Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag"

Transkript

1 Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 2012:46

2 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas ner som PDF och beställas från Beställningar kan även göras via: Ekonomistyrningsverket, Publikationsservice Box 45316, Stockholm Fax: Datum: Dnr: /2012 ISBN: Copyright: ESV Författare: Tomas Kjerf och Patrick Freedman Omslag: istockphoto/gehring János Tryckeri: Taberg Media Group AB, Taberg 2013

3 Förord Av budgetpropositionen för 2013 framgår att en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt är nödvändig för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina instruktionsenliga uppgifter och samtidigt uppfylla sitt verksamhetsansvar. 1 Myndighetsledningarna har ett odelat ansvar för den interna styrningen och kontrollen och för att säkerställa att den förbättras och utvecklas i den egna organisationen. Intern styrning och kontroll kan sägas ta sin början med 1 kapitlet 6 regeringsformen som säger att regeringen ansvarar inför Riksdagen för hur regeringen styr landet. I flera författningar framgår att ansvaret innebär att fullgöra en effektiv, produktiv, rättssäker och spårbar verksamhet. Myndighetsledningen är ansvarig för att säkerställa en sådan betryggande intern styrning och kontroll enligt myndighetsförordningen och ska göra en bedömning av den interna styrningen och kontrollen enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Denna handledning är tänkt som ett stöd i arbetet med att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll och bidra till ett effektivt fungerande regelverk. Stockholm december 2012 Eva Lindblom 1 Regeringens proposition 2012/13:1, Budgetpropositionen för 2013, s. 456

4 4 ansvaret för intern styrning och kontroll

5 Innehåll 1 Inledning Sammanfattning Syfte, avgränsning och målgrupp Innehåll i respektive kapitel 8 2 Ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? Myndighetsledningen har ansvaret Styrningen och kontrollen ska vara betryggande Styrningen och kontrollen ska löpande förbättras Styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenlig _ Verksamheten ska vara effektiv, laglig och ekonomisk Vad innebär dessa förutsättningar i praktiken? En modell för att praktisera intern styrning och kontroll Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen Målet med kontrollen: Att fullgöra ansvaret för verksamheten Myndighetens arbetsordning Vad innebär organisering, arbetsfördelning, delegering och handläggning? Riktlinjer till myndighetschefen 14 3 Så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen Ansvarstagande av myndighetsledningen All verksamhet ska bedömas Vad innebär det att den interna styrningen och kontrollen är betryggande? När ni bedömer att det finns brister Redovisa bristerna Hur ni kan identifiera brister Vad räknas som en brist? Vad räknas inte som en brist? Vilken information ska lämnas i årsredovisningen? Redovisa hur ni ska åtgärda redovisade brister Redovisa grunderna för er bedömning Ytterligare informera om hur risker och brister åtgärdas Ni bör stödja er på dokumentation i er bedömning Vad ska ingå i dokumentationen? Planera dokumentationen samtidigt med verksamheten 25 4 Undantag från bestämmelserna 27 Referenser 29 Bilaga 1 Vad ska ingå i en arbetsordning? 31 Bilaga 2 Frågor för att säkerställa den interna styrningen och kontrollen 33 Bilaga 3 Intern styrning och kontroll i förordningar 37 Bilaga 4 Väsentliga brister 39 Ordlista 41 ansvaret för intern styrning och kontroll 5

6 6 ansvaret för intern styrning och kontroll

7 1 Inledning 1.1 Sammanfattning Denna handledning tar upp myndighetsledningens ansvar att säkerställa och bedöma intern styrning och kontroll, såsom detta beskrivs i myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Ledningen kan säkerställa att styrningen och kontrollen är betryggande med ett flertal olika aktiviteter. Först och främst ska de tydligt delegera ansvar och befogenheter till chefer och medarbetare för verksamheten enligt budget och plan. Då finns det också någon att ha kontroll över. Därefter ska de upprätta regler och rutiner för verksamheten. De ska även upprätta en ändamålsenlig arbetsfördelning inom myndighetens organisation i stab och linje. Intern styrning och kontroll kan också säkerställas med den riskhantering som görs på myndigheten. Att ledningen informerar alla medarbetare om riskerna och hur de ska hanteras har en särskild betydelse. Slutligen ska ledningen följa upp och bedöma om arbetet ovan fungerar. Till sitt stöd har vissa myndigheter då internrevision och ska då även följa vissa former i sin riskhantering. 1.2 Syfte, avgränsning och målgrupp Denna handledning vänder sig till er som ska lämna en bedömning av den interna styrningen och kontrollen i årsredovisningen, och särskilt till de handläggare på er myndighet som har till uppgift att stödja ledningen i deras bedömning. Dessa handläggare kan ha befattningar som chef, controller, koordinator eller samordnare, alla vilka innebär en kontroll över verksamheten i något avseende. Handledningen kan även läsas av myndighetsledningar som vill ha stöd vid sin bedömning. De metoder och riktlinjer som vi här beskriver syftar till att ge er vägledning i hur ni ska följa bestämmelserna om att säkerställa intern styrning och kontroll enligt 3, 4, 13 myndighetsförordningen (2007:515) och bedöma intern styrning och kontroll enligt 2 kapitlet 8 förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Handledningen behandlar inte riskhantering enligt förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll eller myndighetsledningens internrevision enligt internrevisionsförordningen (2006:1228). Inte heller tar den upp praktikfall av tillämpning. Det sistnämnda hittar ni i stället i publikationen Systematiserat sunt förnuft 2, där det finns exempel på hur ni kan gå till väga för att hitta arbetssätt att arbeta med intern styrning och kontroll. 2 Systematiserat sunt förnuft. ESV 2011:2 ansvaret för intern styrning och kontroll 7

8 inledning 1.3 Innehåll i respektive kapitel I kapitel två beskriver vi vilka som ansvarar för intern styrning och kontroll, och vad detta ansvar består i. Kapitel två handlar också om hur ni kan införa intern styrning och kontroll i verksamheten genom den organisering, delegering och arbetsfördelning som redan finns inom er myndighet. I kapitel tre beskriver vi hur myndighetsledningen kan bedöma och redovisa om den interna styrningen och kontrollen fungerar på ett betryggande sätt. I kapitel fyra finns information om undantag från bestämmelserna. I referenserna tar vi upp andra publikationer och utredningar som också behandlar intern styrning och kontroll. Där finns även hänvisningar till de författningar som reglerar intern styrning och kontroll. Ordlistan förklarar viktiga begrepp som används i handledningen. Fler begrepp finns i ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 3. 3 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 8 ansvaret för intern styrning och kontroll

9 ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? 2 Ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? 2.1 Myndighetsledningen har ansvaret Det finns skilda uppfattningar om den interna styrningens och kontrollens omfattning och inriktning. Men det förändrar inte det mest grundläggande, nämligen att det är myndighetsledningen som har ansvar för att utforma och upprätthålla en betryggande intern styrning och kontroll över verksamheten. Så här står det i myndighetsförordningen: Myndighetens ledning ska säkerställa att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt Styrningen och kontrollen ska vara betryggande Vad betyder det då att den interna styrningen och kontrollen är betryggande? Jo, den ska med rimlig säkerhet säkerställa att myndigheten fullgör sina uppgifter, når sina mål och hanterar sina uppdrag. På så sätt fullgör också ledningen sitt ansvar för hela verksamheten. I en organisation där beslutanderätt och arbetsfördelning delegeras inom verksamheten innebär betryggande intern styrning och kontroll att myndighetsledningen kan förlita sig på att det system som finns för att planera, genomföra och följa upp verksamheten ger en rättvisande och tillförlitlig bild. Myndighetsledningen kan då utan att själv delta i handläggning eller beslut ha kontroll över verksamheten Styrningen och kontrollen ska löpande förbättras Myndighetsledningen har ansvar för att arbetet med den interna styrningen och kontrollen i den egna organisationen ständigt fortsätter och utvecklas. I detta förbättringsarbete behöver ledningen ta hänsyn till sin specifika verksamhets karaktär. Detta påverkar både vilka risker ledningen kan acceptera och hur arbetet med intern styrning och kontroll utformas Styrningen och kontrollen ska vara ändamålsenlig Intern styrning och kontroll bör införas i verksamhetens strukturer och processer genom hela kedjan av beslut och andra aktiviteter. Intern styrning och kontroll påverkar till exempel hur verksamheten är organiserad, hur arbetet är fördelat inom organisationen, hur ansvar och befogenheter delegeras samt hur ärenden punkten myndighetsförordning (2007:515) 5 Regeringens proposition 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012 förslag till statsbudget för 2012 finansplan och skattefrågor, s. 673 ansvaret för intern styrning och kontroll 9

10 ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? handläggs. Det innebär att en verksamhetsanpassad intern styrning och kontroll är ändamålsenlig för myndighetens behov. En ändamålsenlig intern styrning och kontroll ger ledningen förutsättningar att driva verksamheten på ett effektivare sätt och med större träffsäkerhet uppnå önskat resultat. Inom det ekonomiadministrativa området kan brister och ofullständigheter i redovisningen, ekonomiska rapporter och beslutsunderlag motverkas. Med en god intern styrning och kontroll kan både avsiktliga och oavsiktliga fel förhindras och oegentligheter och andra former av bedrägligt beteende begränsas. 2.2 Verksamheten ska vara effektiv, laglig och ekonomisk Myndighetsledningen har ansvar för att verksamheten genomförs inom vissa förutsättningar. Så här står det i myndighetsförordningen: Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med statens medel. 6 Detta kan kallas för generella mål 7 för verksamheten till skillnad mot (specifika) mål för en viss verksamhet eller egenskap i verksamheten Vad innebär dessa förutsättningar i praktiken? Innebörden av att verksamheten bedrivs effektivt är i allmänhet att den ofta eller snabbt når sitt resultat ändamålsenligt och resurssnålt. Det kan också uttryckas med rätt kvantitet eller rätt kvalitet. Effektivt är att göra rätt, på rätt sätt, i rätt tid till rätt antal och så vidare. Att hushålla väl innebär att ärenden ska handläggas så billigt som möjligt. Tillsammans med effektiv verksamhet motsvarar det att verksamheten bedrivs produktivt och effektivt (jämför engelskans Economic, Efficient och Effective). Att verksamheten följer gällande rätt är ett annat uttryck för regeringsformens bestämmelse om att den offentliga makten utövas under lagarna (jämför engelskans Compliance). Det framgår även av förvaltningslagen att säkerheten inte ska eftersättas. Vanligen innebär det att rättssäkerhet är överordnat i styrning. En rättvisande och tillförlitlig redovisning kan sägas handla om genomskinlighet eller spårbarhet i förvaltningen på samma sätt som allmänna handlingars offentlighet enligt tryckfrihetsförordningen är ett uttryck för detta (jämför engelskans Transparency). 6 3 myndighetsförordning (2007:515) 7 Alternativt: övergripande mål. 10 ansvaret för intern styrning och kontroll

11 Bedömning Riskanalys Kontrollåtgärder Uppföljning Dokumentation ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? En modell för att praktisera intern styrning och kontroll Modellen Internal Control, 8 som används såväl inom Sverige som internationellt, delar upp intern styrning och kontroll i följande delar: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning. Modellen kan illustreras på följande sätt. Uppgift/mål Intern miljö Information & kommunikation Resultat Kontrollmiljön eller den interna miljön kanske främst består av det som inte låter sig regleras vare sig med förordning eller med myndighetens närmare föreskrifter. Ett vanligt sätt att sammanfatta den interna miljön är att säga att den utgår från myndighetsledningens göranden och låtanden, (jämför engelskans tone at the top ). Det saknas dock inte helt normering. Exempel på bestämmelser om intern miljö återfinns i myndighetsförordningen. Det handlar då till exempel om delegering av ansvar och befogenhet till chefer och medarbetare för genomförandet av verksamheten, arbetsfördelning inom organisationen av verksamhetens olika uppgifter, regler och rutiner för handläggning av ärenden. Riskbedömning och kontrollaktiviteter eller riskanalys och kontrollåtgärder handlar om riskhantering. Det är att identifiera och hantera hinder för att utföra verksamheten. Riskanalys och kontrollåtgärder ingår i förordningen om intern styrning och kontroll men riskanalys finns även i förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. Den senare förordningen gäller alla myndigheter under regeringen medan den förra är begränsad till myndigheter med internrevision. Kontrollåtgärder återfinns i även i andra förordningar bland annat förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring men då utan att de föregås av riskanalys. Kännedom om risker och hur de hanteras behöver vara kända inom myndigheten. Det kan uppnås genom att informera och kommunicera. Information och kommunikation ingår i myndighetsförordningen i ansvaret att göra målen för verksamheten kända hos medarbetarna. Myndighetsledningen inom de myndigheter som ska inrätta internrevision ska göra en bedömning av den interna styrningen och kontrollen i årsredovisningen enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. 8 Internal Control, Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 1992 ansvaret för intern styrning och kontroll 11

12 ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? En mer utvidgad modell för intern styrning och kontroll kan inledas med att avgränsa verksamheten till en uppgift, ett mål eller ett uppdrag som utgångspunkt för den följande riskhanteringen. Intern styrning och kontroll kan då sägas ge ett ansvar till myndighetsledningen att svara på frågorna: Vart är vi på väg och hur kommer vi dit? Vilka hinder finns på vägen och hur ska vi hantera dem? Det enkla svaret på den första frågan är att era uppgifter finns i instruktionen medan verksamhetens mål och uppdrag finns i regleringsbrevet. Hur ni ska komma dit är beskrivet i verksamhetsplanen. Svaret på den andra frågan är den riskhantering som uppkommer med riskanalys och kontrollåtgärder. 2.3 Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen Myndighetschefen är den som ska kommunicera med styrelsen om den interna styrningen och kontrollen. 9 Så här står det i myndighetsförordningen: Myndighetschefen ansvarar inför styrelsen och ska sköta den löpande verksamheten, hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut. 10 Det är myndighetschefen som på styrelsens uppdrag verkställer beslut och vidtar åtgärder för att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning är löpande verksamhet (även om inte alla delar genomförs årligen) som ska skötas av myndighetschefen. Myndighetschefens kommunikation med styrelsen är en förutsättning för att ledningen ska kunna fullgöra sitt ansvar för verksamheten. Styrelsen kan med sina direktiv och riktlinjer till chefen ange vilka underlag de behöver för att göra sin bedömning. När styrelsen sedan fattar sina beslut är det myndighetschefen som ska verkställa dem. Det kan innebära att chefen delegerar åtgärderna enligt den ansvarsfördelning som finns inom myndigheten, men det är fortfarande myndighetschefen som är ansvarig inför styrelsen. 2.4 Målet med kontrollen: Att fullgöra ansvaret för verksamheten Intern styrning och kontroll har som mål att myndighetsledningen ska kunna fullgöra sitt ansvar för verksamheten. Så här står det i förordningen om intern styrning och kontroll: Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör de krav som framgår av myndighetsförordningen Detta gäller inte enrådighetsmyndigheter myndighetsförordning (2007:515) 11 2 förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 12 ansvaret för intern styrning och kontroll

13 ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? Oavsett vilken modell eller metod för styrning ni tillämpar ska den interna styrningen och kontrollen fungera inom resultatstyrningen och de processer och projekt ni har definierat för verksamheten. Det är en del av den interna styrningen och kontrollen att tydligt identifiera vad som är målen i verksamheten (uppgift, mål och uppdrag). Ni kan också arbeta med en målhierarki 12 anpassad efter organisation, arbetsfördelning och delegering inom er myndighet. Riskhantering och andra delar av arbetet som är relaterade till risker är centrala i ansvaret för verksamheten. Det gäller åtgärder för att hantera risker, information och kommunikation om risker, samt den interna miljöns förhållande till risker. Till sitt stöd för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll har vissa myndigheter internrevision. Internrevisionen arbetar enligt myndighetsledningens riktlinjer och revisionsplan och lämnar förslag till förbättringar av den interna styrningen och kontrollen. Internrevision är vid sidan av myndighetsledningens ansvar för verksamheten grundläggande för en betryggande intern styrning och kontroll. I bilaga 2 finns exempel på frågor ni bör ställa er för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. 2.5 Myndighetens arbetsordning Ansvaret för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll kan inte delegeras men myndighetsledningen kan fastställa den arbetsordning som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar. Så här står det i myndighetsförordningen: Myndighetens ledning ska i arbetsordningen besluta de närmare föreskrifter som behövs om myndighetens organisation, arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschef, delegeringen av beslutanderätt inom myndigheten, handläggningen av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten. 13 Med arbetsordningen ger myndighetsledningen sin uppfattning om myndighetens organisering, arbetsfördelning, delegering och handläggning av ärenden. Detta är grundläggande för hur myndighetsledningen styr och kontrollerar verksamheten. Det interna ansvaret och den interna befogenheten för verksamheten blir då konkret Vad innebär organisering, arbetsfördelning, delegering och handläggning? Organisering med en linje för verksamheten och en stab för stöd 14 till myndighetschefens styrning är grunden för arbetsfördelningen, delegeringen och handlägg- 12 Alternativt: nedbrytning av mål punkten myndighetsförordning (2007:515) 14 Detta gäller även för andra organisationsmodeller. ansvaret för intern styrning och kontroll 13

14 ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? ningen. Organisationen visar att myndighetschefen sköter den löpande verksamheten och om myndighetsledningen har internrevision till sin hjälp. Arbetsfördelningen mellan styrelse och myndighetschef framgår huvudsakligen av 13 myndighetsförordningen. Där står att det är myndighetschefen som sköter den löpande verksamheten. I de ärenden som styrelsen inte kan delegera beslutanderätt ser myndighetschefen till att ärendena är beredda inför beslut. Arbetsfördelning sker även till linjer och stab för att genomföra verksamheten. Delegering av ansvar och befogenhet till chefer och medarbetare definierar vad och vilka som myndighetsledningen styr och kontrollerar. När myndighetsledningen anger vad en chef får fatta beslut om ger det en grund för ansvarsutkrävande. Inget hindrar dock att delegationen kan ske i ytterligare led. Vanligt är att delegation ges både generellt via arbetsordningen men även individuellt via särskilda delegationsbeslut. Handläggning av ärenden är den konkreta utformningen av verksamheten i till exempel processer och projekt. Det öppnar för en vid tolkning av hur verksamheten kan beskrivas. Beskrivningen kan vara specifik i form av regler och rutiner, men den kan också vara mer generell i form av principer och förhållningssätt. I bilaga 1 presenteras vad en arbetsordning kan behandla för att forma den interna miljön när det låter sig göras mer formellt. 2.6 Riktlinjer till myndighetschefen Myndighetsledningens utformning av den interna styrningen och kontrollen kan ta sin utgångspunkt i att myndighetschefen är ansvarig inför styrelsen. 15 Så här står det i myndighetsförordningen: Myndighetschefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. 16 Direktiv och riktlinjer till myndighetschefen är ett sätt för styrelsen att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. Direktiven och riktlinjerna till myndighetschefen kan innehålla följande: Vad som ingår i den löpande verksamhet som ska skötas av hen. Hur chefen ska informera om verksamheten, inklusive hens regelbundna och systematiska uppföljning och bedömning av intern styrning och kontroll. Vilka underlag för beslut som hen ska lämna till styrelsen. Hur hen ska verkställa beslut. Hur hen ska samverka med andra myndigheter för att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. 15 Detta gäller inte enrådighetsmyndigheter myndighetsförordning (2007:515) 14 ansvaret för intern styrning och kontroll

15 ansvar för intern styrning och kontroll vad innebär det? Hur hen ska se till att de anställda är förtrogna med målen för verksamheten, skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. Hur arbetsordning och verksamhetsplan ska beredas inför beslut. Hur en invändning 17 från Riksrevisionen i revisionsberättelsen ska beredas inför beslut. Hur internrevisionens förslag ska beredas inför beslut. Myndighetens styrelse kan ge direktiv och riktlinjer även för andra ärenden som är delegerade till myndighetschefen att sköta. 17 Riksrevisionen använder begreppet reservation. ansvaret för intern styrning och kontroll 15

16 16 ansvaret för intern styrning och kontroll

17 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen 3 Så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen 3.1 Ansvarstagande av myndighetsledningen Den bedömning som myndighetsledningen gör av om den interna styrningen och kontrollen är betryggande är ett ansvarstagande som följer av kravet att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. 18 Ledningen vid de förvaltningsmyndigheter under regeringen som omfattas av förordningen om intern styrning och kontroll ska i anslutning till underskriften i årsredovisningen lämna en bedömning av huruvida den interna styrningen och kontrollen är betryggande. 19 Bedömningen ska i likhet med informationen i övrigt i årsredovisningen ge underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av myndighetens verksamhet. Ansvarstagande sker med intygandet i underskriftsmeningen att årsredovisningen ger en rättvisande bild 20. Det innefattar även bedömningen av om den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Beslut om risker, om att vidta åtgärder och om åtgärder med anledning av löpande uppföljning och bedömning kan delegeras men inte bedömningen av intern styrning och kontroll i årsredovisningen. Internrevisionen, myndighetens chefer och medarbetare kan dock göra en bedömning som underlag för myndighetsledningens bedömning i årsredovisningen. Ansvaret omfattar förutom att processen för intern styrning och kontroll följs även att myndighetsledningen beslutar de närmare föreskrifter som behövs om myndighetens organisering, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten för att säkerställa en betryggande intern styrning och kontroll. När det finns en styrelse ska den även besluta om arbetsfördelning mellan styrelse och myndighetschef och ge direktiv och riktlinjer till myndighetschefen om verksamheten. Myndighetsledningen ansvarar också för riktlinjer och revisionsplan för sin internrevision All verksamhet ska bedömas Ledningen ska bedöma myndighetens hela verksamhet såsom den beskrivs i instruktion, regleringsbrev eller andra regeringsbeslut. Det gäller både vad myndigheten ska göra och får göra oavsett finansieringsform punkten myndighetsförordning (2007:515) 19 2 kap. 8 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 20 2 kap. 8 2 stycket förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag internrevisionsförordning (2006:1228) ansvaret för intern styrning och kontroll 17

18 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen Så här står det i allmänna råden till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag: Ledningens intygande och bedömning omfattar all verksamhet som myndigheten ansvarar för, oavsett finansieringsform, och inkluderar därför verksamhet som helt eller delvis finansieras med EU-medel. 22 Bedömningen gäller även för den verksamhet som utförs av andra än de anställda inom er myndighet, till exempel om ni har köpt in en tjänst eller om ni har ett samarbete med en annan myndighet. Även om myndighetsledningen inte ansvarar för en annan myndighets verksamhet är den ansvarig för att i överenskommelser och avtal tillförsäkra sig information om hur den andra myndigheten har säkerställt sin interna styrning och kontroll eller hur leverantören upprätthåller motsvarande ordning. Bedömningen gäller då i stället om ni har tagit med detta i era avtal och överenskommelser, samt om ni tar emot och återkopplar information om avvikelser. 3.3 Vad innebär det att den interna styrningen och kontrollen är betryggande? Myndighetsledningen ska intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild. Det intygandet omfattar även bedömningen av intern styrning och kontroll. Så här ska intygandet se ut: Jag/Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. 23 Meningen säger att myndighetsledningen har säkerställt en ordning för att fullgöra ansvaret för verksamheten som är betryggande. Myndighetsledningen är trygg i sitt ställningstagande. Det interna styr- och kontrollsystemet är utvecklat på ett sådant sätt att ledningen med tillförsikt kan anta att systemet för intern styrning och kontroll uppmärksammar och hanterar risker i verksamheten och identifierar brister i systemet. Ledningen kan då konstatera att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten är betryggande. För att underlätta bedömningen kan ni dela in den efter olika aspekter av intern styrning och kontroll. Ni kan till exempel arbeta efter etablerade modeller för internkontroll (Internal Control 24 ) eller riskledning (Risk Management 25 ). Det går dock lika bra att formulera det som känns viktigt för den egna verksamheten. Här följer några frågor som ska ingå i bedömningen för de flesta verksamheter. 22 Allmänna råd till 2 kap. 8 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 23 Föreskrifter till 2 kap. 8 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 24 Internal Control, Integrated Framework, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Enterprice Risk Management, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission ansvaret för intern styrning och kontroll

19 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen Bidrar arbetsordning, verksamhetsplanering och riskhantering till en effektiv, produktiv, rättsenlig och spårbar verksamhet? Har ledningen informerat chefer och medarbetare om uppgifter, mål och uppdrag? Har ledningen informerat chefer och medarbetare om verksamhetens resultat (prestationer och effekter), framgångar såväl som motgångar (resultatanalys)? Har ledningen informerat chefer och medarbetare om verksamhetens hot och möjligheter (omvärldsanalys), styrkor och svagheter (resursanalys)? Stödjer riskhanteringen att myndigheten fullgör sina uppgifter, når sina mål och utför sina uppdrag? Tar ledningen tillvara medarbetarnas bidrag till ständiga förbättringar och vardagsrationalisering för att löpande utveckla verksamheten? Syftet är att ta ställning till om förhållandena är tillfredsställande eller inte. 3.4 När ni bedömer att det finns brister Ledningen kan göra bedömningen att det finns brister i den interna styrningen och kontrollen. Då ska intygandet se ut så här: Jag/Vi bedömer att brister avseende den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten föreligger på följande punkter. 26 Denna bedömning utesluter inte att den interna styrningen och kontrollen trots bristerna är betryggande. Det två olika bedömningsmeningarna är inte varandras motsatser. Ni redovisar att det finns brister men tar inte ställning till om dessa innebär att den interna styrningen och kontrollen inte är betryggande. Myndighetsledningen kan redovisa bristerna och bedöma att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. En sådan bedömning ska dock inte lämnas, utan det är bristerna som är den väsentliga informationen. Bristerna kan även vara sådana att processen för intern styrning och kontroll inte ger ledningen en försäkran om att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör ansvaret för verksamheten. Det är då en brist som ska redovisas. Det finns inte något krav på att ni måste göra ett uttalande om att den interna styrningen och kontrollen inte är betryggande. Ofta är frågan mer komplex, och blir ofta föremål för dialog mellan regeringen och myndighetens ledning. De redovisade bristerna kan vara ett underlag för myndighetschefen att ta ställning till om en sådan dialog bör föras och samtidigt utgöra ett underlag för dialogen och prövningen av verksamheten. 26 Föreskrifter till 2 kap. 8 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ansvaret för intern styrning och kontroll 19

20 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen 3.5 Redovisa bristerna När det finns brister i den interna styrningen och kontrollen ska ni redovisa dem i årsredovisningen. Underskriftsmeningen är en upplysning till regeringen som kan leda till att de vidtar åtgärder. Så här ser meningen ut: I det fall ledningen bedömer att det finns brister inom den interna styrningen och kontrollen ska aktuella brister kortfattat och i punktform framgå av underskriftsmeningen. 27 Till de aktuella bristerna räknas alla brister som finns när årsredovisningen upprättas. Det gäller även brister som uppkommit efter räkenskapsårets slut. I beskrivningen bör det framgå vad som är bristen, men inte varför det är en brist och hur den påverkar ansvaret för verksamheten. Det senare är underförstått, annars vore det inte en brist värd att ta upp. De skäl som ligger till grund för bristen ska framgå av den underliggande dokumentationen, och behöver inte framgå av underskriftsmeningen Hur ni kan identifiera brister Finns det några kännetecken som tyder på brister? Ja, i listan nedan finns tecken som pekar på brister i den interna styrningen och kontrollen, men det är inte uteslutet att bedömningen kan vara en annan. Det kan ändå trots allt vara inom den av myndigheten accepterade risken som omständigheterna, händelsen har inträffat eller förhållandet har uppkommit. Er myndighet når inte målen i verksamheten: fullgöra uppgifter, nå mål eller utföra uppdrag utan att motverka effektivitet, produktivitet, rättsenlighet eller spårbarhet. 28 Er myndighet behöver i årsredovisningen lämna information om inträffade händelser eller uppkomna förhållanden av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten. 29 Er myndighet behöver kommentera verksamhetens resultat i resultatredovisningen med anledning av inträffade händelser eller uppkomna förhållanden för att ge en rättvisande bild av den genomförda verksamheten Föreskrifter till 2 kap. 8 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 28 3 myndighetsförordning (2007:515) 29 2 kap. 4 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 30 2 kap. 6 med föreskrifter och 3 kap. 1 med föreskrifter till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 20 ansvaret för intern styrning och kontroll

21 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen Er myndighet behöver lämna information om inträffade händelser eller upp komna förhållanden efter balansdagen som är så väsentliga att ett utelämnade av informationen skulle påverka möjligheten att göra korrekta bedömningar och fatta välgrundade beslut på informationen i balans- och resultaträkningarna Vad räknas som en brist? Brister kan vara både moment som inte är rätt genomförda och moment som saknas. En ofullständig riskanalys kan vara en brist i den interna styrningen och kontrollen. Det kan handla om att ni har missat risker som hotar att verksamhetsansvaret fullgörs, eller att riskanalysen inte är tillräckligt uppdaterad. Ett annat exempel på en brist är när en kontrollåtgärd som beslutats av ledningen inte har genomförts, och ledningen inte har ändrat sitt ställningstagande. Ett nytt ställningstagande kan bero på de begränsningar som följer av det inte är kostnadseffektivitet att vidta åtgärden eller det är en systemövergripande risk som inte blir åtgärdad Vad räknas inte som en brist? Alla risker behöver inte åtgärdas. Ni kan ha gjort en avvägning mellan den kostnad en viss åtgärd för med sig och den förväntade nyttan av åtgärden, och kommit fram till att inte vidta någon åtgärd. Då är det inte någon brist att åtgärden inte vidtas. Om ni inte har gjort en sådan avvägning behöver inte heller det vara en brist. 33 Åtgärden kan till exempel vara så liten att en bedömning av kostnaden mot nyttan är uppenbart obehövlig. I vissa fall är ni inte själva ansvariga för att vidta en åtgärd. Myndigheter ska samarbeta i de fall en åtgärd kan vidtas på annan myndighet än den som har risken i verksamheten. Om er myndighet inte har verkat för detta samarbete är det en brist. Det är däremot inte en brist om åtgärden inte vidtas av den andra myndigheten. Men ni ska då informera regeringen om situationen 34. Ibland utför ni kanske en verksamhet trots en oacceptabel risk, och nödvändiga åtgärder är planerade men ännu inte vidtagna. Detta räknas inte som en brist i den interna styrningen och kontrollen. Situationen räknas då som att myndigheten i praktiken accepterar en risk i väntan på att åtgärderna är genomförda. Ni avgör vilka risker som ska accepteras i verksamheten. En accepterad risk kräver ingen åtgärd eller ytterligare åtgärd om den redan är tillfredsställande hanterad. Så länge felen är inom den accepterade nivån räknas de inte som brister i den interna styrningen och kontrollen. 31 Föreskrifter till 2 kap. 7 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 32 Samarbete om risker i verksamheten 2012:17 33 Myndigheten ska dock enligt 3 förordningen (1995:1300) beräkna kostnaden staten har eller förväntas ha med hänsyn till riskerna. 34 Mer om detta finns i ESV:s handledning Samarbete om risker i verksamheten, ESV 2012:17. ansvaret för intern styrning och kontroll 21

22 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen Det är därmed inte heller en brist om en accepterad risk faller ut, men om detta förändrar verksamhetens resultat väsentligt kan ni kommentera det i resultatredovisningen Vilken information ska lämnas i årsredovisningen? Den information som ni lämnar i årsredovisningen ska vara av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning, prövning och budgetering av verksamheten. Informationen är väsentlig om ett utelämnade eller en felaktighet kan ha betydelse för de beslut som regeringen fattar utifrån den information som lämnas. Till exempel om information om brister utelämnas som för en extern bedömare är väsentlig. 3.6 Redovisa hur ni ska åtgärda redovisade brister Om det finns brister i er interna styrning och kontroll har ni troligen också vidtagit åtgärder för att komma till bukt med problemen. Det kan också vara så att ni har planerat åtgärder som ska göras under den kommande tiden. Er beskrivning av dessa åtgärder ska inte ingå i underskriftsmeningen eller kompletteringen. I stället kan ni lägga er beskrivning som en tilläggsupplysning till berörda poster i resultat- och balansräkningarna, som en kommentar till verksamhetens resultat, tillsammans med väsentliga uppgifter eller tillsammans med den sammanfattande redovisningen av de omständigheter som legat till grund för bedömningen. Det är viktigt att ni tydligt hänvisar till var ni har lagt denna information. Så här står det i allmänna råden till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag: I det fall myndigheten redovisar åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas med anledning av redovisade brister bör myndigheten i underskriftsmeningen hänvisa till var dessa åtgärder redovisas Redovisa grunderna för er bedömning Bedömningsmeningarna ger inte någon information till regeringen om orsakerna till er bedömning av den interna styrningen och kontrollen. För att regeringen ska kunna följa upp och pröva den interna styrningen och kontrollen på er myndighet behöver ni därför ge ytterligare information. Så här står det i allmänna råden till förordningen för årsredovisning och budgetunderlag: Som grund för underskriftsmeningen bör myndigheten lämna en sammanfattande redovisning av de omständigheter som har legat till grund för ledningens bedömning av den interna styrningen och kontrollen Föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 1 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kommentarer till resultatredovisningen behandlas i handledningen Resultatredovisning ESV 2009:29 s Allmänna råd till 2 kap. 8 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 37 Allmänna råd till 2 kap. 8 förordning (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag 22 ansvaret för intern styrning och kontroll

23 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen Den sammanfattande redovisningen bör bygga på den dokumentation som har legat till grund för er bedömning och de ställningstaganden ni har gjort. Som jämförelse kan nämnas redovisningen i bolagsstyrningsrapporten om de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering 38. Läs mer om vad som kan ingå i dokumentationen i kapitel 3.9. Omständigheter som kan ligga till grund för bedömningen av intern styrning och kontroll är till exempel: otillbörlig påverkan och brottslighet, 39 om samarbete vid risker i verksamheten inte inneburit att nödvändiga åtgärder blivit vidtagna, 40 om internrevisionen gör en annan bedömning av riskerna i verksamheten än den ni gjort i er riskanalys 41 samt resultatet av den interna och externa kvalitetsbedömningen av internrevisionen 42. Om ni gjort åtgärder med anledning av en invändning (ett negativt uttalande eller ett uttalande med reservation) från en extern revision ska ni redovisa dem i en skrivelse till regeringen Ytterligare informera om hur risker och brister åtgärdas Ni kan lämna ytterligare information om de identifierade riskerna och redovisade bristerna. Så här står det i allmänna råden till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag: Myndigheten kan lämna en redovisning av risker och hur dessa ska hanteras samt hur eventuella brister ska åtgärdas. 44 Det är när ni bedömer att informationen är av väsentlig betydelse för regeringens uppföljning och prövning av verksamheten, 45 som ni kan lämna denna redovisning. Det är de risker som inte är accepterade i verksamheten och de åtgärder som är vidtagna eller planerade som kan vara av intresse att redovisa. Ni kan även redovisa de fall när ni av något skäl inte kan införa en åtgärd för en risk eller när åtgärder som en annan myndighet kan införa inte har införts. I dessa fall fortgår verksamheten med en risk som inte är accepterad. När ni redovisar brister kan ni även beskriva vilka åtgärder som är möjliga kap. 6 2 punkten Årsredovisningslag (1995:1554) 39 Allmänna råd till 3 förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 40 Allmänna råd till 4 förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 41 4 internrevisionsförordning (2006:1228) 42 Föreskrifter till 7 internrevisionsförordning (2006:1228) myndighetsförordning (2007:515) 44 Allmänna råd till 2 kap. 8 förordning (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag 45 Jmf. 2 kap. 4 4 stycket (2006:605) om årsredovisning och budgetunderlag, se också ESV:s föreskrifter 2 kap. 4 4 stycket i samma förordning. ansvaret för intern styrning och kontroll 23

24 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen 3.9 Ni bör stödja er på dokumentation i er bedömning Er bedömning av den interna styrningen och kontrollen ska grunda sig på den dokumentation ni har från systematisk och regelbunden uppföljning och bedömning av identifierade risker och vidtagna åtgärder. Så här står det i allmänna råden till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag: Ledningens bedömning av den interna styrningen och kontrollen utgår från dokumentationen enligt förordningen om intern styrning och kontroll. 46 Ledningen ansvarar för att den här dokumentationen finns. Om er myndighet har en anpassad modell för arbetet med intern styrning och kontroll som bidrar till ett strukturerat arbetssätt och enhetligt synsätt har ni ökade möjligheter att göra en kvalificerad bedömning. Dessutom ska ledningen kunna styrka sin bedömning med denna dokumentation. Genom dokumentationen går det att följa er myndighets process för intern styrning och kontroll från riskanalys till beslut om kontrollåtgärder till uppföljning och bedömning Vad ska ingå i dokumentationen? Om ni bedömer att det finns brister i den interna styrningen och kontrollen, ska ni beskriva skälen för denna bedömning i dokumentationen. Så här står det i allmänna råden till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag: Om myndigheten bedömer att det föreligger brister inom den interna styrningen och kontrollen behöver skälen för bedömningen framgå i den ovan angivna dokumentationen. 48 Ni bör också redovisa de risker som ni bedömt som väsentliga för er myndighets förmåga att fullgöra sina uppgifter och nå sina mål. I denna redovisning bör ni också beskriva vidtagna eller planerade åtgärder och hur de ska eller har följts upp och bedömts. Dessutom bör ni beskriva vem som har ansvar för att genomföra åtgärderna och inom vilka tidsramar. Det går att själv kontrollera den interna styrningen och kontrollen med utgångspunkt från vad som framgår av bestämmelser. Avvikelserna vid en sådan kontroll ger anledning till bedömning av avvikelsernas betydelse för att säkerställa att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Resultatet av kontrollen är ett underlag för att bedöma den interna styrningen och kontrollen. Redovisa också resultatet av internrevisionens granskning i form av iakttagelser och rekommendationer till myndighetsledningen, samt de råd internrevisionen 46 Allmänna råd till 2 kap. 8 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 47 5 förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll 48 Allmänna råd till 2 kap. 8 förordning (2007:605) om årsredovisning och budgetunderlag 24 ansvaret för intern styrning och kontroll

25 så bedömer ni den interna styrningen och kontrollen gett till styrelsen och chefen för myndigheten. 49 Slutligen bör ni beskriva de åtgärder ni gjort med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse Planera dokumentationen samtidigt med verksamheten Ni kan i samband med verksamhetsplaneringen ange ert behov av information så att den samlade dokumentationen upprättas på ett ändamålsenligt sätt och ger tillräckligt underlag för bedömningen av den interna styrningen och kontrollen. 49 5, 9 internrevisionsförordning (2006:1228) myndighetsförordning (2007:515) ansvaret för intern styrning och kontroll 25

26 26 ansvaret för intern styrning och kontroll

27 undantag från bestämmelserna 4 Undantag från bestämmelserna Vi kan på Ekonomistyrningsverket i enskilda fall pröva och godkänna undantag från föreskrifter till förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 51. Om ni bedömer att ni behöver göra avsteg från föreskrifterna ska ni lämna en begäran om undantag till ESV med ärendemeningen Undantag från föreskrifter till 2 kap. 8 förordning om årsredovisning och budgetunderlag ). När vi prövar er begäran tar vi hänsyn till vad som är undantaget, varför ni behöver ett undantag och hur undantaget påverkar bilden av er interna styrning och kontroll. Om ni bedömer att ni behöver göra ett avsteg från de allmänna råden för att kunna ge en rättvisande bild av den interna styrningen och kontrollen får ni göra detta 52. I sådana fall ska ni berätta om avsteget i en tilläggsupplysning. Ni har alltid rätt att pröva hur ändamålsenliga reglerna som styr er verksamhet är, och kan föreslå ändringar. 53 Om regeringen har medgivit ett undantag från förordningen så står det i er instruktion, ert regleringsbrev eller i ett annat regeringsbeslut. 51 Föreskrifter till 11 kap. 1 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 52 Föreskrifter till 2 kap. 6 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 53 9 kap. 2 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ansvaret för intern styrning och kontroll 27

28 28 ansvaret för intern styrning och kontroll

29 referenser Referenser Lagar och förordningar Anslagsförordning (2011:223) Budgetlag (2011:203) Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Förvaltningslag(1986:223) Internrevisionsförordning (2006:1228) Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform Myndighetsförordning (2007:515) Ekonomistyrningsverkets publikationer ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 Att hantera verksamhetsrisker 2012:47 Intern styrning under kontroll 2010:23 Resultatindikatorer 2007:32 Samarbete om risker i verksamheten 2012:17 Systematiserat sunt förnuft 2011:2 Säkerställd intern styrning och kontroll 2012:30 Andra utgivare Den gemensamma värdegrunden för statsanställda, 2012, Kompetensrådet för utveckling i staten Enterprise Risk Management, Integrated Framework, 2004, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Evaluating and Improving Internal Control in Organizations, 2012, International Federation of Accountants Internal Control, Integrated Framework, 1992, Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Svensk standard ISO 31000:2009 Riskhantering Principer och riktlinjer, SIS Swedish Standard Institute ansvaret för intern styrning och kontroll 29

30 30 ansvaret för intern styrning och kontroll

31 bilaga 1 Bilaga 1 Vad ska ingå i en arbetsordning? En arbetsordning ska innehålla de närmare föreskrifter som behövs för verksamhetens organisering, arbetsfördelning, delegering, handläggning och övriga former. Det gör att arbetsordningen är ett uttryck för intern styrning och kontroll. I arbetsordningen kan ingå: 1. Myndighetens organisation med arbetsfördelning mellan stab och linjer. Beskrivningen visar under myndighetsledningen myndighetschefen och ställföreträdande myndighetschef samt de organ och råd som myndigheten ska inrätta till exempel personalansvarsnämnd. Här kan också framgå att internrevision är administrativt organiserad under myndighetschefen men rapporterar till myndighetsledningen. Det kan också framgå var säkerhetsskyddschefen och biträdande säkerhetsskyddschef samt utgivare av författningssamling finns. 2. Arbetsfördelningen mellan myndighetsledningen och myndighetschefen. Här kan också ingå direktiv och riktlinjer för den löpande verksamheten till myndighetschefen om de inte finns beskrivna i något annat dokument. Riktlinjerna kan till exempel handla om följande: Verksamhetsplanering Säkerställa intern styrning och kontroll (till exempel riskhantering) Ärenden av principiell karaktär eller större betydelse Att meddela föreskrifter Att fortlöpande utveckla verksamheten Samarbete med myndigheter och andra Att informera om myndighetens verksamhet Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt arbete Myndighetens arbetsgivarpolitik Personalansvarsnämnd Att hålla styrelsen informerad om verksamheten Att förse styrelsen med underlag för beslut 3. Delegering av beslutanderätt till chefer och medarbetare inom myndigheten och rätten att delegera beslutanderätten vidare inom myndigheten. Delegation till enskilda chefer och medarbetare kan därutöver framgå av särskilda beslut. 4. Hur ärenden ska handläggas för att fullgöra förvaltningslagens (1986:223) och myndighetsförordningens (2007:515) krav på handläggningen. 5. Formerna för verksamheten i den uträckning det behövs för att styra handläggningen i löpande processer och unika projekt. Löpande processer kan vara de uppgifter som framgår av instruktionen och de unika projekten kan ansvaret för intern styrning och kontroll 31

32 bilaga 1 vara de uppdrag som framgår av regleringsbrevet. När det gäller unika projekt beslutas formerna för dessa vanligen i annan ordning. Löpande processer är förutom myndighetens uppgift även till exempel arbetet med verksamhetsplan, årsredovisning och budgetunderlag samt handlingsplan för att nå miljömål. Till formerna för verksamheten kan även hänföras policy och mål för verksamheten när dessa påverkar handläggningen av ärenden. Det gäller tillexempel miljöpolicy och miljömål för verksamheten. 6. Hur ärenden föredras och när de inte behöver föredras. 7. Hur åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse bereds. Detta kan också vara lämpligt att på motsvarade sätt ta upp åtgärder med anledning av Ekonomistyrningsverkets granskning av förvaltningen av medel från EU. 8. Riktlinjer för internrevision om de inte beslutas i annan ordning. 32 ansvaret för intern styrning och kontroll

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll 2015 Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 2015:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Handledning Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47

Handledning Att hantera verksamhetsrisker. Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47 Handledning Att hantera verksamhetsrisker Processen enligt förordningen om intern styrning och kontroll 2012:47 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen 1/19 Datum Handläggare 2015-06-29 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision?... 3 1. Organisering av

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 1/14 Datum Handläggare 2016-12-05 Annika Alexandersson ESV dnr 3.2-475/2016 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 2/14 Innehåll Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014

Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 1 Revisionsberättelse för Myndigheten för yrkeshögskolan 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 1/15 PM Datum Handläggare 2017-11-28 Catrin Lind Ebert ESV dnr 3.2-426/2017 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 Enkätfrågorna avser 2017 2/15 Innehåll Frågor om internrevision

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016

Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Linköpings universitet 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016

Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016

Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM Revisionsberättelse för Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg 2016 Rapport om årsredovisningen Uttalanden Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016

Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 MISSIV REGERINGEN 103 33 STOCKHOLM DATUM: 2017-03- 20 Överlämnande av revisionsberättelse för Konsumentverkets årsredovisning för 2016 Riksrevisionen har i enlighet med lagen (2002:1022) om revision av

Läs mer

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015

Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Bilaga K Direktionens protokoll 160316 12c R I K S D A G E N Revisionsberättelse för Sveriges riksbank 2015 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Arbetsordning för Finansinspektionen

Arbetsordning för Finansinspektionen I N T E R N T R E G E L V E R K Gäller från: 2015-05-18 FI Dnr 15-6817 Dokumentägare: Chefsjuristen (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014

Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 1 Revisionsberättelse för Pensionsmyndigheten 2014 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för Pensionsmyndigheten

Läs mer

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll 2017 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2016 ESV 2017:14 INNEHÅLL

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016

Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 RIKSDAGEN Revisionsberättelse för Riksdagens ombudsmän 2016 Rapport om årsredovisningen Riksrevisionen har enligt 5 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. granskat årsredovisningen för

Läs mer

Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24

Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24 Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se.

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-09 1 (2) Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 7 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Tryck: Elanders, maj 2017 Produktion: Utbildningsdepartementet Artikelnr.: U17.002 Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 Regeringsuppdrag Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som PDF och

Läs mer

Revisionsrapport. Försvarsmaktens årsredovisning Sammanfattning Försvarsmakten Stockholm.

Revisionsrapport. Försvarsmaktens årsredovisning Sammanfattning Försvarsmakten Stockholm. Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 Stockholm Datum Dnr 2005-03-22 32-2004-0467 Försvarsmaktens årsredovisning 2004 Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens årsredovisning, daterad 2005-02-22. Syftet

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5

Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS 2011:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2017-04-24 Sida 1 (1) Diarienr AN 2017/00105-1.3.2 Sociala nämndernas förvaltning Ritwa Frang Epost: ritwa.frang@vasteras.se Äldrenämnden Rutiner för tillämpningen av lex Sarah SOSFS

Läs mer

Migrationsverket årsredovisning 2013

Migrationsverket årsredovisning 2013 1 Migrationsverket årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat Migrationsverkets (MV:s) årsredovisning, daterad 2014-02-19. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen är rättvisande. Riksrevisionen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14 Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen 2016 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2015 2016:14 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se.

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Riktlinje för riskhantering

Riktlinje för riskhantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskhantering Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 14 september 2016 Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida Riktlinje för

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS Utkom från trycket den 11 mars 2016 Myndigheten

Läs mer

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ)

Intyg 16 oktober oktober Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Intyg 16 oktober 2011-15 oktober 2012 Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8

Intyg garantifonden. Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober oktober 2013 ESV 2014:8 Intyg 2013 - garantifonden Europeiska garantifonden för jordbruket EGFJ 16 oktober 2012 15 oktober 2013 ESV 2014:8 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter

Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Konstitutionsutskottets betänkande 2010/11:KU9 Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter Sammanfattning I betänkandet behandlas riksdagsstyrelsens framställning (framst. 2009/10: RS6) Intern

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport

Regeringen. Rapport Säkerhet i statens betalningar. Slutrapport Regeringen Rapport Säkerhet i statens betalningar Slutrapport ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Regeringsuppdrag Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-09-27 Dnr: 3.2-209/2017 ESV-nr:

Läs mer

Intern kontroll enligt koden.

Intern kontroll enligt koden. Intern kontroll enligt koden. 31 januari 2006 Anders Hult Utvecklingen av IK är en resa Internkontrollrapporten kommer därför att bli en statusrapport från denna resa! Budskapet om IK i koden Koden behandlar

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015

Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 2016-04-20 DNR LIU-2016-00657 BESLUT 1(2) Revisionsberättelse för universitetet avseende räkenskapsåret 2015 Riksrevisionen har i revisionsberättelse för Linköpings universitet avseende räkenskapsåret

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2015-08-31 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer