BESLUT OM TILLÄMPNING AV ETT FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENS- BEDÖMNING I ETT PÄLSFARMSPROJEKT, AB FARMANDA RÄV, JAKOBSTAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BESLUT OM TILLÄMPNING AV ETT FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENS- BEDÖMNING I ETT PÄLSFARMSPROJEKT, AB FARMANDA RÄV, JAKOBSTAD"

Transkript

1 BESLUT Dnr EPOELY/7/07.04/ Översättning Ab Farmanda Räv Fiskaruddsstråket JAKOBSTAD Viite/Referens Asia / Ärende Projekt Den projektansvarige LSSAVI/14/04.08/2012 BESLUT OM TILLÄMPNING AV ETT FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENS- BEDÖMNING I ETT PÄLSFARMSPROJEKT, AB FARMANDA RÄV, JAKOBSTAD Beskrivning av projektet Uppfödning av pälsdjur och utvidgning av verksamheten, Jakobstad. Ab Farmanda Räv, Fiskaruddsstråket 1, Jakobstad. Projektområdet ligger i Vestersundsby i stadsdelen Vallan i Jakobstads stad ca 5 kilometer sydväst om Jakobstads centrum. Området har planlagts för pälsfarmer och för tillfället finns det 9 pälsfarmer i området. Skugghusen började byggas i områdets norra del redan år 1977, efter vilket området har utvidgats mot söder. För tillfället är det detaljplanerade områdets totala areal 83,7 hektar. Mellan den södra och norra koncentrationen av pälsfarmer ligger närrekreationsområdet Vallberget som omfattar 17,5 hektar. Omgivningen runt farmområdet består av oplanerad skogsbruksmark. Ab Farmanda Räv ansöker om miljötillstånd för den befintliga pälsfarmen och för att utvidga farmen till fastigheterna , , , och på Vallans farmområde i Jakobstads stad. Farmområdenas sammanlagda areal är ca 8,9 hektar. På samma område har den projektansvarige miljötillstånd enligt miljöskyddslagen 86/2000 för att föda upp högst 2400 avelshonor av räv på fastigheterna och , LSU-2005-Y-447(131) och högst 750 avelshonor av räv på fastigheterna och , LSSA- VI/12/04.08/2010. Sökanden planerar att utöka produktionen från nuvarande ca 3000 avelshonor av räv till högst 4697 avelshonor av räv inklusive valpar. Efter utvidgningen skulle det finnas sammanlagt 8045 meter skugghus. Den årliga pälsproduktionen kommer att öka till ca pälsar per år. Pälsningen kommer att utföras på projektområdet av Helléns Pälsfarm Ab. Efter utvidgningen kommer alla skugghus att ha ett förhöjt, vattentätt underlag (0,5 mm HDPE-plast). Vattnet leds från de täta underlagen längs täckdiken till slutna brunnar, vars gemensamma volym kommer att bli ca 38 m³. Enligt beräkningar upp- ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS, Ympäristö ja luonnonvarat Vaihde Alvar Aallon katu 8 PL 156, Seinäjoki Korsholmanpuistikko 44 PL 262, Vaasa NÄRINGS-, TRAFIK- OCH MILJÖCENTRALEN I SÖDRA ÖSTERBOTTEN, Miljö och naturresurser Växel Alvar Aallon katu 8 Korsholmsesplanaden 44 PB 156, Seinäjoki PB 262, Vasa Torikatu 40 PL 77, Kokkola Torggatan 40 PB 77, Karleby

2 DnrEPOELY/103/07.04/2010 2/8 står varje år 2348 m 3 gödsel och den kommer att tas bort 1 2 gånger per år på hösten och/eller våren. Som torrströ används halm enligt uppskattning ca 1500 lös-m 3 per år. Gödseln mellanlagras på täta asfaltbottnade gödselunderlag som finns på farmområdet. Gödseln förs för behandling till en kompostanläggning (Oy Kromavex Ab) eller används direkt som gödsel i åkerbruket. Projektplanen omfattar också en hall för kompostering av gödsel som byggs på fastighet och en miniförbränningsanläggning för döda djur, i vilken man enligt uppskattning förbränner 1500 rävkroppar per år. Den hygieniserade askan som uppkommer vid förbränning av rävkroppar (ca 75 kg/år) kommer att behandlas i en komposteringsprocess. Farmområdet ligger i vattendragsområdet för Bottenvikens kustområde. Enligt ansökan består farmområdets jordmån av sandig siltmorän som ligger ovanpå berget. Skugghusen har minst cm:s takskägg. Farmområdena har försetts med täckdiken, öppna diken och omkretsdiken. Enligt ansökan om miljötillstånd har farmerna ingen separat ytvattenbehandling. Dräneringsvattnet från farmområdena avleds längs Vallbäcken ut i Fäbodaviken, som ligger ca 2,5 km från projektområdet. Området har de service- och lagerutrymmen samt sociala utrymmen som behövs. För pälsningen planerar man att bygga en ny hall. Bruksvattnet för farmverksamheten kommer från det kommunala vattenledningsnätet. Tvättvattnet från verksamheten kommer att avledas i slutna brunnar. Behandling av ärendet och hörande Ab Farmanda Rävs ansökan om miljötillstånd för pälsfarmning och utvidgning av verksamheten är anhängig hos Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Regionförvaltningsverket har begärt utlåtande av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten (nedan ELY-centralen) om behovet att tillämpa ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning i projektet. Enligt 4 i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas bedömningsförfarandet på projekt, vilka kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser. I projektförteckningen som finns i 6 i MKB-förordningen (713/2006) konstateras de projekt, i vilka ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning alltid måste tillämpas. I enskilda fall tillämpas bedömningsförfarandet även i ett sådant projekt eller vid en väsentlig ändring av ett redan genomfört projekt, som sannolikt till egenskaper och omfattning, med beaktande av samverkan med andra projekt, orsakar sådana betydande skadliga miljökonsekvenser som orsakas av de projekt som nämns i MKBförordningen. Vid prövning av konsekvensernas betydelse i enskilda fall måste man även ta hänsyn till projektets egenskaper, lokalisering och konsekvensernas karaktär. Den regionala närings- trafik- och miljöcentralen fattar beslut om tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. ELY-centralen har begärt expertutlåtande eller kommentarer om projektets eventuella miljökonsekvenser i området, samkonsekvenser med övriga projekt i närområdet, planläggningssituationen eller andra betydande aspekter som påverkar beslutet om tillämpning av MKB-förfarande av Österbottens förbund, Jakobstads stads miljöbyrå och planläggningsavdelningen vid tekniska verket i Jakobstads stad samt ELY-

3 DnrEPOELY/103/07.04/2010 3/8 centralens ansvarsområde för trafik- och infrastruktur. Verksamhetsutövaren Patrik Hellén har hörts per telefon och enligt honom är ett MKB-förfarande inte nödvändigt i detta utvidgningsprojekt. I sin kommentar har Österbottens förbund framfört projektets förhållande till den fastställda landskapsplanen och utkastet till etapplan 2 om förnyelsebara energikällor. I den fastställda landskapsplanen eller utkastet till etapplandskapsplan 2 har inga områdesreserveringar anvisats för projektområdet. Enligt förbundet är det bra att pälsfarmerna flyttas bort från grundvattenområden. I sin kommentar framför miljöbyrån i Jakobstad att ett MKB-förfarande nödvändigtvis inte ger den aktuella miljötillståndsansökan något betydande mervärde. Området har planlagts för pälsfarmning år 1981 och planen har ändrats i ett behörigt samrådsförfarande år Ansökan om miljötillstånd gäller huvudsakligen redan befintlig verksamhet. Å andra sidan ger farmkoncentrationen i sin helhet utan tvivel upphov till miljökonsekvenser, som inte till alla delar har utretts. Via Fäbodabäcken belastar farmområdet Fäbodaviken, där det finns tät fritidsbebyggelse. Varje sommar får miljöbyrån klagomål om nedsmutsning, som man anser kommer från farmområdet. Miljöbyrån har tagit sporadiska prover i Fäbodabäcken och resultaten bekräftar delvis fritidsbosättarnas synpunkter. Även klagomål om luktolägenheter från farmområdet har framförts, som i synnerhet på hösten kan sträcka sig ända till de västra stadsdelarna i Jakobstad. I samband med detaljplaneändringen framträdde även frågan om verksamheten påverkar den omgivande skogen. I den nya detaljplaneändringen har skyddszonen utvidgats, men några egentliga utredningar om konsekvenser för skogen har inte gjorts. Tillståndsansökan omfattar också en komposteringshall och en miniförbränningsanläggning, vilka dock är så små att de inte avgör frågan om tillämpning av ett MKB-förfarande. Miljöbyrån konstaterar att det kan vara möjligt att tillämpa ett MKB-förfarande i projektet, men att förfarandet sannolikt inte i detta sammanhang ger något mervärde i jämförelse med att ansökan om miljötillstånd kompletteras med grundliga utredningar om verksamhetens konsekvenser för vatten och luft. ELY-centralens ansvarsområde för trafik och infrastruktur konstaterar att området redan har befintliga väganslutningar. Utvidgning av verksamheten ökar trafiken i området, men den totala inverkan på vägnätet är obetydlig enligt ansvarsområdet för trafik och infrastruktur. ELY-CENTRALENS ANSVARSOMRÅDE FÖR MILJÖ OCH NATURRESURSERS AVGÖRANDE Motivering I Ab Farmanda Rävs projekt för utvidgning av farmverksamheten i Vestersundsby i stadsdelen Vallan i Jakobstads stad tillämpas inte ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning. Enligt 4 i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) tillämpas förfarandet vid miljökonsekvensbedömning enligt MKB-lagen på projekt som kan ha betydande skadliga miljökonsekvenser. Enligt punkt 1) i MKB-förordningens 6 tilllämpas bedömningsförfarandet i fråga om hönshus och svinhus där man föder upp

4 DnrEPOELY/103/07.04/2010 4/8 mer än kycklingar eller hönor, svin eller 900 suggor. I projektförteckningen nämns inte pälsdjur i samband med djurhållning, varvid ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning inte tillämpas direkt på basis av projektförteckningen. I enskilda fall tillämpas bedömningsförfarandet även i ett sådant projekt eller vid en väsentlig ändring av ett redan genomfört projekt, som sannolikt till egenskaper och omfattning, med beaktande av samverkan med andra projekt, orsakar sådana betydande skadliga miljökonsekvenser som orsakas av de projekt som nämns i MKBförordningen. Vid prövning av konsekvensernas betydelse i enskilda fall måste man även ta hänsyn till projektets egenskaper, lokalisering och konsekvensernas karaktär. Den regionala närings- trafik- och miljöcentralen fattar beslut om tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning i enskilda fall. I det aktuella projektet ökas djurantalet på pälsfarmen med 1697 avelshonor av räv. Enligt djurenhetstabellen för uppfödningsdjur, vilken har beräknats på basis av fosformängden i gödsel (Miljöministeriets brev YM4/401/2002) motsvarar en avelshona av räv 1,2 gånger ett slaktsvin. Den aktuella utvidgningen av pälsfarmsverksamheten omfattar ca 68 % av djurantalet i underpunkt 1 b) i projektförteckningen i MKB-förordningens 6 och motsvarar således till storleken inte ensam djurantalet enligt projektförteckningen. Utöver utvidgningens storlek har i bedömningen dessutom beaktats samkonsekvenserna med den befintliga farmverksamheten på området, mängden gödsel som uppstår, avloppsvattenbehandling, föroreningsrisker, avstånd till närbebyggelse, markanvändning och trafik, den omgivande naturen samt konsekvensernas karaktär. Den nuvarande markanvändningen i området Projektområdet ligger på den västra sidan av ett viktigt grundvattenområde, som har anvisats i den fastställda landskapsplanen. Riktgivande friluftsleder finns i närområdet på den norra och södra sidan av projektområdet. På den nordvästra sidan av projektområdet finns ett rekreations-/turistobjekt (det arktiska museet Nanoq). Området dit pälsfarmen utvidgas ligger på objekt 2 Fäboda bland de 28 områdena som ligger i topp för utredningen som har gjorts för etapplandskapsplan 2. Området har dock inte tagits med i utkastet till etapplandskapsplan, som nyligen var framlagt till påseende. I utlåtandet om planutkastet har Jakobstads stad inget särskilt att anmärka i fråga om förslaget. I planutkastet har ett förbindelsebehov för elledning anvisats via Fäboda, vilket i enlighet med utlåtandet kommer att dras till den befintliga elunderstationen (en-1) i Jakobstad. Allteftersom området har utvecklats har detaljplanen för farmområdet från år 1981 visat sig vara inflexibel, varför man har velat effektivera användningen av planområdet genom att ändra indelningen i delområden så att den bättre motsvarar behoven hos större företag. Detaljplaneändringen för farmkoncentrationen har godkänts av stadsfullmäktige i Jakobstad I den övergripande generalplanen för Jakobstad, som har godkänts av stadsfullmäktige , har området också reserverats för produktion och lagring. Projektområdet omges av ett oplanerat skogsbruksområde. Avståndet från fastigheterna som ingår i projektet till de närmaste bostadshusen är ca 1 2,5 kilometer.

5 DnrEPOELY/103/07.04/2010 5/8 Projektets sannolika miljökonsekvenser Projektets viktigaste miljöbelastning uppkommer både av den egentliga farmverksamheten och av närsaltsutsläpp som behandling och användning av gödsel orsakar i marken, yt- och grundvattnen samt av ammoniakavdunstningen i luften. Efter utvidgningen producerar hela avelsdjurmängden enligt beräkningar ca 2348 m 3 gödsel per år om man också räknar med gödseln av valparna. I fråga om konsekvenserna för luften är den viktigaste faktorn kväve; ammoniakutsläppen orsakar både luktolägenheter och eventuella konsekvenser för trädbeståndet runt farmområdet. Luktolägenheterna kan väsentligt minska trivseln i närheten av farmområdet och gödselspridningsåkrarna. De närmaste bostadshusen ligger på 1 2,5 kilometers avstånd från projektområdet. Avståndet från farmområdet till de närmaste bostadshusen och skogsterrängen tyder på att störande luktoch bullerolägenheter inte kommer att öka avsevärt från det nuvarande i och med utvidgningsprojektet. Behandlingen av vattnen som framförs i miljötillståndsansökan följer vattenskyddsplanen såtillvida att skugghusen har förhöjts och försetts med täta underlag samt takskäggen dimensionerats så att de är tillräckligt långa och området omkretsdikats. Verksamhetens vattendragspåverkan bör minskas med tekniska lösningar och uppföljning. Tillräcklig användning av strö, rätt dimensionerade skugghuskonstruktioner och året runt uppvärmda bevattningssystem gör att mängden vatten som rinner ut på de täta underlagen blir så liten som möjligt. Insamling och behandling av gödsel och avloppsvatten som uppstår i verksamheten bör skötas på behörigt sätt och det bör finnas tillräckliga lager för ändamålet. Fastigheterna ligger som närmast på ca 250 meters avstånd från Bredskär grundvattenområde som är viktigt för vattenanskaffningen. Den planerade utvidgningen av pälsfarmen ligger ca 1,8 km från grundvattenområdet. Bredskär är en del av åsavsnittet som går från Lappo via Nykarleby och Pedersöre till Jakobstad. Åsen fortsätter vidare ut till Bottniska viken. I sydost gränsar åsen till Roska grundvattenområde. Åsen har jämnats ut av strandkrafterna och sticker inte upp i terrängen. Grundvattnet strömmar huvudsakligen från sydost till nordväst. Enligt ansökan påverkar verksamheten inte grundvattenområdet. I den fortsatta behandlingen av projektet bör det dock beaktas att ytvattnet från farmområdet inte i något skede får avledas bort via grundvattenområdet. Farmområdets konsekvenser för grundvattenområdet bör följas upp i samkontroll tillsammans med de övriga farmerna på området. Risken för förorening av grundvattnet bör uteslutas genom att sköta lagringen och behandlingen av urin, gödsel och avloppsvatten så att de inte läcker ut i miljön. I närheten av farmkoncentrationen finns inga naturskyddsområden. I sitt ställningstagande har Österbottens förbund hänvisat till objektkort 2 Fäboda i utredningen "Förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten" där under punkten om centrala miljökonsekvenser nämns att det i närheten av området (<2km) finns

6 DnrEPOELY/103/07.04/2010 6/8 SAMMANDRAG Tillämpade lagrum Sökande av ändring en havsörns och fyra fiskgjusars häckningsplatser. ELY-centralen rekommenderar att områdena där havsörnar, kungsörnar och fiskgjusar häckar bör fredas på ett avstånd av 1,1 km under häckningstiden ( ). Trots att häckningsområdena ligger längre bort i denna projekthelhet, är det ändå bra att ta hänsyn till saken i samband med att byggåtgärderna planeras. Det finns redan pälsfarmsverksamhet i området såsom även nödvändiga väganslutningar. I och med att verksamheten utvidgas kommer trafiken till och från området att öka en aning, men den totala effekten på trafikmängderna i vägnätet är obetydlig. Efter utvidgningen transporteras foder till området ungefär en gång per dag. Mängden gödsel som transporteras bort från området uppgår till sammanlagt ca 1500 m 3 per år. Dessutom bör man beakta avfallstransporterna, trafiken under pälsningstiden och den dagliga arbetsplatstrafiken till området, vilken kommer att öka i och med utvidgningen. Enligt miljötillståndsansökan kommer person- /paketbilstrafiken till och från området att vara i genomsnitt 20 fordon per dygn. Den tunga trafikens andel av den totala trafiken är enligt uppskattning ca 30 %. Trafikolägenheterna drabbar främst området nära projektområdet och servicevägarna. I Ab Farmanda Rävs projekt för utvidgning av farmverksamheten i Jakobstads stad tillämpas inte ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning, eftersom projektet inte orsakar sådana betydande skadliga miljökonsekvenser, som till omfattningen kan jämställas med konsekvenserna av projekt som avses i 4 1 momentet i MKB-lagen. Man kan anse att pälsfarmning är en vanlig näring i området. Lukt-, buller eller vattendragskonsekvenserna i området kommer inte att öka på något betydande sätt i och med utvidgningen. Den projektansvarige har framfört behöriga planer för hantering av gödsel och avloppsvatten. Trafikökningen som utvidgningen medför kan inte heller anses vara betydande i förhållande till den nuvarande verksamheten. När projektet genomförs bör man dock följa den allmänna skyldigheten att vara konsekvensmedveten enligt 25 i MKB-lagen, varvid den projektansvarige också i fråga om andra projekt än projekt som omfattas av MKB-förfarandet bör vara tillräckligt medveten om projektets miljökonsekvenser i den utsträckning som rimligen kan förutsättas. I samband med den fortsatta planeringen av projektet bör man i synnerhet ta hänsyn till att minska konsekvenserna för vattendraget och på att kontrollera avrinningsvattnet som kommer från området antingen skilt för varje fastighet eller i samarbete med de övriga aktörerna i området. Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994, 267/1999, 458/2006) 4, 6, 19 Förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (713/2006) 4, 6, 7 Den projektansvarige får söka ändring i detta beslut genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskriften ska skickas till Vasa förvaltningsdomstol inom 30 da-

7 DnrEPOELY/103/07.04/2010 7/8 gar från att den projektansvarige har fått meddelande om beslutet. Besvärsanvisningen medföljer beslutet. I övrigt får ändring i detta beslut inte sökas särskilt genom besvär. De som avses i 17 2 mom. får likväl söka ändring i samma ordning och sammanhang som besvär anförs över ett sådant avgörande av ett tillståndsärende enligt någon annan lag som gäller ett projekt eller över något annat beslut som är väsentligt för genomförandet av projektet. (19 3 momentet i MKB-lagen). Miljörådet PERTTI SEVOLA Pertti Sevola Överinspektör MARTTA YLILAURI Martta Ylilauri MEDDELANDE OM BESLUTET Beslut Den projektansvarige, mot mottagningsbevis Avgift Ingen avgift uppbärs för beslutet Kopia av beslutet Jakobstads stads miljöbyrå Jakobstads stads tekniska verk, planläggningsavdelningen Österbottens förbund Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, trafik och infrastruktur Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, miljötillstånd Beslutet är framlagt till påseende Kungörelsen och beslutet är framlagt till påseende under 14 dagars tid på anslagstavlan i Jakobstads stad och elektroniskt på Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbottens ansvarsområde för miljö och naturresursers webbsidor > MKB-beslut BILAGA Besvärsanvisning

8 DnrEPOELY/103/07.04/2010 8/8 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet Den som är missnöjd med detta beslut kan söka ändring i beslutet genom skriftligt besvär hos Vasa förvaltningsdomstol. Besvärsskriften skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol inom besvärstiden. Besvärstid Besvärstiden är trettio (30) dagar från att beslutet har delgivits. När besvärstiden räknas ut skall den dag då delgivningen sker inte medräknas. Om den sista dagen av besvärstiden infaller på en helgdag, en lördag, självständighetsdagen, första maj, julafton eller midsommarafton, omfattar besvärstiden ännu följande vardag. Dagen för delgivningen framgår av delgivnings- eller mottagningsbeviset. I besvärsskriften skall anges - ändringssökandens namn och hemkommun - det beslut i vilket ändring söks till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring yrkas - postadress och telefonnummer under vilka meddelanden i ärendet kan tillställas ändringssökanden Om ändringssökandens talan förs av hans lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har uppgjort besvärsskriften, skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. Till besvärsskriften skall fogas - det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks - intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat - ombudets fullmakt, samt - de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte tidigare har tillställts myndigheten Inlämnande av besvärsskrift Besvärsskriften kan inlämnas personligen eller genom ombud. Den kan också på avsändarens ansvar sändas per post, genom bud eller per e-post. Om besvärsskriften postas skall detta ske i så god tid att den är framme senast den sista besvärsdagen innan besvärsmyndigheten stänger. Registratorskontoret vid Vasa förvaltningsdomstol har öppet vardagar kl Vasa förvaltningsdomstols postadress: PB 204, Vasa besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, Vasa telefon: fax: e-postadress: Rättegångsavgift För behandlingen i förvaltningsdomstolen uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift på 90 euro. I 7 i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer stadgas skilt om vissa fall i vilka avgift inte uppbärs.

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning Beslut EPOELY/1964/2014 9.1.2015 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Wolffskavägen 35 PB 200 65101 VASA Referens: Begäran om utlåtande om behovet av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning;

Läs mer

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning

Beslut om tillämpning av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning Beslut EPOELY/847/2015 02.04.2015 Översättning Kierto Vaasa Oy Strandvägen 1348 66100 MALAX Referens: Begäran om utlåtande om behovet av ett förfarande vid miljökonsekvensbedömning Beslut om tillämpning

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE

KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE 1 (1) Följebrev Tillståndsbeteckning Karleby PB 43 67101 KARLEBY KUNGÖRELSE OCH FRAMLÄGGANDE Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) verkställer en kungörelse om beslutet enligt bifogade kungörelsedokument.

Läs mer

1(5) BESLUT. Datum ÄRENDE. Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG. Kraftnät Åland Ab PB Mariehamn

1(5) BESLUT. Datum ÄRENDE. Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG. Kraftnät Åland Ab PB Mariehamn 1(5) BESLUT Nummer Diarienummer 1/YVA LOS-2009-J-16-53 Datum 13.5.2009 ÄRENDE Tillämpning av förfarandet för miljökonsekvensbedömning PROJEKTANSVARIG Kraftnät Åland Ab PB 71 22100 Mariehamn BESKRIVNING

Läs mer

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN

ANHÄNGIGGÖRANDE AV ANSÖKAN Beslut Västra och Inre Finland Nr 36/2013/2 Dnr LSSAVI/103/04.09/2012 Givet efter anslag 20.5.2013 ÄRENDE Förlängning av tidfristen att inleda och slutföra byggandet av Djupsjöbacka vattenkraftverk, Kronoby

Läs mer

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002

FÖRBEHÅLLSBESLUT. Beslut 1 (5) Utfärdat efter anslag Tillståndskod VA2013:0002 Beslut Utfärdat efter anslag 7.10.2013 1 (5) Tillståndskod VA2013:0002 Oy Fennoscandian Resources Ab Plåtslagarevägen 35 A1 20320 Åbo FÖRBEHÅLLSBESLUT Till Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har 14.1.2013

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet VÄSTRA FINLANDS TILLSTÅNDSBESLUT MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 135/2007/3 Dnr LSY 2007 Y 192 Helsingfors Givet 16.10.2007 ÄRENDE SÖKANDE Inledande av arbetena med strandkajen för båtar, innan det av Västra Finlands

Läs mer

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja)

Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) 13 (beslut om vård av patient som tagits in av egen vilja) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (7) BESLUT OM INTAGNING FÖR VÅRD Blankett M3 (fyll i på blankettens språk) 1. Den undersöktas personuppgifter Efternamn Förnamn Personbeteckning

Läs mer

Beslut om tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning för projektet att fördjupa Karleby 13 meters farled PB 20.

Beslut om tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning för projektet att fördjupa Karleby 13 meters farled PB 20. Beslut Dnr EPOELY /26/07.04/2013 15.5.2013 Översättning Beslut om tillämpning av förfarande vid miljökonsekvensbedömning för projektet att fördjupa Karleby 13 meters farled Projektansvarig Trafikverket

Läs mer

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft

Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 120/2010/4 Dnr ESAVI/253/04.09/2010 Givet efter anslag 5.7.2010 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Bryggars och Björkholmen i Väståbolands stad samt inledande

Läs mer

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN

ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ÖSTERBOTTENS ARBETSKRAFTS- OCH NÄRINGSCENTRAL FISKERIENHETEN ENLIGT DISTRIBUTIOIN BESLUT (3 sidor) angående vattendrag som är lax- eller sikförande 25.4.2008 Dnr 2219/5715/2008 BEHOVET AV ETT BESLUT Enligt

Läs mer

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag

BESLUT. Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag BESLUT Södra Finland Nr 173/2013/2 Dnr ESAVI/52/04.09/2013 Givet efter anslag 26.8.2013 ÄRENDE Förlängning av tiden för slutförandet av muddringsarbetena i Södra viken i Raseborgs stad i enlighet med Västra

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur.

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur. STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 20.12.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten

Beslut. Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Nätavdelningen / Utvecklingsenheten Risto Murto Beslut x.x.2016 1(6) LVM/292/07/2016 KONCESIONSBESLUT OM ÄNDRING AV KONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA TELEVISIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND KONCESSIONSHAVARE

Läs mer

Referens: Begäran om prövning för behovet av miljökonsekvensbedömning

Referens: Begäran om prövning för behovet av miljökonsekvensbedömning BESLUT Dnr EPOELY/14/07.04/2012 Översättning Vasa 21.5.2012 Oy Uttermossan tuulivoimahanke Vindkraftspark Ab Sandviksvägen 180 64100 Kristinestad Referens: Begäran om prövning för behovet av miljökonsekvensbedömning

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39. Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 44/2006/3 Dnr LSY 2006 Y 39 Givet efter anslag 31.3.2006 ÄRENDE SÖKANDE Anläggande av en sjökabel mellan Högsar och Storkvivas, Nagu

Läs mer

STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND

STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND STATSRÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV NÄTKONCESSIONER FÖR DET DIGITALA MARKBUNDNA MASSKOMMUNIKATIONSNÄTET I LANDSKAPET ÅLAND Datum 19.5.2016 Diarienummer LVM/292/07/2016 NÄTKONCESSIONSHAVARE Ålands Radio och

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag

STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för uppfödning av pälsdjur samt

Läs mer

x)0 /0/0 /od/0ii VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43

x)0 /0/0 /od/0ii VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43 VASA FÖRVALT NINGSDOMST OL BESLUT Nr 13/0083/2 Korsholmsesplanaden 43 Givet PB 204, 65101 VASA Telefon 029 56 4261 1 Fax 029 56 42760 Email vaasa.hao@oikeus.fi 8.2.2013 00150112/4111 ÄRENDE Besvär angående

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning av matjord av hästgödsel och jord.

ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning av matjord av hästgödsel och jord. STADEN JAKOBSTAD BESLUT MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN i ärende enligt 28 miljöskyddslagen Beslut givet efter anslag 15.2.2012 ÄRENDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen för befintlig yrkesmässig framställning

Läs mer

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo

Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Västra och Inre Finland Beslut Nr 1/2012/2 Dnr LSSAVI/82/04.09/2011 Givet efter anslag 2.1.2012 ÄRENDE SÖKANDE ANSÖKAN PLAN Byggande av tryckavlopp mellan Köpmanholmen och Sonamo i Eugmo by, Larsmo Larsmo

Läs mer

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft.

Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande av arbetena innan beslutet vunnit laga kraft. Tillståndsbeslut Södra Finland Nr 27/2010/4 Dnr ESAVI/292/04.09/2010 Givet efter anslag 16.3.2010 ÄRENDE SÖKANDE ANTECKNING Anläggande av ett tryckavlopp under Lappfjärds å i staden Kristinestad samt inledande

Läs mer

givet efter anslag 9.8.2012

givet efter anslag 9.8.2012 STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Beslut gällande ansökan om marktäkt enligt 4 marktäktslagen (555/1981)samt ansökan om att inleda verksamheten innan

Läs mer

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo

BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012. Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo BESLUT Nr 103/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/48/04.09/2012 Givet efter anslag 28.11.2012 ÄRENDE Muddring av befintlig båthamn i Fränsviken, Larsmo SÖKANDE Kenneth Liljekvist ANHÄNGIGGÖRANDE

Läs mer

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012

Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Översättning Beslut Nr 100/2012/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/51/04.09/2012 Givet efter anslag 27.11.2012 ÄRENDE Förlängning av tillståndets giltighetstid som är beviljad i tillståndsvillkoret 7

Läs mer

Ärende. Part. Aktualiseringsdatum. Beskrivning av ärendet. Motiveringar. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan JAKOBSTAD

Ärende. Part. Aktualiseringsdatum. Beskrivning av ärendet. Motiveringar. Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan JAKOBSTAD Energiamarkkinavirasto Beslut 1 (4) Herrfors Nät-Verkko Oy Ab Storgatan 8 68600 JAKOBSTAD Ärende Part Aktualiseringsdatum Fastställande av metoderna för bestämning av avkastningen i nätinnehavarens verksamhet

Läs mer

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013

BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 BESLUT Nr 51/2013/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/6/04.09/2013 Givet efter anslag 18.6.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av vattenledning under Tjöcköfjärden i Kristinestad och tillstånd att inleda arbetet

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j )

BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) Blankett fastställd av social- och hälsovårdsministeriet 1 (9) (fyll i på blankettens språk) BESLUT OM BEGRÄNSNING AV KONTAKTER (mentalvårdslagen 22 j ) 1. Patientens personuppgifter Efternamn Förnamn

Läs mer

BESLUT. ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens utvidgning.

BESLUT. ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens utvidgning. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 76/2010/1 Dnr LSSAVI/216/04.08/2010 Givet efter anslag 30.6.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen om pälsdjursfarmning. Ansökan gäller verksamhetens

Läs mer

Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens båthamn i Petalax by i Malax kommun

Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens båthamn i Petalax by i Malax kommun Beslut Södra Finland Nr 21/2010/4 Dnr ESAVI/197/04.09/2010 1.3.2010 ÄRENDE SÖKANDEN MOTPART Ansökan om förvaltningstvång för avlägsnande av utfyllnad av det samfällda vattenområdet RNr 876:2:0 i Degervikens

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 ENERGIMARKNADSVERKET

ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 ENERGIMARKNADSVERKET ENERGIAMARKKINAVIRASTO BESLUT Dnro 613/432/2010 27.1.2010 ÄRENDE Fastställelse av metoderna för bestämning av de avgifter som nätinnehavaren debiterar för anslutning av elproduktion PART Jakobstads Energiverk

Läs mer

BESLUT Beslutet givet efter anslag.

BESLUT Beslutet givet efter anslag. BESLUT Beslutet givet efter anslag. Paikka/Plats Vaasa/Vasa Ympäristölupayksikkö Miljötillståndsenheten Päiväys/Datum Dnro/Dnr 25.6.2008 LSU 2008 Y 122 (113) ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen,

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax

Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax Beslut Nr 35/2011/2 Västra och Inre Finland Dnr LSSAVI/127/04.09/2010 Givet efter anslag 21.4.2011 ÄRENDE Byggande av en vågbrytare i havet i Perisgrund by på Bergö, Malax SÖKANDE Bergö Båtklubb r.f. ANSÖKAN

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD

STADEN JAKOBSTAD STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT Beslut givet efter anslag 17.6.2011 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd enligt 28 miljöskyddslagen som gäller pälsdjursfarm. I beslutet ingår även ett tillstånd

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 1/2008/3 Dnr LSY 2006 Y 353 Givet efter anslag 14.1.2008 ÄRENDE Byggande av Storå bro för lätt trafik över Malax å samt inledande av

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby BESLUT Västra och Inre Finland Nr 120/2012/1 Dnr LSSAVI/36/04.08/2011 Givet efter anslag 23.8.2012 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Nykarleby Scandia Mink Ab Kaj Wik Monäsvägen

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ

KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING/ LINNUSPERÄ Initiativtagare är Karleby stad. Staden har köpt ett åkerområde i Linnusperä

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2

BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 BESLUT Västra och Inre Finland Nr 35/2013/2 Översättning av regionförvaltningsverkets avgörande i ärendet Dnr LSSAVI/56/04.09/2012 Givits efter framläggande till påseende 17.5.2013 ÄRENDE SÖKANDE Byggande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland

Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland Regionförvaltningsverket Västra och Inre Finland BESLUT Nr 7/2010/1 Dnr LSSAVI/82/04.08/2010 Givet 5.2.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen för utvidgning av pälsdjursfarmning.

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy 1 / 4 SAMMANDRAG Bakgrund och beskrivning Elförbrukningen i Finland har ökat från år till år och den antas

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

Regionforvaltningsverket

Regionforvaltningsverket Regionforvaltningsverket Nr 15/2015/2 Vastra och Inre Finland Dnr LSSAVI/4491/04.09/2014 Givet efter anslag 17.3.2015 Arende Sokande Byggande av en cykel- och gangbro over Narpes a i Portom, Narpes Portom

Läs mer

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur Södra Finland Beslut Nro 180/2010/4 Dnro ESAVI/183/04.09/2010 Givet efter anslag 19.10.2010 ÄRENDE SÖKANDE Förbättring av anslutningsvägen till Havets Hus och byggande av en led för lättrafik från Replot

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 61/00 Jordbruksavdelningen Dnr 1974/01/2000

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 61/00 Jordbruksavdelningen Dnr 1974/01/2000 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET CIRKULÄR Nr 61/00 Jordbruksavdelningen 16.5.2000 Dnr 1974/01/2000 Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter Landsbygdsavdelningarna vid arbetskrafts- och näringscentralerna

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby.

ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby. Västra och Inre Finland BESLUT Nr 105/2012/1 Dnr LSSAVI/188/04.08/2011 Givet efter anslag 3.7.2012 ÄRENDE Miljötillstånd för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den, Nykarleby. SÖKANDE

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 7/2013/1 Dnr LSSAVI/145/04.08/2011 Givet efter anslag 28.1.2013 ÄRENDE SÖKANDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Vörå. Norrgård Frank Ab/Frank Norrgård Särkimo

Läs mer

BESLUT. Nr 53/2010/1. Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE

BESLUT. Nr 53/2010/1. Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE BESLUT Västra och Inre Finland Nr 53/2010/1 Dnr LSSAVI/24/04.08/2010 Givet efter anslag 14.06.2010 ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 i miljöskyddslagen för utvidgning av verksamhet som berör svinhushållning.

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl BYGGNADSNÄMNDEN 08.09.2009 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs kl 18.00 19.30 Närvarande (N) Richard Björklund ordförande (N) Mikael Söderholm ersättare Agneta Rydström viceordförande (N)

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET

BESLUT ÄRENDE SÖKANDE VERKSAMHET GRUNDER FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILLSTÅNDSMYNDIGHETENS BEHÖRIGHET L Ä N S I S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA 020

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre.

BESLUT. Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. BESLUT Västra och Inre Finland Nr 198/2012/1 Dnr LSSAVI/209/04.08/2011 Givet efter anslag 17.12.2012 ÄRENDE Miljötillstånd för uppfödning av pälsdjur, Pedersöre. SÖKANDE Hommelholms Pälsfarm Ab Kyrkvärdsvägen

Läs mer

Beslut. Beviljande av specialunderstöd

Beslut. Beviljande av specialunderstöd Sida 1 / 5 Beslut Referens Ärende Er ansökan Beviljande av specialunderstöd Undervisnings- och kulturministeriet har på grund av anslagens otillräcklighet med stöd av 44 1 mom. i lagen om finansiering

Läs mer

ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den.

ÄRENDE Miljötillståndsansökan enligt 35 miljöskyddslagen, för verksamhet som gäller pälsdjursfarmning och utvidgning av den. L Ä N S I - S U O M E N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S... V Ä S T R A F I N L A N D S M I L J Ö C E N T R A L Miljötillståndsenheten PL 262, Koulukatu 19, 65101 VAASA PB 262, Skolhusgatan 19, 65101 VASA

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRING SYDVÄSTRA DELEN AV HEINOLA ARBETSPLATSOMRÅDE BASUPPGIFTER INITIATIV ELLER VARFÖR DETALJPLANEARBETET INLETTS Initiativet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

BESLUT OM TILLÄMPNING AV FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENS- BEDÖMNING I ETT PROJEKT FÖR UTVIDGNING AV EN PÄLSFARM I JOKIKYLÄ, KELVIÅ

BESLUT OM TILLÄMPNING AV FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENS- BEDÖMNING I ETT PROJEKT FÖR UTVIDGNING AV EN PÄLSFARM I JOKIKYLÄ, KELVIÅ Dnr EPOELY/82/07.04/2010 Etelä-Pohjanmaa I Södra Österbotten 14.9.2010 Översättning Aholan Turkis Oy Vuolteentie 390 68300 KELVIÅ BESLUT OM TILLÄMPNING AV FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENS- BEDÖMNING I ETT

Läs mer

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293

MILJÖTILLSTÅNDSVERK Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 VÄSTRA FINLANDS MILJÖTILLSTÅNDSVERK Helsingfors TILLSTÅNDSBESLUT Nr 60/2007/3 Dnr LSY 2006 Y 293 Givet efter anslag 29.5.2007 ÄRENDE SÖKANDE Byggande av en strandkaj för båtar och utfyllnad av vattenområde

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer