Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar."

Transkript

1 Till Dig som fastighetsägare på Slagavallen. Med anledning av de pågående diskussionerna gällande Vatten- och Avloppsfrågan på Slagavallen kommer här ett informationsmaterial sammanställt och framtaget av den, vid mötet i Glöte i januari, utsedda Arbetsgruppen. Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar. Vi i arbetsgruppen kan inte nog understryka vikten av att ni tar del av sammanfattning och bifogat material. I samband med Stugföreningens årsmöte den 18 April kommer Arbetsgruppen att finnas på plats för att svara på frågor. Vi vill också vädja till dig som inte är medlem i Stugföreningen att närvara vid mötet som hålls på den övre parkeringen kl , Långfredagen. Då detta är en fråga som rör alla fastighetsägare ser vi fram emot ett välbesökt möte. Vänliga häsningar Arbetsgruppen genom Torsten Byström Arbetsgruppen består av: Berit Svelander Torsten Byström, Jan-Erik Johansson Olov Näslund, Claes Wixner, Madelene Larsson (ordf i stugföreningen), ,

2 Sammanfattning I dag sker vattenförsörjning i Slagavallen via egna vattentäkter och hämtställen för vatten. Toalettlösningar i området utgörs av olika torrtoaletter, wc-infiltration, markbädd, sluten tank och minireningsverk. Bad, disk och tvättvatten (BDT) släpps i enklaste fall ut direkt på marken eller i marken via stenkistor eller BDT-infiltration. I Slagavallen lutar hela området och det som släpps ut högre upp riskerar påverka nedströms liggande brunnar och vattendrag. Enligt inventering gjord 2011 bedömdes ca 70 av 130 inventerade avlopp vara underkända och ca 40 vara i behov av förbättring eller sakna tillstånd. Endast 13 bedömdes uppfylla dagens krav och ha giltigt tillstånd. Miljö- och byggförvaltningen kommer att skicka ett meddelande till respektive fastighetsägare för att inleda en dialog utifrån resultatet av den inventeringen. Detta innebär att det är många fastigheter som inom en snar framtid är i behov av att åtgärda sina avloppsanläggningar. Även om alla fastigheter i området skulle ha torra toalettlösningar kvarstår problemet med att bli av med BDT-vatten. I dag sker en utveckling mot högre standard i fritidshusen med en vattenförbrukning som liknar den för permanentboende med dagliga duschar, diskmaskiner, tvättmaskiner och badtunnor. Det är också fler som hyr ut sina stugor vilket leder till en ökad vattenförbrukning och belastning av avloppsvatten. Härjedalens kommuns miljö- och byggförvaltning anser att detta enbart kan uppfyllas genom en gemensam eller kommunal anläggning. Mot denna bakgrund beslutade miljö- och byggnämnden den 13 februari 2014 att förbjuda all tillkommande byggnadsarea inom Slagavallen till dess att VA-frågan är löst på ett godtagbart sätt. Undantag kan göras för mindre uthus, skotergarage och liknande som inte innehåller installationer. Mot denna bakgrund och efter genomgång av lagar, domar och handledningar drar arbetsgruppen slutsatsen att fortsatt enskilda lösningar inte är något långsiktigt alternativ. En grov skiss och kostnadsberäkning har gjorts för kommunalt VA i Slagavallen. Kostnaden s.k. särtaxa per fastighet har uppskattats till mellan 150 och 200 kkr. Fördelarna med kommunalt VA är att fastighetsägarna inte behöver vara överens. Kommunen drar fram VA, upprättar anslutningspunkt vid tomtgräns och skickar därefter en faktura på anslutningsavgift för upprättad förbindelsepunkt. Brukaravgift tillkommer vid påkoppling. Om kommunen upprättar verksamhetsområde för VA och drar fram ledningar kommer anslutningspunkt att upprättas i anslutning till tomtgräns. Grävning in till husen får varje fastighetsägare ordna själv. Görs det som en gemensamhetsanläggning (GA) kan medlemmarna lättare styra hur och vilka grävarbeten som ska göras. En GA kan bli billigare än särtaxa vid kommunalt VA. Möjligheterna att påverka är större. Görs en GA för VA snarast behöver inte bristfälliga avlopp åtgärdas genom enskilda lösningar med risk för att sedan ändå ansluta sig till kommunalt. Bildandet av en GA kräver att fastighetsägarna är överens.

3 Information från arbetsgruppen om vatten och avlopp i Slagavallen. Arbetsgruppen På mötet om vatten och avlopp för Slagavallen som hölls i Glöte den 2 januari 2014 utsågs representanter för området bilda en arbetsgrupp som med stöd av kommunen med uppdraget att vidare utreda VA-frågan. Arbetsgruppen består av: Berit Svelander Torsten Byström, Jan-Erik Johansson, Olov Näslund, Claes Wixner, Madelene Larsson (ordf i stugföreningen), , Från kommunen deltar: Pär Olofsson, VA-chef Irene Kolare, Miljö- och byggchef Patrik Bergman, VA-ingenjör Ida Dahl, Miljöinspektör Elise Nilsson, Planingenjör

4 Arbetsgruppen har haft tre möten och där kommit fram till att gemensamt eller kommunalt avlopp är något som förr eller senare måste till i Slagavallen. Arbetsgruppen har därför tagit fram detta informationsblad för att klargöra förutsättningarna. Enskilda vatten- och avloppslösningar Ett behov av en samlad lösning ur hälsoskyddsperspektiv föreligger då enskilda lösningar inte är tekniskt/ekonomiskt möjliga att åstadkomma ur ett långsiktigt hållbart perspektiv. Vid en traditionell bedömning av om det i ett område finns förutsättningar att ordna individuella va-lösningar har stor hänsyn tagits till möjligheten att infiltrera avloppsvatten i marken. Högt grundvatten, täta eller för genomsläppliga jordarter är aspekter i som talar emot möjligheten att ordna individuella avloppslösningar. Därtill beaktas närheten till vattentäkter m.m. I dag sker vattenförsörjning i Slagavallen via egna vattentäkter och hämtställen för vatten. Toalettlösningar i området utgörs av olika torrtoaletter, wc-infiltration, markbädd, sluten tank och minireningsverk. Bad, disk och tvättvatten (BDT) släpps i enklaste fall ut direkt på marken eller i marken via stenkistor eller BDT-infiltration. I Slagavallen lutar hela området och det som släpps ut högre upp riskerar påverka nedströms liggande brunnar och vattendrag. Marken i området utgörs av finkorniga jordar med liten infiltrationskapacitet. Avstånd till berg är enligt brunnsarkivet endast ett par meter på många ställen. Ytligt grundvatten står periodvis endast en eller ett par dm under markytan p.g.a. den låga genomsläppligheten i marken och närheten till berg. Enligt inventering gjord 2011 bedömdes ca 70 av 130 inventerade avlopp vara underkända och ca 40 vara i behov av förbättring eller sakna tillstånd. Endast 13 bedömdes uppfylla dagens krav och ha giltigt tillstånd. Miljö- och byggförvaltningen kommer att skicka ett meddelande till respektive fastighetsägare för att inleda en dialog utifrån resultatet av den inventeringen. En väl fungerande och godtagbar anläggning ska bestå av slamavskiljare (förbehandling) och minst ett efterföljande reningssteg. Detta utgörs oftast av en infiltrations- eller markbädd men det finns även andra typer av lösningar. Fastighetens lokalisering, markförhållandena, topografi och förekomst av vattentäkter avgör vilken typ av anläggning som är lämplig. Endast slamavskiljare och ett rakt rör ut uppfyller inte dagens krav på rening. Endast stenkista för bad-, disk- och tvättvatten uppfyller inte dagens krav på rening. Detta innebär att det är många fastigheter som inom en snar framtid är i behov av att åtgärda sina avloppsanläggningar. Vanlig kostnad för material och anläggande av BDT-avlopp är kkr, dyrare om upphöjd infiltration krävs eller markbädd. Kommunens handläggningsavgift för BDT-avlopp är i dag kr. Kostnad för torrtoalett tillkommer. Därutöver tillkommer kostnader för inventering och eventuella förelägganden om att åtgärda avloppen. Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige är avgiften 850 kr per timme. Även om alla fastigheter i området skulle ha torra toalettlösningar kvarstår problemet med att bli av med BDT-vatten. I dag sker en utveckling mot högre standard i fritidshusen med en vattenförbrukning som liknar den för permanentboende med dagliga duschar, diskmaskiner, tvättmaskiner och

5 badtunnor. Det är också fler som hyr ut sina stugor vilket leder till en ökad vattenförbrukning och belastning av avloppsvatten. Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom miljöbalksområdet. Deltagare är Sveriges länsstyrelser, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havsoch vattenmyndigheten. Enligt detta samverkansorgan bör kommuner som aktivt verkar för alternativa avloppslösningar inom ett mindre bebyggelseområde kunna styra undan från skyldigheten att inrätta allmän avloppsanläggning. Naturligtvis under förutsättning att valda lösningar inte riskerar att medföra olägenheter för människors hälsa eller miljön. Individuella lösningar som små avlopp bör tillämpas restriktivt i större sammanhang. I Slagavallen finns i dag ca 150 fritidsfastigheter ganska samlat vilket bedöms som ett större sammanhang utifrån lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Efter genomgång av lagar, domar och handledningar drar arbetsgruppen slutsatsen att fortsatt enskilda lösningar inte är något långsiktigt alternativ. Kommunalt VA En grov skiss och kostnadsberäkning har gjorts för Slagavallen. Kostnaden per fastighet har uppskattats till mellan 150 till 200 kkr. Vid skissning av ledningsdragning har ledningarna till stor del lagts i befintliga vägar, mycket för att ingrepp i naturen ska vara så få som möjligt samt för att grävningen av ledningarna också ska bidra till att förbättra vägar och diken. Anslutningsavgiften enligt i dag gällande taxa är kr exklusive moms. Om skillnaden i taxan och kostnaden för arbete med kommunalt VA i området är stor (normalt överstiga 20 procent) så ska särtaxa användas enligt vattentjänstlagen. Denna kostnadsberäkning är som nämns en grov uppskattning Den slutliga exakta kostnaden per fastighet kan fastställas först när arbetet är genomfört. Enligt 51 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) utövar länsstyrelsen tillsyn över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 LAV att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Om detta sker ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna behöver ordnas och sedan se till att behovet snarast ordnas genom en allmän va-anläggning. Fördelarna med kommunalt VA är att fastighetsägarna inte behöver vara överens och inte heller behöver komma överens om en gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. Kommunen drar fram VA, upprättar anslutningspunkt vid tomtgräns och skickar därefter en faktura på anslutningsavgift för upprättad förbindelsepunkt. Brukaravgift tillkommer vid påkoppling. Gemensamhetsanläggning Utförs i princip som kommunalt VA men en gemensamhetsanläggning (GA) bildas vid en lantmäteriförrättning. Då bestäms regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnader för anläggningen, vilket kan inkludera kostnad från tomgräns in till huset. I en GA är det fastigheterna som är anslutna och inte ägarna personligen. Det innebär att det som beslutas i lantmäteriförrättningen, även gäller för framtida ägare. Fastighetens rätt till anläggningen är säkrad för framtiden och det finns en ekonomisk trygghet för anläggningens framtida drift och underhåll. I en GA kan även vägar och andra gemensamma områden ingå. Om kommunen upprättar verksamhetsområde för vatten och avlopp och drar fram ledningar kommer anslutningspunkt att upprättas i anslutning till tomtgräns. Grävning in till husen får varje

6 fastighetsägare ordna själv. Görs det som en GA kan medlemmarna lättare styra hur och vilka grävarbeten som ska göras. En GA kan bli billigare än särtaxa vid kommunalt VA. Möjligheterna att påverka är större. Görs en GA för VA snarast behöver inte bristfälliga avlopp åtgärdas genom enskilda lösningar med risk för att sedan ändå ansluta sig till kommunalt. Bildandet av en GA kräver att fastighetsägarna är överens. Bygglov förbud Enligt Plan och bygglagen 2 kap 5 får bygglov endast medges om det finns möjligheter att ordna vatten och avlopp på en fastighet. Enligt plan och byggförordningen (PBF) 3 kap 9 ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av bristfällig hantering av avloppsvatten. För Slagavallen anser miljö- och byggförvaltningen att detta enbart kan uppfyllas genom en gemensam eller kommunal anläggning. Mot denna bakgrund beslutade miljö- och byggnämnden den 13 februari 2014 att förbjuda all tillkommande byggnadsarea inom Slagavallen till dess att va-frågan är löst på ett godtagbart sätt. Undantag kan göras för mindre uthus, skotergarage och liknande som inte innehåller installationer. Bygglovsbefriade byggnader I dag får en eller flera friggebodar uppföras utan lov i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15 m 2. Önskar fastighetsägaren installera vatten och avlopp i friggeboden krävs dock att en anmälan görs till byggnadsnämnden om att detta ska ske. Det finns i dagsläget ett förslag som diskuteras. Förslaget innebär att utan bygglov få bygga ett s.k. komplementbostadshus (Attefallhus). En anmälan till miljö- och byggnadsnämnden kommer dock att krävas där det bl.a. ska anges om vatten och avlopp installeras eller ej. Förslaget om komplementbostadshus har dock stött på motstånd, senast av lagrådet, och inget beslut är ännu fattat. Detaljplan Enligt kommunens taxa är den ungefärliga kostnaden för att upprätta detaljplanen kr för hela det befintliga området exklusive Lofsdalen 1:7, förutsatt att planprocessen löper problemfritt. Här ingår planbesked, upprättande av handlingar samt handläggning. Kostnaden är beräknad utifrån en schabloniserad tidsåtgång och aktuell taxa. Vid all detaljplanering förs tidsjournal. Detta innebär att kostnaden både kan bli lägre och högre beroende på hur många arbetstimmar som läggs. Utöver kostnad för planbesked, handläggning och upprättande av handlingar kan kostnader tillkomma för eventuella utredningar så som grundkarta, geotekniska undersökningar, dagvatten och VA utredningar m.m. I den del av Slagavallen som är planlagd står det i den gamla byggnadsplanen att Inom byggnadsplaneområdet får ej uppföras byggnad, vars användande kan antagas orsaka behov av avloppsanordning. Ska vatten och avlopp dras fram bör området detaljplaneläggas så att ledningar kan dimensioneras efter tilltänkta byggrätter och områden för ledningsdragning ritas in i planen. Ska detaljplanen ändras är det lämpligt att se över även byggrätterna, sedan om byggrätterna ska ändras eller ej är något som får utredas i detaljplanearbetet.

7 När en detaljplan ska arbetas fram måste en grundkarta tas fram. I denna grundkarta ska bl.a. fastighetsgränserna finnas med. Vid flygfotografering över området uppmärksammades att fastighetsgränserna i verkligheten och i lantmäteriets kartmaterial inte stämmer överens. Det är gränserna i verkligheten som gäller men dessa måste dock föras in i kartan. Lantmäteriet utför inte eller bekostar detta arbete utan det är fastighetsägarens ansvar. Exploatering Arbetsgruppen vill förtydliga att kommunen redan hösten 2010 planerade för inventering av avloppen i området sommaren Inventeringen tydliggjorde den ohållbara situationen i Slagavallen. Kommunen beställde därefter framtagen vägvalsutredning för VA i Slagavallen. Nuvarande ägare till fastigheten Lofsdalen 1:7, Olov Näslund, blev lagfaren ägare först i november 2011 och har inget att göra med kommunens bedömning av området. Arbetsgruppen anser i detta sammanhang att en exploatering av Lofsdalen 1:7 istället skulle kunna vara en fördel för angränsande fastighetsägare då det finns möjligheter till samordningsvinster vad gäller t.ex. ledningsdragning, avloppsreningsanläggning, framtagande av detaljplan, projektering m.m. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Lofsdalen Glöte, som antogs av kommunfullmäktige i Härjedalens kommun den Kf 175, är det tänkta exploateringsområdet lämpligt för boende. Samordning fiber Det kan vara möjligt att få bidrag för nedläggning av fiber. Arbetsgruppen anser att detta bör undersökas för att eventuellt få en bättre ekonomi i projektet. Värdeökning fastighet Efter samtal med Lofsdalens Fastighetsbyrå framkom att en anslutning till motsvarande kommunalt vatten och avlopp skulle innebära en värdestegring på fastigheterna. Dess storlek är dock svår att bedöma då fler faktorer spelar in. Vem ska betala Det är varje fastighetsägare som står för kostnader för framtagande av detaljplan, kommunalt eller gemensamt avlopp, eventuell fiber, m.m. Om en GA bildas vid en lantmäteriförrättning bestäms regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnader för anläggningen. Sannolikhet 6-område enligt LAV Enligt 51 Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) utövar länsstyrelsen tillsyn över att kommunen fullgör skyldigheten enligt 6 LAV att tillgodose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Ett sådant föreläggande får förenas med vite. Enligt 52 LAV får ett sådant beslut överklagas av kommunen hos Statens va-nämnd. Fastighetsägare kan ej överklaga ett sådant beslut. Enskilda fastighetsägare eller kommunens miljökontor kan kontakta länsstyrelsen för att initiera frågan. Det går inte på förhand säga om länsstyrelsen vid en sådan förfrågan skulle bedöma att kommunen ska ordna vatten och avlopp i Slagavallen enligt 6. Det är en bedömning som Länsstyrelsen gör efter vidare utredningar och som sedan kan överklagas till Statens va-nämnd. Liknande fall talar dock för att kommunen kan bli skyldig att ansluta området till en kommunal anläggning. Se beslut från Statens va-nämnd , BVa 49, VA 110/11, länk nedan.

8 C3%A4rden+VAn%C3%A4mndens+dom.pdf Aktualiseras ett 6 område kommer inga enskilda avloppslösningar att tillåtas förutom i de fall där inget vatten är indraget i stugan eller i övrigt väldigt låg standard. Kommunen ska dock även i sådana fall fakturera anslutningsavgift enligt LAV. Det framgår också tydligt i lagtexten att det är fastighetens nytta av vattentjänsten som avgör avgiftsskyldigheten, inte fastighetsägarens. Enkät intresse gemensamhetsanläggning Så länge inget beslut finns från Länsstyrelsen om att kommunen måste ordna VA i området finns handlingsutrymme för en gemensamhetsanläggning. För att en sådan ska komma till stånd måste dock en stor del av fastighetsägarna i området vara överens om att bilda gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp. För att stämma av om det är aktuellt att arbeta vidare med frågan om GA föreslår arbetsgruppen att en enkät distribueras till samtliga fastighetsägare för att kartlägga hur intresset ser ut för gemensamt avlopp i Slagavallen. Konsekvens inget intresse gemensamhetsanläggning Förutsättningarna är sådana på Slagavallen att de samlade behoven, så som kommunen beskriver det, inte kan tillgodoses med enskilda anläggningar. Det är uppenbart att endast slamavskiljare och ett rör ut inte uppfyller dagens krav på rening. Endast stenkista för bad-, disk- och tvättvatten uppfyller inte heller dagens krav på rening. Arbetsgruppen har förstått att en ny inventering av området sommaren 2014 inte kan uteslutas. Syftet med en sådan inventering skulle då vara att förelägga fastighetsägare med bristande anläggningar att åtgärda dessa om det är möjligt utifrån givna förutsättningar. Enligt kommunen kommer eventuell inventering och föreläggande att debiteras respektive fastighetsägare enligt gällande taxa (timavgift, 850 kr per timme). Arbetsgruppen har förstått att miljö- och byggnämnden också överväger möjligheten att vända sig till länsstyrelsen för en utredning om kommunens skyldighet att ordna VA i området. Aktualiseras detta och länsstyrelsen bedömer att kommunen ska ordna vatten och avlopp tillkommer kostnader för kommunalt avlopp utöver kostnader för tillsyn, handläggning och kostnad för att åtgärda enskilda avloppslösningar. Utdrag från aktuella lagar Enligt Plan och bygglagen 2 kap 5 får bygglov endast medges om det finns möjligheter att ordna vatten och avlopp på en fastighet. Enligt plan och byggförordningen (PBF) 3 kap 9 ska ett byggnadsverk vara projekterat och utfört på ett sådant sätt att det inte medför en oacceptabel risk för användarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av bristfällig hantering av avloppsvatten. Enligt PBF 20 ska en byggnad vara projekterad och utförd på sådant sätt att den medger god hushållning med vatten. Inom områden där det är eller kan uppkomma brist på vatten får kommunen i detaljplan eller områdesbestämmelser meddela de hushållningsbestämmelser som situationen inom området kräver. Enligt Förordning (1998:899) om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd 33 skall en bostad i syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa särskilt ge möjlighet att

9 upprätthålla en god personlig hygien, ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. Blir det kommunalt verksamhetsområde ska en fastighetsägare enligt 24 LAV betala avgifter för en allmän va- anläggning, om fastigheten finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

2014-12-04 1 HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL. Samhallsbyggnadsnamnden ARENDEFORTECKNING. 89 Ekonomiinformation

2014-12-04 1 HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL. Samhallsbyggnadsnamnden ARENDEFORTECKNING. 89 Ekonomiinformation HARJEDALENS KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL BLAD Samhallsbyggnadsnamnden 2014-12-04 1 ARENDEFORTECKNING Paragraf nr Arenderubrik 89 Ekonomiinformation 90 Information forvaltningschef 91 Beslufslogg 92 Personuppgiftsombud

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 22 2015-03-06 Va 403/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 22 2015-03-06 Va 403/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 22 2015-03-06 Va 403/13 Stockholm SÖKANDE K J MOTPART Höganäs kommun Ombud: Va-chefen F A Adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift (lägenhet) VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Kniva. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Kniva Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Att bygga på prickad mark

Att bygga på prickad mark Att bygga på prickad mark Önskemål om att placera Friggebod eller Attefallshus etc närmare tomtgräns än 4,5 m kommer upp med jämna mellanrum. När det gäller att inkräkta på avståndet 4,5 m mot väg, gata,

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan

MA 113. Detaljplan för del av Hägnad 1:16 m.fl. fastigheter GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Organisatoriska frågor. Tidplan MA 113 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 Utställningsbeslut 2 2010-08-31 2010-10-13 Antagande 2010-12-13 Laga kraft 2012-03-29 Figeholm, Oskarshamns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning

Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning Bygg- och miljönämnden Miljökontoret Ansökan/anmälan inrättande av avloppsanordning 1(5) Det krävs tillstånd från Bygg- och miljönämnden för att anlägga ny eller ändra befintliga avloppsanordning enligt

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt

Torpartäppan 6. Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samhällsbyggnadsförvaltningen Sophia Norrman Winter, planarkitekt Samrådshandling augusti, 2014 Dnr 2013 KSM 0856 PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Torpartäppan 6 Inom Tyresö kommun, Stockholms

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning.

Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. 3 2014-08-25 Diarienummer 2008/0670- Ändring av byggnadsplan för del av Jädraås 1, tillägg till plan- och genomförandebeskrivning. Planområdet, utdrag ur gällande detaljplan. Handlingar Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se

Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Miljö- och stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande 2014-10-13 Jamal Esfahani Dnr 2014-0829 Stadsarkitekt 08-568 91246 jamal.esfahani@danderyd.se Tillämpning av plan- och bygglagen 9 kap. 4a-d, åtgärder

Läs mer

ENSKILD AVLOPPSANORDNING

ENSKILD AVLOPPSANORDNING ENSKILD AVLOPPSANORDNING Ansökan/anmälan avser ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt 13 och 14 Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Ansökan om tillstånd för inrättande av nytt avlopp med vattenklosett

Läs mer

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr.

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr. 19 Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört Makarna M äger sedan

Läs mer

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng 1 (6) Kommunkansliet Tekniska avdelningen Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna begrepp

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

Dammkärr-Vattubrinken

Dammkärr-Vattubrinken Samhällsbyggnadskontoret Startpromemoria Dnr 2009-00010 (P09009) Detaljplan för inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-09-15 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ny detaljplan

Läs mer

Behandling av BDToch toalettvatten. Behandling av BDTvatten

Behandling av BDToch toalettvatten. Behandling av BDTvatten BDToch Stora Bugärde 1:88 WC Sluten tank Stora Bugärde 1:89 Ingen enkät (Ej diarieförd tank) Stora Bugärde 1:90 WC Sluten tank 1976 Stora Bugärde 1:91 Saknar avlopp Latrinkompost Stora Bugärde 1:92 WC

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Tillsyn av enskilda avlopp 2014 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 6 Diskussion...

Läs mer

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16

KEBAL 1:33. Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för. Kebal, Strömstads kommun 2008-10-16 Detaljplan för KEBAL 1:33 Kebal, Strömstads kommun Samrådshandling 2008-10-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

Granön Detaljplan för del av fastigheten Ava 1:5, Granön, Nordmalings kommun, Västerbottens län

Granön Detaljplan för del av fastigheten Ava 1:5, Granön, Nordmalings kommun, Västerbottens län 1(3) SAMRÅDSHANDLING 1(5) Granön Detaljplan för del av fastigheten Ava 1:5, Granön, Nordmalings kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Planbeskrivning med Genomförandebeskrivning

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-strategi Steg 2 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 120614 1 2 Innehåll Inledning 4 Falu kommuns VA-strategier

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010

Förorenad mark i PBL. 5 feb 2010 Förorenad mark i PBL 5 feb 2010 Länsstyrelsens uppdrag i samhällsplaneringen PBL-området ÖVERSIKTSPLAN 4 kap 5 och 9 PBL Ta till vara och samordna statens intressen. Tillhandahålla underlag. Ge råd om

Läs mer

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast)

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast) Lärdomar från fallet Västersjö hur gör vi rätt från början? Tyra Wikström, Knivsta kommun & Anna Tengelin Skoog, Roslagsvatten Befolkningsutveckling Knivsta Ackumulerad procentuell befolkningstillväxt

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Gemensamhetsanläggningar för avlopp

Gemensamhetsanläggningar för avlopp Gemensamhetsanläggningar för avlopp Göran Carlsson, Lantmäteriet Hållpunkter Ägande och förvaltning av va-anläggningar Anläggningslagen - Ledningsrättslagen Gemensamhetsanläggningar för va Rapport om ga

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Ängsbergsstigens fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 20160404. Välkomna!

Ängsbergsstigens fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 20160404. Välkomna! Ängsbergsstigens fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 20160404 Välkomna! Dagordning Välkomna och presentation av närvarande Bakgrund Utbyggnad av vatten och avlopp Anslutning till

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 Ändring av detaljplan för Hästnäs 1:1 m fl. HÄSTNÄS FRITIDSOMRÅDE i Arboga kommun, Västmanlands län Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Inventeringsplan för enskilda avlopp

Inventeringsplan för enskilda avlopp SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Inventeringsplan för enskilda avlopp Gävle Kommun Handlingsplan För inventering av enskilda avlopp Författare Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014-11-17 Grafisk

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm SÖKANDE 1. S K 2. K K MOTPART Ekerö kommun Ombud 1: Advokaten A G Ombud 2: Advokaten H A SAKEN Anläggningsavgift VA-NÄMNDENS

Läs mer

Vatten- och avloppsplanering. för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsplanering. för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp Vatten- och avloppsplanering för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp 2 (52) Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund... 5 Varför behövs en planering för vatten och avlopp i Nyköpings

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8

Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8 Informationsmaterial Fribyggartomt inom Löddeköpinge 33:8 Tomt till försäljning i Löddeköpinge I Löddeköpinge finns en fribyggartomt till försäljning. Tomten är belägen i närheten av Lödde centrum och

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen av KF 2004-11-18 Laga kraft 2004-12-17 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Kebal 2:203 m. fl., Strömstads kommun Organisatoriska frågor Detaljplan Gällande detaljplan för Kebalviken upphävs

Läs mer

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18 Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Detaljplan för SJÖDAL, HÅKANKILA 2:36 M.FL Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm SÖKANDE A K och A L MOTPART Halmstads kommun 301 05 Halmstad Ombud: Va-chefen L L adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening. 2010-07-20 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 1

Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening. 2010-07-20 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 1 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 2010-07-20 Sommarbo Tegelö Vägsamfällighetsförening 1 Vatten och avlopp i Sommarbo Bakgrund Kommunalt enskilt huvudmannaskap Detaljplanearbetet Kostnader fördelning

Läs mer

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5)

DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. i Ödsmål UPPDRAG SAMRÅD UNDERRÄTTELSE ANTAGANDE 1(5) 1(5) Dnr 0481/10 Antagandehandling 2015-09-16 DETALJPLAN för bostäder vid Enebackevägen, del av Starrkärr 3:1 i Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 46 2015-05-08 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 46 2015-05-08 Stockholm STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 46 2015-05-08 Stockholm Va 358/11 m.fl. enligt beslutsbilaga 1 SÖKANDE 1-315. H E m.fl. se beslutsbilaga 1 (Va 358/11 m.fl.) Ombud 1: Jur.kand. C N Ombud 2: Advokaten J R 316.

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna

K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18. Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna K A LLELSE MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2014-03-18 Tid och plats Kl 19.00 Angarnsrummet, Tuna huset, Vallentuna Kallade tjänstemän Malchaz Mikadze, avdelningschef bygg och miljö Yvonne Fredriksson,

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2015-03-16 STANDARDFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för fritidsbebyggelse vid Nabbo omfattade bl.a. delar av fastigheterna Nabbo 1:51 och 2:1 samt Rådmanby 5:4 och 5:5

Läs mer

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14)

Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Miljö- och byggnämnden 2014-08-18 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult den 18 augusti 2014 kl. 13.30-16.15 Beslutande Roland Johansson (M), ordförande Tommy Lövquist (S), vice ordförande Birgitta

Läs mer

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp 1 (7) Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp Inledning Arbetet har genomförts i samarbete mellan Kronobergs kommuner, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Länsstyrelsen i

Läs mer

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER

L.21 H J J. DETALJPLAN FÖR LÖBERÖD 1:119 m.fl. ESLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN REGLERAR MARKANVÄNDNING OCH BYGGANDE ENLIGT PBL. PLANKARTA MED BESTÄMMELSER 133 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Bestämmelser utan särskild beteckning gäller inom hela planområdet. Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Läs mer

Omvandlingsområden kan dialog ge en annan va-lösning än allmän va-anläggning?

Omvandlingsområden kan dialog ge en annan va-lösning än allmän va-anläggning? Omvandlingsområden kan dialog ge en annan va-lösning än allmän va-anläggning? Fredrik Mörtberg Advokatfirman Abersten HB Box 428, 831 26 ÖSTERSUND 063-13 23 35 070-528 33 75 fredrik.mortberg@abersten.com

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm KLAGANDE Ludvika kommun Ombud 1: Förvaltningschefen Li N Ombud 2: Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden S F Adress som

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Upprättad dec 2008 Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Slutsats av behovsbedömningen / Motivering Omvandlingen från fritidshusbebyggelse till ett villaområde med kommunalt

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan 2016 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov,marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

2014-06-30. Vägledning om fysisk planering av förorenade områden 2014-06-30 Vägledning om fysisk planering av förorenade områden Innehåll Inledning... 3 Miljöbalken och plan- och bygglagen... 3 Vägledningens syfte och avgränsning... 3 Framtagande av vägledning... 3

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen. Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00

Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen. Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00 Projekt för omvandlingsområdet Norrby- södra etappen Startmöte 2015-06-03, 17:30-19:00 Dagordning 1. Presentation av projektgruppen och kvällens deltagare 2. Projektets syfte 3. Projektets process 4. Rumslig

Läs mer

TAXA 2012. 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks. Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen

TAXA 2012. 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks. Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen 2011-11-17 2011/0376-543 Tn 2011/0523-543 Ks TAXA 2012 för Tanums kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Antagen av kommunfullmäktige 2003-12-15,

Läs mer

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING SPN-000/000 1(14) SPN 2004/0080 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1

Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING SPN-000/000 1(14) SPN 2004/0080 214. tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 Planbeskrivning 1(14) SPN-000/000 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Risängen 1:1 (öster om kvarteret Citronfjärilen) inom Smedby i Norrköping den 16 februari 2016 SAMRÅDSHANDLING 2(14) Sammanfattning

Läs mer