Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun"

Transkript

1 Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun

2 Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 1991) redovisats som samlad bebyggelse. Som permanentbodda fastigheter har räknats sådana där ägare/ delägare har fastighetens adress som bostadsadress. 1. Hålbonäs Ej planlagt, 5 befintliga fastigheter. Endast komplettering av enstaka tomter aktuellt. Inventering saknas. Efter att ny vattenförsörjning mellan Flen och Katrineholm är ordnats är förutsättningarna för en framtida anslutning till den allmänna VA-anläggningen möjlig. Området är ej att betrakta som ett 6-område enligt LAV. Valdemaren har måttlig ekologisk status.

3 För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 2. Ekenäs Ej planlagt, ca 30 befintliga fastigheter. Området är fullt utbyggt. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling. WC till slutna tankar samt äldre trekammarbrunnar. Modern inventering saknas. Efter att ny vattenförsörjning mellan Flen och Katrineholm är ordnats är förutsättningarna för en framtida anslutning till den allmänna VA-anläggningen möjlig. Då området kommer att passeras. Valdemaren har måttlig ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra.

4 3. Valdemarsön Detaljplan från Ca 40 befintliga tomter. Maximalt tillåten byggnadsarea 100 för huvudbyggnad samt sammanlagt 20 m 2 för komplementbyggnader. Området är fullt utbyggt. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling. WC samt urinoar får ej anordnas enligt gällande planbestämmelse. Modern inventering saknas. Eftersom det är en ö utan vägförbindelse måste alternativ VA lösning utredas. Del av Valdemarsön är Natura 2000-område. Valdemaren har måttlig ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra.

5 4. Hjälmsätter fritidsområde, Julita-Hjälmsätter 2:1 Planlagt område med ca 120 fastigheter. Största tillåtna byggnadsarea är 20% av fastighetsarean. Avloppsvattnet från områdets ca 120 stycken fritidshus renas i reningsverk dimensionerat för 340 pe och en avloppsmängd av ca m 3 per dygn. Reningsverket består av biologiskt och kemiskt reningssteg. Recepient är Hjälmaren. Drickvattenförsörjningen till området sker genom 5 brunnar. Vattnet leds till stora bassängen, 70 m 3 och behandlas där genom Aqua-O 3 ozon filter. Därefter pumpas vattnet över till lilla bassängen, 20 m 3. Därefter pumpas vattnet till hydrofor för att senare ledas till avhärdningsfilter och UV-filter och därefter till hushållen, ca 120 stycken. Området ligger cirka 8 km från närmaste allmänna vatten- och avloppsanläggning. Alternativ lösning är att befintliga enskilda VA-anläggningar upprustas eller byggs om. Hjälmaren ingår i riksintresse för friluftsliv.

6 Hjälmaren har otillfredsställande ekologisk status. Bygg och miljönämnden har ansvar för miljötillsynen på reningsverket och ställer krav på anläggningen utifrån gällande lagstiftning. 5. Varbro, Varbro 4:6 Detaljplan från Ca 100 arrendetomter. Största tillåtna byggnadarea är 60 m 2 för huvudbyggnad samt sammanlagt 20 m 2 för komplementbyggnader. Detaljplan för 8 tomter från Största tillåtna byggnadsarea är 70 m 2 för huvudbyggnad samt sammanlagt 20 m 2 för komplementbyggnader. Området är fullt utbyggt. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling. Wc-avlopp som regel till slutna tankar. BDT-avlopp till tvåkammarbrunn med efterföljande rening i infiltration alt. markbädd. Modern inventering saknas. snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, Varbro 4:6, Warbropumpens samfällighetsförening vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från en djupborrad brunn. Därefter sker en enkel beredning/uppumpning

7 av vattnet innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till ca 60 användare. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN. Efter att ny vattenförsörjning mellan Flen och Katrineholm är ordnats är förutsättningarna för en framtida anslutning till den allmänna VA-anläggningen möjlig. Eftersom området består av arrendetomter kan det bli så att brukningsrätten ligger i byggnaden istället för i fastigheten. Ev. områdesskydd för grundvattentäkt. Området har gemensamt vatten. Valdemaren har måttlig ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 6. Loviselund, Ekenäs 1:14 Detaljplan från Ca 75 befintliga fastigheter. Maximalt tillåten byggnadsyta 70 m 2 för huvudbyggnad samt sammanlagt 30 m 2 för komplementbyggnader. Området är fullt utbyggt. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling.

8 Wc-avlopp som regel till slutna tankar. BDT-avlopp till tvåkammarbrunn med efterföljande rening i infiltration alt. markbädd. Modern inventering saknas. snämnden i Katrineholms kommun godkände med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, Ekenäs 1:14. Loviselunds Samfällighetsförenings vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från borrhål. Därefter sker beredning via järn/manganfilter innan vattnet. Dricksvatten distribueras till ca 100 användare. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN och efter besiktning den Efter att ny vattenförsörjning mellan Flen och Katrineholm är ordnats är förutsättningarna för en framtida anslutning till den allmänna VA-anläggningen möjlig. Kommer då att ligga 1,5 km från närmaste allmänna VA. Ev. områdesskydd för grundvattentäkt. Området har gemensamt vatten. Valdemaren har måttlig ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 7. Udden, Julita-Ängtorp 1:4

9 Detaljplan från Ca 170 befintliga fastigheter. Maximalt tillåten byggnadsarea 150 för huvudbyggnad samt sammanlagt 40 m 2 för komplementbyggnader. Området är fullt utbyggt. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling. Wc-avlopp som regel till slutna tankar. BDT-avlopp till tvåkammarbrunn med efterföljande rening i infiltration alt. markbädd. Modern inventering saknas. Gemensamt sommarvatten samt borrade brunnar förekommer. snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Julita-Ängtorp 1:4. Udden-Ängtorps Samfällighetsförenings vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från 2 borrade brunnar. Därefter sker en enkel beredning/uppumpning av vattnet innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till 166 tomter.beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN. Cirka 8,5 km till närmaste kommuna VA-anläggning. Bör undersökas möjlighet att samordna med Eskilstuna kommun alternativt egen VA-anläggning för området.

10 Strax öster om Udden ligger Natura 2000-området Stora Sundby-Skogstorp. Ev. områdesskydd för grundvattentäkt. Området har gemensamt vatten. Hjälmaren har otillfredställande ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 8. Forsa bruk Detaljplan från 1981 gäller för Forsa Bruks västra delar. 13 befintliga fastigheter med en maximal byggrätt på 70 m 2 för huvudbyggnad och sammanlagt 30m 2 för komplementbyggnader. Resterande del av Forsa Bruk ej planlagt. Ca 30 befintliga fastigheter. Önskemål finns från fastighetsägare att, genom detaljplaneläggning, komplettera med ca 4 tomter. Sjönära anläggningar med delvis uppenbara brister. Kan vara svårt att var och en löser sitt behov av avloppsanläggningar. Vattenförsörjning delvis gemensam, i övriga området oklar.

11 Cirka 3,5 km till närmaste allmänna VA. Området är mycket bergigt så kostnad för utbyggnad kommer att bli kostsamt. Vattendraget Forsån har måttlig ekologisk status. Bristfälliga avlopp åtgärdas. Eventuellt gemensam lösning. 9. Fiskeboda, Fiskeboda 2:1

12 Planlagd camping med ca 100 platser. Ej planlagd kursgård. Avloppsvattnen från området behandlas i reningsverk dimesionerat för 500 pe. Reningssteg är mekanisk förbehandling, kontaktluftningsbassäng, mellansedimentering, aktiveringsbassäng, kemisk fällning samt slutsedimentering snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) ovanstående anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Fiskeboda 2:1. Råvattnet utgörs av grundvatten från djupborrad brunn. Därefter sker en enkel (uv-ljus, salttabletter) beredning/uppumpning av vattnet innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till samtliga verksammheter inom Fiskeboda konferens- och kursgård. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN och efter besiktning den Området är inte ett 6 område enligt LAV. Hjälmaren ingår i riksintresse för friluftsliv. Hjälmaren har otillfredsställande ekologisk status. Bygg och miljönämnden har ansvar för miljötillsynen på reningsverket och ställer krav på anläggningen utifrån gällande lagstiftning. 10. Nästorp, Björkvik, Björkviks-Nästorp 1:1-1:63

13 Detaljplan från Ca 60 befintliga fastigheter. Maximalt tillåten byggnadsyta 90 m 2 för huvudbyggnad samt sammanlagt 40 m 2 för komplementbyggnader. Området är fullt utbyggt. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling. Wc-avlopp som regel till slutna tankar. Även mulltoa samt förbränningstoaletter förekommer. BDT-avlopp till tvåkammarbrunn med efterföljande rening i infiltration alt. markbädd. Modern inventering saknas. Vattenförsörjning delvis gemensam samt egna borrade brunnar. snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Björkviks-Nästorp 1:1-1:63. Nästorps Samfällighets vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från en 74 meter borrad brunn. Därefter sker en enkel beredning/uppumpning av vattnet innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till 58 tomter. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN och efter besiktning den

14 Området ligger 9 km från närmaste allmänna VA-anläggning. Sjön Näsnaren är Natura 2000-område. Näsnaren har otillfredställande ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status senast krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 11. Grysta Ej planlagt. Ca 15 befintliga fastigheter. Komplettering av enstaka tomter aktuellt. Minireningsverk blandas med äldre lösningar såsom sluten tank för urin samt kompostering av övrigt humant avfall. Modern inventering saknas. Området är inte att betrakta som ett 6 område enligt LAV.

15 Valdemaren har måttlig ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 12. Staväng Ej planlagt. Ca 7 befintliga fastigheter. Komplettering av enstaka tomter aktuellt. Traditionella avloppslösningar från 1980-talet (Slamavskiljning samt infiltration/markbädd) Området är inte att betrakta som ett 6 område enligt LAV. Valdemaren har måttlig ekologisk status.

16 För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 13. Stora Toltorp Ej planlagt. Ca 15 befintliga fastigheter. Komplettering av enstaka tomter aktuellt. Delvis bristfälliga, sjönära anläggningar enligt äldre va-inventering. Om Finspångs kommun ansluter Bränntorps fritidsområde till VA vid Lilla Toltorp så kommer troligtvis överföringsledningen att gå i nära anslutning till Stora Toltorp. Strax söder om området ligger Natura 2000-området Bråtmossen. Brosjön har måttlig ekologisk status.

17 För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen ( i första hand fosfor ) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 14. Glindran, Villkärret 3:2 Ej planlagt. Ca 15 befintliga fastigheter. Komplettering av enstaka tomter aktuellt. Delvis äldre, ej godkända avloppslösningar. snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Villkärret 3:2. Glindrans vattenanläggning. Råvattnet utgörs av grundvatten från en ca 5 m grävd brunn. Därefter sker en uppumpning av vattnet till två hydroforer. Desinfektion består av UV-filter. Dricksvatten distribueras till ca 18 hushåll samt gårdens djur. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN Området är inte att betrakta som ett 6 område enligt LAV, är beläget cirka 7 km från närmaste allmänna VA.

18 Strax norr om området ligger Natura 2000-området Stora Munkebo. Vadstorpån har måttlig ekologisk atatus. Bristfälliga avlopp åtgärdas. 15. Beckershov Ej planlagt. Ca 10 befintliga tomter. Detaljplanering pågår för kompletering av ca 4 tomter. I ett längre perspektiv kan ytterligare kompletteringar av tomter vara aktuellt. Reviderad avloppsanläggning Gemensam vattenanläggning bestående av sjövatten från Tisnaren. Vattnet desinfekteras med ozon samt UV-ljus. Området är ej ett 6 område enligt LAV.

19 Sjön Tislången saknar statusklassning Eventuellt bristfälliga avlopp åtgärdas. 16. Ändebol Ej planlagt. Ca 20 befintliga fastigheter. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling. Ett antal minireningsverk är installerade, två slutna tankar för WC samt äldre anläggningar. Vattenförsörjningen är oklar. Området är beläget 5,5 km söder om Strångsjö där bärmaste allmänna VA finns. Fjälaren har god ekologisk status.

20 Bristfälliga avlopp åtgärdas. Nybygget, Ändebol, enskilt vattenverk, Ändebolsstugan 1:3 Ej planlagt. Kursgård. snämnden i Katrineholms kommun godkände med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, Ändebolsstugan 1:3. Vattenverket vid Nybyggets Ridläger. Råvattnet utgörs av grundvatten från en djupborrad brunn, som passerar ett filter och luftas. Dricksvatten distribueras till ca 20 elever per vecka. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till snämnden. Området är beläget 5,5 km söder om Strångsjö där bärmaste allmänna VA finns. Fjälaren har god ekologisk status. 17. Björkviks-Djupvik 1:8

21 Ej planlagt. Ca 10 befintliga fastigheter. Dricksvatten snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten på fastigheten Björkviks-Djupvik 1:8. Djupviks Vattenanläggning. Råvattnet utgörs av grundvatten från borrad brunn. Därefter sker en enkel uppumpning av vattnet till bassäng innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till kursgård. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN. Avlopp Av länsstyrelsen i Sörmlands läns beslut framgår att en markbäddsanläggning bestående av slamavskiljare och markbädd med anslutna fastigheter Djupvik 1:8, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5 samt 1:9 kommer att anläggas. Markbäddsanläggningen placeras nära landsvägen och norr om denna. Efter behandling i slamavskiljare avses avloppsvattnet att pumpas till markbädden, vilken ges två parallella delar, vardera med fem strängar om 20 meters längd. Delarna avses belastas växelvis. Anläggningen är dimesionerad för en belastning av ca 11 m 3 avloppsvatten per dygn varav ca 5 m 3 kommer från kursgården och ca 6m 3 från bostäder. Dräneringsvattenmängden har antagits till 1,5 m 3 per dygn. Området är inte ett 6 område enligt LAV. Näsnaren är Natura2000-område.

22 Näsnaren har måttlig ekologisk status. 18. Fäboda Ej planlagt. Ca 5 fastigheter. Området är inte ett 6 område enligt LAV. Fäbosjön har måttlig ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning. Malms-Fäboda 1:23, gemensam avloppsanläggning

23 Avloppsreningsverk av fabrikat Biovac FD 45 pe ansluts till befintlig utloppsledning. Området är inte ett 6 område enligt LAV. Fäbodasjön har god ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning. 19. Vallmotorp, Skogen 2:4 Ej planlagt. Befintligt behandlingshem. Avloppsvattnet renas i ett reningsverk av fabrikat Emendo med biologisk-kemisk rening. Belastningen uppgår normalt till max ca 30 personer. Anläggningen består av

24 en stor slamavskiljare, ca 50 m 3, till försedimentering. Därefter biobädd och därefter kemisk rening genom efterfällning. snämnden i Katrineholms kommun godkände med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Skogen 2:4. Vallmotorp vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från ett borrdjup på 100 m. Därefter sker beredning via reservoar, pump, hydrofor och bomullsfilter innan vattnet desinficeras via UV- filter. Dricksvatten distribueras till LSS-verksamhet. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN. En fastighet som inte är ett 6 område enligt LA>V. Inga anspråk Mellanmalmen har dålig ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning. 20. Dagöholm, Dagöholm 5:9 Ej planlagt. Befintligt behandlingshem.

25 Rening av avloppsvatten från Dagöholms Behandlingscenter sker i avloppsreningsverk dimensionerat för 90 pe och kan ta emot ca 27 m 3 per dygn. Reningen sker enligt BIOVAC system och bygger på aktiv-slam process samt kemisk fällning av fosfor. Utsläppspunkt i dike som mynnar i Övre Långhalsen. snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Dagöholm 5:9. Dagöholms vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från 2 borrhål. Därefter sker en enkel beredning/uppumpning av vattnet innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till boende och verksamma inom Dagöholms behandlingshem, ca 30 kbm/dag. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN och efter besiktning den Området är inte ett 6 område enligt LAV. Inga anspråk Långhalsen har dålig ekologisk status. 21. Granhedens Kurs- och Konferensgård, Granhed 3:31

26 Avloppsvatten från anläggningen renas i avloppsreningsverk som är dimensionerat för 120 pe och en avloppsvattenmängd av ca 24 m 3 per dygn. Verket är byggt för mekanisk, biologisk och kemisk rening. Dricksvattenförsörjningen oklar. Förutsättninga för kommunalt VA Är inte ett 6 område enligt LAV. Gålsjön har god ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning. 22. Eriksberg, enskilt vattenverk, Eriksberg 1:1

27 Ej planlagt. Slott med omgivningar. EkoTreat förfällningsenheter för fosfor, därefter 8 m 3 slamavskiljare samt markbädd. Vattenförsörjningen till områdets ca 70 boende sker genom uppfordring av vatten i en borrad, 9 meter djup åsbrunn. Produktionsvolymen är m 3 per dygn. Ingen beredning sker av vattnet. Är inte ett 6 område enligt LAV. Eriksbergssjön har måttlig ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning. 23. Klastorp, enskilt vattenverk, Klastorp 1:1

28 Ej planlagt. Slott med omgivningar. Avloppsanläggning består av slamavskiljare, 10 m 3, samt markbädd med en area av 100 m 2. Därefter leds det renade vattnet till utfallsdike. Belastningen får inte överskrida 25 pe. snämnden i Katrineholms kommun godkände med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, Claestorp 1:1. Claestorps Gårds vattenverk. Råvattnet utgörs av ytvatten från Boda Kvarn. Därefter sker beredning via klorering och sandfilter innan vattnet desinficeras via UV-ljus. Dricksvatten distribueras till ca 20pe samt ansluten livsmedelslokal. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN och efter besiktning under Är ej ett 6 område enligt LAV. Bjälken har måttlig ekologisk status. 24. Östra Vingåkers kyrka, enskilt vattenverk

29 Ej planlagt. Ca 15 befintliga fastigheter. Gemensam vattenförsörjning för ca 15 fastigheter. Delvis enskilda bristfälliga avloppslösningar. Är inte att betrakta som ett 6 område enligt LAV. Ligger cirka 3 km från närmaste allmänna VA. Bjälken har måttlig ekologisk status. 25. Ramsta, enskilt vattenverk, Sköldinge-Ramsta 1:37

30 Ej planlagt. Ca 5 befintliga fastigheter. snämnden i Katrineholms kommun godkände med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, Sköldinge- Ramsta 1:37, Ramsta vattenförenings vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från en grävd brunn med ett djup av 6 meter. Därefter sker beredning via 2 sandfilter, ett för mangan och ett avhärdningsfilter innan vattnet desinficeras via UV. Dricksvatten distribueras till 31 fastigheter på Trädgårdsgatan, Ramstavägen, Villagatan och Ågatan. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till miljöoch hälsoskyddsnämnden. Fastigheterna som är anslutna till Ramsta vattenförening ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp och är anslutna till det allmänna avloppsnätet. Älvestasjön har dålig ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning.

31 26. Daviken, 27 fastigheter, enskilt vattenverk, Stora Daviken 1:2 Detaljplan från Ca 27 befintliga fastigheter. Största tillåtna byggnadarea är 90 m 2 för huvudbyggnad samt sammanlagt 40 m 2 för komplementbyggnader. snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Stora Daviken 1:2. Råvattnet utgörs av grundvatten från en djupborrad brunn. Därefter sker en enkel beredning/uppumpning av vattnet innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till ca 27 fastigheter. Beslutet är fattat utifrån uppgifter och kontroll. Området är beläget cirka 6,5 km norr om Äsköping, där närmaste allmänna VA finns. Hjälmaren ingår i riksintresse för friluftsliv. Hjälmaren har otillfredsställande ekologisk status.

32 27. Jättorp golf, enskilt vattenverk, Eriksberg 29:1 Ej planlagt. snämnden i Katrineholms kommun registrade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) anläggning Jättorps vattenverk för beredning av dricksvatten på fastigheten Eriksberg 29:1. Råvattnet utgörs av grundvatten från en 120 m borrad brunn. Därefter sker en uppumpning av vattnet till reservoar. Desinfektion består av UV-filter. Dricksvatten distribueras till golfbanans verksamheter. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN Är inte ett 6 område enligt LAV. Stensjön har dålig ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning.

33 28. Sköldinge Kyrkby Ej planlagt. Ca 10 befintliga fastigheter. Området är anslutet till det allmänna dricksvattennätet sedan slutet av 1900-talet som en gemensamhetsanläggning. Ligger utanför verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheterna runt kyrkan är idag anslutna till vattten som en gemensamhetsanläggning med gemensam anslutningspunkt vid Rv 55/57. Möjlighet finns att även avloppet ansluts genom en gemensamhetsanläggning. Avsättning är gjord och förberett för gemensam anslutning. Inga anspråk Älvestasjön har dålig ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning.

34 Fridhem Sköldinge, enskilt vattenverk, Sköldinge-Eneby 1:2 Karta snämnden i Katrineholms kommun godkänner med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, Sköldinge-Eneby 1:2. Fridhems Kaffestugas vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från borrad brunn. Därefter sker beredning via process innan vattnet desinficeras.via UV/klor.Dricksvatten distibueras till ca kaffestugans användare. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN Möjlig anslutning till allmänt VA är att kaffestugan går samman med gemensamhetsanläggningen för Sköldinge kyrkby. Älvestasjön har dålig ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning. 29. Mörtbols RC, enskilt vattenverk, Mörtbol 2:35

35 snämnden i Katrineholms kommun godkänner med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 5 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, Mörtbol 2:35. Vattenverket vid Mörtbol Rodcenter. Råvattnet utgörs av grundvatten från en djupborrad brunn, med rening och filter. Dricksvatten distribueras till elever och personal samt används i verksamhetens Café. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till snämnden. Är inte ett 6 område enligt LAV. Åkforsån har måttlig ekologisk status. 30. Malmen

36 Ej planlagt. Ca 20 befintliga fastigheter. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling. Wc-avlopp som regel till slutna tankar. BDT-avlopp till tvåkammarbrunn med efterföljande rening i infiltration alt. markbädd. Modern inventering saknas. Vattenförsörjning oklar. Tveksamt om det är ett 6 område enligt LAV. Området är beläget drygt 1 km öster om Strängstorp. Mellanmalmen har måttlig ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning. Bristfälliga avlopp åtgärdas. Övriga upptagnaområden Stödhjulet, Övre Hulta, enskilt vattenverk, Hulta 1:98

37 snämnden i Katrineholms kommun registrade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Hulta 1:98. Råvattnet utgörs av grundvatten från en borrad brunn. Ingen barriär/beredning av vattnet finns. Dricksvattnet distribueras till registrerad livsmedelsanläggning. Beslutet är fattat utifrån uppgifter och kontroll. Fastigheten Övre Hulta 1:98 är ansluten till kommunalt vatten och avlopp sedan Kommer att ligga inom kommande skyddsområde för Katrineholms vattentäkt. Området är inte i dagsläget fastställt. Viren har otillräcklig ekologisk vattenstatus. Åtorp Gård, enskilt vattenverk, Floda-Åtorp 1:1

38 snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten på fastigheten Floda-Åtorp 1:1. Råvattnet utgörs av grundvatten från en c:a 6 meter grävd brunn. Därefter sker en enkel beredning/avhärdning av vattnet innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till godkänd livsmedelsanläggning. Beslutet är fattat utifrån uppgifter och kontroll. Området är inte ett 6 område enligt LAV. Området är beläget cirka 2 km öster om Bie. Lundsjön har otillfredsställander ekologisk status ur forsforsynpunkt enligt kommunens provtagning. Änglahuset, enskilt vattenverk, Åkfors 1:4

39 snämnden i Katrineholms kommun registrade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten på fastigheten Åkfors 1:4. Råvattnet utgörs av grundvatten från en ca 100 m borrad brunn. Ingen barriär/beredning av vattnet finns. Dricksvattnet distribueras till registrerad livsmedelsanläggning. Beslutet är fattat utifrån uppgifter och kontroll. Området är ej ett 6 område enligt LAV. Är beläget drygt 8 km från närmaste allmänna VA. Åkforsån har måttlig ekologisk status. Ängby Kiosk och Minilivs, enskilt vattenverk, Högåsen 2:1

40 Eget vattenverk, uppgifter saknas. Är ej ett 6 område enligt LAV. Vadstorpån har måttlig ekologisk status. Granheds Bygdegård, Granhed 2:6

41 Ej planlagt. Två befintliga fastigheter. Okänt hur avloppsvatten från anläggning renas. snämnden i Katrineholms kommun registrerade med stöd av 23 punkt 15 livsmedelsförordningen (2006:813) samt 7 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVSFS 2005:20) följande anläggning för beredning av dricksvatten, på fastigheten Granhed 2:6. Granheds Bygdegårds vattenverk. Råvattnet utgörs av grundvatten från grävd brunn. Därefter sker en enkel beredning/uppumpning av vattnet innan det distribueras. Dricksvatten distribueras till caférörelse sommartid, samt enstaka uthyrningstillfällen. Beslutet är fattat utifrån de uppgifter som inkommit till MHN och efter besiktning den 28 augusti Är inte ett 6 område enligt LAV. Harpsundssjön har måttlig ekologisk status.

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3.

1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... 3 2.1 Hög eller Normal skyddsnivå... 3 3. Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Januari 2009 Innehållsförteckning 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

Läs mer

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun

Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (6.2.7) Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-04-10 84 (MBN/2008:104), 2008-05-13 139 (MBN/2008:104) Policy för enskilda avloppsanordningar (upp till 25 pe) i Orust kommun Gäller

Läs mer

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Följande avsnitt är reviderade. I grunddokumentet är de markerade avsnitten markerade med rött kryss. Kapitel 2.7 har reviderats med

Läs mer

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp

Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp Miljönämnden 2007-04-04 69 35 Dnr 2007-369 Nya riktlinjer för tillsyn av enskilda avlopp ÄRENDE Miljönämnden har tidigare fastställt riktlinjer för handläggning av enskilda avlopp. Dessa riktlinjer har

Läs mer

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)

Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning) Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigälld (år, månad): Befintlig anläggning ANSÖKAN/ANMÄLAN enligt

Läs mer

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning Enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan?

När det gäller avloppsanläggningens placering finns olika avstånd man måste ta hänsyn till. När behöver man söka tillstånd eller göra en anmälan? Varför är avloppsrening viktigt? Minska syrebrist och övergödning Utsläpp av dåligt renat avloppsvatten till våra hav, sjöar, åar och bäckar kan ge syrebrist i vattnet med dålig lukt som följd. Det kan

Läs mer

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigälld (år, månad): Befintlig anläggning Anmälan/ansökan om regirering/godkännande

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Telefon/mobil kontaktperson (inkl. riktnummer) Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning)

Telefon/mobil kontaktperson (inkl. riktnummer) Typ av anläggning (beskrivning av verksamhetens art och omfattning) Samhällsutvecklingsförvaltningen Miljöenheten ANMÄLAN / ANSÖKAN OM 1 (2) Dricksvattenanläggning enligt LIVFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Ljusdals kommun Miljöenheten 827 80 Ljusdal Anmälan/ansökan avser

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun. Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Nässjö kommun Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden 2008-06-11 Innehållsförteckning Inledning...... 3 Funktionskrav.. 3 Säker funktion och användarvänlighet.......

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun

Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Policy för små avloppsanläggningar i Katrineholms kommun Antagen 2007-06-14 av Miljö- och hälsoskyddsnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte och omfattning...3 2.1 Syfte... 3 2.2 Definitioner...

Läs mer

Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar

Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar Förslag på egenkontrollprogram för små dricksvattenanläggningar Verksamhetens namn Enligt Statens livsmedelsverks föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 med ändringar införda t o m LIVSFS 2011:3 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning

Adress (dit fakturan ska gå) Telefon dagtid Mobilnummer. Eget vatten Gemensam vattentäkt Kommunal vattenförsörjning Ansökan/Anmälan för ny eller ändrad (1) avloppsanordning för 5-200 (pe) - enligt 9 kap 7 miljöbalken och 13-14 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37

Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun. Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Riktlinjer för små avloppsanordningar i Haparanda kommun Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-12 37 Inledning Avloppsvatten är ett samlingsbegrepp för olika sorters förorenat vatten. Spillvatten

Läs mer

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet. Bakgrund Hornasjöns Samfällighetsförening planerar för 37 fastigheter anslutna med ledningsnät till ett gemensamt reningsverk. Utsläppsvillkor och funktionellt krav på reningsverket och ledningsnätet.

Läs mer

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla?

Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? Tänker du inrätta ny avloppsanläggning eller rusta upp din gamla? När du ska inrätta en avloppsanläggning behöver du ha ett tillstånd. Tillståndet söker du hos Miljöförvaltningen. Även om du inte ska göra

Läs mer

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad

Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad 23 maj 2005 Dnr Plan 15/2004 Planavdelningen Emelie Grind Information om vatten och avlopp i samband med pågående planarbete för Årsta havsbad Med anledning av pågående planarbete för Årsta havsbad har

Läs mer

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp

Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Handlingsplan 2015-2025 Enskilda avlopp Dokumenttyp Plan För revidering ansvarar Sa mhällsbyggnadschef Dokumentet gäller till och med 2015-01-01 2025-12-31 Diarienummer 2014-532 403 Uppföljning och tidplan

Läs mer

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10

Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 Ändring av detaljplan för Hästnäs 1:1 m fl. HÄSTNÄS FRITIDSOMRÅDE i Arboga kommun, Västmanlands län Antagandehandling Antagen av Tekniska nämnden 2007-03-27, vunnit laga kraft 2007-07-10 ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD...

BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 MARKUNDERSÖKNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 OLIKA RENINGSMETODER - MARKBÄDD... BESTÄMMELSER...2 AVLOPPSRENING...3 ALLMÄNT...3 SLAMAVSKILJARE...3 MARKUNDERSÖKNING...4 PROVGRÄVNING...4 OLIKA RENINGSMETODER - INFILTRATION...5 TRADITIONELL INFILTRATION...5 UPPLYFT ELLER YTLIG INFILTRATION...6

Läs mer

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256.

Riktlinje. Riktlinjer för enskilt avlopp 2014-11-19. Bmk Mh 2014/4358. Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Riktlinje 2014-11-19 Riktlinjer för enskilt avlopp Bmk Mh 2014/4358 Antagna av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2014-11-19 256. Ersätter Riktlinjer för enskilt avlopp 17, 2011-01-26 Riktlinjerna ska vägleda

Läs mer

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67

Bilaga 1. Teknisk beskrivning av. Tångens avloppsreningsverk H2OLAND. Mark de Blois/Behroz Haidarian www.h2oland.se 0322-66 04 67 Bilaga 1 av Tångens avloppsreningsverk Orust kommun 2013-07-02 Tångens avloppsreningsverk Tillståndsansökan Orust kommun av Tångens avloppsreningsverk Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 UTSLÄPPSVILLKOR...

Läs mer

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige

Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Kommunerna i Västerbottens och Norrbottens län Vägledning Hållbara och kostnadseffektiva små avlopp i Norra Sverige Vägledning för små avlopp i Norra Sverige 3. Handläggning av ärenden För att uppnå större

Läs mer

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21)

VA-HANTERING RÖRUM 5:24 (TID 5:21) VA-HANTERING RÖRUM 5:24 Utredning Malmö Uppdragsnummer 3830995 SWECO Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 VATTENFÖRSÖRJNING...

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 40 2013-06-05 Va 401/12 Stockholm SÖKANDE 1. S K 2. K K MOTPART Ekerö kommun Ombud 1: Advokaten A G Ombud 2: Advokaten H A SAKEN Anläggningsavgift VA-NÄMNDENS

Läs mer

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén

RAPPORT VA-utredning Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18. Upprättad av: Kristina Wilén RAPPORT Tillhörande detaljplan för Tjörnudden, Brommösund 2013-02-18 Upprättad av: Kristina Wilén Uppdragsnr: 10171536 Detaljplan Tjörnudden, Brommösund 2 (8) RAPPORT tillhörande detaljplan för Tjörnudden,

Läs mer

Områdesbeskrivning för Flens kommun

Områdesbeskrivning för Flens kommun Områdesbeskrivning för Flens kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 2007) redovisats som samlad bebyggelse. Status på avloppsanläggningar

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom Emåns avrinningsområde i Sävsjö kommun -Sara Berglund4 september 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail) Hemsida (URL) Djurgårdsgatan

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun

ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25. Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun ANTAGET AV MILJÖ-OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2015-02-25 Riktlinjer för enskilda avlopp i Hedemora kommun Lagstiftning och andra styrdokument Miljöbalken Olika typer av förorenat vatten definieras som avloppsvatten.

Läs mer

Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län

Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2014 05 09 Detaljplan för Joeström 2:24 m.fl. Storuman kommun, Västerbottens län Planområde NORMALT PLANFÖRFARANDE Beslut Datum Samråd 2014 03 17 Granskning Antagande Laga kraft PLANBESKRIVNING

Läs mer

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000

ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN. Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede. mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 ENSKILDA AVLOPP I TANUMS KOMMUN Miljöavdelningen Tanums kommun 457 81 Tanumshede mbn.diarium@tanum.se 0525-18000 Den här broschyren vänder sig till dig som planerar att anlägga en enskild avloppsanläggning.

Läs mer

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22

RAPPORT. Härjedalen Tillstånd HÄRJEDALENS KOMMUN ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ SAMRÅDSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 1644764000 2015-12-22 HÄRJEDALENS KOMMUN Härjedalen Tillstånd UPPDRAGSNUMMER 1644764000 SAMRÅDSUNDERLAG 2015-12-22 ÖSTERSUND VATTEN OCH MILJÖ JESSICA RAFTSJÖ LINDBERG Sammanfattning Enligt Härjedalens översiktsplan för Funäsdals-området

Läs mer

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp

Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Sammanfattning åtgärdsförslag enskilda avlopp Äskestocks samfällighetsförening och Västerviks kommun LOVA-projektet Starthjälp -0- Upprättad av: Emma Sjögren Granskad av: Marie Ekvall Mall: Rapport Advanced.dot

Läs mer

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021

Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Dnr 2012-10-15 2012-001629 Tillsynsplan vatten & avlopp 2013-2021 Tillsynsplanen avser all tillsyn som miljö- och byggnadskontoret bedriver inom vatten och avloppsområdet, såväl enskilda, gemensamma som

Läs mer

Vattenverk i Askersund kommun

Vattenverk i Askersund kommun Vattenverk i Askersund kommun I Askersund finns 5 vattenverk där vattnet produceras. Det finns 11 tryckstegringsstationer på ledningsnätet där vattentrycket höjs med pumpar för att kompensera för höjd-

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 3 4

Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 3 4 VA-översikt Flen Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 3 4 5 6 7 8 Målsättning med den kommunala VA-planen... 5 Organisation... 5 Konsekvenser... 5 4.1 Sociala... 5 4.2 Ekonomiska... 6 4.3 Ekologiska...

Läs mer

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer.

minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. minireningsverk BioCleaner Ett robust och pålitligt reningsverk med fler än 25 000 installationer. 10% av Sveriges befolkning saknar anslutning till ett kommunalt reningsverk. Dessa 10% bidrar till lika

Läs mer

Allt du behöver veta om slam

Allt du behöver veta om slam Allt du behöver veta om slam Gäller från 1 februari 2016 2016-04-27 Vi ber om ursäkt för att vi inte börjat tidigare! Ända sedan 1970-talet har det varit kommunernas skyldighet att ta hand om slam från

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan avser Anmälan om regirering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Ny dricksvattenanläggning. Anläggningen beräknas vara färdigälld (år,

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm KLAGANDE Ludvika kommun Ombud 1: Förvaltningschefen Li N Ombud 2: Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden S F Adress som

Läs mer

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering

Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering Edsås 1:18 Foto från norra delen av Edsås 1:18 Avloppsanordning för hushållsspillvatten på Edsås 1:18 - komplettering 2007-04-25 Beställare: Advokatfirman Åberg Kungsportsavenyn 32 411 36 GÖTEBORG Konsult:

Läs mer

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om regirering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigälld (år, månad): Befintlig anläggning Anmälan/ansökan om regirering/godkännande

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Dnr : 2011-0575-446 akt 15 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 1, Gnosjö kommun 2011-2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 1 Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning.

INFORMATION. Enskild avloppsanläggning. Information till dig som ska göra en ny eller göra om en befintlig avloppsanläggning. INFORMATION Enskild avloppsanläggning Bild från sjön Örlen med Fläskön i bakgrunden. BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS

Läs mer

VÄGVALSUTREDNING AVLOPPSRENING

VÄGVALSUTREDNING AVLOPPSRENING VÄGVALSUTREDNING AVLOPPSRENING Varför vägvalsutredning? Denna typ av alternativstudie krävs vid tillståndsprövning, Miljöbalken säger att man ska utvärdera och välja Bästa Möjliga Teknik utifrån de lokala

Läs mer

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012

Berg avloppsreningsverk Årsrapport 2012 Berg avloppsreningsverk Tekniska förvaltningen, VA-avdelningen 0780-50-021 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsbeskrivning... 3 1.1 Lokalisering och recipient... 3 1.2 Verksamhetens organisation och ansvarsfördelning...

Läs mer

Analys över behovet av reningsverk

Analys över behovet av reningsverk [Ange inläggets rubrik här] Analys över behovet av reningsverk SWECO VIAK AB har gjort en VA utredning för Sörfjärden 2006-04-11. Intervjuer med olika föreningar i S.fj visar på ett svalt intresse för

Läs mer

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING

ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING 1 (2) ANSÖKAN/ANMÄLAN ENSKILD AVLOPPSANLÄGGNING Läs noga igenom bifogad information! Var noggrann när Ni fyller i blanketten och upprättar erforderliga bilagor. I informationstexten Till dig som skall

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S), ej del av 70 Stefan Åström (S) Eva Svensson

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sörhamn och Glättnästorp i Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan/ansökan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ansökan om

Läs mer

Och vad händer sedan?

Och vad händer sedan? Och vad händer sedan? I STORT SETT ALLA MÄNNISKOR I SVERIGE SOM BOR i en tätort är anslutna till ett vatten- och avloppsledningsnät. Men så har det inte alltid varit. Visserligen fanns vattenledningar

Läs mer

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe.

Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. U P O N O R I N F R A S T R U K T U R U P O N O R M I N I R E N I N G S V E R K P R O D U K T FA K TA 1-0 6 Uponor minireningsverk för enskilt avlopp: 5pe, 10pe och 15pe. Enskilda avlopp - problem och

Läs mer

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort

Person-/Organisationsnummer. Postadress (om annan än fastighetens adress) Postnummer Postort ANSÖKAN/ANMÄLAN om inrättande av avloppsanordning Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Att tänka på när du fyller i din ansökan Under de rubriker som är märkta med en

Läs mer

13. Omvandlingsområden

13. Omvandlingsområden 13:1 13. Omvandlingsområden 13.1 Långsiktigt hållbar utveckling Använda mark och vatten så att en ekologiskt god hushållning främjas Säkerställa dricksvattenförsörjning för omvandlingsområden som helhet

Läs mer

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning

Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ansökan/anmälan om ny avloppsanläggning Ny byggnad eller nytt utsläpp Enligt 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgift tas ut enligt gällande taxa. Personuppgifter i ansökan

Läs mer

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign

UPPRÄTTAD: 2015-12-15 KOMMUN. Upprättad av Granskad av Godkänd av. Sign Sign Sign VA-TEKNISKT UTLÅTANDE BOSTÄDER VID SKJUTBANEVÄGEN UTREDNING DP PERMANENTHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:29, 1:449, 1:593 OCH 1:626 - HEMAVAN, STORUMANS KOMMUN UPPRÄTTAD: 2015-12-15 Upprättad

Läs mer

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn

Sökande Livsmedelsföretagarens och/eller företaget/firmans namn 1(5) Anmälan/ansökan avser Anmälan om registrering Ansökan om godkännande Ny drickvattenanläggning Befintlig anläggning Betydande ändring av verksamhet i befintlig anläggning, t ex ändrad beredning, ändrad

Läs mer

Vatten- och avloppsplanering. för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp

Vatten- och avloppsplanering. för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp Vatten- och avloppsplanering för områden utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp 2 (52) Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund... 5 Varför behövs en planering för vatten och avlopp i Nyköpings

Läs mer

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB. Org.nr 556346-0327 säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Tyresö Kommun Hantering av BDT-vatten i Östra Tyresö Uppdragsnummer 1141230000 Leverans Stockholm 2011-08-15 Sweco Environment AB Denis van Moeffaert 1 (15) Sweco Vatten & Miljö Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Minnesanteckningar Avloppsgruppen 2008-12-09

Minnesanteckningar Avloppsgruppen 2008-12-09 Minnesanteckningar Avloppsgruppen 2008-12-09 Närvarande: Eva-Lena Oscarsson Agneta Lenngren Sara Skur Jan Ohlander Ulrica Palmblad Erika Kurberg Linda Eriksson Cia Holmberg Barbro Almlöf-Ekholm David Lundqvist

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp.

Teknik och täkter. Mål och riktlinjer. Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Teknik och täkter Mål och riktlinjer Kommunens grundvattentäkter ska skyddas så att de inte påverkas av miljöstörande verksamheter eller utsläpp. Ett framtida hållbart avloppssystem bör vara utformat så

Läs mer

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar.

Härjedalens kommun har varit oss behjälpliga att distribuera ut materialet så att alla registrerade fastighetsägare skall få sitt exemplar. Till Dig som fastighetsägare på Slagavallen. Med anledning av de pågående diskussionerna gällande Vatten- och Avloppsfrågan på Slagavallen kommer här ett informationsmaterial sammanställt och framtaget

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (12) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB

1(5) ra04s 2011-02-17 Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.se. Sweco Environment AB Svensk markexploatering AB VA-utredning till detaljplan Uppdragsnummer 1570096 Tomtområde vid Digernäs 5:5 och 1:45 Falun rev. 2013-10-09 Sweco Environment AB 1(5) Sweco Parkgatan 3 Box 1902, 791 19 Falun

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde

Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde Inventering av enskilda avlopp i Gisekvarns fritidsområde 2011 En samlad bedömning och beskrivning av de enskilda avloppens funktion i Gisekvarns fritidsområde Bakgrund Miljökontoret i Trosa kommun arbetar

Läs mer

Inventeringsplan för enskilda avlopp

Inventeringsplan för enskilda avlopp SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Inventeringsplan för enskilda avlopp Gävle Kommun Handlingsplan För inventering av enskilda avlopp Författare Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2014-11-17 Grafisk

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Minnesanteckningar från allmänt samrådsmöte i Gnarp

Minnesanteckningar från allmänt samrådsmöte i Gnarp 2014-11-08 Minnesanteckningar från allmänt samrådsmöte i Gnarp TILLSTÅNDSPRÖVNING FÖR NY AVLOPPSANLÄGGNING I SÖRFJÄRDEN, NORDANSTIGS KOMMUN Ett allmänt samrådsmöte kring den nya avloppsanläggningen i Sörfjärden

Läs mer

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET

REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET REDOVISNING 2011 VA-VERKSAMHET Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 1 2012 Förvaltningsberättelse Den första januari 2007 trädde Lagen om allmänna vattentjänster i kraft (LAV 07). Lagen reglerar bland

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser: Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Anmälanom registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Läs mer

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens

Slam från slamavskiljare med inkopplad WC tömning vart annat år Ange skäl för dispens Blanketten skickas till: Västerviks kommun Miljö och byggnadskontoret 593 80 Västervik FÖRLÄNGT HÄMTNINGSINTERVALL FÖR SLAMBRUNN OCH/ELLER WC-TANK Ansökan om dispens gällande hushållsavfall Enligt 15 kap

Läs mer

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning

Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Instruktioner till ansökan om enskild avloppsanläggning Hur du fyller i ansökan Sidorna 1, 3 och 10 ska alltid fyllas i. Sidorna 2 och 4-9 fyller du i beroende på vilken typ av reningsteknik som ska användas.

Läs mer

Länsstyrelsen Västra Götalands län 1. Länsstyrelsen om enskilda avlopp. Maria Hübinette, vattenvårdsenheten, Vänersborg

Länsstyrelsen Västra Götalands län 1. Länsstyrelsen om enskilda avlopp. Maria Hübinette, vattenvårdsenheten, Vänersborg Länsstyrelsen om enskilda avlopp Maria Hübinette, vattenvårdsenheten, Vänersborg maria.hubinette@lansstyrelsen.se Färdiga projekt - RU 51c Västra Götaland Sanering av bristfälliga enskilda avlopp i samband

Läs mer

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30

Anmälan om registrering av dricksvattenanläggning enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Anmälan avser (se även under övriga upplysningar) Anmälan om registrering Ny dricksvattenanläggning Anläggningen beräknas vara färdigställd (år, månad): Befintlig anläggning Anmälan om registrering av

Läs mer

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning

1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning 1(2) ANSÖKAN / ANMÄLAN för enskild avloppsanläggning Ansökan/anälan skickas eller länas in till: Tjörns koun, Sahällsbyggnadsförvaltningen, Miljöavdelningen, 471 80 SKÄRHAMN Läs bifogad inforation ed förklaringar

Läs mer

VA-policy. Oskarshamns kommun

VA-policy. Oskarshamns kommun VA-policy VA-policy Antagen av KF 2013-04-08, 59 Upprättad som ett samarbetsprojekt mellan samhällsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden. Arbetet med planen utförs med stöd av Länsstyrelsen (LOVA). Postadress

Läs mer

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK

ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK ÄNGHOLMENS AVLOPPSRENINGSVERK SAMRÅD FÖR OM- OCH NYBYGGNATION PROGRAM 1. Bakgrund 2. Lokaliseringsalternativ 3. Lägesbeskrivning 4. Utformning av reningsverket, idag och i framtiden 5. Planförhållanden,

Läs mer

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning

Anmälan om registrering dricksvattenanläggning 1(6) Anmälan om registrering dricksvattenanläggning Anmälan Tillsvidare Verksamheten beräknas starta (datum):.. Tidsbegränsad verksamhet Från och med- till och med(datum):... Verksamhetsutövare Företaget,

Läs mer

ANMÄLAN 1(5) Dricksvatten

ANMÄLAN 1(5) Dricksvatten ANMÄLAN 1(5) Dricksvatten Samhällsbyggnadskontoret ANMÄLAN OM REGISTRERING AV DRICKSVATTENANLÄGGNING enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Till anmälan skall bifogas Samtliga skall skicka in följande:

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa

Henriksdals avloppsreningsverk. För stockholmarnas och miljöns bästa Henriksdals avloppsreningsverk För stockholmarnas och miljöns bästa 1 Ett av Europas största avloppsreningsverk Insprängt i Henriksdalsberget, på gränsen mellan Stockholm och Nacka, ligger ett av Stockholm

Läs mer

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast)

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast) Lärdomar från fallet Västersjö hur gör vi rätt från början? Tyra Wikström, Knivsta kommun & Anna Tengelin Skoog, Roslagsvatten Befolkningsutveckling Knivsta Ackumulerad procentuell befolkningstillväxt

Läs mer

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (5) Uppgifter dricksvattenanläggning Anläggningens namn: ANMÄLAN. Adress: E-postadress: Organisations-/personnummer.

GENERALLÄKAREN. Sida 1 (5) Uppgifter dricksvattenanläggning Anläggningens namn: ANMÄLAN. Adress: E-postadress: Organisations-/personnummer. ANMÄLAN Sida 1 (5) Anmälan om registrering/avregistrering av dricksvattenanläggning enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 852/2004, LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30 Registrering av ny anläggning Avsevärd

Läs mer

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun

Gäller 2016-01-01 2017-01-01. Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 1 Gäller 2016-01-01 2017-01-01 Råd och regler för enklare tömning av enskilt avlopp i Smedjebackens kommun 2 Denna skrift vänder sig till dig som har enskilt avlopp. Det kan vara ett minireningsverk, två,-och

Läs mer

ANMÄLAN. Befintlig dricksvattenanläggning. Ansökan/anmälan avser. Sökande. Anläggningens namn. Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS

ANMÄLAN. Befintlig dricksvattenanläggning. Ansökan/anmälan avser. Sökande. Anläggningens namn. Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS Skickas till: Tranås kommun Miljö & Hälsa 573 82 TRANÅS ANMÄLAN om Dricksvattenanläggning (enligt LIVSFS 2005:20 och SLVFS 2001:30) Ansökan/anmälan avser Ny dricksvattenanläggning Befintlig dricksvattenanläggning

Läs mer

Dammkärr-Vattubrinken

Dammkärr-Vattubrinken Samhällsbyggnadskontoret Startpromemoria Dnr 2009-00010 (P09009) Detaljplan för inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-09-15 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ny detaljplan

Läs mer

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Granskningshandling Sara Kopparberg, planchef Göran Bardun, kommunekolog Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER

Läs mer