Del 3 VA-plan. Del 2 VA-policy. Del 1 VA-översikt VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Verksamhetsplan avseende Vatten och Avlopp. Förslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Del 3 VA-plan. Del 2 VA-policy. Del 1 VA-översikt VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Verksamhetsplan avseende Vatten och Avlopp. Förslag 2013-12-03"

Transkript

1 Del 1 VA-översikt Del 2 VA-policy Del 3 VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 3 VA-plan Verksamhetsplan avseende Vatten och Avlopp Förslag

2 Styrgrupp Presidierna i Kommunstyrelsens och Miljö- och byggnämnden samt kommunchefen och tekniske chefen är styrgrupp för framtagandet av VA-planen. Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för VA-planen. Arbetsgrupp Arbetsgruppen består av tjänstemän från tekniska förvaltningen och miljö- och byggförvaltningen. Gruppen leds av en extern projektledare. Referensgrupper Referensgrupper i detta projekt är projektgruppen, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Lagans vattenråd och kommittén för samordnad kontroll av Helge å Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg. 1

3 0 Innehållsförteckning 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING VEM BESLUTAR INOM KOMMUNEN? VA-PLANENS UTFORMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDEN PLAN FÖR ALLMÄNNA VA-ANLÄGGNINGAR AVLOPP INOM VERKSAMHETSOMRÅDEN Spillvatten Dagvatten Dränvatten Kylvatten VATTENFÖRSÖRJNING INOM VERKSAMHETSOMRÅDEN Råvatten Dricksvatten Ledningsnät för dricksvatten ÖVERFÖRINGSLEDNINGAR PLAN FÖR VA-UTBYGGNAD UTBYGGNAD MED ALLMÄNT VA UTBYGGNAD MED GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR I VÄNTAN PÅ SAMORDNAD VA-FÖRSÖRJNING PLAN FÖR ENSKILD VA-FÖRSÖRJNING ANSVAR OCH ROLLER INOM LJUNGBY KOMMUN...19 BILAGA A - PROJEKTBLAD, ÅTGÄRDER VA...20 BILAGA B - ANSVARSFÖRDELNING...57 BILAGA C - PRIORITERING AV VA-ÅTGÄRDER...59 BILAGA D RIKTLINJER FÖR ENSKILDA AVLOPP...63 BILAGA E - ALTERNATIV FÖR SAMORDNAD VA-UTBYGGNAD...65 BILAGA F HANTERING AV DAGVATTEN...68 BILAGA G ORDLISTA...76

4 3

5 1 Inledning Denna VA-plan (där VA står för Vatten och Avlopp) är det tredje dokumentet som ingår i kommunens övergripande VA-planering. De två tidigare dokumenten är VA-översikt godkänd av kommunstyrelsen och VA-policy antagen av kommunfullmäktige Denna VA-plan som är fastställd av kommunstyrelsen xx bygger på de beskrivningar som finns i VA-översikten och på de ställningstaganden som finns i VA-policyn. Dessa tre dokument kompletterar varandra och bör läsas tillsammans. I detta dokument finns förtydliganden till VA-policyn och ställningstaganden som är konsekvenser av denna. Observera att kommunens nämnder och utskott i sin verksamhetsplanering kan behöva ta ytterligare beslut till stöd för respektive förvaltnings/avdelnings arbete Syftet med VA-planen är att både till kommunens egen organisation och till allmänheten, fastighetsägare och entreprenörer, ge besked om hur kommunen anser att vatten- och avloppsförsörjning ska anordnas i olika delar av kommunen. VA-planeringens olika delar redovisas i figuren nedan: VA-översikt: Omvärldsfaktorer Befintliga planer Nuläge Förutsättningar Framtida utveckling Behov VA-policy: Strategiska vägval Riktlinjer Prioriteringsgrunder Plan för den allmänna VAanläggningen VA-plan - med 4 delplaner (detta dokument): VA-utbyggnadsplan Plan i väntan på VAutbyggnad Plan för enskild VAförsörjning Investeringar i den befintliga allmänna VA-anläggningen Genomförande: Investeringar för utbyggnad Resurser för genomförande Resurser för tillsyn 4

6 1.1 Vem beslutar inom kommunen? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ som fattar beslut om viktiga, övergripande frågor. Det kan till exempel gälla mål och riktlinjer för verksamheten, budget eller den kommunala skattesatsen. Kommunens styrelser och nämnder utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att politiska beslut verkställs och följs upp. Den leder och samordnar även planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens tekniska utskott ansvarar bland annat för kommunalt Vatten och Avlopp (VA), renhållning, gator, räddningstjänst och fastigheter. Miljö- och Byggnämnden är kommunens myndighetsnämnd i frågor som gäller miljö, hälsoskydd, bygglov och planfrågor. I VA-policyn uttalas att: All bebyggelseplanering ska omfatta klimatanpassad och långsiktigt hållbar avloppshantering och dricksvattenförsörjning Kommunens hantering av olika VA-relaterade frågor ska samordnas för att underlätta byggande och utveckling i kommunen 1.2 VA-planens utformning och ställningstaganden I textrutor under respektive rubrik i denna VA-plan refereras till motsvarande ställningstaganden i VApolicyn och beskrivs hur detta ska tillämpas på planering, tillsyn och verksamhetsutövning. Miljömål, miljökvalitetsnormer och vattenmyndigheternas uppdrag till kommunerna har redovisats i VA-översikten och har arbetats i ställningstagandena i denna VA-plan. Kapitel 2 utgör plan för befintliga allmänna VA-anläggningar. Kapitel 3 utgör plan för VA-utbyggnad. Kapitel 4 beskriver vad som gäller i väntan på utbyggnad av samordnad VA-försörjning. Kapitel 5 utgör handlingsplan för enskild VA-försörjning med avseende på inriktningen av kommunens myndighetsarbete. Kapitel 6 beskriver hur kommunens olika delar ska samverka för att genomföra VA-planeringens målsättningar. I Bilaga A redovisas kommunens ställningstaganden beträffande VA-försörjning i ett antal orter med behov av förbättrade VA-lösningar. Utgör bilaga till Kapitel 3 Plan för VA-utbyggnad. I bilaga B redovisas fördelningen av ansvar och roller mellan kommunens olika beslutande organ och bolag, vid hantering av VA-relaterade frågor. Utgör bilaga till Kapitel 6 Ansvar och roller inom Ljungby kommun. I Bilaga C beskrivs och tillämpas en modell för prioritering mellan olika orter med behov av förbättrade VA-lösningar. Observera att resultatet från modellen endast utgör en del av bedömningen för hur orterna som redovisas i Bilaga A, klassas! 5

7 I Bilaga D redovisas Miljö- och byggnämndens riktlinjer för enskilda avlopp. I Bilaga E beskrivs olika alternativ för VAutbyggnad. I Bilaga F finns ett arbetsunderlag inför framtagande av riktlinjer för hantering av dagvatten. I Bilaga G förklaras vissa ord och begrepp som används i VA-planen. 6

8 2 Plan för allmänna VA-anläggningar Kommunen är huvudman för samtliga allmänna VA-anläggningar inom Ljungby kommun. Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Den kommunövergripande VA-planeringen (detta dokument) uppdateras var fjärde år för att alltid vara aktuell och kunna användas för budgetering och verksamhetsplanering. En underhålls- och förnyelseplan tas fram för att klargöra hur kommunens VA-anläggningar behöver underhållas och förnyas för att bibehålla sin funktion och svara mot framtida krav. Enligt VA-policyn ska kommunen: utforma övergripande VAlösningar som är långsiktiga och kan vidareutvecklas och utvidgas i den takt utvecklingen kräver. sträva efter en långsiktig hållbarhet, god resurshushållning samt hög effektivitet miljömässigt och ekonomiskt Taxor och andra styrmedel används för att styra mot en hållbar VA-försörjning. Alla allmänna VA-anläggningar ska vara väl dokumenterade. underhålla och förnya befintliga ledningar i den takt som krävs för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet Det ska finnas driftsäkra och tillförlitliga övervaknings- och styrsystem för att säker vattenförsörjning och avloppsbehandling ska ske. Erforderlig beredskap ska finnas för att säkerställa hög tillgänglighet och hög kvalitet på vattentjänsterna (vattenförsörjning och avloppshantering). 7

9 2.1 Avlopp inom verksamhetsområden Spillvatten Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Bästa tillgängliga teknik används för att med betryggande marginal rena spillvattnet så att gällande villkor inte överskrids. Reningsprocesser och anläggningar optimeras med avseende på reningseffekter och ekonomi. Möjliga sätt att återföra näring ska utredas. Enligt VA-policyn ska kommunen: återföra näringsämnen i avloppsvattnet till kretsloppet om det kan ske utan att riskera negativ påverkan på mark, vatten, djurliv eller människors hälsa. Mängden tillkommande vatten (inläckage, dagvatten, dränvatten) minskas genom olika åtgärder i kommunens spillvattennät och på enskilda fastigheter Dagvatten Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: I områden där dagvattnet idag leds till spillvattennätet, kompletteras ledningsnätet med separata dagvattenledningar och -diken. Områden vars dagvatten leds till reningsanläggningar med bristande kapacitet eller där pumpningen medför stora kostnader, prioriteras. Enligt VA-policyn ska kommunen: utforma dagvattenanläggningar så att störningar på recipienter, spillvattenledningsnät och reningsanläggningar minimeras Dagvatten renas och avslammas i diken och fördröjningsmagasin där så är möjligt och där det kan ske utan att kvaliteten i dessa försämras. Dagvatten hanteras så nära källan som möjligt (lokalt omhändertagande,lod) Utjämningsmagasin/översilningsytor anläggs där det behövs för att åstadkomma/återställa naturliga flöden och därigenom undvika såväl störtflöden som nollflöden. I befintliga områden där dagvattennät är utbyggt uppmanas/föreläggs fastighetsägare att koppla bort sitt dagvatten från spillvattenservisen. I samband med ansökan om förhandsbesked eller bygglov ska den sökande redovisa hur dagvattnet för berörda fastigheter ska omhändertas. 8

10 2.1.3 Dränvatten Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: I befintliga områden där dagvattennät är utbyggt uppmanas/föreläggs fastighetsägare att koppla bort sitt dränvatten från spillvattenservisen. Inför bygglovsprövning ska den sökande redovisa hur dränvattnet för berörda fastigheter ska omhändertas. Enligt VA-policyn ska kommunen: utforma dagvattenanläggningar så att störningar på recipienter, spillvattenledningsnät och reningsanläggningar minimeras Kylvatten Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Kylvatten bör i möjligaste mån recirkuleras. Upplysningar: Det krävs enligt Miljöbalken anmälan till miljö- och byggförvaltningen för att släppa ut kylvatten till recipient. Det krävs enligt ABVA tillstånd från tekniska förvaltningen för att få släppa kylvatten till de allmänna dagvatten- och spillvattennäten. 2.2 Vattenförsörjning inom verksamhetsområden Råvatten Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: För vattentäkter som saknar skyddsområde fastställs sådana. Befintliga vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter ses över och revideras vid behov. För Ljungby vattenverk ersätts påverkade råvattenbrunnar med nya råvattenbrunnar som har opåverkat grundvatten. Råvattenförsörjningen till vattenverket i Ljungby ska säkras med hjälp av reservvattentäkt i annan akvifär. Enligt VA-policyn ska kommunen: se över vattenskyddsområden för samtliga vattentäkter så att de får erforderlig utbredning och aktuella skyddsföreskrifter. Reservvattentäkter bör finnas för alla verksamhetsområden. tillse att råvattentäkter skyddas mot föroreningar från exempelvis verksamheter, jordbruk, vägar och vägtrafik. Reservvatten till övriga vattenverk anpassas efter behov och naturliga förutsättningar. 9

11 Råvattenledningar från större vattentäkter utförs dubblerade. Kommunen ska verka för att fysiska skyddsåtgärder utförs till skydd mot föroreningar där råvattenbrunnar ligger nära trafikintensiva vägar Dricksvatten Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Fortlöpande uppgradering av vattenverken görs avseende processer, utrustning, styrning och övervakning Vid ny- och ombyggnad utformas anläggningarna så att de blir robusta, rationella att driva, ha teknik som är hållbar och tillförlitlig, samt enkelt kan anpassas till nya krav eller ökad produktion Ledningsnät för dricksvatten Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Ledningsutformning och ledningsdimensioner anpassas för att uppehållstiden ska vara kort samtidigt som erforderlig kapacitet uppnås och utbyggnadsmöjligheter finns. Reservoarer används för att jämna ut dygnsvariationer i förbrukningen och för att utgöra reserv vid korta produktionsbortfall och vid störningar i ledningsnätet. Huvudledningar förses, där så är möjligt, med rundmatning för att minska kvalitetsproblem till följd av långa uppehållstider samt säkerställa vattenleveransen vid skador och reparationer på ledningsnätet. Kapaciteter anpassas vid behov efter förändrade förbrukningsmönster. Enligt VA-policyn ska kommunen: utforma ledningsnät och reservoarer för dricksvatten så att kvalitetsförsämring av dricksvattnet förebyggs samt så att det är förberett för ökande vattenuttag 10

12 2.3 Överföringsledningar (Avser både vatten och avlopp) Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Förbyggande underhåll och energieffektivisering görs i enlighet med underhålls- och förnyelseplan, se även text under rubrik 2. Innan nya överföringsledningar tas i bruk ska ledningsnäten i de områden som ansluts vara separerade och vid behov åtgärdade med avseende på inläckage. Planeringen för överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Ljungby och bebyggelsen vid Bolmens östra strand, genomförs för att kunna tas i drift senast Enligt VA-policyn ska kommunen: underhålla och förnya befintliga ledningar i den takt som krävs för att bibehålla deras funktion och driftsäkerhet ersätta befintliga allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand med ledningar för VA-försörjning från avloppsreningsverk och vattenverk i Ljungby. 11

13 Karta: Överföringsledningar för vatten (V) och avlopp (S) vid Bolmens östra strand. Befintliga anläggningar för avloppsvattenrening och dricksvattenproduktion ska enligt kommunfullmäktiges beslut ersättas av överföringsledningar till Ljungby. Redovisad karta illustrerar en möjlig ledningssträckning. 12

14 3 Plan för VA-utbyggnad Alla anläggningar som inte är allmänna kallas enskilda, enligt Lag om allmänna vattentjänster. De kan omfatta endast en fastighet eller vara samordnade för två eller flera fastigheter. Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Kommunen initierar, utreder och föreslår samordnade lösningar Stimulansåtgärder/VA-rådgivning införs, för att underlätta genomförande av samordnade VAlösningar. Samverkan bör i första hand ske i form av gemensamhetsanläggning. Utvecklingsområden/omvandlingsområden är områden eller grupper av bebyggelse där fritidshus övergår till permanentbostäder eller där randbebyggelse kommer att inkluderas i närliggande samhälle. I första hand avses här området på östra sida av Bolmen från Bollstad på Bolmsö och Tannåker i norr till Bolmens samhälle i söder, men även randbebyggelse runt Ljungby stad samt utmed Bolmstadvägen och vägen till Angelstad Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn för omvandlingsområden: Förutsättningarna för överföringsledningar för vatten och avlopp mellan Ljungby och bebyggelsen vid östra sidan om Bolmen utreds vidare, se även avsnitt 2.3 Överföringsledningar. Inriktningsbeslut om övergripande VA-struktur i respektive område kommuniceras så snart det är möjligt. Enligt VA-policyn ska kommunen: verka för att samordnade VAlösningar kommer till stånd i de områden med sammanhållen bebyggelse som har bristfälliga VA-anläggningar, se VAöversiktens avsnitt 4.2.1, stödja bildande av gemensamhetsanläggningar för VA i områden med bristfällig VA-försörjning och i nya fritidshusområden, där allmän anläggning inte planeras, ge tydliga besked om hur VAfrågorna ska lösas och bygglov hanteras i utvecklingsområden och områden med bristfällig VA-försörjning, där allmän anläggning eller gemensamhetsanläggning planeras, Enligt VA-policyn ska kommunen: erbjuda VA-anslutning till överföringsledningar och allmänna anläggningar, för bostadshus belägna utanför verksamhetsområden Där konventionell teknik inte är ekonomiskt försvarbar kan LTA-teknik (LTA = Lätt TryckAvlopp) tillämpas som ett alternativ, för att möjliggöra anslutning till överföringsledningar eller till befintligt ledningsnät. Beträffande LTA-teknik, se Bilaga E. 13

15 I VA-översiktens avsnitt redovisas områden med bristande VA-anläggningar. I tabell nedan redovisas kommunens ställningstaganden vad gäller behov av samordnade VA-lösningar och vem som bör ansvara för dessa. Dessa ställningstaganden bygger dels på modellen för prioritering som redovisas i Bilaga C - Prioritering av åtgärder samt dels på andra faktorer som exempelvis närhet till befintligt verksamhetsområde eller planerad överföringsledning. Tabell. Prioritering och bedömning av områden. Sammanfattande bedömning: Fakatablad littera Ort Prioritet enligt Bilaga C Ansvar enligt Bilaga C Utbyggnad senast 2018 Utbyggnad senast 2022 Utbyggnad senare Sammanfattande bedömning av ansvar S13-01 Bokholmen 2 E GA/EA S13-02 Byholma/Grimsh 2 K AA Utredning om GA eller allmänt VA S13-03 Bäck 2 K GA/EA S13-04 Flårens ö. strand 1 E GA/EA Utredning ägarförhållanden m m S13-05 Guddarp 3 E GA/EA S13-06 Hamneda/Ryd 2 E GA/EA S13-07 Hornsborg 2 E GA/EA S13-08 Hovdinge/Tofta 3 E AA Överföringsledning/Allmän anläggning S13-09 Kvänarp 2 E GA/EA S13-10 Mjäryd 3 E AA Utvidgning av verksamhetsområde S13-11 Målaskog 2 E GA/EA Utredning om GA eller allmänt VA S13-12 Näglinge 1 E GA/EA Utredning om GA och anslutning till allmänt VA S13-13 Nöttja 1 E GA/EA S13-14 Odensjö 1 K AA Utredning om GA eller allmänt VA S13-15 Rådala 1 E GA/EA S13-16 Tannåker 1 K AA Överföringsledning/Allmän anläggning S13-17 Toftaholm 2 E GA/EA S13-18 Torarp 1 E GA/EA Utredning om vattenförsörjning och avlopp S13-19 Torpa, Ränte, Sunnertorpa 3 K AA Utredning om GA eller allmänt VA S13-20 Torset 3 E GA/EA Anslutning till bef. överföringsledning S13-21 Tuna 3 K AA Utvidgning av verksamhetsområde S13-22 Tutaryd 3 K GA/EA Anslutning till bef. överföringsledning S13-23 Vrå 2 E GA/EA S13-24 Östraby 2 E GA/EA Kommentar K E AA GA/EA Kommunalt ansvar enligt prioriteringsmodell Ej kommunalt ansvar enligt prioriteringsmodell Allmän anläggning enligt sammanfattande bedömning Gemensamhets-/enskild anläggning enligt sammanfattande bedömning 14

16 15

17 3.1 Utbyggnad med allmänt VA Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Utökning av befintliga verksamhetsområden och inrättande av nya ska i första hand ske med utgångspunkt från kommunens VA-planering. Anslutning av enskilda fastigheter belägna utanför kommunens verksamhetsområde, till det allmänna VA-ledningsnätet, kan ske genom att avtal om detta träffas med fastighetsägaren. Enligt VA-policyn ska kommunen: lösa VA-försörjningen i form av allmän anläggning där den enligt kommunens bedömning inte med större fördel kan lösas på annat sätt, Anslutning av gemensamhetsanläggningar till det allmänna ledningsnätet kan ske genom att avtal träffas mellan samfällighetsföreningen av anläggningen och kommunen. 3.2 Utbyggnad med gemensamhetsanläggningar Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: I områden med sammanhållen bebyggelse där VAutbyggnad i form av gemensamhetsanläggning föreslås, se bilaga B, erbjuder kommunen berörda fastighetsägare följande utan kostnad: Information och rådgivning om kommunens standard för VA-anläggning avseende miljöprestanda, teknik och dokumentation. Stöd vid bildande av lämplig organisation för anläggande och drift av VA-anläggningen. Stöd vid framtagande av principförslag till VAförsörjning. Enligt VA-policyn ska kommunen: stödja bildande av gemensamhetsanläggningar för VA i områden med bristfällig VA-försörjning och i nya fritidshusområden, där allmän anläggning inte planeras, Gemensamhetsanläggning kan utgöras av endast ledningsnät som ansluts till kommunal överföringsledning eller kommunalt VA-nät, men kan också utformas så att dricksvattenproduktionsanläggning och/eller avloppsreningsanläggning ingår i gemensamhetsanläggningen. Vid prövning av ny anläggning ska kommunen bevaka att anläggningen blir robust, driftsäker och har förutsättningar för att prestanda ska upprätthållas under hela drifttiden samt att erforderliga varningssystem för driftstörningar ska finnas. 16

18 4 I väntan på samordnad VA-försörjning För områden där samordnade VA-lösningar ska genomföras är det viktigt att ta ställning till, och informera om, hur VA-frågorna och bygglov ska hanteras till dess att utbyggnad sker. Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Kommunens ställningstaganden och besked om hur VA-frågorna ska lösas, ska vara tydliga. Inför prövning av bygglovsansökan eller ansökan om förhandsbesked, ska den sökande redovisa hur VA-försörjningen avses anordnas. Vid bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder accepteras tillfällig enskild VA-lösning med godkänd teknik om samordnad VA-lösning planeras utföras inom 8 år samt under förutsättning att fastighetsägaren förbinder sig att ansluta till gemensamhetsanläggning eller allmän anläggning, så snart det blir möjligt. Krav på nya förbättrade avloppslösningar ställs endast när bygglovs- eller anmälningspliktiga åtgärder planeras, och samordnad VA-lösning förväntas dröja mer än 4 år. En förutsättning för att undgå sådant krav är att fastighetsägaren i skriftligt avtal förbinder sig att ansluta till den samordnade VA-försörjningen så snart det blir möjligt. Enligt VA-policyn ska kommunen: ge tydliga besked om hur VAfrågorna ska lösas och bygglov hanteras i utvecklingsområden och områden med bristfällig VAförsörjning, där allmän anläggning eller gemensamhetsanläggning planeras, verka för att en positiv utveckling inte hämmas under tiden fram till dess VAanläggningen kan tas i bruk, i områden där samordnade VAlösningar ska genomföras. 17

19 5 Plan för enskild VA-försörjning Fastigheter som är belägna utanför befintliga eller planerade verksamhetsområden eller områden med gemensamhetsanläggning måste lösa vatten- och avloppsförsörjningen enskilt på egen fastighet eller i samverkan med granne. Kommunens verksamhetsområden för VA redovisas i VA-översiktens avsnitt 4.1. Kommunens myndighetsarbete avseende små enskilda VA-anläggningar är huvudsakligen inriktad på tillsyn av avlopp, och dess inverkan på dricksvattenförsörjningen och på miljön. Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: Miljö- och byggförvaltningen ska informera om tillstånds- eller anmälningsprocessen och de frågor som de berör när ett enskilt avlopp behöver göras eller ändras. VA-rådgivare ska informera om olika tekniska lösningar och på ett samlat sätt kunna redogöra för krav och möjligheter från kommunens olika förvaltningar. Enligt VA-policyn ska kommunen: tillhandahålla klar, tydlig och lättillgänglig information om regler för hur enskilt VA ska vara anordnat, verka för att små enskilda anläggningar utförs med enkel, robust och beprövad teknik. Uppgifter om fastigheters VA-status ajourhålls. Krav på åtgärder och försiktighetsmått anpassas efter känsligheten hos den recipient som berörs. I områden som riskerar att inte uppnå god ekologisk status enligt fastställda miljökvalitetsnormer senast 2015, ska villkor för utsläpp till recipient vara sådana att förbättring av vattenkvaliteten inte motverkas. De länsövergripande riktlinjerna för hög och normal skyddsnivå för enskilda avlopp ska tillämpas, se Bilaga D. Vid prövning av anmälan eller tillstånd beräknas ett hushåll ha en dimensionerande belastning av 5 personekvivalenter avloppsvatten. 18

20 6 Ansvar och roller inom Ljungby kommun Så här ska kommunen tillämpa VA-policyn: VA-frågorna ska få genomslag i kommunens planering. Investeringsprocessen ska bli så tydlig och transparent som möjligt. Kommunens hantering av olika VArelaterade frågor ska samordnas med kommunens bolag för att underlätta byggande och utveckling i kommunen För att underlätta samordning uppmanas de berörda kommunala nämnderna, styrelserna och bolagen att se över sina styrdokument så att dessa står i samklang med VA-policyn. I Bilaga B beskrivs fördelningen av ansvar och roller mellan kommunens olika beslutande organ och bolag, vid hantering av VA-relaterade frågor. Observera att dessa i sin verksamhetsplanering kan behöva ta ytterligare beslut till stöd för respektive förvaltnings/avdelnings arbete. Enligt VA-policyn ska: Kommunens hantering av olika VArelaterade frågor ska samordnas för att underlätta byggande och utveckling i kommunen Vidare ska kommunen: i tillsyn, prövning och planering prioritera sådana områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ status, arbeta in vattenmyndigheternas krav på åtgärder i sin verksamhet i enlighet med vad som anges i övriga avsnitt i denna VA-policy. 19

21 Bilaga A - Projektblad, Åtgärder VA De områden som redovisas på projektbladen S13-01 till S13-24 i denna bilaga är i de flesta fall i behov av samordnade VA-lösningar. Som hjälp i prioriteringen mellan orterna har en prioriteringsmodell använts, se Bilaga C. Därefter har en bedömning gjorts utifrån andra omständigheter som inte modellen tagit hänsyn till, exempelvis överföringsledningar som möjliggör enkla VA-lösningar i vissa områden. Dessa bedömningar redovisas i respektive projektblad. Bebyggelse med behov av förbättrade VA-lösningar: S13-01 Bokholmen S13-02 Byholma och Grimshult S13-03 Bäck S13-04 Flårens östra strand S13-05 Guddarp S13-06 Hamneda Ryd S13-07 Hornsborg S13-08 Hovdinge/Tofta S13-09 Kvänarp S13-10 Mjäryd S13-11 Målaskog S13-12 Näglinge S13-13 Nöttja S13-14 Odensjö S13-15 Rådala S13-16 Tannåker S13-17 Toftaholm S13-18 Torarp S13-19 Torpa, Ränte, Sunnertorpa S13-20 Torset S13-21 Tuna S13-22 Tutaryd S13-23 Vrå S13-24 Östraby 20

22 VA-investeringar (exklusive projekt i ovan uppräknade bebyggelse): V13-01 Överföringsledning Bollstad Bolmstad - Ljungby V13-02 Skyddsområde för vattentäkter V13-03 Ny vattentäkt för Ljungby stad V13-04 Rening av lakvatten vid Bredemad V13-05 Överföringsledning Angelstad - Tofta V13-06 Lidhults avloppsreningsverk, komplettering V13-07 Tankstation för dricksvatten V13-08 Låsning av brandposter V13-09 Förnyelse av pumpstationer V13-10 Ledningsförnyelse V13-11 Åtgärder mot tillkommande vatten V13-12 Åtgärder på överföringsledningen Vittaryd Dörarp Utöver de i tabellen ovan redovisade områden finns flera områden där det kan finnas behov av samordnade VA-lösningar, exempelvis: Husbacken (norr om Hölminge Mellangård), bebyggelse Norr om Hölminge Broddagård, Hörda, Kånna (vid f.d. Rattugglan), Kalludden (sydost om Tannåker), område norr om Skogen på Bolmsö, Toftaled och område väster om Vittaryd. 21

23 Littera S13-01 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Bokholmen Område: Bokholmen Antal bostadshus: ca 15 bebyggda varav drygt hälften i området vid sjön Bolmen. Antal permanentboende hushåll: 4 Beskrivning: Sammanhållen bebyggelse delvis i sjönära läge. Tätt mellan fastigheternas enskilda dricksvattentäkter och avlopp. En samordnad VA-lösning behövs. Behov av åtgärder, bedömning En samordnad VA-lösning kan vara lämplig för att skydda dricksvattnet, samt minska risk för utsläpp till Bolmen. Prioritering 3, bör åtgärdas, se även bilaga C. Inventering enskilda avlopp 2012: Godkända 13 st Åtgärdas omedelbart Å1 2 st Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Samordnad/Enskild VAlösning. Åtgärdas på sikt. Bedömd kostnad: 22

24 Littera S13-02 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Byholma och Grimshult Område: Byholma och Grimshult Antal bostadshus: Totalt omkring 45 varav cirka 16 inom område A, cirka 12 inom område B och cirka 12 inom område C Antal permanentboende hushåll: 29 Beskrivning: Bebyggelsen är utsträckt längs vägen, där den södra delen ibland benämns Grimshult. I område A är bebyggelsen tätare än i övriga områden. Någon fastighet har troligen utsläpp till diken, som står i förbindelse med Bolmen. Luktobehag uppstår ibland sommartid. Behov av åtgärder, bedömning: Möjligheten att lösa avloppen enskilt är särskilt svår i norr, väster om väg 545, i delområde A. Totala antalet berörda fastigheter är så stort att det kan motivera ett kommunalt ansvar (vilket innebär allmän anläggning). Vidare utredning behövs för klargöra om gemensamhetsanläggningar för delar av området kan vara lämpligare. Prioritering 1, bör åtgärdas inom en 4-årsperiod, se även bilaga C. Inventering enskilda avlopp 2012: Godkända 1 st Åtgärdas omedelbart Å1 13 st Åtgärdas på sikt Å2 2st Okänt 1 st Obebyggda tomter 15 st Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Allmän anläggning alt. Samordnad/Enskild VA-lösning. Prioritering 1, åtgärdas senast Bedömd kostnad: 23

25 Littera S13-03 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Bäck Område: Bäck Antal bostadshus: ca 20 totalt varav cirka 15 i område A och cirka 5 i område B Antal permanentboende hushåll: 17 Beskrivning: Bebyggelsen är utsträckt längs tidigare spårsträckning. Några av husen har en gemensam ledning ut i ån. Behov av åtgärder, bedömning: samordnad VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning, i första hand i område A föreslås. Med hänsyn till direktutsläpp till ån blir prioriteringen 1, bör åtgärdas inom en 4-årsperiod, Närheten till Lagaån gör att utsläppspunkterna för avlopp främst bör läggas öster om bebyggelsen. Inventering enskilda avlopp 2012: Godkända 4 st Åtgärdas omedelbart Å1 15 st Åtgärdas på sikt Å2 3 st Okända 2 st Obebyggda tomter 4 st Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning. Prioritet 1, åtgärdas senast Bedömd kostnad 24

26 Littera S13-04 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Flårens östra strand Område: Brännslida och bebyggelsen vid Kronobodaviken. Antal bostadshus: ca 25 Antal permanentboende hushåll: cirka 5 Beskrivning: Tre grupper med sammanhållen bebyggelse i sjönära läge. Flera av husen ligger på ofri grund. Några samlingar med hus har gemensamt avlopp, medan det saknas uppgifter på vissa. VA-inventeringen för området är inte slutförd. Behov av åtgärder, bedömning: Samordnade VA-lösningar behövs. Eftersom området behöver utredas för att klarlägga ägarförhållanden, strandskyddsbestämmelse, bygglovs- och plankrav sätts prioriteringen till 2, bör åtgärdas inom en 8-årsperiod. Inventering enskilda avlopp 2012: Godkända st Åtgärdas omedelbart Å1 st Åtgärdas på sikt Å2 st Okända st Obebyggda tomter st Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser utredning och inventering samt VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggningar/Enskilda VAlösningar. Prioritet 2, åtgärdas senast Bedömd kostnad: 25

27 Littera S13-05 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Guddarp Område: Guddarp Antal bostadshus: ca 16 Antal permanentboende hushåll: 8 Beskrivning: Sammanhållen bebyggelse Behov av åtgärder, bedömning: En samordnad VA-lösning behövs. Prioritering 3, bör åtgärdas, se bilaga C. Inventering enskilda avlopp 2012: Godkända 5 st Åtgärdas omedelbart Å1 6 st Åtgärdas på sikt Å2 3 st Okända 1 st Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning/Enskild VAlösning. Prioritet 3, åtgärdas på sikt. Bedömd kostnad: 26

28 Littera S13-06 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Hamneda - Ryd Område: Hamneda-Ryd Antal bostadshus: ca obebyggda Antal permanentboende hushåll: 4 Beskrivning: Samlad bebyggelse med närhet till Hornasjön. Behov av åtgärder, bedömning: VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning föreslås. Prioritering 3, bör åtgärdas på sikt. Inventering enskilda avlopp 2012: Godkända 8 Åtgärdas omedelbart Å1 6 Åtgärdas på sikt Å2 2 Okända 4 Obebyggda tomter 10 Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning /Enskild VA-lösning. prioritet 3, åtgärdas på sikt. Bedömd kostnad: 27

29 Littera S13-07 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Hornsborg Område: Hornsborgs by Antal bostadshus: ca obebyggda Antal permanentboende hushåll: 14 Beskrivning: Samlad bebyggelsen där något hus har haft problem med kvaliteten på dricksvattnet vilket kan ha en koppling till dåliga enskilda avlopp. Behov av åtgärder, bedömning: Förutsättningar för gemensamhetsanläggning bedöms vara gynnsamma. Gemensam VAlösning i form av gemensamhetsanläggning alternativt allmän anläggning föreslås. Med hänsyn till närhet mellan infiltration och dricksvattenbrunnar sätts prioriteringen till 1, bör åtgärdas inom en 4-årsperiod. Inventeringen enskilda avlopp 2012: Godkända 6 Åtgärdas omedelbart Å1 18 Åtgärdas på sikt Å2 1 Okända - Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: 2 Bedömning: Gemensamhetsanläggning. Bedömd kostnad: Prioritet 1, bör åtgärdas senast

30 Littera S13-08 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Hovdinge/Tofta Område: Hovdinge och Tofta Antal bostadshus: Antal Permanentboende hushåll: Beskrivning: Samlad bebyggelsen som blir möjlig att ansluta till den planerade nya överföringsledning. Behov av åtgärder, bedömning: Utredning Anslutning till överföringsledning Inventeringen enskilda avlopp 2012: Godkända 16 Åtgärdas omedelbart Å1 17 Åtgärdas på sikt Å2 1 Uppskattad investering: Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Allmän anläggning. Anslutning i samband med utbyggnad av överföringsledning Bedömd kostnad: 29

31 Littera S13-09 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Kvänarp Område: Kvänarp fritidshusområde Antal bostadshus: ca 45 Antal permanentboende hushåll: 9 Beskrivning: Kvänarp består av fritidshusbebyggelse med gemensamt vatten men med enskilt avlopp. Många av husen ligger på ofri grund. Behov av åtgärder, bedömning: Totala antalet berörda fastigheter är så stort att det kan motivera ett kommunalt ansvar (vilket innebär allmän anläggning), men eftersom det finns gemensam vattenförsörjning risken för påverkan på människors hälsa liten. Preliminärt förslag är VA-lösning i form av en eller flera gemensamhetsanläggningar. Prioritering 2, bör åtgärdas inom en 8- årsperiod. Vidare utredning behövs. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 30 Åtgärdas omedelbart Å1 1 Åtgärdas på sikt Å2 2 Okända 14 Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning. Prioritering 2, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 30

32 Littera S13-10 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Mjäryd Område: Mjäryd (SödraLjunga) Antal bostadshus: 20 Antal permanentboende hushåll: 15 Beskrivning: Sammanhållen bebyggelsen i närheten av kommunalt verksamhetsområde. Det kommunala verket har kapacitet för att ansluta fler. Behov av åtgärder, bedömning: En gemensam lösning krävs för vissa av fastigheterna. Med hänsyn till närheten till det befintliga kommunala verksamhetsområdet, föreslås utökning av detta vilket innebär allmän anläggning. Prioritering 2. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 7 st Åtgärdas omedelbart Å1 10 st Åtgärdas på sikt Å2 2 st Okända 1 st Obebyggda tomter 0 Uppskattad investering: Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Allmän anläggning, prioritet 2, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 31

33 Littera S13-11 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Målaskog Område: Målaskog Antal bostadshus: 28 Antal permanentboende hushåll: 9 Beskrivning: Målaskog består av en blandning av permanentboende och fritidsboende. Några fastigheter gränsar till Naturreservatet. En mindre träindustri finns lokaliserad i utkanten av byn. Behov av åtgärder, bedömning: VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning föreslås. Prioritet 1, bör åtgärdas inom en 4-årsperiod. Eftersom andelen icke godkända avloppsanläggningar är stor, bör utredning genomföras snarast för val av VA-lösning. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 8 Åtgärdas omedelbart Å1 14 Åtgärdas på sikt Å2 3 Okända 2 Obebyggda tomter 1 Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning. Prioritet 1, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 32

34 Littera S13-12 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Näglinge Område: Näglinge fritidshusområde (A) och Näglinge by (B). Antal bostadshus: ca 30 varav 13 i område A och cirka 10 i område B Antal permanenta hushåll: 2 i område A och knappt 10 i område B Beskrivning: Det planlagda området (delområde A) består i huvudsak av fritidshus på små tomter där förutsättningarna för enskild VA-försörjning är mycket begränsade. Möjlighet finns för att ansluta mot kommunens ledningsnät i Angelstad. Behov av åtgärder, bedömning: Totala antalet berörda fastigheter är så stort att det kan motivera ett kommunalt ansvar (vilket innebär allmän anläggning). Vidare utredning behövs för klargöra om gemensamhetsanläggningar för delar av området kan vara lämpligare. Samordnad VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning alternativt allmän anläggning föreslås. Prioritet 1, bör åtgärdas inom en 4-årsperiod, se även prioritering i bilaga C. Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 14 st Åtgärdas omedelbart Å1 10 st Åtgärdas på sikt Å2 3 st Okända 1 st Obebyggda tomter 15 st Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning alternativt allmän anläggning. Prioritet 1, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 33

35 Littera S13-13 Sammanhållen bebyggelse Upprättat den med behov av samordnad Upprättat av Revidering VA-lösning Nöttja Område: Nöttja Antal bostadshus: ca obebyggda Antal permanentboende hushåll: 7 Beskrivning: Sammanhållen, delvis gles bebyggelse, med närhet till ån. Behov av åtgärder, bedömning: Samordnad VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning föreslås för delar av området. Prioritet 3, bör åtgärdas på sikt. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 12 st Åtgärdas omedelbart Å1 3 st Åtgärdas på sikt Å2 4 st Okända 6 st Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning. Prioritet 3, åtgärdas på sikt. Bedömd kostnad: 34

36 Littera S13-14 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Odensjö Område: Odensjö by Antal bostadshus: 24+9 till gemensam ca 15 ytterligare i närområdet Antal permanentboende hushåll: 23 Beskrivning: Bebyggelsen är utsträckt längs två vägar. Husen har enskilda slamavskiljare och är sedan kopplade till gemensam infiltration i söder. Slamflykt förekommer. Det finns en infiltration för den äldre bebyggelsen från 1990-talet och en nyare infiltration för planområdet Ljungbacken. Behov av åtgärder, bedömning: Samordnad VA-lösning i form av allmän anläggning alternativt utökning av gemensamhetsanläggningar föreslås. Prioritet 2, bör åtgärdas inom en 8- årsperiod. Utredning behövs. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 8 st Åtgärdas omedelbart Å1 6 st Åtgärdas på sikt Å2 2 st Okända 0 Obebyggda tomter större gemensamhetsanl. till vilka 24 fastigheter till den äldre och 11 (delvis bebyggda) till den nya Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Allmän anläggning alternativt gemensamhetsanläggning. Prioritet 2, bör åtgärdas senast 2022 Bedömd kostnad: 35

37 Littera S13-15 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Rådala Område: Rådala Antal bostadshus Antal permanentboende hushåll: Beskrivning: Området utgörs av en före detta fritidsby ägt av ett Ljungbyföretag. Bebyggelsen består av ett antal mindre byggnader och är i behov av upprustning. Behov av åtgärder, bedömning: Samordnad VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning föreslås. Kan vara möjligt att samordna med VAlösning för Näglinge. Prioritet 2, bör åtgärdas inom en 8- årsperiod. Om användningen förändras bör ny VA-lösningen genomföras omedelbart. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända Åtgärdas omedelbart Å1 Åtgärdas på sikt Å2 Okända Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning, ev. samordning med Näglinge. Prioritet 2, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 36

38 Littera S13-16 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Tannåker Område: Tannåker Antal bostadshus: 30 Antal permanentboende hushåll: 25 Beskrivning: Bebyggelsen är utspridd längs vägar. Behov av åtgärder, bedömning: Samordnad VA-lösning i form av allmän anläggning. VA-lösning för tillkommande miljöanpassad gruppbebyggelse kan utformas som gemensamhetsanläggning med anslutning till den allmänna anläggningen. Prioritet 1, bör åtgärdas inom en 4- årsperiod. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända Åtgärdas omedelbart Å1 Åtgärdas på sikt Å2 Okända Obebyggda tomter Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Allmän anläggning. Prioritet 1, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 37

39 Littera S13-17 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Toftaholm Område: Norra Toftaholm och camping Antal bostadshus: ca 16 + camping Antal permanentboende hushåll: 9 Beskrivning: Flera av husen har idag en gemensam lösning. Campingen har en gemensam lösning för sina servicehus och stugor. Behov av åtgärder, bedömning: Förutsättningar för att ansluta ytterligare fastigheter till befintliga gemensamhetsanläggningar bedöms vara gynnsamma. Samordnad VA-lösning i form av gemensamhetsanläggningar föreslås. Prioritering 2, bör åtgärdas inom en 8- årsperiod. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 9 Åtgärdas omedelbart Å1 0 Åtgärdas på sikt Å2 3 (varav 1 avser 9 stugor på camping) Okända 4 Obebyggda tomter större gemensamhetsanläggning Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggningar. prioritet 2, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 38

40 Littera S13-18 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Torarp Område: Torarp Antal bostadshus: 47 Antal permanentboende hushåll: 2 Beskrivning: Sammanhållen bebyggelse med detaljplan. Flertalet fastigheter har slutna tankar för toalettvatten medan BDT-vatten infiltreras på respektive tomt. Dricksvattenförsörjningen är gemensam, dock är brunnen belägen nära bebyggelsen. Behov av åtgärder, bedömning: Prioritering 3, bör åtgärdas på sikt. En samordnad avloppslösning krävs för vissa av fastigheterna. En långsiktigt hållbar gemensam lösning för vatten- och avloppsförsörjning bör utredas. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 53 Åtgärdas omedelbart Å1 6 Åtgärdas på sikt Å2 7 Okända 0 Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning. Prioritet 3, bör åtgärdas på sikt. Bedömd kostnad: 39

41 Littera S13-19 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Torpa, Ränte och Sunnertorpa Område: Torpa, Ränte och Sunnertorpa Antal bostadshus: Totalt 87 Antal permanentboende hushåll: cirka 42 Beskrivning: Bebyggelsen är utspridd och det finns stora höjdskillnader i området. Ett antal fastigheter i Torpa (Område A) är anslutna till den kommunala infiltrationsanläggningen. I övrigt finns det endast enskilda anläggningar. Befintlig avloppsreningsanläggning har inte kapacitet att ta hand om utökade spillvattenmängder. Behov av åtgärder, bedömning: Förutsättningar för gemensamhetsanläggningar bedöms vara gynnsamma för områdena B och C. Samordnad VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning alternativt allmän anläggning föreslås. Utredning behöver genomföras snarast för att välja VA-lösning. VA-åtgärder behöver därefter genomföras så snart som det är möjligt. Prioritet 2, bör åtgärdas inom en 8-årsperiod. Uppskattad investering: Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 21 st Åtgärdas omedelbart Å1 40 st Åtgärdas på sikt Å2 7 st Okända 9 st Obebyggda tomter - Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggningar alternativt allmän anläggning. Prioritet 2, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 40

42 Littera S13-20 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Torset Område: Torset Antal bostadshus: 33 Antal permanentboende hushåll: 15 Beskrivning: Sammanhållen bebyggelse med närhet till befintlig överföringsledning. Behov av åtgärder, bedömning: Gemensamhetsanläggning alternativt enskild anläggning, anslutning till kommunens överföringsledning förslås. Prioritet 2, bör åtgärdas inom en 8-årsperiod. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 7 st Åtgärdas omedelbart Å1 10 st Åtgärdas på sikt Å2 2 st Okända 6 st Obebyggda tomter - Uppskattad investering: : Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: 3 (grov uppskattning) Bedömning: Gemensamhetsanläggning alternativt enskilda anslutningar. Anslutning till kommunens överföringsledning. Prioritet 2,bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 41

43 Littera S13-21 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Tuna Område: Tuna Antal bostadshus: cirka 35 Antal permanentboende hushåll: cirka 25 Beskrivning: Sammanhållen bebyggelse i närheten av verksamhetsområde. Behov av åtgärder, bedömning: En samordnad lösning krävs för vissa fastigheter. Utökning av närliggande verksamhetsområde föreslås. Prioritering 2, bör åtgärdas inom en 8- årsperiod, se även i bilaga C. Med anledning av att det finns ett stort antal icke godkända anläggningar bör utredning genomföras snarast. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 1 st Åtgärdas omedelbart Å1 17 st Åtgärdas på sikt Å2 6 st Okända 11 st Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Allmän anläggning. prioritet 2, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 42

44 Littera S13-22 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Tutaryd Område: Tutaryd Antal bostadshus: Cirka 35 varav 18 ligger inom markerat område. Antal permanentboende hushåll: cirka 30 varav 14 inom markerat område. Beskrivning: Sammanhållen bebyggelse där delar ligger nära Storesjö. Kommunal överföringsledning finns i närheten. Behov av åtgärder, bedömning: En samordnad lösning krävs för vissa av fastigheterna. Gemensamhetsanläggning med anslutning till kommunens överföringsledning. Prioritet 2, bör åtgärdas inom en 8-årsperiod. Med anledning av att det finns ett stort antal icke godkända anläggningar bör utredning av VA-lösning genomföras snarast. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 9 st Åtgärdas omedelbart Å1 20 st Åtgärdas på sikt Å2 3 st Okända 3 st Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning med koppling till överföringsledning. Prioritet 2, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 43

45 Littera S13-23 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Vrå Område: Vrå by Antal bostadshus: Totalt omkring ca 50 varav cirka 30 i område A, cirka 10 i område B och cirka 10 i område C. Antal permanentboende hushåll: 30 Beskrivning: Vrå består i huvudsak av permanent bebyggelse. Behov av åtgärder, bedömning: Förutsättningar för gemensamhetsanläggning bedöms vara gynnsamma. Samordnad VA-lösning i form av allmän anläggning alternativt gemensamhetsanläggning föreslås. Prioritet 1, bör åtgärdas inom en 4-årsperiod. Utredning för val av VA-lösning bör genomföras snarast Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 6 st Åtgärdas omedelbart Å1 32 st Åtgärdas på sikt Å2 9 st Okända 2 st Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Kommunens kostnad avser VA-rådgivning Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Allmän anläggning alternativt gemensamhetsanläggning. Prioritet 1, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 44

46 Littera S13-24 Sammanhållen bebyggelse med Upprättat den behov av samordnad VA-lösning Upprättat av Revidering Östraby Område: Annerstads-Östraby Antal bostadshus: 11 bebyggda Antal permanentboende hushåll: 4 st Beskrivning: Sammanhållen bebyggelse i närheten av sjön Kösen. Behov av åtgärder, bedömning: Samordnad VA-lösning i form av gemensamhetsanläggning föreslås. Prioritering 3, bör åtgärdas inom en 8- årsperiod. Inventering av enskilda avlopp 2012: Godkända 0 st Åtgärdas på sikt Å2 10 st Okända 1 st Obebyggda tomter - Uppskattad investering: Prisnivå: 2013 Kalkylnivå: Bedömning: Gemensamhetsanläggning. Prioritet 2, bör åtgärdas senast Bedömd kostnad: 45

47 Littera V13-01 Investeringsprojekt VA Upprättat den Upprättat av ES Revidering Överföringsledning Bollstad Bolmstad - Ljungby Område: Hela området från Sjöhagen i söder till Bollstad på Bolmsö samt utefter överföringsledningen mellan Bolmstad och Ljungby. Beskrivning: Principbeslut finns om utbyggnad av överföringsledningar som möjliggör anslutning av befintliga allmänna anläggningar vid Bolmens östra strand. Befintliga avloppsanläggningar och vattenverk läggs ner. Dessutom ges befintliga och tillkommande gemensamhetsanläggningar och enskilda möjlighet att ansluta. Åtgärder: Överföringsledningar för vatten och avlopp byggs som ett stomnät. Befintliga allmänna ledningsnät i Bollstad, Mjälen, Tallbacken och Sjöhagen ansluts. Utökning av befintliga verksamhetsområden kan ske liksom inrättande av nya. Befintliga gemensamhetsanläggningar i Hölminge kan ansluta till kommunens ledningar och därmed ersätta sina avloppsreningsanläggningar och vattenverk, men behålla driften av sina egna VA-nät. Tillkommande gemensamhetsanläggningar liksom enskilda fastighetsägare får också möjlighet att ansluta. Möjlighet till samordning med annan ledningsbyggnad för exempelvis bredband finns, liksom med GC-väg Prisnivå: 2013 Åtgärd: Överföringsledning byggs från Ljungby via Bolmstad till Bollstad. Prioritet 1, åtgärdas senast Kalkylnivå: 3 (grov) Bedömd kostnad: 62 Mkr 46

VA-policy för Växjö kommun

VA-policy för Växjö kommun VA-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Tekniska nämnden Dokumentnamn VA-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-12-15, 302 Tidigare ändringar

Läs mer

3. VA-plan. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-28, 43

3. VA-plan. 1. VA-översikt. 2. VA-policy. KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-28, 43 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan KOMMUNAL VA-PLANERING Del 3. VA-plan Antagen av Kommunfullmäktige 2015-04-28, 43 Sid 1 VA planeringen i Alvesta kommun VA planeringen (VA står för vatten och avlopp)

Läs mer

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan

1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Samrådsversion 2015-12-18 1. VA-översikt 2. VA-policy 3. VA-plan Kommunfullmäktige 2015-xx-xx Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-xx-xx xxx Diarienummer KS 2013/181 och 2015/475M. BAKRUND Vatten- och

Läs mer

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen

Vatten- och avloppspolicy. Den andra delen av vatten- och avloppsplanen Vatten- och avloppspolicy Den andra delen av vatten- och avloppsplanen 2 (6) 1. Inledning Hultsfreds kommun arbetar med sin VA-planering i enlighet med den vägledning för kommunal VA-planering som tagits

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Följande avsnitt är reviderade. I grunddokumentet är de markerade avsnitten markerade med rött kryss. Kapitel 2.7 har reviderats med

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Vatten- och avloppsverksamheten

Vatten- och avloppsverksamheten falun.se/ Vatten- och avloppsverksamheten i Falun VA-strategi Steg 2 i arbetet med VA-planering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige Falu kommun 120614 1 2 Innehåll Inledning 4 Falu kommuns VA-strategier

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

VA-PLAN KATRINEHOLM. Samrådshandling mars 2015. Foto: Hanna Maxstad

VA-PLAN KATRINEHOLM. Samrådshandling mars 2015. Foto: Hanna Maxstad VA-PLAN KATRINEHOLM Foto: Hanna Maxstad Samrådshandling mars 2015 Sammanfattning En väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är grundläggande förutsättning för ett hållbart samhälle. Ändamålsenliga

Läs mer

VA-PLANERING. Del 3 VA-plan. Samråd i Ljungby kommun. Del 2 VA-policy. Del 1 VA-översikt

VA-PLANERING. Del 3 VA-plan. Samråd i Ljungby kommun. Del 2 VA-policy. Del 1 VA-översikt Del 1 VA-översikt Del 2 VA-policy Del 3 VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 3 VA-plan Verksamhetsplan avseende Vatten och Avlopp Samråd 2013-10-08 2013-11-15 Styrgrupp Presidierna i Kommunstyrelsens

Läs mer

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12

VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 VA-PLAN SKURUP Förslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 2. PLAN INOM NUVARANDE VERKSAMHETSOMRÅDE... 4 2.1. Återkommande mindre investeringsprojekt... 6 2.2. Vatten... 6 2.3. Spillvatten...

Läs mer

13. Omvandlingsområden

13. Omvandlingsområden 13:1 13. Omvandlingsområden 13.1 Långsiktigt hållbar utveckling Använda mark och vatten så att en ekologiskt god hushållning främjas Säkerställa dricksvattenförsörjning för omvandlingsområden som helhet

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Inventeringsplan för enskilda avlopp

Inventeringsplan för enskilda avlopp SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Inventeringsplan för enskilda avlopp Gävle Kommun Handlingsplan För inventering av enskilda avlopp Författare Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014-11-17 Grafisk

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07

DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07 DET LIVSVIKTIGA VATTNET STRATEGI FÖR EN LÅNGSIKTIG OCH HÅLLBAR VA FÖRSÖRJNING FASTSTÄLLD AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-10-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING DET LIVSVIKTIGA VATTNET 3 Bakgrund Syfte och mål VA försörjning

Läs mer

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast)

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast) Lärdomar från fallet Västersjö hur gör vi rätt från början? Tyra Wikström, Knivsta kommun & Anna Tengelin Skoog, Roslagsvatten Befolkningsutveckling Knivsta Ackumulerad procentuell befolkningstillväxt

Läs mer

UMEVA:s vattenanläggning på Holmön består av ett antal råvattenbrunnar, ett vattenverk samt omkring 4,5 km ledningsnät.

UMEVA:s vattenanläggning på Holmön består av ett antal råvattenbrunnar, ett vattenverk samt omkring 4,5 km ledningsnät. 5.3 Holmön Bakgrund Holmön saknar verksamhetsområde för vatten och avlopp. Umeå kommun och sedermera UMEVA har ändå tagit en central roll i dricksvattenförsörjningen på ön. Engagemanget har motiverats

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad 2012-11-02 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga

Läs mer

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04

VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 LERUMS KOMMUN SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Översiktlig gatu- och VA-utredning för detaljplan Götebo 1:5 m.fl Lilla bråta VARA MARKKONSULT AB 2010-11-04 På uppdrag åt Lerums Kommun, sektor samhällsbyggnad, planarkitekt

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Vattenplanering i Plan och bygglagen

Vattenplanering i Plan och bygglagen Vattenplanering i Plan och bygglagen Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering PBL och vatten - möjligheter 2 kap 5 - allmänna intressen Bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad

Läs mer

DOM 2013-01-24 Stockholm

DOM 2013-01-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2013-01-24 Stockholm Mål nr M 5065-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-15 i mål nr M 4789-11, se

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Dammkärr-Vattubrinken

Dammkärr-Vattubrinken Samhällsbyggnadskontoret Startpromemoria Dnr 2009-00010 (P09009) Detaljplan för inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-09-15 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ny detaljplan

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Varmt välkomna öppet hus!

Varmt välkomna öppet hus! Varmt välkomna öppet hus! Nu är förslaget till Orsas vatten- och avloppsplan färdigt! Information Möjlighet att ställa frågor! Varför Kommunal VA plan Kommunen har ett ansvar för att planera och arbeta

Läs mer

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010

Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 1 2014-03-06 Torsås Kommun Bygg- och miljönämnden 385 25 Torsås Tematiskt tillägg till översiktplanen för vatten och avlopp från 2010 Torsås Kustmiljögrupp har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad

Läs mer

Vägval Älgö. Analys av genomförande och risker Bilaga 2 till Analys av Vägval. Bilaga 2 - Riskanalys 2004-06-22 1

Vägval Älgö. Analys av genomförande och risker Bilaga 2 till Analys av Vägval. Bilaga 2 - Riskanalys 2004-06-22 1 Vägval Älgö Analys av genomförande och risker Bilaga 2 till Analys av Vägval 2004-06-22 1 Teckenförklaring Bakgrundens färg visar var i processen vi befinner oss: Vägval Älgö Planprocessen Politiska beslut

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar.

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar. Till Dig som fastighetsägare på Slagavallen. Med anledning av de pågående diskussionerna gällande Vatten- och Avloppsfrågan på Slagavallen kommer här ett informationsmaterial sammanställt och framtaget

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp.

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Teknik och täkter Mål och riktlinjer Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Ett framtida hållbart avloppssystem bör vara utformat så

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001

Oxundaåns vattenvårdsprojekt. Dagvattenpolicy. Gemensamma riktlinjer för hantering av. Dagvatten. I tätort. september 2001 Dagvattenpolicy Gemensamma riktlinjer för hantering av Dagvatten I tätort september 2001 Upplands Väsby kommun Sigtuna kommun Vallentuna kommun Täby kommun Sollentuna kommun Tätortens Dagvatten Förslag

Läs mer

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 1991) redovisats som samlad bebyggelse. Som permanentbodda

Läs mer

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18

Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och 2013-02-18 Diarienummer PBN 2012-355 214 (tidigare 2007/0286 214) Detaljplan för SJÖDAL, HÅKANKILA 2:36 M.FL Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-05-07, reviderad 2008-03-19, 2008-12-10, 2012-07-06 och

Läs mer

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp

Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp 1 (7) Bedömningsgrunder för hög och normal skyddsnivå hos enskilda avlopp Inledning Arbetet har genomförts i samarbete mellan Kronobergs kommuner, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge och Länsstyrelsen i

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

VA-policy 2015. VA-policy för Lysekil Kommun. Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12

VA-policy 2015. VA-policy för Lysekil Kommun. Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12 VA-policy 2015 VA-policy för Lysekil Kommun Foto: Glenn Glicko Andersson Lysekils kommun i samarbete med LEVA i Lysekil AB och Sweco Enviroment AB 2015-08-12 SAMMANFATTNING Detta dokument är en policy

Läs mer

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se

Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Västervik kommun / vasterviks.kommun@vastervik.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-10

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm KLAGANDE Ludvika kommun Ombud 1: Förvaltningschefen Li N Ombud 2: Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden S F Adress som

Läs mer

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G

G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Samrådshandling Detaljplan för NYA BOSTÄDER I TYFTER Inom Tyfter 1:19 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering och exploatering

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.

PLANBESKRIVNING. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29. Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17. Stadsarkitektkontoret 2009-04-29 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mörby 1:65 på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr 2007.17.214 PLANBESKRIVNING Bild som visar planområdet

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN DNR 2014/36 UPPHÄVANDE AV OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR RUD HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING 2014-08-11 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OM UPPHÄVANDE 2014-09-01 VANN LAGA KRAFT 2014-09-30 HANDLINGAR

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde

Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde 2012-05-09 Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde Förslag till beslut Pireva föreslår kommunfullmäktige besluta - att i syfte att åstadkomma ett ökat skydd för kommunens huvudvattentäkt inrätta

Läs mer

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) 2003-09-26 Dnr KS 03/215-340 Tekniska avdelningen Allmänna bestämmelser för brukandet av Munkedals kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) Antagen av kommunfullmäktige 2003-11-26 48 1. För

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04

ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 1(6) Datum Diarienr 2007-05-02 KS/2004:298 rev. 2008-03-04 Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-29 Laga kraft 2008-06-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER I DJUPEDALEN I Partille kommun, Västra

Läs mer

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01

Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Riktlinjer för dagvattenhantering i Trollhättans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-03-01 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Syfte... 2 3. Riktlinjer... 3 4. Trestegsprincipen... 4 4.1 Lokalt

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03

Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 ANTAGANDEHANDLING 2006-06-26, REV 2006-10-17, REV 2007-04-03 Detaljplan för Ugglarp 3:4 m fl Del av Ugglarps samhälle Falkenbergs kommun och Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB Mark och

Läs mer

VA-plan 2014 Senast reviderad 140226. Vattenplanering

VA-plan 2014 Senast reviderad 140226. Vattenplanering VA-plan 2014 Senast reviderad 140226 Vattenplanering VA-översikt VA-policy VA-plan 1 Innehåll sid 1 Inledning 3 2 Övergripande ställningstaganden 4 3 Målsättningar för framtida VA-försörjning 4 4 Principer

Läs mer

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng

Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng 1 (6) Kommunkansliet Tekniska avdelningen Vanliga frågor, VA-ledningsarbeten i Utäng Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna begrepp

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE

GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE GRANSKNINGSHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSBEBYGGELSE ÖVER DEL AV FASTIGHETEN GÄLLIVARE 1:16 M FL VID VASSARATRÄSKET, INOM GÄLLIVARE KOMMUN, NORRBOTTENS LÄN, AKT 25-P78/52

Läs mer

SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län. Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3

SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län. Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3 Utställningshandling 2010-08-16 Förslag till detaljplan för del av Hensbacka 2:3 SMEDBERGET Munkedals kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagen Laga kraft Innehåll Inledning... 3 Organisatoriska

Läs mer

Vatten- och avloppsplanering. Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster

Vatten- och avloppsplanering. Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster Vatten- och avloppsplanering Lagen (2006:412) om allmänna Vattentjänster Vattentjänstlagen Trädde i kraft 2007-01-01 Ersatte lagen om allmänna VA-anläggningar, som trädde i kraft 1970 Ökat miljöfokus Ökat

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser ..,;,..?,. L-J ' 9: ji, EDA wr, Tv,.m.Lpirk B. 1LN Allmänna bestämmelser /01 "r tc! it en _ = o c.: " - av. o - s ani a- g onin 0-ar A VA 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 Ändring av detaljplan för Hästnäs 1:1 m fl. HÄSTNÄS FRITIDSOMRÅDE i Arboga kommun, Västmanlands län Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Område vid Mobergs väg, etapp 1 Källby tätort, Götene kommun DETALJPLAN. Antagandehandling. s:5

Område vid Mobergs väg, etapp 1 Källby tätort, Götene kommun DETALJPLAN. Antagandehandling. s:5 2:13 2 Antagandehandling HANDLINGAR! lanbeskrivning! Genomförandebeskrivning! Samrådsredogörelse! Utlåtande! lankarta med bestämmelser Bilaga " Fastighetsförteckning Underlagsmaterial y 1:41 1:30 1:17

Läs mer

Knivsta där framtiden bor

Knivsta där framtiden bor Knivsta ingen kustkommun men mycket vatten x x VA-plan Inledning Nuläge Plan för allmänt VA Faktorer som styr Plan VA-planeringen för utbyggnad av allmänt VA Planer Plan i väntan på allmänt VA Genomförande,

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning)

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr.

Makarna M yrkade förpliktande för kommunen att till dem betala 42 165 kr. 19 Ersättning har inte medgivits för avloppspump på villatomt eftersom kommunens avloppsnät inte var trycksatt (s.k. LTA-system) och avloppsnätet inte kunde anses vara olämpligt utfört Makarna M äger sedan

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen

Hantering av dagvattenfrågor. Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Hantering av dagvattenfrågor Ansvarsfördelning i den kommunala organisationen Innehåll 1 Inledning 5 2 Ansvarsfördelning 5 2.1 Byggnadsnämnden...5 2.1.1 Plan- och bygglovskontoret...5 2.2 Norrhälsinglands

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hörby och Höörs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Innehållsförteckning ABVA... 3 Inledning... 3 Inkoppling

Läs mer

VATTENTJÄNSTLAGEN 6. 2 Lagen om allmänna vattentjänster 3 Tre nyckelbegrepp 4 Expertutlåtanden 5 Slutsatser 6 Bilagor, källor och referenser

VATTENTJÄNSTLAGEN 6. 2 Lagen om allmänna vattentjänster 3 Tre nyckelbegrepp 4 Expertutlåtanden 5 Slutsatser 6 Bilagor, källor och referenser Utkast till rapport 22/4/2016 Syfte Projektet Koster VA skall i samråd mellan projektets tre parter kommunen, staten och kosterborna utreda en alternativ lösning för VA-system på Koster. Det sker genom

Läs mer

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB

2011-04-19. Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Krister Törneke Tyréns AB Vilka planer ska kommunen ha? planering för vattnet i ett hållbart samhälle Krister Törneke Tyréns AB Vatten, avlopp & kretslopp Uppsala, 8 april 2011 VAD MENAS MED EN VA-PLAN? Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:

Läs mer

PM, dagvattenhantering

PM, dagvattenhantering , dagvattenhantering Tillhörande detaljplan för Isgärde 4:74, Mörbylånga kommun 2015-12-02 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 5 2 PLANERAD MARKANVÄNDNING... 5 3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN... 6 4 DAGVATTEN...

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ. Planområdet i Järvsö SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HEDENLUNDSVÄGEN OCH DEL AV STATIONSGATAN I JÄRVSÖ Planområdet i Järvsö LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2016-02-26 Dnr 0370/13

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade att Va-nämnden skulle undanröja beslutet och i andra hand att beslutet ändrade till att avse den 31 december 2016.

Yrkanden: Kommunen yrkade att Va-nämnden skulle undanröja beslutet och i andra hand att beslutet ändrade till att avse den 31 december 2016. Vid bedömningen av vilket antal fastigheter som måste beröras för att spillvattenfrågorna ska anses behöva lösas i ett större sammanhang har inte bortsetts från enskilda fastigheter som inte har några

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning 2015-03-23 Miljökonsekvensbeskrivning Vallmon 11 m fl Knislinge, Östra Göinge kommun Område där strandskydd upphävs Ny byggrätt, industri Fri pa ssa ge - gån g vä g Inf iltra

Läs mer