Områdesbeskrivning för Flens kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Områdesbeskrivning för Flens kommun"

Transkript

1 Områdesbeskrivning för Flens kommun

2 Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 2007) redovisats som samlad bebyggelse. Status på avloppsanläggningar hämtade från Miljökontorets inventeringar 2006/2007. Som permanentbebodda fastigheter har räknats sådana där ägare/delägare har fastighetens adress som bostadsadress. Statusbedömning av ytvatten. Ytvattnens ekologiska och kemiska status har bedömts. I den kemiska bedömningen ingår inte förekomsten av övergödande ämnen som fosfor och kväve. Dessa ämnen bedöms i den ekologiska statusen. Samtliga vatten har bedömts ha god kemisk status (som ska upprätthållas) med undantag för förekomst av kvicksilver. Ytvattnens ekologiska status varierar, men i många fall bedöms ytvattnen vara påverkade av övergödande ämnen, som kan komma från avlopp men också från omkringliggande jordoch skogsbruksområden eller från andra aktiviteter i omgivningen. 1. Hagen Ett detaljplanelagt fritidshusområde, ca 3 km söder om Sparreholm, med 64 tomter som samtliga är bebyggda. Beläget i anslutning till Båven. Enstaka hus permanentbebodda (4 st) Området är fullt utbyggt. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling.

3 Avloppsanläggningarna utgörs av BDT-avlopp samt i förekommande fall, wc till sluten tank. Av totalt 64 BDT-avlopp har 54 bedömts ha brister vid inventering Dricksvattenförsörjning sker från gemensam bergborrad vattentäkt med fastställt skyddsområde. Ca 3 km söder om Sparreholm Sjön Båven är Natura 2000-område. Områdesskydd för grundvattentäkt. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 2. Hasselön Ett detaljplanelagt fritidshusområde, ca 8 km från Sparreholm, med 58 tomter som samtliga är bebyggda. Beläget i anslutning till Båven. Enstaka hus permanent bebott (1 st) Området är fullt utbyggt. Ökat antal permanentbebodda hus är en tänkbar utveckling.

4 Enskilda avlopp (BDT-avlopp samt wc till sluten tank) och gemensam vattenanläggning (ytvatten). 51 BDT-avlopp med brister. Överföringsledning, sjöledning till Sparreholm via Hagens fritidsområde. Hasselön är beläget cirka 2,5 km från Hagen. Sjön Båven är Natura 2000-område. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 3. Ängsstugan Detaljplanelagt område för fritidsbebyggelse med 40 tomter varav 9 är permanentbebodda. Beläget ca 5 km öster om Flen och ca 300 norr om Båven (Sjögetorpsviken) Ökad andel permanentboende kan förväntas, med tanke på det korta avståndet till Flen.

5 Enskilda avloppsanläggningar varav flertalet med brister. Enskilda vattentäkter. Ca 300 meter till Husbytorp överföringsledning mellan Flen och Skebokvarn. Sjön Båven är Natura 2000-område. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 4. Fejbol-Lövåsen Detaljplanelagt område för bostadsändamål, ca 2 km öster om Sparreholm. Två områden, det ena, Lövåsen beläget norr om väg 55, består av 42 tomter med fritidshus samt en äldre avstyckning, det andra området, Fejbol, söder om vägen

6 består av 60 tomter med fritidshus samt ett separat fritidshus och tre bebyggda fastigheter. I Lövåsen finns 8 tomter med åretruntboende och i Fejbol 11 med åretruntboende (varav en större fastighet). Bebyggelseutveckling Områdena är i princip fullt utbyggda. Ökat antal åretruntboende bedöms som en tänkbar bebyggelseutveckling med hänsyn till läget. Enskilda avlopp, flera med brister. Dricksvatten från två grundvattentäkter. Vissa kvalitetsproblem. Cirka 1-2 km till Sparreholm med sjöledning. Sjön Båven är Natura 2000-område. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 5. Fornbo, Malmsjöberg, Fållökna 6.

7 Fornbo: Detaljplanelagt område för bostadsändamål (fritidshus), ca 4 km sv om Malmköping. Ca 190 tomter, varav ca 35 permanent bebodda. Malmsjöberg: Detaljplanelagt område för bostadsändamål (fritidshus) ca 5 km söder om Malmköping. 71 tomter varav 4 permanent bebodda. Fållökna: Detaljplanelagt område för bostadsändamål (fritidshus) ca 5 km söder om Malmköping. 107 tomter varav en obebyggd och 9 permanent bebodda. Fornbo: Områdena i princip utbyggda. Med anslutning till allmän va-anläggning kan andelen permanentboende antas öka, särskilt i Fornbo med hänsyn till läget utmed Riksväg 55. Enskilda avloppsanläggningar, gemensamma vattenanläggningar (Fornbo och Fållökna ytvatten, Malmsjöberg grundvatten). Kommunfullmäktige har fattat beslut om att inrätta verksamhetsområde. VAutredning pågår och planerad byggstart inom områdena Nedingen är ytvattentäkt för Fornbo och Fållökna. Nedingen har otillfredsställande ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2021krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. Skydd för råvattentäkter.

8 7. Strömshammar Område mellan Henaren och Kvarnsjön detaljplanelagt för bostadsändamål. Ca 11 km till Malmköping. 127 tomter i området varav 14 st åretruntboende. Viss ökad permanentning. Enskilda avlopp (BDT samt wc till sluten tank) flertalet med brister. Gemensamt vatten (ytvatten från Kvarnsjön) Ca 7-8 km till Malmköping, närmaste VA Kvarnsjön råvattentäkt för området. Områdesskydd för vattentäkten saknas. Henaredalens naturreservat i sjön Henarens södra ände. Även Natura 2000-område Henaren och Kvarnsjön har inte klassificerats. Skydd av Kvarnsjön som råvattentäkt. Åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar.

9 8. Altnäs-Gränsbacka, Altnäs-Rävhagen, Sjöhagen Detaljplanelagda områden som gränsar till varandra med sammanlagt 57 tomter. 4 permanent bebodda. Beläget ca 8 km från Malmköping, vid Dunkerns södra strand. Viss ökad permanentning kan förväntas. Enskilda avlopp. Flera med brister. Gemensam vattentäkt (borrad). Kvalitetsproblem har förekommit. Mer än 10 km till närmaste kommunala VA Förekomst av Mysis relicta i Dunkern. Sjön med omgivning utpekad som riksintresse för naturvården. Dunkern har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. Skydd för grundvattentäkt.

10 9. Bo Hage Område, ca 5 km väster om Bettna planlagt för bostadsändamål, fritidsbebyggelse. 71 tomter, varav en obebyggd och 10 permanent bebodda. Området är i huvudsak utbyggt. En viss ökad permanentning kan förväntas. Enskilda avlopp (BDT-anläggning samt wc till sluten tank), flertalet med brister. Dricksvattenförsörjning sker från gemensam bergborrad vattentäkt. Områdesskydd saknas. Ca 5 km till Bettna Yngaren är ytvattentäkt för Nyköpings kommun. Yngaren har otillfredsställande ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. Skydd för ytvattentäkt (Nyköpings kommun) skydd för grundvattentäkt (området)

11 10. Hägerbo och Yxtaholm, Ulvsunda Område planlagt för fritidsbebyggelse, mellan Mellösasjön och Stavsjön, ca 5 km norr om Flen. Totalt 99 tomter, varav en obebyggd. 15 tomter permanentbebodda. Ökad andel permanentboende kan förväntas, med tanke på det korta avståndet till Flen. Enskilda avlopp. Dricksvatten från Flens vattenverk i gemensam förbindelsepunkt med Yxtaholms slott. Överföringsledningar till Mellösa. Inga särskilda anspråk kända. Mellösasjön har måttlig ekologisk status och ska uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från

12 avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 11. Kiviken Område, planlagt för bostadsändamål, fritidsbebyggelse. 56 tomter, varav 4 permanent bebodda. Området är i huvudsak utbyggt. En viss ökad permanentning kan förväntas. Enskilda avlopp (BDT-anläggning samt wc till sluten tank)., flertalet med brister. Dricksvattenförsörjning sker från gemensam bergborrad vattentäkt. Närmaste kommunala VA i Skebokvarn.Ca Mer än 7 km. Sjöledning. Sjön Båven är Natura 2000-område. Områdesskydd för grundvattentäkt. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast 2015.

13 För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 12. Bronäs Område, planlagt för bostadsändamål, fritidsbebyggelse, öster om Hälleforsnäs. Ca 30 tomter, enstaka permanent bebodda. Ingen trolig förändring. Enskilda avlopp, flertalet BDT-avlopp med brister. Enskilda grävda eller borrade brunnar, samt tidigare gemensam anläggning (grävd). Ca 4 km (genom skog) till Hälleforsnäs. Skydd för enskilda/gemensamma vattentäkter. Inga vattenförekomster identifierade i anslutning till området.

14 Åtgärda bristfälliga avlopp. 13. Hammartorp Område planlagt för fritidsbebyggelse. 19 tomter varav 4 obebyggda och 3 permanent bebodda. Området beläget invid Båven och Dalsjön. Eventuell bebyggelse av obebyggda tomter. Enskilda avlopp (BDT-anläggningar, slutna tankar för wc) flertalet med brister, enskilda vattenanläggningar. 4-5 km (fågelvägen) till Sparreholm, närmaste kommunala va-anläggning. Sjön Båven är Natura 2000-område. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast 2015.

15 För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. Åtgärda bristfälliga avlopp. 14. Hedenlunda Planlagt område för bostadsändamål. 36 tomter varav 14 obebyggda och en permanent bebodd. En betydande andel av tomterna är fortfarande obebyggda (men sålda). Fortsatt utbyggnad kan förväntas. Ytterligare permanentning kan förväntas. Enskilda avloppsanläggningar (BDT-avlopp samt sluten tank för wc), gemensamma infiltrations-/markbäddsanläggningar för BDT. Gemensam vattenanläggning (grundvatten). Ca 6 km till Flen, ca 4 km (fågelvägen) till Vadsbro. Inga kända anspråk. Hedenlundasjön har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast 2021.

16 Miljökvalitetsnormerna beaktas vid tillståndsprövning. Hedenlunda konferens Område med kurs- och konferensanläggning, ej planlagt. Bebyggelseutveckling Anläggningens ägare har visat intresse för utbyggnad av anläggningen. Eget avloppsreningsverk, egen vattenanläggning (filerbrunn) Ca 3 km till Vadsbro arv, ca 6 km till Flens arv Strandskydd för Hedenlundasjön Hedenlundasjön har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast 2021.

17 Hedenlundasjön har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast Stav,Nybro Område, ca 3 km öster om Mellösa, planlagt för bostadsändamål, fritidsbebyggelse.14 tomter varav 6 permanent bebodda. Eventuellt ökad permanentning. Enskilda avloppsanläggningar (BDT-avlopp samt wc till sluten tank) flertalet med brister. Gemensam (bergborrad) vattenanläggning. Ca 5 km till Flens arv. Inga särskilda anspråk kända. Stavsjön och namnlös sjö i anslutning till området är ej statusklassade.

18 Bristfälliga avlopp åtgärdas. Miljökvalitetsnormerna beaktas vid tillståndsprövning. 16. Södra Norlång Område planlagt för fritidsbebyggelse öster om Sotsjön. 41 tomter varav 3 obebyggda och en permanent bebodd. Eventuell bebyggelse på idag obebyggda tomter. Troligen ingen ökad permanentning. Enskilda avloppsanläggningar (flertalet BDT-avlopp samt wc till sluten tank) många med brister. Gemensam bergborrad vattentäkt. Ca 10 km till närmaste arv, Malmköping Inga särskilda anspråk kända

19 Sotsjön ej statusklassad. Bristfälliga avlopp åtgärdas. Miljökvalitetsnormerna beaktas vid tillståndsprövning. 17. Orrhammar Område norr om Orrhammaren med 282 tomter, planlagt för bostadsändamål (fritidsbebyggelse). 282 tomter varav 165 fritidsboende, 113 permanent boende, 3 obebyggda tomter och en för gemensamt ändamål. Eventuell bebyggelse av obebyggda tomter. Ökad andel permanentboende kan förväntas, med tanke på det korta avståndet till Flen. Samfällighetsanläggning med gemensam förbindelsepunkt till kommunalt vatten och avlopp. Se ovan Inga särskilda anspråk kända. Orrhammaren har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast 2021.

20 Tillsyn av ledningsnätet 18. Bettna såg Område utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Ett tiotal bostadshus, flertalet permanent bebodda. Ingen avsevärd förändring förväntas Enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Ca 1 km till Bettna avrv. Inga särskilda anspråk kända. Ca 300 m till vattendrag som leder till Långhalsen (Farnebyfjärden). Långhalsen har otillfredsställande ekologisk status.

21 19. Lunda Karlsro Område utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Ett tiotal fastigheter, ca hälften permanent bebodda. Ingen avsevärd förändring förväntas Enskilda vatten- och avloppsanläggningar Ca 800 m till Vadsbro arv Inga kända anspråk Ca 500 m till Vadsbrosjön. Vadsbrosjön har otillfredsställande ekologisk status.

22 20. Yxtatorp-Sveaborg Område norr om Flen, utmed väg 55, utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Ett tiotal fastigheter, flertalet permanent bebodda. Ingen avsevärd förändring förväntas Enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Ca 6 km till Flens arv. Tveksamt om området är att betrakta som ett 6 område enligt LAV. Delar av området inom strandskydd för Nedingen. Nedingen har otillfredsställande ekologisk status. För att uppnå god ekologisk status senast 2021krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra.

23 21. Norr om Örhammaren Område utpekat som samlad bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Kommunens avsikt att detaljplanelägga för att reglera högsta tillåtna byggnadsarea för befintliga fritidsfastigheter. Två områden, ett med ca 15 fastigheter varav 3 permanent bebodda, samt ett område med 12 tomter varav en obebyggd och 2 permanent bebodda. Områdena belägna norr och nordost om sjön Örhammaren. Viss ökad permanentning kan eventuellt ske. Enskilda vatten- och avloppsanläggningar. 2-3 km från ledning Mellösa-Hälleforsnäs Strandskydd för sjön Örhammaren Sjön Örhammaren saknar statusklassning

24 22. Åbo-Flenmo Område mellan Mellösa och Hälleforsnäs, utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Åbo: 12 fastigheter, ca hälften permanent bebodda. Flenmo: 8 fastigheter, flertalet permanent bebodda samt en industri. I anslutning till Flensån. Ingen avsevärd förändring förväntas. Åbo: enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Flenmo: gemensam avloppsanläggning för bostäder och industri. Flertalet av fastigheterna är anslutna till kommunalt vatten.

25 Har utretts översiktligt. Strandskydd för Flensån Kallas i denna sträckning för Hälleforsnäsån av Vattenmyndigheten. Har måttlig ekologisk status. 23. Dunkers station Område söder om Händösjön, utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Ca 35 tomter varav ca 12 obebyggda, 3 med verksamheter, 5 fritidsboende och övriga permanentboende. I området finns ett betydande antal obebyggda tomter, vilka kan vara intressanta att bebygga. Gemensam avloppsanläggning för ett antal fastigheter, för övriga enskilda VA lösningingar -7 km till Malmköpings arv Strandskydd för Händösjön.

26 Händösjön avrinner till Skundern som har otillfredsställande ekologisk status och ska uppnå god status Stålbåga Område söder om Eklången, utpekat som samlad bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Kommunens avsikt att detaljplanelägga området. I området finns ca 20 fastigheter. Flera fastigheter ägs av ett förvaltningsbolag som i sin tur hyr ut bostäder. Utöver detta bedöms 5 fastigheter vara permanent bebodda och 12 fritidsboende. Utvecklingen svårbedömd. Eventuellt ökad andel permanentboende alternativ uppköp av förvaltningsbolaget. Enskilda vatten- och avloppsanläggningar km fågelvägen till Malmköping (närmaste kommunala anläggning). Inga kända anspråk

27 Eklången har otillfredsställande ekologisk status och ska uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 25. Fagernäs Område vid Eklången med områdesbestämmelser. 16 tomter varav en obebyggd och en permanent bebodd. Viss utbyggnad och permanentning kan komma att ske. Enskilda avlopp (BDT-avlopp samt wc till sluten tank), flertalet med brister, enskilda vattenanläggningar km fågelvägen till Malmköping (närmaste kommunala anläggning). Inga kända anspråk

28 Eklången har otillfredsställande ekologisk status och ska uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. Skydd för enskilda vattentäkter. 26. Björndammen Område utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Beläget söder om Vårsjön. Ca 10 fastigheter, varav 3 permanentbebodda och en verksamhet (fd masugnen). Svårbedömd. Eventuellt ökad andel permanentboende. Gemensam avloppsanläggning. Dricksvatten? km till Malmköpings arv Riksintresse för friluftslivet (Åkers bergslag) Vårsjön avrinner till sjön Eklången som har otillfredsställande ekologisk status och ska uppnå god ekologisk status senast 2021.

29 För att uppnå god ekologisk status i Eklången senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra 27. Starrkärr Område utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Område med ca 20 tomter, varav 3 permanent bebodda i anslutning till Båven. Beläget inom Båvenplanens inre zon Gemensam va-anläggning. Ca 7 km fågelvägen till Sparreholms arv Natura 2000, strandskydd, riksintresse för naturvård och friluftsliv. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast 2015.

30 För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra. 28. Töversta skola Ej planlagt område i anslutning till detaljplan och verksamhetsområde i Skebokvarn. Ett tiotal tomter, flertalet obebyggda. Svårbedömd Enskilda anläggningar utom skolan som är ansluten till kommunalt vatten. Gränsar till verksamhetsområde Sjön Båven är Natura 2000-område. Strandskydd för Båven. 300 m? Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra.

31 29. Rockelsta slott Område med kurs- och konferensanläggning ca 4-5 km söder om Sparreholm. Ej planlagt. Det finns sannolikt önskemål om utbyggnad och utökning av verksamheten. Egen avloppsanläggning, egen vattenanläggning (ytvatten från Båven) Ca 4 km till Sparreholms arv. Är ej att betrakta som ett 6 område enligt LAV. Sjön Båven är Natura 2000-område. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra.

32 30. Aspö Kurs- och konferensanläggning (fd?) samt kringliggande bostadshus invid Båven. Ej detaljplanelagt. Båvenplanens inre zon. Bebyggelseutveckling Svårbedömt Nuvarande va-standard Avloppsreningsverk samt vattenverk (ytvatten från Båven) Ca 10 km till Sparreholm Sjön Båven är Natura 2000-område. Strandskydd 300 m. Aspö naturreservat Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra.

33 31. Helgesta kyrkby Område med områdesbestämmelser för bland annat bostadsbebyggelse för åretruntbruk. Kyrka, kyrkogård, församlingshem mm, lantbruk. Ca hälften av bostäderna permanent bebodda. 1 obebyggd tomt. Bebyggelseutveckling Svårbedömd. Gemensam avloppsanläggning för ett tiotal byggnader. I övrigt enskilda vatten- och avloppsanläggningar. Ca 5 km till Sparreholm (fågelvägen) Sjön Båven är Natura 2000-område. Båven har måttlig ekologisk status och skall uppnå god ekologisk status senast För att uppnå god ekologisk status senast 2015 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver minskas väsentligt eller helt upphöra.

34 32. Ekeby Område norr om Skundern, detaljplanelagt för bostadshus för åretruntboende. 11 tomter, varav 5 obebyggda och en permanentbebodd. Ytterligare fritidshus finns i anslutning till planområdet. Svårbedömd, men troligen kommer på sikt de obebyggda tomterna att bebyggas. Enskilda vatten- och avloppsanläggningar? Ca 7 km till Malmköping (fågelvägen) Strandskydd för Skundern. Skundern har otillfredsställande ekologisk status och ska uppnå god status För att uppnå god ekologisk status senast 2021 krävs att tillförseln av näringsämnen (i första hand fosfor) minskar. Detta innebär att utsläpp av näringsämnen från avloppsvatten i området behöver begränsas väsentligt eller helt upphöra.

35 33. Harpsund Område utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Statministerns representationsställe samt tillhörande bostäder. I omedelbar anslutning till Harpsundssjön. Ingen avsevärd förändring förväntas. Är anslutet till kommunalt vatten och avlopp med anslutningspunkt i Mellösa. Se ovan. Harpsundssjön har måttlig ekologisk status

36 34. Väg 634/635 Område utpekat som sammanhållen bebyggelse i 2007 års översiktsplan. Planen redovisar inga tänkta planeringsåtgärder. Ett tiotal bostadshus, flertalet permanent bebodda. Ingen avsevärd förändring förväntas Enskilda vatten- och avloppsanläggningar CA 1,5 km till Bettna arv. Inga kända anspråk Området ligger inte i omedelbar anslutning till sjö eller vattendrag. Skydd av enskilda vattentäkter.

37 35. Lötakorset Ett mindre antal tomter utan detaljplan i anslutning till verksamhetsområde för Bettna arv. Flertalet permanent bebodda. Enstaka verksamheter. Ingen avsevärd förändring förväntas. Enskilda avloppsanläggningar, enskilda vattenanläggningar (ev gemensam anläggning för några tomter Vingåkerskällan ) Har tidigare utretts. Området ligger i anslutning till verksamhetsområde för VA. Inga kända anspråk Inga vattenförekomster identifierade i anslutning till området.

38 36. Östtorp Område planlagt för bostadsändamål (fritidsbebyggelse), med 19 tomter varav 3 permanent bebodda. Flera av byggnaderna på arrenderad tomt. Eventuellt ökad permanentning. Enskilda avloppsanläggningar (BDT-avlopp samt wc till sluten tank) många med brister. Gemensam bergborrad vattentäkt. Ca 3 km till Hälleforsnäs Inga särskilda anspråk kända. Området ligger inte i omedelbar anslutning till sjö eller vattendrag. 37. Ulvsund, se punkt 3

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun

Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning för Katrineholms kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 1991) redovisats som samlad bebyggelse. Som permanentbodda

Läs mer

Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun

Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun 133 64 KS/2009:140 340 Utvidgat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Flens kommun Kommunfullmäktige beslutar att bilda ett nya verksamhetsområden för vatten och avlopp i fritidshusområdena Fornbo

Läs mer

Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 3 4

Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 3 4 VA-översikt Flen Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 3 4 5 6 7 8 Målsättning med den kommunala VA-planen... 5 Organisation... 5 Konsekvenser... 5 4.1 Sociala... 5 4.2 Ekonomiska... 6 4.3 Ekologiska...

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Områdesbeskrivning för Vingåkers kommun

Områdesbeskrivning för Vingåkers kommun Områdesbeskrivning för Vingåkers kommun Områdesbeskrivningar Beskrivningen omfattar områden med detaljplan, vissa områden som i översiktsplanen (ÖP 2010) redovisats som samlad bebyggelse enligt beslut

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Områdesbeskrivningar BILAGA 4

Områdesbeskrivningar BILAGA 4 Områdesbeskrivningar Hemlunda... 2 Vitsand Östra... 3 Vitsand avloppsförening... 4 Risnäset Perudden... 5 Durrudden Ön... 6 Näsudden Berget (Långnäs)... 7 Långskatan (bef)... 8 Sör-Fårön... 9 Nörd-Fårön...

Läs mer

13. Omvandlingsområden

13. Omvandlingsområden 13:1 13. Omvandlingsområden 13.1 Långsiktigt hållbar utveckling Använda mark och vatten så att en ekologiskt god hushållning främjas Säkerställa dricksvattenförsörjning för omvandlingsområden som helhet

Läs mer

Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs

Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs Bakgrund På Djurö och i Stavsnäs har det länge varit brist på kommunalt vatten. Detta har lett till att många fastigheter som ansökt om att få ansluta till kommunalt

Läs mer

Detaljplan för Hyndevad 22:85 m fl (Sandhem)

Detaljplan för Hyndevad 22:85 m fl (Sandhem) Stadsbyggnadsnämnden 2016-12-01 FK 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Planavdelning Mari Lundkvist 016-710 21 79 Stadsbyggnadsnämnden Detaljplan för Hyndevad 22:85 m fl (Sandhem) Förslag till beslut Begäran

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Tillsyn av enskilda avlopp 2014 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 6 Diskussion...

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

B E S K R I V N I N G

B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN OB 21 (handling 2) Planenheten Dnr ONB 44/2001 213 B E S K R I V N I N G Områdesbestämmelser för södra Boo, del av Backeböl i Nacka kommun. Område N, Boo strandväg m.fl. och område P Dalvägen

Läs mer

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev

VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten , rev LAGA KRAFT 2002-10-02 1 VAXHOLMS STAD Samhällsbyggnadsavdelningen Stadsbyggnadsenheten 2002-05-08, rev 2002-08-15 Detaljplan för Edholma 1:135 Vaxholms stad, Stockholms län Dp 371 HANDLINGAR Handlingarna

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC.

FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC. MULLSJÖ KOMMUN 16 FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANER, DETALJPLANER ETC. HUR SER DET UT? Fördjupade översiktsplaner Mullsjö kommun har tillsammans med Habo kommun i april 1998 upprättad en fördjupad översiktsplan

Läs mer

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR

Södra Trinntorp BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR Samhällsbyggnadsförvaltningen Granskningshandling Sara Kopparberg, planchef Göran Bardun, kommunekolog Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

VA-utbyggnad, Kagghamra

VA-utbyggnad, Kagghamra FÖRSTUDIERAPPORT VA-enheten 2010-03-20 Referens Mottagare Ingmari Holmsten Tekniska nämnden Version PA3 Förstudierapport VA-utbyggnad, Kagghamra Samhällsbyggnadsf örvaltningen Post Botkyrka kommun, 147

Läs mer

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi 2011-04-05 från senast tillgängliga uppgifter Antal invånare i tätorten Sparreholm År 1990 1991 1992 1993 1994 Invånare 957 948 911

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

DETALJPLANELAGD MARK D

DETALJPLANELAGD MARK D DETALJPLANELAGD MARK D Innehåll (klickbara rubriker) D1 Skara Stad D2 Axvall D3 Varnhem D4 Eggby D5 Öglunda-Slättäng D6 Köpstaden D7 Ardala D8 Ving 22.1 D DETALJPLANELAGD MARK Detaljplan Begreppet detaljplan

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2015-01-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MBN 8/15-01-29 Miljö- och byggnämnden Tills vidare

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kungälv kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun BEBYGGELSEUTVECKLING bebyggelseutveckling REKOMMENDATIONER ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun 135 Tolkning av begrepp i Plan- och bygglagen En ny Plan- och bygglag (2010:900), PBL började gälla

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Gällivare kommun Norrbottens län

Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun Norrbottens län Akt 25-P00/91, laga kraft den 22 september 1998, ändrad akt 25-P03-133, laga kraft den

Läs mer

Delar av yttre Brevik (Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik)

Delar av yttre Brevik (Sjöberga och Ällmora samt del av Trinntorp och Brevik) Samhällsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, planchef Göran Bardun, kommunekolog Bertil Eriksson, enhetschef VA och renhållning BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLANEBESTÄMMELSER FÖR Delar av yttre

Läs mer

Del av STUVERUM 1:6, Lofta

Del av STUVERUM 1:6, Lofta Del av STUVERUM 1:6, Lofta Ekhagens golfbana Västerviks kommun, Kalmar län BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Västerviks kommun Kommunledningskontoret 2007-11-05, reviderad 2011-05-17

Läs mer

Kustnära fritidsboende

Kustnära fritidsboende Kustnära fritidsboende ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se Program för fritidshus vid Olseröd - Maglehem Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun 2004-03-04 Inbjudan till samråd - vad tycker du?

Läs mer

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna!

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 20140423 Välkomna! Närvarande Rolf Landin, Enhetschef VA Nät drift Kerstin Nyström, Projektledare Vatten och Avlopp Torbjörn

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen Tranemo kommun Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Förord Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) upprättas för att ge en helhetssyn och en bättre förståelse för vilken

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad av vatten och avlopp i norra delen Informationsmöte 2014-06-17. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad av vatten och avlopp i norra delen Informationsmöte 2014-06-17. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad av vatten och avlopp i norra delen Informationsmöte 2014-06-17 Välkomna! Dagordning Välkomna och presentation av närvarande Avgränsning av utbyggnad 2014 Bakgrund Utbyggnad

Läs mer

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28

Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Revidering av Grundförutsättningar Torneträsk Riksgränsen 2013-05-28 Följande avsnitt är reviderade. I grunddokumentet är de markerade avsnitten markerade med rött kryss. Kapitel 2.7 har reviderats med

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Sammanfattning av frågor

Sammanfattning av frågor webbenkäten Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning

Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Tekniska nämnden 2012 05 24 53 146 Tekniska nämndens arbetsutskott 2012 05 11 68 158 Dnr 2012/34.008 Motion om underhållsbidrag till enskilda vägar Ärendebeskrivning Erland Nilsson, för Landsbygdspartiet

Läs mer

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun

Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Tillsyn enskilda avlopp i Nynäshamns kommun Resultat av tillsyn 2015 2016-06-07 Maria Högqvist 1 Inledning 1:1 Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra åtgärder för att klara de miljökvalitetsnormer

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2012-09-18 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer enskilda avlopp MYN 82/12-10-11 Myndighetsnämnden 2014-12-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser

Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för. Tillägg till planbeskrivningar och planbestämmelser 1 (7) Datum Dnr 2017-01-02 2013-306 Samrådshandling Ändring genom tillägg av detaljplan (byggnadsplan) för Moningssand å fastigheten Böle 3:2 m. fl. (1965-10-30) Ändring och utvidgning av byggnadsplan

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Arbetet med tillsyn av små avlopp... 4 Förberedelser... 4 Platsbesök... 4 Bedömning...

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län.

Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Upprättad: 2016-02-24 1 (6) DnrPLAN.2015.23 PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg av byggnadsplan för VINTERGATSFJÄRDEN i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. PLANFÖRFARANDE Byggnadsnämnden beslutade 2015-12-08

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms kommun

Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms kommun Beslut 1 (6) Enheten för miljöskydd Kerstin Rosén Nilsson Vaxholms stad kansliet@vaxholm.se Irene Lindblad irene.lindblad@jarowskij.se Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling Härryda/flygplatsområdet. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun

BEBYGGELSEUTVECKLING. bebyggelseutveckling Härryda/flygplatsområdet. ÖP 2012, Översiktsplan för Härryda Kommun bebyggelseutveckling Härryda/flygplatsområdet 97 BEBYGGELSEUTVECKLING Härryda/Flygplatsområdet Historia Härryda växte fram som en av byarna längs Mölndalsån. I Härryda låg kyrkan som var den självklara

Läs mer

Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl."

Planuppdrag för del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE K Samhällsbyggnadsförvaltningcn 2013-04-16 Dnr KS 2012/0485-218 Till kommunstyrelsen Planuppdrag för "del av Hagby 1:5, Husby 2:112 m.fl." Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun

Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Bertil Eriksson, 1:e miljöingenjör Miljökonsekvensbeskrivning, Slumnäs udde, Tyresö kommun INLEDNING Detaljplanesamrådet för området Slumnäs udde vid Öringesjön har

Läs mer

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden

upprättat en Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning. Bygg- och miljöförvaltningens förslag till Tekniska nämnden TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2012-11-05 Tekniska nämnden Dnr Ten 2012/619 Fastställande av Vatten och avloppsplan för områden med enskild VAförsörjning Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem.

BEBYGGELSE BOSTÄDER. Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. MULLSJÖ KOMMUN 39 BEBYGGELSE BOSTÄDER Bebyggelsen i kommunen är mycket varierad. Här ses den vackra huvudbyggnaden på Grimstorps gård utanför Sandhem. HUR SER DET UT? Bebyggelsen i Mullsjö kommun är utpräglat

Läs mer

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Sigtuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken

SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE 2015-07-15 B 2015-000987 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden SICKLAÖN 73:10 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus, Skuruparken Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Åtgärdsdokument Flen

Åtgärdsdokument Flen Åtgärdsdokument Flen Nummer Åtgärd Rubrik i huvuddokumentet Tidplan Ansvar Kommentar 1 Utreda om hur tidplan för detaljplan och verksamhetsområdebeslut samordnas för att få en effektiv genomförandeprocess,

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

UPPRÄTTAD: , REV Upprättad av Granskad av Godkänd av. Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson.

UPPRÄTTAD: , REV Upprättad av Granskad av Godkänd av. Lars Nilsson Per-Håkan Sandström Lars Nilsson. VA-TEKNISKT UTLÅTANDE FRITIDSHUS UTMED TROLLHÅLSBÄCKEN UTREDNING DP FRITIDSHUSOMRÅDE AVSEENDE FASTIGHETERNA BJÖRKFORS 1:449 - HEMAVAN, HEMAVAN FJÄLLKEDJAN AB UPPRÄTTAD: 2015-12-15, REV. 2016-07-01 Upprättad

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Kristinehamn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga

Informationsmöte. Sörbo och Kalvnäset. Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga Informationsmöte Sörbo och Kalvnäset Välkomna! Tack för att ni kom. 2014-12-04 kl. 18:00 18:30 Vad bystuga 2014-12-04

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Uddevalla kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

2005-01-12 1 (4) BILAGA 15

2005-01-12 1 (4) BILAGA 15 PM 2005-01-12 1 (4) UDDEVALLA KOMMUN Miljö och Stadsbyggnad Handläggare/telefon Jan Engström/0522-69 73 16 BILAGA 15 Miljö och Stadsbyggnads PM angående områden mellan Ljungskile och Uddevalla med VA-problem.

Läs mer

Dammkärr-Vattubrinken

Dammkärr-Vattubrinken Samhällsbyggnadskontoret Startpromemoria Dnr 2009-00010 (P09009) Detaljplan för inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-09-15 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ny detaljplan

Läs mer

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Alingsås kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer