STRATEGISK PLAN FORTIFIKATIONSVERKET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN FORTIFIKATIONSVERKET

2

3 Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14

4 Tre utmaningar - tre möjligheter I de flesta av livets skeden och situationer lönar det sig att ha en plan, en riktning, en strävan vart man vill. Tänk på katten som möter Alice i underlandet och torrt konstaterar att det inte spelar någon roll åt vilket håll Alice går om hon ändå inte vet vart hon är på väg. Meningen med det här dokumentet är att berätta vart vi är på väg i Fortifikationsverket. Men även vad vi står för och vad vi vill kännetecknas av för att leva upp till vår värdegrund. Strategierna är vägval och övergripande tillvägagångssätt för hur vi ska arbeta. Kan vi visa respekt, skapa delaktighet, vara affärsmässiga och professionella i det vi gör, klarar vi också att nå de strategiska målen och vår vision att bli bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik. Dessa målbilder är: Vi har en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning med nöjda kunder Verket är etablerat som en ledande nationell resurs för byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet Vi ligger i framkant vad gäller ansvar för hållbar utveckling För att nå dessa mål krävs kompetenta och engagerade medarbetare. Jag hoppas att du som läser strategiplanen ser den röda tråden från vårt uppdrag, vidare till vår vision, fram till våra strategiska mål för perioden Fortifikationsverkets styrelse har i ett beslut om verkets strategiplan den 7 maj 2008 lagt fast tre strategiska målbilder fram till och med år Sören Häggroth Generaldirektör

5 Fortifikationsverkets verksamhetsidé Utifrån vårt ägaruppdrag har följande verksamhetsidé formulerats: Fortifikationsverket tillgodoser kundens behov av mark, anläggningar och lokaler på ett effektivt sätt. Vi stödjer även samhället med skyddsteknisk kompetens i syfte att stärka samhällets robusthet och krisberedskap. Vision Bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik Visionen innebär att vi alla tillsammans ska jobba för att bli den bästa fastighetsförvaltaren bland alla som förvaltar samma typ av fastigheter som vi. För att anpassa oss till en framtid då försvaret krymper vill vi bredda vårt kundunderlag och skaffa oss flera kunder. Vi ser också att kraven på säkerhet inom Sverige och övriga världen ökar och vi vet att vi med vår kompetens kan bidra till säkrare byggnader och ett robustare samhälle.

6 Vår omvärld Fortifikationsverket påverkas av och påverkar andra delar av vår omvärld. I detta strategidokument har vi fokuserat på åtta olika områden som har en betydande påverkan på vår verksamhet och som har varit viktiga faktorer vid utformandet av de strategiska vägvalen. Försvarsmaktens utveckling Dagens och den överblickbara framtidens hot och risker mot Sverige är osäkra. Mindre tydliga hot innebär mindre tydliga uppgifter för Försvarsmakten. Vi ser idag framför oss två kategorier av uppgifter: Försvar av Sveriges territorium mot olika typer av hot och risker Deltagande i internationella operationer med olika förband för olika syften I Försvarsmaktens slutrapport av perspektivstudie 2007, "Ett hållbart försvar för framtida säkerhet" föreslås förändringar som kan ha sådana återverkningar på Fortifikationsverkets verksamhet. Slutrapporten utgör underlag till den proposition om Försvarsmaktens inriktning som regeringen aviserat till hösten Det krävs en betydande beredskap inom verket för att möta de förändringar som kan förutses inom försvarspolitiken. Det finns betydande osäkerheter om Försvarsmaktens inriktning på såväl kort som lång sikt. Successiva anpassningar till nya behov måste därför ständigt kunna hanteras. Det kan till exempel röra sig om minskade fastighetsvolymer, varierande investeringsbehov och ett ökat behov av bostadsliknande förläggningar. Våra kunder och ägare förväntar sig att vi är aktiva i vår fastighetsförvaltning och ger stöd för att utveckla ändamålsenliga lösningar på behoven av mark, lokaler och anläggningar. Försvarsomställningen ställer stora krav på flexibilitet och nytänkande. Dessutom innebär Försvarsmaktens ekonomiska situation att kraven på kostnadseffektivitet i fastighetsförvaltningen kommer att vara mycket stora. Skydd och säkerhet i samhället Terrorism och organiserad brottslighet är internationella verksamheter och man kan inte vara säker på att Sverige inte skulle kunna bli en måltavla för terroristhandlingar. En del av de nya hoten följer av utvecklingen mot ett mer specialiserat och tekniskt komplext samhälle. Detta leder till ett mer sårbart samhälle. Att stärka samhällets säkerhet är en angelägenhet för flera aktörer. Det finns tydliga signaler från statsmakterna att integrera och samordna militär och civil verksamhet inom landet för att skapa rationella och kostnadseffektiva lösningar. Den svenska staten äger och förvaltar via olika myndigheter ett stort antal byggnader och anläggningar såväl inom Sverige som utanför

7 vårt lands gränser. Vissa av dessa är skyddsvärda byggnader och anläggningar med riskutsatt verksamhet. Verkets möjligheter att kunna stödja en utveckling av skyddsfunktioner kring våra ambassader och andra offentliga byggnader och anläggningar ska diskuteras. Andelen nyproduktion av faciliteter som innehåller någon form av skyddskrav är totalt ganska stor, men kompetensen inom området är svår att upprätthålla eftersom huvudmannaskapet är så splittrat. Enligt regleringsbrevet för 2008 har Fortifikationsverket fått en roll i det svenska krishanteringssystemet. Verket ska följa kraven i Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Fortifikationsverkets förändrade roll när det gäller stöd till samhället men även det tidigare stödet till Försvarsmakten i krig eller krissituation genererar krav på utveckling av Fortifikationsverkets organisation och förmåga att både stödja Försvarsmakten, samhällets krisberedskap och andra kunder. Myndighetsomvandling och samarbete Den svenska myndighetsstrukturen är på väg att utvecklas från att vara indelad efter ansvarsområde till att bli alltmer funktionsindelad. Utvecklingen verkar gå mot större samordnade myndigheter. Ett alternativ och komplement till Department of Homeland Security I april 2007 undertecknade Sverige och USA ett avtal om utbyte av information och forskning inom det civila säkerhetsområdet. Här finns Fortifikationsverket med som en aktör. Samarbetet, som i USA hålls samman av Department of Homeland Security, kommer att beröra ett flertal områden. Områden av störst intresse för Fortifikationsverket är bland annat skydd av kritisk infrastruktur, riskanalys, skydd mot explosioner och skyddad IT/telekommunikation. större myndigheter är en utveckling av myndighetssamarbete. Ett utökat myndighetssamarbete i kombination med ett effektiviseringsprogram bör utvecklas och diskuteras som strategiskt vägval inom Fortifikationsverket.

8 Europeiska Unionen Säkerhets- och försvarssamarbetet inom Europeiska Unionen (EU) har utvecklats under det senaste decenniet. Samarbetet sker bland annat inom krishantering, skydd av kritisk infrastruktur, gemensamma internationella operationer av olika slag och försvarssamarbete på planeringsoch produktionssidan. Det etableras successivt en gemensam marknad inom säkerhets- och infrastrukturområdena. För Fortifikationsverkets vidkommande kan en fortsatt utveckling av säkerhets- och försvarssamarbetet ge möjligheter att erbjuda kompetens inom skydds- och säkerhetsområdet till flera andra EU-länder. Det sjunde ramprogrammet för forskning som EU-kommissionen startade i början av 2007 innehåller ett nytt område inom Security. Detta öppnar möjligheter för Fortifikationsverket att ensamt eller tillsammans med andra svenska myndigheter delta i forskning inom säkerhetsområdet. Camper Fortifikationsverket och Försvarsmakten har kommit överens om att överflyttningen av ansvaret för vidmakthållande av camperna i Kosovo och Afghanistan skjuts upp till den 1 januari Tiden fram till dess ska nyttjas till att utveckla ett samarbete och hitta våra roller. Ansvaret för nyetablering och avyttring av camper har från den 1 januari 2008 flyttats över till Fortifikationsverket. Fortifikationsverkets övertagande av camper har i stort utvecklats enligt följande: Delöverenskommelse med Försvarsmakten är klar Campfunktionen är under etablering. Erfarenheter finns ännu inte med undantag för enskilda individers erfarenheter Förberedelser är vidtagna för övertagande av två camper. Ledningscentral är etablerad och erforderlig materiel är anskaffad. Berörd personal har genomgått grundläggande utbildning

9 Tjänsteexport Fortifikationsverket har under en lång tid aktivt arbetat med tjänsteexport. En viss koncentration har funnits till Mellanöstern. En ökad aktivitet har skett i denna region under de senaste åren och verksamheten är väl etablerad. Förhållandet kan användas som utgångspunkt för såväl utveckling som referenser inför agerande i andra regioner. Under de senaste åren har också Sydostasien och Kina varit områden som successivt öppnats för samarbete. Den finns förutsättningar för att utvidga tjänsteexporten till fler länder. Framtidens arbetsmarknad Precis som många andra arbetsgivare i Sverige kommer Fortifikationsverket att ha stora pensionsavgångar de kommande åren. Under de närmaste sex åren avgår cirka 25 procent av medarbetarna, givet att pensionsåldern är 65 år. Pensionsavgångar samt naturlig rörlighet gör att verket kommer ha ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Uppskattningsvis behöver verket rekrytera cirka medarbetare per år. Denna rekrytering ska genomföras på en arbetsmarknad där konkurrensen om arbetskraft kommer vara mycket uttalad.

10 Förutsättningar och mål Fortifikationsverket fokuserar på tre utmaningar de närmaste tre åren. Bilden nedan visar på ett enkelt sätt hur de strategiska målen hänger ihop med kompetenta och engagerade medarbetare och vår värdegrund.

11 Vår värdegrund Vi har alla tillsammans i Fortifikationsverket tagit fram fyra värdeord som ska vara ett stöd och en påminnelse om hur vi ska agera för att stärka vår företagskultur. Denna värdegrund ska prägla och genomsyra strategierna för att nå våra mål och vår vision. Vår värdegrund berättar och förklarar hur vi ska behandla varandra, våra kunder och våra samarbetspartners. De är guiden för hur vi ska agera. Värdegrunden återspeglar verkets förväntningar på medarbetarna och hänger starkt samman med ett bra ledarskap. Man kan säga att de utgör den bas vi bygger vår verksamhet på och att de är mycket viktiga i vår strävan att nå visionen. För att vår företagskultur ska stärkas och för att vi ska uppnå våra mål och vision krävs en bra kommunikation internt mellan chefer och medarbetare, mellan medarbetare samt mellan våra medarbetare och våra kunder. Verket har högt ställda krav på affärsmässighet. Affärsmässigheten skall genomsyra kundrelationen i utförandet av uppdraget, när det gäller kvalitet, leveranssäkerhet och återrapportering av genomförda uppdrag. Även om Fortifikationsverket inte bedriver affärsverksamhet utifrån ett vinstsyfte skall likväl samtliga affärer, - förvaltning, försäljning och uppdragsverksamhet - genomföras med ett affärsmässigt tänkande i grunden med kostnadseffektivitet och kvalitet som ledstjärnor.

12 Kompetenta och engagerade medarbetare Medarbetarnas strategiska betydelse har ökat i takt med utvecklingen av kunskaps- och tjänsteinnehållet i många verksamheter. Verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor står inför stora pensionsavgångar när de som är födda på 40-talet lämnar arbetslivet. För att klara detta krävs ett strategiskt och strukturerat arbete med kompetensväxling. Det kommer att ställas mycket stora krav på oss som arbetsgivare för att vi ska kunna konkurrera om den mest kompetenta arbetskraften. Våra anställnings- och lönevillkor måste vara konkurrenskraftiga inom de verksamhetsområden där vi skall verka. Vi måste ha höga ambitioner när det gäller jämställdhet. Vi ska ge den enskilde medarbetaren möjligheter att ta ansvar och utveckla sin kompetens. Kort sagt behöver vi bli kända som en attraktiv arbetsgivare och vi ska svara upp mot de utfästelser vi gör när vi anställer nya medarbetare. Kompetensväxlingen ska användas för att sänka genomsnittsåldern och höja utbildningsnivån bland våra medarbetare. Vi ska sträva efter att utveckla verket till en kunskapsorganisation. Kompetensutvecklingen har redan hög prioritet men den behöver förstärkas ytterligare.

13 Under de närmaste tre åren skall inriktningen vara följande för att skapa förutsättningar att nå de tre strategiska målen: Marknadsföring av verkets varumärke: Specialist på fastigheter med särskilda krav på skydd och säkerhet med hög teknisk kompetens inom anskaffning, vidmakthållande och avyttring Rekrytering för att möta en ny verksamhetsinriktning och pensionsavgångar Generell utbildning i affärsmässighet Individuell utbildning utifrån GAP-analys och individuella handlingsplaner Kompetensöverföring genom trainee- och lärlingsprogram samt parallelltjänstgöring Utveckling av rollen som skickliga beställare av tjänster Kontinuerlig utveckling och träning av chefer/ledare i rollen att vara ledare samt införande av tidsbegränsade chefsförordnanden Ett utvecklat medarbetarskap genom att delaktigheten hos medarbetarna blir större när det gäller utveckling och planering av verksamheten för den egna enheten/avdelningen Vi har kompetenta och engagerade medarbetare när gapet mellan den kompetens som vi behöver och den kompetens vi har är acceptabel. Samtidigt skall medarbetarna visa ett engagemang genom att alla har enskilt eller i grupp varit med att utveckla och planera sin egen verksamhet och visat sitt bidrag till förverkligandet av de strategiska målen.

14 Strategiska mål Vi har en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning med nöjda kunder Fastighetsförvaltningen är Fortifikationsverkets ekonomiskt tyngsta område och den har genomgått en kraftig utveckling under de senaste åren. Effektiviteten har blivit bättre och nyckeltal och kundnöjdhet ligger i nivå med andra jämförbara offentliga fastighetsförvaltare. Kostnaden för fastighetsdriften per kvm har minskat från 55 kr till cirka 40 kr på fyra år. Den personliga servicen från vår driftpersonal ligger på 76 i kundundersökningen 2007, vilket är ett mycket högt betyg. Vår fastighetsförvaltning ska utvecklas i nära samverkan med olika aktörer på den privata bygg- och fastighetsmarknaden. Byggverksamheten utförs redan idag helt av privata entreprenörer. Delar av fastighetsdriften utförs av privata företag, men en större andel tjänster ska under de närmaste åren köpas på marknaden. Ett övergripande mål för fastighetsdriftens utveckling är att inom en treårsperiod vara fullt ut i nivå med den privata entreprenörsmarknadens prissättning och samtidigt ha nöjda kunder.

15 För att nå det strategiska målet skall inriktningen vara följande: Större fokus på förvaltningsuppgiften främst utökat stöd till Försvarsmakten och andra hyresgäster tidiga skeden, lokaleffektivisering, förvaltningsplaner, kundvård och kundservice En fortsatt kostnadsminskning genom affärsmässighet, utveckling och effektivisering av fastighetsförvaltningens alla områden, från investering till avyttring. Målet är att till utgången av år 2011 sänka kostnaderna med minst 130 mkr Organisationsutveckling med större enheter/ grupper och färre chefer Minskning av egen-regi verksamheten och ökning av externt köpta tjänster En kraftig minskning av mediaförbrukningen i samverkan med Försvarsmakten. Målet är en sänkning med 15 procent till utgången av år 2011 En minskning av driftskostnaderna till 35 kr/m 2 En vidareutveckling av nyckeltalsstyrningen drift av lokaler, väg, mark och park, anläggningar, media, förvaltning med ökat lokalt ansvar för genomförandet De redan outsourcade fastighetsgrupperna i Berga och Ronneby ska utvärderas och en kontinuerlig benchmarking ska ske gentemot dessa fastighetsgrupper Utvecklat samarbete inom Nordiskt försvarsbygg bland annat gemensamma strategier med Försvarsbygg i Norge (till exempel facility management) Samverkan med andra statliga fastighetsägare till exempel Statens fastighetsverk och Specialfastigheter AB när det gäller bland annat kompetensförsörjning, tjänstebyte samt utveckling av gemensamma stödfunktioner Benchmarking mot hela bygg- och fastighetsbranschen Vidareutveckla ett klimat för innovationer och nytänkande. Verket ska initiera pilotprojekt och försöksverksamheter till exempel inom organisation, energiteknik, projektering och upphandling samt vidareförädling av uppsagda markområden och fastigheter Kompetensförsörjningen ska säkerställas genom en kompetensstrategi innefattande bland annat ett tranieeprogram Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när: Vi har en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning med nöjda kunder och konkurrenskraftiga kostnader.

16 Verket är etablerat som en ledande nationell resurs för byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet Det finns idag en tydlig inriktning i såväl instruktion som regleringsbrev att vi utöver vårt uppdrag till vår största kund Försvarsmakten också skall förse det svenska samhället med kompetens inom områdena säkerhet, skydd och anläggningsteknik inom ramen för ett utvecklat samarbete inom det Svenska krishanteringssystemet. En förutsättning för att nå målet är att utveckla och säkerställa den skydds- och anläggningstekniska kompetensen. Områden som bidrar till detta är i första hand uthyrning av anläggningar, tjänsteförsäljning samt tjänsteexport. De definierade uthyrningskoncepten är följande: Säker förvaring av ekonomiska värden Fysisk säker IT-miljö Säker förvaring av explosiva varor Våra nya kunder finns både inom offentlig och privat sektor. På detta sätt får verket en tillräcklig volym av fortifikatoriska uppdrag för att utveckla och säkerställa den fortifikatoriska kompetensen för Försvarsmaktens behov samtidigt som verket bidrar till att öka civila och militära synergieffekter och att det svenska samhället får en bättre säkerhet.

17 För att nå det strategiska målet skall inriktningen vara följande: Verket ges ett förvaltningsansvar för vissa av statens fastigheter med särskilda krav på skydd och säkerhet Verket ges en normerande roll för byggande och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet Verkets konsultativa roll inom skydd och säkerhet utvecklas så att intäkterna för uppdrag utanför Försvarsmakten ökar från 20 procent 2008 till omkring 50 procent vid utgången av år 2011 Fortifikationsverket ska hyra ut anläggningar till annan verksamhet som har behov av att skydda sin verksamhet genom fysiskt skydd Ta fram underlag för att bedöma möjliga alternativa användningar av anläggningar som Försvarsmakten inte längre har behov av Fortifikationsverket ska delta i internationella och nationella nätverk eftersom etablerade nätverk kommer att ha en stor betydelse inom forskning och utveckling av framtida skyddsprodukter Tillsammans med Försvarsmakten och de nordiska grannländerna påverka universitet och högskolor att anordna utbildningar inom detta område Fortifikationsverket kan erbjuda säkerhetskoncept med allt från hot-, risk- och sårbarhetsanalyser, förslag till skyddslösningar, kontroll av skyddslösningar till upphandling och projektledning av entreprenader Tjänsteexporten inom skydd och säkerhet ska fortsättningsvis ha en hög intäktsvolym. Tjänsteexporten planerar verket att bedriva i bolagsform från och med 2010 Verket ökar sin försäljning av förvaltning och drift av anläggningar till andra statliga verk och bolag Verket utvecklar sitt samarbete internationellt bland annat inom EU men även inom ramen för Sveriges samarbetsavtal med USA Verket ska aktivt bidra till Sveriges krisberedskap i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För att klara utmaningarna genomför Fortifikationsverket en kompetensväxling och ökar affärsmässigheten genom utbildningsinsatser Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när: Vi på bredden inom det svenska samhället uppfattas som en ledande nationell resurs för att hantera skydd- och säkerhet för byggnader och anläggningar.

18 Vi ligger i framkant vad gäller ansvar för hållbar utveckling Fortifikationsverket har de senaste åren minskat koldioxidutsläppen från fossila bränslen med 30 procent. Vi har ett certifierat miljöledningssystem som säkerställer att vår verksamhet har rutiner och regler för att hantera eventuell miljöskadlig verksamhet. Vi har målmedvetet utvecklat arkitekturen i våra byggnader. Vi delar vartannat år ut ett arkitekturpris och anordnar arkitekturtävlingar för vissa projekt. Vi har satsat cirka 45 mkr i underhåll av våra byggnader som är statliga byggnadsminnen utöver normalt underhåll. Med hållbar utveckling menar vi att vi människor inte får leva i dag på ett sätt som förstör framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som aktivt måste prägla och forma vår verksamhet. Hållbar utveckling innebär att alla beslut skall utformas på ett sätt som balanserat beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. produktion av förnybara energislag, främst vidkraft. Vi ska också ansvara för skyddet av unika biotoper och utrotningshotade djurarter samt vårda och utveckla den byggnadskultur, vilken har av lång tradition inom det svenska försvaret. Den globala klimatförändringen har inneburit att kraven på insatser för att skapa en hållbar utveckling successivt har ökat och kommer att öka. Statliga myndigheter har fått rollen att vara föregångare och föredömen i klimatpolitiken. Som stor mark- och fastighetsägare har Fortifikationsverket ett stort ansvar både för att minimera användningen av energi och andra ändliga naturresurser och att ställa mark till förfogande för

19 För att nå de strategiska målen skall inriktningen vara följande: Begränsa användningen av fossila bränslen för att minska miljöpåverkan från energianvändningen. Samverka med kunderna för att minska energianvändningen med 15 procent fram till utgången av år 2011 Upplåta mark för förnyelsebar energiproduktion främst vindkraft och biomassa Alla nyproducerade byggnader ska kretsloppsanpassas Eftersträva hög arkitektonisk kvalitet Ta ansvar för att vårda statliga byggnadsminnen Utgå från de 16 nationella miljökvalitetsmålen för de närmaste 15 åren som skall trygga en god miljö, idag och för kommande generationer Åtgärda brister i tillgängligheten i våra byggnader Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när: Verket i Naturvårdsverkets årliga utvärdering av statliga myndigheters miljöarbete placerar sig i den främsta kategorin.

20 Bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik Fortifikationsverket Kungsgatan Eskilstuna Tfn

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetspl an skat teverket

Verksamhetspl an skat teverket 2012 Verksamhetsplan Skatteverket INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 förord 3 2 Inledning 4 2.1 Vår styrning 5 2.2 Strategiska risker 6 2.2.1 Externa risker 6 2.2.2 Interna risker 7 3 Gemensamt Skatteverket 8 3.1

Läs mer

SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014

SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 SPECIALFASTIGHETER ÅRSREDOVISNING 2014 Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år

Från konsolidering till utveckling Strategisk plan för kommande 3 5 år SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2011-618 STA 2011 09 29 ESTABLISHED 1668 Från konsolidering

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter ÅRSREDOVISNING 2013 Kv Kronoberg, Stockholm Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter är en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra kunder

Läs mer

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148

Dnr 100-859-07. Årsredovisning 2006. Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 Dnr 100-859-07 Årsredovisning 2006 Länsstyrelsen i Gotlands län- Årsredovisning 2006 148 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Landshövdingens kommentar 5 2 Året i sammandrag 9 2.1 Viktiga insatser och resultat 9 2.2

Läs mer

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016

DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 DEL 4 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL POLICY- OCH VERKSAMHETSINRIKTNING 2013-2016 20 3 Policy- och verksamhetsinriktning 2013-2016 Kapitel 1. Arbetsglädje & stolthet... 4 1.1 Våra prioriteringar... 4 1.2

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Öppethus F21. Vassa på skydd. Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 6

Öppethus F21. Vassa på skydd. Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 6 Öppethus ett magasin från experten på skyddsteknik nr.2 2009 F21 Läs mer på sidan 4 Vassa på skydd Läs mer på sidan 6 Tieto sid 8 Nordiska länder delar kunskap sid 9 Bat forts sid 19 Öppet Hus LEDARE Foto:

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2010 Produktion: Arbetsgivarverket Foto: Getty Images, Arbetsgivarverket, Catharina Biesèrt Tryck: Tabergs Media Group

Läs mer

Verksamhetsplan för Skatteverket

Verksamhetsplan för Skatteverket 2014 Verksamhetsplan för Skatteverket ULQI-2013-12-17-1647 Verksamhetsplan Skatteverket 2014 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 1.1 Verksamhetsplanen visar prioriteringarna

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service

AFFÄRSPLAN 2014-2017. Styrelsen för teknik och service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Styrelsen för teknik och service 1 teknik & service AFFÄRSPLAN 2014-2017 Innehållsförteckning VÅRT UPPDRAG... 3 VÅR OMVÄRLD... 4 POLICYER... 6 VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN Fastighet och anläggning...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Vi är Specialfastigheter

Vi är Specialfastigheter Vi är Specialfastigheter Specialfastigheter ska vara en säker, trygg och aktiv fastighetsägare med fokus på långsiktiga relationer. I ett nära samarbete med våra hyresgäster definierar vi vad som krävs

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 2013 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT RESULTATREDOVISNING Redovisningens disposition Kronofogdens förutsättningar Kronofogdens samlade

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

IMs Strategiska Plattform 2011-2020

IMs Strategiska Plattform 2011-2020 IMs Strategiska Plattform 2011-2020 Förord Den strategiska plattformen antogs av IMs styrelse den 3 december 2010. Den utgör det övergripande styrdokumentet för alla IMs verksamheter för perioden 2011-2020.

Läs mer