Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet"

Transkript

1 Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Linköpings universitet 20 november 2014

2 Sammanfattning I enlighet med 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen bedrivas enligt god internrevisionssed. Det innebär att en internrevisionsfunktion utvärderas vart femte år av en kvalificerad och oberoende part. En sådan utvärdering kan ske antingen som en extern kvalitetsutvärdering eller som en extern validering av genomförd intern kvalitetsbedömning. Internrevisionen vid Linköpings universitet har beslutat sig för att göra en intern kvalitetsbedömning och önskar därför en extern validering av den egna bedömningen. Lind Andersson har fått i uppdrag att genomföra den externa valideringen. Denna rapport innehåller våra observationer och slutsatser efter genomförd validering. Internrevisionschefen har, efter att hon genomfört sin självutvärdering av internrevisionsfunktionen, bedömt att internrevisionen väl svarar upp till internationella standarders för yrkesmässig internrevision, men att förbättringsområden finns inom några områden. Efter att vi genomfört vår validering av den interna kvalitetsbedömningen anser vi att internrevisionsfunktionen vid Linköpings universitet är etablerad i överensstämmelse med Internrevisionsförordningen, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd samt allmänt accepterade riktlinjer från yrkesmässig internrevision. Det tillämpade arbetssättet står väl i överensstämmelse med god internrevisionssed. Internrevisionen verkar i överensstämmelse med IIA:s Yrkesetiska kod. Vår uppfattning är att internrevisionsfunktionen vid Linköpings universitet upplevs som relevant och kompetent av styrelse och ledning, tillför ett mervärde och hjälper universitetet att uppnå sina mål. Utan att dra ner helhetsintrycket vill vi också framföra några rekommendationer för fortsatt utveckling av internrevisionsfunktionen: Överväg att synkronisera tidpunkten för ledningens och internrevisionens riskanalys Överväg att ge styrelsens ordförande uppdraget att ansvara för utvecklingssamtal med internrevisionschefen Utveckla arbetsprogrammen för enskilda granskningsuppdrag Göteborg 20 november 2014 Mikael Andersson Johan Norrback Certifierad internrevisor Ackrediterad kvalitetssäkrare, IIA

3 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte Angreppssätt Resultat Sammanfattande bedömning Rekommendationer Överväg att synkronisera tidpunkten för ledningens och internrevisionens riskanalys Överväg att ge styrelsens ordförande uppdraget att ansvara för utvecklingssamtal med internrevisionschefen Utveckla arbetsprogrammen för enskilda granskningsuppdrag... 4 Bilaga A Detaljerad bedömning... 6 Utvärderingskriterier... 6 Detaljerad analys... 6 Bilaga B Koppling mellan internrevisionsförordningen samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd mot IIA:s riktlinjer...16

4 1. Inledning 1.1 Bakgrund I enlighet med 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen bedrivas enligt god internrevisionssed. Det innebär att en internrevisionsfunktion utvärderas vart femte år av en kvalificerad och oberoende part. Internrevisionschefen är ansvarig för att en sådan utvärdering genomförs. En utvärdering kan ske antingen som en extern kvalitetsutvärdering eller som en extern validering av genomförd intern kvalitetsbedömning. Internrevisionen vid Linköpings universitet har beslutat sig för att göra en intern kvalitetsbedömning och önskar därför en extern validering av den egna bedömningen. Lind Andersson har fått i uppdrag att genomföra den externa valideringen. Uppdraget har utförts av Mikael Andersson, som är ackrediterad kvalitetssäkrare och Johan Norrback. Denna rapport innehåller våra observationer och slutsatser efter genomförd utvärdering. 1.2 Syfte Syftet med den externa valideringen är att bedöma huruvida Linköpings universitets internrevision följer Internrevisionsförordningen, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd samt allmänt accepterade riktlinjer från yrkesmässig internrevision (the Institute of Internal Auditors (IIA) Standards). Vidare är syftet att, i förekommande fall, lämna rekommendationer kring hur internrevisionen kan förbättras för att vara ett effektivt stöd för styrelsen i myndighetens process för god intern styrning och kontroll. 1.3 Angreppssätt Den externa valideringen har genomförts i enlighet med IIA:s metod för extern validering. Valideringen är genomförd i fyra steg: Planering Intervjuer och insamling av dokumentation Analys Rapportering Planering Den externa valideringen planerades tillsammans med internrevisionschefen Margareta Fallsvik. Tillsammans bestämdes vilka personer som skulle intervjuas, när valideringen skulle äga rum, vad som skulle granskas samt vilka personer som skulle genomföra arbetet Intervjuer och insamling av dokumentation Internrevisionschef, samtliga medarbetare på internrevisionsfunktionen, myndighetsledning samt medarbetare som omfattats av en internrevisionsgranskning har intervjuats. Dessutom har den granskningsledare hos Riksrevisionen som ansvarar för revisionen av Linköpings universitet intervjuats. Vi har tagit del av dokumentation kring internrevisionens organisation, dess plats i myndigheten, internrevisionens planeringsprocess samt rapportering och uppföljning. Vidare har vi tagit del av granskningsdokumentation kring enskilda internrevisionsprojekt. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

5 Intervjuade personer Internrevisionen Margareta Fallsvik Internrevisionschef Leif Blomberg Internrevisor Mattias Pettersson Internrevisor Myndigheten Anna Ekström Styrelsens ordförande Helen Dannetun Rektor Kent Waltersson Universitetsdirektör Margarita Nikoltjeva-Hedberg Prefekt matematiska institutionen Riksrevisionen Samuel Ershammar Granskningsledare Analys Vi har därefter genomfört en analys av den insamlade informationen för att bedöma om internrevisionen vid Linköpings universitet följer Internrevisionsförordningen, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd samt allmänt accepterade riktlinjer från yrkesmässig internrevision. De observationer som identifierades i samband med utvärderingen har lett till rekommendationer som ges i syfte att utveckla och stärka internrevisionsfunktionen Rapportering Vår sammanfattande bedömning samt rekommendationer presenteras i denna rapport, vilken också diskuterats med internrevisionschefen. 2. Resultat 2.1 Sammanfattande bedömning Internrevisionschefen har, efter att hon genomfört sin självutvärdering utifrån IIA:s standards av internrevisionsfunktionen vid Linköpings universitet, bedömt att internrevisionen väl svarar upp till IIA standards, men att förbättringsområden finns inom några områden. Internrevisionschefen har därefter gjort en separat självutvärdering gentemot internrevisionsförordningen (2006:1228) samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Även här är internrevisionschefens bedömning att internrevisionen väl svarar upp till dessa. Några förbättringsområden har dock noterats av internrevisionschefen; bättre dokumentation av det interna kvalitetssäkringsarbetet, en extern kvalitetssäkring behöver ske senast 2014 samt att internrevisionen kan bli bättre på att i riskanalysen bedöma risker för otillbörlig påverkan, bedrägerier och annan oegentlighet. Efter att vi genomfört vår validering av den genomförda interna kvalitetsbedömningen anser vi att internrevisionsfunktionen är etablerad i överensstämmelse med Internrevisionsförordningen, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd samt allmänt accepterade riktlinjer från yrkesmässig internrevision. Det tillämpade arbetssättet står väl i överensstämmelse med god internrevisionssed. Internrevisionen verkar i överensstämmelse med IIA:s Yrkesetiska kod. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

6 Nedan presenteras en sammanfattning av vår oberoende valideringen av självutvärderingen. Bedömning har gjorts huruvida internrevisionsfunktionens verksamhet sker i överensstämmelse med IIA:s standarder och etiska riktlinjer. Bedömningen är graderad i en tregradig skala i enlighet med IIA:s metod för utvärdering av internrevisionsfunktioner. Utvärderingskriterierna presenteras i Bilaga A nedan där också en utförlig beskrivning av utvärdering mot respektive standard återfinns. Bedömningen har även gjorts mot Internrevisionsförordningen samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. Då dessa i många fall sammanfaller med IIA:s riktlinjer och yrkesetisk kod har vi kommenterat eventuella avvikelser i Bilaga A under respektive standard. I Bilaga B visar vi översiktligt under vilka riktlinjer utvärderingen mot internrevisionsförordningen samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd återfinns i denna utvärderingsrapport. Riktlinjer avseende egenskaper = Generally conforms PC = Partly conforms DNC = Does not conform Lind Anderssons bedömning Internrevisionschefens bedömning 1000 Syfte befogenhet och ansvar 1100 Oberoende och objektivitet 1200 Kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet 1300 Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringsprogram Riktlinjer avseende utförande 2000 Leda internrevisionsverksamhet 2100 Arbetets beskaffenhet 2200 Planering av åtagande 2300 Genomförande av åtagande 2400 Rapportera resultat 2500 Övervaka process och resultat 2600 Uttalande rörande ledningens riskacceptans Sammanfattande omdöme Yrkesetisk kod Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

7 3. Rekommendationer Vår uppfattning är att internrevisionsfunktionen vid Linköpings universitet upplevs som relevant och kompetent av styrelse och ledning, tillför ett mervärde och hjälper universitetet att uppnå sina mål. Utan att dra ner helhetsintrycket vill vi också framföra några rekommendationer för fortsatt utveckling av internrevisionsfunktionen. Rekommendationerna riktar sig till såväl internrevisionsfunktionen som styrelsen och ledningen. 3.1 Överväg att synkronisera tidpunkten för ledningens och internrevisionens riskanalys Internrevisionen upprättar årligen en riskanalys som ligger till grund för revisionsplanen. Denna riskanalys görs under hösten. Universitets riskanalys antas av styrelsen årligen i samband med undertecknandet av årsredovisningen. Eftersom internrevisionens revisionsplan presenteras för styrelsen vid årets sista möte behöver internrevisionens riskanalys vara färdigställd före universitets riskanalys. Därför har internrevisionen utgått från universitets riskanalys föregående år. Rekommendation Riskanalysens karaktär är att bedöma framtida risker och är därför inte med nödvändighet kopplad till årsredovisningen som har ett fokus på historisk information. Därför är vår rekommendation att universitetet gör sin riskanalys mot verksamhetsplanen i samband med fastställande av budget för kommande verksamhetsår och inte vid fastställandet av bokslut. Om denna förändring görs kan internrevisionen också dra större nytta av ledningens riskanalys, som då tidsmässigt kan synkroniseras med internrevisionens riskanalys. 3.2 Överväg att ge styrelsens ordförande uppdraget att ansvara för utvecklingssamtal med internrevisionschefen Internrevisionen är organiserad som en oberoende enhet under universitetsstyrelsen. Administrativt är internrevisionen placerad under rektor. Universitetsdirektören sätter internrevisionschefens lön. I ESV:s handledning Statlig internrevision för myndigheter sägs att det lämpligt att internrevisionschefen har utvecklingssamtalet med sin uppdragsgivare, det vill säga styrelsens ordförande. Rekommendation Styrelsen bör överväga att styrelsens ordförande i fortsättningen håller utvecklingssamtal med internrevisionschefen. Det bör även diskuteras i vilken mån styrelsens ordförande också ska involveras i lönesättning av internrevisionschefen. 3.3 Utveckla arbetsprogrammen för enskilda granskningsuppdrag Enligt god internrevisionssed ska internrevisor utarbeta ett arbetsprogram som leder till att uppdragets mål nås. I de uppdrag vi särskilt granskat har granskningsprogrammet utgjorts av ett avsnitt i granskningsplanen som kallas granskningens metod och urval. Här beskrivs översiktligt hur uppdragets målsättningar ska nås. Utifrån denna information är det svårt att i efterhand bedöma om de aktiviteter som genomförts i ett enskilt granskningsuppdrag motsvarar dem som faktiskt har planerats skulle genomföras. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

8 Rekommendation Vår bedömning är att arbetsprogrammen behöver bli mer detaljerade och innefatta aktiviteter för att identifiera, analysera, utvärdera och dokumentera information under uppdraget för att det ska vara möjligt att följa upp att det som godkänts i planeringsfasen faktiskt har genomförts. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

9 Bilaga A Detaljerad bedömning Utvärderingskriterier - Generally conforms Internrevisionens struktur, principer, rutiner och processer är i allt väsentligt i enlighet med de krav som finns fastställda för respektive standard. Omdömet "generally conforms" innebär inte att det inte finns förbättringsmöjligheter. Innebörden är att den allmänna målsättningen för standarden är uppfylld, men därutöver finns det alltid möjlighet att förbättra ytterligare. PC - Partially conforms Verksamheten bedrivs i linje med de krav som finns för respektive standard. Dock uppfyller internrevisionen inte vissa av de huvudmålsättningar som finns specificerade for respektive standard. Partially conforms innebär att det finns betydande förbättringsmöjligheter. Det bör även uppmärksammas att en del av de iakttagna bristerna kan avse ledningen snarare än internrevisionen. DNC - Does not conform Internrevisionen uppfyller inte flera eller samtliga av respektive målsättningar för standarderna. I de fall omdömet DNC har erhållits är det sannolikt att bristen kommer att ha en väsentlig inverkan på internrevisionens arbete. Vidare finns ett antal viktiga områden som bör förbättras. Det bör även uppmärksammas att en del av de iakttagna bristerna kan avse ledningen snarare än internrevisionen. Detaljerad analys Nedan presenteras vår detaljerade analys där jämförelse skett mellan internrevisionens nuvarande arbetssätt och IIA:s riktlinjer Syfte, befogenheter och ansvar Bedömning: 1000 Syfte, befogenhet och ansvar Universitetsstyrelsen beslutade om en uppdaterad "Instruktion för Internrevisionen vid Linköpings universitet med anledning av ESV:s förändringar i föreskrifter och allmänna råd till internrevisionsförordningen (2006:1228). I denna instruktion definieras internrevisionens syfte, befogenhet och ansvar. Av instruktionen framgår hur internrevisionen ska placeras organisatoriskt. Instruktionen bemyndigar Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

10 1010 Igenkännandet i instruktionen av Definitionen av internrevision, Yrkesetisk Kod och Riktlinjerna även tillgång till information och personal som är relevanta för att genomföra uppdrag samt definierar omfattningen av internrevisionens verksamhet. I instruktionen går det att känna igen Institute of Internal Auditor s (IIA) definition av internrevision samt att internrevisionen ska beakta IIA:s yrkesetiska kod och riktlinjer Oberoende och objektivitet Bedömning: 1110 Organisatoriskt oberoende Internrevisionen är organiserad som en oberoende enhet under universitetsstyrelsen. Administrativt är internrevisionen placerad under rektor. Internrevisionen är av naturliga skäl inte oberoende gentemot styrelsen men internrevisionen är oberoende gentemot den verksamhet som ska granskas vilket är i enlighet med internrevisionsförordningen och god internrevisionssed. Universitetsdirektören sätter internrevisionschefens lön. Enligt tolkningen till IIA:s standard 1110 sägs att ett exempel på funktionell rapportering till styrelsen är när styrelsen godkänner internrevisionschefens lön och andra förmåner. I ESV:s handledning Statlig internrevision för myndigheter sägs att det lämpligt att internrevisionschefen har utvecklingssamtalet med sin uppdragsgivare, det vill säga styrelsens ordförande. En sådan förändring är något styrelsen bör överväga. Enligt god internrevisionssed ska internrevisionschefen åtminstone årligen bekräfta internrevisionsverksamhetens organisatoriska oberoende. I internrevisionschefens självutvärdering har det noterats att en sådan årlig bekräftelse inte har avgivits. Detta avser internrevisionschefen åtgärda i samband med presentationen av internrevisionens Verksamhetsrapport för Direkt samverkan med styrelsen 1120 Individuell objektivitet Av såväl internrevisionens instruktion och våra genomförda intervjuer framgår att internrevisionschefen rapporterar och samverkar direkt med styrelsen. Detta sker bland annat genom att internrevisionschefen har närvarorätt och yttranderätt på styrelsemötena, att styrelsen fastställer revisionsplanen samt att rapportering efter avslutad granskning görs till styrelsen. Enligt internrevisionens gällande Revisionshandbok ska den enskilde revisorns objektivitet och oberoende bedömas innan ett gransknings- eller rådgivningsuppdrag påbörjas. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

11 1130 Begränsning av oberoende eller objektivitet Detta sker genom att internrevisionschefen och granskningsledare går igenom internrevisionens checklista för uppstart där den enskilde revisorns oberoende och objektivitet bedöms. Vår bedömning är att internrevisionen bedrivs med hänsyn tagen till individuell objektivitet. Om oberoende eller objektivitet är faktiskt eller synbarligen begränsad ska information lämnas till berörda parter. Vi har i vår genomgång inte noterat några tillfällen då oberoendet eller objektiviteten har varit begränsad Kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet Bedömning: 1210 Kompetens Instruktionen för internrevisionen anger inget om kompetenskrav eller kompetensmål för internrevisionsverksamheten. Det nämns endast att internrevisionen ska förbättra sina kunskaper och färdigheter genom fortlöpande yrkesmässig utveckling Vederbörlig yrkesskicklighet För närvarande har internrevisionsfunktionen två och en halv heltidsresurser till sitt förfogande. Revisionschefen tjänstgör 80% vid Linköpings universitet och 20% vid Malmö högskola. Revisionschefen har över tio års erfarenhet som revisionschef vid Linköpings universitet. Dessförinnan har hon innehaft andra chefspositioner. Därutöver finns det två ytterligare medarbetare vid internrevisionen varav en innehar en CISA-certifiering och den andre har erfarenhet bland annat från Riksrevisionen. I revisionsplanen för 2014 identifieras ett behov av att någon inom internrevisionsfunktionen certifieras enligt internationell standard (Certified Internal Auditor). Det finns även ett behov av fortbildning för att behålla CISA-certifiering. Sammantaget uppvisar nuvarande bemanning vid internrevisionen en bredd både vad gäller kunskap och erfarenhet om den organisation som ska granskas och inom revisionsmetodik. Ambitionen att skaffa certifiering enligt internationell standard ligger i linje med ESV:s uttalande om kompetensprofil för statliga internrevisorer. Vid våra intervjuer har det också framkommit att internrevisionen uppfattas som kompetent av organisationen. Samverkan med Malmö högskola bidrar även till kompetensen hos revisorerna genom möjlighet till breddad erfarenhet och jämförelse med annan myndighet inom sektorn. Både i intervjuer och genom den granskning av specifika projekt vi gjort har det framkommit att internrevisionen tillämpar den omsorg och Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

12 skicklighet som kan förväntas av en omdömesgill och kompetent internrevisor Fortlöpande professionell utveckling Enligt Revisionsplanen för 2014 avsätts 280 timmar för kompetensutveckling. Detta motsvarar 93 timmar per anställd. Enligt ESV:s rapport Redovisning av den statliga internrevisionen 2014 är genomsnittet för kompetensutveckling mellan 70 och 80 timmar per internrevisor och år de senaste två åren. Detta innebär att internrevisionen vid Linköpings universitet sätter av tid för kompetensutveckling som är väl i paritet med andra statliga internrevisionsfunktioner Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringsprogram Bedömning: 1310 Krav på kvalitetssäkrings- och kvalitetsförbättringsprogram 1320 Rapportera om kvalitetssäkrings- och kvalitetsförbättringsprogrammet Internrevisionens rutiner för kvalitetssäkring framgår av internrevisionens revisionshandbok. Kvalitetssäkringsprogrammet är uppdelat på tre delar: 1) Intern kvalitetssäkring fortlöpande intern kvalitetskontroll, 2) Intern kvalitetssäkring självutvärdering och 3) Extern kvalitetssäkring I den första delen är kvalitetssäkringsaktiviteter samlade som sker löpande under året. Detta omfattar uppföljning och utveckling av funktionen, kvalitetssäkring av årsprocessen, kvalitetssäkring av egna revisionsprojekt, enkät till de reviderade, periodisk projektbedömning och intern projektutvärdering. Den andra delen av kvalitetssäkringsprogrammet sker en gång per år då avdelningen genomför en självutvärdering baserad dels på upplevelsen och följsamheten utifrån IIA standarder, dels en uppföljning utifrån Internrevisionsförordningen (2006:1228) och ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna. Även internrevisionens egna mål och måluppfyllelse utvärderas. Den tredje delen av kvalitetssäkringsprogrammet redogör för den externa kvalitetsgranskningen som genomförs vart femte år. Internrevisionen rapporterar i den årliga verksamhetsrapporten till styrelsen att en självutvärdering av verksamheten har utförts. Någon bedömning huruvida arbetet bedrivits i enlighet med god sed och enligt internrevisionsförordningen (2006:1228) rapporteras dock inte till styrelsen. Detta är något som också bör ske Leda internrevisionsverksamhet Bedömning: 2010 Planering Internrevisionen upprättar årligen en riskanalys som ligger till grund för revisionsplanen. Denna riskanalys görs under hösten och innefattar intervjuer med styrelsens ordförande, ledande befattningshavare och personer på olika nivåer i 3.1 Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

13 2020 Kommunikation och godkännande 2030 Resurshantering organisationen, kunskaper och erfarenheter från tidigare gransknings- och rådgivningsuppdrag samt generella risker från andra motsvarande organisationer. Internrevisionen har anpassat sin riskanalys till den struktur som används av universitetet i enlighet med förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Universitets riskanalys antas av styrelsen årligen i samband med undertecknandet av årsredovisningen. Eftersom internrevisionens revisionsplan presenteras för styrelsen vid årets sista möte behöver internrevisionens riskanalys vara färdigställd före universitets riskanalys. Därför har internrevisionen utgått från universitets riskanalys föregående år. Genom att internrevisionen genomför intervjuer med ledande befattningshavare inför sin riskanalys bedömer vi att internrevisionen har rimliga förutsättningar att fånga upp förändringar i ledningens sätt att se på risker under året även om styrelsen ännu inte fattat beslut om riskanalysen för året. Den av internrevisionen utarbetade revisionsplanen fastställs av styrelsen årligen. Revisionsplanen innehåller såväl årets planerade aktiviteter som förväntat resursbehov. Om internrevisionsplanen behöver förändras väsentligt under innevarande år ska internrevisionschefen ta upp detta med styrelsens ordförande och rektor. Styrelsen ska sedan fatta beslut om revisionsplanen ska ändras. Under de senaste åren har det inte varit aktuellt med några väsentliga förändringar av planen. Internrevisionen utgörs för närvarande av en internrevisionschef som tjänstgör till 80% vid Linköpings universitet (resterande 20% är internrevisionschefen anställd vid Malmö högskola) samt två heltidsanställda medarbetare. Motsvarande 30% av en heltidstjänst säljs till Malmö högskola. Totalt har internrevisionen därmed 2,5 heltidstjänster till förfogande. Normalbudgeten för internrevisionen innehåller små möjligheter att under löpande år anlita ytterligare kompetens. I revisionsplanen ingår en sammanställning av internrevisionens totala verksamhet för budgetåret i form av en tidplan över planerade projekt samt bedömd resursåtgång för varje projekt. Tid avsätts också för uppföljning av att åtgärder vidtas med anledning av resultatet av tidigare gjorda granskningar samt i viss mån även för rådgivningsuppdrag. Vår bedömning är att internrevisionens totala Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

14 resurser är tillräckliga för att uppnå den godkända planen Principer och rutiner Enligt Instruktion för Internrevisionen vid Linköpings universitet ska verksamheten bedrivas enligt god internrevisions- och internrevisorssed. Det innebär att internrevisionschefen ska fastställa principer och rutiner för att vägleda internrevisionsverksamheten. Internrevisionschefen har beslutat om internrevisionens Revisionshandbok, som består av 30 avsnitt som fastställts 2013 och därefter reviderats vid behov. Vår bedömning är att internrevisionschefen har utarbetat lämpliga riktlinjer så att internrevisionsverksamheten kan genomföras i enlighet med god internrevisionssed och god internrevisorssed Samordning Instruktion för Internrevision vid Linköpings universitet hänvisar till internrevisionsförordningen (2006:1228) om att internrevisionen kan samordnas med andra myndigheter Rapportering till ledning och styrelse En sådan samordning sker med Malmö högskola, som använder sig av resurser från Linköpings universitet motsvarande 0,3% heltidstjänster. Vår uppfattning är att denna samordning är till gagn för både Linköpings universitet och Malmö högskola. Vi har vidare noterat att internrevisionschefen har regelbundna möten med Riksrevisionen för att informera om varandras planerade granskningsuppdrag. Det har i övrigt inte framkommit synpunkter på att internrevisionen i sitt arbete överlappar någon annan intern eller extern leverantörer av säkringsoch rådgivningstjänster. Internrevisionschefens rapportering till uppdragsgivaren beskrivs utförligt i instruktionen. För varje universitetsövergripande aktivitet i revisionsplanen skrivs en sammanfattande rapport som ställs till styrelse och rektor. Vid en institutions-/avdelningsgranskning upprättas en separat rapport som ställs till prefekt/avdelningschef. Årligen skrivs en sammanfattande rapport över utförda revisioner samt övriga arbetsuppgifter under året. Rapporten tillställs styrelsen. Baserat både på den granskade dokumentationen och på våra intervjuer bedömer vi att rapportering till uppdragsgivaren fungerar väl. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

15 2100 Arbetets beskaffenhet Bedömning: Ledning, Riskhantering och Styrning och kontroll Av instruktionen för internrevision framgår att internrevisionens uppgift är att granska och lämna förslag till förbättringar av universitetets processer för riskhantering, styrning, kontroll och ledning vilket står i överensstämmelse med god internrevisionssed. Vi har tagit del av revisionsplaner med internrevisionens granskningar och uppföljningar och kan konstatera att internrevisionen genomför granskningar inom samtliga tre områden styrning, riskhantering och kontrollprocesser i enlighet med allmänt accepterade riktlinjer från yrkesmässig internrevision. Enligt IIA:s standard ska internrevisionen utvärdera risken för att bedrägerier inträffar och hur organisationen hanterar bedrägeririsker. ESV föreskriver att i analysen av verksamhetens risker ingår att bedöma risken för otillbörlig påverkan, bedrägerier och annan oegentlighet. I självanalysen kommenterade internrevisionschefen att internrevisonen kan bli bättre på att bedöma sådana risker. Vi har också noterat att internrevisionens riskanalys avseende oegentligheter är knapphändig instämmer därmed i internrevisionschefens bedömning Uppdragsplanering Bedömning: 2201 Planeringsöverväganden 2210 Målsättningar för åtagandet 2220 Åtagandets omfattning 2230 Resursallokering för åtagandet I internrevisionens Revisionshandbok framgår att inför en granskning ska bakgrundsinformation insamlas. Denna innebär bland annat att internrevisionen tar del av riskanalysen som låg till grund för granskningsuppdraget, samlar in information om policys, planer, lagstiftning mm. samt gör en förnyad riskbedömning. I de uppdrag vi granskat har vi kunnat konstatera att det gjorts en granskningsplan för respektive uppdrag. I de tematiska uppdragen har det även gjorts en fördjupad riskanalys. I institutionsgranskningarna har ett standardrevisionsprogram tillämpats. I planeringsfasen utarbetas målsättningar för uppdraget och den specifika revisionsfrågan fastställs. Målsättningen för åtagandet är fastställda i granskningsplanerna och koppling till den identifierade risken är tydlig. Granskningarnas omfattning beskrivs tydligt i granskningsplanen där också avgränsningar redovisas. I granskningsplanen görs en beräkning på planerad tidsåtgång för uppdraget. Enligt den mall som finns i Revisionshandboken ska även en nedbrytning av resurser göras på delmoment. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

16 2240 Arbetsprogram för åtagandet Detta infördes I de två uppdrag vi särskilt granskat finns en beräkning av totala planerade resursåtgången men ingen nedbrytning av tiden på delmoment eftersom dessa uppdrag gjordes Av granskningsplanen framgår vilka medarbetare som ska delta i uppdraget samt vilken roll som respektive medarbetare ska ha. Enligt god internrevisionssed ska internrevisor utarbeta ett arbetsprogram som leder till att uppdragets mål nås. I de uppdrag vi särskilt granskat har granskningsprogrammet utgjorts av ett avsnitt i granskningsplanen som kallas granskningens metod och urval. Här beskrivs översiktligt hur uppdragets målsättningar ska nås. I ett av uppdragen beskrivs exempelvis att tester och kontroller kommer att ske utifrån bedömda riskområden. Vår bedömning är att arbetsprogrammen behöver bli mer detaljerade och innefatta aktiviteter för att identifiera, analysera, utvärdera och dokumentera information under uppdraget för att en uppföljning ska vara möjlig att göra så att det som godkänts i planeringsfasen faktiskt har genomförts. PC Genomförande av åtagande Bedömning: 2310 Identifiera information Den insamlade informationen ska vara tillräcklig, tillförlitlig, relevant och användbar för att uppnå uppdragets målsättning Analys och utvärdering 2330 Dokumentera information 2340 Övervakning av åtagandet För de uppdrag som vi tagit del av bedömer vi att informationen har varit tillförlitlig, relevant och användbar. Vi har sett att det finns dokumentation som stöder de observationer som lyfts i internrevisionens rapporter och informationen är tydligt kopplad till granskningsfrågorna. Internrevisionen baserar sina slutsatser på den granskning som utförts, vilket också framgått i uppdragsdokumentation som vi tagit del av. Internrevisionens revisionshandbok anger tydligt vilka dokument som ska sparas och hur de arkiveras. De uppdrag vi tagit del av har också varit väldokumenterade och tydliga. Internrevisionschefen har ett övergripande ansvar för att övervaka uppdrag, men kan också utse lämpliga medarbetare inom internrevisionen för att utföra denna uppföljning. Internrevisionen har använt en checklista för denna kvalitetsbedömning som finns bifogad i dokumentationen för varje uppdrag. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

17 2400 Rapportera resultat Bedömning: 2410 Kriterier för rapportering 2420 Rapporteringens kvalitet 2430 Användning av "Utfört i överensstämmelse med Internationella Riktlinjer för Yrkesmässig internrevision" 2440 Spridning av resultaten Enligt god internrevisionssed ska internrevisionens rapporter innehålla uppdragets målsättning och omfattning liksom slutsats och eventuella rekommendationer. Vi har tagit del av ett urval rapporter från internrevisionen. Rapporterna har varit väldisponerade och de observationer och rekommendationer som görs är relevanta och anknyter till granskningens syfte. Enligt god internrevisionssed uppmuntras internrevisorer att också erkänna tillfredsställande prestationer. Vi har noterat att detta också sker i internrevisionens rapporter. Internrevisionens rapportering ska vara korrekt, objektiv, tydlig, koncis, konstruktiv, fullständig och i rätt tid. Rapporterna vi tagit del av har varit väldisponerade och beskrivningen koncis och med tydliga hänvisningar till källmaterial och koppling till faktiska observationer. Internrevisionen använder sig inte av detta uttryck i sin revisionsrapportering. Efter genomfört uppdrag utarbetas ett rapportutkast som delges intervjupersoner för sakgranskning. Efter att rapporten varit ute för sakgranskning och synpunkter tagits tillvara fastställs rapporten av internrevisionschefen. Därefter sänds den till styrelsen och rektor. I normalfallet sker även en presentation för styrelsen. Om det är en institutionsgranskning sänds rapporten till institutionsstyrelsen med kopia till universitetsdirektören. Vi noterar att den fastlagda rutinen har följts Övervaka process och resultat Bedömning: 2500 Övervaka process och resultat I internrevisionens riktlinjer står att den årliga sammanfattande verksamhetsrapporten ska innehålla ett avsnitt om uppföljning av de åtgärder som styrelsen beslutat med anledning av tidigare års granskningar. I de årliga verksamhetsrapporter vi tagit del av framgår det tydligt att det varje år görs en uppföljning av granskningar som genomförts tidigare år. Internrevisionens uppföljningar synes Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU E/T

18 fungera väl Uttalande rörande ledningens riskacceptans Bedömning: 2600 Uttalande rörande ledningens riskacceptans Vid våra diskussioner med internrevisionschefen har vi inte fått några indikationer på att internrevisionen har bedömt att myndigheten accepterat en risknivå som kan vara oacceptabel för organisationen. Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

19 Bilaga B Koppling mellan internrevisionsförordningen samt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd mot IIA:s riktlinjer Eftersom internrevisionsförordningen och ESV:s föreskrifter och allmänna råd i huvudsak återspeglas i IIA:s riktlinjer har vi valt att presentera utvärderingen utifrån IIA:s riktlinjer. Nedanstående tabell syftar till att visa under vilka riktlinjer som internrevisionsförordningen och ESV:s föreskrifter och allmänna råd i huvudsak återfinns. Tabell som beskriver under vilka riktlinjer som utvärderingen mot Internrevisionsförordningen och ESV:s föreskrifter och allmänna råd i huvudsak återfinns IIA:s Riktlinjer avseende egenskaper 1000 Syfte befogenhet och ansvar Internrevisionsförordningen och ESV:s föreskrifter och allmänna råd Internrevisionsförordningen 3, 5, 6, 10, 11 ESV:s allmänna råd till 5, Oberoende och objektivitet ESV:s föreskrifter till Kompetens och vederbörlig yrkesskicklighet Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringsprogram IIA:s Riktlinjer avseende utförande Internrevisionsförordningen och ESV:s föreskrifter och allmänna råd 2000 Leda internrevisionsverksamhet Internrevisionsförordningen 2, 4, 6, 7, 9, Arbetets beskaffenhet 2200 Planering av åtagande 2300 Genomförande av åtagande 2400 Rapportera resultat 2500 Övervaka process och resultat 2600 Uttalande rörande ledningens riskacceptans Internrevisionsförordningen 3 ESV:s föreskrifter till 4 Internrevisionsförordningen 9, 10 ESV:s allmänna råd till 9 Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen LiU

20 Lind Andersson Consulting AB Teknologgatan Göteborg Tulegatan Stockholm Telefon E-post

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 1.2.2-588/13

Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 1.2.2-588/13 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 1.2.2-588/13 150 Utvärdering av internrevisionen med anledning av Transcendent Groups slutrapport Beslut Högskolestyrelsen beslutar att

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken Till Direktionen för Riksbanken Rapport Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken PwC 1 Bakgrund och syfte Internrevisionen vid Riksbanken ska granska och bedöma intern styrning och kontroll

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 1/14 Datum Handläggare 2016-12-05 Annika Alexandersson ESV dnr 3.2-475/2016 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 2/14 Innehåll Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 1/15 PM Datum Handläggare 2017-11-28 Catrin Lind Ebert ESV dnr 3.2-426/2017 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 Enkätfrågorna avser 2017 2/15 Innehåll Frågor om internrevision

Läs mer

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen 1/19 Datum Handläggare 2015-06-29 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision?... 3 1. Organisering av

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer 2014-03-28 V-2013-0330 Skapat av Camilla Ifvarsson. Internrevisionen. AAE Självvärderingsrapport

RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer 2014-03-28 V-2013-0330 Skapat av Camilla Ifvarsson. Internrevisionen. AAE Självvärderingsrapport RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer Skapat av Camilla Ifvarsson Internrevisionen AAE Självvärderingsrapport RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer Sammanfattning Internrevisionen är en funktion som bedriver

Läs mer

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 2016-04-20 DNR LIU-2016-00657 BESLUT 1(2) Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision 1. Internrevisionens uppdrag Internrevisionens primära uppgift är att, i nära samarbete med styrelse och ansvariga på myndigheten, granska och bedöma

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning

Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning EKO Dnr. MIUN 2013/ 675 2013-04-17 Revisionstjänster -kravspecifikation och uppdragsbeskrivning 1 Bakgrund Mittuniversitetet står inför en rad olika organisationsförändringar inkluderande även partiell

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET

INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET INTERNREVISORERNAS KOMPETENSUTVECKLINGS- VERKSAMHET 2008-09-29 1 Innehåll Förord 3 1. Uppdrag 4 2. Organisation. 5 2.1 Kursverksamhet... 5 2.2 Seminarieverksamhet.... 6 2.3 Certifieringsverksamhet.. 6

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen

Revisorerna. Revisionsstrategi. Antagen Revisorerna Revisionsstrategi 2017 2018 Antagen 2017-06-15 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 1.1 Den kommunala revisionens uppgift utgår från fullmäktige... 3 1.2 Skillnader mellan privat och kommunal

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26

Ersättningspolicy. Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank. Innehållsförteckning. 1. Bakgrund. 2. Allmänt. 3. Mål. Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Ersättningspolicy Fastställd av styrelsen 2013-02-26 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Allmänt 3. Mål 4. Riskanalys 5. Definitioner 6. Särskilt reglerad personal 7. Syfte med rörlig ersättning till anställda

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Det övergripande målet med samverkan mellan de aktiviteter som genomförs inom ramen för den interna revisionen och den externa revisionen är att på

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm.

Revisionsrapport. Genomförande av Kvalitetsmätning. Inledning 2008-06-11 32-2008-0580. Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm. Revisionsrapport Tullverket Box 12 854 112 98 Stockholm Datum Dnr 2008-06-11 32-2008-0580 Genomförande av Kvalitetsmätning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Tullverket (TV) granskat

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001

SMF Certifiering AB. Revisionsrapport. Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 SMF Certifiering AB Revisionsrapport Nr 1 PEFC Skogsbruk, 14001 Denna rapport inklusive allt innehåll är konfidentiellt och tillhör Intertek. Rapporten utfärdades 14:17 GMT den 13-Dec-2016 Kund ID#: Kund/Adress:

Läs mer

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016

ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016 ANVISNINGAR OCH MALL FÖR RISKANALYS 2016 Göteborgs universitetsbibliotek DATUM: 2015-12-04 BESLUTAD AV: Margareta Hemmed KONTAKTPERSON: Håkan Carlsson, Hakan.Carlsson@ub.gu.se RISKANALYS Bakgrund Bakgrund

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne PM 1(23) Dnr 105-16923- 2016 Kontaktperson Internrevisionen Anders Ask 010-224 12 05 Anders.ask@lansstyrelsen.se Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring

Läs mer

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet

Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Anvisningar för intern styrning och kontroll vid Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Fastställda av rektor 2012-05-29 Dnr: 2740/2012-010 INNEHÅLL 1 Institutionernas och styrelsernas arbete

Läs mer

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Mattias Johansson Philip Maazon Emelie Lönnblad Mattias Haraldsson Mats Malmberg Kristianstads kommun Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Kodrapport för Mind 2015

Kodrapport för Mind 2015 1 (6) Kodrapport för Mind 2015 Mind får härmed avlämna kodrapport för 2014 enligt riktlinjerna för FRIIs kvalitetskod (antagna av FRIIs årsmöte 22 maj 2013). Kodrapporten är granskad och godkänd av föreningens

Läs mer

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012

Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Bilaga 4 Inför Karolinska Institutets fördjupade riskanalyser 2012 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Fastställd av rektor Dnr 1977/2012-010 INNEHÅLL 1 Inledning... 1 2 Metodbeskrivning... 1 2.1

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. 2014-02-04 RAPPORT Dnr LiU-2014-00015 1(9) Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2013. Revisionsplanen för 2013, dnr LiU-2012/02045, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteter för verksamhetsåret.

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2005 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22 Regeringsuppdrag Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed

Förstudie. Nerikes Brandkår. Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal 2013-11-28. Anders Pålhed Förstudie Arbetsmiljöarbetet för ej utryckande personal Nerikes Brandkår 2013-11-28 Anders Pålhed 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 5 3.2 Avgränsning... 5 4. Bakgrundsfakta...

Läs mer

Revisionsstrategi

Revisionsstrategi 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet

Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet 2010-11-22 Beslut 1(9) Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) vid Linköpings universitet Inledning Universitetsstyrelsen fastställde 2002-02-27 IT-strategi för Linköpings universitet. Där fastslås

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisionsstrategi 2015-2018

Revisionsstrategi 2015-2018 1 Inledning I enlighet med god revisionssed föreslås en strategi för kommunrevisionens långsiktiga revisionsarbete under den pågående fyraårsperioden. Revisionsstrategin ska fungera som en vägledning i

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM:

RISKANALYS JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DNR V 2015/965 DATUM: DNR V 2015/965 RISKANALYS 2016 JMG, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, inkl SOMinstitutet DATUM: 151126 BESLUTAD AV: Ulla Sätereie, prefekt KONTAKTPERSON: Ulla Sätereie, ulla.satereie@jmg.gu.se

Läs mer