Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017"

Transkript

1 1/14 Datum Handläggare Annika Alexandersson ESV dnr /2016 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017

2 2/14 Innehåll Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar vi in information om?... 3 Hur hämtar vi in information?... 3 Vem lämnar information?... 4 När lämnas informationen?... 4 Frågor om följsamhet till bestämmelser... 4 Internrevision Organisering av myndighetens internrevision Granskningens inriktning Råd och stöd från internrevisionen Internrevisionens bedrivande Redovisning och rapportering till myndighetsledningen Beslut av internrevisionens uppdragsgivare Internrevisionens tillgång till uppgifter... 6 Intern styrning och kontroll Interna föreskrifter för verksamheten Interna föreskrifter för anställda i myndigheten Digitalisering... 8 Frågor om internrevisionens resultat m.m Internrevisionens bidrag till förbättringar Genomförd granskning Granskningens rekommendationer och åtgärder Beredning och föredragning av beslut om åtgärder Analys av risker i verksamheten Förebygga otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet Försäkran från internrevision Samarbetande, samordnad och samverkande internrevision Internrevisionschef anställd vid två myndigheter Kompetensförsörjning för internrevision Internrevisionens kompetens och erfarenhet Utvärdering av internrevision Myndighetens resurser för internrevision Myndighetens behov av stöd Behov av stöd inom internrevision och intern styrning och kontroll... 14

3 3/14 Frågor om internrevision Varför hämtar vi in information? Vi hämtar in information för att utveckla och förvalta statlig internrevision och myndigheternas interna styrning och kontroll. Vi utvecklar och förvaltar genom att ta fram föreskrifter och allmänna råd till förordningarna men även genom att ge stöd till myndigheterna genom metoder och riktlinjer (t.ex. handledning, vägledning, idéskrift), utredning, utbildning (t.ex. kurs, konferens, seminarium) och rådgivning (t.ex. frågor och svar). Enligt ESV:s programförklaring för verksamheten som riktas mot statlig internrevision ska ESV: Bidra till en effektiv statsförvaltning genom att främja utvecklingen av ledningars och internrevisionsfunktioners kunskap och kompetens inom internrevisionsområdet Verka för en internrevision som arbetar enligt god internrevisors- och internrevisionssed. Meddela föreskrifter till internrevisionsförordningen samt ge stöd till internrevisionsmyndigheternas ledningar och internrevisionsfunktioner. Lämna en årlig redovisning av den statliga internrevisionen till regeringen. Ha ett internrevisionsråd som biträder generaldirektören i internrevisionsfrågor. ESV lämnar en redovisning över statlig internrevision och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen senast den 31 mars Vad hämtar vi in information om? Frågorna handlar om myndighetens följsamhet till bestämmelser om internrevision och intern styrning och kontroll. Frågorna handlar också om internrevisionens prestationer och om dess effekter. Hur hämtar vi in information? Vi ställer 24 frågor som kan bestå av en eller flera delfrågor. Svaren är en självdeklaration från myndigheten. Frågorna 1-7 kopplar till internrevisionsförordningen 1 och har svarsalternativen: Ja, när tillämpningen följer bestämmelsen eller Nej, när det inte är så samt Et, när bestämmelsen inte är tillämplig för myndigheten. Frågorna 8-9 behandlar intern styrning och kontroll. Även här är svarsalternativen: Ja, när tillämpningen följer bestämmelsen eller Nej, när det inte är så samt Et, när bestämmelsen inte är tillämplig för myndigheten. 1 Internrevisionsförordning (2006:1228)

4 4/14 Frågorna har svarsalternativen: Ja eller Nej till förekomsten, ange antal av förekomsten eller svara i berättande text. Svarsalternativen mäter inte rätt eller fel. Vem lämnar information? De myndigheter som efter beslut av regeringen inrättar internrevision enligt internrevisionsförordningen lämnar information till oss via statens centrala informationssystem (Hermes) i modulen Internrevision 2. Myndigheterna begär en särskild behörighet till modulen 3. En myndighet kan undantas från att lämna information om beslutet att inrätta internrevison inte har gällt för hela året eller om internrevisionen ska upphöra. Ansökan om att erhålla undantag från att lämna information lämnas från myndigheten före den 30 januari 2017, ställs till ESV och skickas till I vår analys av svaren är det myndigheten som har svarat och ansvarar för svaren. I myndighetens interna beredning av svaren är det sannolikt att de flesta frågorna bereds av internrevisionschefen men för vissa frågor (8, 9, 10, 11, 14, 16 a, 20, 22 och 24 (delvis)) kan beredningen ske av annan av myndighetschefen utsedd handläggare. När lämnas informationen? Frågorna kan besvaras i Hermes med början 30 januari och senast 17 februari Frågor om följsamhet till bestämmelser Internrevision 1. Organisering av myndighetens internrevision a. Leds internrevisionen av en chef? 4 b. Är internrevisionschefen anställd av myndigheten? 5 c. Är internrevisionen inrättad direkt under myndighetsledningen? 6 d. Är internrevisionen självständig i förhållande till den granskade verksamheten? 7 Om svaret på fråga a är Ja ange vem som är internrevisionschef eller i förekommande fall tillförordnad. Om myndigheten har undantag från kravet på anställd internrevisionschef är svaret Et på fråga b, ange då att myndigheten har undantag. 2 f.d. IRE. 3 I Hermes användarmodul finns användaranvisningar under fliken Hjälp. Där återfinns en behörighetsblankett som ska fyllas i och skickas till ESV innan myndigheten kan registrera. (Gäller endast nya användare). 4 2 Internrevisionsförordning (2006:1228). 5 Ibid. 6 Föreskrifter till 2 Internrevisionsförordning (2006:1228). 7 Ibid.

5 5/14 Med direkt under myndighetsledningen i fråga c avses att myndighetsledningen är internrevisionens uppdragsgivare och att internrevisionen rapporterar direkt till myndighetsledningen. Med självständig i fråga d avses att leda internrevisionen i granskning, råd och stöd och rapportering enligt myndighetsledningens riktlinjer och revisionsplan. Att internrevisionen följer de bestämmelser som finns för myndighetens förvaltning och som beslutas på delegation av annan inom myndigheten påverkar inte att internrevision är självständig. 2. Granskningens inriktning a. Har internrevisionen granskat utifrån en analys av verksamhetens risker? 8 b. Har internrevisionen bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet i analysen av verksamhetens risker? 9 Om granskning sker av åtgärder som vidtas för att hantera de omständigheter som utgör en risk för att inte fullgöra de krav som ingår i ansvaret för verksamheten är svaret på fråga a Ja. I ansvaret för verksamheten ingår att verksamheten är effektiv, bedrivs enligt gällande rätt, är rättvisande och tillförlitligt redovisad samt bedrivs med god hushållning. 3. Råd och stöd från internrevisionen a. Har internrevisionen lämnat råd och stöd till myndighetens styrelse och chef? 10 b. Om internrevisionen inte har lämnat råd och stöd ange vad som är anledningen till det. Med råd och stöd avses både längre uppdrag men även kortare muntliga eller skriftliga rådgivningsinsatser. 4. Internrevisionens bedrivande a. Bedrivs internrevision enligt god internrevisions- och internrevisorssed? 11 Lagar och förordningar gäller före god sed. Att internrevisionen följer dem påverkar inte att internrevisionen bedrivs enligt god sed. Om svaret på fråga a är Ja ange vilken standard och/eller överenskommelse etc. som myndigheten använder för vägledning. 5. Redovisning och rapportering till myndighetsledningen a. Har internrevisionen redovisat resultatet av granskningen i form av iakttagelser och rekommendationer? Internrevisionsförordning (2006:1228). 3 Myndighetsförordning (2007:603). 1 kap. 3 Budgetlag (2011:203). 9 Föreskrifter till 4 Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228).

6 6/14 b. Har internrevisionen rapporterat resultatet av granskningen efter varje avslutad granskning? 13 c. Har internrevisionen rapporterat sina rekommendationer och iakttagelser till myndighetsledningen? 14 d. Har internrevisionschefen avgjort vilka iakttagelser som ska rapporteras till myndighetens ledning? 15 Om internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt riktlinjer till internrevisionen inte behöver rapporteras efter varje avslutad granskning är svaret på fråga 5 b Et. Om någon annan (t.ex. revisionsutskott) än myndighetens internrevisionschef avgör vilka iakttagelser och rekommendationer som ska rapporteras till myndighetsledningen är svaret på fråga 5 d Nej. Ange hur många granskningar där någon annan än internrevisionschefen har avgjort vad internrevisionen redovisat till myndighetens ledning. 6. Beslut av internrevisionens uppdragsgivare a. Har myndighetsledningen beslutat om riktlinjer för internrevisionen? 16 b. Har det under året genomförts en genomgång av att internrevisionens riktlinjer är aktuella? 17 c. Har myndighetsledningen beslutat om en revisionsplan för internrevisionen? 18 d. Har myndighetsledningen beslutat om åtgärder med anledning av de iakttagelser och rekommendationer som internrevisionen rapporterat? 19 Om beslut om hur åtgärderna ska genomföras praktiskt omfattas av delegerad beslutanderätt kan fråga d besvaras med Ja. 7. Internrevisionens tillgång till uppgifter a. Har myndighetsledningen sett till att internrevisionen fått tillgång till de uppgifter och upplysningar som den behövt för att fullgöra sitt uppdrag? 20 Om internrevisionen på grund av sekretess 21 (sekretessbeläggning) inte fått tillgång till den information som behövs är svaret Et. Ange den granskning som omfattades av sekretess Internrevisionsförordning (2006:1228). 13 Allmänna råd till 9 Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) p Internrevisionsförordning (2006:1228). 17 Ibid p Internrevisionsförordning (2006:1228) p Internrevisionsförordning (2006:1228) internrevisionsförordning (2006:1228). 21 Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

7 7/14 Om svaret är Nej, ange vilken granskning som är genomförd med begränsad tillgång till de uppgifter och upplysningar som behövts och där bristen på information inte har berott på sekretess. Intern styrning och kontroll 8. Interna föreskrifter 22 för verksamheten a. Har myndighetsledningen beslutat om en arbetsordning för myndigheten? 23 b. Har myndighetsledningen beslutat om en verksamhetsplan för myndigheten? 24 c. Har myndigheten de interna föreskrifter som behövs för att fortlöpande utveckla verksamheten? 25 d. Har myndigheten de interna föreskrifter som behövs för att verka för att genom samarbete med myndigheter och andra ta till vara de fördelar som kan vinnas för enskilda samt för staten som helhet? 26 e. Har myndigheten de interna föreskrifter som behövs för att tillhandahålla information om myndighetens verksamhet? 27 f. Har myndigheten de interna föreskrifter som behövs för att följa sådana förhållanden utanför myndigheten som har betydelse för verksamheten? 28 g. Har myndighetschefen de direktiv och riktlinjer som behövs för att kunna sköta den löpande verksamheten? 29 h. Har myndighetschefen de direktiv och riktlinjer som behövs för att hålla styrelsen informerad om verksamheten, förse styrelsen med underlag för beslut och verkställa styrelsens beslut? 30 i. Har myndighetschefen de direktiv och riktlinjer som behövs för att under styrelsen svara för myndighetens arbetsgivarpolitik och företräda myndigheten som arbetsgivare? 31 Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är svaret på frågorna g-i Et. 9. Interna föreskrifter 32 för anställda i myndigheten a. Har myndigheten de interna föreskrifter som behövs för att se till att de anställda är väl förtrogna med målen för verksamheten? Med interna föreskrifter avses de bestämmelser om verksamheten som myndigheten meddelar. Interna förskrifter är de regler och rutiner som beskriver formerna för verksamheten. De kan exempelvis utryckas som processer pkt Myndighetsförordning (2007:515) pkt Myndighetsförordning (2007:515) första stycket Myndighetsförordning (2007:515) andra stycket Myndighetsförordning (2007:515) tredje stycket Myndighetsförordning (2007:515) första stycket Myndighetsförordning (2007:515) första stycket Myndighetsförordning (2007:515) andra stycket Myndighetsförordning (2007:515) tredje stycket Myndighetsförordning (2007:515). 32 Med interna föreskrifter avses de bestämmelser om verksamheten som myndigheten meddelar. Interna förskrifter är de regler och rutiner som beskriver formerna för verksamheten. De kan exempelvis utryckas som processer pkt Myndighetsförordning (2007:515).

8 8/14 b. Har myndigheten de interna föreskrifter som behövs för att ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet? 34 c. Har myndigheten de interna föreskrifter som behövs för att vid anställning fästa avseende bara vid sakliga grunder? 35 d. Har myndigheten de interna föreskrifter som behövs för att informera den anställde om vilka slags förhållanden som kan rubba förtroendet för opartiskhet i arbetet eller skada myndighetens anseende? Digitalisering a. Har myndigheten de styr- och uppföljningsprocesser som behövs för att upprätthålla en betryggande intern styrning och kontroll av myndighetens it-verksamhet? 37 b. Har myndigheten de styr- och uppföljningsprocesser som behövs för att upprätthålla en betryggande intern styrning och kontroll av myndighetens arbete med att utveckla verksamhetens processer med stöd av it (digitalisering). 38 c. Har internrevisionen granskat hur myndigheten upprätthåller en betryggande intern styrning och kontroll av myndighetens it-verksamhet. d. Har internrevisionen granskat hur myndigheten upprätthåller en betryggande intern styrning och kontroll av myndighetens arbete med att utveckla verksamhetens processer med stöd av it (digitalisering). Finns det granskningar som genomförts före 2016, och som myndigheten bedömer fortfarande är relevanta, så är svaret på fråga 10 c och/eller d ja. Frågor om internrevisionens resultat m.m. 11. Internrevisionens bidrag till förbättringar a. För vilket av de områden som internrevisionen har granskat under 2016 har iakttagelserna och rekommendationerna haft eller kan få störst betydelse för att förbättra myndighetens interna styrning och kontroll? 39 Svaret är en bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som är redovisade till myndighetsledningen. 12. Genomförd granskning a. Ange antal granskningar som var upptagna i revisionsplanen. b. Ange antal granskningar från revisionsplanen som är rapporterade till myndighetsledningen pkt myndighetsförordning (2007:515) Lag (1994:260) om offentlig anställning. 36 7, 7a Lag (1994:260) om offentlig anställning. 37 Frågan handlar om myndigheten har processer för att försäkra sig om att myndighetens it-stöd tillhandahålls effektivt och med god hushållning samt i enlighet med gällande rätt. 38 Frågeställningen behandlar om myndigheten tar tillvara på de möjligheter till utveckling och effektivisering av verksamheten som it och digitalisering möjliggör Förordning om intern styrning och kontroll (2007:603)

9 9/14 c. Om samtliga granskningar inte har rapporterats till myndighetsledningen: Vad är orsaken till det? Om myndighetsledningen har beslutat om ändring av revisionsplanen är det antalet granskningar efter ändringen som avses i fråga 12 a. Om en granskning i fråga a är beslutad och ingår i revisionsplanen för 2016 men som ska vara pågående och avslutas i en revisionsplan för nästkommande år räknas granskningen som upptagen i den senare revisionsplanen. Om myndigheten är en styrelsemyndighet är en granskning i fråga b rapporterad till myndighetsledningen när den ingår i ärendelistan till ett styrelsemöte med eller utan föredragning från internrevisionschefen. Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är en granskning i fråga b rapporterad till myndighetsledningen när den är överlämnad till myndighetschefen med eller utan föredragning från internrevisionschefen. 13. Granskningens rekommendationer och åtgärder a. Ange antal rekommendationer som internrevisionen har redovisat till myndighetsledningen med anledning av granskningen? 40 b. Ange antal rekommendationer som myndighetsledningen accepterat med beslut om åtgärder? 41 c. Om samtliga rekommendationer inte har accepterats av myndighetsledningen: Vad är orsaken till det? Uppgiften om antalet rekommendationer i fråga 13 a hämtas från internrevisionens rapportering till myndighetsledningen. Antalet rekommendationer räknas så som de är redovisade till myndighetsledningen. Uppgiften om antalet rekommendationer som myndighetsledningen har accepterat i fråga 13 b hämtas från myndighetsledningens beslut om åtgärder. Den beslutade åtgärden behöver inte vara genomförd ännu. Om åtgärden inte motsäger rekommendationen är rekommendationen accepterad. Beslutet om åtgärd hanterar en eller flera rekommendationer. Beslut om utformning av praktiska åtgärder kan fattas med delegerad beslutanderätt i verksamheten. Om myndighetsledningen inte har en annan uppfattning gäller beslutet på delegation som myndighetsledningens beslut. Det saknar betydelse om redovisningen av rekommendationer sker uppdelat i flera rekommendationer eller sammanhållet som en gemensam rekommendation Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228).

10 10/ Beredning och föredragning av beslut om åtgärder a. Har styrelsen en grupp av ledamöter ur styrelsen (s.k. revisionsutskott) som bereder förslag till beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? b. Om styrelsen har ett s.k. revisionsutskott: Vilken roll och vilka uppgifter har revisionsutskottet? c. Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet: Har internrevisionschefen varit föredragande vid ett möte med myndighetschefen med anledning av internrevisionens rapportering? d. Om annan än internrevisionschefen varit föredragande för myndighetschefen ange vem/vilka som föredragit. e. Om myndigheten är en styrelsemyndighet: Har internrevisionschefen varit föredragande inför styrelsen med anledning av internrevisionens rapportering? f. Om annan än internrevisionschefen varit föredragande för styrelsen ange vem/vilka som föredragit. g. Har myndigheten en fungerande process för att bereda förslag till åtgärder inför myndighetsledningens beslut om praktiska åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer? h. Har myndigheten en fungerande process för att säkerställa att myndighetsledningens beslut om åtgärder med anledning av internrevisionens rekommendationer blir genomförda? Fråga 14 a, 14 b, 14 e och 14 f, besvaras av styrelsemyndigheter. Om myndigheten är en styrelsemyndighet är svaret på fråga 14 c och 14 d Et. Fråga 14 c och 14 d besvaras av enrådighetsmyndigheter. Om myndigheten är en enrådighetsmyndighet är svaret på fråga 14 a, 14 b, 14 e och 14 f Et. Fråga 14 g och h avser både styrelsemyndighet och enrådighetsmyndighet. 15. Analys av risker i verksamheten a. Har internrevisionen informerat myndighetsledningen om sin bedömning av myndighetens risker i verksamheten? 42 b. Har internrevisionen gjort bedömningen att myndighetsledningen accepterar för stora risker i verksamheten för att kunna fullgöra ansvaret för verksamheten? 43 Om internrevisionen enligt fråga 15 a har informerat myndighetsledningen om sin bedömning av riskerna i verksamheten inför myndighetsledningens beslut om revisionsplan eller i rapporteringen av granskningens resultat är svaret Ja Internrevisionsförordning (2006:1228) 43 Ibid.

11 11/14 Om internrevisionen enligt fråga 15 b inte har gjort någon bedömning av om myndighetsledningen har accepterat för stora risker är svaret på frågan Et, ange ingen bedömning är gjord. 16. Förebygga otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet a. Har myndigheten genomfört en riskvärdering som identifierat risker/riskområden för oegentligheter? 44 b. Har internrevisionen granskat risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet som en särskild granskning? c. Har internrevisionen granskat risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet som en del i de granskningar som genomförts? Fråga 16 a avser myndighetens riskanalys. Om internrevisionen utifrån en analys av risker i verksamheten bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet (enligt fråga 2 b) och det inte medfört en granskning är svaret på fråga 16 b Nej med förklaringen att det inte är prioriterat utifrån en analys av risker i verksamheten. Internrevisionen ska enligt god sed beakta risken för oegentligheter i alla granskningar. Om internrevisionen i alla granskningar (oavsett vilken verksamhet som granskats) har bedömt risken för otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet och har genomfört granskningsåtgärder där internrevisionen har bedömt att det är befogat är svaret på fråga 16 c Ja. 17. Försäkran från internrevision a. Lämnar internrevisionen ett omdöme om den interna styrningen och kontrollen i rapporteringen till myndighetens ledning för de områden som granskats? b. Har internrevisionen inför myndighetsledningens uttalande i årsredovisningen om myndighetens interna styrning och kontroll lämnat en bedömning av om myndighetens process för att underbygga uttalandet är tillfredsställande? c. Har internrevisionen lämnat ett övergripande omdöme av om myndighetsledningen, för hela myndighetens verksamhet, har säkerställt att det vid myndigheten finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt? d. Om svaret är ja på fråga 17 c: Hur har det övergripande omdömet dokumenterats och bedömts av internrevisionen? e. Om svaret är ja på fråga 17 c: Ange hur det övergripande omdömet har formulerats. 44 Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll (ESV 2016:24) sid. 20.

12 12/14 Om ett omdöme enligt fråga 17 a har lämnats i en, men inte i all, rapportering är svaret Ja, ange inte i all rapportering. Fråga c behandlar om internrevisionen, på myndighetsledningens uppdrag, har lämnat ett övergripande omdöme om myndighetens interna styrning och kontroll. Med övergripande omdöme avser vi samma krav och tolkning som görs i IPPF 2450 Övergripande omdömen, i IIA:s standards. Som svar på fråga 17 e ska anges hur omdömet är formulerat. Är det utformat som en positiv försäkran (allt fungerar väl) eller som en negativ försäkran (ingenting negativt har uppmärksammats). 18. Samarbetande, samordnad och samverkande internrevision a. Har myndighetens internrevision ett regelbundet återkommande erfarenhetsutbyte eller annat samarbete med internrevisorer vid andra myndigheter? b. Om Ja på fråga 18 a: Ange vad erfarenhetsutbytet och/eller samarbetet har avsett. c. Har myndigheten samverkat/samordnat internrevisionens verksamhet med en eller flera myndigheters internrevisioner? 45 d. Om Ja på fråga 18 e: Ange vilken/vilka myndighet/er. e. Har myndighetens internrevision samverkat med annan myndighets internrevision genom granskning av systemövergripande risker? f. Om Ja på fråga 18 c: Ange vilken/vilka systemövergripande risker som granskningen har avsett. 19. Internrevisionschef anställd vid två myndigheter a. Är myndighetens internrevisionschef även anställd vid annan myndighet? b. Om Ja på fråga 19 a: Ange vilken myndighet. 20. Kompetensförsörjning för internrevision a. Har myndigheten vidtagit åtgärder för att attrahera och rekrytera personer med rätt kompetens till internrevisionen? 46 b. Har myndigheten vidtagit åtgärder för att utveckla internrevisionens kompetens? 47 c. Har myndigheten vidtagit åtgärder för att behålla medarbetare på internrevisionen med rätt kompetens? 48 d. Vilka hinder ser myndigheten när det gäller att trygga internrevisionens kompetensförsörjning? 45 Allmänna råd till 8 internrevisionsförordning (2006:1228) kap. 3 och föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 3 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 47 Ibid. 48 Ibid.

13 13/ Internrevisionens kompetens och erfarenhet a. Ange antalet internrevisorer vid utgången av föregående år som har en för myndigheten relevant akademisk examen för utövande av internrevision. b. Ange antalet internrevisorer som vid utgången av föregående år har ett för myndigheten relevant yrkesbevis för utövande av internrevision. c. Om minst en person har ett yrkesbevis enligt fråga 21 b ange vilket/vilka yrkesbevis som avses och hur många medarbetare som innehar respektive yrkesbevis. d. Ange arbetad tid i timmar under föregående år för internrevisionens kompetensutveckling. Med akademisk examen i fråga 21 a menas examen (tillexempel högskoleexamen) som myndigheten bedömer är ändamålsenlig. Ange hur antalet fördelar sig efter olika examina. Med yrkesbevis i fråga 21 b menas diplom, intyg och dyl. som utfärdas av en intresseorganisation, (t.ex. Certified Internal Auditor från IIA, Diplomerad Risk Manager från SWERMA) som myndigheten bedömer är ändamålsenlig. Kompetensutveckling i fråga 21 d avser anställda som deltagit i utbildning i organiserad form som t.ex. kurs, konferens, seminarium etc. med betydelse för myndighetens internrevision. 22. Utvärdering av internrevision a. Vilket år genomfördes den senaste externa utvärderingen av internrevisionens verksamhet? b. Om det är mer än fem år sedan senaste externa utvärdering ange vad som är orsaken till att en extern utvärdering inte genomförts. c. Har myndighetens ledning, i riktlinjerna till internrevisionen, beslutat att det ska genomföras en extern utvärdering av internrevisionens verksamhet minst vart femte år? d. Har myndighetens ledning, i riktlinjerna till internrevisionen, beslutat om de åtgärder som behövs för en fortlöpande intern kvalitetskontroll av internrevisionens verksamhet? Med extern utvärdering i fråga 22 a- c menas utvärderingar som utförs som en s.k. fullständig utvärdering utförd av någon utanför myndigheten eller som en s.k. självutvärdering med oberoende validering av någon utanför myndigheten. I internrevisionens fortlöpande interna kvalitetskontroll, fråga 22 d, bör bland annat ingå uppföljning av att internrevisionens styrdokument följs, styrning och uppföljning av egna granskningsinsatser, uppföljning och utvärdering av internrevisionens prestationer och nyckeltal samt återkoppling till myndighetens ledning och de funktioner som reviderats.

14 14/ Myndighetens resurser för internrevision a. Ange medelantalet anställda under föregående år vid myndighetens internrevision. b. Ange antalet anställda personer vid myndighetens internrevision den 31 december c. Ange antalet årsarbetskrafter under föregående år inom myndighetens internrevision. d. Ange arbetad tid som årarbetskrafter under föregående år från biträden från verksamheten. e. Ange arbetad tid som årsarbetskrafter under föregående år för köpta tjänster för internrevision. Medelantalet anställda i fråga 23 a och årsarbetskrafter i fråga 23 b beräknas enligt allmänna råd till 2 kap. 4 förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Myndighetens behov av stöd 24. Behov av stöd inom internrevision och intern styrning och kontroll a. Vilket behov av stöd från ESV har myndigheten inom områdena internrevision och intern styrning och kontroll? Stöd kan exempelvis avse metoder och riktlinjer (t.ex. handledning, vägledning, idéskrift), utredning, utbildning (t.ex. kurs, konferens, seminarium) och rådgivning (t.ex. frågor och svar).

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 1/15 PM Datum Handläggare 2017-11-28 Catrin Lind Ebert ESV dnr 3.2-426/2017 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 Enkätfrågorna avser 2017 2/15 Innehåll Frågor om internrevision

Läs mer

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen

Uppgifter till redovisningen över internrevisionen 1/19 Datum Handläggare 2015-06-29 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Uppgifter till redovisningen över internrevisionen Myndighetens tillämpning av bestämmelser om internrevision?... 3 1. Organisering av

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag

Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll Regeringsuppdrag Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll 2017 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2016 ESV 2017:14 INNEHÅLL

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14

Regeringsuppdrag. Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen Internrevision och intern styrning och kontroll under :14 Regeringsuppdrag Rapport Redovisning över den statliga internrevisionen 2016 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2015 2016:14 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se.

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag

Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll. Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag Handledning Ansvaret för intern styrning och kontroll Ansvaret enligt myndighetsförordningen och förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 2012:46 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48

Regeringsuppdrag. Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 Regeringsuppdrag Rapport Om internrevisionen ESV 2012:48 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som PDF och

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Myndighetsförordning (2007:515)

Myndighetsförordning (2007:515) Bilaga 2 163 Myndighetsförordning (2007:515) Förordningens tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen. Om en lag eller en förordning innehåller en bestämmelse

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015

Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Konferens om risk-och sårbarhetsanalyser 2015 Stockholm -World TradeCenter -4 maj 2015 Att integrera RSA i arbetet med intern styrning och kontroll samt i myndighetens styrprocess Michael Lindstedt Myndigheten

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014

Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 Rapport Säkerställd intern styrning och kontroll 2015 Myndighetsledningarnas bedömning av intern styrning och kontroll i årsredovisningen för 2014 2015:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en. högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Tryck: Elanders, maj 2017 Produktion: Utbildningsdepartementet Artikelnr.: U17.002 Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Läs mer

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882

Institutet Mot Mutor. Org. nr. 802001 5882 Institutet Mot Mutor Org. nr. 802001 5882 I. Styrelsens arbetsordning II. Instruktion för generalsekreteraren III. Instruktion för ekonomisk rapportering 1(10) I. STYRELSENS ARBETSORDNING Styrelsen för

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22

Regeringsuppdrag. Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22 Regeringsuppdrag Rapport Ekonomistyrningsverkets årliga rapport 2013 om den statliga internrevisionen 2013:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Linköpings universitet 20 november 2014 Sammanfattning I enlighet med 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen

Läs mer

1(8) Arbetsordning. Styrdokument

1(8) Arbetsordning. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av 2010-03-12, 23 Dokumentansvarig VD Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Styrelsens uppgifter enligt aktiebolagslagen...4 2 Styrelseledamots

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013.

Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och allmänna råd inför 2013. CARIN RYTOFT DRANGEL PKE Registrator@esv.se Datum Dnr Ert datum Er referens 2012-10-09 15-2012-1233 2012-09-26 49-642/2012 Remissvar: Konsekvensutredning med remiss. ESVs förslag på nya föreskrifter och

Läs mer

Internrevisionen vid myndigheter

Internrevisionen vid myndigheter EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2017-02-23 DNR: 3.1.1-2016-0202 RIR 2017:5 Härmed överlämnas enligt 9 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Pensionsmyndighetens uppdrag Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer Möjlighet för pensionssparare

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer

REVISIONSSTRATEGI. För. Region Värmlands revisorer 2015-05-25 REVISIONSSTRATEGI För Region Värmlands revisorer Revisionsstrategi Vår övergripande strategi är att utvecklas i takt med Region Värmland och den goda seden. Revisorerna arbetar långsiktigt,

Läs mer

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne

Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring vid Länsstyrelsen Skåne PM 1(23) Dnr 105-16923- 2016 Kontaktperson Internrevisionen Anders Ask 010-224 12 05 Anders.ask@lansstyrelsen.se Dokumentation av revisionsprocessen med program för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring

Läs mer

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011

Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 2012-03-29 Richard Vahul Gransknings-PM AB Ekerö Bostäder 2011 1. Sammanfattande bedömning Inom ramen för lekmannarevisorernas årliga revision genomförs viss fördjupad granskning som ett kompletterande

Läs mer

Chef till internrevision

Chef till internrevision Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till internrevision till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21 fristående

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon

Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon 2016-06-09 Punkt 10: Dnr 0023/16-09 VD-instruktion Försäkrings AB Göta Lejon Förslag till beslut - att anta framlagd VD-instruktion för Försäkrings AB Göta Lejon FÖRSÄKRINGS AB GÖTA LEJON VD-instruktion

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65

Regeringsuppdrag. Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Regeringsuppdrag Rapport Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll ESV 2017:65 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-09-27 Dnr: 3.2-209/2017 ESV-nr:

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Senaste version av SOSFS 2011:5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda

Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin. Vadstena kommun. Bisysslor bland anställda Revisionsrapport nr 1, 2012 R Wallin Vadstena kommun Bisysslor bland anställda t Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Revisionsfrågor...3 3.1. Avgränsning...3 3.2. Granskningens genomförande...3

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Ledamot av insynsråd

Ledamot av insynsråd Ledamot av insynsråd Till Dig som är ledamot av ett insynsråd eller som erbjuds att bli det Insynsråden vid de statliga myndigheterna har en viktig uppgift. Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); SFS 2016:828 Utkom från trycket den 12 juli 2016 utfärdad den 30 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN

REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN REVISION AV OUTSOURCAD VERKSAMHET - EXEMPEL UR VERKLIGHETEN jan.isberg.bransell@lm.se gunnar.jansson@kronofogden.se stephan.sandelin@pensionsmyndigheten.se Revision av outsourcad verksamhet Vad menar vi

Läs mer

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs.

Denna arbetsordning fastställs av styrelsen för ett år i sänder, första gången den 21 maj 2014, och ska revideras när det behövs. ARBETSORDNING FÖR STIFTELSEN RADIOHJÄLPENS STYRELSE Detta dokument innehåller styrelsens arbetsordning och instruktion för arbetsfördelning mellan styrelsen och generalsekreteraren. Denna arbetsordning

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket

Nuvarande MSBFS 2009:10 Förslag till ny föreskrift Tillämpningsområde Tillämpningsområde 1 1 första stycket 2 1 andra stycket 3 2 första stycket 15-12-07 1/6 Tillämpningsområde 1 Denna författning innehåller bestämmelser om myndigheternas arbete med informationssäkerhet och deras tillämpning av standarder i sådant arbete. 2 Författningen gäller

Läs mer

Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24

Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll. Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24 Vägledning Oegentligheter och intern styrning och kontroll Att komma vidare i arbetet med att förebygga och upptäcka oegentligheter ESV 2016:24 Publikationen kan laddas ner från ESV:s webbplats esv.se.

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2015 10 13 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunallagen (1991:900); SFS 1999:621 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

Läs mer

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015

Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 1/5 Datum Handläggare 2015-10-26 Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Metod för genomförande av ekonomiadministrativ värdering avseende 2015 Vad är ekonomiadministrativ värdering och vad är ett ekonomiadministrativt

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017

Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionen Göteborgs Stads räkenskaper och bokslut Granskningsplan för 2017 goteborg.se/stadsrevisionen 2 GÖTEBORGS STADS RÄKENSKAPER OCH BOKSLUT 2017 Granskningsplan för 2017 Stadsrevisionens uppdrag

Läs mer

Revisionsplan för 2014

Revisionsplan för 2014 Dnr SLU ua 2013.1.1.2-5355 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-12-18 Rektor Revisionsplan för 2014 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan för 2014. Ärendet

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer