Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018"

Transkript

1 1/15 PM Datum Handläggare Catrin Lind Ebert ESV dnr /2017 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 Enkätfrågorna avser 2017

2 2/15 Innehåll Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll Bakgrund... 3 Varför hämtar vi in information?...3 Hur hämtar vi in information?...3 Vad hämtar vi in information om?...3 Vem lämnar information?...4 När lämnas informationen?...4 Frågor om följsamhet till bestämmelser... 5 Internrevision Organisering av myndighetens internrevision Internrevisionens uppgift Granskningens inriktning Råd och stöd från internrevisionen Internrevisionens bedrivande Redovisning och rapportering till myndighetsledningen Beslut av internrevisionens uppdragsgivare (myndighetsledningen) Internrevisionens tillgång till uppgifter...7 Intern styrning och kontroll Säkerställt intern styrning och kontroll Processen för intern styrning och kontroll Interna föreskrifter för anställda i myndigheten Digitalisering...9 Frågor om internrevisionen, resultat m.m Internrevisionens förutsättningar Internrevisionens bidrag till förbättringar Genomförd granskning Granskningens rekommendationer och åtgärder Beredning och föredragning av beslut om åtgärder Analys av risker i verksamheten Förebygga otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet Försäkran från internrevision Samordnad internrevision Kompetensförsörjning för internrevision Internrevisionens kompetens och erfarenhet Intern och extern utvärdering av internrevision Myndighetens resurser för internrevision Behov av stöd inom internrevision och intern styrning och kontroll... 15

3 3/15 Bakgrund Varför hämtar vi in information? Ekonomistyrningsverket (ESV) hämtar in information för att kunna lämna en redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen senast den 31 mars Hur hämtar vi in information? Vi ställer 26 frågor som kan bestå av en eller flera delfrågor. Svaren är en självdeklaration från myndigheten. Myndighetsledningen är internrevisionens uppdragsgivare. Om myndigheten har en styrelse är det styrelsen som är internrevisionens uppdragsgivare och om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är myndighetschefen internrevisionens uppdragsgivare. Frågorna 1-8 kopplar till internrevisionsförordningen 1 och frågorna 9-12 behandlar intern styrning och kontroll 2. Frågorna har svarsalternativen: Ja, Nej eller Et (ej tillämpligt). Fråga 1-8 kan även användas av internrevisionen som en självutvärdering av tillämpningen av internrevisionsförordningen. Frågorna har svarsalternativen: Ja, Nej, ange antal av förekomsten eller svara i berättande text. Det finns önskemål från internrevisorer att ESV:s enkät även ska vara till nytta för internrevisionsfunktioners arbete med självutvärdering enligt International Professional Practice Framework (IPPF). Utifrån en diskussion i ESV:s internrevisionsråd om möjligheten att lägga till ett antal frågor i denna enkät skapades via Internrevisorernas förening en arbetsgrupp bestående av fem statligt anställda internrevisionschefer för att ta fram kompletterande frågor. Frågorna har delvis sin utgångspunkt i Institute of Internal Auditor:s (IIA:s) bok om kvalitetsutvärderingsprogram Quality Assurance Improvement Program (QAIP). De frågor som tillkommit med anledning av detta arbete är frågorna; 15 d, 17 d, 22 a-b och 24 e-f. Vad hämtar vi in information om? Frågorna handlar om myndighetens följsamhet till bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll. Frågorna handlar också om internrevisionens resultat och om dess effekter. 1 Internrevisionsförordning (2006:1228). 2 Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll.

4 4/15 Vem lämnar information? De myndigheter som efter beslut av regeringen inrättar internrevision enligt internrevisionsförordningen lämnar information till oss via statens centrala informationssystem (Hermes) i modulen Internrevision 3. Myndigheterna begär en särskild behörighet till modulen 4. En myndighet kan undantas från att lämna information om beslutet att inrätta internrevision inte har gällt för hela året eller om internrevisionen ska upphöra. Ansökan om att erhålla undantag från att lämna information lämnas från myndigheten före den 8 januari 2018, ställs till ESV och skickas till I vår analys av svaren är det myndigheten som har svarat som ansvarar för svaren. I myndighetens interna beredning av svaren är det sannolikt att de flesta frågorna bereds av internrevisionschefen men för vissa frågor 9, 10, 11, 12 (delvis), 13 (delvis), 14(delvis), 17 (delvis), 18 a (delvis), 19 a-c, 22 c (delvis), 24 (delvis) och 26 (delvis) kan beredningen behöva göras av annan som myndighetschefen har utsett. När lämnas informationen? Frågorna besvaras i Hermes under perioden 9-26 januari f.d IRE. 4 I Hermes användarmodul finns användaranvisningar under fliken Hjälp. Där återfinns en behörighetsblankett som ska fyllas i och skickas till ESV innan myndigheten kan registrera. (Gäller endast nya användare).

5 5/15 Frågor om följsamhet till bestämmelser Internrevision 1. Organisering av myndighetens internrevision a. Leds internrevisionen av en chef? 5 b. Är internrevisionschefen anställd av myndigheten? 6 c. Är internrevisionen inrättad direkt under myndighetsledningen? 7 d. Är internrevisionen självständig i förhållande till den granskade verksamheten? 8 Om svaret på fråga 1 a är Ja ange vem som är internrevisionschef eller i förekommande fall tillförordnad. Om myndigheten har undantag från kravet på anställd internrevisionschef är svaret Et på fråga 1 b, ange då att myndigheten har undantag. Med direkt under myndighetsledningen i fråga 1 c avses att myndighetsledningen är internrevisionens uppdragsgivare och att internrevisionen rapporterar direkt till myndighetsledningen. Med självständig i fråga 1 d avses att leda internrevisionen i granskning, råd och stöd och rapportering enligt myndighetsledningens riktlinjer för internrevisionen och av myndighetsledningen beslutad revisionsplan. Att internrevisionen följer de bestämmelser som finns för myndighetens förvaltning och som beslutas på delegation av annan inom myndigheten påverkar inte internrevisionens självständighet. 2. Internrevisionens uppgift a. Har internrevisionen granskat myndighetens process för intern styrning och kontroll? 9 b. Har internrevisionen lämnat förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll? 10 Med granskat myndighetens process för intern styrning och kontroll menas här att internrevisionen, utifrån en analys av myndighetens risker, granskat att de styr- och ledningsprocesser som myndighetsledningen har beslutat fullföljs på ett sådant sätt att ledningen har kontroll över verksamheten och att ledningen därmed kan fullgöra sitt ansvar för verksamheten inför regeringen. Internrevisionens granskning enligt 5 2 Internrevisionsförordning (2006:1228). 6 Ibid. 7 Föreskrifter till 2 Internrevisionsförordning (2006:1228). 8 Ibid. 9 3 Internrevisionsförordning (2006:1228). 10 Ibid.

6 6/15 ovan ska genomföras utifrån den revisionsplan som myndighetsledningen beslutar om. Med lämnat förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll menas här att internrevisionen självständigt utifrån rapporterade iakttagelser föreslår rekommendationer till myndighetsledningen för hur den interna styrningen och kontrollen ska förbättras på myndigheten. 3. Granskningens inriktning a. Har internrevisionen granskat utifrån en analys av verksamhetens risker? 11 b. Har internrevisionen bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet i analysen av verksamhetens risker? 12 Om granskning sker av åtgärder som vidtas för att hantera de omständigheter som utgör en risk för att inte fullgöra de krav som ingår i ansvaret för verksamheten är svaret på fråga a Ja. I ansvaret för verksamheten ingår att verksamheten är effektiv, bedrivs enligt gällande rätt, är rättvisande och tillförlitligt redovisad samt bedrivs med god hushållning. 4. Råd och stöd från internrevisionen a. Har internrevisionen lämnat råd och stöd till myndighetens styrelse och chef? 13 b. Om internrevisionen inte har lämnat råd och stöd ange vad som är anledningen till det. Med råd och stöd avses både längre uppdrag men även kortare muntliga eller skriftliga rådgivningsinsatser. 5. Internrevisionens bedrivande a. Bedrivs internrevision enligt god internrevisions- och internrevisorssed? 14 Lagar och förordningar gäller före god sed. Om svaret på fråga 5 a är Ja, ange vilken standard som myndigheten använder som vägledning. 6. Redovisning och rapportering till myndighetsledningen a. Har internrevisionen redovisat resultatet av granskningen i form av iakttagelser och rekommendationer? 15 b. Har internrevisionen rapporterat sina iakttagelser och rekommendationer till myndighetsledningen? Internrevisionsförordning (2006:1228). 3 Myndighetsförordning (2007:603). 1 kap. 3 Budgetlag (2011:203). 12 Föreskrifter till 4 Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228). Av allmänna råd till 7 framgår att för utfyllande tolkning av god internrevisions- och internrevisorssed kan vägledning hämtas från allmänt accepterade riktlinjer för internrevision Internrevisionsförordning (2006:1228). 16 Ibid.

7 7/15 c. Har internrevisionen rapporterat resultatet av granskningen efter varje avslutad granskning? 17 d. Har internrevisionschefen avgjort vilka iakttagelser som ska rapporteras till myndighetsledningen? 18 Om internrevisionen har rapporterat till någon annan än myndighetsledningen (till exempel ett revisionsutskott) är svaret på frågan 6 b Nej. Om internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt riktlinjer till internrevisionen inte ska rapporteras efter varje avslutad granskning är svaret på fråga 6 c Nej. Om svaret på fråga 6 c är Nej, ange även orsaken till varför iakttagelser och rekommendationer inte rapporteras efter varje avslutad granskning. Om någon annan än internrevisionen (till exempel ett revisionsutskott) har avgjort vilka iakttagelser och rekommendationer som ska redovisas är svaret på frågan 6 d Nej. Ange vem/vilka som avgjort vilka iakttagelser och rekommendationer som ska redovisats till myndighetsledningen. 7. Beslut av internrevisionens uppdragsgivare (myndighetsledningen) a. Har myndighetsledningen beslutat om riktlinjer för internrevisionen? 19 b. Är internrevisionens riktlinjer aktuella? 20 c. Har myndighetsledningen beslutat om en revisionsplan för internrevisionen? 21 d. Har myndighetsledningen beslutat om åtgärder med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som internrevisionen rapporterat? 22 I fråga 7 d gäller att delegering av beslutanderätt till myndighetschefen eller annan innebär att denne kan vidta de åtgärder som är nödvändiga men styrelsen måste vid något tillfälle godkänna åtgärderna. 8. Internrevisionens tillgång till uppgifter a. Har myndighetsledningen sett till att internrevisionen fått tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behövt för att fullgöra sitt uppdrag? 23 Om internrevisionen på grund av sekretess 24 (sekretessbeläggning) inte fått tillgång till den information som behövs är svaret Et. Om svaret på 8 a är Nej, ange orsaken till varför internrevisionen inte har fått tillgång till informationen. Ange även vad granskningen avsåg. 17 Allmänna råd till 9 Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) p Internrevisionsförordning (2006:1228). 20 Ibid p Internrevisionsförordning (2006:1228) p Internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228). 24 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

8 8/15 Intern styrning och kontroll 9. Säkerställt intern styrning och kontroll a. Har myndighetsledningen beslutat en arbetsordning? 25 b. Har myndigheten beslutat en verksamhetsplan? 26 c. Har myndigheten verkat för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet? 27 d. Har myndigheten identifierat vilka risker för skador eller förluster som finns i verksamheten? 28 e. Har myndigheten vidtagit lämpliga åtgärder för att begränsa risker och förebygga skador och förluster? 29 f. Har myndigheten med säkerhetsanalys undersökt vilka uppgifter i verksamheten som ska hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism? 30 g. Har myndigheten i syfte att stärka sin egen och samhällets krisberedskap analyserat om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom området? 31 h. Har myndigheten analyserat de risker som är förknippade med myndighetens betalningar i syfte att öka säkerheten i statens betalningsmodell? Processen för intern styrning och kontroll a. Har myndigheten identifierat omständigheter som utgör risk för att de krav som följer av ansvaret för verksamheten inte fullgörs? 33 b. Har myndigheten vidtagit åtgärder som är nödvändiga för att de krav som följer av ansvaret för verksamheten ska fullgöras med rimlig säkerhet? 34 c. Har myndigheten systematiskt och regelbundet följt upp om de identifierade riskerna är aktuella och om vidtagna åtgärder är nödvändiga för att fullgöra kraven som följer av ansvaret för verksamheten? 35 d. Har myndigheten systematiskt och regelbundet bedömt om det vid myndigheten finns en process för intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt? 36 Om myndigheten har identifierat risker med anledningen av andra författningar kan frågan 10 a besvaras med Ja myndighetsförordning (2007:515) myndighetsförordning (2007:515) andra stycket myndighetsförordning(2007:515) första stycket förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering 29 3 förordning andra stycket (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering 30 5 säkerhetsskyddsförordning (1996:633) förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap andra stycket förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll förordning om intern styrning och kontroll förordning om intern styrning och kontroll förordning om intern styrning och kontroll.

9 9/15 Om myndigheten har planerat (vad, när, hur etc.) åtgärder kan frågan 10 b besvaras med Ja. Om myndigheten inte har fullföljt planen utan att besluta om detta är svaret på frågan Nej. Om myndigheten följer upp identifierade risker och vidtagna åtgärder vid ett eller flera tillfällen under en viss period kan frågan 10 c besvaras med Ja. Om myndigheten bedömer identifierade risker och vidtagna åtgärder vid ett eller flera tillfällen under en viss period kan frågan 10 d besvaras med Ja. 11. Interna föreskrifter 37 för anställda i myndigheten a. Har myndigheten de interna föreskrifter för verksamheten som behövs för att se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten? 38 b. Har myndigheten de interna föreskrifter för verksamheten som behövs för att ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet? 39 c. Har myndigheten de interna föreskrifter för verksamheten som behövs för att vid anställning fästa avseende bara vid sakliga grunder? 40 d. Har myndigheten de interna föreskrifter för verksamheten som behövs för att göra de anställda väl förtrogna med vilka slags förhållanden som kan rubba förtroendet för opartiskhet i arbetet eller skada myndighetens anseende? 41 Om myndigheten gör de anställda förtrogna med vad som kan vara tagande av muta, otillåten bisyssla, jäv i handläggning kan frågan 11 d besvaras med Ja. 12. Digitalisering a. Har myndigheten de styr- och uppföljningsprocesser som behövs för att upprätthålla en betryggande intern styrning och kontroll av myndighetens it verksamhet? 42 b. Har myndigheten de styr- och uppföljningsprocesser som behövs för att upprätthålla en betryggande intern styrning och kontroll av myndighetens arbete med att utveckla verksamhetens processer med stöd av it (digitalisering). 43 c. Har internrevisionen granskat hur myndigheten upprätthåller en betryggande intern styrning och kontroll av myndighetens it verksamhet. d. Har internrevisionen granskat hur myndigheten upprätthåller en betryggande intern styrning och kontroll av myndighetens arbete med att utveckla verksamhetens processer med stöd av it (digitalisering). 37 De bestämmelser om verksamheten som myndigheten meddelar. Interna föreskrifter är de regler och rutiner som beskriver formerna för verksamheten. De kan uttryckas som processer pkt Myndighetsförordning (2007:515) pkt myndighetsförordning (2007:515) Lag (1994:260) om offentlig anställning. 41 7, 7a Lag (1994:260) om offentlig anställning. 42 Frågan handlar om myndigheten har processer för att försäkra sig om att myndighetens it-stöd tillhandahålls effektivt och med god hushållning samt i enlighet med gällande rätt. 43 Frågeställningen behandlar om myndigheten tar tillvara på de möjligheter till utveckling och effektivisering av verksamheten som it och digitalisering möjliggör.

10 10/15 Om det finns granskningar som genomförts före 2017, och som myndigheten bedömer fortfarande är relevanta, så är svaret på fråga 12 c och/eller 12 d Ja. Frågor om internrevisionen, resultat m.m. 13. Internrevisionens förutsättningar a. Har internrevisionschefen lönesamtal med sin uppdragsgivare 44? b. Har internrevisionen en budget för att genomföra granskning enligt revisionsplanen? c. Godkänner internrevisionens uppdragsgivare internrevisionens budget? d. Har myndigheten genomfört en analys av internrevisionens resursbehov (antal medarbetare)? e. Godkänner internrevisionens uppdragsgivare anställning av internrevisionschefen? f. Har internrevisionen (i styrelsemyndigheter) en given plats vid styrelsemöten när frågor om intern styrning och kontroll (inklusive riskhantering) eller strategiska frågor diskuteras? 14. Internrevisionens bidrag till förbättringar a. För vilket av de områden som internrevisionen har granskat under 2017 har iakttagelserna och rekommendationerna haft eller kan få störst betydelse för att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll? 45 Svaret är en bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som är redovisade till myndighetsledningen. 15. Genomförd granskning a. Ange antal granskningar som var upptagna i revisionsplanen. b. Ange antal granskningar från revisionsplanen som är rapporterade till myndighetsledningen. c. Om samtliga granskningar inte har rapporterats till myndighetsledningen ange vad som är orsaken till detta? d. Genomförs kvalitetssäkring av varje gransknings underliggande dokumentation (spårbarhet/röd tråd)? Om myndighetsledningen har beslutat om ändring av revisionsplanen är det antalet granskningar efter ändringen som avses i fråga 15 a. Om en granskning i fråga 15 a är beslutad och ingår i revisionsplanen för 2017 men som ska vara pågående och avslutas i en revisionsplan för nästkommande år räknas granskningen som upptagen i den senare revisionsplanen. 44 Med uppdragsgivare menas myndighetschefen i enrådighetsmyndigheter och styrelsens ordförande i styrelsemyndigheter Förordning om intern styrning och kontroll (2007:603).

11 11/15 Om myndigheten är en styrelsemyndighet är en granskning i fråga 15 b rapporterad till myndighetsledningen när den ingår i ärendelistan till ett styrelsemöte med eller utan föredragning från internrevisionschefen. Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är en granskning i fråga 15 b rapporterad till myndighetsledningen när den är överlämnad till myndighetschefen med eller utan föredragning från internrevisionschefen. Med spårbarhet/röd tråd menas i fråga 15 d att det ska vara möjligt att i efterhand se vad som granskats, när och hur granskningen genomfördes, vem eller vilka som genomförde granskningen och vilka slutsatser som dragits av den. Dokumentationen ska vara ordnad och strukturerad på ett sådant sätt att det går att hitta revisionsbevisen som underbygger de iakttagelser och slutsatser internrevisionen har redovisat i sin rapportering Granskningens rekommendationer och åtgärder a. Ange antal rekommendationer som internrevisionen har redovisat till myndighetsledningen med anledning av granskningen? 47 b. Ange antal rekommendationer där myndighetsledningen har beslutat om åtgärder? 48 c. Om myndighetsledningen inte har beslutat om åtgärder: Vad är orsaken till det? Uppgiften om antalet rekommendationer i fråga 16 a hämtas från internrevisionens rapportering till myndighetsledningen. Antalet rekommendationer räknas så som de är redovisade till myndighetsledningen. Om den beslutade åtgärden i fråga 16 b ännu ej blivit genomförd ska den räknas med i antalet beslutade åtgärder. Beslut om åtgärd kan omfatta en eller flera rekommendationer. Det saknar betydelse om redovisningen av rekommendationer sker uppdelat i flera rekommendationer eller sammanhållet som en gemensam rekommendation. Det är kvoten som är av intresse för ESV:s analys. 17. Beredning och föredragning av beslut om åtgärder a. Har myndigheten en fungerande process för att bereda förslag till åtgärder inför myndighetsledningens beslut om praktiska åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? b. Har styrelsen en grupp av ledamöter ur styrelsen (s.k. revisionsutskott) som bereder förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? c. Har myndigheten en fungerande process för att säkerställa att myndighetsledningens beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens rekommendationer blir genomförda? 46 Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen (ESV 2015:30) Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228).

12 12/15 d. Har internrevisionen lämnat återrapportering till myndighetsledningen om i vilken utsträckning myndigheten har hanterat tidigare års iakttagelser och rekommendationer? 18. Analys av risker i verksamheten a. Har internrevisionen informerat myndighetsledningen om sin bedömning av myndighetens risker i verksamheten? 49 b. Har internrevisionen gjort bedömningen att myndighetsledningen accepterar för stora risker i verksamheten för att kunna fullgöra ansvaret för verksamheten? 50 Om internrevisionen enligt fråga 18 a har informerat myndighetsledningen om sin bedömning av riskerna i verksamheten inför myndighetsledningens beslut om revisionsplan eller i rapporteringen av granskningens resultat är svaret Ja. 19. Förebygga otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet a. Har myndigheten identifierat omständigheter som utgör risk för otillbörlig påverkan, bedrägerier eller annan oegentlighet? 51 b. Om Ja på fråga 19 a: Inom vilket område har riskerna huvudsakligen identifierats? c. Har myndigheten vidtagit åtgärder för att hantera risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet? 52 d. Har internrevisionen granskat risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet som en särskild granskning? e. Har internrevisionen granskat risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet som en del i de granskningar som genomförts? Fråga 19 a avser myndighetens riskanalys. Om internrevisionen utifrån en analys av risker i verksamheten bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet (enligt fråga 3 b) och det inte medfört en granskning är svaret på fråga 19 d Nej med förklaringen att det inte är prioriterat utifrån en analys av risker i verksamheten. Internrevisionen ska enligt god sed beakta risken för oegentligheter i alla granskningar. Om internrevisionen i alla granskningar (oavsett vilken verksamhet som granskats) har bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet och har genomfört granskningsåtgärder där internrevisionen har bedömt att det är befogat är svaret på fråga 19 e Ja Internrevisionsförordning (2006:1228). 50 Ibid. 51 Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll (ESV 2016:24) sid Förordning om intern styrning och kontroll.

13 13/ Försäkran från internrevision a. Lämnar internrevisionen ett omdöme om den interna styrningen och kontrollen i rapporteringen till myndighetsledningen för de områden som granskats? b. Har internrevisionen, (utöver vad som efterfrågats ovan i 20 a), lämnat ett övergripande omdöme till myndighetsledningen om den interna styrningen och kontrollen? c. Om Ja på fråga 20 b: Ange hur det övergripande omdömet formulerats och på vilket sätt det övergripande omdömet rapporterats. Ange även till vilka områden omdömet har avgränsats till. Fråga 20 a avser omdömet om den interna styrningen och kontrollen i de enskilda granskningsrapporterna. Fråga 20 b behandlar om internrevisionen, enligt myndighetsledningens riktlinjer för internrevisionen eller på eget initiativ, har lämnat ett övergripande omdöme om myndighetens interna styrning och kontroll. Med övergripande omdöme avser vi samma krav och tolkning som görs i IPPF 2450 Övergripande omdömen, i IIA:s standards. Som svar på fråga 20 c ska anges hur omdömet är formulerat. Är det utformat som en positiv försäkran (allt fungerar väl) eller som en negativ försäkran (ingenting negativt har uppmärksammats). Ett omdöme kan även formuleras i en mer beskrivande karaktär och innehåller då en utförlig beskrivning av olika problem/områden inom myndigheten. 21. Samordnad internrevision a. Har myndigheten förlitat sig på granskning som är utförd av annans myndighets internrevision? b. Om Ja på fråga 21 a: Ange vad samordningen avsett. c. Har internrevisionen förlitat sig på andra granskningsfunktioner? d. Om Ja på fråga 21 c: Ange med vilka samordning skett och vad samordningen avsett. Av fråga 21 c kan bland annat avses Riksrevisionen, olika tillsynsmyndigheter och/eller interna granskningsfunktioner. 22. Kompetensförsörjning för internrevision a. Har internrevisionschefen tagit fram en relevant kompetensförsörjningsplan för internrevisionsfunktionen? b. Har alla internrevisorer en individuell utvecklingsplan? c. Vilka hinder ser myndigheten när det gäller att trygga internrevisionens kompetensförsörjning? En kompetensförsörjningsplan enligt fråga 22 a bör visa vilka kunskaper och färdigheter som sammantaget krävs för att internrevisionen ska kunna fullgöra sina

14 14/15 uppgifter. Om internrevisionsfunktionen saknar vissa kunskaper eller färdigheter för planerade uppdrag behöver internrevisionen anlita annan kompetens. Av en individuell utvecklingsplan som anges i fråga 22 b bör behovet av vidareutbildning framgå samt planerad och genomförd fortbildning. 23. Internrevisionens kompetens och erfarenhet a. Ange antalet internrevisorer som vid utgången av föregående år har ett för myndigheten relevant yrkesbevis för utövande av internrevision. b. Om minst en person har ett yrkesbevis enligt fråga 23 a ange vilket/vilka yrkesbevis som avses och hur många medarbetare som innehar respektive yrkesbevis. c. Ange nedlagd tid i timmar under föregående år för internrevisionens kompetensutveckling. Med yrkesbevis i fråga 23 a menas diplom, intyg och dyl. som utfärdas av en intresseorganisation, (t.ex. Certified Internal Auditor från IIA, Diplomerad Risk Manager från SWERMA) som myndigheten bedömer är ändamålsenlig. Kompetensutveckling i fråga 23 c avser anställda som deltagit i utbildning i organiserad form som t.ex. kurs, konferens, seminarium etc. med betydelse för myndighetens internrevision. 24. Intern och extern utvärdering av internrevision a. Vilket år genomfördes den senaste externa utvärderingen av internrevisionens verksamhet? b. Om det är mer än fem år sedan senaste externa utvärdering ange vad som är orsaken till att en extern utvärdering inte genomförts. c. Har myndighetsledningen, i riktlinjerna till internrevisionen, beslutat att det ska genomföras en extern utvärdering av internrevisionens verksamhet åtminstone en gång vart femte år? d. Har internrevisionen ett internt kvalitetssäkringsprogram? 53 e. Har resultatet av det interna kvalitetsarbetet rapporterats till myndighetsledningen? f. Har internrevisionen en åtgärdsplan för att hantera eventuella brister/utvecklingsområden som framkommit genom det interna kvalitetsarbetet? Med extern utvärdering i fråga 24 a-c menas utvärderingar som utförs som en s.k. fullständig oberoende utvärdering utförd av någon utanför myndigheten eller som en s.k. självutvärdering med oberoende validering av någon utanför myndigheten. I internrevisionens interna kvalitetsprogram, fråga 24 d, bör bland annat ingå uppföljning av att internrevisionens styrdokument följs, styrning och uppföljning av egna granskningsinsatser, uppföljning och utvärdering av internrevisionens 53 Allmänna råd till 7 Internrevisionsförordning (2006:1228). IPPF 1310.

15 15/15 prestationer och nyckeltal samt återkoppling till myndighetsledningen och de funktioner som reviderats Myndighetens resurser för internrevision a. Ange antalet anställda personer vid myndighetens internrevision den 31 december b. Ange antalet årsarbetskrafter under 2017 inom myndighetens internrevision. c. Ange arbetad tid som årsarbetskrafter under föregående år för köpta tjänster för internrevision. d. Är myndighetens internrevisionschef även anställd vid annan myndighet? e. Om Ja på fråga 25 d: Ange vilken myndighet. Antalet årsarbetskrafter i fråga 25 b och c beräknas enligt allmänna råd till 2 kap. 4 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 26. Behov av stöd inom internrevision och intern styrning och kontroll a. Vilket behov av stöd har myndigheten inom områdena internrevision och intern styrning och kontroll? Stöd kan exempelvis avse metoder och riktlinjer (t.ex. handledning, vägledning, idéskrift), utredning, utbildning (t.ex. kurs, konferens, seminarium) och rådgivning (t.ex. frågor och svar). 54 Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen (ESV 2015:30), Bilaga 1.

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 1/14 Datum Handläggare 2016-12-05 Annika Alexandersson ESV dnr 3.2-475/2016 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 2/14 Innehåll Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in

Läs mer

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen 1/19 Datum Handläggare 2015-06-29 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision?... 3 1. Organisering av

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll 2017 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2016 ESV 2017:14 INNEHÅLL

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14 Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen 2016 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2015 2016:14 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se.

Läs mer

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan

Läs mer

Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 2012:46 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 Regeringsuppdrag Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som PDF och

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Linköpings universitet 20 november 2014 Sammanfattning I enlighet med 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen

Läs mer

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll 2015 Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 2015:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Internrevisionen vid myndigheter

Internrevisionen vid myndigheter EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2017-02-23 DNR: 3.1.1-2016-0202 RIR 2017:5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24

Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24 Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se.

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 1.2.2-588/13

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 1.2.2-588/13 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 1.2.2-588/13 150 Utvärdering av internrevisionen med anledning av Transcendent Groups slutrapport Beslut Högskolestyrelsen beslutar att

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Tryck: Elanders, maj 2017 Produktion: Utbildningsdepartementet Artikelnr.: U17.002 Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(12) Riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumenthistorik: Version Beslutad Datum Koppling till övrig styrdokumentation 2015:1 Förslag till styrelsen Juni 2015 Samtliga styrelsebeslutade riktlinjer

Läs mer

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Pensionsmyndighetens uppdrag Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer Möjlighet för pensionssparare

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Regeringsuppdrag Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-09-27 Dnr: 3.2-209/2017 ESV-nr:

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne PM 1(23) Dnr 105-16923- 2016 Kontaktperson Internrevisionen Anders Ask 010-224 12 05 Anders.ask@lansstyrelsen.se Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Revisionsplan för 2014

Revisionsplan för 2014 Dnr SLU ua 2013.1.1.2-5355 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-12-18 Rektor Revisionsplan för 2014 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan för 2014. Ärendet

Läs mer

Handledning Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47

Handledning Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47 Handledning Att hantera verksamhetsrisker Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22 Regeringsuppdrag Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:5390 Grantomta Montessoristiftelse Org.nr. 814000-9518 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse 2 (9) Tillsyn av Grantomta Montessoristiftelse har genomfört tillsyn

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129

Riktlinjer. Vård och omsorg, IFO. Tills vidare. Vård- och omsorgschef, IFO-chef. Dokumenttyp. Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen 129 Lex Sarah - skyldigheten att rapportera, utreda, avhjälpa och undanröja missförhållanden och risker för missförhållanden enligt 14 kap. 3 SoL och 24 b LSS Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2011-09-14

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk

Anmälan om. schablonmetoden, operativ risk Anmälan om Februari 2007 schablonmetoden, operativ risk N Allmän information om anmälningsförfarandet Detta dokument innehåller Finansinspektionens krav på hur en anmälan om att använda schablonmetoden

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision 1. Internrevisionens uppdrag Internrevisionens primära uppgift är att, i nära samarbete med styrelse och ansvariga på myndigheten, granska och bedöma

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen

Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen 1 Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen Internrevisorernas nätverksdag 4 maj 2015 Per dackenberg marcus pettersson 2 Vad såg Riksrevisionen 2005 2007? En serie granskningar av 11 myndigheters

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2016-12-20 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens allmänna råd om tillstånd för kreditinstitut utanför

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dnr BUN16/39 RIKTLINJER Riktlinjer för tillsyn av fristående förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2016-03-22 Dnr BUN16/39 2/10 Innehållsförteckning 1

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 1/5 Datum Handläggare 2015-10-26 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 Vad är ekonomiadministrativ värdering och vad är ett ekonomiadministrativt

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer