigare

Läs mer

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft

SKAGEN Krona. Starka tillsammans för bättre räntor. Juni 2010 Portföljförvaltare Ola Sjöstrand. Konsten att använda sunt förnuft Fiskere träkker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Beskuren. Av P. S. Kröyer, en av Skagenmålarna. Bilden tillhör Skagens Museum. Konsten att använda sunt förnuft SKAGEN Krona Juni 2010

Läs mer

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012

Bättre placeringar. SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Bättre placeringar SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 10 april 2012 Om SIP Nordic Företaget Start i Stockholm 2006 Tillståndspliktig verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, USA Produktportfölj:

Läs mer

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden

Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1 Placeringspolicy Stiftelsen Demensfonden 1. Syfte med placeringspolicyn I vilka tillgångar och med vilka limiter kapitalet får placeras Hur förvaltningen och dess resultat ska rapporteras Hur ansvaret

Läs mer