STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 540/12 Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 94 2013-12-10 Va 540/12 Stockholm"

Transkript

1 Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 540/12 Stockholm SÖKANDE Ånge kommun Ombud: Tekniske chefen O S MOTPART Länsstyrelsen Västernorrland Ombud: F U SAKEN Verksamhetsområde för vatten och avlopp Överklagat beslut Länsstyrelsen Västernorrlands beslut den 3 juli 2012, dnr VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden upphäver länsstyrelsens beslut den 3 juli 2012, dnr

2 2 BAKGRUND, YRKANDEN M.M. Länsstyrelsens beslut har fogats till detta beslut (se beslutsbilaga 1). Av bifogad karta (beslutsbilaga 2) framgår bl.a. hur de boende fördelar sig på fastigheterna inom området. Kommunen har yrkat att Va-nämnden ska upphäva länsstyrelsens beslut. Överklagandet har fogats till detta beslut (se beslutsbilaga 3). Länsstyrelsen har motsatt sig att beslutet upphävs. Va-nämnden har i målet hållit en förberedande förhandling och genomfört besiktning samt sedan parterna fått tillfälle att skriftligen slutföra sin talan avgjort målet på handlingarna. PARTERNAS UTVECKLING AV TALAN Kommunen har anfört bl.a. följande. I Forsönområdet bor det ca 33 personer inom ett ca m 2 stort område. I kommunen bor det runt invånare. Fastighetsägarna kan själva med större fördel lösa va-frågan i området i likhet med vad Ånge ridklubb redan har gjort. Ridanläggningen är den enskilt största anläggningen i området och åtgärderna som vidtagits där [efter 1998] bör därför inte ses som en begränsad åtgärd i området. Forsön uppfyller inte kriterierna för ett omvandlingsområde med tanke på att invånarantalet minskar och det finns inget i dagsläget som pekar på att den trenden kommer att ändras. De närmaste åren planerar kommunen att minska verksamhetsområdet eftersom många flyttar från orten eller dör. Det är tveksamt om så gles bebyggelse med ett begränsat antal människor kan utgöra ett större sammanhang.

3 3 Påverkan på miljön i området är inte utredd utan länsstyrelsen misstänker utifrån avloppens standard att det är sannolikt att omgivande miljö är påverkad. Recipienten Ljungan kontrolleras och någon påverkan på dess miljö har inte påvisats. Kommunen (tekniska kontoret) kan inte svara på om fastigheterna har borrade brunnar för dricksvatten. Några vattenprover har inte heller tagits. Vid misstanke om bakterier är det kommunens Bygg- och miljökontor som tar vattenprover och eventuella resultat från vattenprover kan finnas hos miljökontoret. Det är ett relativt stort och glesbefolkat område. Tekniska kontoret har inte någon kunskap om fastigheternas brunnar och skicket på de enskilda anläggningarna m.m. Det är miljökontoret som borde ha dessa uppgifter. De s.k. kraftverksvillorna (Ånge Forsön 1:40-1:43) är anslutna till kommunens va-anläggning. Den allmänna anläggningen sträcker sig längst ut till nordväst om kraftverksvillorna. Kommunens Bygg- och miljökontor har framfört till länsstyrelsen att området direkt väster och öster om Forsön utgörs av verksamhetsområde, vilket medför att länsstyrelsen gör bedömningen att närheten till befintligt verksamhetsområde innebär att anslutning kan ske till betydligt lägre kostnad än att ordna en ny allmän anläggning. För att nå befintligt verksamhetsområde i väster så måste man passera del av Ljungan, av den anledningen så bedömer kommunen det alternativet som mindre lämpligt och kostbart. Då återstår att ansluta området till befintligt verksamhetsområde i öster. De relativt långa avstånden mellan fastigheterna och kuperad terräng kommer att medföra höga kostnader för att ansluta till den allmänna anläggningen. Vad gäller fastigheterna som finns på kartan i aktbil. 40 [beslutsbilaga 2] så är de vitmarkerade fastigheterna obebyggda- eller fritidsfastigheter. De grönmarkerade fastigheterna är bebyggda, men är obebodda eller används som fritidsfastigheter. De fastigheter som är cerisemarkerade är bebodda fastigheter. Fastigheten Ånge Forsön 3:618 har löst in en liten del av den norra delen av Fortumfastigheten. Fastigheten Ånge Forsön 1:5 (ridhuset) har en godkänd anläggning med minireningsverk och markbäddsmoduler.

4 4 Länsstyrelsen har anfört bl.a. följande. Kommunen genomförde en avloppsinventering år 1998 och därför menar länsstyrelsen att det fanns skäl att klargöra om avloppssituationen i området förändrats innan beslut fattas i frågan. Sedan 1998 är det endast den s.k. ridhusfastigheten som har anordnat ett minireningsverk. Troligtvis är det i dag en sämre standard på va-lösningarna i området än vid tiden för utredningen. Länsstyrelsen bedömer att det med hänsyn till hälsoskyddet finns ett behov av att ordna en allmän va-anläggning. Risken ur hälsoskyddsynpunkt utgörs framförallt av påverkan på dricksvattentäkter. Påverkan på miljön kan heller inte uteslutas även om detta inte är lika utrett i genomförd inventering. Mot bakgrund av avloppens standard finner dock länsstyrelsen det sannolikt att dessa även påverkar omgivande miljö. Det finns inte några utredningar beträffande Lillström, Storström och Ljungan, men generellt sett är dess vatten näringsfattiga. Det finns inte några uppgifter om skador i naturen och vattnet, men det finns alltid risk för påverkan på grund- och ytvatten med tanke på nuvarande va-förhållanden. Det finns dock inte någon utredning beträffande detta. Bygg- och miljökontoret i Ånge bedömde i ett yttrande att Forsön kan vara ett s.k. omvandlingsområde och att det var svårt att ordna med enskilda avlopp pga. markförhållandena och små tomter. När det gäller fråga om området kan ses i ett större sammanhang i förhållande till det antal fastigheter som berörs bedömer länsstyrelsen att Forsön faller inom detta begrepp då, enligt kommunens redovisning, 31 fastigheter berörs varav cirka hälften i dagsläget används som bostad, bebyggelsen är samlad och risk för hälsoolägenheter finns. Närheten till befintligt verksamhetsområde gör vidare att länsstyrelsen gör bedömningen att en anslutning till detta innebär en betydligt mindre kostnad än att ordna en ny allmän va-anläggning och därför inte är ett orimligt krav. Trots att samtliga fastigheter inte används för bostadsändamål, att området kan anses så begränsat och avståndet till befintlig anslutning till kommunalt avlopp innebär att antalet fastigheter kan minskas.

5 5 Kommunens Miljö- och byggnämnd har hjälpt länsstyrelsen att ta fram uppgifter avseende området, fastigheterna, fastigheternas förhållanden m.m. En person har tillkommit på fastigheten Ånge Forsön 1:30, två personer på Ånge Forsön 1:24 och två personer på Forsön 1:4. På fastigheterna Ånge Forsön 1:13 och 1:10 har det minskat med en respektive två personer. Total förändring av antalet folkbokförda i området Forsön har därmed ökat med två personer. Fastigheten Ånge Forsön 1:21 har enskilt avlopp och fastighetens vatten går ut till Lillströmmen. Vad gäller fastigheten Ånge Forsön 1:27 så går vattnet ut till Storström. Fastigheten Forsön 1:4 har utlopp direkt i Ångesjön, efter trekammarbrunn. Förhållandena år 1998 var följande. Fastigheten Forsön 1:15 hade utlopp direkt i Lillströmmen efter enkammarbrunn. Fastigheten Forsön 1:34 hade avlopp från enkammarbrunn till stenkista, under väg till ett dike. Fastigheten Forsön 1:7 ledde avloppet från enkammarbrunn till stenkista med en vattentäkt 10 meter ifrån. Fastigheten Forsön 1:11 hade två enkammarbrunnar samt egengrävd infiltration. Fastigheterna Forsön 1:2 och 1:36 hade två avlopp med skiljeväggar av trä. Fastigheterna Forsön 1:18, 1:19 samt 1:24 hade två anläggningar med god slamavskiljning med undermålig infiltration. Slutligen hade fastigheten Forsön 1:29 en anläggning med olämpligt placerad infiltration. Permanentbostädernas va-förhållanden måste samordnas med hänsyn till hälsa och miljön. Några andra uppgifter eller annan utredning beträffande vattenförhållandena i området finns inte förutom att dricksvattenprov från fastigheten Ånge Forsön 1:27 som hade tagits 1994 och ridhusfastigheten Ånge Forsön 1:5 taget år Dessa prover visade på tjänligt dricksvatten. Dock kan andra prover ha tagits, men då Miljö- och byggkontoret inte längre utför dricksvattenprovtagning åt enskilda fastighetsägare finns det inte någon annan kännedom än dessa två vattenprover. Förutom hänsyn till hälsa och miljön bör nämnden beakta närheten till befintligt kommunalt VA vid kraftverksvillorna för inrättande av verksamhetsområde.

6 6 UTREDNING Va-nämnden har genom en ledamot och i närvaro av parterna verkställt besiktning på platsen, se protokollsbilaga A (beslutsbilaga 4). Härefter har kommunen till Va-nämnden gett in en utredning betecknad Ljungan 2012 som har utförts av ALcontrol Laboratories på uppdrag av Intressegruppen för samordnad recipientkontroll i Ljungan. VA-NÄMNDENS SKÄL Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen, 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. (Se 6 lagen [2006:412] om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen.) Länsstyrelsen får enligt 51 vattentjänstlagen förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten enligt 6 att tillgodose behovet av vattentjänster. Av förarbetena till vattentjänstlagen kan inte, när det gäller skyddet för människors hälsa, utläsas några särskilda krav på olägenheternas omfattning eller på att den allmänna va-anläggningen påtagligt ska minska dessa. För att det s.k. miljörekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs dock enligt förarbetsuttalanden (prop. 2005/06:78 s. 45) att det kan förväntas att den allmänna va-anläggningen förhindrar eller åtminstone väsentligt motverkar påtagliga olägenheter för miljön. Enligt 6 vattentjänstlagen är en kvalifikation att va-försörjningen ska ordnas i ett större sammanhang. Med detta avses att utbyggnadsskyldigheten i regel

7 7 inte tar sikte på ett fåtal fastigheter, utan skyldigheten anses normalt innefatta mer omfattande åtgärder, när det inte är fråga om en befintlig anläggning. Uttrycket i ett större sammanhang, som fanns med redan i 1955 års va-lagstiftning, VAL 55, har behållits i såväl 1970 års va-lag som den sedan år 2007 gällande vattentjänstlagen. Viss ledning vid tolkningen av uttrycket kan möjligen hämtas från departementschefens uttalanden i propositionen till VAL 55 (Qviström, Vattentjänstlagen en handbok, s. 50). Departementschefen säger i propositionen 1955:121 (s. 61) att ett antal av anslutna fastigheter kan tänkas utgöra ett antagbart minimum, som dock bör kunna minskas, om bebyggelsen ligger så samlad, att sanitära synpunkter i högre grad gör sig gällande. Uttalandet återger visserligen äldre va-lagstiftning, som var inriktad på förekommande av sanitär olägenhet, men det sagda har ansetts fortfarande kunna tjäna till viss ledning, dock främst när fråga är om skyddet för människors hälsa som saken har formulerats i vattentjänstlagen. Va-nämnden gör följande bedömning. Länsstyrelsens beslut avser 31 fastigheter varav knappt hälften är bebodda med totalt drygt 30 personer. Antalet fastigheter och boende är inte sådant att det kan anses vara ett sådant större sammanhang som avses i 6 vattentjänstlagen. Den på ömse håll belägna bebyggelsen som redan ingår i verksamhetsområdet för kommunens allmänna va-anläggning förändrar inte denna bedömning. Beaktas bör även att enligt vad kommunen oemotsagt har uppgett bygdens befolkningsunderlag och därmed antalet boende minskar. Utredningen visar inte heller att dricksvattnet till någon fastighet är otjänligt eller ens tjänligt med anmärkning. Hälsomässiga skäl för ett föreläggande kan därför inte heller anses föreligga. I de delar som de enskilda anläggningarna inte uppfyller de krav som kan ställas får det förutsättas att kommunens Byggoch miljökontor verkar för att bristerna åtgärdas. Utredningen ger inte heller stöd för att de miljömässiga olägenheterna i dagsläget är av sådan omfattning (se ovan) att de skulle kunna motivera ett föreläg-

8 8 gande för kommunen att bygga ut verksamhetsområdet till att omfatta nu aktuell del av Forsön. Va-nämnden finner sammanfattningsvis att länsstyrelsens beslut bör upphävas. HUR MAN ÖVERKLAGAR Se bilaga 5 På Va-nämndens vägnar Lars Olsson Va-nämnden: rådmannen Lars Olsson, ordförande samt ledamöterna Tord Larsson, Inger Hansson, Malin Enockson, Bertil Jönsson och Knut Andrén (enhälligt).

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 158/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 28 2015-03-19 Va 158/13 Stockholm KLAGANDE Klippans kommun Ombud: Advokaten A L och jur. kand. A W MOTPART Länsstyrelsen i Skåne län SAKEN Föreläggande att

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 99 2013-12-13 Va 449/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART G R Ombud: B R Adress som ovan Sundsvall Vatten AB Ombud: Advokaten F M SAKEN Va-avgifter VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 287/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 287/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 80 2014-09-23 Va 287/13 Stockholm SÖKANDE M K Ombud: Advokaten Å F MOTPART Halmstads kommun Ombud: Va-chefen L L SAKEN Brukningsavgifter VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

Länsstyrelsen bestred yrkandena.

Länsstyrelsen bestred yrkandena. Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän avloppsanläggning fastställdes (med den ändringen att genomförandetiden flyttades fram) i fall där uppkomna hälsomässiga problem hade åtgärdats genom

Läs mer

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen om allmänna vattentjänster Lagen om allmänna vattentjänster Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster 6 Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större

Läs mer

Länsstyrelsen Utredning: Va-nämnden yttrade:

Länsstyrelsen Utredning: Va-nämnden yttrade: En kommun kan inte undgå ansvar att ordna vattentjänster om det föreligger behov därtill genom att hänvisa till att en majoritet av fastighetsägarna vill prova att själva bygga ut en gemensamhetsanläggning.

Läs mer

DOM 2012-03-16 Stockholm

DOM 2012-03-16 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 6 Rotel 060101 DOM 2012-03-16 Stockholm Mål nr M 2403-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2011-02-28, BVa 15, i mål nr Va 112-09, se bilaga A KLAGANDE Knivsta kommun,

Läs mer

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden.

Kommunen överklagade omprövningsbeslutet till va-nämnden. 6 Länsstyrelses åläggande för kommun att bygga ut allmän dricksvattenanläggning har upphävts då vattenförsörjningen inte kunde anses avse ett större sammanhang. En grupp fastighetsägare i Långaröd i Hörby

Läs mer

Ett av Europas bästa vatten.

Ett av Europas bästa vatten. Ett av Europas bästa vatten. Dagordning informationsmöten - 2 timmar 1. Bakgrund Sven-Åke + Kaj 2. Rening? Och nya riktlinjer och lagar Micael 3. Utredningsläget Kaj + Micael 4. Frågor Närvarande: Sven-Åke

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 87 2013-11-08 Va 441/12, Stockholm Va 462/12, Va 604/12

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 87 2013-11-08 Va 441/12, Stockholm Va 462/12, Va 604/12 Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 87 2013-11-08 Va 441/12, Stockholm Va 462/12, Va 604/12 SÖKANDE 1. A och A B (Va 441/12) Ombud för A B: A B 2. L G (Va 462/12) 3. M och H G (Va 604/12) Ombud

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 381/12, 391/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 381/12, 391/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 36 2015-04-13 Va 381/12, 391/12 Stockholm SÖKANDE 1. B H (Va 381/12) 2. P B (Va 391/12) Ombud: B H Adress ovan 1. MOTPART Västerviks kommun Ombud: Jur. kand.

Läs mer

Dagordning för mötet

Dagordning för mötet Dagordning för mötet 1. Inledning 2. Information om ansvar för VA i Nor 3. Svar på inskickade frågor 4. Frågestund 5. Mötet avslutas Samhällsutvecklingsnämnden har beslutat att delegera till samhällsutvecklingsnämndens

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 59/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 59/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 59 2014-06-27 Va 59/13 Stockholm SÖKANDE A O och J O MOTPART Torsby kommun Ombud: GVA-chefen M L Adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 77 2015-07-30 Va 288/13 Stockholm KLAGANDE Ludvika kommun Ombud 1: Förvaltningschefen Li N Ombud 2: Ordföranden för samhällsbyggnadsnämnden S F Adress som

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 179/13 Stockholm STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 33 2015-04-02 Va 179/13 Stockholm SÖKANDE T H MOTPART Bjuvs kommun Ombud: verkställande direktören U T och va-ingenjören O J NSVA SAKEN Skyldighet att betala brukningsavgifter

Läs mer

Kärande har hänvisat till en tidigare dom (VA-nämndens beslut , BVa 13 Mål nr Va 16/18).

Kärande har hänvisat till en tidigare dom (VA-nämndens beslut , BVa 13 Mål nr Va 16/18). 1(6) Mark- och miljödomstolen Växjö Tingsrätt Box 81 351 03 VÄXJÖ Myndighetsnämnden i Nybro kommun har stämts till mark- och miljödomstolen att svara på vad kärande yrkar och i övrigt anför gällande mål

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 9A:6

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 6 9A:6 9A:6 Fråga om fastighets avlopp med större fördel kunde tas omhand i egen trekammarbrunn med infiltration än genom anslutning till kommunens avloppsanläggning. B.N.:s fastighet ligger i Vellinge kommun

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060106 DOM 2016-05-17 Stockholm Mål nr M 11646-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens Va-nämnds beslut 2015-12-15, BVa 148, i mål Va 263-13, se bilaga A KLAGANDE Laholms kommun Stadshuset 301 06

Läs mer

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till?

6 LAV. Tolkning av lagtexten. Rättsfall. Kommunexempel. Förarbetet till LAV. Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström. Knivsta Norrköping En till? Tolkning av lagtexten Förarbetet till LAV 6 LAV Vattentjänstlagen en handbok Jörgen Qviström Rättsfall Kommunexempel Knivsta Norrköping En till? 6 LAV Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Om det

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 104/11-105/11 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 104/11-105/11 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 35 2015-04-13 Va 104/11-105/11 Stockholm SÖKANDE 1. H C och S F C (Va 104/11) 2. O C (Va 105/11) MOTPART Västerviks kommun Ombud: Jur. kand. R L SAKEN Verksamhetsområde

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 80 2013-10-17 Va 675/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 80 2013-10-17 Va 675/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 80 2013-10-17 Va 675/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART 1. E V 2. M V H Bergs kommun Ombud: advokaten F M SAKEN Anläggningsavgift m.m. VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Med

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2014 Jönköping Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Vanliga frågor Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Ansvar för LTA-pumpar

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060207 DOM 2017-02-14 Stockholm Mål nr M 8109-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-09-12 i mål nr M 1880-16, se bilaga

Läs mer

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden Upprättad: 2014-05-28 Beslutad av: Kommunstyrelsen Version 2: reviderad 2015-11-20 Sid 1 (5) Dnr 15SBN417 Förslag till: Samhällsbyggnadsutskottet Utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt- VA i omvandlingsområden

Läs mer

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga.

Kommunen bestred yrkandena men vitsordat de uppgivna anläggningskostnaderna i och för sig som skäliga. 6 Sedan en kommun byggt ut allmän avloppsanläggning utanför verksamhetsområdet har, på talan av fastighetsägare som kort tid dessförinnan investerat i enskilt avlopp, kommunen ansetts skyldig att förse

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 410/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 410/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 22 2013-04-02 Va 410/12 Stockholm SÖKANDE A M MOTPART Svalövs kommun Ombud: Samhällsbyggnadschefen T S och T.f. samhällsbyggnadschef J W Adress som ovan SAKEN

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 129/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 129/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 88 2014-10-13 Va 129/13 Stockholm KLAGANDE Malung-Sälens kommun Ombud: Advokaten F M MOTPART Länsstyrelsen i Dalarnas län Ombud: Handläggaren J L Adress som

Läs mer

Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6

Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6 Hur ska kommunen avgöra om det är ett större sammanhang enligt 6 Exempel från Örebro - VA-planering - Avloppsinventering - Tillsyn enligt LAV Stefan Sjögren Tekniska förvaltningen Maja Englund Miljökontoret

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 67/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 67/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 104 2014-11-28 Va 67/13 Stockholm SÖKANDE M och L V MOTPART Simrishamns kommun Ombud: Samhällsbyggnadschefen I B Adress som ovan SAKEN Brukningsavgifter (överförbrukning)

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning.

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 8:3. Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. 8:3 Fråga om kommuns möjligheter att inskränka verksamhetsområdet för en allmän va-anläggning. G.J. ägde en fastighet i Sotenäs kommun. Fastigheten saknar anslutning till kommunens allmänna va-anläggning.

Läs mer

Alseda Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden

Alseda Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Alseda Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Vi som är här Vetlanda Energi och Teknik Mattias Ahlbert, Projektledare Alseda/VA-ingenjör Marcus Tingvall, Avdelningschef Ulf Hördegård, VA-ingenjör

Läs mer

Länsstyrelsen i Dalarnas län (länsstyrelsen) bestred yrkandena.

Länsstyrelsen i Dalarnas län (länsstyrelsen) bestred yrkandena. 6 På grund av behov att lösa dricksvattenfrågan för elva fastigheter och då även förbättrade lösningar för ett fyrtiotal fastigheters avloppsfråga måste ordnas, har förutsättningar ansetts föreligga att

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 16 2013-03-20 Va 331/11 Stockholm SÖKANDE A K och A L MOTPART Halmstads kommun 301 05 Halmstad Ombud: Va-chefen L L adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift

Läs mer

Varmt välkomna! Presentation av första utkast VA plan Dialog utifrån dina synpunkter och frågor rörande planen. Fika!

Varmt välkomna! Presentation av första utkast VA plan Dialog utifrån dina synpunkter och frågor rörande planen. Fika! Varmt välkomna! 18.00 18.45 Presentation av första utkast VA plan 18.45 20.00 Dialog utifrån dina synpunkter och frågor rörande planen. Fika! Syfte med mötet Dialog kring tjänstemannagruppens diskussionsunderlag

Läs mer

Rapport tillsynsprojekt Enskilda avloppsanläggningar Februari 2017 Diarienummer:

Rapport tillsynsprojekt Enskilda avloppsanläggningar Februari 2017 Diarienummer: Rapport tillsynsprojekt Enskilda avloppsanläggningar Februari 2017 Diarienummer: 2016-000604 Skeboåns avrinningsområde, etapp 2 - väster om Skeboån BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Bakgrund Skeboån har i VISS

Läs mer

Kommunen bestred yrkandet.

Kommunen bestred yrkandet. 6 Fråga om en kommun på talan av fastighetsägarna var skyldig att i verksamhetsområdet för vatten och avlopp inta en fastighet som låg 150-160 m utanför verksamhetsområdet och 150-200 m från närmaste anslutna

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om förslag till vatten- och avloppsplan. Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen till informationsmöte om förslag till vatten- och avloppsplan. Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen till informationsmöte om förslag till vatten- och avloppsplan Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Förslag till vatten- och avloppsplan (VAplan) för Sandvikens

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2018-01-25 meddelad i Nacka strand Mål nr M 3819-17 PARTER Klagande Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa Motpart Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade att Va-nämnden skulle undanröja beslutet och i andra hand att beslutet ändrade till att avse den 31 december 2016.

Yrkanden: Kommunen yrkade att Va-nämnden skulle undanröja beslutet och i andra hand att beslutet ändrade till att avse den 31 december 2016. Vid bedömningen av vilket antal fastigheter som måste beröras för att spillvattenfrågorna ska anses behöva lösas i ett större sammanhang har inte bortsetts från enskilda fastigheter som inte har några

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 56 2013-09-09 Va 339/11 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 56 2013-09-09 Va 339/11 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 56 2013-09-09 Va 339/11 Stockholm SÖKANDE B och A H MOTPART Halmstads kommun 301 05 Halmstad Ombud: Va-chefen L L adress som ovan SAKEN Anläggningsavgift m.m.

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 12/11 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 12/11 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 35 2013-05-31 Va 12/11 Stockholm SÖKANDE C-J och L A MOTPART Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Ombud: Advokaten T W SAKEN Anläggningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE

Läs mer

Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms kommun

Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms kommun Beslut 1 (6) Enheten för miljöskydd Kerstin Rosén Nilsson Vaxholms stad kansliet@vaxholm.se Irene Lindblad irene.lindblad@jarowskij.se Tillsyn enligt lag om allmänna vattentjänster för ön Tynningö, Vaxholms

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

KOMMUNENS SKYLDIGHET ATT ORDNA VATTENTJÄNSTER ENLIGT 6 VATTENTJÄNSTLAGEN

KOMMUNENS SKYLDIGHET ATT ORDNA VATTENTJÄNSTER ENLIGT 6 VATTENTJÄNSTLAGEN TRELLEBORGS KOMMUN KOMMUNENS SKYLDIGHET ATT ORDNA VATTENTJÄNSTER ENLIGT 6 VATTENTJÄNSTLAGEN 2018-06-15 KOMMUNENS SKYLDIGHET ATT ORDNA VATTENTJÄNSTER ENLIGT 6 VATTENTJÄNSTLAGEN Trelleborgs kommun KONSULT

Läs mer

DOM 2015-04-30 Stockholm

DOM 2015-04-30 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-04-30 Stockholm Mål nr P 10164-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-20 i mål nr P 5193-13, se bilaga KLAGANDE 1. I K 2. K K adress

Läs mer

Vattentjänstlagen för politiker reglerna du måste känna till

Vattentjänstlagen för politiker reglerna du måste känna till Vattentjänstlagen för politiker reglerna du måste känna till Vattenstämman 2018 Clara Lidberg och Gilbert Nordenswan Innehåll Verksamhetsområde ABVA Taxa Vattenstämman 2018 Clara Lidberg och Gilbert Nordenswan

Läs mer

Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016

Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016 Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016 Gilbert Nordenswan Upplägg VA-nämnden har avvecklats Mark- och miljödomstolarna Konsekvenser Aktuella rättsfall Fem mark- och miljödomstolar Mark- och miljödomstolen

Läs mer

Allmänna vattentjänster för fastigheterna i Truvets by,

Allmänna vattentjänster för fastigheterna i Truvets by, 2017-09-21 567-35583-2016 1(7) Miljöskyddsavdelningen 010-224 40 00 Elektronisk delgivning Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Allmänna vattentjänster för fastigheterna i Truvets by, Skövde kommun Beslut

Läs mer

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Regler och styrdokument för en hållbar utveckling» EU» PBL» MB» LAV EU-direktiv Miljöbalken 5kap PBL 2kap 1 MKN för fisk och musselvatten Förvaltning av kvalitén på vattenmiljön Förordning om översvämningsrisker

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060106 DOM 2016-05-17 Stockholm Mål nr M 8247-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2015-09-01, BVa 99, i mål Va167-13, se bilaga A KLAGANDE Laholms kommun Ombud: Kommunjuristen

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA-MÅL DEL 5 26B:8. Fråga om nedsättning av brukningsavgift på grund av bristfälligt vatten.

AVGÖRANDEN I VA-MÅL DEL 5 26B:8. Fråga om nedsättning av brukningsavgift på grund av bristfälligt vatten. 26B:8 Fråga om nedsättning av brukningsavgift på grund av bristfälligt vatten. T.L. är sedan år 1981 ägare till en fastighet som är belägen inom verksamhetsområdet för Nybro kommuns allmänna va-anläggning.

Läs mer

Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden

Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Kristinelund Vatten- och Avloppsutredning En lösning för framtiden Vi som är här Vetlanda Energi och Teknik Mattias Ahlbert, Projektledare /VA-ingenjör Marcus Tingvall, Avdelningschef Miljö- och byggförvaltningen,

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 629/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 629/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 82 2014-10-01 Va 629/12 Stockholm SÖKANDE L E MOTPART Borgholm Energi AB Ombud: va- och renhållningschef J L Samma adress Ombud: A H VA Strategi Sverige Ekonomisk

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 103 2013-12-17 Va 504/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 103 2013-12-17 Va 504/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 103 2013-12-17 Va 504/12 Stockholm SÖKANDE B L MOTPART Simrishamns kommun Ombud: Samhällsbyggnadschefen I B Adress se ovan SAKEN Brukningsavgift VA-NÄMNDENS

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 409/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 409/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 8 2013-02-08 Va 409/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART SAKEN J H och A G Ombud för A G: J H VA Syd Ombud: förbundsjuristen E B Avgift för vattenmätarbrunn VA-NÄMNDENS

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2018-03-22 meddelad i Nacka strand Mål nr M 3198-17 PARTER Klagande 1. Pål Hausel, Torrboviksvägen 16, 777 90 Smedjebacken 2. Sofia Hausel, Torrbo bygata

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Hamrångefjärden Informationsmöte 9 maj 2015 Kort presentation av Gästrike

Läs mer

Vatten Avlopp Kretslopp

Vatten Avlopp Kretslopp Arbetsgång Allmän hantering av VAförsörjning vart föreligger behovet? VA-översikt Riktlinjer för dricksvattenoch Joakim Ekberg VA-strateg Principupplägg s arbetet startar Sep 2013 Juni 2014 Riktlinjer

Läs mer

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015

Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Dagvattenseminarium Svenskt Vatten 27 januari 2015 Fredrik Mörtberg Advokatfirman Abersten HB Prästgatan 24, 831 31 ÖSTERSUND 063-13 23 35 070-528 33 75 fredrik.mortberg@abersten.com Vem ansvarar för avvattningen?

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060104 DOM 2017-11-07 Stockholm Mål nr M 123-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-12-14 i mål nr M 193-16, se bilaga

Läs mer

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast)

Befolkningsutveckling Knivsta 2012-11-21. Snabbast växande kommuner 2003-2011(Knivsta 6:e snabbast) Lärdomar från fallet Västersjö hur gör vi rätt från början? Tyra Wikström, Knivsta kommun & Anna Tengelin Skoog, Roslagsvatten Befolkningsutveckling Knivsta Ackumulerad procentuell befolkningstillväxt

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060202 DOM 2017-04-19 Stockholm Mål nr M 10214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-11-03 i mål M 332-16, se bilaga A KLAGANDE Svedala kommun Kommunhuset

Läs mer

Verksamhetsområde Kommunens skyldighet att lösa VA-frågor Projekt Övrabyn-Nystrand Kartor Övrabyn-Nystrand två alternativ Kostnader ex

Verksamhetsområde Kommunens skyldighet att lösa VA-frågor Projekt Övrabyn-Nystrand Kartor Övrabyn-Nystrand två alternativ Kostnader ex 2016-02-15 Verksamhetsområde Kommunens skyldighet att lösa VA-frågor Projekt Övrabyn-Nystrand Kartor Övrabyn-Nystrand två alternativ Kostnader ex Vad är ett verksamhetsområde? En allmän VA-anläggnings

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 53 2013-08-12 Va 523/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART SAKEN 1. B L 2. I L Växjö kommun Ombud: Kommunjuristen A WB L Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade att Va-nämnden skulle undanröja de tre besluten.

Yrkanden: Kommunen yrkade att Va-nämnden skulle undanröja de tre besluten. Fråga om betydelsen av inom en kommun upprättade va-planer vid bedömningen av hur snart som kommunens skyldighet att ordna vattentjänster ska uppfyllas. Bakgrund: Genom tre separata beslut den 10 januari

Läs mer

Tillsynsplan enskilda avlopp

Tillsynsplan enskilda avlopp Tillsynsplan enskilda avlopp 2014-2016 Tillsynsplanen avser tillsyn som myndighetsverksamheten bedriver till följd av resultaten från inventering av enskilda ar. Utvecklingsbehov och behov av åtgärder

Läs mer

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun

Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun Diarienummer: 676/2014-424 Inventering av enskilda avloppsanläggningar inom områden i östra delen av Sävsjö kommun -Sara Berglund18 november 2014 Besöksadress Postadress Telefon Telefax E-post (E-mail)

Läs mer

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun

Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Strategi för vatten och avlopp på landsbygden i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-31 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR... 3 MÅL... 4 STUDERADE OMRÅDEN... 4 RECIPIENTER... 5 VERKSAMHETSOMRÅDE...

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 595/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 595/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 18 2013-03-20 Va 595/12 Stockholm SÖKANDE MOTPART 1. T W 2. M W Karlshamns kommun Ombud: Va-chefen P H SAKEN Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 0601 DOM 2016-02-19 Stockholm Mål nr M 10848-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2015-11-20 i mål M 2614-15, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Beslut Beslut Länsstyrelsen vidtar för närvarande ingen ytterligare åtgärd.

Beslut Beslut Länsstyrelsen vidtar för närvarande ingen ytterligare åtgärd. Miljöskyddsenheten Beslut 2012-03-16 sid 1 (5) 563-1263-10 0581 Joachim Nordenberg Hjalmar Brantingsgatan 5 A 753 27 Uppsala Kommentar från projektet: Verksamhetsområde Användbara sidor Projektdeltagarens

Läs mer

Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA, Åkers styckebruk, återremitterat ärende

Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA, Åkers styckebruk, återremitterat ärende PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum 2018-01-30 1/2 TSN 5 Dnr TSN/2017:394-303 Utökat verksamhetsområde för kommunalt VA, Åkers styckebruk, återremitterat ärende Beslut Teknik-

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21

M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 M i l j ö ö v e r d o m s t o l e n MÖD 2009:21 Målnummer: M390-09 Avdelning: 13 Avgörandedatum: 2009-10-15 Rubrik: Lagrum: Miljösanktionsavgift för avloppsanordningar ----- Hinder mot att ta ut miljösanktionsavgifter

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 08 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr M 8005-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds slutliga beslut 2013-08-09, BVa 51, i mål nr Va 519/12, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART Täby kommun 183

Läs mer

Beslut i frågan om skyldighet att inrätta verksamhetsområde för vattentjänster för fastigheterna på Rossö, Orust kommun

Beslut i frågan om skyldighet att inrätta verksamhetsområde för vattentjänster för fastigheterna på Rossö, Orust kommun 1(12) Miljöskyddsavdelningen 010-224 40 00 Elektroniskdelgivning Orust kommun 473 80 HENÅN Beslut i frågan om skyldighet att inrätta verksamhetsområde för vattentjänster för fastigheterna på Rossö, Orust

Läs mer

Va-planeringens roll i samhället

Va-planeringens roll i samhället Va-planeringens roll i samhället Vattendirektivet Miljökvalitetsnormer. Vattentjänstlagen kommunens ansvar enligt 6 Va-plan PBL Översiktsplanering Detaljplaner Miljöbalken Avloppsreningsverk Enskilda avlopp

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 46 2015-05-08 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 46 2015-05-08 Stockholm STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 46 2015-05-08 Stockholm Va 358/11 m.fl. enligt beslutsbilaga 1 SÖKANDE 1-315. H E m.fl. se beslutsbilaga 1 (Va 358/11 m.fl.) Ombud 1: Jur.kand. C N Ombud 2: Advokaten J R 316.

Läs mer

På talan av fastighetsägaren har kommunen befunnits skyldig att inta en fastighet i verksamhetsområde för dagvatten.

På talan av fastighetsägaren har kommunen befunnits skyldig att inta en fastighet i verksamhetsområde för dagvatten. 6 På talan av fastighetsägaren har kommunen befunnits skyldig att inta en fastighet i verksamhetsområde för dagvatten. (6 2007 års lag) L-Å M äger fastigheten Vanstad 9:23, belägen inom fastställt verksamhetsområde

Läs mer

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa

policy modell plan program regel riktlinje rutin strategi taxa modell policy Policy vid antagande av nya verksamhetsområden för kommunalt dricks-, spill- samt dagvatten plan program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 37:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 5 37:1 37:1 På en fastighet, som var ansluten till allmän va-anläggning men som till viss del låg utanför verksamhetsområdet för denna anläggning, hade en tillbyggnad skett på mark som låg utanför verksamhetsområdet.

Läs mer

Justering av kommunfullmäktiges beslut avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Justering av kommunfullmäktiges beslut avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 44 Justering av kommunfullmäktiges beslut 2017-01- 18 9 avseende Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp Dnr 2016-000453 Beslut

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2018-03-22 meddelad i Nacka strand Mål nr M 3198-17 PARTER Klagande 1. Pål Hausel, Torrboviksvägen 16, 777 90 Smedjebacken 2. Sofia Hausel, Torrbo bygata

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 639/12 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa Va 639/12 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 111 2014-12-15 Va 639/12 Stockholm SÖKANDE K-Å A MOTPART Osby kommun Ombud: Va-chefen L S Samma adress SAKEN Brukningsavgift VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE Va-nämnden

Läs mer

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp

Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2016-12-19 278 Utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp Dnr 2016-000453 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060209 DOM 2013-12-02 Stockholm Mål nr M 7165-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-07-04 i mål nr M 2379-13, se bilaga KLAGANDE Söderåsens miljöförbund

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 11 2015-02-10 Va 416/13 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 11 2015-02-10 Va 416/13 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 11 2015-02-10 Va 416/13 Stockholm SÖKANDE Ellen Keyskolans Byggnadsstiftelse Ställföreträdare: Ordföranden N D MOTPART Sundbybergs kommun Ombud: Va-ingenjören

Läs mer

Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA

Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA 2016-05-18 Utkast 2016 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA Innehållsförteckning Utkast 2016... 1 Utbyggnads- och sambyggnadsplan VA... 1 1. Bakgrund... 3 2. Ljusnarsberg... 3 2.1 Silverhöjden... 3 2.2 Finnhyttan...

Läs mer

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 16:1

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 4 16:1 16:1 I samband med exploatering för bebyggelse utfördes en enskild va-anläggning, vilken skulle överlämnas till de blivande fastighetsägarna för gemensamt bruk. Något sådant överlämnande skedde dock inte.

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012

Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Dnr : 2011-1300-446 akt 10 Inventering av enskilda avlopp i Storån del 2, Gnosjö kommun 2012 Figur 1. Karta över det område som inventerats i projektet Storån del 2 Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 2018-10-10 Stockholm Mål nr M 1126-18 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr M 1943-17, se bilaga A PARTER

Läs mer

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre.

Yrkanden: Kommunen yrkade förpliktande för GB att till kommunen betala 4 290 kr 75 öre. Ett av en kommun utfärdat s.k. avstängningsmeddelande har, eftersom det inneburit krav på abonnenten att utöver va-avgifter betala avfallshämtningsavgifter för att undgå vattenavstängning, ansetts inte

Läs mer

DOM 2012-12-11 Stockholm

DOM 2012-12-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060106 DOM 2012-12-11 Stockholm Mål nr M 1686-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut 2012-02-01 i mål nr 215-10, 117-10, 112-10, 101-10, 90-10 och 56-09, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad

Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad www.ystad.se 1 Informationsmöte om VA-utbyggnad till Löderups Strandbad 2020-2025 Löderups Strandbad den 12 augusti 2017 Christina Molin, VA-chef, Ystads kommun www.ystad.se Information om: Vattenplan

Läs mer

Omvandlingsområden kan dialog ge en annan va-lösning än allmän va-anläggning?

Omvandlingsområden kan dialog ge en annan va-lösning än allmän va-anläggning? Omvandlingsområden kan dialog ge en annan va-lösning än allmän va-anläggning? Fredrik Mörtberg Advokatfirman Abersten HB Box 428, 831 26 ÖSTERSUND 063-13 23 35 070-528 33 75 fredrik.mortberg@abersten.com

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2014-04-24 Stockholm Mål nr M 8541-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-29 i mål nr M 1778-13, se bilaga KLAGANDE C T MOTPARTER

Läs mer