KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5"

Transkript

1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 5

2 Dnr KS Dpl72 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse Olle Wikberg, olle. Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr KS-2011-?12 Dpl72 Kommunledningskontorets förslag 1. Teknik- och fastighetsnämndens förslag till utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan, godkänns. 2. Det utökade verksamhetsområdet ska gälla från och med den 1 juli Sammanfattning av ärendet På Klarälvens östra sida sträcker sig idag kommunens verksamhetsområde upp till och med Jägartorpet. Järpetan, strax norr om Jägartorpet har dåliga enskilda avloppsanläggningar. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 6 är vahuvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att besluta om verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses genom en allmän vaanläggning om det finns hä1so- och/eller miljöskäl. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 21 maj Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 23 november Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober Teknik- och fastighetsförvaltningens information till fastighetsägare den 14 oktober /'l Miljönämn 6ts protokoll den 24 februari Miljöförv tningens tjänsteskrivelse den 2 februari Miljöfö ingens rapport den 2 januari Olle Wikberg samhällsstrateg Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

3 Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Miljönämnden Berörda fastighetsägare Dnr KS Dpl72 sid 2 (2)

4 Dnr KS Dpl72 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänstemannayttrande Olle Wikberg, Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr KS Dpl72 Ärende På östra sidan av Klarälven sträcker sig kommunens nuvarande verksamhetsområde upp till och med Jägartorpet. Miljöförvaltningen har i en tjänsteskrivelse från påtalat att avloppsreningen är otillräcklig och att det finns fastigheter som har problem med dricksvattenkvaliren norr om Jägartorpet. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 6 är V A-huvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses i en allmän VA-anläggning om det finns hälso- och/eller miljöskäl. Kommunen har byggt en ny gång- och cykelväg längs med Norra infarten. I samband med byggnationen har VA-enheten lagt ned vatten- och spillvattenledningar för att kunna ansluta fastigheterna i Järpetan till det kommunala ledningsnätet. Om verksamhetsområdet utökas kommer berörda fastigheter att kunna tillgodoräkna sig samma skyldigheter och rättigheter som övriga i VAkollektivet. I k0l1het innebär ett kommunalt verksamhetsområde att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till fastighetsgräns. Fastighetsägaren är i sin tur skyldig att betala en anslutningsavgift. Brukningsavgifttas ut först då en fastighet anslutits till ledningsnätet. Miljönämnden kan dock kräva aven fastighetsägare att ansluta fastigheten om befintlig avloppsanläggning inte är godkänd. Kommunledningskontoret instämmer i teknik- och fastighetsförvaltningens bedömning n utökning av det kommunala verksamhetsområdet ger miljö- och hälsovinste. Dels genom den högre reningsgraden i det kommunala reningsverket och dels g nom r tt det kommunala dricksvattnet håller en högre kvalite än vattnet i flertal~ e e skilda anläggningar som finns i området i dag. \JjJA ~ ~t ' -vv\...-_ UlfJoa ~ närin sliv direktör Olle Wikberg samhällsstrateg Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro : Bankgiro:

5 sid 7 (I I ) KARLSTADS KOMMUN TEKNIK OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Protokoll KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 5 Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr TFN Dpl72 Sammanfattning Kommunens verksamhetsområde sträcker sig idag norr ut till och med Jägm10rpet på östra sidan om Klm älven. Järpetan, området norr om Jägal1orpet, har dåliga enskilda avloppsanläggningar och enligt Lagen om allmänna vattentjänster 6 är va-huvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses i en allmän vaanläggning om det finns hälso- eller miljöskäl. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober 20 Il. Miljönämndens protokoll den 24 februari 20 l O, 4. Informationsblad till fastighetsägare. Yrkanden Henrik Lander (C) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag med tillägget att det utökade verksamhetsområdet för vatten och spillvatten skall gälla från och med l juli Teknik och fastighetsnämndens beslut Begära hos kommunstyrelsen om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten från och med l juli Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Jan Wennberg, teknik- och fastighetsförvaltningen Eva-Lena Beil'on, teknik- och fastighetsförvaltningen Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen Linnea Boström, Miljöförvaltningen Jj Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32, Stadshuset, Webbadress: karlstad.se J.I / Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro: () '{,{/

6 KARLSTADS KOMMUN Dnr TFN Dpl 72 sid 1 (2) M------, KARlSTADS KOMMln~ Kommunstyrelsen TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Jan Wennberg, Teknik- och fastighetsnämnden ;--.. O Arende Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr TFN Dpl72 Sammanfattning Kommunens verksamhetsområde sträcker sig idag norr ut till och med Jägartorpet på östra sidan om Klarälven_ Järpetan, området norr om Jägartorpet, har dåliga enskilda avloppsanläggningar och enligt Lagen om allmänna vattentjänster 6 är va-huvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses i en allmän vaanläggning om det finns hälso- eller miljöskäl. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober Miljönämndens protokoll den 24 februari 2010, 4. Informationsblad till fastighetsägare. Ärende Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 l visar på att i många fall är avloppsreningen otillräcklig norr om kommunens nuvarande verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Jägartorpet. V A-huvudmannen har skyldighet att ansluta samlad bebyggelse som ligger i närhet till det kommunala verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster om det finns hälso- och/eller miljöskäl. I samband med att trafik- och gatuenheten bygger en ny gång- och cykelbana längs Norra Infarten lägger V A-enheten ner vatten- och spillvattenledningar för att kunna ansluta fastigheter till det kommunala ledningsnätet. Dessa fastigheter bör ingå i det kommunala verksamhetsområdet för att kunna tillgodoräkna sig samma rättigheter och skyldigheter som övriga V A-kollektivet. Ett kommunalt verksamhetsområde innebär i korthet att kommunen är skyldig att dra fram V A ledningar till fastighetsgräns samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet ska erlägga anslutningssavgift enligt taxa, se informationsblad till boende. Miljönämnden kan dessutom kräva att en fastighetsägare med ej godkänd avloppsanläggning ansluter sig till det kommunala avloppsnätet och således också ska betala brukningsavgift enligt taxa. Teknik- och fastighetsför- Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad. se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

7 Dnr TFN Dpl72 sid 2 n) valtningen föreslår en utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten inom det område som visas i bilagan. Det finns även bebyggelse på Järpetaberget som kan behöva tas in i verksamhetsområdet, men det kommer att lyftas för beslut om ytterligare utökning av verksamhetsområde då medel för ytterligare en etapp beviljas. I nuläget pågår utredning om hur VA-ledningsnätet skulle kunna utformas inom området. Nämnas kan också att i arbetet med VA-plan för hela kommunen utreds vilka områden som är i behov av utbyggnad av kommunalt V A. Där kommer även ett förslag till prioritering tas fram av i vilken turordning områden bör anslutas och budgetäskanden sen göras utifrån det. Ytterligare behov av utökningar av verksamhetsområde kommer således. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag Begära hos kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten Hans Wennerholm Teknik- och fastighetsdirektör Eva-Lena Beiron Enhetschef Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Jan Wennberg, teknik- och fastighetsförvaltningen Eva-Lena Beiron, teknik- och fastighetsförvaltningen Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen Linnea Boström, Miljöförvaltningen

8 I i... \ \. \ \ \... FÄ f~ J ESTAU \, \ RJ'lfORP

9 KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN VA-enheten Karlstad Johan Törngren, Södra Järpetan KARLSTAD Information till fastighetsägare angående VA-utbyggnad vid Norra Infarten Dnr TFN Dpl72 Nu har utbyggnaden av gång- och cykelväg och VA-ledningar utmed Norra Infarten kommit en bra bit på väg. Tanken är att det innan vintern ska ha lagts ett lager asfalt. Till våren/sommaren kommer sen ytterligare asfalt läggas, gräsytor återställas och diverse små justeringar att utföras. Bakgrund till varför kommunalt VA byggs ut Bakgrunden till varför kommunalt VA (vatten och avlopp) byggs ut till ert område är att miljöförvaltningen påtalat att de enskilda lösningarna i området i många fall är bristfälliga. VA-huvudmannen har skyldighet att ansluta samlad bebyggelse som ligger i närhet till det kommunala verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster om det finns hälso- och/eller miljöskäl. I samband med att trafik- och gatuenheten bygger en ny gång- och cykelbana längs Norra Infarten lägger därför VA-enheten ner vatten- och spillvattenledningar för att kunna ansluta fastigheter till det kommunala ledningsnätet. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att innebära miljövinster då reningsgraden är betydligt högre i det kommunala reningsverket. Likaså kan det kommunala dricksvattnet innebära en klar förbättring av dricksvattenkvalitet jämfört med flertalet av de befintliga enskilda vattentäkternas vattenkvalitet. Kommunfullmäktige väntas ta beslut om att utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen efter årsskiftet. Utökningen av verksamhetsområdet gäller vatten och spillvatten. Någon utbyggnad av dagvattenledningar kommer inte att ske inom området. Nuläge för utbyggnaden av kommunala ledningar i området Utbyggnaden av kommunalt VA till området kommer förhoppningsvis att vara klar vecka 41. Efter det kommer mer detaljerad information att delges varje berörd fastighet om var förbindelsepunkt har upprättats. Därefter kommer det att finnas möjlighet att ansluta er vattenledning och spillvattenledning till det kommunala nätet. Något som är mycket viktigt att påpeka är att några så kallade korskopplingar inte får förekomma. Egna vattenkällor får alltså inte vara ihopkopplade med den vattenledning som ansluts till det kommunala dricksvattennätet. Postadress: Teknik och Fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PIusGiro: Bankgiro:

10 DnrTFN-2D11-xxxx sid 2 (2) Hantering av dag- och dräneringsvatten inom området Eftersom inga kommunala dagvatten ledningar finns i området att ansluta till bör ni som fastighetsägare beakta att anslutning av dräneringsvatten eller dagvatten inte är tillåtet att avleda till den kommunala spillvattenledningen. Det vattnet måste avledas i befintliga diken eller omhändertas inom egen tomt. Vid eventuell framtida utökning av hårdgjord yta såsom asfaltering, plattläggning, tillbyggnad av takytor etc måste ni se till att fördröja ert dagvatten via fördröjningsmagasin eller stenkista så att flödet från tomten inte ökar. Annars kan det skapa framtida problem på er fastighet eller orsaka problem på grannars fastigheter. Anslutningsavgift Oavsett om ni vill koppla på er omedelbart till de kommunala vatten- och spillvattenledningarna eller ej, så har kommunen rätt att ta ut anslutningsavgift när förbindelsepunkt har upprättats och beslut om verksamhetsområde har fattats. Däremot tas inte brukningsavgifter ut förrän en faktisk inkoppling sker. För att ansluta din fastighet ska du fylla i och skicka in en beställning, s.k. servisanmälan (bifogad). En förbindelsepunkt (den juridiska gränsen mellan fastighetens VAinstallation och den allmänna VA-anläggningen) kommer att ha upprättats ca 0,5 m utanfor tomtgräns. Som fastighetsägare svarar man själv för ledningsdragningen inne på tomtmark. Anslutningsavgiften enligt 2011 års VA-taxa för vatten och spillvatten, ligger på ca kr inkl moms for en tomt på kvm. Avgiften kan därefter öka beroende på tomtstorlek, men max till kr inkl moms. Faktura på anslutningsavgiften kommer att skickas ut i början av I normalfall medges ingen avbetalningsplan utan hela anslutningsavgiften ska betalas på en gång. Har du frågor om VA-utbyggnaden kan du kontakta Johan Törngren ). För frågor om servis anmälan eller avgifter kan du kontakta Emma Warolin ). För frågor gällande gång- o cykelväg kan du kontakta Gunnar Dahlgren ). Med vänlig hälsning Eva-Lena Beiron enhetschef Johan Törngren entreprenadingenjör

11 sid 6 (16) MILJÖNÄMNDEN Protokoll KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen \Dp1l;' Dnr 7(s -d.oll-l-/~!hmdlllggllre: 4 Resultat inventering enskilt vatten och avlopp Järpetan, Almar och Tolerud Dnr Dpl545 Sammanfattning Inventering av vatten och avlopp inom de fastigheter med fastighetsbeteckningarna Järpetan, Almar och Tolerud som ligger område för fördjupad översiktsplan har genomförts. Inventeringen visar på att avloppsreningen i många fall är otillräcklig. Den vanligaste lösningen är direkt utsläpp till Klarälven efter slamavskiljning. Många fastigheter inom område 1 och2 har problem med dricksvattenkvaliten. Främst finns problem med järn, mangan och fluorid. I område 2 har även 4 fastigheter problem med saltvatten. Åtgärdande av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp av avloppsvatten på fastigheterna genom t.ex. infiltration eller markbädd är möjligt inom område 3. Inom område 1 och 2 är det för många fastigheter olämpligt på grund av risken för påverkan på omkringliggande enskilda vattentäkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Resultat inventerig enskilt vatten och avlopp Järpetan,Almar och Tolerud Miljöförvaltningens Rapport Järpetan, Almar och Tolerud inventering av enskilt vatten och avlopp Miljönämndens beslut För Järpetan, område 1 och 2(se rapport) avvaktar miljönämnden detaljplaneringen för nybyggnationer av bostadshus och cykelväg för att se vilka fastigheter som är möjliga att ansluta till kommunalt vatten och/eller avlopp. Postadress: Miljöförvallningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

12 KARLSTADS KOMMUN sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen MILJÖFÖRVALTNINGEN. Tillsynsavdelningen Tjänsteskrivelse Linnea Broström, Miljönämnden Resultat inventering enskilt vatten och avlopp Järpetan, Almar och Tolerud Dnr Dpl545 Sammanfattning Inventering av vatten och avlopp inom de fastigheter med fastighetsbeteckningarna Järpetan, Almar och Tolerud som ligger område för fördjupad översiktsplan har genomförts. Inventeringen visar på att avloppsreningen i många fall är otillräcklig. Den vanligaste lösningen är direkt utsläpp till Klarälven efter slamavskiljning. Många fastigheter inom område 1 och2 har problem med dricksvattenkvaliten. Främst finns problem med järn, mangan och fluorid. I område 2 har även 4 fastigheter problem med saltvatten. Atgärdande av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp av avloppsvatten på fastigheterna genom t.ex. infiltration eller markbädd är möjligt inom område 3. Inom område 1 och 2 är det för många fastigheter olämpligt på grund av risken för påverkan på omkringliggande enskilda vattentäkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Resultat inventerig enskilt vatten och avlopp Järpetan,Almar och Tolerud Miljöförvaltningens Rapport Järpetan, Almar och Tolerud inventering av enskilt vatten och avlopp Ärende ' I samband med pågående arbete med fördjupad översiktsplan för området har frågan om områdets lösning av enskilt vatten och avlopp aktualiserats. Att det finns avloppsanläggningar i Järpetan som är bristfälliga har miljöförvaltningen vetat länge, dock inte omfattningen. På många av fastigheterna är det svårt att lösa avloppsfrågan enskilt på fastigheten. Fastigheterna är små vilket ger korta avstånd till egen och grannarnas vattentäkter. I samband med nybyggnation av cykelväg till området och nybyggnation av bostäder finns det planer på att dra vatten och avloppsledningar till området. Detta kan möjliggöra att ansluta fastigheter inom områdena 1 och 2 till kommunalt vatten och avlopp. Planläggningen av de nya bostäderna och cykelvägen är påbörjad. För att få underlag till hur statusen är på avloppen och hur kvaliten är på dricksvattnet har miljöförvaltningen gjort en inventering inom det område som omfattas av fördjupad översiktsplan. Postadress: Miljötörvaltningen, Karlstad Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

13 sid 2 (2) För bristfällig avlopp inom område l och 2 behöver möjligheterna för kommunalt avlopp utredas. Område3 bedöms ej vara aktuellt eller i behov av kommunalt avlopp. De bristfälliga avlopp som hittats i inventeringen inom område 3 föreläggs om åtgärdande enskilt. Miljöförvaltningens förslag För Järpetan, område l och 2(se rapport) avvaktar miljönämnden detaljplaneringen för nybyggnationer av bostadshus och cykelväg för att se vilka fastigheter som är möjliga att ansluta till kommunalt vatten och/eller avlopp. Mikael Schultz miljödirektör Helena Berg Avdelningschef

14 KARLSTADS KOMMUN Ärende 5

15 Dnr KS Dpl72 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse Olle Wikberg, olle. Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr KS-2011-?12 Dpl72 Kommunledningskontorets förslag 1. Teknik- och fastighetsnämndens förslag till utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan, godkänns. 2. Det utökade verksamhetsområdet ska gälla från och med den 1 juli Sammanfattning av ärendet På Klarälvens östra sida sträcker sig idag kommunens verksamhetsområde upp till och med Jägartorpet. Järpetan, strax norr om Jägartorpet har dåliga enskilda avloppsanläggningar. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 6 är vahuvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att besluta om verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses genom en allmän vaanläggning om det finns hä1so- och/eller miljöskäl. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 maj Kommunledningskontorets tjänstemannayttrande den 21 maj Teknik- och fastighetsnämndens protokoll den 23 november Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober Teknik- och fastighetsförvaltningens information till fastighetsägare den 14 oktober /'l Miljönämn 6ts protokoll den 24 februari Miljöförv tningens tjänsteskrivelse den 2 februari Miljöfö ingens rapport den 2 januari Olle Wikberg samhällsstrateg Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

16 Beslutet skickas till Teknik- och fastighetsnämnden Miljönämnden Berörda fastighetsägare Dnr KS Dpl72 sid 2 (2)

17 Dnr KS Dpl72 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänstemannayttrande Olle Wikberg, Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr KS Dpl72 Ärende På östra sidan av Klarälven sträcker sig kommunens nuvarande verksamhetsområde upp till och med Jägartorpet. Miljöförvaltningen har i en tjänsteskrivelse från påtalat att avloppsreningen är otillräcklig och att det finns fastigheter som har problem med dricksvattenkvaliren norr om Jägartorpet. Enligt lagen om allmänna vattentjänster 6 är V A-huvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses i en allmän VA-anläggning om det finns hälso- och/eller miljöskäl. Kommunen har byggt en ny gång- och cykelväg längs med Norra infarten. I samband med byggnationen har VA-enheten lagt ned vatten- och spillvattenledningar för att kunna ansluta fastigheterna i Järpetan till det kommunala ledningsnätet. Om verksamhetsområdet utökas kommer berörda fastigheter att kunna tillgodoräkna sig samma skyldigheter och rättigheter som övriga i VAkollektivet. I k0l1het innebär ett kommunalt verksamhetsområde att kommunen är skyldig att dra fram VA-ledningar till fastighetsgräns. Fastighetsägaren är i sin tur skyldig att betala en anslutningsavgift. Brukningsavgifttas ut först då en fastighet anslutits till ledningsnätet. Miljönämnden kan dock kräva aven fastighetsägare att ansluta fastigheten om befintlig avloppsanläggning inte är godkänd. Kommunledningskontoret instämmer i teknik- och fastighetsförvaltningens bedömning n utökning av det kommunala verksamhetsområdet ger miljö- och hälsovinste. Dels genom den högre reningsgraden i det kommunala reningsverket och dels g nom r tt det kommunala dricksvattnet håller en högre kvalite än vattnet i flertal~ e e skilda anläggningar som finns i området i dag. \JjJA ~ ~t ' -vv\...-_ UlfJoa ~ närin sliv direktör Olle Wikberg samhällsstrateg Postadress: Kommunledningskontoret, Karlstad Besöksadress: Tage Erlandergatan 8 Webb: karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro : Bankgiro:

18 sid 7 (I I ) KARLSTADS KOMMUN TEKNIK OCH FASTIGHETSNÄMNDEN Protokoll KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 5 Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr TFN Dpl72 Sammanfattning Kommunens verksamhetsområde sträcker sig idag norr ut till och med Jägm10rpet på östra sidan om Klm älven. Järpetan, området norr om Jägal1orpet, har dåliga enskilda avloppsanläggningar och enligt Lagen om allmänna vattentjänster 6 är va-huvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses i en allmän vaanläggning om det finns hälso- eller miljöskäl. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober 20 Il. Miljönämndens protokoll den 24 februari 20 l O, 4. Informationsblad till fastighetsägare. Yrkanden Henrik Lander (C) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag med tillägget att det utökade verksamhetsområdet för vatten och spillvatten skall gälla från och med l juli Teknik och fastighetsnämndens beslut Begära hos kommunstyrelsen om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten från och med l juli Beslutet expedieras till Kommunstyrelsen Jan Wennberg, teknik- och fastighetsförvaltningen Eva-Lena Beil'on, teknik- och fastighetsförvaltningen Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen Linnea Boström, Miljöförvaltningen Jj Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32, Stadshuset, Webbadress: karlstad.se J.I / Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro: () '{,{/

19 KARLSTADS KOMMUN Dnr TFN Dpl 72 sid 1 (2) M------, KARlSTADS KOMMln~ Kommunstyrelsen TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse Jan Wennberg, Teknik- och fastighetsnämnden ;--.. O Arende Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, Järpetan Dnr TFN Dpl72 Sammanfattning Kommunens verksamhetsområde sträcker sig idag norr ut till och med Jägartorpet på östra sidan om Klarälven_ Järpetan, området norr om Jägartorpet, har dåliga enskilda avloppsanläggningar och enligt Lagen om allmänna vattentjänster 6 är va-huvudmannen skyldig att anordna vattentjänster genom att bestämma verksamhetsområde och se till att behovet snarast tillgodoses i en allmän vaanläggning om det finns hälso- eller miljöskäl. Beslutsunderlag Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober Miljönämndens protokoll den 24 februari 2010, 4. Informationsblad till fastighetsägare. Ärende Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 20 l visar på att i många fall är avloppsreningen otillräcklig norr om kommunens nuvarande verksamhetsområde för vatten och avlopp vid Jägartorpet. V A-huvudmannen har skyldighet att ansluta samlad bebyggelse som ligger i närhet till det kommunala verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster om det finns hälso- och/eller miljöskäl. I samband med att trafik- och gatuenheten bygger en ny gång- och cykelbana längs Norra Infarten lägger V A-enheten ner vatten- och spillvattenledningar för att kunna ansluta fastigheter till det kommunala ledningsnätet. Dessa fastigheter bör ingå i det kommunala verksamhetsområdet för att kunna tillgodoräkna sig samma rättigheter och skyldigheter som övriga V A-kollektivet. Ett kommunalt verksamhetsområde innebär i korthet att kommunen är skyldig att dra fram V A ledningar till fastighetsgräns samtidigt som varje fastighetsägare inom verksamhetsområdet ska erlägga anslutningssavgift enligt taxa, se informationsblad till boende. Miljönämnden kan dessutom kräva att en fastighetsägare med ej godkänd avloppsanläggning ansluter sig till det kommunala avloppsnätet och således också ska betala brukningsavgift enligt taxa. Teknik- och fastighetsför- Postadress: Teknik- och fastighetsförvaltningen Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad. se Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

20 Dnr TFN Dpl72 sid 2 n) valtningen föreslår en utökning av verksamhetsområdet för vatten och spillvatten inom det område som visas i bilagan. Det finns även bebyggelse på Järpetaberget som kan behöva tas in i verksamhetsområdet, men det kommer att lyftas för beslut om ytterligare utökning av verksamhetsområde då medel för ytterligare en etapp beviljas. I nuläget pågår utredning om hur VA-ledningsnätet skulle kunna utformas inom området. Nämnas kan också att i arbetet med VA-plan för hela kommunen utreds vilka områden som är i behov av utbyggnad av kommunalt V A. Där kommer även ett förslag till prioritering tas fram av i vilken turordning områden bör anslutas och budgetäskanden sen göras utifrån det. Ytterligare behov av utökningar av verksamhetsområde kommer således. Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag Begära hos kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten Hans Wennerholm Teknik- och fastighetsdirektör Eva-Lena Beiron Enhetschef Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Jan Wennberg, teknik- och fastighetsförvaltningen Eva-Lena Beiron, teknik- och fastighetsförvaltningen Torbjörn Frykstedt, teknik- och fastighetsförvaltningen Linnea Boström, Miljöförvaltningen

21 I i... \ \. \ \ \... FÄ f~ J ESTAU \, \ RJ'lfORP

22 KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN VA-enheten Karlstad Johan Törngren, Södra Järpetan KARLSTAD Information till fastighetsägare angående VA-utbyggnad vid Norra Infarten Dnr TFN Dpl72 Nu har utbyggnaden av gång- och cykelväg och VA-ledningar utmed Norra Infarten kommit en bra bit på väg. Tanken är att det innan vintern ska ha lagts ett lager asfalt. Till våren/sommaren kommer sen ytterligare asfalt läggas, gräsytor återställas och diverse små justeringar att utföras. Bakgrund till varför kommunalt VA byggs ut Bakgrunden till varför kommunalt VA (vatten och avlopp) byggs ut till ert område är att miljöförvaltningen påtalat att de enskilda lösningarna i området i många fall är bristfälliga. VA-huvudmannen har skyldighet att ansluta samlad bebyggelse som ligger i närhet till det kommunala verksamhetsområdet enligt lagen om allmänna vattentjänster om det finns hälso- och/eller miljöskäl. I samband med att trafik- och gatuenheten bygger en ny gång- och cykelbana längs Norra Infarten lägger därför VA-enheten ner vatten- och spillvattenledningar för att kunna ansluta fastigheter till det kommunala ledningsnätet. Utbyggnaden av kommunalt VA kommer att innebära miljövinster då reningsgraden är betydligt högre i det kommunala reningsverket. Likaså kan det kommunala dricksvattnet innebära en klar förbättring av dricksvattenkvalitet jämfört med flertalet av de befintliga enskilda vattentäkternas vattenkvalitet. Kommunfullmäktige väntas ta beslut om att utöka verksamhetsområdet för den allmänna va-anläggningen efter årsskiftet. Utökningen av verksamhetsområdet gäller vatten och spillvatten. Någon utbyggnad av dagvattenledningar kommer inte att ske inom området. Nuläge för utbyggnaden av kommunala ledningar i området Utbyggnaden av kommunalt VA till området kommer förhoppningsvis att vara klar vecka 41. Efter det kommer mer detaljerad information att delges varje berörd fastighet om var förbindelsepunkt har upprättats. Därefter kommer det att finnas möjlighet att ansluta er vattenledning och spillvattenledning till det kommunala nätet. Något som är mycket viktigt att påpeka är att några så kallade korskopplingar inte får förekomma. Egna vattenkällor får alltså inte vara ihopkopplade med den vattenledning som ansluts till det kommunala dricksvattennätet. Postadress: Teknik och Fastighetsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: Fax: E-post: Org.nr: Säte: Karlstad PIusGiro: Bankgiro:

23 DnrTFN-2D11-xxxx sid 2 (2) Hantering av dag- och dräneringsvatten inom området Eftersom inga kommunala dagvatten ledningar finns i området att ansluta till bör ni som fastighetsägare beakta att anslutning av dräneringsvatten eller dagvatten inte är tillåtet att avleda till den kommunala spillvattenledningen. Det vattnet måste avledas i befintliga diken eller omhändertas inom egen tomt. Vid eventuell framtida utökning av hårdgjord yta såsom asfaltering, plattläggning, tillbyggnad av takytor etc måste ni se till att fördröja ert dagvatten via fördröjningsmagasin eller stenkista så att flödet från tomten inte ökar. Annars kan det skapa framtida problem på er fastighet eller orsaka problem på grannars fastigheter. Anslutningsavgift Oavsett om ni vill koppla på er omedelbart till de kommunala vatten- och spillvattenledningarna eller ej, så har kommunen rätt att ta ut anslutningsavgift när förbindelsepunkt har upprättats och beslut om verksamhetsområde har fattats. Däremot tas inte brukningsavgifter ut förrän en faktisk inkoppling sker. För att ansluta din fastighet ska du fylla i och skicka in en beställning, s.k. servisanmälan (bifogad). En förbindelsepunkt (den juridiska gränsen mellan fastighetens VAinstallation och den allmänna VA-anläggningen) kommer att ha upprättats ca 0,5 m utanfor tomtgräns. Som fastighetsägare svarar man själv för ledningsdragningen inne på tomtmark. Anslutningsavgiften enligt 2011 års VA-taxa för vatten och spillvatten, ligger på ca kr inkl moms for en tomt på kvm. Avgiften kan därefter öka beroende på tomtstorlek, men max till kr inkl moms. Faktura på anslutningsavgiften kommer att skickas ut i början av I normalfall medges ingen avbetalningsplan utan hela anslutningsavgiften ska betalas på en gång. Har du frågor om VA-utbyggnaden kan du kontakta Johan Törngren ). För frågor om servis anmälan eller avgifter kan du kontakta Emma Warolin ). För frågor gällande gång- o cykelväg kan du kontakta Gunnar Dahlgren ). Med vänlig hälsning Eva-Lena Beiron enhetschef Johan Törngren entreprenadingenjör

24 sid 6 (16) MILJÖNÄMNDEN Protokoll KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen \Dp1l;' Dnr 7(s -d.oll-l-/~!hmdlllggllre: 4 Resultat inventering enskilt vatten och avlopp Järpetan, Almar och Tolerud Dnr Dpl545 Sammanfattning Inventering av vatten och avlopp inom de fastigheter med fastighetsbeteckningarna Järpetan, Almar och Tolerud som ligger område för fördjupad översiktsplan har genomförts. Inventeringen visar på att avloppsreningen i många fall är otillräcklig. Den vanligaste lösningen är direkt utsläpp till Klarälven efter slamavskiljning. Många fastigheter inom område 1 och2 har problem med dricksvattenkvaliten. Främst finns problem med järn, mangan och fluorid. I område 2 har även 4 fastigheter problem med saltvatten. Åtgärdande av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp av avloppsvatten på fastigheterna genom t.ex. infiltration eller markbädd är möjligt inom område 3. Inom område 1 och 2 är det för många fastigheter olämpligt på grund av risken för påverkan på omkringliggande enskilda vattentäkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Resultat inventerig enskilt vatten och avlopp Järpetan,Almar och Tolerud Miljöförvaltningens Rapport Järpetan, Almar och Tolerud inventering av enskilt vatten och avlopp Miljönämndens beslut För Järpetan, område 1 och 2(se rapport) avvaktar miljönämnden detaljplaneringen för nybyggnationer av bostadshus och cykelväg för att se vilka fastigheter som är möjliga att ansluta till kommunalt vatten och/eller avlopp. Postadress: Miljöförvallningen, Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 Tel: Fax: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

25 KARLSTADS KOMMUN sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen MILJÖFÖRVALTNINGEN. Tillsynsavdelningen Tjänsteskrivelse Linnea Broström, Miljönämnden Resultat inventering enskilt vatten och avlopp Järpetan, Almar och Tolerud Dnr Dpl545 Sammanfattning Inventering av vatten och avlopp inom de fastigheter med fastighetsbeteckningarna Järpetan, Almar och Tolerud som ligger område för fördjupad översiktsplan har genomförts. Inventeringen visar på att avloppsreningen i många fall är otillräcklig. Den vanligaste lösningen är direkt utsläpp till Klarälven efter slamavskiljning. Många fastigheter inom område 1 och2 har problem med dricksvattenkvaliten. Främst finns problem med järn, mangan och fluorid. I område 2 har även 4 fastigheter problem med saltvatten. Atgärdande av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp av avloppsvatten på fastigheterna genom t.ex. infiltration eller markbädd är möjligt inom område 3. Inom område 1 och 2 är det för många fastigheter olämpligt på grund av risken för påverkan på omkringliggande enskilda vattentäkter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Resultat inventerig enskilt vatten och avlopp Järpetan,Almar och Tolerud Miljöförvaltningens Rapport Järpetan, Almar och Tolerud inventering av enskilt vatten och avlopp Ärende ' I samband med pågående arbete med fördjupad översiktsplan för området har frågan om områdets lösning av enskilt vatten och avlopp aktualiserats. Att det finns avloppsanläggningar i Järpetan som är bristfälliga har miljöförvaltningen vetat länge, dock inte omfattningen. På många av fastigheterna är det svårt att lösa avloppsfrågan enskilt på fastigheten. Fastigheterna är små vilket ger korta avstånd till egen och grannarnas vattentäkter. I samband med nybyggnation av cykelväg till området och nybyggnation av bostäder finns det planer på att dra vatten och avloppsledningar till området. Detta kan möjliggöra att ansluta fastigheter inom områdena 1 och 2 till kommunalt vatten och avlopp. Planläggningen av de nya bostäderna och cykelvägen är påbörjad. För att få underlag till hur statusen är på avloppen och hur kvaliten är på dricksvattnet har miljöförvaltningen gjort en inventering inom det område som omfattas av fördjupad översiktsplan. Postadress: Miljötörvaltningen, Karlstad Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

26 sid 2 (2) För bristfällig avlopp inom område l och 2 behöver möjligheterna för kommunalt avlopp utredas. Område3 bedöms ej vara aktuellt eller i behov av kommunalt avlopp. De bristfälliga avlopp som hittats i inventeringen inom område 3 föreläggs om åtgärdande enskilt. Miljöförvaltningens förslag För Järpetan, område l och 2(se rapport) avvaktar miljönämnden detaljplaneringen för nybyggnationer av bostadshus och cykelväg för att se vilka fastigheter som är möjliga att ansluta till kommunalt vatten och/eller avlopp. Mikael Schultz miljödirektör Helena Berg Avdelningschef

27 KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KARLSTADS KOMMUN Dpl~ Järpetan, Almar och Tolerud inventering av enskilt vatten och avlopp Dnr MN Dpl545 Postadress: Miljötörvaltningen, Karlstad Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

28 KARLSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen KARLSTADS KOMMUN Dpl~ Järpetan, Almar och Tolerud inventering av enskilt vatten och avlopp Dnr MN Dpl545 Postadress: Miljötörvaltningen, Karlstad Besöksadress: Stadshuset, Drottninggatan 32 Tel: E-post: Org.nr: PIusGiro: Bankgiro:

29 DnrMN sid 3 (12) MILJÖFÖRVAL TNINGEN Tillsynsavdelningen Rapport Linnea Broström, Järpetan, Almar och Tolerud inventering av enskilt vatten och avlopp 1 Sammanfattning Inventering av vatten och avlopp inom de fastigheter med fastighetsbeteckningarna Järpetan, Almar och Tolerud som ligger område för fördjupad översiktsplan. Inventeringen visar på att avloppsreningen i många fall är otillräcklig. Den vanligaste lösningen är direkt utsläpp till Klarälven efter slamavskiljning. Många fastigheter inom område 1 och2 har problem med dricksvattenkvaliten. Främst finns problem med järn, mangan och fluorid. I område 2 har även 4 fastigheter problem med saltvatten. Åtgärdande av enskilda avloppsanläggningar med utsläpp av avloppsvatten på fastigheterna genom t.ex. infiltration eller markbädd är möjligt inom område 3 inom område 1 och 2 är det för många fastigheter olämpligt på grund av risken för påverkan på omkringliggande enskilda vattentäkter. 2 Bakgrund I samband med pågående arbete med fördjupad översiktsplan för området har frågan om områdets lösning av enskilt vatten och avlopp aktualiserats. Att det finns avloppsanläggningar i Järpetan som är bristfälliga har miljöförvaltningen vetat länge, dock inte omfattningen. På vissa fastigheter är det svårt att lösa avloppsfrågan enskilt på fastigheten då det är små fastigheter med korta avstånd till egen och grannarnas vattentäkter. Det har länge funnits diskussioner om kommunalt avlopp till området men de har aldrig aktualiserats. Vilket gjort det svårt för miljöförvaltningen att veta hur man ska hantera området. Det har på senare år även väcks misstankar om att även vattenkvaliten är bristfällig med bl.a. avseende på saltvatten inträngningar. I samband med nybyggnation av cykelväg till området och nybyggnation av bostäder finns det planer på att bygga vatten och avloppsledningar som kan göra det möjligt att ansluta delar av området till kommunalt vatten och avlopp. 3 Lagstiftning Miljöbalkens 9 kap 7 ska "Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras. " Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 12 "Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvattenfrån vatten toalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

30 DnrMN sid 4 (12) Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart alt sådant utsläpp kan göras utan riskför olägenhetför människors hälsa eller miljön." Vägledning till hur man ska bedöma enskilda avlopp enligt miljöbalken finns i Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om enskilda avloppsanordningar samt handboken Små avloppsanläggningar. Handbok till allmänna råd 2008:3. Karlstad har ännu inte helt anpassat sin handläggning till vägledning i de allmänna råden detta ska dock göras under år Bedömningarna i denna rapport är baserad på naturvårdsverkets allmänna råd och handbok. Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhangför en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten tjänste n eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. 4 Bedömning av krav på skyddsnivå avlopp Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd ställs krav på olika reningsnivåer beroende på områdets och recipientens känslighet. I aktuellt område är recipienten Klarälven vilken idag inte är övergödd. Vilket gör att ur miljösynpunkt bedöms normal skyddsnivå med avseende på näringsämnen vara tillräckligt. Vid dagens lösning där större delen av avloppsvattnet leds i en tät ledning till Klarälven bedöms risken för påverkan på dricksvattenbrunnar som liten. Vid ett åtgärdande av avloppsanläggningarna är anläggande av lokalt omhändertagande av avloppsvatten genom infiltrering på fastigheten inte lämpligt på många fastigheter i området då det finns risk för påverkan på vattentäkter. Vid anläggande av nya enskilda anläggningar behöver man där risk finns för påverkan anlägga täta reningsanläggningar som t.ex. täta markbäddar med fosforfållning eller reningsverk med avledning till Klarälven. På en del fastigheter kan även detta vara svårt pga nära till berg och små tomter Klarälven används för bad både inom området genom enskilda badbryggor och nedströms området på sandbankar i Klarälven. Klarälven bedöms inte så okänslig att utsläpp kan göras utan risk för påverkan för människors hälsa eller miljön. Risk finns bl.a. vid bad i Klarälven. 5 Tillvägagångssätt En sökning över avloppsanläggningarna på fastigheterna inom planområdet har gjorts i Miljöförvaltningens arkiv. För att komplettera arkivs ökningen har blanketter skickats ut till alla fastighetsägare inom området med blanketterna har kopior på de uppgifter som finns i kommunens arkiv om avloppsanläggningarna bifogats. Fastighetsägarna har frågats om vad de vet om deras vatten och avloppslösning och om det har gjorts några förändringar för avloppslösningen sedan tillståndet söktes. De fastigheter som saknar tillstånd har frågats om vilken kunskap de har om sin enskilda avloppsanläggning. Svaren har sorterats och de som har en oklar rening eller en reningsanläggning anlagd för över 10 år sedan eller en anläggning som fastighetsägaren uppger är bristfållig har besökts i fålt. I samma blankett har vi även frågat efter hur de upplever sin dricksvattenkvalite samt om de har gjort några vattenanalyser som de vill skicka in. Vid sammanställningen har fastighetsägarens svar jämförts med ev. inskickad anal ysrapport.

31 DnrMN sid 5 (12) Bedömningsgrunderna har gjorts enligt naturvårdsverkets nya allmänna råd om enskilda avloppsanordningar där man delar upp kraven på rening i normal respektive hög skyddsnivå. Med avseende på miljö(övergödning) och hälsoskydd(risk för påverkan på människors hälsa genom påverkan på t.ex. vattentäkter och badplatser). De olika lösningarna har delats upp i olika grupper beroende på status. 6 Uppdelning i de olika grupperna Orenat utsläpp till vattenområde Efter slamavskiljning leds avloppsvattnet direkt ut till Klarälven. Det finns ingen indikation på att det finns någon annan lösning som innebär en bättre rening av avloppsvattnet. Okänd rening ev. direktutsläpp Enligt ägaren finns en reningsanläggning. Tillstånd saknas, fördelningsbrunnar, luftningsrör saknas som kan visa på att det finns en reningsanläggning. Möjlighet finns att avloppsvattnet istället går ut till Klarälven eller till t.ex. åkerdränerning. Okänt om avloppsanläggning är anlagt enligt tillstånd Tillstånd finns för avloppsanläggningen, anteckning om avsyning saknas, vid inspektion på plats finns inte de fördelnings brunnar och luftningsrör som man angetts ska läggas enligt tillståndet vilket har gjort det svårt att verifiera att anläggningen är lagd och bedöma hur bra den hydrauliska kapaciteten är på avloppsanläggningen. Klarar normal skyddsnivå (miljö ej fosfor)) Markbäddar som är anlagda enligt tillståndet. Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) om enskilda avloppsanordningar klarar enbart en traditionell markbädd inte normal skyddsnivå för rening av fosfor. Reningen av fosfor bedöms även minska med åldern, hur fort beror på belastning, hur anläggningen är anlagd, samt markförhållanden. Provtagning av markbäddar är möjligt men det är svårt att få ett tillförlitligt resultat om markbäddarna är lagda utan tät botten vilket både ger ett inläckage av markvatten och infiltrering av avloppsvatten. Någon bra vägledning för hur bedömning ska göras finns inte. Enligt naturvårdsverkets handboks vägledning till 2 kap 7 Miljöbalken (avvägningsreglen) bör man beakta om avloppsanordningen redan är inrättad i enlighet med tillståndet och om den fungerar som det ursprungligen var avsett, exempelvis kan laav på långtgående fosforrening vara orimligt kostnadslaävande i förhållande till den miljönytta som en uppgradering aven i övrigt väl fungerande anordning skulle medföra. När det gäller krav på åtgärder jämställer vi i denna inventering markbäddar med infiltrationsanläggningar. Markbäddar har en begränsad teknisk livslängd (förmåga att ta emot vatten) vilken är beroende på hur de är anlagda, hur stor belastning de har haft samt hur de är skötta. Ofta inträffar det efter 20 års ålder men det kan inträffa tidigare vi t.ex. slamflykt till anläggningen. Normal skyddsnivå (miljö) Infiltrationsanläggningar vilka är anlagda enligt god praxis klarar enligt naturvårdsverkets allmänna råd normal skyddsnivå med avseende på fosfor och syreförbrukande ämnen. Reningen av fosfor bedöms även minska med åldern, hur fort beror på belastning, hur anläggningen är anlagd, samt markförhållanden. Det finns idag ingen metod för att bedöma en enskild infiltrationsanläggnings reningsförmåga. Infiltrationsanläggningar har en begränsad teknisk livslängd

32 DnrMN sid 6 (12) (förmåga att ta emot vatten) innan de sätter igen vilken är beroende på hur de är anlagda, hur stor belastning de har haft samt hur de är skötta. Ofta inträffar det efter 20 års ålder men det kan inträffa tidigare vi t.ex. slamflykt till anläggningen. Avloppsutsläpp saknas Avstyckningar där det finns planer på att bygga bostadshus men där husen ännu inte är byggda. Eller sommarstuga utan vatten indraget Avloppsanläggningen har dålig funktion Infiltration eller markbädd som har en dålig funktion t.ex. kan de ha börjat tätna eller lukta m.m. Vilket visar på att de behöver åtgärdas. 7 Beskrivning inventeringsområdena Karta över jordarter och UiJIJUo;;UllUJo;'''l ttcl l<';r-("""v.r~i).'. ' J~r~rA" ~~~II"11)t<"'~'k~i'5f1~ ;\!l'; 111/1$' ~r~~~ 7.1 Område 1 Område 1 Området består av 17 fastigheter där 4 är obebyggda för 3 av dessa diskuteras nybyggnation med anslutning till kommunalt vatten och avlopp. Inom området finns främst lera samt berg eller tunt jordlager, närmast Klarälven finns det ett lager med mo, mjäla, silt. Det kan vara möj ligt att anlägga infiltration i lagret med mo, mjäla och silt. I områdena med lera är infiltration nästan omöjlig. Infiltration är även svår på fastigheter med berg och tuntjordtäcke. Anläggandet av infiltrationer försvåras även av att alla fastigheter har enskilda vatten brunnar vilket gör att vissa områden där marken skulle kunna klara en infiltration ej är lämplig på grund av närheten till egen eller grannarnas vattentäkter.

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 6 KARLSTADS KOMMUN Ärende 6 sid 13 (15) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-06-05 S Utökat verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten, därpetan Dnr KS-2011-712 Dpl72 Kommunstyrelsens

Läs mer

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014

VA-taxa för anläggningsavgifter inför 2014 Dnr TFN-213-169 Dpl 72 sid 1 (7) TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 213-1-1 Emma Warolin, 54-54 68 14 Eva-Lena Beiron, 54-54 68 1 Teknik- och fastighetsnämnden 213-11-2 Ärende 11 VA-taxa

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8 KARLSTADS KOMMUN Ärende 8 Dnr KS-2012-324 Dpl10 sid 1 (1) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- & verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-07-12 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

DOM 2014-09-25 Stockholm

DOM 2014-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060210 DOM 2014-09-25 Stockholm Mål nr M 1959-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-05 i mål nr M 2625-13, se

Läs mer

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde 2012-05-09 Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde Förslag till beslut Pireva föreslår kommunfullmäktige besluta - att i syfte att åstadkomma ett ökat skydd för kommunens huvudvattentäkt inrätta

Läs mer

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING NYA RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING INFORMATION TILL FASTIGHETSÄGARE RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Nu gäller nya riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Vatten- och avloppsplanering. Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster

Vatten- och avloppsplanering. Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster Vatten- och avloppsplanering Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster Vattentjänstlagen Trädde i kraft 2007-01-01 Ersatte lagen om allmänna VA-anläggningar, som trädde i kraft 1970 Ökat miljöfokus Ökat

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 8 Ärende 8 sid 16 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 7 Motion - Utred förutsättningarna för att erbjuda en yrkeshögskoleutbildning inom hydrauliska styrsystem Dnr KS-2011-643 DplOO s förslag till

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 26A:1 26A:1 Fastigheter, som kopplats samman med en allmän va-anläggning under 1955 års lags giltighetstid, intogs senare inte i verksamhetsområdet som fastställdes enligt 1970 års va-lag. Fråga om engångsavgift

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 60 2015-06-01 Va 169/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 60 2015-06-01 Va 169/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 60 2015-06-01 Va 169/13 Stockholm SÖKANDE M och S H MOTPART Jönköpings kommun Ombud: Jur.kand. A H SAKEN Anläggningsavgift och förbindelsepunktens läge VA-NÄMNDENS

Läs mer

1. Bakgrund och VA-plan

1. Bakgrund och VA-plan Minnesanteckningar från informationsmöten gällande kommunalt vatten och avlopp till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg lördag den 30 januari samt tisdag den 9 februari 2016. 1. Bakgrund och VA-plan En VA-plan

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast)

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast) Lärdomar från fallet Västersjö hur gör vi rätt från början? Tyra Wikström, Knivsta kommun & Anna Tengelin Skoog, Roslagsvatten Befolkningsutveckling Knivsta Ackumulerad procentuell befolkningstillväxt

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-strategi Steg 2 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 120614 1 2 Innehåll Inledning 4 Falu kommuns VA-strategier

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2003-09-26 Dnr KS 03/215-340 Tekniska avdelningen Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26 48 1. För

Läs mer

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578

PROTOKOLL 2015-05-20. Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Kommunstyrelsens arbetsutskott 72 Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 Svar på motion 2014:05 från Germund Sjövall (MP) om Knivstas framtida hantering av spillvatten KS-2014/578 Arbetsutskottets förslag till

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01

ABVA. ABVA antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-08. Att gälla från och med 2009-01-01 ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Järfälla kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning och Information till fastighetsägare rörande den allmänna VA-anläggningen ABVA antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng 1 (6) Kommunkansliet Tekniska avdelningen Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna begrepp

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Fråga bl.a. om rätt till avgiftsnedsättning då anslutning till allmän va-anläggning nödvändiggjort pumpning av avlopp från fastighet

Fråga bl.a. om rätt till avgiftsnedsättning då anslutning till allmän va-anläggning nödvändiggjort pumpning av avlopp från fastighet 26 Fråga bl.a. om rätt till avgiftsnedsättning då anslutning till allmän va-anläggning nödvändiggjort pumpning av avlopp från fastighet BJ äger fastigheten Västraby 5:18 som är bebyggd med en bostadsbyggnad

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- Strategi Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 4 Bakgrund... 4 Lagar och myndigheter...

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm KLAGANDE Ludvika kommun Ombud 1: Förvaltningschefen Li N Ombud 2: Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden S F Adress som

Läs mer

KF Ärende 6. Löpnummer i Politikerrummet: 23. Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar

KF Ärende 6. Löpnummer i Politikerrummet: 23. Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar KF Ärende 6 Löpnummer i Politikerrummet: 23 Allmänna bestämmelser för VA-anläggningar Tjänsteskrivelse KSAU 2013-11-16 KS 2013.0000 Handläggare: Bosse Björk ABVA 2014 för Karlskoga kommun Sammanfattning

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Finansieras av VA-kollektivet = alla som är kopplade till allmänt vatten och avlopp Inte att förväxla med skattekollektivet Vamas: äger och driver den allmänna VA anläggningen.

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 14 Ärende 14 Dnr KS-2011-696 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutv. & universitet Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Sara Nilsson, 054540 1295 sara.nilsson@karlstad.se Motion - Slutför

Läs mer

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp 1 (7) Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp Inledning Arbetet har genomförts i samarbete mellan Kronobergs kommuner, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Länsstyrelsen i

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 2012-09-26 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-18 Plats och tid KS-Salen, Mora kommun kl 08.00 11.00 Beslutande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Einar Bäckström ( C) ers

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. 2008-09-05 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN OCH ÖVRIGA OMRÅDEN. Du som är fastighetsägare och

Läs mer

VA-plan 2014 Senast reviderad 140226. Vattenplanering

VA-plan 2014 Senast reviderad 140226. Vattenplanering VA-plan 2014 Senast reviderad 140226 Vattenplanering VA-översikt VA-policy VA-plan 1 Innehåll sid 1 Inledning 3 2 Övergripande ställningstaganden 4 3 Målsättningar för framtida VA-försörjning 4 4 Principer

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr.

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr. 19 Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört Makarna M äger sedan

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016

VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24. VA-taxa för Laholms kommun 2016 VA-taxa fastställd av Kommunfullmäktige 2015-11-24 VA-taxa för Laholms kommun 2016 Taxa för Laholms kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2 LAHOLMSBUKTENS VA VATTEN & AVLOPP VA-TAXA 2015 Antagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Forssell (S), ersättare

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden. 12. Förbud med vite att släppa ut avloppsvatten från avloppsanordning på VK300S v1.0 040416, Kallelse 140401 Sbn.doc Datum 2014-03-25 1 (2) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Till: sammanträde för samhällsbyggnadsnämnden Tid: tisdagen den 1 april 2014, kl. 17.00 Plats: Hjälmaren, kommunhuset

Läs mer

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 ABVA Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 Tjörn Möjligheternas ö ABVA - Inledande bestämmelser 1.

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm SÖKANDE 1. S K 2. K K MOTPART Ekerö kommun Ombud 1: Advokaten A G Ombud 2: Advokaten H A SAKEN Anläggningsavgift VA-NÄMNDENS

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar.

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar. Till Dig som fastighetsägare på Slagavallen. Med anledning av de pågående diskussionerna gällande Vatten- och Avloppsfrågan på Slagavallen kommer här ett informationsmaterial sammanställt och framtaget

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP

Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun ABVA 2012 ABVA. ABVA fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 ABVA VATTEN & AVLOPP 2012 VATTEN & AVLOPP Information och förklaring för fastighetsägare i Halmstads kommun fastställd av Kommunfullmäktige 2011-11-22 TEKNIK- & FRITIDSFÖRVALTNINGEN 1 2012 Allmänna bestämmelser för användande

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Mariestads kommun ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Mariestads kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Samt bilaga Information till fastighetsägare Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige Mariestads

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser ..,;,..?,. L-J ' 9: ji, EDA wr, Tv,.m.Lpirk B. 1LN Allmänna bestämmelser /01 "r tc! it en _ = o c.: " - av. o - s ani a- g onin 0-ar A VA 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18 Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Detaljplan för SJÖDAL, HÅKANKILA 2:36 M.FL Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och

Läs mer

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54842. VA-utredning. Skogsdungen Storvreta. www.bjerking.se VA-utredning Skogsdungen Storvreta www.bjerking.se Sida 2 (6) VA-utredning Uppdragsnamn Skogsdungen Storvreta Uppsala kommun VA-utredning HSB Uppsala Hans Johansson Box 1103 75141 Uppsala Uppdragsgivare

Läs mer

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41

Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael Karlsson,S 31-41 1 (19) Plats och tid 08.00-12.00, i Ansätten (i kommunhuset i Krokom) Beslutande Jan Runsten, MP, ordf 31-41 Birger Backlund, S, 2:a vice ordf 31, 33-40 Håkan Schüberg, C 31-41 Bill Öhnstedt, V 31-41 Mikael

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 Ärende 10 'l>..a,a. tl . 1*'4 sid 10 (46) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-04-24 6 Dnr KS-2012-229 01 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige l. Samtliga bolagsstämmor

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Reviderad 20130528 Sida 1 av 5 Sahällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILT AVLOPP Enligt 9 kap 7 MB o 13,14 FMH Läs noga igeno bifogad inforation! Var noggrann när ni fyller i

Läs mer

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07)

Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09. med. Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar ABVA 09 med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV, vattentjänstlagen 07) och dessutom kompletterande VA-information till fastighetsägare

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för VAttentjänster i Mölndals stad.

Allmänna Bestämmelser för VAttentjänster i Mölndals stad. Allmänna Bestämmelser för VAttentjänster i Mölndals stad. Gäller från och med 1 januari 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-12 s 1/20 ABVA - Allmänna Bestämmelser för Vatten- och Avloppstjänster

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen A BVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i samverkande kommuner nedan benämnda VASAM enligt förteckning i denna skrift Gäller från 2009-01-01 A BVA Allmänna

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

DOM 2013-11-21 Stockholm

DOM 2013-11-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-11-21 Stockholm Mål nr M 5622-13 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-22 i mål nr M 4127-12,

Läs mer