MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK"

Transkript

1 MÖTESANTECKNINGAR VISION VÄSTANVIK Informations- och diskussionsmöte Tid: kl Plats: Klubbhuset Västanvik Deltagare: cirka 60 deltagare INLEDNING Jan Alexanderson, ordförande i Västanviks samfällighetsförening, hälsade alla välkomna till dagens work-shop och inledde med att berätta att mötet syftar till att ge information samt initiera en diskussion kring hur Västanviks ska utvecklas de kommande åren. Vi boende bör vara aktiva för att forma en inriktning för området. Mötet har två delar Information kring kommunalt vatten och avlopp i Västanvik. Inledande diskussion Vision Västanvik INFORMATION KRING KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP Norrtälje kommun planerar att bygga ut vatten- och avloppsledningarna i Västanvik i fyra etapper. Etapp 1 avser en stamledning genom de södra delarna av Västanvik. Etapp 1 ansluter vidare mot utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp i Åkerö upp mot Näset. Ett fåtal fastigheter belägna på Dämrudevägen samt Andreas väg kommer att anslutas i Västanvik under etapp 1. Därefter sker en successiv utbyggnad i ytterligare 3 etapper från södra området till norra Västanvik. Fastigheterna upp mot Lötaviken avses att anslutas sist. Uppdelningen i etapper görs för att kunna göra upphandlingar i mindre entreprenader och därmed få fler anbudsgivare dvs. mindre företag som entreprenörer. De tre fastigheterna vid hamnen i Vreta omfattas inte av kommunens 1

2 planer på utbyggnad av vatten och avlopp i Västanvik. Troligtvis kommer dessa anslutas på annat sätt i senare utbyggnadsetapper. Utbyggnaden inleds enligt nuvarande planer under 2014 och beräknas bli slutförd Kommunen projekterade under 2012 hela vatten- och avloppsledningenssystemet i Västanvik. Kommunen har dock funnit att kostnaderna blivit alltför höga, upp mot 90 miljoner kronor pga av djupa schakter och omfattande sprängningsarbeten. Kommunen har därför gjort ett omtag och låter för närvarande ett annat konsultföretag göra om projekteringen av avloppssystemet i syftet att förbilliga entreprenadkostnaderna. Avloppsnätet kommer att utföras som en en kombination av självfalls- och tryckvattenledningar. Förhandlingar förs mellan föreningen och Norrtälje kommun gällande villkoren markupplåtelseavtal för nedläggning av ledningar på föreningens mark. Senaste mötet var i början av juli och föreningen har därefter fått ett reviderat avtalsförslag att ta ställning till. Ett avtal om etapp 1 avses att tecknas i augusti 2013 och ett gemensamt avtal för etapp 2-4 ska därefter förhandlas. Etapp 1 tecknas i ett separat avtal då kommunen önskar en samordning med Åkerö-utbyggnaden. Kommunen ska återkomma med ytterligare information till berörda fastighetsägare. Frågan har ställts till kommunen om alla kommer få samma anslutningsavgift eller om sådan är beroende av när anslutning sker. Varför ska en del fastighetsägare riskera en högre avgift bara för att kommunen vill upphandla utbyggnaden i etapper? Frågan är i högsta grad berättigad och det befanns märkligt att kommunen inte kunde besvarar denna. Kommunen lovade återkomma i frågan. Lagligt stöd (Vattentjänstlagen) finns enligt ny uppgift från kommunen för att enbart ansluta avlopp om man som fastighetsägare i ett verksamhetsområde kan visa att man har god tillgång till vatten av god kvalité. Det kan ge lägre anslutnings- och 2

3 förbrukningskostnad. Kan vara en intressant möjlighet att se närmare på. Egna brunnar och föreningens sommarvatten får även efter anslutning av kommunalt vatten fortsättningsvis men inte dras i hus och ledas till det kommunala avloppet. Se dock undantaget enligt föregående stycke. Föreningens sommarvattensystem måste vara i drift åtminstone tills samtliga fastigheter är anslutna till det kommunala verksamhetsområdet, vilket kan beräknas kunna ske först cirka 3 år efter att etapp 4 färdigställts dvs. efter år Beslut om hur vattnet i GA 1 skall hanteras måste därför avvaktas ett antal år. INLEDANDE DISKUSSION VISION VÄSTANVIK Det finns beslut att Västanvik ska anslutas vi a verksamhetsområde till det kommunala vatten och avloppsnätet. Beslutet togs i fjol och har vunnit laga kraft. Detta skall enligt löfte från kommunen ge möjligheter att utöka byggrätten i området då vatten- och avloppstillgång idag är en begränsande faktor. Antalet fastboende i området har legat konstant stilla de senaste fem åren. Föreningen bedömer att ca 80 av de ca 450 fastigheterna är permanent bebodda. Rimligt att tro att det blir intressantare att bosätta sig i Västanvik permanent när kommunalt vatten och avlopp är installerat både för fast- och fritidsboende. Dock med ökade kostnader. Kommunen tog för ett par år sedan fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Rådmansö som hade en inriktning på en omfattande förtätning och utbyggnad av åretruntbostäder på Rådmansö, som dock inte innefattade några förändringar i Västanvik. Planen kan anses ha stora brister och Länstyrelsen förkastade förslaget och arbetar nu på en ny fördjupad översiktsplan för Rådmansö. Vi som berörda har rätt till samråd om 3

4 planens inriktning även om vi som fastighetsägare inte är skrivna i kommunen. Vad händer med området kommande år? Erfarenheten från andra områden som har fått kommunalt vatten och avlopp har i många fall varit dåliga med en etablering i stora hus i olika stilar och andra åtgärder som ändrar områdets karaktär. Stora nya vräkiga villor blandat med gamla små dåligt underhållna sommarstugor. Innevånarna får olika intressen och prioriteringar. Det är viktigt att vara aktiv för att styra utvecklingen i den inriktningen som de boende i området önskar. Det kan innefatta förändringar av detaljplan och byggrätt för området men även frågor om hur området i övrigt ska utvecklas. Vilka kvaliteter ska utvecklas i området? Ett exempel som styrelsen valt att driva är vision Löta som presenterades på senaste föreningsstämman och som styrelsen tror ger ett mervärde för medlemsfastigheterna. Det finns många olika frågor som bör diskutera och beakta i en total Vision Västanvik; byggrätt, bredband, vägstandard, utveckling av hamnar, badanläggningar, centrumanläggning, stigar, löparspår, standard åkrar och ängar, utglesning av träd och annan vegetation etc. Listan kan göra lång och bara vår egen begränsade fantasi sätter gränserna. Det är sannolik rätt tillfälle att nu hantera dessa frågor för att aktivt styra utvecklingen i området i området i önskad riktning dels med tanke på områdets ålder och anpassning till framtiden och dels med hänsyn till kommande kommunalt vatten och avlopp. Om det ska bli en förändring av gällande detaljplan i Västanvik med exempelvis större byggrätter måste de boende i Västanvik vara aktiva och söka för en förnyad eller utökad detaljplan. Kommunen verkar inte ha intresse eller resurser att själva driva frågan. En förändring av detaljplanen tar cirka 2 år att genomföra från att den initieras på kommunen. Det finns mycket information på internet om detaljplanearbete och kommunens hemsida. 4

5 En ökad byggrätt ger möjligheter att bygga ut samt normalt ett högre fastighetsvärde. Andra värden kan också öka områdets attraktionskraft och värdet på våra fastigheter. Exploatering av föreningens mark kan vara möjlig mot Åkerö. Området 5 i utbyggnaden av Västanviks fick aldrig exploateras av Gränges Mark och tillskiftades därför oss att förvalta. Tomter kan avstyckas för att få in monetära medel till föreningen. Det finns ett utkast på ett förslag på utveckling av ca nya fastigheter mot Åkerö. Dessa kan ge ett bidrag till framtida kostnader. Några kommentarer från diskussionen: Elbelysning, trottoarer och asfalt ger en annan karaktär. Vill ha bekvämlighet men ej stadskänsla. Nej till elbelysning, trottoarer och asfalt. Viktigt området behåller sin charm med utvecklas så att alla praktikaliteter finns. Inte en sommarstuga utan ett andra boende. Bredband är av intresse. Underbart att stigar röjs och hålls öppna. Utökad byggrätt är av intresse bl a för att inrätta ordentliga badrum. Enbart enplanshus bör accepteras vid förändringar. Viktigt att området behåller sin karaktär och charm. Området går från sommarstugeområdet till fritidshus med inslag av åretruntboende. För att behålla områdets karaktär så är avstyckningar inte lämpliga så att det blir tätare mellan husen i området. Om man funderar kring större byggrätter är det av intresse att fundera kring hur många byggnadsenheter som ska accepteras. Växthus, lekstugor, carport mm räknas även de som byggnader. Flera framförde att en utökad byggrätt bör begränsas till m 2 i ett plan. Carport är av intresse. 5

6 Det är viktigt att väga in vilka kostnader vill vi ha? 6

7 Mötet enades på förslag från styrelsen om att de bilda en grupp som utreder Vision Västanvik till nästa årsmöte. Detta mötte ett stort intresse, varvid en grupp av frivilliga anmälde sig och en grupp med följande deltagare bildades. Gruppen skall vara öppen för samtliga intresserade och ytterligare intressenter kontaktar sammankallande: Olle Jansson, Sammankallande, Västanvik Erik Mattsson, Västanvik 4:19 Stig Jansson, Västanvik 1:78 Christer Wallgren, Orrvägen 2 Risto Furulid, Stortorp 9:30 Tomas Käll, Västanvik 3:6 Torgny Nordin, Västanvik 1:15 Jan Alexandersson, Västanvik 3:44 Bengt Larsson; Stortorp 1:29 Lars Brolin; Västanvik 4:38 7

8 Kontaktlista Olle Jansson, Sammankallande, Västanvik 3:33+3:66., Erik Mattsson, Västanvik 4:19 Stig Jansson, Västanvik 1:78 Christer Wallgren, Orrvägen 2, Risto Furulid, Stortorp 9:30 Thomas Käll, Västanvik 3:6. Torgny Nordin, Jan Alexanderson, Västanvik 3:44. Bengt Larsson; Stortorp 1:29. Lars Brolin; Västanvik 4:38. 8

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter

Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Aktbilaga PR5 Sida 1 Protokoll 2015-05-30 Ärendenummer AB103284 Förrättningslantmätare Christina Ackesten Ärende Anläggningsförrättning berörande Uppnäs 1:87 mfl fastigheter Kommun: Norrtälje Län: Stockholm

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet

Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet Fallstudie om villahushållens val av bredbandsanslutning till hemmet December 2014 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Genomförande... 3 1.3. Målgrupp och urval i undersökningen... 4 1.4. Disposition...

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits till ny

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Torsby 1:249 m fl. Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län. Sammanfattning SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Torsby 1:249 m fl Torsby, delområde T2 Värmdö kommun, Stockholms län Sammanfattning Ärendet Torsby är ett av kommunens prioriterade förändringsområden. Huvudsyftet med

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion

VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN. Dnr 2011.0948. Remissversion VA-UTVECKLINGSPLAN FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Dnr 2011.0948 Remissversion Läsanvisning Dokumentet består av åtta huvudkapitel. Kapitel 1-6 innehåller inledning, syfte och mål samt detaljer och handlingsplan

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Utställningsmöte - Södra staden

Utställningsmöte - Södra staden Handläggare Datum Hanna Olsson 2014-09-01 0480-450082 Minnesanteckningar Utställningsmöte - Södra staden Plats och tid: Den 28 augusti 2014 kl. 18:00 i Rinkabyholmsskolans matsal Inbjudan: Inbjudan har

Läs mer

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas

Diskussion vid LKC fullmäktigemöte med politiker den 29 augusti 2006 angående koloniområdenas Bilaga 3 Hur ställer sig partierna när det gäller koloniverksamheten i Lund? Prytz (S) anser att koloniområdena är lungor i staden och att de ger en variation i stadsbilden som det är viktig att behålla.

Läs mer

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Planprogram för Tavsta hage Dåvö

Planprogram för Tavsta hage Dåvö PL353 Planprogram för Tavsta hage Dåvö Köpings kommun Stadsarkitektkontoret 2004-11-01 n:\planfs\353\program.doc kp400 v 1.0 031222 Senast ändrat: 2004-11-08 2 (11) INLEDNING...3 BAKGRUND...3 SYFTE...3

Läs mer

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer