MYNDIGHETSPRESENTATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MYNDIGHETSPRESENTATION"

Transkript

1 MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008

2 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO Det är resultatet av ett långsiktigt och aktivt arbete med att utveckla vårt miljöledningssystem. För att säkerställa att verket tillämpar effektivaste möjliga arbetssätt inom hela organisationen har under året förberedelser också genomförts för en certifiering av vårt kvalitetsledningssystem. Verket har under året lagt ner ett stort arbete för att uveckla den interna styrningen och kontrollen för att svara upp mot kraven i förordningen om intern styrning och kontroll (2007:603). Verket har inom ramen för detta också genomfört utökade riskbedömningar i verksamheten. Under 2008 har arbetet fortsatt med att effektivisera vår verksamhet inom drift, energi, administration, lokalresursplanering, avyttring och anskaffning. Vi kan konstatera att våra driftskostnader har sjunkit i år igen. Målet för vårt nya effektiviseringsprojekt är att sänka kostnaderna i storleksordningen miljoner kronor till slutet av Under året outsourcades två av våra fastighetsgrupper; Berga och Ronneby. Syftet är att öka möjligheterna till jämförelser mellan köpt drift och drift i egen regi. Verkets ambition är att successivt öka andelen köpta tjänster. Under 2008 har en hyresreducering på 150 Mkr genomförts till kunderna inom försvarssektorn. Resultat efter avkastningskrav och avsättning blev ett underskott på 111 Mkr. Hyresreduceringen var en följd av tidigare års överskott. Årets resultat är drygt 34 Mkr bättre än budget, hyresreduceringen exkluderad, vilket bland annat är en effekt av genomförda åtgärder för att minska kostnaderna. Försäljningarna av fastigheter har gett försäljningsintäkter på närmare 120 Mkr. Överskottet av övriga fastighetsförsäljningar 23 Mkr, exklusive försvarsbesluts relaterade försäljningar, inbetalas till statskassan. Investeringsverksamheten har under året präglats av en stor osäkerhet om hur Försvarsmaktens framtida lokal- och anläggningsbehov kommer att bli som en konsekvens av regeringens planerade försvarsproposition och med därtill efterföljande riksdagsbeslut. Osäkerheten har medfört att investeringar inte har beslutats och påbörjats under året. Investeringsutgifterna uppgår till 748 Mkr, varav lånefinansierade investeringar utgör 645 Mkr. Under året har en särskild utredning om finansiering av borttagande av oexploderad ammunition genomförts. Vi har tillsammans med Försvarsmakten skapat en gemensam process och har bra förutsättningar för etablering av alternativ samhällsnyttig verksamhet inom avvecklade övningsområden. Under 2008 beslutade jag att ett kundserviceprojekt skulle genomföras med anledning av resultatet av kundundersökningen 2007 (NKI 2007). Medarbetare och organisation ska bli mer kundfokuserade och serviceinriktade. Ett stort arbete har lagts ner under 2008 för att förbereda organisationen inför en bred satsning under I slutet av året kom ett glädjande resultat från den medarbetarundersökning (NMI) som genomförs varje år. Resultatet visar på en förbättring med fem enheter, till 75, sedan undersökningen Resultatet visar att vi har en hög grad av delaktighet. Under hösten genomförde vi en medarbetarutmaning, där alla medarbetare på ett strukturerat sätt fick vara med och ta fram planer för hur deras verksamhet skall utvecklas. 2 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

3 INNEHÅLL Under 2008 har vi slutfört ytterligare en omgång av grundläggande chefsutbildning. Genom att vi under året startade vårt första traineeprogram har verket tagit ett stort steg för att kunna konkurrera om de ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden. Vidare har vi tagit fram en kompetensväxlingsmodell med syfte att få in kompetenta och välutbildade personer i takt med att pensionsavgångarna ökar i omfattning. För att utveckla den militära byggnadstraditionen och inspirera till god arkitektur i vårt fastighetsbestånd instiftades 1998 Fortifikationsverkets arkitekturpris, som under 2008 delades ut för femte gången. Vid ett välbesökt heldagsseminarium på Moderna Museet i Stockholm tilldelades Sjösäkerhetsskolan Arsenalen i Karlskrona arkitekturpriset och ombyggnaden av Klagstorp utanför Skövde ett hederspris. Jag är också glad över att verket under året haft möjlighet att med drygt 19 miljoner kronor göra extra insatser för statliga byggnadsminnen eller andra byggnader med högt kulturhistoriskt värde. Verket ska stödja samtliga samverkansområden vad gäller teknisk infrastruktur och medverka i hanteringen av allvarliga störningar och kriser i det svenska samhället. Vi har mycket hög kompetens inom vårt område och vi har dessutom uppdraget att utveckla skydds- och anläggningsteknik för hela det svenska samhällets behov. Det är också glädjande att konstatera att verket utvecklar sin roll internationellt på de camper som Försvarsmakten brukar. Vi har under 2008 bemannat två fortofficersbefattningar i Försvarsmaktens utlandsstyrka i Kosovo respektive Afghanistan. Verket för också diskussioner med flera länder om tjänsteexport inom skydd och säkerhet. Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder för ett gott samarbete och våra medarbetare för fina insatser under Vi är med utgångspunkt från det gångna året väl rustade för att möta framtidens utmaningar. Eskilstuna i februari 2009 Innehåll GD kommentar 2 Myndighetspresentation 4 Internationellt 8 Kundperspektivet 12 Ekonomiperspektivet 16 Medarbetarperspektivet 18 Arbetssättsperspektivet 22 Samhällsperspektivet 28 Finansiell redovisning 38 Styrelse 51 Fortifikationsverket har under året fått ytterligare ansvar inom samhällets krisberedskap. Sören Häggroth Projektledning och produktion Catharina Millmarker, Fortifikationsverket Trafalgar Text Fortifikationsverket Trafalgar Omslagsbild: Marinbasen Karlskrona Mönstersalsbyggnaden I denna byggnad, som troligen uppfördes under åren , genomfördes mönstring. Bild Fortifikationsverket Catharina Millmarker Mic Calvert Nino Monastra Tryckeri Edita 3

4 MYNDIGHETSPRESENTATION Myndighetspresentation Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och specialister på skyddsteknik. En statlig myndighet som äger byggnader och mark som främst nyttjas av försvarssektorn. Verket bygger och förvaltar kontorslokaler, berganläggningar, övnings- och skjutfält, flygplatser och mycket mer. Utöver Försvarsmakten, som är den största hyresgästen, finns bland andra Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Försvarets radioanstalt (FRA) som kunder. Vi tar hand om allt från kulturbyggnader, världsarv och naturreservat till den senaste tekniken och hemliga anläggningar. Fortifikationsverkets kärnkompetens, säkerhet och skyddsteknik, är eftertraktad inte bara inom försvaret utan också i samhället som helhet. Vi exporterar på regeringens uppdrag vår kompetens internationellt. Kungsholmen, Afghanistan och Älvdalen. Vårt uppdrag Fastighetsförvaltning Fortifikationsverkets huvuduppgift är att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål. Myndigheten ska på uppdrag av regeringen genomföra nybyggnation och ombyggnation av fast egendom samt för statens räkning förvärva fast egendom. Fortifikationsverket ska förvalta fastigheterna på ett sätt som: innebär god hushållning och hög ekonomisk effektivitet innebär att ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser tillhandahålls på konkurrenskraftiga villkor långsiktigt tar till vara fastigheternas värden Det är verkets uppgift att tillhandahålla Försvarsmaktens grund- och krigsorganisation med de anläggningar, lokaler och övningsområden de behöver för att utföra sina uppgifter. Verket ska ansvara för anskaffning av mark samt för etablering, förvaltning och avyttring av byggnader, anläggningar m.m. för försvarets behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insatser. Utveckling och samverkan Fortifikationsverket ska bedriva fortifikatoriskt utvecklingsarbete så att kompetens för det svenska samhällets behov inom skydds- och anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas. Myndigheten ska utbyta erfarenheter och information 4 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

5 MYNDIGHETSPRESENTATION med andra myndigheter i syfte att öka civila och militära synergieffekter inom Fortifikationsverkets verksamhetsområde. Krisberedskap En uppgift som tillförts verket 2008 är att vara en del i samhällets krisberedskap. Uppdraget verket har fått är att ha operativ förmåga att inom vårt verksamhetsområde medverka i hanteringen av allvarliga störningar och kriser samt att genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa och lindra effekterna av det inträffade. Förmåga skall också finnas att kunna samarbeta med och ge stöd till operativa aktörer och andra länder. Regleringsbrev styr årets verksamhet Varje år tar verket emot ett regleringsbrev från regeringen. Detta innehåller mål för verksamheten och ett antal konkreta uppdrag som skall genomföras. I denna skrift redovisas hur verket uppnått regeringens mål för 2008 och hur uppdragen genomförts. Redovisningen är indelad i fem perspektiv; kunder, medarbetare, ekonomi, arbetssätt och samhälle. Flygledartorn Luleå. Flygledartorn Berga. Bildhuggareverkstaden och marinbasen i Karlskrona. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE

6 MYNDIGHETSPRESENTATION Vision Bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik Visionen innebär att Fortifikationsverket arbetar för att bli den bästa fastighetsförvaltaren, bland aktörer med ett liknande bestånd. Verket ska också bli Sveriges bästa leverantör av anläggnings- och skyddsteknik. Såväl staten som andra aktörer har ett behov av att nya lösningar utvecklas för ökad säkerhet kring skyddsvärda objekt. Fortifikationsverket ska bli den viktigaste aktören i den teknikutvecklingen. Verksamhetsidé Fortifikationsverket tillgodoser kundens behov av mark, anläggningar och lokaler på ett effektivt sätt. Vi stödjer även samhället med skyddsteknisk kompetens i syfte att stärka samhällets robusthet och krisberedskap. Detta innebär att verket ska vara specialister på försvarsfastigheter, men även kunna ta uppdrag från andra delar av samhället såväl nationellt som internationellt. Detta innebär lägre kostnader för försvaret, att vår kunskap kommer det civila samhället tillgodo, samt goda möjligheter för verket att bibehålla och utveckla kompetensen vilket i sin tur kommer Försvarsmakten tillgodo. Vår värdegrund Respekt Delaktighet Professionalism Affärsmässighet Till stöd för att förverkliga vår vision har vi vår värdegrund. Den berättar och förklarar hur vi ska behandla varandra, våra kunder och våra samarbetspartners. Värdegrunden är guiden för hur vi ska agera. Den återspeglar verkets förväntningar på sina medarbetare och hänger starkt samman med ett bra ledarskap. 6 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

7 MYNDIGHETSPRESENTATION Våra verksamhetsområden och organisation Verkets styrelse har fullt verksamhetsansvar och ger arbetsinriktning utifrån regeringens regleringsbrev och förordningar. Finansdepartementet är huvudman för Fortifikationsverket som finns representerat över hela landet där försvaret har behov av lokaler eller mark. Huvudkontoret är placerat i Eskilstuna. Generaldirektören har där expertis till hjälp för styrningen av verksamheten. Organisation 2008 Fortifikationsverkets är indelat i Centrum för skyddsteknik, Byggprojektavdelning, Markavdelning samt två fastighetsavdelningar. Fastighetsavdelningarna är indelade i fastighetsenheter som i de flesta fall är knutna till en garnisonsort. Det finns totalt 17 fastighetsenheter vilka förvaltar och utvecklar vårt byggnadsbestånd. För lednings- och verksamhetsstöd finns staber och enheter på huvudkontoret. Centrum för skyddsteknik har till uppgift dels att förvalta och utveckla verkets fastighetsbestånd med särskilda skyddskrav, dels att utveckla och vidmakthålla den skyddsoch anläggningstekniska kompetensen. Byggprojektavdelningen ansvarar för att samla verkets projektledarresurser och stärka verkets roll som byggherre. En viktig del av avdelningens verksamhet är att utveckla samarbetet med Försvarsmakten när det gäller planering av lokalförsörjning och bidra till att utveckla metodik och kompetens i framtida byggande. Markavdelningen ansvarar för skogsförvaltning, försäljning av fastigheter och mark som försvaret inte längre behöver, inköp av fastigheter, fastighetsregister och nyttjanderätter (exempelvis jakt- och fiskerätter eller jordbruksarrenden). Internrevision Styrelse Generaldirektör Stf Generaldirektör Informationsstab Ekonomistab Ledningsstab Marknad och försäljning Staben för Internationella relationer Fastighetsavdelning Syd Fastighetsavdelning Norr Centrum för skyddsteknik Byggprojektavdelning Markavdelning HR enhet Juridik Administrativ enhet Revinge Karlskrona Ronneby Halmstad Såtenäs Göteborg Skövde Karlsborg Småland Kungsängen Enköping Uppsala Södertörn Linköping Boden Luleå Arvidsjaur Analyser Säkerhet Säkra anläggningar Boden Nora Strängnäs Ronneby Planering Projektledning Förvaltningsutveckling Försäljning Domän Fastighetsinformation Förädling FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE

8 INTERNATIONELLT Det nordiska samarbetet fortsätter att utvecklas Under två dagar i augusti träffades representanter för de nordiska länderna i Karlskrona för att utbyta erfarenheter kring olika områden var det 35 år sedan det nordiska samarbetet först startades och för första gången medverkade även representanter från Estland och Lettland. 8 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

9 INTERNATIONELLT Alla deltagare på balkongen på landshövdingeresidenset. Det är ett uppskattat forum och antalet deltagare ökar från år till år, säger Anna Saga Jannsen, verkets projektledare för det nordiska samarbetet. Samarbetet har hela tiden vidareutvecklats och under senare år har allt fler gemensamma beröringspunkter hittats och samarbetet blir därmed till allt mer nytta för deltagarna. Områden man samarbetar kring är bland annat jämförelser av nyckeltal för fastighetsförvaltningen, kompetensutveckling/kompetensväxling, utveckling av varumärke och arbetsgivarvarumärke. Vid 2008 års möte gavs även uppdragen att bilda en grupp för att diskutera och vidareutveckla energifrågor samt att se över hur länderna framöver kan köpa tjänster av varandra. Både norska Forsvarsbygg och Fortifikationsverket har en ökad efterfrågan på skyddstekniska tjänster. Då de båda länderna är relativt små och det numera nationellt inte byggs så många anläggningar finns ett behov av en ökad volym för att bibehålla och utveckla kompetensen. Man är överens om att man har stor nytta av ett samarbete då man på så sätt får en bredare kompetens och även kan ha gemensam kompetensutveckling inom vissa områden. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE

10 INTERNATIONELLT Samarbete med Saudiarabien. ökad internationell verksamhet 2008 har varit ett intensivt år när det gäller nya marknader. Fortifikationsverket har etablerat och vidareutvecklat samarbete med flera aktörer och länder, bland annat USA, Indien, Singapore, Saudiarabien och Kina. Delegationer från flera länder har besökt Sverige och visat intresse för verkets kompetens att bygga och driva byggnader och skyddade anläggningar under jord. Det är vår långa erfarenhet inom skydd och säkerhet som gör att andra länder är intresserade av att samarbeta med oss, säger verkets ställföreträdande generaldirektör, Karl-Erik Hagström. Det här är också ett utmärkt sätt för oss att behålla och vidareutveckla kompetensen, eftersom det i Sverige byggs så få nya skyddade anläggningar. På så sätt kan vi även i framtiden ha en säker leverans med hög kvalitet till Försvarsmakten och det övriga samhället, fortsätter Hagström. När det gäller samarbetet med USA skrevs redan 2007 ett avtal mellan Sverige och USA om att samarbeta kring civil säkerhet. I juni deltog Fortifikationsverket tillsammans med ett tjugotal andra svenska organisationer och myndigheter vid en stor säkerhetskonferens i Washington. En Sverigepaviljong byggdes upp för att visa vilka tjänster och produkter som svenska företag kan tillhandahålla när det gäller skydd mot de globala hot som finns, bland annat gällande gränsövervakning och skydd av känslig infrastruktur. Fortifikationsverket kan i alla dessa sammanhang bidra med lång erfarenhet inom det skyddstekniska området samtidigt som samarbetet utgör en stabil grund för den fortsatta kompetensutveckling som behövs för att klara våra åtaganden såväl nationellt och internationellt, avslutar Hagström. 10 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

11 INTERNATIONELLT Överenskommelse tecknad och camperna bemannade Under 2008 har förberedelserna för att ta över ansvaret för campverksamheten fortsatt. En överenskommelse har träffats mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten. Verket har skickat iväg sina två första medarbetare till Kosovo och Afghanistan. Arbetet har gått bra, säger Karl-Erik Hagström, ställföreträdande generaldirektör vid verket. Under våren träffades en överenskommelse om hur ansvaret för camperna ska se ut framöver. Inriktningen är att verket tar över det fulla ansvaret för camperna från och med den 1 januari 2010, och att vi fram tills dess bemannar tjänsterna som fortofficerare i Kosovo och Afghanistan. Dessa personer är under tiden fram till 2010 anställda inom Försvarsmakten. Under tiden fram till 2010 åtar sig verket också att göra en plan för förbättringar i camperna i de båda länderna. Den svenska campen i Afghanistan. Svensk norsk satsning på internationell marknad Ytterligare ett led i det nordiska samarbetet är den bilaterala avsiktsförklaringen som tecknades mellan styrelserna för Fortifikationsverket och det norska Forsvarsbygg. Avtalen handlar om att få till stånd ett gemensamt samarbete på en internationell marknad. Både norska Forsvarsbygg och Fortifikationsverket har en ökad efterfrågan på skyddstekniska tjänster. Då de båda länderna är relativt små och det numera nationellt inte byggs så många anläggningar finns ett behov av en ökad volym för att bibehålla och utveckla kompetensen. Man är överens om att man har stor nytta av ett samarbete då man på så sätt får en bredare kompetens och även kan ha gemensam kompetensutveckling inom vissa områden. Ett samarbete mellan de båda länderna ger större möjlighet att lyckas på en internationell marknad och ger även en bra kompetensutveckling. Det är därför mycket viktigt att vi satsar på ett samarbete, konstaterade Fortifikationsverkets styrelseordförande Thord Söderlund i samband med avtalets undertecknande. Norska Forsvarsbygg styrelseordförande Åge Danielsen och Fortifikationsverkets ordförande Thord Söderlund undertecknar avtalet. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE

12 KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet Sammanfattning av regeringsuppdrag: Verket ska tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt hyresgästen. Verket ska uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd. Fortifikationsverket ska iaktta stor öppenhet och föra en aktiv dialog med sina hyresgäster i lokalfrågor. De olika hyreskomponenterna ska öppet redovisas. Fortifikationsverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits som en följd av den kundundersökning (NKI) som genomförts under Fortifikationsverket och Försvarsmakten ska gemensamt upprätta garnisonsplaner eller liknande och dessa ska innehålla underhållsplaner. Ändamålsenlighet Grundläggande för Fortifikationsverkets arbetssätt är att föra en kontinuerlig dialog med hyresgästerna om hur fastighetsportföljen fortlöpande kan anpassas till hyresgästens behov och att den också uppfattas som konkurrenskraftig och bidrar till att skapa värden hos kunden. Detta sker genom en rad olika aktiviteter som del av det fortlöpande arbetet. Det sker också genom att verket bedriver ett omfattande utvecklingsarbete med syfte att ständigt förbättra arbetssätten. Nedan exemplifieras detta: Försvarsmaktens behov av mark anpassas fortlöpande både till volym och utformning i en särskild process med försvarsmakten. En utökad medverkan i anskaffningsprocessens tidiga skeden gör att verket tillsammans med hyresgästen skapar förutsättningar för ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler. Planerat underhåll och ägarrelaterade investeringar genomförs enligt plan, vilket bidrar till att upprätthålla funktionalitet över tiden. Förvaltningsplaner har börjat införas för att bland annat skapa rätt förutsättningar för underhålls- och investeringsnivåer samt vilka operativa krav som ställs på anläggningar och hur de skall vidmakthållas. Det kontinuerliga arbetet med att effektivisera varje del av verksamheten och öka vår produktivitet ger för våra hyresgäster direkt avkastning genom sänkta hyror. En serviceinriktad hyresvärd Fortifikationsverket har under året vidareutvecklat arbetssättet i sina kontakter och samarbeten gentemot kunderna. Vid upphandling av tjänster inom fastighetsförvaltning ska säkerställas att krav avseende servicenivåer till hyresgäster blir tydligt utformade och uppföljningsbara. Alla processägare arbetar med att tydliggöra kundernas behov för att så effektivt som möjligt tillgodose dessa. Metoderna för att ta fram mer tillförlitliga hyresprognoser till kunderna har lagts fast. Ett kundserviceprojekt har startat. Det övergripande syftet med projektet är att öka kundnöjdheten. Projektet ska ta fasta på de förbättringsområden som finns uttalade i NKI 2007, bland annat återkoppling. 12 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

13 KUNDPERSPEKTIVET Servicecentret i Arvidsjaur har tagit över fler och fler administrativa uppgifter inklusive felanmälan över hela landet. Öppenhet och dialog Fortifikationsverket har utvecklat kunddialogen under många år och på olika sätt. Redan i den modell för hyressättning som kom 2003 och som sedan utvecklats i 2006-års upplaga finns en inbyggd transparens som anger hur kunddialog och redovisningar ska genomföras. Detta arbetssätt har utvecklats ytterligare. Exempel på aktiviteter 2008: Under 2008 har nya rapporteringsrutiner till Försvarsmakten utarbetats, bland annat avseende kvartalsuppföljning. Fortifikationsverket har på Försvarsmaktens uppdrag utarbetat modeller för kostnadsprognoser över 10 år, ortsvis och verksamhetsvis. Verket har också aktivt deltagit i Försvarsmaktens långsiktiga perspektivplanering. Övergripande kunddialog sker Avseende hyresmodell 2006 har utbildning i denna hållits för Försvarsmakten. Utbildningsmaterial har tagits fram och använts av avdelningarna för intern utbildning. Olika former av kundmöten inklusive produktionsuppföljning sker både lokalt på garnisonsnivå och med Försvarsmaktens representanter i produktionsled - ningen på Försvarsmaktens högkvarter. I samarbete med Försvarsmakten har ett program initierats under 2008 för att skapa en kostnadseffektiv lokalresursplanering och därmed lägre lokalkostnader för Försvarsmaktens räkning för det införhyrda lokalbeståndet. I samarbete med Försvarets Materielverk (FMV) har ett förtätningsprojekt inletts i syfte att dels effektivisera lokalanvändningen inom Fortifikationsverkets ägda fastigheter och dels för att utveckla en arbetsmodell för att kunna ge hyresgästerna stöd i arbetet med att ha optimala lokaler. I programmet ingår även en översyn av processen för avveckling av fastigheter och anläggningar samt anskaffningsprocessen. För att möta kundens behov av snabba omställningar krävs en flexibel och kundorienterad organisation samt krav på flexibelt byggande för försvarets framtida omställning. Åtgärder med anledning av kundundersökning 2007 Under 2008 har ett omfattande arbete lagts på att utveckla de områden som kunderna ansåg viktigast i kundundersökningen Exempel på konkreta insatser är följande: Analyser har genomförts på samtliga enheter som fått sänkt resultat i kundundersökningen Lokala kundvårdsplaner och åtgärdsprogram har därefter tagits fram och genomförts. Kontakterna med kunder och nyttjare vid felanmälan har utvecklats. Vi har aktivt arbetat för att minska handläggningstiderna vid felanmälan. Fortifikationsverket har genom Byggprojektavdelningen och Förvaltningsutvecklingsenheten under året lämnat ett omfattande stöd till Försvarsmaktens högkvarter i dess planering av ominriktning av det framtida försvaret enligt regeringens planeringsanvisningar. Under 2008 beslutades att ett kundserviceprojekt skulle genomföras med anledning av resultatet av kundundersökningen Målet är att medarbetare och organisation ska bli mer kundfokuserade och serviceinriktade. Ett stort arbete har lagts ner under 2008 för att förbereda organisationen inför en bred satsning under Garnisonsplaner Under året har Fortifikationsverket och Försvarsmakten gemensamt arbetat med att uppdatera befintliga planer för bl.a. garnisonerna i Enköping, Karlskrona, Skövde/ Kvarn och Arboga. Garnisonsplanerna för Karlsborg, Luleå (inklusive Vidsel) och Boden har slutförts. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE

14 KUNDPERSPEKTIVET Boden i omvandling Om samarbetet Fortifikationsverket - Försvarsmakten Jag tycker samarbetet går smidigt, säger garnisonschefen Jan Mörtberg. Vi träffas varannan månad och jag tycker att det viktigaste är att den goda viljan finns, viljan att understödja, den är bra. Överste Jan Mörtberg har tre huvuduppgifter; ansvar för insatsförbandens utveckling och utbildning (två mekaniserade bataljoner i Boden, en jägarbataljon i Arvidsjaur och tolv hemvärnsbataljoner i de fyra nordligaste länen), funktionsansvar för Försvarsmaktens vinterförmåga och att fungera som garnisonschef för Bodens garnison (Boden och Arvidsjaur). Samtal och samverkan sker på flera nivåer mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten i Boden. Garnisonschef Jan Mörtberg. I den vardagliga verksamheten träffar Fortifikationsverkets fastighetstekniker Försvarsmaktens representanter i stort sätt dagligen. Varje månad genomförs ett kundmöte med representanter från 14 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

15 KUNDPERSPEKTIVET Archerhallen. I19, A9 och FMLOG (Försvarsmaktens logistik) för att rapportera och återrapportera hur drift, byggande och annan verksamhet går. Här tar man upp konkreta händelser, planer och problem som berör båda parter. Vi har haft denna typ av möten i ungefär ett och ett halvt år, säger Gunnar Andersson, fastighetsenhetschef på Fortifikationsverket i Boden. Det fungerar mycket bra och ger fler effekter har vi märkt. Det kan bli ett extra tillfälle för Försvarsmaktens representanter lokalt att utbyta viss intern information, alltså en bonuseffekt av våra möten. Nytt motorområde Under 2008 har Fortifikationsverket genomfört ett antal byggprojekt i Boden. Garnisonen har sedan Försvarsbeslut 2004 (FB04) anpassats undan för undan till de nya förutsättningar som beslutet medfört. Behovet av ett nytt motorområde har tillgodosetts och projektet har slutförts under Miljömässigt är det nya området i toppklass. Tvätthallen har ett reningssystem som tar hand om miljöfarliga ämnen och systemet innebär en stor miljömässig besparing, dessutom kortas tiderna för tvätt och vård betydligt. Alltså blir hanteringen både billigare och miljövänligare. Försvarsmaktens personal som nyttjar området är mycket nöjda. Det är mycket bra, säger Kenneth Olsson och Mats Sundberg på I19 som har deltagit i projektet, fordonsvården blir så enkel och smidig. Vi åker direkt in från övningsfältet, först in i tvätthallen, sen vidare in i smörjhall och/eller verkstad beroende på fordon och behov. Allt ligger i en logisk följd och hallarna är utrustade på ett modernt och arbetsmiljömässigt mycket bra sätt. Pjäshall för det nya artillerisystemet Archer Ny pjäshall till det nya Archersystemet stod färdig 2008 i mars. Artillerisystemet Archer är ett utvecklingsprojekt för ett självgående fältartillerisystem. Hallen är både förvaringsplats och utbildningslokal för det nya systemet och ligger i nära anslutning till övningsfältet Boden Södra. Pjäshallen var en av sju nominerade bidrag till Fortifikationsverkets arkitekturpris Energieffektivisering För att spara energi har man gått från oljeuppvärmning till fjärrvärme. Kulvertsystem och motorvärmare har byggts om för att minska elförbrukningen. Ventilationssystem har gjorts om så att man utnyttjar värmeåtervinning. Energin är dessutom närproducerad, vattenkraft från Luleå älv och fjärrvärme från lokal sopförbränning. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE

16 EKONOMIPERSPEKTIVET Ekonomiperspektivet Sammanfattning av regeringsuppdrag: Fortifikationsverket ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 5,6 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statslåneräntan för 2008 och riskpremie vid given soliditet och är baserad på CAPM. Avkastningskravet omprövas årligen utifrån aktuell soliditet. Fortifikationsverket skall redovisa nyckeltal för att beskriva verkets utveckling. Resultat Under året har en hyresreducering på 150 Mkr genomförts till kunderna inom försvarssektorn. Resultat efter avkastningskrav och avsättning blev ett underskott på 112 Mkr. Hyresreduceringen var en följd av tidigare års överskott. Årets resultat efter avkastningskrav och avsättningar, exklusive hyresreduceringen, är drygt 34 Mkr bättre än budget, vilket bland annat är en effekt av genomförda åtgärder för att minska kostnaderna. Försäljningar av fastigheter har gett intäkter på närmare 120 Mkr. Överskottet av övriga fastighetsförsäljningar, exklusive försvarsbesluts relaterade försäljningar, är 23 Mkr och inbetalas till statskassan. Investeringsverksamheten har under året präglats av en stor osäkerhet om hur Försvarsmaktens framtida lokal- och anläggningsbehov kommer att bli som en konsekvens att regeringens planerade försvarsproposition och med därtill efterföljande riksdagsbeslut. Osäkerheten har medfört att investeringar inte har beslutats och påbörjats under året. Investeringsutgifterna uppgår till 748 Mkr, varav lånefinansierade investeringar utgör 645 Mkr. Avkastning Avkastningen på det genomsnittliga myndighetskapitalet uppgår till 129 miljoner kronor, vilket motsvarar avkastningskravet på 5,6 procent. Nyckeltal I enlighet med regeringsuppdraget redovisar verket följande nyckeltal för att beskriva utvecklingen av verksamheten: Nyckeltal Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2006 Avkastning i % Soliditet % Driftnetto i kr/kvm Direktavkastning % Andel uthyrd area % Hyresintäkt i kr/kvm Driftkostnad i kr/kvm Mediaförbrukning i KWh/kvm Underhållskostnader i kr/kvm Administration i kr/kvm FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

17 EKONOMIPERSPEKTIVET Försäljningsverksamheten ökade stort Under 2008 har försäljningsverksamheten sålt för i runda tal 120 miljoner kronor. Tre av årets fastighetsförsäljningar har överstigit 10 miljoner kronor. Det är en ökning på 40 miljoner sedan Fortifikationsverket utvecklar det civila samhället Fortifikationsverket har ökat affärsmässigheten vid försäljningarna. Den positiva utvecklingen har skett genom samarbeten med bland annat berörda kommuner i Sverige. Det har handlat om att klarlägga omställningen av före detta försvarsfastigheter till andra ändamål i samhället. Det är framförallt mark och fastigheter som inte längre försvaret har behov av som återställs i civilt bruk. Många gånger säljs mark vidare till kommunerna. Kan de påvisa att marken behövs för samhällsändamål har de företrädesrätt till köp, berättar Ken Ejderhamn, försäljningschef. På försäljningsenheten har man fortsatt med att förnya sina arbetssätt för att höja kvalitén och få till snabbare försäljningar. Utvecklingen av att driva affärer har också varit till stor hjälp i enskilda projekt. Programmet hjälper till att anpassa objekten efter behov. Det betyder sänkta avvecklingskostnader och ökade försäljningsintäkter. Ett bra exempel är fastigheten Grytan i Östersund som sedan nedläggningen av den militära verksamheten ägs av oss men förvaltas av Norrbottens regemente, beskriver Ken vidare. Marken här har sedan i slutet av 1800-talet använts som skjutfält för Artilleriregementet i Östersund. Tillsammans med bland andra Östersunds Kommun har Fortifikationsverket sammanställt flera olika scenarior över hur området kan användas i framtiden. På agendan står upplevelseindustrin, miljödriven företagsutveckling eller att använda Grytan som en del i utbildningsväsendet. Att arbeta fram just idébanker gällande vad man kan använda olika objekt till är ett behov som vi ser ökar allt mer. Givetvis måste vi då väga in hur förslagen påverkar miljö och närliggande områden. Vi tittar också på vilken samhällsnytta ett projekt kan tänkas ha. Hur många nya arbetstillfällen det kan skapa, fortsätter Ken. Men också aktuella arbetsprogram har använts flitigt under året. Ett handlar om att öka kvalitén när det gäller att jämföra fastigheter. Inom detta område har Fortifikationsverket ett givande samarbete med andra berörda myndigheter och samhällsutövare. Ett webbaserat auktionsförfarande vid försäljning av fastigheter är ett nytt grepp som prövats under året med gott resultat. Försäljningarna har på så vis blivit allt mer effektiva. Ett tredje program har utvecklats för att på ett slagkraftigare sätt hantera behovet av riskreducerande åtgärder exempelvis omställningen av övnings- och skjutfält. Det sänker omställningskostnaden för staten betydligt. Försäljningen av Norra Övningsfältet i Strängnäs är ett bra exempel på detta. Kommunen har tagit initiativ till att köpa området av oss. Marken ska användas till framtida bostäder för att kunna trygga kommande behov. Vi har allt mer blivit en viktig del av den civila utvecklingen av samhället, avslutar Ken. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE

18 MEDARBETARPERSPEKTIVET Medarbetarperspektivet Sammanfattning av regeringsuppdrag: Myndigheten ska redovisa de åtgärder som vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. Servicecentret Arvidsjaur. Medarbetarna inom verket Vid årets slut hade Fortifikationsverket 689 anställda, varav 23 tidsbegränsat anställda. Detta är en minskning med 35 personer jämfört med Personalomsättningen var under 2008 högre än under Den ökade till 8,9 procent, en ökning med hela 6,5 procent. Den ökande personalomsättningen kan i stor utsträckning kopplas till det höga åldersläget hos våra medarbetare med ett ökande antal pensionsavgångar som följd. Under 2008 har arbetet med att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för samtliga roller slutförts och implementeringen har påbörjats. I anslutning till detta arbete har varje avdelning/stab börjat ta fram lokala kompetensväxlingsplaner. Som ett led i att säkerställa kompetensförsörjningen av framtida chefer, projektledare och specialister anställdes i september nio stycken trainees, fem kvinnor och fyra män. Samtliga har en högskoleutbildning inom ett teknikområde och kommer under de första 12 månadernas program att följas åt i gemensamma utbildningsinsatser varvat med praktikperioder. Sedan följer sex månaders individuellt anpassad utbildning. 17 procent av verkets medarbetare har en akademisk utbildning, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med Andelen kvinnor inom myndigheten ökade åter litet under 2008 och var 18 procent, vilket är en halv procent bättre än året innan. Verket genomförde under 2008 en planerad satsning som stöd till alla chefer, i ett så kallat Assessment Center. Resultatet var mycket glädjande då det visade sig att de allra flesta chefer uppskattas av såväl medarbetare som överställd chef och kollegor. Under året genomfördes en medarbetarundersökning som mäter s.k. NMI, Nöjd Medarbetar Index. Målet, att nå ett index på 75, infriades glädjande nog. 77 procent svarade på enkäten. Ledarindex ökade från 73 till 77 jämfört med tidigare undersökning. I medarbetarundersökningen ingick en uppföljning av våra medarbetares kunskap om verkets vision, strategi och mål samt känslan av delaktighet i verksamhetsplaneringen. Här uppgav 70 procent ett positivt svar. Under 2008 har verket gjort olika insatser till följd av synpunkter som kom fram vid den tidigare mätningen av index. Det mål för sjukfrånvaron som sattes 2005, att nå en halvering fram till 2008 års utgång, infriades inte. Då hade verket hamnat på en nivå på 2,5 procent. Den totala sjukfrånvaron sänktes istället från 3,3 procent 2007 till 3,07 procent Sjukfrånvaro är ändå att betrakta som förhållandevis låg och i hög grad knuten till långtidssjukskrivningar där sjukdomsbilden inte är kopplad till arbetet. Det aktiva arbetet med att få friskare medarbetare och därmed sänka sjukfrånvaron pågår ständigt inom verket. För att förebygga ohälsa erbjuds samtliga anställda hälsoundersökningar minst vart tredje år. Liksom tidigare erbjuds de anställda subventionerade motionsaktiviteter och en friskvårdstimme per vecka på betald arbetstid. 18 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

19 MEDARBETARPERSPEKTIVET ledarutveckling Assessment centre Vägen till framgång. Ledarutveckling Ett väl fungerande ledarskap är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att Fortifikationsverket ska nå de uppsatta målen. Samtliga cirka hundra chefer har under perioden fått en grundläggande chefs/ledarutbildning. För att fortsätta stötta och utveckla både våra nuvarande och nya chefer i ledarrollen startade vi under 2008 ett Assessment centre i samarbete med Mercuri Urval, berättar personaldirektör Jan-Olof Wara. Ett Assessment centre kan kortfattat beskrivas som ett verktyg för att tydliggöra vilka styrkor och utvecklingsmöjligheter en person har i det här fallet gäller det ledarskapet. Verktyget bygger på att cheferna går igenom ett antal webbaserade test och gör en självskattning av sina styrkor och förbättringsområden. Dessutom bedömer kollegor, närmaste chef samt underställd personal chefens styrkor och vilken förbättringspotential vederbörande anses ha. Resultatet ligger till grund för en individuell utvecklingsplan för att personen ifråga ska kunna leva upp till de krav och förväntningar som ställs i chefs- och ledarpolicyn och i den värdegrund som verket tagit fram. Under 2008 genomgick ett 50-tal chefer Assessment centre, resterande kommer att göra det under innevarande år. Det betyder att samtliga chefer och ledare från verksledning till gruppchefer kommer att delta i de aktiviteter som centret innehåller. Nästa steg är att använda verktyget i vårt chefsförsörjningsprogram liksom vid rekrytering av trainees, där vi för övrigt redan provat en lightversion, säger Jan-Olof Wara. För att utveckla chefsskapet ytterligare ordnas årliga chefsseminarier och chefsforum där bland annat kundrelationer och kommunikation tas upp. I den grundläggande chefsutbildningen, som omfattar totalt tolv dagar, ingår ämnen som självinsikt, jag i gruppen, att vara arbetsgivareföreträdare etc. För att på ett strukturerat sätt kunna hjälpa medarbetarna vidare i yrkeskarriären håller en karriärvägledning på att tas fram och diskussion pågår om att införa tidsbegränsade chefsförordnanden. Förslag på utvecklingsområden för våra chefer har också tagits fram, berättar Jan-Olof Wara. Dit hör exempelvis mer kunskap om rollen som arbetsgivarföreträdare och en förbättring av affärsmässigheten. Vi vet också att det finns ett stort behov av coachstöd bland våra chefer. FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE

20 MEDARBETARPERSPEKTIVET Kompetensförsörjning i framtiden Att klara personalförsörjningen inom den närmaste framtiden är en tuff utmaning som Fortifikationsverket precis som många andra arbetsgivare står inför. Vi har tagit fram en kompetensstrategi för att på ett strukturerat sätt kunna arbeta med att tillgodose verkets behov av kompetens, säger personaldirektör Jan-Olof Wara. Bakom kompetensstrategin ligger dels Fortifikationsverkets strategiska plan, dels projektet Framtidens medarbetare. Där har bl a kompetensbehovet analyserats och vilka roller som behöver utvecklas eller avvecklas. En GAP-analys har också gjorts för att kartlägga skillnaden mellan den kompetens som finns i verket i dag och vad som behövs i framtiden. Genom vårt IT-stöd ProCompetence har vi en bra överblick över den nuvarande situationen när vi nu tar nästa steg för att säkra kompetensförsörjningen, säger Jan-Olof Wara. Fram till 2012 beräknas cirka 25 procent av verkets medarbetare gå i pension. Den stora uppgiften blir att behålla och höja den kompetens som finns i organisationen och tillföra ny kompetens i en tid då det råder brist på den arbetskraft som verket efterfrågar samtidigt som konkurrensen på arbetsmarknaden är hård. Jakten på talangerna hårdnar, säger Jan-Olof Wara. I samband med pensionsavgångarna kommer vi att tappa mycket kärnkompetens; kunskap som är central för verksamhetens framtida överlevnad. Det berör inte minst det fortifikatoriska området, främst inom skydd och säkerhet, där vi erbjuder unika lösningar på marknaden. Inom det området kommer behovet av kunniga medarbetare att vara stort. Men vi behöver även duktiga specialister och medarbetare där de personliga egenskaperna betyder mer än formell kompetens i form av utbildning och yrkeserfarenhet. För att verket ska nå de uppsatta målen krävs en mängd aktiviteter, sammanfattade 20 FORTIFIKATIONSVERKET ÅRSBERÄTTELSE 2008

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan

Fortifikationsverket under året 2010 den lokala miljöpåverkan MILJÖARBETET UNDER 200 Lokal miljöpåverkan 200 20-08-7 (4) Fortifikationsverket under året 200 den lokala miljöpåverkan Fortifikationsverkets verksamhet finns över hela landet och huvudkontoret är placerat

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET

STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14 Tre

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

GD kommentar. Jag vill tacka våra engagerade medarbetare för mycket goda arbetsinsatser vilka varit helt avgörande för det goda ekonomiska resultatet.

GD kommentar. Jag vill tacka våra engagerade medarbetare för mycket goda arbetsinsatser vilka varit helt avgörande för det goda ekonomiska resultatet. Verksamheten 2007 GD kommentar 2007 blev ännu ett år präglat av förändringar. De inre systemen har moderniserats; processledningssystemet har utvecklats och ett målmedvetet arbete med miljöledningssystem

Läs mer

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter. Dir. 2012:7. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter Dir. 2012:7 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning

Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal och utbildning Kerstin Jungstedt Gemensamma riktlinjer 1 (6) Gemensamma riktlinjer för chefsförsörjning Inledning Stockholms läns landsting har gemensamma

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2017 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2016-05-12 Dnr 16LS3265 BALANSERAT STYRKORT 2017 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen är Landstinget Västernorrlands ledande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut IV:11 Socialdepartementet 2013-12-19 S2013/7507/SFÖ S2013/9067/SAM(delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Strategisk färdplan Kortversion

Strategisk färdplan Kortversion Strategisk färdplan 2017 2020 Kortversion Vår färdplan Den strategiska färdplanen är ett stöd i Socialstyrelsens arbete för att svara mot vårt uppdrag. Uppdraget utgår från de lagar som styr myndighetens

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Facilities Management

Facilities Management Facilities Management Fastighetsförvaltning Med fastigheten som utgångspunkt Mål att utveckla fastighetens lönsamhet Fastighetsförvaltning är en kärnverksamhet FM definition Att få fastigheter, byggnader,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete

Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten. Kvalitativt jämställdhetsarbete Starka viljor, tydlig inriktning och företagsanda i räddningstjänsten Kvalitativt jämställdhetsarbete Varför fick jag uppdraget att prata på denna konferens? Vad kan kommunala räddningstjänster lära av

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Sammanfattning Solna 2009-10-06

Sammanfattning Solna 2009-10-06 NCC HR - Förstudie HR organisation, processer och IT-stöd Sammanfattning Solna 2009-10-06 Nuläge NCCs verksamhet bygger till största delen på lokalt utförande av arbetet och en decentraliserad beslutsmodell.

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17

Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2016 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2015-12-17 1 Affärsplan 2016 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga mål budget

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

En egenregiorganisation som ständigt vill bli bättre

En egenregiorganisation som ständigt vill bli bättre En egenregiorganisation som ständigt vill bli bättre SKL Företag KLF Fastighets AB Mariagatans Fastighets AB Överkikaren AB Priocon Fastighetsförvaltning AB 16 300 m 2 18 000 m 2 9 700 m 2 Totalt antal

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 FÖRSLAG 2004:73 13 Avtal mellan Stockholms läns landsting och Locum AB, 1993 AVTAL OM FÖRVALTNING Mellan Stockholms läns landsting, org nr 232100-0016, Box 22550, 104 22 Stockholm, nedan kallat landstinget

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Strategiska investeringar i kompetens

Strategiska investeringar i kompetens Chefsrekrytering - Ledarutveckling Sprint kopplar samman chefer och specialister inom olika områden med företag och organisationer som söker kompetens under en begränsad tid eller tillsvidare. Tillfälliga

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning

Strategi för SLU:s fastighetsförvaltning 1(4) Dnr SLU ua.2014.1.1.1-1814 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Måldokument/strategi Beslutsfattare: Styrelsen Avdelning/kansli: Infrastruktur Handläggare: Anders B. Lundh

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017

Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för åren 2016 till 2017 Koncernkontoret Koncernstaben för ekonomistyrning Enheten för budget, redovisning och finansiering Datum 2014-09-16 Anna Benemark Planeringsförutsättning för budget och verksamhetsplan 2015 med plan för

Läs mer

Årsfakta 2008. Upplaga 2

Årsfakta 2008. Upplaga 2 Årsfakta 28 Upplaga 2 Förord Fortifikationsverket arbetar för att bli Sveriges ledande förvaltare av nyttofastigheter - ändamålsfastigheter. För att lyckas med den ambitionen krävs att vi driver en verksamhet

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens

Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Region Skånes handlingsplan för kompetensmixplanering rätt använd kompetens Fastställd av regionstyrelsen 2016-12-08, 2 Inledning Hela arbetsmarknaden och inte minst hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

Norrbottens regemente 2016/2017

Norrbottens regemente 2016/2017 Norrbottens regemente 2016/2017 Vi utvecklar och tränar krigsförband som är redo att genomföra insatser och säkerställer Försvarsmaktens förmåga till strid på marken i subarktisk miljö regementschefen

Läs mer

Fakta och nyckeltal helåret 2015

Fakta och nyckeltal helåret 2015 Fakta och nyckeltal helåret 2015 Om oss Statens servicecenter arbetar på uppdrag av regeringen och tillhör Finansdepartementet. Myndigheten leds av en styrelse. Den dagliga verksamheten leds av generaldirektör

Läs mer

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan

Framtidsplanen Styrelsen för Locum AB. Vad vi gör. Strategiska investeringar. Affärsplan 2016-11-24 Styrelsen för Locum AB Affärsplan 2017 1 Locums uppdrag Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL). Locum har specifika ägardirektiv fastställda i landstingsfullmäktige,

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen

Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen 2013-11-14 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/512-040 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Internbudget 2014 för verksamhet inom fastighetsprocessen Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Enkät & Analysmetoden

Enkät & Analysmetoden 3a Verktyg för verksamhetsutveckling Modellen är en sak - Arbetssätten många. Följande tre underlag används i Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 för organisationer med färre än 200 medarbetare och i Kvalitetsutmärkelsen

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN

PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 1 KOMMUNFÖRBUNDET Fastställd av styrelsen 2011-06-09 NORRBOTTEN PERSONALPOLITISKT PROGRAM FÖR KOMMUNFÖRBUND ET NORRBOTTEN 2 KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 1 Inledning 3 2 Varför en

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Granskning av ändamålsenlighet

Granskning av ändamålsenlighet Granskning av ändamålsenlighet Östersjöterminalen AB December 2010 Carl-Gustaf Folkeson Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund, syfte och avgränsning... 3 1.2 Revisionsfrågor och

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer