Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppgifter till redovisningen över internrevisionen"

Transkript

1 1/19 Datum Handläggare Tomas Kjerf ESV-dnr /2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision? Organisering av internrevision Allmänna uppgifter för internrevision Granskningens inriktning Internrevision som råd och stöd Internrevisionens omfattning Internrevisionens bedrivande Samarbete med annan myndighet Rapportering till myndighetsledningen Internrevisionens uppdragsgivare Internrevisionens tillgång till uppgifter... 7 Bilden av internrevision Analys av risker i verksamheten Otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet Samordnad internrevision Samarbete om internrevision Granskning av verksamhet, ledning och stöd Omfattning av granskning Granskningens resultat Internrevisionens storlek Internrevisionens kompetens och erfarenhet Kompetensförsörjning Internrevisionens rapportering Förslag till förbättringar Utveckla internrevision Behov av föreskrifter och stöd... 17

2 2/19

3 3/19 Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision? Frågorna avser följsamhet till gällande rätt. Det är framförallt till internrevisionsförordningen men även till myndighetsförordningen, förvaltningslagen och lagen om offentlig anställning. Svarsalternativen till frågorna är Ja eller Nej och i vissa fall Et (när frågan inte är tillämplig). Om det finns osäkerhet i svaret behöver en förklaring lämnas till svaret. Om frågan besvaras med Et ska en förklaring lämnas till svaret. Det kan tillexempel vara att myndigheten har ett undantag från bestämmelsen. Om frågan besvaras med Ja ska i vissa fall en förklaring ges till svaret som visar på identitet som kan verifiera svaret. 1. Organisering av internrevision a. Leds internrevisionen av en chef? 1 b. Är internrevisionschefen anställd av myndigheten? 2 c. Är internrevisionen inrättad direkt under myndighetsledningen? 3 d. Är internrevisionen självständig i förhållande till den granskade verksamheten? 4 e. Har myndigheten vid anställning av internrevisorer bara fäst avseende vid sakliga grunder, främst skickliget? 5 f. Har de anställda internrevisorerna inte någon annan anställning, annat uppdrag eller utövar någon annan verksamhet som kan rubba förtroendet för opartiskhet i arbetet? 6 g. Har myndigheten informerat de anställda internrevisorerna om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten? internrevisionsförordning (2006:1228). 2 2 internrevisionsförordning (2006:1228). 3 Föreskrifter till 2 internrevisionsförordning (2006:1228). 4 Föreskrifter till 2 internrevisionsförordning (2006:1228) kap. 5 andra stycket regeringsformen, 4 lag (1994:260) om offentlig anställning. 6 7 lag (1994:260) om offentlig anställning. 7 7 a lag (1994:260) om offentlig anställning.

4 4/19 h. Har myndigheten begärt att anställda internrevisorer ska lämna de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna bedöma eventuella bisysslor? 8 Om svaret är Ja på frågan a ange vem som är chef för internrevisionen. Ange även om chefen är t.f. Om myndigheten har undantag från kravet på anställd internrevisionschef är svaret Et på frågan b. Ange då som förklaring att myndigheten har undantag. Direkt under ledningen i fråga c avser order- och återrapporteringsvägar. Självständig i fråga d avser att leda granskningen enligt riktlinjer och revisionsplan samt rapportera resultatet till myndighetsledningen och i övrigt följa de närmare föreskrifter som gäller för myndighetens verksamhet. Om myndigheten har bedömt att uppgifter inte behöver lämnas om bisysslor är svaret på frågan h Et. 2. Allmänna uppgifter för internrevision a. Har internrevisionen granskat och lämnat förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll? 9 Här avses processen för intern styrning och kontroll enligt förordningen om intern styrning och kontroll men även myndighetens tillämpning i övrigt av myndighetsförordningen om vad myndigheten anser behövs för att säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. 3. Granskningens inriktning a. Har internrevisionen granskat utifrån en analys av verksamhetens risker? 10 b. Har internrevisionen beaktat risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet i analysen av verksamhetens risker? 11 Utifrån en analys av verksamhetens risker är den bedömning som internrevisionen gör av riskerna i verksamheten. Bedömningen kan ske av risker som framkommer i 8 7 b lag (1994:260) om offentlig anställning. 9 3 internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228). 11 Föreskrifter till 4 internrevisionsförordning (2006:1228).

5 5/19 myndighetens riskhantering och med den kunskap av risker som följer av internrevisionens tidigare granskning. 4. Internrevision som råd och stöd a. Har internrevisionen lämnat råd och stöd till myndighetens styrelse och chef när de har begärt detta? 12 Om internrevisionen inte har lämnat råd och stöd på begäran anges skälet till detta som en förklaring till svaret Nej. Skäl kan tillexempel vara om internrevisionen saknar den kompetens som behövs för att ge efterfrågat råd och stöd. Om myndighetens styrelse eller chef inte har begärt råd och stöd är svaret Et. 5. Internrevisionens omfattning a. Omfattas den verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för av internrevision? 13 b. Omfattas de tjänster myndigheten sköter åt en nämndmyndighet av internrevision. 14 Vad som faktiskt granskas (enligt revisionsplanen) är en mindre del av vad som är möjligt att granska (inom revisionsalltet) men påverkar inte vad som omfattas av internrevisionens uppdrag. Om svaret är Nej på frågan a ange som förklaring vilken verksamhet som inte omfattas av internrevisionens uppdrag. Om myndigheten inte utför några tjänster åt en nämndmyndighet är svaret Et på frågan b. 6. Internrevisionens bedrivande a. Bedrivs internrevision enligt god internrevisionsed? 15 b. Bedrivs internrevision enligt god internrevisorssed? internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228) myndighetsförordning (2007:515) internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228).

6 6/19 Om svaret är Ja på frågan a ange som förklaring vilken god sed (eller vilka om flera) som tillämpas, (tillexempel Riktlinjer för yrkesmässig internrevision, Vägledning för revision av ledningssystem m.m.). Internrevisionssed avser utförande och revisorsed uppförande. Om myndigheten har anpassat tillämpningen av god sed till verksamheten är svaret Ja. Ange då vad som är verksamhetsanpassning. Om myndigheten för en verksamhet som myndigheten bedriver eller ansvarar för, vare sig följer eller har verksamhetsanpassat tillämpningen av god sed är Svaret Nej. Ange som förklaring vilken verksamhet det då avser. 7. Samarbete med annan myndighet a. Har myndigheten verkat för samarbete om internrevision med annan myndighet för att ta till vara de fördelar som kan vinnas för myndigheten och staten som helhet? 17 b. Har myndigheten lämnat andra myndigheters internrevision hjälp inom ramen för den egna verksamheten. 18 Observera att frågorna mäter bestämmelserna om samarbete i myndighetsförordningen och förvaltningslagen. Samarbete är här alla former för verksamheten som innebär att myndigheterna tillför nytta till egen eller annans internrevision. Om svaret är Ja på frågan a eller b ange exempel på vad det avsåg. Om myndigheten har verkat för samarbete tidigare år och det har inte funnits anledning till förnyat samarbete under föregående år är svaret på frågan a Et. Om ingen myndighet har bett om hjälp är svaret på frågan b Et. 8. Rapportering till myndighetsledningen a. Har internrevisionen redovisat resultatet av granskningen i form av iakttagelser och rekommendationer? 19 b. Har internrevisionen rapporterat rekommendationerna och iakttagelserna till myndighetsledningen? myndighetsförordning (2007:515) förvaltningslag (1986:223) internrevisionsförordning (2006:1228).

7 7/19 c. Har internrevisionen rapporterat granskningens resultat efter varje avslutad granskning? 21 Om internrevisionen inte har rapporterat granskningens resultat efter varje avslutad granskning kan svaret vara Et på frågan c om myndigheten som förklaring anger varför denna bestämmelse inte tillämpas av myndigheten. Efter avslutad granskning menas här i tid för nästkommande styrelsemöte eller om myndighetens chef är myndighetsledning till nästkommande möte. 9. Internrevisionens uppdragsgivare a. Har myndighetsledningen beslutat om riktlinjer för internrevisionen? 22 b. Har myndighetsledningen beslutat om en revisionsplan för internrevisionen? 23 c. Har myndighetsledningen beslutat om åtgärder med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som internrevisionen rapporterat? 24 Om svaret är Ja på frågorna a d ange identitet för senast aktuella beslut tillexempel diarienummer, protokollsdatum eller annan sökbar uppgift. Behovet av närmare föreskrifter avgörs av myndigheten. Om myndigheten bedömt att närmare föreskrifter inte behövs är svaret på frågorna b, c eller d Et, ange då som förklaring att inga närmare föreskrifter behövs för internrevisionen. 10. Internrevisionens tillgång till uppgifter a. Har myndighetsledningen, i den utsträckning det inte mött hinder på grund av bestämmelse om sekretess, sett till att internrevisionen fått tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behövt för att fullgöra sitt uppdrag? internrevisionsförordning (2006:1228). 21 Allmänna råd till 9 internrevisionsförordning (2006:1228) p internrevisionsförordning (2006:1228) p internrevisionsförordning (2006:1228) p internrevisionsförordning (2006:1228). Ej tillämpligt ET, kan vara svaret om internrevisionen är nyinrättad och inte har avlämnat några granskningar än internrevisionsförordning (2006:1228). Ej tillämpligt ET, kan vara svaret om internrevisionen är nyinrättad och inte har genomfört några granskningar än.

8 8/19 Om sekretess har varit hinder för tillgång till information är svaret Ja, ange då som förklaring att sekretess har hindrat internrevisionen från att få tillgång till information. Om svaret är Nej, ange som förklaring vilken granskning som är genomförd med begränsad tillgång till de uppgifter och upplysningar som behövs. Bilden av internrevision Frågorna mäter förhållanden som rör myndighetens internrevision. Det är inte en mätning av att följa gällande rätt även om det kan vara att tillämpa bestämmelser. Frågorna besvaras med att ange antal eller förekomst och i vissa fall ge en kommentar. 11. Analys av risker i verksamheten Har internrevisionen gjort bedömningen att myndigheten tar risker i verksamheten som kan vara oacceptabla för myndighetsledningen att fullgöra ansvaret för verksamheten? a. Risker för att inte fullgöra de krav som ingår i ansvaret för verksamheten. 26 b. Risker för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet. 27 c. Risker för skador eller förluster som finns i myndighetens verksamhet. 28 d. Risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet. 29 e. Risker om att bevilja statliga lån eller garantier. 30 f. Risker som är förknippade med myndighetens betalningar i statens betalningsmodell. 31 g. Risker för att det anslag som myndigheten får disponera är otillräckligt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap förordningen (2011:211) om utlåning och garantier förordningen (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning anslagsförordningen (2011:223).

9 9/19 h. Risker i arbetsmiljön. 33 i. Annat område. Internrevision är att granska utifrån en analys av risker i verksamheten och enligt god sed informera myndighetsledningen om internrevisionen anser att myndighetens verksamhet bedrivs med risker som kan vara oacceptabla. Frågorna c-h är också risker i verksamheten enligt förordningen om intern styrning och kontroll när de utgör ett hot mot att fullgöra kraven som ingår i ansvaret för verksamheten. 12. Otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet Har internrevisionen granskat risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet? a. Ange antalet granskningar där myndighetens risker om otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet ingår i granskningen. 34 b. Ange antalet granskningar där internrevision redovisat iakttagelser och rekommendationer avseende hanteringen av risker för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet. 35 Frågan a avser om risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet blir föremål för granskning oavsett bedömningen av risken. Ingår i granskningen innebär här att företeelsen är upptagen i arbetsprogram eller på annat sätt framgår som en del av granskningen. Om svaret är > 0 på frågan a, b eller c ange sökbar identitet (till exempel diarienummer) för senast aktuell granskning, rapportering respektive beslut. Om svaret är 0 på frågan b ange som förklaring om det beror på att granskningen inte gett skäl för att redovisa iakttagelser och rekommendationer. 13. Samordnad internrevision Har myndigheten samordnat sin internrevision med annan myndighet?36 33 Kapitel 3, 2 a arbetsmiljölagen (1994:579). 34 Föreskrifter till 4 internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228).

10 10/19 a. Ange antalet granskningar som myndigheten har samordnat med en annan myndighet. 37 b. Ange antalet råd och stöd till myndighetens styrelse eller chef som myndigheten har samordnat med en annan myndighet. 38 Med samordnad granskning eller samordnat råd och stöd menas att myndighetsledningen förlitar sig på internrevision som utförs av en annan myndighet och vice versa. Att en internrevisor eller internrevisionschef är anställd vid flera myndigheter är inte samordnad internrevision. Med granskning enligt frågan a menas en riskbaserad granskning som rapporteras till myndighetsledningen. Med råd och stöd i frågan b menas en aktivitet på uppdrag av myndighetens styrelse eller chef som inte behöver vara riskbaserad. Om myndigheten har samordnad sin internrevision i sin helhet med en annan myndighet är det, det totala antalet granskningar respektive råd och stöd som anges här. 14. Samarbete om internrevision Hur samarbetar myndigheten med annan myndighets internrevision? a. Internrevisionschefen är även anställd inom en annan myndighet. b. Extern validering av intern kvalitetssäkring utförd som självdeklaration. c. Inlån av internrevisor från annan myndighet. d. Annan form för samarbete. Om internrevisionschefen är anställd inom annan myndighet enligt a, ange vilken myndighet och med hur många procent av arbetstiden inom den egna myndigheten. Kvalitetssäkring enligt b omfattar här minst tre myndigheter. 15. Granskning av verksamhet, ledning och stöd. Vilken omfattning har granskningen av myndighetens verksamhets-, lednings- och stödprocesser? 37 8 internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228).

11 11/19 a. Ange antal dagar för granskning av myndighetens verksamhet (myndighetens uppgift enligt instruktion, mål och uppdrag i regleringsbrev eller andra regeringsbeslut). b. Ange antalet dagar för granskning av myndighetens ledning (t.ex. budgetunderlag, arbetsordning, verksamhetsplan, delårsrapport, årsredovisning). c. Ange antalet dagar för granskning av myndighetens stöd (t.ex. bokföring, betalningar m.m.). En dag är här 8 timmar. 16. Omfattning av granskning Vad omfattar den riskbaserade granskningen under föregående år? a. lokalförsörjning 39 b. förvaltning av fastigheter 40 c. överlåtelse av fast egendom 41 d. överlåtelse av lös egendom 42 e. disposition av anslag 43 f. kapitalförsörjning 44 g. avgifter 45 h. donationer 46 i. ingående mervärdesskatt 47 j. betalningar och medelsförvaltning Förordning (1993:528) om myndigheters lokalförsörjning. 40 Förordning (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. 41 Förordning (1996:1190) om överlåtelse av statens fasta egendom, m.m. 42 Förordning (1996:1191) om överlåtelse av statens lösa egendom 43 Anslagsförordning (20111:223). 44 Kapitalförsörjningsförordning (2011:210). 45 Avgiftsförordning (1992:191). 46 Donationsförordning (1998:140). 47 Förordning (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

12 12/19 k. statliga fordringar 49 l. bokföringsskyldighet 50 m. årsredovisning och budgetunderlag 51 n. redovisningssystem 52 o. upphandling 53 p. allmänna handlingar 54 q. inköpssamordning 55 r. miljö- och trafiksäkerhetskrav 56 s. miljöledning 57 t. energieffektiva åtgärder 58 u. riskhantering 59 v. säkerhetsskydd 60 w. arkivbildning 61 x. konsekvensutredning 62 y. krisberedskap Förordning (2006:1097) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning. 49 Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar. 50 Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring. 51 Förordning (2000:606) om årsredovisning och budgetunderlag. 52 Förordning (1994:1261) om statliga myndigheters redovisningssystem. 53 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 54 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). 55 Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. 56 Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor. 57 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 58 Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder. 59 Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. 60 Säkerhetsskyddslag (1996:627) och säkerhetsskyddsförordning (1996:633). 61 Arkivlag (1990:782). Arkivförordning (1991:446). 62 Förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

13 13/19 z. informationssäkerhet 64 å. elektroniska informationsutbyten 65 ä. konstvård 66 ö. annan omfattning 67 Med granskning menas här att företeelsen är upptagen i granskningens arbetsprogram eller motsvarande. För varje företeelse som blir föremål för granskning ange identitet (diarienummer eller motsvarande) för senast aktuella rapporttering till myndighetsledningen. 17. Granskningens resultat Vad är granskningens resultat för myndigheten? a. Ange antal rekommendationer som internrevisonen har lämnat till myndighetsledningen med anledning av granskningen? 68 b. Ange antal rekommendationerna som myndighetsledningen har beslutat att följa? 69 En rekommendation är här de förslag till förbättringar av processen för intern styrning och kontroll som redovisas till myndighetsledningen. Rekommendationerna avser här den senast avslutade revisionsplanen. Antalet rekommendationer kan vara beroende av hur de formuleras, avgränsat eller sammantaget. Beslut om åtgärder med anledning av rekommendationer och iakttagelser sker i den ordning som framgår av delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten. Under pågående granskning, faktagranskning av iakttagelser eller inhämtande av synpunkter på rekommendationerna kan beslut fattas om åtgärder på delegation. Om myndighetsledningen inte har en annan uppfattning gäller beslutet på delegation för redovisningen här. 63 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap 64 MSBFS (2009:10), MSB:s föreskrift om myndigheters informationssäkerhet. 65 Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte. 66 Förordning (1990:195) om vård av statens konst. 67 Ange författning internrevisionsförordning (2006:1228) a internrevisionsförordning (2006:1228).

14 14/ Internrevisionens storlek Hur många personer arbetar inom myndighetens internrevision? a. Ange antalet årsarbetskrafter inom myndighetens internrevision vid utgången av föregående år. b. Ange medelantalet anställda som arbetat inom myndighetens internrevision under föregående år. c. Ange omfattningen av köpta tjänster för internrevision i antal årsarbetskrafter under föregående år. Årsarbetskrafter och medelantalet anställda avser alla tjänster för internrevision inklusive assistenter med administrativa uppgifter. Samordnad internrevision som utförs av anställda vid en annan myndighet ska inte räknas in. Årsarbetakrafter beräknas enligt bestämmelserna för redovisning i myndighetens årsredovisning i 2 kap. 4 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 19. Internrevisionens kompetens och erfarenhet Vilken kompetens och erfarenhet finns inom myndighetens internrevision? a. Ange antalet internrevisorer vid utgången av föregående år som har en för myndigheten relevant akademisk examen för utövande av internrevision inom myndighetens verksamhet? b. Ange antalet internrevisorer som vid utgången av föregående år har en för myndigheten relevant yrkesmässig certifiering för utövande av internrevision inom myndighetens verksamhet? Med akademisk examen i frågan a menas examen (tillexempel högskoleexamen) som myndigheten bedömer som relevant för att utföra internrevision inom myndigheten. Ange som förklaring till antalet på frågan a vilka examen som det avser. Med yrkesmässig certifiering i frågan b menas bevis eller intyg som utfärdas av intresseorganisationer, (tillexempel certified internal auditor, diplomerad risk manager) som myndigheten bedömer som relevant för att utföra internrevision inom myndigheten. Ange som förklaring till antalet på frågan b vilka certifieringar som det avser.

15 15/ Kompetensförsörjning Vilka åtgärder har myndigheten vidtagit för att säkerställa att det finns lämplig kompetens för internrevision? 70 a. Åtgärder för attrahera personer med rätt kompetens. b. Åtgärder för rekrytera personer med rätt kompetens. c. Åtgärder för att utveckla medarbetarnas kompetens. d. Åtgärder för att behålla medarbetare med rätt kompetens. e. Åtgärder för att avveckla medarbetare med otillräcklig kompetens. f. Åtgärder för kompetensöverföring mellan medarbetare g. Annan åtgärd. Attrahera personer enligt a är tillexempel att informera om myndighetens internrevision eller erbjuda praktik till studenter. Utveckla kompetens enligt c är alla former av organiserad utbildning, tillexempel: kurser, konferenser och seminarier. Om myndigheten arbetat med annan åtgärd enligt frågan g ange som förklaring vilken åtgärd det är. 21. Internrevisionens rapportering Vad rapporterar internrevisionen till myndighetsledningen från en avslutad granskning? a. Rekommendationer som innebär förslag till förbättringar av processen för intern styrning och kontroll. b. Iakttagelser som ligger till grund för rekommendationerna. c. Internrevisionens försäkran av om myndighetsledningen har säkerställt en intern styrning och kontroll som fungerar betryggande inom den granskade verksamheten kap. 3 och föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 3 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

16 16/19 d. Annan rapportering. Ett ställningstagande enligt frågan c om den interna styrningen och kontrollen kan vara villkorat med de rekommendationer som internrevisionen lämnar. 22. Förslag till förbättringar Inom vilka områden har internrevisionen lämnat förslag till förbättringar av den interna styrningen och kontrollen? a. Myndighetens riskanalys i syfte att identifiera omständigheter som utgör risk för att kraven som framgår av ansvaret för verksamheten inte fullgörs. b. Myndighetens åtgärder som är nödvändiga för att fullgöra kraven som ingår i ansvaret för verksamheten. c. Myndighetens systematiska och regelbundna uppföljning och bedömning av intern styrning och kontroll. d. Myndighetens dokumentation av åtgärder, risker samt uppföljning och bedömning. e. Myndighetsledningens arbetsordning med närmare föreskrifter om: organisation, arbetsfördelning, delegering, handläggning och formerna för verksamheten. f. Styrelsens riktlinjer och direktiv till myndighetschefen om att sköta den löpande verksamheten. g. Myndighetens former för att utveckla och ta till vara medarbetarnas kompetens och erfarenhet. h. Myndighetens former för att göra målen för verksamheten kända hos medarbetarna. i. Myndighetens former för att följa förhållanden utanför myndigheten med betydelse för verksamheten. j. Myndighetens former för att verka för samarbete med andra för att ta tillvara fördelar för enskilda eller staten som helhet. k. Annat som myndigheten bedömer som förbättringar av intern styrning och kontroll.

17 17/19 Med förslag menas här rekommendationer. 23. Utveckla internrevision Hur arbetar myndigheten med att fortlöpande utveckla sin internrevision så att den bedrivs effektivt, enligt gällande rätt, blir rättvisande och tillförlitligt redovisad samt utförs med god hushållning? a. Fortlöpande övervakning/uppföljning av internrevisionens verksamhet. b. Regelbundna egna utvärderingar av internrevisionens verksamhet utförda inom internrevisionen. c. Regelbundna utvärderingar av internrevisionens verksamhet utförda av andra personer inom myndigheten. d. Utvärdering av internrevisionens verksamhet utförda av någon utanför myndigheten. e. Självutvärdering av internrevisionens verksamhet med validering av någon utför myndigheten. f. Annan form. Fortlöpande övervakning/utvärdering ingår i arbetsledningen av verksamheten. Regelbunden uppföljning av internrevisionen enligt b och c ingår att följa upp om riktlinjerna för internrevisionen följs och om det finns behov av att revidera riktlinjerna. Om utvärdering är utförd (så kallat fullständigt) av någon utför myndigheten enligt d, ange år för senast utförda utvärdering. Om självutvärdering med validering är utförd enligt e, ange år för senast utförda validering. 24. Behov av föreskrifter och stöd Vilket behov har myndigheten av föreskrifter och stöd? a. ESV bör meddela föreskrifter eller allmänna råd för att normera vad som också framgår av god sed för internrevision (utan begräsning enligt b).

18 18/19 b. ESV bör i förta hand meddela föreskrifter eller allmänna råd för att normera hur myndigheten ska utföra internrevision när god sed är otillräcklig för den statliga särarten. c. ESV bör ge stöd genom metoder och riktlinjer för tillämpning av god sed i internrevision (utan begränsning enligt d). d. ESV bör i första hand ge stöd genom metoder och riktlinjer för utförande av internrevision inom den statliga särarten eller där stöd inte tillhandahålls av annan. e. ESV bör ge stöd genom utbildning och rådgivning för tillämpning av god sed i internrevision (utan begränsning enligt f). f. ESV bör i första hand ge stöd genom utbildning och rågivning för myndighetens utförande av internrevision inom den statliga särarten eller där stöd inte tillhandhålls av annan. g. ESV bör meddela föreskrifter eller allmänna råd för att normera vad som också framgår av god sed för riskhantering (utan begränsning enligt h). h. ESV bör i första hand meddela föreskrifter eller allmänna råd för att normera hur myndigheten ska utföra riskhantering när god sed är otillräcklig för den statliga särarten. i. ESV bör ge stöd genom metoder och riktlinjer för tillämpning av god sed i riskhantering (utan begräsning enligt j). j. ESV bör i första hand ge stöd genom metoder och riktlinjer för myndighetens utförande av riskhantering inom den statliga särarten eller där stöd inte tillhandahålls av annan. k. ESV bör ge stöd genom utbildning och rådgivning för myndighetens tilllämpning av god sed i riskhantering (utan begränsning enligt l). l. ESV bör i första hand ge stöd genom utbildning och rågivning för myndighetens utförande av riskhantering inom den statliga särarten eller där stöd inte tillhandahålls av annan. m. Annat som ESV bör göra. Normera god sed innebär att det som framgår av god sed även meddelas som föreskrifter eller allmänna råd.

19 19/19 Normera när den goda seden är otillräcklig innebär att meddela föreskrifter eller allmänna råd när den statliga särarten motiverar avvikelser mot god sed eller när god sed saknas. Ge stöd genom metoder och riktlinjer kan ske i form av handledning, vägledning, idéskrift eller andra former av publikationer. Ge stöd genom utbildning och rågivning kan ske i form av kurser, seminarier, konferenser, möten eller frågor och svar.

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 1/14 Datum Handläggare 2016-12-05 Annika Alexandersson ESV dnr 3.2-475/2016 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 2/14 Innehåll Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 1/15 PM Datum Handläggare 2017-11-28 Catrin Lind Ebert ESV dnr 3.2-426/2017 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 Enkätfrågorna avser 2017 2/15 Innehåll Frågor om internrevision

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 2012:46 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015

Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1/11 Datum Handläggare 2015-06-17 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 3.2-540/2014 Förslag till myndighetsfrågor i EA-värderingen 2015 1 Finansiella befogenheter Fråga M1 Hantering av inomstatliga bidrag Myndigheter

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll 2015 Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 2015:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 1 Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll 2017 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2016 ESV 2017:14 INNEHÅLL

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14 Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen 2016 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2015 2016:14 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se.

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter; SFS 2016:1091 Utkom från trycket den 2 december 2016 utfärdad den 24 november 2016. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 1/5 Datum Handläggare 2015-10-26 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 Vad är ekonomiadministrativ värdering och vad är ett ekonomiadministrativt

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Myndighetsvärdesfrågor för remiss EA-värdering för 2016

Myndighetsvärdesfrågor för remiss EA-värdering för 2016 1/19 Datum Handläggare 2016-09-29 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndighetsvärdesfrågor för remiss EA-värdering för 2016 1 Finansiella befogenheter... 2 M1 Hantering

Läs mer

Allmänt säkerhetsarbete. Informationssäkerhet. Dokumentnamn och uppdateringsinfo

Allmänt säkerhetsarbete. Informationssäkerhet. Dokumentnamn och uppdateringsinfo Allmänt säkerhetsarbete SFS 1995:1300 Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering SFS 1996:627 t.o.m. SFS 2010:365 Säkerhetsskyddslag (1996:627) SFS 2006:942 t.o.m. SFS 2010:1477 Förordning

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Pensionsmyndighetens uppdrag Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer Möjlighet för pensionssparare

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan

Läs mer

Handledning Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47

Handledning Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47 Handledning Att hantera verksamhetsrisker Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom

Läs mer

Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Bestämmelser om intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-62-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2009 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen gav den 22 oktober

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 2016-04-20 DNR LIU-2016-00657 BESLUT 1(2) Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Tryck: Elanders, maj 2017 Produktion: Utbildningsdepartementet Artikelnr.: U17.002 Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Linköpings universitet 20 november 2014 Sammanfattning I enlighet med 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 Regeringsuppdrag Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som PDF och

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Välkommen till enkäten!

Välkommen till enkäten! Sida 1 av 12 Välkommen till enkäten! Enkäten går ut till samtliga statliga myndigheter, oavsett storlek. För att få ett så kvalitativt resultat av uppföljningen som möjligt är varje myndighets svar av

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Revisionsplan för 2014

Revisionsplan för 2014 Dnr SLU ua 2013.1.1.2-5355 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-12-18 Rektor Revisionsplan för 2014 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan för 2014. Ärendet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapsinformation ; beslutade den 21 maj

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Regeringsuppdrag Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-09-27 Dnr: 3.2-209/2017 ESV-nr:

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om myndigheters bokföring; SFS 2000:606 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 31 maj 2000. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser Förordningens

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)

Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 1004 ERT DATUM:2015-06- 26 ER REFERENS: FI2015/3429 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) Riksrevisionen har beretts möjlighet att yttra

Läs mer

Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU9 Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Sammanfattning I betänkandet behandlas riksdagsstyrelsens framställning (framst. 2009/10: RS6) Intern

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER

REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Författning 1.6 Antagen av kommunstyrelsen 6/17 REGLEMENTE FÖR STAFFANSTORPS KOMMUNS REVISORER Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne PM 1(23) Dnr 105-16923- 2016 Kontaktperson Internrevisionen Anders Ask 010-224 12 05 Anders.ask@lansstyrelsen.se Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK)

Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) Bilaga 1 Allmänna villkor för Socialnämnds anslutning till Sammansatt Bastjänst Ekonomiskt Bistånd (SSBTEK) 1. Allmänt Dessa Allmänna villkor reglerar Socialnämndens anslutning till Sammansatt Bastjänst

Läs mer