Vatten- och avloppsplanering. för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vatten- och avloppsplanering. för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp"

Transkript

1 Vatten- och avloppsplanering för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp

2 2 (52) Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund... 5 Varför behövs en planering för vatten och avlopp i Nyköpings kommun?...5 Lagrum...5 Mål...5 Övergripande mål för Nyköpings kommuns utveckling av vatten- och avloppslösningar....5 Prioriteringsgrunder i områdesbeskrivningarna...6 Aspa... 7 Bergö... 8 Brannebol... 9 Bysjön Flättna Fnöska Fredön Gamla Lappetorp Hacksjön Horn Horns-Bergö Kila Samhälle (Ålberga Gård) Kisäng Koppartorp Ladängen/Bogslöt Lappetorp Lid Linudden Marsö Mosstorp Nävekvarn IP... 29

3 3 (52) Nöthagen Påljungshage Risö Sillekrog Sjösa Sjöskogen Skansholmen Skeppsvik Stavvik Sävö Tjuvholmen och Enholmen Uttervik Vikstugan Vålarö Västtorp Ängstugan Örsta/Aspudden Örstigsnäs Källförteckning Bilaga Bilaga Bilaga

4 4 (52) Förord Detta dokument är den del av VA-planen som beskriver de olika områdena som idag ligger utanför verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Det ger svar på frågan om var de kommunala anläggningarna ska expandera de närmaste åren, med tidsperspektivet fram till Nyköpings kommuns utveckling av infrastruktur för kommunalt vatten och avlopp är en av de största utmaningarna som kommunen står inför. Utbyggnad av infrastruktur bygger mycket på samordning av olika delar i kommunens organisation och ibland även samordning med grannkommuner. Några utvecklingsprojekt som pågår är: Kustledningen som är en ledning mellan Sjösa och Vålarö. Längs den planeras även ett antal verksamhetsområden. Utbyggnad av Brandholmens avloppsreningsverk för att klara miljökrav och de ökade anslutningarna. Längs Kilaån, norr om Ålberga, planeras utökning av verksamhetsområdet för att lösa avloppsfrågan. I närheten av och i centralorten, t.ex. Tjuvholmen och Enholmen, har områden beskrivits som behöver ingå i kommunens planering för att lösa infrastrukturen med vatten- och avloppsfrågorna på lämpligt sätt. Nyköpings framtid innebär ett ökat behov av vatten och avlopp. De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna behöver uppgraderas och effektiviseras för att fortsättningsvis kunna drivas i decennier och uppnå de strängare kraven från myndigheter. Längs kusten och vid fritidshusområden ökar permanent bosättning, vilket ställer krav på högre VA-standard. Även den allmänna standardökningen i bostäder ställer krav på modernare och mer kraftfulla system. Nyköpings närhet till havet, känsliga sjöar, vattendrag och naturområden ställer krav på att avloppsfrågan planeras och åtgärdas för att minimera belastningen på dessa. Andra faktorer som påverkar behovet av modernisering är miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster samt Sveriges inordnande i EU, med konsekvenser i form av bland annat vattendirektiv och avloppsvattendirektiv. För att tillgodose behoven krävs ändamålsenliga anläggningar som beräknas stå kvar i många decennier framöver. Den tekniska livslängden för ett vatten eller avloppsreningsverk beräknas vara ca 40 år. Vatten- och avloppsledningar kan ha en livslängd på minst 50 år. Nuvarande vattenverk och reningsverk byggdes under och 1960-talen varför moderniseringsbehovet är stort. Alla dessa faktorer har analyserats och resultatet finns i detta dokument. Detta dokument ska aktualiseras vart fjärde år och bilagan med tidplan och uppskattade kostnader ska aktualiseras inför varje budgetperiod. Dokumentet är en del av VA-planen och det ligger på kommunledningskontorets ansvar att inbegripa VA-planen i kommunens övriga planering, som Översiktsplan (ÖP) och Fördjupad översiktsplan (FÖP). I samband med budgetberedningar lyfts aktualiseringar, behov och

5 5 (52) prioriteringar upp för att skapa den samverkan som behövs, både för den politiska viljan och för verksamheternas planering. Bakgrund Varför behövs en planering för vatten och avlopp i Nyköpings kommun? Nyköpings kommuns tillväxt är beroende av flera faktorer. En viktig faktor är tillgången på dricksvatten och avloppsanläggningar som tillgodoser miljömässiga och hälsorelaterade behov. I Nyköpings kommun finns flera olika bebyggelseområden som startade under och 1970-talen. Dessa har omvandlats och omvandlas fortfarande till att bli mer permanent boende. Det finns även områden som har vuxit under en lång rad år genom förtätning och nybyggnation. Det finns även flertalet nya planerade områden i varierande storlek - allt från några få sammanhängande hus i utkanten av tätorter, exempelvis i Råby, till stora sammanhängande områden, t.ex. Arnölandet och Skavsta. I alla dessa områden behövs dricksvatten av god kvalitet för att säkerställa människors hälsa och rening av avloppsvatten för att skydda miljön. Nyköpings kommuns läge gör att Östersjön och känsliga åar och vattendrag, t.ex. Kilaån, påverkas av utsläppen från enskilda avlopp. Avloppsvatten innehåller smittämnen såsom bakterier, virus och andra mikroorganismer. Avloppsvatten innehåller även gödande och syreförbrukande ämnen. Tillförsel av kväve och fosfor till Östersjöns kustvatten bidrar till algblomningen. Syreförbrukande ämnen orsakar att bottenfaunan slås ut och har även negativa konsekvenser för fiskbeståndet. Dricksvatten från egna brunnar fungerar så länge inte överuttag sker som bidrar till att saltvatten tränger undan sötvatten eller bakterier från kringliggande fastigheters avlopp tränger in i dricksvattenbrunnen och gör vattnet obrukbart som livsmedel. Det finns olika sätt att lösa avloppsfrågorna. Nyköpings kommuns ambition har varit att planera för de långsiktiga lösningarna. Med hjälp av planeringen kan medborgare och tilltänkta exploatörer få tydliga besked om VA-lösningarna under de närmaste 20 åren. Lagrum Utvecklingen i den kommunala VA-infrastrukturen i Nyköpings kommun är påverkad av flera lagstiftningar som ibland samverkar och ibland motsäger varandra. De viktigaste lagarna som påverkar VA-besluten är lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken samt plan- och bygglagen. Se bilaga 2 för lagarnas viktigaste innehåll. Mål Övergripande mål för Nyköpings kommuns utveckling av vatten och avloppslösningar Det övergripande målet är att utforma en strategi för hur utveckling av nya bebyggelseområden ska ske för att minimera negativ påverkan på skyddsvärda recipienter och att uppnå en långsiktig VA-försörjning. Huvudman kan vara kommunal, samfälld eller enskild. Detta dokument beskriver den kommunala långsiktiga strategin.

6 Prioriteringsgrunder i områdesbeskrivningarna De områden som kommunen analyserat och beskrivit finns dokumenterat och med i beskrivningen finns uppgifter om: Antal fastigheter/storlek på området Hur dricksvattenförsörjningen är ordnad Hur avloppsförsörjningen är ordnad Närhet till kommunalt verksamhetsområde Intressant historik Närhet till skyddsvärd recipient Trend/inflyttning Kartbild över området Eventuell problematik gällande vatten och avloppsfrågorna Sida 6 (52)

7 7 (52) Aspa Beskrivning av Aspa I anslutning till verksamhetsområdet i Aspa ligger 9 fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp. Dessa har idag enskilda avloppsanläggningar. Vid tillsyn på avloppsanläggningarna under våren 2012 kunde konstateras att samtliga anläggningar är mycket bristfälliga och behöver förbättras. Ett par av fastigheterna har även utsläpp av orenat avloppsvatten inom vattenskyddsområdet. Historik Förmodligen anslöts inte dessa då övriga samhället bildade ett verksamhetsområde eftersom de inte kan anslutas med självfall till kommunens nät på orten. Det krävs en mer omfattande teknisk lösning för att ansluta dessa fastigheter. I dagsläget finns inga planer på exploateringar i närområdet och inflyttningen beräknas bli låg framöver. Nyköping Vatten utreder möjligheten att utvidga verksamhetsområdet under 2013 för att införliva dessa fastigheter. Tekniskt är det bäst att koppla dessa fastigheter till kommunala nätet, vilket innebär att kommunen behöver bygga ett nytt nät med anslutningspunkter till respektive fastighet.

8 8 (52) Bergö Beskrivning av Bergö Bergö är en ö med fritidsbebyggelse. 13 fastigheter har ett eller flera hus. Troligen finns bara enkla lösningar för vatten och avlopp. I dagsläget är det lokala lösningar som gäller. Efter att miljö har inventerat avloppsförhållanden i området kommer det tas beslut om eventuella åtgärder.

9 9 (52) Brannebol Beskrivning av Brannebol Detta fritidshusområde har gemensamt vatten och enskilda avlopp. Området har 63 tomter varav 11 var bebodda permanent under Permanentningen har ökat de senaste 10 åren och kommer troligtvis att fortsätta öka framöver. Området ligger kustnära och har Hornsviken som närmaste recipient. Området kommer enligt nuvarande planering att läggas inom verksamhetsområde för kustledningen. Detaljprojektering kommer att ske under 2014.

10 10 (52) Bysjön Beskrivning av Bysjön Området Bysjön har 10 fastigheter som ingick i miljöenhetens tillsyn Krav har ställts på bristfälliga anläggningar. Fastigheterna har enskilt vatten. Här är det endast aktuellt med lokala lösningar. Inga exploateringar i närheten planeras och det är långt till kommunala nätet.

11 11 (52) Flättna Beskrivning av Flättna Flättna är en kommunägd gård med ca 12 lägenheter. Husen har bristfälliga avloppsanläggningar och eget vatten. Sannolikt avvattnas Flättna mot Snäckviken som ingår i Strandstuvikens naturreservat. Det är dock ca 1,5 km mellan Flättna och Snäckviken så eventuell påverkan bedöms som mycket liten. En utredning är framtagen under 2012 av Samhällsbyggnad med åtgärdsförslag att dra en överföringsledning och ansluta de kommunala fastigheterna.

12 12 (52) Fnöska Beskrivning av Fnöska I Fnöska finns 13 tomter varav 4 beboddes permanent under Recipient för området är sjön Båven. Historik Området ingick i miljöenhetens tillsyn Krav har ställts på bristfälliga anläggningar med WC anslutet. Inga nya exploateringar väntas i närheten. Området ligger endast ca 500 m från fritidshusområdet Hacksjön som även det endast har enskilda avloppslösningar. De närmaste åren väntas ingen stor ökning av permanentboendet i området. Här är det endast aktuellt med lokala lösningar eftersom det är långt till kommunala anläggningar.

13 13 (52) Fredön Beskrivning av Fredön Fredöns fritidshusområde ligger vid Marsviken fanns 96 tomter varav 14 beboddes permanent. Området har gemensamt nät för vatten och avlopp via samfällighet. Avloppet är anslutet till Oxelö Energi, via avtal. Vattnet levereras från Nyköping (Högåsen) via en anslutningspunkt med mätarbrunn. De allra flesta fastigheterna är anslutna. Eftersom samfälligheten är ansluten till kommunala VA-anläggningar anses området ha en långsiktig och hållbar lösning.

14 14 (52) Gamla Lappetorp Beskrivning av Gamla Lappetorp I Gamla Lappetorp finns enbart enskilt vatten och avlopp. Här finns dock ett visst exploateringsintresse. I dagsläget finns inga planer på att detta område ska bli ett verksamhetsområde, men en samfälld lösning via anslutningspunkt är att rekommendera i samband med anläggning av kustledningen.

15 15 (52) Hacksjön Beskrivning av Hacksjön Hacksjön är ett fritidshusområde med 32 tomter varav 2 beboddes permanent under Permanentningen väntas inte öka i nämnvärd omfattning de närmaste åren. Det finns en gemensam vattentäkt med vatten från Hacksjön. Fastigheterna har enskilda avloppsanläggningar. Recipient är inte Hacksjön - vattnet rinner åt andra hållet. Historik Miljöenheten inventerade området Krav har ställts på bristfälliga anläggningar med WC anslutet. De flesta fastigheter hade dock olika typer av torrtoaletter. Vid tillsynen på avloppen inom Hacksjöns fritidshusområde kunde konstateras att vattnet stod över utloppsröret i många slamavskiljare och att flera av infiltrationerna för BDT-avlopp (bad, disk och tvätt) var dränkta på grund av högt grundvatten. Detta påverkar reningen och livslängden på anläggningarna. Miljöenheten bedömer att dräneringen bör ses över i området. Inga nya exploateringar väntas i närheten. De närmaste åren väntas ingen stor ökning av permanentboende i området. Här är det endast aktuellt med lokala lösningar eftersom det är långt till kommunala anläggningar. En gemensamhetslösning är förmodligen det bästa ur miljösynpunkt. Området ligger endast ca 500 m från fritidshusområdet Fnöska som även det endast har enskilda avloppslösningar.

16 16 (52) Horn Beskrivning av Horn I nuläget finns i stort sett enbart enskilda lösningar. Området är kuperat och det är mycket berg. Området planeras att bli ett verksamhetsområde i samband med att kustledningen anläggs. Detaljprojektering sker under 2014.

17 17 (52) Horns-Bergö Beskrivning av Horns-Bergö Horns-Bergö är ett område med ett 15-tal fastigheter vid kusten. Troligtvis är det främst enkla avloppslösningar och enskilt vatten i området. Miljöenheten planerar att inventera området och efter det tas beslut om eventuella åtgärder. Det kommer att finnas möjlighet att göra anslutning till kustledningen via en samfälld lösning. I dagsläget är det ej aktuellt med verksamhetsområde.

18 18 (52) Kila Samhälle (Ålberga Gård) Beskrivning av Ålberga gård Området innefattar ca 35 fastigheter. Delar av området har gemensamt dricksvatten. Avloppsreningen består endast av slamavskiljning, delvis finns gemensamma ledningsnät. Utloppen går till Ålbergaån som rinner till Kilaån. Kilaån och nedre delen av Ålbergaån är ett Natura 2000-område. I bevarandeplanen för området finns bland annat följande bevarandemål: Kväve- och fosforhalterna i åns vatten och sediment skall ej försämras mot ett mer näringsrikt tillstånd utan även fortsättningsvis förbättras. Historik Under 70-, 80-, och 90-talen gjordes försök att ordna gemensam avloppslösning genom bildande av samfällighet. Dessa försök misslyckades. Det finns inget närliggande verksamhetsområde. I dagsläget finns inga planer på exploateringar i närområdet och inflyttningen beräknas bli låg framöver. Det mest ekonomiska och även bästa ur teknisk synpunkt är att göra en gemensam lokal lösning för området. Kommunen kommer att ta ansvar för att utreda VA-frågan i området, under 2014.

19 Kisäng Sida 19 (52)

20 20 (52) Beskrivning av Kisäng Fritidshusområdet Kisäng har 142 tomter varav 63 var bebodda permanent under De senaste 10 åren har dock permanentningsgraden varit konstant och befolkningsförändringen var till och med svagt negativ. Kisängs fritidshusområde har gemensamt vatten och enskilda avloppsanläggningar. Närmaste recipient är Kisängsfjärden som är en del av sjön Långhalsen. Historik Kommunal anslutning diskuterades vid planändring WRS har gjort en utredning om VA i området 2007 (VA-försörjning för fritidshusområdet Kisäng). Här bör en kompletterande projektering göras till WRS utredning. Utredningen visar på möjlighet att ansluta till Fäbro pumpstation för avlopp som pumpar vattnet vidare till Stigtomta reningsverk. Det är även möjligt att ansluta vatten från Högåsen. Kisäng är ett prioriterat område för att lösa VA-frågan långsiktigt. Kommunen behöver besluta om vidare utredning ska göras för att sedan fortsätta dialog med samfällighet om anslutning. Området kan anslutas som samfällighet via en gemensam anslutningspunkt.

21 Koppartorp Sida 21 (52)

22 22 (52) Beskrivning av Koppartorp Delar av Koppartorp har kommunalt vatten och avlopp. Kyrkbyn har enskilda lösningar och det finns även en förening med en gemensamhetsanläggning för både vatten och avlopp. Ökad bebyggelse och inflyttning till Koppartorp bedöms fortsätta vara låg. Historik En fråga om att ansluta till kommunalt vatten har tidigare ställts från föreningen. Avloppsfrågan har däremot aldrig diskuterats. Den del av Koppartorp som har kommunalt vatten och avlopp har hög belastning av dagvatten i ledningsnätet. Detta påverkar även Buskhyttans avloppsanläggning. Utredningar och flödesmätningar har utförts men ingen åtgärd har genomförts. Framtidplanering Här bör möjligheterna att utöka verksamhetsområdet ses över. Ett tydligt utredningsbehov finns i området för lämpliga lösningar på vatten, avlopp och dagvatten. Historik Under 2011 sökte kommunen LOVA-bidrag för att kunna bygga en överföringsledning och ansluta området till det kommunala VA-nätet. Kommunen beviljades då inget bidrag för detta projekt. Det finns en färdig projektering och ett förslag till mark- och exploateringsenheten om att ansluta VA från Flättna Gård med omnejd till Krikens pumpstation. Det skulle innebära att det blir en samfällighet med en anslutningspunkt så som förslaget ligger i dag. Ett förslag är att samordna detta med planerna att bygga en dagvattendamm öster om järnvägen vid Kriken.

23 23 (52) Ladängen/Bogslöt Beskrivning av Ladängen/Bogslöt Ladängen/Bogslöt är ett fritidshusområde vid Marsviken med gemensamt vatten och enskilda avloppslösningar. Det finns 22 tomter men ingen av dem beboddes permanent under En lokal lösning är att föredra ur både teknisk och ekonomisk synpunkt. Ur miljösynpunkt är troligtvis en större gemensamhetsanläggning fördelaktig jämfört med flera mindre anläggningar.

24 24 (52) Lappetorp Beskrivning av Lappetorp Detta är ett nybyggt villaområde, 42 fastigheter, med ett gemensamt VA-ledningsnät. Området förses med vatten från ett vattenreningsverk och avloppsvattnet renas i ett avloppsreningsverk. Området kan anslutas till kommunalt VA i samband med att kustledningen byggs.

25 25 (52) Lid Beskrivning av Lid Lid är ett litet samhälle med delvis gemensamt vatten och eventuellt finns någon gemensam avloppsanläggning för vissa av fastigheterna. I Lid finns ett 40-tal bebodda fastigheter. Lid ligger inom Svärtaåns avrinningsområde. Intill samhället finns sjöarna Glottran, Kappstasjön och Eknaren. Området kommer att ingå i miljönämndens inventering av enskilda avlopp inom de närmsta åren. En lokal lösning av VA kan behöva utredas.

26 26 (52) Linudden Beskrivning av Linudden På Linudden finns 19 tomter varav 6 beboddes permanent under Det är en stor ökning jämfört med 2001 då endast 1 tomt beboddes permanent. Permanentboendet i området kan väntas fortsätta att öka. Historik Linudden anslöt sig 2010 till kommunalt vatten och avlopp via samfällighet. Förbindelsepunkten är vid pumpstationen Örstig etapp 1. Området anses ha en långsiktig lösning för VA.

27 27 (52) Marsö Beskrivning av Marsö Marsö fritidshusområde har 43 tomter varav ingen tomt beboddes permanent under Här finns troligen bara enkla lösningar för vatten och avlopp. Historik Önskningar om ytterligare exploateringar finns från fastighetsägare men det är osäkert om de blir verklighet. Miljöenheten kommer att inventera avloppsförhållanden i området. Efter det tas beslut om eventuella åtgärder. Det kommer att finnas möjlighet att göra anslutning till kustledningen via en samfälld lösning. I dagsläget är det ej aktuellt med verksamhetsområde.

28 28 (52) Mosstorp Beskrivning av Mosstorp Mosstorp är ett fritidshusområde intill Fredön. Gemensamt kommunalt vatten finns till fastigheterna 2:32-2:35, medan övriga fastigheter inte är anslutna. Samtliga fastigheter har enskilda avloppsanläggningar beboddes 4 av de 26 tomterna permanent, vilket är en fördubbling jämfört med Området har Marsviken som recipient. För att lösa avloppsfrågan finns möjlighet att utreda anslutning till Fredön och Oxelö Energi. Det är ca meter till närmaste anslutningsmöjlighet. Vid behov av vatten kan det anslutas från Nyköping Vatten. Ett annat alternativ uppstår om det blir aktuellt att Buskhyttans avlopp tas in till Brandholmens avloppsreningsverk och en ny ledning dras förbi området.

29 29 (52) Nävekvarn IP Beskrivning av Nävekvarn IP Nära Nävekvarn IP finns 4 fastigheter inklusive en idrottsplats med bristfälliga avlopp i anslutning till kommunalt verksamhetsområde. Dricksvatten finns via kommunalt ledningssystem. Dessa vattenledningar bör bytas i samband med att avloppsledningar läggs ner. Avloppsvattnet leds idag till ett vattendrag intill fastigheterna, vilket rinner genom Nävekvarns tätort och efter drygt en kilometer mynnar i Bråviken. Historik Ritningsunderlag finns framtaget för en utvidgning av närliggande verksamhetsområde, så att det kommer innefatta även dessa fyra fastigheter.

30 30 (52) Nöthagen Beskrivning av Nöthagen Det finns 4 fastigheter vid spårområdet i Nöthagen som har dåliga enskilda avloppsanläggningar (endast slamavskiljare) med utlopp till dike som leder till Idbäcken. Fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten. Historik Dessa fastigheter har under 1980-talet utretts och olika åtgärdsförslag har tagits fram av kommunen. Åtgärder för att införliva dessa i verksamhetsområdet har inte tidigare beslutats. En orsak kan vara att kostnaderna för att ansluta dessa fastigheter är höga och därför har de inte tidigare prioriterats. Fastigheternas avlopp bör anslutas till befintligt nät i området. Det är nära till det kommunala nätet men avloppsvattnet behöver pumpas. Nyköping Vatten utreder möjligheten att utvidga verksamhetsområdet för att införliva dessa fastigheter. Tekniskt är det bäst att koppla dessa fastigheter till kommunala nätet, vilket innebär att man behöver bygga ett nytt nät med anslutningspunkter till respektive fastighet. Den nya exploateringen Dammgruvan i närheten kommer inte att påverka VA-situationen i detta område.

31 31 (52) Påljungshage Beskrivning av Påljungshage I området finns drygt 20 fastigheter, samtliga med enskilda avlopp. De fastigheter som ligger norr om E4:an har två gemensamma slamavskiljare utan efterföljande rening. Vid fastigheterna söder om E4:an finns enligt slambrunnsregistret endast en trekammarbrunn som töms via budning. Miljöenheten har inga uppgifter om att det ska finnas någon efterföljande rening till den brunnen. Historik Området ligger utanför centralortens verksamhetsområde för vatten och avlopp. I och med expansionen av Nyköpings centralort har området kommit närmare det kommunala verksamhetsområdet. Inflyttningen till området väntas inte öka och i dagsläget finns inga planer på exploateringar i närheten som påverkar VA-situationen i detta bostadsområde. Bostadsområdet Påljungshage ligger nära kommunalt nät och anslutning till detta kan ordnas relativt enkelt. Tryckledning under vägen finns redan för VA vid handelsområdet Påljungshage. Området bör därför anslutas till kommunalt nät. Huruvida införlivning i verksamhetsområde sker beslutas efter utredning. Innan utredningen slutförs görs en konsekvensbeskrivning av för- och nackdelar. Ett par fördelar med ett verksamhetsområde är att kommunen får kontroll på VA-nätet samt att kommunen kan skapa samordningsvinster genom en rundmatning av vattnet. Nackdelar skulle kunna vara att det kan bli stora investeringskostnader som inte kan täckas av anslutningsavgifter

32 32 (52) Ett annat alternativ är att anslutningspunkter för slamavskiljarna kan upprättas och kommunen anvisar anslutningspunkt. Risö Beskrivning av Risö På Risö finns fritidsbebyggelse på 65 tomter. Endast en tomt beboddes permanent under Det finns en gemensam vattentäkt på fastlandet och ett distributionsnät på ön. Troligtvis finns bara enkla enskilda avloppslösningar. Miljöenheten kommer att inventera området och efter det kan beslut åtgärd tas. Det kommer att finnas en möjlighet att ansluta till kommunalt VA via en samfälld lösning. Anslutningen sker vid Vålarö. Frågan tas med fördel upp innan man går in i Vålarö med detaljprojektering som planeras att starta 2015.

33 33 (52) Sillekrog Beskrivning av Sillekrog Området har numera så många invånare att det räknas som en tätort (över 200). Granlund och Kvegerö har tillsammans drygt 250 fastigheter. Kvegeröområdet har gemensamt sommarvatten och Granlundsområdet har ca 15 gemensamma grävda brunnar (handpumpade). Samtliga har enskilda avloppslösningar. Flera små sjöar finns i området varav åtminstone en används som badsjö. Historik En VA-utredning är gjord av WRS Uppsala AB och finns redogjord i rapport VA-försörjning för fritidshusområdena Granlund och Kvegerö - utredning av möjliga alternativ inför detaljplanering från I rapporten framgår att det finns förutsättningar att lösa avloppen individuellt på de flesta tomter och att grundvattentillgången är så god att en fullständig permanentning av områdena är möjlig. Dock har miljöenheten sett ett växande problem med att få tillräckligt skyddsavstånd mellan avloppsanläggningar och dricksvattenbrunnar i takt med att fler och fler borrar efter eget vatten. Inget verksamhetsområde finns i närheten i dagsläget. Möjligheterna till samarbete med Trosa kommun behöver undersökas för eventuell samordning då Vagnhärad och Västerljung ligger relativt nära. På andra sidan kommungränsen mot Gnesta finns också bebyggelse som eventuellt kan ingå i en framtida gemensam VA-lösning. Ett förslag till lösning är att de närliggande kommunerna bildar en gemensam arbetsgrupp för att belysa frågan och arbeta fram en VA-lösning för hela området. Det angreppssättet bedöms idag vara det strategiskt bästa och långsiktigt mest optimala för att samordningsvinster mellan kommunerna ska uppnås, sett både utifrån miljö- och hälsoaspekter samt resursoptimering.

34 34 (52) Sjösa Beskrivning av Sjösa Bortre delen av Sjösa har enbart enskilda avloppslösningar. I området finns ett 30-tal fastigheter. Recipient är Svärtaån som efter några hundra meter mynnar i Sjösafjärden. Historik Det har tidigare enbart varit fritidshus i området, men det har med tiden omvandlats till ett mer permanent boende. Detta område har under lång tid haft hög prioritering ur miljösynpunkt. Sjösa verksamhetsområde kommer att utökas och området kommer att anslutas i samband med anläggning av kustledningen.

35 35 (52) Sjöskogen Beskrivning av Sjöskogen Sjöskogen är ett omvandlingsområde med en gemensam vattentäkt och enskilda avloppslösningar. Under 2012 fanns det 148 tomter varav 31 beboddes permanent. Detta område är på grund av topografin och tunna jordlager ett svårt område för VA ur teknisk/ekonomisk aspekt. Området avvattnas mot Bråviken som i den här delen är ett riksintresse för naturvården samt ett naturreservat. Det finns möjlighet med en anslutning till Skeppsviks avloppsnät samt även ordna kommunal vattenanslutning istället för den lösning som finns idag. Ansvaret för utredning och planering av en eventuell förändring, anses idag ligga på samfälligheten.

36 36 (52) Skansholmen Beskrivning av Skansholmen Skansholmen är en ö med nära anslutning till fastlandet vid Horn. Ön har 18 tomter varav 1 beboddes permanent under Miljöenheten kommer att inventera avloppsförhållanden i området. Efter det tas beslut om eventuella åtgärder. Det kommer att finnas en möjlighet att göra anslutning till kustledningen via en samfälld lösning. I dagsläget är det ej aktuellt med verksamhetsområde. Det finns initiativ på ön för att ordna med detta.

37 37 (52) Skeppsvik Beskrivning av Skeppsvik Skeppsvik är numera en tätort eftersom invånarantalet överstiger 200. Området har 314 tomter varav 102 beboddes permanent under Trenden de senaste 10 åren är dock att permanentningen minskat något. Det finns gemensamma nät över hela området för vatten och avlopp med anslutning till kommunala nätet via en anslutningspunkt. Området avvattnas mot Bråviken som i den här delen är ett riksintresse för naturvården samt ett naturreservat. Då området är anslutet till kommunalt vatten och avlopp anses området ha en långsiktig VAförsörjning.

38 38 (52) Stavvik Beskrivning av Stavvik Stavvik är ett fritidshusområde vid Lidsjön som 2012 hade 66 tomter varav 16 beboddes permanent. Samfälligheten i området ansvarar för de gemensamma näten för vatten och avlopp med anslutningspunkt till Edstorp vattenreningsverk och avloppsreningsverk. Historik När Edstorp anslöts till kommunalt VA på 1970 talet fick de anslutningspunkten för vatten i vattenreningsverket. Detta anses i dag inte som en optimallösning ur bland annat livsmedelssynpunkt. Området har en långsiktig VA-lösning då det är anslutet till kommunalt VA. I samband med uppgradering av Edstorps vattenanläggning eller annat förnyelsearbete på ledningsnätet hos samfälligheten ska åtgärder göras för att ändra förbindelsepunktens läge.

39 39 (52) Sävö Beskrivning av Sävö Det finns en restaurang och ett vandrarhem samt fritidshusbebyggelse på ön. VAförsörjningen består av enskilda avlopp och enskilt vatten. Det finns en gemensam vattentäkt för de södra delarna av ön. Större delen av ön ingår i Sävö naturreservat och hela Sävö ingår i det Natura 2000-område som även täcker bland annat Långön och Ringsön. Miljöenheten kommer att inventera avloppsförhållanden i området. Efter det tas beslut om eventuella åtgärder. Här gäller bara lokala lösningar ur både teknisk och ekonomisk synpunkt.

40 40 (52) Tjuvholmen och Enholmen Beskrivning av Tjuvholmen och Enholmen Fritidshusområdet har 78 tomter där de flesta är anslutna till ett gemensamt avloppsledningsnät med kommunal anslutning. Detta nät klarar dock inte fler anslutningar och nya hus måste inrätta egna avloppsanläggningar. I området finns både egna dricksvattenbrunnar och ett kommunalt dricksvatten via gemensamt distributionsnät. Det är drygt 1 km till närmaste verksamhetsområde. Andelen tomter som bebos permanent har fördubblats sedan 2001 och uppgår nu till drygt 30 %. Inflyttningen i området väntas fortsätta. Historik Udden omgärdas av Sjösafjärden och Mellanfjärden som i Vattenmyndighetens rapport 2009:5 Övergödda havsvikar och kustnära sjöar inom Norra Östersjöns vattendistrikt bedöms vara mycket övergödda. Dock kommer huvudbelastningen från de tre stora åarna Nyköpingsån, Svärtaån och Kilaån som mynnar i området, samt Brandholmens reningsverk. Området förväntas hysa fler permanentboende i framtiden i och med möjlighet till utökad byggrätt enligt gällande detaljplan. Om verksamhetsområdet utökas måste ett helt nytt nät byggas ut för att få till en kommunal standard. Kommunen behöver prioritera området för utredning och planering för att få en helhetssyn och en långsiktig lösning av VA-frågan.

41 41 (52) Uttervik Det röda strecket visar var vattenledningar skulle kunna läggas vid en eventuell framtida anslutning till kommunalt vatten.

42 42 (52) Beskrivning av Uttervik Uttervik är ett omvandlingsområde med gemensamt avlopp och vatten. Det finns 284 tomter varav 45 beboddes permanent under De senaste 10 åren har antalet permanentboende varit nästintill oförändrat. Uttervik har ett eget vattenverk, en gemensam avloppsanläggning och ett nyligen renoverat nät. Recipient för området är Bråviken. Området anses ha långsiktig VA-lösning. Vikstugan Beskrivning av Vikstugan Vikstugan är ett fritidshusområde intill sjön Svarvaren. Området består av 12 tomter varav ingen beboddes permanent under Förmodligen har fastigheterna enskilda avlopp och enskilt dricksvatten. Miljöenheten kommer att utföra tillsyn på dessa avlopp under Området kommer att ingå i miljönämndens inventering av enskilda avlopp under de närmaste åren. Om många av avloppsanläggningarna visar sig vara bristfälliga är det troligtvis bäst ur miljösynpunkt att en gemensamhetsanläggning ordnas för fastigheterna. Denna bör utredas, uppföras och skötas av en samfällighet eftersom området är relativt litet och det är långt till närmaste verksamhetsområde.

43 43 (52) Vålarö Beskrivning av Vålarö Vålarö är ett större fritidshusområde, 190 tomter, med en hel del permanentboende. År 2012 beboddes 25 tomter permanent och antalet förväntas öka. Området har idag gemensamt dricksvatten och en gemensam avloppsanläggning för BDT-vatten (bad, disk och tvätt). Det finns även en del enskilda avloppsanläggningar för både WC- och BDT-vatten. Närmaste recipient för området är Vålarfjärden. Historik Gällande detaljplan medger större byggrätter än tidigare. I dag medges byggrätt till 150 m 2 Området kommer enligt nuvarande planering att läggas inom verksamhetsområde för kustledningen. En detaljprojektering planeras att utföras under Även dagvattenfrågan kommer att utredas och åtgärdas då det är sanka områden mellan bergsryggarna.

44 44 (52) Västtorp Beskrivning av Västtorp Västtorp är ett splittrat fritidshusområde vid sjön Långhalsen. Området har gemensamt vatten och enskilda avloppsanläggningar. Totalt finns 18 tomter varav 2 beboddes permanent under Det bästa alternativet för avlopp är troligtvis egna lösningar även fortsättningsvis, p.g.a. att fastigheterna ligger relativt utspridda. Inga exploateringar planeras i nuläget i området och inflyttningen beräknas fortsätta att vara liten.

45 45 (52) Ängstugan Beskrivning av Ängstugan Området Ängsstugan består av ett kolonistugeområde samt 8 fritidshustomter med enskilt vatten och avlopp. I koloniområdet finns sommarvatten samt en gemensamhetsanläggning för toaletter. En översyn av hur pass väl VA-anläggningarna uppfyller kraven är nödvändig. Trenden är att människor vistas mer och mer i kolonistugeområdet och att stugorna i vissa fall börjat fungera som små fritidshus. Detta område bör därför ses över i samband med en utredning om Tjuvholmen och Enholmen.

46 46 (52) Örsta/Aspudden Beskrivning av Örsta/Aspudden Örsta/Aspudden är ett fritidshusområde som ligger vid Långhalsen med enskilt dricksvatten och enskilda avlopp. År 2012 fanns det 43 tomter i området varav 2 beboddes permanent. Miljönämndens kommande inventering och tillsyn i området kommer att visa hur avloppssituationen ser ut. Det finns inget verksamhetsområde eller kommunalt nät i närheten, vilket gör att avloppsfrågan sannolikt måste lösas lokalt.

47 47 (52) Örstigsnäs Beskrivning av Örstigsnäs Örstigsnäs fritidshusområde på Arnö har gemensamt vatten och enskilda avloppsanläggningar. År 2012 fanns 37 tomter varav 4 beboddes permanent. Eftersom exploateringar planeras mellan Örstigsnäs och Nyköpings tätort kan man förvänta sig en ökande andel permanentboende framöver. En detaljplan finns för området. Recipient för avloppsvattnet från de flesta fastigheterna är Strandstuviken som delvis är ett Natura 2000-område. Historik En förprojektering med VA-lösning för området är utförd av Geosigma. Utredningen gjordes i samband med framtagande av alternativ och förslag på dragning av kustledningen. Om fler tomter tillkommer i framtiden kommer dessa att anslutas till kommunalt vatten och avlopp och det kan då vara lämpligt att i samband med detta ta ställning till om hela området ska förses med kommunalt vatten och avlopp. För anslutning av Östigsnäs till kommunalt avlopp kan en befintlig självfallsledning användas. Denna går till Strandstuvikens pumpstation. Pumpstationen måste i så fall uppgraderas.

48 48 (52) Källförteckning Nyköpings Kommun, Samhällsbyggnad, Strategienheten. Permanentning av fritidshusområden i Nyköpings Kommun, , daterad Länsstyrelsen i Västmanlands län Övergödda havsvikar och kustnära sjöar inom Norra Östersjöns vattendistrikt - Redovisning av regeringsuppdrag. Rapport 2009:5. ISSN WRS Uppsala AB, Ebba af Petersen & Marika Palmér Rivera, VA-försörjning för fritidshusområdet Kisäng. Utredning gjord på uppdrag av Nyköpings kommun, Samhällsbyggnad, daterad 29 juni Bilaga 1. Ordlista Bilaga 2. Sammanfattning lagtexter

49 49 (52) Bilaga 1 Ordlista Avloppsvatten: Spillvatten (vatten från toalett, bad och disk) samt dagvatten (regn-, tak- och smältvatten från hårdgjorda ytor). Gemensamhetsanläggning: Anläggning som används av flera fastigheter. Grundvatten: Vatten som finns i och under marken i så kallade akvifärer. Miljöbalken: Samlad miljölagstiftning. Recipient: Sjö, hav eller vattendrag som tar emot vatten från antopogen (mänsklig) aktivitet. Samfällighet: Juridiskt bindande förening bestående av fler än en fastighet med syfte att hantera gemensamhetsanläggningar m.fl. Verksamhetsområde: Juridisk enhet för den fysiska platsen där allmänna vattentjänster förekommer. Innanför verksamhetsområdet är kommunen huvudman och driver och förvaltar anläggningarna.

50 50 (52) Bilaga 2 Sammanfattning lagtexter LAGEN OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER (VTL) Lagen om allmänna vattentjänster gäller från den 1 januari 2007 och ersätter den gamla VA lagen. Bestämmelser i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjningen och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs ta hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljö. Lagen reglerar avgiftsuttag, juridisk skyldighet att införa ett verksamhetsområde samt ekonomiska förutsättningar och redovisningsform för den kommunala VA-verksamhet. Enskilda anläggningar regleras inte av denna lag. MILJÖBALKEN (MB) Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. MB ska tillämpas så att människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter samt att mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas. Enligt MB 9 kap 7 ska avloppsvatten avledas och renas eller tas hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. Miljöbalkens 11 kap. reglerar vattenverksamhet bl.a. sådan verksamhet som innebär bortledande av vatten från vattenområden eller grundvatten. Ansökan om tillstånd för vatten verkverksamhet prövas normalt av miljödomstolen. PLAN OCH BYGGLAGEN (PBL) Denna lag innerhåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållande och långsikt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Bebyggelsen ska bland annat lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, samt att byggnader ska placeras och utformas så att inverkan på grundvatten begränsas. ANLÄGGNINGSLAGEN (AL) Anläggningslagen syftar till att reglera samverkan mellan olika fastigheter. Den innehåller bestämmelser om samverkan genom gemensamhetsanläggningar. AL innehåller även bestämmelser om enskilda väggar.

51 51 (52) För att få inrätta en gemensamhetsanläggning (GA), vilket är en anläggning som hör till flera fastigheter gemensamt, måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för dessa fastigheter. En gemensamhetsanläggning inrättas vid en förrättning enligt anläggningslagen. Exempel på en gemensamhetsanläggning är vägar, bryggor, lekplatser och VAanläggningar. LIVSMEDELSLAGEN Livsmedelslagstiftningen syftar bl.a. till att säkerställa dricksvatten av god kvalitet till konsumenterna. Livsmedelverks föreskrifter om dricksvatten preciserar vad som gäller för dricksvattenförsörjning, bl.a. anges krav på kvalitet och egenkontroll. Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Anläggningar som distribuerar över 10 m3 vatten per dygn eller försörjer 50 personer omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter, medan de vattentäkter som understiger denna mängd omfattas av Socialstyrelsens allmänna råd. Anläggningar som omfattas av Livsmedelsverkets föreskrifter ska godkännas eller registreras av kommunens nämnd för miljö- och hälsofrågor som också är tillsynsmyndighet. Egenkontrollprogram ska upprättas och fastställas. VATTENDIREKTIVET Ett EG-direktiv för vatten antogs år Målet med vattendirektivet är god vattenstatus och god ekologisk status. Det ska uppnås genom ett långsiktigt skydd av alla typer av vatten, grundvatten, sjöar och kustvatten. God vattenkvalitet ska bevaras, vattenkvalitén ska förbättras, ingen försämring får ske. Vattenplanering och administration ska ske med avrinningsområden som utgångspunkt. Vattenvården sker över politiska områdesgränser såsom kommuner, län eller länder.

52 52 (52) Bilaga 3 Förslag på Tidplan för utvecklingsområden ses över varje år för prioritering 2014 Utredning Åtgärd ansvarig Utredningarna ska besvara alternativ på tekniska lösningar, kostnadskalkyler och driftkalkyler. I utredningen behöver även belysas om VA frågan ska ska lösas med kommunalt VA, samfälld eller enskildlösning. Utredningsförslag och åtgärdsförslag tas upp varje år i den kommunala VA strategin för prioritering. Aspa utredning 2013 X Tekniska divisionen Edstorp enb VO vidare utredning behövs X Tekniska divisionen Kila samhälle (Ålberga Gård) X Tekniska divisionen 2015 Område/ort Nävekvarns IP finns utredning och åtgärds förslag X Tekniska divisionen Påljungshage X Samhällsbyggnad 2016 Flättna (Kommunens byggnader) finns utredning X Samhällsbyggnad Påljungshage X Tekniska divisionen Nöthagen X Samhällsbyggnad 2017 Nöthagen X Samhällsbyggnad Tjuv/Enholmen/Ängstugan X Samhällsbyggnad 2018 Sillekrog(Kvegerö o Granlund) X Samhällsbyggnad Sillekrog behöver utredas över kommungränserna 2019 Örstignäs X Samhällsbyggnad Koppartorp X Samhällsbyggnad 2020 Sjöskogen X Samhällsbyggnad 2020 Utredning Åtgärd ansvarig Kisäng X Samhällsbyggnad 2021 Mosstorp X Samhällsbyggnad

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Dammkärr-Vattubrinken

Dammkärr-Vattubrinken Samhällsbyggnadskontoret Startpromemoria Dnr 2009-00010 (P09009) Detaljplan för inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-09-15 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ny detaljplan

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar.

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar. Till Dig som fastighetsägare på Slagavallen. Med anledning av de pågående diskussionerna gällande Vatten- och Avloppsfrågan på Slagavallen kommer här ett informationsmaterial sammanställt och framtaget

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-strategi Steg 2 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 120614 1 2 Innehåll Inledning 4 Falu kommuns VA-strategier

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Inventeringsplan för enskilda avlopp

Inventeringsplan för enskilda avlopp SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Inventeringsplan för enskilda avlopp Gävle Kommun Handlingsplan För inventering av enskilda avlopp Författare Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014-11-17 Grafisk

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- Strategi Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 4 Bakgrund... 4 Lagar och myndigheter...

Läs mer

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 1991) redovisats som samlad bebyggelse. Som permanentbodda

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07

DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07 DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET LIVSVIKTIGA VATTNET 3 Bakgrund Syfte och mål VA försörjning

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

VA-PLAN KATRINEHOLM. Samrådshandling mars 2015. Foto: Hanna Maxstad

VA-PLAN KATRINEHOLM. Samrådshandling mars 2015. Foto: Hanna Maxstad VA-PLAN KATRINEHOLM Foto: Hanna Maxstad Samrådshandling mars 2015 Sammanfattning En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Ändamålsenliga

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm KLAGANDE Ludvika kommun Ombud 1: Förvaltningschefen Li N Ombud 2: Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden S F Adress som

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast)

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast) Lärdomar från fallet Västersjö hur gör vi rätt från början? Tyra Wikström, Knivsta kommun & Anna Tengelin Skoog, Roslagsvatten Befolkningsutveckling Knivsta Ackumulerad procentuell befolkningstillväxt

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 STANDARDFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattade bl.a. delar av fastigheterna Nabbo 1:51 och 2:1 samt Rådmanby 5:4 och 5:5

Läs mer

VA-plan 2014 Senast reviderad 140226. Vattenplanering

VA-plan 2014 Senast reviderad 140226. Vattenplanering VA-plan 2014 Senast reviderad 140226 Vattenplanering VA-översikt VA-policy VA-plan 1 Innehåll sid 1 Inledning 3 2 Övergripande ställningstaganden 4 3 Målsättningar för framtida VA-försörjning 4 4 Principer

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 KARLSTADS KOMMUN Ärende 5 Dnr KS-2011-712 Dpl72 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-05-23 Olle Wikberg, 054-540 10 32 olle. wikberg@karlstad.se

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm SÖKANDE 1. S K 2. K K MOTPART Ekerö kommun Ombud 1: Advokaten A G Ombud 2: Advokaten H A SAKEN Anläggningsavgift VA-NÄMNDENS

Läs mer

Del 3 VA-plan. Del 2 VA-policy. Del 1 VA-översikt VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Verksamhetsplan avseende Vatten och Avlopp. Förslag 2013-12-03

Del 3 VA-plan. Del 2 VA-policy. Del 1 VA-översikt VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Verksamhetsplan avseende Vatten och Avlopp. Förslag 2013-12-03 Del 1 VA-översikt Del 2 VA-policy Del 3 VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 3 VA-plan Verksamhetsplan avseende Vatten och Avlopp Förslag 2013-12-03 Styrgrupp Presidierna i Kommunstyrelsens och Miljö-

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Granskningshandling Sara Kopparberg, planchef Göran Bardun, kommunekolog Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr.

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr. 19 Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört Makarna M äger sedan

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Upprättad dec 2008 Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Slutsats av behovsbedömningen / Motivering Omvandlingen från fritidshusbebyggelse till ett villaområde med kommunalt

Läs mer

Brandholmens avloppsreningsverk.

Brandholmens avloppsreningsverk. Brandholmens avloppsreningsverk. 1 2 Brandholmens avloppreningsverk. Vattnet i Nyköping. I Nyköpings kommun är ca 55 % av vårt dricksvatten producerat av ytvatten från bland andra sjön Yngaren. Vattnet

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Förbättra ditt avlopp

Förbättra ditt avlopp Förbättra ditt avlopp En viktig åtgärd för Björnöfjärden! 1 Utgivare/copyright: BalticSea2020 Text: Marika Palmér Rivera, Mats Johansson m.fl. Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv

Svenska kustvatten har God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv 7 Ingen övergödning Miljökvalitetsmålet Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Va-plan - Burlövs kommun

Va-plan - Burlövs kommun Va-plan - Burlövs kommun Utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp Antagen Burlövs kommun KF 2013-12-16, 123 Sammanfattning Vattenmyndigheten för Södra Östersjön fastställde i december 2009 ett åtgärdsprogram

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Följande avsnitt är reviderade. I grunddokumentet är de markerade avsnitten markerade med rött kryss. Kapitel 2.7 har reviderats med

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

1. Bakgrund och VA-plan

1. Bakgrund och VA-plan Minnesanteckningar från informationsmöten gällande kommunalt vatten och avlopp till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg lördag den 30 januari samt tisdag den 9 februari 2016. 1. Bakgrund och VA-plan En VA-plan

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna!

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna! Seminarium om dagvattenjuridik Välkomna! Syftet med dagen Gå igenom lagstiftningen kring dagvattnet Reda ut ansvar och ansvarsgränserna Gå igenom vilka juridiska verktyg som finns Identifiera eventuella

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 1 2014-03-06 Torsås Kommun Bygg- och miljönämnden 385 25 Torsås Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 Torsås Kustmiljögrupp har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering

3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6 Miljömål och sociala mål i fysisk planering 3.6.1 Miljömål Agenda 21 är FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling. Programmet är ett globalt samarbete som anger mål och riktlinjer för att uppnå

Läs mer

VATTENTJÄNSTLAGEN 6. 2 Lagen om allmänna vattentjänster 3 Tre nyckelbegrepp 4 Expertutlåtanden 5 Slutsatser 6 Bilagor, källor och referenser

VATTENTJÄNSTLAGEN 6. 2 Lagen om allmänna vattentjänster 3 Tre nyckelbegrepp 4 Expertutlåtanden 5 Slutsatser 6 Bilagor, källor och referenser Utkast till rapport 22/4/2016 Syfte Projektet Koster VA skall i samråd mellan projektets tre parter kommunen, staten och kosterborna utreda en alternativ lösning för VA-system på Koster. Det sker genom

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN

Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN Sida 0 av 7 TEMA: FRISKT VATTEN Levande sjöar och vattendrag Ingen övergödning Grundvatten av god kvalitet God bebyggd miljö Hav i balans samt levande kust och skärgård Sida 1 av 7 Grundvattnet ska vara

Läs mer

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp 1 (7) Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp Inledning Arbetet har genomförts i samarbete mellan Kronobergs kommuner, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Länsstyrelsen i

Läs mer

Dagvattenjuridik Alvesta 2015

Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Dagvattenjuridik Vilken juridik reglerar dagvatten? Ansvaret för dagvatten Vilka juridiska verktyg finns till hands? Klimatförändringar och

Läs mer

UMEVA:s vattenanläggning på Holmön består av ett antal råvattenbrunnar, ett vattenverk samt omkring 4,5 km ledningsnät.

UMEVA:s vattenanläggning på Holmön består av ett antal råvattenbrunnar, ett vattenverk samt omkring 4,5 km ledningsnät. 5.3 Holmön Bakgrund Holmön saknar verksamhetsområde för vatten och avlopp. Umeå kommun och sedermera UMEVA har ändå tagit en central roll i dricksvattenförsörjningen på ön. Engagemanget har motiverats

Läs mer

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar

2015-01-16. Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar TJÄNSTESKRIVELSE 1 (13) 2015-01-16 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/774 Samråd om förslag för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 - remissvar Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Vattenplanering i Plan och bygglagen

Vattenplanering i Plan och bygglagen Vattenplanering i Plan och bygglagen Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering PBL och vatten - möjligheter 2 kap 5 - allmänna intressen Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1 26A:1 Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare inte i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se

Tillsyn av enskilda avlopp 2016. www.sigtuna.se Tillsyn av enskilda avlopp 2016 www.sigtuna.se Syfte och mål Sigtuna kommun har ~2 000 enskilda avlopp Tillsynsprojekt 2011 2017 Mål: Alla enskilda avlopp skall vara åtgärdade 2019 Godtagbar slamavskiljning

Läs mer

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning

Åtgärder mot miljöproblem. 2.2. Övergödning 2.2. Övergödning Övergödning av sjöar, vattendrag och kustvatten bedöms inte vara ett omfattande miljöproblem i Bottenhavets vattendistrikt (Figur 2). De viktigaste mänskliga källorna är tillförsel av

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer