Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll"

Transkript

1 Revisionsrapport Självdeklaration Intern Kontroll Mattias Johansson Philip Maazon Emelie Lönnblad Mattias Haraldsson Mats Malmberg Kristianstads kommun Januari 2013

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Uppdrag och revisionsfråga Avgränsning, metod och genomförande 1 2 Sammanfattande iakttagelser Övergripande iakttagelser Granskningsresultat Kontrollmiljö Verksamhetsövergripande Inköpsprocessen Rekommendationer: Riskbedömning Verksamhetsövergripande Inköpsprocessen Rekommendationer: Kontrollaktiviteter Verksamhetsövergripande Inköpsprocessen Rekommendationer: Information och kommunikation Verksamhetsövergripande Inköpsprocessen Rekommendation Uppföljning och övervakning Verksamhetsövergripande Inköpsprocessen Rekommendationer: 9 2

3 1 Inledning 1.1 Bakgrund Bedrägerier och oegentligheter dyker upp med jämna mellanrum. De händelser som figurerat i media har bland annat medfört att uppmärksamheten riktats mot kommunernas förebyggande arbete i syfte att begränsa riskerna för att oegentligheter ska uppstå, med påföljd att förtroendet för kommunerna skadas. 1.2 Uppdrag och revisionsfråga Med start våren 2012 har PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun, utfört en granskning som avhandlar om Kristianstads kommuns berörda nämnder/styrelser säkerställt en god intern kontroll för att upptäcka och förhindra oegentligheter? Övergripande revisionsfråga är om berörd nämnd/styrelse har säkerställt en god intern kontroll för att upptäcka och förhindra oegentligheter? 1.3 Avgränsning, metod och genomförande Avgränsning Våra bedömningar bygger på en övergripande uppföljning och verifiering av påståendena i Självdeklarationen inom områdena Verksamhetsövergripande och Inköpsprocessen. Eftersom granskningen innefattar ett stort antal påståenden har det inte varit möjligt att utföra någon djupare analys av respektive påstående. Återrapporteringen är främst en avvikelserapportering och är därmed inte av beskrivande karaktär. Detta innebär att redan fungerande rutiner inte lyfts fram i samma utsträckning som områden där förbättringspotential föreligger. Vad gäller styrande dokument har verifieringen inte innefattat en djupare analys av dess ändamålsenlighet, exempelvis har kvaliteten i styrelsens/nämndens mål, strategier och verksamhetsplaner inte analyserats. Vid verifieringen och utvärderingen har det framkommit ett antal områden där den interna kontrollen kan förbättras inom både området Verksamhetsövergripande samt Inköpsprocessen. Detaljerade iakttagelser inom respektive område/process framgår i avsnitt 2 nedan. Metod och genomförande Vårt arbete har baserats på ett det formulär (Självdeklaration) som sammansatts av specialister från PwC, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun. 1

4 Självdeklarationen har upprättats som ett led i att stärka uppföljningen och därmed möjligheten att utveckla kvaliteten i riskhantering och intern kontroll inom Kristianstads kommun. Självdeklarationen är baserad på COSO-modellen, vilket är det internationellt mest erkända ramverket för intern kontroll. COSO-modellen bygger på ett strukturerat sätt att arbeta med intern kontroll omfattande ett antal komponenter. Komponenterna är kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning och övervakning. En kortfattad beskrivning av COSO-komponenterna återfinns i de sammanfattande iakttagelserna nedan. Bolagen/förvaltningarna har erhållit formuläret (Självdeklaration) varpå de uppmanats att genomföra en självutvärdering av sin interna kontroll. Totalt har 11 bolag/förvaltningar genomfört en självutvärdering. Varje bolag/förvaltning har fyllt i formuläret med svar om de anser sig uppfylla de olika påståendena samt angett en referens till den dokumentation som de ansett styrker bedömningen. För att exemplifiera vilken typ av dokumentation som efterfrågas har exempel på bevis/kriterier lagts till i Självdeklarationen. Under hösten 2012 har PwC genomfört en uppföljning och verifiering av bolagens/förvaltningarnas självutvärderingar inom områdena Verksamhetsövergripande och Inköpsprocessen. Detta är utfört för 8 av de 11 bolagen/förvaltningarna. Urvalet har gjorts utifrån hur stora enheterna är och vilka granskningar som gjorts tidigare av enheterna. Uppföljning och verifiering har utförts genom besök hos bolagen/förvaltningarna och har omfattat intervjuer med av dem utvalda medarbetare inom respektive verksamhet. Om tillämpligt har även relevant information insamlats och viss testning genomförts, främst inom inköpsprocessen. Intervju Påståenden har utvärderats genom intervju med ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Intervju/ dokumentation Intervju/dokumentation/ testing Påståenden har utvärderats genom intervju med ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Vidare har även tillämplig dokumentation insamlats och översiktligt utvärderats. Påståenden har utvärderats genom intervju med ansvarig befattningshavare och övriga nyckelpersoner. Vidare har testning genomförts enligt tillämplig metod med gemensamt beslutade urvalskriterier. Efter utvärderingen enligt ovan har varje kontroll bedömts som effektiv eller ej effektiv. För att ett påstående ska bedömas som effektivt måste det finnas en rutin som säkerställer att påståendet/kontrollen fungerar. Påståendet/ kontrollen måste även ha fungerat under testperioden 2012, vilket validerats genom en av de tre testmetoderna. För de kontroller där det via testning har visat sig att minst ett stickprov har en avvikelse har det aktuella påståendet bedömts som ej effektivt även om majoriteten av stickproven visat sig fungera väl. Även i de fall kontroller finns på 2

5 plats men där dokumentation saknas eller är bristfällig har kontrollerna bedömts som ej effektiva. För de påståenden/kontroller som implementerats under 2012 har stickprov tagits efter det datum som kontrollen implementerades. Utvärderingen har skett enligt en skala som beskriver mognadsgraden i intern kontroll. Nivån i nedanstående beskriven bedömningsskala har föreslagits av PwC för att underlätta för förbättringar och åtgärdsplaner. 2 Sammanfattande iakttagelser 2.1 Övergripande iakttagelser I samband med vår granskning har vi gjort några övergripande iakttagelser som inte ingår i uppdraget men som vi anser är viktiga att föra fram. Vi bedömer att styrelser och nämnder i större utsträckning bör ta initiativet i arbetet med intern kontroll. Detta bör ske exempelvis genom att styrelser eller nämnder klart och tydligt identifierar de största riskerna i verksamheten och hur dessa risker ska hanteras och vilka prioriteringar som ska göras i arbetet med intern kontroll. Flertalet av medarbetarna inom de granskade förvaltningarna och bolagen har även uttryckt önskemål om ökad samordning och gemensam utbildning i arbetet med intern kontroll. Vidare hade medarbetarna gärna sett att erfarenheter och goda exempel på dokumentation och arbetssätt sprids mellan bolag och förvaltningar i större utsträckning än vad som sker idag. Vi har tagit del av en mängd styrande dokument i samband med våra uppföljningar. I vissa fall är dessa av äldre datum och det är inte klarlagt om de är aktuella eller ej. Vi vill lyfta fram risken att det förekommer styrande dokument som är inaktuella eller är i behov av uppdatering. Återrapporteringen är främst en avvikelserapportering och är därmed inte av beskrivande karaktär. Detta innebär att redan fungerande områden inte lyfts fram i samma utsträckning som brister och förbättringsområden. 3

6 2.2 Granskningsresultat Utvärderingen av genomförd självdeklaration med efterföljande extern verifiering, visar att det finns ett behov av förbättring avseende intern kontroll inom Kristianstads kommuns bolag och förvaltningar. Som framgår nedan har områdena riskbedömning och kontrollaktiviteter betydande brister avseende verksamhetsövergripande intern kontroll. Avseende inköp föreligger de största bristerna inom områdena riskbedömning samt uppföljning och övervakning. Vid uppföljningen av självdeklarationerna i bolagen/förvaltningarna har vi dock funnit att samtliga befinner sig på nivån Informell intern kontroll eller bättre. Dvs mognadsnivån i intern kontroll ligger minst på nivån att kontroller generellt existerar och brukar fungera, men är i förekommande fall ej tillräckligt dokumenterade. Däremot innebär en informell intern kontrollnivå ett stort personberoende men också en inbyggd osäkerhet i om intern kontroll är tillräcklig och effektiv. Detta dels på grund av att kontroller och resultaten av dessa generellt sett inte är dokumenterade. Dels att det inte utförs en strukturerad övervakning av att kontroller fungerat ändamålsenligt. Vidare är inte riskerna i verksamheterna formellt kopplade till kontrollaktiviteter vilket kan medföra ineffektivitet och felaktig prioritering i arbetet med intern kontroll. Avseende självdeklarationerna har Bolagens/förvaltningarnas egna bedömningar generellt sett avvikit från vår utvärdering, genom att bolagen/förvaltningarna gett sig själva ett bättre omdöme än vad vi gjort efter genomförd verifiering. Detta beror i huvudsak på att bolagen/förvaltningarna inte beaktat kravet på dokumentationsbevis för vissa kontroller, alternativt att brister har noterats i efterlevnaden av befintliga kontroller. Under avsnitten nedan redogör vi för de mest väsentliga iakttagelserna avseende verifieringen för områdena Verksamhetsövergripande samt Inköpsprocessen. 4

7 2.3 Kontrollmiljö Kontrollmiljön behandlar övergripande styrande dokument såsom policies, mål och strategier Verksamhetsövergripande Vad gäller Kontrollmiljön finns det generellt sett en bra måluppfyllelse. Vad gäller avvikelser som vi observerat för vissa bolag/förvaltningar kan nämnas följande: - Avsaknad av etablerade formella rutiner för att rapportera brister i den interna kontrollen. En formell rapportering av brister gör dessa kända och möjliggör en kontinuerlig förbättring av kontrollmiljön. - Flertalet förvaltningar/bolag saknar en analys och matris för segregering av oförenliga arbetsuppgifter. Ur ett intern kontrollperspektiv avseende risken för oegentligheter är det av vikt att det säkerställs att oförenliga arbetsuppgifter analyseras och segregeras. En analys och matris av oförenliga arbetsuppgifter behandlar vilka känsliga moment som finns i verksamheten, samt vilka moment som i kombination med andra blir känsliga, och hur de ska fördelas på olika personer för att minska de förknippade riskerna. Under våra uppföljningar har man kunnat visa på vissa exempel på att man beaktat segregering i t ex IT-system. - Avsaknad av etablerade rutiner som säkerställer att kontroller utförs enligt plan Inköpsprocessen Generellt sett, en relativt god måluppfyllelse. Vi har dock noterat att det synes finnas en informell kontrollmiljö till följd av att det ofta saknas dokumentation av rutiner och kontroller, vilket minskar tillförlitligheten i intern kontroll Rekommendationer: Vi rekommenderar att det etableras formella rutiner som säkerställer att kontroller utförs enligt plan samt rutiner för rapportering av brister i intern kontroll. Vi rekommenderar också att analys utförs av oförenliga arbetsuppgifter inklusive segregering och dokumentation. Vidare, att dokumentation görs av väsentliga rutiner och kontroller i större utsträckning. 2.4 Riskbedömning Riskanalys och bedömning är väsentlig för att förvaltningen/bolaget ska kunna etablera kontrollaktiviteter som förhindrar eller minskar de väsentliga riskerna. Risker som kan tas upp här kan bland annat vara risker för mutbrott och andra oegentligheter. 5

8 2.4.1 Verksamhetsövergripande Vi kan konstatera att det föreligger en stor förbättringspotential vad avser riskbedömning. Det görs generellt sett ej tillräckliga riskanalyser och bedömningar för att säkerställa en effektiv intern kontroll. I vissa fall har vi observerat riskanalyser med ett begränsat antal risker i de årliga intern kontrollplanerna. Detta medför att en risk är inkluderad ett år, medan andra år så sätts fokus på andra risker i intern kontrollplanerna. Härigenom saknas det heltäckande riskanalys som täcker in de signifikanta riskerna och mer kompletta riskbedömningar. Således blir det svårt för nämnden/styrelsen att strukturerat kunna bedöma vilka de signifikanta riskerna är som intern kontroll bör adresseras på. Vi har i flertalet fall inte kunnat verifiera att nämnden eller styrelsen fastställt en process för riskhantering och riskanalys Inköpsprocessen I samtliga verksamheter görs ingen dokumenterad riskanalys för inköpsprocessen. Därmed blir det i praktiken svårt för respektive nämnd/bolag att formellt säkerställa, att erforderliga kontrollaktiviteter finns etablerade för att förhindra att risker inträffar Rekommendationer: Riskanalys och bedömning är väsentlig för att nämnden/styrelsen ska kunna etablera kontrollaktiviteter som förhindrar eller minskar de väsentliga riskerna. Vi rekommenderar därför att processer för riskanalys implementeras och att formella riskanalyser etableras. Detta innefattar även risker för oegentligheter. Vidare rekommenderar vi en mer aktiv involvering i processen för riskanalys och -bedömning från styrelse/nämnd. 2.5 Kontrollaktiviteter Kontrollaktiviteter beskriver de faktiska kontrollerna som utförs för att förhindra, eller minska sannolikheten att, riskerna i riskanalysen och bedömningen inträffar. Kontrollaktiviteter kan vara preventiva, dvs att fel eller oegentligheter upptäcks omgående, eller detektiva, att de upptäcks i efterhand Verksamhetsövergripande Vi har noterat en stor förbättringspotential vad gäller Kontrollaktiviteter. Förbättringsmöjligheterna ligger till stor del i: - Att kontroller ofta är informella, dvs ej dokumenterade eller finns dokumenterade till viss del. 6

9 - Att det ej finns någon koppling till en riskanalys och en riskbedömning i verksamheten. Ofta beror detta på att det inte finns en riskanalys och bedömning varför kopplingen därmed blir svår att göra. - Att brister i intern kontroll i många fall avrapporteras årligen till styrelse/nämnd, och ej på en mer regelbunden basis. - Eftersom kontrollerna har bristfällig dokumentation är det svårt att övervaka att kontroller har utförts enligt plan och därmed bedöma om de fungerar. - I de fall det finns kontroller dokumenterade saknas ofta bevis för utförande, vem som är ansvarig och hur avvikelser ska hanteras Inköpsprocessen Vi har noterat brister inom inköpsprocessen. Främst i form av avsaknad av dokumentation samt formella rutiner och kontroller Rekommendationer: Vi rekommenderar att kontroller dokumenteras och kopplas till de risker som bedöms vara väsentliga i den formella riskanalysen. Vidare att kontrollerna innehåller områden såsom, - Varför? Vad är syftet med kontrollen och vilket riskområde ska täckas med kontrollåtgärden. - Vad? Kortfattad beskrivning av vad kontrollen ska utföra. - Hur? Vilka rapporter/system/moment som används vid kontrollen samt vilka underlag som ska fungera som bevis för genomförd kontroll. - Vem? Vilken avdelning/funktion/roll eller vilket system som utför kontrollen. - När? Frekvens och tidpunkt för kontrollen. Vi rekommenderar också att regelbunden avrapportering sker av brister och ändamålsenlighet i intern kontroll till styrelse/nämnd, t ex kvartalsvis. 2.6 Information och kommunikation Information och kommunikation behandlar kanaler för informationsgivning som berör förvaltningen/bolaget Verksamhetsövergripande Det finns goda informations- och kommunikationskanaler etablerade inom Kristianstads kommun. Däremot har vi i samtliga fall observerat att det, för den enskilde medarbetaren, ej finns tydligt definierade kanaler för att kommunicera misstankar om oegentligheter, annat än genom en direkt kontakt med överordnad eller lokal ledning. 7

10 2.6.2 Inköpsprocessen Måluppfyllelse har i granskning varit god avseende information och kommunikation Rekommendation Vi rekommenderar ett övervägande om att etablera definierade kanaler för att kommunicera misstankar om oegentligheter, annat än genom direkt kontakt med överordnad eller lokal ledning. 2.7 Uppföljning och övervakning För att nämnden/styrelsen ska erhålla information om huruvida den interna kontrollen är effektiv krävs det att kontrollaktiviteterna följs upp. Dels för att verifiera att kontrollaktiviteterna följs i verksamheten och att de utförs inom utsatt tid och frekvens. Dels för att erhålla återkoppling på om strukturen i kontrollaktiviteterna behöver justeras, för att säkerställa effektivitet och ändamålsenlighet Verksamhetsövergripande Avseende uppföljning och övervakning har vi observerat i huvudsak följande avvikelser: - Avsaknad av etablerade rutiner som beskriver hur identifierade brister i intern kontroll skall hanteras med avseende på lämpliga korrigerande åtgärder samt beskrivning av hur återrapportering av genomförda åtgärder utförs. - Generellt sett finns en avsaknad av etablerade rutiner som beskriver hur förekomster av oegentligheter ska hanteras. - Vissa av bolagen/förvaltningarna har möjlighet till förbättringar i utförandet av hur aktiviteter/kontroller i internkontrollplanen genomförs och följs upp Inköpsprocessen I huvudsak har vi observerat följande brister: - Avsaknad av formell/skriftlig dokumentation om hur nämnd/styrelsen har fastställt hur kontroll av efterlevnad av gällande lagstiftning, kommunens policys samt riktlinjer skall utföras, dokumenteras samt rapporteras. - Avsaknad av dokumenterad uppföljning avseende leverantörer med avseende på kvalitet, pris, leveranssäkerhet etc. - Avsaknad av formell rutin för uppföljning av pågående/genomförda projekt på projektledarnivå av oberoende person. 8

11 2.7.3 Rekommendationer: Vi rekommenderar att det implementeras formella rutiner avseende hur identifierade brister i intern kontroll, inklusive förekomst av oegentligheter, skall hanteras med avseende på lämpliga korrigerande åtgärder och återrapportering av utförda åtgärder. Dessa bör innehålla förslag på åtgärd, ansvarig person och tidplan samt hur det följs upp att åtgärdsplaner utförs inom utsatt tid. Vidare att uppföljningen av kontrollaktiviteter i internkontrollplanen, i förekommande fall, förbättras. Vad gäller inköp rekommenderar vi att formell dokumentation upprättas avseende hur styrelse/nämnd fastställt hur kontroll av efterlevnad av gällande lagstiftning, policys och riktlinjer skall utföras, dokumenteras och rapporteras. Vidare att dokumenterad rutin upprättas för uppföljning av leverantörer och pågående/genomförda projekt av oberoende person. I Appendix återges avvikelsenoteringar per bolag/förvaltning. Sofie Holmkvist, Uppdragsledare Mats Malmberg, Projektledare 9

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012

Göteborg Energi AB. Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte. 18 december 2012 Göteborg Energi AB Självdeklaration 2012 Verifiering av inköpsprocessen Utförd av Deloitte 18 december 2012 1 Sammanfattning Med start hösten 2010 har Deloitte, Ernst & Young och PwC på uppdrag av Göteborgs

Läs mer

Deloitte. stadsbyggnadsnämnden Granskning intern kontroll JÖNKÖPINGS KOMMUN. lönköpings kommun

Deloitte. stadsbyggnadsnämnden Granskning intern kontroll JÖNKÖPINGS KOMMUN. lönköpings kommun Deloitte. JÖNKÖPINGS KOMMUN stadsbyggnadsnämnden Granskning intern kontroll lönköpings kommun September 014 Torbjörn Bengtsson, Pernilla Lihnell, Jenny Lundin och Louise Abrahamsson Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter

Mjölby kommuns revisorer. Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter www.pwc.se Förstudie Mjölby kommuns revisorer Hans-Lennart Stenqvist Förebyggande arbete i syfte att undvika mutor, korruption och oegentligheter Innehållsförteckning 1. Uppdraget... 1 1.1. Bakgrund och

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Göteborgs Stad. Självdeklaration 2013 Verifiering av rekryteringsprocessen Utförd av Deloitte, EY och PwC. Februari 2014

Göteborgs Stad. Självdeklaration 2013 Verifiering av rekryteringsprocessen Utförd av Deloitte, EY och PwC. Februari 2014 Göteborgs Stad Självdeklaration 2013 av rekryteringsprocessen Utförd av Deloitte, EY och PwC Februari 2014 Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...4 3 Avgränsningar...5 4 Metod...6 5 Resultat...8 5.1

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Barn- och skolnämnd Lunds stad. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Barn- och skolnämnd Lunds stad. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor - Barn- och skolnämnd Lunds stad Lunds kommun

Läs mer

Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015

Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015 Anvisningar och handbok för intern kontroll i Kristianstads kommun 2015 Uppdateras i oktober 2015 inför nästkommande år. Från informell till övervakad intern kontroll Idag Mål OTILLFÖRLITLIG Oförutsägbar

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll

Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll KIRUNA KOMMUN Bilaga 1 Internkontrollinstruktion Övergripande beskrivning av hur Kiruna kommun avser att arbeta med intern kontroll Innehåll sida 1. Intern styrning och kontroll 2 2. Riskanalys 3 - Övergripande

Läs mer

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 1.2

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Sammanställning avseende granskningar av Lunds kommuns interna kontroll. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Sammanställning avseende granskningar av Lunds kommuns interna kontroll. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Sammanställning avseende granskningar av Lunds kommuns interna kontroll Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Emelie

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning

Granskningsredogörelse 2013. Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Granskningsredogörelse 2013 Skellefteå Kraft AB Björn E Persson Styrning och intern kontroll översiktlig granskning Bakgrund och syfte Bakgrund Lekmannarevisionen har med hänsyn till risk och väsentlighet

Läs mer

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning

Avesta kommun. Intern kontroll Uppföljning av revisionsgranskning Uppföljning av revisionsgranskning Offentlig sektor KPMG AB 2012-10-02 Antal sidor: 6 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Avgränsning 2 5. Ansvarig styrelse 2 6. Metod

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB

Granskning av intern kontroll. Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Malin Kronmar Revisionskonsult Lekmannarevisorerna i Borgholm Energi AB Februari 2016 Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll

Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Tilda Lindell Margareta Irenaeus Granskning av stadens arbete med åtgärder och uppföljning avseende intern styrning och kontroll Solna stad Åtgärder och uppföljning avseende

Läs mer

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. I Upplands-Bro kommun

Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll. I Upplands-Bro kommun Reglemente och tillämpning för intern styrning och kontroll I Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Innehåll Reglemente för intern styrning och kontroll... 3 1 Syfte... 3 2 Definition... 3 3 Omfattning... 3 4

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009

Intern styrning och kontroll. Verksamhetsåret 2009 Intern styrning och kontroll Verksamhetsåret 2009 ISK-projektet: En oberoende övergripande utvärdering av intern styrning och kontroll (ISK) på Riksbanken, utfördes av Ernst & Young i maj 2009. Utgångspunkt

Läs mer

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun

Granskning av fakturahanteringen. Trelleborgs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av fakturahanteringen Emelie Lönnblad Revisionskonsult 1. Sammanfattning har fått i uppdrag av Trelleborg kommuns revisorer att genomföra en granskning av styrelse

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv

Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv Revisorerna 2014-11-19 1 (1) Styrelsen i Ånge Fastighets- & Industri AB Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Förebyggande arbete mot mutor och jäv KPMG har på uppdrag

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor

Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor RevisionsPM Uppföljande granskning av rutiner för bisysslor Kristianstad kommun November 2009 Mattias Haraldsson, revisionskonsult Anna Eriksson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter

Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Granskning av Regionstyrelsens arbete med skydd mot korruption och oegentligheter Region Gotland Revisionsrapport Datum 2011-03-10 Författare Lars Åke Claesson Innehåll 1. Inledning och revisionsfråga...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor. Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun

December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor. Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun December 2013 Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Åsa Vilsson, revisor Granskning av internkontrollstrukturen Skara Kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. COSO-modellen 4 4. Skara

Läs mer

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess

Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess Marks kommun Andreas Crusell Erik Sellergren Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Introduktion... 1 1.1. Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal

www.pwc.se Revisionsrapport Kommunala kontokort Haparanda stad Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Martin Gandal www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Kommunala kontokort Haparanda stad Martin Gandal Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun

Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Kommunens beredskap avseende risker för korruption och oegentligheter Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KOMMUNSTYRELSEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Valnämnden. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Valnämnden. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Valnämnden Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad Revisionskonsult

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Frågor att ställa om IK

Frågor att ställa om IK Frågor att ställa om IK Hur fungerar den? Vad grundas svaret på? Varför fungerar den? Är kontrollen effektiv? Används kontrollresurserna rätt? Vem styr prioriteringarna? Var finns de största riskerna?

Läs mer

Compliance och Internrevision kan lära av varandra. Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB

Compliance och Internrevision kan lära av varandra. Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB Compliance och Internrevision kan lära av varandra Louise Hedqvist, FCG Desirée Nordqvist, Länsförsäkringar AB Compliance och Internrevision kan lära av varandra 1 Sammarbete 2 Ramverk 3 Planering 4 Granskning

Läs mer

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6)

Internt penetrationstest. Tierps kommun. Revisionsrapport. Juni 2011. Erik Norman 1(6) Internt penetrationstest Tierps kommun Revisionsrapport Juni 2011 Erik Norman 1(6) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Revisionsfråga... 3 2. Angreppssätt... 4 2.1. Omfattning

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten

Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Intern styrning & kontroll samt internrevision i staten Thomas Küchen Per Johansson 2008-04-03 Ramverk för intern styrning och kontroll Myndighetsförordningen (MF) [I] Förordning om intern styrning och

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning

Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Första linjens chefer inom socialtjänsten: uppföljande granskning Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport december 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Landstinget Kronoberg Implementering och efterlevnad av reglemente för intern kontroll Innehållsförteckning Sammanfattande diskussion

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Kommunrevisionen KS 2016/00531

Kommunrevisionen KS 2016/00531 V W Halmstad Kommunrevisionen Datum 2017-02-07 kommunrevisionen@halmstad.se Dnr KS 2016/00531 Yttrande - Granskning övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externt och internt dataintrång

Läs mer

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun

Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning. Strömsunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport Framtidens äldreomsorg - översiktlig granskning Linda Marklund Certifierad kommunal revisor Juni 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2.

Läs mer

Granskning av årsredovisning

Granskning av årsredovisning Diskussionsunderlaget redogör för hur granskning av kommunala årsredovisningar kan utföras. Förutom en redogörelse för hur granskningen genomförs finns förlag på vilka uttalanden som bör göras och hur

Läs mer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer

INTERN STYRNING OCH KONTROLL. - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens revisorer www.pwc.se Revisionsrapport INTERN STYRNING OCH KONTROLL Hans Axelsson Göran Persson- Lingman Juni 2016 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN LIDKÖPINGS KOMMUN - Resultat av en webbenkät genomförd på uppdrag av kommunens

Läs mer

Granskningsredogörelse Strategisk styrning

Granskningsredogörelse Strategisk styrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Strategisk styrning Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte och revisionsfrågor...3 2.3.

Läs mer

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden

Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll inom stadsbyggnadsnämnden och kulturoch fritidsnämnden Täby kommun December 2007 Åsa Sandgren *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun

Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. Klippans kommun Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Adrian Göransson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund och syfte...2 2.2. Revisionsfråga,

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration

Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration www.pwc.se Revisionsrapport Johan Lidström Ansvarsutövande: nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls Kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-11-09 1 (2) Handläggare: Ingela Gundmark Göthe Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-09, p 7 Riktlinjer för intern styrning och kontroll Ärendebeskrivning

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning

Revisionsrapport. Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008. 1. Sammanfattning Revisionsrapport Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7070 750 07 Uppsala Datum Dnr 2009-03-30 32-2008-0760 Sveriges Lantbruksuniversitets årsredovisning 2008 Riksrevisionen har granskat Sveriges Lantbruksuniversitets

Läs mer

Styrning av behörigheter

Styrning av behörigheter Revisionsrapport Styrning av behörigheter i journalsystem Landstinget i Östergötland Janne Swenson Kerem Kocaer Jens Ryning Eva Andlert, cert. kommunal revisor Styrning av behörigheter i journalsystem

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Östergötland Kerem Kocaer Magnus Olson-Sjölander Björn Johrén IT-specialister Eva Andlert

Läs mer

Extern kommunikation

Extern kommunikation Granskningsredogörelse Extern kommunikation Skelleftebostäder AB Linda Marklund Robert Bergman Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga 2 2.3 Metod och avgränsning

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen BILAGA 1 Räddningsnämnd. Räddningsnämnd

Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen BILAGA 1 Räddningsnämnd. Räddningsnämnd NÄMND Mål och övergripande styr - och kontrollmiljö Översiktlig granskning/revision av den Intern styrningen och kontrollen BILAGA 1 Områden som omfattats Risk och kvalitetsarbete Kontrollaktiviteter Kommunikation

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor

Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Avtalsuppföljning utifrån granskning om bisysslor Dnr: Rev 33-2012 Genomförd av: Revisionsenheten Thomas Vilhelmsson Vilhelm Rundquist Behandlad av Revisorskollegiet den 19 februari 2014 1 Innehåll 1 Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna

Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna Revisionsrapport* Övergripande granskning av internkontrollarbetet inom kommunstyrelsen och tre nämnder i Eskilstuna kommun Mars 2007 Karin Jäderbrink Håkan Lindahl *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll

Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Södertälje kommun. Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Revisionsrapport 8/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2014 Södertälje kommun Granskning av det övergripande arbetet med intern kontroll Innehåll Innehåll...2 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Trelleborgs kommun Revisorerna

Trelleborgs kommun Revisorerna Revisorerna 2013-09-10 Kommunstyrelsen Granskning av kommunens faktura hantering har på uppdrag av kommunens revisorer i Trelleborg kommun genomfört en granskning av om styrelsens och nämndernas interna

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport

4 Sammanfattning av landstingsrevisorernas rapport KUN 2008-02-14, p 6 Enheten för administration och kommunikation KUN 2007/637 Handläggare: Anders Lundmark Yttrande över revisionsrapport över löpande granskning av intern kontroll 2007 avseende kulturnämnden

Läs mer