Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen 2013-12-02 Möte nr 4:2013 MDH 1.2.2-588/13"

Transkript

1 Utdrag ur protokoll Högskolestyrelsen Möte nr 4:2013 MDH / Utvärdering av internrevisionen med anledning av Transcendent Groups slutrapport Beslut Högskolestyrelsen beslutar att - uppdra till ordföranden och rektor att med utgångspunkt från rapporten, diskussion med internrevisionen och med beaktande av högskolans minskade uppdrag, lämna förslag på åtgärder för högskolans internrevision. Ärendets behandling Chefen för internrevisionen Ulla Andersson, föredrar ärendet varefter styrelsen under ordförandens ledning fortsätter med egna överläggningar i ärendet. Underlag i ärendet - Bilaga 10.1 i kallelsen, Transcendent groups rapport Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen 30 september 2013 (Dnr. MDH /13). - Bilaga 10.2 i kallelsen, Internrevisionens svar på rapporten, (Dnr. MDH /13)

2 Ärende 10 Bilaga 1 Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Mälardalens högskola 30 september 2013

3 Ärende 10 Bilaga 1 Sammanfattning I enlighet med föreskrifterna till 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) ska en internrevisionsfunktion utvärderas minst vart femte år av en kvalificerad och oberoende part. Transcendent Group har, som oberoende part, på uppdrag av Mälardalens högskolas (Mdh:s) internrevisionschef genomfört en kvalitetsbedömning av internrevisionens strukturer och aktiviteter. Mdh:s internrevision bedöms som fungerande baserat på den kvalitetsbedömning som genomförts i enlighet Internrevisionsförordning 2006:1228, ESV:s föreskrifter och allmänna råd till förordningen samt the Institute of Internal Auditors (IIA:s) Quality Assessment Manual. Vår utvärdering har inte utvisat några betydande svagheter eller brister i Internrevisionens arbete eller dokumentationen av detta. Förbättringsmöjligheter har dock identifierats, främst avseende internrevisionens förväntade uppdrag, resursutnyttjande och rapportering. Nedan följer en sammanfattande bedömning av Internrevisionens efterlevnad av god Internrevisionssed - IIA:s riktlinjer och Yrkesetiska kod: Riktlinjer Omdöme (bilaga 2) Riktlinjer för egenskaper Internrevisionsfunktionen och de individer som utför Internrevisionen Riktlinjer för utförande av Internrevisionens uppdrag Internrevisionstjänsten och de kvalitetskriterier mot vilka Internrevisionens utförande mäts mot Yrkesetiska koden Uppfyller generellt riktlinjerna1 Uppfyller generellt riktlinjerna Uppfyller generellt riktlinjerna Niklas Vangstad Utbildad kvalitetssäkrare, IIA 1 Innebär att den allmänna målsättningen för riktlinjen är uppfylld. Att en standard har erhållit omdömet uppfyller riktlinjerna är dock inte att likställa med att det inte finns förbättringsmöjligheter Extern kvalitetsutvärdering av internrevision Transcendent Group 2 (14)

4 Ärende 10 Bilaga 1 Innehåll 1. Inledning Bakgrund Syfte och omfattning 4 2. Resultat Sammanfattande bedömning Iakttagelser och rekommendationer riktade till ledning och styrelse Iakttagelser och rekommendationer riktade till Internrevisionen 8 Bilaga 1 Utfört arbete och angreppssätt 12 Bilaga 2 Utvärderingskriterier 13 Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 3 (14)

5 Ärende 10 Bilaga 1 1. Inledning 1.1. Bakgrund I enlighet med Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall en Internrevisionsfunktion utvärderas minst vart femte år av en kvalificerad och oberoende part. Transcendent Group har på uppdrag av Mdh:s internrevisionschef genomfört en kvalitetsbedömning av internrevisionens strukturer och aktiviteter i enlighet med Internrevisionsförordning 2006:1228, ESV:s därtill hörande föreskrifter och allmänna råd (senast ändrad genom ESV:s cirkulär 2009:5), samt the Institute of Internal Auditors s (IIA) standarder; IPPF; (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) Syfte och omfattning Syftet med den externa kvalitetsutvärderingen har varit att: Utvärdera i vilken omfattning som Internrevisionen bedriver sin verksamhet i överensstämmelse med god internrevisions- och internrevisorssed. Identifiera förbättringsområden för Internrevisionen samt lämna råd vilka kan bidra till att utveckla och stärka värdet av Internrevisionen. För beskrivning av utfört arbete samt arbetssätt se bilaga 1. Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 4 (14)

6 Ärende 10 Bilaga 1 2. Resultat 2.1. Sammanfattande bedömning I tabellen nedan presenteras resultatet av den externa kvalitetsutvärderingen i form av efterlevnad i förhållande till god Internrevisionssed - IIA:s riktlinjer och Yrkesetiska kod Riktlinjer Riktlinjer avser Omdöme (bilaga 2) Riktlinjer för Internrevisionens egenskaper Uppfyller generellt riktlinjerna 1000 Syfte, befogenhet och ansvar Uppfyller delvis riktlinjerna 1100 Oberoende och objektivitet Uppfyller generellt riktlinjerna 1200 Kompetens och yrkesskicklighet Uppfyller delvis riktlinjerna 1300 Kvalitetssäkring och kvalitetsförbättringsprogram Riktlinjer för utförande av Internrevisionsuppdraget Uppfyller generellt riktlinjerna Uppfyller generellt riktlinjerna 2000 Leda Uppfyller delvis riktlinjerna internrevisionsverksamheten 2100 Arbetets beskaffenhet Uppfyller delvis riktlinjerna 2200 Planering av uppdraget Uppfyller generellt riktlinjerna 2300 Genomföra uppdraget Uppfyller generellt riktlinjerna 2400 Rapportera resultat Uppfyller generellt riktlinjerna 2500 Övervaka process och resultat Uppfyller delvis riktlinjerna 2600 Uttalande rörande ledningens riskacceptans Uppfyller generellt riktlinjerna Yrkesetiska koden Uppfyller generellt riktlinjerna Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 5 (14)

7 Ärende 10 Bilaga Iakttagelser och rekommendationer riktade till ledning och styrelse Nedan presenteras resultatet av den externa kvalitetsbedömningen i form av ett antal iakttagelser och rekommendationer Syfte som återspeglas i riktlinjer (std#1000) Riktlinjer för internrevisionen är senast uppdaterade i december Riktlinjerna fastställer att internrevisionen kan ge rådgivning samt att funktionen ska vara administrativt placerad direkt under rektor, vilket är i linje med ESV:s föreskrifter. Idag rapporterar internrevisionen administrativt till rektor, förvaltningschef och ekonomichef och rådgivningstjänster erbjuds i väldigt begränsad omfattning. Internrevisionen har dock en direkt samverkan med styrelsen samt har en individuell objektivitet, vilket gör att kraven på oberoende och objektivitet generellt anses uppfyllas. Den externa kvalitetssäkringen av internrevisionsfunktionen har även påvisat att det finns ett nuvarande förväntansgap mellan styrelse/ledning och internrevision gällande ambitionsnivå, tidsåtgång och planering i internrevisionsuppdragen. REKOMMENDATION Beakta att internrevision ska vara fristående från den operativa verksamheten och administrativt placerad direkt under rektor för att säkra kraven på objektivitet, oberoende och integritet, samt för att uppfylla ESV:s föreskrifter. Skapa en samsyn mellan styrelse, ledning och revisionschefen gällande internrevisionens syfte, uppdrag, omfattning och organisatoriska placering när Riktlinjer för internrevisionen uppdateras och godkänns. Riktlinjerna bör formalisera och tydliggöra dessa delar, för att möta styrelsens förväntningar och kravställningar på internrevisionen. En översyn ska regelbundet genomföras, dels utifrån om internrevisionen de facto följer riktlinjerna inkluderande orsaker till eventuella avvikelser och dels om det skett förändringar som innebär att riktlinjerna bör uppdateras. Beakta möjligheten att använda internrevisionen i större utstäckning för interna rådgivningstjänster. Samordning inom områden som intern styrning och kontroll; riskanalyser, åtgärdsplaner, verksamhetsuppföljning och kvalitetssäkring av bokslut kan frigöra och förbättra användningen av tillgängliga resurser. Beakta hur ett effektivt informationsutbyte mellan styrelse, ledningsgrupp och dekangrupp bör ske. Detta gäller speciellt information gällande riskhanteringsplan, iakttagelser, uppföljning av åtgärder samt generell verksamhetsinformation. Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 6 (14)

8 Ärende 10 Bilaga Kompetent extern rådgivning och stöd (std #1210.A1) Internrevisionen består av en person, vilket gör det svårt att inneha alla de kunskaper, färdigheter eller kompetens som behövs för att med bibehållen kvalitet genomföra hela åtagandet. Internrevisionsgranskningarna är inte sällan inom områden som kräver tidigare erfarenhet och expertiskunskap, t.ex. granskningar rörande IT-tekniska nyckelrisker och kontroller. När detta inte innehas krävs inläsning inom området och/eller att verksamheten erbjuder kunskapsdelning för att internrevisionen ska kunna utföra utvärderingen effektivt. Frågeställningarna är även ofta komplexa vilket ökar behovet av bollplank vid planering, genomförande och rapportering av uppdrag. REKOMMENDATION Beakta möjligheten att använda extern rådgivning för effektivare uppdrag och kompetensdelning till internrevisionsfunktion. Exempel kan vara kvalitetssäkring av projekt och utförande av specifika granskningar eller rådgivningstjänster. Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 7 (14)

9 Ärende 10 Bilaga Iakttagelser och rekommendationer riktade till Internrevisionen Effektivt utnyttjande av resurser (std #2030) Tre granskningar utförs per år, alla med en budget om över 200 timmar. Av den årligt tillgängliga tiden hos internrevisionsfunktionen är cirka 50 % avsatt till faktiska granskningar. Vid uppföljning mot plan framgår det att faktisk nerlagd tid på granskningarna är i snitt 35 % högre, ofta över 100 timmar ytterligare per granskning. Denna tidsfördelning är inte optimal, men heller inte väsentligt avvikande gentemot motsvarande lärosäten REKOMMENDATION Verka för att bli mer träffsäkerhet i resursestimering samt att fokusera på att leverera i enlighet med fastställd uppdragsbudget. Beakta möjligheten att utföra flera revisioner parallellt, samt minska rapportomfattningen och kartläggningsdokumentation (se separat iakttagelse) Upprätta en detaljerad tidplan för respektive granskningsuppdrag, vilken bör innehålla information om när uppstartsmöte, fältarbete/intervjuer, faktagranskning, slutlig rapport och muntlig presentation kommer att ske. Projektplan och tidplan ska kommuniceras till berörda intressenter i god tid inför respektive granskning. Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 8 (14)

10 Ärende 10 Bilaga Utvärdera och bidra till processen för intern styrning och kontroll (std #2010, 2120 & 2130) Verksamhetens arbete med att identifiera, värdera och hantera risker enligt Förordning 2007:603 om intern styrning och kontroll är till stor del skild från internrevisionens arbete kopplat till planering, granskningar och riskbedömningar. Internrevisionen utgår visserligen från verksamhetsens upprättade riskanalys och det finns en informell kommunikation avseende aktuella verksamhetsrisker. Enligt internrevisionsförordning 2006:1228 åligger det internrevisionen att löpande granska och lämna förslag till förbättringar av myndighetens process för intern styrning och kontroll. Någon utvärdering eller rådgivning avseende hela myndighetens process kopplat till intern styrning och kontroll i enlighet med kraven som ställs i förordning 2007:603 har inte utförts. REKOMMENDATION Ta ytterligare hänsyn till organisationens ramverk för riskhantering inklusive användandet av ledningens och styrelsens riskplan för olika områden och delar av organisationen. Att internrevisionen utgår från ledningens riskanalys och använder samma struktur underlättar såväl genomförande som samordning. Sträva efter att internrevisionens arbete och myndighetens ISK-process har ett gemensamt tillvägagångssätt. Initialt rörande riskanalys och bedömningskriterier. Vid en myndighet av Mdh:s storlek kan arbetet, strukturerna och metodiken kring arbetet med intern styrning och kontroll vara väl samordnade mellan internrevisionen och verksamheten. Detta för att minimera dubbelarbete och ineffektivitet samt för att optimera resursallokering och möjligöra en effektiv och aktuell informationsinsamling och kommunikation gällande risknivå från verksamhet och ledning till styrelsen. Överväg granskning och/eller rådgivning avseende Mdh:s hela riskhanteringsprocess och processen för intern styrning och kontroll (ISK). Granskningen kan innefatta att validera de kontrollåtgärder och uppföljningsaktiviteter som verksamheten anser vara effektiva samt huruvida kontrollåtgärderna är lämpliga och effektiva för att hanterar identifierade risker. Detta för att möjligöra en samlad bedömning av riskexponeringen avseende bl.a. efterlevnad av lagar, förordningar, policyer, rutiner och kontrakt risken för att bedrägerier inträffar och hur verksamheten hanterar bedrägeririsker Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 9 (14)

11 Ärende 10 Bilaga Tydlig och koncis kommunikation vid rapportering (std #2060 & #2420) Enligt god revisionssed ställs ett antal krav på kvaliteten i internrevisionens rapporter, i form av att de ska vara korrekta, objektiva, klara, koncisa, konstruktiva och levereras i tid. Mdh:s internrevisionsrapporter bedöms vara korrekta, fria från fel samt bedöms överensstämma med underliggande fakta. De anses objektiva då resultatet är rättvist med en balanserad bedömning av relevanta fakta. Rapporterna är även lämnade i enlighet med revisionsplan, oftast diarieförs de månaden innan styrelserapportering. Internrevisionens rapporter har förbättringsmöjligheter, då de har ett behov av att förbättras med avseende på att vara klara, koncisa och konstruktiva. Rapporterna som lämnas till styrelsen är i dagsläget omfattande, normalt över 15 sidor, och kvalitetsutvärderingen har påvisat att rapporterna innehåller upprepningar samt att de är tidskrävande att faktagranska och ta till sig informationen. Rapporterna är inte endast avvikelserapportering med iakttagelser och rekommendationer, utan innehåller till viss del kartläggningsinformation som främst är riktad till verksamheten. Det används inte heller som någon samlad bedömning av det granskade området eller bedömningsskala av iakttagelser och risker, vilket har efterfrågats i intervjuerna. Att inte göra en bedömning av vilka nettorisker som identifierade iakttagelser innebär för verksamheten kan göra det svårt för verksamheten att planera och prioritera åtgärder på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Kvalitetsutvärderingen har även påvisat att den muntliga presentationen av rapporterna på styrelsemötena inte tillför något ytterligare information eller dimension. REKOMMENDATION IR bör arbeta för att tydliggöra kommunikation till ledning och styrelse så att informationen blir lättare att förstå samt fokuserar på viktig och relevant information. Rapporteringen kan med fördel göras mer koncis. Det är möjligt att göra rapporterna kortare och mer kärnfulla, speciellt till styrelsen. IR bör överväga att endast göra en avvikelserapportering till styrelsen, för att göra informationen mer koncis. Övrig information, vilken kan ge ett mervärde till den granskade verksamheten, kan med fördel lämnas muntligen, alternativt som en bilaga till rapporten. I syfte att ytterligare tydliggöra internrevisionens rapportering och göra den mer konstruktiv bör IR överväga att gradera de identifierade iakttagelserna mot bakgrund av hur stor den bedömda nettorisken kopplad till iakttagelsen bedöms vara. Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 10 (14)

12 Ärende 10 Bilaga Uppföljning av revisioner och åtgärder (std #2500) I revisionsplanen finns tid avsatt för uppföljning av tidigare revisioner, och separata uppföljningsrapporter ges ut. Löpande uppföljning av tidigare granskningar görs således, men med väsentlig fördröjning, någon avrapportering för uppföljningar för åren har ej fastställts. Avseende uppföljning för 2012 hänvisas till internrevisionens årsrapport. Uppföljning sker idag per revisionsgranskning, snarare än per riskområde och relaterade iakttagelser och rekommendationer. Av de beslut som fastställs av styrelsen, till exempel revisionsåtgärder, noterar vi dock att det finns en separat uppföljningsprocess som rektorskansliet ansvarar för. REKOMMENDATION Internrevisionen ska tillse att den upprättar och underhåller en uppföljningsprocess för att övervaka identifierad risker och för att säkerställa att ledningen implementerar åtgärder på ett effektvit sätt eller att ledningen accepterat eventuella risker kopplade till att åtgärder inte vidtas. Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 11 (14)

13 Ärende 10 Bilaga 1 Bilaga 1 Utfört arbete och angreppssätt Utvärderingen är genomförd med stöd av IIA:s metod och verktyg för kvalitetsutvärderingar. Planering Inläsning & intervjuer Analys Rapportering Planering Planering av projektet genomfördes inledningsvis med Mdh:s internrevision. Syftet med planeringen var att bestämma hur projektet skulle genomföras, vilka personer som skulle intervjuas och vilka projekt som skulle granskas. Inläsning och intervjuer Information samlades in och lästes parallellt med att intervjuer genomfördes med befattningshavare med professionell kontakt med internrevisionen. Analys Analys och utvärdering genomfördes för att bedöma överensstämmelse med Internrevisionsförordningen och IIA:s Standards, samt identifiering av förbättringsområden för internrevisionen. Rapport Framtagande, samt avstämning, av slutrapport. Presentation av resultatet för Internrevisionen. Intervjuade personer Madeleine Ceasar Ordförande Karin Röding Rektor Marie Eriksson Förvaltningschef Björn Magnusson Ekonomichef Katarina Thorsell Administrativ chef UKK-akademin Tommy Strid IT chef Jonas Lostelius ISK-ansvarig Per Flodman Externrevisor Riksrevisionen Ulla Andersson Internrevisionschef Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 12 (14)

14 Ärende 10 Bilaga 1 Bilaga 2 Utvärderingskriterier I enlighet med IIA:s ramverk för extern kvalitetsutvärdering av Internrevisioner har respektive standard utvärderats utifrån en tregradig skala. Innebörden av de olika omdömena beskrivs nedan: Uppfyller generellt riktlinjerna Internrevisionens struktur, principer, rutiner och processer är i allt väsentligt i enlighet med de krav som finns fastställda för respektive riktlinjer. Att en standard har erhållit omdömet Uppfyller generellt riktlinjerna är inte att likställa med att det inte finns förbättringsmöjligheter. Dock innebär det att den allmänna målsättningen för riktlinjen är uppfylld. Uppfyller delvis riktlinjerna Internrevisionen bedriver verksamheten i linje med de krav som finns för respektive standard. Dock uppfyller Internrevisionen inte vissa av de huvudmålsättningar som finns specificerade för respektive standard. Omdömet Uppfyller delvis riktlinjerna innebär att det finns signifikanta förbättringsmöjligheter. Det bör även uppmärksammas att en del av de iakttagna bristerna kan avse ledningen av organisationen snarare än Internrevisionen. Uppfyller inte riktlinjerna Internrevisionen uppfyller inte flera, eller samtliga, av respektive standards målsättningar. I de fall en Internrevision erhåller detta omdöme är det sannolikt att bristen kommer att ha en väsentlig inverkan på Internrevisionens arbete. Vidare finns signifikanta förbättringsområden. Det bör även uppmärksammas att en del av de iakttagna bristerna kan avse ledningen av organisationen snarare än Internrevisionen. Extern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Transcendent Group 13 (14)

15 Transcendent Group Sverige AB Kungsgatan 42, 1 tr Stockholm Telefon Fax Ärende 10 Bilaga 1

16 Ärende 10 Bilaga 2

17 Ärende 10 Bilaga 2

18 Ärende 10 Bilaga 2

19 Ärende 10 Bilaga 2

20 Ärende 10 Bilaga 2

21 Ärende 10 Bilaga 2

22 Ärende 10 Bilaga 2

23 Ärende 10 Bilaga 2

24 Ärende 10 Bilaga 2

25 Ärende 10 Bilaga 2

26 Ärende 10 Bilaga 2

27 Ärende 10 Bilaga 2

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola

Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola (Dnr. LED 1.4-2016/334) 1 (av 5) Malmö högskola, Internrevisionen Staffan Ivarsson, Internrevisionschef Beslutsförslag styrelse Instruktion för internrevisionen vid Malmö högskola Internrevisionsförordningen

Läs mer

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet

Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen. Linköpings universitet Extern validering av intern kvalitetsutvärdering av internrevisionsfunktionen Linköpings universitet 20 november 2014 Sammanfattning I enlighet med 7 Internrevisionsförordningen (2006:1228) skall internrevisionen

Läs mer

Internrevisionsförordning (2006:1228)

Internrevisionsförordning (2006:1228) Internrevisionsförordning (2006:1228) Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd1 Tillämpningsområde 1 Denna förordning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen i den omfattning som

Läs mer

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida

Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Sekretariatet för utvärdering och intern revision Riktlinjer för internrevisionen vid Sida Beslutade av Sidas styrelse 2007-06-01. Sekretariatet för utvärdering

Läs mer

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015

Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 Ärende 11 Universitetsstyrelsen Datum: 2015-02-19 Dnr: 2015/32-1.2 Föredragande: Carina Rydstedt Revisionsplan för Linnéuniversitetet 2015 1. Inledning Internrevisionen vid Linnéuniversitetet bedrivs enligt

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

94 Internrevisionens rapport Uppföljning och ledningens svar

94 Internrevisionens rapport Uppföljning och ledningens svar PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 94 Internrevisionens rapport Uppföljning och ledningens svar Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till rektor att gå igenom internrevisionens rapport,

Läs mer

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI

Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjer Dnr: 1795/2009-010 2009-06-01 Sid: 1 / 9 Universitetsförvaltningen Ledningskansliet Regler och riktlinjer för intern styrning och kontroll vid KI Riktlinjerna är fastställda av konsistoriet

Läs mer

Nyheter inom internrevision.

Nyheter inom internrevision. Nyheter inom internrevision. Hans Löfgren & Ann-Katrin Harringer www.theiia.se Internrevisionsdagarna 2013 Presentation av Nyheter inom internrevision Ann-Katrin Harringer Hans Löfgren Disposition Uppdaterade

Läs mer

Revisionsplan för 2013

Revisionsplan för 2013 Dnr SLU.ua.Fe.2012.2.3.0-3921 Exp. den 2012-12-19 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2012-12-18 Rektor Revisionsplan för 2013 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken

Rapport. Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken. Till Direktionen för Riksbanken Till Direktionen för Riksbanken Rapport Extern kvalitetssäkring av Internrevisionen vid Riksbanken PwC 1 Bakgrund och syfte Internrevisionen vid Riksbanken ska granska och bedöma intern styrning och kontroll

Läs mer

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Punkt 15: Riktlinje för internrevision

Punkt 15: Riktlinje för internrevision 2016-09-21 Punkt 15: Riktlinje för internrevision Förslag till beslut i styrelsen att anta Riktlinje för internrevision för försäkrings AB Göta Lejon Denna riktlinje kallades tidigare Riktlinje för oberoende

Läs mer

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013

Internrevisionsavdelningens årsrapport 2013 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 140318, 8b RAPPORT DATUM: 2014-03-03 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen HANDLÄGGARE: Patrick Bailey SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer 2014-03-28 V-2013-0330 Skapat av Camilla Ifvarsson. Internrevisionen. AAE Självvärderingsrapport

RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer 2014-03-28 V-2013-0330 Skapat av Camilla Ifvarsson. Internrevisionen. AAE Självvärderingsrapport RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer Skapat av Camilla Ifvarsson Internrevisionen AAE Självvärderingsrapport RAPPORT Dokumentdatum Diarienummer Sammanfattning Internrevisionen är en funktion som bedriver

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll

Revisionsrapport. Örebro universitets årsredovisning Sammanfattning. Förordning om intern styrning och kontroll Revisionsrapport Örebro universitet Fakultetsgatan 1 701 82 Örebro Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0701 Örebro universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Örebro universitets årsredovisning,

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning

Revisionsrapport. Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län. Sammanfattning Revisionsrapport Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 MALMÖ Datum Dnr 2007-06-15 32-2007-0302 Granskning av beslut i ärenden angående internrevisionen vid Länsstyrelsen i Skåne län Riksrevisionen har som ett

Läs mer

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007

Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 1/5 Datum Handläggare 2008-04-04 Annika Alexandersson ESV-dnr Hamdi Ercan 49-241/2008 Catrin Lind Ebert Anne-Marie Ögren Ensamrevisorer i statliga myndigheter 2007 Inledning ESV har under 2007 besökt de

Läs mer

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan

Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan Revisionsplan 2016 Internrevisionens riskanalys och revisionsplan 0 Sammanfattning Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Policy för intern styrning och kontroll

Policy för intern styrning och kontroll Rättslig grund Policy för intern styrning och kontroll Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FFFS 2014:1) Dokumentägare Antagen datum

Läs mer

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander

113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-05-13 Nr 2:2013 113 Internrevisionens rapport från granskning av antagning av doktorander Beslut Högskolestyrelsen beslutar att uppdra till Rektor att gå igenom internrevisionens

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Compliance och Internrevision kan lära av varandra. Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB

Compliance och Internrevision kan lära av varandra. Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB Compliance och Internrevision kan lära av varandra Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB Compliance och Internrevision kan lära av varandra 1 Sammarbete 2 Ramverk 3 Planering 4 Granskning

Läs mer

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice

Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice 1 Länsstyrelsen i Kronobergs läns hantering av länsstyrelsernas samordnade löneservice Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen i Kronobergs län granskat den av länsstyrelsen

Läs mer

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1

Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 Handledning Statlig internrevision för myndighetsledningar 2014:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan

Läs mer

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning

Revisionsrapport. Linköpings Universitets årsredovisning Sammanfattning Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 Linköping Datum Dnr 2009-04-03 32-2008-0698 Linköpings Universitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Linköpings Universitets (LiU:s) årsredovisning,

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll

Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Mattias Johansson Philip Maazon Emelie Lönnblad Mattias Haraldsson Mats Malmberg Kristianstads kommun Januari 2013 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 1/15 PM Datum Handläggare 2017-11-28 Catrin Lind Ebert ESV dnr 3.2-426/2017 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2018 Enkätfrågorna avser 2017 2/15 Innehåll Frågor om internrevision

Läs mer

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar.

Internrevision har under året genomfört 13 granskningar och 25 uppföljningar. Protokollsbilaga D Direktionens protokoll 120308, 7d Rapport DATUM: 2012-03-01 AVDELNING: Internrevisionsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) HANDLÄGGARE: Patrick Bailey

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Revisionsplan för 2016

Revisionsplan för 2016 1 (1) BESLUT 2015-12-01 Dnr SU FV-1.1.6-3218-15 Handläggare: Mikael Lundén Internrevisionschef Revisionsplan för 2016 vid Stockholms universitet har efter en riskanalys av universitetets verksamhet utarbetat

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION

Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Pandium Capital AB RIKTLINJER FÖR INTERNREVISION Dessa riktlinjer har fastställts av styrelsen för Pandium Capital AB vid styrelsemöte den 30 september 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 1 2 ORGANISATION

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Kungl. Konsthögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Kungl. Konsthögskolan 2010. Revisionsrapport Kungl. Konsthögskolan Box 163 65 103 26 Stockholm Datum Dnr 2011-03-09 32-2010-0732 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Kungl. Konsthögskolan 2010

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010. Revisionsrapport Mälardalens högskola Box 883 721 23 Västerås Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0735 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Mälardalens högskola 2010 Riksrevisionen

Läs mer

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning

Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Regionens revisorer Region Östergötland Arbetsordning Antagen av regionens revisorer 2015-01-27 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Ordförandes roll och arbetssätt... 2 3 Informell arbetsuppdelning

Läs mer

Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola

Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola 2016-11-16 Dnr LED 1.4-2016/288 Etikrelaterade mål, program och aktiviteter vid Malmö högskola Rapport från MALMÖ HÖGSKOLA 2016-11-16 Dnr LED 1.4-2016/288 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx

Bergslagens kommunalteknik. Nyckelhantering Projektplan. KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5. Projektplan nyckelhantering.docx Projektplan KPMG AB 10 augusti 2016 Antal sidor: 5 Projektplan nyckelhantering.docx Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte 1 3. Avgränsning 1 4. Revisionskriterier 1 5. Ansvarig nämnd 2 6. Metod 2 7. Projektorganisation

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Bilaga Från standard till komponent

Bilaga Från standard till komponent Bilaga Från standard till komponent TYP REFERENS ÅR Riskhantering ISO 31000 Riskhantering Principer och riktlinjer innehåller principer och generella riktlinjer för riskhantering och kan användas av offentliga,

Läs mer

Frågor om internrevision

Frågor om internrevision 1/16 Datum Handläggare 2015-12-03 Tomas Kjerf ESV-dnr 3.2-412/2015 Frågor om internrevision Frågor om internrevision... 1 Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in information?... 3 Vad hämtar

Läs mer

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544

Revisionsrapport. 1 Inledning. Revision av uppbördsprocessen Moms. Skatteverket 171 94 Solna. Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revisionsrapport Skatteverket 171 94 Solna Datum Dnr 2012-02-03 32-2011-0544 Revision av uppbördsprocessen Moms 1 Inledning Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Skatteverket granskat

Läs mer

Presentation av resultat av frågeenkät

Presentation av resultat av frågeenkät Presentation av resultat av frågeenkät Internrevisorernas uppfattning av hur ESV fullföljer sitt uppdrag rörande internrevision i staten Innehåll Bakgrund... 2 Mottagare och svarande av enkäten... 2 Enkäten...

Läs mer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer

Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Praktisk samverkan mellan intern- och externrevisorer Det övergripande målet med samverkan mellan de aktiviteter som genomförs inom ramen för den interna revisionen och den externa revisionen är att på

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Hantering av IT-risker

Hantering av IT-risker Hantering av IT-risker Landstinget i Östergötland Revisionsrapport Januari 2011 Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Fredrik Eriksson Eva Andlert Certifierad kommunal revisor 1 av 10 Innehållsförteckning

Läs mer

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003

Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Revisionsrapport Sveriges riksbank Direktionen 103 37 STOCKHOLM Datum 2004-03-19 Dnr 32-2004-0135 Riksrevisionens granskning av Sveriges riksbank 2003 Inledning Riksrevisionen har granskat Sveriges riksbanks

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015

REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 REVISIONENS ARBETSORDNING VERSION 20 FEBRUARI 2015 Revisionens formella reglering återfinns i lagstiftningen och i det av landstingsfullmäktige beslutade revisionsreglementet. Enligt god revisionssed i

Läs mer

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision

Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision Revisionsplan 2017 för Tillväxtverkets Internrevision 1. Internrevisionens uppdrag Internrevisionens primära uppgift är att, i nära samarbete med styrelse och ansvariga på myndigheten, granska och bedöma

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Styrning av Underhåll Väst Jvg

Styrning av Underhåll Väst Jvg Revisionsrapport Styrning av Underhåll Väst Jvg Internrevisionen 2012-02-14 TRV 2011/79397 Revisorer Distribution IR, Mats Olsson, Jan Pettersson *) IR, Erica Dahlin IR, Lars Vikström GD, Gunnar Malm ce,

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Etik, moral och värdegrundsarbete som framgångsfaktor Hur kan internrevisionen bidra?

Etik, moral och värdegrundsarbete som framgångsfaktor Hur kan internrevisionen bidra? Etik, moral och värdegrundsarbete som framgångsfaktor Hur kan internrevisionen bidra? 2017-05-17 Ann-Katrin Harringer, Internrevisionschef Skatteverket Lina Gidlöf, Internrevisionschef Försäkringskassan

Läs mer

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se

Internrevision. Exemplet Linköpings Universitet. 26 February 2007 Unn Forsberg, Internal Audit, unn.forsberg@liu.se Internrevision Exemplet Linköpings Universitet Controller 2004- Certified Internal Auditor 1999 Internrevisor 1997-2004 Skatterevisor 1993-97 Externrevisor 1989-93 Sprekare, examen 1989 Roligt 1964 - nu

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd Arbetsordning 2016 2018 Fastställd 2015-12-12 1 Arbetsordning för perioden 2016-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer tillsammans.

Läs mer

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll

Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Tillväxtverkets riktlinjer för intern styrning och kontroll 2016-02-02 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version 1.3.6-Ä 2015-1717 Kjell Wenna/Håkan Karlsson/ Gunilla

Läs mer

Revisionsplan för 2014

Revisionsplan för 2014 Dnr SLU ua 2013.1.1.2-5355 Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2013-12-18 Rektor Revisionsplan för 2014 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan för 2014. Ärendet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet, it-verksamhet och insättningssystem;

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017

Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 1/14 Datum Handläggare 2016-12-05 Annika Alexandersson ESV dnr 3.2-475/2016 Frågor om internrevision och intern styrning och kontroll 2017 2/14 Innehåll Frågor om internrevision... 3 Varför hämtar vi in

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna

SOLNA STAD Revisorerna. Solna stad. Revisorerna SOLNA STAD Revisorerna Solna stad Revisorerna Revisionsplan 2009 Innehållsförteckning REVISIONENS ÖVERGRIPANDE INRIKTNING OCH ARBETSSÄTT...3 UTGÅNGSPUNKTER...3 REVISIONSUPPGIFTEN...3 REVISIONSPROCESSEN...4

Läs mer

Prioriterade nyckeltal

Prioriterade nyckeltal Dnr: MAHR 61-2014/600 1 (av 7) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-05-04 Styrgruppen Madeleine Hulting Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.1 2015-04-23 Utkast till projektgrupp

Läs mer

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30

Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 Handledning En introduktion till den statliga internrevisionen ESV 2015:30 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och allmänna råd inom områden där ESV är normerande. Publikationen

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290

Revisorerna i Skurups kommun. Revisionsstrategi. November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Revisorerna i Skurups kommun Revisionsstrategi November 2011 Anmäld kommunfullmäktige 2011-12-12 290 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 REVISORERNAS UPPGIFTER ENLIGT LAGSTIFTNINGEN... 3 ARBETSFORMER...

Läs mer

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS

Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS Instruktion för styrelsen i Torekovs Båtsällskap - TBSS 1 Inledning 1.1 Styrelsen är organiserad i enlighet med stadgarna och är förutom Föreningsstämman det högsta beslutande organet i TBSS samt har det

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010.

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 2010. Revisionsrapport Gymnastik- och idrottshögskolan Box 5626 114 86 Stockholm Datum Dnr 2011-03-08 32-2010-0728 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning

69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2012-12-03 Nr 4:2012 69 Återrapportering med anledning av internrevisionens rapport om kompetensförsörjning Beslut Högskolestyrelsen beslutar att lägga bilagd rapport till handlingarna.

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser

Revisionsrapport. Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen Granskning av ekonomiadministration slutsatser Revisionsrapport Rikspolisstyrelsen Box 12 256 102 26 Stockholm Datum Dnr 2008-03-14 32-2007-0571 Revisionsrapport rörande löpande granskning av Polisen 2007 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin

Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år. Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Bygga intern styrning och kontroll Från kaos till kontroll på ett år Katrin Westling Palm Stephan Sandelin Pensionsmyndighetens uppdrag Rätt pension i rätt tid till alla pensionärer Möjlighet för pensionssparare

Läs mer