Skapat den Senast sparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skapat den Senast sparat"

Transkript

1 Nr 32 Område: Libbersmora Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2010 Beskrivning Området ligger norr om Rimbo och norr om sjön Syningen. Området saknar detaljplan, men planering pågår för småhusbebyggelse med 28 småhus och 3 radhus samt servicelokal i anslutning till radhusen, på del av fastigheterna Libbersmora 1:2 samt Karby 1:3 norr om väg Rimbo tätort ligger inom 3km avstånd med övrig service. Planerad bebyggelse ligger med avrinning mot sjön Syningen. Marken består av morän vilket ger goda förutsättningar att ordna avlopp enskilt. Enligt SGU:s översiktliga bedömning av grundvattenkapaciteten är grundvattentillgången god. Abrahamsby Frubol Rånäs Haglunda Gottröra Libbersmora Västertorp Kvarntorp Rimbo Midsjö Ekudden Söderby Rö Miljökonsekvenser Får bort/minska risk för diffusa utsläpp. Samlar ny bebyggelse i befintlig infrastruktur Sociala konsekvenser Flera kan bosätta sig i närheten av Rimbo. Ekonomiska konsekvenser Samfälld lösning lönsam för kommunen Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Rimbo 96 (168)

2 Såg Morhagen Röbäcken kebyholm Skola Björklund Syningen Tegelbruks- Lugnet hagen Jägartorpet 2010 Marielund Eriksberg Furulund Stensta Syningen Soläng Udden Tranvik Björknäs Kattnäs Björkdal Libbersmora Solbo Gullboda Silv erdalen Hagby Fornborg Bobacken Syningen Värn- backen Brohägnaden dalen Näset Värnan Hålväg Sjöhagen Oxhagen Björkenäs Hålväg Haga Dunket Karby Prästgården Snickeri Gustavsberg Rimbo kyrka Skola Vallby Hembygdsgård Liestalund 97 (168)

3 Nr 33 Område: Lågarö Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2020 Beskrivning Lågarö är en ganska utspridd by omedelbart norr om Södersvik. Den mantalsskrivna befolkningen uppgår till 85 personer. Det finns ett flertal detaljplaner som omfattar fastigheter med traktnamnet Lågarö. De två största planerna omfattar 87 respektive 50 tomter. Den med 87 tomter tillåter att man bygger 120/40 kvm och den med 50-tal tomter tillåter 1/20 del av tomten i byggnadsyta. Sammanlagt finns det 8 detaljplaner i området Lågarö. Byggrätten varierar från 80 kvm upp till 160 för några enstaka tomter. Området strax norr om Södersvik utgörs av spridd bebyggelse. Enligt SGU:s översiktliga bedömning är grundvattenkapaciteten god. Kloridhalten i brunnarna är låg. Relativt goda förutsättningar att ordna avlopp enskilt. Marken består till stor del av morän men även berg och inslag av lera. Planlagt område, Lågaröören ligger ytterligare norrut. Lågaröören med 85 fastigheter är samtliga anslutna till gemensam vattentäkt. Några har även egen vattentäkt. Viss efterfrågan efter WC. Kuperad terräng med tunna jordlager gör det svårt att ordna enskilda avlopp för BDT. Lågarö och Lågaröören ligger inom avrinningsområde för Norrtäljeviken som är tydligt påverkad av näringsämnen. Norrtäljeviken har enligt länsstyrelsen en extremt hög totalkväve och totalfosforhalt, tillståndsklass 5 av 1-5 möjliga. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser Belastning på reningsverkets recipient.+ Mindre belastning på Norrtäljeviken. + Undanröjer problem med risk för vattenförsörjningen Sociala konsekvenser +Större utbyggnadsperspektiv om infrastrukturen finns. Ekonomiska konsekvenser Kapellskärsledningen måste komma före. - Svårt att uppskatta lönsamhet. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Södersvik 98 (168)

4 viken Norrsjöviken Norrsjön Lågaröören Badpl. Knuvskogen Rådmansö Rådmansö Norr- maren Maren undet Lyssnarberget Norrg Andergården gårdsledet Lågarö Söderg. Södermaren Knu 2020 Valborgsmässberget My rbacken Björklund Brännvinsudden Knösgården Kråk- backen Mon Högmotorpet estället Djupsjön Västerg. Moskogen Skogshy ddan Humlegårdstorpet Högmyran Mofly Södersvik Trollberget Bunkmaren Riksviken Södersvik Västerö Ören Liljes Nyby gget Sjötorpet Sjötorps- viken Stakskogen Solsidan Stakfjärden Staken Stakströmmen Rådmansö kungsgård Kyrkfjärden Skola 99 (168)

5 Nr 34 Område: Långgarn Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2020 Beskrivning Långgarn ligger inom stadens randzon. Där bor idag cirka 120 personer i spridd småhusbebyggelse. Kommunen äger huvuddelen av den oexploaterade marken och måste inom en tjugoårsperiod planera området som en ny stadsdel. Långgarn kan tänkas rymma ytterligare 200 småhus. Planerad bebyggelse inom avrinningsområde för Norrtäljeviken som är tydligt påverkad av näringsämnen. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser +Mindre risk för grundvattenförorening. +Norrtäljeviken kommer fortfarande belastas, men troligen mindre belastning med kommunalt VA. - Ligger nära Lindholmen, orsakar luktproblem för boende. Sociala konsekvenser +Flera flyttar till stadsnära läge Ekonomiska konsekvenser Det pågår privat exploatering, har beviljats många enskilda bygglov och avlopp, vilket kan ge mindre vilja att ansluta sig. Kan ta lång tid att få tillbaka investeringen Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Lindholmen 100 (168)

6 Kalvvik Munkvreten Näset Hårnacka Kamskogen Upplunda Såg Skogsbo Räfsjatorp Gravfält Räfsja Runsten Kogärdet Hårnackalund Strömsen 2010 Harsjön Fornborg Lundasrömmen Eriksdal Dalkärret Nygärdet Fågelsången Koloniomr. Växthus Solbacka 2010 Backa 2020 Narv- Na viken Strömsb Ängholmen Emmaus Lundsberget Eklund Hasselbacken Reningsv. Långgarn Grind Reningsverk Koloniomr. Serv icehus Skola Norgegärdet Fotb.pl. Skola Lindholmens naturreservat Lindholmen Lindholmens Långgarnsnaturreservat viken Kaf f e- berget Sässön Sv anenäs Gransäter Vårdhem Norrtälje Harkö 101 (168)

7 Nr 35 Område: Malsta Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2020 Beskrivning Inom en trettio års tidshorisont är det troligt att Malsta by kommer att utvecklas till ett villasamhälle med närkontakt till Norrtälje. Malsta by har idag cirka 30 bebodda fastigheter med cirka 80 invånare. Dessa tal kan komma att tredubblas. Hänsyn måste tas till Lindholmens avloppsreningsverk vid en exploatering av området. Detta kommer sannolikt att begränsa utbyggnaden i västra delen av området. Inom överskådlig tid får man anta att de kommer att ha en lokal V-försörjning. Vattenledning nära men inte avlopp. Spridd bebyggelse. Många styckningar som har egna lösningar. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser En större expansion i område skulle vara påfrestande för vattensituationen om inte kommunalt VA kommer till stånd Sociala konsekvenser Inga möjligheter till kontrollerade utbyggnader om inte infrastrukturen byggs ut. + Befintlig intresse att ansluta kommunalt. Ekonomiska konsekvenser Idag inte planlagt. -Dyr investering. -Många avstyckningar som har egna lösningar redan idag. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Lindholmen 102 (168)

8 Klockargården Berggården Norra Nånö Östergården Slänningen Sjöbacken Vällingsö Torpvreten Malstaån F Runhäll Lissbykärret Lugnet Lugnet 2020 Emy ra Södra Nånö Lägerbacken Charlottenlund Johannesberg F Johannesberg Långdälden Holm- ängen Vattenv erk en Malstaby Holmängen Ludden Malsta kyrka Lundby Bilskrotn.anl. Kodöden Badplats Malstasjön Skarvhällen Degaröviken Sundet Vigelsjö natu Nällsättrarna Bergby Bergshy ddan Grottberget Kalkugnen Camp.pl. Vigelsjö gamla tomt Lappdalsgärdet Kvarnbacken 103 (168)

9 Nr 36 Område: Mellingeholm Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2010 Beskrivning Söder om Norrtälje på östra sidan av väg 276 planeras två nya arbetsområden. I anslutning till Görla och flygplatsen bedöms cirka 30 hektar kunna exploateras för handel och småindustri. Lång ledning. Anslutningen av Sika kan göras i ett senare skede beroende på vilken verksamhet som lokaliseras dit. Förutsätts LOD. Fornlämningar i området. Planerad bebyggelse kommer att få en avrinning mot Limmaren som enligt Översiktplanen för Norrtälje kommun är ett miljöstört vattenområde. Inga exploateringsåtgärder eller nya utsläpp får ske som försvårar ett långsiktigt tillfrisknande. Inga exploateringsåtgärder eller nya utsläpp får ske som försvårar ett långsiktigt tillfrisknande. Sjön Limmaren har enligt länsstyrelsen en mycket hög till extremt hög totalkväve och totalfosforhalt, tillståndsklass 4 och 5 av 1-5 möjliga. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser Minskad / undviker belastning på Limmaren (som har mycket -extremt hög fosforhalt och hög mkt hög kvävehalt. - Ändledning. - Industriverksamheter kan ha avloppsvatten som inte hör hemma i avloppsreningsverket. Slamproblematiken. Sociala konsekvenser +Flera arbetsplatser i närheten av Norrtälje stad blir möjliga med bra infrastruktur Ekonomiska konsekvenser Svårt att täcka kostnader med anslutningsavgifterna. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Lindholmen 104 (168)

10 Frötuna Görla Östhamra gamla tomt BETECKNINGAR Gräns för verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp Ose Kyrksjön Hasseludden Roslagsleden Tor- kan Gravfält Gräns för verksamhetsområde för enbart vattenförsörjning Gräns för verksamhetsområde för enbart spillvattenavlopp Skjutbanor Fornborg Borgberget Mellingeholms flygplats Holmen Nybygget Upptorp Mellinge- Väderkvarnsbacken holm 2010 Vrangsmon Limmaren Kv arntorp Noset Sveden Lönsv ik Raden Skjutfält Radgärdet Skjutbana Branten Siktorpet Kalvuddsviken Kalvudden Porsan Storskäret Lill kä t 105 (168)

11 Nr 37 Område: Midsjö Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2010 Beskrivning Området innehåller idag 50 fastigheter varav ungefär hälften är permanent bebodda. Den nya detaljplanen för Midsjö möjliggör totalt cirka 120 småhus. Sannolikt ett mycket attraktivt område när exploateringen börjar, vilket kommer att innebära en snabb utbyggnad. VA-problemområde med skiftande standard på avlopp. Känt att vissa fastigheter har WC-vatten kopplat till BDT-anläggningen. Vatten tas från enskilda vattentäkter. Påverkan på Rimbo-Långsjön som är miljöstörd enligt Översiktsplan för Norrtälje kommun. Inga exploateringsåtgärder eller nya utsläpp får ske som försvårar ett långsiktigt tillfrisknande. Långsjön har enligt länsstyrelsen en mycket hög till extremt hög totalkväve och totalfosforhalt, tillståndsklass 4 och 5 av 1-5 möjliga. Abrahamsby Frubol Rånäs Haglunda Gottröra Libbersmora Västertorp Kvarntorp Rimbo Midsjö Ekudden Söderby Rö Miljökonsekvenser +Belastningen på Långsjön minskar (vilket EU:s vattendirektiv troligen ställer krav på). Ej förorening av dricksvatten - Energibehovet ökar. Sociala konsekvenser Flera invånare kan ge större krav på service. +Områdets karaktär förändras. Fastighetsägare kan utveckla sitt boende. Ekonomiska konsekvenser +Flera bostäder i område med stor efterfrågetryck ger flera invånare. - Kan vara svårt att finansiera med enbart anslutningsavgifter. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Rimbo 106 (168)

12 Sandboda Sjöhagen Björkenäs Bålbro Slagmora Snickeri Bålbrotorp Bolsmossen Skola Rimbo Tistelkullen 2010 Fotb.pl. Fotb.pl. Rasmora 2020 Tennisbanor Kv arntorpet Hagen Ö Brosättra Manhem 2010 Hagtorp Idrottspl. Skola Tref. källa Badplats V Brosättra Badplats Såg Midsjö Holmen Långsjön Näshagen Adam Vekaviken 107 (168)

13 Nr 38 Område: Nabbo Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2020 Beskrivning Område Väster om Gräddö. Fritidsområde från 1960-talet. Tillsammans med Björköören finns ca 360 tomter, varav 56 är permanent bebodda. Invånarantalet uppgår sammanlagt för Nabbo och Björköören till 120 personer. Nabbo tomtområde uppgår till ca 250 tomter som får sitt dricksvatten från 7 borrade brunnar. Vintervatten finns vid tappställen. Utöver gemensamt vatten finns ca 25 egna brunnar. Enligt översiktsplanen råder risk för vattenförsörjningen. Enskilda avloppslösningar med torrtoalett, WC till sluten tank och BDT-avlopp av varierande kvalitet. Området avvattnats mot Infjärden som är en grund trösklad havsvik som är ekologiskt särskilt känslig. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Karlsängen Utveda Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser Nära Gräddö, slipper slamtömning. Mindre belastning på Infjärden som är ekologiskt känslig. Finns idag många enskilda brunnar och avlopp som kan innebära framtida problem. Sociala konsekvenser Bra möjligheter till att expandera området Ekonomiska konsekvenser Gemensamt vinter- och sommarvatten, underlättar utbyggnaden. Vattenverk: Gräddö (Senare Nånö) Avloppsreningsverk:Gräddö (Senare Kapellskär) 108 (168)

14 Hamnkärret Hummelsviken Eknöholmen Asksunde Badplats Kalkugnen Badviken Badplats Åmmanäset By gdeg. Flesbomosse Hummelsvik Björköören Barnkoloni 2020 Campingplats Björköören Stenugnar Koviken Gräddö- Fiskehamn Kvarnudden Gästhamn viken Varv Stenugnar Västerbyn Grä Rådmanby Högbacksängen Långbergen Nabborudan Skarv iken Minkgärdet Skarängen Blackorna Hagalund Spånefly jutbana Östermaren Infjärden Nabbo 2020 Fotb.pl. Bröte Storslätten Skogshy ddan Nämnden Björkö Sindv ik Klockartorp Sindv ik Björkö Strömsudden Badplats Infjärden Österudden Sindvikviken Björkö Märrgrundet Samstorpet Väster- rrgrundsl 109 (168)

15 Nr 39 Område: Nordrona Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2015 Beskrivning Från att ha varit ett regementsområde ska Nordrona utvecklas till en med Norrtälje integrerad stadsdel. Den fördjupade översiktsplanen innefattar Campus Roslagen med högskoleutbildning, verksamhetsområden för småindustri och företag med anknytning till Campus. Dessutom rymmer området 500 nya bostäder på kort sikt och ytterligare cirka 700 bostäder i ett längre tidsperspektiv. Huvudmannaskapet för VA och vägar mm bör enligt ÖP övergå till Norrtälje kommun. Överbelastning på P3 bör utredas, även belastningen i resten av staden. Ledningar i området i dåligt skick. I planen finns avsatta områden för LOD. Avrinning mot Lommaren. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser Storskaliga lösningar. - Utökat energibehov. +mindre läckor +avlastning på Lommaren och Norrtäljeviken - Stor exploatering innebär större belastning på avloppsverk och Norrtäljeviken som redan idag är miljöstörd (mycket höga fosfor- och kvävehalter enligtlänsstyrelsens rapport). + Undviker grundvattenproblem. Sociala konsekvenser +Större stadskärna. - Flera invånare kräver mera service + Flera jobb Ekonomiska konsekvenser -+ Om huvudmannaskapet av ledningar ska övergå till VA, kan kosta pengar. + Flera invånare i staden +Kostnadseffektivt område att bygga ut Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Lindholmen 110 (168)

16 egarö Stenvreten Skola Vigelsjö Skola Viguls hög Ridhus Nedre Bryggårdsgärdet Mosebacke Svedjarängen Lommaren Lommaren Badplats Kobacken Koloniomr. Sjukhus Fotb.pl. NorrtäljeånSjukhus Badhus Norrtäljeån Lilla torget Stora torget Bergstugan Lommaren Nordro- berget Nordroberget Nordrona Storberget Fornåkrar 2015 Lommarskogen Grossgärdet Södra bergen Södra bergen Idrottspl. Hög- Svalängen 2030 backen Fotb.pl. Norrtälje Stegelbäcken Lommarsundet Skansberget Fornborg Sandv iken Museum eten Skjutbana Skjutbana Annelund Arsta gamla tomt Hagalund Knopdalen Sundtorpet Frötuna Görla Nodsta Flyhagsudden Flyhagen Hasseludden To 111 (168)

17 Nr 40 Område: Nysättra Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2010 Beskrivning Norr om Nysättra ligger ett fritidshusområde som är detaljplanerat på 1960-talet. Det omfattar drygt 100 fastigheter, varav 22 är permanent bebodda. Den mantalsskrivna befolkningen uppgår till cirka 50 personer. Mindre grupp redan anslutna. Vid utbyggnad ska en kontroll av överföringsledningen göras. Även avloppsreningsverket bör byggas till. Gemensamt sommarvatten i fritidsområdet, egna brunnar. Resten av området kommunalt. Utbyggnaden avser vatten 2007 i etapper, avlopp Vattenskyddsområdet omfattar stora delar av Nysättra samhälle. Avrinning mot Vätösundet. Del av Nysättra, närmast Vätösundet består av berg i dagen eller tunna jordtäcken vilket ger svåra förutsättningar att ordna avlopp enskilt. Resten av området har bättre förutsättningar då marken består av morän. Närmast Vätösundet där jordtäcket är tunt är grundvattenkapaciteten låg, enligt SGU:s översiktliga bedömning. Vissa fastigheter har problem med måttliga till höga kloridvärden ( mg/liter) i brunnarna. Enligt ÖP för Norrtälje kommun är det risk för vattenförsörjningen. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser +Avlastning av recipienten (Vätösundet). +Minskad risk för vattenförsörjningen Sociala konsekvenser +Flera permanentboende får bra service. - Flera permanentboende kräver mera service. Ekonomiska konsekvenser Dyr investering som måste finansieras inom VA-kollektivet. - Anslutningsavgiften måste ses över. Stor behov av utredningar Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Nysättra 112 (168)

18 BETECKNINGAR Gräns för v erks amhets område för enbart vattenförsörjning och avlopp Grä n s fö r v e rk s a m h e ts o m rå d e för vattenförsörjning oc h spillvattenavlopp Grä n s fö r v e rk s a m h e ts o m rå d e för enbart vattenförsörjning Skarpen By le Björkliden Ropbacken Svartbergen Norrtorp Bylesjöskog Länsmans- gården Fridhem 2010 Sundbacka Klockargården Krönet Vätö kyrka Ky rkgärdet Färjstaden Skarpängen Västerbacken Frihamn Ängsdala Alv ik Kyrk- ängen Lissbacken Djupmyran Föreningsstuga Badplats Kransbacken Nysättra Idrottspl. Serv icehus Vätösundet Ängsta Ängstalund Klockarängsberget Kärret Såg Vätö Klockarängen Fläskängen Munkv reten Utveda- Utvedaträsket träsket Lugnet Stenrudan Munkgården Utveda 2020 Torsborg Utveda bygget Skarporna Granliden Sunddalen Mälby Backas Östervreten Bordet Sjöv eda Backas 113 (168)

19 Nr 41 Område: Nyängen Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2015 Beskrivning I nära anslutning till Gräddö ligger fritidshusområdet Nyängen. Området omfattar cirka 70 fastigheter, varav 20 är permanent bebodda. Den mantalsskrivna befolkningen uppgår till cirka 45 personer. VA-problemområde. Utredning om samfällighet pågår. Bör samordnas med Kapellskärsutredningen. Ökad permanentning och efterfrågan på WC. VA-utbyggnaden avses börjas med avlopp 2008 och vatten Samfällighetslösningar osäkra. Avrinning mot Asksundet. Marken består av morän vilket är gynnsamt för att ordna enskilda avloppslösningar. Fastigheterna ligger dock tätt i sluttning vilket gör att enskilda avloppslösningar innebär risk för förorening av enskilda vattentäkter. Enligt SGU:s översiktliga bedömning är grundvattenkapacitet god men enligt ÖP för Norrtälje kommun finns risk för vattenförsörjningen. Generellt låg till måttlig påverkan av saltvatteninträngning i enskilda vattentäkter. Enstaka fastigheter har höga kloridhalter i brunnarna. Förutsätter Kapellskärsledningen. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser +Minskad miljöbelastning från diffusa utsläpp av avloppsvatten till Asksundet. +Löser kända problem med risk för vattenförsörjningen Sociala konsekvenser Flera permanentboende i attraktivt område tack vare kommunal infrastruktur. Ekonomiska konsekvenser Flera abonnenter. +Inte för dyr investering - Svårt att uppnå fullkostnadstäckning Vattenverk: Gräddö(senare Nånö) Avloppsreningsverk: Gräddö (senare Kapellskär) 114 (168)

20 BETECKNINGAR Gräns för verk sam hets område för vattenförsörjning och avlopp g Askudden Gräddö-Asken Järnberget Askholmarna Järnberget men Asksundet Badviken Badplats Åmmanäset By gdeg. Björköören Barnkoloni 2020 Campingplats Björköören Stenugnar Koviken Gräddö- Fiskehamn Kvarnudden Gästhamn Nyängen viken Varv Stenugnar Västerbyn Gräddö Österängarna Fagervik Badpl. N 2015 Minkgärdet Nämnden 0 Rådmansö R Fotb.pl. Skogshy ddan Bröte Norrbyn Björkö Sindv ik Sindv ik 115 (168)

21 Nr 42 Område: Ortala, Ortalalund Zon Norra Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2020 Beskrivning Ortala, som ligger på fastlandet strax norr om Älmsta, är en ganska utspridd by med cirka 170 bostadsfastigheter. I nordligaste delen finns en detaljplan från 1983 avseende fritidsbebyggelse. Drygt 60 fastigheter är bebodda året runt och den mantalsskrivna befolkningen uppgår till 177 personer. I området råder generellt risk för vattenförsörjningen vid en förtätning. Ortalalund kan grovt delas upp i tre områden. Ett i norr med ny fritidsbebyggelse. Det södra området har högre VA-standard med gemensamhetsanläggningar för WC eller WC till sluten tank och gemensamma BDT-anläggning. Området mitt emellan består av blandbebyggelse med enskilda avloppslösningar av varierande kvalitet. Näringsläckage från enskilda avlopp bidrar till näringspåverkan av Ortala - och Väddöviken. Ortalaviken har enligt länsstyrelsen en hög totalkväve- och totalfosforhalt, tillståndsklass 4 och 5 av 1-5 möjliga. Del av Ortala kan även ge påverkan på sjön Bornan som enligt Översiktplan för Norrtälje kommun är viktig för den framtida vattenförsörjningen. Hensvik Herräng Östernäs Korgil Ekbacken-Väddhuvud B Hammarskogen Tomta Vattrudan Hallstavik Hallstalund Norrbygård Edebo Ortala Miljökonsekvenser +Undanröjer diffust näringsläckage till Ortala och Väddöviken som har en hög näringspåverkan. +Skyddar sjön Bornan som är viktig för framtida vattenförsörjning Sociala konsekvenser Kan bli ett attraktivt område att bosätta sig i Ekonomiska konsekvenser Avståndet till nuvarande verksamhetsområde kan fördyra investeringen Vattenverk: Hallstavik Avloppsreningsverk: Älmsta 116 (168)

22 Fältmyren Karlsviken Smedkärret Ortalalund Karlsro Jakobsberg Nytorp Slumpen 2030 Mariehill Augustdal Annelu örnsjön Norra Björnängen Grundbergen Rudebacken Lundängen Prästtorpen Johannesberg Badplats Fredrikslund rnviken Sjöhagen Ortalaviken Björn Näset Näs- viken Pinkviken Ortala 2020 Klockargrundet Väddö kyrka Mälby Jakobaren Sjöängen Bornan Korpholmen Dusholmen Sandviken Pajudden Ladbacken Hålldammsån Ortala bruk Hammarby Bornan Bornan Blöte Hålldammsån Lillgården Ortalaviken Trefaldighet källa Djävulsön Rumpudden S i 117 (168)

23 Nr 43 Område: Rånäs Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2015 Beskrivning I norra delen av Rånäs finns möjligheter att komplettera den befintliga villabebyggelsen med cirka 15 småhus inom gällande plan. Det finns VA i området. Ganska oproblematiskt. Om bebyggelsen skulle lösas enskilt är Gavel-Långsjön recipient. Gavel-Långsjön avvattnas via å, genom Rånäs, till Skedviken som enligt ÖP för Norrtälje kommun klassas som särskilt värdefull vattenmiljö med avseende på naturvårdsintressen. Marken består av morän, vilket ger goda förutsättningar att ordna avlopp enskilt. Abrahamsby Frubol Rånäs Haglunda Gottröra Libbersmora Västertorp Kvarntorp Rimbo Midsjö Ekudden Söderby Rö Miljökonsekvenser Undviker belastning på recipienten Gavel-Långsjön. +Förebygger problem med vattenförsörjning. Lång ändledning kan ge kvalitetsproblem på vattnet Sociala konsekvenser +Flera kan flytta till Rånäs. Ekonomiska konsekvenser Om inte utbyggnaden blir av kan det vara en onödig investering Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Rånäs 118 (168)

24 Norströmsgrundet Stormossen Läjdet Jan-Pers sten Läjdet Linddalen Transkaftet Näsudden Lövsjön Gavel-Långsjön Råby- Gavel-Långsjön Svartviken Näs- viken Högmon berget Nykvarns- Lindbacken viken Sveden Kv arnbol 2015 Käringbacken Renlundsberget Ren Rånäs Rånäs Nykvarn Granlund Björklund Norrhagen Hovstalund Skjutbana Hammarstad Fiskartorpet Hummelängs- Verkabacken backen Reningsverk Söderby lund Vadet ölsta Kråkv ilan Såg Skola Hagen Hummelbol Södergården Rånäs Lotterängskällan Fotb 119 (168)

25 Nr 44 Område: Rävsnäs Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senas 2015 Beskrivning En äldre ort med fiskehamn och sjöräddningsstation. Även en del fritidsbebyggelse. Detaljplaner finns från 1959, 1984 och Rävsnäs omfattar cirka 90 fastigheter, varav 37 är permanentbebodda. Den mantalsskrivna befolkningen uppgår till 95 personer. VA-problemområde. Stor efterfrågan på WC. Det finns relativt många WC till sluten tank. Övriga har torrtoalett. Vattenfrågan löst med gemensamt samt enskilt vatten. Gemensamt vatten har haft problem med kvalitén. Byggnadsnämnden har gett ett positivt besked (oktober 2006) gällande detaljplan för ca 20 enbostadshus. Förutsätter Kapellskärsledningen. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser +Löser kända VA-problem +Undviker ökat antal Wc till sluten tank +Minskade diffusa utsläpp till kustvattnet Sociala konsekvenser Området kan expandera. Ekonomiska konsekvenser Kan utöka byggrätter för fastighetsägarna som då blir positiva till att ansluta sig Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Kapellskär 120 (168)

26 BETECKNINGAR Gräns för verk sam hets om råde för vattenförs örjning och avlopp Råttviken Tunnh Rådmansö Rävsnäs Norrbyn 2015 Sjöräddningsstation Fiskehamn Tunholmen Rävsnäs Sjöängen Tunholmen Söderby n Hamnholmen Kråkbergskobben Torv sjö 2015 Kvarn- Såg udden Kaninholmarna Tjocköfjärden Fåg Tjo Stormossen Storholmen fjärd Skogshy ddan Berghamnskobben Rådmansö (168)

27 Nr 45 Område: Rö Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2030 Beskrivning Rö är idag ingen tätort, utan består av spridd bebyggelse och tre mindre byar, Ösby, Väsby och Stationsbyn. Här finns drygt 100 permanent bebodda fastigheter och den mantalsskrivna befolkningen uppgår till 310 personer. I Ösby finns detaljplan från 1969 och i Väsby från Inget kommunalt VA finns. Enligt den kommunomfattande översiktsplanen kommer Rö att på sikt kunna växa med 100 nya bostäder. Markområdet består av lera, vilket ger svåra förutsättningar att ordna enskilt avlopp. Nord-väst om Ösby finns isälvsmaterial är del av ås. Åsen är viktig för framtida vattenuttagsmöjligheter och detta bör, enligt Översiktplanen för Norrtälje kommun, prioriteras framför konkurrerande markanvändning. Avrinning mot Rösjön som är miljöstört vattenområde enligt översiktsplanen för Norrtälje kommun Inga exploateringsåtgärder eller nya utsläpp får ske som försvårar ett långsiktigt tillfrisknande av vattenområdet. Abrahamsby Frubol Rånäs Haglunda Gottröra Libbersmora Västertorp Kvarntorp Rimbo Midsjö Ekudden Söderby Rö Miljökonsekvenser +Mindre slamtömningar minskar transporter. +Minskad belastning på Rösjön som enligt översiktsplanen klassas som miljöstört område. Sociala konsekvenser +Flera bosätter sig på bra pendlingsavstånd till Stockholm. Attraktivt boende. - Flera invånare kräver mera service - Ointresse att ansluta sig kan förekomma. Ekonomiska konsekvenser +Flera kan bosätta sig i Rö som ligger på bra pendlingsavstånd, - Stora investeringar behövs oavsett om man bygger lokala lösningar eller bygger en ny ledning. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Rimbo 122 (168)

28 Norrgården Norrtorpet Ny torpet Fotb.pl. Vallskog Gullungeån Stenbacken Solhem Karlberg Eke Ekesberg Risby Ribacken Enlund Uledal Sanddal 2030 Kilen Nibble Sandv reten Ticksta Tästugan Siv sborg Solhult Ösby Söderlund Oxhagen Byle Ängsborg Kamphavet Harryhill Mälby Cementindustri Åtorpet Löv sta Klippan Johanneslund 2030 Härsby Rö kyrka Alv ik Solv ik Råttholmen Sjöv ik Åsen Sågudden Torpet Steninge Väsby Ekskogen Rösjön Rösjön Grustäkt Granlund Rösjön Kalungsberget Mariedal Gröndal Kalängen Hasselbacken Väsby lund Gransättra Björksättra Storkärret Vir 123 (168)

29 Nr 46 Område: Sandvik Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2010 Beskrivning Stadsarkitektkontoret jobbar med ett detaljplaneförslag gällande möjligheten att bygga 54 småhus på fastigheten Sandvik 1:2 och Utlunda 1:5 samt Sandvik 1:8. Marken består av morän vilket ger bra förutsättningar att ordna enskild avloppsanläggning. Området avvattnas mot Norrtäljeviken där påverkan av näringsämnen är tydlig. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser Vattenanvändning kan ge problem på avloppslösningarna. Enskilda avlopp orsakar recipientpåverkan. Norrtäljeviken är högt belastad av fosfor och kväve. Sociala konsekvenser +Flera bostäder ger flera invånare, Norrtälje blir attraktivare. - Avståndet gör det svårt att täcka servicebehovet. Skolskjuts krävs. Ekonomiska konsekvenser Finansiering på lång sikt + Samfällighetslösning som kräver mindre investeringar Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Endast vatten 124 (168)

30 Gräskärret Viborg Gräskärret Lillmossen Rasborgs gamla tomt Lysberget Finnsjökärret Finnsjön Vissbole Nogård Gammelkärret Sjöströmskärret Näset Upplunda Såg Skogsbo Utlunda Björkhagen Nystängslen 2010 Änkan römsen 2010 Bysvärn Borg Karlsudd Löv - udden Löv backen Lundaudde Lilla Rönnskär Stora Rönnskär Enholmen Skötgrundet Narv- Lundasrömmen slätten Narv- Badplats viken Narvskogen Strömsborg Masby Gravröse Mörjarudden Ängholmen Narven Mörjaren Norrtäljeviken 125 (168)

31 Nr 47 Område: Sika Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2010 Beskrivning Söder om Norrtälje på östra sidan av väg 276 planeras två nya arbetsområden. I anslutning till Görla och flygplatsen bedöms cirka 30 hektar kunna exploateras för handel och småindustri (se Mellingeholm). Vid infarten till Sika längre söderut har ett markområde om cirka 57 hektar reserverats för miljöstörande verksamheter. Planerad bebyggelse avvattnas mot Limmaren som enligt Översiktsplanen för Norrtälje kommun är ett miljöstört vattenområde. Inga exploateringsåtgärder eller nya utsläpp får ske som försvårar ett långsiktigt tillfrisknande. Sjön Limmaren har enligt länsstyrelsen en mycket hög till extremt hög totalkväve och totalfosforhalt, tillståndsklass 4 och 5 av 1-5 möjliga. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser +Recipientpåverkan minimeras på Limmaren som är miljöstörd Sociala konsekvenser Bra service på industrimark kan ge flera arbetsplatser i kommunen. Ekonomiska konsekvenser +Dyr investering i ledningar som kanske inte får täckning +Om flera verksamheter av annan karaktär vill etablera sig så har de mark med infrastruktur Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Lindholmen 126 (168)

32 g Limm Lönsv ik Kv arntorp Sveden Noset Raden Skjutfält Kalvuddsviken Radgärdet Skjutbana Branten Siktorpet Kalvudden Porsan Storskäret Lillskäret Sika Månsjön Skjutfält Oppstugan 2010 Skogstorpet Kvarnsjön Grandalen Solsjön 127 (168)

33 Nr 48 Område: Skebobruk Zon Norra Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2010 Beskrivning Tätorten Skebobruk har drygt 260 invånare. Av dessa bor 100 personer utanför det kommunala VAverksamhetsområdet, främst öster och norr om samhället samt i Kolartorpet söder om Skebo. Verksamhetsområdet i centrala Skebo omfattar 100 bebodda fastigheter. Vattenskyddsområde för Skeboån går genom Skebobruk och VA-verksamhetsområdet. Vattenskyddsområde för grundvattentäkt finns också inom VAverksamhetsområdet. Fastigheterna nordöst om tätorten har en avrinning mot norra delen av Närdingen. Kolartorpet avvattnas via Harbroholmsån till norra delen av Närdingen. Norra delen av Närdingen har utpekats i Översiktsplan för Norrtälje kommun som miljöstört vattenområde där inga exploateringsåtgärder eller nya utsläpp får ske som försvårar ett långsiktigt tillfrisknande. Närdingen har enligt länsstyrelsen en hög totalkväve- och totalfosforhalt, tillståndsklass 3 och 4 av 1-5 möjliga. Vattrudan Hallstavik Hallstalund Fjällboho Flisbe Edebo Ortala Väddö Skebobruk Älmsta Gåsvik Väddö Miljökonsekvenser +Diffusa utsläpp till norra Närdingen från enskilda avlopp upphör. Sociala konsekvenser Möjliggör en fortsatt expansion, samt att bibehålla befintlig infrastruktur och behålla befintlig service. Ekonomiska konsekvenser Växer i närheten till befintlig tätort och befintlig infrastruktur. Lägre investering vid naturlig expansion. Vid samfälld lösning bättre avkastning Vattenverk: Hallstavik Avloppsreningsverk: Hallstavik 128 (168)

34 Skede Solbaddet Skeboån Närmarudan Harbroholm Gravfält Varggården Fångstgrop Väster- torpet Reningsverk 2010 Brov reten Mjölnargården Matsbol makartorp Hembygdsgård Söder- torp Skebobruk Kemisk industri Skebohemmet Fagervik Björkmansängen Hjälstertorpet Nybygget Österbacken Sörgården Plastindustri Draget Sporthall Skola BETECKNINGAR Storängen Alhamra Solgården Gräns för verksamhetsområde för vattenförsörjning och avlopp Gräns för verksamhetsområde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp Kolartorpet 2020 Stensäter Harbroholmsån Sjöängen Närdingen Ha 129 (168)

35 Nr 49 Område: Solbacka Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2015 Beskrivning I mellersta Solbacka pågår två detaljplaneutredningar. Området norr om Vätövägen, Solbacka trädgård, beräknas rymma 32 radhus och 2 nya villatomter. I området söder om Vätövägen, Solbacka strand, visar planskissen 115 lägenheter i flerbostadshus och 46 villatomter. Den nya bebyggelsen kommer att ge en ökad belastning på Norrtäljeviken både med en kommunal lösning och om områdets avlopp löses enskilt. Norrtäljeviken har enligt länsstyrelsen en extremt hög totalkväve och totalfosforhalt, tillståndsklass 5 av 1-5 möjliga. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser För nära Lindholmen, kan hota avloppsreningsverkets expansion Sociala konsekvenser Expansion i stadsnära område Ekonomiska konsekvenser Inte så stor investering i förhållande till antalet abonnenter Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Lindholmen 130 (168)

36 Kalvvik Munkvreten Näset Hårnacka Kamskogen Upplunda Såg Skogsbo Räfsjatorp Gravfält Räfsja Runsten Kogärdet Hårnackalund Strömsen 2010 Harsjön Fornborg Lundasrömmen Eriksdal Dalkärret Nygärdet Fågelsången Koloniomr. Växthus Solbacka 2010 Backa 2020 Narv- Na viken Strömsb Ängholmen Emmaus Lundsberget Eklund Hasselbacken Reningsv. Långgarn Grind Reningsverk Koloniomr. Serv icehus Skola Norgegärdet Fotb.pl. Skola Lindholmens naturreservat Lindholmen Lindholmens Långgarnsnaturreservat viken Kaf f e- berget Sässön Sv anenäs Gransäter Vårdhem Norrtälje Harkö 131 (168)

37 Nr 50 Område: Spillersboda Zon Södra Förslag Kommunalt Start senast 2015 Beskrivning Spillersboda ligger vid kusten i sydöstra delen av Frötuna och utgör en replipunkt för en ganska stor del av innerskärgården. Affären, bryggan och sågen är av stor betydelse för orten. Inkluderat Stubboda finns cirka 120 fastigheter, varav drygt 80 är permanent bebodda. Befolkningstalet är 236 personer. Detaljplanerna är gjorda 1974 och Orten har vattenförsörjning från Norrtälje och eget avloppsreningsverk. Det finns fastigheter utanför kommunalt verksamhetsområde men inom skyddsområde för den kommunala vattentäkten. Merparten av fastigheterna inom skyddsområdet har WC till sluten tank och BDT-avlopp från 70- och 80-talet. På några fastigheter saknas uppgifter om avloppslösning. Förutsättningar att ordna enskilt avlopp varierar i området. Marken består av morän med inslag av berg. Enligt Översiktsplan för Norrtälje kommun finns risk för vattenförsörjningen. Vattenfrågan är löst med egna borrade brunnar. Vattentillgången är enligt SGU:s översiktliga bedömning relativt god. Kloridhalter i enskilda brunnar är måttliga. Avrinning mot Norrfjärden och kommunal badplats. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser +Undanröjer risk för utsläpp från enskilda avlopp inom vattenskyddsområdet. +Minskar diffusa utsläpp av näringsämnen till kustvattnet. +Minskar risk för diffusa utsläpp av avloppsvatten till kommunal badplats. Sociala konsekvenser Området kan expandera Ekonomiska konsekvenser Kan vara svårt att anordna samfälligheter Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Stubboda 132 (168)

38 Kalvvik Munkvreten Näset Hårnacka Kamskogen Upplunda Såg Skogsbo Räfsjatorp Gravfält Räfsja Runsten Kogärdet Hårnackalund Strömsen 2010 Harsjön Fornborg Lundasrömmen Eriksdal Dalkärret Nygärdet Fågelsången Koloniomr. Växthus Solbacka 2010 Backa 2020 Narv- Na viken Strömsb Ängholmen Emmaus Lundsberget Eklund Hasselbacken Reningsv. Långgarn Grind Reningsverk Koloniomr. Serv icehus Skola Norgegärdet Fotb.pl. Skola Lindholmens naturreservat Lindholmen Lindholmens Långgarnsnaturreservat viken Kaf f e- berget Sässön Sv anenäs Gransäter Vårdhem Norrtälje Harkö 133 (168)

39 Nr 51 Område: Storsten Vingelebacke Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2010 Beskrivning Fördjupning av översiktsplanen finns för Storsten-Vingelebacke med bl.a. nytt område för småindustri. Detaljplanering pågår. Fastigheterna har idag enskilda lösningar förutom några som har anslutit vatten och ev. avlopp. Övriga fastigheter har gamla avloppsanläggningar, några få med nyare anläggningar. Utsläpp har förekommit till dike mynnande i Ludden. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser Sanering av bristfälliga avlopp ger mindre utsläpp och påverkan på recipienten Ludden. Sociala konsekvenser Osäkra juridiska förhållanden med servitut o dyl kan ordnas. Flera stadsnära industritomter behövs i kommunen. Ekonomiska konsekvenser Expansion i direkt anslutning till verksamhetsområde ger lägre kostnader Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Lindholmen 134 (168)

40 Porshanken Fyrken Barsjökärret R Harsjön Södra Nånö 2010 Segertorp Fjällen Färsna Vattenv erk Fågelsån Holmängen Jägargården Ludden Kriminalv årdsanstalt Vinglebacke 2010 Storsten Fornborg Öster Knutby Serv icehus Sundet Vigelsjö naturreservat Väster Norg gärd Fotb.pl. Skola Kalkugnen Vigelsjö gamla tomt Camp.pl. Knutby Skola Övre Bryggårdsgärdet Norra bergen Skola Vårdhem Gransäter Stenvreten Skola Vigelsjö Skola Bältartorp Viguls hög Ridhus Nedre 135 (168)

41 Nr 52 Område: Stämmarsund Zon Södra Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2010 Beskrivning Ett mindre centrum på nordvästra delen av Blidö. Här finns fyra detaljplaner för huvudsakligen fritidsbebyggelse upprättade mellan 1958 och Området innefattar cirka 60 tomter, varav 13 är permanent bebodda. I Stämmarsund bor cirka 30 personer. Vattenförsörjning genom enskilda brunnar samt från gemensam anläggning (värdshuset). Avsaltningsanläggning planeras. Grundvattenkapaciteten är låg enl. SGU. Risk för vattenförsörjningen enl. ÖP. Avloppslösningar är enskilda med WC till inf, WC till tank, BDT, samt reningsverk för värdshuset. Planering för större reningsverk som även ska omfatta ny detaljplanelagt område är under projektering. Förutsättningar för att lösa avlopp enskilt är dåliga Sika Klemensboda Boängen Brevik Östernä Håtö Västernäs Spillersboda Hysingsvik Solö Grovstanäs hamra Vettershaga Gärdsnäs Furusund Köpmanholm Högmarsö Oxhalsö by Stämmarsund Bromskär Björkudden Granö Blidö Gård Klubben Bruket Miljökonsekvenser Många dåliga avlopp försvinner, nuvarande avsaltning fungerar dålig, ersätts av bättre lösning Sociala konsekvenser +permanentningsmöjligheter. +Boende i skärgård möjliggörs Ekonomiska konsekvenser Stor investering i förhållande till antal permanent boende. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Köpmanholm 136 (168)

42 Utkroksholmen Lilla Furusund Larshamn Lillnäs Stenbomsudden Gibraltar Bocklarhamn Präst- skogen Storäng Fagernäs Nordanövikarna Svarvarholmen Norrsund Nordanö Skans karmsund Skarmsundsmaren Öbacka Furholmsviken Långängsviken Furholmen Lagerv ik Västeröberget Skönv ik Mariehäll Dymmelvik Blidösund Klippan Sundäng Hästsprångsviken Bergshyddan Hemsundet Gransäter Skogshy ddan Skiftingen Glisbergen Kärret Björnuddsgrynnan Björnudden Västerö Oxhalsö viken Värns- Skiftholmen Ramsvik Backas Västergården Stämmarsund Stämmarsunds- gården Tranholmen 2010 Fotbollsplaner Verkdiket Fladen Vretsnäset Källviken Källviken Norrnäs Norrnäs Finnholmsmaren Finnholmsviken Tärnsgrundet Söderskogen Björkskäret 137 (168)

43 Nr 53 Område: Svanberga Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senas t 2020 Beskrivning Den fördjupade översiktsplanen för Svanberga anvisar fyra skilda nybyggnadsområden för småhusbebyggelse. Tre av dessa bedöms kunna byggas inom femton år och rymmer tillsammans 100 bostäder. På sikt kan det fjärde området också tas i anspråk och tillföra ytterligare 100 småhus. Attraktivt område. Förväntad större miljöbelastning pga. planerad bebyggelse. Marken som mestadels består av morän ger goda förutsättningar för egna lösningar. Egna lösningar är dock olämpliga pga. skyddsområde för Erken. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser skyddsområdet för Erken kan störas. Sociala konsekvenser Flera invånare Ekonomiska konsekvenser Relativt låg kostnad - Finansiering osäker. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Svanberga 138 (168)

44 BETECKNINGAR Gräns för v erks amhets område för vattenförsörjning oc h av lopp Gräns för v erks amhets område för enbart spillvattenav lopp Niklasborg Mär- sundet Södra Järsö Eliseberg Risslingby gamla tomt Vintra Risslingby Svanskärsudden Risslingby Sjunkorna Saras sten Predikstolen Skola Sporthall 2020 Norasjön magrundet Näset Svanberga Johanneslund Svanbergaviken Badplats Svanberga Kv arnängen Ängshy ddan Nora Lillholmen Stor- holmen Nöjesanl. Kallvik lvik Norra Malma Norra Malma naturreservat Kullsta Grindstugan Finnstugan Skjutbana 139 (168)

45 Nr 54 Område: Syninge Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2010 Beskrivning I Syninge stationsområde finns en aktualiserad detaljplan med ytterligare 25 bostäder. Lösningen bör vara att ansluta hela Syninge till kommunalt vatten och avlopp. Enligt SGU:s översiktliga bedömning är grundvattentillgången god. Marken består av morän med inslag av lera vilket ger relativt goda förutsättningar för enskilt avlopp. Många fastigheter har äldre avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens krav på rening. Syninge stationsby har pekats ut som ett saneringsområde där avlopp behöver saneras. Saneringen har dock inte varit prioriterad från kommunens sida. Området ligger inom avrinningsområde för det sjö- och å system där Husbyån och Lommaren ingår. Lommarens västra del är en av de viktigaste reserverna för framtida vattenuttag. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser Recipientbelastningen minskar på Lommaren som är skyddsvärd för framtida vattenuttag. Minskad möjlighet till lokala kretsloppslösningar Sociala konsekvenser +Flera kan bosätta sig i området - Svårighet för äldre att betala anslutningsavgiften. Ekonomiska konsekvenser Finansieringen svårt att sia om. + Flera abonnenter på en sträcka där det redan finns en del infrastruktur Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Finsta 140 (168)

46 Asplund Skogstorpet Hästhagen Byleängen Golfbana Sundstaån Motorbana Motorbana Östra Syninge Grindstugan Kullen Nybygget Golf bana Golf bana Stjärnsund Golfbana Granlund Fornåkrar Sundsta Konf erensanläggning Kilen Kursgård Fångstgropar Nydal Hammaren Vallby Malmen Lommaren Osen Växthus Östergården Fornborg Husby Slätmossen Vallby lund Husby-Sjuhundra kyrka Sätuna Norrg. Östergården Västerg. Söderg. 141 (168)

47 Nr 55 Område: Upplunda Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2010 Beskrivning Kommunen jobbar med en detaljplan gällande möjlighet att bygga 15 enbostadshus. Berörd fastighet är Upplunda 2:1. Förslaget har varit ute på programsamråd. Kommer att bara få kommunalt vatten. Marken består av morän vilket ger bra förutsättningar att ordna enskild avloppsanläggning. Området ligger dock vid Lundaströmmens slut och avvattnas via denna mot Norrtäljeviken där påverkan av näringsämnen är tydlig. Norrtäljeviken har enligt länsstyrelsen en extremt hög totalkväve- och totalfosforhalt, tillståndsklass 5 av 1-5 möjliga. Koludden Vämlinge Svanberga Nedernäs Drottningdal Nysättra Röcksta Syninge Färsna Malsta Solbacka Sandvik Upplunda Långgarn Björknäs Norrtälje Harka Sundsta Kaggeboda Nordrona Björnö Baltora Mellingeholm Sika Miljökonsekvenser Kommunalt vatten och enskilt avlopp kan innebära större avloppsutsläpp. - Enskilt avlopp innebär större risk för påverkan på recipienten (Norrtäljeviken). Sociala konsekvenser +Mera delaktighet från de boende i sina VA lösningar och samfällighet Ekonomiska konsekvenser +Samfällighetslösning innebär mindre investeringskostnad för VA kollektivet. - Risk för underhållsbehov längre fram i tiden. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Endast vatten 142 (168)

48 Gräskärret Viborg Gräskärret Lillmossen Rasborgs gamla tomt Lysberget Finnsjökärret Finnsjön Vissbole Nogård Gammelkärret Sjöströmskärret Näset Upplunda Såg Skogsbo Utlunda Björkhagen Nystängslen 2010 Änkan römsen 2010 Bysvärn Borg Karlsudd Löv - udden Löv backen Lundaudde Lilla Rönnskär Stora Rönnskär Enholmen Skötgrundet Narv- Lundasrömmen slätten Narv- Badplats viken Narvskogen Strömsborg Masby Gravröse Mörjarudden Ängholmen Narven Mörjaren Norrtäljeviken 143 (168)

49 Nr 56 Område: Utveda Zon Mellersta Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2020 Beskrivning Detaljplanen för fritidshusområdet i Utveda tillkom Den inrymmer ungefär 190 tomter, varav 50 är permanent bebodda. Befolkningstalet är cirka 100 personer. En kommunal anslutning av området är sannolikt kostnadseffektivt. Avloppsreningsverket i Nysättra bör byggas ut. Har vintervatten men en del bara sommarvatten. Samfällt vatten har haft höga kloridvärden >100 mg/liter. Haft anmärkningar på kvalitet. Gemensam avloppsanläggning för 48 st fastigheter. Avloppsanläggningen har haft problem med överbelastning och slamflykt. Översiktlig inventering gjord av alla fastigheter i projekt som påbörjades -82. Enligt SGU:s översiktliga bedömning är grundvattenkapacitet låg till relativ god, men enl. ÖP finns risk för vattenförsörjningen. Området närmast Vätösundet har låg grundvattenkapacitet. Området består av berg och omkringliggande morän. Området närmast Vätösundet består mestadels av berg, vilket ger svåra förutsättningar att ordna avlopp enskilt. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser Löser problem med risk för vattenförsörjning. Minskade diffusa utsläpp av BDT-vatten till Vätösundet. Sociala konsekvenser Hjälper till att utveckla området Ekonomiska konsekvenser Kan vara svårt att anordna samfälligheter, ev. ovilliga fastighetsägare Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Nysättra 144 (168)

50 BETECKNINGAR Gräns för v erks amhets område för enbart vattenförsörjning och avlopp Grä n s fö r v e rk s a m h e ts o m rå d e för vattenförsörjning oc h spillvattenavlopp Grä n s fö r v e rk s a m h e ts o m rå d e för enbart vattenförsörjning Skarpen By le Björkliden Ropbacken Svartbergen Norrtorp Bylesjöskog Länsmans- gården Fridhem 2010 Sundbacka Klockargården Krönet Vätö kyrka Ky rkgärdet Färjstaden Skarpängen Västerbacken Frihamn Ängsdala Alv ik Kyrk- ängen Lissbacken Djupmyran Föreningsstuga Badplats Kransbacken Nysättra Idrottspl. Serv icehus Vätösundet Ängsta Ängstalund Klockarängsberget Kärret Såg Vätö Klockarängen Fläskängen Munkv reten Utveda- Utvedaträsket träsket Lugnet Stenrudan Munkgården Utveda 2020 Torsborg Utveda bygget Skarporna Granliden Sunddalen Mälby Backas Östervreten Bordet Sjöv eda Backas 145 (168)

51 Nr 57 Område: Vattrudan Zon Norra Förslag Kommunalt Start senast 2015 Beskrivning Utmed Uppsalavägen väster om Hallstavik finns verksamhetsområden för småindustri och handel. Den fördjupade översiktsplanen ger möjlighet att utvidga dessa områden, som för närvarande ligger utanför VAverksamhetsområdet. Del av område för småindustri och handel ligger inom samt gränsar till vattenskyddsområde för Skeboån. Skeboån rinner från Närdingen och för att efter ha passerat Hallstavik mynna i Edeboviken. Påverkan på ån från omgivande mark och antropogen verksamhet är tydlig. Edeboviken är påverkad av föroreningar som metaller samt höga halter näringsämnen viket orsakar syrebrist i bottnarna. Planerad bebyggelse i Skärsta kommer att delvis att ligga inom vattenskyddsområde för Skeboån. Vattrudan har en avrinning mot Skeboån, vid mynningen av Edeboviken. Edeboviken har i Översiktsplan för Norrtälje kommun utpekats som miljöstört vattenområde. Edeboviken har enligt länsstyrelsen en hög totalkväve- och totalfosforhalt, tillståndsklass 4 av 1-5 möjliga. Skeboån har tillståndsklass 3 avseende näringsämnen. Hensvik Herräng Östernäs Korgil Ekbacken-Väddhuvud B Hammarskogen Tomta Vattrudan Hallstavik Hallstalund Norrbygård Edebo Ortala Miljökonsekvenser +Undanröjer negativa miljökonsekvenser från framtida utsläpp från industrietablering. Inom vattenskyddsområde för Skeboån. +Undanröjer framtida utsläpp till Edeboviken och Skeboån som är påverkade av näringsämnen. Sociala konsekvenser Flera industrier kan etablera sig i kommunen. Speciellt där efterfråga finns. Ekonomiska konsekvenser Närhet till redan befintlig infrastruktur minimerar finansiella risker. Tidplanen osäker Vattenverk: Hallstavik Avloppsreningsverk: Hallstavik 146 (168)

52 Kvarnängen Granlund Mossmyren Nyodlin Kilen Kangeln Skärsta Edebo- viken Sporthall Skola Motorbana Kyrkmossen Hemkärret Hälsoc. Hallstavik Skola Vattenv erk Mek.ind. Nyboda Gubbaskärret Hallstalund Johannesburg Vattrudan Reningsv. Skidbacke Sipsjömossen Sipsjön Skidbacke Motorbana Skäret Ridhus Stormyren Karlsberg Nydal Sättra Blåsut My ren Gottsta Bohls gamla tomt 147 (168)

53 Nr 58 Område: Västanvik Zon Södra Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2020 Beskrivning Ett större fritidshusområde norr om Kapellskärsvägen som kom till genom två detaljplaner 1969 och Sammanlagt inrymmer området 320 tomter, varav 75 är permanent bebodda. Den mantalsskrivna befolkningen uppgår till 156 personer. Grundvattenkapacitet låg till relativ god, men enl. ÖP finns risk för vattenförsörjningen. Vattenförsörjning med gemensamt sommarvatten och egna brunnar. Höga kloridhalter har uppmätts. Avloppslösningar enskilda med BDT, WC till tank samt ett minireningsverk för 175 pe för fastigheter i vattenskyddsområde. Förutsättningar för enskilda avlopp är dåliga. Förutsätter Kapellskärsledningen. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser Stort tomtområde får en samfälld lösning med kommunal anslutning och löser utsläppsproblem Sociala konsekvenser Området kan expandera och utvecklas Ekonomiska konsekvenser Svårt att veta om fastighetsägarna vill bilda samfällighet Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Kapellskär 148 (168)

54 Stora Pankholmen Lötaviken Badplats Tallholmen Klohammaren Smörasken Skällarholmen Tallören Norrgårdsmaren Näset Björkholmen Norrgården Edsv iken Fårholmen Båtsbacken Västanvik Gillberga Stora örklund Lilla Västerg. Sjöhagsbacken Bålö- Bålösund sund viken Bålö Åkeröfjärden Badplats Gistvarpet Tärskäret Kärnan Sankgrunden Palängen 2020 Åkerö Norr- Åkerö My ret Rådmansö 2020 Stortorp Dalängsbacken Björklunda Korsskärshällen Sof ielund Skjutbana Korsskäret Borgarön Tillsmaren Röskärsholmarna Bodgrundet ggan Galten Djursnäsudde To Djursnäs Långlöten Hundsjön Granliden Kåby Brevikssundet Hundsvreten Nyby Breviksfladen Holmudden 149 (168)

55 Nr 59 Område: Västernäs Zon Södra Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2020 Beskrivning Västernäs är en liten by i sydvästra hörnet av Rådmansö. Detaljplan saknas. Alldeles öster om byn finns ett mindre tomtområde med detaljplan från Ungefär 60 bostadsfastigheter sammanlagt, varav 16 är permanent bebodda. I Västernäs är 46 personer mantalsskrivna. Vattenförsörjning med enskilda brunnar. Grundvattenkapacitet god. Avloppslösningar WC-infiltration, BDT. Förutsättningar för enskilda avlopp är relativt goda utom för strandtomter. Förutsätter Kapellskärsledningen. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser Undviker utsläpp till känsliga recipient Sociala konsekvenser Området kan utvecklas och permanentning kan tillåtas i större utsträckning Ekonomiska konsekvenser Samfällda lösningar har ekonomiska fördelar både för fastighetsägarna och kommunen Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Kapellskär 150 (168)

56 151 (168) Båtholms- Valö Kifjärden Pettersviken udden Båtsholmen Karlsborg Dalkarlens Östermaren Varv Östernäs Sid R natu S Sandängen Kullstugan Puttebo Ormkärret Ormkärret Kullviken Furudal Uppnäs Östernäs Östergården Varv Strömma Ryssviken näset Riddersho Morgongåvan Ålandsgrundet Västerören Isakholmen Storholmen Lillholmen Uppnäs Strömsborg Strömma Strömsholmarna Västernäs Vretakärren Vreta Gransäter Bangenhuvud Norrbacken Varv Verk- Kåby Granliden grundet Västernäs Näsudden Kolbotten- Syskonholmarna Tackören Skräppen Vretfladen Gumsängen Strandstugan Bergholmen ergholmen Vretholmen Åmansören Sötholmen Sötholmsgrundet men

57 Nr 60 Område: Västertorp Zon Mellersta Förslag Kommunalt Start senast 2010 Beskrivning I Västertorp finns ett sista område kvar att exploatera. Detaljplanen är på gång och rymmer cirka 90 småhus. En utredning om Rimbos ledningsnät behövs inför de stora exploateringar som är på gång. Abrahamsby Frubol Rånäs Haglunda Gottröra Libbersmora Västertorp Kvarntorp Rimbo Midsjö Ekudden Söderby Rö Miljökonsekvenser +Exploatering på redan förberett område. Förebygger miljöproblem - Stort bostadsområde innebär ökad belastning på reningsverkets recipient (Norrtäljeåns avrinningsområde). Kundbysjön som redan Sociala konsekvenser +Rimbo expanderar västerut. Flera invånare till kommunen. Ekonomiska konsekvenser +Inga stora investeringar i nätet behövs Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Rimbo 152 (168)

58 Sandboda Sjöhagen Björkenäs Bålbro Slagmora Snickeri Bålbrotorp Bolsmossen Skola Rimbo Tistelkullen 2010 Fotb.pl. Fotb.pl. Rasmora 2020 Tennisbanor Kv arntorpet Hagen Ö Brosättra Manhem 2010 Hagtorp Idrottspl. Skola Tref. källa Badplats V Brosättra Badplats Såg Midsjö Holmen Långsjön Näshagen Adam Vekaviken 153 (168)

59 Nr 61 Område: Åkerö Zon Södra Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2020 Beskrivning Åkerö är en utspridd bybebyggelse öster om Åkeröfjärden. Detaljplan saknas. Runt byn finns dock flera planlagda fritidshusområden. I Åkerö finns cirka 70 bostadsfastigheter, varav ett 30-tal är permanent bebodda. Här bor cirka 90 personer. Vattenförsörjning med enskilda brunnar. Avlopp med WC till infiltration, BDT, WC till tank inom planlagda områden. Förutsättningarna för enskilt avlopp är varierande. Recipienten Åkeröfjärden är en grund, skyddsvärd havsvik. Kommunal badplats finns vid fjärden. Förutsätter Kapellskärsledning Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser Framtida problem med vatten och avloppsförsörjning undviks, recipienten skyddas från ytterligare föroreningar Sociala konsekvenser Området kan expandera och permanentboende flytta in. Ekonomiska konsekvenser Svårt att förutse möjligheten till samfällda lösningar Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: kapellskär 154 (168)

60 Stora Pankholmen Lötaviken Badplats Tallholmen Klohammaren Smörasken Skällarholmen Tallören Norrgårdsmaren Näset Björkholmen Norrgården Edsv iken Fårholmen Båtsbacken Västanvik Gillberga Stora örklund Lilla Västerg. Sjöhagsbacken Bålö- Bålösund sund viken Bålö Åkeröfjärden Badplats Gistvarpet Tärskäret Kärnan Sankgrunden Palängen 2020 Åkerö Norr- Åkerö My ret Rådmansö 2020 Stortorp Dalängsbacken Björklunda Korsskärshällen Sof ielund Skjutbana Korsskäret Borgarön Tillsmaren Röskärsholmarna Bodgrundet ggan Galten Djursnäsudde To Djursnäs Långlöten Hundsjön Granliden Kåby Brevikssundet Hundsvreten Nyby Breviksfladen Holmudden 155 (168)

61 Nr 62 Område: Älmsta Zon Norra Förslag Kommunalt Start senast 2010 Beskrivning För samhället Älmsta finns en fördjupning av översiktsplanen antagen i februari Tätorten är i ett expansivt utvecklingsskede med pågående bostadsbyggande. Översiktsplanen möjliggör 350 nya bostäder inom en femtonårsperiod. Invånarantalet är drygt 900 personer, varav cirka 70 bor utanför det kommunala VAverksamhetsområdet. Flera av fastigheterna ligger inom skyddsområde för vattentäkt. Ekbacken-Väddhuvud Byholma Grisslehamn Hammarskogen Tomta Havstomta-Klämmesudden k Norrbygård Fjällboholmar Flisberget-Havsskogen Väddö Ortala Sandviken Älmsta Miljökonsekvenser Skyddar recipienten Sociala konsekvenser Samhällsutvecklingen gynnas. Expansionen kan fortsätta Ekonomiska konsekvenser Närheten till befintlig infrastruktur underlättar investeringen Vattenverk: Hallstavik Avloppsreningsverk: Älmsta 156 (168)

62 BETECKNINGAR Gräns för verk sam hetsom råde för vattenförsörjning och avlopp Gräns för verk sam hetsom råde för enbart vattenförsörjning Gräns för verk sam hetsom råde för enbart spillvattenavlopp Gräns för verk sam hetsom råde för vattenförsörjning och spillvattenavlopp cken Hålldammsån Ortala bruk Hammarby Brännbacken Skjutbana Gravfält Ved Hålldammsån Lillgården Ortalaviken Trefaldighetskälla Hammarby Skjutbana Djävulsön Rumpudden Skola Idrottspl. Kassen Svin- Älmsta Haga viken Skola Nöjesanl Storängens naturreservat Gamsan Stens- Fotb.pl. bergen Fotb.pl. Mossmyren Serv icehus 2010 Skola Tennisbanor Väddö kanal Snickeri Norra Sund Norrgården Jan-Matsgården Kyrkängen Reningsverk Södra Sund Väddö Kasberg Borsten Norrmyren Skogars Gärdsmyran 2010 Fridhem Museum Kaplansbacken Mellanberget Stummel- Serv icehus sundet Västerbacken Storfjärden Golf bana Moss- berget Kist Hembygds Väddö 157 (168)

63 Nr 63 Område: Östernäs Zon Södra Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2015 Beskrivning Östernäs är en mindre by på sydkusten av Rådmansö och utgör replipunkt för skärgårdstrafiken. Detaljplan saknas. Byn består av cirka 40 bostadsfastigheter, varav 15 är permanent bebodda. Här bor 40 personer. Grundvattenkapacitet låg. Påverkan av saltvatten. Avlopp är löst med BDT, WC-infiltration, ev. gamla avlopp med direktutsläpp. Förutsättningarna för att lösa avlopp enskilt är dåliga. Vätö huvud dal Arholma Dyvik Norrveda Nysättra Harg Norrviken Utveda Karlsängen Håknäs Gräddö Sandvik unda Lågarö Björköören Nabbo Nyängen ka Björknäs Tjockö Södersvik Rävsnäs ggeboda Åkerö Baltora Västanvik Koholma Kapellskär Boängen Brevik Östernäs Håtö Västernäs Miljökonsekvenser Man löser problemet med vatten: Grundvattenkapacitet låg. Påverkan av saltvatten. Även dåliga möjligheter att lösa avlopp enskilt avhjälps Sociala konsekvenser Området kan expandera utan stora påfrestningar. Kan finnas fastighetsägare vars lösningar fungerar idag Ekonomiska konsekvenser När Kapellskärsledningen har byggts, blir det inte så långt till Östernäs. Vattenverk: Nånö Avloppsreningsverk: Kapellskär 158 (168)

64 159 (168) Båtholms- Valö Kifjärden Pettersviken udden Båtsholmen Karlsborg Dalkarlens Östermaren Varv Östernäs Sid R natu S Sandängen Kullstugan Puttebo Ormkärret Ormkärret Kullviken Furudal Uppnäs Östernäs Östergården Varv Strömma Ryssviken näset Riddersho Morgongåvan Ålandsgrundet Västerören Isakholmen Storholmen Lillholmen Uppnäs Strömsborg Strömma Strömsholmarna Västernäs Vretakärren Vreta Gransäter Bangenhuvud Norrbacken Varv Verk- Kåby Granliden grundet Västernäs Näsudden Kolbotten- Syskonholmarna Tackören Skräppen Vretfladen Gumsängen Strandstugan Bergholmen ergholmen Vretholmen Åmansören Sötholmen Sötholmsgrundet men

65 Nr 64 Område: Östernäs-Herräng Zon Norra Förslag Samfälld med kommunal anslutning Start senast 2030 Beskrivning Alldeles öster om Herräng ligger Östernäs som är ett stort fritidshusområde med detaljplan från Området rymmer 250 tomter, varav 26 är permanent bebodda. Invånarantalet är 46 personer. Området har risk för vattenförsörjningen med risk för bristsituation sommartid. Avrinningen från området sker mot Rotholmviken som är en grund trösklad havsvik som är ekologiskt särskilt känslig. Hensvik Herräng Östernäs Korgil Ekbacken-Väddhuvud B Hammarskogen Tomta Vattrudan Hallstavik Hallstalund Norrbygård Edebo Ortala Miljökonsekvenser Skyddar känslig recipient Sociala konsekvenser Området kan expandera utan stora påfrestningar. Ekonomiska konsekvenser Kan innebära stora investeringar på grund av avståndet till befintlig infrastruktur. Tveksam utveckling av området Vattenverk: Herräng Avloppsreningsverk: Herräng 160 (168)

3.4 Bilagor Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170)

3.4 Bilagor Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170) 3.4 Bilagor 3.4.1 Bilaga 1 Områden som kommer att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp 27 (170) Introduktion Från början analyserades 122 områden enligt principerna i dokumentet, dvs. expansionstrycker,

Läs mer

Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp

Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2008-2030 1 170) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 VARFÖR BEHÖVS ETT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR VATTEN OCH AVLOPP I NORRTÄLJE

Läs mer

Klimataspekterna i Norrtäljes VA utvecklingsprogram Norrtälje Kommun Amelia Morey Strömberg VA utvecklare

Klimataspekterna i Norrtäljes VA utvecklingsprogram Norrtälje Kommun Amelia Morey Strömberg VA utvecklare Klimataspekterna i Norrtäljes VA utvecklingsprogram 2008-2030 Norrtälje Kommun Amelia Morey Strömberg VA utvecklare 2 Norrtälje 3 4 Nuvarande Va försörjning Kartbilaga B. NORRTÄLJE KOMMUN Vattenv erk och

Läs mer

ANLÄGGNINGSREGISTER - Norrtälje VA-SCADA

ANLÄGGNINGSREGISTER - Norrtälje VA-SCADA 2017 08 30 1(5) ANLÄGGNINGSREGISTER - Norrtälje VA-SCADA Prio Kostnad Driftområde Populärnamn Ortnamn Ort Teknist kod namn Typ av objekt Norrtälje Pst Anders Bergshamra BH AP01 Avlopps pst? Norrtälje Brandstation

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG. Norrtälje, november 2009 TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Norrtälje, november 2009 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra Den gemensamma

Läs mer

Områdesbeskrivning för Flens kommun

Områdesbeskrivning för Flens kommun Områdesbeskrivning för Flens kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 2007) redovisats som samlad bebyggelse. Status på avloppsanläggningar

Läs mer

Bakgrund - Interna faktorer Interna faktorer, forts. Interna faktorer. Externa faktorer. Politiska beslut, interna

Bakgrund - Interna faktorer Interna faktorer, forts. Interna faktorer. Externa faktorer. Politiska beslut, interna Bakgrund - Interna faktorer 2006 Norrtälje kommun : 27.000 fritidsfastigheter i områden (oplanerade alt gamla fritidshusområdesplaner från 60-70 talet) samt 10.000 öar. VA-snurran Ett verktyg för strategisk

Läs mer

Att möta framtiden Arbetssätt för kommunalt avlopp, enskilda avlopp och VA-rådgivning. Sara Helmersson, Norrtälje kommun

Att möta framtiden Arbetssätt för kommunalt avlopp, enskilda avlopp och VA-rådgivning. Sara Helmersson, Norrtälje kommun Att möta framtiden Arbetssätt för kommunalt avlopp, enskilda avlopp och VA-rådgivning Sara Helmersson, Norrtälje kommun Förutsättningar 2006 Norrtälje kommun : 27.000 fritidsfastigheter i områden (oplanerade

Läs mer

Områdesbeskrivningar BILAGA 4

Områdesbeskrivningar BILAGA 4 Områdesbeskrivningar Hemlunda... 2 Vitsand Östra... 3 Vitsand avloppsförening... 4 Risnäset Perudden... 5 Durrudden Ön... 6 Näsudden Berget (Långnäs)... 7 Långskatan (bef)... 8 Sör-Fårön... 9 Nörd-Fårön...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- åtgärdsplan 2013-2025

Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- åtgärdsplan 2013-2025 h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- åtgärdsplan 2013-2025 1 Innehållsförteckning Prioriteringsordning 3 Sammanfattande områdeslista 4 Översiktskartor 5 Pågående

Läs mer

Va Programmet i Norrtälje. Amelia Morey Strömberg

Va Programmet i Norrtälje. Amelia Morey Strömberg Va Programmet i Norrtälje Amelia Morey Strömberg 2 Bakgrund En viktig faktor för tillväxt i Norrtälje kommun är möjligheten att bosätta sig i tidigare fritidshusområden.. Människors behov av komfortabla

Läs mer

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka

32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 32(60) 32(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka Nummer Område Markägare Areal Bostadstyp Trafik Havsutsikt Närhet till service 1 Kyrkskolan bostäder AB ca 1800 m² Flerbostadshus Parkering på tomten el

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 1991) redovisats som samlad bebyggelse. Som permanentbodda

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

VA-utbyggnad, Kagghamra

VA-utbyggnad, Kagghamra FÖRSTUDIERAPPORT VA-enheten 2010-03-20 Referens Mottagare Ingmari Holmsten Tekniska nämnden Version PA3 Förstudierapport VA-utbyggnad, Kagghamra Samhällsbyggnadsf örvaltningen Post Botkyrka kommun, 147

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun

Norrtälje ut? Hur ser framtidens 2O4O N R R T Ä L J E kommun N 2O4O RRTÄLJE kommun Hur ser framtidens Norrtälje ut? N 2O4O RRTÄLJE kommun Att vara en del av en växande region skapar många möjligheter Norrtälje kommun ska ta fram en översiktsplan med sikte på år

Läs mer

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde

Gränsvärde * Ämne/Egenskap Enhet Antal tagna prover. Resultat Medianvärde Vattenkvalitet vid Hallstavik vattenverk (Försörjer även Häverödal, Skebobruk och Älmsta) Koliforma bakt 35 C cfu/100ml 73

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen

Norrtälje i siffror. Globala siffror. Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp. Norrtäljemodellen 2 Program för utveckling av kommunalt vatten och avlopp Norrtäljemodellen 3 4 Norrtälje i siffror Globala siffror 56.600 invånare 23.000 pe anslutna till VA 150.000 turister 27.000 fritidsfastigheter 40.000

Läs mer

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG

TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG TIOHUNDRA ÄR ETT UNIKT SAMARBETE MELLAN STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING OCH NORRTÄLJE KOMMUN INOM HÄLSA, SJUKVÅRD OCH OMSORG Hans Andersson Karin Thalén 2012-02-09 Från Norrtäljeprojektet till TioHundra TioHundra

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

13. Omvandlingsområden

13. Omvandlingsområden 13:1 13. Omvandlingsområden 13.1 Långsiktigt hållbar utveckling Använda mark och vatten så att en ekologiskt god hushållning främjas Säkerställa dricksvattenförsörjning för omvandlingsområden som helhet

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Genomförandestrategi för Ekängen

Genomförandestrategi för Ekängen 1 (6) 2013-05-14 2013-243 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och samhällsbyggnadskontoret Håkan Sylvan, detaljplanering Anna Call, mark- och exploatering Samhällsbyggnadsnämnden Genomförandestrategi

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms kommun

Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms kommun Beslut 1 (6) Enheten för miljöskydd Kerstin Rosén Nilsson Vaxholms stad kansliet@vaxholm.se Irene Lindblad irene.lindblad@jarowskij.se Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms

Läs mer

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, 14KS/0083 VA-policy 2014 VA-översikt VA-policy VA-plan Innehåll Inledning 3 Utgångspunkter för vattenplanering 4 Nationella och lokala mål 5 Övergripande

Läs mer

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: 2013-07-13 kl.10.00-11.45 Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks

Läs mer

Förslag till vägsträckningar och vägnamn i Rö socken

Förslag till vägsträckningar och vägnamn i Rö socken Rö virtuella hembygdsförening 2011-02-02 Sid 1 av 10 Förslag till vägsträckningar och vägnamn i Rö socken Nedanstående förteckning upptar samtliga förslag som kommit till vår kännedom till dags dato. Grundförslagen

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

UPPRÄTTAD: , REV Upprättad av Granskad av Godkänd av. Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson.

UPPRÄTTAD: , REV Upprättad av Granskad av Godkänd av. Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson. VA-TEKNISKT UTLÅTANDE FRITIDSHUS UTMED TROLLHÅLSBÄCKEN UTREDNING DP FRITIDSHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:449 - HEMAVAN, HEMAVAN FJÄLLKEDJAN AB UPPRÄTTAD: 2015-12-15, REV. 2016-07-01 Upprättad

Läs mer

Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs

Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs Bakgrund På Djurö och i Stavsnäs har det länge varit brist på kommunalt vatten. Detta har lett till att många fastigheter som ansökt om att få ansluta till kommunalt

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Delar av yttre Brevik (Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Delar av yttre Brevik (Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) Samhällsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, planchef Göran Bardun, kommunekolog Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR Delar av yttre

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

RAPPORT. Tyresö BDT-inventering TYRESÖ KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSKTLIG GENOMGÅNG AV FASTIGHETER I TRINNTORP OCH BREVIK

RAPPORT. Tyresö BDT-inventering TYRESÖ KOMMUN SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA VATTEN OCH MILJÖ ÖVERSKTLIG GENOMGÅNG AV FASTIGHETER I TRINNTORP OCH BREVIK TYRESÖ KOMMUN Tyresö BDT-inventering UPPDRAGSNUMMER 1832251000 ÖVERSKTLIG GENOMGÅNG AV FASTIGHETER I TRINNTORP OCH BREVIK UTKAST UPPSALA SWECO ENVIRONMENT AB UPPSALA VATTEN OCH MILJÖ CECILIA SJÖBERG, PETER

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Vanliga frågor och svar om VA-strategin

Vanliga frågor och svar om VA-strategin 2012-08-20 Vanliga frågor och svar om VA-strategin 1. Vad är syftet med VA-strategin? Att värna om de boendes hälsa och vår miljö samt möjliggöra utveckling. 2. Hur förbättrar VA-strategin människors hälsa?

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrtälje kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrtälje kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 december 1995, 260 att träda i kraft den 1 januari 1996. Reviderad av kommunfullmäktige 2002-06-17, 157 avseende

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för Lågarö 4:7, 11:6 Dnr Ks

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för Lågarö 4:7, 11:6 Dnr Ks SAMRÅDSHANDLING 2014-08-29, rev. 2014-10-21 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för Lågarö 4:7, 11:6 Dnr 14-1862.214 Ks 14-1643.214 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING P O S T A D R

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Stockholm Hallstavik Giltighetstid 10 december 2017 21 juni 2018 samt 20 augusti 8 december 2018 Noter b Via Hallsta pappersbruk kl. 06.05 till. c Via Sättra vägskäl kl. 07.17 och Hallstaviks skola kl.

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

VA-plan för Norrtälje kommun Version: 2.0

VA-plan för Norrtälje kommun Version: 2.0 VA-plan för Norrtälje kommun 2017 Version: 2.0 Innehåll 1 Inledning... 5 1.1 Syfte... 5 1.2 Definitioner... 5 1.3 Bakgrund... 6 1.4 Organisation... 7 1.5 Sammanfattning av uppdateringar sedan VA-plan 2016...

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

Vatten- och avloppsplanering. för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsplanering. för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp Vatten- och avloppsplanering för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp 2 (52) Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund... 5 Varför behövs en planering för vatten och avlopp i Nyköpings

Läs mer

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN för vatten tillämpning i fysisk planering Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Översiktsplan Behovsbedömning / miljöbedömning Detaljplan Exempel från ärendehantering http://www.lansstyrelsen.se/skane/

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Tillsyn av enskilda avlopp 2014 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 6 Diskussion...

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

ÖP 2002 TANUMS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN. % Nedlagd tipp VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPS- OCH AVFALLSHANTERING. VATTEN Skyddsområde för vattentäkt

ÖP 2002 TANUMS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN. % Nedlagd tipp VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPS- OCH AVFALLSHANTERING. VATTEN Skyddsområde för vattentäkt Vassbotten Mellan- Kornsjön Galtö Lur N Bullaresjön Resö Lindön Nedre Bolsjön Övre Bolsjön Backa S Kornsjön Kalvön S Bullaresjön Trossö Havstenssund Knäm Östad Naverstad Långeskär Sannäs 4 Tanumshede Kynne

Läs mer

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B.

Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. VÄRMDÖ KOMMUN 2011-02-01 Dnr 10/STN0160 Behovsbedömning för detaljplan Ripvägen m.fl, Strömma delområde S4B. Bakgrund Strömma är ett av kommunens prioriterade förändringsområden där planläggning och utbyggnad

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

1:2. Siggegärde 2:2 VIRKESJÖ

1:2. Siggegärde 2:2 VIRKESJÖ VIRKESJÖN 153 Kort beskrivning Virkesjön ligger sydväst om Nybro tätort. Planområdet som ligger i Siggegärde, ligger i anslutning till gammal gårdsbebyggelse. Gårdarna tillsammans med gamla stenmurar,

Läs mer

Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA

Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA 2016-05-18 Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA Innehållsförteckning Utkast 2016... 1 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA... 1 1. Bakgrund... 3 2. Ljusnarsberg... 3 2.1 Silverhöjden... 3 2.2 Finnhyttan...

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län.

Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. Detaljplan för OMRÅDE PÅ PARKUDDEN ( del av Vad 5:26 m fl ) i Smedjebackens kommun, Dalarnas län. PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser i skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8

Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 1(8) 2017-05-15 Ansökan om planbesked enligt 5 kap. 2-5 PBL, för del av Troxhammar 5:8 Stockholms län Fastighetskartan Avgränsning enligt ansökan ungefärligt markerad. Begäran om planbesked Begäran om

Läs mer

Områdesbeskrivning för Vingåkers kommun

Områdesbeskrivning för Vingåkers kommun Områdesbeskrivning för Vingåkers kommun Områdesbeskrivningar Beskrivningen omfattar områden med detaljplan, vissa områden som i översiktsplanen (ÖP 2010) redovisats som samlad bebyggelse enligt beslut

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Hyndevad 22:85 m fl (Sandhem)

Detaljplan för Hyndevad 22:85 m fl (Sandhem) Stadsbyggnadsnämnden 2016-12-01 FK 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning Mari Lundkvist 016-710 21 79 Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Hyndevad 22:85 m fl (Sandhem) Förslag till beslut Begäran

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Kustnära fritidsboende

Kustnära fritidsboende Kustnära fritidsboende ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se Program för fritidshus vid Olseröd - Maglehem Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun 2004-03-04 Inbjudan till samråd - vad tycker du?

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 STANDARDFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattade bl.a. delar av fastigheterna Nabbo 1:51 och 2:1 samt Rådmanby 5:4 och 5:5

Läs mer

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde

Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde Åtgärdsförslag med utgångspunkt från undersökningen Fosforns fördelning i sju sjöars bottensediment inom Tyresåns avrinningsområde Tyresåns vattenvårdsförbund Preliminär version 2013-06-18 2(7) Inledning

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 28 2015-03-19 Va 158/13 Stockholm KLAGANDE Klippans kommun Ombud: Advokaten A L och jur. kand. A W MOTPART Länsstyrelsen i Skåne län SAKEN Föreläggande att

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLANERNAS HUVUDSAKLIGA GENOMFÖRANDE. Preliminär tidplan Utställning av planförslaget 1:a kvartalet 2013 2014-03-10 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera, etapp 1, i Länna församling enligt ÄPBL och Detaljplan för del av fastigheten Solö 1:54, Solö s:2 med flera,

Läs mer

Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse

Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse Mellingeholm 2:4 VA-utredning för bostadsbebyggelse Grontmij AB Vatten & Ledningsteknik Vår referens Vatten & Ledningsteknik, Åke Svensson, Malin Samuelsson Rapport Datum 2012-06-05 Uppdragsnr 10006297

Läs mer

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Arbetet med tillsyn av små avlopp... 4 Förberedelser... 4 Platsbesök... 4 Bedömning...

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm

Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm Varför inventerar vi enskilda avlopp? För hela Sverige ligger enskilda avlopp på andra plats som källa till fosfatutsläpp i havet Det nationella miljömålet Ingen

Läs mer

Kärande har hänvisat till en tidigare dom (VA-nämndens beslut , BVa 13 Mål nr Va 16/18).

Kärande har hänvisat till en tidigare dom (VA-nämndens beslut , BVa 13 Mål nr Va 16/18). 1(6) Mark- och miljödomstolen Växjö Tingsrätt Box 81 351 03 VÄXJÖ Myndighetsnämnden i Nybro kommun har stämts till mark- och miljödomstolen att svara på vad kärande yrkar och i övrigt anför gällande mål

Läs mer

Dammkärr-Vattubrinken

Dammkärr-Vattubrinken Samhällsbyggnadskontoret Startpromemoria Dnr 2009-00010 (P09009) Detaljplan för inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-09-15 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ny detaljplan

Läs mer

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD

PM HYDROGEOLOGI VALBO KÖPSTAD 2013-09-04 Upprättat av: Anna Lundgren Granskat av: Irina Persson Sweco Environment AB Stockholm Vattenresurser Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde Bakgrund Delar av det område som planeras exploateras

Läs mer

Kompletteringstrafiksområde

Kompletteringstrafiksområde Majbrittsborg Fornbor 18,3 Kärrt Johannesbe Gärssjön Isinge Hårby 224 Hammarstuga äby Valla 17 pärringe olvik Lilla Isinge Frostens 28 vingelstorp Malleberg Utom örgården Bölje Masjön Buddsjön olbergastugan

Läs mer

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter

Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter Bra dricksvatten från Färgelandas grundvattentäkter viktigt för invånarna i Färgelanda kommun Vatten vårt viktigaste livsmedel Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla vill ha tillgång till ett

Läs mer

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Granskningshandling Sara Kopparberg, planchef Göran Bardun, kommunekolog Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER

Läs mer

THE SUMMARIZATION OF THIS DOCUMENT IS MADE AND COPYRIGHT TO YUJIN ZHANG

THE SUMMARIZATION OF THIS DOCUMENT IS MADE AND COPYRIGHT TO YUJIN ZHANG Bokstav N Station/Hållplats Zon Linje ID Nr. Anmärkningar Nabbo 5 631, 631X 27B Nacka 2 25 Nacka Centrum 2 442 Nacka Gymnasium 2 452, 453 Nacka Kvarn 2 401, 403, 491, 821 Nacka Sjukhus 2 469, 821 Nacka

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Miljö Områden som omnäms i texten visas på kartorna på sidorna 13 och 15. Markanvändning. Kommunala planer. Fordon. Oskyddade trafikanter.

Miljö Områden som omnäms i texten visas på kartorna på sidorna 13 och 15. Markanvändning. Kommunala planer. Fordon. Oskyddade trafikanter. bilar. Fordon har god framkomlighet när de i huvudsak kan färdas i den hastighet de önskar under högsta tillåtna hastighet. God framkomlighet är inte detsamma som god trafiksäkerhet. Fordon Fordonen har

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs 1(7) tillhörande detaljplan för. inom Svärtinge i Norrköpings kommun 1(7) SPN-137/2008 214 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Östra Eneby 1:1 med närområde (väster om Svärtinge) och Ryssnäs inom Svärtinge i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, Fysisk planering

Läs mer

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC.

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC. MULLSJÖ KOMMUN 16 FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC. HUR SER DET UT? Fördjupade översiktsplaner Mullsjö kommun har tillsammans med Habo kommun i april 1998 upprättad en fördjupad översiktsplan

Läs mer