STRATEGISK PLAN FORTIFIKATIONSVERKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRATEGISK PLAN 2009-2011 FORTIFIKATIONSVERKET"

Transkript

1 STRATEGISK PLAN FORTIFIKATIONSVERKET

2

3 Innehåll Tre utmaningar - tre möjligheter 4 Fortifikationsverkets verksamhetsidé 5 Vision 5 Vår omvärld 6 Förutsättningar och mål 10 Strategiska mål 14

4 Tre utmaningar - tre möjligheter I de flesta av livets skeden och situationer lönar det sig att ha en plan, en riktning, en strävan vart man vill. Tänk på katten som möter Alice i underlandet och torrt konstaterar att det inte spelar någon roll åt vilket håll Alice går om hon ändå inte vet vart hon är på väg. Meningen med det här dokumentet är att berätta vart vi är på väg i Fortifikationsverket. Men även vad vi står för och vad vi vill kännetecknas av för att leva upp till vår värdegrund. Strategierna är vägval och övergripande tillvägagångssätt för hur vi ska arbeta. Kan vi visa respekt, skapa delaktighet, vara affärsmässiga och professionella i det vi gör, klarar vi också att nå de strategiska målen och vår vision att bli bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik. Dessa målbilder är: Vi har en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning med nöjda kunder Verket är etablerat som en ledande nationell resurs för byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet Vi ligger i framkant vad gäller ansvar för hållbar utveckling För att nå dessa mål krävs kompetenta och engagerade medarbetare. Jag hoppas att du som läser strategiplanen ser den röda tråden från vårt uppdrag, vidare till vår vision, fram till våra strategiska mål för perioden Fortifikationsverkets styrelse har i ett beslut om verkets strategiplan den 7 maj 2008 lagt fast tre strategiska målbilder fram till och med år Sören Häggroth Generaldirektör

5 Fortifikationsverkets verksamhetsidé Utifrån vårt ägaruppdrag har följande verksamhetsidé formulerats: Fortifikationsverket tillgodoser kundens behov av mark, anläggningar och lokaler på ett effektivt sätt. Vi stödjer även samhället med skyddsteknisk kompetens i syfte att stärka samhällets robusthet och krisberedskap. Vision Bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik Visionen innebär att vi alla tillsammans ska jobba för att bli den bästa fastighetsförvaltaren bland alla som förvaltar samma typ av fastigheter som vi. För att anpassa oss till en framtid då försvaret krymper vill vi bredda vårt kundunderlag och skaffa oss flera kunder. Vi ser också att kraven på säkerhet inom Sverige och övriga världen ökar och vi vet att vi med vår kompetens kan bidra till säkrare byggnader och ett robustare samhälle.

6 Vår omvärld Fortifikationsverket påverkas av och påverkar andra delar av vår omvärld. I detta strategidokument har vi fokuserat på åtta olika områden som har en betydande påverkan på vår verksamhet och som har varit viktiga faktorer vid utformandet av de strategiska vägvalen. Försvarsmaktens utveckling Dagens och den överblickbara framtidens hot och risker mot Sverige är osäkra. Mindre tydliga hot innebär mindre tydliga uppgifter för Försvarsmakten. Vi ser idag framför oss två kategorier av uppgifter: Försvar av Sveriges territorium mot olika typer av hot och risker Deltagande i internationella operationer med olika förband för olika syften I Försvarsmaktens slutrapport av perspektivstudie 2007, "Ett hållbart försvar för framtida säkerhet" föreslås förändringar som kan ha sådana återverkningar på Fortifikationsverkets verksamhet. Slutrapporten utgör underlag till den proposition om Försvarsmaktens inriktning som regeringen aviserat till hösten Det krävs en betydande beredskap inom verket för att möta de förändringar som kan förutses inom försvarspolitiken. Det finns betydande osäkerheter om Försvarsmaktens inriktning på såväl kort som lång sikt. Successiva anpassningar till nya behov måste därför ständigt kunna hanteras. Det kan till exempel röra sig om minskade fastighetsvolymer, varierande investeringsbehov och ett ökat behov av bostadsliknande förläggningar. Våra kunder och ägare förväntar sig att vi är aktiva i vår fastighetsförvaltning och ger stöd för att utveckla ändamålsenliga lösningar på behoven av mark, lokaler och anläggningar. Försvarsomställningen ställer stora krav på flexibilitet och nytänkande. Dessutom innebär Försvarsmaktens ekonomiska situation att kraven på kostnadseffektivitet i fastighetsförvaltningen kommer att vara mycket stora. Skydd och säkerhet i samhället Terrorism och organiserad brottslighet är internationella verksamheter och man kan inte vara säker på att Sverige inte skulle kunna bli en måltavla för terroristhandlingar. En del av de nya hoten följer av utvecklingen mot ett mer specialiserat och tekniskt komplext samhälle. Detta leder till ett mer sårbart samhälle. Att stärka samhällets säkerhet är en angelägenhet för flera aktörer. Det finns tydliga signaler från statsmakterna att integrera och samordna militär och civil verksamhet inom landet för att skapa rationella och kostnadseffektiva lösningar. Den svenska staten äger och förvaltar via olika myndigheter ett stort antal byggnader och anläggningar såväl inom Sverige som utanför

7 vårt lands gränser. Vissa av dessa är skyddsvärda byggnader och anläggningar med riskutsatt verksamhet. Verkets möjligheter att kunna stödja en utveckling av skyddsfunktioner kring våra ambassader och andra offentliga byggnader och anläggningar ska diskuteras. Andelen nyproduktion av faciliteter som innehåller någon form av skyddskrav är totalt ganska stor, men kompetensen inom området är svår att upprätthålla eftersom huvudmannaskapet är så splittrat. Enligt regleringsbrevet för 2008 har Fortifikationsverket fått en roll i det svenska krishanteringssystemet. Verket ska följa kraven i Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap. Fortifikationsverkets förändrade roll när det gäller stöd till samhället men även det tidigare stödet till Försvarsmakten i krig eller krissituation genererar krav på utveckling av Fortifikationsverkets organisation och förmåga att både stödja Försvarsmakten, samhällets krisberedskap och andra kunder. Myndighetsomvandling och samarbete Den svenska myndighetsstrukturen är på väg att utvecklas från att vara indelad efter ansvarsområde till att bli alltmer funktionsindelad. Utvecklingen verkar gå mot större samordnade myndigheter. Ett alternativ och komplement till Department of Homeland Security I april 2007 undertecknade Sverige och USA ett avtal om utbyte av information och forskning inom det civila säkerhetsområdet. Här finns Fortifikationsverket med som en aktör. Samarbetet, som i USA hålls samman av Department of Homeland Security, kommer att beröra ett flertal områden. Områden av störst intresse för Fortifikationsverket är bland annat skydd av kritisk infrastruktur, riskanalys, skydd mot explosioner och skyddad IT/telekommunikation. större myndigheter är en utveckling av myndighetssamarbete. Ett utökat myndighetssamarbete i kombination med ett effektiviseringsprogram bör utvecklas och diskuteras som strategiskt vägval inom Fortifikationsverket.

8 Europeiska Unionen Säkerhets- och försvarssamarbetet inom Europeiska Unionen (EU) har utvecklats under det senaste decenniet. Samarbetet sker bland annat inom krishantering, skydd av kritisk infrastruktur, gemensamma internationella operationer av olika slag och försvarssamarbete på planeringsoch produktionssidan. Det etableras successivt en gemensam marknad inom säkerhets- och infrastrukturområdena. För Fortifikationsverkets vidkommande kan en fortsatt utveckling av säkerhets- och försvarssamarbetet ge möjligheter att erbjuda kompetens inom skydds- och säkerhetsområdet till flera andra EU-länder. Det sjunde ramprogrammet för forskning som EU-kommissionen startade i början av 2007 innehåller ett nytt område inom Security. Detta öppnar möjligheter för Fortifikationsverket att ensamt eller tillsammans med andra svenska myndigheter delta i forskning inom säkerhetsområdet. Camper Fortifikationsverket och Försvarsmakten har kommit överens om att överflyttningen av ansvaret för vidmakthållande av camperna i Kosovo och Afghanistan skjuts upp till den 1 januari Tiden fram till dess ska nyttjas till att utveckla ett samarbete och hitta våra roller. Ansvaret för nyetablering och avyttring av camper har från den 1 januari 2008 flyttats över till Fortifikationsverket. Fortifikationsverkets övertagande av camper har i stort utvecklats enligt följande: Delöverenskommelse med Försvarsmakten är klar Campfunktionen är under etablering. Erfarenheter finns ännu inte med undantag för enskilda individers erfarenheter Förberedelser är vidtagna för övertagande av två camper. Ledningscentral är etablerad och erforderlig materiel är anskaffad. Berörd personal har genomgått grundläggande utbildning

9 Tjänsteexport Fortifikationsverket har under en lång tid aktivt arbetat med tjänsteexport. En viss koncentration har funnits till Mellanöstern. En ökad aktivitet har skett i denna region under de senaste åren och verksamheten är väl etablerad. Förhållandet kan användas som utgångspunkt för såväl utveckling som referenser inför agerande i andra regioner. Under de senaste åren har också Sydostasien och Kina varit områden som successivt öppnats för samarbete. Den finns förutsättningar för att utvidga tjänsteexporten till fler länder. Framtidens arbetsmarknad Precis som många andra arbetsgivare i Sverige kommer Fortifikationsverket att ha stora pensionsavgångar de kommande åren. Under de närmaste sex åren avgår cirka 25 procent av medarbetarna, givet att pensionsåldern är 65 år. Pensionsavgångar samt naturlig rörlighet gör att verket kommer ha ett stort rekryteringsbehov de närmaste åren. Uppskattningsvis behöver verket rekrytera cirka medarbetare per år. Denna rekrytering ska genomföras på en arbetsmarknad där konkurrensen om arbetskraft kommer vara mycket uttalad.

10 Förutsättningar och mål Fortifikationsverket fokuserar på tre utmaningar de närmaste tre åren. Bilden nedan visar på ett enkelt sätt hur de strategiska målen hänger ihop med kompetenta och engagerade medarbetare och vår värdegrund.

11 Vår värdegrund Vi har alla tillsammans i Fortifikationsverket tagit fram fyra värdeord som ska vara ett stöd och en påminnelse om hur vi ska agera för att stärka vår företagskultur. Denna värdegrund ska prägla och genomsyra strategierna för att nå våra mål och vår vision. Vår värdegrund berättar och förklarar hur vi ska behandla varandra, våra kunder och våra samarbetspartners. De är guiden för hur vi ska agera. Värdegrunden återspeglar verkets förväntningar på medarbetarna och hänger starkt samman med ett bra ledarskap. Man kan säga att de utgör den bas vi bygger vår verksamhet på och att de är mycket viktiga i vår strävan att nå visionen. För att vår företagskultur ska stärkas och för att vi ska uppnå våra mål och vision krävs en bra kommunikation internt mellan chefer och medarbetare, mellan medarbetare samt mellan våra medarbetare och våra kunder. Verket har högt ställda krav på affärsmässighet. Affärsmässigheten skall genomsyra kundrelationen i utförandet av uppdraget, när det gäller kvalitet, leveranssäkerhet och återrapportering av genomförda uppdrag. Även om Fortifikationsverket inte bedriver affärsverksamhet utifrån ett vinstsyfte skall likväl samtliga affärer, - förvaltning, försäljning och uppdragsverksamhet - genomföras med ett affärsmässigt tänkande i grunden med kostnadseffektivitet och kvalitet som ledstjärnor.

12 Kompetenta och engagerade medarbetare Medarbetarnas strategiska betydelse har ökat i takt med utvecklingen av kunskaps- och tjänsteinnehållet i många verksamheter. Verksamheter inom såväl privat som offentlig sektor står inför stora pensionsavgångar när de som är födda på 40-talet lämnar arbetslivet. För att klara detta krävs ett strategiskt och strukturerat arbete med kompetensväxling. Det kommer att ställas mycket stora krav på oss som arbetsgivare för att vi ska kunna konkurrera om den mest kompetenta arbetskraften. Våra anställnings- och lönevillkor måste vara konkurrenskraftiga inom de verksamhetsområden där vi skall verka. Vi måste ha höga ambitioner när det gäller jämställdhet. Vi ska ge den enskilde medarbetaren möjligheter att ta ansvar och utveckla sin kompetens. Kort sagt behöver vi bli kända som en attraktiv arbetsgivare och vi ska svara upp mot de utfästelser vi gör när vi anställer nya medarbetare. Kompetensväxlingen ska användas för att sänka genomsnittsåldern och höja utbildningsnivån bland våra medarbetare. Vi ska sträva efter att utveckla verket till en kunskapsorganisation. Kompetensutvecklingen har redan hög prioritet men den behöver förstärkas ytterligare.

13 Under de närmaste tre åren skall inriktningen vara följande för att skapa förutsättningar att nå de tre strategiska målen: Marknadsföring av verkets varumärke: Specialist på fastigheter med särskilda krav på skydd och säkerhet med hög teknisk kompetens inom anskaffning, vidmakthållande och avyttring Rekrytering för att möta en ny verksamhetsinriktning och pensionsavgångar Generell utbildning i affärsmässighet Individuell utbildning utifrån GAP-analys och individuella handlingsplaner Kompetensöverföring genom trainee- och lärlingsprogram samt parallelltjänstgöring Utveckling av rollen som skickliga beställare av tjänster Kontinuerlig utveckling och träning av chefer/ledare i rollen att vara ledare samt införande av tidsbegränsade chefsförordnanden Ett utvecklat medarbetarskap genom att delaktigheten hos medarbetarna blir större när det gäller utveckling och planering av verksamheten för den egna enheten/avdelningen Vi har kompetenta och engagerade medarbetare när gapet mellan den kompetens som vi behöver och den kompetens vi har är acceptabel. Samtidigt skall medarbetarna visa ett engagemang genom att alla har enskilt eller i grupp varit med att utveckla och planera sin egen verksamhet och visat sitt bidrag till förverkligandet av de strategiska målen.

14 Strategiska mål Vi har en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning med nöjda kunder Fastighetsförvaltningen är Fortifikationsverkets ekonomiskt tyngsta område och den har genomgått en kraftig utveckling under de senaste åren. Effektiviteten har blivit bättre och nyckeltal och kundnöjdhet ligger i nivå med andra jämförbara offentliga fastighetsförvaltare. Kostnaden för fastighetsdriften per kvm har minskat från 55 kr till cirka 40 kr på fyra år. Den personliga servicen från vår driftpersonal ligger på 76 i kundundersökningen 2007, vilket är ett mycket högt betyg. Vår fastighetsförvaltning ska utvecklas i nära samverkan med olika aktörer på den privata bygg- och fastighetsmarknaden. Byggverksamheten utförs redan idag helt av privata entreprenörer. Delar av fastighetsdriften utförs av privata företag, men en större andel tjänster ska under de närmaste åren köpas på marknaden. Ett övergripande mål för fastighetsdriftens utveckling är att inom en treårsperiod vara fullt ut i nivå med den privata entreprenörsmarknadens prissättning och samtidigt ha nöjda kunder.

15 För att nå det strategiska målet skall inriktningen vara följande: Större fokus på förvaltningsuppgiften främst utökat stöd till Försvarsmakten och andra hyresgäster tidiga skeden, lokaleffektivisering, förvaltningsplaner, kundvård och kundservice En fortsatt kostnadsminskning genom affärsmässighet, utveckling och effektivisering av fastighetsförvaltningens alla områden, från investering till avyttring. Målet är att till utgången av år 2011 sänka kostnaderna med minst 130 mkr Organisationsutveckling med större enheter/ grupper och färre chefer Minskning av egen-regi verksamheten och ökning av externt köpta tjänster En kraftig minskning av mediaförbrukningen i samverkan med Försvarsmakten. Målet är en sänkning med 15 procent till utgången av år 2011 En minskning av driftskostnaderna till 35 kr/m 2 En vidareutveckling av nyckeltalsstyrningen drift av lokaler, väg, mark och park, anläggningar, media, förvaltning med ökat lokalt ansvar för genomförandet De redan outsourcade fastighetsgrupperna i Berga och Ronneby ska utvärderas och en kontinuerlig benchmarking ska ske gentemot dessa fastighetsgrupper Utvecklat samarbete inom Nordiskt försvarsbygg bland annat gemensamma strategier med Försvarsbygg i Norge (till exempel facility management) Samverkan med andra statliga fastighetsägare till exempel Statens fastighetsverk och Specialfastigheter AB när det gäller bland annat kompetensförsörjning, tjänstebyte samt utveckling av gemensamma stödfunktioner Benchmarking mot hela bygg- och fastighetsbranschen Vidareutveckla ett klimat för innovationer och nytänkande. Verket ska initiera pilotprojekt och försöksverksamheter till exempel inom organisation, energiteknik, projektering och upphandling samt vidareförädling av uppsagda markområden och fastigheter Kompetensförsörjningen ska säkerställas genom en kompetensstrategi innefattande bland annat ett tranieeprogram Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när: Vi har en effektiv och flexibel fastighetsförvaltning med nöjda kunder och konkurrenskraftiga kostnader.

16 Verket är etablerat som en ledande nationell resurs för byggnader och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet Det finns idag en tydlig inriktning i såväl instruktion som regleringsbrev att vi utöver vårt uppdrag till vår största kund Försvarsmakten också skall förse det svenska samhället med kompetens inom områdena säkerhet, skydd och anläggningsteknik inom ramen för ett utvecklat samarbete inom det Svenska krishanteringssystemet. En förutsättning för att nå målet är att utveckla och säkerställa den skydds- och anläggningstekniska kompetensen. Områden som bidrar till detta är i första hand uthyrning av anläggningar, tjänsteförsäljning samt tjänsteexport. De definierade uthyrningskoncepten är följande: Säker förvaring av ekonomiska värden Fysisk säker IT-miljö Säker förvaring av explosiva varor Våra nya kunder finns både inom offentlig och privat sektor. På detta sätt får verket en tillräcklig volym av fortifikatoriska uppdrag för att utveckla och säkerställa den fortifikatoriska kompetensen för Försvarsmaktens behov samtidigt som verket bidrar till att öka civila och militära synergieffekter och att det svenska samhället får en bättre säkerhet.

17 För att nå det strategiska målet skall inriktningen vara följande: Verket ges ett förvaltningsansvar för vissa av statens fastigheter med särskilda krav på skydd och säkerhet Verket ges en normerande roll för byggande och anläggningar med särskilda krav på skydd och säkerhet Verkets konsultativa roll inom skydd och säkerhet utvecklas så att intäkterna för uppdrag utanför Försvarsmakten ökar från 20 procent 2008 till omkring 50 procent vid utgången av år 2011 Fortifikationsverket ska hyra ut anläggningar till annan verksamhet som har behov av att skydda sin verksamhet genom fysiskt skydd Ta fram underlag för att bedöma möjliga alternativa användningar av anläggningar som Försvarsmakten inte längre har behov av Fortifikationsverket ska delta i internationella och nationella nätverk eftersom etablerade nätverk kommer att ha en stor betydelse inom forskning och utveckling av framtida skyddsprodukter Tillsammans med Försvarsmakten och de nordiska grannländerna påverka universitet och högskolor att anordna utbildningar inom detta område Fortifikationsverket kan erbjuda säkerhetskoncept med allt från hot-, risk- och sårbarhetsanalyser, förslag till skyddslösningar, kontroll av skyddslösningar till upphandling och projektledning av entreprenader Tjänsteexporten inom skydd och säkerhet ska fortsättningsvis ha en hög intäktsvolym. Tjänsteexporten planerar verket att bedriva i bolagsform från och med 2010 Verket ökar sin försäljning av förvaltning och drift av anläggningar till andra statliga verk och bolag Verket utvecklar sitt samarbete internationellt bland annat inom EU men även inom ramen för Sveriges samarbetsavtal med USA Verket ska aktivt bidra till Sveriges krisberedskap i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap För att klara utmaningarna genomför Fortifikationsverket en kompetensväxling och ökar affärsmässigheten genom utbildningsinsatser Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när: Vi på bredden inom det svenska samhället uppfattas som en ledande nationell resurs för att hantera skydd- och säkerhet för byggnader och anläggningar.

18 Vi ligger i framkant vad gäller ansvar för hållbar utveckling Fortifikationsverket har de senaste åren minskat koldioxidutsläppen från fossila bränslen med 30 procent. Vi har ett certifierat miljöledningssystem som säkerställer att vår verksamhet har rutiner och regler för att hantera eventuell miljöskadlig verksamhet. Vi har målmedvetet utvecklat arkitekturen i våra byggnader. Vi delar vartannat år ut ett arkitekturpris och anordnar arkitekturtävlingar för vissa projekt. Vi har satsat cirka 45 mkr i underhåll av våra byggnader som är statliga byggnadsminnen utöver normalt underhåll. Med hållbar utveckling menar vi att vi människor inte får leva i dag på ett sätt som förstör framtida generationers möjlighet att leva ett gott liv. Hållbar utveckling är ett förhållningssätt som aktivt måste prägla och forma vår verksamhet. Hållbar utveckling innebär att alla beslut skall utformas på ett sätt som balanserat beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett längre tidsperspektiv. produktion av förnybara energislag, främst vidkraft. Vi ska också ansvara för skyddet av unika biotoper och utrotningshotade djurarter samt vårda och utveckla den byggnadskultur, vilken har av lång tradition inom det svenska försvaret. Den globala klimatförändringen har inneburit att kraven på insatser för att skapa en hållbar utveckling successivt har ökat och kommer att öka. Statliga myndigheter har fått rollen att vara föregångare och föredömen i klimatpolitiken. Som stor mark- och fastighetsägare har Fortifikationsverket ett stort ansvar både för att minimera användningen av energi och andra ändliga naturresurser och att ställa mark till förfogande för

19 För att nå de strategiska målen skall inriktningen vara följande: Begränsa användningen av fossila bränslen för att minska miljöpåverkan från energianvändningen. Samverka med kunderna för att minska energianvändningen med 15 procent fram till utgången av år 2011 Upplåta mark för förnyelsebar energiproduktion främst vindkraft och biomassa Alla nyproducerade byggnader ska kretsloppsanpassas Eftersträva hög arkitektonisk kvalitet Ta ansvar för att vårda statliga byggnadsminnen Utgå från de 16 nationella miljökvalitetsmålen för de närmaste 15 åren som skall trygga en god miljö, idag och för kommande generationer Åtgärda brister i tillgängligheten i våra byggnader Fortifikationsverket har uppnått det strategiska målet när: Verket i Naturvårdsverkets årliga utvärdering av statliga myndigheters miljöarbete placerar sig i den främsta kategorin.

20 Bäst på nyttofastigheter och skyddsteknik Fortifikationsverket Kungsgatan Eskilstuna Tfn

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012

Kommittédirektiv. Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter. Dir. 2012:6. Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Kommittédirektiv Omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter Dir. 2012:6 Beslut vid regeringssammanträde den 26 januari 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska förbereda och lämna förslag

Läs mer

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden

Vision Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Vision 2020 Länsstyrelsen Jämtlands län med sikte på framtiden Länsstyrelsens vision Tillsammans för en hållbar framtid Tillsammans för en hållbar framtid är vår vision och den ger oss samlad kraft att

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00

och som innebär mervärden för kunderna i deras verksamhet eller boende, samt affärsmässigt tillgodogöra Rullande årsvärde, kurva 14,00 12,00 10,00 Verksamhet Castellums affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med lokal närvaro på utvalda marknader i Sverige erbjuda

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland

AFFÄRSPLAN. LandstingsService i Östergötland AFFÄRSPLAN 2001 LandstingsService i Östergötland 2 Innehållsförteckning Omvärldsanalys 3 Vision 3 Affärsidé 3 Strategiska mål 4 Operativa mål 4 Strategi 4 Ekonomistyrning 5 Grundläggande värderingar 5

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA STRATEGISK PLAN STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA 2016 2019 VISION Stockholms konstnärliga universitet skapar genom sin unika sammansättning av utbildningar och konstnärlig forskning möjligheter för framtidens

Läs mer

Utveckling av FRG-konceptet

Utveckling av FRG-konceptet samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Utveckling av räddningstjänst och krishantering Jassin Nasr 010-240 5321 jassin.nasr@msb.se Utveckling av FRG-konceptet Inledning Konceptet frivilliga resursgrupper

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Optimalt helt enkelt!

Optimalt helt enkelt! KylFab är en av Gotlands främsta totalleverantör av tjänster inom energioptimering, kyla, värmepumpar och luftbehandling. Allt från projektering & installation till service, underhåll. Optimalt helt enkelt!

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

Varumärkesplattform. Luleå kommun

Varumärkesplattform. Luleå kommun Varumärkesplattform Luleå kommun 1 Dokumenttyp: Regeldokument Dokumentnamn: Varumärkesplattform Fastställd: 2013-10-28 Giltighetstid: Löpande Dokumentansvarig: Kommunikationschef Senast reviderad: Beslutsinstans:

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020

EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Affärsplan EN AV SVERIGES BÄSTA FASTIGHETSFÖRVALTARE 2020 Locum AB ägs av Stockholms läns landsting (SLL) och är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka två miljoner

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef

Inledning. Falköping, hösten Mia Lindquist, Personalchef Personalstrategi 2008-2011 Inledning Det goda livet är visionen för Falköpings kommun som har höga ambitioner inför framtiden. Den goda boendemiljön är en konkurrensfördel och det finns stora möjligheter

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Hållbar stad öppen för världen

Hållbar stad öppen för världen Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy Hållbar stad öppen för världen Göteborg en stad för alla Vi som arbetar i Göteborgs Stad har ett gemensamt uppdrag, att tillgodose göteborgarnas behov och rättigheter.

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål

Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål Översikt: Nämndsmål i Verksamhetsplaner utifrån Värnamo kommuns övergripande mål KVALITET grunduppdrag av god kvalitet för den vi är till för Det visar verksamhetens nytta för medborgaren. Vi får ett underlag

Läs mer

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN

PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN PERSONAPOLITISKT PROGRAM FÖR POLISMYNDIGHETEN I KRONOBERGS LÄN VISION Polismyndigheten i Kronobergs län ska vara en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner arbetstillfredsställelse i sitt arbete

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

HEL-projektet i korthet:

HEL-projektet i korthet: HEL-projektet i korthet: 2001 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utveckla elförsörjningens säkerhet och beredskap genom att skapa en helhetssyn och utveckla formerna för samverkan och informationsutbyte.

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut

Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Vår personalpolicy Statens geotekniska institut Inledande ord Statens geotekniska institut (SGI) är en kunskaps intensiv myndighet som tillsammans med kompetenta medarbetare är under ständig utveckling.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer