Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning"

Transkript

1 Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0

2 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder i riktning mot målen Plan aktiviteter, tidsram och ansvar»normerande Policy Borås Stads hållning Riktlinjer rekommenderade sätt att agera Regler absoluta gränser och ska-krav Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Dokumentet gäller för: Alla nämnder, förvaltningar och bolag För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen Dokumentet gäller till och med:

3 VA-planeringsprocessen Dricksvatten- och avloppsförsörjningsöversikt En kunskapssammanställning innehållande nulägesbeskrivning, omvärldskrav, förutsättningar och identifierade behov för Dricksvatten- och avloppsförsörjningshanteringen i Borås Stad. Klar: feb Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Politiska ställningstaganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar och långsiktigt dricksvatten- och avloppsförsörjning i Borås Stad Dricksvatten- och avloppsförsörjningsplan Redovisar åtgärder och aktiviteter under planens giltighetsperiod för att för att uppnå hållbar och långsiktig dricksvatten- och avloppsavloppsförsörjning i Borås Stad Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Borås Stad har ansvar för att invånarna i kommunen har ett hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter tas om hand på ett miljöriktigt sätt. God planering är grunden för att kommunen ska kunna erbjuda sina invånare och verksamheter god service och uppfylla kommunens skyldigheter i VA-försörjningen. Vi använder våra vattendrag för alla delar av VA-försörjningen. Vatten spelar en central roll för kommunens infrastruktur och utveckling, det är av största vikt att vi skyddar och förbättrar statusen på denna resurs. Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa områden behöver situationen ändå förbättras när de byggs ut eller när permanentboende ersätter fritidsboende. Omhändertagandet av avloppsvatten från bostäder och verksamheter fungerar bra i stora delar av kommunen. I vissa områden behöver situationen förbättras. Det är viktigt att minska utsläppen av skadliga ämnen till naturen. Förbättringar kan ytterligare minska riskerna för att människor blir sjuka på grund av en dålig hantering av avloppsvatten. Dagvattenhanteringen i bebyggda områden handlar om att avleda vattnet på ett säkert sätt till ett vattendrag. Kraven ökar på att avledningen sker på ett miljömässigt riktigt sätt för att förbättra statusen på våra vattendrag. Dagvattenrening kräver ställningstaganden, god planering och ekonomiska resurser. 2

4 Övergripande förhållningssätt Dricksvatten- och avloppsanläggningar ska vara driftsäkra, robusta, ha ett tillfredsställande skydd och deras funktion ska upprätthållas under hela drifttiden. Dricksvatten- och avloppsförsörjningen ska vara långsiktigt hållbar ur ekologisk, ekonomisk och social aspekt. Kommunens arbete med dricksvatten- och avloppsförsörjning ska bidra till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vattenförekomster. Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten- och avloppsförsörjning ska ha en godkänd anläggning. Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricksvattenförsörjning med avseende på både vattentäkt och produktionsanläggning. Dagvatten Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan. Varför: Alla sjöar och vattendrag i EU ska ha god status. Idag är det många av kommunens sjöar och vattendrag som inte uppnår detta. Tillförseln av föroreningar till vattenmiljön behöver minska. Dagvatten har historiskt betraktats som rent vatten och inte renats innan det når sjöar och vattendrag. Numera behöver dagvatten från stadsmiljön renas innan det når sjöar och vattendrag. Rening nära föroreningskällan är ofta mer kostnadseffektivt än rening långt nedströms, nära recipienten. Ju fler sorters föroreningar som blandas, desto mer komplex rening krävs. Ju större vattenmassor som samlas, desto större behöver reningsanläggningarna vara. Nära recipienten saknas ofta utrymme för tillräckliga reningsanläggningar. Tar man bort föroreningarna där de uppkommer blir vattnet renare mer uppströms. Om man tvärtom har för avsikt att rena vattnet längre nedströms späds föroreningarna ut och fastnar i mark och sediment längs vägen. För miljön: En god hantering av dagvatten bidrar till renare sjöar och vattendrag. Rent vatten ger bättre livsmiljöer för växt- och djurliv. För invånaren: Rent vatten berikar samhället med rekreations- och naturupplevelser. 3

5 För kommunen: Att rena dagvatten bidrar till att Borås Stad uppfyller sina åtaganden för att nå god status i vattendragen i kommunen. För VA-kollektivet: De ökade kraven på rening av dagvatten kommer att innebära ökade kostnader för VA-kollektivet. Ta fram stöddokument för när dagvatten ska renas och vem som är ansvarig för reningen. Ett sådant stöddokument kan t.ex. vara en del av en handbok för dagvatten. Handboken bör redogöra för typer av reningsanläggningar, riktvärden för föroreningsbelastning, recipientklassning och för i vilka bebyggelsemiljöer som rening krävs. Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för minskad belastning på ledningsnät och recipienter. Varför: Ett förändrat klimat med ökade nederbördsmängder och förändrade nederbördsmönster ställer höga krav på säker hantering av dagvatten. Varken befintliga eller nya avloppsnät i Borås Stad klarar av ett 100-årsregn, när dessa skyfall inträffar kommer det att bli översvämningar. Gamla principer för dimensionering av dagvattensystem stämmer inte när andelen hårdgjorda ytor i vår stadsmiljö ökar. Vid nyexploatering ansluts områdena ofta till äldre dagvattensystem. De äldre systemen klarar sällan den ökade belastningen och fördröjande åtgärder krävs för att undvika t.ex. översvämningsproblem nedströms. Det är ofta enklare med fördröjning i de områden som exploateras än att förbättra kapaciteten nedströms. För samhället: Fördröjning av dagvatten nära källan minskar risken att bebyggelse nedströms drabbas av översvämning. Reglerade flöden bidrar till en mer hållbar och robust stadsutveckling. För miljön: Fördröjning av dagvatten nära källan skyddar känsliga recipienter från oregelbundna och höga flöden. Regelbundna flöden gynnar djur- och växtliv och minskar risken för ostabila markförhållanden och föroreningsspridning från översvämningskänsliga områden. För samhället: För fördröjning av dagvattnet behövs ytor för fördröjande anläggningar i t.ex. nya detaljplaner och bygglov. Det gör att den byggbara marken minskar. Även i befintlig bebyggelse behöver mark tas i anspråk för fördröjande och renande anläggningar. Genom att aktivt planera för säker avrinning av dagvatten på ytan kan man undvika skador från översvämningar. 4

6 Avrinningen kan styras till de områden där de gör minst skada och styras bort från instängda, låglänta områden. För VA-kollektivet: Investeringskostnaden för allmän VA-hantering i nya områden kommer att öka, vilket leder till ökade avgifter i VA-taxan. Ta fram stöddokument för hur dagvattenhanteringen i nya områden principiellt ska ske gällande fördröjning och rening, t.ex. handbok för dagvatten. Ta fram dagvattenplan med åtgärder för säker ytavrinning. Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar miljön för upplevelser, rekreation, lek, naturvärden och biologisk mångfald Varför: Dagvatten betraktas ofta som problemfyllt och besvärligt i stadsutvecklingen. Förhållningssättet har varit leda bort dagvattnet, gärna under mark. Att omvärdera dagvatten från problem till resurs ger många mervärden. Att tydliggöra dagvattnets transport genom staden ökar insikten om vattnets värde och förståelsen för behovet av att behålla vattnet rent. Det finns en komplexitet kring synen på dagvatten, avrinningen och fördröjningen ska vara säker, reningen vara tillräcklig, anläggningen vara estetiskt tilltalande och berika stadsrummet. Dagvattenlösningar som inbjuder till lek och rekreation och samtidigt klarar kraven på rening och säker avledning är ett hållbart sätt att utveckla stadsmiljön. Detta ställer krav på att alla aktörer i kommunen samverkar och ser till goda helhetslösningar som går över förvaltningsgränserna. Det gäller också att motivera exploatören eller huvudmannen att pröva icke traditionell dagvattenhantering och att genomföra åtgärder som lönar sig först på lång sikt. För samhället: Att utveckla dagvattenhanteringen genom att bygga anläggningar med multifunktioner är viktigt i en hållbar stadsutveckling. För samhället: Dagvattenanläggningar med fler funktioner kan bli dyrare än traditionella lösningar. Den ökade kostnaden vägs upp av de mervärden som en öppen dagvattenhantering ofta innebär. En bred överenskommelse inom kommunen om funktion, utformning och finansiering kan utveckla dagvattenhanteringen från ett problem till en resurs. Upprätta förslag hur dagvatten kan hanteras som en resurs och hur dagvatten kan värderas som en ekosystemtjänst. 5

7 Enskilda anläggningar och anslutning till allmänt VA För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska kommunen överväga ny detaljplan för att reglera bebyggelsen Varför: Bättre standard på vatten och avlopp ökar möjligheterna för permanentboende. Omvandling från fritids- till permanentboende kan skapa intresse för nya bostäder. Nya bostäder ökar behovet av dricksvatten- och avloppsförsörjning, något som påverkar vatten- och avloppsanläggningar. Omvandling till permanentboende medför oftast även andra krav på bättre infrastruktur och service. När allmänt vatten- och avloppsnät byggs vanligtvis utmed eller i vägar. Processen att förlägga vatten- och avloppsledningar i ett område utan detaljplan riskerar att bli långdragen och kostsam. Frågor som måste hanteras är t.ex. inlösen av mark och rätten att ha ledningar i någon annans mark. För samhället: Tydliga bestämmelser för bebyggelseutvecklingen i ett område möjliggör en mer hållbar utveckling. För invånaren: Tydliga bestämmelser underlättar för kommunen att förmedla ett entydigt budskap till invånarna. Detta ligger i linje med den kommunala likabehandlingsprincipen och stärker förtroendet för såväl kommunens vatten- och avloppsverksamhet som för Borås Stad som helhet. För invånaren: God framförhållning i dialogen med de invånare som berörs av vatten- och avloppsutbyggnad ökar möjligheten för den enskilde att planera sin investering och på så vis få en mer hållbar ekonomisk situation. För VA-kollektivet: Tydliga förutsättningar för dricksvatten- och avloppsförsörjningen till/från och i ett område ökar möjligheterna att för en utformning som är långsiktigt hållbar. För planintressenten : Detaljplaneläggning av ett område kostar. Vid nyexploatering eller planläggning av kommunal mark är finansieras detta av en eller flera exploatörer. Är det mark som tillhör flera privata fastighetsägare, debiteras detta via planavgift i kommande bygglov. Upprätta arbetsordning för att hantera områden som behöver ändrad dricksvatten- och avloppshantering. Arbetsordningen skall tydliggöra projektledningsansvar, ansvar och behov av beslut i processen. 6

8 För områden som är aktuella att ansluta till allmänt VA-nät ska kommunen överväga ny detaljplan i syfte att reglera befintlig bebyggelse samt för att förtäta bebyggelsen för att fler fastigheter ska dela på kostnaden för vatten och avlopp. Varför: Många områden som behöver ändrad dricksvatten- och avloppshantering är omvandlingsområden. Bebyggelsen är relativt gles, men tillräckligt tät för att ha problem med dricksvatten- och avloppshanteringen. Investeringskostnaden för varje fastighetsägare kan bli oskäligt hög om man tvingas ta ut särtaxa. För invånaren: Ytterligare bostäder i områden som ska anslutas till allmänt vatten- och avloppsnät innebär ofta en lägre anslutningskostnad för fastighetsägarna. För invånaren: God framförhållning i dialogen med de invånare som berörs av vattenoch avloppsutbyggnad ökar möjligheten för den enskilde att planera sin investering och på så vis få en mer hållbar ekonomisk situation. För VA-huvudmannen: En förtätning av bebyggelsen i ett område kan minska behovet av särtaxa vid anslutning. Diskussioner om särtaxa är ofta besvärliga och långdragna - om de kan undvikas kan dricksvattenoch avloppsavloppshanteringen ändras snabbare. För samhället: Före uppdrag för detaljplan ges måste planens ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser klargöras. Det inte säkert att förtätning ger en samhällsekonomiskt mer fördelaktig kalkyl. För miljön: Förtätning i befintlig bebyggelse innebär att mark som redan är påverkad av bebyggelse tas i anspråk för utveckling, att jämföra med att utveckla bebyggelsen på jungfrulig mark. Upprätta arbetsordning för hantering av områden som är i behov av förändrad dricksvatten- och avloppsavloppshantering. Arbetsordningen ska tydliggöra ansvar och beslut i processen. För områden som är aktuella att ansluta till allmänt vatten- och avloppsnät ska verksamhetsområdet antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-, spill- och dagvatten. Varför: När man bygger ut allmänt vatten och avlopp till befintlig bebyggelse är behovet ofta dricksvatten eller spillvatten- sällan dagvattenhantering. Men när vatten- och avloppsstandarden förbättras i ett område förändras också många övriga förutsättningar. Allt fler bor i området permanent, vägar får bättre standard, garageinfarter asfalteras 7

9 och allt större bostäder byggs. Det sker en långsam förändring mot allt fler hårdgjorda ytor, som minskar infiltrationsmöjligheterna i området. I och med detta ökar behovet att hantera dagvatten, och kravet på allmän hantering. Att bygga ut dagvatten i efterhand är förenat med tekniska svårigheter och höga kostnader. Beslut om verksamhetsområde för dagvatten behöver fattas tillsammans med vatten och spillvatten, även om behovet att bygga ut dagvattensystemet sker senare. För samhället: Genom att bygga ut dagvatten samtidigt som spill- och dricksvatten blir VA-utbyggnaden mer samhällsekonomiskt hållbar. För Borås Stad: En tydlighet i att alla tre vattentjänsterna ska byggas ut samtidigt ger möjlighet att hantera frågorna såväl internt som i kommunikation med invånarna. För invånaren: Vid anslutning till allmänt vatten- och avloppsnät är dagvattenhanteringen en del av anslutningsavgiften. Detta ger en högre anslutningskostnad än om enbart dricksvatten och spillvatten hade ingått. Samtidigt får invånaren en hållbar dagvattenhantering. Upprätta arbetsordning för hantering av områden som är i behov av förändrad vatten- och avloppshantering. Statusen på enskilda avlopp ska vara känd av kommunen och av fastighetsägare Varför: Förutsättningarna för infiltration av avloppsvatten i Borås är tämligen goda. Anläggningar där vatten går direkt ut i sjöar eller vattendrag saknas i princip. Föroreningstrycket kan därför bedömas som relativt lågt till jämfört med andra kommuner. Miljöförvaltningen har inventerat anläggningar inom vattenskyddsområdet för Öresjö. Utöver detta har även flera strandnära områden inventerats, med äldre bebyggelse. Cirka hälften av de enskilda avloppen i kommunen har inventerats eller nyanlagts de senaste 15 åren, resterande hälften är av okänd status. Det är många faktorer som påverkar livslängden på en enskild avloppsanläggning, som utformning, drift och underhåll. Den vanligaste typen i kommunen är infiltrationsanläggning, har en beräknad livslängd av ca år. Det innebär att ca hälften av anläggningarna i kommunen inte fyller funktionskraven på rening. Många fastighetsägare vet inte om deras anläggning är godkänd eller inte. 8

10 För miljön: Genom utökad tillsyn och kunskap om enskilda avloppsanläggningar kan fler anläggningar förbättras och minska föroreningsbelastningen på vattendrag och hav. För invånaren: En ökad kunskap hos fastighetsägarna om sin avloppsanläggnings status, ger incitament för att dem att se över sin anläggning och att åtgärda den. För Borås Stad: Det krävs mer omfattande tillsyn och handläggning av enskilda avlopp vilket ställer krav på bemanning. Upprätta mål om tillsynstakt och förnyelsetakt på enskilda avlopp. Driva informationskampanjer om vikten av god standard på enskilda avlopp. Dricksvatten och brandvatten Kommunen ska skydda framtida grundvatten för en allmän dricksvattenförsörjning Varför: De vattenresurser som används eller kan användas som dricksvattentäkter är utsatta för konkurrerande intressen och verksamheter, som kan variera över tid. Befintliga vattentäkter och värdefulla dricksvattenresurser behöver skydd för att trygga Borås Stads nuvarande och framtida dricksvattenförsörjning. Det finns ett antal grundvattenresurser som i framtiden kan vara intressanta för att ta ut vatten för dricksvattenbehov. Dessa vattenresurser saknar idag skydd mot konkurrerande intressen och verksamheter, som kan förorena eller förbruka resursen. I arbetet att skydda vattentäkter och vattenresurser som ännu inte nyttjas av Borås Stad för dricksvatten, behöver hänsyn tas till ett framtida förändrat klimat. För kommunen: Genom att skapa vattenskyddsområden och uppmärksamma dricksvattenresurser i översiktsplaneringen ges en grund för att trygga en framtida robust och säker dricksvattenförsörjning i Borås Stad. För kommunen: Skyddet av dricksvattenresurser innebär att utveckling och etablering behöver ske med hänsyn till vattenresursens skyddsbehov, vilket påverkar utvecklings möjligheterna i ett område. För invånaren: Via översiktsplanering och vattenskyddsområden uppmärksammas invånaren på värdefulla dricksvattenresurser och att 9

11 vara aktsam så att dessa inte förorenas. Detta minska risken att dricksvattnet förorenas. Ev. åtgärd/aktivitet i Dricksvatten- och avloppsförsörjningsplan: Peka ut potentiella täkter för dricksvatten i översiktsplan och skydda dem mot konkurrerande intressen och verksamhetsetableringar. Upprätta reservvattenplan, vattenförsörjningsplan och ta initiativ till regional vattenförsörjningsplan. Kommunen ska arbeta för möjligheten till säker brandvattenförsörjning via sprinkler vid nyexploatering Varför: Det blir allt mer efterfrågan på sprinkleranslutningar. Möjligheten att få brandvattenförsörjning via sprinkler skulle innebära ett ökat intresse från näringslivet att etablera sig i Borås. Områden som kan medge sprinkleranslutningar blir mer attraktiva och konkurrenskraftiga. Brandvattenförsörjning ingår inte i vatten- och avloppshuvudmannens nuvarande ansvar och regleras inte i lagen om allmänna vattentjänster. Normal brandvattenförsörjning sker ur brandposter. För samhället: Ett pålitligt brandskydd räddar liv och minskar risker att skador uppkommer på egendom vid en eventuell brand. Möjligheten att få brandvattenförsörjning via sprinkler skulle innebära ett ökat intresse från näringslivet att etablera sig i Borås. Områden som kan medge sprinkleranslutningar blir mer attraktiva och konkurrenskraftiga. För VA-kollektivet: Sprinkleranslutningar i ett område kräver större ledningskapacitet och kan medföra extra investeringar. Att uppgradera dricksvattennätet för att möjliggöra sprinklersystem kan äventyra kvaliteten på dricksvattnet. I ett sprinklersystem som står med vatten i ledningarna under lång period kan kvaliteten på vattnet försämras så att vattnet blir otjänligt som dricksvatten. Det finns en motsättning mellan önskemål om sprinkler och en rädsla från VA-huvudmannen att detta kan påverka dricksvattenkvaliteten negativt. Det kommer eventuellt bli nödvändigt att utveckla och bygga upp ett släckvattensystem via sprinkler utanför dricksvattennätet. 10

12 För Borås Stad: Att utveckla och bygga upp ett släckvattensystem via sprinkler kommer troligen behöver utvecklas och behöva byggas parallellt med dricksvattennätet. Detta parallella system innebär ökade kostnader. Ev. åtgärd/aktivitet i Dricksvatten- och avloppsförsörjningsplan: Utarbeta ett system som möjliggör sprinkleranslutningar utan att göra avkall på dricksvattenkvaliteten. Kommunikation och organisation Kommunen ska erbjuda rådgivning om enskilt dricksvatten, avlopp och dagvattenhantering Varför: Ökade krav på miljöförbättrande åtgärder gör att allt fler behöver åtgärda sina enskilda avloppsanläggningar. En del fastighetsägare kan enkelt åtgärda sitt avlopp medan andra har svårt att lösa det på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. Ett alternativ kan vara att gå samman med sina grannar i en större, gemensam anläggning. Miljöförvaltningen ställer funktionskrav som en anläggning ska klara. Det finns ett behov att stötta invånarna med objektiv information och råd för hur man ska förändra sin avloppslösning. Ansvaret för dagvatten utanför verksamhetsområdet för den allmänna hanteringen ligger på den enskilde fastighetsägaren eller en förening för en gemensamhetsanläggning. Kunskapen om detta ansvar och hur hanteringen bör ske är ofta låg. Problem med dagvatten kan sällan lösas av en ensam fastighetsägare, utan behöver ofta lösas i ett större sammanhang. Processen att komma överens om en gemensam hantering är besvärlig. Om det inte går att lösa dagvattenhanteringen med enskilt huvudmannaskap kan kravet på en allmän hantering uppkomma. Att bygga ut allmän dagvattenhantering i områden som redan har allmän hantering av dricks- och spillvatten är kostsamt. För samhället: Genom rådgivning om dricksvatten och avlopp kan miljöförbättrande åtgärder snabbare och enklare komma till stånd. För invånaren: Att informera och stötta fastighetsägare i processen om att lösa enskilt vatten, avlopp och dagvattenhantering kan undvika många tvister undvikas. För invånaren God dialog och stöd från kommunen om långsiktigt hållbara lösningar hjälper invånaren att planera sin investering mer 11

13 ekonomiskt. Bra kommunikation ökar medvetenheten kring vatten- och avloppsfrågor och ger invånaren ett gott förtroende för kommunen. För miljön: Med tillgång till rådgivning för förbättringar ökar möjligheten för den enskilde invånaren att minska utsläppen till omgivningen från sin anläggning. För VA-kollektivet: Om fastighetsägare, enskilt eller tillsammans, kan ordna en hållbar enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning minskar risken för krav på allmän hantering av vatten och avlopp. Ta fram ett förslag på hur vatten- och avloppsrådgivning till invånarna kan ske. Kommunen ska erbjuda rådgivning till fastighetsägare i områden där gemensamhetslösningar är det bästa alternativet Varför: Gemensamhetsanläggningar kan vara en bra lösning för att åstadkomma säkrare dricksvatten, bättre avloppshantering och god dagvattenhantering i områden som har enskild vatten- och avloppsförsörjning. Gemensamhetsanläggningar är många gånger alternativet till allmänt vatten- och avloppsnätavloppsnät i områden med samlad bebyggelse. Men att komma överens om en gemensam hantering av vatten och avlopp är ofta svårt. Processen kan vara både kostsam och komplicerad. För invånaren: Med stöd och rådgivning kan kommunen underlätta gemensamma enskilda avloppslösningar. För miljön: Rådgivning och stöd i områden som har behov av en samlad vatten- och avloppsavloppslösning kan förbättra närmiljön och statusen på recipienter. Stödet kan innebära att förändringar snabbare kommer till stånd, och att lösningen blir långsiktigt hållbar. För VA-huvudmannen: Om fastighetsägare, enskilt eller tillsammans, kan ordna en hållbar enskild vatten- och avloppsförsörjning minskar risken att för krav på allmän hantering av vatten- och avlopp. Ta fram ett förslag på hur vatten- och avloppsrådgivning till invånarna kan ske. 12

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-strategi Steg 2 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 120614 1 2 Innehåll Inledning 4 Falu kommuns VA-strategier

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07

DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07 DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET LIVSVIKTIGA VATTNET 3 Bakgrund Syfte och mål VA försörjning

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna!

Seminarium om dagvattenjuridik. Välkomna! Seminarium om dagvattenjuridik Välkomna! Syftet med dagen Gå igenom lagstiftningen kring dagvattnet Reda ut ansvar och ansvarsgränserna Gå igenom vilka juridiska verktyg som finns Identifiera eventuella

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

VA-policy 2015. VA-policy för Lysekil Kommun. Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12

VA-policy 2015. VA-policy för Lysekil Kommun. Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12 VA-policy 2015 VA-policy för Lysekil Kommun Foto: Glenn Glicko Andersson Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12 SAMMANFATTNING Detta dokument är en policy

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 1 2014-03-06 Torsås Kommun Bygg- och miljönämnden 385 25 Torsås Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 Torsås Kustmiljögrupp har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman

Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Malung-Sälens Kommuns VA-huvudman Finansieras av VA-kollektivet = alla som är kopplade till allmänt vatten och avlopp Inte att förväxla med skattekollektivet Vamas: äger och driver den allmänna VA anläggningen.

Läs mer

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2015.296 Datum: 2015-10-29 Planarkitekt Elin Celik E-post: elin.celik@ale.se Kommunstyrelsen Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

Dagvattenjuridik Alvesta 2015

Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Dagvattenjuridik Alvesta 2015 Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Dagvattenjuridik Vilken juridik reglerar dagvatten? Ansvaret för dagvatten Vilka juridiska verktyg finns till hands? Klimatförändringar och

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp.

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Teknik och täkter Mål och riktlinjer Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Ett framtida hållbart avloppssystem bör vara utformat så

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

13. Omvandlingsområden

13. Omvandlingsområden 13:1 13. Omvandlingsområden 13.1 Långsiktigt hållbar utveckling Använda mark och vatten så att en ekologiskt god hushållning främjas Säkerställa dricksvattenförsörjning för omvandlingsområden som helhet

Läs mer

Inventeringsplan för enskilda avlopp

Inventeringsplan för enskilda avlopp SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Inventeringsplan för enskilda avlopp Gävle Kommun Handlingsplan För inventering av enskilda avlopp Författare Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014-11-17 Grafisk

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: VATTEN OCH AVLOPP

Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på:  VATTEN OCH AVLOPP KS 2015/0385 Detta dokument är ett utdrag ur det tematiska tillägget till översiktsplanen. Planen i sin helhet finns på: www.kalmar.se/vaplan VATTEN OCH AVLOPP Tematiskt tillägg till översiktsplanen Antagen

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB

Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Utlåtande 2014:80 RI (Dnr 302-421/2014) Överföring av dagvattenanläggningar och VAhuvudmannaskap (vatten och avlopp) till Stockholm Vatten VA AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

VATTENTJÄNSTLAGEN 6. 2 Lagen om allmänna vattentjänster 3 Tre nyckelbegrepp 4 Expertutlåtanden 5 Slutsatser 6 Bilagor, källor och referenser

VATTENTJÄNSTLAGEN 6. 2 Lagen om allmänna vattentjänster 3 Tre nyckelbegrepp 4 Expertutlåtanden 5 Slutsatser 6 Bilagor, källor och referenser Utkast till rapport 22/4/2016 Syfte Projektet Koster VA skall i samråd mellan projektets tre parter kommunen, staten och kosterborna utreda en alternativ lösning för VA-system på Koster. Det sker genom

Läs mer

Vattenplanering i Plan och bygglagen

Vattenplanering i Plan och bygglagen Vattenplanering i Plan och bygglagen Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering PBL och vatten - möjligheter 2 kap 5 - allmänna intressen Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad

Läs mer

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021

Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 1(8) Tekniska nämnden Svar på remiss samråd inom vattenförvaltning 2015-2021 Ärendet Den 1 november 2014 till den 30 april 2015 genomförs samråd kring förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (7) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2014:466 Lars-Erik Dahlin 016-710 12 47 Kommunstyrelsen Yttrande över Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

Vad är en översvämning?

Vad är en översvämning? ÖVERSVÄMNING Vad är en översvämning? Med översvämning menas att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav. Översvämning kan dels ske utmed vattendrag, men också drabba

Läs mer

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING RAMPROGRAM FÖR SÖDRA VIKEN VIKEN IDAG OCH IMORGON - inventering, analys och förslag till struktur? Upprättad den 1 februari 2011 BAKGRUND Genom de lagändringar och ändringar

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr.

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr. 19 Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört Makarna M äger sedan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Vattenprogram för Uppsala kommun

Vattenprogram för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lifvendahl Zahrah Åhlman Michael Datum 2015-10-20 Diarienummer KSN-2015-1869 Kommunstyrelsen Vattenprogram för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

10. Vatten. Kommunens övergripande mål Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling. 10. Nationella mål är livsviktigt för människan och en förutsättning för allt liv på jorden. Vattnet rör sig genom hela ekosystemet, men för också med sig och sprider föroreningar från en plats till en

Läs mer

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet

Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Bortkoppling av dagvatten från spillvattennätet Dagvatten Med dagvatten menas tillfälligt, avrinnande vatten på ytan, mark eller konstruktion, t.ex. regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten.

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm KLAGANDE Ludvika kommun Ombud 1: Förvaltningschefen Li N Ombud 2: Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden S F Adress som

Läs mer

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE RÖRVATTNET POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2013-08-30 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

VA, park som båda ingår i Tekniska förvaltningen

VA, park som båda ingår i Tekniska förvaltningen Bilaga 5. Enkätfrågor och svar om ansvar, organisation, ekonomi och drift av dagvattendammar, från fem kommuner (Göteborg, Halmstad, Växjö, Malmö och Täby). Frågor Göteborg Halmstad Växjö Malmö Täby Organisation

Läs mer

KROKOMS KOMMUN. VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS

KROKOMS KOMMUN. VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS BILAGA 2 KROKOMS KOMMUN VATTENSKYDDSOMRÅDE Häggsjövik POTENTIELLA FÖRORENINGSKÄLLOR OCH RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS VERSION 1 Projekt nr 600 219 Östersund 2013-02-15 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt

Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt 2008-05-30 Till berörda inom föreslaget skyddsområde för Öjersbo grundvattentäkt Som en del i arbetet med att öka skyddet för kommunens dricksvatten har Kungsbacka kommun utarbetat ett förslag till vattenskyddsområde

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Allmänna bestämmelser för brukandet av Sotenäs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23 Allmänna bestämmelser för brukandet av s allmänna vatten och

Läs mer

Vatten- och avloppsplanering. Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster

Vatten- och avloppsplanering. Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster Vatten- och avloppsplanering Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster Vattentjänstlagen Trädde i kraft 2007-01-01 Ersatte lagen om allmänna VA-anläggningar, som trädde i kraft 1970 Ökat miljöfokus Ökat

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187

Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-11-19 360 Ändring av detaljplan Å 57 m.fl., Långasand Hemställan om planläggning. KS 2013-187 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Strategi. Program. »Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. VA-plan

Strategi. Program. »Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. VA-plan Strategi Program»Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads VA-plan Inledning Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt dricksvatten och för att avloppsvatten

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg)

Översiktlig dagvattenutredning för detaljplan för del av Tegelviken 2:4 (Jungs väg) 1(6) Handläggare Datum Beteckning Stefan Ahlman 2015-11-04 E-post: stefan.ahlman@kvab.kalmar.se Tel: 0480-45 12 22 Samhällsbyggnadskontoret Planenheten Box 611 391 26 Kalmar Översiktlig dagvattenutredning

Läs mer

1. Bakgrund och VA-plan

1. Bakgrund och VA-plan Minnesanteckningar från informationsmöten gällande kommunalt vatten och avlopp till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg lördag den 30 januari samt tisdag den 9 februari 2016. 1. Bakgrund och VA-plan En VA-plan

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 KARLSTADS KOMMUN Ärende 5 Dnr KS-2011-712 Dpl72 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-05-23 Olle Wikberg, 054-540 10 32 olle. wikberg@karlstad.se

Läs mer

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns vattendistrikt Torshälla stads nämnd 2015-02-12 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning & administration TSN/2014:413 Ulrika Hansson 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Yttrande över förvaltningsplan för Norra Östersjöns

Läs mer

VA-plan 2014 Senast reviderad 140226. Vattenplanering

VA-plan 2014 Senast reviderad 140226. Vattenplanering VA-plan 2014 Senast reviderad 140226 Vattenplanering VA-översikt VA-policy VA-plan 1 Innehåll sid 1 Inledning 3 2 Övergripande ställningstaganden 4 3 Målsättningar för framtida VA-försörjning 4 4 Principer

Läs mer

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01

ABVA. Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning. Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 ABVA Allmänna Bestämmelser för Tjörns kommuns allmänna Vattenoch Avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-10 Gäller från 2010-01-01 Tjörn Möjligheternas ö ABVA - Inledande bestämmelser 1.

Läs mer

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING

UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING UTÖKNING NORRA INDUSTRIOMRÅDET DAGVATTENUTREDNING SLUTRAPPORT (REV. 2013-09-12) Uppdrag: 246365, Översiktlig geoteknik, dagvatten Norra Industriområdet, Storuman Titel på rapport: Norra Industriområdet,

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm SÖKANDE A K och A L MOTPART Halmstads kommun 301 05 Halmstad Ombud: Va-chefen L L adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING

UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING datum 2012-09-20 diarienummer 2010-00439 Dp 5234 UTLÅTANDE EFTER GRANSKNING Detaljplan för fastigheten VÄKTAREN 4 mm i Hamnen i Malmö Ärendet har bedömts vara av den karaktären att det enligt plan- och

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Dagvatten i Stockholms stad

Dagvatten i Stockholms stad Dagvatten i Stockholms stad Trafik- och Gatudagarna 2014, SKL Tomas Nitzelius, Trafikkontoret Upplägg: - Dagvatten allmänt - Beslut om förändrat ansvar - Ny dagvattenstrategi The Capital of Scandinavia

Läs mer

Motion till Nacka kommunfullmäktige den 10 september 2012 från Sidney Holm och Per Chrisander (mp)

Motion till Nacka kommunfullmäktige den 10 september 2012 från Sidney Holm och Per Chrisander (mp) 2013-03-13 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/506-229 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Yttrande om motion gällande gröna tak Motion till Nacka kommunfullmäktige den 10 september 2012 från Sidney Holm

Läs mer

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde 2012-05-09 Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde Förslag till beslut Pireva föreslår kommunfullmäktige besluta - att i syfte att åstadkomma ett ökat skydd för kommunens huvudvattentäkt inrätta

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015.

Behovsbedömning. Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan. Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun. Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömning Detaljplan för Alby Gård och Gula Villan Del av Alby 15:32 i Botkyrka kommun Bild på Alby gård, mars 2015. Behovsbedömningen av detaljplan för Alby Gård, del av Alby 15:32, är framtagen

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-05-20. Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014

ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-05-20. Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014 2014-05-20 Antagen av KF 2 september 2014 Laga kraft 3 oktober 2014 ANTAGANDESHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I HOSSABERGET GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift

Läs mer

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet

Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Förslag till handlingsplan med åtgärder, prioriteringar och ansvarsfördelning för vattenarbetet Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT

TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Sida 1 av 6 TEMA: MINDRE GIFT PÅ DRIFT Giftfri miljö Frisk luft god kvalitet Levande sjöar och vattendrag Hav i balans samt levande kust och skärgård Ett rikt odlingslandskap Levande skogar Myllrande våtmarker

Läs mer

Kommunen har bestred yrkandena.

Kommunen har bestred yrkandena. En större tvättinrättning har ansetts missgynnad i jämförelse med andra abonnenter och särskilt andra storförbrukare enligt tillämplig va-taxa och därför berättigats till jämkning i avgiftsskyldighet för

Läs mer

VA i Årsta havsbad. Mats Johansson 2012-02-16. Innehåll

VA i Årsta havsbad. Mats Johansson 2012-02-16. Innehåll VA i Årsta havsbad Mats Johansson 2012-02-16 Innehåll Om VA i omvandlingsområden Om verktyget VeVa Om Institutionell kapacitet Frågor och diskussion 2 1 Definition omvandlingsområden Sammanhängande fritidshusområden

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN

BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN 2009-01-28 (2) BELYSNINGSPOLICY FÖR SMEDJEBACKENS KOMMUN ALLMÄNT Inom Smedjebackens kommun finns idag ungefär 3205 väg- och gatubelysningspunkter. Förutom ovan nämnda väg- och gatubelysningspunkter finns

Läs mer

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat

Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Lotta Andersson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning Underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat Vad är det vi måste förbereda oss för? Naturolyckornas snabba

Läs mer

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM

PM DAGVATTEN AGATEN 32, TYRESÖ. Rev A 2015-08-26 UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM repo001.docx 2012-03-2914 AGATEN 32, TYRESÖ Rev A SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE: TOBIAS RENLUND UPPRÄTTAD AV: TOBIAS RENLUND GRANSKAD OCH KVALITETSSÄKRAD: HENRIK ALM Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

DOM 2013-09-25 Stockholm

DOM 2013-09-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 060204 DOM 2013-09-25 Stockholm Mål nr M 11075-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-11-30, BVa 85, i mål nr Va 448/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Stockholm

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning Akt nr 1486-P154 Detaljplan för Kile 1:125 m fl Sydkoster Dnr MBN/2005-0128 Antagen av KF 2015-09-10 Laga kraft 2015-10-13 Genomförandebeskrivning INLEDNING En genomförandebeskrivning skall redovisa de

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016

VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 VERKSAMHETSPLAN 2015-2016 Utsikt över Edsviken från Falkberget Foto: Linnéa Johansson 2015-02-16 och mål med Edsviken vattensamverkan Edsviken vattensamverkan syftar till att initiera, koordinera och systematisera

Läs mer

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196

KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 KVALITETSPROGRAM Hovshaga Centrum Stadsutvecklingsprojekt Antagen av kommunstyrelsen 2012-06-05 196 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Återvinning 5. Tillgänglighet 6. Utemiljö Inledning

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp

Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid anläggande av enskilda avlopp Dnr MN-2012-0027 Dpl 545 sid 1 (5) MILJÖFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2012-01-04 Linnea Broström, 054-540 46 67 Bengt Jonsson, 054-540 46 73 Miljönämnden Riktlinjer för hög skyddsnivå för miljöskydd vid

Läs mer