VA-utbyggnad, Kagghamra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VA-utbyggnad, Kagghamra"

Transkript

1 FÖRSTUDIERAPPORT VA-enheten Referens Mottagare Ingmari Holmsten Tekniska nämnden Version PA3 Förstudierapport VA-utbyggnad, Kagghamra Samhällsbyggnadsf örvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb 1 [14]

2 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 2 [14] Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Lägesbeskrivning...4 Vattentjänstlagen...6 Nyttomål /avgränsningar...7 Nollalternativ...8 Studerade alternativ...9 Ekonomiska översiktliga kalkyler...11 Särtaxa...13 Grov tidplan och kommande behov...14

3 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 3 [14] Sammanfattning Kagghamra är ett fritidsområde i Botkyrka kommun som successivt håller på att övergå till permanentboende. I dagsläget består Kagghamra av ca 200 fastigheter och en fast boende befolkning på ca 250 personer. Kommunen har ett hårt tryck på sig att få till ett hållbart VA-system både från boende i området och av personer som är intresserade av att flytta till området. Som det är idag tillåts inga nya avloppslösningar vilket skapar problem både för befintliga hus med dåliga anläggningar och för de som vill bygga nytt. Kommunen behöver ta ett beslut om kommunal anslutning senast våren Vatten- och avloppssituationen i Kagghamra är idag inte tillfredställande vare sig ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. Den hälsomässiga aspekten är att utsläpp från många mindre och inte alltid helt fungerande avlopp kan förorena vattentäkter och därmed orsaka brist på rent vatten för de boende. Den miljömässiga aspekten är att orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar omgivande ekosystem med kväve och fosforutsläpp. Kagghamra kan anslutas till Himmerfjärdsverket via samma anslutningspunkt som Sibble och Viad. Det är den mest ekonomiskt och ekologiskt hållbara lösningen för att ta hand om Kagghamras spillvatten. När det kommer till dricksvatten har möjligheten att bygga en reservoar i Viad studerats. En reservoar ger en ökad säkerhet i dricksvattenförsörjningen och möjligheter att ansluta fler fastigheter efter att behov uppstår. Naturligtvis får en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till området ekonomiska konsekvenser för kommunen. För att få en bra kostnadstäckning krävs att det tas ett beslut kring särtaxa för området. Särtaxans storlek är beroende av antalet anslutna fastigheter samt av vilket anslutningsalternativ som väljs. Ett nollalternativ får flera negativa konsekvenser både på miljön, för de enskilda fastighetsägarna och för kommunen. Vi ser därför ett stort behov av att få ett positivt beslut för utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Kagghamra.

4 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 4 [14] Bakgrund Kagghamra är ett fritidsområde i Botkyrka som successivt håller på att övergå till permanentboende. Idag sker vattenförsörjning och avloppshantering genom enskilda anläggningar, vilket av kommunen har bedömts som otillfredsställande ur miljö och hälsosynpunkt. Uppdraget syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för att försörja Kagghamra med kommunalt vatten och avlopp. Lägesbeskrivning Kagghamra Kagghamra är ett fritidsområde i Botkyrka som successivt håller på att övergå till permanentboende. I dagsläget består Kagghamra av ca 200 fastigheter och en fast boende befolkning på ca 250 personer. Invånarantalet stiger troligtvis under sommarmånaderna. Tomterna varierar mellan 3000m 2 och 2000m 2. Idag sker vattenförsörjning och avloppshantering genom enskilda anläggningar, vilket av kommunen har bedömts som otillfredsställande ur miljö- och hälsosynpunkt gjordes ett examensarbete Inventering av enskilda avlopp i Kagghamra fritidshusområde i Botkyrka kommun 1. I examensarbetet har man inventerat 187 bebyggda fastigheter, hälften av dessa var permanentboende. En av slutsatserna i examensarbetet är att enbart ca 30 % av fastigheterna har en godtagbar rening för bad-, disk- och tvättvatten (bdt). De enskilda avloppsanläggningarna i området påverkar både Kaggfjärden och grundvattnet negativt. På grund av sitt havsöringsbestånd är både Kaggfjärden och Kagghamraån av riksintresse. Det ställer höga funktionella krav på de enskilda anläggningarna. Vi har av tidigare arbeten kunnat dra slutsatser att ca en femtedel av de näringsämnen som når Kagghamraån och slutligen Kaggfjärden, kan härledas från enskilda avlopp. Även grundvattnet påverkas negativt av icke fungerande avloppsanläggningar och det finns idag vattentäkter i området som har påverkats av avloppsvatten så pass mycket att vattnet inte längre är tjänligt som dricksvatten. Miljöenheten har fått in uppgifter på att boende i området blivit sjuka på grund av dåligt dricksvatten. Dricksvattenkvalitén i brunnarna kan vara påverkade både av nitrat och av sjukdomsframkallande mikroorganismer (parasiter, bakterier, virus) från obefintliga eller läckande avloppsanläggningar. 1 Johan Andersson, Examensarbete i miljöskydd och hälsoskydd, Stockholms universitet 2006

5 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 5 [14] Grödinge landsbygd På Grödinge landsbygd är det idag tre områden som är anslutna till kommunalt vatten och avlopp, nämligen Himmerfjärdsverket, Sibble och Viad. SYVAB som driver himmerfjärdsverket har en vattenledning till avloppsreningsverket i deras spillvattentunnel. Spillvattentunneln sträcker sig genom hela kommunen från Fittja ut till Näslandet. Vattenledningen ägs av SYVAB och försörjer idag även Viad och ett växthus i närheten till Himmerfjärdsverket med dricksvatten. I Sibble försörjs området med dricksvatten från egna borrade eller grävda brunnar. Området har en kommunal spillvattenanslutning. Viad och Eldtomta Café har både kommunalt dricksvatten och spillvattenavlopp. Under 2009 anslöts Olbergaskola till det kommunala dricksvattennätet efter att deras brunn blivit utdömd. I en enkel enkätundersökning 2009, som skickades ut till 101st hushåll i Sibble med spillvattenanslutning blev resultatet att majoriteten av Sibbleborna är nöjda med sitt dricksvatten 40st och att 35st kan tänka sig en kommunal dricksvattenanslutning i framtiden.

6 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 6 [14] Det finns inga undersökningar genomförda på dricksvattenkvalitén i Sibble eller kring grundvattentillgången. Vilket gör det svårt att säga hur den framtida vattensituationen i Sibble kommer att se ut. Det vi kan se är att allt fler bosätter sig permanent i Sibble och att barnfamiljer dominerar. Området har förvandlats från fritidsboende till ett område med mer permanent karaktär. Miljöpåverkan på vattentäkterna blir större och vattenförbrukningen ökar i området. Vad det ger för effekt på vattentäkterna är ännu inte kartlagt. Utredningar Redan 2003 gjorde Tyréns en studie som i stor utsträckning belyser de frågeställningar som är viktiga för att kunna ansluta Kagghamra till kommunalt VA, Kagghamra VA-utredning Rapporten visar att det är möjligt att även ansluta Kagghamra med spillvattenavlopp till Himmerfjärdsverket via samma anslutningspunkt som Sibble och Viad. Kagghamra är även i behov av kommunalt dricksvatten. Vattenkapaciteten är begränsad i den ledning som idag försörjer Himmerfjärdsverket och Viad. Parametrar som påverkar vattentillgången i den befintliga ledningen är befolkningsökning, utbyggnad av redan anslutna områdena, kommande dricksvattenbehov i övriga Grödinge och ett ökat behov av dricksvatten för SYVAB s verksamhet på Himmerfjärdsverket. Eftersom det fanns obesvarade frågor kring vattenkapaciteten och för att uppdatera de ekonomiska kalkylerna i rapporten från 2003, beställdes en ny utredning av WSP 2009, VA-utredning Kagghamra I den här förstudierapporten kommer vi att sammanfatta de lösningar och ekonomiska konsekvenser som dessa båda rapporter kommer fram till. Vidare kommer vi att lägga fram det förslag som rekommenderar. Vattentjänstlagen Vatten- och avloppssituationen i Kagghamra är idag inte tillfredställande vare sig ur ett hälso- eller miljömässigt perspektiv. Den hälsomässiga aspekten är att utsläpp från många mindre och inte alltid helt fungerande avlopp kan förorena vattentäkter och därmed orsaka brist på rent vatten för de boende. Det finns redan idag vattentäkter som är förorenade av avloppsvatten och situationen med fler permanentboende i området kommer inte att förbättra vattenkvalitén. Den miljömässiga aspekten är att orenat eller bristfälligt renat avloppsvatten påverkar omgivande ekosystem med kväve och fosforutsläpp. Enligt vattentjänstlagen har huvudmannen skyldighet att inrätta ett verksamhetsområde om det föreligger ett behov av att i ett större sammanhang ordna

7 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 7 [14] med vatten och avlopp. Behovet ska vara betingat av miljö- och eller hälsoskäl. Om det är fastigheter i samlad bebyggelse som har behov av vatten och avlopp definieras det som ett större sammanhang. Skyldighet att inrätta ett verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen kan således sättas igång om det förekommer någon form av föroreningsrisk för dricksvattentäkter eller för miljön i sig, vilket det gör i Kagghamra. Det är länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över vattentjänstlagen och det är deras ansvar att ta initiativ när huvudmannen inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har ingen rätt att kräva av huvudmannen att inrätta ett verksamhetsområde, men kan däremot påtala för länsstyrelsen när det är aktuellt. Nyttomål /avgränsningar N1(Minska miljö belastningen på Kagghamraån och Kaggfjärden): En femtedel av de näringsämnen som når Kagghamraån kommer från de enskilda avloppen i fritidshusområdet i Kagghamra. För att nå upp till vattendirektivets krav på god ekologiskstatus till 2021 för dessa vattendrag, måste vi minska miljöbelastningen på Kaggfjärden. Det kan göras genom att minska antalet enskilda avloppsanläggningar i Kagghamra från 158st 2 till < 0st. Detta ska vara uppnått senast N2(Minska Förorening av grundvatten): Vi ska minska föroreningen av grundvattenbrunnar i området genom att minska antalet enskilda avloppsanläggningar som inte klarar dagens krav i Kagghamra från idag (2010) 30% till < 0%. Detta ska vara uppnått senast N3(Minska transporter i området): De tunga transporterna i området ska minska när tömning av slutna tankar och slamavskiljare upphör. Detta ska vara uppnått senast N4(Grundvatten): Vi ska minska uttaget av grundvatten i området genom att erbjuda kommunalt dricksvatten, på så sätt skyddas grundvattentillgången i området. Detta ska vara uppnått 6 månader efter slutfört projekt inventerades Kagghamra och då fanns 158 enskilda avloppsanläggningar.

8 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 8 [14] Nollalternativ Om det inte tas ett positivt kommunalt beslut om att dra ut vatten och avlopp till Kagghamra finns det som vi ser det följande tre alternativa vägar. 1. De enskilda fastighetsägarna får lösa sina egna avloppsproblem Att alla fastigheter i Kagghamra ska ha enskilda avloppsanläggningar är inget hållbart alternativ. Både på grund av områdets dåliga markförutsättningar och att det kan innebära ökade risker för negativ påverkan av de egna dricksvattentäkterna. Att använda sluten tank för bdt(bad-, disk- och tvättvatten) är en lösning som successivt för bort grundvatten från området. På grund av minskad tillförsel av vatten till området, minskar grundvattentillgången vilket i sin tur kan orsaka saltvatteninträngning eller att vattentäkter sinar. Om miljöenheten skulle förelägga alla fastighetsägare med bristfälliga eller inga avloppsanläggningar att åtgärda sina anläggningar skulle det bland annat resultera i att ett flertal fastigheter skulle vara tvungna att återgå till att hämta vatten för hand. Detta alternativ skulle resultera i en standardsänkning för ett flertal fastigheter. 2. Det blir ett statligt beslut - att kommunen måste dra fram en kommunal anslutning till området Om det blir ett statligt beslut att kommunen måste dra fram kommunalt vatten och avlopp till Kagghamra, kommer kommunen inte kunna ta ut särtaxa för området. Det betyder att anslutningsavgiften för de boende i Kagghamra skulle bli densamma som för resten av kommunen. Vilket skulle resultera i ett stort ekonomiskt underskott. 3. Ett gemensamt lokalt reningsverk (troligtvis i kommunal regi) Ett gemensamt lokalt reningsverk har inga fördelar gentemot att göra ett kommunalt verksamhetsområde med en anslutningspunkt till befintligt nät. Kostnaderna för att anlägga och driva reningsverket, samt göra ledningsdragningar blir minst lika stor som en anslutning till befintligt nät. Det löser dessutom inte dricksvattenfrågan.

9 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 9 [14] Studerade alternativ Avlopp Spillavloppet för Kagghamra avleds till Himmerfjärdsverket via pumpstationer i Källarhagen och Eldtomta. Eftersom terrängen är väldigt kuperad och bergig kommer lätttrycksavlopp, LTA, användas i stora delar av Kagghamra. Dricksvatten Dricksvatten ansluts till Kagghamra från SYVABs vattenledning via en ny reservoar i Viad. Reservoaren ska även försörja redan anslutna områden. Rapporten Kagghamra VA-utredning visar att det är möjligt att ansluta Kagghamra med spillvattenavlopp till Himmerfjärdsverket via samma anslutningspunkt som Sibble och Viad. En viss uppgradering av pumpstationerna i Källarhagen och Eldtomta kommer att behövas. De ekonomiska delarna i rapporten har uppdaterats i VA-utredning Kagghamra Det var det viktigt att studera flera olika alternativ för att försörja Kagghamra med dricksvatten eftersom vattenkapaciteten är begränsad i den ledning som idag försörjer Himmerfjärdsverket. Skillnaden från 2003 är att ledningen idag även försörjer Viad, Eldtomta och Olberga skola med dricksvatten. Därför studerades möjligheten att bygga en reservoar i Viad. Det visade sig vara en väldigt bra lösning för att få vattnet i ledningen att räcka till en utbyggnad av Kagghamra. En reservoar gav även framtida möjligheter för vattenförsörjning av andra områden i närheten, samt en utökad verksamhet vid Himmerfjärdsverket.

10 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 10 [14] Alternativa lösningar Totalt har 3 olika alternativ valts ut. Grundlösningen med överföringsledningar och reservoar är samma i alla alternativen. Antalet anslutna fastigheter varierar. Grundlösning: Överföringsledning för vatten från Viad till Kagghamra. Reservoar 310m 3 med Tryckstegring i Viad och Vårsta Möjliggör vattenförsörjning upp till 3900 personer. Överföringsledning för spillvatten från Kagghamra till pumpstationen vid Eldtomta och vidare till Himmerfjärdsverket Alternativ 1 Anslutning av enbart Kagghamra 200 fastigheter Alternativ 2 Kagghamra ges möjligheten till styckning för tomter på 3000m 3. Vilket ger en möjlig anslutning av upp till 300 fastigheter i Kagghamra Alternativ 3 Sibbles 200 fastigheter får kommunalt vatten samtidigt som vi ansluter Kagghamra(styckat) 300 fastigheter, totalt 500 fastigheter.

11 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 11 [14] Ekonomiska översiktliga kalkyler Grundlösning Överföringsledningar, Reservoar Överföringsledning V140+TS140, 2400 m Överföringsledning V 180, 1800 m Reservoar 310 m3 Tryckstegringsstation Viad Tryckstegringsstation Vårsta Oförutsett, 20 % Byggherrekostnad, 15 % Investeringskostnad kr kr kr kr kr kr kr kr Alternativ 1 och 2 Alternativ 1 Kagghamra 200 Fastigheter Alternativ 2 Kagghamra 300 Fastigheter fastigheter a 2000m fastigheter a 3000m fastigheter a 2000m 200 fastigheter a 1500m 2 Lokaltsystem kr kr Grundlösning kr kr Total Investeringskostnad kr kr Kostnad fördelad per ansluten fastighet kr kr Anläggningstaxa (utan särtaxa) 3000m kr 2000m kr kr 1500m kr Summa av intäkt med dagens anläggningstaxa kr kr Bedömt underskott kr kr Bedömt underskott per fastighet SÄRTAXA kr kr Anslutningskostnad per fastighet 3000m kr 2000m kr kr 1500m kr Med moms kr kr kr kr

12 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 12 [14] Alternativ 3 Alternativ 3 Sibble 200 Fastigheter Kagghamra 300 Fastigheter 100 fastigheter a 2000m fastigheter a 1500m 2 Total Investeringskostnad kr Lokaltsystem kr kr Del av grundlösning kr kr Investeringskostnad per del kr kr Kostnad fördelad per ansluten kr kr fastighet Anläggningstaxa (utan särtaxa) 3000m m kr 1500m kr Enbart vatten till redan ansluten fastighet (Sibble) kr Summa av intäkt med dagens anläggningstaxa kr kr Bedömt underskott kr kr Bedömt underskott per fastighet SÄRTAXA kr kr Anslutningskostnad per fastighet 3000m2 2000m kr 1500m kr Redan ansluten fastighet (Sibble) kr Med moms kr kr kr Ansluter vi 100 fastigheter till i Kaggharma ökar den totala investeringskostnaden för schaktning, serviser och pumpar. Där av följer den högre totala investeringskostnaden i Alternativ 2. Ansluter vi även Sibble ökar den totala investeringskostnaden ytterligare, Alternativ 3. Om vi även ansluter Sibble ska de vara med och dela på de anläggningar som de är beroende av så som den gemensamma reservoaren. Genom att fördela den totala investeringskostnaden på fler fastigheter blir särtaxan lägre och den totala kostnaden per fastighet minskar. För att särtaxan skall kunna redovisas korrekt krävs det att de olika områdenas kostnader särredovisas.

13 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 13 [14] Särtaxa VA-kollektivet är skyldigt att ta ut en särtaxa för de delar av en utbyggnad som skiljer sig från en normal utbyggnad i kommunen. Skyldigheten för VAkollektivet att tillämpa Särtaxa enligt VA-lagen måste utredas vidare för att få en mer exakt kostnadsbild per fastighet. Att ansluta Kagghamra kräver långa anslutningsledningar och det är ett område som är mycket kuperat vilket gör det svårare än normalt att lägga ett ledningsnät. Det indikerar att det finns starka skäl för Särtaxa. Särtaxans storlek i det här fallet är beroende av hur många fastigheter som ska anslutas. Skulle Sibble få en kommunal vattenanslutning får vi lägre kostnader per ansluten fastighet i området, även styckningar i Sibble och Kagghamra påverkar kostandsbilden. Särtaxans storlek är alltså mycket beroende av vilka politiska planeringsbeslut som tas för området. Alternativ 1 Kagghamra 200 Fastigheter Alternativ 2 Kagghamra 300 Fastigheter Alternativ 3 Sibble 200 Fastigheter Kagghamra 300 Fastigheter Fastigheter a 3000m 2 Fastigheter a 2000m 2 Redan ansluten fastighet Fastigheter a 2000m 2 Lokaltsystem kr kr kr kr Grundlösning kr kr kr kr Total Investeringskostnad kr kr kr Kostnad fördelad per ansluten fastighet kr kr kr kr Med moms kr kr kr kr

14 BOTKYRKA KOMMUN FÖRSTUDIERAPPORT 14 [14] Grov tidplan och kommande behov I Kagghamra tar tidigare rapporter upp en möjlighet att genom planering förtäta området genom styckning från dagens 200 till 400 tomter. Vi anser att 400 fastigheter i Kagghamra inte är ett rimligt antal både på grund av områdets geologi och bevarande av områdets karaktär. Det bör göras en analys av hur många verkliga styckningar som kommer att kunna ske i området. I det arbetet bör även kostnader för och behov av planförändring tas med. Vidare bör en mer djupgående analys göras kring behovet av kommunalt dricksvatten i Sibble ur ett långsiktigt perspektiv. Vi ser ett stort behov av att komma igång med utbyggnaden till Kagghamra fort för att lösa vatten- och avloppsproblemen i området. Kommunen har ett hårt tryck på sig att få till ett hållbart VA-system, både från boende i området och av personer som är intresserade av att flytta till området. Som det är idag tillåts inga nya avloppslösningar vilket skapar problem både för befintliga hus med dåliga anläggningar och för de som vill bygga nytt. Ett positivt beslut våren 2011 för utbyggnad av ett kommunalt ledningsnät i Kagghamra skulle innebära att vi kan starta med detaljprojektering under våren Totalt uppskattar vi att VA-utbyggnaden av hela Kagghamra kommer att kunna ta upp till 4 år. Slutligen ser vi ett behov av att ha nya dialoger med de boende i Kagghamra men även med boende i Sibble och delar av Eldtomta.

Dialog i Grödinge den 19 januari 2012. Detta är det första mötet avseende Kagghamra, Sibble och Eldtomta

Dialog i Grödinge den 19 januari 2012. Detta är det första mötet avseende Kagghamra, Sibble och Eldtomta Dialog i Grödinge den 19 januari 2012 Detta är det första mötet avseende Kagghamra, Sibble och Eldtomta Dagordning, dialog Grödinge kl:19-22 (2-3 tim) Välkommen Birgitta Mörk (s), Ordförande för dialogforum

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby)

Uppdragsnr: 10214630. Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 Källa: www.eniro.se VA-UTREDNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR ÄSKEKÄRR 1:7, 1:8 M.FL. (Askeviks camping och stugby) Uppdragsnr: 10214630 2(5) Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700

Läs mer

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård

Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet. Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Informationsmöte ang. VA-utbyggnad inom Binnerbäck - Vedbormområdet Tisdag 28/7 2009 kl. 19:00 Löttorps Byggdegård Borgholm Energi VA- och renhållningschef Bo Persson Tel: 0485-880 55 Mail: bo.persson@borgholm.se

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering

Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Bilaga 1 Lagstiftning och måldokument styrande för vattenförsörjning och avloppshantering Miljöbalken Miljöbalken innehåller allmänna hänsynsregler och detaljerade bestämmelser om avloppsvattenrening.

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms kommun

Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms kommun Beslut 1 (6) Enheten för miljöskydd Kerstin Rosén Nilsson Vaxholms stad kansliet@vaxholm.se Irene Lindblad irene.lindblad@jarowskij.se Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad av vatten och avlopp i norra delen Informationsmöte 2014-06-17. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad av vatten och avlopp i norra delen Informationsmöte 2014-06-17. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad av vatten och avlopp i norra delen Informationsmöte 2014-06-17 Välkomna! Dagordning Välkomna och presentation av närvarande Avgränsning av utbyggnad 2014 Bakgrund Utbyggnad

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND

VA-UTREDNING VÄSTRA SUND PM VA-UTREDNING VÄSTRA SUND Karlstad 2008-05-15 Uppdragsnummer 133056 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund och syfte... 3 Avgränsning... 3 Nuvarande förhållanden... 4 Områdesbeskrivning... 4 Anslutningsmöjligheter...

Läs mer

Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga

Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Agenda Bakgrund Underlag för dialog med politiken Kostnadsmodell Tidplan Egna lösningar Hur arbetar vi vidare? Slutsatser Kostnad nytta Gungor och karuseller

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN

Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Avloppsinventering i Haninge kommun 2010 LINA WESTMAN Sammanfattning Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har under sommaren 2010 genomfört en inventering av enskilda avlopp i Haninge kommun. Syftet

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011

Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Avloppsinventering i Haninge kommun 2011 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden

Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden 1 Handlingsplan för vatten och avlopp i omvandlingsområden Innehållsförteckning Kortversion 2016-04-13 Innehållsförteckning... 1 Bilagor... 1 Bakgrund och syfte... 2 Metod och resultat... 2 1 Balltorp...

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun

Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun Inledning Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun En sammanställning gjord av boende i området Norra Mälarstrandens arbetsgrupp VA alternativa lösningar Vi visar i denna

Läs mer

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Program informationsmöte Munga: Bakgrund till beslut om VA- utbyggnation Principlösning beslutat VA-system Kostnader och regler för anslutning Projektorganisation

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

VeVa Tynningö Prel. version

VeVa Tynningö Prel. version Prel. version Frida Pettersson, Erik Kärrman 1. - Syfte Målet med etta uppdrag var att ta fram beslutsunderlag som visar ekonomiska och miljömässiga konsekvenser vid introduktion av avloppslösningar på

Läs mer

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna!

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 20140423 Välkomna! Närvarande Rolf Landin, Enhetschef VA Nät drift Kerstin Nyström, Projektledare Vatten och Avlopp Torbjörn

Läs mer

Dammkärr-Vattubrinken

Dammkärr-Vattubrinken Samhällsbyggnadskontoret Startpromemoria Dnr 2009-00010 (P09009) Detaljplan för inom Enhörna kommundel i Södertälje Upprättad 2009-09-15 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret föreslår att ny detaljplan

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011

Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Dnr : 2010-0368-446 akt 4 Inventering av enskilda avlopp i Havridaån, Gnosjö kommun 2010-2011 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Havridaån Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015

Tillsyn av enskilda avlopp 2014. Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Tillsyn av enskilda avlopp 2014 Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport februari 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 3 Resultat... 6 Diskussion...

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen

SMEDJEBACKENS KOMMUN. Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- Strategi. Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- Strategi Reviderad 2013, av Kretsloppsgruppen Innehåll Inledning... 3 Syfte och mål... 4 Bakgrund... 4 Lagar och myndigheter...

Läs mer

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version

VA-policy. Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun. Version VA-policy Steg 2 i arbetet med VA-planering i Rättviks kommun Version 2016-05-24 Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 4 Samhällsutveckling... 4 Vision Rättviks kommun... 4 Utveckling... 4 UTMANINGAR... 5

Läs mer

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy

VA-policy VA-översikt. VA-plan. VA-policy Antagen av kommunfullmäktige den 22 oktober 2014, 14KS/0083 VA-policy 2014 VA-översikt VA-policy VA-plan Innehåll Inledning 3 Utgångspunkter för vattenplanering 4 Nationella och lokala mål 5 Övergripande

Läs mer

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren

Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28. Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 2013-03-28 Upprättad av: Johanna Persson och Emma Sjögren PM Översiktlig VA och dagvattenutredning för Bjärnö 1:2 Kund Karlshamns Kommun Stadsmiljöavdelningen

Läs mer

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning

Remissförslag. Borås Stads. Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning Remissförslag Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 0 Borås Stads Styrdokument»Aktiverande Strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås Program verksamheter och metoder

Läs mer

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten

3 oktober 2012. Samhällsbyggnadsenheten Avloppsmöte i SånnaS 3 oktober 2012 Historik ändrad lagstiftning 1987 gav Naturvårdsverket ut en handbok om allmänna råd för små avloppsanläggningar. Tekniska beskrivningar och rekommendationer Drogs tillbaka

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun

Avloppsinventering i Haninge kommun Avloppsinventering i Haninge kommun - Resultat inventeringen 2013 - Slutrapportering inventeringen 2010-2013 2014-11-24 Stefan Engblom 1 Inledning 1:1. Bakgrund Alla kommuner har ett ansvar att genomföra

Läs mer

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall

Agenda. Små avlopp i den kommunala vattenplaneringen. Därför vill miljöenheten ha va-plan. Helena Segervall 2013-11-19 Mälarens Vattenvårdsförbund Agenda Introduktion Strängnäs kommun och miljöenheten Tillsyn små avlopp Aktuellt ärende Små avlopp - vattenplanering Helena Segervall Förnamn Efternamn 2008-05-27

Läs mer

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop

VA-planering så funkar det. Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-planering så funkar det Mats Johansson, VA-guiden / Ecoloop VA-plan VA-planering Vattenplan Vattenplanering 2 VA-planen i kommunens planering - Bild från Värmdös VA-plan Åtgärd 37. Kommunerna behöver,

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Vanliga frågor och svar om VA-strategin

Vanliga frågor och svar om VA-strategin 2012-08-20 Vanliga frågor och svar om VA-strategin 1. Vad är syftet med VA-strategin? Att värna om de boendes hälsa och vår miljö samt möjliggöra utveckling. 2. Hur förbättrar VA-strategin människors hälsa?

Läs mer

PROJEKT. Inspektion av små avlopp i områdena runt Brevik i Karlsborgs kommun och runt Hönsa och Fröstorp i Tibro kommun

PROJEKT. Inspektion av små avlopp i områdena runt Brevik i Karlsborgs kommun och runt Hönsa och Fröstorp i Tibro kommun PROJEKT Inspektion av små avlopp i områdena runt Brevik i Karlsborgs kommun och runt Hönsa och Fröstorp i Tibro kommun 2016-09-14 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41

Läs mer

INVENTERING AV ENSKILDA AVLOPP I MÄRSTAÅNS AVRINNINGSOMRÅDE MED OMNEJD, 2010

INVENTERING AV ENSKILDA AVLOPP I MÄRSTAÅNS AVRINNINGSOMRÅDE MED OMNEJD, 2010 INVENTERING AV ENSKILDA AVLOPP I MÄRSTAÅNS AVRINNINGSOMRÅDE MED OMNEJD, 2010 RAPPORT Sigtuna kommun 2010-10-25 2010-10-01 Handläggare Veronica Widenmo och Åsa Persson Miljö- och hälsoskyddskontoret 2 Inventering

Läs mer

Länsstyrelsen bestred yrkandena.

Länsstyrelsen bestred yrkandena. Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän avloppsanläggning fastställdes (med den ändringen att genomförandetiden flyttades fram) i fall där uppkomna hälsomässiga problem hade åtgärdats genom

Läs mer

Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- åtgärdsplan 2013-2025

Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun. VA- åtgärdsplan 2013-2025 h SMEDJEBACKENS KOMMUN Försörjning av vatten och avlopp i Smedjebackens kommun VA- åtgärdsplan 2013-2025 1 Innehållsförteckning Prioriteringsordning 3 Sammanfattande områdeslista 4 Översiktskartor 5 Pågående

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Oskarshamns kommun. VA-utredning för detaljplan. Glabo 1:45, Saltvik. Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB

Oskarshamns kommun. VA-utredning för detaljplan. Glabo 1:45, Saltvik. Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Oskarshamns kommun VA-utredning för detaljplan Glabo 1:45, Saltvik Kalmar den 2 februari 2015 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB Uppdrag VA-utredningen utbyggnad vatten och avlopp på Saltvik. Samordnas med pågående

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29

TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 1(6) Kommunfullmäktige Begäran om anslag för investering i utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Norra Gylle, Fröjdenborg, Långskiftet och Väster

Läs mer

Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6

Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6 Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6 Exempel från Örebro - VA-planering - Avloppsinventering - Tillsyn enligt LAV Stefan Sjögren Tekniska förvaltningen Maja Englund Miljökontoret

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 94 2013-12-10 Va 540/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 94 2013-12-10 Va 540/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 94 2013-12-10 Va 540/12 Stockholm SÖKANDE Ånge kommun Ombud: Tekniske chefen O S MOTPART Länsstyrelsen Västernorrland Ombud: F U SAKEN Verksamhetsområde för

Läs mer

Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA

Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA 2016-05-18 Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA Innehållsförteckning Utkast 2016... 1 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA... 1 1. Bakgrund... 3 2. Ljusnarsberg... 3 2.1 Silverhöjden... 3 2.2 Finnhyttan...

Läs mer

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012

Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Inventering av enskilda VA-anläggningar 2012 Områden kring delar av Ljungaån, Hägnaån, Sävsjöån, Vämmesån och Bodaån samt bäckar runt Ärnanäsasjön och Allsarpasjön Miljö- och byggförvaltningen Stina Pernholm,

Läs mer

Områdesbeskrivning för Flens kommun

Områdesbeskrivning för Flens kommun Områdesbeskrivning för Flens kommun Områdesbeskrivning en omfattar områden med detaljplan och områdesplan samt områden som i översiktsplanen (ÖP 2007) redovisats som samlad bebyggelse. Status på avloppsanläggningar

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Cane Svekanski Gästrike Vatten Projektledare Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Rörberg Informationsmöte

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

Information enskilda avlopp

Information enskilda avlopp Information enskilda avlopp HISTORIK-Krav 1949 Slamavskiljning 1969 Slamavskiljare (trekammarbrunn) med efterföljande rening 2007 Reduktionskrav från Naturvårdsverket VARFÖR Hälsoskydd, Grundvatten, Miljöskydd

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 5 KARLSTADS KOMMUN Ärende 5 Dnr KS-2011-712 Dpl72 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Tillväxt & planfrågor Tjänsteskrivelse 2012-05-23 Olle Wikberg, 054-540 10 32 olle. wikberg@karlstad.se

Läs mer

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22

PROJEKT. Inventering av enskilda avloppsanläggningar. Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 PROJEKT Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Perstorp, Karlsborgs kommun 2014-10-22 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se

Läs mer

Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns

Utbyggnadsplan 2014-2024. Karlshamns Utbyggnadsplan 2014-2024 Karlshamns Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Underlag... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Politisk viljeriktning i Karlshamns kommun... 3 3 Konsekvensanalys... 4 3.1 Problemställning...

Läs mer

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1

SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 SÖDRA UDDEVALLA Sammanställning av tillsyn Södra Uddevalla 2010 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Områdesbeskrivning... 3 Arbetet med tillsyn av små avlopp... 4 Förberedelser... 4 Platsbesök... 4 Bedömning...

Läs mer

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till?

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till? Tolkning av lagtexten Förarbetet till LAV 6 LAV Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström Rättsfall Kommunexempel Knivsta Norrköping En till? 6 LAV Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Om det

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA Lars Mellberg, VA-ingenjör, Ystads kommun Christina Molin, VA-chef,Ystads kommun Tony Gunnemar, VA-ingenjör, Ystads kommun Helene Jeppsson,

Läs mer

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se

Information om inventering av. Enskilda avlopp. Förste miljöinspektör Eva Bayard 0512-570 27 eva.bayard@essunga.se Information om inventering av Enskilda avlopp Förste miljöinspektör Eva Bayard 012-70 27 eva.bayard@essunga.se Enskilda avlopp Det finns ca 1 700 enskilda avlopp i kommunen, där de flesta är gamla anläggningar

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack.

Varför gör inte kommunen jobbet att kontrollera våra avlopp? Om ni påstår att det är gjort, en källförteckning och när den är gjord,tack. Om avloppet/vattnet inte är en delfinansierings fråga utan en miljöfråga så hur stor är miljöpåverkan från vårt område Noor jämfört med annat område exempelvis den djurhållningen som finns runt sjön valloxen.

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016

Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 Inventering av enskilda avloppsanläggningar i Sävsjö kommun 2016 området mellan Stigåsa och Rörvik Foto: Illustration från avloppsguiden.se Licens: Copyright 2016-08-19 Sammanfattning Under juni månad

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar Beslutade av Miljöskyddsnämnden 2006-12-12, 88 Reviderade 2007-05-29, MN 44 Reviderade 2009-03-31, MN 20 Reviderade 2013-12-10, MN 59 Reviderade 2017-05-11, MN 25 Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar

Läs mer

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden.

Kustnära avlopp. Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. Kustnära avlopp Ett projekt inom Mönsterås kommun med syfte att genom samverkan hitta hållbara lösningar för vatten och avlopp i kustnära områden. I Mönsterås kommun finns ca 1000 enskilda avloppsanläggningar.

Läs mer

Miljökontoret 2010-03-05. Vatten- och avloppsutredning för Dammkärr-Vattubrinken

Miljökontoret 2010-03-05. Vatten- och avloppsutredning för Dammkärr-Vattubrinken Miljökontoret 2010-03-05 Vatten- och avloppsutredning för Dammkärr-Vattubrinken Introduktion Syfte med denna vatten- och avloppsutredning (VA-utredning) är att belysa fördelar och nackdelar inför val av

Läs mer

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012

Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Avloppsinventering i Haninge kommun 2012 Farida Khudur Sammanfattning Enskilda avlopp med dålig reningskapacitet kan vara en risk för människors hälsa om bakterier når grundvattnet. De avlopp som har en

Läs mer

Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun

Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-09-14 Miljönämnden Ärende 16 Remiss - Tillsyn över behov av allmänna vattentjänster i Söräng, Mörkö, Södertälje kommun Länsstyrelsens dnr: 5673-30705-2012 Dnr: 2017-2028 Sammanfattning

Läs mer

Information om VA-utbyggnaden i Munga

Information om VA-utbyggnaden i Munga Datum 2017-02-02 Fastighet Information om VA-utbyggnaden i Munga Arbetet med att ordna kommunalt vatten och avlopp i Munga har nu påbörjats. Vi vill med detta brev informera om anläggningens utformning,

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm

Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm Inventering av enskilda avlopp i Vaxholm Varför inventerar vi enskilda avlopp? För hela Sverige ligger enskilda avlopp på andra plats som källa till fosfatutsläpp i havet Det nationella miljömålet Ingen

Läs mer

2005-01-12 1 (4) BILAGA 15

2005-01-12 1 (4) BILAGA 15 PM 2005-01-12 1 (4) UDDEVALLA KOMMUN Miljö och Stadsbyggnad Handläggare/telefon Jan Engström/0522-69 73 16 BILAGA 15 Miljö och Stadsbyggnads PM angående områden mellan Ljungskile och Uddevalla med VA-problem.

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07

DEL 2 VA Policy VA PLAN 2011 2011 07 07 1 VA-Planering 2011 Del 1 Det första steget är att skapa en förvaltningsövergripande arbetsgrupp som börjar med att utarbeta en VA översikt. Den beskriver omvärldsfaktorer, nuläge, förutsättningar och

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2014 Jönköping Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Vanliga frågor Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Ansvar för LTA-pumpar

Läs mer

Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun En sammanställning gjord av boende i området Norra Mälarstrandens

Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun En sammanställning gjord av boende i området Norra Mälarstrandens Alternativa lösningar för VA inom området Norr Mälarstrand i Köpings kommun En sammanställning gjord av boende i området Norra Mälarstrandens arbetsgrupp VA alternativa lösningar Kommunens sjöförlagda

Läs mer

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga

Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm och Mörbylånga Antagen av Miljö- och byggnadsnämnden i Borgholms kommun 2007-08-30 Antagen av Miljö- och Byggnadsnämnden i Mörbylånga kommun 2008-09-24 Riktlinjer - enskilda avloppsanläggningar för Ölandskommunerna Borgholm

Läs mer

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar

Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar Riktlinjer och handlingsplan för enskilda avloppsanläggningar 1 Syfte Riktlinjerna och handlingsplanen skall tydliggöra nämndens uppdrag åt förvaltningen i det fortsatta arbetet med enskilda avlopp och

Läs mer

ÖP 2002 TANUMS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN. % Nedlagd tipp VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPS- OCH AVFALLSHANTERING. VATTEN Skyddsområde för vattentäkt

ÖP 2002 TANUMS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN. % Nedlagd tipp VATTENFÖRSÖRJNING, AVLOPPS- OCH AVFALLSHANTERING. VATTEN Skyddsområde för vattentäkt Vassbotten Mellan- Kornsjön Galtö Lur N Bullaresjön Resö Lindön Nedre Bolsjön Övre Bolsjön Backa S Kornsjön Kalvön S Bullaresjön Trossö Havstenssund Knäm Östad Naverstad Långeskär Sannäs 4 Tanumshede Kynne

Läs mer

Förslag till planläggning av Dalarö

Förslag till planläggning av Dalarö Förslag till planläggning av Dalarö Uppdrag: Föreslå hur ett planläggningsarbete bör initieras och prioriteras för fler bostäder, infrastruktur, service mm i syfte att skapa ett långsiktigt hållbart Dalarö

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159

VA-planering i Ljungby kommun. Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 VA-planering i Ljungby kommun Antagen av kommunstyrelsen den 21 juni 2011 159 LJUNGBY KOMMUN Tekniska kontoret 31 maj 2011 Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs

Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs Utredning VA-utbyggnad Djurö-Stavsnäs Bakgrund På Djurö och i Stavsnäs har det länge varit brist på kommunalt vatten. Detta har lett till att många fastigheter som ansökt om att få ansluta till kommunalt

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE Carina Barthel, Miljöchef, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Rasmus Ahlm, Miljöinspektör, Ystad-Österlenregionens miljöförbund Christina Molin, VA-chef,Ystads

Läs mer